˛ „—¨

. ¸. 4357

´ …·

» ’ ¨—¨ ¨
Æ ¨ ª
— ¨
¨ ¨ ¨’ ¨ Æ ¸ ¨— ª
—. 
— ¨— 
  ˚ ªˇ˛ , ¯— .

„˙‡‚„` 4339 

· 17 . ˜ 76 * ‚ ˆ”‚ ` -ˆ† ˆ`´ ` - `·¿´·»–
‚ ` 2014 * †¨ — ¨: ¿¨˛ — 5 - 4 
¶—˛ ¸— ˇ 
˛: http://konopinanews.blogspot.com - ¶— ¨ ¸ — e-mail: konopina@gmail.com 

—  ¸—¨¸ ˛ ¨Ƹ˛ 
 ¨  ¨ ˛˚ — !

”¨ ¨ 
˛ ˚¨ ¿¨¨ ª ˛ „ ¨ 

¨¸— —˚  ˝˛¨, » 
—  
— ¨˛˚
—- 

¨¨˚— 
— ¨˛˚ 

—, —¨ ˚— ˛, 

˛ˇ¨ `¨¨
28 ‚ 
— 
2014 ˛
„ — ¨, ˚—¨ ¨ ¨ ¨ ˇ 
 ¨˛˚ 
— 

 — 
, 
¸— ˚¨ ˚—¨ ˛ ¨ 
` 
˚ „ ——
‰˛  
.
`ˆ…·¯·‚ ˛ . 3 

 ˚ —!
`— 25 ¨— 26 ‚ 
— 
¨˚ ¨ —˛ˇ˛¨ ˛ „ — ¨ 
¨— —˛ —
— ¨, — 
¨ˇ—  ¸˛— ˚—¨  ¨ 
˛ — ¨ 
˚— ¨ ¿¨ ¨
˛ 

 ˛— 

`ª
¨— „ ¨
· — ˛ -  ˛˛ ¨  ˛¨—˚ . †—¨ ˛ ¨—¨ ¨˛ 

· ¨ ¨ 

˛ 
— ˛ ‰˛ 
— —˛ ˛, ˛ ¸— ˛ ˛ ¨—˛ ¨¸—¨ — ¨ ... 
!
„¨ ˛ „ — ¨, ... 
¨ —¨ ¸—¨ ¸—¨ ¨
¨ 
   ¨ — ¨ 
¨ — ˛ ¨ ¨ ˛ 
˛ — ˛ ¨, 
˛ ¸—¨¨— ˛ ¨—˛ « « 
 
¥ ¥ 
¨¸— 
—¢ ˛ `ˆ…·¯·‚ ˛ . 4 

ˇ, ¨ ˛—¨ — ¸¨ ˛ ¨ 
— —¨, ˛ˇ ˚—¨ 
¨ ˝¨— ¨ — ¨ 
¨— ¨ ¸— — ¸¨ ’
¨ˇ  
˚¨¨—  
¨— ˛ 
’ ¨  . 
, ¨— ¨— —
˛¨ 
— ¨, — ¨ ¨ 
¨ ¨˛, ¨ —  

ˇ —¨ ¨ 

¶ 

— ¨— ¨ ¨˛ ¸ 
 — 
——   ¨ 
¯ — ¨— ¨ ˛
ߨ ¸—¨ 
¸¨ 
. 
 —¨  ¨— ¸  

˛— 
ˇ 
—¨

˚—¨ — ˚  ˛
¨ ˚¨ 
— (— ¸  
) 
¨¨¸ ¨ 
— ˛¨ ’ ¨¨˝˛ 
 
¨ˇ 
˛.
`ˆ…·¯·‚ ˛ . 6

… — — ˚—¨ 
˛ ¸¨¸¨ 
˛
¨ 


¨¨ ¨— ˛ ß
¨ ¨ ¨ˇª Æ  — —
` 

— ¨ Æ 
¨
´ ˛2014,1˛ ¨ ¨¨ 

‡˛
¨ ¨— – —¨ . † ˚— 
¨˛.

¨ˇª Æ 
— — 
— ¨ ßÆ 
‡—  

໠ 
-–—¨, ¨  
¸— — ˛— Ø ˚Ø ˛ 18
Ȭ
2014 (¨¨ ˛— 25/8/2014).
´˛ ´˛ 19 
˚ 
2014,  ˛˚˛ˇ, ˛ –—¨, ˛
 ¨ ˛ ¨

‡˛ — ª ª 

‡ª
, 
˛ ˛˚¨ 
˚ ‡˛
¨ . † ˚—  ¨ ˛ ¨ 
¨ 

`¨
—¨ »˛ — ˛ —— ¨ ¨— 
¨ ¨ — ¨ .. „
¨, 
—  ˚ 
‡˛ — `
—,
´ — `
—,
`ˆ…·¯·‚ ˛ . 7

‡˛ 
— `— „ — ¨ 
¨ ˚Æ 
˛ ¨ — ¨ ¸ 
` 
˚ ¨, 
¸˛ ¨ 
¨ ¨ — 
¸—¨ 
˚—¨ ¨
˛ — ¨ 
 — 

¨, ¨— —¸—¨— ¨ 
¨—ˇ˛ —˛  

ˇ
¨ ‡˛ 
—

¨ `— , 
 
— S.O.S. ˚ ˛ 
˛ 
˚¨¨ —˛, ¨ˇ ¨ ˚¨ ¨¨ 
¨ˇ ¨ — ¨  
ˇ  
, ¸˛˚ 
˛ ¨¨ ˛, 

¨ ¨ ¨ ¨˛ 

‡.`, ˛ˇ  ¨- 

˛ —  
‡˛
¨ 
¨ . † ˚— ¨˛, 
¿ ¸ 
¯ — 

¨ . ¯ ˛ ´— ˚¨, 

 
¨ˇ’ 
˛ ¨— 

— ¨ ¨ ¸—˛¨ ˚—¨ 
‡˛ — ¨ ` — , ˝˛¨ ˛ ¨`ˆ…·¯·‚ ˛ . 5 

 
—¨ ˚  
¨˛ 

¨  
‡˛ ¨ 
. …— 

`
`¸¨
¨—  ‡,`. `˚ 

¿ ¸  —

¨ . ¯ . ´— ˚¨.

„ — — ‰˛ 
  †— 

ˇ 
˚—¨ ¨ ‡˛ —¨ ˚¨ ˛ ‡ 
—˛ ·¨¸¨ .
‡˛
˛ ˛ ¿¨ ¨˚—¨ — ¸˛, ˚—¨ ˇ ¨ ˛ ¨˛ 
˛ ¸¨¸¨ 
˛ ˛ „ — ¨ ¸—¨ 
 ˚ ˜ ¨˚
¨  , — ¨— ˛¸˛  —˛, ¨ — 
 ¨ˇ—¨
`ˆ…·¯·‚ ˛ . 8 

¨— ˛ - „¨
¨
`ˆ””†` „˙…˙¿‚…‚˙´˙… ‰¶»·ˆ, ¨— 
˛˛ ”ˆ` ¯ —¨ 
¨, 
¨— ¨ 

— ¨— ( ¯ —
¨, ˛  ˛ ·˛ —˛ — ¨—¨
¨¨ ¨— · —), ¨ ˛ — 
˛ ¨ˇ—¨ ¨, 
— —¨ ˛  —˛ ˚¨— ¨ ˛  ¨—  
, ˚—¨ 
¨ —¨ 
 ‡˛ 
— `— 
¨,
˛ 
— -
˛
¨ ˚—¨ 
¯ — ¨. 
· 
 ˛ ¨¨˚˛ ¨ ¨— —¸— ¨ ”˙…   

˛ ¸ 
¨˛¨ ¨—  
¨ ˛ˇ˛ 
.
·— ¨— —¨—˛ ¨ ¨˚˛ ¨— — ¨ ¸ 
¨, ¨
¨˚
¨ —˛ 
¨ ˚— ˛
¨ ˚—¨ ¨ ˚ 

`— 
¨ ¨ ˛ ¨¨ ˛.
´ ¨ 
¨ ¨
¨,  ¨ 
—  

˚ — !
´ ¨ ¨¸—˚ ¨ ˛ ¨¨ ˛ 
˚— ·ˇ
— — ¨— 
¨. 
— — — 
¸  ˚—¨ ` — ¨, ˇ¨ ¨¨˚ ¨¨— 
 — ¨ ¸— , ¨— ¨ ¨ —¨ ¸—¨˛ ¨¨, 
` 
˚ ˇ¨ ¨— — ¨, ˚—¨ ˛ ¨ — ¸—¨ˇ˛ .

`— ¸¨

TA NEA

2 

˛ „˙…˙¿‚…`

„‚…˙…‚„
†·……¶`·‚`
3 ¶ ¯¨ ¨ » ¨
¨˛ 

• ¨ ¨—  
˝
˚ ˛
` 
 ¿—¨ ˛, — 2 

˚ 

2014 ¨ ˛¨ 
—¨—
3 „ »—¨˛ 
‡˛ 
¨— ˛ 

˛ ¨— ˛ ‡ 
¨˝˛ 
¨¸ ¨ 
„¨— 
, — 13 
˚ 


2014, ¨ ˛¨ —¨—.

–¿´‚`·‚`
3 ´ `¨¨ 23 
˚ 

2014, † — 

`
— ¸¨ 
¨— ˛ 
˝
˚ 
–¨—¨-

㬬  
¶ ˇ¨¨˛ ¨ 
 ¨—˚ ¨ 
˛— ¨— —¨ ˛  ¨ ¨— 
¨ ¨— — — — —

3 ¶ · ˛ ¯¨—¢ ¸¨ ˛ 
† ˚— ¨—  
˝
˚ ˛
† ˛˚ ˛ ˚¨˛, `¨¨ 30 
˚ 

2014, 
¨ —¨  —¨—  

¨— 
¸¨  ¨
»¨ — ¨.
3 ¶ …—— ¨ „¨ , ˛ ˛ —¨˛ ¨ ¿¨ ¨
˛ † — 
¨—  
˝
˚ ˛ 
˛ `¨ 
˛, `¨¨ 30 
˚ 

2014, 
¨ —¨  —¨—  

¨— 
¸¨  ¨
·
ˇ — ¨. 

–˙…·`
3 ´ `¨¨ 23 
˚ 

2014, ˛ ´— ˛ ¿¨ ¨˛ 
–¨—— 
¨— 
„¨ ˛ † ˚— 
`
— ¸¨, ¸¨ 
˛
˚¨ 
.

–¨——˛ „•ˆ” 48.
3 `— 30 
˚ 

2014, ¨ — ˛ †‚……ˆ´`ˆ …— ˛ ¨ ‚¨

‡˛ ˛ — 
¨— ¸— ˛ `„ˆ´, 
92. ¶ ¸— ¨
ˇ— ¨ 
˚— „¨ ˛  ˛ 31 
˚ 

2014.
3 `— 9 ` 
— 
2014, ¨ — ˛ ´`‚ˆ-

†»‚ 
˛ »¨ — ¨ 
‚¨˛ ¨ —¨  —¨— 
, 

˝¨— ˛¨— 

˚— 
·
ˇ
— 

 — 

¨ ¨—  ¸¨  ¨ 
¸ —¨¨..

´ …· 
˛ „—¨
´‚»¶…‚‚ ·„‡`¶
´ˆ `ˆ””†ˆ
„˙…˙¿‚…‚˙´˙…
ß‚ ‡˙‡·„ ¿`´”‚
† ¨ — ¨ ¿¨˛— 5
4  
´¨. • — ¸¨ 3083
102.10 - •¶…

‚¸— ˛
—¨
`ˆ””†`
„˙…˙¿‚…‚˙´˙…
‰¶»·ˆ
ß‚ ‡˙‡·„ ¿`´”‚

3 ´ `¨¨ 23 
˚ 

2014, ˛ „¨ ¨¨¨
„¨— ˛ 
•¨ 

¨— ˛ ¯ —— ¨ » 
¨— ¿¨ ¨˚— ˛
„¸ ¨ 
† ˚— 
, 
¨ ˚¨ , ‚.….
·—¸—¨ ˛ •
 

— 
¨..
3 ´ `¨¨ 20 `  — 
2014 ¨— ¨
19.00, ‡˛
˛ ˛ — ˛ 
 
¨— 
˛ ` ¨ » ¨ ¨ ˛ 
¨— ˛ ˇ˛ ¨ „¨¨
¨— ˛ 

† ˚— 
, ¨ ˚¨  ‚. …. ˚— 
„¨— 
˚ —— 

3 ´ `¨¨ 20 `  — 
2014, ˛ …—— ¨ „¨ , ˛ 
˛ —¨˛ ¨ ¿¨ ¨˛ † — ¨— 
˛ `¨ 
˛, ¨ ˚¨ ˛ ¿¨ ¨

…¶ `¨˛ ˛ ¨ ‚¨˛, 

`
— ¸¨ ¨— ˛ 
¨— ¨ †·¯¶`´ˆ, 
87
3 `— 19 `  — 

2014, ¨ — ˛ ¿´¶
»¨ — ¨ ˛ ¨ † ˚— 
, 
91. ¶ ¸— ¨
ˇ— ¨

•…´‚
·¸˛ ‡—ˇ. ` ¨˛
–¨— — ` ¨
6974726076

…—¨ †. ¨ 
˛ » — ˛
ˆ ˇ ‡— ¨— ˛
…—¨ „ 
˛¨ 
˛. 6976333165
´¨  ˚ ¨ ¨ ¨ ˇ ¨ ‡·… 
˛
¨— — — ¨ ˛ ¨— 
— ¨ — ˛ ˛ 
— ¸¨.
¶ ¨˛ ¸˛ 
—— ¨—¨ ˛  — ˛˛ ¨ 
— 
¨ ¨ 
¨ —. 

, ˛ ˇ¨¨˛ ¨ ¨— ¨— ¨˛ — —˚ ˛ — ˛, 

¨¨  ß
¨— 
— ¨ ¨¨ ¨— — ¨— — ¨¸—¸ ¨ — ˛ ¨ 

— 

˚ 
Culicoides.
¯——¨¸ ¨ ¨ ˝¨ ˛ —¨¨ ¨— ¨ ¨— ¨
¨ ¸ 
¨ 
—¨ ˛ ˛ ˛ ·¨¸¨.
»˚¨ ¨— — ¨ — ¨ —¨ 
‰˛  
, 

¨¨  ¨ — ¨ ˛ˇ 
 ¨ — ¨— ˛ 
˛ — ¨ ¨— — ¨ ˛ ¨, ¨ ¨¨ ¨— 
˝— 
¨¨— ¨— ¨ ¨¨— ˝¨— — 
.
„¨— ¨ ¨ ˛ ¨ ¨ 
, ¨ 
¨ ¨¨¨ ¨—
¨ ˛ „ —˛ ·¨¸¨, 
  
, — ¨— ˛ 
¨—˛ ˛, ˛ ˚—¨, ¨ˇ —¨ 
— —— ¸ 
˛ ¨ 
¨¨ —¢ 
, 
 ¨ ¨ ˛ ¨¨— ˝— 
˛ ¨ ¨¸—¨! 
— ˛ — ¨, ¨ˇ 
¨ ˚ ¨, — 

 
 ˛—¨ , ¨ ¨ 
 ߡ˛ — ,
¨
ˇ¨ ˛ —¨  ¨ ¨— ¨, : ¨
¨— ˝ 
 ˚ — ¨ ¨ ˛ — ˛,  

— ¨—  ¨¸— 
˛ ˛ ¨¸¨ 
, ¨ ˛ 
¨¨ 
  


— ¨— ˛ ¨ ¨¨ ˛ — ¨ ¸ ¨˛ — — 
¨— ¨  

—¨., ¨ˇ ˛ — —¨  ˝ ¸ — ¨— —.
» 

˚—˛ ¨ ¨˛, ˛ — ˛ 
¨¨ —¢  

 
—¨ 
¨ ¨— — —— 
¸¨ ¨ ˚—¨ — 
—  ¨— — 
—˛ ¨ ˝˛
— ˛ ˛ ˚—¨ ˝˛ — ¨—  
, ˇ¨ — — ˛˚ ¨ 
ˇ 
 ——— ¨ ˛ „˛—¨ —˛ ˆ ˛ — ¨ ˛
¿ — —¨˛ ·˛¨ 
… 
¨ ˚—¨ ˛ ¨ ˛ 
— ¸˛˚—.
¿ — ¨ ¨ — 
¨¨ ¨— ¨ —˛— ˛ 
¨¨˛ ¨ ˝˛ — ˛ 
˚—¨ —
¨ — 
 — 
— ˝— 
¨¨—, ¨  
¨¨ —¢ 
.

·— 
 ¨ ¨

3 `— 13 ‚ — 2014,
¨ — ˛ „””‚† ¿¨ ˚— ˛  ˛ 20 `  — 
2014 ¨ 
‚.…. ·—¸—¨ ˛ • 

 — 
¨.

† ˚— † ˛
6934739784
•¸ `. ¯˛ 
˛. 6974-251161
e-mail: cholis@otenet.gr
” — ¸¨ „¨ ¨ 
—
6932159962
¯ —  „¨ ¨¨
6977741720
Ӭ
 ´¨ 
¸˛ 

6946623429
·—¸—— ` ˚¨: 

¨ ˚˛ — ¨— — ˛ — ¨, ¨ˇ 
¨— ¨—, ¨ ¨¸—¨ 
˛ — ˛ — 
` 

¨¸ ˛¨— ¨˛¨ ¨  ¨¨ —¢ 

`ˆ…‡»·` 

¨ ˛ ¨ –¨—— 


‰¨ ¨— ˛ –¨——˛ „”„ˆ•, 81.
3 `— 20 ‚— 2014,
¨ — ˛ »¶”‚˙…¶ · ˛ 
† ˚— 
¨— ˛
† ˚— ¨, 88 .
3 `— 13 ˚ 
2014, ¨ — ˛ ´`‚–†·”¶ † ˚— ¨ 
˝
˚ † ¨— 

•¸ 
¨—

¶—¨ ”˝˛ £................... 200
¶—¨ †— —
˛ 300 ¸. .USA
‚ ¨˛ ¯¨.† — . 20
`¨¨ –¨ —— ˛ ............ 20 
¨ 

-‡¨ ¿¨¨˚— ¨ 50
„ˇ¨ · ¨ˇ— ........ 30
„ ˛ ¨¨ 

`¨¨ ............................. 30
¿¨
¨ˇ ¸ -”¨—¢ 
…¨ — ¨ ................................... 50
„¨—˚— † ˚— ........ 50
„¨—˚— 
¨ —¨ .......... 50
´ ¨ 
¸˛ 
 …— ............................. 20
` ¨ ‚ ¨˛  

 .............................. 25
` ¨ ·ˇ—¨  

 .............................. 25 
¨¨ 
 –¨ —— ˛ ... 20
`¨ 
-„ˇ¨
»¨¨ ................................ 50
„¨—˚— ˜ — ............ 20

˜˛ –¨ — — ............ 10 
ˇ¨¨ — „ ¨ — ˛ ... 20 
¨ 
˛ 
 ............. 20
„¨—˚— –¨ — — ...... 30
„ˇ¨ ¨ ¨ — .. .. 50
»
¨¨¨ ¯¨¨¨ 
..... 50
» 
˚¨˛ 
 .... 20 
˛ .................................. 10
”—¨ 
ˇ¨¨ —¨ .... 20
” ¨˛ ˚˚ .............. 50
㬬 
˛ ¿¨¨˚— ˛ 25
㬬 
˛ ‡˛˛— ... 25
„ 
˝ ‚ ¨˛ .......... 50
”˝˛ • ¸. † —¨ .... 20
¯¨˛ ´ —˛ .................... 50 
˛ ................................. 15
` ¨ ` ˛—¨ .................. 20 
¨ —˛ ¿¨¨˚— ¨ ......... 20
` ¨ „¨—
˛ ................ 20 
¨ 

-»—¨ 

·˛...................................... 20
† —  ˛ ................ 5

„ — ¨, 2 ‚ 
— 
2014, 

ˇ 

˚ ¨ ˛˛ —¨ 
¿ ¸ ¨— ¨ »˛ 

‡——˛— 
`
 
— 

` 
˚
¨, ˚—¨ 
˛ ˚¨˛ ˛ ¸˛˛ ˚—¨ ¨˛˚ 
— 

— 
¨ ¨—  

˛ˇ˛¨ ˚ 
¨— ¨— ¨ .
†—¨ ˛ ˚¨—¸˛ ¨ 
˛ 
—
— ¨, ¨ ¨— ˝ 
ˇ ¨ 

˚ ¨ ˛˛ —¨ ¨—  
¨— 
¨ˇ ¨— ¨ 
¨.
†—¨ ˛ –¨. » — ¨˛

´ …·

`— ¸¨ 

˛ „˙…˙¿‚…` 

—  ¸—¨¸ ˛ ¨Ƹ˛ 
 ¨  ¨ ˛˚ — !
`ˆ…·¯·‚ ¨ 1˛ .
´ ¨˛˚ 
— ˛ „ — ¨,  
— ¨ 
¨— ¨ —¨, ˚—¨
¸—¨ 
˚ 
— ¨¨¨— , 
¨˛ˇ ߸ — 
, ¨
¨˝— 
¨ ¨˛¨, ¨ ¨¸—¨¨ 
ˇ— ¨ 
 
¨, 
¸¨ ¸ 
¨ —˛ —— 
¨—  ˛  —¨. 

ˇ˛ ¸  ß´ 

—˚¨ ¨ — ¨ ‰˛  

¨  ¿——— ”¨˚ ¨—
` 
˚ ” 
 „¨¨˛, 

 ¨˚ ¨—  
ˇ˛ — ¸¨ — ¨˛˚
—, ¨ ¨
¨˝¨— —˚¨ ¨ˇ ¨— 
˛ —¸—¨— ˛ —˛ 
¨¨ ˛ 
˚¨— ¨ 
.
`˛  
—¨, ¿ ¸ 

` 
˚
. –¨— ˛ ` 
¨, 
‰— ˛ — 20.00  »˚¨
· — , 
 ˇ˛
¨—ˇ — , ¨ 
—  ˛ ˛— ¨ ¨, ¨ 

 — ¨— 
· — 
㬠
¨, 
— ¨¸ — ˛ . …¨ — 
´ —¨˛ ¨— 
˛ — 

 — 

¨ . ‡˛ ˛ — 
¯¨ ¨ 
, ¨ 
— ¨ —, ¨— ˛  
—¨ ¨ 
ˇ˛ ˛ ¨ˇ—  ˛
¨ ¨— ¨. 
 ¨, — ˛¨ — ¨˛˚
— ¸˛— ¨ ¨—  ˛ ¨ ˛ ¨— ¨, 
 —¨ ¨ ¨˚ ¨  
˛˛ . …— ¨ , 
— ˇ — ¨¸—¨ ˇ ¨¨
¸— — 
— 
¨— ¨— 
 
— 
˚ ¨ 
.
¿¨ ¨ 
¨ ˛¨ ¨  
—¢ ˛ 
¨, ¸ 
 ¨
‰˛  ˛—¨ ¨ —¨ 
 ¨ — ¨ 
˛ …—¨
‰˛  
, ¨ ˛ ¨ ¨ …`´`‚‡¶, ¨ — ¨ — ¨˛¨ 

¨˛˚
— ‡˙·… ¨˝—
 — 
— ¨¨ —  
„ ———. 

— —¨ ˚¨ ¸—˛¨ ¨ — 

¨ 
—  
¨—  

˛ˇ˛ ¨ ¨ 
—¨  ˛ 
¨¸—¨. 

ˇ˛ — 
˚—
 — —¢ , 
 …— –¨- 

¸˛  ˛ ˛ ¨  

¨ 
—¨ 
¨¨¸ ¨˛˚
— 
— ¨ ¨¨ 
— ˛ ¨— ¨. 
 ˚ —, —¸——  
, ¨— ¨¸— —˚  ¨ ˚— ¨  —, ˇ
— ˝¨ ¨— 
¨ 
¨— 
.

´— ¨˛˚
— ¸˛— — ˛¨ ˛ ¨ 
— ¨ 
: 
 — ¨— · —  „¨ ¨, —
¨ ¸ — ˛ …¨ — 
´ —¨ ˛,  ˛ 
—  —

¨ . ‡˛
˛ — ¯¨
¨, 
¿ ¸ ˛ „ — ¨ .
… ¨ ´¨ 
¸˛ 
, ˚— ¿ ¸ ˛ „ — ¨ .
¯ ˛ ´— ˚¨, ¿ ¸ ˛  

¸— ¨ ¿——— `˚ ‰˛ 
 . ´¨˛ ` ˚— , 
‡——˛˛ .´ „¨ ¨ .
‡˛
˛ — „—,  —¸˛
¨ . ·ˇ
— ˜ — ,  —¸˛
¨ . „ ¨ — ` ¨, 
¿ — —¨ ` 
¨— 
˚— ‡˛ 
— ` 

˚ — — . ¿¨ ` ¨, —
‡˛ 
—— ` 
— .. ¿¨ 
`¨¸˛
˛ ˛ ¨— ‡˛
˛ — ´˝¨¨¨, ˚— ‡˛ 
—
` 
¨— — ¨˛ ` ¸¨ 
ß ¿—  ‡ ¨˛ .
…— ”—¨ ˛, ˛ ˚— ¨ ‡˛ 
—˛ ` 
¨— ¿ ¸ 
¿——— `˚ „¨ ¨ 
¨. ¸— ˛ » 
˛, ˛ ˚— ¨ ‡˛ 
—˛ ` 
–-

˘¨˚˚—˛ ¸ 
˛ ˚—¨ — „ — —— ¨

¨˚—¨ ¨˚ —¨

— ˚ ¨—  —

¨, ¨ ¨ ¨¨ 

˛ ¨ˇ˛ 
— ˛¨ ,
¨˚
¨ — ˛¨ ˛ „ —¨˛ 19 — 2014, 
˛ 
˛ ¨˚˚—˛ ¸ 
˛ 
¨ ˛
— 
¨ ¨˚ —¨. 
— ¸ — — ¨ ˛ 

¨— — ¨ ¨ ¨ ¨ 

 ¨ 
¨ ¨— ¨— ¸—,  ˛
¨ ¨¸˛ ¨ ¨ ˛ 
—¨ ¨ ¨ 
¨ ¨˚ —¨, ˛
— 
¨ ˚—¨ ˛ ¨ — ˛ —˛ 
—¨ , 
˛ —¸—¨— ¨ —˛ ¨ — —˛ ¨— ˛ — — ¨ 
,  ¨— ¨ˇ 

¨ 
¨— . 
ˇ ¨
— ¨
¨˚—˛ ¨— ¨ ¨˛¨ ¨ ¨—˛ ¸—¨¸ 
˛ ¨ 
¨¸—˛ ˇ ¨ ¨ ¨ ˚˚— 
–— , — ¨— ¨¨˚˚ ¨ 

 —— †—  
¨ˇ ¨ ¨˚˚—  
,
¨˚
¨ — ˛¨ ˛
¨ 

¨˛ — ˛ ˚— ¨ ¿¨ ¨˛ ¨— ˛ —¨ 
— ˇ˛¨  — » ¸ ¸ —, — ¨— — 
 

 1.060 
 ,  
— ¸—¨˛ — ˛ ¨ ¨¸—¨˛ 
˛ ¨— — ¨— ¨ ¨ ¨ 
— 

— 
-

— — — . 
ˇ, — ˇ˛¨ 
 — ´ ,  — ¨—  
 1.150 
 ¨— — ¨— ˛ ¨ ¸—¨ 
¨˚ — , 
—¨˝— ¨ ¨ 
— ˛¸˛— ¨ ˛
˛¨ ˛ 
 . `˛ ¨ ¨ 
— . ߶
— ˛ ¨ 
˚˛¨ 
¨¸— ¨ ¨¸—¨ ˚— .
` ¸ 
˛ — ˛, 
¨ — ¨ †—¨ ¨, ¸— ¨ 
˛ —
˛, ¨ ¨¨ ¨ ¸¨— ¨— —¨ 
¸ 
˛ — ˛ ˚—¨ ˛
„ — ¨
¨.... 
¶¨
—¨ ¨— —˛ — ¨ ˚ ¨— 
—
¨, ¸ ¨ ¨ 
¨— ¨ — ˛˛ — — ¸—, 
¨— —¢ ¸¨˝— 
,
˚—¨ ¨ ¨ ˚ — ¨—
¨
¨ ¨ .
¶ ` ¨—˛ · — ˛ 
˛ · ˛ 
— ¸¨
¨ ¨˝— 
˛ ¨ —¨ ˛ ¨— ˛ — ˝— 
 ˇ—¨ 
¨ — 
¨— — — , 
 ˛ ¨ ¨¨ˇ
—˛ 
— —- ——— ˚— ˚ ˇ¨—  —
¨ ¨—
¨ ¨¸— — — ˚ ¨—  
—
¨ ¨˚ — — !

3

˛ „¨ ˇ˛ ¨, ¿ ¸ ˛
‡˛ 
—˛ „— ˛¨ „¨ ¨ .
„¨ „¨ ¨, ˚— 

¿ ¸ ˛ „¨ ¨ . •
¨
„¨ — ¨, ¿ ¸ ˛ ´ —˛
„— ˛¨ „ 
˛ . ¯ ˛
”— ¨, ¿ ¸  ¿——— `˚ ˚ ¨ 
— ˇ˛ ¨ . †— ˚ ´—, ¿ ¸ 
‚ — 
— „¨ ¨ .
–¨˚˚˛ ”¨ ˛. 
` 
˚ „ —— ‰˛  
 ¨˝— ˛ 
¨ —¨ 

, ’ 
 
 
¨¨ ’ 
—¸˛ ˛ —
˛ ¨˛ 
¨˛˚
— ¸˛ ¨—
—¸—¨— ¨ — ˚ 
¨— 
 — 

¨, 
˛¨ —˛˛ — 
˚—¨ ˛ ˚¨˛ —
— ¨ 
¨˛-

˚
— 
¨, ¨—¨ —, ˇ¨
¨ ¨ — — ˇ ¨ 
¨¨ ——— ¨— 
 
¨, 
—¨ —¸—¨— ¨ ¸ 
˛  ˛, 

 
¨ —ˇ— ¨— 
—— 
¨ ˛ˇ˛ ¨— ˇ— ¨ 
 
¨.
„¨— 


˚— ¨ !

¿¨ˇ
˛ — „ — —Ø ˛ † ¨ ¨! 

— 7 ‚ 
— 

2014 ˛ F.C. „ — ¨, ¨¨  
— ˛ ˛ ¨ ¨— ˛ Alt …ettelnburg SC, ¨ — 
` 

ˇ˛  
¨¨ ¨ 20 ¨¸.
¶ F.C. „ — ¨ ¸˛ —
˚˛ˇ˛ 2013 ˛ † ¨— ¨
¨  ¯¨ ¨¨ 
» ¨¨ ¨, 
˚ —¨ ¨, 
 — ¨—
23 —¨ ¨¨˛  
˚ ˛ † ¨— ¨. 

˛ 
˛ ¨ˇ—¨, ˚—¨ ˛ ¸˛ —
˚— ¨ ˛ ¸¨— —˛ ¨¸¨, — ¨¨ ¨ — 
 

„ —— ˛ 

˛ — ˛, ¨¨ ¨— ¨ 
¸— 
˛ ¨ ¨, ¨ 
˛ ˛ ¨ ¨ 

  
˛ — ˛. 
— ˝— ¨ ˛ —ˇ— — 2013 ˛ F.C. „ — ¨ ˛ ˇ
¸ 
˛ ˛ ¨ˇ ˚— ¨ ¨ ¨ ¨˛ —  
˛
¸— ˚¨˛. 
— 
— — 
˚ —¨— ¨ 

— ¨ ˛
¸— ˚¨˛ ¨ 
˛ ˛¨ —: ¨¨— „ˇ ¨, †— ˚
† —, †—¨ ˛ † —, •¸ ˛ „ˇ ¨ ¨—
†— ˚ „ˇ ¨.
´ , 
¨ 
¨ 
„ —— ¨ ¨ ¨
¸— 
— ¨ ¨ — ¨  ¨— ¨ ¨ ˇ
— ˝ 
— 
¨ —¨ ¨— ¨ — ¨— ˛ „ — ¨ — ¨— ¨ ¨˚ ˛ ¨ˇ—¨ 
˛ ¨ ¸—¨ 
.
†—¨— ߯— — —— ¸ ¨ 
—¨ ¨ — ¸¨. 
¨—¨ »¨¨¨

`— ¸¨

TA NEA

4

`ˆ…·¯·‚ ¨ 1˛ .
— ˛ ¨, 
¨ 
,
ˇ ˛ ˛ 
˛ ¨ — ¸˛— ¨ 
 , ’ ¨
¨ — ˛ — ¸—, ˚¨  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
˛. 

 ¸ , ¸ ˛¨
¨ ¨  ` ˛¨—  

ˇ˛ ¯ — ¨, 
¨¨ ˛ ˇ — ˛ —— ¨ 


˚ —¨ 
¨ ¿¨¨˚—˛ „ˇ 
¨  
1982 ! 
·, ¨—  
—¨
¨ 


 ¨— 
 ˚
¨ — ¨ ¨— — 
— ¸ 
 —ˇ
— 
¨ˇ  ˛ — ˛, ˚—ˇ˛¨ ¨ ¨ ¨— ¨˛ ¨— ¨— 
˛  ˛ ¨˚ ¨—˛¨ ! 

˛ „˙…˙¿‚…`

`ª
¨— „ ¨
·—
˛ - ˛
˛ ¨ 
˛¨—˚ . †—¨˛ ¨ —
¨¨ ˛ 

·¨ ¨ ˛— ˛ ‰˛ —— ˛ 
˛, 

˛ ¸—˛ ˛ ¨— ˛ ¨¸—¨ —¨ ...
´ —¨¨ ¸ 
(32) 
¨ ¨ 
—¨ ! ‡·… — ¨— ¨— ¨—
¨ ¨, ˚—¨ ¨ 
¨—ˇ˛ —˛ 
 
¨ ¸— 
, 
¨ ¨ ˛ˇ 
 
` ˛ ¨—, ¸— ¨ ˛ 
˚—¨ 
,    

˛ ¨  — ˛ —— ¨, ˚—¨ ¨
¨— —˛ˇ— ¨ 
 « « ˇ¨ 
¨ 
˛ 
˛ ¥ ¥ ( ˚— ¨ ˛¨—˚), 
—¨ — ˛, 
¨ ¨˝— ¨ ˛ ¨ 
—— ¨ ¨—
¨ ¨ — ˛—¨ 

—ˇ —  —˚ ˛ 
—˛ 
— ¨.
´— — ¨ ¨ ¿ — ¨¨ 
¨— — ·ˇ — —¨
` ˛¨—˚ 
 — ˇ˛¨, ‘ ¸— ¨’ 
¨ 
  ¸  ˚—¨ ˛ ¨— — ˛˛ 

¨¨ ¨—, — —ˇ 
¨ —¨ ¨¸—¨ —, ˇ¨¨ ¨ — ¨ ¨,
  ˛ ¨ ˛ ¨ 
 ˛ ¨— — ˛˛ 
, ˚ ˛ ˚¨˛ — —˛ —¨ 
˛ ¨— 

· ˛ 
—˛

¸˛ˇ — 
 ¨¸ 

!
‡ ¨ˇ˛¨ ¨ˇ 

— —˛ ¨— ¨ ¸—  ˛¨—˚ 

 — ˇ˛¨ ¨¨ ¨— 
, — — — 
˛¸˛
¨¨ 
, ˚—¨ ¨ ¨— 
¨¨— ¸—¨  
¨ ¨ ¨ —˛  —¨, 

¨ — ’ ¨ 
 ˇ¨ 
¨ 
˛ 
˛ !
•¨ — ¨ —˛ ¨ˇ— —, — ¨ 
˛¨—˚ 
¨  

 ˛¨—˚ †—¨ ˛ ¨—¨ ¨˛ 

— —˛ˇ— —¨ —˛ — ˛˛, ¨¨ 
¸ 
¨ —˛ —¨ ¨— ¨ 

¨. 
· ¨ ¸——¸ 
— -   —¨¨ ¨— ¨ - 120 ˛¨—¨   

—˝—¨, ¨ ¨ˇ ¨, ˛¨—¨ ¨ˇ ¨, ¨¨ˇ , ˛¨— ˛˚, ¸—¨¨— , ¸˛¨¸˛ 

`— 17 ‚ — 2014 — ˇ˛  — ¨,  
¨  
˛— 
˛¨— —¨¨ ¨¨ ` ˛¨—˚ . †—¨ ˛ ¨—¨ ¨˛,  —  

—¨  ¨  
˛— ¨¨— ¸—¨  
¨ ˛ ¨ ¨¨ ·…¶»·˙´‚„¶ ·„•·`¶, ˛ — ¨ ¨ ¨ˇ 
 ¨ 

—¨ ¨ 
ˇ: 

·ˇ˛ 

 
—¨—¨  ˛¨— 
 
¨—, 
, ¸—¨ˇ¨   
˚ —˛ ˚—¨ ¨ 
˛¨—˚—¨ ¸¸ ¨ ˛ — ˛, 
 ¨
¸—¨¨— ,  ˛¨— „ — ¨, — ¨—
¨˚
¨—¨ —. ˜ 
—¨, ¨ˇ ˛¨— 
— ¨— ¨¸— ¨— — ˛ —¸—¨— ˛  —¨ 
¨— ¨— ¨ 
. ˙, ¨ —— ¨  
˚ ˛¨— , ¸¨˝ 
¨
¨—¨, 
¸—¨  — ˛
¨ —¨ ¨ ¨ — ¨  
. `
˚ — ¨: 1) »˚¨˛ ˛
¨—˛ ¨— 

¨—˛ ——— ¨ ˛¨—¸—¨ 
. `¨¨˚
—  ˛
¨ - ˚—¸— , ¨
¨ 
¨— ¨ —— « «  —¸˛ 
— ¥ ¥.
« « `¨ ¨ ‚ 
— 

2014, —ˇ˛¨ 
ß` ˛¨— „ — ¨. † ˛¨—¨ ¨ˇ , ˚—¨  — — ¨ ¨ 
— ¨— ¸—¨¨— 
¨. ·—  ˇ— ˛ ¨ 

, ˚—¨ ¨
¨ ˛ ¨— —¸— ¨ ¨— ˛˛. „¨—, ¨ ¨˛¨, 
¨ ˛ ¨ 
¨— ¨ ˚ ¨— ¨— 
— ¸—  ˛¨—.
´ —  ˛¨—, — — ¸ ¨ ß ˛˚¨¸—
¸¨¨  ¨ˇ 
,  — ¸˛˚— 
˛ ¨¸—˛ ¨— ˇ 
¨, 
 — ˚— ˛
18 — 
 ¨ ¨— ˚— ¨ — 
14.
¶ 6 ˛ — ˛ 
¸¨ ¸
˛ ¨— ˇ 
¨, ¸— — 
  ¨ ˚— ¨ˇ -20  .
·— ˇ—¨— ¨— 
 ˇ¨, — ˛¨—˚— ¨ 
— — 
 — ˇ— 
 
¨
 — 
˛¨— — ¨ ¸—  . „¨— — ¨ —
¸˛ — — 
. ˙, ¨ — ¸—¨  ¨— ˛ „ — ¨ ˚—¨ ˛ 

——˛ ¨— — ˛˛ 
 ˛¨— 
˛ — ˛ 
, ¸—¨ 
¸˛¨— ¨ 
¸ ¨— — ¸¨— , ß 
— ¨ ¸˛ - 

 1982 ¸—¨ —¨  

—ˇ—  ˛¨— 
—¨˛ ˛ ¨— ˛˛ 
¨ ¿ —  — 
—¨ 
—¨ —
¨  ˇ ¨ ¨ 
¨— —¨ ¨¨ ¨¨ 
ˇ¨
¨ 
 ˚—¨ ¨ ˛
¨¨ ¨—  ˛— 
¸—¨ 
.

„ 
—, ˛ ˚ — , ¨ˇ
¨ ¨ˇ 
 ¨ ˛ ¨ ˛˛ ¨¨˚
— ¨— ¨¨— . `¨¨— ¨ ¨ ¨
¨—¸— , ¨ —¸—¸— , ¨
¨ ¨— ß ¨— —
¨¨ —¸— - 
 
˚¨˛ ¨ ¨ ˛, ¨ ¨ ˛
¨— ˝ ¨— ¨— 
. ” — —, ¸—¨ ¨ — —— . „ ¨—¨  ˛¨— . ˚¸— ˛¨—¨ ˇ— ¨ —
¨¨.
´¨ 
¨¨, — ¨— — ¨ 
¨ ¨— 

¨ ¨˚˛ ——— ¨. — — — 
¨— ... ¨ ... — . ˆ ¨  

˛¨—ˇ ¨¨  ¨ ˇ—  
....¨—
 ¨ˇ 
¨— — ˚ 
 ¨— .
¿ —¨— ˚—¨ ¨ ˛¨— , ¨˚
¨—¨, 
¨ˇ ¨ ¨— ˝— ¨ 
˛ ˚ ¨ — ,
¨ ¨ˇ ˚ — ¨ ¨— 
¨ˇ ¸ ¨ — 
.
2) ´ ¨—¨ ˛¨ ¸—¨ 
. Ȭ 

—¨ ¨— ˇ¨ — ˚ ¨˚ — , ¨ — ˚ 
¨— ——— ¨ ¸—¨ 
, ¸ ¨ ¨ 
 
¨ ¨¸ 
¨ ¸—¨¸ 
¨ ˛¨— .
3) ˛, ¨— ˛ ¨ˇ¨ ˛¨ 
¸—¨ 
. „¨— ¸ ¨ ˛ ¨ — ¨ ˇ ¨— ¨ ˛. ´¨ ¨ —¨ ˇ ¨ 
 ¨
¸—¨ ˛—¨ — — ¨, —¨˝ 
¨ — ¨— ˇ 
¨
˚˚— ¨—  — . 
, 

¸˛— ¨—  ˇ ¨ 
˛, 
 — ¨ 
— ¨— ¨¨— ˛  ˛ 
˚—¨ ˛ 
¨ ¸—¨— ˇ˛ — ¸  ˛¨— ¨¨ ˛
¸¨— ¨ 
’80,   — ˚—¨ 

 ˚—  
¨ — ˛  

— ¨——. · , ˚—¨ ¨  
¨—
˛¸˛ ¨ ¨¨
˚˛ˇ 
ˇ ¨ 
¨¨ 
— 
˛¨—¨ ˇ, ˛ ˇ ¨ 
˛ 
—ˇ¨¨¨ 
— ¨˚ ¨ —˛ˇ— ¨¨— . 

— ¸— ¨ ¨˚¨, ˛ ˛ 
¨ ˛ —¸ 

 ˛¨—, 
 ¨ 
¨ ˛
¨ˇ —˛ ¨ 
— ¨ ¨— — 
— ¨— ¨ 
— ¨¨ 
¨ 
˛ 
¨˚¨—, 
¨ 
¨— ¨ ˛ 
¨˛ ¨— ˛ ¸—¨ ˛ 
¨ 
— — — ¨— —— 
¨—— —  ¨ ¨ 
— — —
¸—¨ˇ 
— ¸,  — ¨— — 
— ¸ ¨— ¨ 
— ¨¨ 
.
` 
¨
¨—¨, —¨— ˚—¨ ¨ 
¨¸—,
¨ 
 —
˛ 
— .†—¨ ¨ ,  
—  — ¨ ¨ ¸ ¨˚˚— ˝
 — , ¨¨ 
— ¨ 
 ¨ ¨ ¨— —¨ 
¨ 
ˇ 
˛ 
. ‡—¨ˇ— ¨ 

¨— ˇ˛ ¨— 
ˇ ¨ 
¸—¨ . ¿ —¨— ˚—¨ 
¨ ˛¨—,  —  — ¨ ¨ ¸ ¨ ¨— 
, ¨¨ ¨  — ¸ ¨— 

¨ ¨ 

 — .
´¨ — ¸—¨ ¨ ˇ ¨ 
¨¨ 
¸—¨ 
, ¨¨
˚ 
¨ 
— ˛¨—¨ ˇ ¨ˇ —¨— ˚—¨ ¨ ˝¨ ˛¨— 
˛ ¨˚ ˛, ˇ¨ ˛ ¨— 
¨, ¨¸— ˛ ¨ ˛¨—ˇ ¨¨  .
·  
. „¨— —¨ 
 ¨¨ ¨ ¨
¸— ¨— ¨— ˛
¨ ¨— ˚—¨ ——˛
¨— — ˛˛  ˛¨— , — 
¨ ¸—
—¨ ¨ ¨ —¨˛ ˛ ˛ —˛ .
¶ ¨ ˛ 
, — ¨— ˛ ˛:

1) — ¨— ¨˛˚ ˛ ¨—¨ ˛ ˛
¸—¨—˛ ˛˛ —¸
, ˚—¨ ¨ ¨ ¨¨ ˇ— ˛ ¨ 
¨ ¨ˇ 
. ¨ ¨— ¨
¸ ¨ ¨˚ 
— ˇ ¨ ¨—˛¨ ˛ ¨ 

 ¨ ˛ ˚˚—˛ ˛ — ¨ 
¨ ¨˛— ¨— 
, ˚ ¨— ¨ — —  
˛ ¨ˇ— 
¨¨˚¨— ¨,  — ¨— 
— 
¸
¨ — ¨¨ —ˇ — 
¨ ˇ 
—¨— ˛ ¨ 
, ¨˚ ¨ ¨¨ 

˚—¨ ˛ ¨˚ ¨ — ˛˛ —¨ 
¨— 
¨ ˚¨—. „¨—, ¨—¨, ¨
¨ — 
— ¨— 
¨— ˇ˛ ¸—¨ , ˛ 
¨¨ ˛ — ¨— ¸¸ ˛.
2) — ¨— ¨˛˚ ˛ ¨—¨ ˛ ˛ ˚—¨ 
¨ˇ—¨ ¸—¨—˛ 
 — —¸ 
¨˚
— 
, 

¨ — ¨ˇ 
˛ — ˛
¨— ˇ 
¨ ¨— ¨ ¨˚˚— ˝— ¨ ¨ ¨ 
˛.
`ˆ…·¯·‚ ˛ 5˛ 
—¸¨

´ …·

`— ¸¨ 

˛ „˙…˙¿‚…`
`ˆ…·¯·‚ ¨ 1˛ .
¨ ˛˛ 
, ˛ —˛ 
—¨ ¨
¨— —˛ˇ— ¿——— „ , ¨¨¨—— , ¨ ¨ ¨ — — ¨ ˝¨ 
¨ 
 — 

¨, ¨¨ ¨— 
‡˛ 
¨ ˚— ¨.

`˛ — ˛ 
¨˛˛ 
˚— ˚—¨ ˇ ¨
¨ 
 ‡˛ ¨ — ˛ –—¨, ¨ 
— ¨ 

‡˛
¨ — – —¨ . †— ˚ ¨˛, ¿ ¸  „  „— —˛
» —
¨ ¨— ¨ ˛ ‡˛ 

¨ .
¿¨ ˛ ¨˛,  ˚ ¨ 
˛¨ — . » — „¨ ¿ ¸ 
¯ —
¨ . ¯ ˛ ´— ˚¨ ¿ ¸ 
`˚ . –¨— ˛ ` ¨ ¨— ˆ ˇ 
‡˛ 
— ` . ” — ¸¨ „¨ ¨ 
—, .
‡˛
¨ ¸— —¸—¨—  ¸—¨ ¨— 
—, ˇ¨ — ¨— ¨ ˚ ˛ ¨ˇ—¨ ¨,
¨ ¨ ˚—¨  ¨ 
˛ ¨ˇ ¸ 
¨˛ 

˛ˇ—¨.
–¨—¨, ˛ — ¨ ¨˛ `˚

¨,  
— — ¨— ˛ ¨ ˛ ¨— ˇ¨ —¨— 
  ˚—¨ ¨  ˛—, 
 — ¨ ¨—— —, ˇ¨ ¨ ¨¨ 


5

‡˛ — ` 
„ ¨ 
¨ ˚Æ 
˛ ¨ — ¨ ¸ 

˛ 
¨ ¨¨˛ ‡˛ 

¨, ˛ ˛ˇ—¨ 
˛ ´ —˛
¨ „— ˛¨ ¨— ”˙… 
—¨ 
¨ ˚—¨— .... ` — ¨ ...¨ 
 
˛¨˛  ¨— ¨ ¨  ¨——¨¨ 
— — — ¨— ˛ ‚`´‚ »` ! —
¨ 
— !
´ ¸¨— ¨ ¨ — — —¸
˛
¨,
¿·¿·‚ ¨ ˚— ¨ 
¨ ¨ 
¨— ¨
¨ ¨¸—ˇ— 
 ¨   — — 
—— 
 
¨. 
”‚ »`, ¨— —¸— ¨ — ´ —— ¨

˛¨ — ‡˛ 

¨.
¿¨ ¨˛¨, — ˛
¨ ¨ ˛ —¨˚˚—  —  —¨ˇ˛ 
¸¨ ¨ ˛ 
`˚ ˚   , ˚— ¨ ¨— — 
¨—  ˚¨— ˚¨ — ˛˛ , ˚—¨—
¨ — 
—˝ ˛
¨¨ ˚ ¨— ¨ ¨— ¨ 
¨, ˇ¨ 
— ˚˛— † ¨ —  `˚ ˇ¨ 
˛ — ˛ ¨ ¨˚ † ¨—— ´
˛
¨

¨,  —
¨.

¨ ,  ¨ˇ’ ˛ ¨ 
¸—˛¨,
 — ¨ ¨ˇ 
 
¨ ¨˚˚— ¨ 
¨ ¨ 
 ¨¸— ¨ ˛ — . 
¶¸˛ — ˛¨ — ˚¨—   ˚¨— ¨ 

‡˛ 
¨— ˛ ´ —˛
¨ „— ˛¨, ¨ 
¨— ,  ˛ ¨˛, — 
— 
—,  —¨ˇ— ¨— ¨ — ¨
˚ 
— 
¨ ¨˚¨ ¨— ˛ ¨ ¨ ¨ˇ ¨— 
¨ˇ¨ — 
 ¨— 
 ˛ ¨  

ˇ¨ 
¨— ¸  .
•¨ ¨ˇ˛— ¨ 
¨, ˛ ¨ ¨¨¨˛ ˛
¨—¸—˛ ¨ ¨ 
 —˛ ¨— ¨ —¨¨¨˛ 
ˇ¨ 
¨ ˛
¨ ¨— ˛ —˛ 

¨ 
¨ ¨˛˛ ˇ˛˛ ¨— 
¨ ˛¨ ¸¸—˚ 
˚—¨ ¨ˇ˛
¨.
· — ˛, ˇ¨ ¨˚
¨ —˛ˇ ¨— —
¨ ˚¨—  —ˇ ¨ ¨ ¨— ˛, ˚—¨ 
¨—¢ 
 ¨— . 
¨ ¨˚
¨ —˛ˇ˛¨ ˛ ˇ¨ ¨˚
¨ —˛ˇ ¨ 
¨ 
— ˛ ¨ —˛ ¨— ¨ ¨˚¨ 
— 
— 
—
¨ ¸ ¨˛, ¸—¨ 

¨ 
— ¨— ˛ ¨¸—¨˛, —˛ ¨ ¨¨— —˛ 
‡˛ 
—
¨ `— 
˛ 
˛ ˚ 
˛

O ` 
˚ „ —— ‰˛  
, ¨˝— ˛ 
¨ —¨ 
,  
 

˛ˇ˛¨ — ˚¨— 
¨˚ ¨ —˛ˇ˛¨ ¨ 
—  
‡˛ — 
¨ ` — 
¨ˇ ¨— — — 
˛ ˛ —¨˚˚— 
, —¸—¨— ¨ ¸ ¨ ˛ 
` 
˚
¨
‡˛ 
ˇ ˛ „¨ — , 
 — 
— 
 

˛¨ ¨ 
— 
` — 

¨— ˛ »¨ —˛ ·¨— — ¨ 
¿¨ ¨˚—˛
» ¨¨ ¨ ¨— † ¨— 
» ¨¸, 
 ¨ 
— ˚—¨ ˛ ˚¨ —˛˛ 
˛ 
˛ —¨˚˚— 
¨ˇ — ˛, ¨ ¨— —

— ¨ ˛ ˇ˛¨  — ¨.

`ª
¨— „ ¨
˚¨ ¸—¨¨.
— ¨  — —¨`˚ „ — —
3) 
¨ — ¨ ˛ ¨ ¸—¨ ˛ ¸—

˛ — ¸ 
 ˛‰˛ 
, ˇ ¨ 
¨ 
˛ ¸˛¨¸˛ ¨ ˛ ´ —˛ ¨— 
, ¨ˇ ¨— ¨ — 
¨ ˛ ———˛ ¨ ¨ 
˛¸—— ˛˛ ¨ ¨˛ 
——˛ ¨— — ˛˛, ˛ ¨¸—˛ — ¸ 
 — ¨ ¨— —˛ˇ— — ¨—
˛ ˛¸˛
¨ 
¨.
` —¨ ¨ . 4 
— ¨—, ˚—¨ 
— ¸— 
˚ 

¨ ¨ ¨ —˚ ¨˛¨.
· — ˇ, —¸˛ ¸ —¨— ˚—¨ —¨ ˛ — ¸   

 
, ¨¨ ˚—¨ ¨ 

 
— ˝— — — ¸— 
¨ — ¸—¨¨— ¨ ˛ — ¸ 
. · , ¨’ ˇ¨
¨ ¨— 
 ¨—¨ ¨˛ ˚¨— ¸—¨—˛ ¨  ¨
˛ 
 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨¨ ˛ 
 ˛¨— 
, ¨’ 

¸ 
 ¨ —¨ ¸—˛ 

¨ — ˚ ˚—¨ —¨ —¨
¸—¨—˛, ¨ 
¸ 
 ¨¨ 
— —   ¨ 
 ¨ ¨ ¨
ˇ— ¨ 

»—¨ — ˛ ¸—¨ ¨ 
˛, — , 

¨¨
¨—  ˛ ¨ 

¨ ¨ˇ 
—¸
,  — ˛
˚˚
¨— ˛˛ ¨ˇ ¨ ¨ ¨— ˛
 
˚—¨ ˛ ¨¨—¨  

¨ ˛˛ 
—¸ 

¸—¨
˚˛ 
—  ¨ˇ 

 ˛¨— 
 , ˇ¨  
¨ 

— ˛ ¨. ·  
— ¨,
—¨ ¨—˛ — ¨¨ ¨ˇ¸

¸—¨  ˛  — ¸¨ ¨— ¨
¨¨ — ˛ ¨— ˇ 
¨, 


¨  ¸¨ ¸ ¨ ˛ ¨¨ ¨— ¸—¨ 
¸¨ ¸
,
ˇ¨ ¨¨—˝ —¨ ¨¨˛ ¨˛ —¸—¨— —˚  ¨¸ 
— ¨¨˛, ˚—¨ 
— ¸— 

¨— ˚—¨  ˛¨—. 
·¨ ˇ¨¨ 
ˇ¨ ¨ -

¸ ˇ¨ ¨¨ — — 
ˇ˛ 

˚ ¨— ¨ ¨— ˇ ¨— ¨  

¨— 
ˇ¨ ˚ —— ¨—
 ¨¨  —¸
 —- 

 ¨ 
, ˇ¨ ˛ ¨ 
˛ ˛ —¨ ¨ ¨˛ 
ˇ¨ ¨ˇ— 
  —— ¨  

—. –¨— , ¨ˇ — ¸ 
— , — ¨ ¨˚ ¨ —— ¨— ˛ 
¸— ¨ ˛  
¨˚ 
.
„¨—, 
—¨, ¨ˇ ˚¨— ¨, — ¨ — 
˛ 
˛ 
— ˛ — 
 ˛¨—˚
¥ ¥.
†—¨ ˛ ¨—¨ ¨˛ ` ˛¨—˚ 

¨ ¨— ˛ —¨ ¨— ˚ ¨ ¨¨ 
 
 

¨, ¨ ¨ ¨— ¨¨¨— ¨ˇ
¸ 
¨˛ ¨ˇ—¨ ¨¨ ¨ 
ˇ 
˛, ˚—¨ ˛ ¨¨¸—˛ ¨—
¨— — ˛˛ 
 ˛¨— 
.
„¨— ˛˛ —
˛ —  
— 
— ¨— ¨ˇ’ 
˛ ¨ ¸——
˚—¨ 
(‡˛ 
— - – —¨,
¿ — —¨ ‡—˛ ·¨¸¨, ˆ ˚— ¿—— 
), ¨ ¨ 

ˇ ¨ ¨ —
ˇ—  —¸— ¨  ¨ 
— ¨— ¸—¨¨˛ 
ˇ  ‰˛  — ¨—
¨ ¨¨—  
 ¨ 
¸ ¨ 
˛ ¨ˇ—¨ ¨ ¨¸—˛ ˇ
¨ (` ˛¨— ˚, 
——— `˚, — 
¨— — — — ,  ¨—
˛ — ), ¨ ˛ˇ˛ 

¨ —
ˇ— ˛ ¨— — ˛˛ 
¨ 
 ˛¨— 
, 
¨ ¨ — ˇ¨  ¨ ˛ ¨¸—¨ — ¨ 
˛ —— ¨.
·
¨ — 
  ˛¨—˚ 
. †—¨ ˛ ¨—¨ ¨ ˛ ˚—¨ 
¸—¨ 
 ¸— ¨— ˛ 
 —¨ ˛ ˇ˛ 
 
¨ ˚—¨  ˛¨—, 
¨¨
¸˛ —
˚—¨ —¨ — 
—˛ 
—¨, ˚—¨  ¨— ¨ 
˛ — 
˛ ‰˛ — —˛ 
˛.

`— ¸¨

TA NEA

6 

˛ „˙…˙¿‚…`

”¨ ¨ ˛ ˚¨ ¿¨¨ ª ˛ „ ¨
„ ——— ˚ 
¨— . 
¿ ¸ 
` 
˚
„ —— . –¨— ˛ ` 
¨ 
¨ — 
˛  
 — —¨ ˚¨ ¸—˛¨ 
¨— 

˛ˇ˛ ¨˛ ¸—¨¸¨˛.
`ˆ…·¯·‚ ¨ 1˛ .
¿˛ˇ — ¨ ˛ 

˛ — ˛ ˛ˇ¨ ˛ „ — ¨ ˛ ¿¨ ¨
˛ 25 ‚ 
— 
,
¨ ¨ ˛ ¨ ˚
¨—˛  
¨,
˚—¨ ¨ ¨ ¨
ˇ˛ 
 »˚¨
· — 
 ˇ˛
¨—-

ˇ — , ¨ 

¨—¸— ¨
. ‡˛ ˛ — 
¯¨ ¨ 
. 

ˇ˛ ˛ ¨ˇ— ˛ ¨ ¨— ¨ ¨— ˛ 
—¨ 
 — ¨ 
` 
˚
„ —— ‰˛  
, ¨ 
ˇ˛ — ¨ ˝ ¨, 
¨ ¨ 
(500) ¨ ¨ ¨ ¨¨ˇ˛¨ ¨— ¨ ¨ 
¨ ¨— — — ˛ 
¨— , 
¸ 
 ¨ 

— , — ¨— ‰˛  — —¨ ¸ ¨¨,  ˚— - ˚— — ,
˚ 
¨ ., 
— ¨¨ 
— — ¨— — 


¨ ˛ —˛ —— ¨ ¨— ¨ — — ¨ ¨˛ ¨ ¨ ¨— —— 
¨ ˛ ˛ ˛ ˛ —˛ ˚ — ˝¨ ¨˚ ¨—˛¨.
´˛  ˛ 26 ‚ 
— 
2014 
¨— ¨ 07.30 ˇ˛ ¨ 
— ¨
— ˛ ˇ— ¨ —
˚— ¨. —
„¨ ¨  ¨ 
¨ 
¨— ¨˚¨—¨ ¨  ˇ 
—  

‰˛  
, » 
,
¨ 
ˇ˛ ¨ ¨—¨ ˚ —, 
 
 —¸—— ¨¨ 
¨— —˚ ¨¨ 
— ¨¨ ¨— 
¨¨¨—, ¨ ¨
—
¨ ˛ ¨¸—˛ ˛ ¨ ¨— 
˛ 
¸¨— ¨ ˛ 
–¨— ˛
¿¨ ¨¸˚— ˚
, ¨¨ -

— —¢ .
`˛ „ — ¨ ¨ˇ 
—¨ ¨, ¨¨—— ¨ ¨¸—¨   ¨   ˇ— 

¨˚¨—¨˝¨— ¨— ¨ 
¨—

ß 
— ¨ 
ˇ˛¨ ˇ¨  

¨ ˇ
 
¨—  ¨¨ —¨ 

 ˛ ¨¸—¨ ˛ „ — ¨, 
’ ¨ ¨   ( ¨ 
¸¨), ¨ ¨ — 
¨ˇ  
, 
˛ ˛ ˛ ˇ¨
¨
˚˛ ˚— ¨ 
¨ 
¨, ˛ 
˚— ¨ ¿¨ ¨
˛ !
¿¨ ¨ ˇ˛¨ — ¨ ˛ ¨ ˛ ˛ ˚— ¨ ¨—  — ˛
„ — ¨ ‡˛ ¨ — 
–—¨ . …— `¸¨, 
˚— ¿ ¸ ˛ „ — ¨ . ¯ ˛ ´— ˚¨, ‰˛ -

 — ˛ ¿—˛˛ 
˛ » — ˛,  ¨—¸ 
—-
˚˚ ¨¨ 
. ‚¨˛ `¨¨ ¨, ‡˛ —
` 
 
¿¨¨˚—˛ `¨¸˛ ˛ ˛, ˛ ¿ ¸ 
¿——— 
` 
˚
㬠
¨ ߶ 
¨— ¨ »¸¨ ¨— ˚— ¨ ‡˛ —˛ ` 
 
¨ ¸— ˛ » 
 
˛, ˚— 
¿ ¸ ˛ ´ —˛ „—˛- 

¨ 
. †— ˚ … , 
˚— ¿ ¸ ˛ ´ —˛
„—˛¨ ¿¨ ¨¸¨
. …— 
¨ ˛, ¿ ¸ 
‚ — 

— 
㬠
¨ . –¨˚˚ ˛
” 
¨ ˛, ¿ ¸ 
¿——— 
` 
˚
˚ ¨ — ˇ˛¨ . †— ˚ ´ — 
¨— ˛  ¸— ¨ ¿———
` 
˚ ‰˛  
 ˛ . ‡˛ ˛ ˛ „ˇ 
¨. 
`˚ „ — — ‰˛ 
, 
˛ ˛ 
— ¸¨
¨,
¨—ˇ¨ ¨— ˛ ¨ ¨˚˛ ¨ ¨ —˛— ,  ¨¨ ,  

—¸˛  , ˛ —˛ 
¨˛ ˛ 
˚¨˛ ¨˛ ˚— ˛, 
— ¨ˇ— ˇ— ,  

˚¨ ˚— ¨— ˛ ¨ ˛ ˛ 
˚— ¨ ¿¨ ¨˛, ’ ˛ 
‰˛ 
 !

†— ¨ ˛¨— ˛ ˚—¨ ¨ 
˛ „ — ¨ ‰˛ 

˛ ¨ ¿¨ ¨
˛ 25 ‚ 
— 
2014,  ¨—  ˛ ˚— —˛ 

˛
` — ˛ ˚— ¨ ¨ 
 — ¨— —¨, ˚—¨ ¨ 
¸ ˇ— 
— —¨¨—¨ 
 — 
˛ „ — ¨ 
, 
¨ˇ — 25 ‚ 
— 
,
( ¨ ¸ ) — ˛ — ˛—˛ 
.
„—  —˛— ˛ — ¨— ¸—¨¨, 
— ¨˚  ˛ ¨ ¨ —¨ 

, 

 
˚—¨ ¨ 
˛ 

¨ ˛ ˛ ˚— ¨ 
¨. 
·— ¨—  — 
 —  ¨— ¨ 
—  
¨¨ 
˛ ¨  
˛, 
— „ ——, 
˛ˇ¨
˚—¨ ¨ ¨ 

˛ ˇ— ¨ —
˚— ¨, 

 ¨˛ ˛ — 

— 
. ‡˛ ˛ — ¯¨ ¨ ¨— 
¨ ¨¨¨ 
 
 ˚—¨ ˛ ˛ ¨ 
˛ ˚— ˛.
»¨  ¨, — ¨˛¨  

˛, 
 — ¨ — ¨— ˚ 
— ¨¨ 
— ¨ — ¨— — ˚ 
¨— 
 — 
.
•¨ — ¨ ˛ —ˇ— ˛ ˚— ¨ 
¨
˚— ¨˝— ¸ 
  .
¶ — ¨ — ¨— — 9 ‡ — 
 
 ¨˝- 

¨—: ߶ ` 
˛˛ ˚— ¨ 
˛ ˛—¸ ¨—
˛ ¸ 
˛ — 25 ‚ 
— 
 
 ¨˝¨—: ߶
„— ˛˛ ˛ ˚— ¨ 
˛ ¨¨ ˛ — ¨ 

˚— ¨˝— ¨— ˛¨— ¨ ¨— — 
 ˛
„ — ¨.

´ ¨ ¨ — ¸ — ¨
¨  ¸   !
¶ ` ¨—˛ · — ˛ ˛ ˛ 
— ¸¨
¨ ¨˝— ¨ ˇ
¨ 
˛ ˚¨ ˛˛ —¨ ¨ ¨—¸—¨
¨, 

¨ ¨ —¨ ˇ 
 
¨ — ¨¨ ¨— ¨  ¨—¸ 
— — ¸
¨ ˛ ¨ ¨ 
¨— 

¨ ¨, ¨˛ ¨¸—¸ 
— ¨ ¨— ¨˛ ˛ ˛
˝˛ , ¨ˇ ¨— ˚¨— ¨ 
— — ˝ ˚—¨ 
˛ —˛ —˛ 
¨¨ —˛ ¨— ˛ ¨ —˛ 
¸.
`˚¨ ˛˛ —¨ 
¨— ˝ ¨— ˚ — , ¨—¸— , 
 
˛ 
¨ ¨¨˛ 
¨— — ¨— ˇ 
—  
, 
¨¨ 
˚¨ ˛ —
— ¨ ¨—¸—.
–¨— ¨ –¨——˛ …—¨ ¨— ˛ ‚¨ ¨ „¨ ¨¨, 
¯¨ — ¿¨ —˛
—.
† ˛ ·ˇ¨— ¨ ¯ — , ´
˛
¨ ˘˛ —¨

`˛
¨ ¿¨ —˛
— ¿— ¨—¨.
„¨ — ¯ ˛ ‡˛ 
ˇ ˛ ¨— ˛ —¨ — ˛ 

` ¨, ´
˛
¨ »˛¨ ˚ »˛¨ — ¿ — 
¿¨ ¨.
„¨— ˚— •¸ ¨ † ˚— ¨— ` —¸¨, 
´
˛
¨ ‡˛ 
—¨ ‡—— ˛˛ ¿¨ — ¿¨ —˛
— .
´¨ 
¸˛ 
–¨——˛ `  ¨— ˛ –¨——˛, 
´
˛
¨ ”˚——˛ & ¯ ˛
¨— 
—˛ ¿ `·· 
¿¨ —˛
— ˇ˛ .
´¨ 
¸˛ 
¿¨ ¨˚—¨ „ ¨ — ¨— ˛ –— — ¨
¯˛, ´
˛
¨ »ˇ¸˚— ¨ ‚ — ¨ ¨— • — ¨ ˛ · —˛
˛ ·ˇ — ¨— „¨ ¸— —¨ ¿¨ —˛
— ˇ˛ .

´ …·

`— ¸¨ 

˛ „˙…˙¿‚…`

7 


¨¨ ¨— ˛ ß
¨ ¨ ¨ˇª Æ  — — — ¨ Æ 
`ˆ…·¯·‚ ¨ 1˛ .
¿ ¸ — ¨—  — „—˛, ¸¨   
 ‚ ·
¨˚˚ —. 

‡˛ ¨ — 
–—¨ .
†— ˚ ¨˛, ¨ 
ˇ 
 ’ 
 
˚ ¨— 
—ˇ ‡˛ — 
¨— ´ — 
`
 

, — ¨ ¨˛ ——¨: ß„¨˛ ¨ ˛, ¨ —
¨ 
¨ — ˝—— ¨— ¨ ¨˚ —˝
¨
˚—¨ ¨ ¸˛ 

¨ ¨— 
 
¨ . 

ˇ, ¨ ¨˛ 

‡˛ ¨ 

¸˛ — 
˛ ˛
߇—¨˚—¨ — ˛¨ 
ˇ˛— ¨,
¨ 01/09/2014 
— 28/02/2017, 
— — —¸˛
¨ — ‡˛ 
, — — — — ¨—: » ¨ —
—ˇ— ¨ 
— —¸˛
¨ —, `˝ –¨— — 
¨— ´¨¨˛ …—¨ ¨— — 
¨ —
—ˇ— ¨ —: ¿¨ ¨ …—¨ ¨—
` ¨ •¸ . 
— ¸˛
¨— —  ˚— ¨ , 
˛ „ —¨˛ 7 ` 
— 2014,
¿ ¸  ‡˛ 
— ` 
—  ‡˛ 
— -– —¨, 
˚˛ . » ¨¨ ¨ „ ¨ — ,  — ¨ˇ˛ ¨ 
˛ —˛— ¨, — ¸ 
‡˛ 
— ` 
— ˚˛ .
‡˛
˛ ˛ „¨ ¨˚—¨ ˛,  — 
¨ˇ˛ ¨ ˛ ¨ ¨¨˛ ˛
— ˝ —˛— ¨ ¨— † ¨

¨¨ ‡˛ 
— ` 
— ˚˛ ˛ ¨ ˇ˛ ¨ „¨ –
˛ ¨ 
˛ „¨ 
¨, 
¨ˇ˛ ¨ 
˛ —˛— ¨.

¿ ¸  ß„  „— —˛ » —
¨ ¨— ¨ ˛
….¿.‡.‡., ‡˛ 
— -– —- 

¨ ˇ˛ . ¨˛
¿¨ ˛.
´ ‡.`. 
… — 
¿  

— ˛: 
¨˛ ¿¨˛ ¿ ¸ , ´ ¨ 
`˛ ˛ — ¸ , »˛: ¿¨¨˝˛ ¿¨¨˚—¨,
„ 
—˛ –¨˚˚˛, — 

— ˛, †  
„¨— , » 
 
˛-˜ ¨˚˚—¨˛ ¸— ˛.

¨ ¨ ˛ ¸˛ —˛ ˛¨.
6. · — ˛ 
ˇ 
˛ ˚—¨ ˇ ¨¨
¸—¨¨—¨ ¨— ˛ —˛ ¸—¨ 
˛¨ ˛ ¸˛ —˛ ˛¨
»¸.
7. 
 — ˛ ·—˛
· — ˛ ( ¨ ˇ. 63 
….3852/
2010)
ix. ` 
˚¨˝¨—  
¨ˇ’ 

˛ 

ˇ 

—¸˛ ¨ 

˚—¨ ˝˛˛ ¨¨ ¨ ¸—˛¨  

˛ ¸˛ —˛ ˛¨ »¸. 

¸˛˛ ¨ ¨ ˛
„¨¨ •¸ `¨, 
— 
˛ —¸˛¨ 
¨— ¨¨˛ ˛ ‡˛¨ 

3 · — 
¨—¨˝¨— 
— ¨ ¨¨ ¨ˇ’ 
˛ ¨ ¸—˛ ˚—¨ ˛  ‡˛ — 
–—¨:
i. ¿ ¸ ˛ ‡˛ —˛ · — ˛ ‡—¨ 

˛ , ( ¨ ˇ. 76 

….3852/2010)
ii. ¶ 
ˇ 
˛ ˚—¨ ˇ ¨¨ ¸—¨ — —˛ ¨—  — ¨ 
¸——˛— 

— 

iii. ¶ 
ˇ 
˛ 
¨˛ ·ˇ 
—˚˛˛ —¢ ¨ 
‡—
ˇ 

¸˛ 
.
iv. ¶ 
ˇ 
˛ ¨— ¨  

˛ ‡˛ —˛ — 
— ¨
v. ¶ 
ˇ 
˛ ¸—¨ — —˛ ¨—  
— ¨ — — ˇ ¨ 
‡˛ 

vi. ¶ 
ˇ 
˛ 
˚ ¨˛ 
˛ ¨— ¨ ¨ —ˇ¸— ¨
vii. ¶ 
ˇ 
˛ ˛˚˛˛ ¨¸— 
¨— ˛ ¿—— †¨ 
viii. ¶ 
ˇ 
˛ ˚—¨ ˛ ¨ ˚˛ 
 , ¸—¨¨ ¨— ¨—  —¨ ˛ ¸˛ ˛
¨¨˛˛ ¨¸— —
˚— ¨ ¨¨˛ ¨, 
 —¨ ¨ 

˚— — 
¸—¨ ,
— ˛ 
— ˚¨, 
¨
¨ , — ¨— ¨  ¸˛.
ix. ¶ 
ˇ 
˛ 
— ˛˛ ˚ ¨ ¨ ¸˛ —¨
˚——˛
x. ¶ 
ˇ 
˛ —
˚— ¨ 
‡˛ — ¨˚— 
xi. ¶ ˛˛ ¨— ¨¨˚˛  


, ¨ˇ ¨— ˛ ˛˛
¨ 

¨— ˛ 

¨ 
¨—¸—¨, 
˚˛ˇ˛¨ — ˚¨ 
˚ 
˛ — ¨— ¨˚
˚ .
xii. ˛— 
 ¨ 

·˛ 
 — 
, 
˚ ¨¸¨ , 
¨ 
˛ ˛—˛ —ˇ¨˚—¨ ¨—
¨— 
 ˚, 

 
˛ ˛—˛ —ˇ¨˚—¨
xiii. ¶ 
ˇ 
˛ ˝˛˛ ¨¨ ¸—¨¨—¨ ¨— ˛ —˛ ¸—¨ 
˛˛.

` —¸˛ ¨ , 
¸˛ ˛
¨ ¨ ˛ „¨ 
¨ . •¸ 
` ¨, ¨¨ ˇ˛¨ ¨  ‡˛ ¨ — ¨ ¨¨ ¨ ¸—˛:
3 ¨ ‡˛
¨ ¨ —¨˝—
˛ ¨—, ¨ ¨ ˛ — ‡˛
¨ .
3 †—¨ ˛ ‡˛ 
—˛ · ˛¨
»¸ 
¨¨— ˇ¨— — ¨ ¨¨ ¨ ¸—˛: 
· — ˛ 
ˇ 
˛ ˛ —
˚— ¨ 
¸˛ —
˛ — 
— ¨— 
˚¨˛ ˛ ¸˛ —˛ ˛¨.
1. ¿¨ ¨
ˇ— ˛ —˛ 
˚ ¨—  ˚¨— 
 
¨— ˛ ¸˛ —˛ ˛¨.
2. » — ¨ ˚—¨ ˛ ¨˛ ¨¨¨˛ ¨— —
˚— ¨ 
 — 

 — ¨— ˛ ¸˛ —˛ 
˛¨.
3. ˆ ˚ ¨—  
—¸˛˛ 

¸˛ ¨ 
, ¨——, — —˛—¨ ¨— — ¨ ¸——˛—¨ ˚˚ ¨¨ 
¸— ¸¨— ¨ — ¸˛ — 
˛ — 
—
˚ 

¨ —¨ ˛ ¸˛ —˛ ˛¨.
4. ` 
˚¨˝¨—  
 ¸ 
 — ¨— ¸˛ — 
—˛ ¨— 
  

 — —˛ ˚—¨ ˛ 
— 
˛ ˛ ¨ 
.
5. — ¨ˇ ¨˛ ¨ ¸—˛¨ 

 — ¨ 
¨—¨— 
¨ ¨˛ 
 ¸˛ ¨ , 

— ˛ ¨ ¨˛ 
¿ — —¨ ˛ ‡ 
—˛ ·¨¸¨ -

… — ˛
¨ ˚—¨ ˛ —˛
¨ „— ˛¨
˛ 1 ` 
— 2014, ¨¨ ¨— — ˛ 
— ¨ ¨
´ 
¨ˇ˛¨ 
,  `
 
— 
˛ ´ —˛ ¨ „—˛¨, 

˛ ˛˚— ¨ 
˚ ¿ ¸ 
. ¯ ˛ ´˛. ´— ˚¨, 

  ´ — `
 
. ` ¨˛ „¨—˛ 
¨— . · ¨ 
— ¸¨ ‡˛
. ´¨ 
¸˛ 
.
` — ¨  ˛ ˚—
˛ 
— ˛,  ¿ ¸ ¨— ¨
˛ ˛ ´ —˛ ¨ „—˛¨, 
¨ 
¨— ¨ ¸ 
 
— 
˛ ¨¨ 
 ˛ ¨˝ 
¨ ˛—¨ ˛ ¨ˇ˛ —˛¨ -

—¨ ¨ ¨— ¨ ¨ ˛¨ ¨ 
¨—¡ 
 ¨ 
˛ 
—¨ 
 — 
¨.
´¨ ¨ ˛ ¨¸—¨ — ¨— ˇ¨ 
—¨ ¨— ¸˛ —
˚ 
¸— ˚—¨ ¨ ¨ 
¨ 
— ˚—¨ 

 
 — 
¨.
» ˛ 
¨ ¨¨˛ 
‡˛ 

¨, ¨¨ ¨— ˛ ˇ—˛ 
 ˛ —¨ ¨, ˚— ¿ ¸ , ¨ — — ¸—¨˛ ¨, ¨ ¨—ˇ˛ ¨ ¨—  ¨˛ ˛ ¨¨ 

¨¨—˝¨  — ¨, ¸˛ —
˚ ¨ —¨ — ˛˛ ¨— 

 —¨ 
¨. 
` 
˚ „ —— ‰˛  
,  
¨— ¨ˇ —
— ¨ 
˚ ´ — `
 
—, 
¸¨ ˛ 
˚¨— ¨ 
ˇ ¨¨ — 
¸—¨ , ˚—¨ 
¨  —¨ ¨— ˛
˚ — ¨ ¨ 

„¨— ¨ ¨, — — —¨ ˛ ˆ ¸ ¨— ‡— 

‰˛  — ˛ †—¨ ˛ ” ¨.
¶ —˚˛  — 
, ¸ 
¨ — 
¨— 
˛ 
  

— ¨— †—¨˛ ” 
¨ 
˚¨˛ — ˛˛ ¨— ¨ ¸ ˛ ¨  

— ¸— — ¨
¨ 
˚¨ ˛ ¸ ¨
—˛ ˛ ¿ — —¨ ‡—˛ ·¨¸¨ ¨ —ˇ— ¨ 
—¨ ¨ ¨ ˛.
· 
¨ — ¨— 
¨ —˛ ¨ †—¨˛ ” 
¨, ¨˛ 
—
— ¨  ˚ 
. 
†—¨ ˛ ” 
 ¨ — ˛ 
— — —¨ ˛ ˆ ¸ ¨—
‡— 

`˚ „ — — ‰˛ 

E¨—, ’  ˚ 

˚¨˛ ¸ ¨
˛ ¨— ¨˛ —— ¨ ˛ 
¨ ˇ˛— ¨ , 
¨ 
¨¨ ˚—¨ 
¨  
¨. 

˛ ‡˛
¨ — 
– —¨ . …— `¸¨, 
ˇ˛ˇ˛ † —
† ¨

¨¨ ‡˛ 

‚ ¨ ¿ »˚˚— 
˛ ‡˛ ¨ — 
–—¨ . …— `¸¨, — ˛, ¨ ¨˛ ‡˛
¨ 
‚ ¨ ¿ »˚˚— . „¨ ¨ ¨ , ˚—¨ ˛ ˇ˛ † —
† ¨

¨¨ ‡˛ 
.

†—¨ ˛ ¨, ‡˛ 
»˚˚— ¨ ¨— ˛ ˚ — 
˛ ˇ˛ ¨— ˛ ˚ — ˛˛ ˛ — ¨— — 

— ˛ ¸——˛—˛ —
˚— ¨ 
 


˛ — 
‡˛ 
. 
. …— `¸¨, — ¨— ˚˛ 
¨—— 
˛ ´ —˛ 

¸—— ˛˛ ¨ 
— ¸—¨— ˚—¨ ¸¨  
¨  —¨
‡˛
¨ ¿¨¨— ¨— — 
– —¨. ¨ —¸— — ¨—˚ ˚.
·— ¨— — 
˛
¨ 
— 
— · —˛ 
 ¿¨ —˛
— ¿¨ , ¨ 
ˇ 
˛ ˛ ¿ — —¨˛ ¨ 
˛,
¸—¨˛ — ”˚—— — 
˚— ˚ ¨ — ˛ ¿¨¨— ¨— — ¨—
  — — — ˛˛ — ˛ ·¨¸¨ ¨  2002. 
`˚ „ — — ‰˛ 
  
¨— ˛ ‡˛ ¨ . …— `¸¨, ¨ˇ —
— ¨  ˚ 
, —˛ ¨— ¨ ¨ ¨˛¨ ˛ ˛ ¨˛ 

˚¨— ¨ 
— ¨ ˚—¨ ˇ ¨¨ 
— 
¸—¨ ¨— ¨ 
¨  — ¨, ¨¨ ¸—¨˛ ¨ ˛ ˇ˛— ¨ 
 ‡˛ .

`— ¸¨

TA NEA

8 

˛ „˙…˙¿‚…` 

¨ ¨
˛ 
— ¨ ˛ ˛ ¨— ¨ ¨ ¨
—˛ —˛ 
—¨, 
¨ ¨¨ —¨ ˛ ¨— ¨  —
¨ !
¨ ¨¨—¨ ¨, — ¨— ¨ ¨ ! ·— ¨— 
˛ ¨—   , ˛ 
˚ ˛
— — ¨ 
 — 
¨!
` 
¨˚ ¨ —   

, 
˛ ¨— ¨ ¨, ¨¨ ˛ ¿…·»˜¶ 
¨— ¨¸—˛, ˛ ¨¨˚˛ ˛ ¨¸¨  

˛ 
—˛, ˛ 
 ˛ —¨ 
 ¨¨— —, 
˛ ¨˚—˛ 
—¨ ˜ˇ—  ¨— ˛
¨˚ —˛ ¨—¨ 
 ¯— ¨, ¸—  

— — ˚ ¨ ! 
· 
 ¨—  
 ¨— 
  

, ¸   ˛ ¨— ¨, ¸˛ —
˚¨ ¨— — — ¨— — , ¨¸—˛

´ 

—¨ ¨˛— . 
— — 
¨ —¨ ¸  
 —¨¨  ¸— 

˚ —— - 

˛ ¨  —¨  
, ¨¨ ¨ ¨˛¨,  ¨— 
, 
˛ 
˛ ¸— ¨  

¨ ˚—˚¨—¨— ¨, ¸¨—¨ 
¨¨—¨ ¨, — ˇ   
¨¨— — 
.
´¨ 
¨— ¨ —¨, 

—˝ ¨ ¨ ˇ — ¨ ¨¨ —¨, ¸˛ — 
˚˛¨ ˛ ¨ 
— ˛— ¨— 
˛ ¨  
˛  
, ¨  ¨ 
¨—, ¨ ˛ — ˝— 
¨ ¨ ¨¨—¨,
 — ¨ 
 
¨˚¨— ¨— ¨  — ¨ ˚¨ ¨— ¨ ˛ ¨˛ ¨ 
`  

¨ 
 ¨— .
¿  , ¨¨— —, ¨¸—— ¨ ¨ ¨¨ ¨— ¨,  
—  
¨¨ ¨— —¸¨— — — ¨ ¨ ¨¨—¨, 
 —¨ ˛ 
¨— — ¨, ¨¨ ¨— 
, 
¨ 
—  
¨— ¨ ¸—¨ ¨ 
¨ 
¨ ¨ 
¨—¨ 
˛— — 
¨, 
— ¨˝¨   — ¨ 
 
¨˚¨— ˚—¨ 

 —— 
 —¨ 
¨ ¨¨ — ¨— ¨
¨ —¨ ¨— ¨ ¨ ¨¨—¨.

… 
— ˚—¨ 
˛ ¸¨¸¨ ª ¨ 
— — ¨— ˚˛ 
ˇ ¨˛ ¨ ‡˛ —˛ ¨— ´ —- ¨— — ¸˛— ¨˛ ˛ ¨— 
` 
˚
  ¸—¨ 
¨ˇ 
ˆ ˚— ˆ ¸ 
¨— — ¸— — —ˇ— ˛
¸¨¸¨ ˛ ¨, ¨— 
˛˚ — 
¨:
» 
— ¨ 
` 
- ˇ˛, ¨ˇ’ 
¸—˛ 
. †—˚
„ —— ¨˚ ¨- 
, — 
˛
¸¨¸¨ —˛ˇ˛ ‡˛ ¨ — ¨, ˛ ¨ ˇ— ¨ ¨, — ˛ –—¨ — ˛ 
¨˛- ˛ ¨ ˛ –. ˜¨˛ 
 ˚
, 
˛ ˚¨— ¨ ¨ 

‡˛
¨ - ‡˛ ¨, ¨ ˛— — – —¨ . †— ˚ ˛ ˛ ˛, —  

¨˛, ¿ ¸  ¨ 
¨ 
 —¨ ˚„  „— —˛ » —
¨ ˚—¨ — — ¨ ¨— ˛ 
¨— ¨ ˛ ‡˛ 

¨ . ¨ ¨˛, — 
¨ 
¿¨ ˛ ¨˛,  - ˇ— ¨— 
— ˛ˇ 
¨ ¨
˚ ¨ -
˛¨ — » —  —¨ ¨ ¨˛ ——¨, —¨
㬠
¿ ¸ 
˛ ´ —- ¨— — ¨— ¸ 
¨˛ ˛ ¨  
˛ 
˛ „—˛¨ „ — ¨ .  
 
—˛ ˛, ¨ 
¯ ˛ ´— ˚¨ 
¿ ¸  ˛— ¨˚˚ 
˜ ¨˚ ¨`˚ . –¨— ˛ ` ¨ ¨— , ¨ ¨ ˇ—  ˚ 
ˆ ˇ ‡˛ 
— `- ¨ 
— ¨ 
¸¨ ¨— ¨ 
. ” — ¸¨ „¨ ¨ 
—,  ˛— ˛ ¨¨
˛ ¨˚ — 
— ˛ˇ—  ¨—- ˚ 
¨ ¸ 
˛, ˚—¨ ¨ —
ˇ—
˛ ˛ ˛  ˛ ¸¨  — — 
ˇ ¨. 
˛ ¨ ˛ ¸ 
˛ ¨˛. 
´ ˚ ¨ - »˛¨ — . » — 
 ¨ ¨ ¨˛—„¨ 

 ¿ ¸  —
¨ ˛ ¸¨ 
˛ 

 —¨ ˇ ¨¨ 
—¨  ˚ 

ˇ ¨ ¨— ¨ ¨—
˛ ¸ 
¨˛¨ ¨ ¨¨¨˛ ˛ ¨¸—— ¨ ˚—¨ 
˛ ´ —˛ „—˛¨
„ — ¨. 
¨ ¨— ¨ ¨ ˛ 

ˇ, ˛  

˛˛ ˛ ˛, 

‡˛ ¨ 
, ¨˚ ¨ —˛ ˇ˛ ¨ ˛ ¨ ¸—¨ —˛
˛ — ˛ 
. » — — ¨ 
‡˛ 
¨, — 

„¨, ˚ ¨
˛ ¨— 
¸—¨—¨— ˛ ¨ ¸—¨
˛˛
¸¨¸¨ ˛ ˛ „- — ¨ 
ˆ 
˚— 
ˆ ¸ — ¨, ˚—¨ ¨ 
— ˛— ¨— , ˚—¨ ¨ ¨ ˇ— ¨ 
¨ ¨¨˚ ¨— —¨ ˇ ¨¨.
 ¨ 
¸¨ ˚¨ ˛ –’ ¨˛
`˛ 
—¨ . ‡˛
¨ , 
˜ ¨˚ ¨ 
¨— —˛ˇ ˛—˛ ——— ¨  
, ’ ¨ ˇ— ˛ ¨¨ ˛
 † — ˇ ˚—¨ ¨ ¨¸—— ¨ ¨ ˛ „ — ‡˛ —¨ ˚¨ ˛ ‡ 
—˛ ·¨- ¨, 
 — ¨— ˇ— ¨¸¨ . ‡˛
˛ ˛ ¿¨ ¨˚—¨ — ¸˛,  ¨  ¸—¨ 
 ˚
.
`YNEXEIA ¨ 1˛ .

` 
—¨ ¨ 


¨— 
, — —¨—
¨ ¨¨˚¨—¨ —¨ — 
¨¨ ¸—¨˛ ¨¨ ¨— ¨ˇ 
¨ ¨¨—  
—,
˛ ¨ —  , ¨ — ˝ 
¨ ¨¨—¨. 
` 
˚ „ —— ‰˛  
, ¨ ¨ ˛ ˛ ˇ˛ ¸—¨ — —˛ 
 
 , 
¨˝¨ ¨¨˛ ¨ ¨— ¨ 
¨ ˚ ¨ ¨—˛ — ¨, 
ˇ¨ ¨¨ — ˇ˚—¨ 
 ¨— ˚—¨ ¨ — ˝¨— —¨ —˛—¨ ¨ 
¨¨—¨ ¨ ¨¨ ¨— ¨ ¨¨ 
— 
— 
—¨— ¨, ¨ — ¨ ˚— ˛ ¨ 
¸˛
˛˛ 
 
¨ ¨¸— 
¨ ¨ 
¨¸.