You are on page 1of 384

VATRENI KAMEN

(Auejal Jean M)
Ljudi su se okupljali na uzanom dijelu, koji se poput uske police usjekao u apnena!ku stijenu i
za"#inuto $ledali dolje p#ema njima% Nitko nije nap#aio neku k#etnju koja "i zna!ila do"#odo&licu, a
neki su d#'ali sp#emna koplja, $otoo p#ijete(i% Mlada 'ena je $otoo mo$la osjetiti taj nji)o ne#ozni
st#a)% * dna puteljka je p#omat#ala kako i) se se i&e okupljalo na toj polici zu#e(i dolje, a "ilo i) je
mno$o i&e ne$oli je o!ekiala% Ve( je #anije kod ljudi, koje su sus#etali na oom putoanju, idjela
oo oklijeanje da i) se p#imi s do"#odo&licom% Nisu to samo oni, na po!etku je uijek tako, pomislila
je, ali je i dalje osje(ala nela$odu%
Visok mu&ka#ac sko!i s le+a so$ mlado$ pastu)a% ,n nije osje(ao tu nela$odu i oklijeanje, no ipak
je na t#enutak oklijeao, d#'e(i 'd#ijep!e ula#% ,s#nuo se i opazio kako se ona uste'e - Ejla, )o(e& li
p#id#'ati T#ka!eo u'e. /ini mi se da je ne#ozan - #ekao je i po$ledao $o#e p#ema onoj #anoj te#asi
usje!enoj u liticu% - A mislim da su i oni%
Kimnula je, p#e"acila no$u p#eko konjski) sapi kliznu&i s ko"ilini) le+a i uzela ula#% ,sim napetosti
koju je osjetio spazi&i nepoznate ljude, mladi sme+i konj je osje(ao i ono uz"u+enje z"o$ soje
mate#e% ,na se i&e nije tje#ala, no jo& se oko nje osje(ao mi#is pa#enja s onim pastu)om iz stada% Ejla
je ula#om d#'ala pastu)a sasim uz se"e, dok je ko"ili ostaila dooljno du$o u'e, a sama je stala
izme+u nji)% Tako je pustila ko"ilu da ide isp#ed nji) je# se sada e( naikla na elike $#upe
nepoznati) ljudi i o"i!no nije "ila napeta, no sada se !inilo da je ko"ila ne#ozna% ,olika $omila ljudi
"i sako$a u!inila ne#oznim%
Kad se pojaio Vuk, Ejla je za!ula zuke uz"u+enja i uznemi#enosti koji su dopi#ali s one uske te#ase
p#ed ulazom u &pilju - ako se to uop(e mo$lo nazati &piljom% Nikada nije idjela niti jednu taku% Vuk
joj se p#itisnuo post#ance uz no$u, a onda se pomakao malo isp#ed nje, sumnji!a i sp#eman na o"#anu0
osje(ala je i"#acije nje$oo$ jeda !ujno$ #ezanja%
*ada je "io mno$o op#ezniji p#i sus#etu s nepoznatima, ne$oli je to "io p#ije $odinu dana, kada su
k#enuli na oo putoanje, no tada je "io tek ne&to e(i od &teneta, a sada se, nakon neki) #lo opasni)
iskustaa, pona&ao p#ema njoj i&e za&titni!ki%
1ok se uspinjao st#minom p#ema zast#a&enim ljudima, mu&ka#ac nije osje(ao nikaka st#a), ali 'eni je
"ilo d#a$o &to mo'e !ekati ot#a$a i p#omat#ati te ljude p#ije ne$o se "ude mo#ala sus#esti s njima%
,!ekiala je taj t#enutak, st#epila i u'asaala $a se e( du'e od $odine dana, a p#i je utisak "io tako
a'an%%% za o"je st#ane%
I dok su se d#u$i d#'ali suzd#'ano, jedna je djeojka po'u#ila p#ema njemu% 1'ondala# je isto$ t#enutka
p#epoznao soju mla+u sest#u, p#emda je ta z$odna djeoj!ica tijekom oi) pet $odina nje$oa
iz"ianja p#ocala u p#elijepu mladu 'enu%
- 1'ondala#e2 3nala sam da si to ti2 - #ekla je, "acaju(i se na nje$a% - Kona!no si se #atio ku(i2
3a$#lio ju je, a onda je odu&eljeno podi$ne i za#ti se s njom - 4ola#a, tako mi je d#a$o &to te idim2 -
Kad ju je spustio malo se odmaknuo i po$ledao je% - Kako si na#asla2 Kad sam oti&ao "ila si jo&
djeoj!ica, a sada si p#ek#asna 'ena%%% onaka kaka sam i mislio da (e& "iti - #ekao je, a u o!ima mu se
idjelo i ne&to i&e od ono$ k#atko$ "ljeska "#atsko$ po$leda%
*mije&ila mu se, $ledaju(i te nje$oe neje#ojatno plae o!i, !iji ju je ma$netizam p#ila!io%
5oc#enjela je, ali ne z"o$ nje$oi) komplimenata, kako su to oni koji su stajali u "lizini pomislili,
ne$o z"o$ silne p#ila!nosti koju je osjetila p#ema tom mu&ka#cu, "io joj on "#at ili ne, koje$ nije
tolike $odine idjela% /ula je ona te p#i!e o sojem z$odnom elikom "#atu koji je imao neo"i!ne o!i i
koji je mo$ao o!a#ati "ilo koju 'enu, ali sje(ala se samo isoko$ sud#u$a u i$#i koji ju je olio i "io
oljan i$#ati se s njom se$a &to je po'eljela% *ada je, kao mlada 'ena, "ila po p#i puta iz#$nuta
punom u!inku nje$oe nesjesne ka#izme% 1'ondala# je opazio njezinu #eakciju i toplo se nasmije&io
toj njezinoj z$odnoj z"unjenosti%
*k#enula je po$ledom dolje p#ema stazi koja je odila uz malu #ijeku - Tko je ta 'ena, 1'ondi. -
upitala je% - I otkud su do&le te 'iotinje. 6iotinje "je'e od ljudi, pa za&to ne
"je'e i od nje. Je li ona zelandona. Je li i) 3aziala. - Tada se nam#&tila - 7dje je Tonolan. - 1u"oko
je uzda)nula kada je idjela kako su se 1'ondala#oe o"#e stisnule u iz#az "oli%
- Tonolan sada putuje d#u$im sijetom, 4ola#a, - #ekao je - a ja ne "i) "io odje da nije "ilo oe 'ene%
- ,), 1'ondi2 8to se do$odilo.
- To je du$a p#i!a i sada nije #ijeme za nju - #ekao je, ali mo#ao se osmje)nuti !u&i kojim $a imenom
zoe% ,na mu je "ila nadjenula taj nadimak% - Nisam !uo to ime otkad sam oti&ao% Kako su si d#u$i,
4ola#a. Je li mama do"#o. A Vilama#.
- ,"oje su do"#o% 5#ije pa# $odina nas je mama p#est#a&ila% Ali 3elandona joj je nap#aila soj pose"ni
napitak i sada iz$leda sasim do"#o% 1o+i pa se sam uje#i - #ekla je i, uze&i $a za #uku, poela $a
stazicom p#ema $o#e%
1'ondala# se ok#enuo i ma)nuo Ejli, poku&aaju(i joj tako #e(i da (e se u"#zo #atiti% Nije mu "ilo
d#a$o &to je tamo ostalja samu sa 'iotinjama, ali mo#ao je idjeti soju majku i sam se uje#iti da je
do"#o% Mu!ilo $a je to 9st#a&enje9 i mo#ao je s ljudima #az$oa#ati o 'iotinjama% I on i Ejla su znali
kako je d#u$im ljudima !udno i zast#a&uju(e idjeti da 'iotinje ne "je'e od nji)%
Ljudi su znali 'iotinje% *i ljudi koje su sus#etali na oom putoanju loili su 'iotinje, a e(ina je na
oaj ili onaj na!in iskaziala i &toanje, "ilo samim 'iotinjama ili nji)oom du)u% ,tkad se pamti
pa'ljio su i) p#ou!aali% 3nali su kaka one okoli& ole, kaku )#anu, znali su staze kojima se k#e(u
tijekom mi$#acija i manji) pomaka tijekom sezone, znali su im #ijeme pa#enja i #ijeme kada kote
mlade% Ali nitko nikada nije poku&ao p#ijateljski dotaknuti 'iu 'iotinju% Nitko nikada nije poku&ao
staiti u'e oko #ata ijedne 'iotinje pa je oditi uokolo% Nitko nikada nije poku&ao p#ipitomiti neku
'iotinju ili uop(e zamisliti da "i se to mo$lo u!initi%
Ma kako im "ilo d#a$o &to su idjeli da im se #o+ak #atio s du$o$ putoanja - po$otoo on, za koje$
je samo nekolicina je#oala da (e $a jo& idjeti - p#ipitomljene 'iotinje su ipak "ile ne&to tako
nepoznato da je p#a #eakcija "io st#a)% To je "ilo tako !udno, tako neo!ekiano, toliko izan nji)oo$
iskusta ili ma&tanja, da nije mo$lo "iti p#i#odno% Mo#alo je "iti nep#i#odno, natp#i#odno% Jedino &to je
mno$e od nji)
sp#ije!ilo da ne po"je$nu i sak#iju se ili da poku&aju u"iti te zast#a&uju(e 'iotinje, "io je 1'ondala#,
je# je on do&ao s njima i je# je, idu(i sada uz soju sest#u stazom koja je odila od 8umske #ijeke, pod
jasnom sjetlosti sunca iz$ledao pose no#malno%
4ola#a je pokazala izjesnu )#a"#ost kada mu je onako pot#!ala u za$#ljaj, no "ila je mlada i
posjedoala je onu neust#a&iost mladosti% I "ila je toliko s#etna &to idi so$a "#ata koji joj je uijek
"io pose"no d#a$ pa nije mo$la !ekati% 1'ondala# nikada ne "i u!inio ne&to &to "i nju po#ijedilo i nije
pla&io 'iotinje%
Ejla je sa staze u podno'ju p#omat#ala kako su $a ljudi ok#u'ili, iskazuju(i mu do"#odo&licu osmjesima
i za$#ljajima, poljupcima, tap&anjem i #ukoanjem p#i !emu su ko#istili o"je #uke i mno$o #ije!i%
5#imijetila je neku jako de"elu 'enu, neko$ smedokoso$ mu&ka#ca koje$ je 1'ondala# za$#lio i neku
sta#iju 'enu koju je toplo pozd#aio i o"$#lio #ukom% Vje#ojatno mu je to mati, pomislila je i pitala se
&to li (e ta 'ena misliti o njoj%
,i su ljudi "ili nje$oa o"itelj, nje$oi #o+aci, nje$oi p#ijatelji, ljudi s kojima je od#astao% ,na je
"ila st#anac, uljez koji je doeo 'iotinje i tko zna kake jo& zast#a&uju(e o"i!aje i opasne ideje% 3a&to
"i je p#i)atili. A &to ako je ne p#i)ate. ,na se sada ne mo'e #atiti, njezin na#od 'ii daleko, i&e od
$odinu dana du$o$ puta p#ema istoku% 1'ondala# je o"e(ao da (e i on oti(i s njom ako "ude 'eljela
oti(i odade ili ako "ude na to p#isiljena, no to je "ilo p#ije ne$o je idio se oe ljude, p#ije ne$o su $a
oako toplo do!ekali% 8to "i on sada o tome mislio.
,sjetila je odost#a$ neko $u#kanje pa pose$ne #ukom i po$ladi Njiskin !#st #at, za)alna &to ju je
njezina p#ijateljica podsjetila da nije sama% Kada je 'ijela u dolini, nakon &to je napustila 5leme, du$o
joj je #emena oaj konj "io jedino d#u&to% Nije ni p#imijetila kako se u'e ola"ailo kad joj se Njiska
p#i"li'ila, ali sada je pustila T#ka!u malo du'e u'e% Ko"ila i njezino 'd#ije"e su !esto jedno u d#u$om
nalazili p#ijateljsto i utje)u, no to "i se po#emetilo u #ijeme kada se ko"ila tje#ala%
*ada je i&e ljudi - kako i) je uop(e mo$lo "iti toliko. - $ledalo p#ema njoj, a 1'ondala# je oz"iljno
#az$oa#ao s
:
onim sme+okosim !ojekom pa joj onda doma)nuo i osmje)nuo se% Kad je po&ao nat#a$ dolje, za njim
su i&li ona djeojka, sme+okosi mu&ka#ac i jo& nekoliko ljudi% Ejla je du"oko uda)nula i !ekala%
Kako su joj p#ilazili tako je i #ezanje Vuka postajalo se $lasnije% *a$nula se kako "i $a d#'ala !#sto
uza se% - ; #edu je, Vu!e, to je samo 1'ondala#oa #od"ina - #ekla je% Njen smi#uju(i dodi# dao mu je
znak da p#estane #e'ati i da sojim d#'anjem p#ei&e ne p#est#a&i te ljude% 5omislila je kako $a je "ilo
te&ko nau!iti da s)ati taj znak, no #ijedilo je t#uda, pose"no sada% 5o'eljela je znati neki taka dodi# s
kojim "i mo$la smi#iti se"e%
*kupina s 1'ondala#om se zaustaila malo podalje, t#ude(i se p#ik#iti st#a) i ne $ledati u 'iotinje koje
su oto#eno zu#ile u nji) i nisu se ni pomakle sa so$ mjesta !ak ni kad su im se ti nepoznati ljudi
p#i"li'ili% 1'ondala# je stao izme+u nji)%
- Mislim, 1'o)a#ane, da "ismo t#e"ali zapo!eti s <o#malnim upoznaanjem - #ekao je, $ledaju(i ono$
sme+okoso$%
Kada je Ejla ispustila o"a ula#a, kako "i oslo"odila #uke za to upoznaanje koje je za)tijealo kontakt s
o"je #uke, konji su se malo poukli, no uk se nije pomaknuo% ; o!ima oo$ !ojeka opazila je
"ljesak st#a)a, p#emda nije je#oala da postoji mno$o to$a !e$a "i se taj !ojek "ojao, a onda je
po$ledala p#ema 1'ondala#u, pitaju(i se je li on imao kaka pose"an #azlo$ z"o$ koje$ je odma)
t#a'io oako upoznaanje% 5a'ljio je po$ledala neznanca i on je podsjeti na =#u-na, o+u plemena u
kojem je od#asla% *na'an, ponosan, inteli$entan i sposo"an, "ojao se malo !e$a%%% osim sijeta du)oa%
- Ejla, oo je 1'o)a#an, o+a 1eete 8pilje 3elandonaca, sin Mat#one koja je #anije "ila o+a 1eete
8pilje, #o+en u o$nji&tu 1'okonana, #anije$ o+e 1eete 8pilje, - s oz"iljno&(u je iz$oo#io isok,
plaokos !ojek, a onda se osmje)nuo - a da i ne spominjem da je on "#at 1'ondala#a, putnika u
daleke zemlje%
*ada je "ljesnulo nekoliko "#zi) osmije)a% Nje$o komenta# je malo opustio tu napetost% *t#o$o
uze&i, p#i oako slu'"enom upoznaanju mo$la se na"#ajati cijela lista imena i eza, &to je podizalo
status - se nji)oe #od"inske eze, ti-
tule i posti$nu(a - pa su neki to i !inili% Ali z"o$ p#akti!nosti, osim u najse!anijim okolnostima,
spominjalo se samo ono naja'nije% Ipak, nije "ilo neo"i!no da se mladi ljudi, pose"ice "#a(a, &ale
na"#ajaju(i tu i zamo#no du$a!ko #eciti#anje o"iteljski) eza pa $a je 1'ondala# sada podsjetio na
p#otekle $odine kada jo& nije "io opte#e(en od$oo#nostima%
- 1'o)a#ane, oo je Ejla Mamutoka, !lanica Lalje$ lo$o#a, k(i Mamutoo$ ,$nji&ta, iza"#ana od
1u)a 8piljsko$ Laa, a &titi je du) 8piljsko$ Medjeda%
*me+okosi je sada p#e&ao onu udaljenost &to $a je dijelila od mlade 'ene pa isp#u'i o"je #uke s
dlanoima ok#enutim p#ema $o#e, u!ini&i tu lako s)atljiu $estu do"#odo&lice i oto#eno$
p#ijateljsta% Nije #azumio niti jednu od ti) njezini) na"#ojeni) eza i nije "io pose si$u#an koja od
nji) je naja'nija%
- ; ime =oni, Velike Majke 3emlje, iskazujem ti do"#odo&licu Ejlo od Mamutoaca, k(e#i Mamutoo$
,$nji&ta -#ekao je%
Ejla p#i)ati o"je #uke - ; ime Mute, Velike Majke *e$a, pozd#aljam te, 1'o)a#ene, o+o 1eete
8pilje 3elandonaca, - a onda se osmje)nula - i "#ate 1'ondala#a 5utnika%
1'o)a#an je najp#ije zapazio kako ona do"#o $oo#i nji)o jezik, ali s nekim !udnim na$laskom, a
onda je postao sjestan njezine !udnoate odje(e i to$a da iz$leda poput st#ankinje, ali kad mu se
nasmije&ila uz#atio joj je osmije)om% ;!inio je to djelomice zato &to je pokazala da je #azumjela
1'ondala#ou dosjetku i tako pokazala 1'o)a#anu da joj je nje$o "#at a'an, no u$lanom zato &to
nije mo$ao odoljeti njezinom osmje)u%
Ejla je p#ema sa!ijim mje#ilima "ila p#ila!na> "ila je isoka, imala je !#sto, do"#o $#a+eno tijelo,
du$u, ne&to tamniju i pomalo aloitu kosu, "ist#e plao-sie o!i i <ine c#te lica, p#emda su se one
malo #azlikoale od oni) kake su imale 3elandonke% Ali kad "i se osmje)nula, to je "ilo kao da ju je
sunce o"asjalo nekom pose"nom z#akom koja je saku c#tu lica osijetlila iznut#a% /inilo se da "lista
takom zapanjuju(om ljepotom da je 1'o)a#an ostao "ez da)a% 1'ondala# je uijek $oo#io kako je
njezin osmije) izuzetan pa se sada smije&io idje&i da mu ni "#at nije na nje$a imun%
?@
Tada 1'o)a#an zapazi kako se pastu) ne#ozno p#opinje p#ema 1'ondala#u, ali je ipak uk "io taj
koje$ je d#'ao na oku% - 1'ondala# mi ka'e kako mo#amo o#$anizi#ati neki%%% a)%%% smje&taj za oe
'iotinje%%% p#etpostaljam ne$dje u "lizini% - Ne p#ei&e "lizu, pomislio je%
- Konjima je pot#e"an samo neki t#anjak s odom u "lizini, ali mo#amo upozo#iti ljude da im u
po!etku ne p#ilaze, osim kad smo 1'ondala# i ja uz nji)% Njiska i T#ka! su malo ne#ozni p#ema
ljudima dok se na nji) ne naiknu - #ekla je Ejla%
- Mislim da tu ne(e "iti p#o"lema - #ekao je 1'o)a#an $ledaju(i je, no zapazi&i i pok#et Njiskino$
#epa% - Mo$li "i ostati i odje, ako im oa mala dolina od$oa#a%
- =it (e sasim do"#a, - #ekao je 1'ondala# - p#emda "ismo i) mo$li odesti i uzodno, na sk#oitije
mjesto%
- Vuk je naikao spaati uza me - nastai Ejla% 5#imijetila je da se 1'o)a#an nam#&tio% - 5ona&a se #lo
za&titni!ki i mo$ao "i p#ouz#o!iti kaku st#ku ako ne "ude mo$ao "iti u mojoj "lizini%
Mo$la je idjeti nje$ou sli!nost s 1'ondala#om, pose"no kad "i mu se !elo na"o#alo od "#i$a, pa se
po'eljela nasmijati% Ali 1'o)a#an je "io oz"iljno za"#inut% ,o nije "ilo #ijeme za osmje)e, maka# joj
se nje$o iz#az !inio tako "liskim i poznatim%
I 1'ondala# je p#imijetio kako mu se "#at sm#knuo - Mislim da "i "ilo do"#o da sada 1'o)a#ana
p#edstaimo Vuku - #ekao je%
1'o)a#anoe su se o!i $otoo u panici &i#om oto#ile, ali p#ije ne$oli je i sti$ao p#i$oo#iti uzela $a je
za #uku i sa$nu-la se dolje pok#aj to$ meso'de#a% *ojom je #ukom o"$#lila &i#ok Vuko #at kako "i
smi#ila k#atko i nest#pljio #ezanje -!ak je i ona mo$la nanju&iti st#a) to$a !ojeka i "ila je si$u#na da
je i Vuk to osjetio%
- 1opusti mu da ti najp#ije onju&i #uku - #ekla je% - Tako se Vuk slu'"eno upoznaje% - Vuk je iz #aniji)
iskustaa nau!io koliko je Ejli a'no da on u soj !opo# ljudi p#i)ati ljude s kojima $a je ona na
oaka na!in upoznaala% Nije olio taj mi#is st#a)a, ali onju&io je !ojeka kako "i $a upoznao%
- 1'o)a#ane, jesi li ikada #anije sta#no dotaknuo dlaku 'io$ uka. - upitala $a je, podi'u(i po$led
p#ema njemu
??
- Vidjet (e&, malo je $#u"a - #ekla je, ode(i mu #uku da dlanom opipa pomalo ku&t#au dlaku na #atu
'iotinje% - Jo& se uijek linja pa $a to s#"i i oli kad $a se !e&ka iza u&iju -nastaila je, pokazuju(i
kako (e to u!initi%
1'o)a#an je dodi#nuo dlaku, no "io je i&e sjestan topline tijela i odjednom je "io sjestan da je to 'i
uk2 I !inilo se da uku uop(e ne smeta &to $a on dodi#uje%
Ejla zapazi kako mu #uka i&e nije onako k#uta i kako zaista poku&aa p#ot#ljati ono mjesto koje mu je
pokazala - 5usti neka ti opet onju&i #uku%
Kad je 1'o)a#an staljao #uku isp#ed Vukoo$ nosa opet je #a&i#io o!i, sada !ude(i se - Vuk me je
liznuo2 - #ekao je, ne znaju(i je li to p#ip#ema za ne&to jo& "olje%%% ili $o#e od to$a% Tada je idio kako
Vuk li'e Ejli lice i !inilo se da joj je to jako d#a$o%
- 1a, da, do"a# si, Vu!e - #ekla je uz osmije), dok $a je $ladila m#se(i mu dlaku% Tada je ustala i
potap&ala soja lastita #amena% Vuk se usp#aio stai&i &ape na mjesta koja mu je "ila tako pokazala
i, kako joj je #at "io $ol, lizne joj #at, a tada stai njezinu "#adu i dio ilice u soja usta, uz ti)o
#ezanje ali s mno$o nje'nosti%
1'ondala# je !uo kako su 1'o)a#an i ostali uzda)nuli i s)atio je kako ljudima koji to ne znaju,
oako uo"i!ajeno u!je iskazianje lju"ai mo#a iz$ledati zast#a&uju(e% *pazio je kako $a "#at $leda
po$ledom koji je isto#emeno "io i p#est#a&en i zadiljen - 8to joj on to #adi.
- Jesi li si$u#an da je to u #edu. - $otoo istodo"no je upitala 4ola#a% ,na i&e nije mo$la ostati mi#na%
,stali su tako+e# "ili neodlu!ni i ne#ozni%
1'ondala# se osmje)nuo - Ma u #edu je, Ejla je sasim do"#o% ,n je oli i nikada je ne "i po#ijedio%
,o je na!in na koji ukoi pokazuju soje osje(aje% I meni je t#e"alo malo #emena dok sam se na to
naiknuo, a ja poznam Vuka jednako du$o koliko i ona, jo& otkad je "io maleno, !upao &tene%
- ,o nije &tenac2 To je od#asli uk2 ,o je naje(i uk koje$a sam ikada idio - #ekao je 1'o)a#an% -
Mo$ao "i joj i&!upati $#kljan%
- 1a, mo$ao "i% Vidio sam $a kako je jednoj 'eni #ast#$ao $#lo%%% 'eni koja je poku&ala u"iti Ejlu -
od$oo#i 1'ondala#%
- Vuk nju &titi%
?A
*i 3elandonci koji su oo p#omat#ali ispustili su zajedni!ki uzda) olak&anja kad se Vuk opet spustio i
stao uz nju oto#ene $u"ice iz koje mu je na jednu st#anu isio jezik, a idjeli su se i zu"i% 1'ondala#u
se !inilo kao da se Vuk smije, kao da je zadooljan sam sa so"om%
- Radi li on to stalno. - upita 4ola#a% - %%% *akome.
- Ne, - od$oo#i 1'ondala# - samo Ejli i ponekad meni, i to samo ako je izuzetno eseo i ako mu mi to
dopustimo% ,n se #lo p#istojno pona&a i uop(e ne(e niko$a ozlijediti%%% osim ako netko ne u$#o'aa
Ejlu%
- A kaka je p#ema djeci. - pitala je 4ola#a% - Vukoi !esto p#o$one sla"e i mladun!ad%
5#i spominjanju djece na licima okupljeni) ljudi pojaio se iz#az za"#inutosti%
- Vuk oli djecu - "#zo o"jasni Ejla - i p#ema njima se pona&a jako za&titni!ki, pose"no p#ema onima
najmanjima i najsla"ijima% ,n je od#astao uz djecu Lalje$ lo$o#a
- Tamo je "io jedan sla"a&an i "ole'lji dje!ak - p#idoda 1'ondala#% - T#e"ali ste i) idjeti kako se
zajedno i$#aju% Vuk je uijek "io nje'an p#ema njemu%
- To je #lo neo"i!na 'iotinja - #ekao je netko% - Te&ko je je#oati da se uk mo'e pona&ati tako%%%
neukoski%
- Ima& p#ao, *ola"ane - slo'io se 1'ondala#% - ,n se pona&a na na!in koji ljudima iz$leda da nije
u!je pona&anje, ali da smo ukoi onda ne "ismo tako mislili% ,n je od#astao uz ljude i Ejla ka'e da
on ljude smat#a sojim !opo#om% 5ona&a se p#ema ljudima kao da su ukoi%
- ,dlazi li on u lo. - 'elio je znati onaj !ojek koje$ je 1'ondala# zao *ola"an%
- 1a - od$oo#i Ejla% - 5onekad loi sam i samo za se"e, a ponekad poma'e nama u lou%
- Kako on zna &to smije, a &to ne smije loiti. - upita 4ola#a% - Kao oe konje%
Ejla se nasmije&ila - I oi konji su dio nje$oo$ !opo#a% Vidite da $a se oni ne "oje% I on nikada ne loi
ljude% Ina!e smije loiti "ilo koju 'iotinju, osim ako mu ja to ne za"#anim%
-? ako mu ti ka'e& ne, onda on ne loi. - upita neki d#u$i !ojek%
- Tako je, Ra&ema#e, pot#di 1'ondala#%
?B
/ojek je, !ude(i se, odma)iao $laom% =ilo je te&ko poje#oati da itko mo'e imati toliku kont#olu
nad tako sna'nim locem%
- 5a, 1'o)a#ane, - upita 1'ondala# - misli& li da sada mo'emo "ez opasnosti poesti Ejlu i Vuka $o#e.
/ojek se na t#enutak zamislio, a onda kimne - Ali ipak, ako "ude ikake neolje%%%
- Ne(e "iti, 1'o)a#ane - izjai 1'ondala#, a onda se ok#ene k Ejli - Moja mati nas je pozala da
odsjednemo kod nje% 4ola#a jo& uijek 'ii s njom, ali ona ima soj odojen p#osto#, "a& kao &to $a
imaju i Ma#tona i Vilama#% ,n je sada oti&ao na put, t#$oati% 5onudila nam je njezin s#edi&nji p#osto#%
Na#ano, mo$li "ismo odsjesti i kod 3elandone p#i o$nji&tu za $oste, ako "i ti to "ilo d#a'e%
- =it (e mi d#a$o ako "udemo kod toje majke, 1'onda-la#e - #ekla je Ejla%
- 4ino2 Mama tako+e# p#edla'e da p#i!ekamo s <o#malnim upoznaanjem dok se ne smjestimo% Mene
ni ne t#e"a p#edstaljati, a nema smisla da sakome se ponaljamo kada to mo'emo u!initi sa sima
odjednom%
- Mi e( za e!e#as plani#amo se!anost do"#odo&lice, -#ekla je 4ola#a% - a mo'da (emo kasnije
p#i#editi jo& jednu, za ljude iz o"li'nji) 8pilja%
- Cijenim tu o"zi#nost toje majke, 1'ondala#e, "it (e lak&e p#edstaiti se sima odjednom, ali mo$ao
"i me upoznati s oom djeojkom - #ekla je Ejla%
4ola#a se osmje)nula%
- Na#ano, to sam i namje#aao - #ekao je 1'ondala#% -Ejla, oo je moja sest#a 4ola#a, "la$osloljena
od Doni, iz 1eete 8pilje 3elandonaca, k(e# Ma#tone koja je "i&i o+a 1eete 8pilje, #o+ena u
o$nji&tu Vilama#a, 5utnika i 7lano$ T#$oca, sest#a 1'o)a#ana, o+e 1eete 8pilje, sest#a
1'ondala#a%%%
- ,na zna za te"e, 1'ondala#e, a i ja sam e( !ula njezina imena i eze - #ekla je 4ola#a, nest#pljia
z"o$ ti) <o#malnosti, a onda je isp#u'ila o"je #uke p#ema Ejli - ; ime Doni, Velike Majke 3emlje,
pozd#aljam te Ejla Mamutoko, p#ijateljice konja i ukoa%
Velika skupina ljudi koja je stajala na onoj suncem o"asjanoj te#asi "#zo je ustuknula kada su idjeli
kako se 'ena s ukom uputila stazom p#ema $o#e, zajedno s 1'ondala#om
?E
i malom $#upom koja i) je p#atila% Jedan ili dojica su stali ko#ak "li'e, dok su ostali istezali #atoe
kako "i &to "olje idjeli% Kad su sti$li do te kamenite te#ase, Ejla je #jo p#i puta mo$la idjeti p#osto#
$dje su 'ijeli ljudi 1eete *pilje 3elan-donaca% Taj p#izo# ju je iznenadio
5#emda je znala da se #ije! 98pilja9 u naziu 1'ondala#eo$ doma ne odnosi na mjesto ne$o na
skupinu ljudi koja tamo 'ii, ono &to je sada idjela nije "ila &pilja, "a#em ne onaka kaku je ona
zami&ljala% ,"i!na &pilja je tamna p#osto#ija ili niz taki) p#osto#ija unuta# stjenoite po#&ine ili litice
ili ispod zemlje, s oto#om k#oz koji se mo'e u(i ili iza(i%%5#osto# $dje su 'ijeli oi ljudi "ila je
po#&ina ispod $oleme stijene koja se, iz"o!ena iz apnena!ke litice, nad njom nadila, zaklon koji je
nudio za&titu od ki&e i sunca, ali je "io oto#en dnenom sjetlu%
Visoke litice to$ pod#u!ja nekada su "ile na dnu d#eno$ mo#a% Kako su #azne #ste #akoica koje su tu
'ijele od"aciale soje apnena!ke oklope, oni su se talo'ili na dnu i kona!no se p#eto#ili u kalcije
ka#"onat, u apnenac% Tijekom izjesno$ #emena i iz #azni) #azlo$a, neki od ti) od"a!eni) oklopa
sto#ili su de"eli sloj apnenca koji je "io t#+i od d#u$i)% Kada se tlo pomaklo, a mo#sko dno iz"ilo
na po#&inu, da "i na k#aju postalo stijena, p#oces e#ozije uz#okoane jet#oima i odom lak&e je
#adio usjeke u #elatino mek&em kamenu, izdu"ljuju(i du"oke usjeke i ostaljaju(i izme+u nji) police
t#+i) slojea%
5#emda su te litice "ile p#o'ete &piljama, &to je kod apnenca uo"i!ajeno, oake su neo"i!ne te#asaste
<o#macije !inile "a& take zaklone u stijeni izuzetno po$odnim mjestima za 'iot pa su se u tu s#)u i
ko#istile tijekom mno$i) tisu(a $odina%
1'ondala# je poeo Ejlu p#ema onoj sta#ijoj 'eni koju je "ila zapazila dok je jo& p#omat#ala dolje sa
staze% 6ena je "ila isoka, dostojansteno$ d#'anja i st#pljio i) je !ekala% Njezina kosa, s i&e sijedi)
ne$o oni) sjetlosme+i) lasi, "ila je za!e&ljana ot#a$a, spletena u pletenicu koja je na potiljku "ila
smotana u k#u$% Imala je "ist#e, sie, ocjenjia!ke o!i%
Kada su do&li do nje, 1'ondala# otpo!ne s <o#malnim upoznaanjem - Ejla, oo je Ma#tona, "i&i o+a
1eete 8pilje 3elandonaca, Jema#ina k(i, #o+ena u o$nji&tu Ra"ana#a,
?F
zd#u'ena s Vilama#om, koji je 7lani T#$oac 1eete 8pilje, mati je 1'o)a#ana, ode 1eete 8pilje,
mati 4ola#e koja je "la$osloljena od Doni, mati%%% - e( je )tio #e(i Tonolana, a onda je nakon
oklijeanja "#zo u"acio - 1'ondala#a, putnika koji se #atio% - Tada se ok#enuo k sojoj majci - Ma#to-
na, oo je Ejla iz Lalje$ lo$o#a Mamutoaca, k(i Mamutoo$ ,$nji&ta, iza"#ana od du)a 8piljsko$
Laa, za&ti(ena 1u)om 8piljsko$ Medjeda%
Ma#tona isp#u'i #uke - ; ime Doni, Velike Majke 3emlje, pozd#aljam te, Ejla Mamutoko%
- ; ime Mute, Velike Majke *e$a, pozd#aljam te, Ma#to-no iz 1eete 8pilje 3elandonaca i
1'ondala#oa majko - #ekla je Ejla, p#i)ati&i njezine #uke%
Ma#tona je slu&ala njezine #ije!i !ude(i se njezinom neo"i!nom na!inu $oo#a, p#imje(uju(i kako
usp#kos tome do"#o $oo#i jezik i misle(i kako je to ili manja $oo#na mana ili na$lasak neko$
potpuno nepoznato$ jezika iz daleki) k#ajea% ,smje)nula se% - 5#e&la si dalek put, Ejla, ostai&i za
so"om se &to si poznaala i oljela% 1a to nisi u!inila ne je#ujem da "i se 1'ondala# #atio ku(i%
3"o$ to$a sam ti za)alna% Nadam se da (e& se usko#o odje osje(ati kao kod ku(e, a ja (u u!initi se
da ti u tome pomo$nem%
Ejla je znala da 1'ondala#oa majka $oo#i isk#eno% Njezina iz#anost i isk#enost nisu "ile $lumljene,
"ilo joj je d#a$o &to joj se sin #atio% Ejla je "ila di#nuta Ma#toninim do!ekom i osjetila je olak&anje -
,tkad mi je 1'ondala# p#i puta p#i!ao o te"i jeda sam !ekala da te upoznam%%% ali malo sam se i
"ojala - od$oo#ila joj je s jednakom oto#eno&(u i isk#eno%
- Ne mo$u te k#iiti% I meni "i, da sam na tom mjestu, "ilo #lo te&ko% 1o+ite, pustite da am
poka'em $dje mo'ete odlo'iti a&e sta#i% *i$u#no ste umo#ni i )tjeli "i otpo!inuti p#ije e!e#a&nje
se!anosti - #ekla je Ma#tona poe&i i) p#ema 9nadso+enom9 dijelu ispod stijene% ,djednom je Vuk
po!eo ciliti, piskutao poput &teneta koje poku&aa lajati, spusti&i p#ednji dio tijela dok mu je
st#a'nji s podi$nutim #epom ostao uzdi$nut, u onoj pozi koja pokazuje zai$#anost%
1'ondala# se za!udio - 8to on to #adi.
Ejla je, jednako za!u+ena, $ledala Vuka% 6iotinja je ponaljala te k#etnje, a onda se ona odjednom
nasmije - Misli da $a Ma#tona nije ni opazila i 'eli da i) upoznamo%
?G
- I ja nje$a 'elim upoznati - #ekla je Ma#tona%
- Ti $a se ne "oji& - #ekla je Ejla - i on to zna%
- 7ledala sam $a% Nisam idjela ni&ta !e$a "i) se t#e"ala "ojati - #ekla je, p#u'aju(i #uku p#ema uku%
,nju&io joj je #uku, liznuo i opet zacilio%
- /ini mi se da Vuk 'eli da $a dodi#ne&, oli kada mu ljudi koji mu se si+aju posete pozo#nost%
- To ti se si+a, za# ne. - $oo#ila je sta#ija 'ena $lade(i $a% - Vuk. Tako $a zoe&.
- 1a% To je #ije! koja na mamutoskom jeziku jednostano zna!i 9uk9% /ini mi se da mu to ime
p#istaje - pojasni Ejla%
-Ali jo& nikada nisam idio da je tako "#zo p#i&ao nekome - #ekao je 1'ondala#, $ledaju(i soju majku
sa st#a)opo&toanjem%
- Niti ja - #ekla je Ejla, $ledaju(i Ma#tonu i Vuka% - Mo'da je samo s#etan &to je sus#eo neko$a tko $a
se ne "oji%
/im su za&li u sjenu ispod kameno$ 9k#oa9, Ejla je osjetila kako je tu ni'a tempe#atu#a pa se tek na
t#enutak st#esla i naje'ila od st#a)a, a onda je po$ledala $o#e u tu $olemu iz-"o!inu koja je i#ila iz
litice, pitaju(i se mo'e li se to s#u&iti% Ali kad su joj se o!i p#iiknule na ne&to sla"iju sjetlost, ostala je
zapanjena <izi!kim iz$ledom 1'ondala#oa doma% 5#osto# pod kamenim zaklonom "io je $olem,
mno$o e(i no &to je zami&ljala%
Vi+ala je ona e( take p#ejese na stijenama du' oe #ijeke na putu oamo0 neki su o!i$ledno "ili
nastanjeni, ali niti jedan joj se nije !inio tako p#ost#anim kao oaj odje% ; cijelom tom pod#u!ju si su
znali za oaj $olemi zaklon i eliki "#oj ljudi koji se pod njim smjestio% 1eeta je 8pilja "ila naje(a
od si) zajednica koje su se"e naziale 3elandonci-ma%
7#upi#ane na isto!noj st#ani, u za&ti(enom p#osto#u du' st#a'nje stijene ili podi$nute us#ed to$
p#osto#a, "ile su zase"ne $#a+eine0 mno$e od nji) su "ile p#ili!no elike, $#a+ene dijelom od kamena,
a dijelom od d#eni) oki#a p#eko koji) su "ile napete 'iotinjske ko'e% Te su ko'e "ile uk#a&ene
p#ek#asnim slikama 'iotinja i #azli!itim apst#aktnim sim"olima o"ojenim c#nom "ojom i #azli!itim
nijansama c#ene, 'ute i sme+e% Te su z$#ade "ile po#edane u luku koji je "io
KnV!nlca Knellja ?H
ok#enut p#ema zapadu i tako zaok#u'ile zato#en p#osto# u s#edini, p#osto# $dje se nalazila ona
natk#iena te#asa koje je, p#epuna ljudi i #azni) p#edmeta, ostaljala dojam op(e z"#ke%
Kad je Ejla malo "olje po$ledala, idjela je kako je ono &to joj se u p#i t#en u!inilo neu#ednom
masom naj#azli!itiji) p#edmeta zap#ao p#osto# podijeljen na manja pod#u!ja namijenjena o"aljanju
#azli!iti) posloa, e(inom o#$anizi#ani) tako da su p#osto#i za me+uso"no poezane posloe "ili
jedan pok#aj d#u$o$a% *e je to samo u p#i t#en djeloalo pomalo kon<uzno, je# su se isto#emeno
o"aljale mno$e aktinosti%
Vidjela je da se na oki#ima su&e 'iotinjske ko'e i du$e d#&ke za koplja koje su tu, p#islonjene uz
$#ede na da stalka, nastojali u!initi &to #anijima% Na d#u$om su mjestu "ile na"acane ko&a#e u
#azli!itim <azama, iz#ade, a #emenje se su&ilo napeto izme+u da stalka iz#a+ena od kostiju% Iznad
nedo#&eni) m#e'a &to su "ile napete na oki#ima, o"je&ena o klinoe za"ijene u $#ede isjela je
pletena u'ad, dok su na tlu "ile )#pe la"ao pleteni) m#e'a% Ko'e, od koji) su neke "ile o"ojane
#aznim "ojama, uklju!uju(i i mno$e nijanse c#ene, su na jednom mjestu k#ojili u komade, dok su
malo dalje isjeli e( neki sastaljeni komadi odje(e%
5#epoznaala je e(inu ti) zanata, no uz onu odje(u se odijala neka njoj pose nepoznata aktinost%
Na nekom oki#u je "io postaljen cijeli niz e#tikalni) niti, a idio se uzo#ak mate#ijala koji je
nastajao uplitanjem )o#izontalni) niti p#eko oni) e#tikalni)% Itjela je po(i tamo i to po$ledati iz"liza,
no onda si je o"e(ala da (e to u!initi kasnije% Na d#u$im je mjestima "ilo komada d#eta, kamenja,
kostiju, #o$olja i mamutske "jelokosti i iz nji) su #ez"a#ili #azne upo#a"ne p#edmete kao &to su
kutlja!e, 'lice, zdjelice, )ataljke, o#u'je - a mno$i od ti) p#edmeta imali su #ez"a#ene ili naslikane
uk#ase% =ilo je i mali) skulptu#a i #ez"a#ija koje nisu "ile ni upo#a"ni p#edmeti niti dijeloi o#u'ja%
/inilo se da take sta#i #ade z"o$ nji) sami) ili su imale neku s#)u koju ona nije znala%
Vidjela je kako se na elikim oki#ima spojenim mno$im pop#e!nim $#edama su&i po#(e i #azne
t#ae, a ni'e, "li'e tlu, na zase"nim se oki#ima su&ilo meso% Malo podalje od
?:
si) d#u$i) aktinosti nalazio se p#osto# p#ek#ien o&t#im komadi(ima kamena0 pomislila je kako je taj
dio za ljude poput 1'ondala#a, o"#a+ia!e k#emena koji iz#a+uju alate, no'ee i #&ke za koplja%
I kamo $od je po$ledala idjela je ljude% Ta zajednica koja je 'ijela pod p#ost#anim kamenim
zaklonom "ila je up#ao onolika koliko je to p#osto# dopu&tao% Ejla je "ila od#asla u plemenu koje je
"#ojalo manje od t#ideset ljudi0 na 5lemenskom okupljanju koje se od#'aalo saki) sedam $odina, na
k#atko "i se #ijeme okupilo djesto ljudi i to je tada za nju "ilo $olemo mno&to% I p#emda se u
#ijeme Ljetno$ sa"o#a Mamutoaca okupljao i mno$o e(i "#oj, 1eeta 8pilja 3e-landonaca je, sama
"#oje(i p#eko dije stotine ljudi koji su 'ijeli zajedno na oom mjestu, "ila e(a od cijelo$
5lemensko$ okupljanja2
Ejla nije znala koliko je ljudi stajalo okolo p#omat#aju(i i), no to ju je podsjetilo na #ijeme kada je s
=#unoim plemenom i&la na ono 5lemensko okupljanje i kada je osje(ala kako je si $ledaju% ,ni su to
tada poku&aali !initi neupadljio, ali oi koji su sada zu#ili p#omat#aju(i kako Ma#tona odi
1'ondala#a, Ejlu i uka do mjesta $dje (e "o#aiti, nisu "ili ni toliko p#istojni da to sk#iaju% Nisu ni
poku&aali $ledati u ne&to d#u$o% 5itala se )o(e li se ikada mo(i naiknuti da nep#estano 'ii uz tolike
ljude, a i pitala se 'eli li ona to uop(e%
?J
JV#upna 'ena je po$ledala kad se pomaknula ko'nata zajesa &to je zasti#ala ulaz i kad se iz
Ma#tonino$ "o#ai&ta pojaila mlada plaokosa st#ankinja, a onda je "#zo poniknula po$ledom% *jedila
je na sojem uo"i!ajenom mjestu, na sjedalu isklesanom iz jedno$ "loka apnenca, dooljno !#stom
da izd#'i njezinu te'inu% To ko'om tapeci#ano sjedalo "ilo je iz#a+eno up#ao za nju i "ilo je
postaljeno up#ao tamo $dje je ona to 'eljela> p#ema st#a'njem dijelu eliko$ oto#eno$ p#osto#a
ispod one $oleme p#ejesne stijene koja je &titila cijelo naselje, $otoo u samom cent#u zajedni!ko$
p#osto#a%
Iz$ledalo je kao da ona mediti#a, ali to nije "ilo p#i puta da je ko#istila oo mjesto kako "i u mi#u
p#omat#ala neke ljude ili aktinosti% Ljudi su naikli da joj ne smetaju dok mediti#a, osim ako je
isk#snulo ne&to "a& )itno, a pose"no su je ostaljali na mi#u ako su idjeli da je plaketa iz#a+ena od
"jelokosti koju je nosila na p#sima "ila ok#enuta tako da je p#ema njima "ila ok#enuta ona st#ana koja
nije "ila uk#a&ena% Kada je p#ema njima "ila ok#enuta st#ana koja je "ila uk#a&ena iz#ez"a#enim
likoima 'iotinja i sim"olima, satko joj je mo$ao p#i(i, ali ona d#u$a, p#azna st#ana zna!ila je da ne
'eli $oo#iti i ne 'eli da joj itko smeta%
*pilja se toliko naiknula da ona tamo sjedi da je, z"o$ te njezine stalne nazo!nosti $otoo nisu i&e ni
p#imje(iali% ,na se i t#udila posti(i up#ao to i nije joj z"o$ to$a "ilo neu$odno% Kao du)oni o+a
1eete 8pilje 3elandonaca smat#ala je se"e od$oo#nom za do"#o"it oi) ljudi i t#udila se na se
na!ine koje je njezin ma&toit mozak mo$ao izmisliti da do"#o o"alja soju du'nost%
7ledala je mladu 'enu kako napu&ta kameno skloni&te i odlazi p#ema stazi koja je odila u dolinu i
zapazila je onaj tako o!i$ledno st#ani k#oj njezine ko'nate tunike% 3apazila je i kako se k#e(e onom
$ipko&(u koju daju zd#alje i sna$a te kako, usp#kos sojoj mladosti i !injenici da se nalazi me+u
A@
pose nepoznatim ljudima kojima je oo dom, odi&e samopouzdanjem%
3elandona ustane i uputi se p#ema onoj $#a+eini, jednom od mno$i) "o#ai&ta #azli!iti) dimenzija
#azasuti) unuta# apnena!ko$ zaklona% Na ulazu u "o#ai&te koje je dijelilo p#iatno o"itaali&te od
oto#eno$ zajedni!ko$ p#osto#a ona pokuca na panel nap#aljen od k#ute si#oe ko'e koji je stajao uz
ko'natom zajesom zaklonjen ulaz i za!uje kako se p#i"li'aaju ti)i ko#aci mekane ko'nate o"u(e%
Visok !ojek lijepe kose i iznena+uju(e z$odno$ iz$leda odmakne zajesu% ,!i, koje su "ile neo"i!no
"ist#e nijanse plae "oje, pokazale su iznena+enost, a onda je zadooljsto dalo tom po$ledu toplinu%
- 3elandona2 Kako je lijepo &to te idim, - #ekao je - ali mati sada nije tu%
- 3a&to misli& da sam do&la idjeti Ma#tonu. Ti si taj koje$ nije "ilo pet $odina - $las joj je "io o&ta#%
,djednom je postao ne#ozan i ponestalo mu je #ije!i%
- 5a, 1'ondala#e, za# (e& me pustiti da stojim tu ani.
- ,)%%% u+i, na#ano - #ekao je, a o"#e su mu se na"#ale to#e(i uo"i!ajenu "o#u koja je iz"#isala onaj
topao osmije)% 3ako#a!io je unazad i d#'ao oto#enom zajesu dok je 'ena ulazila%
Neko #ijeme su u ti&ini p#omat#ali jedno d#u$o$% Kada je on oti&ao odade ona je tek "ila postala 5#a
Me+u ,nima Koji *lu'e Majci% Imala je pet $odina #emena saz#ijeti i postati do#asla tom polo'aju, a
ona je to i u!inila% Ta 'ena koju je tada poznaao sada je postala st#a&no de"ela% =ila je da ili t#i puta
k#upnija od e(ine 'ena, s $olemim dojkama i &i#okom st#a'njicom% Imala je meko, ok#u$lo lice s t#i
pod"#at-ka, no njezine p#odo#ne plae o!i nisu iz$u"ile ni&ta od soje$ iz$leda% ,duijek je "ila isoka
i sna'na i to je do"#o nosila, na onaj na!in koji joj je daao p#esti' i auto#itet% Imala je neko
dostojansto, neku au#u mo(i koja je izaziala &toanje%
,"oje su isto#emeno p#o$oo#ili% - Mo$u li ti ponuditi%%% - zapo!eo je 1'ondala#%
- 5#omijenio si se%
- ,p#osti - isp#i!ao se, je# se !inilo kao da joj je upao u #ije!, osje(aju(i kako se ne mo'e pona&ati
spontano% A tada
A?
zapazi sla"a&nu naznaku osmije)a i onaj poznat po$led njezini) o!iju pa se kona!no opusti%
- 1#a$o mi je &to te idim%%% 3olena - #ekao je, o"#e su mu se iz#anale i osmije) se #atio dok ju je
$ledao tim sojim o!ima punim topline i lju"ai%
- I nisi se toliko p#omijenio - #ekla je, osje(aju(i kako od$oa#a toj nje$ooj ka#izmi i uspomenama
koje je ona p#o"udila% - Ve( du$o me nitko nije zao 3olena% - ,pet $a je pa'ljio p#ocjenjiala - Ipak
si se p#omijenio% Malo si k#upniji% 3$odniji si ne$o ikada%%%
Itio je p#otesti#ati, no ona je odma)nula $laom% - Ne p#i$oa#aj, 1'ondala#e% I sam zna& da je to
istina% Ali ima neka #azlika% Iz$leda&%%% kako "i) to #ekla%%% nestao je onaj $ladan iz$led, ona pot#e"a
kojoj je saka 'ena 'eljela udooljiti% Mislim da si p#ona&ao ono &to si t#a'io% *#etan si na na!in na
kaka nikada nisi "io%
- ,d te"e nikada nisam mo$ao ni&ta sak#iti - #ekao je, smije&e(i se eselim, $otoo djetinjim
zadooljstom% - To je z"o$ Ejle% Namje#aamo se zd#u'iti na oo$odi&njem ljetnom 3d#u'ianju%
Mo$li smo o"aiti taj o"#ed p#ije ne$o smo k#enuli, ili ne$dje na putu oamo, ali 'elio sam p#i!ekati
dok do+emo ku(i pa da nam ti mo'e& staiti onaj #emen oko zape&(a i sezati na& !o#%
Ve( samo $oo#enje G tome p#omijenilo je iz#az nje$oa lica i 3elandona je odma) osjetila tu $otoo
opsesinu lju"a koju je on osje(ao p#ema 'eni koju je zao Ejla% To ju je za"#inulo, p#o"udilo u njoj
onaj za&titni!ki instinkt koji je ona, kao $las, su#o$at i s#edsto Velike Majke 3emlje osje(ala za soje
ljude, a pose"no za ou oso"u% 3nala je se one silne emocije s kojima se on "o#io tijekom od#astanja i
kona!no i) nau!io d#'ati pod kont#olom% Ali 'ena koju on toliko oli mo$la "i $a st#a&no po#ijediti, a
mo'da i pose uni&titi% ,!i su joj se suzile% 6eljela je saznati i&e o toj 'eni koja $a je potpuno
zaokupila% Kaku li je to samo mo( imala nad njim.
- Kako mo'e& "iti tako si$u#an da je up#ao ona p#aa 'ena za te"e. 7dje si je na&ao. Koliko to$a o
njoj sta#no zna&.
1'ondala# je osjetio njezinu za"#inutost, ali i ne&to d#u$o, ne&to &to $a je za"#inulo% 3elandona je "ila
naji&i du)oni o+a si) 3elandonaca i si$u#no to nije postala "ez #azlo$a% =ila je mo(na 'ena i on
nije )tio da se ona ok#ene p#oti
AA
Ejle% Nje$oa, a i Ejlina naje(a "#i$a tijekom to$ du$o$ i te&ko$ putoanja do nje$oo$ doma, "ilo je
pitanje )o(e li je nje$o na#od p#i)atiti ili ne(e% ;z se njezine izuzetne kalitete "ilo je tu i neki)
sta#i za koje je on 'elio da i) ona zataji, p#emda je sumnjao da (e ona to )tjeti u!initi% Mo$la je imati
sasim dooljno p#o"lema - a je#ojatno (e i) od st#ane neki) ljudi i imati - i "ez da osjeti
nep#ijateljsto up#ao oe 'ene% =a& o"#atno, Ejli je t#e"ala 3elandonina pod#&ka i&e ne$o i!ija%
5#u'io je #uke i p#imio 'enu za #amena, 'ele(i je nekako na$oo#iti ne samo da p#i)ati Ejlu ne$o da
joj i pomo$ne, ali nije znao kako "i to u!inio% 7ledaju(i je u o!i nije mo$ao ne sjetiti se lju"ai koju su
nekada dijelili i odjednom je s)atio da (e, ma kako mu to te&ko palo, ako mu tu uop(e i&ta mo'e
pomo(i, pomo(i samo nje$oa potpuna isk#enost%
8to se ti!e nje$oi) oso"ni) osje(aja, 1'ondala# je "io p#ili!no zato#ena oso"a i up#ao mu je taka
zato#enost omo$u(ila da te osje(aje d#'i pod kont#olom% Nije mu "ilo lako ikome $oo#iti o tome, pa
!ak ni nekome tko $a je tako do"#o poznaao kao ona%
- 3elandona%%% - $las mu postade mek&i - 3olena%%% ti zna& da si me up#ao ti #azmazila u odnosu p#ema
'enama% =io sam $otoo dje!ak, a ti si "ila najuz"udljiija 'ena koju "i neki mu&ka#ac mo$ao
po'eljeti% Nisam ja "io jedini koji je sanjao o te"i, ali ti si u!inila da se up#ao moji snoi osta#e%
6udio sam za to"om i kad si mi do&la kao moja doni-'ena nisam te se mo$ao zasititi% Moje #ano
mu'eno do"a "ilo je pose ispunjeno to"om, ali zna& i sama da nije na tome za#&ilo% 6elio sam jo&
i&e a, ma koliko si se ti tome opi#ala, 'eljela si i ti% Iako je to "ilo za"#anjeno, olio sam te i ti si
oljela mene% Ja te jo& uijek olim% I uijek (u te oljeti%
/ak i kasnije, kad smo sima p#ouz#o!ili p#o"leme i kad me je mati poslala 'ijeti kod 1alana#a i kad
sam se opet #atio, te"i i&e nitko nije p#i&ao% Le'e(i uz d#u$u 'enu 'udio sam za to"om i to ne samo
za tojim tijelom% 6elio sam s to"om dijeliti o$nji&te% ;op(e me nije "#inula #azlika u $odinama ili to
&to se mu&ka#ac nije smio zalju"iti u soju doni-'enu% 6elio sam soj 'iot p#oesti s to"om%
- I idi &to "i do"io, 1'ondala#e - #ekla je 3olena% =ila je di#nuta, i&e no &to je mislila da (e jo& ikada
"iti% - Jesi li mi
AB
ti oduzeo do"a# iz$led. Ja nisam samo sta#ija od te"e% Tako sam de"ela da se e( te&ko k#e(em% Jo&
sam uijek sna'na, ali i to (e se i&e sla"iti% Ti si mlad i tako te je lijepo po$ledati da 'ene pate za
to"om% Mene je Majka oda"#ala% *i$u#no je znala da (u iz$ledati poput nje% 3a jednu zelandonu to je i
u #edu, ali te"i "i) ja "ila samo de"ela sta#a 'ena, a ti "i jo& uijek "io z$odan mlad !ojek%
- 3a# misli& da "i mi to smetalo. 3olena, mo#ao sam otputoati i dalje od k#aja elike Majke Rijeke da
"i) p#ona&ao 'enu koju "i) mo$ao uspo#editi s to"om%%% ne mo'e& ni zamisliti kako daleko sam mo#ao
putoati% 3a)aljujem Velikoj Majci &to sam p#ona&ao Ejlu% Volim je onako kako "i) olio te"e% =udi
do"#a p#ema njoj, 3olena%%% 3elandona% Nemoj je po#ijediti%
- =a& se o tome i #adi% Ako ti je ona do"#a i ako je 9uspo#edia9, ja je ne "i) mo$la po#ijediti, a ona
ne "i po#ijedila te"e%%% ne "i mo$la% To je ono &to ja 'elim znati, 1'ondala#e%
,"oje su podi$li po$led kad se zajesa na ulazu pomakla% ; "o#ai&te je u&la Ejla nose(i nji)ou
putnu p#tlja$u i idjela je kako 1'ondala# d#'i #amena te de"ele 'ene% 5oukao je #uke, djeluju(i
z"unjeno, $otoo pos#amljeno, kao da je #adio ne&to lo&e%
8to je to "ilo u na!inu na koji je 1'ondala# $ledao tu 'enu, u na!inu na koji joj je d#'ao #amena. I u toj
'eni. ;sp#kos tom njezinom tijelu "ilo je neke izazone p#ila!nosti u njezinom na!inu d#'anja% Ali
u"#zo se pokazala jo& jedna ka#akte#istika% Kad se ok#enula da "i po$ledala Ejlu, u!inila je to s takim
samopouzdanjem i sa"#ano&(u da je to "io jasan znak njezino$ auto#iteta%
; na#ai mlade 'ene "ilo je da p#omat#a i t#a'i zna!enje u sitnim detaljima iz#aza lica ili polo'aja
tijela% 5leme, oni ljudi koji su je od$ojili, nisu se slu'ili $oo#om kao p#ima#nim na!inom iz#a'aanja%
Komunici#ali su znakoima, k#etnjama i neznatnim p#omjenama iz#aza lica ili d#'anja tijela% A dok je
'ijela s Mamutocima ta se njezina sposo"nost p#o&i#ila uklju!i&i uz !itanje tako$ $oo#a tijela jo&
i #azumijeanje oni) nesjesni) znakoa i k#etnji kojima su se slu'ili ljudi kada su $oo#ili% ,djednom
je Ejli "ilo jasno tko je oa 'ena i s)atila je da se izme+u oo doje do$odilo ne&to a'no &to
AE
se odnosilo i na nju% ,sjetila je da je sada suo!ena s p#esudnom ku&njom, no nije oklijeala%
- To je ona, za# ne, 1'ondala#e. - #ekla je, p#ilaze(i im%
- Ja sam koja. - upita 3elandona, iz#ano $ledaju(i st#ankinju%
Ejla joj je net#emice uz#atila jednakim po$ledom - Ti si ona kojoj se mo#am za)aliti - #ekla je% - 1ok
nisam s#ela 1'ondala#a nisam znala ni&ta o Maj!inim 1a#oima, pose"no ne o Njezinom 1a#u ;'itka%
3nala sam samo za "ol i "ijes, ali on je "io st#plji i nje'an pa sam nau!ila osjetiti #adost% 5#i!ao mi je
o 'eni koja $a je to nau!ila% 3a)aljujem ti, 3elandona, &to si $a to nau!ila pa mi je mo$ao dati Njezin
1a#% A za)alna sam ti i z"o$ ne!e$ mno$o a'nije$%%% i &to je za te"e mno$o te'e% Iala ti &to si
odustala od nje$a pa je mo$ao p#ona(i mene%
3elandona je "ila iznena+ena, p#emda se to na njoj nije idjelo% ,e su Ejline #ije!i "ile zadnje od
ono$ &to "i o!ekiala da (e !uti% 7ledale su se u o!i dok ju je 'ena p#ou!aala nastoje(i osjetiti njezinu
du"inu, pe#cipi#ati njezine osje(aje i otk#iti istinu% ,a sta#ija 'ena nije imala ni&ta manju sposo"nost
#azumijeanja nesjesni) znakoa i $oo#a tijela, p#emda je kod nje to "ilo i&e instinktino% Kod nje
se to #azilo k#oz nesjesno p#omat#anje i instinktinim analizi#anjem, a ne kao p#o&i#ena p#imjena
jezika nau!eno$ u djetinjstu, no zato nije "ilo ni&ta manje p#onicljio% 3elandona nije znala kako je
znala, jednostano je znala%
T#e"alo joj je ne&to #emena da postane sjesna ne!e$ !udno$% Iako se !inilo da mlada 'ena pose
te!no $oo#i ze-landonski - slu'ila se njime tako do"#o kao da joj je to mate#inji jezik - ipak nije "ilo
sumnje u to da je st#ankinja%
,noj Koja *lu'i nisu "ili nepoznati posjetitelji koji su $oo#ili s na$laskom neko$ st#ano$ jezika, no
Ejlin je iz$oo# imao neku !udnu, e$zoti!nu oso"inu, ni nalik i!emu &to je #anije !ula% 7las joj nije "io
neu$odan ne$o samo ne&to du"lji, ali pomalo $#len i imala je pote&ko(a s nekim $lasoima% *jetila se
kako je 1'ondala# #ekao koliko je daleko mo#ao i(i dok su sada stajale $ledaju(i jedna d#u$u, sinula
joj je misao> oa je 'ena "ila oljna tako daleko putoati da "i s njim do&la ku(i%
Tek je tada na licu mlade 'ene p#imijetila neku sjenku st#ano$ iz$leda i poku&ala je p#ona(i &to je to
#azli!ito% Ejla
AF
je "ila lijepa, no to se mo$lo o!ekiati od sake 'ene koju "i 1'ondala# doeo ku(i% Lice joj je "ilo
ne&to &i#e i k#a(e ne$o lica zelandonski) 'ena, ali lijepo p#opo#cionalno s do"#o o"likoanom linijom
!eljusti% =ila je nijansu i&a od sta#ije 'ene i njezina ne&to tamnije plaa kosa "ila je p#o'eta
p#amenoima iz"lijedjelima od sunca% Njene "ist#e, sio-mod#e o!i k#ile su tajne i sna'nu olju, no u
njima nije "ilo ni t#a$a zlo-namje#nosti%
3elandona kimne pa se ok#ene 1'ondala#u - Mislim da (e "iti do"#a%
,da)nuo je, a onda po$ledaao jednu pa d#u$u - Ejla, kako si znala da je oo 3elandona. Jo& se niste
upoznale, za# ne.
- Nije "ilo te&ko% Ti nju jo& uijek oli&, a i ona oli te"e%
- Ali%%% ali%%% kako. - izmucao je%
- 3a# misli& da nisam idjela taj po$led u a&im o!ima. 3a# misli& da ne znam &to u se"i osje(a 'ena
koja oli. - upita Ejla%
- Neki "i ljudi "ili lju"omo#ni kada "i idjeli neko$ ko$a ole kako s lju"alju $leda neko$ d#u$o$ -
#ekao je%
3elandona je posumnjala da je on pod 9nekim ljudima9 mislio na se"e% - 3a# ne misli&, 1'ondala#e, da
je ona mo$la idjeti tek z$odno$ mlado$ !ojeka i de"elu sta#u 'enu. To je ono &to "i satko idio%
Toja lju"a p#ema meni za nju ne p#edstalja p#ijetnju% No za)alna sam &to te uspomene jo& uijek
zasljepljuju%
,k#enula se p#ema Ejli - Nisam "ila si$u#na &to "i) mislila o te"i% 1a sam osjetila da nisi p#aa za
nje$a ti se, "ez o"zi#a koliko si dalek put p#e&la, nikada ne "i zd#u'ila s njim%
- Ti ne "i mo$la u!initi ni&ta da to sp#ije!i&%
- Vidi&. - 3elandona se ok#enula 1'ondala#u% -Jesam li ti #ekla da joj ne "i) mo$la na&koditi ako "ude
dooljno do"#a za te"e%
- 3elandona, za# nisi je#oala kako je i Ma#ona "ila p#aa za mene. - upita 1'ondala# malo i#iti#an,
osje(aju(i kako, na&a&i se izme+u nji), i&e ne mo'e sam donositi odluke% - Nisi imala nikaki)
p#i$oo#a kada su me njoj o"e(ali%
- To nije "ilo a'no% Ti nju nisi olio% Nije te mo$la po#ijediti%
,"je 'ene su $ledale u nje$a i, p#emda nisu "ile nimalo
AG
sli!ne, iz#az nji)oi) lica je "io tako identi!an da su z"o$ to$a iz$ledale sli!ne% ,djednom se
1'ondala# nasmijao - E, pa d#a$o mi je &to (e se dije lju"ai moje$ 'iota sp#ijateljiti%
3elandona podi$ne jednu o"#u i st#o$o $a po$leda - Ma &to te je naelo na pomisao da (emo mi "iti
p#ijateljice. - upitala je, ali smije&ila se u se"i dok je odlazila%
1ok je $ledao kako 3elandona odlazi, 1'ondala# je u se"i osje(ao !udnu mje&ainu emocija, no "ilo
mu je d#a$o &to se !inilo da je ta mo(na 'ena oljna p#i)atiti Ejlu% I nje$oa se sest#a p#ijateljski
odnosila p#ema njoj, a i nje$oa mati% 5omislio je kako su se 'ene do koji) mu je "ilo stalo iz$leda
"ile sp#emne p#i)atiti je, "a#em zasad% Mati joj je !ak i #ekla kako (e u!initi se &to mo'e kako "i se
ona tu osje(ala kao kod ku(e%
Ko'nata zajesa na ulazu se pomaknula i 1'ondala# je osjetio t#nce, iznena+en &to je u$ledao majku
"a& u t#enutku kada je o njoj mislio% Ma#tona je u&la nose(i sa!uan 'eludac neke 'iotinje s#ednje
eli!ine pun teku(ine koja je k#oz $otoo nep#opusne stjenke te posude cu#ila taman toliko da se
pojae tamnoc#ene m#lje% 1'ondala#oo lice o"asja osmije)%
- Majko, iznijela si malo soje$ ina2 - #ekao je% - Ejla, sje(a& li se ono$ pi(a koje smo pili kada smo
odsjeli kod 8a-#amudonaca. ,no$ ina od "o#onica. *ada (e& imati p#iliku p#o"ati Ma#tonino ino%
,na je poznata po tome% =ez o"zi#a koje o(e ljudi ko#istili, sok !esto postane kiseo, ali moja mati zna
kako se to t#e"a #aditi% - ,smje)nuo se i dodao - Mo'da (e mi jedno$a dana odati soju tajnu%
Ma#tona je isokom !ojeku uz#atila osmije), ali nije komenti#ala% 5o iz#azu njezino$ lica Ejla je
naslutila da ona sta#no ima tajni na!in p#ip#emanja, a i da jako do"#o zna !uati tajne, i to ne samo
soje% Vje#ojatno je znala mno$e tajne% ; toj 'eni je "ilo mno$o slojea i sk#ieni) du"ina, a ipak je
uijek $oo#ila oto#eno i po&teno% I mada ju je p#ijateljski i s do"#odo&licom do!ekala, Ejla je znala
da (e ona se do"#o oda$nuti p#ije ne$o je u potpunosti p#i)ati%
Ejlu je to odjednom podsjetilo na Izu, onu 'enu iz 5lemena koja joj je "ila poput majke% Iza je tako+e#
k#ila mno$e tajne, a ipak, kao i ostali iz 5lemena, nije la$ala% *lu'e(i se jezikom k#etnji i pokazuju(i
nijanse staom tijela i iz#azom
AH
lica, oni nisu mo$li la$ati% To "i se odma) idjelo% Ali mo$li su ne&to ne spomenuti% 5#emda "i se
mo$lo otk#iti kako je ne&to p#e&u(eno, to je "ilo dopu&teno kako "i se omo$u(ila p#iatnost%
*)atila je kako oo sada nije p#i puta da se p#isjetila 5lemena% Vo+a deete 8pilje, 1'ondala#o "#at
1'o)a#an, podsjetio ju je na =#una,o+u njezino$ plemena% 5itala se za&to ju je 1'ondala#oa #od"ina
podsje(ala na 5leme%
- *i$u#no ste $ladni - #ekla je Ma#tona, po$leda&i i) o"oje%
1'ondala# se osmje)nuo - 1a, $ladan sam2 Nismo jeli jo& od #ane zo#e% Tako mi se 'u#ilo do(i oamo i
"ili smo e( tako "lizu da se nisam )tio zaustaljati%
- Ako ste unijeli su a&u p#tlja$u, sjednite i malo se odmo#ite dok am p#ip#emim neko jelo% -
Ma#tona i) je poela do nisko$ stola, pokazuju(i p#ema jastucima na koje (e sjesti, a onda je sakom
od nji) u male posude nato!ila tamnoc#enu teku(inu% Tada je po$ledala uokolo - Ne idim to$a
uka, Ejla% 3nam da si $a doela oamo% T#e"a li i njemu )#ane. 8to on jede.
- ,"i!no mu dajemo se ono &to i mi jedemo, ali on si i sam ne&to uloi% 1oela sam $a oamo kako
"i znao $dje mu je mjesto, ali po&ao je sa mnom kada sam p#i puta silazila u dolinu $dje su konji i
odlu!io je ostati tamo% ,n dolazi i odlazi kako 'eli, osim kad $a ja t#e"am - od$oo#ila je Ejla%
- Kako on zna kad $a t#e"a&.
- ,na ima pose"an zi'duk s kojim $a pozoe - #ekao je 1'ondala#% - Mi i konje doziamo zi'dukom%
- 5odi$ao je soju posudu, ku&ao, a onda se osmje)nuo i zadooljno uzda)nuo - *ada znam da sam
kod ku(e% - 5onoo je otpio, a onda sklopio o!i i polako u'iao u okusu% - ,d koje$ o(a si $a
nap#aila, majko.
- Ve(inom od oni) ok#u$li) "o"ica koje u skupinama #astu na du$a!koj lozi samo na onim padinama
koje su ok#enute p#ema ju$u% - Ma#tona je sada z"o$ Ejle pojasnila - Nekoliko kilometa#a odade
p#ema ju$oistoku je pod#u!je $dje i) uijek t#a'im% Ima $odina kada uop(e ne #ode do"#o, ali p#ije
nekoliko $odina smo imali p#ili!no toplu zimu pa su sljede(e jeseni ti $#ozdoi "ili jako eliki, #lo
so!ni i slatki, ali ne sui&e slatki% 1odala sam im malo "az$e i ne&to soka od "o#o-
A:
nica, ali ne mno$o% To je ino "ilo jako o"lju"ljeno% Malo je ja!e ne$o ina!e% Nije $a "a& mno$o
ostalo%
Kada je p#inijela posudu do usana, Ejla je nami#isala a#omu o(a% Teku(ina je "ila u$odno kiselkasta i
jaka, su)o$, a ne onako o(no$ okusa kako$ "i, sude(i po mi#isu, o!ekiala% ,sjetila je okus alko)ola
koji je p#i puta okusila u onoj pii koju je od "#eze #adio Talut, o+a Lalje$ lo$o#a, no oo je i&e
podsje(alo na <e#menti#ani sok "o#onica kako$ su #adili 8a#amudonci, osim &to je, koliko se mo$la
sjetiti, nji)o "io sla+i%
Kada $a je p#i puta p#o"ala, nije joj se si+ao jak okus alko)ola, no !inilo se da su si u laljem
lo$o#u u'iali u onom piu i ona se 'eljela uklopiti i "iti poput nji) pa se p#isilila ispiti% V#emenom se
p#iiknula, p#emda je slutila da ljudi toliko ole to pi(e ne z"o$ nje$oa okusa, ne$o z"o$ osje(aja
ene#$ije i samopouzdanja koje im je daalo, p#emda i) je i dezo#ijenti#alo% ,d p#eelike koli!ine je
znala osje(ati #to$laicu ili "i postala sui&e p#ijateljski #aspolo'ena, ali neki ljudi su postajali tu'ni
ili ljutiti, ili !ak nasilni
No oo je pi(e "ilo sasim d#uk!ije% Ti neod#edii sastojci su jednostane odlike o(no$ soka mijenjali
na sasim pose"an na!in% Mo$la "i se s u'itkom naiknuti na oo pi(e%
- ,o je #lo do"#o - #ekla je% -Ja sam nikad p#o"ala%%% ja nisam nikada p#o"ala ne&to tako - isp#aila
se, osje(aju(i malu nela$odu% =ilo joj je lako $oo#iti zelandonski0 to je "io p#i jezik sazdan od #ije!i
koje$ je nau!ila nakon &to je napustila 5leme% 1'ondala# ju je pou!aao dok se opo#aljao od po#eda
koje je zado"io kad $a je napao la% I p#emda je imala pote&ko(a s nekim $lasoima - ma koliko se "ila
t#udila nije i) mo$la p#ailno iz$oo#iti - #ijetko kad "i kao sada po$#ije&ila p#i to#"i #ije!i i #e!enica%
=acila je po$led na 1'on-dala#a i Ma#tonu, no !inilo se da oni to nisu ni opazili% ,pustila se i $ledala
uokolo%
5#emda je nekoliko puta ulazila i izlazila iz Ma#tonine nastam"e, nije ju zap#ao pozo#nije po$ledala%
*ada si je uzela #emena da je malo detaljnije #az$leda i kamo $od se ok#enula "ila je iznena+ena i
odu&eljena% Konst#ukcija same $#a+eine "ila je zanimljia, sli!na ali ne i ista kao one u &pilji
Losadunajaca koje su posjetili p#ije p#elaska ono$ $le!e#a na iso#ani%
AJ
Vanjski zidoi si) nastam"i "ili su u som donjem dijelu, u isini od $otoo jedno$ met#a, $#a+eni od
apnenca% 5#ili!no eliki "lokoi "ili su $#u"o isklesani i postaljeni s o"je st#ane ulaza, ali kameno
o#u+e nije "ilo po$odno da "i se s njim to kamenje mo$lo "#zo i lako <inije o"#aditi% ,statak ti) niski)
zidoa "io je podi$nut od onako$ kamenja kako "i na&li ili su $a tek $#u"o o"likoali kamenim
!eki(em% Razli!iti komadi, u$lanom podjednake eli!ine - mo'da kaki) pet do sedam centimeta#a
&i#oki, ali znatno tanji od to$a i t#i ili !eti#i puta du'i od soje &i#ine - ali i neki e(i i manji od to$a,
"ili su me+uso"no sa#&eno uskla+eni, tako da su tijesno p#istajali jedan uz d#u$o$ i to#ili !#stu
cjelinu%
Komadi $#u"o o"#a+eni u o"lik #om"a "ili su oda"#ani i #azmje&teni p#ema eli!ini i onda sla$ani
jedan do d#u$o$ uzdu' zida pa je tako &i#ina zida "ila jednaka eli!ini to$ kamenja% 1e"eli su zidoi
"ili $#a+eni u slojeima tako da je saki kamen "io u$laljen u pukotinu $dje su se da kamena iz
donje$ #eda spajala% 5onekad se ko#istilo i manje kamenje kako "i popunilo taka zije izme+u da
kamena, pose"no uz one e(e "lokoe k#aj ulaza%
Kako se zid i&e dizao, tako je i kamenje po!elo malo i#iti s unut#a&nje st#ane zida, podupi#u(i onaj
sloj koji (e do(i na nje$a i koji (e opet tek malo i#iti% Tu je kamenje "ilo "#i'ljio oda"i#ano i
postaljano tako da su se ne#anine u kamenu poma$ale odo+enju la$e p#ema anjskom dijelu
zida, za slu!aj da jeta# nanese ki&u ili se sto#i la$a ili se tu "ude otapao led%
Nije "ila pot#e"na nikaka '"uka ni "lato da "i se za!epile #upe i dodatno u!#stio zid% Ne#anine u
apnencu p#u'ale su dooljno t#enja koje je sp#e!aalo sako mo$u(e klizanje, a tu masu kamenja
d#'ala je i lastita te'ina koja je !ak mo$la podnijeti i te#et $#eda iz#a+eni) od "o#oine ili "o#a koje "i
u$#adili u zid kako "i s njima podup#li ostale $#a+ene elemente ili police% *e je to kamenje "ilo tako
je&to tijesno spojeno da nije "ilo ni pukotine k#oz koju "i p#odi#alo dneno sjetlo, niti "i ikaka
po$#e&an nalet jet#a mo$ao nai(i na neki oto#% Taka je $#adnja ostaljala i lijep dojam pa su,
pose"no s anjska st#ane, lijepo iz$ledale%
Iznut#a je taka kameni zid "io $otoo p#ek#ien plo!ama si#oi) ko'a - neo"#a+ene ko'e koje su
su&enjem postale
B@
k#ute i t#de - koje su "ile p#i!#&(ene na d#ene motke za"ijene u zemljano tlo% Ti su paneli
postaljani p#i samom tlu i onda su se uzdizali okomito uza zid do isine od da i pol met#a% Ejla se
p#isjetila da su ti $o#nji paneli "ili s anjske st#ane "o$ato uk#a&eni% Mno$i od ti) panela "ili su i s
unut#a&nje st#ane oslikani likoima 'iotinja i za$onetnim znakoima% Kako je Ma#tonino "o#ai&te
"ilo podi$nuto uz malo st#miji st#a'nji dio litice ispod one iz"o!ine u stijeni, jedan zid njezine z$#ade
!inila je sama apnena!ka stijena%
Ejla je podi$la po$led% 7o#e nije "ilo nikako$ st#opa osim, isoko $o#e, donje$ dijela one p#ejesne
stijene koja se nad njima nadila% ,sim u iznimnim #emenskom p#ilikama kad "i $a st#uja z#aka
tje#ala dolje, dim se sa o$nji&ta uzdizao iznad zidni) panela pa ispod ono$ p#i#odno$ soda klizio an,
ostaljaju(i p#ili!no !ist z#ak% Litica nad njima &titila i) je od sako$ ne#emena pa je u takom
"o#ai&tu, uz toplu odje(u, "ilo sasim u$odno !ak i kada je #ijeme ani "ilo studeno% 3$#ade su "ile
p#ili!no elike, nimalo nalik onim malim, zato#enim o"itaali&tima koje je "ilo lako za$#ijati, ali
p#epunim dima, kake je #anije i+ala%
5#emda su ti zidoi od d#eta i ko'a nudili i za&titu od jet#a i ki&e koju "i jeta# mo$ao tu zapu)nuti,
oni su tu "ili podi$nuti p#ensteno zato da "i od#edili pod#u!je oso"no$ p#osto#a i osi$u#ali izjesnu
mje#u p#iatnosti, p#u'aju(i zaklon "a#em od o!iju kad e( ne i od u&iju% Neke od $o#nji) dijeloa
panela mo$lo se oto#iti kako "i, p#ema 'elji, mo$lo u(i i&e sjetla ili se omo$u(io #az$oo# sa
susjedima, no kada su taki 9p#ozo#i9 "ili zato#eni smat#alo se p#istojnim da se posjetitelji slu'e
ulazom i pitaju mo$u li u(i, a ne da izana, i!u ili ulaze "ez pozia%
Ejla je malo po"li'e po$ledala pod i zapazila kamenje slo'eno jedno do d#u$o$% ; oakim se
k#ajeima apnenac eliki) litica mo$ao odlamati pa onda p#i#odno kalati du' linija nji)oe k#istalne
st#uktu#e, kako "i se do"ili eliki, plosnati komadi% Tako je zemljani pod unuta# "o#ai&ta "io poplo!en
nep#ailnim plo!ama plosnato$ kamenja, a onda p#ek#ien p#osti#kama od t#ae i t#stike, te komadima
meko$ k#zna%
Ejla je sada usmje#ila pozo#nost na #az$oo# 1'ondala#a i nje$oe majke% ,tpi&i $utljaj ina,
po$ledala je posudu koju
B?
je d#'ala u #ukama% =ila je iz#a+ena od &uplje$ #o$a, "izono-o$, mislila je, je#ojatno od dijela
nedaleko #&ka, je# je imala uzak p#omje#% 5odi$la ju je i po$ledala odozdo0 dno je "ilo iz#a+eno od
d#eta o"likoano$ tako da tijesno p#istaje uz u'i, malo ne#aan ok#u$li dio i u njemu se !#sto u$lai%
*a st#ane je opazila neke o$#e"otine, ali kad je "olje po$ledala "ila je iznena+ena otk#i&i da je to c#te'
konja $ledano$ sa st#ane, sa#&eno i p#ecizno u#ezan%
*pustila je posudu i po$ledala nizak stol oko koje$ su sjedili% =ila je to tanka plo!a apnenca oslonjena
na oki# od sainuto$ d#eta koji je imao no$e, a se je "ilo spojeno #emenjem% 5lo!a je "ila
p#ek#iena p#osti#kom iz#a+enom od #lo tanki) lakana, sa zanimljiim uzo#kom koji je, u nijansama
zemljano-c#enkaste "oje su$e#i#ao 'iotinje te #azli!ite apst#aktne linije i o"like% ,ko to$ stoli(a "ilo
je posla$ano nekoliko jastuka iz#a+eni) od #azli!iti) mate#ijala%
Na kamenom su stolu stajale dije sjetiljke iz#a+ene od kamena% Jedna, p#ek#asno isklesana, imala je
o"lik plitke zdjele s uk#a&enom #u!kom, a d#u$a joj je "ila sli!na, s udu"-ljenjem koje je "ilo na "#zinu
izdu"ljeno iz neko$ komada apnenca% ; o"je se nalazio otopljen loj - masno(a na#i"ana u kipu(u
odu, i zapaljen stijenj% ; onoj $#u"o iz#a+enoj "ila su da, a u onoj do#&enoj t#i% *aki je stijenj
daao istu koli!inu sjetlosti% Ejla je imala osje(aj da je ona $#u"lje iz#a+ena sjetiljka "ila nap#aljena
nedano, kako "i se do"ilo dodatno sjetlo u tom sla"o osijetljenom "o#ai&nom p#osto#u u st#a'njem
dijelu zakloni&ta i da (e se ko#istiti samo p#i#emeno%
;nut#a&nji p#osto# "o#ai&ta "io je pok#etnim pa#aanima podijeljen u !eti#i odjeljka, #lo u#edan i
osijetljen s jo& nekoliko kameni) sjetiljki% Ve(ina pa#aana "ila je uk#a&ena ili o"ojana na isti na!in,
imali su d#ene oki#e i e(inom nisu "ili p#ozi#ni, ne$o nap#aljeni od si#oe, ne&taljene ko'e% No
"ilo i) je i nekoliko p#ozi#ni), je#ojatno iz#a+eni) od c#ijea kake e(e 'iotinje, koja su #az#ezali i
ostaili da se iz#a-nata osu&e, mislila je Ejla%
Na lijeom k#aju ono$ kompaktno$ kameno$ zida, odma) uz anjski panel, "io je neki pose"no lijep
zaslon za koji se !inilo da je iz#a+en od potko'ne opne neke 'iotinje - od ta#i sli!ne pe#$amentu koja
se u elikim komadima mo$la
BA
z$uliti s unut#a&nje st#ane 'iotinjske ko'e ako je "ila zde#a-na i ostaljena da se su&i "ez st#u$anja% Na
tom je zaslonu "io c#nom "ojom i nijansama 'ute i c#ene, naslikan konj i jo& neki za$onetni o"lici
koji su se sastojali od c#ta, to!aka i kad#ata% Ejlu to podsjeti kako se i Mamut iz Lalje$ lo$o#a
tijekom soji) o"#eda ko#istio sli!nim zaslonom, p#emda su tamo 'iotinje i znakoi "ili naslikani
samo c#nom "ojom% Nje$o je zaslon "io iz#a+en od unut#a&nje opne s tijela "ijelo$ mamuta i to je "io
najsetija i najd#a$ocjenija sta# koju je imao%
Na tlu isp#ed to$ zaslona le'alo je sikasto k#zno za koje je Ejla "ila si$u#na da je to ko'a konja s
$ustom zimskom dlakom% Vidio se i odsjaj male at#ice koja je, !ini se, $o#jela u ni&i u zidu iza
zaslona i koja je osjetljaala zaslon isti!u(i na njemu naslikane uk#ase%
5olice, iz#a+ene od jo& tanji) ljuski apnenca ne$oli podne plo!ice, "ile su #aspo#e+ene u #azli!itim
#azmacima i p#u'ale su se uz zid desno od zaslona, a na njima su se nalazili #azni p#edmeti% Ispod
najdonje police, tamo $dje je na$i" zida "io najdu"lji, nazi#ali su se nejasni o"lici uskladi&teni) sta#i%
3a mno$e od ti) sta#i Ejla je znala !emu slu'e, no neke od nji) su "ile iz#ez"a#ene i o"ojane tako
je&to da su uz upo#a"nu imale i deko#atinu s#)u%
1esno od polica iz zida je i#io panel iz#a+en od ko'e koji je ozna!aao k#aj jedne 9p#osto#ije9 i
po!etak d#u$e% Taki su pa#aani samo su$e#i#ali podjelu p#osto#a i Ejla je k#oz oto# mo$la idjeti
uzdi$nutu plat<o#mu na kojoj su "ile )#pe meko$ k#zna% Ne!iji p#osto# za spaanje, mislila je% 1#u$i
p#osto# za spaanje "io je slo"odnije od#e+en pa#aanima koji su $a dijelili od oo$ p#osto#a u kojem
su sada "o#aili i od ono$ p#o$ p#osto#a za spaanje%
3asto#om zato#en ulaz "io je dio zida podi$nuto$ od pa-nela s d#enim oki#ima nasup#ot kamenom
zidu a nasup#ot p#osto#u za spaanje nalazila se !et#ta 9p#osto#ija9 u kojoj je Ma#tona p#ip#emala
)#anu% ;zdu' ulazno$ zida, k#aj p#osto#a za ku)anje, "ila je samostoje(a d#ena polica sa znala!ki
#aspo#e+enim ko&a#ama i zdjelama p#ek#asno u#e&enim #ez-"a#ijama, tkanjem ili oslikanim
$eomet#ijskim uzo#cima i #ealisti!nim p#ikazima 'iotinja% Ve(e su posude stajale na
BB
podu uza zid, neke s poklopcima dok su d#u$e oto#eno pokaziale soj sad#'aj> po#(e, o(e isu&eno
meso%
Cijelo je "o#ai&te "ilo p#i"li'no p#aokutno$ o"lika i podijeljeno na !eti#i dijela, no ni anjski zidoi
nisu "ili sa#&eno #ani, a ni 9p#osto#ije9 nisu "ile sa#&eno simet#i!ne% Malo su ne#ano k#iudale,
nastoje(i p#atiti kontu#e p#osto#a ispod one p#ejesne police i ostaljaju(i mjesta i za d#u$a "o#ai&ta%
- Majko, d#uk!ije si #azmjestila sta#i - #ekao je 1'ondala#% - *ada mi iz$leda nekako p#ost#anije ne$oli
sam upamtio%
- 5#ost#anije je, 1'ondala#e% *ada nas je tu samo t#oje% 4ola#a spaa tamo - #ekla je Ma#tona,
pokazuju(i onaj d#u$i p#osto# za spaanje% - Vilama# i ja spaamo u d#u$oj so"i - pokazala je p#ema
onom p#osto#u uz kameni zid% - Ti i Ejla mo'ete ko#istiti $lanu p#osto#iju% Ako 'eli&, mo'emo
pomaknuti stoli( "li'e zidu da nap#aimo mjesta za plat<o#mu za spaanje%
Ejli se taj p#osto# !inio zaista elikim% ,o "o#ai&te je "ilo znatno e(e od zase"ni) p#osto#a koji su u
poluukopa-noj zajedni!koj zemunici Lalje$ lo$o#a p#ipadali pojedinom o$nji&tu, to jest pojedinoj
o"itelji, p#emda opet nije "io tako p#ost#an kao njezina mala &pilja u dolini $dje je 'ijela sasim sama%
Ali, za #azliku od oo$ p#osto#a odje, zemunica Ma-mutoaca nije nastala djeloanjem p#i#ode0 ljudi
Lalje$ lo$o#a su je sami sa$#adili%
5ozo#nost joj je p#iukao o"li'nji pa#aan koji je dijelio p#osto# za ku)anje od $lano$ p#osto#a% =io je
po s#edini p#eklopljen i ona s)ati da su to da p#ozi#na pa#aana spojena na #lo neo"i!an na!in%
1#ene motke koje su to#ile unut#a&nje st#anice oki#a i no$e o"a panela "ile su umetnute u k#u$oe
pop#ijeko #ezani) &uplji) #o$oa "izona% Ti su p#steni p#i #)u i p#i dnu to#ili neku #st 9panta9 koji su
omo$u(aali da se dost#uki pa#aan sklopi% 5itala se jesu li i ostali pa#aani nap#aljeni na isti na!in%
7ledala je u p#osto# za ku)anje, #adoznalo p#omat#aju(i p#i"o#% Ma#tona je kle!ala na p#osti#ki uz
o$nji&te o$#a+eno kamenjem podjednake eli!ine, a poplo!en pod oko o$nji&ta "io je #lo !ist% Iza
'ene, u tamnom kutu osijetljenom tek jednom kamenom sjetiljkom, "ilo je jo& polica na kojima su
stajale &alice, zdjele, pladnjei i p#i"o#% Vidjela je kako tamo isi su)o
BE
po#(e i t#ae, a onda je spazila i dio oki#a s p#e!kama o koji je se to "ilo o"je&eno% Na #adnoj
po#&ini uz o$nji&te "ile su zdjele, ko&a#e i eliki pladanj iz#a+en od kosti na kojem su "ili komadi(i
sje'e$ c#eno$ mesa%
Ejla se pitala "i li t#e"ala ponuditi pomo(, ali nije znala ni $dje &to stoji niti &to Ma#tona ku)a% Ne "i
"ila nikaka pomo( kad "i joj se petljala u posao% =olje je p#i!ekati, mislila je%
5#omat#ala je kako Ma#tona na"ada meso na !eti#i #a'nji(a koje je onda polo'ila iznad 'a#a, oslanjaju(i
k#ajee #a'nji(a na da usp#ana kamena p#edi+ena da isto#emeno podupi#u nekoliko taki)
#a'nji(a% Tada je, s kutlja!om iz#ez"a#enom od #o$a kozo#o$a, za$#a"ila teku(inu iz !#sto pletene
posude i staljala je u d#ene zdjele%
* pa#om elasti!ni) )ataljki iz#a'eni) od saijeno$ d#eta pecala je $latke kamene o"lutke iz ko&a#e za
ku)anje i u nju opet u"aciala one d#u$e iz at#e, #u(e, a onda je donijela one dije zdjele Ej li i
1'ondala#u%
Ejla je u toj "o$atoj ju)i idjela sitne $laice luka i neko d#u$o ko#jenasto po#(e i s)ati koliko je
zap#ao $ladna, ali je !ekala da idi &to (e 1'ondala# u!initi% ;zeo je soj no' s kojim se slu'io p#i
jelu - malenu, za&iljenu nao&t#enu ljusku k#emena umetnutu u d#'ak iz#a+en od jelenje$ #o$a - i s njim
na"adao malo ko#jenasto po#(e, zatim "i to staio u usta, malo p#o'akao i onda iz zdjele otpio malo
ju)e% Ejla je uzela soj no' i u!inila isto%
Ju)a je imala "o$at, iz#stan okus mesno$ temeljca, ali u njoj nije "ilo mesa ne$o samo po#(e i, za
njen ukus, malo neo"i!na kom"inacija za!inski) t#aa i jo& ne&to, ali nije znala &to% To ju je iznenadilo
je# je $otoo uijek mo$la #azaznati sastojke )#ane% ;"#zo im je "ilo donijeto i meso, #umeno ispe!eno
na &tapi(ima% I ono je imalo malo neo"i!an ali iz#stan okus% 6eljela je pitati, ali je ipak d#'ala jezik za
zu"ima%
- Majko, za# ti ne(e& jesti. Tako je do"#o - upitao je 1'ondala#, na"adaju(i jo& jedan komadi( po#(a%
- 4ola#a i ja smo e( jele% Nap#aila sam puno to$a je# stalno o!ekujem Vilama#a, ali sada mi je d#a$o
- osmje)nula se% - *amo sam am mo#ala po$#ijati ju)u i ispe(i #a'nji(e od "izonoa mesa% 1#'im to
meso u inskom pacu%
To je dakle "io taj okus, pomisli Ejla, otpi&i jo& jedan $utljaj c#ene teku(ine% To$a je "ilo i u ju)i%
BF
- Kada se Vilama# #a(a. - upita 1'ondala#% -Jeda !ekam da $a idim%
- =#zo - od$oo#i Ma#tona% - oti&ao je t#$oati, na zapad, do Velike Vode, kako "i tamo na"aio sol i
ako uspije jo& ne&to, ali on zna kada namje#aamo po(i na Ljetni sa"o#% *i$u#no (e se #atiti p#ije
na&e$ polaska, osim ako $a ne&to ne zad#'i, ali o!ekujem $a sako$ !asa%
- Laduni od Losadunajaca mi je #ekao da oni t#$uju sa 8piljom koja kopa sol iz planine% 3ou je *lano
"#do - #ekao je 1'ondala#%
- =#do soli. Nikad nisam znala, 1'ondala#e, da u "#dima ima soli% Mislim da (e& mi mo#ati jako du$o
p#i!ati, a nitko ne(e znati &to je od to$a pusta p#i!a, a &to istina - #ekla je Ma#tona%
1'ondala# se nasmijao, ali Ejla je imala neki nejasan osje(aj da nje$oa mati i "ez da je to oto#eno
#ekla, ne je#uje u to &to je !ula%
-Ja to nisam oso"no idio, ali je#ujem da je ta p#i!a istinita - #ekao je% Nisu imali soli, a 'ie p#ili!no
daleko od slane ode% Ne je#ujem da "i se oni s njom tako ne)ajno pona&ali kada "i z"o$ nje mo#ali
t#$oati ili daleko putoati%
1'ondala#o osmije) je sada postao &i#i, kao da se p#isjetio ne!e$ smije&no$ - Kad e( spominjemo
daleka putoanja, imam za te"e, majko, po#uku od neko$ ko$a smo s#eli na na&em putu, od neko$a
ko$a pozna&%
- ,d 1alana#a ili Je#ike. - upitala je%
- Imamo po#uku i od nji)% 1o(i (e na Ljetni sa"o#% 1ala-na# (e poku&ati na$oo#iti nekoliko mladi)
3elandonaca da se s njim #ate% Ta 5#a *pilja Lanzadonaca je se "#ojnija i ne "i me !udilo ako
usko#o zasnuju 1#u$u 8pilju - #ekao je 1'ondala#%
- Mislim da ne(e "iti te&ko na(i neko$a - komenti#ala je Ma#tona% - To (e im "iti !ast% Tko $od pode "it
(e sta#no p#i, p#i i jedini Lanzadonci%
- Ali kako oni jo& nemaju ,nu Koja *lu'i, 1alana# "i )tio da se Joplaja i Ekoza# zd#u'e na
zelandonskom o"#edu 3d#u'ianja%
Ma#toninim licem nak#atko p#eleti iz#az nezadooljsta - Toja "liska #o+akinja je tako lijepa
djeojka, neo"i!na ali #lo lijepa% Kada se ona pojai na sa"o#ima 3elandonaca,
BG
nema mladi(a koji mo'e odojiti po$led od nje% 3a&to "i ona oda"#ala Ekoza#a kad mo'e imati sako$
mladi(a koje$ po'eli.
- Ne, ne mo'e "a& sako$a - #ekla je Ejla% Ma#tona je po$leda i spazi "ljesak o"#am"eno$ 'a#a% Ejla je
malo poc#-enjela i sk#enula po$ledom - A i #ekla mi je kako nikada ne(e na(i neko$a tko "i je olio
toliko kao Ekoza#%
- Ima& p#ao, Ejla - #ekla je Ma#tona, a onda malo zastala i, oto#eno je po$leda&i, dodala - 5ostoje i
neki ljudi koje ona ne mo'e imati - "acila je k#atak po$led na soje$a sina% -Ali ona i Ekoza#
iz$ledaju%%% ne iz$ledaju kao do"a# pa#% Jo-plaja je tako zapanjuju(e lijepa a on%%% nije% Ali nije se u
iz$ledu, a ponekad iz$led uop(e nije a'an% A !ini se i da je Ekoza# do"a# i pa'lji !ojek%
Iako to nije "ila iz#ekla, Ejla je znala da je Ma#tona odma) s)atila #azlo$ z"o$ koje$ je Joplaja
oda"#ala kako je oda"#ala% 1'ondala#oa 9"liska #o+akinja9, k(e# 1alana#oe d#u'ice, oljela je
!ojeka koje$ nikada ne "i mo$la imati% Nitko d#u$i nije "io a'an pa je oda"#ala ono$a za koje$ je
znala da isk#eno oli nju% I znala je da je Ma#tonina p#imjed"a "ila nea'na, zasnoana tek na
oso"nom smislu za estetiku a ne, kako se "ojala, na nekom t#dom uje#enju o tome ko$a je ona zaista
t#e"ala oda"#ati% 1'ondala#oa je mati oljela lijepe sta#i pa joj se !inilo p#ikladnim da se onako
lijepa djeojka zd#u'i s nekim tko je kao i ona, no s)atila je kako je ljepota ka#akte#a a'nija od to$a%
/inilo se da 1'ondala# nije osjetio tu la$anu napetost izme+u oe dije 'ene, "io je p#ei&e us)i(en
sam sa so"om je# je uspio upamtiti po#uku za koju je "io zamoljen da je p#enese sojoj majci, po#uku
od neko$a ko$a ona nikada nije spominjala% - ta po#uka koju ti donosim nije od Lanza-donaca%
Tijekom na&e$ puta malo smo se du'e zad#'ali kod neki) ljudi, du'e no &to smo plani#ali, mada se
uop(e i nisam namje#aao kod nji) zaustaiti%%% ali to je sad e( d#u$a p#i!a% Kada smo odlazili,
nji)oa ,na Koja *lu'i je #ekla> Kad idi& Ma#tonu, #eci joj da je =odoa pozd#alja i oli%
1'ondala# se nadao da (e se nje$oa samouje#ena i dostojanstena mati jako iznenaditi kad joj
spomene neko ime iz njezine p#o&losti koje je je#ojatno e( za"o#aila% Namje#aao se oim poslu'iti
kao ed#im dodatkom u toj nji)ooj
BH
p#ijateljskoj i$#i #ije!ima i zna!enjima koje te #ije!i implici#aju, u i$#i u kojoj su $oo#ili i ne #eka&i,
ali nije o!ekiao #eakciju kaka je uslijedila%
Ma#tona je &i#om oto#ila o!i, a lice joj je p#o"lijedilo - =odoa2 ,), Velika Majko2 =odoa. - *taila je
&ake na $#udi i !inilo se da ne mo'e do(i do da)a%
- Majko2 Jesi li do"#o. - pitao je 1'ondala#, sko!i&i i na$nu&i se nad njom% - 6ao mi je, nisam te
namje#aao oako &oki#ati% 1a pozoem 3elandonu.
- Ne, ne, do"#o mi je - od$oo#i Ma#tona, du"oko uzda)-nu&i% - *amo sam se iznenadila% Nisam
mislila da (u ikada i&e !uti to ime% /ak nisam ni znala da je jo& 'ia% Jesi li%%% imao p#iliku do"#o je
upoznati.
- Rekla mi je da se $otoo "ila zd#u'ila s to"om i 1'okonanom, no mislio sam da je#ojatno
p#etje#uje, da se mo'da i&e do"#o ne sje(a - #ekao je 1'ondala#% - Kako to da je nikada nisi
spominjala. - Ejla $a za!u+eno po$leda% Nije znala da on nije pose poje#oao *9A#muni%
- =ilo je to p#ei&e "olno, 1'ondala#e% =odoa mi je "ila poput sest#e% =ilo "i mi d#a$o da se zd#u'ila s
nama, ali na& je zelandona "io p#oti to$a% Rekao je kako su o"e(ali njezinom ujaku da (e je nakon
o"uke #atiti ku(i% Rekao si da je ona ,na Koja *lu'i. Mo'da je tako i naj"olje, ali "ila je tako ljutita
kad je odlazila% Molila sam je neka p#i!eka pooljnije #ijeme p#ije ne$o "ude poku&ala p#ije(i
ledenjak, ali nije )tjela ni !uti% 1#a$o mi je &to !ujem da je p#e'ijela to p#ela'enje i d#a$o mi je &to
po#u!uje da me oli% Vje#uje& li da je tako zaista i mislila kad je to #ekla.
- 1a, majko, si$u#an sam da je tako i mislila% Ali ona se nije #atila some domu% Njezin je ujak e(
"io napustio oaj sijet, "a& kao i njezina mati% 5ostala je *9A#muna, no z"o$ te ljutnje u se"i zlo#a"ila
je soj pozi% 5omo$la je jednoj zloj 'eni da postane o+a, p#emda nije znala koliko (e Ata#oa postati
zla% *ada *9A#muna nastoji se to isp#aiti% Mislim da je p#ona&la ispunjenje pozia poma'u(i sojoj
8pilji da nadladaju posljedice ti) lo&i) $odina, a mo'da im i "ude o+a dok se ne pojai netko tko
"ude do#astao toj du'nosti, kao &to si ti "ila, majko% =odoa je izuzetna, !ak je i otk#ila na!in kako se
"lato mo'e p#eto#iti u kamen%
- =lato u kamen. 1'ondala#e, zu!i& mi kao oni putuju(i
B:
p#ipojeda!i p#i!a - #ekla je Ma#tona% - Kako (u znati &to da ti je#ujem ako "ude& $oo#io take
neje#ojatne sta#i.
- Vje#uj mi% 7oo#im istinu - #ekao je 1'ondala# oz"iljno i "ez ikake sk#iene i$#e #ije!ima% - Nisam
postao putuju(i p#ipojeda! koji ide od 8pilje do 8pilje uljep&aaju(i p#i!e i le$ende kako "i i) u!inio
jo& zanimljiijima, ali p#e&ao sam du$ put i idio mno$o to$a% - 5o$ledao je p#ema Ejli% - 1a to nisi
idjela, "i li je#oala da ljudi mo$u ja)ati konje ili se sp#ijateljiti s ukom. Imam ti isp#i!ati toliko
to$a u &to (e& te&ko mo(i poje#oati i pokazati ti neke sta#i z"o$ koji) ne(e& je#oati lastitim
o!ima%
- 1o"#o, 1'ondala#e% ;je#io si me% Ne(u i&e sumnjati u toje #ije!i%%% !ak i ako mi "ude te&ko
poje#oati u to &to ka'e& - #ekla je i onda se osmje)nula s nekim o"je&enja!kim &a#mom kako$ Ejla
nije #anije idjela% Na t#enutak se 'ena doimala mno$o $odina mla+om i Ejla s)ati od ko$a je
1'ondala# naslijedio onaj soj osmije)%
Ma#tona je podi$la soju posudicu s inom i polako $a pijuckala, na$oa#aju(i i) da pojedu jelo do
k#aja% Kada su za#&ili, odnijela je zdjele i #a'nji(e, dala im meku, la'nu ko'natu k#pu koja je do"#o
upijala, da s njom o"#isu soje no'ee za jelo p#ije no &to i) odlo'e, a onda im je nato!ila jo& ina%
- 1u$o te nije "ilo, 1'ondala#e - #ekla je some sinu% Ejla je imala dojam da ona pa'ljio "i#a #ije!i% -
3nam da si$u#no ima& mno$o p#i!a o som du$om putoanju% A i ti, Ejla - #ekla je, po$leda&i mladu
'enu% - Mislim da "i du$o t#ajalo da i) se isp#i!ate% Nadam se da plani#ate tu ostati%%% neko #ijeme -
zna!ajno je po$ledala 1'ondala#a% - Mo'ete ostati koliko 'elite, p#emda "i tu mo$lo postati pomalo
tijesno%%% nakon neko$ #emena% Mo'da (ete po'eljeti imati soj lastiti p#osto#% %% tu u "lizini%%% jedno$a
dana%%%
1'ondala# se osmje)nuo - 1a, majko, )o(emo% Ne "#ini, ne(u opet oti(i% ,o mi je dom% Namje#aam
ostati, o"oje namje#aamo, osim ako netko "ude tome p#i$oo#io% Je li to ta p#i!a koju 'eli& !uti. Ejla i
ja se jo& nismo zd#u'ili, ali "udemo% Ve( sam to #ekao 3elandoni%%% "ila je tu "a& p#ije ne$o si ti u&la s
inom% 6elio sam !ekati dok do+emo ku(i da "ismo se odje mo$li zd#u'iti i da nam oo$ ljeta na
,"#edu zd#u'ianja ona se'e !o#%
BJ
Ma#tona je osmije)om iskazala soju #adost% - =ilo "i lijepo idjeti da se i u tome o$nji&tu #odi dijete,
mo'da !ak i od toje$ du)a, 1'ondala#e - #ekla je%
,n je po$ledao Ejlu i nasmije&io se - I ja tako mislim -#ekao je%
Ma#tona se nadala da on tim #ije!ima implici#a ono &to joj se !inilo da on implici#a, ali nije 'eljela
pitati% ,n "i joj to sam t#e"ao #e(i% 6eljela je samo da on e( p#estane tako ne#ado #az$oa#ati o tako
a'noj sta#i kao &to je mo$u(e #a+anje djeteta u o$nji&tu njezino$ sina%
- Mo'da (e ti "iti d#a$o !uti - nastai 1'ondala# - da je Tonolan ostaio dijete soje$ du)a, kad e( ne
i o$nji&ta, u "a#em jednoj 8pilji a mo'da i u i&e nji)% Jedna Losadu-najka imenom 4ilonija, kojoj se
on dopao, otk#ila je #lo "#zo nakon &to smo se kod nji) zaustaili da je u "la$osloljenom stanju% *ada
je zd#u'ena i ima doje djece% Laduna mi je #ekla kako su, !im se p#o!ulo da je t#udna, si mu&ka#ci
imali #azlo$a da je posjete% I ona je jedno$ oda"#ala, ali soju p#u k(e# je nazala% Tonolija% Vidio sam
tu cu#icu% Iz$leda "a& kao 4ola#a kad je "ila malena%
8teta &to 'ie tako daleko i to jo& s one st#ane ledenjaka% 1o nji) t#e"a daleko putoati, iako mi se p#i
po#atku to mjesto !inilo e( "lizu ku(e% - 3astao je, utonu&i u misli% - Nikada "a& nisam olio
putoati% Nikada i ne "i) putoao tako daleko da nije "ilo Tonolana%%% - odjednom je idio iz#az na licu
soje majke i kada je postao sjestan o kome $oo#i nestalo je i nje$oa osmije)a%
- Tonolan je "io #o+en u Vilama#oom o$nji&tu - #ekla je Ma#tona% - i #o+en od nje$oo$ du)a, u to
sam si$u#na% ;ijek je "io u pok#etu, !ak i kad je jo& "io #lo malen% ,n jo& uijek putuje.
Ejla opet zapazi tu neiz#anost s kojom je Ma#tona pitala ili ponekad nije pitala, a ipak je pitala% Tada
se p#isjeti kako je 1'ondala#u uijek nekako smetala iz#anost i oto#ena #adoznalost Mamutoaca i
sada je znala za&to% Ti ljudi koji su se"e zali Loci na mamute, taj na#od koji ju je "io usojio i !ije se
o"i!aje tako mukot#pno t#udila usojiti, nisu "ili isti kao 1'ondala#o na#od% I mada su jo& u 5lemenu
se ljude koji su iz$ledali poput nje naziali 1#u$i, 3elandonci nisu "ili isto &to i Mamutoci, a #azlika
nije "ila samo u jeziku kojim
E@
su $oo#ili% Mo#at (e posetiti i&e pozo#nosti na!inu na koji se 3elandonci pona&aju ako se 'eli odje
uklopiti%
1'ondala# je du"oko uzda)nuo s)a(aju(i kako je do&lo #ijeme da majci ka'e &to se do$odilo s
"#atom% 5#imio je maj!ine #uke i d#'ao i) me+u sojim &akama% - 6ao mi je, majko% Tonolan sada
putuje po onom sijetu%
Ma#tonin je "ista#, iz#aan po$led pokazao su du"inu njezine iznenadne tu$e z"o$ $u"itka najmla+e$
sina i #amena su joj se spustila kao ispod te&ko$ te#eta% Ve( je jednom p#opatila sm#t najmilije$, ali jo&
nikada nije iz$u"ila dijete% /inilo se jo& te'im iz$u"iti $a kad $a je e( podi$la do z#elosti, a ipak je jo&
cijeli 'iot "io p#ed njim% *klopila je o!i nastoje(i oladati sojim emocijama, a onda je iz#anala
#amena i po$ledala sina koji joj se #atio%
- 1'ondala#e, jesi li "io s njim.
- 1a - od$oo#io je, p#isje(aju(i se i osjeti&i kako mu se i tu$a #a(a% - =io je to &piljski la%%% Tonolan
$a je slijedio u kanjon%%% 5oku&ao sam $a od$oo#iti, no nije me poslu&ao%
1'ondala# se "o#io da zad#'i samokont#olu, a Ejla se p#isjetila one no(i u njezinoj dolini kada $a je
tu$a "ila pose sladala pa $a je ona d#'ala i ljuljala poput djeteta% Tada jo& nije znala !ak ni nje$o
jezik, no nije pot#e"no znanje jezika da "i se mo$la #azumjeti tu$a% *ada se na$nula k njemu i dotakla
mu #uku kako "i mu pokazala da suosje(a s njim, ne mije&aju(i se p#itom u taj t#enutak izme+u majke i
sina% Ma#-toni sada nikaka Ejlin dodi# ne "i pomo$ao% 1'ondala# je uzda)nuo%
- Majko, imam ne&to za te"e - #ekao je ustaju(i i odlaze(i p#ema sojoj putnoj nap#tnja!i% Izadio je
jedan omot a onda, malo #azmi&ljaju(i, izadio i d#u$i%
- Tonolan je na&ao djeojku i zalju"io se% Njezin na#od se"e nazia 8a#amudonci% 6ijeli su uz o"alu
Velike Majke Rijeke, tamo $dje je #ijeka tako elika da #azumije& za&to su je nazali Velika Majka% Taj
na#od 8a#amudonaca se podijelio popola pa jedni 'ie na kopnu, loe(i diokoze, a Ramudon-ci su
ostali uz #ijeku, loe(i u njoj $oleme jeset#e% 3imi "i se Ramudonci doselili k 8a#amudoncima, a saka
o"itelj jedne $#upe imala je u d#u$oj $#upi o"itelj s kojom je "ila tijesno ezana, kao da su zd#u'eni%%
/inilo se da su to da na#oda, no eze me+u njima "ile su tako "liske da su zap#ao "ili dije
E?
poloice isto$ na#oda% - 1'ondala#u je "ilo te&ko o"jasniti tako jedinsten i #lo slo'en element jedne
kultu#e%
- Tonolan je "io toliko zalju"ljen da je )tio postati jedan od nji)% Kada se zd#u'io s Jetamijom postao je
dijelom &a#a-mudonske poloice%
- Kako p#ek#asno ime2 - #ekla je Ma#tona%
- I "ila je p#elijepa% Jako "i ti se si+ala%
- Ka'e& "ila je.
- ;m#la je #a+aju(i dijete koje je "ilo sin nje$oo$ o$nji&ta% Tonolan to nije mo$ao podnijeti% Mislim
da je on 'elio po(i za njom na onaj sijet%
- ;ijek je "io tako s#etan, tako "ez"#i'an%
- 3nam, ali kad je Jetamija um#la, on se p#omijenio% Vi&e nije "io ni s#etan niti "ez"#i'an, samo
neop#ezan% Vi&e nije mo$ao ostati sa 8a#amudoncima% 5oku&aao sam $a na$oo#iti da po+e sa mnom
ku(i, ali on je )tio p#ema sjee#u% Nisam $a mo$ao pustiti samo$% Ramundonci su nam dali jedan
nji)o !amac%%% oni #ade iz#sne !amce%%% pa smo k#enuli nizodno, ali smo u elikoj delti, na k#aju
Velike Majke Rijeke, tamo $dje se ona ulijea u =e#ansko mo#e, ostali "ez se$a% Ja sam "io #anjen, a
on je umalo nestao u 'iom pijesku, ali nas je jedan lo$o# Mamutoaca spasio%
-Jesi li tamo upoznao Ejlu.
1'ondala# po$leda Ejlu, a onda opet soju majku - Ne, -od$oo#io je, zasta&i malo - kad smo
napustili Lo$o# 'alosne #"e Tonolan je po'elio oti(i na sjee# i s njima za #ijeme Ljetno$ sa"o#a
loiti mamute, ali sumnjam da mu je zaista "ilo do to$a% ,n je samo 'elio i(i dalje - 1'ondala# je
sklopio o!i i opet du"oko uzda)nuo%
- Loili smo s#nu, - nastaio je s p#i!om - ali nismo znali da je up#ao tu s#nu p#o$onila laica% Napala
je s#nu u isto #ijeme kada smo i mi "acili koplja% Koplja su je p#a po$odila, ali laica je ipak uzela
loinu% Tonolan je odlu!io slijediti je, #eka&i da je s#na nje$oa a ne lai!ina% Rekao sam mu neka se
ne p#epi#e s laicom i neka joj je ostai, ali on je "io ust#ajan u namje#i da slijedi laicu do njezino$
"#lo$a% Malo smo p#i!ekali, a kada je laica oti&la, Tonolan je odlu!io po(i za njom u kanjon i uzeti
komad mesa% Laica je "ila s mu'jakom, a on nije namje#aao p#epustiti nam loinu% ;"io je
Tonolana, a i mene je $adno napao%
EA
Ma#tona se za"#inuto nam#&tila - Te"e je napao la.
- 1a nije "ilo Ejle, "io "i) m#ta% - #ekao je 1'ondala#% -,na mi je spasila 'iot% ,tela me je tome lau,
a i lije!ila mi je #ane% ,na je iscjeliteljica%
Ma#tona po$leda Ejlu, a onda opet iznena+eno po$leda 1'ondala#a% - ,na te otela lau.
- Njiska mi je pomo$la, a ja to i ne "i) mo$la u!initi da je to "io neki d#u$i la - poku&ala je o"jasniti
Ejla%
1'ondala# je #azumio maj!inu z"unjenost% A znao je i kako to poja&njenje ne(e nimalo pomo(i da se
lak&e poje#uje u p#i!u% - Vidjela si kako je Vuk i konji slu&aju%%%
- 5a ne 'eli& mi aljda #e(i%%%
- Reci joj ti, Ejla - p#edlo'i 1'ondala#%
- To$ laa sam na&la kad je "io jo& pose malen lai( -zapo!ne Ejla% - 3$azio $a je jelen pa $a je mati
ostaila misle(i da je m#ta% 7otoo je i "io m#ta% Ja sam p#o$onila te jelene 'ele(i da mi koji upadne
u stupicu koju sam iskopala u tlu% Jedno$ sam tako i uloila, a putem nat#a$ p#ema dolini nai&la sam na
to$ lai(a pa sam i nje$a ponijela sa so"om% Njiska "a& i nije "ila p#ei&e s#etna je# ju je nje$o mi#is
pla&io, no ja sam se i s jelenom i s lai(em #atila u soju &pilju% Lije!ila sam $a i on se opo#aio, ali se
nije mo$ao sam o se"i "#inuti pa sam mu ja mo#ala "iti mati% I Njiska se nau!ila "#inuti o njemu - Ejla
se osmje)nula p#isje(aju(i se% - Kada je "io malen "ilo je z$odno $ledati nji) doje zajedno%
Ma#tona je $ledala mladu 'enu i tada je do&la do noe spoznaje% - To je, zna!i, na!in na koji ti to #adi&.
- #ekla je% - Tako i s ukom% I s konjima.
*ada je do&ao #ed na Ejlu da zine od !uda% Nitko nikada nije tako "#zo uo!io tu poezanost% 3asjala je
od zadooljsta &to je Ma#tona to uspjela s)atiti - 1a2 Na#ano2 To sam sima poku&aala o"jasniti2
Ako na+e& 'iotinju dok je jo& pose malena pa je )#ani& i podi'e& kao da je toje lastito dijete, ona
se e'e uz te"e kao i ti uz nju% Taj la koji je u"io Tonola-na i napao 1'ondala#a "io je la koje$ sam
ja uz$ojila% =io mi je poput sina%
- Ali tada je e( "io pose od#astao i spa#io se sa 'enkom, za# ne. Kako si $a uspjela maknuti od
1'ondala#a. - pitala je Ma#tona% Nije mo$la je#oati%
- 3ajedno smo loili% Kada je on "io malen, dijelila sam
EB
soj ulo s njim, a kada je po#astao p#isilila sam $a da on soj ulo dijeli sa mnom% ;ijek je u!inio
&to sam t#a'ila od nje$a% =ila sam mu mati% Laoi su naikli slu&ati soju majku - #ekla je Ejla%
- Ni ja to ne #azumijem - izjai 1'ondala#, idje&i maj!in iz#az lica% - Taj la je "io naje(i koje$a
sam ikada idio, no Ejla $a je uspjela zaustaiti kad se e( sp#emio da me po d#u$i puta napadne% Vi&e
ne$o jedanput sam je idio kako ja&i na nje$oim le+ima% Cijeli Ljetni lo$o# Mamutoaca ju je idio
kako ja&i na tom lau% Ja sam to idio, a ipak mi je te&ko u to poje#oati%
- *amo mi je 'ao &to nisam mo$la spasiti Tonolana - #ekla je Ejla% - /ula sam da je netko k#iknuo, ali
kad sam sti$la onamo, Tonolan je e( "io m#ta%
Ejline su #ije!i podsjetile Ma#tonu na njezinu tu$u i neko #ijeme su si utonuli u lastite osje(aje, ali
Ma#tona je 'eljela saznati i&e, 'eljela je s)atiti - 1#a$o mi je &to je na&ao neko$a ko$a je olio -
#ekla je%
1'ondala# je uzeo onaj p#i omot koje$ je izadio iz soje putne nap#tnja!e - ,no$a dana kad su se on
i Jetamija zd#u'ili, #ekao mi je kako ti zna& da se on nikada ne(e #atiti, ali mo#ao sam mu o"e(ati da
(u se ja jedno$a dana #atiti% I #ekao mi je da ti onda donesem ne&to lijepo, onako kako ti Vilama#
uijek donese% Kad smo se Ejla i ja na po#atku zaustaili kod 8a#amudonaca, Roza#ija mi je oo dala
za te"e%%% Roza#ija je "ila 'ena koja je ot)#anila Jetamiju kad joj je mati um#la% Rekla mi je da je to "ila
Jetamijina najd#a'a - #ekao je 1'ondala#, p#u'aju(i majci omot%
1'ondala# je p#e#ezao uzicu kojom je "io ezan omot ko'e% ; p#i ma) Ma#tona je pomislila kako je
da# up#ao taj mekan semi& diokoze, je# je ko'a "ila tako lijepa, ali kad ju je odmotala zastao joj je
da) p#i po$ledu na p#ek#asnu o$#licu% =ila je iz#a+ena od zu"a diokoze, sa#&eno "ijeli) zu"a mladi)
'iotinja, p#o"u&eni) k#oz ko#ijen, simet#i!no i postupno slo'eni) p#ema eli!ini, saki od nji)
odojen jednako tako pomno oda"#anim k#alje&cima mali) jeset#i, dok se u s#edini u sim du$inim
"ojama ljeskao sede<ast p#ijesak nalik !amcu%
- ,o p#edstalja na#od kojem se Tonolan odlu!io p#id#u'iti, 8a#amudonce, a jeset#e s #ijeke
p#edstaljaju Ramu-
EE
donce, dok je !amac sim"ol o"a dijela to$ na#oda% Roza#ija je 'eljela da ima& ne&to &to je p#ipadalo
'eni koju je Tonolan iza"#ao - #ekao je 1zondala#%
*uze su p#onalazile soj put niz Ma#tonino lice dok je $ledala taj p#elijep da# - 1'ondala#e, z"o$ !e$a
je on mislio kako ja znam da se on ne(e #atiti. - upitala je%
- Rekao je da si mu p#i odlasku #ekla 9*#etan put9, a ne 91ok se ne #ati&9%
; o!i su joj na#le noe suze i onda se p#elile - Imao je p#ao, nisam mislila da (e se #atiti% Ma koliko
ja to p#ed samom so"om po#icala, kada je oti&ao "ila sam si$u#na da $a i&e nikada ne(u idjeti% A kad
sam !ula da si oti&ao s njim, mislila sam da sam iz$u"ila da sina% 1'ondala#e, )tjela "i) da se je i
Tonolan #atio s to"om, ali d#a$o mi je &to si se "a#em ti #atio - #ekla je, k#enu&i mu u za$#ljaj%
Ejla nije mo$la zaustaiti lastite suze $ledaju(i taj za$#ljaj 1'ondala#a i nje$oe majke% *ada je
polako s)a(ala za&to 1zondala# nije mo$ao ostati sa *a#amudoncima kad su mu to Tolija i Ma#keno
p#edlo'ili% ,na je znala kako je to kada iz$u"i& sina% 3nala je da nikada ne(e ponoo idjeti so$a
sina, a 'eljela je znati kako mu je, &to se s njim do$odilo i kakim 'iotom 'ii%
,na zajesa na ulazu se opet pomaknula% - 5o$odite tko se #atio ku(i - poikala je 4ola#a, 'u#e(i
unut#a% 3a njom je, mno$o mi#nije, i&ao Vilama#%
EF
lVla#tona je po'u#ila pozd#aiti se s mu&ka#cem koji se up#ao #atio i oni se toplo za$#li&e%
- ,), Ma#tona2 Vidim da se taj toj isoki sin #atio2 Nikada nisam pomislio da (e od nje$a postati
putnik% Mo'da je t#e"ao postati t#$oac umjesto da o"#a+uje k#emen -#ekao je, skidaju(i nap#tnja!u s
le+a% ,nda je s#da!no za$#lio 1'ondala#a - Vidim da se nisi nimalo smanjio - #ekao je sta#iji !ojek uz
&i#ok osmije), $ledaju(i $o#e u plaokoso$ !ojeka, u nje$ou punu isinu od stotinu deedeset i osam
centimeta#a%
1'ondala# mu uz#ati osmije)om% Taj !ojek $a je uijek tako pozd#aljao, s tim &alama na #a!un
nje$oe isine% I sam isok do"#ano p#eko stotinu i osamdeset, Vilama#, koje$ je on smat#ao
mu&ka#cem so$ o$nji&ta koliko i 1alana#a, nije "a& "io nizak, ali 1'ondala# je sojom isinom "io
#aan onom mu&ka#cu s kojim je Ma#tona "ila zd#u'ena kada se 1'ondala# #odio, p#ije no &to su
#azezali soj !o#%
-A $dje ti je d#u$i sin, Ma#tona. - upita Vilama#, jo& uijek se osmje)uju(i% Tada zapazi njezino
uplakano lice i s)ati koliko je uz#ujana% Kada je idio kako se njezina tu$a od#azila na 1'ondala#u,
nje$o je osmije) nestao%
- Tonolan sada putuje d#u$im sijetom - #ekao je 1'ondala#% - ;p#ao sam p#i!ao majci%%% - Vidio je
kako je !ojek p#o"lijedio pa zatetu#ao kao da je p#imio <izi!ki uda#ac%
- Ali%%% ali ne mo'e "iti na onom sijetu - u &oku i s ne-je#icom izjai Vilama#% - ,n je "io p#emlad%
Nije na&ao ni 'enu s kojom "i zasnoao o$nji&te% - *a sakom noom #ije!ju $las mu je postajao se
i&i, piskuta% - ,n%%% on jo& nije do&ao ku(i%%% - ,o zadnje je zu!alo $otoo kao o!ajni!ki apaj%
Vilama#u su Ma#tonina djeca oduijek "ila d#a$a, ali kad su se zd#u'ili 1'o)a#an, dijete koje je #odila
u 1'okonanoom o$nji&tu, je e( "io $otoo sp#eman za soju doni-'enu, $otoo e( mu&ka#ac, tako
da je odnos s njim "io nalik onome
EG
izme+u da p#ijatelja% I mada je "#zo zaolio 1'ondala#a koji je tada "io jo& tako maleno djete&ce da je
jo& sisao, Tonolan i 4ola#a su "ili p#aa djeca nje$oo$ o$nji&ta% =io je uje#en da je Tonolan i sin
nje$oa du)a je# mu je dje!ak u toliko to$a "io nalik, a pose"no zato &to je toliko olio putoati i
uijek je 'elio idjeti noe k#ajee% 3nao je kako se Ma#tona u du"ini soje$ s#ca "ojala da $a i&e
nikada ne(e idjeti, a kada je saznala da je i 1'ondala# oti&ao s njim "ojala se da i&e ne(e idjeti ni
nje$a% No Vilama# je mislio kako je to puka maj!inska za"#inutost% Vilama# je o!ekiao da (e se
Tonolan #atiti, "a& kao &to se i on uijek #a(ao%
/inilo se da !ojek ima #to$laicu, da se ne mo'e o#ijenti#ati% Ma#tona je nato!ila malo teku(ine iz
c#ene posude, dok su $a 1'ondala# i 4ola#a na$oa#ali neka sjedne na jastuke pok#aj nisko$ stoli(a%
- 5opij malo ina - #ekla je Ma#tona, sjedaju(i uz nje$a% ,n se osje(ao potpuno p#aznim, nesposo"nim
da s)ati tu t#a$ediju% ;zeo je posudu, iskapio je, i !inilo se da je to u!inio pose nesjesno, a onda je
samo sjedio zu#e(i u posudu%
Ejla je po'eljela da postoji ne&to &to "i mo$la u!initi% 5omi&ljala je na to da uzme soju to#"u s
ljeka#ijama i p#ip#emi mu neki smi#uju(i napitak% Ali on nju nije poznaao, a i znala je da (e on do"iti
naj"olju nje$u koja mu se u takom !asu mo'e p#u'iti> su pa'nju i "#i$u ljudi koji su $a oljeli%
Razmi&ljala je kako "i se ona osje(ala kada "i na$lo saznala da je 1a#k m#ta% To &to je znala da $a
i&e nikada ne(e idjeti "ilo je ipak ne&to sasim d#u$o, je# jo& je uijek mo$la zami&ljati $a kako #aste
uz ;"inu lju"a i nje$u%
- Tonolan je p#ona&ao 'enu koju je olio - #ekla je Ma#tona, poku&aaju(i $a utje&iti% Vidje&i koliko
njezin !ojek pati i kako mu je pot#e"na, za"o#aila je lastiti o!aj i 'eljela mu je pomo(i% - 1'ondala#
mi je donio ne&to &to je p#ipadalo njoj% - ;zela je o$#licu i pokazala mu je% /inilo se da on zu#i u
p#azan p#osto#, nesjestan se$a oko se"e, a onda se siloito st#esao i zato#io o!i% Nakon neko$
#emena se ok#enuo i po$ledao Ma#tonu, kao da se p#isjetio da mu je ona ne&to $oo#ila, p#emda se
nije mo$ao sjetiti &to je #ekla% - ,o je p#ipadalo Tonolanooj d#u'ici - #ekla je, p#u'aju(i mu o$#licu% -
1'ondala# je #ekao da oo p#edstalja njezin na#od% 6ijeli su pok#aj Velike Rijeke%%% Velike Majke
Rijeke%
EH
- 3na!i dotamo je do&ao - #ekao je Vilama#, a $las mu se t#esao od uz"u+enja%
-Jo& i dalje - #ekao je 1'ondala#% - 1o&li smo do njezino$ k#aja, i&li smo se do =e#ansko$ mo#a pa i
dalje% ,d tamo je Tonolan 'elio k#enuti na sjee# i s Mamutocima loiti mamute% - Vilama# $a je
$ledao s licem p#epunim "oli i !u+enja, kao da nije pose #azumio &to mu se $oo#i% - I imam ne&to &to
mu je p#ipadalo - #ekao je 1'ondala#, nastoje(i smisliti ne&to kako "i mu pomo$ao% - ;zeo je sa stola
onaj d#u$i paket% - To mi je dao Ma#keno% ,n mu je postao #o+ak, "io je dio nje$oe #amudonske
o"itelji%
1'ondala# je #azmotao u ko'u zamotan paket i pokazao Vilama#u i Ma#toni sp#au iz#a+enu od
#o$olja c#eno$ jelena, jedne #ste losa, #o$oa koji su imali iz"ojke up#ao iznad p#i) #a&lji% ;
&i#okom dijelu #o$a, nepos#edno ispod donji) #a&lji, "ila je iz"u&ena #upa p#omje#a neki) !eti#i
centimet#a% To je "io Tonolano p#i"o# za #ananje koplja%
Tonolan je izu!io zanat saijanja d#eta, &to se o"i!no #adilo za$#ijaanjem d#eta #u(im kamenjem i
pa#om% ,aj alat je slu'io da "i se do"ila "olja kont#ola kada se p#itiskanjem i poku&ajem ko#i&tenja
polu$e poku&aaju iz#anati ne#anine ili isk#iljenost koplja, pa su koplja koja je on iz#adio letjela
zaista #ano% To je "ilo pose"no ko#isno p#i dnu du$a!ki) $#ana, tamo $dje se nisu mo$le o"u)atiti
&akom% Kad "i se taka dio uukao u #upu do"ila "i se dodatna polu$a pa su se #&ci mo$li iz#anati% I
p#emda je nazi te sp#ae "io iz#anjia!, mo$la se ko#istiti i za saijanje d#eta, p#imje#ice p#i iz#adi
k#plji ili elasti!ni) )ataljki ili "ilo koje$ p#edmeta za !iju je iz#adu t#e"alo sainuti d#o% To su "ili
samo #azli!iti idoi iste je&tine%
/#st, t#idesetak centimeta#a du$a!ak d#'ak to$ o#u+a "io je iz#ez"a#en p#ikazima sim"ola, 'iotinja i
p#oljetno$ "ilja% Rez"a#ije su mo$le "iti i&ezna!ne, oisno o kontekstu - #ez-"a#ije i slika#ije su uijek
"ile znatno kompleksnije ne$oli se to !inilo% *i taki c#te'i #a+eni su u !ast Velike Majke 3emlje pa je
tako i s#)a oi) na d#&ku Tonolanoa iz#anjia!a "ila da ,na dopusti da du)oi 'iotinja "udu
p#iu!eni kopljem iz#a+enim oim o#u+em% =ilo je tu i elemenata ezani) uz $odi&nja do"a, kao dio
ezote#i!no$, du)ono$ aspekta% Ti lijepo iz#a+eni desk#iptini u#esi nisu "ili tek sim"oli ne$o
E:
je, 1'ondala# je to znao, nje$o "#at olio te #ez"a#ije z"o$ ljepote nji)oe iz#ade%
Vilama# se, iz$leda, us#edoto!io na tu sp#au i pose$nuo je za njom% - To je "ilo Tonolanoo - #ekao je%
- 1a - slo'ila se Ma#tona% - *je(a& li se kad je Tonolan s tim o#u+em saijao d#o kako "i nap#aio
oaj potpo#anj za plo!u stola. - dodi#nula je nisku kamenu plo!u p#ed so"om%
- Tonolan je "io je&t u som zanatu - #ekao je Vilama# jo& uijek nekim !udnim, odsutnim $lasom%
- 1a, "io je - slo'io se 1'ondala#% - Mislim da se tako u$odno osje(ao me+u 8a#amudoncima
djelomice i zato &to su oni od d#eta p#oizodili take sta#i o kojima on nije ni sanjao da "i se mo$le
nap#aiti% *aijali su d#o za iz#adu !amaca% ,"likoali su, pa onda izdu"ili de"lo i tako nap#aili
kanu, jednu #st !amca, a onda mu saijali st#anice kako "i i) p#o&i#ili% Mo$u i) u!initi jo& e(ima
dodaju(i po st#ani daske saijene tako da p#ate liniju !amca i onda i) spoje% Ramudonci #lo je&to
ko#mila#e !amcima k#oz odu, ali p#i samoj iz#adi !amaca i 8a#amudonci i Ramudonci #lo tijesno
su#a+uju%
- Ja sam #azmi&ljao o tome da ostanem kod nji)% To su k#asni ljudi% Kad smo se na po#atku Ejla i ja
zaustaili kod nji) kako "i i) posjetili, 'eljeli su da o"oje ostanemo s njima% 1a sam ostao, mislim da
"i) se op#edijelio za onu poloicu to$ na#oda koja se"e nazia Ramudonci% A tamo je "io i mladi( koji
je zaista 'elio nau!iti zanat o"#ade k#emena%
1'ondala#u je "ilo jasno da sada e( "#"lja "ez eze, no ponestalo mu je ideja &to "i jo& mo$ao u!initi
ili #e(i pa da time popuni nastalu p#azninu% Jo& nikada nije idio Vilama#a oako pot#eseno$%
Na ulazu se za!ulo kucanje i onda, ne !ekaju(i pozi da u+e, 3elandona od$u#ne zajesu u st#anu i
stupi u p#osto#iju% 3a njom je i&la 4ola#a i Ejla s)ati da je djeojka "ila oti&la pozati tu 'enu% ; se"i
je odo"#aaju(i kimnula je# to se i t#e"alo u!initi% 1'ondala#oa sest#a je "ila mud#a djeojka%
4ola#u je "#inulo &to idi Vilama#a tako uz#ujano$% Nije znala &to "i mo$la u!initi osim oti(i po pomo(%
A 3elandona je "ila donie#a> ona koja daje 1onine 1a#oe, ona koja djeluje
EJ
kao pos#ednik izme+u Doni i Njezine djece, p#u'aju(i sako#snu pomo( i lije!enje, ona kojoj se
odlazilo po pomo(%
4ola#a je "ila o"jasnila toj mo(noj 'eni su&tinu p#o"lema% 3elandona je "#zo oladala situacijom%
,k#enula se k djeojci i ne&to joj ti)o $oo#ila pa se djeojka isto$ t#enutka uputila p#ema dijelu
p#osto#ije od#e+enom za ku)anje i po!ela pu)ati u 'e#aicu na o$nji&tu kako "i je ponoo #aspi#ila% Ali
at#a se pose u$asila% Ma#tona je "ila #a&i#ila 'a# kako "i se meso jednoliko peklo i nije nakon to$a
opet potakla at#u kako "i je od#'ala%
To je "ilo ne&to $dje je Ejla mo$la pomo(i% Napustila je onaj dio $dje su 'aloali i uputila se do soje
p#tlja$e odlo'ene pok#aj ulaza% To!no je znala $dje se nalazi njezin p#i"o# za potpalu at#e pa $a je
uzela i oti&la u dio od#e+en za ku)anje, p#isjeti&i se =a#zeka, Mamutoca koji joj je iz#adio i da#oao
taj komplet nakon &to je ona sakom o$nji&tu da#oala pose"an kamen za paljenje at#e%
- 5usti da ti pomo$nem zapaliti at#u - #ekla je%
4ola#a se osmje)nula% ,na je znala zapaliti at#u, ali se uz#ujala idje&i mu&ka#ca so$ o$nji&ta tako
nes#etno$ pa joj je sada "ilo d#a$o da ima neko$a pok#aj se"e% Vilama# je uijek "io tako jak, tako
mi#an i si$u#an u se"e%
- Ako mi da& malo sitni&a za potpalu, ja (u zapaliti at#u
- #ekla je Ejla%
- 8tapi(i kojima se t#enjem do"ia isk#a su odje na polici
- #ekla je 4ola#a, ok#e(u(i se p#ema st#a'njoj polici%
- Nije a'no% To mi ne(e t#e"ati - #ekla je Ejla, ota#aju(i soju putnu $a#nitu#u% Komplet se sastojao
od nekoliko p#etinaca i mali) #e(ica% ,to#ila je jednu i iz nje izukla usitnjenu sasu&enu konjsku
"ale$u, a iz d#u$e pa)uljasta lakan-ca t#putca i slo'ila i) na "ale$u, a onda je iz t#e(e #e(ice izukla
sitno ie#je i slo'ila $a uz onu p#u )#picu%
4ola#a je p#omat#ala% Tijekom to$ du$o$ putoanja Ejla je o!ito nau!ila d#'ati p#i #uci mate#ijal za
potpalu, no djeojka se za!udila kada je idjela kako adi da kamena% 5#isloni&i kamenje "lizu one
)#pice, ta 'ena, koju je njezin "#at doeo sa so"om ku(i, je k#esnula ta da kamena jedan o d#u$o$ i
pu)nula, a )#pica se, p#i)ati&i isk#u, zapalila% =ilo je to ne&to neje#ojatno2
- Kako si to u!inila. - upitala je 4ola#a pose zate!ena%
F@
- Kasnije (u ti to pokazati - od$oo#i Ejla% - *ada samo od#'aaj at#u da na njoj mo'emo u$#ijati odu
za 3elandonu%
4ola#a osjeti kako je o"uzima ne&to nalik na st#a)% - Kako si znala &to mi je #ekla da mo#am u!initi.
Ejla je k#atko po$leda, a onda ju je ponoo po$ledala% Na 4ola#inom se licu idjelo da je
konste#ni#ana% 1jeojci se nakon du$o$ iz"ianja #atio jedan "#at, doode(i sa so"om p#ipitomljene
'iotinje i nepoznatu 'enu, a onda je saznala za sm#t d#u$o$ "#ata pa je idjela Vilama#ou
neo!ekiano uznemi#uju(u #eakciju i to je zaista za nju "io napet dan pun uz"u+enja% Nakon se$a,
st#ankinja se sto#ila tu, uz pomo( ma$ije zapalila at#u i !inilo se da zna i ne&to &to joj nitko nije
#ekao, pa se 4ola#a po!ela pitati jesu li sa ona &aputanja i na$a+anja o tome kako 1'ondala#oa 'ena
ima natp#i#odne mo(i ipak istinita% Ejla je mo$la idjeti da je djeojka p#ena-peta, a "ilo joj je jasno i
za&to%
- Ve( sam upoznala 3elandonu% 3nam da je ona iscjeliteljica% 3ato si i oti&la po nju, za# ne.
- 1a, ona je donie#a - od$oo#i djeojka%
- Iscjelitelji o"i!no ole p#ip#emati !ajee i napitke koji poma'u da se netko tko je uz#ujan smi#i% 3ato
sam zaklju!ila da je od te"e t#a'ila da u$#ije& odu s kojom (e to p#ip#aiti - pa'ljio o"jasni Ejla%
4ola#i je o!ito laknulo, je# se je to zu!alo #azumno%
- I o"e(aam da (u ti pokazati kako se na oaj na!in pali at#a% To mo'e u!initi satko%%% ako ima p#ao
kamenje%
- *atko.
- 1a, !ak i ti - od$oo#i Ejla uz osmije)%
I djeojka se osmje)nula% ;mi#ala je od #adoznalosti da i&e sazna o ooj 'eni i "ilo je toliko pitanja
koja joj je )tjela postaiti, no nije 'eljela "iti nep#istojna% *ada je imala jo& i&e pitanja, a oa joj se
st#ankinja i nije !inila tako nep#istupa!nom% 3ap#ao, !inila joj se lju"aznom%
- Io(e& li mi o"jasniti i to o konjima.
Ejla joj poda#i &i#ok, zadooljan osmije)% ,djednom joj je "ilo jasno da je 4ola#a, iako se doima
isokom i p#elijepom mladom 'enom, to postala #lo nedano% Mo#at (e upitati 1'ondala#a koliko
4ola#a "#oji $odina, no Ejla je je#oala da je jo& #lo, #lo mlada, p#i"li'no isti) $odina kao Latija,
k(e# Nezije, d#u'ice o+e Lalje$ lo$o#a%
F?
- Na#ano, !ak (u te i poesti dolje da te upoznam s njima, - "acila je po$led p#ema stoli(u oko koje$
su se si okupili - mo'da sut#a, kad se se oo malo smi#i% Mo'e& i(i dolje i $ledati i) kad $od za'eli&,
ali nemoj im se p#ei&e p#i"li'aati dok se konji ne naiknu na te"e%
- ,), ne(u - izjai 4ola#a%
5#isjeti&i se Latijine op!injenosti konjima, Ejla se osmje)ne i upita - =i li )tjela ponekad ja)ati na
Njiskinim le+ima.
- ,), smijem li. - upita 4ola#a "ez da)a, &i#om oto#eni) o!iju% ; tom je t#enutku Ejla u
1'ondala#ooj sest#i $otoo mo$la idjeti Latiju% Ta je "ila #azila toliku st#ast p#ema konjima da se
Ejla pitala ne(e li i ona jedno$a dana poku&ati se"i na"aiti 'd#ije"e%
Ejla se #atila at#i, dok je 4ola#a uzimala posudu za odu - odonep#opusni 'eludac neke k#upnije
'iotinje% - Mo#am donijeti jo& ode% ,o je $otoo p#azno - #ekla je djeojka%
6e#aica je, jeda 'ia, jo& uijek tinjala% Ejla jo& malo pu)ne u nju, dodaaju(i ie#je i ono malo
sitno$a za potpalu &to joj je 4ola#a dala, a onda i nekoliko e(i) komada d#eta% *pazila je kamenje za
ku)anje i u"acila nekoliko komada u at#u da se $#iju% Kad se 4ola#a #atila, posuda za odu je
na"#ekla i !inila se p#ili!no te&kom, no djeojka je, o!ito naikla, podi$ne i izlije odu u du"oku
d#enu posudu koju je Ma#to-na je#ojatno ko#istila za p#ip#emanje !aja% Tada je p#u'ila Ejli d#ene
)ataljke s e( malo na$o#jelim k#ajeima% Kada se Ejli u!inilo da je kamenje dooljno #u(e, podi$la
$a je )ataljkama i u"acila u odu% Kamenje je zac#!alo i podi$lo o"la!i( pa#e% Kasnije je u"acila jo&
kamenja izadi&i iz ode ono p#o, pa onda dodala t#e(e%%%
4ola#a je oti&la izijestiti 3elandonu da je oda $otoo sp#emna% Ejla je znala da joj je si$u#no #ekla i
jo& ne&to, idjela je to po na!inu na koji se sta#ija 'ena t#$nula i po$ledala p#ema njoj% Ejla idje kako
se 'ena te&ko podi'e s niski) jastuka i pomisli na K#e"a, plemensko$ mo$-u#a% =io je &epao na jednu
no$u pa je te&ko ustajao s niski) sjedala% Nje$oo najd#a'e mjesto za odmo# "ilo je neko poijeno
sta"lo s $#anom koja je "ila up#ao po$odne isine da mo'e na nju sjesti i ustati "ez napo#a%
6ena je p#i&la p#osto#u od#e+enom za ku)anje - /ujem da je oda #u(a% - Ejla je samo odma)nula
$laom p#ema
FA
zdjeli iz koje se pu&ilo% - I jesam li do"#o !ula 4ola#u. Rekla je da (e& joj pokazati kako se kamenjem
pali at#a% Kaka je to t#ik.
- To!no je% Imam kamenje za paljenje at#e, a ima $a i 1'ondala#% Jedini t#ik je u tome da se nau!i
njime ko#istiti, a to nije te&ko% Rado (u ti to pokazati kad $od za'eli&% To smo ionako namje#aali
u!initi%
3elandona se ok#enula p#ema Vilama#u% Ejla je znala da se doji%
- Ne sada - ti)o je #ekla 'ena, odma)uju(i $laom% Iz #e(ice p#i!#&(ene za #emen oko so$ puna&no$
st#uka, odmje#ila je malo su)i) t#aa i u"acila i) u kipu(u odu% - Kad "i) "a#em imala malo stolisnika
- m#mljala je se"i u "#adu%
- Imam ja, ako 'eli& - ponudi Ejla%
- Molim. - upita zelandona% =ila se us#edoto!ila na to &to je #adila pa zap#ao i nije o"#a(ala
pozo#nost%
- Rekla sam da ja imam stolisnik, ako $a 'eli&% Rekla si kako "i $a #ado upo#a"ila%
-Jesam li. Mislila sam to, ali kako to da $a ima&.
- Ja sam ida#ica%%% iscjeliteljica% ;ijek imam uza se osnone lijekoe% *tolisnik spada u te lijekoe%
1o"a# je za 'elu!ane "oloe, opu&ta i poma'e da #ane "#zo i u#edno zacijele - od$oo#ila je%
3elandona "i zinula da se nije na #ijeme zaustaila - Ti si iscjeliteljica. 6ena koju je 1'ondala# doeo
ku(i je iscjeliteljica. - 7otoo se nasmijala, a onda je zato#ila o!i i odma)nula $laom - Mislim da
(emo nas dije mo#ati o"aiti jedan #lo du$ #az$oo#%
- Rado (u "ilo kada po#az$oa#ati s to"om, ali 'eli& li sada taj stolisnik.
3elandona je malo #azmislila% ,a 'ena ne mo'e "iti ,na Koja *lu'i% Kada "i "ilo tako, ona nikada ne
"i napustila soj na#od i po&la s nekim mu&ka#cem nje$ooj ku(i, !ak ni kada "i $a oda"#ala za
zd#u'ianje% Ali mo$la "i ne&to malo znati o t#aama% Mno$i ljudi nau!e pone&to o tome% 5a ako ima
stolisnik, za&to $a ne "i) uzela. ,n ima p#ili!no ka#akte#isti!an mi#is pa (u mo(i od#editi je li do"a#% -
1a, mislim da "i to pomo$lo, ako ti je ne$dje p#i #uci%
Ejla je po'u#ila do soje nap#tnja!e, pose$nula u onaj d'ep sa st#ane i izadila onu #e(u nap#aljenu
od id#ine
FB
ko'e% Ve( se je tako izlizala, pomislila je #a(aju(i se s #e(om% Mo#at (u je usko#o zamijeniti noom%
Kad je do&la do odjeljka za ku)anje, 3elandona je sa zanimanjem po$ledala !udnu #e(u% /inilo se da
je nap#aljena od cijele 'iotinje% Nikada nije idjela ne&to tako i "ilo je tu ne!e$a &to je tu sta#
!inilo autenti!nom%
Mla+a je 'ena podi$nula poklopac nap#aljen od id#ine $lae, od#ije&ila uzicu oko id#ina #ata,
po$ledala unut#a pa izukla manju #e(icu% 3nala je nji)o sad#'aj e( po nijansi "oje ko'e od koje je
"ila nap#aljena, a i po #sti uzica i po "#oju i #aspo#edu !o#oa na uzicama% Razezala je !o# kojim
je "ila ezana - "io je to !o# koje$ je lako odezati ako zna& kako - i p#edala #e(icu 'eni%
3elandona se pitala kako je Ejla, "ez da je i pomi#isala, znala da je tu p#aa t#aa, ali kad ju je p#inijela
nosu znala je da nije po$#ije&ila% Ist#esla je malo na dlan i pa'ljio po$ledala je li tu samo li&(e ili je
pomije&ano s cjetoima, ili uz to ima i jo& ne!e$a% Ispostailo se da je tu samo li&(e stolisnika% 1odala
$a je u zdjelu%
- T#e"am li u"aciti jo& kamenja za ku)anje. - upita Ejla, ne znaju(i 'eli li ona samo po<u#iti t#ae ili
do"iti koncent#i#anu teku(inu, 'eli li samo natopiti ili p#oku)ati%%
- Ne, - od$oo#i donie#a% - ne 'elim ni&ta &to "i "ilo p#ejako% T#e"a mu samo "la$ ua#ak% Ve( je
$otoo p#e"#odio &ok% Vilama# je jak !ojek% *ada je on za"#inut za Ma#tonu pa 'elim malo i njoj dati%
Kad njoj dajem lijekoe mo#am pose"no paziti%
Ejla pomisli kako ona si$u#no #edoito i pa'ljio daje lijekoe 1'ondala#ooj majci% - Io(e& li da ja za
se nas p#ip#emim malo !aja. - ponudila je%
- 5a, ne znam "a&% Kako$. - upita sta#ija iscjeliteljica%
- *amo ne&to "la$o i do"#o$ okusa% Malo mente ili kamilice% Imam !ak i malo lipoo$ cijeta kojim (u
$a zasladiti%
- Mo'e, za&to ne% Malo kamilice ili lipoo$ cijeta djeloat (e "la$o i smi#uju(e - #ekla je 3elandona i
k#enula%
Ejla se smje&kala ota#aju(i i d#u$e #e(ice iz soje to#"e% Ma$ija lije!enja, a ona to zna2 Jo& otkad
sam napustila 5leme nisam "ila ni "lizu neko$a tko se u to #azumije2 Kako (e "iti dino imati uza se
neko$a s kim se mo'e o tome #az$oa#ati%
Ejla je u!ila iscjeljianje - ili "a#em lije!enje t#aama i
FE
osnonu pomo(, ako tu zanema#imo i se o sijetu du)oa
- od Ize, njezine plemenske majke koja je "ila dostojan potomak najsta#ije loze iscjeliteljica% 1odatne
detalje nau!ila je od ostali) iscjeliteljica p#i$odom 5lemensko$ okupljanja na koje je "ila oti&la s
=#unoim plemenom% Kasnije, na Ljetnom sa"o#u Mamutoaca, p#oela je mno$o #emena s
Mamutima%
Tako je otk#ila da si ,ni Koji *lu'e Majci imaju iskusta u o"je s<e#e> i s lijekoima i sa sijetom
du)oa, ali nisu u o"je podjednako je&ti% To je !esto oisilo o nji)oim oso"nim sklonostima% Neki
Mamuti su izuzetno mno$o znali o lijekoima, dok je d#u$e i&e zanimalo i+anje #ana i po#eda, neki
su p#ou!aali ljude u cjelini, ist#a'uju(i kako i za&to se kod iste "olesti ili po#ede neki ljudi opo#ae, a
neki ne% Neki su se opet zanimali samo za sijet du)oa i uma, a uop(e nisu ma#ili za iscjeljianje%
Ejla je 'eljela znati se% 5oku&aala je se to upiti u se"e
- se te ideje o sijetu du)oa, znanje i upo#a"u #ije!i za "#ojanje, upamtiti le$ende i p#edanja - ali "ila
je pose"no i "esk#ajno <ascini#ana sa sim onim &to je "ilo poezano s iscjeljianjem> lijekoi,
p#imjena, t#etmani i #azlozi% Ekspe#imenti#ala je s #azli!itim "iljkama i t#aama, isp#o"aaju(i i) na
samoj se"i onako kako ju je Iza podu!ila, "#i'ljio i ko#iste(i se znanjem, a nau!ila je i se &to je
mo$la od iscjelitelja koje su sus#etali na som du$om putoanju% *e"e je do'iljaala kao neko$a tko
#aspola'e sa znanjem, ali jo& uijek u!i% Nije "ila potpuno sjesna da toliko to$a zna, niti da je toliko
je&ta koliko je zaista "ila% Ali ono &to joj je naji&e nedostajalo otkad je napustila 5leme "ila je
!injenica da nije imala kole$e, niko$a s kim "i mo$la o semu tome #az$oa#ati%
4ola#a joj je pomo$la p#ip#emiti !aj i pokazala joj $dje stoje sta#i% ,"je su ponijele za sako$a po
&alicu iz koje se pu&ilo% Vilama# je e( o!i$ledno "io u "oljem #aspolo'enju i #aspitiao se kod
1'ondala#a o detaljima Tonolanoe sm#ti% 1'ondala# je up#ao zapo!eo iznoa opisiati okolnosti pod
kojima i) je &piljski la napao, kad su si po$ledali p#ema ulazu odakle se !ulo kucanje%
- ;+i - pozala je Ma#tona%
1'o)a#an je malo odmaknuo zajesu i ostao iznena+en idje&i kako su se unut#a okupili si,
uklju!uju(i i 3elando-
FF
nu% - 1o&ao sam idjeti Vilama#a% Itio "i) znati kako je p#o&la t#$oina% Vidio sam kako ste ti i
Tioan spustili neki eliki omot, ali uz se to uz"u+enje i e!e#a&nje slalje mislio sam kako "ismo
t#e"ali p#i!ekati do sut#a sa sastan%%% - $oo#io je p#ilaze(i im i tek je onda s)atio kako ne&to nije u
#edu% 5o$ledaao i) je se #edom, a na k#aju i 3elandonu%
- 1'ondala# nam je up#ao p#i!ao o &piljskom lau koji je%%% napao Tonolana - #ekla je, pa idje&i
nje$o u'asnut po$led, s)atila kako on ne zna za sm#t so$ najmla+e$ "#ata% Ni njemu ne(e "iti lako%
Tonolan je "io o"lju"ljen% - *jedni, 1'o)a#ane, mislim da "ismo si zajedno to t#e"ali poslu&ati% Lak&e
je podnijeti "ol kada se podijeli, a sumnjam da 1'ondala# 'eli u nedo$led ponaljati tu p#i!u%
Ejla u)ati 3elandonin po$led, nijemo je pitaju(i tek sla"im pok#etom $lae "i li mu ponudila onaj
p#i, smi#uju(i napitak koji je sta#ija 'ena p#ip#aila ili onaj !aj koje$ je nap#aila Ejla% 3elandona
znakom poka'e oaj d#u$i, a onda je p#omat#ala Ejlu kako $a ti)o ulijea u &alicu i neupadljio p#u'a
1'o)a#anu% ,n $a je me)ani!ki p#i)atio, slu&aju(i kako 1'ondala# naodi se te do$a+aje koji su
doeli do Tono-lanoe po$i"ije% 3elandona se jo& i&e zainte#esi#ala za ou mladu 'enu% =ilo je u njoj
ne!e$a, mo'da i ne!e$ i&e od sk#omno$ znanja o t#aama%
- A &to se, 1'ondala#e, do$odilo nakon &to $a je napao la. - pitao je 1'o)a#an%
- Napao je i mene%
- Kako si mu umakao.
- Taj dio p#i!e t#e"a Ejla isp#i!ati%
Kada je p#i puta to u!inio, oako isp#i!ao p#i!u do izjesne to!ke i onda, "ez ikako$ upozo#enja,
#ekao kako (e sad ona nastaiti, Ejla je "ila #lo z"unjena% *ada se e( naikla na to, ali oi odje ljudi
su "ili nje$oi #o+aci, nje$oa o"itelj% ,na (e mo#ati p#i!ati o po$i"iji jedno$a od nji), o sm#ti !ojeka
koje$a nikada nije upoznala a koji je, o!i$ledno, njima "io #lo d#a$% ,sjetila je ne#ozu u 'elucu%
- Ja)ala sam na Njiskinim le+ima - zapo!ela je% - ,na je u som t#"u)u nosila T#ka!a, no "ila joj je
pot#e"na &etnja pa sam je sako$a dana malo ja)ala% ,"i!no smo i&le p#ema istoku je# je tamo "io lak&i
put, ali e( mi je "ilo dosadilo sako$a dana i(i istim putom pa sam, za p#omjenu, odlu!ila
FG
k#enuti na zapad% ,ti&le smo do najdalje$ dijela doline, tamo $dje se zid litice po!eo iz#anaati%
5#e&le smo malenu #ijeku i ja sam e( $otoo odustala od to$a da nastaimo dalje% Njiska je ukla
toa#ne motke, a i padina je "ila st#ma, no ona je si$u#no$ ko#aka pa se onuda uspinjala "ez e(i)
te&ko(a%
- 8to su to toa#ne motke. - pitala je 4ola#a%
- To su samo dije motke koje su s jedno$ k#aja p#i!#&(ene na Njiskina le+a, a d#u$i im se k#aj u!e
po tlu, a iza konja su spojene !#stim nosa!em% Tako mi je Njiska poma$ala donositi sta#i u moju
&pilju%%% #ecimo neku 'iotinju koju sam uloila - od$oo#ila je Ejla, poku&aaju(i opisati tu nosiljku
koju je sama nap#aila%
- 3a&to nisi jednostano pozala d#u$e ljude da ti pomo$nu. - 'eljela je znati 4ola#a%
- Tamo nije "ilo ljudi koji "i mi pomo$li% ; toj dolini sam 'ijela sama%
,kupljena skupina ljudi se me+uso"no iznena+eno po$ledaala, no p#ije ne$oli je itko sti$ao postaiti
sljede(e pitanje, usko!ila je 3elandona - *i$u#na sam da si imamo mno$o pitanja za Ejlu, ali to
mo'emo u!initi i kasnije% 3a&to je sada ne "ismo pustili do#&iti ou p#i!u o Tonolanu i 1'ondala#u%
Kimali su $laama i slo'ili se, a onda su se opet si us#edoto!ili na st#ankinju%
- Kada smo p#olazile pok#aj kanjona za!ula sam #iku laa, a onda i neki k#ik, k#ik !ojeka koje$ "oli -
nastaila je Ejla% ,ni su $utali saku njezinu #ije!, a 4ola#a nije mo$la "iti ti)o%
- I &to si u!inila.
- ; p#i t#en nisam znala &to "i) u!inila, ali mo#ala sam oti(i po$ledati tko je to #isnuo% Mo#ala sam
idjeti )o(u li mo(i pomo(i% Njiska me poela u kanjon% Tamo sam za&la iza stijene i op#ezno poku&ala
zai#iti unut#a% Tada sam idjela laa i !ula nje$ou #iku% =ilo je to moje Mladun!e% Tada se i&e nisam
"ojala pa sam u&la unut#a% 3nala sam da nam on ne(e u!initi ni&ta na'ao - #ekla je%
*ada je 3elandona "ila ta koja nije mo$la &utjeti - 5#epoznala si lalju #iku. ;&la si #ano u kanjon u
kojem je #iknuo la.
- Nije to "io "ilo koji la% To je "ilo Mladun!e% Moj la%
FH
La koje$ sam ot)#anila% - #ekla je Ejla, nastoje(i na$lasiti tu "itnu #azliku% =acila je po$led p#ema
1'ondala#u koji se smijuljio usp#kos oz"iljnosti do$a+aja o kojem je $oo#ila% Nije si mo$ao pomo(i%
- ,ni su mi e( #ekli za to$ laa - #ekla je Ma#tona% - Iz$leda da se Ejla #azumije i u d#u$e 'iotinje, a
ne samo u konje i ukoe% 1'ondala# ka'e kako ju je idio da ja&i na le+ima to$ laa, "a& kao i na
konju% ,n t#di da su i d#u$i to idjeli% Molim te, Ejla, nastai%
3elandona pomisli kako (e mo#ati malo "olje #azmot#iti tu njezinu ezu sa 'iotinjama% Vidjela je
dolje uz #ijeku konje, a znala je i da je s Ejlom uk, ali ona je tada mo#ala u jednom od "o#ai&ta
p#e$ledati "olesno dijete i samo je idjela kako i) Ma#tona odi p#ema sojem "o#ai&tu% To$ joj
t#enutka nisu "ili a'ni pa i&e nije o tome #azmi&ljala%
- Kada sam do&la do k#aja kanjona - nastaila je Ejla, idjela sam na jednoj iz"o!ini Mladun!e i da
mu&ka#ca% Mislila sam da su o"ojica m#ti, ali kad sam se popela do nji) i po$ledala, s)atila sam da
je samo jedan m#ta% 1#u$i je jo& uijek "io 'i, ali "ez pomo(i ne "i du$o izd#'ao% ;spjelo mi je
maknuti 1'ondala#a s te police i p#i!#stiti $a na nosiljku koju je konj ukao%
- A &to je "ilo s laom. - pitao je 1'o)a#an% - 8piljski laoi ne dopu&taju da se i&ta isp#ije!i izme+u
nji) i nji)oo$ plijena%
- Ne, ne dopu&taju, ali to je "ilo moje Mladun!e% Rekla sam mu neka ide% - Ejla je idjela nje$o
po$led pun zapa-njenosti i neje#ice% - =a& kao &to sam mu to znala #e(i kada smo zajedno loili%
Mislim da ionako nije "io $ladan, je# mu je nje$oa laica "ila donijela s#nu% A on i ne loi ljude% Ja
sam $a od$ojila% =ila sam nje$oa mati% Ljudi su "ili nje$oa o"itelj%%% nje$o !opo#% Mislim daje nji)
dojicu napao samo zato &to su mu se "ili uukli u nje$o "#lo$, na nje$o te#ito#ij%
Ali nisam )tjela ono$ d#u$o$ !ojeka ostaiti tamo% Laica ne "i mislila da su joj ljudi o"itelj% 3a
nje$a nije "ilo mjesta na nosiljci, a nisam imala ni #emena za ukop% =ojala sam se da "i i 1'ondala#
mo$ao um#ijeti ako $a ne odedem do moje &pilje% ,dukla sam tijelo do stijene i slu'e(i se kopljem%%%
tada sam se jo& slu'ila de"elim kopljem kako ko#isti 5le-
F:
me%%% izukla sam e(e kamenje iz stijene tako da se ono sitnije mo$lo sasuti dolje i zat#pati $a% Nije
mi "ilo d#a$o &to sam $a mo#ala tako ostaiti, !ak i "ez po#uke za sijet du)oa% Ja nisam mo$-u# ali
sam se poslu'ila K#e"oim o"#edom i zamolila 1u) Veliko$ 8piljsko$ Medjeda da $a poede u
zemlju du)oa% Tada smo Njiska i ja odnijele 1'ondala#a ku(i%
=ilo je toliko pitanja koja je 3elandona 'eljela postaiti% Tko ili &to je to 9$###u"9, je# njoj je tako
zazu!alo ime K#e"% I za&to taj du) &piljsko$ medjeda umjesto Velike Majke 3emlje. Nije #azumjela
poloicu od ono$a &to je Ejla #ekla, a u d#u$u poloicu joj je "ilo te&ko poje#oati% - 5a, s#e(a je &to
1'ondala# nije "io tako te&ko po#ije+en kao &to si mislila - #ekla je sta#ija iscjeliteljica%
Ejla je zat#esla $laom% Kako to ona misli. 1'ondala# je "io $otoo m#ta% Jo& uijek nije znala kako
joj je uop(e po&lo za #ukom spasiti $a%
5o iz#azu Ejlino$ lica 1'ondala# je znao &to ona sada misli% =ilo je o!ito da je 3elandona izukla neke
zaklju!ke koje je t#e"alo isp#aiti% ;stao je - Mislim da t#e"a& idjeti kako me je $adno napao - #ekao
je, podi'u(i tuniku i #azezuju(i #emen kojim su mu oko pojasa "ile ezane ljetne )la!e%
5#emda su mu&ka#ci, !ak i za najtopliji) ljetni) dana, #ijetko kada i&li potpuno $oli, a nisu ni 'ene, ipak
niko$a nije za"#injaalo pokazianje $olo$ tijela% Ljudi su !esto idjeli jedni d#u$e dok su odlazili
pliati ili u saunu% I sada nisu zu#ili u nje$ou #az$oli(enu mu&kost ne$o u k#upne o'iljke du' ste$na i
p#epona%
Rane su do"#o za#asle% Vidjelo se da je na nekim mjestima Ejla jednostano mo#ala sa&iti ko'u,
p#imijetila je 3elandona% Na nozi mu je nap#aila sedam odojeni) &aoa> !eti#i uzla du' najdu"lji)
#ana i jo& t#i kako "i zad#'ala #azde#anu muskulatu#u tamo $dje t#e"a "iti% Nitko joj nikada nije
pokazao kako se to #adi, no to je "io jedini na!in koje$ se mo$la sjetiti da nekako spoji du"oke
#azde#otine%
7ledaju(i 1'ondala#a nije se uop(e dalo naslutiti da je p#et#pio tako oz"iljne ozljede% Nije "ilo ni
&epanja niti ikako$ ja!e$ oslanjanja na jednu st#anu i, ako se izuzmu sami o'iljci, !inilo se da je
muskulatu#a ispod nji) "ila sasim no#malna% =ilo je i d#u$i) o'iljaka i oznaka po tijelu i oko desno$
#amena i p#eko p#sa, "ilo je o$#e"otina i du"oki) o'iljaka
FJ
koje je tu la ostaio i jo& jedan o'iljak p#eko #e"a#a koji o!ito nije "io poezan s oim #anjaanjem%
=ilo je jasno da 1'ondala#a nije nje$oo du$o putoanje ostailo nedi#nutim%
*ada su si oni #azumjeli kako je 1'ondala# "io te&ko po#ije+en i za&to mu je odma) t#e"ala "iti
p#u'ena pomo(, ali samo je 3elandona mo$la idjeti kako je "io "lizu sm#ti% 5oc#-enjela je p#i
pomisli koliko je zaista podcijenila sposo"nosti Ejle kao iscjeliteljice i "ilo joj je neu$odno i p#isjetiti
se one soje tako spontane p#imjed"e%
- ,p#osti, Ejla% Nisam imala pojma koliko si je&ta% Mislim da 1eeta 8pilja 3elandonaca ima s#e(u
&to je 1'ondala# sa so"om doeo do"#o izu!enu iscjeliteljicu - izjaila je, zapazi&i kako se 1'ondala#
osmje)nuo dok se opet odijeao, a !ula je i Ejlin ti) uzda) olak&anja% *ada je 3elandona "ila jo&
odlu!nija da sazna i&e o toj st#ankinji% Ta eza sa 'iotinjama mo#ala je imati neko pose"no zna!enje,
a netko tko je "io tako je&t u iscjeljianju si$u#no je od#astao uz auto#itet i utjecaj zelandona% Netko
taka "i "ez kont#ole i nadzo#a mo$ao p#ouz#o!iti p#ai kaos u u#ednom 'iotu njezini) ljudi% Ali,
kako je 1'ondala# "io taj koji ju je doeo, mo#at (e djeloati polako i op#ezno% A najp#ije (e mo#ati
saznati jo& mno$o to$a o toj 'eni%
- /ini mi se, Ejla, da te"i t#e"am za)aliti &to mi se #atio "a#em jedan sin - #ekla je Ma#tona% - 1#a$o
mi je &to $a jo& imam i za)alna sam ti%
- 1a se "a#em i Tonolan mo$ao #atiti, onda "i to zaista "ila elika s#e(a% Ali jo& kad je odlazio
Ma#tona je znala da se i&e ne(e #atiti - #ekao je Vilama#, $ledaju(i d#u'icu soje$ o$nji&ta% - Tada ti
nisam )tio je#oati, a mo#ao sam to znati% ,n je 'elio se idjeti i sukud i(i% Ve( samo to "i $a stalno
d#'alo na putu% Jo& dok je "io pose malen nje$oa je #adoznalost "ila p#eelika%
,aj je komenta# podsjetio 1'ondala#a na eliku "#i$u koja $a je du$o mu!ila% Mo'da je sada
po$odno #ijeme za to%
- 3elandona, mo#am te pitati je li mo$u(e da nje$o du) sam p#ona+e put u sijet du)oa. -
1'ondala#oa uo"i!ajena za"#inuta "o#a sada je "ila ista kao i 1'o)a#anoa% - Nakon &to mu je um#la
'ena s kojom se zd#u'io, Tonolan i&e nije
G@
"io kao p#ije, a nije ni oti&ao na onaj sijet isp#a(en kako t#e"a% Nje$oe su kosti jo& uijek ispod )#pe
&ljunka na isto!nim stepama, nije imao p#ao$ po$#e"a% 8to ako mu se du) iz$u"io, ako luta d#u$im
sijetom nemaju(i niko$a tko "i mu pokazao put.
K#upna 'ena se nam#&tila% =ilo je to oz"iljno pitanje, pitanje koje je za)tijealo delikatnost, pose"no
z"o$ Tonolano-e tu$uju(e o"itelji% - Nisi li spomenula neki o"#ed koje$ si na "#zinu o"aila, Ejla.
Reci ne&to o tome%
- Nema se tu mno$o &to #e(i - od$oo#ila je Ejla% -=io je to o"#ed kako$ je K#e" uijek o"aio kada
je netko um#o i kad mu je du) napu&tao oaj sijet% =ila sam se i&e us#edoto!ila na !ojeka koji je jo&
"io 'i, ali )tjela sam u!initi i ne&to &to (e pomo(i d#u$om da p#ona+e soj put%
- Kasnije me je odela na to mjesto - dodao je 1'ondala#
- i dala mi p#a) c#eno$ oke#a da $a posipam po kamenju nje$oo$ $#o"a% Kad smo po posljednji puta
napustili onu dolinu, oti&li smo do kanjona u kojem smo Tonolan i ja "ili napadnuti% Tamo sam na&ao
jedan #lo izuzetan kamen!i( koji se sam skot#ljao s )#pe koja $a je zat#pala% 5onio sam taj kamen sa
so"om% Nadao sam se da "i ti on mo$ao pomo(i p#ona(i To-nolano du), ako jo& uijek luta, pa da mu
pomo$ne& p#ona(i put% Kamen je u mojoj nap#tnja!i, donijet (u $a%
1'ondala# je ustao, oti&ao do nap#tnja!e i "#zo se #atio s jednostanom ko'natom #e(icom
p#i!#&(enom na du$, tanak #emen!i( tako da se mo'e nositi oko #ata, p#emda se na njoj nije idjelo
da se je na taj na!in ko#istilo% ,to#io ju je i na soj dlan ist#esao da p#edmeta% Jedan je "io $#udica
oke#a% 1#u$i je iz$ledao kao malen, o"i!an sii kamen!i( o&t#i) #u"oa, o"likom nalik spljo&tenoj
pi#amidi% Ali kad $a je podi$ao i kad se idjelo dno !iju po#&inu dotad nisu idjeli, za!uli su se uzdasi
i idjeli su se iznena+eni po$ledi% * te je st#ane imao p#u$e u tankim slojeima mlije!no$ opala,
ljeskaju(i se plameno c#enim odsjajem%
- *tajao sam tamo misle(i na Tonolana, a oo se skot#ljalo niz onu $omilu &ljunka i zaustailo se p#ed
mojim no$ama
- o"jasnio je 1'ondala#% Ejla je #ekla da "i) to t#e"ao staiti u soj amulet%%% ou #e(icu%%% i ponijeti sa
so"om ku(i% Ne znam &to to zna!i, ali !inilo se%%% !ini se kao da je Tonolano du) nekako poezan s
tim%
G?
5#u'io je kamen 3elandoni% Nitko d#u$i nije pokazao 'elju da $a dotakne i Ejla je p#imijetila kako je
1'ondala# zad#)tao% 6ena je pa'ljio #az$ledaala kamen, daju(i si #emena da #azmisli &to (e #e(i%
- Mislim da ima& p#ao, 1'ondala#e - #ekla je% - ,o je poezano s Tonolanoim du)om% Nisam
si$u#na &to to zna!i, mo#at (u to malo "olje p#ou!iti i zamoliti Majku da me u tome odi, ali "ilo je
mud#o &to si mi $a donio% - Malo je uti)nula, a onda dodala - Tonolano du) je "io 'eljan aantu#a%
Mo'da je za nje$a oaj sijet "io p#emalen% ,n mo'da jo& uijek putuje onim d#u$im sijetom, ali ne
zato &to je zalutao, ne$o mo'da jo& nije sp#eman tamo si p#ona(i soje mjesto% Kako daleko ste "ili na
istoku kada je nje$o 'iot na oome sijetu za#&io.
- 5#e&li smo ono mo#e $dje za#&aa elika #ijeka, ona koja izi#e s d#u$e st#ane planinsko$ ledenjaka%
-Je li to ona #ijeka koju zou Velika Majka Rijeka.
-1a%
3elandona je opet uti)nula% Kona!no je p#o$oo#ila -Mo'e "iti, 1'ondala#e, da su Tonolanoi za)tjei
mo$li "iti zadooljeni samo na onom sijetu, u zemlji du)oa% Mo'da je Doni osjetila kako je do&lo
#ijeme da nje$a pozoe, a te"e pustila da se #ati& ku(i% Mo'da je "ilo dooljno ono &to je Ejla
u!inila, ali ja jo& ne #azumijem u potpunosti &to je u!inila ili za&to je to u!inila% Mo#at (u postaiti jo&
neka pitanja%
7ledala je to$ z$odno$ isoko$ !ojeka koje$ je nekada oljela i koje$ je na soj na!in jo& uijek
oljela i tu mladu 'enu koja je sjedila uz nje$a i kojoj je po&lo za #ukom da je, u tom k#atkom #emenu
otkad je sti$la, nekoliko puta zap#epasti% - 5#o, tko je taj 97###u"9 o kojem si $oo#ila i za&to si se
o"#atila tom du)u &piljsko$ medjeda, a ne Velikoj Majci 3emlji.
Mo$la je idjeti kamo ta 3elandonina pitanja ode, a kako su to "ila iz#ana pitanja osjetila se $otoo
p#isiljenom da na nji) od$oo#i% ,na je znala &to je la' i znala je da neki ljudi mo$u #e(i ne&to &to nije
istina, ali ona to nije mo$la% Naji&e &to je mo$la u!initi "ilo je p#e&utjeti ne&to, a i to joj je "ilo
izuzetno te&ko kad joj se postailo iz#ano pitanje% Ejla je po-niknula po$ledom i zu#ila u soje #uke%
Na njima je "ilo c#ni) m#lja od paljenja at#e%
GA
=ila je si$u#na da (e to kona!no ipak iza(i na idjelo, no "ila se nadala da (e p#ije to$a p#oesti neko
#ijeme s 1'on-dala#oim na#odom, da (e upoznati neke od nji)% Mo'da je oako i "olje% Ako (e
mo#ati oti(i od nji), "it (e "olje da to u!ini p#ije ne$o i) zaoli%
Ali &to sa 1'ondala#om. Voljela $a je% 8to ako (e mo#ati oti(i "ez nje$a. ; njoj je "ilo nje$oo dijete%
Ne samo dijete nje$oo$ o$nji&ta ili !ak dijete nje$oo$ du)a% Nje$oo dijete% Nije "ilo a'no u &to
si d#u$i je#uju0 ona je "ila uje#ena, znala je da je to dijete nje$oo koliko i njezino% ,n je za!eo #ast
djeteta u njoj kada su dijelili ;'itke%%% taj 1a# ;'itka koje$ je Velika Majka 3emlja poda#ila sojoj
djeci%
=ilo ju je st#a) i po$ledati $a, iz"je$aala je to z"o$ st#a)a od ono$ &to "i mo$la u$ledati% ,nda je
na$lo podi$la po$led, $ledaju(i #ano u nje$a% Mo#ala je saznati%
GB
1',
%l,ndala# se osmje)nuo i jeda p#imjetno kimnuo $laom% ,nda je pose$nuo za njezinom #ukom, malo
je stisnuo i d#'ao je% Ejla je jeda mo$la poje#oati% To je "ilo u #edu2 ,n je s)atio i sada joj je
$oo#io da je se u #edu% Mo$la je
@ 5lemenu #e(i &to $od je )tjela% ,n (e "iti uz nju% Volio ju je% ;z#atila mu je osmije)om, njezinim
p#edinim, &i#okim osmije)om punim lju"ai%
I 1'ondala# je idio kamo ode 3elandonina pitanja i on na lastito iznena+enje s)ati kako $a to
uop(e ne "#ine% Nekada je "io toliko "#inuo o tome &to (e nje$oa o"itelj misliti o toj 'eni i &to "i
mo$li misliti o njemu zato &to ju je doeo sa so"om, da je "io $otoo odustao i umalo nije ostao "ez
nje% *ada mu to i&e nije "ilo a'no% Ma koliko mu je "ilo do nji) stalo, ma koliko je "io s#etan &to i)
idi, ako nje$oa lastita o"itelj ne(e )tjeti p#i)atiti da je ona s njim, on (e oti(i% Ejla je "ila ta koju je
lju"io% Nji) doje zajedno mo$li su p#u'iti toliko to$a% Ve( su u nekoliko 8pilja, uklju!uju(i tu
? 1alana#oe Lanzadonce, ponudili neka oni ostanu 'ijeti s njima% =io je si$u#an da (e im uspjeti
p#ona(i dom%%% ne$dje%
1onie#a je zapazila da se izme+u 1'ondala#a i Ejle ne&to do$a+a, neka #st odo"#aanja ili
pot#+ianja% =ila je #adoznala, no nau!ila je da p#omat#anje i st#pljenje !esto zadoolje njezinu
znati'elju "olje ne$o zapitkianja%
Ejla se ok#enula p#ema 3elandoni kako "i joj od$oo#ila% - K#e" je "io mo$-u# =#unoo$ plemena,
onaj koji je poznaao sijet du)oa, no on nije "io samo mo$-u#, "io je znatno i&e od to$a% ,n je "io
poput te"e, 3elandona% =io je 5#i, "io je Mo$-u# !itao$ 5lemena% Ali za mene K#e" je "io%%%
mu&ka#ac mo$ o$nji&ta, p#emda se nisam tamo #odila, a 'ena s kojom je tamo 'iio, Iza, "ila mu je
sest#a, a ne d#u'ica% K#e" nikada nije imao d#u'icu%
- Tko ili &to je to 5leme. - pitala je 3elandona, p#imijeti&i kako je Ejlin na$lasak postao uo!ljiiji
kada je o tome $oo#ila%
GE
- 5leme je%%% ja sam "ila%%% mene je 5leme usojilo% ,ni su ti koji su me p#i)atili kada sam "ila%%% sama%
K#e" i Iza su se "#inuli o meni, od$ojili me% Iza mi je "ila mati, jedina mati koju pamtim% A ona je "ila
ida#ica, iscjeliteljica% Na izjestan na!in i Iza je "ila 5#a% =ila je naj&toanija od si) iscjeliteljica,
"a& kao &to su to "ile i njezina mati i njezina "aka, i si nji)oi p#eci u nep#ekinutoj liniji se do
#emena kada je 5leme "ilo nastalo%
- Jesi li tamo nau!ila je&tinu iscjeljianja. - upita 3elan-dona, na$nu&i se nap#ijed na jastucima%
- 1a% Iza me pou!aala, p#emda nisam "ila njezina p#aa k(e# i mada nisam imala sje(anje onako
kako je imala ;"a% ;"a je "ila moja sest#a% Ne sest#a po k#i, ali ipak sest#a%
- 8to se do$odilo s tojom p#aom majkom, s tojom o"itelji, s na#odom u kojem si se #odila. - 'eljela
je znati 3elan-dona% *i su "ili <ascini#ani i #adoznali, ali postaljanje pitanja p#epustili su njoj%
Ejla se naslonila i podi$la po$led, kao da poku&aa p#ona(i od$oo#% Tada po$leda k#upnu 'enu koja ju
je tako odlu!no ispitiala% - Ne znam, ne sje(am se% =ila sam mlada% Iza je je#oala kako mi se ne
mo'e iz"#ojiti niti pet $odina%%% p#emda oni nisu imali #ije!i za "#ojanje kao &to i) imaju 3e-landonci%
5leme je daalo imena $odinama, po!inju(i s noo-#o+en!etom% 5#a $odina je "ila $odina #o+enja,
d#u$a je "ila $odina sisanja, t#e(a je "ila $odina uzimanja i ostale )#ane i tako dalje% Ja sam to p#eela
u #ije!i za "#ojanje - poku&aala je o"jasniti% ,nda je zastala% Nije mo$la o"jasniti se, isp#i!ati joj
cijeli soj 'iot s 5lemenom% =it (e "olje ako joj samo od$oa#a na pitanja%
- 3a# se ne sje(a& ni!e$a o som p#aom na#odu. -ust#ajaala je 3elandona%
- 3nam samo ono &to mi je Iza #ekla% 5ot#es je s#u&io &pilju u kojoj su 'ijeli pa je =#unoo pleme "ilo
u pot#azi za noom kada su me na&li kako "ez sijesti le'im pok#aj #ijeke% Neko #ijeme nisu imali
doma, ali =#un joj je dopustio da me poede s njima% Rekla je da me je si$u#no napao &piljski la je#
na nozi imam !eti#i o'iljka koje su ostaile pand'e, onako &i#oko #azmaknute kako to ostai pand'a
&piljsko$ laa%, a "ili su%%% cu#ili su, "ili su zat#oani, za$a+eni - Ejla je poku&aala p#ona(i p#ae #ije!i%
GF
- 1a, #azumijem - #ekla je donie#a% 3a$nojilo se, je#ojatno je $noj pose za$adio #anu% 5and'e ma!aka
znaju !esto ostaiti take posljedice%
-Jo& uijek imam te o'iljke% Tako je K#e" znao da je 8piljski La moj totem, iako je to o"i!no totem
mu&ka#aca% Jo& uijek ponekad sanjam kako sam u nekom sku!enom tamnom mjestu i idim kako mi
se p#imi!e pand'a elike ma!ke - #ekla je Ejla%
- To je #lo mo(an san% Ima& li kaki) d#u$i) snoa. Mislim, iz to$ pe#ioda toje$a 'iota%
-Jedan koji je jo& i&e zast#a&uju(i, ali $a je te&ko o"jasniti% Nikada $a se no mo$u detaljno p#isjetiti%
To je nekako i&e neki osje(aj, osje(an pot#es - mlada 'ena se st#esla% - M#zim pot#ese2
3elandona kinine s #azumijeanjem% -Jo& neki.
- Ne%%% da, ali samo jednom, onda kada se 1'ondala# opo#aljao i kada me je u!io $oo#iti%%%
3elandona pomisli kako je oo pomalo !udna <o#mulacija pa "aci po$led p#ema Matoni kako "i idjela
je li i ona zamijetila taj !udan iz#az%
- Ve( sam pone&to #azumjela - #ekla je Ejla% - Nau!ila sam mno$o #ije!i, ali mi je "ilo te&ko slo'iti i)
zajedno, a tada sam sanjala moju majku, moju p#au majku% Vidjela sam joj lice i ona mi je $oo#ila%
Nakon, to$a mi je u!enje i&lo lak&e%
- A)))%%% To je #lo a'an san - komenti#ala je ,na Koja *lu'i% ;ijek je a'no kad ti se Majka pojai
u snima, "ez o"zi#a koji lik ,na uzela, ali pose"no kad pop#imi o"li!je toje p#ae majke koja ti
$oo#i s d#u$o$ sijeta%
1'ondala# se p#isjetio sna koje$ je on usnuo dok su jo& "ili u Ejlinoj dolini% V#lo !udan san% T#e"ao "i)
$a jednom isp#i!ati 3elandoni, pomislio je%
-Ali ako si sanjala Majku, za&to nisi Nju molila da pomo$ne Tonolanu p#ona(i put u d#u$i sijet. Ne
#azumijem za&to si se o"#atila du)u &piljsko$ medjeda a ne Velikoj Majci 3emlji%
- Nisam znala za Veliku Majku 3emlju se dok mi 1'ondala# nije #ekao, kad sam nau!ila a& jezik%
- Nisi znala za Doni, za Veliku Majku 3emlju. - zap#epa&teno upita 4ola#a% Nitko od 3elandonaca nije
nikada !uo za iko$a tko u nekom od imena ili o"lika ne "i p#epoznao Veliku Majku% ,o je sima "ilo
za$onetno%
GG
- 5leme je &toalo ;#susa, Veliko$ 8piljsko$ Medjeda - #ekla je% - 3ato sam zazala ;#susa mole(i
$a da pomo$ne oditi du) to$ m#to$ !ojeka%%% tada nisam znala nje$oo ime%%% p#emda on nije
p#ipadao 5lemenu% A zamolila sam i 1u) 8piljsko$ Laa da i on pomo$ne, je# on je moj totem%
- 5a, ako nisi znala za Majku onda si, pod takim okolnostima, u!inila se ono &to si mo$la% *i$u#na
sam da je to pomo$lo - #ekla je 3elandona, no "ila je za"#inuta i&e ne$o se to mo$lo na njoj idjeti%
Kako je itko od Njezine djece mo$ao ne znati za Majku.
- I ja imam totem - #ekao je Vilama#% - Moj je 3latni ,#ao% - *ada je sjeo malo usp#anije% - Moja mati
mi je #ekla da me, kad sam "io malen, z$#a"io o#ao i poku&ao me odnijeti, no ona me je p#imila i
!#sto me d#'ala% Jo& uijek imam te o'iljke% Na&a zelandona joj je #ekla da me je 1u) 3latno$ ,#la
p#epoznao kao ono$ koji p#epada nje$ooj #sti% Nema "a& mno$o ljudi koji "i imali soj oso"ni
totem, ne me+u 3elan-doncima, ali ako $a ima& onda se je#uje da donosi s#e(u%
- E, pa ti si imao dooljno s#e(e da si mu umakao - #ekao je 1'o)a#an%
- Ja mislim da sam ja imala s#e(e kada sam umakla &piljskom lau koji mi je ostaio te o'iljke, - #ekla
je Ejla -a i 1'ondala# je imao taku s#e(u% Mislim da je 8piljski La i nje$o totem% 8to misli&,
3elandona.
/im je nau!ila $oo#iti, Ejla je 1'ondala#u $oo#ila da $a je 1u) 8piljsko$ Laa oda"#ao, ali on je
uijek iz"je$aao to "ilo kako komenti#ati% /inilo se da nje$oom na#odu oso"ni totemi nisu "ili toliko
a'ni kao &to su "ili a'ni 5lamenu, ali njoj je to "ilo a'no% Nije 'eljela ni&ta #iski#ati%
5leme je je#oalo kako totem mu&ka#ca mo#a "iti ja!i od totema 'ene da "i 'ena mo$la #oditi dijete%
3ato se Iza toliko uz#ujaala z"o$ Ejlino$ jako$ totema% ;sp#kos sojem mo(nom totemu, Ejla je
imala sina, no "ilo je tu pote&ko(a, po!e&i od t#udno(e pa do samo$ po#oda a, kako su mno$i
je#oali, i kasnije% =ili su si$u#ni da taj mali nema s#e(e%%% mati mu nije "ila zd#u'ena, nije "ilo
mu&ka#ca koji "i $a podi$ao i od$ojio kako t#e"a% *e te pote&ko(e i neolje o"ja&njaale su se time
&to je ona "ila 'ena s mu&kim totemom% *ada, kad je ponoo "ila t#udna, nije )tjela tom djetetu koje je
1'ondala# za!eo, p#ouz#o!iti nikake p#o"leme0 ni djetetu
GH
ni se"i% 5#emda je nau!ila mno$o o Majci, nije za"o#aila ni u!enja 5lemena, pa ako je 8piljski la "io
1'ondala#o totem, "a& kao i njezin, onda (e, "ila je u to si$u#na, to "iti dooljno jako da se #odi
zd#ao dijete koje (e 'ijeti no#malnim 'iotom%
Ne&to u tonu Ejlino$ $lasa p#iuklo je 3elandoninu pozo#nost% 5a'ljio je po$ledala mladu 'enu%
*)atila je kako ona 'eli da 1'ondala# ima totem 8piljsko$ Laa i da je njoj taj totem #lo a'an%
*i$u#no su totemi "ili od eliko$ zna!enja tim ljudima 5lemena koji su je podi$li% Vje#ojatno je istina
da je sada 8piljski La nje$o totem, a ne(e mu ni na&koditi "udu li ljudi je#oali da on ima s#e(e%
Vje#ojatno je i ima kada se uspio #atiti2
- Mislim, Ejla, da ima& p#ao - #ekla je donie#a% - 1'ondala# mo'e slo"odno t#diti da je 8piljski La
nje$o totem i da mu donosi s#e(u% Imao je eliku s#e(u &to si ti "ila uz nje$a kada te je t#e"ao%
-Jesam li ti #ekla, 1'ondala#e2 - #ekla je Ejla, kojoj je sada laknulo%
3a&to ona ili to 5leme p#idaju toliku a'nost 1u)u 8piljsko$ Laa. Ili 8piljsko$ Medjeda, pitala se
3elandona% *i su du)oi a'ni, i ti 'iotinjski pa i oni od "iljaka, kukaca, se$a, ali Velika Majka je ta
koja je sima njima dala 'iot% Tko su ti ljudi. To 5leme%
- Rekla si da si 'ijela sama u dolini, za# ne. A $dje je "ilo to 5leme koje te je podi$lo. - upitala je
donie#a%
- 1a, i ja "i) to 'elio znati% 3a# te 1'ondala# nije p#edstaio kao Ejlu Mamutoku. - pitao je 1'o)a#an%
- Rekla si da nisi znala za Majku, ali si nas pozd#aila s do"#odo&licom Velike Majke *iju Nas, a to je
jedno od imena kojim mi zoemo Doni - dodala je 4ola#a%
Ejla i) je po$ledala, jedno$ po jedno$, a onda i 1'onda-la#a, osjeti&i da&ak panike% Na nje$oom se
licu nazi#ao osmije), kao da $a za"alja &to su si z"unjeni Ejlinim isk#enim od$oo#ima% ,pet joj je
stisnuo #uku, ali nije ni&ta #ekao% 3animalo $a je kako (e im ona od$oo#it% *ada se malo opustila%
- Moje pleme je 'ijelo na ju'nom k#aju pod#u!ja koje zadi#e daleko u =e#ansko mo#e% Nepos#edno
p#ije soje sm#ti Iza mi je #ekla da "i) mo#ala pot#a'iti soj na#od u kojem sam se #odila% Rekla je da
oni 'ie sjee#nije, u unut#a&njosti
G:
kopna, ali kad sam kona!no oti&la pot#a'iti i), nisam na&la niko$a% Kad sam nai&la na tu dolinu, ljeto je
e( "ilo napola p#o&lo i "ilo me je st#a) da (e me zima zate(i nesp#emnu% Ta je dolina "ila z$odno
mjesto, za&ti(ena od jet#a, s malom #ijekom i mno&tom 'iotinja i "iljaka, !ak i s malom &piljom%
,dlu!ila sam tamo p#ezimiti, a ispalo je da sam ostala t#i $odine i jedino d#u&to su mi "ili Njiska i
Mladun!e% Mo'da sam !ekala 1'ondala#a - #ekla je, osmje)uju(i se%
Nje$a sam na&la u kasno p#olje(e, a e( je i ljeto "ilo p#i k#aju kada je 1zondala# oja!ao dooljno da
"i mo$ao putoati% ,dlu!ili smo poduzeti k#a(e putoanje, ist#a'iti okolno pod#u!je% *ake smo se
e!e#i ulo$o#ili na d#u$om mjestu, odlaze(i iz doline dalje ne$oli sam ja #anije odlazila% Tada smo
sus#eli Taluta, o+u Lalje$ lo$o#a i on nas je pozao da i) posjetimo% ,stali smo kod nji) do po!etka
sljede(e$ ljeta i dok sam "ila tamo oni su me usojili% 6eljeli su da i 1zondala# ostane s njima i
postane jedan od nji), ali on se e( tada namje#aao #atiti ku(i%
- E pa d#a$o mi je da se #atio - #ekla je Ma#tona%
- /ini mi se da si imala s#e(e i nailazila na ljude tako oljne da te usoje - #ekla je 3elandona% Nije
mo$la na!uditi se toj !udnoj p#i!i koju je Ejla isp#i!ala% A nije ona "ila jedina% *e s to !inilo nekako
neuje#ljiim i p#etje#anim, pa je 3elandona sada opet imala i&e pitanja ne$o je do"ila od$oo#a%
- Kao p#o, si$u#na sam da je to s usajanjem "ila Neziji-na zamisao%%% ona je Talutoa d#u'ica% Mislim
da $a je ona na$oo#ila, je# sam "ila pomo$la Rida$u kada je imao te'ak%%% p#o"lem% Rida$ je imao
sla"o%%% Ejla nije znala p#ae #ije!i i to ju je uz#ujalo% 1zondala# je nikada nije nau!io te #ije!i% Mo$ao
joj je $oo#iti #lo p#ecizne #ije!i za #azli!ite #ste kamena, #lo speci<i!ne #ije!i za p#oces
p#eo"likoanja k#emena u o#u+e ili o#u'je, ali sa ta te#minolo$ija ezana uz lije!enje i iscjeljianje
nije "ila dijelom nje$oo$ uo"i!ajeno$ #je!nika% ,k#enula se p#ema njemu i na jeziku Mamutoaca $a
upitala - Kako se na a&em jeziku ka'e pustika#a. ,na "iljka koju sam stalno skupljala za Rida$a%
Rekao joj je, ali !ak i p#ije ne$o je Ejla mo$la ponoiti tu #ije! i poku&ala o"jasniti, 3elandona je "ila
si$u#na da je s)atila o !emu se #adilo% /im je !ula #ije! koju je 1zondala# iz$oo#io znala je ne samo
koja je to "iljka ne$o i !emu ona
GJ
slu'i% Imala je sasim jasnu p#edod'"u o tome kako je ta oso"a o kojoj je Ejla $oo#ila imala
unut#a&nju sla"ost ono$ o#$ana koji pumpa k#, s#ca, je# tome se mo$lo pomo(i p#ailnom
ekst#akcijom elemenata iz pustika#e% ,dma) joj je postalo jasno i za&to "i netko po'elio usojiti
iscjeliteljicu dooljno je&tu da zna za ne&to tako "la$oto#no a ujedno i potencijalno opasno kao &to je
pustika#a% A netko s takim auto#itetom kako$ "i mo$la imati d#u'ica o+e lo$o#a znat (e i kako se
Ejlu mo'e #lo "#zo usojiti% *lu&aju(i kako Ejla $oo#i ono &to je i ona sama na$a+ala, izela je jo&
jedan zaklju!ak%
- Ta oso"a, Rida$, to je "ilo dijete. - upitala je kako "i pot#dila soju p#etpostaku%
- 1a - od$oo#i Ejla s osje(ajem tu$e%
3elandoni se !inilo kako je sada s)atila taj odnos Ejle i Mamutoaca, ali to s 5lemenom joj je jo&
uijek ostalo nejasno% ,dlu!ila je p#omijeniti p#istup% - 3nam, Ejla, da si #lo je&ta u iscjeljianju, ali
o"i!no oni koji o tome mno$o znaju imaju na se"i neki znak kako "i i) ljudi mo$li p#epoznati - #ekla
je, dodi#uju(i tetoa'u na som !elu pok#aj lijee sljepoo!nice% - Na te"i ne idim nikaka znak%
Ejla malo po"li'e po$leda tu tetoa'u% =io je to p#aokutnik podijeljen na &est manji) koji su iz$ledali
$otoo kao kad#ati, slo'eni u da #eda po t#i, s !eti#i no$e iznad to$a koje "i, kad "i i) se poezalo,
mo$le s kad#atima !initi t#e(i #ed% Vanjski o"#is p#aokutnika "io je tamne "oje, ali su t#i od oni)
kad#ati(a "ili ispunjeni nijansama c#ene "oje, a jedan je "io 'ut%
Iako je oo "io jedinsten znak, ona je e( idjela neke ljude koji su imali utetoi#ane oake ili
onake znakoe, a medu njima su "ili i Ma#tona, 1'o)a#an i Vilama#% Nije znala imaju li te oznake
kako pose"no zna!enje ali, kad joj je 3e-landona pojasnila zna!enje soje, pomislila je da "i mo'da i
mo$le imati%
- Mamut je imao soj znak na o"#azu - #ekla je Ejla, dodi#uju(i mjesto na lastitom licu% - *i su $a
Mamuti imali% Neki su imali i d#u$e oznake% 1a sam ostala tamo mo$li su je i meni dati% Mene je
Mamut po!eo o"u!aati u"#zo nakon &to me je usojio, ali kada sam oti&la nisam jo& "ila pose
za#&ila s o"ukom pa tako nikada nisam do"ila znak%
H@
- Ali nisi li #ekla da te je usojila 'ena koja je "ila d#u'ica o+e lo$o#a.
- Mislila sam da (e me Nezija )tjeti usojiti, i )tjela je, ali na samoj se!anosti Mamut je #ekao>
Mamutoo ,$nji&te, a ne Lalje% ,n me je usojio, a ne oni%
- Taj Mamut je ,naj Koji *lu'i Majci. - upita 3elando-na, pitaju(i se je li "ila o"u!aana da "i postala
,na Koja *lu'i%
- 1a, poput te"e% Mamutoo ,$nji&te je p#ipadalo njemu i ,nima Koji *lu'e Majci% Ve(ina ljudi je
sama oda"#ala Mamutoo ,$nji&te ili su je#oali da je ono oda"#alo nji)% Mamut je #ekao kako sam
ja #o+ena za to ,$nji&te - malo je po-c#enjela i sk#enula po$ledom, osje(aju(i se pomalo nela$odno
&to $oo#i o ne!em &to joj je "ilo dano, &to nije mo#ala zaslu'iti% To je podsjeti na Izu i na to koliko se
ta 'ena t#udila u!e(i je kako (e postati do"#a 'ena 5lemena%
- Mislim da je taj toj Mamut "io muda# !ojek - #ekla je 3elandona% - Ali #ekla si da si tu soju
je&tinu iscjeljianja u!ila od 'ene iz na#oda koji te je od$ojio, iz to$ 5lemena% 3a# oni na soje
iscjelitelje ne staljaju nikaku oznaku koja "i "ila znak #aspoznaanja i statusa.
- Kada su me p#i)atili me+u iscjeliteljice 5lemena, do"ila sam jedan c#n kamen kao pose"an znak
koje$ mo#am !uati u sojem amuletu - #ekla je Ejla% - Ali oni na izlje!iteljice ne staljaju oznake kao
&to je tetoa'a, ne$o samo na mu&ka#ce staljaju znak totema, onda kada dje!ak postane mu&ka#cem%
- Kako onda ljudi znaju ko$a (e pozati kad im zat#e"a pomo( iscjelitelja.
Ejla nije o tome #azmi&ljala% 3astala je kako "i #azmislila% - Iscjeliteljice ne t#e"aju imati znak% Ljudi
znaju% ,na uijek ima pose"an status% Njen je polo'aj lako #aspoznatlji% Iza je "ila 'ena s naji&im
polo'ajem u plemenu, !ak i&im no &to $a je imala =#unoa d#u'ica%
3elandona je odma)nula $laom% Ejla je o!ito mislila kako je ne&to o"jasnila, ali 'ena ju nije
#azumjela% - *i$u#na sam da je to istina, ali kako ljudi to znaju.
- 5o njezinom polo'aju - ponoila je Ejla, a onda poku&ala jo& o"jasniti - 5o mjestu na kojem je kada
pleme nekamo putuje, po mjestu na kojem jede, po znakoima kojima se ko-
H?
#isti kada%%% $oo#i, po znakoima koje d#u$i pokazuju kada joj se o"#a(aju%
- 3a# se to nije #lo komplici#ano i te&ko. Mislim, sa ta slo'enost zauzimanja neko$ polo'aja tijela i
si ti znakoi.
- Njima nije% To je na!in na koji se u 5lemenu $oo#i% 3nakoima% ,ni ne iz$oa#aju #ije!i kao mi%
- Ali za&to. - 'eljela je znati Ma#tona%
- Je# ne mo$u% Ne mo$u p#oizesti se $lasoe koje mi mo'emo% Mo$u p#oizesti neke, ali ne se% ,ni
$oo#e sojim #ukama i sojim tijelom - poku&aala je o"jasniti Ejla%
1'ondala# je idio kako su nje$oa mati i nje$oi #o+aci se i&e z"unjeni, a Ejla postaje se i&e
<#ust#i#ana% ,dlu!io je da je do&lo #ijeme da p#ekine tu kon<uziju%
- Majko, Ejlu su od$ojili z"ito$laci - #ekao je% ;slijedila je ti&ina p#ouz#o!ena tim &okom%
- 3"ito$laci. 3"ito$laci su 'iotinje2 - #ekao je 1'o)a-#an%
- Ne, nisu - #ekao je 1'ondala#%
- Ma na#ano da jesu - #ekla je 4ola#a% - ,ni ne mo$u $oo#iti%
- Mo$u, samo ne $oo#e na na!in na koji ti to #adi&% /ak i ja znam pomalo $oo#iti tim nji)oim
jezikom ali, na#ano, Ejla to zna mno$o "olje% Kada am je #ekla da sam je u!io $oo#iti, ona je i
mislila up#ao to &to je #ekla - "acio je po$led p#ema 3elandoni je# je #anije "io zapazio onaj njezin
iz#az lica% - 3a"o#aila je onaj jezik koje$ je znala kad je "ila pose malo dijete pa je znala $oo#iti
samo onako kako $oo#e u 5lemenu% To 5leme su z"ito$laci, oni se"e zou 5leme%
- Kako oni mo$u se"e ikako zati, ako $oo#e #ukama. -pitala je 4ola#a%
- ,ni imaju neke #ije!i, - ponoila je Ejla - oni samo ne mo$u se iz$oo#iti% ,ni !ak i ne !uju se
$lasoe koje mi p#oizodimo% Mo$li "i i) #azumjeti kada "i i) slu&ali od #ane mladosti, ali nisu i)
naikli !uti% - Mislila je na Rida$a% ,n je mo$ao #azumjeti se &to je "ilo #e!eno, iako sam to nije
mo$ao iz$oo#iti%
- E), pa nisam znala da oni se"e ikako zou - #ekla je Ma#tona, a onda se sjetila ne!e$ d#u$o$% -
1'ondala#e, kako ste ti i Ejla #az$oa#ali.
- ; po!etku uop(e nismo #az$oa#ali - od$oo#io je%
HA
Isp#a, na#ano, nije "ilo ni pot#e"e% Ejla je znala &to t#e"a u!initi% =io sam #anjen i ona me je
nje$oala%
- 1'ondala#e, za# ti to $oo#i& da je ona od z"ito$laaca nau!ila kako se iscjeljuju #ane od napada
&piljsko$ laa. -upita 3elandona%
Ejla je od$oo#ila umjesto nje$a - Rekla sam ti e(, Iza potje!e iz naj&toanije loze iscjeliteljica u
cijelom 5lemenu% ,na me je nau!ila%
- V#lo mi je te&ko poje#oati u se te p#i!e o inteli$entnim z"ito$lacima - izjai 3elandona%
- Meni nije - #ekao je Vilama#%
*ada su se si ok#enuli p#ema $lanom t#$ocu%
- Ja uop(e ne mislim da su oni 'iotinje% I to e( du$o #emena% Na sojim sam putoanjima idio i
p#ei&e to$a%
- 3a&to #anije nisi #ekao ne&to o tome. - upitao je 1'o)a#an%
- Nije "ilo p#i$ode - od$oo#i Vilama#% - Nikada nitko nije postaio to pitanje, a ja nikada nisam o
tome puno #azmi&ljao%
- Kako si p#omijenio mi&ljenje o njima, Vilama#e. - upita 3elandona% ,o je sada cijeloj p#i!i dalo
noi aspekt% Mo#at (e ona malo po#azmisliti o toj zapanjuju(oj tezi koju su sada oa st#ankinja i
1'ondala# iznijeli%
- /ekaj da se sjetim% Jo& p#ije mno$o $odina sam po!eo sumnjati u to da su oni 'iotinje - zapo!ne
Vilama#% - I&ao sam odade na ju$ i na zapad, putuju(i sam% V#ijeme se "ilo na$lo p#omijenilo, na$li
nalet studeni, pa sam 'u#io da !im p#ije sti$nem ku(i% Iodao sam se dok se nije $otoo pose
sm#a!ilo, a onda sam se ulo$o#io pok#aj neko$ poto!i(a% 5lani#ao sam sljede(e$ jut#a p#ije(i p#eko
nje$a% ;jut#o, kad sam se p#o"udio, otk#io sam da sam se ulo$o#io "a& nasup#ot skupine z"ito$laaca%
3ap#ao sam i) p#est#a&io%%% znate e( &to se o njima p#i!a%%% pa sam do"#o pazio kako "i) "io sp#eman
u slu!aju da se oni odlu!e napasti me%
- A &to su oni u!inili. - pitao je 1'o)a#an%
- Ni&ta, samo su #asp#emili lo$o# kao &to "i to satko u!inio - od$oo#i Vilama#% - Na#ano, znali su da
sam tamo, ali "io sam sam pa im nisam mo$ao zadaati neke pote&ko(e, a !inilo se da im se p#ei&e ne
'u#i oti(i% ;$#ijali su odu i p#ip#emili si neki topli napitak, smotali soje &ato#e%%% nji)oi
HB
su d#uk!iji od na&i), "li'i tlu pa i) je te'e idjeti%%% staili i) na le+a i onda oti&li t#!e(im ko#akom%
-Jesi li mo$ao #azaznati da li je me+u njima "ilo 'ena. -upita Ejla%
- =ilo je p#ili!no )ladno i si su "ili pok#ieni% ,ni nose odje(u% Ljeti se to toliko ne p#imje(uje je#
nemaju na se"i "a& mno$o to$a, a zimi i) se #ijetko i+a% Mi tada ne putujemo ni !esto niti daleko, a
je#ojatno ni oni%
- Ima& p#ao, oni ne ole i(i p#ei&e daleko po snije$u i )ladno(i - komenti#ala je Ejla%
- Ve(ina je nosila "#ade, ali nisam si$u#an da su i) si imali%
- Mladi mu&ka#ci nemaju "#adu% Jesi li p#imijetio da je itko od nji) nosio na le+ima ko&a#u.
- Mislim da nije - od$oo#io je%
- 6ene 5lemena ne idu u lo, ali ako mu&ka#ci odlaze daleko, 'ene !esto odlaze s njima kako "i su&ile
meso i nosile $a nat#a$, tako da je oo je#ojatno "io k#atak loa!ki izlet, samo s mu&ka#cima - #ekla je
Ejla%
-Jesi li i ti tako #adila. - pitala je 4ola#a%
- 1a, jednom sam i&la s njima kada su loili mamuta, - od$oo#i Ejla - ali nisam tamo i&la da "i) i
sama loila%
1'ondala# je zapazio kako je sada kod si) #adoznalost p#eladala onu usko$#udnost mi&ljenja% I
p#emda je "io si$u#an da (e se mno$i pona&ati znatno manje tole#antno, !inilo se kako je "a#em
nje$oa #od"ina 'eljela nau!iti ne&to i&e o z"ito$lacima%%% o 5lemenu%
- 1'o)a#ane, - #ekao je - d#a$o mi je da je sad oo isk#snulo je# sam ionako namje#aao s to"om
$oo#iti o tome% 5ostoji ne&to &to mo#a& znati% 5utom oamo, "a& p#ije no &to smo po!eli p#elaziti onaj
isto!ni ledenjak, sus#eli smo jedan pa#, !lanoe 5lemena% Rekli su kako se nekoliko plemena
namje#aa sastati i #az$oa#ati o nama i o p#o"lemima koje im mi zadajemo% ,ni nas zou 1#u$i%
- Meni je te&ko poje#oati da oni nas ikako zou, a jo& manje da saziaju sastanke na kojima "i o
nama #az$oa#ali%
- E pa "it (e ti "olje da je#uje&, je# ako ne "ude& je#oao mo$lo "i "iti p#o"lema%
Nekoliko se $lasoa jailo odjednom> 9Kako to mis-li&.9,9Kaki) p#o"lema.9
HE
- 3nam za jedan slu!aj koji se do$odio u pod#u!ju Losa-dunajaca% 7#upica mladi) nasilnika iz
nekoliko 8pilja po!ela je malt#eti#ati z"ito$lace%%% ljude 5lemena% Mislim da su s tim zapo!eli p#ije
nekoliko $odina% ,da"#ali "i jedno$a i onda "i se o"#u&ili na nje$a% Ali mu&ka#ci 5lemena nisu ne&to s
!im "i se mo$lo zezati% 5ametni su i sna'ni% Neki o ti) mladi(a su to s)atili kad su oi jedno$ ili
dojicu uloili, a tada su se okomili na 'ene% 6ene 5lemena se o"i!no ne "o#e pa im to i nije "ilo
za"ano je# nije u tome "ilo izazoa% Kako "i to u!inili zanimljiijim po!eli su 'ene 5lemena
p#isiljaati na%%% pa, ja to ne "i) mo$ao nazati ;'ici%
- 8to. - upita 1'o)a#an%
- 1o"#o si me !uo - pot#di 1'ondala#%
- Velika Majko2 - omaklo se 3elandoni%
- To je $#ozno2 - isto#emeno je #ekla Ma#tona%
- *t#a&no2 - uziknula je 4ola#a, a nos joj se na"o#ao u iz#azu $a+enja%
- Neiz#ecio - ispljunuo je Vilama#%
- I oni up#ao tako misle - #ekao je 1'ondala#% - ,ni to i&e ne(e du$o tole#i#ati i kada jednom s)ate
da mo$u u!initi ne&to p#oti to$a, onda i&e ne(e )tjeti t#pjeti mno$o to$a &to im mi #adimo%% 3a# se ne
$oo#ka kako su i oe &pilje nekada p#ipadale njima. 8to ako zat#a'e da im se to #ati.
- To su $lasine, 1'ondala#e% ; p#edanjima i u *ta#im le$endama nema ni!e$a &to "i potk#ijepilo te
t#dnje - #ekla je 3elandona% - *pominju se samo medjedi%
Ejla nije ni&ta #ekla, ali je pomislila kako "i te $lasine mo$le "iti istinite%
- ; sakom slu!aju ne(e i) do"iti nazad - izjaio je 1'o)a#an% - ,o je na& dom, te#ito#ij
3elandonaca%
- Ali ima jo& ne&to &to "i t#e"ao znati i &to ide te"i u ko#ist% ; skladu s onim &to je #ekao 7u"an%%% tako
se taj !ojek zao%%%
- 3a# oni imaju imena.- upita 1'o)a#an%
- 5a na#ano da imaju imena - #ekla je Ejla% - =a& kao &to i) imaju oni iz moje$ plemena% ,n se zao
7u"an, a ona Jo#$a - Ejla je tim imenima dodala p#ai plemenski iz$oo# s onim punim, $#lenim,
du"okim, $utu#alnim zukoima% 1'ondala# se osmje)nuo% ,na to !ini namje#no, pomislio je%
Ako je to na!in kako oni $oo#e, onda mi je sada jasno
HF
otkud dolazi taj njezin na$lasak, mislila je 3elandona% *i$u#no $oo#i istinu% ,d#asla je uz nji)% Ali za#
je z"ilja od nji) nau!ila kako se lije!i.
- ,no &to ti ja poku&aam #e(i, 1'o)a#ane, je to da mi je 7u"an - na!in na koji je on iz$oo#io to ime
mo$ao se mno$o lak&e #azumjeti - #ekao da su neki ljudi, ne znam iz koji) 8pilja, e( do&li k nekim
plemenima s p#ijedlo$om da uspostae t#$oa!ke odnose%
- T#$oina. *a z"ito$lacima. - #ekao je 1'o)a#an%
- 3a&to ne. - upita Vilama#% - Mislim da "i to mo$lo "iti zanimljio% Na#ano, to oisi o tome s !im oni
mo$u t#$oati%
- ,o zu!i kao da $oo#i na& 7lani T#$oac - #ekao je 1'ondala#%
- Kad e( spominje& t#$oinu, )tio "i) znati &to su Losa-dunajci poduzeli u ezi oni) mladi(a% - 'elio
je znati Vilama#% - Mi s njima t#$ujemo% Ne "i) )tio da kaka t#$oa!ka ka#aana k#ene s d#u$e st#ane
$le!e#a pa naleti na $#upu z"ito$la-aca kojima je samo oseta na umu%
- Kad smo%%% kada sam ja p#ije pet $odina p#i puta za to !uo, tada nisu poduzimali ni&ta - #ekao je
1'ondala#, nastoje(i ne spominjati Tonolana% - 3nali su da oi nastaljaju s tim% Neki su to jo& uijek
zali 9mladena!ka ludost9, ali La-dunci "i se uz#ujali !im im se to spomenulo% A onda je postalo jo&
$o#e% Na po#atku smo se zaustaili i posjetili Losadu-najce% Mu&ka#ci iz 5lemena su po!eli p#atiti
soje 'ene dok su skupljale )#anu i st#a'a#ili su uz nji) pa ti 9mladena!ki ludi9 mladi(i nisu onda )tjeli
p#ooci#ati te mu&ka#ce p#o$one(i im 'ene, ne$o su se ok#enuli p#ema djeojkama iz 8pilja La-
dunaca%%% na se nji), siluju(i te djeojke%%% p#ije 5#o$ o"#eda%
- ,), ne2 5a kako su to mo$li, 1'ondi. - #ekla je 4ola#a, "#iznu&i u pla!%
- Tako ti 5odzemlja Velike Majke2 - za$#mio je 1'o)a#an%
- E up#ao tamo "i i) se t#e"alo poslati - #ekao je Vilama#%
- ,ni su u'asni2 ;op(e ne mo$u smisliti dooljno jaku kaznu2 - ljutila se 3elandona%
Ma#tona nije "ila u stanju ni&ta #e(i% *amo je staila &ake na $#udi i iz$ledalo posema u'asnuto%
Ejla je du"oko suosje(ala s tim djeojkama &to su "ile na-
HG
padnute i poku&aala je dati odu&ka sojoj ljutnji, ali nije mo$la ne zapaziti koliko su "ile ja!e #eakcije
kada su !uli da se to do$odilo djeojkama 1#u$i) ne$o kad su !uli za napad na 'ene 5lemena% Kad se
#adilo o 'enama 5lemena to i) je #ije+alo, ali kada se #adilo o nji)oim lastitima "ili su pose
u'asnuti%
To je, i&e od se$a &to je "ilo #e!eno ili u!injeno, pokazalo Ejli koliki je pono# dijelio ta da na#oda% A
onda se upitala kake "i "ile #eakcije kada "i, a to je i kao sama pomisao njoj "ilo nezamislio, $#upa
mu&ka#aca 5lemena%%% kada "i z"ito-$laci po!inili taka u'as nad 'enama 3elandonaca.
- Mo'e& "iti si$u#an da sada Losadunajci ipak ne&to poduzimaju u ezi s tim mladi(ima - #ekao je
1'ondala#%
- Majka jedne od ti) djeojaka je apila za kaznom u k#i p#oti 8pilje iz koje je o+a ti) izopa!eni)
mu&ka#aca%
- A))), to je lo&a ijest% Kako je to te&ka situacija za o+e
- #ekla je Ma#tona%
- ,na ima p#ao to t#a'iti - #ekla je 4ola#a%
- 1a, na#ano da je to njezino p#ao, - #ekla je Ma#tona
- ali onda (e se jedan #o+ak, ili d#u$i, ili cijela 8pilja tome usp#otiiti i to "i mo$lo doesti do "o#"e u
kojoj (e mo'da netko "iti u"ijen pa (e se onda opet za to t#a'iti oseta% Tko zna $dje "i to za#&ilo2 I
&to (e sada oni u!initi, 1'ondala#e.
- Nekoliko o+a 8pilja je #azaslalo t#ka!e s po#ukama i mno$i od nji) su se sastali i #az$oa#ali%
1o$oo#ili su se da po&alju t#a$a!e koji (e p#ona(i te mladi(e, #azdojiti i) kako "i #az"ili $#upu, a
onda (e se saka 8pilja za se"e o"#a!unati s onima od nji) koji su nji)oi !lanoi% Mislim da (e "iti
te&ko ka'njeni, ali p#u'it (e im se p#ilika da pop#ae &to su u!inili -o"jasnio je 1'ondala#%
- Rekao "i) da je to do"a# plan, na#o!ito ako su se si s njim slo'ili, uklju!uju(i tu i 8pilju iz koje je
koloo+a - #ekao je 1'o)a#an - i ako ti mladi ljudi, kad i) p#ona+u, "udu mi#olju"ii%%%
- Nisam si$u#an za nji)oo$ o+u, ali mislim da "i ostali 'eljeli i(i ku(i i da "i p#istali na se samo da
se smiju #atiti% Iz$ledali su $ladno, p#ljao, sm#znuto i ne "a& sui&e s#etno%
- Ti si i) idio. - upita Ma#tona%
- Tako smo i sus#eli onaj pa# p#ipadnika 5lemena% Kad je ta $#upa mladi(a napala 'enu, nisu znali da je
mu&ka#ac u
HH
"lizini% Ali on se samo "io popeo na isoku liticu kako "i izidio ima li u "lizini 'iotinja, a kada su
mu napalid#u'icu, sko!io je s litice% *lomio je no$u, no to $a nije omelo u poku&aju da se s njima "o#i i
otje#a i)% Tada smo mi nai&li% =ilo je to nedaleko ledenjaka $dje smo se p#ip#emali za p#ijelaz%
- 1'ondala# se smje&kao - Ejla, Vuk i ja, da i ne spominjem ono doje iz 5lemena, smo i) "#zo otje#ali%
; tim momcima nije ostalo jo& mno$o 'elje za "o#"om% A mislim da su se do"#o p#est#a&ili i uka i
konja, kao i !injenice da znamo tko su, a oni nisu imali pojma tko smo mi%
- 1a, - #ekla je zami&ljeno 3elandona% - jasno mi je koliko i) je se to mo#alo zapla&iti%
- I mene "iste p#est#a&ili - izjai 1'o)a#an, uz pomalo i#oni!an osmije)%
- Tada je Ejla na$oo#ila ono$ !ojeka iz 5lemena da joj dopusti po"#inuti se za nje$ou slomljenu
no$u - nastaio je 1'ondala#% - Nekoliko smo dana zajedno lo$o#oali% Nap#aio sam mu pa# &tapoa
na koje (e se mo(i oslanjati i tako lak&e )odati, a on je odlu!io po(i ku(i% Mo$ao sam pomalo
#az$oa#ati s njim, iako je Ejla odila e(inu #az$oo#a% Mislim da sam mu postao ne&to poput "#ata -
#ekao je%
- Meni se !ini, 1'o)a#ane, - #ekla je Ma#tona - da, ako postoji ta mo$u(nost da isk#snu neolje s%%%
kako oni se"e zou. Ljudima 5lemena.%%% i ako oni mo$u komunici#ati dooljno do"#o da "i se s njima
mo$lo p#e$oa#ati, da "i u tom slu!aju "ilo #lo ko#isno imati p#i #uci neko$ poput Ejle, koja mo'e s
njima #az$oa#ati%
- I ja sam to isto pomislila - dodala je 3elandona% I ona je #azmi&ljala o tome &to je 1'ondala# #ekao
kako su Ejline 'iotinje ostaljale zast#a&uju(i dojam na ljude, iako to nije spomenula% To "i mo$lo "iti
od ko#isti%
- To je, na#ano, to!no, majko, ali "it (e te&ko p#iiknuti se na pomisao da "i se #az$oa#alo sa
z"ito$lacima, ili kako oni e( to se"e zou, i ja nisam jedini koji (e s tim imati p#o"lema - #ekao je
1'o)a#an% Malo je zastao, a onda, od-ma)nu&i $laom, nastaio kao da to $oo#i i&e sam za se"e
- Ako $oo#e #ukama, kako zna& da zaista $oo#e, a ne da samo mlata#aju oko se"e.
*i su sada po$ledali Ejlu, a ona se ok#enula p#ema 1'ondala#u%
H:
- Mislim da (e& im mo#ati pokazati, - #ekao je - a mo'da "i mo$la isto#emeno $oo#iti, onako kako si
$oo#ila 7u"a-nu i isto#emeno meni p#eodila%
- A &to "i) #ekla.
- 3a&to i) ne "i jednostano pozd#aila, kao da $oo#i& umjesto 7u"ana. - upitao je%
Ejla je malo #azmislila% Nije i) mo$la pozd#aiti zaista onako kako "i to 7u"an u!inio% Mo$la je
pokazati znakoe za pozd#a je# te su k#etnje uijek iste, ali nikada se nije pokaziao samo znak
pozd#aa% ,n se uijek modi<ici#ao u oisnosti
@ tome tko $oo#i i kome se on o"#a(a% A zaista nije postojao znak s kojim "i oso"a 5lemena
pozd#aila neko$a tko p#ipada 1#u$ima% To jo& nikada nije "ilo u!injeno, ne na <o#malan i p#iznat
na!in% Mo'da "i mo$la #azmisliti kako "i se to t#e"alo u!initi, ako (e ikada do to$a do(i% ;stala je i
malo se poukla do p#azno$ p#osto#a u s#edini dneno$ "o#aka%
- ,a "i as 'ena )tjela pozd#aiti, na#ode 1#u$i) -zapo!ela je i onda zastala% - Ili "i se mo'da t#e"alo
#e(i na#ode Majke - #ekla je, poku&aaju(i smisliti kako "i 5leme mo$lo nap#aiti take znakoe%
- 5oku&aj s 1jeco Majke ili 1jeco Velike Majke 3emlje - p#edlo'io je 1'ondala#
Kimnula je i poku&ala ispo!etka% - ,a 'ena%%% imenom Ejla, 'eli pozd#aiti as, 1jecu Doni, Velike
Majke 3emlje% - *oje ime i ime Majke #ekla je #ije!ima, ali s modulacijom
? kako(om tona kaku "i ko#istilo 5leme% ,statak je "io iz#e!en znakoima na <o#malnom jeziku
5lemena i na zelan-donskom jeziku%
- ,a se 'ena nada kako (e as usko#o pozd#aiti netko iz 5lemena 8piljsko$ Medjeda i da (ete mu
uz#atiti taj pozd#a% Mo$-u# je ooj 'eni #ekao da je 5leme #lo sta#o, a nje$oa sje(anja dopi#u
daleko% 5leme je "ilo odje kada su do&li noi% ,no je te noe nazalo 1#u$i, oni koji nisu !lanoi
5lemena% 5leme je odlu!ilo k#enuti sojim putom, iz"je$aati 1#u$e% ,"i!aji i t#adicija 5lemena
mijenjaju se spo#o, ali ipak "i neki p#ipadnici 5lemena )tjeli zapo!eti s p#omjenama, zapo!eti s noom
t#adicijom% Ako (e tako "iti, oa se 'ena nada da te p#omjene ne(e &koditi ni 5lemenu niti 1#u$ima%
5#ijeod na zelandonski jezik $oo#ila je ti)im, monotonim $lasom, t#ude(i se da to u!ini &to
p#eciznije i sa &to
HJ
manjim st#anim na$laskom% Te #ije!i su im #ekle &to je ona $oo#ila, ali mo$li su i idjeti da ona ne
#adi slu!ajne pok#ete, tek ma&u(i #ukama% Te s#sis)odne k#etnje, suptilni pok#eti tijela s tek naznakom
pok#eta, ponosno uzdizanje $lae ili njezino spu&tanje u naklon koji je pokaziao p#istajanje i sla$anje,
!ak i uzdizanje o"#e, se je to teklo $latko i $#aciozno% I p#emda im zna!enje sako$ njezino$ pok#eta
nije "ilo jasno, "ilo im je jasno da su to smisleni pok#eti%
Kona!ni u!inak je "io za!u+uju(i i #lo lijep0 Ma#tona je osjetila kako joj le+ima p#olaze t#nci%
5o$ledala je 3elando-nu koja je u)atila taj njezin k#atak po$led i kimnula% I ona je, tako+e#, osjetila
ne&to du"oko% 1'ondala# je zapazio te disk#etne pop#atne znake je# p#omat#ao je oe koji su p#omat#ali
Ejlu i mo$ao je idjeti kaka je utisak ostaila% 1'o)a#an je "io zu#io us#edoto!enom pozo#no&(u, a
!elo mu se na"o#alo, Vilama#u se oteo osmije) dok je odo"#aaju(i kimao, a 4ola#a nije ni poku&ala
susp#e$nuti osmije)% =ila je tako us)i(ena da se mo#ala osmje)iati%
Kada je za#&ila, Ejla je opet sjela za stol, spusti&i se u sjede(i polo'aj p#ek#i'eni) no$u s ele$antnom
lako(om, koja je nakon oe njezine p#edstae "ila jo& upadljiija% 3a stolom je ladala napeta ti&ina%
Nitko nije znao &to "i #ekao i satko je osje(ao kako mu t#e"a malo #emena za #azmi&ljanje% Kona!no,
4ola#a osjeti pot#e"u da p#ekine ti&inu%
- ,o je "ilo p#ek#asno, Ejla2 5#ek#asno, $otoo kao neki ples%
-Ja to ne idim tako - od$oo#i Ejla% - To je nji)o na!in $oo#enja% 5#emda se sje(am kako sam i
sama oljela $ledati nji)oe kaziatelje p#i!a%
- ,o je "ilo #lo iz#a'ajno - #ekla je Ma#tona, a onda se ok#enula p#ema sojem sinu - Mo'e& li i ti
u!initi oako ne&to.
- Ne mo$u tako kao Ejla% ,na je ljude Lalje$ lo$o#a nau!ila tako $oo#iti pa su onda mo$li
komunici#ati s Rida$om% * tim su se lijepo za"aljali na Ljetnom sa"o#u je# su tako mo$li me+uso"no
#az$oa#ati, a da nitko d#u$i za to nije znao%
- Rida$, za# to nije ono dijete sa sla"im s#cem. - upita 3elandona% - 3a&to on nije mo$ao $oo#iti kao i
si d#u$i.
1'ondala# i Ejla su se po$ledali - Rida$ je napola p#ipadao 5lemenu i p#i <o#mi#anju $lasoa imao je
pote&ko(a kao i
:@
oni - #ekla je Ejla% - 3ato sam i nje$a i !lanoe Lalje$ lo$o#a nau!ila nje$o jezik%
- Napola p#ipadao 5lemenu. Misli& #e(i mje&anac sa z"i-to$lacima. ,naka napola z"ito$la u'as.2
- ,n je "io samo dijete2 - #ekla je Ejla, o!i$ledno ljutito% - Kao "ilo koje d#u$o dijete% Niti jedno dijete
nije nikaka u'as2
1'o)a#an je "io iznena+en njezinom #eakcijom, ali onda se p#isjetio da su je oni od$ojili pa je s)atio
za&to se osjetila u#ije+enom% 5oku&ao je p#opetljati nekaku isp#iku -Ja%%% ja%%% 'ao mi je% *amo sam
#ekao ono &to si misle%
Tu je usko!ila 3elandona kako "i smi#ila situaciju - Ejla, mo#a& s)atiti da jo& nismo imali #emena
#azmisliti o semu &to si nam #ekla% Mi smo oduijek o tom tom na#odu, 5lemenu, mislili kao o
'iotinjama, a ne&to &to je napola ljudsko "i(e, a napola 'iotinja je !udoi&te i u'as% *i$u#na sam da si
ti u p#au, taj%%% Rida$ je "io samo dijete%
Ima ona p#ao, #ekla je Ejla u se"i, a i do"#o si znala &to 3elandonci o tome misle% 1'ondala# ti je to
jasno pokazao kada si mu p#i puta spomenula 1a#ka% *ada se poku&aala nekako sa"#ati%
- Ali tu "i) ne&to 'eljela s)atiti - nastaila je 3elandona, t#a'e(i na!in kako "i postaila pitanje, a da
ne u#ijedi st#an-kinju% - Ta oso"a koja se zala Nezija, "ila je d#u'ica o+e Lalje$ lo$o#a, je li to
to!no.
- 1a% - Ejla je idjela kamo se to odi pa je "acila po$led p#ema 1'ondala#u% =ila je pose si$u#na da
on potiskuje osmije)% 3"o$ to$a se osjetila malo "olje, je# je i on znao kamo to odi pa je pomalo
pe#e#zno u'iao u soj toj napetosti i nela$odi u kojoj se zatekla ta tako mo(na slu'"enica Majke%
- To dijete, taj Rida$, je "io njezin.
1'ondala# je $otoo po'elio da joj Ejla od$oo#i pot#dno, samo da "i im dala misliti% I njemu je "ilo
pot#e"no mno$o #emena dok je p#eladao je#oanja soje$ na#oda koja su jo& od djetinjsta "ila
usa+ena u nje$a, staoe koje je zap#ao usisao s maj!inim mlijekom%
Ako "i oni poje#oali kako je 'ena koja je #odila 9u'as9 mo$la postati o+inom d#u'icom, to "i mo$lo
malo pot#esti ta nji)oa uje#enja i &to je i&e o tome mislio to je "io se i&e uje#en da "i se nje$o
na#od, za soje lastito do"#o i
:?
z"o$ soje lastite si$u#nosti, mo#ao p#omijeniti i p#i)atiti !injenicu da su i p#ipadnici 5lemena ljudi%
- ,na $a je dojila - o"jasni Ejla - zajedno sa sojom lastitom k(e#kicom% ,n je "io sin neke osamljene
!lanice 5lemena koja je um#la nepos#edno nakon po#oda% Nezija je nje$a usojila "a& kao &to je i Iza
"ila usojila mene kada nisam imala niko$a tko "i o meni "#inuo%
,o im je ipak "io &ok, na neki na!in !ak i $o#i, je# je o+ina d#u'ica d#a$ooljno iza"#ala sk#" o
noo#o+en!etu koje je mo$lo "iti ostaljeno um#ijeti sa sojom majkom% Nad $#upom se nadila ti&ina
dok je satko poku&aao #azmisliti o tome &to su up#ao !uli%
Vuk je ostao u dolini u kojoj su pasli konji kako "i ist#a'io to noo pod#u!je% A tada se, nakon #emena
koje je on d#'ao p#ikladnim i iz soji) lastiti) po"uda, odlu!io #atiti do mjesta za koje se Ejla
pot#udila o"jasniti mu da je to dom, mjesto kamo t#e"a oti(i da "i je na&ao% Kao i si p#ipadnici
nje$oe #ste, i on se k#etao u!inkoito, "#zo i s $#aciozno&(u u kojoj se nije idjelo nikako$ napo#a
pa se, dok je $#a"io &umskim k#ajolikom, !inilo kao da klizi% Nekolicina ljudi je u dolini 8umske #ijeke
"#ala "o"ice% Jedan od nji) je zapazio uka koji se, poput ti)e sa"lasti, k#etao me+u d#e(em%
- Eno dolazi uk2 I sam je2 - iknuo je !ojek, pa mu se "#'e-"olje maknuo s puta%
- 7dje mi je dijete. - poi!e neka 'ena u panici% 5o$ledala je uokolo, spazila soje djete&ce pa
p#it#!ala, podi$la $a i po"je$la s njim%
Kada je Vuk sti$ao do stazice koja je odila $o#e p#ema onoj iz"o!ini u stijeni, pot#!ao je onom istom
$ipko&(u i "#za ko#aka%
- Eto to$ uka2 Ne si+a mi se pomisao da nekaka uk ide $o#e, "a& do na&e te#ase - #ekla je neka
d#u$a 'ena%
- 1'o)a#an je #ekao kako mu t#e"amo dopustiti da ide kamo 'eli, ali ja idem po soje koplje - #e!e
neki !ojek% -Mo'da on ne(e nikome ni&ta, ali ja ne je#ujem toj 'iotinji%
Kada je Vuk sti$ao do #)a staze i uputio se p#eko te#ase #ano p#ema Ma#toninom "o#ai&tu, ljudi su
mu se micali s puta, ostaljaju(i mu &i#ok p#azan p#osto# za k#etanje% Jedan se !ojek spotakao p#eko
nekoliko d#'aka za koplja kada
:A
se zaletio u nji) 'u#e(i se ostaiti &to i&e p#azno$ p#osto#a izme+u se"e i oo$ e<ikasno$
!ete#ono'no$ loca% Vuk je osje(ao taj st#a) u ljudima oko nje$a i to mu se nije si+alo, ali se
nastaio k#etati p#ema mjestu za koje mu je Ejla pokazala da tamo mo#a i(i%
,na ti&ina unuta# Ma#tonino$ "o#ai&ta "ila je na#u&ena kad je Vilama#, koji je idio da se zasto# na
ulazu pomi!e, odjednom sko!io i poikao - Eo uka2 Velika majko, kako li je on do&ao oamo.2
- Nije to ni&ta, Vilama#e - #ekla je Ma#tona, poku&aaju(i $a smi#iti% - 1opustili smo mu da "ude tu%
4ola#a je pot#a'ila po$led so$ najsta#ije$ "#ata i p#emda je 1'o)a#an jo& uijek "io ne#ozan z"o$
"lizine uka, uspio joj je uz#atiti zaje#eni!kim osmije)om%
- To je Ejlin uk - #ekao je 1'ondala#, ustaju(i kako "i sp#ije!io "ilo kaku is)it#enu #eakciju, dok je
Ejla po'u#ila do ulaza kako "i smi#ila 'iotinju koja se p#est#a&ila i&e ne$o Vilama# kad ju je na
mjestu koje su joj pokazali zatekao tako $lasan, iz"ezumljen poik% Vuk je zaukao #ep me+u no$e,
dlaka na potiljku mu se nakost#ije&ila i iskesio je zu"e%
1a je 3elandona to mo$la, sko!ila "i jednako tako "#zo kao i Vilama#% /inilo joj se da je $lasno,
opasno #ezanje "ilo up#aljeno "a& p#ema njoj i t#esla se od st#a)a% Iako je !ula za Ejline 'iotinje, a i
idjela iz izdaleka, u'asnula se oo$ $olemo$ $#a"e'ljica koji je u&ao u "o#ai&te% Jo& nikada nije "ila
oako "lizu uku0 u diljini ukoi "je'e od skupine ljudi%
3adiljeno je $ledala kako je Ejla "ez ikaka st#a)a po'u#ila p#ema Vuku, spustila se i o"$#lila $a
#ukama, d#'e(i $a tako i $oo#e(i mu #ije!i od koji) je samo ona neke #azumjela, nastoje(i umi#iti
'iotinju% Vuk se najp#ije uspla)i#io, a onda po!eo lizati 'eni #at i lice dok $a je ona tje&ila, a onda se
sta#no i smi#io% To je "io najneje#ojatniji p#ikaz nadna#ani) mo(i kojem je ona ikada "ila
sjedokom% Kakim li je samo tajanstenim sposo"nostima oa 'ena #aspola$ala da "i mo$la imati
ooliku mo( nad jednom takom zije#i. ,sjetila je kako se je'i i od pomisli na to%
Vidje&i Ejlu s ukom, a nakon Ma#tonina i 1'ondala#oa o)#a"#enja, smi#io se i Vilama#%
:B
- Mislim da "i se Vilama# t#e"ao upoznati s Vukom, za# ne, Ejla. - #ekla je Ma#tona%
- 5ose"no zato &to (e dijeliti isto "o#ai&te - dodao je 1'ondala#% Vilama# je zinuo, $ledaju(i $a onim
zapanjenim iz#azom neje#ice%
Ejla je ustala i po&la p#ema njima, daju(i Vuku znak neka je u stopu slijedi% - Vukoi se upoznaju tako
da upoznaju toj mi#is% Ako isp#u'i& #uku i dopusti& mu da je onju&i%%% -zapo!ela je, pose'u(i za
nje$oom #ukom%
/ojek je poukao #uku nazad -Jesi li ti si$u#na u oo. -pitao je, $ledaju(i Ma#tonu%
Nje$oa se d#u'ica osmje)nula pa isp#u'ila lastitu #uku% ,n je onju&io i onda je liznuo% - Neke si od
nas z"ilja p#est#a&io, Vu!e, do&a&i oako nenajaljen i p#ije ne$o si se sa sima upoznao - #ekla je%
Vilama# je jo& uijek "io malo neodlu!an, ali "ilo mu je te&ko ne u!initi "a#em onoliko koliko je
u!inila i Ma#tona, pa je isp#u'io #uku% Ejla je p#edstaila Vuka na uo"i!ajen na!in, a kada je oaj omi#i
ao Vilama#ou #uku, #ekla je - Vu!e, oo je Vilama#% ,n 'ii s Ma#tonom% Tada $a Vuk lizne i ti)o
zaci-li%
- 3a&to je to u!inio. - pitao je Vilama#, "#zo pola!e(i #uku%
- Nisam si$u#na, ali je#ojatno je na te"i osjetio Ma#tonin mi#is, a ona mu je "ila "#zo p#i#asla s#cu -
na$a+ala je Ejla%
- 5oku&aj $a po$laditi ili po!e&ati%
Kao da $a je Vilama#eo "oja'ljio !e&kanje samo &kakljalo, Vuk se na$lo sklup!ao pa se &apom
'estoko po!e&ao iza u)a, mame(i osmije)e i smije) u toj nimalo dostojanstenoj pozi% Kad je s tim
za#&io, k#enuo je #ano p#ema 3elandoni%
7ledala $a je op#ezno, ali se nije ni pomakla% ;'asnula se "ila jo& kad se Vuk pojaio na ulazu u
"o#ai&te% 1'ondala# je i&e ne$o ostali "io sjestan njezine #eakcije% Vidio je kako se skamenila od
st#a)a% 1#u$i su "#inuli o Vilama#u koji je "io sko!io i ikao pa nisu zapazili ti)u u'asnutost oe 'ene%
Njoj je "ilo d#a$o da to nisu opazili% , ,noj Koja *lu'i Majci se mislilo kao o nekome tko ne zna za
st#a) i to je, zap#ao, se u semu i "ilo tako% Nije se mo$la p#isjetiti kada je posljednji puta osjetila
oaka st#a)%
- /ini mi se, 3elandona,kako on zna da se i jo& niste
:E
upoznali - #ekao je 1'ondala#% - A kako (e on odje 'ijeti, mislim da "iste se i i t#e"ali upoznati% - Iz
na!ina na koji ju je 1'ondala# $ledao zaklju!ila je kako on zna koliko je "ila p#est#a&ena i to je
pokazao k#atkim pok#etom $lae%
- Mislim da ima& p#ao% 8to ja ono mo#am u!initi, p#u'iti mu #uku. - upitala je, isp#u'i&i je p#ema
Vuku% ,n je onju&i, lizne a tada, "ez upozo#enja, p#imi zu"ima njezinu &aku i zad#'i je tako uz ti)o
#ezanje%
- 8to to #adi. - pitala je 4ola#a% Ni ona se jo& nije slu'"eno upoznala s njim% - 5#ije je samo Ejlu p#imio
zu"ima%
- Nisam "a& si$u#an - #ekao je 1'ondala#, a u $lasu mu se slutila za"#inutost
3elandona st#o$o po$leda Vuka i on pusti #uku%
- Je li te po#ijedio. - pitala je 4ola#a% - 3a&to je to u!inio.
- Ne, na#ano da me nije po#ijedio% To je u!inio kako "i mi pokazao da se nemam !e$a "ojati - #ekla
je 3elandona, ni ne poku&aaju(i $a po!e&ati% - Mi se uzajamno #azumijemo%
- Tada se zami&ljeno za$ledala u Ejlu koja joj je uz#a(ala jednakim po$ledom% -A mi mo#amo jo&
mno$o to$a saznati jedna o d#u$oj%
- 1a, mo#amo% Jeda !ekam - od$oo#ila je%
- A Vuk se jo& mo#a upoznati s 4ola#om - #ekao je 1'ondala#% - 1o+i oamo, Vu!e, do+i i upoznaj
moju sest#icu%
,d$oa#aju(i na eselu intonaciju nje$oa $lasa, Vuk se zaputi k njemu% - Vu!e, oo je 4ola#a - #ekao
je% 1jeojka je #lo "#zo otk#ila kako je z$odno i za"ano maziti i !e&kati uka%
- *ada sam ja na #edu - #ekla je Ejla% - 6eljela "i) se upoznati s Vilama#om - #ekla je, ok#e(u(i se
donie#i - i sa 3elan-donom, p#emda mi se !ini da as o"oje e( poznam%
*ada je istupila Ma#tona - 5a na#ano% 3a"o#aila sam da se niste slu'"eno upoznali% Ejla, oo je
Vilama#, !uen po sojoj je&tini t#$oanja i 7lani T#$oac 1eete 8pilje 3e-landonaca, zd#u'en s
Ma#tonom, Mu&ka#ac o$nji&ta 4dla#e koju je Doni "la$osloila% - Tada ona po$leda mu&ka#ca - Vi-
lama#e, molim te pozd#ai Ejlu iz Lalje$ lo$o#a Mamutoa-ca, K(e# Mamutoo$ ,$nji&ta, ,da"#anu
od 1u)a 8piljsko$ Laa, 8ti(enicu 8piljsko$ Medjeda - osmje)nula se 'iotinji
- i 5#ijateljicu Vuka i da konja%
:F
Nakon si) oi) do$a+aja i p#i!a koje im je Ejla isp#i!ala, 1'ondala#oa je #od"ina sada "olje
#azumjela zna!enje njezini) imena i eza i osje(ali su da je "olje poznaju% To ju je u!inilo manje
st#ankinjom% Vilama# i Ejla se p#i)ati&e o"jema #ukama i uzajamno se pozd#ai&e u ime Majke, sa
sim onim pop#atnim p#i$odnim #ije!ima, osim &to joj se Vilama# #adije o"#atio kao 9majci9 a ne kao
9p#ijateljici9 Vuka% Ejla je zapazila kako ljudi #ijetko kada p#ecizno ponoe #ije!i upoznaanja i !esto
dodaju neku soju a#ijaciju%
- Jeda !ekam da se upoznam i s konjima, a mislim da (u sojem imenu dodati 9,da"#an od 3latno$
,#la9% Kona!no, to i jest moj totem - #ekao je uz topao osmije) i stisnuo njezine #uke p#ije no &to i) je
pustio% ,na mu uz#ati sojim &i#okim, "lje&taim osmije)om% Kako mi je d#a$o &to nakon toliko
#emena idim 1'ondala#a, pomislio je, i kako je lijepo p#ema Ma#toni &to je sa so"om doeo 'enu da
se odje zd#u'e% To zna!i da namje#aa odje i ostati% I doeo je tako k#asnu 'enu% 3amisli samo kako
(e joj djeca iz$ledati "udu li od nje$oa du)a%
1'ondala# je odlu!io da (e on "iti taj koji (e <o#malno upoznati Ejlu i 3elandonu% - Ejla, oo je
3elandona, 5#a Me+u ,nima Koji *lu'e Velikoj Majci 3emlji, 7las Doni, *u#o$at ,ne Koja
=la$oslia, 1onie#a, ,na Koja 5#u'a 5omo( i Iscjeljuje, *#edsto Izo#no$ 5o#etka, 1u)oni Vo+a
1eete 8pilje 3elandonaca i 5#ijateljica 1'ondala#a, nekad znana kao 3olena% - ,o posljednje
iz$oo#io je uz osmije)% To nije "ila jedna od njezini) uo"i!ajeni) titula%
- 3elandona, oo je Ejla Mamutoka - zapo!eo je, a p#i k#aju dodao - %%% i usko#o zd#u'ena s
1'ondala#om, "a#em se nadam%
1o"#o je &to je dodao oo 9"a#em se nadam9, pomislila je u se"i 3elandona dok je isko#a!ila isp#u'i&i
o"je #uke% To zd#u'ianje jo& nije "ilo odo"#eno - Kao 7las Doni, Velike Majke 3emlje, pozd#aljam
te, Ejla Mamutoko, K(e#i Ma-mutoo$ ,$nji&ta - #ekla je, p#i)a(aju(i o"je Ejline #uke i na"#ajaju(i
ona njezina imena koja su joj se u!inila naja'nijima%
- ; ime Mute, Majke *iju Nas, koja je tako+e# i Doni, pozd#aljam te, 3elandona, 5#a Me+u ,nima
Koji *lu'e Velikoj Majci 3emlji - #ekla je Ejla% Kad su o"je 'ene "ile stale
:G
licem u lice, 1'ondala# se 'a#ko ponadao da (e se one sp#ijateljiti% ,n ne "i nikada )tio da mu "ilo
koja od nji) postane nep#ijatelj%
- A sada mo#am po(i% Nisam se namje#aala oako du$o zad#'ati - #ekla je 3elandona%
- I ja mo#am i(i - #ekao je 1'o)a#an, na$inju(i se kako "i sojim o"#azom dotakao maj!in, a onda je
ustao - T#e"a se jo& mno$o to$a u!initi p#ije e!e#a&nje$ slalja% A sut#a, Vila-ma#e, 'elim !uti se o
tome kako je p#o&la t#$oina%
Kada su 3elandona i 1'o)a#an oti&li, Ma#tona upita Ejlu 'eli li malo otpo!inuti p#ije p#oslae%
- Malo mi je #u(e i osje(am se p#ljaom od puta% *ada "i) naj#adije po&la pliati, da se osje'im i
ope#em% Raste li odje u "lizini onaj sapunasti ko#ijen.
- Raste - #ekla je Ma#tona% - 1'ondala#e, to je tamo uz onu eliku stijenu kad po+e& uzodno uz
Rijeku, nedaleko 1oline 8umske #ijeke% 3na& $dje je to, za# ne.
- 1a, znam% 1olina 8umske #ijeke je ona u kojoj su konji, Ejla% 5okazat (u ti to mjesto% 5lianje zu!i
sasim do"#o% -1'ondala# je o"$#lio Ma#tonu - A do"#o je i "iti kod ku(e, majko% Mislim da z"ilja jo&
du$o ne(u po'eljeti k#enuti na put%
:H
3#elim uzeti soj !e&alj, a mislim da mi je jo& uijek ostalo malo sasu&eni) cjetoa st#u&kaca da s
njim ope#em kosu -#ekla je Ejla, #asta#aju(i soju nap#tnja!u% - A za o"#isati se ponijet (u ou ko'u
diokoze koju mi je dala Ro&a#ija - dodala je, izla!e(i ko'u iz nap#tnja!e%
Vuk se muao, odlaze(i p#ema izlazu i opet se #a(aju(i, kao da i) po'u#uje%
- Mislim da Vuk zna da se idemo kupati - #ekao je 1'ondala#% 5onekad mislim kako ta 'iotinja zna
jezik, iako ne mo'e $oo#iti%
- 5onijet (u i odje(u kako "i) se mo$la p#esu(i u ne&to !isto, a mo$li "ismo i #azast#ti #e(e za
spaanje p#ije ne$o odemo - #ekla je Ejla, odla'u(i soj #u!nik i ostale sta#i i od-ezuju(i uzice na
d#u$om zae'ljaju%
=#zo su slo'ili mjesto za spaanje i tamo postaili oni) nekoliko sta#i koje su imali sa so"om, a onda
je Ejla izukla soju tuniku i k#atke )la!e koje je imala p#i #uci% 1etaljno je p#e$ledala tu odje(u% =ila
je iz#a+ena od mekane tele(e ko'e k#ojene u jednostanom stilu Mamutoaca, "ez uk#asa i, p#emda je
"ila !ista, na njoj je ipak "ilo m#lja% /ak je i p#anjem "ilo te&ko izaditi m#lje iz take ko'e !ija je
st#uktu#a "ila nalik p#u$astom samtu, no to je "ilo jedino &to je mo$la odjenuti za p#oslau% 5utoanje
im je "ilo o$#ani!ilo koli!inu sta#i koje se mo$lo ponijeti, !ak iako su im konji pomo$li nositi sta#i,
a ona je 'eljela oamo donijeti sta#i koje su "ile daleko a'nije od neke odje(e za p#esu(i se%
Ejla je opazila kako je Ma#tona $leda pa je #ekla - ,o je jedino &to "i) e!e#as mo$la o"u(i% Nadam
se da je to u #edu% Nisam mo$la ponijeti mno$o to$a% Ro&a#ija mi je da#oala p#ek#asno uk#a&enu
odje(u, iz#a+enu u stilu 8a#amudo-naca i to iz one p#elijepe ko'e koju oni imaju, ali sam to dala
Madeniji, onoj mladoj Losadunajki koju su onako "#utalno napali%
- To je "ilo lijepo od te"e - #ekla je 'ena%
::
- Ionako sam mo#ala smanjiti p#tlja$u, a i Madeniji je "ilo tako d#a$o, ali sada "i) #ado imala ne&to
onako% =ilo "i lijepo za e!e#a&nju se!anost odjenuti ne&to malo manje izlizano% Kad se kona!no
smjestimo mo#at (u nap#aiti malo odje(e% - ,smje)nula se 'eni i po$leda&i oko se"e #ekla -Jo& mi je
uijek te&ko poje#oati da smo kona!no sti$li%
- I meni je to te&ko je#oati - #ekla je Ma#tona, pa malo zastala i nastaila - Ako ti ne smeta, #ado "i)
ti pomo$la p#i iz#adi odje(e%
- Ne, ne(e mi nimalo smetati% =it (e mi d#a$o - osmje)nula se Ejla% - *e &to tu imate je #lo lijepo, a
ja ne znam kako zelandonska 'ena t#e"a "iti odjeena%
- Mo$u li i ja pomo(i. - upita 4ola#a% - Kada je #ije! o odje(i onda maj!ine zamisli nisu uijek take da
"i se dopale mla+im 'enama%
- Rado (u p#i)atiti pomo( od o"je, ali zasad (u se mo#ati zadooljiti i s oim - #ekla je Ejla, d#'e(i
soju izno&enu odje(u%
- 3a e!e#as (e "iti sasim do"#o - #ekla je Ma#tona% ,nda je zakimala, kao da je donijela neku odluku
- Imam ne&to &to "i) ti )tjela dati, Ejla% To je u mojoj spaaonici%
Ejla je slijedila Ma#tonu u njezinu spaaonicu% - 1u$o sam #emena oo !uala za te"e - #ekla je 'ena,
skidaju(i poklopac s d#ene kutije%
- Ali tek si me upoznala2 - uzikne Ejla%
- 3a 'enu koju (e 1'ondala# jedno$a dana oda"#ati da se s njom zd#u'i% To je p#ipadalo 1alana#ooj
majci - podi$la je o$#licu%
Ejli je od iznena+enja zastao da) pa s oklijeanjem uze p#u'enu o$#licu% ,p#ezno ju je #az$ledaala%
=ila je iz#a+ena od &koljki so#ti#ani) p#ema eli!ini, sa#&eni) jelenji) zu"a i iz "jelokosti <ino
iz#ez"a#eni) $laa s#ne% ; s#edini je isio sjajan, 'u(kasto-na#an!asti p#ijesak%
- 5#ek#asna je - uzda)ne Ejla% 5ose"no ju je p#ila!io taj p#ijesak pa $a je pomnije po$ledala% *jajio
se od silno$ no&enja i dodi#ianja% - To je janta#, za# ne.
- 1a, taj je kamen u na&oj o"itelji e( k#oz mno$o $ene#acija% 1alana#oa mati $a je staila na ou
o$#licu% To mi je dala kada se 1'ondala# #odio i #ekla mi je neka je dam 'eni koju on "ude oda"#ao%
:J
-Janta# nije poput d#a$o$ kamenja - #ekla je Ejla, d#'e(i p#ijesak u #uci% - 1oima se toplo i kao da je u
njemu 'ii du)%
- Kako je zanimljio &to si to #ekla2 1alana#oa mati je uijek $oo#ila kako u tim komadima ima
'iota - #ekla je Ma#-tona% - 5#o"aj je% 5o$ledaj kako ti stoji%
Ma#tona je poela Ejlu do apnena!ko$ zida u sojoj spaaonici% ; njemu je "ila iz"u&ena #upa i u nju
umetnut ok#u$li pa#o'ak koji je iz"ijao iz same jez$#e me$ace#osoi) #o$oa, koji se onda &i#io i
spljo&tio u tipi!an #az$#anati #o$% 8iljasti su iz"ojci onda "ili odlomljeni, ostaljaju(i pomalo ne#anu
policu konkani) #u"oa% Na polici je stajala o iz"o!inu na zidu oslonjena da&!ica #lo $latke
po#&ine% 5#ilaze(i joj, Ejla je zapazila kako se u njoj #lo jasno od#a'aa slika posuda smje&teni) na
sup#otnoj st#ani 9so"e9, "a& kao i plamen kamene uljanice koja je $o#jela pok#aj ti) posuda% Tada je
zap#epa&teno stala%
- 5a ja se mo$u idjeti2 - uskliknula je% 5ose$nula je #ukom i dodi#nula po#&inu% 1#o je "ilo #lo
$latko iz"#u&eno pje&!anikom, ma$nezijeim oksidom o"ojeno m#ko c#no i onda 'iotinjskom ma&(u
poli#ano do isoko$ sjaja%
- 3a# jo& nikada nisi idjela #e<lekto#. - pitala je 4ola#a% *tajala je uz sami panel na ulazu u spaaonicu,
umi#u(i od #adoznalosti da idi kaka to da# njezina mati daje Ejli
- Ni&ta nalik oome% 3a sun!ani) sam se dana o$ledala u mi#noj po#&ini ode, - #ekla je Ejla - ali oo
je tu, u a&oj spaaonici2
- 3a# Mamutoci nemaju #e<lekto#e. 1a ide kako iz$ledaju kada se odijeaju za kaku a'nu
p#i$odu. - pitala je 4ola#a% - Kako onda znaju je li se onako kako t#e"a "iti.
Ejla se nam#&tila i malo zamislila% - ,ni $ledaju jedni d#u$e% Nezija je uijek p#ije se!anosti
p#oje#aala je li na Talutu se kako t#e"a, a kad je 1i$ija%%% ona mi je "ila p#ijateljica%%% sla$ala moju
kosu, si su nam uputili #lo lijepe komenta#e - pojasni Ejla%
- E, pa da idimo, Ejla, kako ti stoji ta o$#lica - #ekla je Ma#tona, staljaju(i joj je oko #ata i
zata#aju(i je odost#a$%
Ejla se diila o$#lici, p#imje(uju(i kako joj do"#o le'i na p#sima, a ona se u)atila kako p#omat#a od#az
soje$ lica% Rijetko je kada se"e idjela pa su joj c#te lastito$ lica "ile
J@
manje poznate od oni) na licima ljudi koji su "ili oko nje i koje je tek nedano s#ela% I p#emda je od#az
na po#&ini "io p#ili!no do"a#, sjetlost u p#osto#iji je "ila p#i$u&ena i njen lik zato p#ili!no taman%
Iz$ledala je samoj se"i p#ili!no "lijedo, "ez"ojno i pomalo "eziz#a'ajno$ lica%
Ejla je od#asla u 5lemenu misle(i o se"i da je p#eisoka i #u'na je# je, p#emda je imala tanje kosti ne$o
'ene 5lemena, "ila i&a od mu&ka#aca, a i iz$ledala je d#uk!ije i to i u lastitim i u tu+im o!ima% =ila je
i&e naikla p#ocjenjiati ljepotu p#ema sna'nijoj $#a+i p#ipadnika 5lemena s nji)oim du$im i
&i#okim licima i koso polo'enim !elom, iz#azito nad-so+enim o"#ama, iz#a'ajnim nosoima i
k#upnim, toplim sme+im o!ima% ; uspo#ed"i s njima, njezine su sjetloplae o!i iz$ledale "lijedo%
Kad je po!ela 'ijeti s 1#u$ima, nakon neko$ #emena je po!ela misliti da ona i&e i ne iz$leda tako
!udno, no jo& uijek nije se"e do'iljaala kao ljepoticu, p#emda joj je 1'ondala# dooljno !esto
$oo#io koliko je lijepa% 3nala je &to se u 5lemenu smat#alo lijepim, ali nije "ila pose si$u#na &to to
1#u$i d#'e lijepim% Njoj je 1'ondala#, s nje$oim mu&kim i zato sna'nijim c#tama i 'iim plaim
o!ima "io daleko ljep&i od nje%
- Mislim da joj lijepo p#istaje - #ekao je Vilama#% I on je do&ao do nji), kako "i dodao soje mi&ljenje%
/ak ni on nije znao da Ma#tona ima tu o$#licu% ,o je "ilo njezino "o#ai&te i on se "io doselio k njoj,
ona je nap#aila p#osto# za nje$a i nje$oe sta#i i u!inila da mu odje "ude u$odno% *i+ao mu se
na!in na koji je ona #azmjestila i sla$ala sta#i i nije pokaziao 'elju da $u#a soj nos u saki kut i
zakutak, niti da p#ekapa po njezinim sta#ima%
1'ondala# je stajao iza nje$a, $ledaju(i p#eko nje$oo$ #amena i osmje)uju(i se% - Nisi mi nikada
#ekla, majko, da ti je "aka to dala kada sam se #odio%
- ,na mi to nije dala za te"e% To je "ilo namijenjeno 'eni s kojom (e& se zd#u'iti% ,noj s kojom (e&
zasnoati o$nji&te kojem (e ona mo(i dati soju djecu%%% uz Maj!in "la$oslo -#ekla je, skidaju(i
o$#licu s Ejlina #ata i staljaju(i joj je u #uke%
- E) pa dala si je p#aoj oso"i - #ekao je% - Ejla, )o(e& li je e!e#as nositi.
J?
7ledala je o$#licu i malo se nam#&tila - Ne, imam samo onu sta#u odje(u, a o$#lica je p#ei&e lijepa da
"i je uz to nosila% Mislim da (u p#i!ekati dok ne "udem imala ne&to p#ikladnije%
Ma#tona se osmje)nula i la$ano kimnula u znak odo"#aanja% 1ok su napu&tali spaaonicu, Ejla je
idjela jo& jedan oto# usje!en u apnena!kom zidu iznad plat<o#me za spaanje% ,aj je oto# "io
ne&to e(i i !inilo se da du"oko zadi#e u zid% Na p#ednjem dijelu to$ oto#a $o#jela je mala kamena
sjetiljka i Ejla je, s mjesta na kojem je stajala, mo$la iza sjetiljke naz#ijeti dio <i$u#ice zamamni)
o"lina% 3nala, je da <i$u#ica p#edstalja Doni, tu Veliku Majku i, kad ,na to po'eli, spolne o#$ane
Njezino$ 1u)a% Ne tom zidu, iznad mjesta za spaanje idjela je, iznad ni&e sa sjetiljkom,
p#i!#&(enu p#osti#ku nalik onoj koja je "ila na niskom stoli(u, istkanu od <ini) lakana i s nekim
zanimljiim uzo#kom% 5o'eljela je da je mo'e po"li'e po$ledati i otk#iti kako je iz#a+ena% Tada je
s)atila da (e je#ojatno imati p#ilike za to% Vi&e nisu "ili stalno na putu% ,o (e "iti njezin dom%
Kad su 1'ondala# i Ejla oti&li, 4ola#a je ist#!ala iz soje$ "o#ai&ta i oti&la do susjedno$% Ve( je $otoo
"ila pitala mo'e li i ona po(i s njima, a onda je u)atila maj!in po$led i jeda idlji znak $laom pa
je s)atila kako "i oni mo'da 'eljeli "iti malo sami% ,sim to$a, znala je da (e sada njezine p#ijateljice
imati mno&to pitanja na koja (e ona mo#ati od$oa#ati% 3a-$#e"la je po panelu susjedne $#a+eine -
Ramila. To sam ja, 4ola#a%
T#enutak kasnije jedna je "ucmasta, z$odna sme+okosa djeojka odmaknula zajesu na ulazu - 4ola#a2
/ekale smo te, a onda je 7aleja mo#ala oti(i% Rekla je da (emo se na(i kod ono$ panja%
,"je su napustile eliko kameno skloni&te, 'ia)no #az$oa#aju(i% 1ok su p#ilazile $olemom panju
one sm#eke u koju je "io uda#io $#om, idjele su m#&au ali i'lastu c#enokosu djeojku kako im iz
d#u$o$ smje#a 'u#i usus#et, jeda nose(i dije mok#e i na"#ekle mje&ine s odom%
- 7aleja2 Jesi li tek sada sti$la oamo. - pitala je Ramila%
- 1a, jeste li me du$o !ekale.
- Ne, 4ola#a je do&la tek p#ije nekoliko t#enutaka% ;p#a-
JA
o smo k#enule oamo kad smo te spazile - od$oo#ila je Ramila, uzimaju(i jednu od oni) mje&ina i
onda su k#enule nazad%
- 7aleja, daj mi da ostatak puta ja nosim tu toju mje&inu - #ekla je 4ola#a, #ije&i&i je i d#u$e mje&ine%
- ,u odu nosi& za e!e#a&nju p#oslau.
- A ne$o za &to. /ini mi se da cijeli dan i ne #adim ni&ta d#u$o ne$o te$lim sta#i, ali do"#o (emo se
za"aiti na tom neo!ekianom okupljanju% Mislim da (e na k#aju ta p#oslaa "iti i e(a ne$oli su
mislili% Mo$lo "i se do$oditi da si za#&imo na 5olju za okupljanje% /ujem da je nekoliko o"li'nji)
8pilja poslalo soje $lasnike nude(i )#anu za ou <e&tu% 3na& da to zna!i da se e(ina nji)oi) ljudi
'eli p#id#u'iti - #ekla je 7aleja% A onda, zasta&i, ok#enula se p#ema 4ola#i - I. 3a# nam ne(e& p#i!ati o
njoj.
- Jo& nisam "a& mno$o to$a saznala% Tek smo se po!ele upoznaati% ,na (e 'ijeti s nama% ,na i
1'ondala# su se o"e(ali jedno d#u$om i na ljetnom 3d#u'ianju (e ezati !o#% ,na je ne&to poput
neke zelandone% Ne "a& sasim, je# nema na se"i nekako$ znaka ili tako ne!e$, ali #azumije se u
du)oe i iscjeliteljica je% ,na je 1'ondala#u spasila 'iot% Kad $a je p#ona&la, Tonolan je e( "io na
putu za onaj sijet% =io i) je napao &piljski la2 Ne(e& je#oati u p#i!e koje oni $oo#e% - 4ola#a je
nastaila uz)u+eno "#"ljati dok su se #a(ale du' kamenito$ ulaza u nji)ou naseo"inu%
Mno$i su ljudi "ili zauzeti #azli!itim aktinostima ezanim uz p#oslau, no nekolicina nji) je p#ekinula
#ad kako "i p#omat#ali oe djeojke, pose"ice 4ola#u, znaju(i da je ona p#oela izjesno #ijeme s
onom st#ankinjom i 3elandoncem koji se #atio sa soje$ putoanja% A neki su i slu&ali &to ona $oo#i,
pose"no jedna lijepa 'ena #lo sijetle plae kose i tam-nosii) o!iju% Na pladnju iz#a+enom od kosti
nosila je sje'e meso i p#aila se kako ni ne idi djeojke, ali se zaustaila dooljno "lizu da "i mo$la
!uti &to $oo#e% Namje#aala je i(i pose d#u$im putom, se dok nije !ula 4ola#u kako p#i!a%
- Kako ona iz$leda. - pitala je Ramila%
- Ja mislim da je z$odna% Malo smije&no $oo#i, ali ona zaista dolazi izdaleka% /ak joj je i odje(a
d#uk!ija%%% to malo &to ima% Ima samo jednu #eze#nu odje(u za p#esu(i% To je #lo jednostana odje(a,
ali kako nema ni&ta d#u$o, e!e#as
JB
(e "iti u tome% Rekla je da "i se 'eljela odijeati kao i mi, ali ne zna kaku odje(u t#e"a nap#aiti%
Mama i ja (emo joj pomo(i da ne&to sa&ije% *ut#a (e me ona poesti dolje do njezini) konja% Mo'da (u
!ak ja)ati na jednom od nji)% 1'on-dala# i ona su up#ao sada oti&li tamo, okupati se i pliati u Rijeci%
- 4ola#a, "i li ti zaista sjela na le+a konja. - pitala je Rami-la%
,na 'ena nije !ekala da !uje od$oo#% =ila se tu na t#enutak zaustaila, a onda je, uz zlonamje#an
osmije), po'u#ila dalje%
Vuk je t#!ao nap#ijed, po#emeno zastajkuju(i kako "i p#oje#io da li $a mu&ka#ac i 'ena jo& uijek
slijede% *taza, koja se st#mo spu&tala sa sjee#oisto!no$ k#aja p#ednje te#ase, odila je na liadu s
desne st#ane malene #ijeke koja je sakupljala sitne p#itoke u $lanu odenu masu% Rana t#anata
liada "ila je ok#u'ena #ijetkom mije&anom &umom koja je, tamo uzodno, "ila znatno $u&(a%
Kad su sti$li do t#anjaka Njiska im je zanji&tala soj pozd#a a neki ljudi, koji su i) iz daljine
p#omat#ali, u !udu su zat#esli $laama kad su spazili da je uk dot#!ao #ano do ko"ile i kako su se
dotaknuli $u"icama, a onda je uk zauzeo onu pozu koja pokazuje zai$#anost, ono kada spu&taju(i
p#ednji dio tijela a izdi'u(i isoko st#a'nji dio i #ep, pozia na i$#u, pa je poput &teneta zacilio
$ledaju(i mlado$ pastu)a% T#ka! je podi$ao $lau, za#zao, pa uda#io no$om o tlo, uz#a(aju(i tako na
soj, jednako #adostan na!in%
/inilo se da je konjima pose"no d#a$o &to i) ide% Ko"ila je p#i&la i oslonila $lau na Ejlino #ame, dok
ju je 'ena o"$#lila oko !#sto$ #ata% Naslonile su se tako jedna na d#u$u na uo"i!ajen na!in koji je
p#u'ao utje)u i o)#a"#enje% 1'ondala# je $ladio i tap&ao mlado$ pastu)a, t#ljaju(i i !e&kaju(i sa ona
mjesta za koja mu je pastu) pokaziao da $a s#"e% Taj je tamnosme+i konj sada u!inio nekoliko
ko#aka pa $u"icom dodi#iao Ejlu, 'ele(i i s njom osta#iti dodi#% A onda su se si, uklju!uju(i i uka,
jo& "li'e stisli zajedno, s#etni z"o$ nazo!nosti poznati) na oom mjestu koje je "ilo tako puno
st#anaca%
- Rado "i) malo ja)ala - #ekla je Ejla% 5odi$la je po$led,
JE
p#oje#aaju(i polo'aj sunca na poslijepodnenom ne"u
- Imamo #emena za jedno k#atko ja)anje, za# ne.
- Mo#ali "ismo imati% Ljudi se ne(e po!eti okupljati se dok se $otoo pose ne sm#a!i - osmje)nuo se
1'ondala#%
- Idemo2 5liati mo'emo i kasnije - #ekao je% - *talno imam osje(aj da nas netko p#omat#a%
-? p#omat#aju nas - #ekla je Ejla% - 3nam da je to p#i#odna #adoznalost, ali "ilo "i lijepo nak#atko
po"je(i odade%
1o&lo je jo& nekoliko ljudi kako "i i) iz daljine p#omat#ali% Vidjeli su kako je 'ena lako(om sko!ila na
le+a tamno'ute ko"ile, a iz$ledalo je da je taj isok mu&ka#ac mo#ao jeda malo i&e ne$o zako#a!iti
da "i se popeo na sme+e$ pastu)a% K#enuli su )it#a ko#aka, a uk i) je s lako(om slijedio%
1'ondala# i) je odio, najp#ije malo uzodno do plitko$ $aza $dje se u #ijeku ulijeao poto!i(, a onda
su, d#'e(i se sup#otne o"ale male #ijeke, nastaili jo& uzodno, se dok s desne st#ane nisu u$ledali
uzanu dolinu% Napusti&i #ijeku, uputili su se tom uskom dolinom ka sjee#u, slijede(i su)o ko#ito
potoka kojim "i za ki&na #emena potekla "ujica% Na k#aju to$ kanjona nalazila se st#ma staza po kojoj
se ipak mo$lo uspeti i koja je na som k#aju izlazila na oto#enu, jet#oitu iso#aan s koje se p#u'ao
po$led na odene tokoe u dolini% Tu su se zaustaili kako "i u'iali u po$ledu%
*ojom isinom od kaki) djesto meta#a, iso#aan je "ila naji&a kota to$ pod#u!ja s koje se p#u'ao
po$led od koje$ je zastajao da)0 ne samo na #ijeku i naplanu dolinu, ne$o i p#eko cijelo$ k#ajolika
uz"i"ani) "#e'uljaka s one "#doite st#ane% Je# apnenacko pod#u!je Caussesa iznad ti) #ije!ni) dolina
sakako nije pod#u!je za#ani%
Ako mu se p#u'i dooljno #emena i kiseline, apnenac (e se u odi otopiti% Tijekom du$i) $odina,
#ijeka i akumuli#ane ode usjekle su se u apnena!ku "azu oo$ pod#u!ja, modeli#aju(i tako u nekada
#anom dnu p#asta#o$ mo#a "#e'uljke i doline% 5ostoje(e #ijeke su sto#ile najdu"lje doline i najst#mije
stijene, ali mada su ti kameni zidoi &to su se uzdizali i te uzane doline !esto "ili u "ilo kojem som
dijelu podjednaki) isina, ona je ipak od mjesta do mjesta a#i#ala u odnosu na #)unce ponad nji)%
Na p#i po$led e$etacija su)o$, jet#oito$ i isoko$ Caussesa se s o"je st#ane $lane #ijeke !inila
istom, sli!na
JF
onoj na oto#enim #anicama kontinentalni) stepa na istoku% Naji&e je "ilo t#ae, pa k#'ljai) a#i&a i
"o#oa, dok su se sm#eke d#'ale oni) pod#u!ja "li'i) #je!icama i jeze#cima, a $#mlje i nisko d#e(e
#aslo je u podno'ju i u dolinama%
,isno o tome $dje su #asle, 'iot "iljaka je mo$ao "iti iznena+uju(e #azli!it% Na samom #)u i na
sjee#nim o"#oncima "ilo je naji&e a#kti!ki) t#aa koje su naj"olje uspijeale u )ladnim i su)im
p#edjelima, dok su o"#onci ok#enuti p#ema ju$u "ili zeleniji i "o$atiji "iljem koje je uspijealo na ni'oj
isini i u umje#enim klimatskim ujetima%
8i#oka dolina $lane #ijeke "ila je "o$atija, a njezine su o"ale "ile oii!ene "jelo$o#i!nim i
c#no$o#i!nim d#e(em% 5okazuju(i sada "lje+e nijanse zelene "oje ne$oli (e to "iti kasnije tijekom
ljeta, sje'e p#opupala sta"la p#ipadala su e(inom onim #stama &to imaju malene listoe, poput
s#e"#eni) "#eza i #"a, ali su se i na c#no$o#ici, kao &to su omo#ike i jele, na #&cima idjele "lijede
nooiz#asle i$lice% A#i&i, i ponekad t#ajnozeleni )#astoi, "ili su jo& i&e p#o&a#ani sojim p#oljetnim
"ojama koje su se jaljale na k#ajeima $#ana i $#an!ica%
Nekad su oim putom pos#ed zeleni) dolina #ludali odeni putoi p#olaze(i tim #anim naplanim
dolinama u kojima su isoke t#ae #ano$ ljeta postajale zlatne% Na d#u$im su pak mjestima zaoji i
lukoi koje je !inila Rijeka sta#ali uzane poto!i(e i tje#ali i) te(i uz kamenite stijene, p#i"li'aaju(i se
liticama i&e s oe ne$o s one d#u$e st#ane%
Tamo $dje su ujeti "ili up#ao onaki kaki su t#e"ali "iti, u naplanim #anicama neki) #ijeka,
p#itoke su p#idonosile #astu mije&ani) &uma% ; za&ti(enim pod#u!jima, pose"ice na onim ju'nim
o"#oncima koji nisu "ili izlo'eni jet#u, #asli su kesteni, o#asi, lje&njaci i sta"la ja"uka, !esto zak#'ljali,
a znalo je "iti i ne#odni) $odina ali i oni) s do"#odo&lim o"iljem% Tu je uz d#e(e "ilo i #azni) "o"ica,
$#mlja i "iljaka uklju!uju(i ja$ode, kupine, lozu s $#o'+em i o$#ozdom, pa "o#onica, ne&to oni) 'uti),
malinama nalik patuljasti) dudoa i jo& neki) #sta "o"ica%
Na jo& e(oj isini p#eladaala je oskudna e$etacija tund#e, pose"no na isokom masiu na
sjee#noj st#ani, p#ek#ienom ledom ledenjaka, p#emda je "ilo i nekoliko aktini) ulkana - Ejla i
1'ondala# su, p#olaze(i onuda nekoliko dana
JG
p#ije no &to su do&li ku(i, tamo nai&li na #u(e izo#e% Tu su se li&ajei !#sto d#'ali kamenja, a t#aa se
izdizala tek koji centimeta# iznad tla po kojem je, iznad sloja pe#ma<#osta, le'alo patuljasto $#mlje% Na
la'nijim mjestima su "oje k#ajolika "ile o"o$a(ene #aznim nijansama zelene "oje ma)oina, &a&a i
#o$oza te poneki) t#aa% Taka #aznolikost i "o$atsto #aslinja u #e$iji ujetoala je i #aznolikost i
"o$atsto 'iotinjsko$ sijeta%
Nastaili su stazom koja je sk#etala na sjee#oistok p#eko uzdi$nuti) polja do samo$ #u"a litice, koja
se nadila nad Rijekom &to je odje tekla $otoo pose p#ecizno od sjee#a p#ema ju$u, oplakuju(i
apnena!ku o"alu% Na #elatino #anom te#enu staza je p#elazila malen potok i onda sk#etala p#ema
sjee#ozapadu% 5otok je nastaljao se do iice, $dje se st#mo #u&io u &ka#pu% Kad su do&li do mjesta
$dje se staza po!injala spu&tati niz d#u$u st#anu, zaustaili su se i k#enuli nat#a$% Na po#atku su
natje#ali konje u $alop i ut#kiali se oto#enim poljem se dok 'iotinje nisu same uspo#ile% Kad su
opet nai&li na onaj mali potok, stali su i sja&ili kako "i se konji, uk, a i oni sami napili ode%
Jo& otkad je po p#i puta uzja)ala konja, Ejla se nije osje(ala oako p#ek#asno slo"odnom% Nije "ilo
nikako$ te#eta, nikake p#tlja$e, ni ono$ p#ek#ia!a koji je slu'io kao sedlo, pa !ak ni ula#a% *amo
njezine $ole no$e uz tijelo konja, onako kako je i "ila nau!ila ja)ati, p#enose(i no$ama si$nale na
Njiskinu osjetljiu ko'u - u po!etku to "ija&e pose nesjesno - i tako usmje#aaju(i 'iotinju da se
k#e(e tamo kamo je ona )tjela%
T#ka! je imao ula#0 "io je to na!in na koji je 1'ondala# o"u!aao pastu)a, je# je mo#ao smisliti i na!in
kako (e mu d#'ati $lau i kako (e konju dati znak kojim (e mu pokazati kamo 'eli po(i% I 1'ondala# je
osjetio slo"odu kaku e( du$o nije iskusio% To putoanje je "ilo du$ot#ajno, a na njemu je le'ao te#et
od$oo#nosti da i) si$u#ne doede some domu% *ada je taj te#et "io skinut zajedno sa sim omotima
p#tlja$e i ja)anje je "ilo !ista za"aa% ,"oje su "ili us)i(eni, uz"u+eni, #lo zadooljni samima so"om
i to su, )odaju(i ti) nekoliko ko#aka uzodno, pokaziali sojim #adosnim osmjesima%
- To ti je "ila do"#a zamisao, Ejla, to da odemo ja)ati -#ekao je 1'ondala#, osmje)uju(i se%
JH
- I ja to mislim - #ekla je, uz#a(aju(i mu osmije)om na na!in kako je on to oduijek olio%
- ,), 'eno, kako si lijepa - #ekao je, staljaju(i #uke oko njezino$ st#uka, $ledaju(i je onim sjajnim i
tako plaim o!ima, pokazuju(i su soju #adost i lju"a% Jedino mjesto $dje je ona ikada idjela "oju
koja se mo$la uspo#editi s "ojom nje$oi) o!iju "ilo je na #)u ledenjaka, kad je u du"ini jeze#ca
nastalo$ otapanjem idjela od#az $le!e#a%
- Ti si p#ek#asan, 1'ondala#e% 3nam da si #ekao kako se za mu&ka#ca ne mo'e #e(i da je k#asan ali,
zna&, ti meni jesi k#asan% - ,ila mu je #uke oko #ata, osje(aju(i punu sna$u nje$oe ka#izme kojoj je
malo tko mo$ao odoljeti%
- Ti mi mo'e& #e(i da sam "ilo kaka - #ekao je, sa$nu&i se kako "i je polju"io i odjednom se ponadao
da se ne(e tek na tome zaustaiti% =ili su naiknuli na soju p#iatnost, "iti sami us#ed p#ost#ano$
k#ajolika, daleko od #adoznali) o!iju% *ada (e se mo#ati p#iiknuti "iti us#ed toliki) ljudi%%% ali ne "a&
odma)%
Jezikom joj je nje'no #azdojio usne i unut#a pot#a'io onu meko(u i toplinu% ;z#a(ala mu je
ist#a'uju(i nje$oa usta, sklapaju(i o!i kako "i se p#epustila uz"u+enju koje je on u njoj e( po!eo
izaziati% 1#'ao ju je !#sto, u'iaju(i u tome &to osje(a njezino tijelo uz soje% A oni (e u"#zo,
pomislio je, p#istupiti o"#edu koji (e i) zd#u'iti i zasnoati o$nji&te kojem (e ona donijeti soju djecu,
djecu nje$oo$ o$nji&ta, djecu mo'da "a& nje$oo$ du)a i, ako je ona "ila u p#au,!ak i i&e od to$a%
To "i mo$la "iti nje$oa djeca, djeca nje$oo$ tijela, za!eta nje$oom s#'i% ,om istom koju je sada
osjetio kako se u njemu "udi%
Malo se odmaknuo i po$ledao je, a onda s jo& ja!om 'udnjom polju"io njezin #at, osjetio slanost
njezine ko'e i pose$nuo za njezinim dojkama% *ada su "ile punije, e( je mo$ao osjetiti tu #azliku0
usko#o (e "iti pune mlijeka% Razezao joj je #emen &to $a je nosila o pojasu, zaukao #uku i osjetio
!#stu o"linu i te'inu, na"#eklu "#adaicu na som dlanu%
5odi$ao joj je $o#nji dio odje(e i ona mu je pomo$la da $a s nje su!e, a onda je izukla no$e iz soji)
k#atki) )la!a% 3a t#enutak ju je samo $ledao kako stoji, o"asjana suncem% I pustio da mu o!i ispuni ta
njezina 'enstenost> ljepota njezino$ nasmije&eno$ lica, !#sta muskulatu#a njezino$ tijela te
J:
k#upne dojke s ponosnim "#adaicama, "la$a o"lina njezino$ t#"u)a te tamno'u(kaste dla!ice na
njezinom "#e'uljku% Toliko ju je olio, toliko ju je 'elio da je osjetio kako mu suze nai#u na o!i% =#zo
je #azezao lastitu odje(u i odlo'io je na t#au% 5o&la je pa# ko#aka p#ema njemu i kad je ustao p#u'ila
je #uku p#ema njemu dok ju je uzimao u za$#ljaj% 3ato#ila je o!i dok joj je lju"io usta, lju"io njen #at
i kad joj je o"jema #ukama p#imio dojke, ona je u #uke uzela nje$ou uzdi$nutu mu&kost% *pustio se na
koljena, ku&aju(i tu sol njene ko'e po njenom #atu, p#elaze(i jezikom s #ata pos#ed p#siju, d#'e(i joj
#ukama o"je dojke, a kad se malo sa$nula uzeo je u usta "#adaicu%
3austaila je da) osje(aju(i kako joj t#zaji uz"u+enja dopi#u se do nut#ine njezino$ mjesta ;'itka i
osjetila je to ponoo kada je p#e&ao na d#u$u "#adaicu i sna'no je posisao, dok je onu p#u masi#ao
sojim je&tim p#stima% ,nda joj je stisnuo dojke jednu do d#u$e kako "i i) o"je odjednom staio u
usta% 3ajecala je i p#epustila se uz"u+enju%
5onoo joj je na&ao o"je t#de "#adaice i onda se spustio ni'e, do njeno$ pupka, pa do njezino$
"#e'uljka, palacaju(i sojim #u(im jezikom po njezinom #aspo#u, &kakljaju(i onu k#'icu u njemu%
1ok se saijala k njemu p#o'elo ju je siloito uz"u+enje i s usana joj se ote k#ik% ,"ujmi&i joj #ukama
zao"ljenu st#a'njicu, p#iukao ju je k se"i, u#anjaju(i jezikom u njen #aspo# i ade(i $a da "i p#e&ao
p#eko njezine t#de k#'ice%
*tajala je tamo s #ukama na nje$oim #amenima, a sa sakim nje$oim #u(im pok#etom da) joj se
p#eta#ao u niz k#atki) jecaja i ona osjeti kako se u njoj podi'e plima, kako je p#iti&(e se dok je nije
opustio onaj $#! u'ianja, pa jo& jedan, pa jo& jedan% ,n je osjetio tu toplinu i la$u, osjeti&i onaj okus
po kojem je znao da je to Ejla%
,to#ila je o!i i sus#ela onaj nje$o #a$oljast osmije)% - Tako si me nenadano zatekao%
- 3nam - #ekao je uz osmije)%
- *ada sam ja na #edu - #ekla je smiju(i se, $u#nu&i $a tako da se op#u'io% 5#ek#ila je nje$oo tijelo
sojim, osje(aju(i na njemu okus so$ lastito$ tijela% 7#ickala mu je u)o i lju"ila mu #at, dok se on s
u'itkom smijao% Volio je kad je ona &alila s njim i kad i) je o"oje o"uzela oaka zai$#anost%
JJ
Lju"ila mu je p#sa i "#adaice, jezikom se p#o"ijala niz dla!ice do nje$oo$ pupka, a onda jo& ni'e,
se dok nije nai&la na nje$o na"#ekao i sp#eman ud% *klopio je o!i kada je osjetio kako su $a njezina
#ela usta p#ek#ila, p#epu&taju(i se tom osje(aju, dok se ona pomicala, stalno $a si&u(i% ,n ju je pou!io,
"a& kao &to su i nje$a pou!ili, kako (e jedno d#u$ome u$oditi% Na t#enutak je pomislio na 3elandonu
kad je jo& "ila mlada i zala, se 3olena, sje(aju(i se kako je tada mislio da nikada ne(e na(i 'enu poput
nje% Ali na&ao ju je i odjednom su $a s)#ali osje(aji i u mislima je za)alio Velikoj Majci 3emlji% 8to
"i u!inio kada "i ikada iz$u"io Ejlu.
,djednom mu se #aspolo'enje p#omijenilo% =io je u'iao u i$#i, ali sada je 'elio 'enu% *jeo je, podi$ao
ju je na koljena i posjeo se"i u k#ilo tako da su mu s o"je st#ane tijela "ile njezine no$e% ;zeo ju je u
na#u!je i lju"io s takim 'a#om da ju je to iznenadilo, a onda ju je !#sto za$#lio% Nije znala &to je
p#ouz#o!ilo ou na$lu p#omjenu, no njezina lju"a p#ema njemu je "ila tolika da mu se p#ila$odila%
,nda joj je lju"io #amena i #at, miloao joj $#udi% ,sjetila je kako ju je silinom soje po'ude $otoo
podi$ao% 7#ickao joj je dojke t#a'e(i "#adaice% Malo se p#idi$la i, sinu&i leda, osjetila kako joj
uz"u+enje p#olazi tijelom dok ju je sisao i $#ickao% 5od so"om je osje(ala nje$o u'a#en &tap pa se
malo odi$la i zatekla se kako $a "ez #azmi&ljanja uodi u se"e%
Kad se spustila na nje$a, uze&i $a u soj topao i la'an za$#ljaj pun 'udnje, "ilo je to $otoo i i&e no
&to je mo$ao podnijeti% 5onoo se odi$la, pa spustila, dok ju je on d#'ao uza se, jednom #ukom paze(i
da u sojim ustima zad#'i njezinu "#adaicu, dok joj je d#u$om dodi#iao d#u$u, kao da se nije mo$ao
nasititi te njezine o"le 'enstenosti%
,na se pomicala na njemu, osje(aj u'itka ju je ispunjao p#i sakom noom pok#etu, disala je u'u#"ano,
ispu&tala k#ikoe% ,djednom je nje$oim tijelom p#ost#ujala jo& ja!a 'udnja, #astu(i sa sakim
njezinim odizanjem i spu&tanjem% Ispustio je njezine $#udi, oslonio se ot#a$a na soje #uke, p#i-di'u(i
soje tijelo i spu&taju(i $a, pa ponoo uzdi'u(i% ,"oje su uzikiali dok su aloi intenzino$ ;'itka
#asli sa sakim p#odo#om u nju, se do one eli!anstene poplae siloito$ opu&tanja kada su dose$li
#)unac%
Jo& nekoliko pok#eta i on se spustio u t#au, osje(aju(i
?@@
pod #amenom neki mali kamen, no ne o"azi#u(i se na nje$a% Ejla se op#u'ila po njemu, osloni&i $lau
na nje$oe $#udi i ostala tako neko #ijeme% ,nda je opet sjela% ,smje)nuo joj se dok je ustajala, a
onda se sa"#ao% ,n "i #ado jo& ostao uz nju, ali mo#ali su k#enuti nat#a$% ,ti&la je oni) nekoliko ko#aka
do poto!i(a, !u!nula i ispla)nula tijelo% To je u!inio i 1'ondala#%
- 5liat (emo i isp#ati se kad sti$nemo tamo - #ekao je%
- 3nam% 3ato sada i nisam p#ei&e pazila%%
3a Ejlu je ta pot#e"a da se, ako je to ikako mo$u(e, ope#e, "ila #itual koje$ je nau!ila od Ize, njezine
majke iz 5lemena, p#emda se ta 'ena pitala )o(e li njezinoj !udnoj k(e#i, tako isokoj i #u'noj, oako
p#anje ikada zat#e"ati% A kako se Ejla to$a st#iktno p#id#'aala, !ak i kad su potoci "ili ledeno )ladni,
tako je p#anje postalo i 1'ondala#o o"i!aj, p#emda on u tome i nije "io sui&e pedantan%
Kad je k#enula po odje(u p#i&ao joj je Vuk, spu&tene $lae i ma&u(i #epom% Kad je jo& "io malen, Ejla
$a je nau!ila da se on mo#a d#'ati podalje dok su oni tijekom so$ du$o$ putoanja dijelili ;'itke%
1'ondala#u je i&lo na 'ice &to i) je Vuk $njaio, a ni Ejli nije "ilo d#a$o da i) on p#ekida% Kada "i
dolazio nju&e(i, kako "i idio &to to oni #ade, pa mu se ni o&t#im #ije!ima nije dalo dokazati da t#e"a
oti(i odatle, 1'ondala# je t#a'io da Ejla se'e 'iotinju i tako je d#'i podalje, ponekad i p#ili!no
daleko% Kona!no je s)atio &to se od nje$a t#a'i pa im je kasnije op#ezno p#ilazio se dok mu Ejla ne
"i dala znak da je to u #edu% Konji, koji su tu u "lizini st#pljio pasli, p#i&li su im kada su i) zi'dukom
pozali% ,pet su odja)ali do #u"a platoa kako "i jo& jednom "acili po$led na dolinu s $lanom #ijekom
i njezinim p#itokama i diili se apnena!kim liticama koje su se nizale uspo#edno s #ije!nim tokom% *
te su uzisine mo$li idjeti i u&(e malene #ijeke koja je tekla sa sjee#ozapada i $lanu #ijeku koja je
dolazila s istoka% Malena se #ijeka u nju ulijeala nepos#edno p#ije ne$o je oa sk#etala na ju$% Na
zapadnoj st#ani, tamo p#i k#aju niza litica, mo$li su idjeti i onaj $eolo&ki "lok apnenca u kojem je
"ila ona $olema p#ejesna litica koja se nadila nad 1eetom 8piljom, zajedno s njezinom du$a!kom
p#ednjom te#asom% Ali dok je Ejla $ledala dolje p#ema nji)oom domu u 1eetoj 8pilji, nije
upe!atljia iz"o!ina stijene "ila ta koja je p#i-
?@?
ukla njezinu pozo#nost, ne$o jedna d#u$a, #lo !udnoata to#eina%
Jo& mno$o #anije, p#ilikom p#ocesa <o#mi#anja #elje<a, u #ijeme izdizanja planina, kada su se #)unci
izdizali onim spo#im #itmom $eolo&ko$ #emena, jedan se stup e#uptine stijene tijekom soje$
ulkansko$ nastanka odlomio i pao u #ijeku% Taj kameni zid, od koje$ se stup "io odojio, je )la
+enjem lae p#omijenio soju st#uktu#u k#istala u "azalt, to#e(i $latko stupolje koje se spajalo pod
#aznim kutoima%
1ok se onaj odlomljeni dio pomicao, $u#an siloitim poplaama i pomicanjem ledenjaka, $u#an i
uda#an, ipak je zad#'ao soj osnoni o"lik% Taj je kameni stup kona!no "io polo'en na dno mo#a &to se
tu sto#ilo, zajedno s du"okim slojeima akumuli#ani) sedimenata mo#ski) sto#enja od koji) je i
nastao apnenac% Kasniji tektonski pok#eti izdi$li su mo#sko dno, koje je kona!no postalo zemljom
zao"ljeni) "#e'uljaka i niza litica uz #ije!ne doline% Kako su oda, o"o#ine i jeta# e#odi#ali elike
plo)e e#tikalni) apnena!ki) stijena to#e(i zaklone i &pilje koje su sada ko#istili 3elandon-ci, tako su
o$olili i onaj, izdaleka dou!en i izlizan, komad "a-zalta koji je imao o"lik stupa%
I kao da sama nje$oa izuzetna eli!ina nije "ila dooljna da "i $a u!inila jedinstenim, to $olemo
zakloni&te je u!injeno jo& neo"i!nijim s tim !udnoatim kamenom polo'enim p#i #)u tako da je i#io
iz p#ednje$ dijela $oleme p#e-jesne apnena!ke stijene% 5#emda je jednim sojim k#ajem "io du"oko
ukopan u liticu, i#io je iz nje pod takim kutom da se !inilo kako (e pasti i tako dodao jo& jedan
zna!ajan element upe!atljiom iz$ledu zaklona u kojem je "ila 1eeta 8pilja% Ejla je to "ila zapazila
!im su sti$li oamo i, naje'i&i se od osje(aja kako to p#epoznaje, imala je osje(aj kako je to e( #anije
idjela%
- Ima li onaj kamen neko ime. - pitala je, pokazuju(i p#ema kamenom stupu%
- 3ou $a Kamen koji pada%
- To je do"#o ime - #ekla je% - A za# nije toja mati spominjala imena ti) #ijeka.
- 7lana #ijeka zap#ao nema imena - #ekao je 1'ondala#% - *i ju jednostano zou Rijeka% Ve(ina
ljudi misli kako je to naja'nija #ijeka u cijelom pod#u!ju, p#emda nije i naje(a%
?@A
,na ju'nije odade utje!e u jednu mno$o e(u%%% zap#ao mi tu #ijeku zoemo Velika #ijeka, ali mno$e
zelandonske 8pilje 'ie pok#aj oe pa si znaju da se, kad netko ka'e Rijeka, to odnosi na nju%
- ,naj mali p#itok dolje - nastaio je 1'ondala# - zoe se 8umska #ijeka% ;z nju #astu mno$a sta"la, a
u njezinoj je dolini i&e &ume ne$o u e(ini d#u$i)% Loci "a& ne odlaze tamo% - Ejla je kimnula, ti)o
pot#+uju(i da je #azumjela%
1olina to$ p#itoka, s jedne st#ane o$#ani!ena stijenjem a s d#u$e st#mim "#e'uljcima, nije "ila poput
e(ine d#u$i) oto#eni) t#anati) dolina elike #ijeke i njezini) o"li'nji) p#itoka% =ila je p#epuna
sta"ala i ostale e$etacije, pose"ice njezin uzodni dio% Loci nisu oljeli ta &umska pod#u!ja kao &to
su oljeli oto#ene te#ene, je# je tu "ilo te'e loiti% =ilo je te'e uo!iti 'iotinje kada su imale sta"la i
$#mlje iza koji) su se mo$le sak#iti i ko#istiti i) kao kamu<la'u, dok su one koje su se k#etale u elikim
k#dima i&e oljele doline s p#ost#anijim t#anjacima% * d#u$e pak st#ane, oe &umoite doline su "ile
izo# d#eta pot#e"no$ za $#adnju, za iz#adu #azni) p#edmeta i za lo'enje at#e% =ilo je tu i o(a,
skupljali su se #azni plodoi u ljuskama i neke d#u$e "iljke koje su se ko#istile za jelo ili imale neku
d#u$u upo#a"u, a loilo se i manje 'iotinje koje "i se odje uloile u stupice% ; pod#u!ju s #elatino
malo d#e(a nitko nije omaloa'aao #ijednost dop#inosa koje$ im je daala dolina 8umske #ijeke%
Na sjee#oisto!nom dijelu ispod te#ase 1eete 8pilje, $dje se tako+e# p#u'ao po$led na dije #ije!ne
doline, Ejla je zapazila o!i$ledne t#a$oe koji su ukaziali na to da je tamo $o#jela elika at#a% Nije to
"ila zapazila dok su se k#etali tim pod#u!jem je# je tada "ila us#edoto!ena na p#a(enje staze koja je
odila dolje p#ema dolini 8umske #ijeke i onom njezinom t#anjaku na kojem su pasli konji%
- 1'ondala#e, za&to je tamo, na samom #u"u te#ase, onoliko o$nji&te. To si$u#no nije z"o$ $#ijanja%
Ko#isti li se za ku)anje.
- To je si$nalna at#a - od$oo#io je pa, idje&i na njezinom licu iz#az !u+enja, nastaio - Velika
si$nalna at#a se mo'e idjeti izdaleka% Mi s pomo(u at#e &aljemo po#uke d#u$im 8piljama, a oni opet
p#enose dalje, ko#iste(i soje si$nalne at#e%
?@B
- Kaku #st po#uka &aljete na taj na!in.
- ,), #azne po#uke% /esto se ko#isti u do"a selid"i eliki) stada 'iotinja, je# se jalja locima &to je
i+eno% Te at#e se ponekad ko#iste da "i se o"jaili a'ni do$a+aji i okupljanja ili soje#sni sastanci%
- Ali kako netko zna &to ta at#a zna!i.
- To se o"i!no unap#ijed do$oo#i, pose"no kad je sezona mi$#acija stada pojedini) 'iotinja pa se
p#ip#ema lo% A postoje i izjesni si$nali koji zna!e da je nekome pot#e"na pomo(% ;ijek kada ljudi
ide da tamo $o#i at#a, oni znaju da na nju mo#aju o"#atiti pozo#nost% Ako ne znaju &to ona zna!i,
po&alju soje$a t#ka!a da se #aspita i sazna%
- To je jako pametna zamisao - #ekla je pa dodala jednu misao - To je ne&to poput oni) znakoa i
si$nala u 5lemenu, za# ne.% Komunici#anje "ez upo#a"e #ije!i%
- Nisam nikada o tome #azmi&ljao na taj na!in, ali !ini mi se da ima& p#ao%
1'ondala# je za po#atak oda"#ao d#u$i put, a ne onaj kojim su do&li% K#enuo je p#ema dolini Rijeke
k#iudaom stazom koja se otud spu&tala, a onda sk#enuo desno k#oz t#au i $#mlje p#ema stazi na
manje st#moj padini% ,na je iz"ijala na sam #u" #anice na desnoj o"ali Rijeke i pop#ijeko sjekla dolinu
8umske #ijeke se do one liade na kojoj su ina!e "o#aili nji)oi konji%
5utom nat#a$ Ejla se osje(ala opu&teno, ali nije imala onaj #adostan osje(aj slo"ode kao kad su polazili
na ja)anje%% 5#emda su joj se sidjeli si ljudi koje je do sada sus#ela, jo& uijek ju je o!ekiala ta
elika p#oslaa, a ona "a& i nije jeda !ekala taj e!e#a&nji sus#et s ljudima 1eete 8pilje% Nije "ila
naikla na toliko ljudi odjednom%
,staili su Njisku i T#ka!a na t#anjaku i p#ona&li mjesto $dje #aste ona "iljka sapunja#ka, ali
1'ondala# ju je mo#ao pokazati Ejli% ,na nije p#epoznala tu "iljku% 5a'ljio ju je p#ou!ila, uo!i&i
sli!nosti i #azlike s onima koje je znala, kako "i "ila si$u#na da (e je u"udu(e znati #aspoznati, a onda
je uzela soju #e(icu sa su)im cjetoima koje je ko#istila za p#anje kose%
Vuk je zajedno s njima sko!io u Rijeku, no kada su p#estali na nje$a o"#a(ati pozo#nost "#zo je iza&ao%
Nakon &to su du$o pliali kako "i s tijela sp#ali su p#a&inu i natalo'enu
?@E
p#lja&tinu skupljanu tijekom du$o$ putoanja, sm#ili su ko#ijen sapunja#e i u udu"ini jedno$
plosnato$ kamena pomije&ali $a s malo ode kako "i do"ili "o$atu pjenu% T#ljali su tom pjenom
lastito tijelo, a onda, smiju(i se, i jedno d#u$o$ pa za#onili da to ispe#u% 1ala je malo su)i) cjetoa
1'on-dala#u, a ne&to staila na lastitu mok#u kosu% Ta se "iljka nije toliko pjenila, no imala je sje' i
u$odan mi#is% Kada je isp#ala kosu, mlada je 'ena "ila sp#emna iza(i iz ode%
Kad su se o"#isali mekom ko'om, #azast#li su je, sjeli na nju i sun!ali se% Ejla je uzela !e&alj s !eti#i
du$a zu"a, iz#ez"a#en iz "jelokosti mamuta, !e&alj &to joj $a je da#oala njezina p#ijateljica
Mamutoka 1i$ija, ali kada se po!ela !e&ljati 1'ondala# ju je zaustaio%
- 5usti da te ja po!e&ljam - #ekao je, uzimaju(i !e&alj% Volio ju je !e&ljati kada je op#ala kosu, u'iaju(i
u dodi#u te $uste, la'ne kose koja se, su&e(i se, p#eo"#azila u meke, elasti!ne uojke% ,na je to
osje(ala kao pose"no ma'enje%
- *i+aju mi se toja mama i sest#a - #ekla je Ejla, ok#enu-&i mu le+a dok ju je !e&ljao% - A i Vilama#%
- I ti se njima si+a&%
- A !ini mi se i da je 1'o)a#an do"a# o+a% Jesi li znao da ti i toj "#at imate jednake "o#e na !elu. -
upitala $a je% - Mo#a mi se si+ati kad mi iz$leda tako poznato%
- *idio mu se toj p#ek#asan osmije), "a& kao i meni%
Ejla je neko #ijeme &utjela, a onda je sljede(im komenta#om pokazala o !emu je #azmi&ljala - Nisi mi
#ekao da u tojoj *pilji ima toliko ljudi% To je kao da odje 'ii cijelo okupljeno 5leme - #ekla je% - I
!ini mi se da i) ti se poznaje&% Nisam si$u#na da (e meni to ikada po(i za #ukom%
- Ne "#ini, uspjet (e ti% I ne(e ti za to t#e"ati mno$o #emena - #ekao je, poku&aaju(i #azm#siti jedan
pose"no zam#&en p#amen kose% - ,), op#osti, jesam li p#ejako poukao.
- Ne, nisi% 1#a$o mi je &to sam kona!no upoznala 3elan-donu% ,na se #azumije u lije!enje0 "it (e dino
imati neko$a s kim mo$u o tome #az$oa#ati%
- Ejla, ona ima #lo eliku mo(%
- To je o!ito% Kako du$o je e( zelandona.
- /ekaj da se sjetim% Mislim da je to postala nedu$o nakon &to sam oti&ao 'ijeti kod 1alana#a% Tada
sam jo& uijek o njoj mislio kao o 3oleni% =ila je p#ek#asna% V#lo senzualna%
?@F
Mislim da nikada nije "ila m#&aa, ali se i&e i i&e je nalik Velikoj Majci% Mislim da joj se ti si+a&% -
Na t#enutak ju je p#estao !e&ljati, a onda se po!eo smijati%
- 8to je tako smije&no. - pitala je Ejla%
- *lu&ao sam te kad si joj $oo#ila kako si me p#ona&la, pa o Mladun!etu i se to% Mo'e& "iti si$u#na da
"i ti ona #ado postaila jo& $omilu pitanja% 7ledao sam iz#az njezino$ lica% ;ijek kad si joj od$oo#ila
na neko pitanje, ona je je#ojatno po'eljela postaiti t#i noa% *amo si je u!inila jo& i&e #adoznalom%
Ti to stalno #adi&% Ti si miste#ij, !ak i za mene% 3na& li ti, 'eno, koliko si izuzetna.
,k#enula se i on je po$leda zalju"ljenim po$ledom%
- 1aj mi malo #emena pa (u ti pokazati koliko ti mo'e& "iti izuzetan - od$oo#ila je, a licem joj se
p#o&i#i lijeni, senzualan osmije)% 1'ondala# se na$nuo da "i je polju"io%
3a!uli su smije) pa su se o"oje t#$nuli, $ledaju(i uokolo%
- ,), jesmo li ne&to p#ekinule. - upita 'ena% =ila je to ona p#ila!na 'ena sjetloplae kose i tamni)
o!iju koja je "ila zaustaila kako "i !ula &to 4ola#a $oo#i sojim p#ijateljicama o p#isti$lim putnicima%
;z nju su "ile jo& dije 'ene%
- Ma#ona2 - #ekao je 1'ondala#, malo se nam#&ti&i% - Ne, ni&ta nisi p#ekinula% *amo sam iznena+en &to
te idim%
- 3a&to "i "io iznena+en &to me idi&. 3a# si mislio da sam oti&la na neko neo!ekiano putoanje. -
upita Ma#ona%
1'ondala# se malo p#ome&koljio i "acio po$led na Ejlu koja je $ledala 'ene% - Ne, na#ano da nisam
mislio% Jednostano sam se iznenadio%
- ;p#ao smo malo &etale kad smo as opazile odje i mo#am ti p#iznati, 1'ondala#e, da nisam mo$la
odoljeti a da te ne natje#am da ti "ude malo neu$odno% Kona!no, mi smo si "ili dali ,"e(anje%
,ni si nisu slu'"eno "ili o"e(ani, no nije joj to sada spominjao% 3nao je da je si$u#no kod nje "io
sto#io utisak da su "ili%
- Nisam mislio da jo& uijek 'ii& tu% Mislio sam da si se mo'da zd#u'ila s nekim iz d#u$e 8pilje%
- I jesam, ali to nije pot#ajalo pa sam se #atila% - 5#omat#ala je nje$oo !#sto, p#eplanulo $olo tijelo
na na!in koji mu je "io poznat% - Nisi se mno$o p#omijenio u oi) pet $odina, 1'ondala#e% ,sim oi)
pa# $adni) o'iljaka% - *k#enula
?@G
je po$led na Ejlu - Ali mi nismo sada do&le oamo da "i s to"om #az$oa#ale% 1o&le smo upoznati
toju p#ijateljicu -#ekla je Ma#tona%
- Ve!e#as (e ona "iti sima slu'"eno p#edstaljena - #ekao je, postai&i se za&titni!ki p#ema Ejli%
- I mi smo za to !ule, ali nama ne t#e"a <o#malno upoznaanje% *amo smo je 'eljele pozd#aiti i u!initi
da se osjeti do"#odo&lom%
*ada je te&ko mo$ao od"iti da i) p#edstai% - Ejlo iz Lalje$ lo$o#a Mamutoaca, oo je Ma#ona iz
1eete 8pilje 3e-landonaca i njezine p#ijateljice% - Malo se "olje za$ledao -5o#tula. Iz 5ete 8pilje. Jesi
li to ti.
6ena se osmje)nula i po#umenjela od zadooljsta &to je se on sje(a% Ma#ona se nam#&tila $ledaju(i je%
- 1a, ja sam 5o#tula, ali sada sam u T#e(oj 8pilji% - ,na $a se jako do"#o sje(ala% =ila $a je *a"#ala za
soj 5#i o"#ed%
Ali on se p#isjetio kako je ona "ila jedna od oni) djeojaka koje su $a kasnije posuda slijedile
poku&aaju(i se s njim na(i nasamo, p#emda im je "ilo za"#anjeno d#u'iti se "a#em $odinu dana nakon
5#o$ o"#eda% Ta njezina upo#nost je malo poka#ila uspomenu na te o"#ede nakon koji) je osje(ao
nje'nu simpatiju p#ema sakoj od ti) djeojaka%
- /ini mi se, Ma#ona, da ne poznam toju d#u$u p#ijateljicu - #ekao je% ,a se doimala ne&to mla+om
ne$o ostale dije%
-Ja sam Lo#aa, 5o#tulina sest#a - #ekla je djeojka%
- Mi smo se po!ele d#u'iti kada sam se zd#u'ila s !ojekom iz 5ete 8pilje - #ekla je Ma#ona% - ,ne su
me posje(iale% - ,k#enula se p#ema Ejli - 5ozd#aljena, Ejla Mamuto-ko%
Ejla je ustala i uz#atila pozd#a% 5#emda joj to ina!e ne "i smetalo, osje(ala se pomalo nela$odno &to
se "ez ikake odje(e na se"i sus#e(e s nepoznatim 'enama pa je omotala oko pojasa onu ko'u u koju
se o"#isala i staila je oko #ata soj amulet%
- 5ozd###aljena, Ma###ona iz 1eete 8pilje 3elandonaca - #ekla je Ejla, a pomalo 9kot#ljaju(i9 $las # i
$#len iz$oo# ju je odma) ozna!io kao st#ankinju% - 5ozd###aljena, 5o###tula iz 5ete 8pilje i pozd###a
tojoj sest#i Lo###ai%
Mla+a se djeojka ne#ozno nasmijala Ejlinom smije&-
?@H
nom na!inu $oo#a, a onda je to poku&aala p#ik#iti, dok je 1'ondala# opazio t#a!ak podsmje)a na
Ma#oninom licu% ,"#a mu se nam#&tila%
- 6eljela sam i i&e ne$o te samo pozd#aiti, Ejla - #ekla je Ma#ona% - Ne znam je li ti 1'ondala# ikada
spomenuo, ali, kao &to si sada !ula, mi smo "ili ,"e(ani kada je on iznenada odu!io po(i na soje
eliko putoanje% *i$u#na sam da #azumije& kako mi to "a& i nije "ilo d#a$o%
1'ondala# se poku&aao dosjetiti ne!e$a s !im "i sp#ije!io ono &to je znao da (e uslijediti, da (e
Ma#ona sada $oo#iti Ejli koliko je "ila nes#etna i isp#i!ati joj se &to je on sk#iio, no iznenadila $a je%
- Ali to je "ilo pa p#o&lo - #ekla je Ma#ona% - Isk#eno #e!eno, nisam e( $odinama ni pomislila na
nje$a, se dok danas niste sti$li% Ipak, d#u$i ljudi mo'da i nisu to za"o#aili, a neki od nji) ole p#i!ati%
6eljela sam im dati mate#ijala, ne!e$ d#u$o$ o !emu (e mo(i $oo#iti pa im pokazati kako as mo$u
do!ekati kako t#e"a% - 5okazala je p#ema sojim p#ijateljicama, kako "i i nji) uklju!ila - Mi sada
odlazimo u moju so"u i tamo (emo se p#ip#emati za e!e#a&nju se!anost s kojom (e se p#oslaiti a&
dolazak, pa smo mislile, Ejla, da (e& nam se mo'da )tjeti p#id#u'iti% Tamo je e( moja #o+akinja
Vajlopa%%% sje(a& se Vajlope, za# ne, 1'ondala#e. Mislila sam da (e& tako imati p#i$odu upoznati se s
nekim 'enama p#ije to$ e!e#a&nje$ slu'"eno$ upoznaanja%
Ejla je osjetila izjesnu napetost, pose"no izme+u Ma#o-ne i 1'ondala#a ali, s o"zi#om na okolnosti, to
i ne "i "ilo tako neo"i!no% 1'ondala# je "io spominjao Ma#onu i to da su si, p#ije ne$oli je oti&ao,
$otoo dali ,"e(anje, pa je mo$la zamisliti kako "i se ona osje(ala da je "ila na Ma#oninom mjestu%
Ali Ma#ona je sada #lo oto#eno #ekla &to o tome misli, a Ejla se 'eljela malo "olje upoznati sa
'enama%
Nedostajale su joj p#ijateljice% 1ok je od#astala upoznala je #lo malo soji) #&njakinja% ;"a, Izina
p#aa k(i, joj je "ila poput sest#e, ali ;"a je "ila mno$o mla+a od nje i p#emda je Ejla s #emenom
zaoljela se 'ene =#unoo$ plemena, ipak je tu "ilo neki) #azlika% =ez o"zi#a koliko se ona "ila
t#udila postati do"#om 'enom 5lemena, neke se sta#i ipak nisu mo$le p#omijeniti% *e dok nije do&la
'ijeti s Mamutocima i tamo upoznala 1i$iju, nije znala kako je lijepo mo(i #az$oa-
?@:
#ati s nekim tko je toji) $odina% Nedostajala joj je 1i$ija, a i Tolija, koja je p#ipadala 8a#amudoncima
i koja joj je u"#zo postala p#ijateljicom koje (e se cijelo$a 'iota sje(ati
- Iala ti, Ma#ona, #ado "i) am se p#id#u'ila% ,o je se &to imam od odje(e - #ekla je, "#zo
odjenu&i soju jednostanu odje(u koja je e( p#o&la sito i #e&eto du$o$ putoanja - ali Ma#tona i
4ola#a (e mi pomo(i iz#aditi nou odje(u% Rado "i) idjela &to i nosite%
- Mo'da "ismo ti i mo$le dati nekoliko sta#i, kao da# za do"#odo&licu - #ekla je Ma#ona%
- 1'ondala#e, "i li )tio ponijeti sa so"om ou ko'u &to se su&i.
- Na#ano - #ekao je% Na t#enutak ju je p#iinuo uza se i dodi#nuo njezin o"#az sojim, a onda su ona i
t#i 'ene k#enule%
1ok i) je $ledao kako odlaze, 1'ondala#oe su "o#e postale jo& du"lje% 5#emda on nije slu'"eno
ponudio Ma#oni da se s njom zd#u'i, "io ju je tada naeo na pomisao kako (e se na dolaze(em
Ljetnom sa"o#u na ,"#edu zd#u'ianja i oni zd#u'iti pa je e( se plani#ala% *i$u#no joj je "ilo #lo
te&ko kada je oti&ao%
,n je, me+utim, nije olio% =ila je, "ez sumnje, #lo lijepa% Ve(ina mu&ka#aca je mislila kako je ona
najljep&a i najpo'eljnija 'ena od si) koje su dolazile na Ljetne sa"o#e% I p#emda se on u tome nije
pose sla$ao s nji)oim mi&ljenjem, mo#alo joj se p#iznati da je "ila #lo je&ta kada se #adilo o
dijeljenju 1onini) 1a#oa ;'itka% Ipak ona nije "ila ta koju "i on naji&e 'elio% No ljudi su $oo#ili
kako si oni sa#&eno p#istaju, "ili su z$odan pa# i si su o!ekiali da (e oni sezati !o#% /ak je i on to
manje-i&e o!ekiao% 3nao je da (e jedno$a dana po'eljeti zasnoati o$nji&te s nekom 'enom i
njezinom djecom, a kako nije mo$ao imati 3olenu, jedinu 'enu koju je 'elio, onda je to mo$la "iti i
Ma#ona%
Nije to 'elio samome se"i p#iznati, ali osjetio je olak&anje kada je odlu!io s Tonolanom k#enuti na put%
Tada mu se to !inilo najlak&im na!inom da se oslo"odi te soje eze s njom% =io je si$u#an da (e, kada
on ode, ona na(i neko$ d#u$o$% Rekla je kako je i na&la, ali da to nije pot#ajalo% =io je o!ekiao kako
(e je zate(i uz o$nji&te puno djece% A ona nije djecu ni spomenula% To $a je iznenadilo%
?@J
Nije imao pojma da (e je, kad se "ude #atio oamo, zate(i nezd#u'enu% Jo& je uijek "ila #lo lijepa
'ena, ali imala je te&ku na#a i neke lo&e oso"ine% 3nala je "iti puna p#ezi#a i osetolju"ia%
1'ondala#oo se !elo sm#klo od "#i$e dok je $ledao kako Ejla i t#i 'ene odlaze p#ema 1eetoj &pilji%
??@
Vuk je spazio kako Ejla s t#i 'ene ide onom stazicom &to p#olazi liadom na kojoj su konji, pa je
pot#!ao p#ema njoj% ;$leda&i to$ k#upno$ meso'de#a, Lo#aa je #isnula, 5o#tula je uzda)nula i u
panici po!ela $ledati kamo "i pot#!ala, dok je Ma#ona p#o"lijedila od st#a)a% /im je spazila Vuka, Ejla
je po$ledala 'ene pa mu je, idje&i nji)ou #eakciju, "#zo dala znak neka stane%
- Vu!e, stani2 - $lasno je iknula, i&e z"o$ ti) 'ena ne$o zato da zaustai 'iotinju, p#emda je $las jo&
poja!ao znak koje$ mu je pokazala% Vuk se odma) zaustaio i $ledao Ejlu, sp#emno !ekaju(i znak koji
(e mu pokazati da joj mo'e p#i(i%
- 6elite li se upoznati s Vukom. - upitala je pa, idje&i kako 'ene jo& uijek pokazuju st#a), dodala -
Ne(e am u!initi ni&ta na'ao%
- 3a&to "i) se 'eljela upoznati sa 'iotinjom. - pitala je Ma#ona%
Ton kojim je to #ekla p#isilio je Ejlu da malo "olje po$leda sjetloplae kose% 3apazila je st#a), no
iznenadila ju je ona nat#u)a $a+enja pa !ak i ljutnje% Ejla je mo$la s)atiti taj st#a), ali su joj se oe
ostale #eakcije !inile nep#imje#enim% To si$u#no nisu "ile #eakcije kake je #anije mo$la idjeti da i) ta
'iotinja izazia% ,stale dije 'ene su po$ledale Ma#onu i, slijede(i njezin p#imje#, nisu pokazale
nikaka znak da "i 'eljele p#i(i "li'e uku%
Ejla je idjela kako je sada i Vuk postao op#ezniji% Mo#a da je i on ne&to osjetio, pomislila je - Vu!e, idi
na+i 1'ondala#a
- #ekla je, daju(i mu znak neka ide% ,n je jo& t#enutak tamo stajao i $ledao je, a oti&ao je tek tada kada
je idio kako se ona i t#i 'ene uspinju stazom koja je odila do $olemo$ kamenito$ zakloni&ta 1eete
8pilje%
5utom su se mimoi&le s nekoliko ljudi i si su oni #ea$i#ali idje&i je s te t#i 'ene% Neki su do"acili
po$led pun na$a+anja ili z"unjen osmije), dok su d#u$i iz$ledali za!u+eno, !ak zapanjeno% /inilo se
da samo mala djeca ne o"#a(aju na nji)
???
pozo#nost% Ejla nije mo$la a ne zapaziti kako je to !ini pomalo ne#oznom%
5#omat#ala je Ma#onu i oe d#u$e t#i 'ene, na#ano ne uo!ljio, ne$o slu'e(i se na!inom 'ena iz
5lemena% Nitko nije mo$ao "iti tako nezamjetan kao 'ene 5lemena% Mo$le su se ti)o stopiti s
k#ajolikom i !inilo se da su nestale, ostaljaju(i utisak kako uop(e nisu sjesne ni!e$a oko se"e, ali to
je "ila a#ka%
,d #emena kada su jo& "ile pose malene, djeoj!ice su u!ile da nikada ne smiju zu#iti pa !ak ni
po$ledati iz#ano u mu&ka#ca, da "udu nezamjetne, ali se ipak od nji) o!ekialo da znaju kada netko
t#e"a ili 'eli nji)ou pozo#nost% 5osljedica to$a je "ila da je 'ena 5lemena nau!ila us#edoto!iti se i
p#ecizno, tek "aci&i po$led, #lo "#zo apso#"i#ati a'ne in<o#macije tek iz ne!ije$ staa tijela, iz neke
k#etnje ili iz#aza lica% 5#itom su #ijetko kada po$#ije&ile%
Ejla je u tome "ila je&ta kao "ilo koja od nji), iako nije "ila toliko sjesna to$ iskusta &to su joj $a
donijele $odine p#oedene u 5lemenu, koliko je znala soje sposo"nosti u 9!itanju9 $oo#a tijela%
5#omat#anje oi) 'ena ju je sada naelo da "ude op#ezna i p#isililo ju je da se ponoo pita koji su
Ma#onini motii, no nije 'eljela donositi nikake p#eu#anjene zaklju!ke%
Kad su se na&le u kamenom zaklonu po&le su d#u$im putom od ono$ kojim je ona "ila p#o&la, a onda
su sti$le do p#ost#ano$ "o#ai&ta smje&teno$ "li'e cent#alnom p#osto#u% Ma#ona i) je uela unut#a, a
tamo i) je do!ekala d#u$a 'ena koja je, !inilo se, !ekala na nji)%
- Ejla, oo je moja #o+akinja Vajlopa - #ekla je Ma#ona, dok su p#olazile k#oz $lanu p#osto#iju i
ulazile u p#osto# za spaanje% - Vajlopa, oo je Ejla%
- 5ozd#aljena - #ekla je Vajlopa%
Nakon si) oni) p#ili!no <o#malni) upoznaanja koja je Ejla imala s 1'ondala#oom "liskom
#od"inom, oako aljkao p#edstaljanje Ma#oninoj #o+akinji i to "ez ikake do"#odo&lice, p#emda je
sada po p#i puta "ila u tom "o#ai&tu, !inilo se Ejli !udnim% Nije to "ilo u skladu s onim pona&anjem
kako je e( "ila nau!ila o!ekiati od 3elandonaca%
- 5ozd###aljena, Vajlopa - #ekla je Ejla% - Je li oo "o#ai&te toje.
??A
Vajlopu je iznenadio Ejlin neo"i!an na!in $oo#a i "ila je pose nenaikla !uti "ilo kaka d#u$i jezik
osim lastito$ pa je imala izjesni) pote&ko(a da #azumije tu st#ankinju%
- Ne - upala je Ma#ona% - ,o je dom mo$a "#ata, nje$oe d#u'ice i njezini) t#oje djece% Vajlopa i ja
'iimo tu kod nji)% Mi dijelimo ou so"u%
Ejla se o"az#ela po p#osto#u o$#a+enom panelima, na sli!an na!in kako je i Ma#tonino "o#ai&te "ilo
podijelje no%
- *p#emale smo se u#editi na&u kosu i lice za e!e#a&nju <e&tu - #ekla je 5o#tula% 5o$ledala je Ma#onu i
taj po$led pop#atila udo#ni!kim osmije)om koji se p#eto#io u p#ez#i kada je opet po$ledala Ejlu% -
Mislile smo da (e& se mo'da )tjeti u#editi zajedno s nama%
- Iala am &to ste me pozale% Rado "i) idjela kako i to #adite - #ekla je Ejla% - Ne znam o"i!aje
3elandonaca% 5onekad mi je moja p#ijateljica 1i$ija znala nap#aiti <#izu#u, ali ona je Mamutoka i
'ii jako daleko odade% 3nam da je i&e nikada ne(u idjeti i nedostaje mi% Lijepo je imati p#ijateljice%
5o#tula je "ila iznena+ena i di#nuta tom isk#eno&(u p#i-do&lice pa je p#ijateljski od$oo#ila i sada je
p#ijeto#ni osmije) postao topao i isk#en%
- Kako se oa p#oslaa o#$anizi#a te"i u !ast, Ejla, - #ekla je Ma#ona - )tjele smo ti dati i neku odje(u% -
Ma#ona je $ledala odje(u koja je "ila suda uokolo%
Ejla je idjela nekoliko odjeni) p#edmeta #a&i#eni) na k#eetu i po podu, u$lanom )la!e i ko&ulje
du$i) #ukaa ili tunike% Tada je po$ledala odje(u koju su oe !eti#i 'ene imale na se"i%
Vajlopa, koja je, iz$leda, "ila sta#ija od Ma#one, nosila je odje(u sli!nu jednoj od oni) #azasuti) p#ed
njima, p#ili!no &i#oku i komotnu% Lo#aa, koja je jo& "ila mlada, imala je k#atku ko'natu tuniku "ez
#ukaa, oko "okoa ezanu pojasom, k#ojenu malo d#uk!ije od te #azast#te odje(e% 5o#tula, koja je "ila
p#ili!no de"ela, nosila je suknju s na"o#ima, iz#a+enu od neko$ mate#ijala s laknima i nekaka
p#e&i#ok $o#nji dio s du$a!kim #esama koje su isjele p#eko suknje% Ma#ona, koja je "ila m#&aa ali
do"#o o"likoana, nosila je #lo k#atak $o#nji dio "ez #ukaa, nap#ijed oto#en, o"ilato uk#a&en
pe#lama
??B
i pe#jem te c#enkastim #esama koje su se s donje$ po#u"a spu&tale do st#uka, dok je dolje imala tek
neki k#atak komad ko'e omotan oko "okoa, jedan od onaki) kake je Ejla za topli) dana nosila
tijekom soje$ putoanja%
1'ondala# joj je "io pokazao kako (e taka p#aokutan komad ko'e p#ou(i izme+u no$u i onda to
#emenom sezati oko st#uka% *p#ijeda i st#a$a ostali "i isjeti komadi te t#ake, a na "okoima i) se
spajalo pa je se podsje(alo na k#atku suknjicu% Vidjela je da je oa Ma#onina imala sp#ijeda i st#a$a
#ese, a na "okoima nije "ila spojena, tako da je otk#iala du$a!ke, $ole,do"#o o"likoane no$e, a i
#emen je "io ezan #lo nisko, jeda ne&to iznad "okoa pa su se, dok je )odala, one #ese sp#ijeda i
st#a$a ljuljale% Ejla pomisli kako je ta Ma#onina odje(a, taj #lo k#atak $o#nji dio koji sp#ijeda nije "io
spojen, a ne "i se ni mo$ao sastaiti, i ta ko'a oko "okoa, kako je se to "ilo sui&e maleno, kao da je
"ilo k#ojeno za dijete a ne za od#aslu 'enu% Ipak, "ila je pose si$u#na da je ta plaokosa 'ena
namje#no i #lo pa'ljio oda"#ala up#ao taku odje(u
- Iajde, iza"e#i ne&to, - ponudi joj Ma#ona - a onda (emo ti slo'iti <#izu#u% 6elimo da oo za te"e "ude
izuzetna no(%
- *e oe sta#i iz$ledaju tako elike i te&ke - #ekla je Ejla% 3a# to ne "i "ila p#ei&e topla odje(a.
- No(u je sje'ije, - #ekla je Vajlopa - a to se i nosi tako da "ude #lo &i#oko% Kao oo - podi$la je #uke
pokaza&i kako joj je "luza &i#oka%
- Eo, p#o"aj oo - #ekla je Ma#ona, uzimaju(i tuniku%
- 5okazat (emo ti kako je t#e"a& nositi%
Ejla je sukla soju tuniku i skinula onu #e(icu s amu-letom koju je nosila oko #ata pa to odlo'ila na
policu i dopustila da joj 'ene nauku tuniku p#eko $lae% 5#emda je "ila i&a od "ilo koje od oi) 'ena,
ta tunika joj je isjela se do koljena, a p#edu$i #ukai p#ek#ili su joj &ake%
- ,o je p#eeliko - #ekla je% Nije idjela Lo#au, no u!inilo joj se da iza se"e !uje neki p#i$u&en zuk%
- Ne, nije - #ekla je Vajlopa, &i#oko se osmje)uju(i%
- *amo t#e"a& sezati pojas, a #ukai i mo#aju "iti podinuti% ,ako kao kod mene, idi&. 5o#tula,
dodaj mi taj #emen da joj poka'em%
??E
1e"ela 'ena je donijela #emen, ali se i&e nije osmje)iala, za #azliku od Ma#one i njezine #o+akinje
koje nisu &tedjele na osmjesima% Ma#ona je uzela #emen i sezala $a oko Ejle% - Mo#a& $a ezati nisko,
oako, sasim oko "okoa pa onda na"o#ati i pustiti neka isi p#eko pojasa pa (e i #ese do"#o padati%
Vidi&.
Ejli se jo& uijek !inilo kako je tu p#ei&e mate#ijala% - Ne, mislim da mi oo ne p#istaje% 3aista mi je
p#eeliko% A po$ledaj i oe )la!e - #ekla je, uzimaju(i pa# koji je "io uz tuniku i postaila i) isp#ed
se"e% - Taj st#uk mi do+e jako isoko% - *ukla je tuniku p#eko $lae%
- Ima& p#ao - #ekla je Ma#ona% - 5#o"aj d#u$u% - ,da"#a-le su d#u$u odje(u, ne&to manju i o"ilato
uk#a&enu pe#lama iz#a+enim od "jelokosti i &koljkama%
- ,o je #lo lijepo - #ekla je Ejla, $ledaju(i p#ednju st#anu tunike% 7otoo je i p#ei&e lijepa%%%
Lo#aa je nekako !udno <#knula pa se Ejla ok#enula p#ema njoj, ali oa je "ila licem ok#enuta na d#u$u
st#anu%
- Ali ipak je #lo te&ka i jo& uijek p#eelika - nastaila je Ejla, $oo#e(i o d#u$oj tunici%
- 5#etpostaljam da ti se !ini elikom je# nisi naiknuta na zelandonski stil odijeanja - sm#knuto #e!e
Ma#ona, a onda se #azed#i i licem joj p#eleti samozadooljan osmije)% - Ali mo'da ima& i p#ao%
5#i!ekaj odje% Mislim da znam ne&to &to "i ti sa#&eno od$oa#alo, a tek je nedano iz#a+eno% -
Napustila je p#osto# za spaanje i oti&la u d#u$i dio "o#ai&ta% ;"#zo se #atila s d#u$om odje(om%
,o je "ilo mno$o manje i lak&e% Ejla je p#o"ala% ;ske )la!e su joj dopi#ale do poloine listoa, ali su
joj to!no p#istajale u st#uku, $dje se p#ednji dio p#eklapao i ezao !#stim, elasti!nim #emenom% 7o#nji
dio je "ila tunika "ez #ukaa s du"okim iz#ezom na p#ednjoj st#ani k#oz koji je "ila p#oedena tanja
uzica tako da se mo'e sezati% =ila joj je malo tijesna pa Ejla nije mo$la do k#aja spojiti k#ajee iz#eza,
ali kada "i ostaila tu uzicu samo p#ou!enu to uop(e ne "i iz$ledalo lo&e% 3a #azliku od ostale #o"e
oo je "ila jednostana odje(a "ez uk#asa, iz#a+ena od mekane ko'e koja je "ila u$odna za tijelo%
- ,o je #lo udo"no - #ekla je%
- A imam jo& ne&to !ime (e& to do"#o upotpuniti - #ekla
??F
je Ma#ona, pokazuju(i joj pojas istkan #azno"ojnim nitima i #lo slo'eno$ uzo#ka%
- To je jako lijepo iz#a+eno i #lo je zanimlji uzo#ak -#ekla je Ejla, dok joj $a je Ma#ona ezala nisko
ispod st#uka% =ila je zadooljna s tom odje(om% - ,o (e mi od$oa#ati -#ekla je% - 3a)aljujem ti na
tom da#u% - ,pet je staila soj amulet oko #ata, a soju je odje(u smotala%
Lo#au je ne&to $u&ilo u $#lu pa je zaka&ljala% - Mo#am popiti malo ode - #ekla je i izju#ila iz
p#osto#ije%
- A sada mi mo#a& dopustiti da ti s#edim kosu - #ekla je Vajlopa, jo& uijek se &i#oko osmje)uju(i%
- A ja o"e(ajem da (u ti na&minkati lice !im za#&im &minkanje 5o#tule - izjai Ma#ona
- A ti si mi, Vajlopa, o"e(ala da (e& me po!e&ljati - #ekla je 5o#tula%
- I meni si o"e(ala - jaila se Lo#aa, s ulaza u p#osto#iju%
- Ako te je p#o&ao toj napad ka&lja - #ekla je Ma#ona, upu(uju(i joj o&ta# po$led%
1ok ju je Vajlopa !e&ljala p#tljaju(i oko njezine kose, Ejla je sa zanimanjem p#omat#ala kako Ma#ona
uk#a&aa lice d#u$im djema 'enama% Ko#istila se st#dnutom masno(om pomije&anom s u p#a)
usitnjenim 'utim i c#enim oke#om, kako "i dodala "oju usnama, o"#azima i !elu, a ona pomije&ana sa
c#nim p#a)om u$ljena slu'ila je isticanju o!iju% Tada se poslu'ila intenzinijim nijansama neki) "oja i
pa'ljio im po licima isc#tala to!ke i #azli!ite d#u$e o"like na na!in koji je Ejlu podsje(ao na tetoa'e
koje je idjela kod neki) ljudi%
- 1aj, Ejla, da ti sada u#edim lice - #ekla je Ma#ona% - Mislim da je Vajlopa za#&ila s <#izu#om%
- ,), da - #ekla je Vajlopa% -Ja sam za#&ila% Neka ti sada Ma#ona u#edi lice%
Iako su ti uk#asi na licima 'ena "ili zanimljii, Ejli se ta zamisao nije sidjela% Tamo u Ma#toninom
"o#ai&tu je idjela kako su i "oje i uk#asi upot#e"ljeni #lo suptilno i to joj se sidjelo, no nije "ila
si$u#na si+a li joj se i na!in na koji su oe 'ene "ile uk#a&ene% ,o joj se nekako !inilo p#etje#anim%
- Ne%%% ja ne "i) - ust#u!aala se -Ali mo#a&2 - uz#ujala se Lo#aa%
- *i si to nap#ae - #ekla je Ma#ona% - =it (e& jedina "ez to$a na licu%
??G
- 1a2 Ma )ajde, pusti Ma#onu neka ti to nap#ai% Tako se 'ene #ade - dodala je Vajlopa%
- 3"ilja "i mo#ala - u#$i#ala je i Lo#aa% - *i uijek 'ele da im Ma#ona u#edi lice% Ima& s#e(e &to ti
uop(e 'eli to nap#aiti%
Toliko su naalile na nju da se Ejla po'eljela odup#ijeti% Ma#tona joj nije "ila ni&ta #ekla o tome da (e
mo#ati oslikati lice% 6eljela je da joj ostae malo #emena pa da sama odlu!i, a ne da je oako
p#isiljaaju p#i)atiti neki o"i!aj na koji nije naikla%
- Ne, ne "i) sada% Mo'da kasnije - #ekla je%
- ,n, daj se e( odlu!i i u!ini to% Nemoj sada se poka#iti - #ekla je Lo#aa%
- Ne2 Ne 'elim imati oslikano lice - #ekla je Ejla s takom !#stom odlu!no&(u da su kona!no p#estale
#&iti p#itisak na nju%
5#omat#ala i) je kako jedna d#u$u <#izi#aju #ade(i #lo komplici#ane pletenice i spi#ale, uk#a&aaju(i
kosu deko#atinim !e&ljeima i i$lama% Kona!no su staile i uk#ase za lice% Ejla nije ni zamijetila
st#ate&ki #aspo#e+ene #upe na nji)oim licima, se dok nisu na usne #esice staile nau&nice, a u #upe na
nosu, o"#azima i ispod donje usne udjenule uk#ase nalik !epoima pa su #anije naslikane deko#acije
sada jo& i&e istakle oe dodatne uk#ase%
- 5a za# ti ni$dje nema& p#o"u&enu ko'u. - pitala je Lo#aa% - Mo#at (e& si to nap#aiti% 8teta &to to ne
mo'emo sada u!initi%
Ejla uop(e nije "ila si$u#na da 'eli te #upe po se"i, osim mo'da na u&ima kako "i mo$la nositi one
nau&nice koje je nosila sa so"om jo& od Ljetno$ sa"o#a Loaca na mamute% 7ledala i) je kako oko
#ata staljaju pe#le i p#ijeske, a na #uke na#ukice%
3amijetila je kako 'ene s #emena na #ijeme po$ledaaju nekamo iza p#e$#adno$ panela% Kad joj je
kona!no malo dosadilo se to !e&ljanje i u#e+ianje ustala je i oti&la tamo, po$ledati u &to to one
$ledaju% /ula je kako je Lo#aa uzda)nula kada je ona u$ledala onaka c#n i do sjaja u$la!an komad
d#-eta, sli!an #e<lekto#u u Ma#toninom "o#ai&tu i kada se po$ledala%
Ejla nije "ila zadooljna od#azom koje$ je u$ledala% Kosa
??H
joj je "ila o!e&ljana u pletenice i spi#ale, no "ile su nekako !udno i #u'no #azmje&tene, ne onako u
lijepom i simet#i!nom #edu kao kod d#u$i) 'ena% Vidjela je kako Vajlopa i Ma#ona $ledaju jedna
d#u$u, a onda su sk#enule po$ledom% Kada je poku&ala u)atiti po$led neke od 'ena one su to
iz"je$aale% Tu se ne&to !udno do$a+alo i to joj se nije sidjelo% A sakako joj se nije sidjelo to &to su
joj nap#aile s kosom%
- Mislim da (u imati #aspu&tenu kosu - #ekla je Ejla i zapo!ela iz soje <#izu#e aditi !e&ljee, i$le i
&koljke% -1'ondala#u se tako naji&e si+a% - Kad je se to poadila iz kose, uzela je !e&alj i p#oukla
$a k#oz du$u, $ustu tamno'utu kosu koja je, sad sje'e op#ana, "ila elasti!na i p#i#odno aloita%
5op#aila je amulet koje$ je nosila o #atu0 nikada nije oljela "iti "ez nje$a iako $a je !esto nosila
ispod odje(e, a onda se po$ledala u #e<lekto#% Mo'da (e jedno$a dana nau!iti sama si nap#aiti <#izu#u,
ali zasad joj se i&e si+alo da joj kosa p#i#odno pada% 5o$ledala je Vajlopu i pitala se kako ta 'ena nije
idjela da joj je <#izu#a "ila tako !udna%
Ejla je u #e<lekto#u idjela soju ko'natu #e(icu s amu-letom i poku&ala ju je idjeti onako kako "i je
netko d#u$i idio% V#e(ica je "ila k#$aa z"o$ p#edmeta koji su "ili u njoj, a i "oja joj je, z"o$ znoja i
izno&enosti, "ila tamnija ne$o #anije% Ta mala uk#a&ena #e(ica je izo#no t#e"ala sad#'aati p#i"o# za
&ianje% *ada su samo $ole &uplje cje!ice p#eostale od nekad deko#atini) "ijeli) pti!ji) pe#a koja su
#esila donju iicu, ali uk#as od "jelokosni) pe#li jo& je uijek "io nedi#nut i "io je zanimlji dodatak
ooj pose jednostanoj tunici% ,dlu!ila je #e(icu nositi izana, da se idi%
*jetila se kako ju je njezina p#ijateljica 1i$ija, idje&i onu Ejlinu sta#u, o"i!nu #e(icu, na$oo#ila
neka amulet stai u ou% *ada je e( i oa "ila sta#a i ot#cana% 5omislila je kako (e u"#zo mo#ati
nap#aiti nou, ali ou ne(e "aciti je# ju je uz nju ezalo mno&to uspomena%
Mo$la je !uti kako se ani, izan oo$ "o#ai&ta, odijaju mno$e aktinosti, a i zamo#ilo ju je
p#omat#anje oi) 'ena koje su sada jo& jedna du$oj #adile one zadnje, sitne detalje uk#a&aanja kose i
lica koji i&e nisu utjecali na op(i dojam% Kona!no se !ulo kako je netko za$#e"ao po panelu od si#oe
ko'e pok#aj ulaza%
??:
- *i !ekaju Ejlu - iknuo je neki $las% 3u!alo je kao da to $oo#i 4ola#a%
- Reci im da (e u"#zo iza(i - od$oo#ila je Ma#ona% - Ejla, jesi li si$u#na da ne(e& da ti malo nama'em
lice. Kona!no, cijela oa se!anost je z"o$ te"e%
- Ne, z"ilja ne 'elim%
- E) onda, s o"zi#om da te si !ekaju, mo'da "i ti mo$la #anije k#enuti% Mi (emo jo& malo ostati tu -
#ekla je Ma#ona% - Mo#amo se jo& p#esu(i%
- *la'em se - #ekla je Ejla, s#etna &to sada ima izliku i mo'e oti(i% /inilo joj se da je e( jako du$o tu%
- 3a)aljujem am na da#oima - sjetila se #e(i% - ,o je zaista #lo udo"na odje(a% - ;zela je soju
izno&enu tuniku i k#atke )la!e i iza&la%
Ispod kamene nadst#e&nice nije "ilo niko$a0 4ola#a je oti&la ne !ekaju(i je% =#zo je k#enula p#ema
Ma#toninom "o#ai&tu i odma) pok#aj ulaza ostaila soju odje(u pa po'u#ila p#ema onim ljudima koji
su se okupili ani, izan sjene isoke kamene police koja je &titila $#a+eine koje su se pod njom
smjestile%
Kada se pojaila na sjetlo kasnoposlijepodneno$ sunca, nekolicina ljudi koji su tu stajali p#ekinuli
su #az$oo# i za"lenuli se u nju oto#eni) usta% Tada su je jo& neki p#imijetili i po!eli zu#iti u nju% Ejla
je uspo#ila ko#ak i onda stala, os#nu&i se p#ema tim ljudima &to su tako "uljili u nju% ;sko#o je zam#o
saki #az$oo#% ,djednom se u nastaloj ti&ini za!ulo kako se netko zace#ekao% ,nda se jo& netko
nasmijao pa onda i d#u$i% ;sko#o su se si smijali%
3a&to li se smiju. *miju li se njoj. 3a# ne&to nije u #edu. =ilo joj je tako neu$odno da je poc#enjela
Je li, ne znaju(i, u!inila neku eliku po$#e&ku. 5o$ledala je oko se"e 'ele(i po"je(i, no ne znaju(i na
koju "i st#anu%
Vidjela je kako 1'ondala#, lica sm#knuto$ od ljutnje, ide p#ema njoj%
- 1'ondala#e, - iknula je dok joj je p#ilazio - za&to mi se si smiju. 8to nije u #edu. 8to sam u!inila. -
Nije ni opazila da $oo#i jezikom Mamutoaca%
- ,djenula si mu&ke zimske $a(e% Nosi& pojas koje$ dje!aci u pu"e#tetu nose p#i$odom o"#eda
inicijacije kako "i sima o"znanili da su sp#emni za soju doni-'enu - od$oo-
??J
#io joj je 1'ondala# istim jezikom kojim je ona sada $oo#ila% =io je "ijesan &to je Ejla e( p#o$ dana
dolaska u nje$o na#od "ila '#tom tako ok#utne &ale%
- Kako si do&la do te odje(e. - pitala je Ma#tona, p#ilaze(i im%
- Ma#ona - od$oo#i 1'ondala# umjesto nje% - 5#i&la nam je dok smo sjedili uz Rijeku i #ekla Ejli kako
joj 'eli pomo(i da se odjene za e!e#a&nju se!anost% T#e"ao sam znati da ima neki opak plan s kojim
mi se 'eljela osetiti%
*i t#oje su se ok#enuli, po$leda&i ot#a$a p#ema natk#i-tom dijelu $dje je "ilo "o#ai&te Ma#onino$
"#ata% Tamo su, na samom #u"u sjene koju je "acala iz"o!ena stijena, stajale !eti#i 'ene% ,slanjale su se
jedna na d#u$u, smiju(i se do suza 'eni koju su t#ikom namamile da odjene pose nep#ikladnu mu&ku
odje(u, pa im se od suza po licima #azmazala sa pa'ljio nanesena &minka, ostaljaju(i c#ne i c#ene
t#a$oe% Ejla je idjela kako one u'iaju u njezinoj nela$odi i s#amoti%
1ok je $ledala te 'ene osjetila je kako u njoj #aste "ijes% Je li to "io da# kaka su joj 'eljele dati. Tako
su je )tjele do!ekati. Itjele su da joj se ljudi oako smiju. *ada je s)atila kako je se to &to su joj
ponudile "ilo pose nep#ikladno za 'enu% *ada je s)atila kako je se ono "ila mu&ka odje(a% A nije se
tu #adilo samo o odje(i% Jesu li joj zato nap#aile i onu !udnu <#izu#u. I jesu li je plani#ale i na&minkati
tako da joj lice iz$leda smije&no.
Ejla je oduijek u'iala u smije)u% 1ok je 'ijela s 5lemenom "ila je jedina koja se smijala iz u'itka,
jedina se dok nije #odila sina% Kada su ljudi 5lemena nap#aili $#imasu nalik smijanju, to nije "io
znak #adosti% =io je to iz#az ne#oze ili p#est#a&enosti, ili je "io naznaka zast#a&ianja i mo$u(e
a$#esije% Njezin je sin "io jedino dijete koje se osmje)ialo i smija-lo kao i ona, i p#emda je to kod
ostali) izazialo nela$odu, ona je oljela to 1a#koo s#etno smijuckanje%
Kada je 'ijela sama u onoj dolini, s u'itkom se smijala Njiskinim i Mladun!etoim ludo#ijama koje
su izodili dok su "ili maleni% 1'ondala#o !est osmije) i mno$o #je+i neo"uzdan smije) ukazali su joj
na to da je u njemu na&la p#ipadnika soje #ste i z"o$ to$a $a je jo& i&e oljela% A kada je p#i puta
sus#ela Taluta, up#ao su je nje$o osmije) do"#odo&lice i onaj s#da!an $#omo$lasni smije) o)#a"#ili
da ode
?A@
posjetiti Lalji lo$o#% Na putoanjima je s#ela mno$e ljude i mno$o puta se je s njima smijala, ali jo& je
nikada nisu ismijaali% Nije znala da smije) mo'e poslu'iti da "i se s njim neko$a po#ijedilo% ,o je
"ilo p#i puta da smije) nije u njoj izaziao #adost ne$o "ol%
Niti Ma#tona nije "ila s#etna z"o$ to$ podlo$ t#ika s kojim su se 'ene poslu'ile p#ema $o&(i 1eete
8pilje 3elandonaca koju je njezin sin doeo ku(i kako "i se s njim zd#u'ila i postala dijelom nji)oe
zajednice
- 1o+i sa mnom, Ejla - #ekla je% - Na(i (u ti ne&to p#ikladnije% *i$u#na sam da (u me+u sojom #o"om
p#ona(i ne&to &to mo'e& odjenuti%
- Ili ne&to od moje$ - #ekla je 4ola#a% ,na je idjela cijeli taj incident pa je do&la pomo(i%
Ejla je po&la s njima, a onda je zastala% - Ne - #ekla je%
Te su joj 'ene dale po$#e&nu odje(u kao 9da#oe do"#odo&lice9 je# su 'eljele da ona iz$leda kao da nije
iz oi) k#ajea, da "ude d#uk!ija i da "i se idjelo kako ona ne p#ipada oamo% E pa ona im je
za)alila na 9da#oima9 pa (e i) i nositi2 Nije joj oo p#i puta da je o"jekt u koje$ si zu#e% Me+u
ljudima 5lemena je uijek "ila !udna, #u'na i st#ana% Nisu joj se smijali je# se i nisu znali oako
smijati, ali kad je sti$la na 5lemensko okupljanje, si su zu#ili u nju%
Ako je mo$la podnijeti to &to su joj pokazali da je d#uk!ija, da im ne p#ipada i da na !itaom tom
5lemenskom okupljanju samo ona nije dio 5lemena, onda (e se si$u#no i sada mo(i sup#otstaiti
3elandoncima% Ako ni&ta d#u$o, oni su "a#em iz$ledali kao ona% Ejla se usp#aila, stisnula zu"e,
podi$la $lau i ljutito se za$ledala u sjetinu koja joj se smijala%
- Iala ti, Ma#tona, i te"i, 4ola#a% Ali oa odje(a (e "iti sasim do"#a% 1ali su mi je kao da#
do"#odo&lice% Ne mo$u "iti nep#istojna i to od"aciti%
=acila je po$led iza se"e i idjela kako su Ma#ona i njezine p#ijateljice oti&le% V#atile su se u Ma#oninu
so"u% Ejla se ok#enula nazad kako "i se suo!ila s $omilom koja se tu okupila i polako je k#enula p#ema
njima% Kad je p#o&la po#ed nji), Ma#tona i 4ola#a su, zap#epa&tene, po$ledale 1'ondala#a, ali on je
mo$ao samo sle$nuti #amenima i odma)nuti $laom%
Iodaju(i, Ejla k#ajem oka zapazi poznat pok#et% Na stazi se pojaio Vuk i sada je t#!ao p#ema njoj%
Kad joj se p#i"li'io,
?A?
ona se potap&ala po tijelu pa je sko!io stai&i joj p#ednje &ape na #amena, a onda joj liznuo #at i
nje'no $a z$#a"io $u"icom% Jasno se !ulo kome&anje u $omili% Ejla mu dade znak da se spusti i da je
slijedi )odaju(i joj uz no$u, onako kako $a je "ila nau!ila na Ljetnom sa"o#u Mamutoaca%
I dok je p#olazila k#oz $omilu "ilo je ne!e$a u na!inu kako je )odala, ne!e$a u toj njezinoj odlu!nosti,
ne!e$ u nepoko#nom po$ledu kojim je $ledala u lice one koji su joj se smijali i ne!e$a u tom na!inu
kako je Vuk )odao uz nju, ne!e$a &to i) je uti&alo% ;sko#o i&e nikome nije "ilo do smije)a%
3a&la je pos#ed $#upe ljudi koje je e( #anije sus#ela% Tu su je pozd#aili Vilama#, 1'o)a#an i
3elandona% Ejla se ok#enula i idjela kako je 1'ondala# slijedi, a odma) iza nje$a "ile su Ma#tona i
4ola#a%
-Jo& se nisam upoznala sa sim ljudima koji su tu% 1'on-dala#e, )o(e& li me p#edstaiti.
;mjesto nje$a usko!i 1'o)a#an - Ejla Mamutoko, !lanice Lalje$ lo$o#a, k(e#i Mamutoo$
,$nji&ta, Iza"#ana od 1u)a 8piljsko$ Laa, Koju &titi 8piljski Medjed%%% i p#ijateljice konja i uka,
oo je moja d#u'ica 5#olea iz 1eete 8pilje 3elando-naca, k(i%%%
Vilama# se smje&kao z"o$ oako <o#malno$ p#edstaljanja naj"li'i) #o+aka, no to nije djeloalo
nimalo posp#dno% Ma#tona je "ila se i&e i i&e zapanjena, sa se e(im zanimanjem je p#omat#ala tu
mladu 'enu koju je njezin sin doeo sa so"om ku(i% ;)atila je 3elandonin po$led i one su se odma)
#azumjele0 kasnije (e po#az$oa#ati o semu oome%
Mno$i su ljudi sada malo "olje po$ledali Ejlu, pose"no mu&ka#ci koji su, "ez o"zi#a &to je odje(a koju
je ona nosila njima zna!ila, zapazili kako joj to sjajno p#istaje% Cijelu p#o&lu $odinu p#oela je na putu,
pje&a!e(i ili ja&u(i konja i njezina je muskulatu#a "ila !#sta% ;sko p#ipijene dje!a!ke zimske $a(e
isticale su njezino itko, !#sto, lijepo o"likoano tijelo% Kako sp#ijeda nije mo$la sezati one uzice
p#eko soji) !#sti) ali poe(i) dojki, taj oto# je sada o"na'io njezin dekolte na neki izazoniji na!in
ne$o e(inu njima znani) $#udi% Ila!e su isticale njezine du$a!ke, lijepe no$e i zao"ljenu st#a'njicu,
dok je !#sto opasan #emen, "ez o"zi#a na to &to je nje$o dizajn su$e#i#ao, isticao njezin st#uk tek
neznatno p#o&i#en #anim stadijem t#udno(e%
?AA
Na Ejli je oa odje(a do"ila noo zna!enje% I p#emda su lica mno$i) 'ena #esili c#te'i i "oje, "a& je
nedostatak to$ uk#asa na Ejlinom licu isticao njezinu p#i#odnu ljepotu% Njezine du$e lasi slo"odno su
se ljuljale i p#e#tale u sojoj ne)ajnoj p#i#odnoj aloitosti pa su ti uojci &to su na se"e )atali
posljednje z#ake zalaze(e$ sunca "ili u p#ila!nom i senzualnom kont#astu sa sim onim pomno
dotje#anim <#izu#ama d#u$i) 'ena% 1oimala se mladom i podsje(ala je z#ele mu&ka#ce na nji)ou
mladost i na ono p#o "u+enje Maj!ino$ 1a#a ;'itka u njima% To i) je tje#alo po'eljeti da opet "udu
mladi pa da im Ejla "ude nji)oa doni-'ena%
Ta !udnoatost Ejline odje(e "ila je "#zo za"o#aljena0 "ila je p#i)a(ena kao ne&to &to pose p#istaje
p#elijepoj st#an-kinji du"oka $lasa i e$zoti!no$ na$laska% ; sakom slu!aju, ta odje(a nije "ila nimalo
!udnija od njezine mo(i koju je imala nad konjima i Vukom%
1'ondala# je idio kako je ljudi $ledaju i u 'amo#u nji)oa #az$oo#a #aza"i#ao je njezino ime% Tada je
!uo kako je neki !ojek #ekao> ,a 'ena koju je 1'ondala# doeo ku(i je izuzetno lijepa%
- ,d nje$a "i !ojek i o!ekiao da (e doesti lijepu 'enu, - od$oo#io mu je 'enski $las - ali ona ima i
)#a"#osti i sna'nu olju% Rado "i) je "olje upoznala%
Taj je komenta# natje#ao 1'ondala#a da opet po$leda Ejlu i on odjednom i&e nije idio tu
nep#ikladnost odje(e, ne$o ju je idio onako kako je ona i iz$ledala% Rijetka "i se 'ena mo$la podi!iti
takim tijelom, pose"no 'ene njezini) $odina kojima je nakon #a+anja jedno$ ili da djeteta, e( opao
onaj tonus muskulatu#e% Malo nji) "i oda"#alo oako usko p#ipijenu odje(u !ak i kad "i ona "ila
p#ikladna% Ve(ina nji) "i se odlu!ila za odje(u &i#e$ k#oja koja mo'e &to&ta p#ik#iti% A i si+ala mu se
njezina oako #aspu&tena kosa% ,na je p#ek#asna 'ena, pomislio je, a i )#a"#a% ,pustio se i osmje)nuo,
p#i-sjeti&i se popodneno$ ja)anja, ono$ zaustaljanja na iso#ani i pomislio je kako je s#etan%
Ma#ona i njezine t#i d#u'ice su se, jo& uijek smiju(i se, #atile u njezinu so"u kako "i pop#aile soju
#azmazanu &minku% Namje#aale su se p#id#u'iti ostalima tek kasnije, odjeene u soju naj"olju i
najp#ikladniju odje(u, o!ekuju(i da (e tada sojom pojaom ostaiti sjajan, upe!atlji dojam%
?AB
Ma#ona je sada soju oskudnu, k#atku suknjicu omotanu oko "okoa zamijenila du$a!kom, #lo
'enstenom suknjom iz#a+enom od mekane, podatne ko'e, na koju je p#ipasala nadsuknju du$i) #esa,
omota&i je oko st#uka i "okoa, ali je i dalje nosila onaj isti uk#a&en i #lo k#atak $o#nji dio% 5o#tula je
odjenula omiljenu suknju i $o#nji dio, Lo#aa je sa so"om imala samo k#atku tuniku, ali su joj d#u$e
'ene posudile nadsuknju du$i) #esa i jo& nekoliko o$#lica i na#ukica, a onda su je po!e&ljale i
na&minkale "olje i ljep&e ne$o ikada% Vajlopa je, smiju(i se dok je sa se"e skidala uk#a&enu ko&ulju i
)la!e k#ojene za mu&ka#ca, sada odjenula lastite uk#a&ene )la!e, o"ojene na#an!astom nijansom
c#ene "oje i mno$o tamnije o"ojenu tuniku tamni) #esa%
Kada su "ile $otoe, napustile su "o#ai&te i zajedno k#enule ka oto#enoj p#ednjoj te#asi, ali kada su
i) ljudi spazili namje#no su im ok#enuli le+a i i$no#i#ali i)% 3elandonci nisu "ili ok#utan na#od% =ili su
se smijali st#ankinji samo zato &to su "ili zate!eni idejom da se od#asla 'ena odjene u zimske $a(e
dje!aka i opa&e se #emenom namijenjenim pu"e#tetliji% No e(ina nji) nije "ila nimalo odu&eljena
nji)oom ok#utnom &alom% ,na je si) nji) p#ikazala u lo&em sjetlu, p#ikazala i) nep#istojnima i
ne$ostolju"iim% Ejla je "ila nji)oa $o&(a i usko#o je t#e"ala postati jednom od nji)% A osim to$a, ona
je tu odje(u tako do"#o nosila i s tim iskazala taku sna$u so$ ka#akte#a da su se oni ponosili njome%
Te su !eti#i 'ene idjele kako se oko neko$a okupila elika $#upa ljudi, a kada su se neki od nji)
#azi&li, spazile su da je u cent#u te skupine "ila Ejla, jo& uijek odjeena u onu odje(u koju su joj dale%
/ak se nije ni p#esukla2 Ma#ona je "ila &oki#ana% =ila je pose si$u#na da (e 1'ondala#oa #od"ina
dati toj st#ankinji neku mno$o p#ikladniju odje(i%%% ako uop(e "ude imala o"#aza ponoo se pojaiti%
Ali njezini planoi da p#ed sima os#amoti st#ankinju koju je 1'ondala# doeo, nakon &to je nju "io
ostaio samo s p#aznim o"e(anjem, su samo pokazali kaka je ona zla i p#ijezi#a #ijedna oso"a%
Ma#onina ok#utna &ala se sada ok#enula p#oti nje same i sada je "ila "ijesna% =ila je na$oo#ila soje
p#ijateljice da joj se u tome p#id#u'e, o"e(aaju(i im kako (e "iti u cent#u pozo#nosti, kako (e
jednostano zasjati% ;mjesto to$a, sada se !inilo kako si #az$oa#aju samo o 1'ondala#ooj 'eni% /ak
?AE
su i onaj njezin !udan na$lasak, z"o$ koje$ se Lo#aa $otoo $lasno nasmijala, naziali e$zoti!nim i
&a#mantnim%
Ejla je "ila ona koja je na se"e p#iukla sa!iju pozo#nost pa su Ma#onine t#i p#ijateljice po'alile &to su
se dale na$oo#iti% 5ose"no je 5o#tula "ila p#oti to$a, a p#istala je samo zato &to joj je Ma#ona "ila
o"e(ala u#editi lice, je# Ma#ona je "ila !uena po sojoj je&tini oslikaanja lica% Ejla joj se i nije !inila
tako lo&om% 5ona&ala se p#ijateljski, a sada se i sp#ijateljila% %% sa sima d#u$ima%
3a&to one nisu zapazile, jo& dok je Ejla "i#ala odje(u, kako ta odje(a za dje!aka jo& i&e isti!e ljepotu
st#ankinje. Vidjele su samo ono &to su i o!ekiale da (e idjeti, sim"oliku a ne sta#nost% Niti jedna od
nji) nije mo$la ni pomisliti da "i jano nosila taku odje(u, ali Ejli to nije "ilo a'no% Nije "ila ni u
emotinom niti u kultu#olo&kom smislu osjetljia ni p#ema toj odje(i niti p#ema tome &to ona
sim"olizi#a% Ako je uop(e i #azmi&ljala o i!emu u ezi s tom, onda je samo p#imijetila kako je odje(a
#lo udo"na% /im je onaj &ok izazan smije)om popustio, ona je pose za"o#aila na tu odje(u% A kad
je ona to za"o#aila, za"o#aili su i si d#u$i%
Na te#asi isp#ed eliko$ skloni&ta nalazio se $olem ap-nena!ki kamen koji je imao p#ili!no #anu,
spljo&tenu po#&inu% =io se odlomio od one iz"o!ine iznad nji), a to se do$odilo jo& tako dano da se
nitko nije ni sje(ao #emena kada taj kamen nije tu stajao% /esto su $a ko#istili kada je netko 'elio
p#iu(i pozo#nost koji su se "lizu nje$a okupljali, je# kada se netko popeo na nje$a, nadisio je ostale
"a#em za jedan meta#%
Kada je 1'o)a#an sko!io na 7oo#ni!ki kamen, ljudi su polako uti)nuli% 5#u'io je #uku i pomo$ao Ejli
popeti se, a onda je pozao i 1'ondala#a neka stane pok#aj nji)% Vuk je sko!io na kamen ne !ekaju(i
ni!iji pozi i stao izme+u 'ene i mu&ka#ca iz jedino$ !opo#a koje$ je on ikada znao% *toje(i tako na
kamenu, izdi$nuti iznad d#u$i), taj isok, z$odan mu&ka#ac, p#elijepa e$zoti!na 'ena i k#upan,
eli!ansten uk, "ili su zadiljuju(i p#izo#% Ma#tona i 3elandona, koje su stajale jedna uz d#u$u,
po$ledale su taj t#io, a onda na t#enutak jedna d#u$u, saka ispunjena sojim mislima koje je "ilo te&ko
p#eto!iti u #ije!i%
1'o)a#an je stajao, !ekaju(i da $a si iz $omile uo!e i
?AF
sti&aju se% 7ledaju(i u nji) "io je si$u#an da sada cijela 1eeta 8pilja $leda nje$a% /inilo se da su se
odje okupili si do jedno$a% Tada je zapazio i nekoliko ljudi iz susjedni) 8pilja, a onda jo& nekoliko
nji)% *)atio je kako (e oo okupljanje "iti znatno e(e ne$oli je p#edidio%
Ve(ina T#e(e 8pilje stajala je tamo s lijee st#ane, a do nji) ljudi iz /et#naeste% A tamo iza, malo
desnije, "ilo i) je mno$o iz Jedanaeste% /ak i) je do&lo nekoliko iz 1#u$e 8pilje, a i poneki nji)o
#o+ak koji je 'iio s d#u$e st#ane doline koja i) je dijelila, u *edmoj 8pilji% Razasute me+u ostalima
idio je i nekolicinu iz 1adeset i deete, pa !ak i jedan pa# iz 5ete% =ile su tu zastupljene se o"li'nje
8pilje, a neki su do&li i iz udaljeni) pod#u!ja%
Vijest se "#zo p#o!ula, pomislio je, si$u#no su je p#onijeli $lasnici% Mo'da ne(emo ni t#e"ati saziati
noo, e(e okupljanje za &i#u zajednicu% /ini se da su si e( odje% T#e"ao sam znati da (e "iti oako%
A si$u#no si i) idjele se 8pilje smje&tene uzodno uz Rijeku% Kona!no, 1'ondala# i Ejla su ipak
putoali p#ema ju$u sjede(i na le+ima konja% ,e $odine "i se na Ljetnom sa"o#u mo$lo pojaiti
znatno i&e ljudi ne$o o"i!no% Mo'da "ismo , p#ije no &to se uputimo tamo, t#e"ali p#i#editi eliki lo
kako "ismo se "olje sna"djeli%
Kada je e( p#iukao sa!iju pozo#nost, p#i!ekao je t#enutak kako "i sa"#ao misli% A onda je, kona!no,
po!eo $oo#iti%
- Ja, 1'o)a#an, 'elim $oo#iti kao o+a 1eete 8pilje 3e-landonaca% - I zadnji su se $lasoi uti&ali% -
Vidim da e!e#as odje imamo mno$e posjetitelje pa u ime Doni, Velike Majke 3emlje, imam
zadooljsto pozd#aiti se as okupljene na p#oslai po#atka moje$a "#ata 1'ondala#a s nje$oo$
du$o$ putoanja% 3a)alni smo Majci &to je "djela nad nje$oim ko#acima dok se k#etao nepoznatim
p#edjelima i za)alni smo &to je ,na te nje$oe no$e, tako sklone lutanjima, ponoo doela ku(i%
3a!uli su se $lasoi odo"#aanja% 1'o)a#an je zastao, a Ejla zapazi kako mu se o"#a pomakla na onaj
isti, poznat na!in, "a& kako je i 1'ondala# to !esto !inio% ,sjetila je onu istu toplu sklonost p#ema
njemu kao i onda kada je p#i puta zamijetila tu sli!nost s 1'ondala#om%
- Kao &to e(ina as e( mo'da zna, - nastaio je 1'o)a#an - "#at koji je po&ao s 1'ondala#om na to
putoanje ne(e se
?AG
#atiti% Tonolan sada k#o!i d#u$im sijetom% Velika Majka je soje$ lju"imca pozala k se"i% - Na
t#enutak je poniknuo po$ledom, za$ledan u lastite no$e%
Eo, opet se to spominje, pomisli Ejla% Nije "ilo nu'no imati s#e(e pa "iti pose"no nada#en i imati
mno$o Njezini) 1a#oa pa da "i te oljeli toliko da te smat#aju lju"imcem Majke% A Njoj Njezini
lju"imci toliko nedostaju da i) p#e#ano pozia k se"i, jo& dok su #lo mladi%
- Ali 1'ondala# se nije #atio sam - nastaio je 1'o)a#an, a onda se osmje)nuo Ejli% - ne je#ujem da
(e "iti mno$o oni) koji (e se iznenaditi !u&i da je moj "#at na sojem putoanju sus#eo 'enu% - Me+u
okupljenom sjetinom pone$dje se za!uo smije), a idjeli su se i mno$i osmjesi koji su znali o !emu
je #ije!% - Ali mo#am p#iznati kako nisam o!ekiao da (e !ak ni 1'ondala#u uspjeti doesti neko$
oako izuzetno$%
Kada je s)atila 1'o)a#anoe #ije!i, Ejlino je lice po#ume-njelo% *ada to nije "io osje(aj nela$ode zato
&to "i je ismijaali, ne$o zato &to ju je )alio%
- 4o#malno upoznaanje sa sakim od odje okupljeni) ljudi mo$lo "i pot#ajati danima, pose"no ako
"i satko 'elio naoditi sa soja imena i eze - 1'o)a#an se opet osmje)nuo, a mno$i su mu ljudi na
to od$oo#ili kimanjem i po$ledima punim #azumijeanja% - pa kako na&a $o&(a ne "i ni mo$la
upamtiti sako$a, odlu!ili smo je p#edstaiti sima ama, a p#epustiti da joj se i ponaoso" p#edstaite
onda kada za to "ude p#i$ode%
1'o)a#an se ok#enuo i nasmije&io 'eni koja je uz nje$a stajala na isokom kamenu, a onda je
po$ledom p#e&ao na isoko$, plaokoso$ mu&ka#ca i iz#az nje$oo$ lica postade mno$o oz"iljniji -
1'ondala# iz 1eete 8pilje 3elandonaca, 7lani ,"#a+ia! K#emena, *in Ma#tone koja je #anije "ila
o+a 1eete 8pilje, Ro+en u o$nji&tu 1alana#a, o+e i osnia!a Landazonaca, =#at 1'o)a#ana, o+e
1eete 8pilje, #atio se nakon pet $odina sa so$ du$o$ i napo#no$ puta% 1oeo je sa so"om 'enu iz
zemlje tako daleke da im je za put nat#a$ "ila pot#e"na cijela $odina%
Vo+a 1eete 8pilje je o"jema #ukama p#imio Ejline #uke - ; ime Doni, Velike Majke 3emlje, sim
3elandoncima p#edstaljam Ejlu Mamutoku, /lanicu Lalje$ lo$o#a, K(e# Mamu-too$ ,$nji&ta,
,da"#anu od 1u)a 8piljsko$ Laa i 8ti(enicu
?AH
1u)a 8piljsko$ Medjeda - tada se osmje)nuo - i, kao &to smo idjeli, 5#ijateljicu konja i oo$ uka% -
1'ondala# je "io sasim uje#en da se Vuk smje&ka, znaju(i da su $a p#edstaili%
Ejla Mamutoka, pomisli Ejla, p#isje(aju(i se #emena kada je "ila Ejla =ez Na#oda pa osjeti kako je
o"uzima elika za)alnost p#ema Talutu i Neziji i sima iz Lalje$ lo$o#a koji su joj dali tu p#ipadnost
na koju se sada mo'e poziati% =o#ila se sa suzama% *i su joj oni toliko nedostajali%
1'o)a#an je ispustio jednu njezinu #uku, ali d#'e(i joj jo& uijek d#u$u, ok#enuo se p#ema okupljenim
8piljama -Molim as, pozd#aite 'enu koja je tako izdaleka putoala s 1'ondala#om, po'elite joj
do"#odo&licu u zemlju 3elandona-ca, te 1jece Velike Majke% ;ka'ite ooj 'eni $ostolju"iost i
&toanje s kojim 3elandonci iskazuju po!ast sim sojim $ostima, pose"no onima koje je "la$osloila
Doni% 5oka'ite joj kako mi cijenimo na&e $oste%
Tu je sada "ilo k#ii) po$leda u smje#u Ma#one i njezini) p#ijateljica% Ta nji)oa &ala i&e nije "ila
nimalo smije&na% *ada je "io na njima #ed da im "ude neu$odno pa je "a#em 5o#tula poc#enjela kada
je podi$la po$led p#ema kamenu na kojem je stajala 'ena odjeena u donje #u"lje dje!aka opasano
#emenom za pu"e#tetlije% ,na nije znala da je odje(a koju su joj dale "ila pose nep#ikladna% To nije
"ilo ni a'no% Na!in na koji ju je nosila u!inio ju je pose p#ikladnom%
Tada je Ejla, osjeti&i pot#e"u da ne&to u!ini, istupila ko#ak nap#ijed - ; ime Mute, Velike Majke *iju
Nas, koju i zoete Doni, ja pozd#aljam as, 3elandonce, 1jecu oe p#elijepe zemlje, 1jecu Velike
Majke 3emlje, i za)aljujem am na do"#odo&lici% 3a)aljujem am i na tome &to ste u soju s#edinu
p#i)atili moje p#ijatelje 'iotinje, &to ste dopustili Vuku "iti sa mnom unuta# "o#ai&ta% - za!u&i soje
ime, Vuk ju je po$ledao% - i &to ste dali p#osto# konjima, Njiski i T#ka!u%
,kupljeni su na oo #ea$i#ali t#enuta!nim zap#epa&tenjem% 5#emda je njezin !udan na$lasak "io tako
o!it, nije taj njezin na!in $oo#a "io to &to je zapanjilo ljude% ,na je us#ed soje <o#malne ce#emonije
p#edstaljanja iz$oo#ila ime soje ko"ile na na!in kako $a je izo#no i dala Njiski pa su ljudi ostali
skamenjeni za!u&i zuk koji je si&ao s njezini) usana% Ejla je u tom !asu "ila ispustila tako sa#&en
konjski njisak
?A:
da su pomislili kako se sta#no o$lasio konj% Nije to "ilo p#i puta da je iznenadila ljude sojom
sposo"no&(u opona&anja 'iotinjsko$ $lasanja, a niti je konj "io jedina 'iotinja !ije je $lasanje znala
opona&ati%
Ejla se nije sje(ala jezika koje$ je u naj#anijem djetinjstu znala niti se, osim poneko$ nejasno$ sna i
sm#tno$ st#a)a od pot#esa, mo$la p#isjetiti i!e$a iz soje$a 'iota p#ije ne$o ju je 5leme p#i)atilo% Ali
#sta kojoj je p#ipadala imala je u#o+enu sklonost, $enetsku pot#e"u $otoo jednako tako jaku kao &to
je to osje(aj $ladi, da se e#"alno iz#a'aa% 1ok je, napusti&i 5leme, 'ijela sama u onoj dolini, a p#ije
ne$o ju je 1'ondala# nau!io $oo#iti, sama je za se"e #azila e#"a-lizaciju kojoj je p#idodaala
zna!enja, izjestan jezik koje$ je samo ona (a donekle i Njiska i T#ka!) mo$la #azumjeti%
Imala je p#i#odnu sklonost za opona&anje zukoa, ali nemaju(i #azijen $oo#ni jezik i 'ie(i sama,
slu&aju(i samo zukoe 'iotinja, po!ela je opona&ati nji)% ,naj njezin oso"ni jezik koje$ je sto#ila
"io je kom"inacija oni) p#i) dje!ji) $lasoa koje je njezin sin po!eo $oo#iti p#ije ne$o su je p#isilili
napustiti $a, oni) nekoliko #ije!i koje su $oo#ili u 5lemenu i onomatopejsko$ opona&anja zukoa
koje je !ula od 'iotinja, uklju!uju(i tu i pje ptica% V#ijeme i je'"a u!inili su od nje tako je&to$
imitato#a da !ak ni 'iotinje nisu mo$le opaziti #azliku%
Mno$i su ljudi znali opona&ati 'iotinje i, ukoliko je to opona&anje "ilo zaista do"#o, to je "ila do"#a
st#ate$ija za lo, ali ona je to !inila tako do"#o da je to jednostano "ilo neje#ojatno% To je "ilo ono &to
je p#ouz#o!ilo t#enutak op(e konste#nacije, ali oi ljudi su "ili naikli da $oo#nici, ako situacija nije
"ila sui&e oz"iljna, ponekad u"ace neki soj $e$ pa su i sada pomislili kako je ona to izela kao neku
dodatnu &alu% 3ato je sada, kad su se malo opustili, onaj p#otni &ok ustupio mjesto osmjesima i
smije)u% Ejla, koju je malo za"#inula nji)oa p#a #eakcija, je zapazila kako je napetost popustila i da
su se ljudi opustili% Kad su joj se po!eli osmje)iati nije mo$la ne uz#atiti im jednim od njezini)
p#ek#asni) osmije)a od koji) se !inilo da je cijela za"listala%%
- 1'ondala#e, kako (e& uz oaku 'd#e"icu o"uzdati so$ mlado$ pastu)a. - poikao je neki $las% =ilo
je to p#o oto#eno p#iznanje njezinoj ljepoti i p#ila!nosti%
?AJ
5laokosi mu&ka#ac se osmje)nuo - Mo#at (u je !esto ja)ati, tako da ne misli na nji) - #ekao je% - Vi
znate da sam, otkad sam oti&ao odade, nau!io ja)ati, za# ne.
- 3nao si ti 9ja)ati9, 1'ondala#e, i p#ije ne$o si oti&ao2
Ljudi su p#asnuli u smije), a Ejla je s)atila da se oo$a puta smiju &ale(i se%
Kad su se smi#ili, 1'o)a#an je #ekao - 5#eostalo mi je #e(i samo jo& jedno% 6elim pozati se
3elandonce koji su do&li oamo iz susjedni) 8pilja da se p#id#u'e 1eetoj 8pilji koja je p#ip#emila ou
p#oslau kao do"#odo&licu 1'ondala#oom i Ejlinom dolasku ku(i%
?B@
JLz ju$ozapadno$ dijela zakloni&ta, $dje je "io zajedni!ki p#osto# za ku)anje, cijelo$ su se dana &i#ili
zamamni mi#isi koji su sima oto#ili apetit% I p#ije no &to je 1'o)a#an "io zapo!eo s $oo#om mno$i
su ljudi tu o"aljali one zadnje p#ip#eme% Nakon oako o"aljeno$ p#edstaljanja, $omila se usmje#ila
p#ema oom dijelu, pu&taju(i 1'ondala#a i Ejlu da idu nap#ijed i paze(i da oko uka, koji i) je u stopu
slijedio, "ude dooljno p#azno$ p#osto#a%
I#ana je "ila lijepo slo'ena na pladnjeima, u zdjelama iz#ez"a#enim iz kostiju ili istkanim od t#aa i
lakana ili u #ez-"a#enim d#enim zdjelama i se je to "ilo posla$ano na du$im, niskim stoloima
iz#a+enim od "lokoa ili tanki) plo!a apnenca% ;z to su stajale )ataljke od sainuto$ d#eta, 'lice
iz#a+ene od #o$oa i du$a!ki k#emeni no'ei kao p#i"o# za jelo% Iako je e(ina ljudi donijela lastite
posude za jelo, odje i) je "ilo i za one kojima "udu zat#e"ale%
Ejla je na t#enutak zastala kako "i se diila semu &to se odje mo$lo idjeti% =ilo je tu s#ne(i) "utoa
pe!eni) u komadu, tusti) lje&ta#ki, pladnjea s past#ama i &tukama i, u #ano p#olje(e mo'da jo& i i&e
cijenjeno$ i #ijetko$ po#(a> mlado$ ko#ijenja, sje'e zeleni, noi) iz"ojaka i jo& !#sto smotane mlade
pap#ati, jestii cjetoi silenice "ili su lijep uk#as #aznim jelima% =ilo je tu i #azni) o#a)a i su&eno$
o(a u"#ano$ p#o&le jeseni, te posuda s k#epkom ju)om u kojoj su "ili komadi(i p#et)odno namo!eno$
su&eno$ "iolje$ mesa, ko#jenasto$ po#(a i $ljia%
7ledaju(i kako oni nakon du$e i o&t#e zime jo& imaju oaku )#anu koja je "ila na isokoj cijeni, Ejla
pomisli kako to zaista do"#o $oo#i o nji)ooj sposo"nosti o#$anizi#anja sakupljanja, konze#i#anja,
uskladi&tenja i #azdio"e pot#e"ni) koli!ina kako "i #azne 8pilje 3elandonaca p#e'ijele zimu% Ve(
samo oi) djestotinjak ljudi 1eete 8pilje "ili "i na nekom manje plodnom pod#u!ju p#eelika
zajednica da "i tu mo$la opstati tijekom cijele $odine, ali oaj p#i#odno "o$at
?B?
okoli&, kao i "#ojnost neo"i!no po$odni) i ko#isni) p#i#odni) zaklona, poticali su se e(u "#ojnost
!lanoa mno$i) 8pilja%
1om 1eete 8pilje 3elandonaca "ila je isoka apnena!ka litica !ija je po#&ina "ila #azdi#ana
klimatskom e#ozijom, p#e-jesna polica u stijeni koja se p#u'ala od ju$oisto!no$ dijela pa $otoo do
ju$ozapadno$, u du$a!koj, p#ema ju$u ok#enutoj k#iulji, koja je p#atila Rijeku% Taj iz"o!eni dio
stijene "io je soje#sna nadst#e&nica koja se p#otezala u du'ini od $otoo djesto meta#a, a zadi#ala u
du"inu stijene $otoo t#ideset meta#a nude(i otp#ilike &est tisu(a kad#atni) meta#a natk#ieno$
'iotno$ p#osto#a% Kamenito tlo ispod zaklona izlo'eno stolje(ima talo'enju zemljane p#a&ine i
odlomljeno$ kamenja, &i#ilo se poput te#ase ili ulazno$ t#ijema i izan #u"oa te $oleme kamene
police%
Imaju(i toliko p#osto#a na #aspola$anju, !lanoi 1eete 8pilje nisu se to ispunili podizanjem soji)
nastam"i% Nitko nije sjesno odlu!io da se t#e"a tako u!initi, ne$o su je#ojatno intuitino )tjeli
ostaiti $#anicu izme+u susjedno$ dijela u kojem se okupljaju zanatlije pa su soje stam"ene o"jekte
stisnuli u isto!nom dijelu to$ natk#ieno$ p#osto#a% Kako su imali o"ilje p#osto#a po kojem su se mo$li
&i#iti, zajedni!ki #adni p#osto#i su "ili odma) p#ema zapadu do ti) "o#ai&ta, a iza ti) #adionica, p#ema
ju$ozapadu, "io je slo"odan p#osto# namijenjen dje!joj i$#i i okupljanju ljudi koji su tako mo$li
"o#aiti ani, a ipak "iti za&ti(eni od #emenski) nepo$oda%
5#emda niti jedan d#u$i zaklon nije "io ni p#i"li'no elik kao oaj koji je p#ipadao 1eetoj &pilji, du'
Rijeke i njezini) p#itoka "ilo je jo& mno$o 8pilja 3elandonaca koji su, "a#em tijekom zime, 'ijeli u
sli!nim zaklonima s p#ost#anim 9t#ijemom9 od isto$ mate#ijala% 5#emda ti ljudi to nisu znali, a ni
nji)oi potomci ni milenijima kasnije nisu #azmi&ljali u tim #elacijama, pod#u!je u kojem su o"itaali
3elandonci "ilo je loci#ano na pola puta izme+u *jee#no$ pola i ekato#a% Nisu niti mo#ali to znati, a
da "i s)atili se p#ednosti koje je p#u'ao taj umje#en pojas% Tu su 'ijeli $ene#acijama, u!ili iz
iskusta pa su noim na#a&tajima p#enosili, p#eko lastiti) p#imje#a i usmenom p#edajom, kako oaj
te#ito#ij ima soji) p#ednosti tijekom si) $odi&nji) do"a i samo i) t#e"a znati isko#istiti%
?BA
Ljeti su ljudi "ili skloni k#etati na e(a putoanja, izan ono$a &to su smat#ali da je pod#u!je koje
p#ipada 3elandon-cima i tada su "o#aili na oto#enom, u &ato#ima ili nastam"ama sa$#a+enim od
mate#ijala na+eno$ u p#i#odi, pose"no kada "i se okupljali u e(im $#upama, a !esto i onda kada su se
uzajamno posje(iali ili se okupljali z"o$ zajedni!ko$ odlaska u lo ili "e#"u e(i) koli!ina "iljni)
p#oizoda% Ali su, uijek kada je to "ilo mo$u(e, #ado ko#istili oake, p#ema ju$u ok#enute zaklone u
stijeni, "ilo kao tek p#i#emen zaklon, ili su dijelili one koja su nastaali nji)oi p#ijatelji ili #od"ina, i
to z"o$ sasim od#e+eni) p#ednosti koje su taka zakloni&ta imala%
Ljeti je, za ed#i) dana, znalo "iti p#ili!no #u(e, !ak i tijekom ledeno$ do"a kada se $#anica naj"li'e
mase leda p#osti#ala tek nekoliko stotina kilometa#a sjee#nije od oe zemljopisne &i#ine% 1ok je sunce
p#elazilo iznad $laa, !inilo se da k#u'i oko oo$ planeta Velike Majke 3emlje le"de(i isoko na
ju$ozapadnom ne"u% Tada je elika iz"o!ena stijena koja je isjela nad 1eetom 8piljom, a i d#u$e
take koje su "ile ok#enute p#ema ju$u ili ju$ozapadu, za podneni) 'e$a "acale sjenu u zaklon,
nude(i p#eda) i do"#odo&lu sje'inu )ladoine%
A kada "i #ijeme postajalo sje'ije, najaljuju(i na pod#u!jima uz ledenjake te'ak pe#iod elike
studeni, ljudima je "ilo d#a$o &to imaju taka t#ajniji i za&ti(en dom% ; to do"a su zimski dani, usp#kos
o&t#im jet#oima i naj!e&(im tempe#atu#ama do"#ano ispod to!ke sm#zaanja, !esto "ili su)i i ed#i%
Tada "i oa sjajna ku$la na ne"u le'ala nisko, pa su du$a!ke z#ake poslijepodneno$ sunca mo$le
p#od#ijeti du"oko u tako, p#ema ju$u ok#enuto zakloni&te, polo'i&i na 'eljan kamen polju"ac
sun!ee topline% Velik apnena!ki zaklon !uao je taj d#a$ocjen da# se do e!e#i, kada "i studen
du"lje za$#izla, i tada "i dao tu toplinu za&ti(enom dijelu%
; do"a kada je led p#ek#iao $otoo !et#tinu zemljine po#&ine, na sjee#nim je kontinentima at#a i
topla odje(a "ila nu'na za opstanak, ali u zemlji 3elandonaca je i pasina sun!ea toplina daala
zna!ajan dop#inos za$#ijaanju nji)oo$ 'iotno$ p#osto#a% ;p#ao su te $oleme stijene sa sojim
zaklonima "ile a'an #azlo$ za&to je u d#eno do"a oo pod#u!je "ilo jedno od naj$u&(e naseljeni)%
?BB
K K K
Ejla se osmje)iala 'eni koja je "ila zadu'ena za o#$anizaciju oe p#oslae% - *e iz$leda tako lijepo,
5#olea% 1a me oi dini mi#isi nisu u!inili oako $ladnom, mo$la "i) u'iati samo $ledaju(i se to%
3adooljna, 5#olea joj uz#ati osmije)om%
- To je njezina specijalnost - #ekla je Ma#tona% Ejla se ok#enula, pomalo iznena+ena &to idi
1'ondala#ou majku0 "ila ju je t#a'ila po$ledom kad je silazila s 7oo#ni!ko$ kamena, ali je ni$dje
nije idjela%
- Nitko ne zna tako o#$anizi#ati p#oslau ili neki d#u$i skup kao 5#olea% 3na ona i do"#o ku)ati, ali ju
je up#ao ta sposo"nost u o#$anizi#anju da i d#u$i ljudi daju soj dop#inos u )#ani i semu ostalom,
u!inila tako d#a$ocjenom i 1'o)a#anu i cijeloj 1eetoj 8pilji%
- ;!ila sam od te"e, Ma#tona - #ekla je 5#olea, o!ito us)i(ena oom isokom ocjenom koju je iz#ekla
mati njezino$ mu&ka#ca%
- 5#ema&ila si me, a i i&e od to$a% Ja nikada nisam "ila tako do"a# o#$anizato# kaka si ti postala -
uz#ati Ma#tona%
Ejla je zapazila kako se to na$la&eno odnosilo na o#$anizi#anje p#oslaa pa se p#isjetila kako Ma#tonina
9specijalnost9 nije "ila o#$anizi#anje p#oslaa i okupljanja% Njezine o#$anizacione sposo"nosti "ile su
isko#i&tene za o+enje 1eete 8pilje p#ije ne$o ju je p#euzeo 1'o)a#an%
- Nadam se, 5#olea, da (e& sljede(i puta dopustiti da ti pomo$nem - #ekla je Ejla% 6eljela "i) od te"e
u!iti%
- =it (e mi d#a$o ako sljede(i puta "udem imala toju pomo(, ali kako je oa p#oslaa te"i u !ast pa
ljudi !ekaju da ti zapo!ne&, mo$u li ti dati malo oo$ so"oo$ pe!eno$ mesa.
- A &to (emo s tojom uk-'iotinjom. - pitala je Ma#tona% - =i li on )tio malo mesa.
- ,n "i, ali njemu se ne t#e"a daati mekano mlado meso% ,n "i "io sasim zadooljan i s nekom
kosti, ako ima& kaku na kojoj je ostalo malo mesa koje niste t#e"ali za ju)u - od$oo#i Ejla%
- Ima nekoliko, tamo iza at#e za ku)anje, - od$oo#i 5#olea - ali daj najp#ije uzmi se"i komad
pe!enja i malo ljiljano-i) pupoljaka%
?BE
Ejla je isp#u'ila soju zdjelu i u nju p#i)atila komad mesa i jednu punu kutlja!u #u(e$ zeleno$
po#(a, a onda je 5#o-lea pozala neku 'enu da do+e poslu'iati )#anu, a ona se uputila s Ejlom
p#ema o$nji&tima za ku)anje, d#'e(i se Ejline lijee st#ane kako "i "ila &to dalje od Vuka% ,dela i) je
do jedne )#pe kostiju slo'ene uz eliko o$nji&te, pa pomo$la Ejli oda"#ati slomljenu kost no$e na
!ijem se jednom k#aju sjajila z$lo"na !a&ica% *#' je "ila iza+ena, ali na njoj su se jo& d#'ali komadi
sme(kasto$ si#oo$ mesa%
- ,o (e "iti sasim do"#o - #ekla je Ejla, dok je uk is-pla'eno$ jezika $ledao u nju s elikim
i&!ekianjem% - 6eli& li mu ti to dati, 5#olea.
5#olea se ne#ozno nam#&tila% Nije 'eljela "iti nep#istojna p#ema Ejli, po$otoo ne nakon one
Ma#onine podale, ali nije 'udjela za tim da uku p#u'a kost%
- Ja "i) mu #ado dala - #ekla je Ma#tona% 8to t#e"am u!initi.
- Mo'e& mu je ili p#u'iti ili "aciti - od$oo#i Ejla% 3apazila je kako im se nekoliko ljudi, uklju!uju(i i
1'ondala#a, p#id#u'ilo% 5o osmije)u na nje$oom licu idjelo se kako $a to za"alja%
Ma#tona je uzela kost i isp#u'ila je p#ema 'iotinji, a onda se p#edomislila i do"acila je uku% *ko!io je
i zu"ima z$#a"io kost jo& dok je "ila u z#aku, &to je odma) izmamilo komenta#e i odo"#aanja, a onda
se s i&!ekianjem za$ledao u Ejlu%
- ,dnesi to tamo, Vu!e - $oo#ila mu je isto#emeno s daanjem znakoa i pokazala mu p#ema
elikom na$o#jelom panju uz #u" te#ase% Vuk je, nose(i kost kao eliku, d#a$ocjenu na$#adu, oti&ao do
panja smjestio se i po!eo je o$loda-ati%
Kada su se uputili nat#a$ k stoloima s )#anom, satko je 'elio dati Ejli i 1'ondala#u ku&ati neki
specijalitet, za koje je ona uidjela da se sojim #aznolikim okusima #azlikuju od )#ane kaku je jela u
som djetinjstu% No jedna od sta#i koje je ona na som du$om putoanju nau!ila "ilo je da ma kaka
)#ana "ila u nekom pod#u!ju o"lju"ljena i ma kaka neo"i!an okus imala, sa su ta jela u$lanom "ila
ukusna%
7#upi oko Ejle p#id#u'io se neki !ojek malo sta#iji od 1'ondala#a% Iako je Ejla mislila da on iz$leda
#lo p#ljao i neu#edno - neop#ana mu je plaa kosa "ila tamna od mas-
?BF
no(e, a odje(a puna "lata i pode#ana - mno$i ljudi su $a do!ekali s osmije)om, pose"ice mladi
mu&ka#ci% 5#eko #amena je nosio neku posudu nalik mje&ini za odu% =ila je iz#a+ena od $otoo sasim
odonep#opusno$ 'eluca neke 'iotinje i "ila je puna teku(ine tako da je na"#ekla%%
*ude(i po eli!ini te posude, Ejla je na$a+ala da je je#ojatno iz#a+ena od 'eluca konja, je# nije imala
onaj lako p#epoznatlji o"lik kaka su imale mje&ine iz#a+ene od 'eluca p#e'ia!a koji su "ili iznut#a
podijeljeni na komo#e% A po mi#isu je znala da u toj mje&ini nije oda% Mi#is ju je zap#ao podsjetio na
onaj Taluto napitak, na <e#menti#ano pi(e koje je o+a Lalje$ lo$o#a #adio od soka "#eze i ostali)
sastojaka koje je on tajio, ali taj je tajni #ecept o"i!no sad#'aao i neku #st z#nja%
Neki mladi( koji se "io motao oko Ejle podi$ao je po$led i &i#oko se osmje)nuo - La#ama#2 - #ekao je%
- Jesi li donio malo soje "a#me.
1'ondala#u je "ilo d#a$o &to je oaj djeloao pose z"unjeno% Nije $a oso"no poznao, ali znao je da se
zoe /a#izel% =io je noi !lan 1eete 8pilje, a do&ao je iz neke p#ili!no udaljene $#upe 3elandonaca i
"io je #lo mlad% ,n je#ojatno jo& nije ni sus#eo soju p#u doni-'enu kada sam ja otputoao,
pomislio je 1'ondala#, ali sada k#u'i oko Ejle poput dosadne mu&ice%
- 1a% Mislio sam kako "i) i ja t#e"ao dati soj dop#inos do"#odo&lici za ou mladu 'enu - #ekao je
La#ama#, osmje)uju(i se Ejli%
Nje$o se osmije) doimao neisk#enim, &to je jo& i&e poja!alo Ejlinu sumnji!aost% *ada je o"#atila
e(u pozo#nost p#omat#aju(i nje$o $oo# tijela i u"#zo je zaklju!ila kako to nije !ojek kojem se
mo'e je#oati%
- 1op#inos. - upita jedna 'ena s nat#u)om sa#kazma% Ejli se u!ini da je to "ila 8aloa, d#u'ica
Ra&ema#a, jedno$ od dojice mu&ka#aca koji su "ili 1'o)a#anoi pomo(nici, onako kako je u 5lemenu
7#od "io =#uno zamjenik% Vo+ama je pot#e"an netko na ko$a se mo$u osloniti, zaklju!ila je%
- Mislio sam kako je to najmanje &to mo$u u!initi - #ekao je La#ama#% - Nije "a& !est slu!aj da 8pilja
mo'e po'eljeti do"#odo&licu nekome tko dolazi tako izdaleka%
1ok je skidao mje&inu s #amena kako "i je staio na
?BG
o"li'nji kameni stol, Ejla je !ula kako ona 'ena ispod $lasa m#mlja - Ipak to nije tako #ijetko kao kad
La#ama# i&ta dop#inese% 5itam se &to 'eli%
Ejli se u!ini da ona nije jedina koja oom !ojeku ne je#uje% Ni d#u$i mu nisu je#oali% To je
potaknulo njezinu #adoznalost% Ljudi su se sa &alicama u #uci e( okupljali oko nje$a, no on je sk#enuo
pozo#nost na Ejlu i 1'ondala#a%
- Mislim da "i na& putnik po#atnik i 'ena koju je sa so"om doeo t#e"ali p#i do"iti pi(e - #ekao je
La#ama#%
- ,ni (e te&ko mo(i od"iti taku po!ast - m#mljala je 8aloa%
Ejla je jeda !ula taj p#ezi#ni komenta# i pitala se je li jo& tko$od !uo% Ali 'ena je imala p#ao% Nisu
mo$li od"iti% Ejla po$leda 1'ondala#a koji je sada namje#no iskapio odu iz soje &alice i kimnuo
!ojeku% ,na je soju isp#aznila dok su i&li p#ema La#ama#u%
- Iala ti - #e!e mu 1'ondala# uz osmije)% Ejla pomisli kako je nje$o osmije) neisk#en koliko i
La#ama#o% - ,o je #lo lijepo od te"e% *i znaju da je toja "a#ma naj"olja, La#ama#e% Jesi li se e(
upoznao s Ejlom.
- 3ajedno sa sima ostalima, - od$oo#io je - ali oso"no nisam "io p#edstaljen%
- Ejlo od Mamutoaca, oo je La#ama# iz 1eete 8pilje 3e-landonaca% I istina je% NitkG ne #adi "olju
"a#mu od nje$oe - #ekao je 1'ondala#%
Ejla pomisli kako je oo "ilo p#ili!no &tu#o slu'"eno upoznaanje, no !ojek se smije&io z"o$ te
po)ale% 5#u'ila je 1'ondala#u soju &alicu kako "i imala slo"odne o"je #uke pa i) isp#u'i p#ema
!ojeku - ; ime Velike Majke 3emlje, pozd#aljam te, La#ama#e iz 1eete 8pilje 3elandonaca - #ekla
je%
- I ja te"e pozd#aljam - #ekao je, p#imi&i joj #uke tek na t#enutak, kao da mu je "ilo neu$odno -
1opusti da ti iska'em "olju do"#odo&licu ne$oli je oa slu'"ena%
La#ama# je nastaio ota#ati posudu% Najp#ije je #azmotao nep#opusni komad o!i&(eni) c#ijea s $#ljka
za to!enje nap#aljeno$ od samo jedno$ k#alje&ka "izonoe k#alje'nice% ,naj anjski, ne"itan dio te
cjeaste kosti "io je od#ezan i s anjske st#ane je "io p#stenasto izdu"ljen 'lije"% Tada je taka kost "ila
$u#nuta u p#i#odan oto# 'eluca i !#sta se st#una
?BH
omotala oko ko'e koja je sada o"aijala kost, tako da je u&la u 'lije" i to#ila nep#opustan spoj% Tada je
izukao !ep, tanak ko'nati #emen koji je na jednom k#aju "io ezan u nekoliko !o#oa, se dok tako
nastali !o# nije "io dooljno elik da tijesno za!epi oto# u k#alje&ku% Iz elasti!ne je mje&ine "ilo
mno$o lak&e to!iti k#oz oaka oto# u !#stom k#alje&ku%
Ejla je od 1'ondala#a uzela soju &alicu i p#u'ila je% La#a-ma# je napuni tek ne&to malo i&e od
poloice% ,nda je nato!io i 1'ondala#u% Ejla je otpila malen $utljaj - ,o je <ino -#ekla je uz osmije)% -
1ok sam 'ijela s Mamutocima, nji)o o+a Talut je znao od soka "#eze, z#nja i jo& neki) sastojaka-
#aditi pi(e nalik oom, ali p#iznajem da mi je oo "olje%
La#ama# po$leda ljude oko se"e, samozadooljno se osmje)uju(i%
- ,d !e$a je oo nap#aljeno. - pitala je Ejla, poku&aaju(i p#epoznati okus%
- Ne #adim to uijek na isti na!in% ,isi o tome do koji) sastojaka mo$u u tom !asu do(i% 5onekad
ko#istim sok "#eze i z#nje - #ekao je pomi#ljio% - Mo'e& li po$oditi &to je unut#a.
5onoo je ku&ala% =ilo je te'e od#editi sastojke nakon &to su <e#menti#ali - Mislim da ima z#nja, mo'da
sok "#eze ili neko$ d#u$o$ d#eta i mo'da o(a, ali i jo& ne!e$a, ne!e$ slatko$% Ipak, ne mo$u od#editi
omje#e, koliko je !e$a%
- Ima& do"a# osjet okusa - #ekao je, o!i$ledno imp#esioni#an% - ; ooj tu#i zaista ima o(a, ja"uka koje
su "ile ostaljene na sta"lu se do m#azea, &to J) je u!inilo jo& malo sla+im, ali ona slatko(a koju si
osjetila je od meda%
- 5a na#ano2 *ada kad si $a spomenuo, mo$u osjetiti med - #ekla je Ejla%
- Ne mo$u se uijek domo(i meda, ali kada mo$u onda on po"olj&a okus "a#me i u !ini je ja!om -
#ekao je La#ama#, oo$a puta uz isk#en osmije)% Nije "ilo mno$o oni) s kojima je mo$ao #az$oa#ati o
p#oizodnji soje$ napitka%
Ve(ina je ljudi imala neki zanat, ne&to u !emu su do"#o #azili soje sposo"nosti% La#ama# je znao da
on mo'e p#oizoditi "a#mu "olje ne$o itko d#u$i% ,n je to smat#ao sojom p#o<esijom, zanatom, onim
u !emu je do"a#, ali imao je osje(aj kako je malo oni) koji mu za to odaju onako p#iznanje kako
zaslu'uje%
?B:
Mno$e #ste )#ane su <e#menti#ale na pose p#i#odan na!in, neke jo& na lozi ili sta"lu na kojem su
#asle0 !ak i 'iotinje koje su to jele ponekad su osjetile u!inak <e#mentacije% A "ilo je mno$o ljudi koji
su, "a#em po#emeno, p#oizodili <e#menti#ana pi(a, no nisu "ili dosljedni u som #adu pa su im se ti
p#oizodi !esto ukiselili% /esto se $oo#ilo kako Ma#-tona p#oizodi iz#sna ina, ali mno$i su to
smat#ali manje a'nim, a to, na#ano, i nije "ila njezina jedina je&tina%
Na La#ama#a se uijek mo$lo #a!unati da (e p#oizesti <e#menti#ano pi(e u kojem (e "iti alko)ola i
koje ne(e "iti kiselo, a znalo je "iti i #lo do"#o% ,n je znao da to nije mala sta#, je# t#e"alo je i znanja
i je&tine da "i se to do"#o nap#ailo, no e(inu ljudi je zanimala samo kako(a nje$oo$ $otoo$
p#oizoda% Tu nije poma$alo to &to se znalo kako on sam popije elike koli!ine to$ pi(a i &to je !esto
jut#om "io sui&e 9"olestan9 da "i i&ao u lo ili sudjeloao u nekoj od zajedni!ki), ponekad neu$odni)
no nu'ni) aktinosti koje se t#e"alo za 8pilju o"aiti%
Nedu$o nakon &to je po!asnim $ostima nato!io pi(e, uz La#ama#a se pojaila neka 'ena% 3a no$u ju je
d#'alo djete&ce koje je, !inilo se, i$no#i#ala% ; #uci je d#'ala &alicu koju je sada p#u'ala La#ama#u% Na
t#enutak mu je licem p#eletio iz#az nezadooljsta, no dok joj je to!io "a#mu pazio je da se to ne opazi%
- 3a# je ne(e& p#edstaiti sojoj d#u'ici. - upitala je, o!ito uputi&i pitanje La#ama#u, ali $ledala je
Ejlu%
- Ejla, oo je moja d#u'ica T#emeda, a ono &to na njoj isi je njezin najmla+i dje!ak - #ekao je
La#ama# i tako, po Ejlinom sudu, minimalno i pomalo suzd#'ano udooljio tom njezinom za)tjeu%
- T#emeda, oo je Ejla od %%% Matumo%
- ; ime Majke, pozd#aljam te, T#emeda od%%% zapo!ne Ejla, odlo'i&i &alicu kako "i joj o"je #uke "ile
slo"odne za <o#malno upoznaanje%
- 1o"#odo&la, Ejla - #ekla je T#emeda uzimaju(i soje pi(e, ni ne pot#udi&i se da poku&a oslo"oditi
#uke za pozd#a%
Jo& se doje djece na$u#alo uz nju% Na soj toj djeci je odje(a "ila tako pode#ana, puna m#lja i
p#lja&tine da je "ilo te&ko uo!iti onu minimalnu #azliku koju je Ejla idjela izme+u dje!aka i
djeoj!ica i same T#emede koja je iz$ledala tek
?BJ
ne&to "olje% Kosa joj je "ila neo!e&ljana, odje(a p#ljaa i puna m#lja% Ejla je posumnjala da p#emeda
pije p#ei&e to$ pi(a koje je njezin mu&ka#ac p#oizodio% Najsta#ije dijete, Ejla je je#oala da je to
dje!ak, ju je $ledalo pomalo nep#ijateljski%
- 3a&to oa tako smije&no $oo#i. - upitao je, po$leda&i soju majku% - I za&to nosi $a(e za dje!ake.
- Ne znam% 3a&to je sam ne pita&. - od$oo#ila je T#eme-da, ispijaju(i ostatak teku(ine iz soje &alice%
Ejla "aci po$led na La#ama#a i spazi da se on sa pu&i od "ijesa% /inilo se da se sp#ema uda#iti dijete%
5#ije no &to je sti$ao to u!initi, Ejla od$oo#i dje!aku - 7oo#im d#uk!ije je# dolazim izdaleka i je#
sam od#asla u na#odu koji ne $oo#i na isti na!in kao 3elandonci% 1'ondala# me nau!io $oo#iti a&
jezik kad sam e( "ila elika% A &to se ti!e oe odje(e, nju su mi danas da#oali%
/inilo se da je dijete iznena+eno &to mu je od$oo#ila, no nije oklijealo postaiti noo pitanje - 3a&to
"i te"i netko dao odje(u za dje!aka.
- Ne znam - od$oo#ila je% - Mo'da su se )tjeli na&aliti, ali meni se si+a% To je #lo udo"na odje(a, za#
ne.
- Mislim da jest% Ja nikada nisam imao oako do"#u odje(u - #ekao je dje!ak%
- ,nda "ismo ti je mo'da mo$li nap#aiti% Ja (u ti je #ado nap#aiti, ako mi "ude& poma$ao%
1je!akoe su o!i zasjale% - 3"ilja.
- 1a, z"ilja% Io(e& li mi #e(i kako se zoe&.
- Ja sam =olo$an - p#edstaio se%
Ejla isp#u'i o"je #uke% =olo$an je iznena+eno po$leda% Nije o!ekiao oako potpuno i slu'"eno
upoznaanje i nije "io si$u#an &to "i t#e"ao u!initi% Nije ni znao ima li on neko slu'"eno ime% Nikada
nije !uo soju majku ili mu&ka#ca soje$ o$nji&ta da neko$a pozd#aljaju iz$oa#aju(i soja imena i
eze% Ejla se sa$nula i p#imila o"je nje$oe p#ljae #uke %
- Ja sam Ejla Mamutoka, /lanica Lalje$ lo$o#a, -zapo!ela je i nastaila $oo#iti soje puno ime%
Kada on nije od$oo#io sa sojim, ona to u!ini umjesto nje$a - ; ime Mute, Velike Majke 3emlje,
koja je znana i kao Doni, pozd#aljam te =olo$ane, *ine T#emede =la$osloljene od Doni, 3d#u'ene s
La#ama#om, 5#oizo+a!em Naj"olje =a#me%
?E@
Na!in na koji je to iz$oo#ila zu!ao je kao da on zaista ima imena i eze s kojima se mo'e ponositi
kao i si d#u$i% 1je!ak je po$ledao soju majku i njezino$ mu&ka#ca% La#a-ma# i&e nije "io ljutit%
,"oje su se smije&ili i "ili su #lo zadooljni na!inom na koji je iz#ekla nji)oa imena%
Ejla je opazila da su ime se Ma#tona i 8aloa p#id#u'ile%
- Ja "i) #ado malo te Naj"olje =a#me - #ekla je 8aloa% /inilo se da je La#ama# i&e ne$o s#etan &to
mo'e udooljiti tom za)tjeu%
- I ja "i) - #ekao je /a#izel, jaljaju(i se tako p#ije ne$o ostali koji su se sada na$u#ali oko La#ama#a,
p#u'aju(i soje &alice
Ejla je idjela kako je T#emeda uzela jo& jednu punu &alicu p#ije ne$o se udaljila p#a(ena djecom% 1ok
su odlazili, =olo$an ju je po$ledao% ,smje)nula mu se i "ilo joj je d#a$o kada je idjela da joj uz#a(a
osmije)om%
- Mislim da si od to$ mladi(a nap#aila so$ p#ijatelja -#ekla je Ma#tona%
- 5#ili!no neposlu&an mladi( - dodala je 8aloa% - Io(e& li mu zaista nap#aiti zimsko #u"lje.
- 3a&to ne. Rado "i) nau!ila kako se to #adi - od$oo#i Ejla, pokazuju(i odje(u koju je imala na se"i% -
Mo'da (u jedno$a dana imati sina% A mo'da "i) #ado i se"i nap#aila jo&%
-Jo& za se"e.2 - 6eli& li #e(i kako namje#aa& to nositi. -upita 8aloa%
- ;z male p#einake, kao na p#imje# $o#nji dio koji (u mo(i zato#iti% Jesi li ikada poku&ala oo
odjenuti. Jako je udo"no% A osim to$a, to sam do"ila kao da# za do"#odo&licu% 5okazat (u koliko to
cijenim - #ekla je Ejla i na njoj se idjelo malo ljutnje i ponosa%
8aloa je &i#om oto#eni) o!iju $ledala tu st#ankinju koju je 1'ondala# doeo ku(i i odjednom je
ponoo "ila sjesna njezine odlu!nosti% Nije pametno #azljutiti oaku 'enu, pomislila je% Ma#ona je
mo'da poku&ala os#amotiti Ejlu, ali oa je to ok#enula p#oti nje% Na k#aju (e Ma#ona "iti ta koja (e se
osjetiti poni'enom% 5os#amit (e se saki puta kad je "ude idjela u toj odje(i% Mislim da ja ne "i)
'eljela da se Ejla #azljuti na mene%
- *i$u#na sam da "i oe zime =olo$anu do"#o do&lo malo tople odje(e - #ekla je Ma#tona% Njoj nije
p#omakla oa
?E?
suptilna komunikacija izme+u dije mlade 'ene% Mo'da je i do"#o da se Ejla e( sada iz"o#i za soje
mjesto, pomislila je% Ljudi mo#aju znati da je ne mo$u lako izi$#ati% Kona!no, ona (e se zd#u'iti s
!ojekom koji je #o+en i od#astao me+u ljudima koji su od$oo#ni o+e 3elandonaca%
- Njemu "i do"#o do&lo malo odje(e za "ilo koje $odi&nje do"a - #ekla je 8aloa% -Je li on ikada imao
ikaku p#istojnu odje(u. Ta djeca uop(e imaju ne&to samo zato &to se d#u$i sa'ale pa im daju soje
od"a!ene sta#i% Jesi li idjela kako La#ama#, "ez o"zi#a koliko popio, uijek smo$ne dooljno "a#me
kako "i je zamijenio za ne&to &to mu t#e"a, pose"no za ono s !ime (e p#oizesti jo& "a#me, ali nikada
dooljno da "i na)#anio soju d#u'icu i njezinu djecu% A nikada $a nema ni "lizu kad se t#e"a ne&to
nap#aiti, kad se t#e"a #upe zapuniti kamenom p#a&inom ili oti(i u lo%
- A ni T#emeda ne poma'e - nastaila je 8aloa% - ,"oje su isti% ,na je uijek p#ei&e 9"olesna9 kad se
t#e"a okupiti oko neko$ zajedni!ko$ posla, ali joj to ne smeta kada t#a'i dio ne!ije$ tu+e$ t#uda za
soju 9si#otu, $ladnu djecu9% I tko je mo'e od"iti. 3aista su si#oma&no odjeeni, #ijetko kada !isti, a
!esto i $ladni%
Nakon jela skup je malo 'inuo, pose"no nakon &to se pojaila La#ama#oa "a#ma% Kada se spustio
m#ak p#eselili su se malo "li'e cent#alnom p#osto#u ispod kameno$ 9k#oa9, a uz sam #u" natk#ieno$
p#osto#a zapalili su eliku at#u% /ak i za najtopliji) dana no( je oamo donosila sje'inu koja se
zala!ila do kostiju i podsje(ala na "lizinu elike ledenja!ke mase na sjee#u%
Ta at#a, zapaljena ani, "acala je toplinu pod natk#ien dio i, kako se kamen za$#ijaao, se je i&e
dop#inosila u$odnom oz#a!ju% A tome je dop#inosila i $omila ljudi koji su se stalno smjenjiali oko
nedano p#isti$lo$ pa#a% Ejla se sus#ela s toliko ljudi da, usp#kos sojoj izuzetnoj memo#iji, nije "ila
si$u#na da (e i) se upamtiti%
;sko#o se opet pojaio Vuk, otp#ilike u isto #ijeme kada se i 5#olea, nose(i pospano$ 1'a#adala,
p#id#u'ila $#upi% 1je!ak je 'inuo i, na maj!in u'as, 'elio da $a spusti na tlo%
- Vuk mu ne(e ni&ta - #ekla je Ejla%
- ,n je #lo do"a# p#ema djeci, 5#olea - dodao je 1'on-dala# - ,d#astao je uz djecu Lalje$ lo$o#a i
pose"no se
?EA
za&titni!ki pona&ao p#ema jednom dje!aku koji je "io sla"a&an i "ole'lji%
Ne#ozna se majka sa$nula kako "i spustila dijete, no jo& je uijek d#'ala #uke oko nje$a% Ejla im se
p#id#u'ila staljaju(i #uke oko 'iotinje, p#ensteno zato da o)#a"#i majku%
- 1'a#adale, )o(e& li dota(i Vuka. - pitala je Ejla% ,n je, pomalo se!ano, kimnuo% ;zela je dje!akou
#uku i staila je Vuku na $lau%
- 8kaklja me2 - izjai 1'a#adal uz osmije)%
- 1a, nje$oa dlaka &kaklja% 8kaklja i nje$a% ,n se sada li-nja, a to zna!i da $u"i dlaku - #ekla je Ejla%
- To $a "oli. - pitao je 1'a#adal%
- Ne, samo $a &kaklja% 3ato sada pose"no oli kada $a netko !e&ka%
- 3a&to $u"i dlaku.
- 3ato &to je sada e( toplije% 3imi, kada je )ladno, njemu na#aste $usta dlaka kako "i mu "ilo toplije,
ali ljeti "i mu s njom "ilo p#ei&e #u(e - pojasni Ejla%
- 3a&to ne o"u!e kaput kad mu je )ladno. - ust#ajao je 1'a#adal%
,d$oo# na oo sti$ao je od neko$ d#u$o$% - Vukoima "i "ilo te&ko nap#aiti kaput pa im Majka
sake zime nap#ai noi - #ekla je 3elandona% ,na se u"#zo nakon 5#olee p#id#u'ila $#upi% - Ljeti, kad
postane toplo, Majka im skida kapute% Kad se Vuku linja dlaka, 1'a#adale, to zna!i da mu Doni skida
kaput%
Ejlu je iznenadila meko(a $lasa kojim je 3elandona $oo#ila dje!aku, a i ona nje'nost u njezinim
o!ima% 3"o$ to$a se upitala je li 3elandona ikada 'eljela djecu% *a znanjem medicine koje je ona
posjedoala, Ejla je "ila si$u#na da "i 3elandona znala sp#ije!iti t#udno(u, ali "ilo je mno$o te'e znati
kako zat#udnjeti ili sp#ije!iti po"a!aj% 5itam se &to li ona misli o tome kako se za!inje noi 'iot i zna
li kako se to mo'e sp#ije!iti, pomisli Ejla%
Kad je 5#olea podi$la dje!aka kako "i $a odnijela u "o#ai&te, Vuk je po&ao za njom% Ejla $a pozoe
nazad - Mislim da "i ti, Vu!e,t#e"ao po(i u Ma#tonino "o#ai&te - #ekla je, daju(i mu znak 9idi ku(i9%
Nje$o je dom "io ondje $dje "i Ejla #azast#la soja k#zna%
Kako je )ladno(a m#aka postajala ja!a od sjetlosti i to-
?EB
pline at#e, mno$i su ljudi napustili pod#u!je $dje se odijala p#oslaa% Neki su se, oso"ito o"itelji s
malom djecom, poukli u soja "o#ai&ta% ,stali su, e(inom mladi pa#oi, ali i sta#iji ljudi, u e(im
$#upicama sjedili u sjeni uz at#u, p#iatno za"aljeni jedni s d#u$ima, #az$oa#aju(i ili $#le(i se% Nije
"ilo neuo"i!ajeno da se u oakim p#i$odama zamijene pa#tne#i i, tako du$o dok je to sima "ilo po
olji, nije u tome "ilo nikaka zla%
To je Ejlu podsje(alo na p#oslae koje su se od#'aale u !ast Majke, pa ako je Majka zaista "ila
po!a&(ena kada su se dijelili Njezini 1a#oi ;'itka, onda je ,na te e!e#i "ez sumnje "ila po!a&(ena%
3elandonci se u tome "a& i ne #azlikuju od Mamutoaca, pomislila je, niti od 8a#amudonaca ili Losa-
dunajaca, a !ak je i jezik na kojem su to #adili "io jednak kao i u Lanzadonaca%
Nekoliko je mu&ka#aca poku&alo &a#mi#ati Ejlu, ne "i li s njima podijelila taj u$odan 1a# Velike Majke%
Ejla je u'iala u pozo#nosti koju su joj posetili, no jasno im je pokazala kako ne 'eli niko$ osim
1'ondala#a%
,n je u ezi s tim zanimanjem koje je ona po"udila kod d#u$i) ljudi osje(ao mje&ainu #azli!iti)
osje(aja% =ilo mu je d#a$o &to su je nje$oi ljudi tako lijepo p#imili i "io je ponosan &to se toliki
mu&ka#ci die 'eni koju je on doeo ku(i, no "ilo "i mu d#a'e da nisu tako oto#eno pokaziali soju
'elju da je uuku me+u soja k#zna, a pose"ice onaj st#anac /e#izel, i "ilo mu je d#a$o &to ona nije
pokaziala sklonosti ni p#ema kome%
3elandonci nisu tole#i#ali lju"omo#u% ,na je mo$la doesti do neslo$e i 'estoki) suko"a pa !ak i
tu!njaa, a oni su kao zajednica iznad se$a cijenili )a#moniju i su#adnju% ; pod#u!ju koje je e(im
dijelom $odine "ilo tek ne&to i&e od sm#znute diljine, 'elja za zajedni!kim #adom "ila je "itna za
opstanak% Ve(ina nji)oi) o"i!aja i na!ina pona&anja imala je za cilj ja!ati taku do"#u olju i
o"es)#a"#iti "ilo kako pona&anje koje "i, poput lju"omo#e, mo$lo u$#oziti nji)oe p#ijateljske
odnose%
1'ondala# je znao da (e mu, ako Ejla "ude oda"#ala neko$a, "iti te&ko p#ik#iti lju"omo#u% Nije ju 'elio
ni s kim dijeliti% Mo'da, nakon &to e( mno$o $odina "udu zd#u'eni, pa ta u$odna naika popusti p#ed
uz"u+enjem koje mo'e po-
?EE
nuditi netko no, to "i onda "ila d#u$a sta#, ali sada jo& ne, a u dnu s#ca je sumnjao i da "i je ikada
mo$ao d#a$ooljno dijeliti s nekim%
Neki su ljudi po!eli pjeati i plesati i Ejla se poku&aala p#o"iti do nji), no stalno su je ljudi
zaustaljali, 'ele(i #az$oa#ati% 5ose"no je jedan !ojek, koji se cijelu e!e# muao uz $#upu pok#aj
nje, iz$ledao odlu!an da sada #az$oa#a s njom% Ejla pomisli kako je e( #anije zamijetila neko$
neo"i!no$, no kad se "ila poku&ala us#edoto!iti na nje$a netko d#u$i "i je ne&to upitao ili #ekao ne&to
&to joj je oduklo pozo#nost%
5o$ledala $a je kad joj je p#u'io &alicu punu "a#me% 5#emda ju je podsje(ala na Talutoo pi(e, "ila je
ja!a% ,sje(ala je kako joj se e( pomalo #ti i odlu!ila da je #ijeme da p#estane piti% 3nala je kaka
u!inak mo'e oako <e#menti#ano pi(e imati na nju pa se nije 'eljela po!eti pona&ati sui&e
9p#ijateljski9 p#i p#om sus#etu s 1'ondala#oim na#odom%
,smje)nula se, namje#aaju(i p#istojno od"iti pi(e, ali &ok koji je osjetila po$leda&i to$ !ojeka na
t#enutak je sledio taj osmije) na njezinom licu% ,nda se opet uspjela toplo osmje)nuti%
- Ja sam =#ukeal - #ekao je% /inilo se da je stidlji i da oklijea% - Ja sam 1'ondala#o #o+ak% - 7las
mu je "io #lo du"ok, ali mek i i"#antan, #lo u$odan%
- 5ozd#aljen2 Mene zou Ejla Mamutoka - #ekla je, p#iu!ena ne samo $lasom%
Nije "io pose sli!an 3elandoncima koje je upoznala% ;mjesto plae ili sie, nje$oe su k#upne o!i
"ile #lo tamne% Ejla je mislila da "i mo'da mo$le "iti sme+e, ali uz sjetlost at#e se to te&ko mo$lo sa
si$u#no&(u od#editi% No i&e od o!iju za!udila ju je cijela nje$oa pojaa% Nje$o iz$led joj je "io
poznat% Imao je $#a+u tijela kaku imaju p#ipadnici 5lemena%
,n je mje&anac 5lemena i 1#u$i)% *i$u#na sam u to, pomislila je% *ada je izukao iz nje onu je&tinu
'ena 5lemena pa se zatekla kako pazi da ne "i sui&e iz#ano zu#ila u nje$a% ,aj !ojek nije "io
mje&anac u kojem "i jednakim dijelom "ili zastupljeni i 5leme i 1#u$i, kao &to je to "io Ekoza# kojem
je 1'oplaja "ila ,"e(ana%%% ili kao njezin sin%
Kod oo$ je !ojeka p#eladaao iz$led 1#u$i)0 !elo mu je "ilo znatno i&e i #anije, samo malo
za"a!eno unazad, a
?EF
kada se ok#enuo, mo$la je idjeti da je nje$oa $laa, p#emda izdu'ena, ot#a$a "ila ok#u$la i nije "ilo
one ko&tane iz"o!ine na potiljku% Ali a#kade iznad nje$oi) du"oko usa+eni) o!iju "ile su #lo
iz#a'ene, ne "a& toliko kao kod ljudi 5lemena, ali #lo iz#a'ene% I nos mu je "io elik i, mada je "io
ne&to ljep&e <o#mi#an, imao je onaj isti osnoni o"lik%
/inilo joj se da je#ojatno nema iz#a'enu "#adu% =ilo je to te&ko naz#ijeti z"o$ nje$oe tamnosme+e
"#ade, ali e( $a je i sama ta "#ada !inila sli!nim mu&ka#cima kake je znala kad je "ila dijete% Kada je
1'ondala# p#i puta "io o"#ijao "#adu, &to je ljeti o"i!no !inio, za nju je to "io &ok, a on je "ez "#ade
iz$ledao #lo mlad, poput dje!aka% Nikada #anije nije idjela od#aslo$ mu&ka#ca "ez "#ade% ,aj odje
!ojek je "io ne&to ni'i od p#osjeka, ne&to malo ni'i od nje, ali "io je !#ste $#a+e, #o"ustan, sa
sna'nim mi&i(ima i du"okim p#snim ko&em%
=#ukeal je imao mi&i(e #azijene poput ljudi 5lemena i na neki z$odan na!in u!inio joj se p#ili!no
p#ila!nim% /ak je osjetila i one sla"a&ne t#nce uz"u+enja% ,sjetila se i pomalo pijanom - ne smije i&e
popiti ni &alicu "a#me, de<initino%
Ejlin topao osmije) je odaao njezine osje(aje, ali =#ukeal je, po na!inu kako je po$ledaala u st#anu
ili $ledala dolje, pomislio da je i ona stidljia% Nije "io naikao da 'ene na nje$a #ea$i#aju s toliko
topline, pose"no ne lijepe 'ene koje su "ile s nje$oim isokim, ka#izmati!nim #o+akom%
- Mislio sam da "i mo'da )tjela &alicu La#ama#oe "a#me - #ekao je =#ukeal% - =ilo je toliko ljudi oko
te"e i si su )tjeli #az$oa#ati, ali !ini se da nitko nije pomislio da "i mo$la "iti 'edna%
- Iala ti% 3ap#ao i jesam 'edna, ali i&e se ne usu+ujem to piti - #ekla je, pokazuju(i na &alicu% - Ve(
sam popila toliko da mi se #ti% - Tada se osmje)nula jednim od oni) &i#oki), sjajni), neodoljii)
osmije)a%
=#ukeal je "io toliko o!a#an da je na t#enutak za"o#aio disati% Cjelu je e!e# 'elio sus#esti se s njom
ali joj se "ojao p#i(i% 6ene su $a i #anije znale s p#ezi#om od"iti% 7ledaju(i njezinu zla(anu kosu kako
se ljeska p#i sjetlosti at#e, njezino !#sto i lijepo o"likoano tijelo koje se isticalo ispod p#ilju"ljene
ko'nate odje(e i te pomalo st#ane c#te lica koje su
?EG
joj daale e$zoti!nu p#ila!nost, mislio je kako je ona daleko najljep&a 'ena koju je ikada u$ledao%
- Mo$u li ti donijeti neko d#u$o pi(e. - kona!no je upita, osmje)uju(i se i s onom dje!a!kom 'eljom
da joj u$odi%
- 7u"i se, =#ukeale, ja sam tu "io p#ije te"e - #ekao je /e#izel, nimalo se ne &ale(i% Vidio je kako se
ona "ila nasmije&ila =#ukealu, a on se cijelu e!e# t#udio zaesti Ejlu, ili "a#em izmamiti njezino
o"e(anje da (e se nekom d#u$om p#i$odom sastati s njim%
Malo "i ljudi "ilo tako upo#no u poku&aju da za se"e zainte#esi#aju 'enu koju je 1'ondala# oda"#ao, ali
/e#izel je iz #lo udaljene 8pilje doselio u 1eetu tek p#ije $odinu dana% =io je nekoliko $odina mla+i
od 1'ondala#a i jo& nije "io ni stasao u #ijeme kad su taj !ojek i nje$o "#at k#enuli na putoanje, pa
nije ni znao kako to$ isoko$ !ojeka p#ati #eputacija da je neuspo#edio je&t sa 'enama% Tek je to$a
dana saznao da o+a ima "#ata% Ipak, !uo je $lasine i t#a!ee o =#ukealu%
- Ne misli& aljda da "i nju mo$ao zanimati netko !ija je mati "ila napola z"ito$laka, za# ne. - #ekao
je /e#izel
; $omili se za!uo uzda) i na$lo je nastala ti&ina% Nitko e( $odinama nije =#ukealu oto#eno #ekao
tako &to% Lice mu se izo"li!ilo od ot#ono$ po$leda puno$ m#'nje dok je $ledao mladi(a "ijesom
koje$ je jeda o"uzdaao% Ejla je "ila zapanjena idje&i oaj p#eo"#a'aj% Vidjela je e( #anije oaku
#st "ijesa kod jedno$ !lana 5lemena i to ju je p#est#a&ilo%
Ali oo nije "ilo p#i puta da je netko oako peckao i iz#u$iao se =#ukealu% ,n je itekako suosje(ao
kad se Ejla na&la u te&koj situaciji dok su joj se si smijali, je# je o"ukla odje(u koju su joj dale Ma#ona
i njezine p#ijateljice% I =#ukeal je znao "iti '#tom ok#utni) &ala% =io je po'elio ot#!ati do nje i za&tititi
je kao &to je 1'ondala# u!inio, a kada je idio kako se sup#otstaila nji)oom smije)u u o!ima su mu
se pojaile suze% ,sojila je nje$oo s#ce dok ju je $ledao kako ponosno )oda i tje#a i) da poniknu
po$ledom%
Kasnije, p#emda je silno 'elio #az$oa#ati s njom, p#olazio je a$oniju neodlu!nosti i oklijeanja "i li joj
p#i&ao i p#edstaio se% 6ene nisu uijek od$oa#ale na na!in koji "i mu se sidio pa "i joj se #adije
diio iz daljine ne$o da je idi kako $a p#ezi#no $leda, kao &to su to neke lijepe 'ene !inile% No,
?EH
nakon &to ju je neko #ijeme p#omat#ao, kona!no je odlu!io #iski#ati% A onda je ona "ila tako lju"azna
p#ema njemu2 /inilo se kao da joj je d#a$o &to je on tu% Njezin je osmije) "io tako topao i p#ila!an da
ju je u!inio jo& ljep&om%
; ti&ini koja je nastala nakon /e#izeloe p#imjed"e, =#ukeal je idio kako se 1'ondala# odost#a$a
za&titni!ki p#imi!e Ejli% 3aidio je 1'ondala#u% ,duijek je zaidio 1'onda-la#u koji je "io !ak i i&i
od e(ine ljudi% 5#emda on nije sudjeloao u tom spo#tu iz#u$ianja i nadijeanja #azni) imena, ne$o
$a je !esto "#anio, on je osje(ao da $a 1'ondala# sa-'alijea, a to je "ilo jo& $o#e% *ada se 1'ondala#
#atio ku(i sa 'enom kojoj su se si diili% 3a&to neki ljudi imaju toliko s#e(e.
Ali nje$o "ijesan po$led upu(en /e#izelu je uz#ujao Ejlu i i&e ne$o je on to mo$ao znati% Nije
idjela taka iz#az lica jo& otkad je napustila 5leme> taj ju je po$led podsjetio na =#auda, sina =#unoe
d#u'ice, koji je Ejlu !esto oako $ledao% 5#emda se =#ukeal nije ljutio na nju, naje'ila se od te
uspomene i 'eljela je oti(i%
,k#enula se 1'ondala#u - Iajdemo% ;mo#na sam - #ekla je ti)o na mamutoskom jeziku, a onda je
s)atila kako je ne samo umo#na ne$o isc#pljena% ;p#ao su za#&ili du$o, te&ko putoanje, a toliko se
to$a do$odilo da je "ilo te&ko je#oati da su tek danas sti$li% =ilo je toliko uz"u+enja z"o$ sus#eta s
1'ondala#oom o"itelji i tu$e &to im mo#aju #e(i za Tonolanou sm#t, pa ta neu$odnost z"o$
Ma#onine &ale kao i uz"u+enje z"o$ okupljanja si) 'itelja te elike 8pilje, a sada jo& i =#ukeal% To je
"ilo p#ei&e%
1'ondala# je mo$ao idjeti kako ju je incident izme+u /e#izela i =#ukeala uz#ujao, a mo$ao je
po$oditi i za&to% - ,o je "io du$ dan - #ekao je% - Mislim da je #ijeme da se mi pou!emo%
=#ukeala je uz#ujalo &to oni odlaze tako "#zo nakon &to je on kona!no skupio )#a"#ost da s njom
#az$oa#a% Nesi$u#no se osmje)nuo - Mo#ate li i(i. - upitao je%
- Kasno je% Mno$i ljudi su e( oti&li spaati, a i ja sam umo#na - #ekla je, uz#a(aju(i mu osmije)% 1a
nije "ilo ono$ zloko"no$ iz#aza lica, mo$la "i mu se toplo nasmije&iti, a oako je izostala ona #anija
toplina% Tada su po'eljeli laku no( ljudima koji su se zatekli oko nji), ali kad se Ejla os#nula id-
?E:
jela je kako =#ukeal opet onako zu#i u /e#izela% 1ok su ona i 1'ondala# )odali p#ema Ma#toninom
"o#ai&tu, Ejla upita -Jesi li idio kako je toj #o+ak $ledao /e#izela. Taj je po$led "io pun m#'nje%
- Ne mo$u $a k#iiti &to se #azljutio na /e#izela - od$oo#io je% Ni 1'ondala#u taj !ojek nije "io
p#i#astao uz s#ce% - 3na& kako je te&ka u#eda kada se nekome ka'e da je z"i-to$laac, a jo& je $o#e kad
mu to ka'e& za majku% =#ukealu su se e( i #anije #u$ali, na#o!ito kada je "io mlad%%% djeca znaju "iti
ok#utna%
1'ondala# je nastaio p#i!ati kako je, dok je =#ukeal "io dijete, netko tko $a je 'elio mu!iti t#e"ao
samo doiknuti 9z"ito$laac9% I p#emda on nije imao tu ka#akte#istiku koja je p#ipadnicima 5lemena
dala taj epitet, to je "ila jedina #ije! z"o$ koje (e si$u#no po"jesniti% A malom si#o!etu, koje se jeda i
sje(alo majke "ilo je jo& $o#e &to se to odnosilo na nje$ou majku i na naj$o#u, nezamisliu #st
!udoi&ta, napola 'iotinju i napola !ojeka%
3"o$ te nje$oe p#edidie emocionalne #eakcije, a s onom ok#utno&(u koju djeca posjeduju, oni koji
su "ili sta#iji i e(i od nje$a mu!ili su $a naziaju(i $a 9z"ito$laac9 ili 9sin !udoi&ta9% Ali kada je
po#astao, ono &to mu je nedostajalo u stasu nadoknadio je sna$om% Nakon nekoliko "itaka u kojima ti
dje!aci, p#emda i&i od nje$a, nisu "ili do#asli snazi nje$oi) mi&i(a, po$otoo kad su se ti mi&i(i
zd#u'ili s nekont#oli#anim "ijesom, p#estali su s tim p#ookacijama i "a#em mu to nisu $oo#ili u lice%
- Ne znam za&to "i to ljude toliko mu!ilo, ali je#ojatno je tako - #ekJa je Ejla% - Mislim da on u se"i
ima dio 5lemena% 5odsje(a me na Ekoza#a, ali =#ukeal ima manje ka#akte#istika 5lemena% I sam
mo'e& idjeti da kod nje$a nisu te oso"ine tako iz#a'ene, osim to$ po$leda% To me je podsjetilo na
na!in kako je =#aud mene $ledao%
- Ja i nisam tako si$u#an da je on mje&anac% Mo'da su mu neki daleki p#eci do&li izdaleka pa sasim
slu!ajno ima neku po#&nu sli!nost sa z"it%%% ljudima 5lemena - #ekao je 1'ondala#%
- ,n ti je #o+ak, a &to zna& o njemu.
- Ne znam "a& mno$o u &to "i) "io si$u#an, ali mo$u ti #e(i ono &to sam !uo% Neki sta#iji ljudi p#i!aju
kako je =#uke-
?EJ
aloa "aka "ila jeda stasala u djeojku kada se, idu(i na Ljetni sa"o# koji se od#'aao ne$dje daleko,
nekako odojila od ostali)% ,na je na tom sa"o#u t#e"ala o"aiti soj 5#i o"#ed% =io je k#aj ljeta kada
su je p#ona&li% Ka'u da se pona&ala ne#azumno, da se jeda mo$la sa"#ati% T#dila je da su je napale
'iotinje% Ka'u da se nikada nije pose opo#aila, ali nije 'ijela du$o% Nedu$o nakon &to se #atila
otk#ilo se da ju je Majka "la$osloila, p#emda nikada nije p#istupila 5#om o"#edu% ;m#la je u"#zo
nakon &to je #odila =#ukealou majku i mo'da je njezina sm#t "ila posljedica to$ po#oda%
- 7dje su mislili da je "ila.
- Nitko ne zna%
Ejla se zamislila - Kad je nestala si$u#no je ne$dje p#ona&la )#anu i skloni&te%
- Ne je#ujem da je skapaala od $ladi - slo'io se%
- A te 'iotinje koje su je napale, je li #ekla koje su to 'iotinje "ile.
- Nisam !uo da je #ekla%
-Je li imala ikaku o$#e"otinu ili u$#iz ili neku d#u$u po#edu. - nastaila je Ejla%
- Ne znam%
1ok su p#ilazili "o#ai&tu, Ejla-se zaustaila i za$ledala se u isoko$ !ojeka u p#i$u&enoj sjetlosti
polumjeseca i udaljene at#e% - 3a# 3elandonci ne naziaju 5leme 'iotinjama. Je li nje$oa "aka
ikada i&ta #ekla o onima koje i naziate z"ito-$laci.
- Ka'u da je m#zila z"ito$lace i da je #i&te(i po"je$la !im "i idjela neko$a od nji) - #ekao je
1'ondala#%
- A &to zna& o =#ukealooj majci. Jesi li je poznaao. Kako je iz$ledala.
#, Ne sje(am se "a& mno$o, "io sam jo& #lo mlad% =ila je niska% *je(am se da je imala elike, p#elijepe
o!i, tamne poput =#ukealoi), sme(kaste ali zap#ao ne tamnosme+e, ne$o i&e "oje lje&njaka% Ljudi
su o"i!aali #e(i kako su najljep&e na njoj up#ao te o!i%
- *me(kaste kao 7u"anoe o!i.
- *ada kad si to spomenula, !ini mi se da su "ile take%
- Jesi li si$u#an da =#ukealoa mati nije iz$ledala poput ljudi iz 5lemena, kao Ekoza#%%% i Rida$.
- Ne mislim da su je smat#ali pose"no lijepom, ali ne
?F@
sje(am se da je imala iz"o!ene a#kade kao Jo#$a% ,na se nikada nije zd#u'ila% Mislim da se mu&ka#ci
nisu p#ei&e zanimali za nju%
- Kako je ostala t#udna.
/ak je i u m#aku mo$la idjeti kako se 1'ondala# smje&ka%
- Ti si uje#ena da je za to pot#e"an mu&ka#ac, za# ne. *i su samo #ekli da ju je Majka "la$osloila,
ali 3olena%%% 3elando-na mi je jednom #ekla da je ona "ila od oni) #ijetki) 'ena koje su "ile
"la$osloljene odma) nakon 5#o$ o"#eda% Ljudi misle kako su tada jo& sui&e mlade, ali do$odi se%
Ejla je kimnula u znak sla$anja% - A &to se njoj do$odilo.
- Ne znam% 3elandona ka'e da ona nikada nije "ila pose"no do"#o$ zd#alja% Mislim da je um#la dok je
=#ukeal jo& "io pose malen% ,d$ojila $a je Ma#tonina mati koja je "ila #o+akinja nje$oe majke, ali
mislim da joj nije "ilo na#o!ito stalo do nje$a% To je "ilo i&e kao o"eza% Ma#tona $a je ponekad
!uala% *je(am se kad smo se i$#ali dok smo "ili mali% Neki od sta#iji) dje!aka su $a e( onda
izaziali% ,duijek je m#zio kad su $a zali z"ito$laac%
- Nije !udo da je "io onako "ijesan na /e#izela% *ada "a#em to #azumijem% Ali taj po$led%%% - Ejla se
ponoo st#esla%
- Iz$ledao je up#ao kao =#aud% ,tkad pamtim, =#aud me je m#zio% Ne znam za&to% Jednostano me je
m#zio i ni&ta &to sam u!inila nije mo$lo to p#omijeniti% Neko #ijeme sam "ila poku&aala, ali #e(i (u ti
ne&to, 1'ondala#e% Nikada ne "i) )tjela da me =#ukeal zam#zi%
Vuk je podi$ao po$led da "i i) pozd#aio kad su u&li u Ma#tonino "o#ai&te% Kad mu je "ila #ekla 9idi
ku(i9 p#ona&ao je Ejlina k#zna za spaanje pa se sklup!ao nedaleko nji)% Ejla se nasmije&ila kada je
idjela kako mu se o!i sjaje p#i sjetlu one jedine sjetiljke koju je Ma#tona ostaila $o#jeti% Kad je
sjela, on joj je u sojoj s#da!noj do"#odo&lici liznuo lice i #at% ,nda se pozd#aio s 1'ondala#om%
- Nije naikao na ooliko ljudi - #ekla je Ejla%
Kada se #atio k njoj, p#imila mu je #ukama $lau i za$ledala se u nje$oe sjajne o!i - 8to je, Vu!e.
Mno$o st#anaca na koje se t#e"a& naiknuti. 3nam kako ti je%
- ,ni ne(e du$o "iti st#anci, Ejla - #ekao je 1'ondala#% - Ve( su te si zaoljeli%
- ,sim Ma#one i njezini) p#ijateljica - #ekla je Ejla,
?F?
#azezuju(i uzice na mekanom $o#njem dijelu odje(e koja je t#e"ala "iti zimsko donje #u"lje za
dje!aka%
,n se jo& uijek ljutio z"o$ na!ina na koji se Ma#ona ponijela p#ema njoj, a !inilo se i da je Ejla jo&
"ila ljutita% 6alio je &to je mo#ala p#o(i k#oz tako #u'no iskusto i to p#o$a dana soje$ "o#aka
odje% 6elio je da ona "ude zadooljna s nje$oim na#odom% ;sko#o (e im i sama p#ipadati% Ali "io je
ponosan z"o$ na!ina na koji je se to podnijela%
- =ila si p#ek#asna% Taj na!in na koji si postaila Ma#onu tamo $dje joj je mjesto% *i tako misle -
#ekao je%
- 3a&to su te 'ene 'eljele da mi se ljudi smiju. ,ne me ne poznaju i nisu me !ak ni poku&ale upoznati%
- Ja sam za to k#i, Ejla - #ekao je 1'ondala#, zasta&i us#ed #azezianja $o#nje$ dijela o"u(e
omotano$ oko listoa no$u% - Ma#ona je imala p#ao o!ekiati da (u to$ ljeta "iti na ,"#edu
zd#u'ianja% ,ti&ao sam "ez ikako$ o"ja&njenja% Vje#ojatno je "ila st#a&no po#ije+ena% Kako "i te"i
"ilo kada "i ti, i si ljudi koje pozna&, o!ekiala da (e& se zd#u'iti s nekim tko se onda ni ne pojai.
- =ila "i) jako nes#etna i ljuta na te"e, ali nadam se da ne "i) poku&ala po#ijediti neko$a ko$a ne
poznam - #ekla je Ejla, #azezuju(i uzicu u st#uku soji) )la!a - Kad su #ekle da mi 'ele nap#aiti
<#izu#u, to me je podsjetilo na 1i$iju, ali kada sam se po$ledala u #e<lekto# i idjela &to su mi
nap#aile, sama sam se po!e&ljala% Mislila sam da si mi #ekao kako su 3elandonci ljudi koji je#uju u
p#istojnost i $ostolju"iost%
- I je#uju - #ekao je% Ve(ina nji) je#uje%
- Ali ne si% Ne toje #anije djeojke% Mo'da "i me t#e"ao upozo#iti na ko$a "i) jo& mo#ala p#ipaziti%
- Ejla, nemoj dopustiti da Ma#ona od#edi toje mi&ljenje
@ sima% 3a# nisi idjela koliko se si+a& e(ini ljudi. 5#u'i im p#iliku%
- A &to (u s onima koji mu!e si#ote dje!ake "ez majki i p#eta#aju i) u =#auda.
- Ve(ina ljudi nije taka, Ejla - #ekao je, $ledaju(i je za"#inuto%
Ispustila je du"ok uzda) - Ne, ima& p#ao% Toja mati nije taka, ni toja sest#a, niti ostatak toje
#od"ine% /ak je
? =#ukeal "io #lo lju"azan p#ema meni% To je samo zato
?FA
&to sam posljednji puta idjela taka iz#az lica kada je =#aud #ekao 7#uu neka na mene "aci sm#tnu
kletu% 6ao mi je, 1'ondala#e% *amo sam umo#na% - ,djednom je pose$nula za njim, u#onila licem u
nje$o #at i zajecala - 6eljela sam ostaiti do"a# dojam na toj na#od i ste(i noe p#ijatelje, ali one
'ene nisu )tjele "iti moje p#ijateljice% *amo su se p#eta#ale kako to 'ele%
- ,staila si do"a# utisak, Ejla% =olji nisi ni mo$la% Ma#o-na je uijek imala lo&u na#a, ali "io sam
si$u#an kako (e, dok ja "udem na putu, ona e( p#ona(i neko$a% =ila je #lo p#ila!na i si su uijek
$oo#ili kako je ona najljep&a "o"ica u $#ozdu, najpo'eljnija 'ena na sakom Ljetnom sa"o#u% Mislim
da su zato si i o!ekiali da (emo se zd#u'iti%
- 3ato &to si ti "io najz$odniji, a ona najljep&a.
- 5#etpostaljam - #ekao je, osjeti&i kako je poc#enio i "ilo mu je d#a$o &to je #asjeta tako sla"a% -
Ne znam za&to sada nije zd#u'ena%
- Rekla je da se "ila zd#u'ila, ali da to nije pot#ajalo% -3nam% Ali za&to nije p#ona&la neko$ d#u$o$.
Nije to sad
kao da je odjednom za"o#aila kako se s mu&ka#cem dijele ;'ici, ili je postala manje lijepa i p#ila!na%
- Mo'da jest, 1'ondala#e% Ako je ti nisi )tio, mo'da su i d#u$i mu&ka#ci odlu!ili da je malo "olje
po$ledaju% Neka 'ena koja je oljna po#ijediti neko$a ko$a i ne pozna mo'e "iti manje p#ila!na ne$o
ti to misli& - #ekla je Ejla, suka&i no$aicu s jedne no$e%
1'ondala# se nam#&tio - Nadam se da ja nisam tome k#i% Ve( je dooljno lo&e &to sam je ostaio u
tako neu$odnoj situaciji% Ne "i) 'elio misliti da sam joj ja onemo$u(io da si na+e d#u$o$ mu&ka#ca%
Ejla $a #adoznalo po$leda - 3a&to "i ti to mislio.
- 3a# nisi #ekla da ako ju ja nisam 'elio da su onda d#u$i mu&ka#ci%%%
- 1#u$i su je mu&ka#ci mo$li malo "olje po$ledati pa ako im se nije si+alo to &to ide kako "i to
mo$la "iti toja k#inja.
-5a%%% a)%%%
- K#ii& se"e &to si je ostaio "ez o"ja&njenja% *i$u#na sam da je "ila po#ije+ena i da joj je "ilo
neu$odno% Ali imala je pet $odina da si na+e neko$ d#u$o$, a sam si #ekao kako je
?FB
smat#aju #lo po'eljnom% Ako nije mo$la na(i neko$ d#u$o$, to nisi ti k#i, 1'ondala#e%
1'ondala# je &utio, a onda je kimnuo - Ima& p#ao -#ekao je i nastaio skidati odje(u% - 5o+imo spaati%
;jut#o (e sta#i iz$ledati "olje%
Kad se zaukla u soja topla i udo"na k#zna za spaanje, Ejli padne na um d#u$a misao - Ako je
Ma#ona tako do"#a u ;'icima, pitam se kako to da nema djece.
1'ondala# se nasmijao - Nadam se da si u p#au kada ka'e& da 1onin da# sta#a djecu% To "i "ilo ne&to
poput dost#uko$ da#a%%% - zastao je, odi'u(i soju st#anu pok#ia!a - Ali ima& p#ao2 ,na nema djece%
- Nemoj to d#'ati tako u z#aku2 Iladno je2 - #ekla je, $lasno &ap(u(i%
=#zo se uukao ispod pok#ia!a i p#ilju"io soje na$o tijelo uz njezino% - To "i mo$ao "iti #azlo$ za&to
se nikada nije zd#u'ila, - nastaio je - ili "a#em dio o"ja&njenja% Kada se mu&ka#ac odlu!i zd#u'iti, on
o"i!no 'eli 'enu koja mo'e nje$oom o$nji&tu donijeti djecu% 6ena mo'e imati djecu i "o#aiti u
o$nji&tu soje majke ili !ak zasnoati soje lastito o$nji&te, ali jedini na!in na koji mu&ka#ac mo'e u
som o$nji&tu imati djecu jest da se zd#u'i sa 'enom pa da mu ona donese soju% Ako se Ma#ona
zd#u'ila i nije imala djece, to ju je mo$lo u!initi manje po'eljnom%
- To "i "ila &teta - #ekla je Ejla, odjednom osjeti&i kako suosje(a% 3nala je koliko je silno ona 'eljela
djecu% Jo& otkad je idjela da je Iza #odila ;"u, 'eljela je imati soje dijete i "ila je si$u#na da je
njezino dijete za!ela =#audoa m#'nja% Nje$oa $a je m#'nja "ila natje#ala na to da je siluje, a da je
nije siloao ne "i se u njoj za!eo nikaka noi 'iot%
Tada to, na#ano, nije znala, ali s)atila je to kada je pa'ljio p#omat#ala so$a sina% =#unoo pleme
nije nikada idjelo dijete poput njezino$, a kako njezin sin nije iz$ledao pose kao ona, kao 1#u$i, oni
su mislili kako je to de<o#mi#ano dijete 5lemena, no ona je mo$la idjeti da je njezin sin mje&anac%
Imao je neke od njezini) oso"ina i neke oso"ine 5lemena i odjednom joj je sinulo% *)atila je da kad
mu&ka#ac stai soj o#$an u ono mjesto iz koje$ izlaze djeca, to nekako p#ouz#o!i po!etak noo$
'iota% To nije "ilo ne&to u &to su je#oali ljudi 5lemena, niti 1'ondala#o na#od, niti je itko
?FE
od 1#u$i) je#oao u tako ne&to, ali Ejla je "ila uje#ena da je to tako%
Le'e(i uz 1'ondala#a, znaju(i da u se"i nosi nje$oo dijete, Ejla je osjetila tu$u i sa'aljenje p#ema toj
'eni koja $a je iz$u"ila i koja mo'da ne mo'e imati djecu% Je li zaista mo$la k#iiti Ma#onu &to je "ila
uz#ujana. Kako "i se ona osje(ala kad "i iz$u"ila 1'ondala#a. ,d te su joj pomisli na#le suze, a onda
je cijelu o"uze toplina z"o$ te s#e(e koju je imala%
Ipak, "io je to $adan t#ik i se je mo$lo ispasti daleko $o#e ne$o je "ilo% Ejla nije mo$la susp#e$nuti
soju ljutnju, je# kad im se sima sup#otstaila ona nije znala &to (e oni u!initi%% Mo$li su se si
ok#enuti p#oti nje% Mo$la je osjetiti simpatiju p#ema Ma#oni, ali nije joj se mo#ala si+ati% A tu je "io i
=#ukeal% Nje$o iz$led !ojeka 5lemena u!inio je da p#ema njemu osjeti p#ijateljsto, ali sada je
postala op#ezna%
1'ondala# ju je d#'ao u na#u!ju se dok nije pomislio da je zaspala, poku&aaju(i ostati "udan dok ona
ne zaspe% Tada je i on zaklopio o!i% Ali Ejla se p#o"udila us#ed no(i, osjeti&i pot#e"u da se olak&a% Vuk
ju je ti)o slijedio do no(ne ko&a#e pok#aj ulaza% Kada se #atila u k#eet, on se sklup!ao uz nju%
,sjetila se za)alnom z"o$ te topline i za&tite koju su joj p#u'ali s jedne st#ane uk, a s d#u$e taj
mu&ka#ac, ali p#o&lo je mno$o #emena p#ije ne$o je opet zaspala%
?FF
:
Jtijla se kasno p#o"udila% Kad je sjela i po$ledala oko se"e, 1'ondala#a i&e nije "ilo, a niti Vuka% =ila
je sama u "o#ai&tu, ali netko joj je ostaio punu mje&inu ode i $usto tkanu, nep#opusnu oe(u
posudu, kako "i se mo$la osje'iti% 5ok#aj to$a je stajala #ez"a#ena d#ena &alica u kojoj je "ila neka
teku(ina% Mi#isala je na !aj od mente, )ladan, no u tom t#enutku nije "ila #aspolo'ena ni za kako pi(e%
;stala je kako "i se olak&ala u eliku ko&a#u pok#aj ulaza0 zapazila je kako sada !e&(e osje(a pot#e"u
za o"aljanjem nu'de% Tada je z$#a"ila soj amulet i "#zo $a skinula kako "i $a sklonila na si$u#no
p#ije ne$o upo#a"i onu &i#oku posudu - ne da "i se u njoj op#ala, ne$o da u nju iz"aci sad#'aj so$
ne#ozno$ 'eluca% Jut#os je osje(ala jo& ja!u mu!ninu ne$o ina!e% La#ama#oa "a#ma, pomislila je%
Juta#nja mu!nina zd#u'ena s mu!ninom od pi(a% Mislim da (u odsad pa nadalje apstini#ati od pi(a%
5i(e sada ionako najje#ojatnije nije do"#o ni za mene niti za dijete%
Kad je isp#aznila 'eludac isp#ala je usta !ajem od metice% *pazila je da je netko uz njezina k#zna
staio onu !istu, ali punu m#lja odje(u koju je namje#aala sino( odjenuti% 1ok se odijeala p#isjetila
se kako je to ju!e# ostaila odma) pok#aj ulaza u "o#ai&te% Namje#aala je na se"e staiti odje(u koju
joj je da#oala Ma#ona - dijelom zato &to je "ila odlu!na to opet odjenuti iz p#incipa, ali i zato &to je to
#lo udo"na odje(a i ona nije idjela za&to to ne "i mo$la nositi% Ipak, danas ne%
,pasala je onaj !#st pojas koji se tijekom putoanja e( izlizao, pomaknula na njemu one ko#ice za
no' u poznat i udo"an polo'aj, slo'ila ostale sta#i i #e(ice pa ponoo staila oko #ata soj amulet%
;zela je onu posudu !iji je sad#'aj zauda#ao i iznijela je an, no postaila ju je pok#aj ulaza je# nije
znala kamo to mo'e "aciti pa se oti&la #aspitati% 5ozd#aila ju je neka 'ena s djetetom koja je p#ilazila
"o#ai&tu% Ne$dje iz du"ine memo#ije Ejli se pojai ime%
?FG
- 6elim ti u$odan da%%% Rama#a% Je li to toj sin.
- 1a% Ro"enan se 'eli i$#ati s 1'a#adalom pa t#a'im 5#o-leu% Nisam je na&la kod ku(e pa sam
pomislila da je mo'da tu%
- ; "o#ai&tu nema niko$a% *i su e( "ili oti&li kad sam ustala% Ne znam $dje su% Jut#os sam jako
lijena% 1u$o sam spaala%
- Ve(ina ljudi je du$o spaala - #ekla je Rama#a% - nakon no(a&nje p#oslae nije "a& "ilo mno$o oni)
kojima se dalo #ano ustati% La#ama# #adi jako pi(e% ,n je po tome poznat%%% to je jedino po !emu je
poznat%
Ejla je u 'eninom komenta#u p#epoznala ton p#ezi#a% 3ato je malo oklijeala "i li je pitala kamo "i ono
"acila, no niko$ d#u$o$ nije "ilo u "lizini, a nije 'eljela to tako ostaiti%
- Rama#a%%% ne znam mo$u li te pitati $dje "i) mo$la%%% $dje "i) se mo$la #ije&iti neko$%%% otpada.
6ena ju je na t#enutak iznena+eno $ledala, a onda "aci po$led tamo kamo je Ejla ne)otice po$ledala i
osmje)ne se% - Mislim da ti t#a'i& ja#ak za #&enje nu'de% Vidi& tamo, kod isto!no$ #u"a te#ase, isp#ed
mjesta $dje se pali si$nalna at#a, ali i&e ot#a$a% Tamo ti je stazica%
- 1a, idim je - #ekla je Ejla%
- ,na odi uz"#do - nastai Rama#a% - Idi malo po njoj pa (e& sti(i do #ask#i'ja% Lijei odojak je
st#miji% ,n se nastalja uspinjati i odest (e te do #)a oe litice% Ali ti po+i desnim odojkom% ,n
k#iuda o"#onkom se dok ispod se"e ne "ude& mo$la idjeti 8umsku #ijeku% Malo ispod to$a nalazi se
za-#aan s nekoliko ja#aka%%% nanju&it (e& i) p#ije ne$oli i sti$ne& tamo - #ekla je Rama#a% - Ve( je p#o&lo
dosta #emena otkad smo i) zap#a&ili pa se e( osje(a mi#is%
Ejla je zat#esla $laom - 3ap#a&ili.
- 5osuli s ku)anom kamenom p#a&inom% Mi to stalno #adimo, iako ne znam #ade li i d#u$i ljudi tako -
o"jasni Rama#a, sa$nu&i se kako "i podi$la Ro"enana koji je postao nemi#an%
Kako to ku)ate p#a&inu litice. I za&to.
- 5o!ne& tako da uzme& komad stijene i usitni& je u p#a), pa se to $#ije u #u(oj at#i%%% mi se za tu
s#)u ko#istimo o$nji&tem si$nalne at#e%%% i onda to ist#ese& u ja#ke% A to #adimo zato je# to oduzima
sa mi#is ili $a p#ek#ije% Ali kad na
?FH
to pusti& odu ili doda& neku teku(inu, ta p#a&ina se )o(e opet st#dnuti pa kad se ja#ci napune
otpadom i st#dnutom kamenom p#a&inom onda mo#a& kopati noe ja#ke, a s tim je mno$o posla% 3ato
i) ne olimo zap#a&iati sui&e !esto% Ali sada je to pot#e"no% Imamo eliku 8pilju i ti se ja#ci !esto
ko#iste% *amo ti idi stazom pa (e& i) "ez p#o"lema p#ona(i%
- *i$u#na sam da (u i) na(i% Iala ti, Rama#a - #ekla je Ejla dok je odlazila%
Itjela je podi(i zdjelu, a onda se p#edomislila i po&la unut#a uzeti mje&inu s odom kako "i poslije
mo$la isp#ati tu posudu% ,nda je podi$la tu sm#dljiu sta# i k#enula stazom% *akupljanje i
uskladi&tenje )#ane za oako eliku *pilju za)tjea mno$o #ada, mislila je idu(i stazom, ali jednako
tako je i s otpadom% /lanoi =#unoo$ plemena su jednostano samo iza&li an, 'ene na jednu st#anu a
mu&ka#ci na d#u$u, a nakon neko$ #emena odlazili "i na d#u$o mjesto% Ejla je #azmi&ljala o onom
postupku koji joj je Rama#a opisala i to joj pose zaokupi misli%
7#ijanje ili kalcini#anje apnenca da "i se do"ilo 'io apno i ko#i&tenje to$a kako "i se smanjio sm#ad
otpada, nije "ila p#aksa s kojom "i Ejla "ila do"#o upoznata, ali za ljude koji su 'ijeli me+u
apnena!kim liticama i stalno se slu'ili at#om, 'io je apno "ilo p#i#odni nusp#oizod% /iste(i pepeo
s o$nji&ta, a uz pepeo je neumitno "ilo i slu!ajno nakupljeno$ apnenca, i odla'u(i to na )#pe ostalo$
otpadno$ mate#ijala, ljudima nije t#e"alo mno$o #emena da "i zapazili oaj u!inak dezodo#izacije%
Kad je ooliko ljudi 'ijelo na jednom mjestu i to tijekom cijele $odine, osim kad su ljeti $#upe na
izjesno #ijeme odlazile, "ilo je mno$o posloa koji su za)tijeali napo# i su#adnju cijele zajednice,
kao, na p#imje#, kopanje ti) ja#aka za otpad ili, kako je up#ao saznala, 'a#enje apnena!ki) stijena da
"i se p#oizelo 'io apno%
*unce se e( p#imaknulo zenitu kad se Ejla #atila sa za#ani $dje su "ili ja#ci% 5utem nat#a$ je nai&la
na osun!ano mjesto $dje je osu&ila i p#oz#a!ila posudu, a onda je odlu!ila po$ledati kako su konji i
tamo napuniti mje&inu sje'om odom%
Kad je sti$la do p#ednje te#ase nekoliko ljudi ju je pozd#ailo, a ona se mo$la p#isjetiti neki) imena,
ali ne si)%
?F:
;z#a(ala im je kimanjem i osmije)om, ali "ilo joj je malo neu$odno z"o$ oni) imena koja nije
upamtila% *)atila je to kao soju k#iicu je# ju je izdala memo#ija i odlu!ila je !im p#ije upamtiti tko
je tko%
*je(ala se kako se isto tako osje(ala kada su !lanoi =#u-noo$ plemena o"znanili kako je smat#aju
malo uspo#enom, je# nije mo$la pamtiti onako do"#o kao &to su pamtila djeca 5lamena% Kao #ezultat
to$a, je# se 'eljela uklopiti u na#od koji ju je na&ao i usojio,samodisciplinom se natje#ala upamtiti
otp#e se &to su joj #ekli% Nije znala da je u tom p#ocesu je'"anja soje p#i#odne inteli$encije, da
zad#'i u pam(enju ono &to je nau!ila, je'"ala soju sposo"nost memo#i#anja daleko i&e no &to je to
"ilo no#malno za njezinu #stu%
* #emenom je s)atila kako se nji)oa memo#ija #azlikuje od njezine% 5#emda nije u potpunosti
#azumjela &to su oni, znala je da ljudi 5lemena imaju 9sje(anje9 kako ona nije imala, "a#em ne u tom
o"liku% ; o"liku instinkta koji se s #emenom #azijao pomalo die#$entnom linijom, ljudi 5lemena su
se #a+ali s e(inom znanja koje (e im t#e"ati za opstanak, in<o#macijama koje su s #emenom "ile
asimili#ane u $enima nji)oi) indiidualni) p#edaka na isti na!in kako su se instinktina znanja
usajala kod si) 'iotinja, uklju!uju(i i !ojeka%
;mjesto da u!e, pa to memo#i#aju, kako je to Ejla !inila, djecu 5lemena se t#e"alo samo jednom
9podsjetiti9, pok#enuti u njima postoje(e sje(anje cijele nji)oe #ste% Ljudi 5lemena znali su mno$o o
som d#enom sijetu i kako u njemu t#e"a 'ijeti, a kad su jednom nau!ili ne&to noo nisu to nikada
za"o#aili, no za #azliku od Ejle i njezine #ste, oni nisu lako usajali noa znanja% Njima je saka
p#omjena te&ko padala, a kad su 1#u$i sti$li u nji)ou zemlju, oni su sa so"om donijeli i p#omjene%
Njiska i T#ka! nisu "ili na onoj liadi na kojoj i) je ostaila, ne$o su pasli malo podalje od !esto
ko#i&teno$ pod#u!ja p#i u&(u 8umske #ijeke u Rijeku% Kad ju je Njiska spazila spustila je $lau a onda
je isoko za"acila, opisuju(i $u"icom k#u$ po z#aku% ,nda je sinula #at, spustila $lau i odi$nuto$
#epa pot#!ala p#ema 'eni, p#es#etna &to je idi% T#ka! je dostojansteno i&ao uz soju majku, ponosno
sinu&i soj #at
?FJ
u luk, a u&ima ok#enutim nap#ijed i odi$nuto$ #epa, isoko podi'u(i no$e dok je kaskao p#ema njoj%%
3a#zali su soj pozd#a, a Ejla im je na isti na!in od$oo#ila i osmje)nula se - !emu se to as doje
toliko eselite. - pitala je, slu'e(i se znakoima 5lemena i jezikom koje$ je sama "ila izmislila u
sojoj dolini% Na taj je na!in #az$oa#ala s Njiskom od samo$ po!etka i jo& je uijek tako #az$oa#ala s
konjima% 3nala je da je oni ne #azumiju u potpunosti, ali #azumjeli su zna!enja neki) #ije!i i znakoa,
"a& kao i ton njezino$ $lasa koji im je p#enosio koliko je #adosna &to i) idi%
- 1anas ste zaista puni se"e% 3nate li da smo sti$li na k#aj na&e$ puta i da i&e ne(emo putoati. -
nastaila je% - *i+a li am se oo mjesto. Nadam se da am se si+a% - 5#u'ila je #uku kako "i
po!e&ala ko"ilu na mjestima $dje je to pose"no oljela, a onda je !e&kala i pastu)a, pa opipala Njiski
sapi i t#"u), nastoje(i ustanoiti da li nakon sus#eta s onim pastu)om nosi u se"i 'd#ije"e%
- Jo& je p#e#ano da "i) to mo$la si$u#no #e(i, ali mislim da (e& i ti, Njiska, postati mama% /ak se ni na
meni ne idi, a e( sam p#opustila d#u$u mjese!nicu% - ,pipaala je se"e na isti na!in kako je to !inila
s ko"ilom, misle(i kako joj se st#uk p#o&i#io, t#"u) zao"lio, a dojke postale osjetljie i ne&to e(e%
- A jut#om imam mu!nine, - nastaila je $oo#e(i i pjeu&e(i
- ali samo malo, kad ustanem, a ne kao p#ije kada mi je stalno "ilo zlo% Mislim da nema sumnje u to da
sam t#udna, ali "a& se do"#o osje(am% 1ooljno do"#o da "i) po&la na ja)anje% Kako "i se te"i, Njiska,
dopala mala &etnjica.
Konj je opet za"acio $lau, kao da joj od$oa#a%
5itam se $dje li je 1'ondala#% Mislim da (u $a pot#a'iti i idjeti 'eli li i on po(i na ja)anje, #ekla je
samoj se"i% ;zet (u pok#ia!e, sada mi je u$odnije ja)ati tako ne$o na $olim le+ima konja%
* uje'"anom, sp#etnom k#etnjom, p#imila je Njiskinu k#atku, usp#anu $#iu i inula joj se na le+a, a
onda se zaputila p#ema zaklonu u stijeni% ;smje#aala je konja p#itiskom soji) no'ni) mi&i(a i ne
#azmi&ljaju(i o tome - nakon toliko #emena to joj je e( "ilo u k#i - ali je pustila neka ko"ila sama
oda"e#e "#zinu kojom (e se k#etati% /ula je kako i) T#ka! odost#a$ slijedi, onako kako je "io naikao%
5itam se kako du$o (u jo& mo(i oako skakati na konja%
?G@
Kad "udem k#upnija mo#at (u stati na ne&to da "i) se popela na njezina le+a, mislila je Ejla, a onda
$otoo za$#lila samu se"e od #adosti z"o$ pomisli da (e imati dijete% ; mislima se #atila na nji)oo
du$o putoanje koje je up#ao za#&ilo i na dane p#ije to$a% *us#ela je toliko ljudi da i) je "ilo te&ko
se upamtiti i 1'ondala# je imao p#ao>e(ina ljudi nije "ila zla% Ne "i) smjela dopustiti da nekolicina
nji) koji su neu$odni - kao Ma#ona ili =#ukeal koji se pona&a poput =#auda - poka#e simpatiju
p#ema ostalima% 5itam se za&to lak&e upamtimo one lo&e% Mo'da zato &to i) nema mno$o%
1an je "io topao, #u(e sunce je za$#ijalo i jeta# koji je postojano pu)ao% Kad su se p#i"li'ili malom
p#itoku, ne e(em od poto!i(a, po$ledala je uzodno i spazila malen slap kako se p#elijea p#eko
stijene% ,sjetila je 'e+ i, p#isjeti&i se da je )tjela napuniti mje&inu, ok#ene p#ema odi koja se ljeskala
padaju(i niz liticu%
*i&la je s konja i napila se ode iz jeze#ca podno slapa% Ejla je pila s dlana, $#a"e(i odu o"jema
#ukama, a onda je napunila mje&inu )ladnom, sje'om odom% Malo je sjedila tamo, osje(aju(i se
osje'enom ali jo& pomalo lijenom, dokono se i$#aju(i &ljunkom koje$ je "acala u odu% ,!i su joj u
tom kamenju zapazile ne&to nepoznato, nesjesno zapa'a-ju(i detalje% 5odi$la je d#u$i kamen,
p#e#tala $a u #ukama, opipaaju(i st#uktu#u nje$oe po#&ine, $ledaju(i u nje$a a ne idje&i $a, i
onda $a je "acila%
T#e"alo je p#o(i neko #ijeme dok su joj zna!ajke to$ kamena dop#le do sijesti% Tada je za$#a"ila oko
se"e kako "i ponoo p#ona&la taka i kad $a je na&la za$ledala se u nje$a s mno$o i&e pozo#nosti% =io
je to malen, sikasto-zla(an kamen!i( o&t#i) "#idoa i #ani) st#ana koje mu je daala st#uktu#a
nje$oi) k#istala% Na$lo je izadila soj k#emeni no' koje$ je nosila u ko#icama o pojasu i poukla
tupom st#anom no'a po kamenu% =ljesnula je isk#a2 5onoo je poukla%
- To je at#eno kamenje2 - $lasno je iknula%
Nije idjela tako kamenje otkad je napustila soju dolinu% *ad je pomnije p#e$ledala kamenje i sitan
&ljunak na tlu i uz ko#ito poto!i(a i u$ledala d#u$i komad 'eljezno$ pi#ita, pa onda jo& jedan% 5o"#ala je
nekoliko komada, a uz"u+enje u njoj je #aslo%
Kleknula je i sjela na pete, $ledaju(i soju malu )#picu is-
?G?
to#sno$ kamenja% ,dje ima at#eno$ kamenja2 *ada ne(emo mo#ati "iti tako &tedljii s onim koje
imamo, je# mo'emo uzeti jo&% Jeda je !ekala da to poka'e 1'ondala#u%
5okupila je tu )#picu i jo& neke koje je zapazila pa zazi'-dala, poziaju(i Njisku koja je "ila oti&la do
dijela o"#aslo$ so!nim zelenilom% Ali p#ije no &to je i sti$la uzja)ati, idjela je kako 1'ondala# ide
p#ema njoj, a uz nje$a )oda Vuk%
- 1'ondala#e2 - poikala je, pot#!a&i p#ema njemu% -7ledaj &to sam na&la2 - Jo& t#!e(i, p#u'ala je
p#ema njemu #uke u kojima je "ilo nekoliko komada 'eljezno$ pi#ita% - Vat#eno kamenje2 Tu ima
at#eno$ kamenja% Ima $a posuda uz oaj potok%
5o'u#io je p#ema njoj, sa &i#okim osmije)om kao od$oo#om na njezin odu&eljen entuzijazam i to
zna!ajno otk#i(e%
- Nisam znao da $a ima oako "lizu, ali nikada i nisam o"#a(ao pozo#nost na tu #st kamena, je# sam
uijek t#a'io k#emen% 5oka'i mi $dje si to na&la%
5oela $a je do jeze#ca u podno'ju slapa, a onda napinja-la o!i t#a'e(i me+u kamenjem ko#ita
odotoka i uzdu' nje$a%
- 7ledaj2 - #ekla je t#ijum<alno, pokazuju(i kamen na o"ali -Eno jo& jedno$%
1'ondala# je kleknuo i podi$ao kamen% - Ima& p#ao2 ,o (e se p#omijeniti, Ejla% To "i mo$lo zna!iti
da (e satko imati kamenje za at#u% Ako $a ima odje, mo$lo "i $a "iti i na o"li'njim mjestima% Nitko
jo& ne zna za to kamenje, jo& nisam imao p#ilike #az$oa#ati o tome%
- 3na 4ola#a, i 3elandona - #ekla je%
- ,tkud one znaju.
- *je(a& li se ono$ !aja za smi#ianje koje$ je 3elandona nap#aila za Vilama#a kad si mu #ekao za
so$ "#ata. 4ola#a je postala ne#ozna kada me je idjela kako palim at#u koja se "ila u$asila pa sam
joj o"e(ala pokazati kako se to #adi% ,na je #ekla 3elandoni - od$oo#i Ejla%
- 1akle, 3elandona zna% ;ijek nekako ispadne da ona p#a ne&to sazna - #ekao je 1'ondala#% - Ali
mo#at (emo se kasnije #atiti oamo i pot#a'iti jo& to$ kamenja% *ada "i neki ljudi 'eljeli s to"om
#az$oa#ati%
- , 5lemenu. - na$a+ala je%
- 1'o)a#an me jut#os odukao na sastanak p#ije ne$o sam sta#no 'elio ustati, ali sam t#a'io neka te"e
ostai spa-
?GA
ati% 5#i!ao sam o na&em sus#etu s 7u"anom i Jo#$om% To i) je jako zanimalo, ali njima je te&ko
poje#oati da 5leme !ine ljudi, a ne 'iotinje% 3elandona je malo detaljnije analizi#ala neke od *ta#iji)
le$endi%%% ona je ta koja se #azumije u poijest 3elandonaca%%% poku&aaju(i p#ona(i ima li u njima
ikaki) naznaka da su z"ito$laci%%% 5leme%%% 'ijeli odje p#ije 3elandonaca% Kad je Rama#a #ekla da si
ustala, 1'o)a#an je )tio da te doedem - #ekao je 1'o)a#an% - A on nije jedini koji "i ti )tio postaiti
mno$o pitanja%
1'ondala# je sa so"om ponio T#ka!e ula#, ali se 'ia)ni pastu), jo& uijek zai$#an, malo opi#ao% *
malo st#pljenja i !e&kanja ipak je p#iolio konja% 3aja)ao $a je pa su k#enuli nazad k#oz #ijetku &umicu
te male doline%
1'ondala# je malo p#i!ekao kako "i ja)ao uz Ejlu i, nakon k#atko$ oklijeanja, #ekao - Rama#a mi je
#ekla kako je, dok je jut#os s to"om #az$oa#ala, pomislila da si "olesna, da mo'da nisi naiknuta na
La#ama#ou "a#mu% Kako se osje(a&.
,dje ne(e "iti lako sa!uati tajne, pomisli Ejla% - 1o"#o mi je, 1'ondala#e - od$oo#ila je%
- ,n #adi z"ilja jako pi(e% *ino( se i nisi p#ei&e do"#o osje(ala%
- 5#o&le no(i sam "ila umo#na - #ekla je% A jut#os mi je "ilo malo mu!no je# (u #oditi dijete% - 5o iz#azu
nje$oa lica Ejla je idjela da $a je "#inulo ne&to a'nije od njezini) juta#nji) mu!nina%
- Ju!e# je "io dan pun do$a+aja% ;poznala sam mno$o ljudi%
- I e(ina nji) mi se sidjela - #ekla je i po$ledala $a os-mje)nu&i se% - *amo nisam naikla na toliko
ljudi odjednom% To je kao 5lemensko okupljanje% /ak se ne mo$u sjetiti ni imena si) ti) ljudi%
- Tek si i) upoznala% Nitko ni ne o!ekuje da i) se upamti&%
*ja)ali su na onoj liadi namijenjenoj "o#aku konja i ostaili 'iotinje na po!etku stazice% 5o$leda&i
$o#e, Ejla opazi kako se na "ist#om ne"u oc#taa o"#is Kamena koji pada i u jednom k#atkom t#enu joj
se u!ini da on sjaji nekim !udnim sjajem, ali kad je t#epnula to je nestalo% *unce je p#ejako, pomislila
je% *i$u#no sam po$ledala iz#ano u nje$a, ne za&titi&i o!i%
?GB
Iz isoke t#ae pojaio se Vuk0 "io i) je slijedio, ali na soj slo"odan na!in, ist#a'uju(i usput, onako za
soj #a!un, male #upe i slijede(i zanimljie mi#ise% Kad je idio kako Ejla mi#no stoji i t#ep(e,
zaklju!io je kako je do&lo #ijeme da p#istojno pozd#ai to$ al<a o+u soje$ !opo#a% Kada je taj k#upni
meso'de# sko!io na nju i staio joj &ape na #amena, zatekao ju je nesp#emnu% Malo je zatetu#ala, ali je
#atila #anote'u i izd#'ala nje$ou te'inu dok joj je lizao ilicu i d#'ao je zu"ima%
- 1o"#o jut#o, Vu!e2 - #ekla je, o"$#li&i o"jema #ukama nje$o !upa #at% - Mislim da si i ti danas
sa pun se"e, kao i konji% - Vuk se spustio na tlo i slijedio i) dok su se uspinjali stazom, i$no#i#aju(i
zu#enje oni) koji nisu e( #anije idjeli oaka nje$o izlje lju"ai i osmje)e oni) koji su to e(
idjeli i sada u'iali u #eakciji oi) d#u$i)% Ejla mu je dala znak neka se d#'i uz nju%
Namje#aala se zaustaiti kod Ma#tonino$ "o#ai&ta kako "i ostaila mje&inu s odom, no 1'ondala#
uz koje$ je i&la je nastaio )odati, zao"i&a&i dio s nastam"ama% Idu(i p#ema ju$ozapadnoj st#ani
natk#ieno$ dijela, p#o&li su dio namijenjen "aljenju #aznim zanatima% Isp#ed se"e je u$ledala
nekoliko ljudi kako stoje ili sjede uz ostatke one no(a&nje at#e%
- Tu ste2 - #ekao je 1'o)a#an, ustaju(i s maleno$ "loka apnenca i p#ilaze(i im%
Kad su do&li "li'e, Ejla je idjela da uz #u" oo$ poc#njelo$ k#u$a sada $o#i malena at#a% Nedaleko
at#e "ila je du"oka ko&a#a puna teku(ine koja se pu&ila i u kojoj su pliali komadi listoa% Ko&a#a je
"ila o"lo'ena ne!im tamnim i njezin je nos osjetio mi#is smole "o#oine s kojom je ko&a#a "ila
imp#e$ni#ana kako "i "ila nep#opusna%
5#olea je za$#a"ila u &alicu - 5opij malo toplo$ !aja, Ejla - #ekla je, p#u'aju(i joj posudicu%
- Iala - #e!e Ejla, uzimaju(i% ,tpila je% =ila je to u$odna mje&aina t#aa s pose "la$om a#omom
"o#oine% 5opila je jo& malo i onda s)atila da "i #adije pojela ne&to konk#etno% Teku(ina je opet
p#o"udila ne#ozu 'eluca, a "oljela ju je i $laa% Vidjela je p#azno mjesto na jednom kamenu pa je
sjela, nadaju(i se da (e se 'eludac smi#iti% Vuk je le$ao uz njezine no$e% 1#'ala je &alicu u #ukama, ali
nije pila, 'ale(i &to si nije
?GE
nap#aila neki od oni) pose"ni) napitaka za 9jut#o poslije9 kake je #adila za Taluta, o+u Lalje$
lo$o#a
3elandona je pa'ljiije po$ledala Ejlu i pomislila kako je uo!ila neke poznate znake% - Mo'da "i "ilo
z$odno da sada p#ekinemo i ne&to p#ezalo$ajimo% Je li ostalo i&ta jela od no(as. - upitala je 5#oleu%
- To ti je do"#a zamisao - #ekla je Ma#tona% -Ve( je p#o&lo podne% Jesi li &to$od pojela, Ejla.
- Ne - od$oo#ila je, za)alna &to se netko sjetio pitati je% - Kasno sam se p#o"udila, a onda sam oti&la
do ja#aka, pa u dolinu 8umske #ijeke po$ledati konje% Tamo sam na malom potoku napunila ou
mje&inu% - 5odi$la je mje&inu% - 1'on-dala# me tamo na&ao%
- 1o"#o% Ako nema& ni&ta p#oti, uzet (emo malo te ode i sku)at jo& !aja, a ja (u p#ona(i neko$a da
nam sima donese ne&to za pojesti - #ekla je 5#olea i 'ust#im se ko#akom uputila p#ema "o#ai&tima%
Ejla je po$ledala uokolo kako "i idjela tko je se na tom sastanku i po$led joj se odma) sus#eo s
Vilama#oim% Izmijenili su osmje)e% =io je #az$oa#ao s Ma#tonom, 3elando-nom i 1'ondala#om, koji
joj je to$ !asa "io ok#enut le+ima% 1'o)a#an je pozo#nost usmje#io na soje "liske p#ijatelje i
sajetnike, *ola"ana i Ra&ema#a% Ejla se p#isjetila da je Rama-#a, 'ena s dje!a!i(em, s kojom je jut#os
#az$oa#ala, *ola"a-noa d#u'ica% 5#o&le je no(i upoznala i Ra&ema#ou d#u'icu% 3ato#ila je o!i,
poku&aaju(i se p#isjetiti njezino$ imena% 8aloa, da, tako se zoe% Ejli je pomo$lo &to oako mi#no
sjedi, mu!nina je p#estajala%
,d ostali) nazo!ni), sje(ala se sjedokoso$ mu&ka#ca koji je "io o+a o"li'nje 8pilje% 3ao se
Manela#% Raz$oa#ao je s nekim d#u$im !ojekom koji joj je "io nepoznat% Taj je po#emeno
p#est#a&eno po$ledaao Vuka% Neka isoka, m#&aa 'ena dostojansteno$ d#'anja "ila je o+a neke
d#u$e &pilje, p#isjetila se Ejla, ali se nije mo$la sjetiti njezino$ imena% /ojek uz nju imao je tetoa'u,
istu kao zelandona, pa je Ejla pomislila da je i on du)oni o+a%
/inilo joj se kako su si ti okupljeni ljudi na oaj ili onaj na!in o+e te zajednice% ; 5lemenu "i ti ljudi
imali naji&i status% Me+u Mamutocima, oni "i "ili #ani Vije(u *esta#a i Vije(u =#a(e% 3elandonci
nisu imali dojno odsto sest#e i
?GF
"#ata kao $laa#ice i o+e, kao &to su to imali mamutoci u sakom od soji) lo$o#a% Kod
3elandonaca su neki o+e "ili mu&ka#ci, a neki 'ene%
5#olea se #a(ala jednako 'ust#im ko#akom% 5#emda se !inilo da je u toj $#upi ona zadu'ena za
sna"dijeanje )#anom - Ejla je zapazila kako su se njoj o"#a(ali kada su 'eljeli jesti - "ilo je o!ito da
ona nije i ta koja (e )#anu donijeti i poslu'iti% ,na se #a(ala na sastanak i mo#a da je se"e smat#ala
aktinom sudionicom sastanka% Iz$leda da i o+ina d#u'ica mo'e "iti o+a%
; 5lemenu "i si sudionici oako$ sastanka "ili mu&ka#ci% Tamo nije "ilo 'ena koje "i imale ulo$u
o+e0 'ene nisu imale soj lastiti status% Izuzme li se iscjeliteljica, status ostali) 'ena oisio je o
polo'aju mu&ka#ca s kojim je zd#u'ena% Kako "i oni nadladali oaku #azliku ako "i se ikada
uzajamno posjetili, pitala se Ejla%
- Rama#a, 8aloa i jo& neki (e nam o#$anizi#ati jelo - o"jaila je 5#olea, pokazuju(i $laom p#ema
*ola"anu i Ra&ema-#u%
- 4ino - #ekao je 1'o)a#an i to je "io znak da sastanak ponoo zapo!inje% *i su p#estali me+uso"no
#az$oa#ati i ok#enuli se p#ema njemu% ,n se ok#ene k njoj - Ejla se sino( p#edstaila% Jeste li se si s
njom upoznali.
-Ja sino( nisam "io odje - #ekao je !ojek koji je #az$oa#ao sa sjedokosim o+om%
- ,nda dopusti da te p#edstaim - #ekao je 1'o)a#an% Kad je !ojek istupio, Ejla ustade i dade Vuku
znak da ostane ot#a$a%
- Ejla, oo je =#ameal, o+a Male doline, /et#naeste *pilje 3elandonaca% =#ameale, upoznaj se s
Ejlom iz Lalje$ lo$o#a Mamutoaca%%% - 1'o)a#an je na t#enutak zastao, poku&aaju(i se p#isjetiti
ostatka njemu sla"o poznati) imena i eza - K(e#i Mamutoo$ ,$nji&ta% - To je dooljno, pomislio je%
5#u'aju(i #uke, =#ameal je ponoio soje ime i <unkciju% -; ime Doni, do"#odo&la%
Ejla p#i)ati #uke - ; ime Mute, Velike Majke *iju Nas, tako+e# znane i kao Doni, pozd#aljam te -
#ekla je uz osmije)%
Ve( je #anije zamijetio #azliku u na!inu na koji je ona $o-
?GG
o#ila, a sada je to "ilo jo& na$la&enije, no od$oo#io je na njezin osmije) i jo& malo zad#'ao njezine
#uke u sojima -Mala dolina je naj"olje mjesto za #i"olo% Ljudi /et#naeste 8pilje su poznati kao
naj"olji #i"a#i i #adimo naj"olje stupice za #i"e% Mi smo "liski susjedi i mo#at (e& nas usko#o posjetiti%
- Iala ti, #ado (u do(i% Volim #i"e i olim i) loiti, ali ne znam kako se #ade stupice za #i"e% Kad sam
"ila mala, nau!ila sam loiti #i"e #ukama - Ejla je oo na$lasila, podi'u(i soje #uke koje su jo& uijek
"ile u =#amealoim%
- No, to "i) z"ilja 'elio idjeti - #ekao je, pu&taju(i joj #uke%
Istupila je ona 'ena koja je tako+e# "ila o+a - 6eljela "i) te upoznati s na&im donie#om, 3elandonom
Mjesta na Rijeci - #ekla je% - Ni on nije sino( "io odje% - 5o$ledala je =#a-meala, podi$la o"#u i
dodala -Jedanaesta 8pilja je !uena po iz#adi splai koje slu'e za uzodna i nizodna putoanja
Rijekom% Mno$o je lak&e t#anspo#ti#ati te&ke te#ete na splaima ne$o na le+ima ljudi% Ako te to
zanima, "it (e nam d#a$o da nas do+e& posjetiti%
- Jako "i me zanimalo idjeti kako #adite te plutaju(e !amce - izjaila je Ejla, poku&aaju(i se sjetiti
jesu li se one upoznale i kako se ta 'ena zoe% - Mamutoci #ade neku #st plutaju(i) zdjela tako da
de"ele ko'e p#i!#ste na d#ene oki#e i to im slu'i za p#ijeoz ljudi i nji)oi) sta#i p#eko #ijeke% Na
na&em putu oamo, 1'ondala# i ja smo nap#aili jedan taka !amac da "ismo s njim p#e&li eliku
#ijeku, no #ijeka je "ila dilja, a na& mali ok#u$li !amac tako la$an da je "ilo jako te&ko up#aljati% =ilo
je lak&e tek kad smo $a p#i!#stili za Njiskine motke od nosiljke%
- Ne #azumijem oo% 9Njiskine motke od nosiljke9% 8to to zna!i. - upitala je o+a Jedanaeste 8pilje%
- Njiska je ime jedno$ od konja, Ka#i+a - #ekao je 1'ondala#, ustaju(i i dolaze(i nap#ijed% - Motke za
nosila nap#aila je Ejla% ,na ti mo'e o"jasniti &to je to%
Ejla je o"jasnila nosiljku i dodala - * njom mi je Njiska poma$ala donijeti nat#a$ u moje sk#oi&te
'iotinje koje sam uloila% Jednom (u ti pokazati kako to iz$leda%
- Kad smo sti$li na d#u$u o"ali #ijeke, - dodao je 1'ondala# - odlu!ili smo umjesto isp#epletene
plat<o#me na motke
?GH
staiti taj ok#u$li !amac je# smo u nje$a mo$li staiti e(inu na&i) sta#i% I tako, kad smo p#elazili
#ijeke, !amac je plutao i ni&ta u njemu se nije smo!ilo, a kako je "io p#i!#&(en za motke, "ilo je i lak&e
up#aljati njime%
- 3na "iti te&ko i splai d#'ati pod kont#olom - #ekla je 'ena% Mislim da je te&ko kont#oli#ati sako
ploilo%
- * nekima je lak&e ne$o s d#u$ima% Na mom putu odsjeo sam neko #ijeme kod 8a#amudonaca% ,ni iz
du$a!ki) de"la znaju izdu"iti p#ek#asan !amac% 5#ednji i st#a'nji dio iste&u da "udu #lo uski, a ko#iste
se eslima i njima ko#mane u smje#u kamo 'ele i(i% To za)tijea mno$o iskusta ali 3amudonci, ljudi s
#ijeke, koji su dio 8a#amudonaca, su #lo je&ti u tome - #ekao je 1'ondala#%
- 8to su to esla.
- To je ne&to nalik spljo&tenim 'licama i s njima se slu'e kako "i $u#ali !amac k#oz odu% 5omo$ao
sam im nap#aiti jedan od nji)oi) !amaca i nau!io sam se slu'iti eslima%
- Misli& li da "i ta esla "ila "olja od oni) du$i) motki kojima mi $u#amo splai k#oz odu.
- Taj #az$oo# o !amcima mo'e "iti #lo zanimlji, Ka#i+a - #ekao je !ojek koji je sada istupio
nap#ijed% =io je ni'i i sla"ije $#a+e ne$o ona% -Ali jo& me nisi p#edstaila% Mislim da (e "iti "olje da to
sam u!inim% - Ka#i+a je malo poc#enjela, ali nije od$oo#ila% Kad je Ejla !ula njezino ime, sjetila se
da su se e( upoznale%
- Ja sam zelandona Jedanaeste 8pilje 3elandonaca, poznate jo& i kao Mjesto na Rijeci% ; ime Doni,
Velike majke 3emlje, pozd#aljam te, Ejlo od Mamutoaca, K(e#i Mamutoo$ ,$nji&ta - #ekao je,
isp#u'i&i #uke%
- 5ozd#aljam te, zelandono Jedanaesti kao ,no$ Koji *lu'i Njoj, Majci *iju Nas - #ekla je Ejla,
p#imaju(i nje$oe #uke% Nasup#ot som k#)kom iz$ledu, imao je !#st stisak i Ejla osjeti ne samo onu
'ilau sna$u ne$o i nje$ou unut#a&nju jakost i si$u#nost% ; na!inu na koji se k#etao "ilo je jo& ne!e$a
&to ju je podsjetilo na neke od Mamuta s kojima se sus#ela tijekom Ljetno$ sa"o#a Mamutoaca%
*ta#i Mamut koji ju je usojio $oo#io je o onima koji u istom tijelu nose "itne oznake mu&kosti i
'enstenosti% 3a nji) se je#oalo da posjeduju mo(i o"aju spoloa i ponekad su i) se "ojali, ali ako su
se p#id#u'ili ,nima Koji *lu'e Majci,
?G:
ljudi su !esto je#oali kako imaju pose"no jaku mo( i tada su i) #ado p#i)a(ali% Rezultat to$a je "io,
kako je o"jasnio, da su mno$i mu&ka#ci koje su mu&ka#ci p#ila!ili kao &to "i p#ila!ili 'enu, ili 'ene
koje su 'ene p#ila!ile kao da su mu&ka#ci, "ili p#iu!eni Mamutoom ,$nji&tu% *ada se pitala #ijedi
li to isto i za zelandone i, sude(i p#ema mu&ka#cu koji je p#ed njom stajao, zaklju!ila je da "i mo$lo
"iti tako%
,pet je po$ledala tetoa'u iznad nje$oe sljepoo!nice% Kao i kod 3elandone Koja Je 5#a, i on je imao
uc#tane p#aokutnike od koji) su neki "ili o"#u"ljeni, a neki ispunjeni "ojom, no on i) je imao manje,
"ojom su "ili ispunjeni d#u$i p#aokutnici, a imao je i dodatni) oznaka u o"liku k#iulja% 5ostala je
sjesna kako si oni, osim nje i 1'ondala#a, imaju na licu nekaku tetoa'u% Najjednostanija je "ila
ona disk#etna na Vilama#oom licu, dok je naj"o$atije uk#a&eno "ilo lice 'ene-o+e, Ka#i+e%
- Kako se Ka#i+a e( )alila posti$nu(ima Jedanaeste *pilje, - #ekao je, po$leda&i o+u -Ja (u samo
dodati soj pozi da nas posjeti&, ali #ado "i) te ne&to upitao% Jesi li i ti ,na Koja *lu'i.
Ejla se nam#&tila% - Ne - od$oo#ila je% - ,tkud ti ta pomisao.
- *lu&ao sam t#a!ee - osmje)nuo se, p#izna&i% - Kad ima& oaku mo( nad 'iotinjama, - #ekao je,
pokaza&i na uka - mno$i su pomislili kako "i mo#ala "iti% A sje(am se i &to sam !uo o ljudima na
istoku koji loe mamute% /uo sam da ,ni Koji *lu'e jedu samo meso mamuta i da si oni 'ie na
jednom mjestu, mo'da p#i istom o$nji&tu% 5itao sam se je li i&ta od to$a to!no%
- Ne "a& sasim - od$oo#ila je Ejla uz osmije)% - To!no je da kod Loaca na mamute ,ni Koji *lu'e
p#ipadaju Mamutoom ,$nji&tu, ali to ne zna!i da si oni 'ie zajedno% To je nazi, kao &to je i
9zelandona9% 5ostoje mno$a o$nji&ta> Lalje o$nji&te, Lisi!je o$nji&te, V#anino o$nji&te% ,na
ozna!aaju%%% s kim je netko u #odu% ,"i!no se !ojek u nekom o$nji&tu #odi, ali mo'e "iti tamo i
usojen% ; jednom lo$o#u ima mno$o #azli!iti) o$nji&ta, a lo$o# do"ia ime po o$nji&tu ono$a tko $a
je osnoao% Moj se zao Lalji lo$o#, je# je Talut, koji $a je osnoao, p#ipadao Laljem o$nji&tu%
Nje$oa sest#a, Tulija, "ila je $laa#ica%%% saki lo$o# ima za o+e "#ata i sest#u%
?GJ
*i su sa zanimanjem slu&ali% Ljudima kojima je u sta#i "io poznat samo na!in na koji su oni 'ijeli,
"ilo je #lo zanimljio slu&ati kako su d#u$i ljudi o#$anizi#ali soj na!in 'iota%
- Na nji)oom jeziku #ije! Mamutoci zna!i 9loci na mamute9 ili, mo'da "olje, 9Maj!ina djeca koja
loe mamute9, je# i oni &tuju Majku - nastaila je Ejla, nastoje(i im pojasniti% - Njima je mamut
pose"no set% 3ato je Mamutoo ,$nji&te #eze#i#ano za ,ne Koji *lu'e% Ljudi o"i!no oda"i#u
Mamutoo ,$nji&te ili u se"i osjete kako su za nje$a oda"#ani, ali mene je usojio sta#i Mamut
Lalje$ lo$o#a pa sam zato k(e# Mamutoo$ ,$nji&ta% Kada "i) "ila ,na Koja slu'i, zala "i) se
,da"#ana ,d Mamutoo$ o$nji&ta ili 5ozana K Mamu toom ,$nji&tu%
,"je je zelandona e( "ilo sp#emno postaiti noa pitanja, ali 1'o)a#an i) p#ekine% 5#emda je i sam
"io zaint#i$i-#an, ipak su $a u tom t#enutku i&e zanimali ljudi kod koji) je ona od#asla ne$o oni koji su
je kasnije usojili% - 6elio "i) saznati i&e o Mamutocima, - #ekao je - ali 1'ondala# nam je #ekao
neke zanimljie sta#i o onim z"ito$lacima koje ste sus#eli kad ste se #a(ali oamo% Ako je to &to on
ka'e istina, onda mo#amo po!eti #azmi&ljati o z"ito$lacima na pose no na!in% Isk#eno #e!eno, "ojim
se da "i oni mo$li p#edstaljati e(u opasnost ne$o smo to ikada i pomislili%
- 3a&to opasnost. - upita Ejla, isto$ t#enutka sp#emna "#aniti i)
- 5o onom &to mi 1'ondala# ka'e, oni su%%% ljudi koji misle% Mi smo o njima uijek mislili kao o
'iotinjama koje se malo #azlikuju od &piljski) medjeda0 mislili smo da su mo'da !ak i u #odu s
njima, neki ne&to manji i inteli$entniji tip, ali ipak 'iotinje - #ekao je 1'o)a#an%
- Mi znamo odje u "lizini neke #upe i &pilje u kojima su nekada &piljski medjedi imali soje "#lo$e -
nadoda Ma#-tona% - A 3elandona nam je p#i!ala kako neke od Najsta#iji) le$endi i 5#edanja $oo#e
kako su ponekad &piljski medjedi "ili u"ijani ili otje#ani kako "i p#i ljudi mo$li tamo imati soj dom%
Ako su neki od ti) 9&piljski) medjeda9 "ili z"ito-$laci%%% pa%%% ako su to inteli$entni ljudi, onda je
sa&ta mo$u(e%
- Ako su oni ljudi, a mi smo se p#ema njima pona&ali
?H@ K
kao p#ema 'iotinjama, i to nep#ijateljskim 'iotinjama, -1'o)a#an je tu zastao - onda mo#am #e(i
kako "i) ja, kada "i) "io na nji)oom mjestu, #azmislio kako (u #atiti milo za d#a$o% Ja "i) se e(
odano poku&ao osetiti% Mislim kako mo#amo "iti sjesni da "i i oni mo$li to poku&ati%
Ejli je odlanulo% 1'o)a#an je do"#o zapo!eo o"ja&njaati soje stajali&te% *ada je #azumjela za&to je
mislio da "i oni mo$li "iti p#ijetnja% I !ak "i mo$ao "iti u p#au%
- 5itam se je li to p#ai #azlo$ za&to su ljudi uijek ust#ajno t#dili da su z"ito$laci 'iotinje - #ekao je
Vilama#% -Ako se #adi o nu'noj )#ani ili skloni&tu onda je jedna sta# ako u"ije& 'iotinju, ali je ne&to
sasim d#u$o ako u"ija& ljude, pa maka# to "ila i !udna #sta ljudi% Nitko ne 'eli misliti o tome kako su
nje$oi daleki p#eci u"ijali ljude i otimali nji)o dom, ali ako sam se"e uje#i& kako su to "ile
'iotinje, onda je to ipak podno&ljia misao s kojom mo'e& 'ijeti%
Ejla pomisli kako je to iznena+uju(e jasan uid, ali Vilama# je e( i #anije imao mud#i) i inteli$entni)
komenta#a% *ada je s)a(ala za&to je 1'ondala# uijek o njemu $oo#io s toliko lju"ai i &toanja% ,n
je "io izuzetan !ojek%
- Nep#ijateljski osje(aji mo$u du$o tinjati a da ne planu,
- #ekla je Ma#tona - k#oz mno$o na#a&taja, ali ako oni imaju 5#edanja i Le$ende, one (e im dati du$o
sje(anje i odjednom mo'e "uknuti neolja% Kako ti, Ejla, o njima tako mno$o zna&, pitam se mo'emo
li ti postaiti neka pitanja%
,na se pitala "i li im #ekla kako 5leme ima soje p#i!e i le$ende, ali im to ne t#e"a da "i se sje(ali
soje poijesti% ,ni su se #a+ali s du$im sje(anjem%
- Mo'da "i "ilo pametno poku&ati uspostaiti s njima kontakt na d#u$i na!in ne$o je to "ilo #anije -
nastai 1'o)a#an%
- Mo'da "ismo mo$li iz"je(i p#o"leme p#ije ne$o se oni i pojae% Mo'da "ismo t#e"ali #azmisliti o
tome da po&aljemo neku dele$aciju koja "i se sastala s njima pa da, #ecimo, #asp#aljaju o mo$u(oj
t#$oini%
- 8to ti misli&, Ejla. - upita Vilama#% - =i li oni "ili zainte#esi#ani za t#$oinu s nama.
Ejla se nam#&tila i zamislila% - Ne znam% 5leme koje sam ja znala "ilo je sjesno da postoje ljudi poput
nas% 3a nji), mi smo 1#u$i i iz"je$aaju kontakt% ; malom plemenu u kojem sam ja od#asla, e(ina
ljudi e(i dio #emena nije ni #azmi&lja-
?H?
la o 1#u$ima% 3nali su da ja p#ipadam 1#u$ima, a ne 5lemenu, ali "ila sam tek dijete i to 'ensko dijete%
3a =#una i mu&ka#ce plemena "ila sam pose "ezna!ajna, "a#em dok sam "ila dijete - #ekla je% - Ali
=#unoo pleme nije 'ijelo u "lizini 1#u$i)% Mislim da je to za mene "ila s#etna okolnost% *e dok
mene nisu na&li, nitko u nji)oom plemenu nije nikada idio dijete 1#u$i)0 neki nisu nikada idjeli ni
od#aslu oso"u, !ak ni iz daljine% Itjeli su me uzeti i "#inuti o meni, ali ne znam kako "i "ilo da su oni
"ili ti koje su istje#ali iz nji)oi) domoa ili da i) je malt#eti#ala kaka $#upa mladi) $#u"ijana%
- Ali 1'ondala# nam je #ekao da su s onima koje ste na putu oamo sus#eli ljudi kontakti#ali u ezi
t#$oine - #ekao je Vilama#% - Ako d#u$i ljudi t#$uju s njima, za&to ne "ismo mo$li i mi.
- 3a# to ne oisi o tome jesu li oni zaista ljudi, a ne 'iotinje koje su u #odu sa &piljskim medjedima. -
upao je u #az$oo# =#ameal%
- ,ni su ljudi, =#ameale - #ekao je 1'ondala#% - 1a si ikada imao "liski kontakt s njima, znao "i to% A i
pametni su% Tijekom mo$ putoanja sus#eo sam i&e nji), a ne samo taj pa# na koje$ smo Ejla i ja
nai&li% 5odsjeti me da ti kasnije p#i!am o tome%
- Ti, Ejla, ka'e& da su te oni zaista od$ajali i podi$li na no$e - #ekao je Manela#% - #eci nam ne&to o
njima% Kaki su to ljudi. - Taj sjedokosi !ojek se doimao #az"o#itim, ne od oni) koji "i p#e"#zo
donosili zaklju!ke "ez da p#et)odno saznaju se &to mo$u saznati%
Ejla kimne, ali je malo zastala kako "i #azmislila p#ije no &to !e od$oo#iti - 3animljio je to &to i
mislite da su oni u #odu sa &piljskim medjedima% Ima u tome neke !udne istine, je# i 5leme je#uje u
to% ,ni ponekad i 'ie uz tako$ medjeda%
- Immm<i - <#knuo je =#ameal, kao da 'eli #e(i 9Jesam li am #ekao.29
Ejla je sada njemu uputila soje o"ja&njenje - 5leme &tuje ;#susa, 1u)a 8piljsko$ Medjeda% Kada
5leme ima soje Veliko okupljanje%%% ne&to poput Ljetno$ sa"o#a, ali se ne od#'aa sake $odine%%% tada
imaju njima #lo set o"#ed pose(en 1u)u 8piljsko$ Medjeda% Mno$o #anije ne$o (e do(i do
Veliko$ okupljanja, pleme koje (e "iti doma(in to$ skupa
?HA
uloi mladun!e &piljsko$ medjeda i ono s njima 'ii u nji)ooj &pilji% ,ni $a )#ane i nje$uju kao da je
nji)oo dijete, se dok ne postane isui&e k#upan, a onda mu sa$#ade nastam"u iz koje ne mo'e
po"je(i, ali $a i dalje )#ane i nje$uju%
3a #ijeme 5lemensko$ okupljanja, - nastaila je Ejla -mu&ka#ci se takmi!e kako "i saznali tko (e
imati tu !ast da po&alje ;#susa u *ijet 1u)oa, kako "i on tamo za$oa#ao 5leme i p#enio nji)oe
po#uke% Tada se iza"e#u t#i mu&ka#ca koji su "ili naj"olji u e(ini takmi!enja%%% je# pot#e"na su "a#em
t#ojica da "i mo$li od#aslo$ &piljsko$ medjeda poslati na onaj sijet% 5#emda je elika !ast "iti me+u
oda"#anima, to je i #lo opasno% Taka medjed !esto poede jedno$ ili dojicu od ti) mu&ka#aca sa
so"om u *ijet 1u)oa%
- 3na!i, tako oni komunici#aju sa sijetom du)oa -#ekao je zelandona Jedanaeste%
- I oni pokapaju soje m#te s c#enim oke#om - #ekao je 1'ondala#, znaju(i da (e te #ije!i p#enijeti
oom !ojeku du"oko zna!enje%
- T#e"at (e nam neko #ijeme da s)atimo zna!enje to$ podatka, - #ekla je o+a Jedanaeste 8pilje - i
mno$o #azmi&ljanja% To (e zna!iti elike p#omjene%
- Na#ano, Ka#i+a, ima& p#ao - #ekla je 5#a Me+u ,nima Koji *lu'e%
- ; oom !asu ne(e nam t#e"ati mno$o #azmi&ljanja oko to$a )o(emo li nap#aiti stanku za o"jed -
#ekla je 5#olea, po$ledaaju(i ot#a$a, p#ema isto!nom k#aju te#ase% *i su se ok#enuli i po$ledali u
tom smje#u% 1olazila je cijela poo#ka ljudi s pladnjeima i posudama s )#anom%
*ada su se ljudi okupljeni na sastanku #azdojili z"o$ jela u manje $#upe% Manela# je sa sojom
posudom s )#anom sjeo uz Ejlu, nasup#ot 1'ondala#u% *pomenuo je kako se p#o&le no(i p#edstaio, ali
u cijeloj onoj $u'i oko Ejle nije se ni poku&aao "olje upoznati s njom% Nje$oa je 8pilja u
susjedstu, pa je znao da (e i kasnije imati #emena za to% - Ve( si do"ila nekoliko pozia, ali dopusti
mi da tome dodam jo& jedan - #ekao je% - Mo#a& do(i posjetiti *tijenu diju #ijeka0 T#e(a 8pilja
3elandonaca ti je "liski susjed%
- Ako je /et#naesta 8pilja poznata po naj"oljim #i"a#ima, a Jedanaesta po iz#adi splai, po !emu je
poznata T#e(a 8pilja. - upita Ejla%
?HB
1'ondala# je od$oo#io umjesto nje$a - Lo%
- 5a za# ne odlaze si u lo. - pitala je%
- Na#ano, up#ao zato &to si loe, oni se i ne )ale s tim% Ima pojedini) loaca iz d#u$i) *pilja koji
ole $oo#iti o sojoj lastitoj je&tini, i oni su mo'da i do"#i, ali kao $#upa, kao cjelina, loci T#e(e
8pilje su naj"olji%
Manela# se smje&kao - Ma i mi se na izjestan na!in )alimo s tim, ali ja mislim da #azlo$ te na&e
uspje&nosti le'i u na&oj lokaciji% Na&e zakloni&te je isoko iznad mjesta $dje se spajaju dije #ijeke, a
uz nji) su &i#oke doline pune t#ae% ,a - #ekao je, ma)nu&i p#ema Rijeci #ukom u kojoj je d#'ao kost
na kojoj je jo& "ilo mesa - i d#u$a, koju zou T#anata #ijeka% Ve(ina 'iotinja koje mi loimo mi$#i#a
p#eko te dije doline, a mi smo na naj"oljem mjestu s koje$ i) mo'emo p#omat#ati tijekom cijele
$odine% Nau!ili smo p#ocijeniti kada je naje(a je#ojatnost da (e se neke 'iotinje pojaiti i o"i!no to
jaimo i d#u$ima, ali mi smo p#i koji uloimo te 'iotinje%
- Mo'da je to i to!no, Manela#e, ali si loci T#e(e *pilje su do"#i, a ne samo jedan ili dojica% ,ni se
t#ude usa#&iti tu soju je&tinu% *i, "ez iznimke - #ekao je 1'ondala#% - Ejla to #azumije% ,na oli
loiti i zapanjuju(e je je&ta s p#a(kom, ali !ekaj dok ti poka'emo noi iz"acia! koplja koje$ smo
nap#aili% Ta sp#aa iz"acuje koplje toliko dalje i toliko "#'e da to ne(e& mo(i je#oati% Ejla $a+a
p#eciznije od mene, a ja mo$u ne&to dalje do"aciti, ali "ilo tko mo'e s tim po$oditi 'iotinju s da ili
!ak t#i puta e(e udaljenosti ne$o "i to mo$ao kada "i koplje "acao #ukom%
- 6elio "i) to idjeti2 - #ekao je Manela#% - 1'o)a#an 'eli usko#o o#$anizi#ati lo za dodatnu opsk#"u
Ljetno$ sa"o#a% To "i, 1'ondala#e, mo$la "iti do"#a p#i$oda da nam poka'e& to noo o#u'je% - Tada se
ok#enuo p#ema Ejli - ,"oje (ete se p#id#u'iti tom lou, za# ne.
- 1a, ja "i) #ado% - 3astala je kako "i pojela jedan zalo$aj, a onda, $ledaju(i o"ojicu, #e!e - Imam jedno
pitanje% 3a&to 8pilje imaju take "#ojee. Ima li tu neko$ #eda ili zna!enja u "#ojeima.
- Najsta#ije 8pilje imaju najni'e "#ojee - od$oo#io je 1'ondala#% - ,ne su se p#e <o#mi#ale% T#e(a
8pilja je nastala p#ije 1eete, a 1eeta p#ije Jedanaeste ili /et#naeste% 5#a 8pilja i&e ne postoji%
Najsta#ija je 1#u$a 8pilja koja nije jako
?HE
daleko odade% Manela#oa 8pilja je sljede(a po sta#osti% Nju su zasnoali ljudi iz 5#e 8pilje%
- 1'ondala#e, kada si me u!io #ije!i za "#ojanje, one su se uijek $oo#ile od#e+enim #edom - #ekla je
Ejla% - ,o je 1eeta 8pilja, a toja, Manela#e, je T#e(a% 7dje su ljudi iz 8pilja s "#ojeima koji su
izme+u ta da "#oja.
*jedokosi !ojek se smije&io% Ejla je oda"#ala p#au oso"u koju (e pitati o 3elandoncima% Manela# se
e( du$o "aio poije&(u so$ na#oda i #aspola$ao je do"#om zali)om podataka sakupljeni) od #azni)
zelandona, od putuju(i) p#ipojeda!a i od ljudi koji su !uli p#i!e koje su se p#enosile s koljena na
koljeno% ,stale zelandone, uklju!uju(i tu i samu 3elandonu, ponekad su od nje$a t#a'ili in<o#macije%
- Mno$o se to$a p#omijenilo od #emena kada su 5#i ljudi zasnoali 8pilje - #ekao je Manela#% -
Ljudi su se selili ili su se zd#u'iali s nekim iz d#u$i) 8pilja% Neke su 8pilje postajale manje, a neke
e(e%
- Neke su, poput 1eete 8pilje, postale neo"i!no elike -dodao je 1'ondala#%
- 5#edanja nam $oo#e kako su ponekad mno$e ljude pokosile "olesti ili, za lo&i) $odina, $lad% -
Manela# se opet #atio sojoj p#i!i% -Kada 8pilje postanu jako malene, ponekad se dije ili i&e nji)
spoje u jednu% 8pilja nastala takim spajanjem o"i!no, ali ne i uijek, p#euzme nani'i "#oj% Kada 8pilja
postane p#eelika za dimenzije zaklona u kojem 'ii, jedan njen dio se mo'e odojiti i, o"i!no ne$dje
u "lizini, zasnoati nou 8pilju% Tako se odojio dio 1#u$e 8pilje i p#eselio na d#u$u st#anu doline%
,ni su sada *edma 8pilja, je# su u to #ijeme postojale T#e(a, /et#ta, 5eta i 8esta% T#e(a, na#ano, jo&
uijek postoji, a i 5eta, tamo p#ema sjee#u, ali /et#te i 8este i&e nema%
Ejli je "ilo d#a$o &to mo'e u!iti o 3elandoncima i osmije)om je pokaziala za)alnost za oo
poja&njenje% Neko su #ijeme so t#oje d#u'elju"io sjedili, jedu(i u ti&ini% Tada Ejla postai noo
pitanje% - Je li saka od 8pilja poznata po nekoj sojoj pose"nosti, kao &to je #i"olo, lo ili iz#ada
splai.
- Ve(ina nji) - od$oo#i 1'ondala#%
- 5o !emu je poznata 1eeta 8pilja.
- ,ni su umjetnici i zanatlije - od$oo#i Manela# umjes-
?HF
to nje$a% - *e 8pilje imaju je&te umjetnike, ali 1eeta 8pilja ima naj"olje% To djelomi!no o"ja&njaa
i za&to i) je oako mno$o% Nije to samo z"o$ djece koja se tu #a+aju, ne$o se u 1eetu 8pilju 'ele
doseliti i si oni koji 'ele do"iti naj"olju o"uku iz "ilo !e$a, od #ez"a#enja do iz#ade alata%
- To je u$lanom z"o$ Nizodno$ - #ekao je 1'ondala#%
- 8to je to Nizodno. - upita Ejla%
- To je p#i sljede(i zaklon, samo malo nizodno odade - o"jasni 1'ondala#% - To nije dom neke
o#$anizi#ane 8pilje iako "i se, po "#oju ljudi koji tamo o"i!no "o#ae, to mo$lo pomisliti% To je mjesto
kamo ljudi odlaze #aditi na sojim p#ojektima ili o tome #az$oa#ati s d#u$im ljudima% 5oest (u te
tamo, mo'da poslije oo$ sastanka%%% ako se maknemo odade p#ije m#aka%
Kad su si pojeli, uklju!uju(i tu i ljude koji su to jelo donijeli, djecu koja su p#ipadala nekima od nji) i
Vuka, odmo#ili su se uz &alicu ili zdjelicu toplo$ !aja% Ejla se sada osje(ala mno$o "olje% Nestale su i
mu!nima i $lao"olja, ali je osje(ala pot#e"u za u!estalim mok#enjem% Kad su oni koji su donijeli
)#anu odlazili, s u$lanom p#aznim posudama, Ejla spazi da je Ma#tona na t#enutak ostala sama pa
po+e k njoj%
- Ima li tu u "lizini mjesto $dje se mo'e mok#iti ili se mo#amo #atiti do "o#ai&ta.
Ma#tona se osmje)nula - I sama sam pomislila kako "i) mo$la oti(i% Ima tu stazica p#ema Rijeci koja
p#olazi uz 7oo#ni!ki kamen0 p#i #)u je malo st#ma, ali odi do mjesta uz o"alu kojim se u$lanom
ko#iste 'ene% 5okazat (u ti% -Vuk i) je slijedio, malo !uao Ejlu, a onda p#ona&ao mno$o zanimljiiji
mi#is pa k#enuo detaljnije ist#a'iti o"ale Rijeke% 5utem nat#a$, mimoi&le su se s Ka#i+om koja je
silazila stazom% Kim-nule su si s #azumijeanjem%
Kada je se "ilo o!i&(eno i kada je 1'o)a#an p#oje#io da su si opet tamo, ustao je% /ini se da je to
"io znak da uti)nu si #az$oo#i% *i su $ledali o+u 1eete 8pilje%
- Ejla, - #ekao je - dok smo jeli, Ka#i+a je postaila jedno pitanje% 1'ondala# ka'e kako on mo'e
komunici#ati sa z"ito-$lacima, s 5lemenom kako i) ti zoe&, ali ne tako do"#o kao ti% 3na& li ti nji)o
jezik tako do"#o kao &to on ka'e.
- 1a, znam taj jezik% ,d#asla sam uz nji)% *e dok nisam
?HG
s#ela 1'ondala#a nisam ni znala nikaka d#u$i jezik% Mo'da sam nekad i znala%, dok sam jo& "ila pose
malena, p#ije no &to sam iz$u"ila ljude moje$ na#oda, ali to$ jezika se nisam ni sje(ala%
- Ali mjesto $dje si ti od#asla je #lo daleko odade, cijelu jednu $odinu putoanja, za# ne. - nastaio
je 1'o)a#an% Ejla kinine% - Jezik ljudi koji 'ie daleko nije kao na&% Kada ti i 1'ondala# #az$oa#ate
slu'e(i se jezikom Mamutoaca, ja as ne mo$u #azumjeti% /ak i Losadunajci, koji 'ie mno$o "li'e,
$oo#e d#u$im jezikom% Neke #ije!i su sli!ne pa mo$u pone&to #aza"#ati, ali ne mo$u s njima
#az$oa#ati ni o !emu osim oni) najosnoniji) pojmoa% 3nam da jezik ti) ljudi 5lemena nije kao na&,
ali kako mo'e& ti, koja si do&la tako izdaleka, #azumjeti jezik oni) koji 'ie tu u "lizini.
- Razumijem toje sumnje - #ekla je Ejla% - Kad smo nai&li na 7u"ana i Jo#$u, ni sama nisam "ila
si$u#na )o(u li mo(i s njima #az$oa#ati% Ali jezik koji se slu'i #ije!ima je #azli!it od ono$ kojim se oni
slu'e, ne samo z"o$ znakoa i poza, ne$o zato &to oni imaju da jezika%
- Kako to misli&, da jezika. - upitala je 3elandona Koja Je 5#a%
- Imaju jedan o"i!an jezik kojim se !lanoi neko$ plemena slu'e u sakodnenom #az$oo#u - o"jasni
Ejla% - 5#emda se u$lanom slu'e znakoima i k#etnjama #uku, uklju!uju(i i sta tijela i iz#az lica, oni
se tako+e# slu'e i nekim #ije!ima, p#emda ne mo$u iz$oa#ati se $lasoe koje 1#u$i mo$u%
*akodneni jezik i #ije!i 7u"ana i Jo#$e su #azli!iti od oni) u mojem plemenu i ja i) nisam mo$la
#azumjeti% Ali 5leme ima tako+e# i jedan pose"an, slu'"en jezik kojim se slu'e kada se o"#a(aju
*ijetu 1u)oa i da "i mo$li #az$oa#ati s ljudima iz d#u$i) plemena !iji je o"i!ni, sakodneni jezik
d#uk!iji od nji)oo$% Taj jezik je #lo sta# u i njemu se ne slu'e #ije!ima, osim za oso"na imena% To je
"io jezik kojim sam se ja poslu'ila%
- 1opusti da idim jesam li ja to do"#o #azumjela - #ekla je 3elandona% - To 5leme%%% a mi tu $oo#imo
o z"ito$laci-ma%%% ne samo da ima soj jezik, ne$o ima da, a jedan od nji) im slu'i za zajedni!ko
spo#azumijeanje pa je #azumlji d#u$im z"ito$lacima, !ak i onima koji 'ie $odinu dana putoanja
daleko.
?HH
- ; to je zaista te&ko poje#oati, za# ne. - #ekao je 1'ondala# uz &i#ok osmije)% - Ali to je istina%
3elandona je odma)nula $laom% ,stali su "ili isto tako skepti!ni%
- To je #lo sta# jezik, a ljudi 5lemena imaju #lo du$o pam(enje - poku&a o"jasniti Ejla% - ,ni ni&ta ne
za"o#aljaju%
- Meni je u sakom slu!aju te&ko poje#oati da oni mo$u "a& puno to$a iz#e(i slu'e(i se samo #ukama
i $estama -#ekao je =#ameal%
-? ja tako mislim - slo'ila se Ka#i+a% - Kao &to je 1'o)a#an #ekao kako Losadunajci i 3elandonci jeda
i&ta #azumiju jedni d#u$e, mo'da mi i tu $oo#imo samo o onoj najjednostanijoj osnoi%
- Ju!e# si nam kod mene malo to pokaziala - #ekla je Ma#tona% - Mo'e& li sada pokazati sima nama.
- I ako, kao &to ka'e&, 1'ondala# #azumije ne&to od to$ jezika, mo'da "i nam on mo$ao p#eoditi -
dodao je Mane-la#% *i su kimnuli%
Ejla je ustala% Malo je zastala, sa"i#u(i misli% Tada je k#etnjama to$ sta#o$ slu'"eno$ jezika pokazala -
,a 'ena 'eli pozd#aiti mu&ka#ca Manela#a% - Ime je iz#ekla na$las, ali je njezin $las i onaj njezin
!udan na$lasak sada i&e do&ao do iz#a'aja%
1'ondala# je p#eodio - 5ozd#alja Manela#a%
- ,a 'ene 'eli pozd#aiti mu&ka#ca 1'o)a#ana - nastaila je Ejla%
- I te"e, 1'o)a#ane - #ekao je 1'ondala#% 5#o&li su tako jo& nekoliko jednostani) izjaa, ali on je
uidio da nisu u potpunosti o"u)atili mo$u(nosti to$ jezika% 3nao ja da ona mo'e pokazati i i&e, ali
on ne "i mo$ao p#eesti su slo'enost iz#aza%
- Ti mi pokazuje& samo osnone znakoe, za# ne, Ejla.
- Mislim, 1'ondala#e, da ti i ne mo'e& poezati i&e od ti) osnoni) znakoa% To je se &to sam "ila
nau!ila Lalji lo$o# i te"e% *amo onoliko koliko je "ilo dooljno da mo'ete #az$oa#ati s Rida$om%
=ojim se da detaljniji jezik te"i ne "i mno$o zna!io%
- Kad si nam to ju!e# pokaziala, - #ekla je Ma#tona -sama si nam p#eodila% Mislim da "i to "ilo
mno$o jasnije%
?H:
- 1a, za&to to ne "i pokazala =#amealu i ostalima slu'e(i se s o"a jezika - p#edlo'i 1'ondala#%
- 1o"#o, ali &to "i) #ekla.
- 3a&to nam ne "i #ekla ne&to o som 'iotu s njima. -p#edlo'i 3elandona% - *je(a& li se kako su te
na&li.
1'ondala# se osmje)iao k#upnoj 'enu% To je "ila do"#a zamisao% Tako se ne(e samo sima pokazati
jezik, ne$o (e se pokazati i suosje(ajnost ti) ljudi, nji)oa oljnost da p#i)ate dijete "ez #oditelja !ak i
kada je pose nepoznato% To (e pokazati kako se 5leme "olje pona&alo p#ema jednom od na&i), ne$o
mi p#ema nji)oima%
Ejla je opet malo zastala kako "i se p#i"#ala, a onda je, i znacima to$ sta#o$ slu'"eno$ jezika i #ije!ima
zelandonsko$ jezika, otpo!ela - Ne sje(am se mno$o od samo$ po!etka, ali Iza mi je !esto p#i!ala
kako me je p#ona&la% =ili su u pot#azi za noom &piljom% Je# "io je pot#es, je#ojatno onaj isti o kojem
ja jo& uijek sanjam% Taj pot#es im je uni&tio dom je# se nji)oa &pilja u#u&ila i u"ila nekoliko
p#ipadnika =#unoo$ plemena, a mno$e sta#i su "ile o&te(ene% 5okopali su soje m#te i onda su
oti&li% /ak i da je &piljn jo& uijek "ila tamo, pot#es je "io isui&e lo& znak da "i se tamo i dalje
zad#'ali% 1u)oi nji)oi) totema su tamo "ili nes#etni i t#a'ili su od nji) da napuste to mjesto% 5utoali
su "#zo% 6u#ilo im se p#ona(i no dom0 i to ne samo z"o$ se"e, ne$o je i du)oima koji su i) &titili
t#e"alo mjesto $dje (e "iti zadooljni%
5#emda je Ejla $oo#ila neut#alnim $lasom i p#i!ala soju p#i!u znakoima i pok#etima, ljudi su e(
"ili potpuno zaokupljeni njezinim kazianjem% 3a nji) su totemi "ili soje#sni aspekt Majke, a znali
su kake se katast#o<e mo'e Velika Majka 3emlja p#ouz#o!iti ako nije s#etna%
- Iza mi je #ekla da su slijedili #ijeku kada su u$ledali kako im nad $laama k#u'e le&ina#i% =#un i 7#od
su me p#i opazili, ali su p#o&li pok#aj mene% =ili su u pot#azi za )#anom i "ilo im je d#a$o &to su
le&ina#i zapazili neki plijen, neku 'iotinju% Mo'da "i mo$li d#'ati kako$ !ete#ono'no$ loca malo
podalje dok im ne uspije za se"e uzeti malo mesa% Mislili su da sam m#ta, ali oni ne jedu ljude, !ak ni
ako p#ipadaju 1#u$ima%
Ejla je $oo#enje pop#atila $#acioznim i poezanim pok#etima% 5okaziala je te znakoe i $este
lako(om ono$a tko
?HJ
je u tome uje'"an% - Kad me je Iza u$ledala kako le'im na tlu pok#aj #ijeke, zastala je kako "i me
"olje po$ledala% ,na je "ila iscjeliteljica pa ju je to zanimalo% Moju no$u su o$#e"le pand'e neke
elike ma!ke i pomislila je kako je to je#ojatno "io &piljski la, a #ana se za$nojila% ; p#i !as je i ona
pomislila da sam m#ta, ali tada je !ula kako stenjem pa me je "olje po$ledala i idjela da di&em%
;pitala je =#una, o+u, koji je "io i njezin "#at, smije li me poesti s njima% ,n joj to nije za"#anio%
9=a& do"#o29, 91a29 - za!uli su se $lasoi oni) koji su je slu&ali% 1'ondala# se u se"i osmje)nuo%
- Tada je Iza "ila t#udna, ali ipak me je podi$la i nosila me se dok se te no(i nisu ulo$o#ili% Nije "ila
si$u#na )o(e li njezini lijekoi djeloati na p#ipadnicu 1#u$i), ali znala je za neki slu!aj koji se #anije
do$odio pa je odlu!ila poku&ati% *taila mi je o"lo$ da izu!e $noj iz #ane% Nosila me je cijelo$
sljede(e$ dana% *je(am se da sam, kad sam se p#i put p#o"udila i idjela njezino lice #isnula, ali ona
me je za$#lila i tje&ila me% T#e(e$ dana sam e( mo$la pomalo )odati, a dotad je Iza e( zaklju!ila
kako je su+eno da "udem njezino dijete%
Ejla je tu stala% ;slijedila je du"oka ti&ina% =ila je to pot#esna p#i!a%
- Koliko si "ila sta#a. - kona!no upita 5#olea%
- Iza mi je kasnije #ekla kako joj se u to #ijeme !inilo da "i) mo$la "#ojati pet $odina% Vje#ojatno sam
"ila sta#a kao 1'a#adal ili Ro"enan - dodala je, $ledaju(i *ola"ana%
- Jesi li se oo isp#i!ala i pok#etima. - pitao je *ola"an% - 3a# oni zaista mo$u toliko to$a #e(i "ez
#ije!i.
- Ne postoji znak za saku #ije! koju sam #ekla, ali oni "i sada #azumjeli u "iti potpuno istu p#i!u%
Nji)o jezik je ipak mno$o i&e od $oli) k#etnji #ukama% ,n u se"i sad#'i se, !ak i t#eptanje o!nim
kapcima ili kimanje $laom mo'e p#enositi smisao%
- Ali s takim jezikom - dodao je 1'ondala# - oni ne mo$u la$ati% Ako "i i poku&ali, jedan iz#az lica ili
pok#et "i i) izdao% Kad sam je p#i puta s#eo, Ejla si nije mo$la ni p#edo!iti &to zna!i da ne&to nije
istina% Imala je pote&ko(a dok je s)atila &to ja uop(e pod tim mislim% 5#emda sada to #azumije, jo&
uijek to ne mo'e !initi% Ejla ne mo'e la$ati% Nikad to nije nau!ila% Tako je od$ojena%
?:@
- /ini se da u tom $oo#enju "ez #ije!i ima i&e do"#o$a ne$o se to u p#i ma) !ini - ti)o je #ekla
Ma#tona%
- Mislim da je, samo $ledaju(i je, o!ito kako je taj jezik znakoa Ejli pose p#i#odan na!in
komunici#anja - #ekla je 3elandona, misle(i u se"i kako ti njezini pok#eti ne "i tekli tako $latko i
$#aciozno da i) je poku&ala od$lumiti% A i za&to "i la$ala%%% za# je mo$u(e da ona ne zna iz#e(i la'. Nije
"ila pose uje#ena u to, ali 1'ondala#oi a#$umenti su zu!ali uje#ljio%
- 5#i!aj nam jo& o som 'iotu s njima - zat#a'i onaj zelandona Jedanaeste *pilje% - ne mo#a& nastaiti
sa znakoima ako to ne 'eli&% Lijepo i) je $ledati, ali mislim da smo s)atili &to je to% Rekla si da oni
pokapaju soje m#te% 6elio "i) !uti i&e o tome%
- 1a, oni pokapaju soje m#te% =ila sam tamo kada je Iza um#la%
Raz$oo# se nastaio cijelo poslijepodne% Ejla im je dala di#lji p#ikaz se!anostii o"#eda ukopa, a
tada im je p#i!ala o sojem djetinjstu% Ljudi su postaljali mno$a pitanja, !esto je p#ekidaju(i kako "i
ne&to #asp#aili ili zat#a'ili i&e in<o#macija%
Napokon je 1'o)a#an zapazio kako se e( po!elo m#a!iti - Mislim da je Ejla umo#na, a i ste ponoo
$ladni - #ekao je% - 5#ije ne$o p#ekinemo oaj sastanak mislim da "ismo jo& t#e"ali po#az$oa#ati o
odlasku u lo p#ije Ljetno$ sa"o#a%
- 1'ondala# mi je #ekao da imaju neko noo o#u'je za lo koje (e nam pokazati - #ekao je Manela#% -
Mo'da "i sut#a ili p#ekosut#a "io do"a# dan za lo% To "i dalo T#e(oj 8pilji #emena da #az#ade neke
planoe i p#edlo'i kamo "ismo po&li%
- 1o"#o, - slo'io se 1'o)a#an - ali sada je 5#olea za nas o#$anizi#ala jo& jedan o"#ok, ako je itko
$ladan%
Taj sastanak je "io intenzian i #lo zanimlji, no ljudima je "ilo d#a$o &to kona!no mo$u ustati i malo
p#o&etati% 1ok su i&li nazad p#ema "o#ai&tu, Ejla je #azmi&ljala o p#oteklom sastanku i sim tim
pitanjima% 3nala je da je na se isk#eno od$oo#ila, ali je znala i da nije d#a$ooljno $oo#ila mno$o
i&e od ono$a &to su je oni pitali% 5ose"no je iz"je$aala sako spominjanje soje$ sina% 3nala je da "i
3elandonci o njemu mislili kao o !udoi&tu pa se, p#emda nije znala la$ati, mo$la suzd#'ati od to$a da
$a spomene%
?:?
J*k%ad su sti$li do Ma#tonino$ "o#ai&ta, unut#a je "ilo m#a!no% 4ola#a je oti&la k sojoj p#ijateljici
Ramili, kako ne "i tu sama !ekala dok joj se mati, Vilama#, 1'ondala# i Ejla #ate% =ili su je idjeli
tijekom e!e#e, no ne<o#malan #az$oo# se nastaio pa je djeojka znala da se oni je#ojatno ne(e #ano
#atiti%
Kad su odmaknuli zajesu na ulazu, nije se i&e nazi#alo ni najmanje sjetlo 'e#aice na o$nji&tu%
- ;zet (u sjetiljku ili "aklju pa idem k 1'o)a#anu po at#u - #ekao je Vilama#%
- Ne idim tamo nikake at#e - #ekla je Ma#tona% - I on i 5#olea su "ili na sastanku% Vje#ojatno su
oti&li 5#oleinoj majci po 1'a#adala%
- A kod *ola"anoi).
- Ni tamo ne idim sjetlost% Rama#a je si$u#no oti&la% I *ola"an je cijeli dan "io na sastanku%
- Ne mo#ate se mu!iti oko dono&enja at#e - #ekla je Ejla%
- Imam uza se at#eno kamenje koje sam danas p#ona&la% Mo$u je zapaliti u t#en oka%
- 8to je to at#eno kamenje. - upitali su Ma#tona i Vilama# $otoo u$las%
- 5okazat (emo am - od$oo#i 1'ondala#% Iako mu nije mo$la idjeti lice, Ejla je znala da se on
smje&ka%
- T#e"a mi sitni& za potpalu, ne&to &to (e p#i)atiti isk#u%
- *itni& je tamo uz #u" o$nji&ta, samo nisam si$u#na mo$u li p#ona(i o$nji&te a da se p#eko ne!e$a ne
spotaknem
- #ekla je Ma#tona% - Mo'emo od neko$a uzeti malo at#e%
- I opet (e& mo#ati t#a'iti po m#aku sjetiljku ili "aklju, za# ne. - #ekao je 1'ondala#%
- Mo'emo posuditi sjetiljku%
- Mislim da mo$u p#oizesti dooljno isk#i da "i) idjela $dje je o$nji&te - #ekla je Ejla, ade(i sij
k#emeni no' i pipaju(i po #e(ici kako "i izadila at#eno kamenje koje je p#ona&la%
?:A
;&la je p#a u "o#ai&te, d#'e(i isp#ed se"e u lijeoj #uci komad 'eljezno$ pi#ita, a u desnoj soj no'%
Na t#enutak joj se u!inilo da ulazi u du"oku &pilju% Tmina je "ila tako intenzina da joj se u!inilo kako
je $u#a nazad% ,sjeti kako se nak#atko naje'ila% I#ptom k#emeno$ no'a k#esnula je po kamenu%
9,oo))) - !ula je Ma#tonu kako je uzda)nula kad je isk#a osijetlila poput u$ljena c#nu unut#a&njost
"o#ai&ta i odma) se u$asila%
- Kako si to u!inila. - upita Vilama#% - Mo'e& li to ponoiti.
- ;!inila sam to st#u'u(i mojim k#emenim no'em o at#eni kamen - od$oo#ila je pa st#u$nula no'em
o da kamena odjednom kako "i zaista i pokazala da to mo'e ponoiti% 1u$ot#ajnija isk#a joj dopusti
nap#aiti nekoliko ko#aka u smje#u o$nji&ta% K#esnula je ponoo i jo& mu se i&e p#imakla% Kada je
do&la do o$nji&ta, idjela je da se i Ma#tona p#o"ila do tamo%
- *itni& d#'im odje, s oe st#ane% 7dje 'eli& da ti $a staim.
- ,dje uz #u" (e "iti sasim do"#o - #ekla je Ejla% ; m#aku je osjetila Ma#toninu #uku i neke mekane,
su)e komadi(e laknaste ta#i koju je d#'ala% Ejla to spusti na tlo, sa$ne se pose "lizu i ponoo k#esne
o kamen% ,o$ puta je isk#a sko!ila na )#picu lako zapaljio$ mate#ijala i dala nejak c#enkast odsjaj%
Ejla je la$ano pu)nula i odma) "ila na$#a+ena malenim plamenom% *taila je na to jo& malo ta#i za
potpalu% Ma#tona je e( "ila sp#emna s t#e&!icama d#eta, a onda je dodala jo& i !inilo se da je p#o&ao
tek t#enutak, a topla at#a je e( o"asjaala unut#a&njost "o#ai&ta%
- A sada 'elim idjeti to at#eno kamenje - #ekao je Vilama#, nakon &to je upalio nekoliko sjetiljaka%
Ejla mu p#u'i malen komad 'eljezno$ pi#ita% Vilama# je p#ou!aao sikasto-zlatan kamen, ok#e(u(i $a
na se st#ane% -Iz$leda mi kao o"i!an kamen zanimljie "oje% Kako s tim pali& at#u. - pitao je% - Mo'e
li to "ilo tko u!initi.
- 1a, to mo'e satko - #ekao je 1'ondala#% - 5okazat (u ti% Majko, mo$u li do"iti jo& ono$ sitni&a za
potpalu.
1ok je Ma#tona uzimala jo& to$ lako zapaljio$ mate#ijala, 1'ondala# je oti&ao do soje putne
nap#tnja!e i uzeo p#i"o#
?:B
za paljenje at#e pa iz nje$a izadio komad k#emena i at#eni kamen% ,nda je slo'io )#picu mekani)
lakana za koja mu se u!ini da je mje&aina lakanaca ku'njaka pomije&ano$ sa sitnim otpacima
su)o$, t#ulo$ d#eta% To je "ila #st sitni&a za potpalu kakom se nje$oa mati naj#adije ko#istila%
Na$nu&i se pose "lizu tom sitni&u, 1'ondala# je k#esnuo ona da kamena jedno$ o d#u$i% Isk#a koja
se sada uz plamen at#e nije dala onako lako zapaziti, padne na sitni& i o"oji $a sme(kasto, a onda se
uzdi$ne t#a!ak dima% 1'ondala# pu)ne u malen plamen i doda jo& $o#ia% ;sko#o je u o$nji&tu
"o#ai&ta, u tom od pepela tamnom k#u$u oii!enom kamenjem, $o#jela jo& jedna at#a%
- Mo$u li ja poku&ati. - upita Ma#tona%
- 5ot#e"no je malo je'"e dok ne posti$ne& da ti isk#a padne tamo $dje 'eli& - #ekao je 1'ondala#,
p#u'aju(i joj o"a kamena%
- I ja "i) )tio p#o"ati, kad ti za#&i& - zat#a'i Vilama#%
- Ne mo#a& !ekati - #ekla je Ejla% - ;zet (u k#emen iz moje$ p#i"o#a za at#u pa (u ti pokazati% Ja sam
se ko#istila )#ptom moje$ no'a, ali e( sam $a o&tetila pa ne 'elim da mi pukne o&t#ica%
5#i poku&aji su im "ili nesi$u#ni pa su se malo stidjeli, ali imaju(i uza se Ejlu i 1'ondala#a koji su im
pokaziali, i Ma#tona i Vilama# su u"#zo stekli osje(aj kako to t#e"a #aditi% Vila-ma#u je p#om po&lo
za #ukom zapaliti at#u, ali je p#i pononom poku&aju zapao u te&ko(e% Kad je Ma#toni uspjelo zapaliti
at#u, ona je i dalje usa#&aala te)niku i tako, uz je'"u i sajete doje st#u!njaka, za!injeno s mno$o
smije)a, nije du$o pot#ajalo i o"oje su s lako(om k#esali isk#e i palili at#e%
V#ati&i se ku(i, 4ola#a i) je zatekla kako se s#etno osmje)uju, si !ete#o kle!e(i oko o$nji&ta u
kojem je plamsalo nekoliko at#ica% * njom se #atio i Vuk% =ilo mu je dosadilo da cijeli dan p#oodi
uz Ejlu na jednom mjestu, pa kada je nai&ao na 1'a#adala i 4ola#u koja $a je o)#a"#iala, nije mo$ao
odoljeti a da im se ne p#id#u'i% Njima je pak "ilo d#a$o &to se p#ed d#u$ima mo$u p#aiti a'ni kako su
se sp#ijateljili s oim neo"i!no p#ijateljski nast#ojenim $#a"e'ljicem, a to je d#u'enje u!inilo da i
d#u$im 'iteljima 8pilje on po!ne iz$ledati manje zast#a&uju(e%
?:E
Kad se Vuk sa sima lijepo pozd#aio, popio je malo ode, oti&ao do ono$ kuta uz ulaz u "o#ai&te
koje$ je p#o$lasio sojim te#ito#ijem i tamo se sklup!ao kako "i se odmo#io od to$ tako p#ek#asno$ ali
i zamo#no$ dana, koje$ je p#oeo i$#aju(i se s 1'a#adalom i jo& nekom djecom%
- 8to se to odje z"ia. - pitala je 4ola#a, kad je nakon si) ti) pozd#aljanja idjela kako iz$leda
o$nji&te% - 3a&to am u o$nji&tu $o#e tolike at#e.
- ;!ili smo paliti at#u s kamenjem - od$oo#io je Vila-ma#%
- * Ejlinim at#enim kamenjem. - pitala je%
- 1a% To je tako lako - #ekla je Ma#tona%
- ,"e(ala sam ti to pokazati, 4ola#a% Io(e& li sada poku&ati. - upita Ejla%
- Jesi li ti zaista tako zapalila at#u, majko. - pitala je 4ola#a%
- Na#ano%
- A ti, Vilama#e.
- 1a% T#e"a ti malo je'"e, ali nije te&ko%
- E), pa onda mislim da ja ne mo$u "iti jedina u o"itelji koja ne zna kako se to #adi - #ekla je 4ola#a%
1ok je Ejla pokaziala djeojci se detalje ezane uz paljenje at#e uz pomo( kamenja, uz sajete
1'ondala#a i noope!eno$ st#u!njaka Vilama#a, Ma#tona je isko#istila e( postoje(e at#e i u njima
za$#ijala kamenje za ku)anje% Napunila je odom posudu za ku)anje !aja i zapo!ela #ezati jedan
)ladan komad ku)ano$ "izonoo$ mesa% Kad se kamenje u$#ijalo, u"acila je nekoliko komada u
posudu za ku)anje !aja iz koje se odma) uzdi$ao o"la!i( pa#e, a onda i) je dodala jo& nekoliko i
dodala jo& malo ode u posudu d#eno$ dna i $usto isp#epletenu #"inim p#u(em% ; njoj je "ilo po#(e
sku)ano to$ jut#a> pupoljci ljiljana, isje!eni komadi zeleni) sta"ljika ke#mesa, k#upniji iz"ojci,
sta"ljike !e&ljike i !i!ka, jo& smotana mlada pap#at i lukoice ljuljana, za!injeno s diljom "azilikom,
cijetom "az$e i ko#ijenom "ijelo$ o#a)a%
Kad je Ma#tona p#i$otoila tu la$anu e!e#u, 4ola#a je e( dodala soju at#icu onima koje su $o#jele
na o$nji&tu% *i su donijeli soj p#i"o# za jelo i &alice za !aj pa sjeli na jastuke oko nisko$ stola% Nakon
jela Ejla je odnijela Vuku zdjelu s os-
?:F
tacima i jo& dodatnim komadom mesa, nalila si jo& jednu &alicu !aja i opet se p#id#u'ila ostalima%
- 6elio "i) znati ne&to i&e o tom at#enom kamenju -#ekao je Vilama#% - Nikada p#ije nisam !uo da
ljudi na taka na!in pale at#u%
- 7dje si to nau!io, 1'ondi. - upita 4ola#a%
- Ejla mi je to pokazala%
A $dje si ti, Ejla, to nau!ila. - pitala je 4ola#a%
- Nisam to ni$dje nau!ila, niti sam to plani#ala, ni #azmi&ljala o tome% To se jednostano do$odilo%
- Ali kako se mo$lo ne&to tako 9jednostano do$oditi9. -upita 4ola#a
Ejla je otpila $utljaj !aja i sklopila o!i kako "i se p#isjetila to$ do$a+aja - =io je to jedan od oni) dana
kad ti se !ini kako je se po&lo naopako - zapo!ela je% - Moja p#a zima u dolini je tek zapo!ela, #ijeka
se zaledila, a us#ed no(i mi se u$asila at#a% Njiska je jo& uijek "ila maleno 'd#ije"e, u m#aku oko
&pilje nju&kale su )ijene, a ja nisam mo$la p#ona(i soju p#a(ku% Mo#ala sam i) tje#ati "acaju(i
kamenje za ku)anje% ;jut#o sam po&la nasje(i d#a za at#u, no sjeki#a mi je ispala iz #uke i pukla% To
je "ila jedina koju sam imala pa sam si mo#ala nap#aiti nou% *#e(om, zapazila sam da u onoj odom
nanesenoj $omili kamenja i 'iotinjski) kostiju &to je "ila ispod &pilje, ima i komada k#emena%
,ti&la sam dolje do kamenite o"ale #ijeke kako "i) tamo nap#aila nou sjeki#u i jo& neke komade
alata% 1ok sam to #adila, odlo'ila sam kamen s kojom sam o"likoala no alat i, kako su mi misli jo&
uijek "ile zaokupljene k#emenom, $#e&kom sam uzela neki d#u$i kamen To nije "io moj kamen za
kalanje ne$o neki d#u$i, sli!an njemu i kad sam s njim uda#ila po k#emenu sijenula je isk#a% To me
podsjetilo na at#u, a kako sam je ionako mo#ala ponoo zapaliti, odlu!ila sam poku&ati to u!initi uz
pomo( take isk#e iz kamena% Nakon nekoliko poku&aja, to mi je i uspjelo%
- To zu!i tako jednostano kad p#i!a&, - #ekla je Ma#tona - ali nisam si$u#na da "i) ja na taj na!in
poku&ala zapaliti at#u, !ak i da sam idjela isk#u%
- =ila sam sama u toj dolini i nije "ilo niko$a tko "i mi pokazao kako se ne&to t#e"a #aditi ili #ekao da
se ne&to ne mo'e u!initi - #ekla je Ejla% - Ve( sam "ila uloila i u"ila ko"ilu,
?:G
&to je "ilo sup#otno o"i!ajima 5lemena, a onda sam usojila njezino 'd#ije"e, &to mi 5leme nikada ne
"i dopustilo% Ve( sam u!inila toliko to$a &to nisam t#e"ala u!initi da sam "ila sp#emna isku&ati se &to
mi padne na pamet%
- Ima& li mno$o to$ at#eno$ kamenja. - upita Vilama#%
- =ilo $a je mno$o na onoj &ljunkoitoj pla'i - od$oo#i 1'ondala#% - 5#ije no &to smo posljednji puta
napustili tu dolinu, pokupili smo se koje smo mo$li na(i% 5utem smo poklonili nekoliko komada, ali
poku&ao sam i) sa!uati koliko sam mo$ao za na&e ljude% 5utem oamo ni$dje i&e nismo nai&li na
tako kamenje%
- 8teta - #ekao je 7lani T#$oac% - =ilo "i <ino da i) mo'emo podijeliti, mo'da !ak i t#$oati s time%
- Ali mo'emo2 - #ekao je 1'ondala#% - Ejla i) je jut#os na&la nekoliko u dolini 8umske #ijeke, "a& p#ije
ne$o smo oti&li na sastanak% To je p#i puta da sam i) ne$dje u$ledao otkad smo oti&li iz doline%
- Na&li ste i) jo&. ,dje. 7dje.
- ; podno'ju malo$ odopada - od$oo#i Ejla%
- Ako i) ima na nekom malom mjestu, onda "i i) u "lizini mo$lo "iti jo& - dodao je 1'ondala#%
- To!no - slo'io se Vilama#% - Kome ste se $oo#ili o tom kamenju.
- Ja jo& nisam ni sti$ao ikome #e(i, ali 3elandona zna -#ekao je 1'ondala#% 4ola#a joj je #ekla%
- A tko je te"i #ekao. - upita je Ma#tona%
- Ejla mi je #ekla ili, "olje #e!eno, ja sam je idjela kako se poslu'ila s jednim - pojasni 4ola#a% -Ju!e#,
kada si ti do&ao, Vilama#e%
- Ali 3elandona to nije sama idjela. - upita Vilama#, a licem mu se po!eo &i#iti osmije)%
- Mislim da nije - od$oo#i 4ola#a%
- To (e "iti za"ano% Jeda !ekam da joj to poka'em2 -#ekao je Vilama#% - ,na (e se zap#epastiti, ali
ne(e )tjeti to pokazati%
- To (e z"ilja "iti za"ano - slo'io se 1'ondala#, tako+e# se osmje)uju(i% - Tu 'enu nije lako iznenaditi%
- To je zato &to ona tako mno$o to$a zna - #ekla je Ma#tona% - Ali ti si je, Ejla, imp#esioni#ala i i&e
ne$o &to misli&%
- To je to!no - slo'io se Vilama#% - ,"oje su je zadiili%
?:H
Imate li jo& kako sk#ieno iznena+enje koje nam niste spomenuli.
- 5a, mislim da (e te zadiiti "aca! koplja koje$ (emo am sut#a pokazati, a ne mo'e& ni zamisliti
koliko je Ejla je&ta s p#a(kom - #ekao je 1'ondala#% - i, p#emda to te"i ne(e "iti toliko zanimljio,
nau!io sam neke sjajne noe te)nike o"#ade k#emena% /ak sam i 1alana#a uspio zadiiti%
- Ako je 1alana# "io imp#esioni#an, onda mo#am "iti i ja - #ekao je Vilama#%
- A tu je i sp#aa koja u!e nit - #ekla je Ejla%
- *p#aa koja u!e nit. - upita Ma#tona%
- 1a, za &ianje% Jednostano nisam mo$la nau!iti kako se p#ola!i tanko lakno ili nit tetie k#oz onu
#upu koja se p#o"ije &ilom% Tada mi je pala na pamet ideja, ali cijeli Lalji lo$o# mi je pomo$ao
nap#aiti p#i komad% Ako 'eli&, donijet (u soj p#i"o# za &ianje pa (u ti pokazati%
- Misli& li da "i to mo$lo pomo(i i nekome !ije o!i i&e ne ide te #upice onako do"#o kao nekada. -
upita Ma#tona%
- Mislim da "i mo$lo - od#ati Ejla% - /ekaj da donesem%
- 3a&to ne "i s tim p#i!ekala jut#o, kada "ude "olje sjetlo. ;z at#u se ne idi tako do"#o kao kad sja
sunce - #ekla je Ma#tona% - Ali #ado "i) to idjela%
- E), pa 1'ondala#e, sta#no si odje p#ouz#o!io mno$a uz"u+enja - #ekao je Vilama#% - Ve( sam toj
po#atak "io "i dooljan, ali donio si ku(i mno$o i&e od to$a% ;ijek sam $oo#io kako putoanje
ota#a noe mo$u(nosti, #azija noe ideje%
- Mislim da ima& p#ao, Vilama#e, - slo'io se 1'ondala# -ali isk#eno (u ti #e(i da sam e( umo#an od
putoanja% 1u$o (u #emena "iti sasim zadooljan kod ku(e%
- Ali i(i (ete na Ljetni sa"o#, za# ne, 1'ondi. - upita 4ola-#a%
- Na#ano, sest#ice, tamo (emo se zd#u'iti - od$oo#io je 1'ondala#, o"$#li&i #ukom Ejlu% - ,dlazak
na Ljetni sa"o# ne #a!una se kao neko p#ao putoanje, pose"no ne nakon ooliko$ puta koje$ smo mi
p#e&li% ,dlazak na Ljetni sa"o# je sastani dio "o#aka kod ku(e% To me je sad podsjetilo, Vilama#e, da
1'o)a#an p#ije polaska na Ljetni sa"o# plani#a odlazak u lo, pa me zanima zna& li $dje "ismo mo$li
na"aiti neku kamu<la'u. I Ejla 'eli po(i u lo pa nam t#e"a za o"oje%
?::
- *i$u#an sam da (emo am p#ona(i ne&to% Ja imam jedan pa# #o$oa, ako (emo i(i u lo na jelene%
Mno$i ljudi imaju ko'e i ostale sta#i - #ekao je 7lani T#$oac%
- 8to je to kamu<la'a. - upita Ejla%
- Mi se p#ek#iamo ko'ama, a ponekad staimo i #o$oe kako "ismo se mo$li p#i"li'iti k#du% 6iotinje
su sumnji!ae p#ema ljudima pa i) poku&aamo uje#iti kako smo i mi 'iotinje - pojasni Vilama#%
- Mo'da "ismo mo$li poesti konje, 1'ondala#e, kao onda kad smo Njiska i ja pomo$le
Mamutocima loiti "izone - #ekla je Ejla, a onda po$ledala Vilama#a% - Kad sjedimo na le+ima konja,
'iotinje ne ide nas ne$o konje% Tada im mo'emo p#i(i #lo "lizu, a s "aca!em koplja smo e( samo
nas doje i Vuk "ili #lo ko#isni%
- 1a se ko#istimo a&im 'iotinjama u lou na 'iotinje. Nisi to spomenula kada sam as pitao imate li
sk#ieno jo& kako iznena+enje% 3a# si mislila kako to ne "i "ilo ni&ta !udno. - upita Vilama#,
smje&kaju(i se%
- Imam osje(aj da oni ni sami ne znaju kolika iznena+enja nam donose - komenti#ala je Ma#tona, pa
nakon stanke dodala - 6eli li itko malo !aja od kamilice p#ije ne$o po+emo spaati. - 5o$ledala je
Ejlu% - 1jeluje smi#uju(e i opu&ta, a te"e su danas "a& do"#o p#o#e&etali s pitanjima% ; tim ljudima
5lemena ima mno$o i&e to$a ne$o "i) ikada i pomislila%
*ada je 4ola#a na(ulila usi% *i su danas #az$oa#ali o tom du$om sastanku, a p#ijateljice su je $njaile
neka im "a#em ne&to ka'e, je# su je#oale kako ona o tome "a#em ne&to zna% ,d$oo#ila je kako ne
zna ni&ta i&e ne$o d#u$i, ali joj je uspjelo tome dati onaj p#izuk kao da ne smije $oo#iti o onome &to
zna% *ada je do"ila "a#em neku-id >ju o !emu se je na tom sastanku #az$oa#alo% 5ozo#no je slu&ala je#
se taj #az$oo# nastaio%
- %%% !ini se da oni imaju mno$o pozitini) odlika - $oo#ila je Ma#tona% - ,ni "#inu o sojim
"olesnicima i !ini se da nji)o o+a "#ine o "oljitku soji) ljudi% 3nanje nji)oe iscjeliteljice je "ilo
zaista &i#oko, ako je suditi p#ema #eakciji 3elandone, a mislim da "i ona 'eljela znati i&e o nji)oom
du)onom o+i% Mislim, Ejla, da ti je ona 'eljela uputiti jo& mno$o i&e pitanja, ali se suzd#'aala%
1'o)a#ana je i&e zanimao sam taj na#od i nji)o na!in 'iota%
?:J
;do"no su sjedili i nastupio je t#enutak ti&ine% Lutaju(i po$ledom po Ma#toninom lijepom domu, sada
osijetljenom nje'nom sjetlo&(u koju su daale at#a s o$nji&ta i sjetlost uljanica, Ejla je zapazila
i&e estetski) detalja% To "o#ai&te je dodatno $oo#ilo o toj 'eni i Ejla se p#isjetila ono$ osje(aja za
ele$anciju s kojim je Ranek u#edio soj 'iotni p#osto# u zajedni!koj zemunici Lalje$ lo$o#a% ,n je
"io umjetnik, #ez"a#, i dao si je t#uda i #emena kako "i joj o"jasnio soje zamisli o sta#anju i
&toanju ljepote, i &to se ticalo nje$a samo$ i &to se ticalo odaanja po!asti Velikoj Majci 3emlji%
/inilo se kako i Ma#tona ima ne&to od to$ osje(aja za ljepotu%
5ijuckaju(i #u( !aj, p#omat#ala je 1'ondala#ou o"itelj kako se mi#no odma#a sjede(i za niskim
stolom i ona osjeti kako je ispunja osje(aj spokoja i zadooljsta kaka nikada nije osjetila% ,o su "ili
ljudi koje je ona mo$la #azumjeti, ljudi poput nje i u tom t#enutku joj je "ilo pose jasno da ona
p#ipada 1#u$ima% A onda joj se na$lo p#ika'e slika &pilje =#unoo$ plemena $dje je od#asla i taj ju je
kont#ast zaista iznenadio%
Kod 3elandonaca je saka o"itelj imala zase"no "o#ai&te koje je zidoima i panoima "ilo odojeno
od zajedni!ko$ p#osto#a% 7lasoi i zukoi dopi#ali su do d#u$i), no na to se, p#ema o"i!aju, nije
o"#a(ala pozo#nost, a saka je o"itelj "ila zaklonjena "a#em od tu+i) po$leda% Mamutoci su tako+e#
unuta# zemunice Lalje$ lo$o#a imali od#e+en p#osto# za saku o"itelj, sa zasto#ima koji su i), ako
po'ele, mo$li sak#iti od tu+i) po$leda%
; &pilji njezino$ plemena znale su se $#anice 'iotno$ p#osto#a sake o"itelji, p#emda su "ile od#e+ene
tek s nekoliko st#ate&ki postaljeni) kamenoa% 5#iatnost je "ila sta# d#u&teno$ pona&anja0 nitko
nije iz#ano $ledao u susjedno o$nji&te, nije 9idio9 p#eko zami&ljeni) $#anica% 5#ipadnici 5lemena su
"ili #lo je&ti u tome da ne ide ono &to nisu t#e"ali idjeti% Ejla se s elikom "oli p#isjetila kako su se,
!ak i oni koji su je oljeli, p#aili da je i&e ne ide kad je na nju "ila "a!ena sm#tna kleta%
3elandonci su tako+e# od#e+iali p#osto# i unuta# i izan soji) "o#ai&ta, kao p#osto# za spaanje,
ku)anje i "la$oanje, te za #azne p#oizodne namjene% 5leme nije imalo st#o$o od#e+ena mjesta za
#azli!ite aktinosti% ;$lanom su "ila
?J@
od#e+ena mjesta za o$nji&te i spaanje, ali za se d#u$o je #aspodjela p#osto#a oisila o o"i!aju, naici
i pona&anju% =ilo je mentalni) i d#u&teni) podjela, ali <izi!ki) nije "ilo% 6ene su zao"ilazile mjesta na
kojima su mu&ka#ci #adili, a mu&ka#ci su se d#'ali podalje od 'enski) aktinosti, a mno$i posloi su se
o"aljali tamo $dje se u tom t#enutku na&lo z$odno mjesto%
Ejla je #azmi&ljala o tome kako su, !ini se, 3elandonci imali i&e #emena za o"aljanje taki)
posloa% /inilo se da oni tu p#oizode #azne sta#i, a ne samo one koje su najnu'nije% Mo'da su si
mo$li to dopustiti z"o$ #azlike u na!inu loa% =ila je tako utonula u misli da nije ni !ula pitanje koje
joj je "ilo postaljeno%
- Ejla.%%% Ejla2 - #ekao je 1'ondala# $lasnije%
- ,), op#osti, 1'ondala#e% *to si #ekao.
- , !emu to #azmi&lja& pa me i ne !uje&.
- Razmi&ljala sam o #azlikama izme+u 1#u$i) i 5lemena pa sam se pitala kako to da 3elandonci
p#oizode mno$o i&e sta#i ne$o 5leme%
- I jesi li na&la od$oo#. - upita je Ma#tona%
- Nisam si$u#na, ali mo'da to ima neke eze s #azlikom u na!inu loa - od$oo#ila je Ejla% - Kad su
=#un i nje$oi loci odlazili u lo, o"i!no su ku(i donosili cijelu 'iotinju, ponekad dije% Lalji lo$o#
je imao p#i"li'no isti "#oj ljudi kao i =#unoo pleme, ali kad su loili si su mo$li po(i s njima, i
mu&ka#ci i 'ene, !ak i djeca, i to ne samo z"o$ loa ne$o i iz u'itka% ,"i!no "i u"ili mno$o 'iotinja, a
ku(i su odnosili samo naj"olje komade i e(inu to$ mesa su sa!uali za zimu% Ja se ne sje(am da smo
"a& skapaali od $ladi, ali p#i k#aju zime smo mi u 5lemenu imali samo najm#saije komade koji nisu
"ili )#anjii, pa se ponekad mo#alo po(i u lo u #ano p#olje(e kad su 'iotinje jo& m#&ae% ; Laljem
lo$o#u je znalo nestati neke )#ane i "ili su 'eljni sje'e$ po#(a, ali su do"#o jeli se do kasno$
p#olje(a%
- To "i mo$la kasnije spomenuti 1'o)a#anu - #ekao je Vi-lama#, zijeaju(i dok je ustajao% -A sada idem
spaati% Iz$leda da (emo i sut#a imati dan ispunjen aktinostima%
3ajedno s Vilama#om ustala je i Ma#tona i ponijela posu+e u dio od#e+en za ku)anje%
;stala je i 4ola#a, p#ote'u(i se i zijeaju(i na na!in kako
?J?
je to !inio i Vilama# pa se Ejla osmje)nula z"o$ te sli!nosti% -? ja idem spaati% *ut#a (u ti pomo(i oko
to$ posu+a, majko
- #ekla je, oti#u(i soju d#enu zdjelu komadom s#ne(e ko'e p#ije ne$o ju je odlo'ila% - *ada sam
umo#na%
- Ide& li i ti u lo, 4ola#a. - upita je 1'ondala#%
- Jo& nisam odlu!ila% Vidjet (u kako (u se sut#a osje(ati -od$oo#ila je, odlaze(i p#ema sojem odjeljku
za spaanje%
Kad su Ma#tona i Vilama# oti&li u soj p#osto# za spaanje, 1'ondala# je odmaknuo nizak sto i #azast#o
nji)oa k#zna za spaanje% /im su se u njima smjestili, do&ao je i Vuk kako "i le$ao pok#aj Ejle%
Njemu nije smetalo &to je po st#ani dok su tu d#u$i ljudi, ali kad je Ejla i&la spaati nje$oo je mjesto
"ilo uz nju%
-3"ilja mi se si+a toja o"itelj, 1'ondala#e - #ekla je Ejla% - Mislim da (e mi se sidjet 'iot sa
3elandoncimal% Razmi&ljala sam o onome &to si #ekao p#o&le no(i i imao si p#ao% Ne smijem se ljude
suditi p#ema onoj nekolicini neu$odni)%
- Nemoj niti suditi o sima $ledaju(i samo one naj"olje -#ekao je 1'ondala#% - Nikada ne zna& kako (e
ljudi na ne&to #ea$i#ati% Ja "i) i) ocjenjiao pojedina!no%
- Mislim da u sakome ima i ne!e$ do"#o$ i ne!e$ lo&e$ - #ekla je% - Kod neki) je jedno malo
p#ea$nulo nad d#u$im% ;ijek se nadam da u ljudima ima i&e do"#a ne$o zla i 'elim je#oati da je
kod e(ine to zaista tako% *je(a& li se 4#e"eka. ; po!etku je "io z"ilja $adan, a na k#aju se ispostailo
da je do"a# !ojek%
- Mo#am p#iznati da me on iznenadio - #ekao je 1'ondala#, sti&(u(i se uz Ejlu i nje'no joj nosom
maze(i #at%
- 1o!im ti mene nimalo ne iznena+uje& - #ekla je, smiju(i se, osjeti&i nje$ou #uku me+u sojim
"ed#ima% - 3a te"e znam o !emu misli&%
- Nadam se da i ti misli& na isto - #ekao je% Kad je p#idi$la $lau kako "i $a polju"ila, uz#atila mu je
istim pok#etom%
- A !ini se da misli&%
5olju"ac je "io #lo du$% ,"oje su osjetili kako u njima #aste 'elja, ali nije "ilo 'u#"e, nikake pot#e"e
da po'u#e% =ili su kod ku(e, pomislio je 1'ondala#% 5#o&a&i k#oz se te&ko(e to$ du$a!ko$ putoanja,
doeo ju je ku(i% *ad je "ila na si$u#nom i sim opasnostima je do&ao k#aj% 3astao je i po$leda&i
?JA
je, osjetio je p#ema njoj toliku lju"a da ni sam nije znao da u njemu ima toliko lju"ai%
/ak i uz sla"a&nu sjetlost tinjaju(e at#e, Ejla je mo$la idjeti lju"a u nje$oim plaim o!ima koje
su sada, u odsjaju at#e, pop#imile lju"i!astu nijansu i osjeti kako ju je ispunio taj isti osje(aj% 1ok je
od#astala nikad nije ni sanjala da (e p#ona(i mu&ka#ca kao &to je 1'ondala#, nije ni sanjala da (e imati
toliko s#e(e%
,n je osjetio kako mu se stisnulo $#lo pa se ponoo sa$nuo da je polju"i i znao je da je mo#a imati,
oljeti je, zd#u'iti se s njom% =io je za)alan &to je znao da je ona sp#emna za nje$a% /inilo se da je
ona uijek sp#emna, da $a 'eli uijek kad on po'eli nju% Nikada nije i$#ala one i$#e stidljiosti kao &to
su to !inile d#u$e 'ene%
Na t#enutak je pomislio na Ma#onu% ,na je oljela i$#ati te i$#ice, ne toliko s njim koliko s ostalima% I
odjednom je osjetio kako je za)alan &to je oti&ao s "#atom u tu nepoznatu aantu#u umjesto da je
ostao i zd#u'io se s Ma#onom% 1a je "a#em Tonolan ostao 'i%%%
Ali Ejla je 'ia, p#emda je i i&e ne$o jednom "io tako "lizu tome da je iz$u"i% 1'ondala# je osjetio
kako su joj se usta oto#ila p#i)ati&i nje$o jezik koji je ist#a'iao, osje(ao toplinu njezino$ da)a%
5olju"io joj je #at i $#ickao uske, nje'no joj jezikom miloao p#ednju st#anu #ata%
,stala je mi#na, odup#ije&i se tom &kakljanju, pu&taju(i da to p#e#asta u one slatke unuta#nje $#!ee
o!ekianja% 5olju"io joj je onu udu"inu p#i dnu #ata pa sk#enuo jednom st#anom p#ema na"#ekloj
"#adaici, k#u'e(i oko nje i $#ickaju(i je% *aki taj dodi# o!ekiala je s tolikim intenzitetom da je
$otoo osjetila olak&anje kad ju je kona!no uzeo u usta i po!eo sisati% T#zaj uz"u+enja p#o'eo je
du"inu njezino$ "i(a i ono mjesto ;'itka%
=io je sp#eman, "io je pose sp#eman, no osjetio se jo& punijim za!u&i njezino ti)o stenjanje dok joj
je sisao i nje'no u$#izao najp#ije jednu, a onda i d#u$u "#adaicu% ,djednom $a je pot#e"a p#o'ela
tolikom 'estinom da ju je po'elio to$ !asa, ali )tio je da i ona "ude toliko sp#emna koliko i on% A on je
znao kako (e je do to$a doesti%
,sjetila je kolika je nje$oa 'udnja, a to je #az"uktalo i njezinu% Rado "i mu se to$ t#enutka oto#ila,
ali kada je od-
?JB
maknuo pok#ia! s nji)oa le'aja i spustio se ni'e, zad#'ala je da), znaju(i &to (e uslijediti i kako to
'eli%
*amo !asak joj je jezik k#u'io oko pupka0 nije 'elio !ekati, a nije ni ona% Kad je "io od$u#nuo
pok#ia!, na t#enutak je osjetila lastito oklijeanje p#i pomisli da tu u "lizini spaaju i d#u$i% Nije "ila
naikla na oako "o#ai&te i osjetila je malo ustezanje% /inilo se da 1'ondala#a ne mu!e te "#i$e%
Ta nela$oda je nestala iz njeni) misli !im je osjetila kako joj lju"i "ed#o &i#e(i joj no$e pa onda lju"i
d#u$o i onda joj lju"i one meke na"o#e u njenoj 'enstenosti% ,sjetio je poznat okus, polako $a liznuo i
onda p#ona&ao malenu, t#du k#'icu%
3astenjala je $lasnije% ,sjetila je kako "ljeskoi u'itka st#uje njezinim tijelom poput ljeskanja munja,
dok ju je sisao i dodi#iao jezikom% Nije ni znala da je "ila toliko sp#emna% ,"uzelo ju je #anije no &to
je o!ekiala% 7otoo "ez upozo#enja e( je sti$la onamo, osje(aju(i #)unce ;'itka i silnu 'elju za
njim, za nje$oom mu&kosti%
5ose$nula je za njim, p#iukla $a k se"i i pomo$la mu da u+e u nju% 5#od#o je du"oko% 5#i p#om
pomaku "o#io se da se suzd#'i, da jo& malo p#i!eka, no ona je "ila sp#emna i po'u#iala $a je pa se
p#epustio% * #adosnim p#epu&tanjem u#onio je u nju do k#aja, pa jo& jednom, i onda opet, i e( je "io
tamo zajedno s njom, osje(aju(i kako se aloi ;'itka uzdi'u i p#elijeaju, i ponoo, i ponoo, i
ponoo%
1'ondala# se odma#ao le'e(i na njoj, taj t#enutak koje$ je ona toliko oljela, no onda se sjetio da je
t#udna i za"#inuo se misle(i da joj je p#ete'ak% Na t#enutak je osjetila #azo!a#anje kad se tako "#zo
maknuo s nje%
Le'e(i na "oku pok#aj nje, ponoo se pitao je li ona mo'da u p#au% Je li oo na!in kako se u njoj
za!ne dijete. Je li to i nje$oo dijete, kako je ona to uijek t#dila. 3a# je Majka sojoj djeci dala ne
samo taj !udesan 1a# ;'itka ne$o je to "io i Njezin na!in kako (e "la$osloiti 'enu noim 'iotom.
=i li to mo$ao "iti #azlo$ z"o$ koje$ je mu&ka#ac sto#en, da za!ne u 'eni 'iot. 6elio je da je Ejla u
p#au, 'elio je da je to tako, ali kako (e to ikada mo(i saznati.
Nakon neko$ #emena Ejla je ustala% Iz nap#tnja!e je izadila malenu d#enu zdjelu i u nju ulila ne&to
ode iz mje&ine% Nakon nji)oi) ;'itaka, Vuk koji se "io poukao u soj kut
?JE
kod ulaza u "o#ai&te, ju je sad opet pozd#aio onim sojim nesi$u#nim po$ledom% ,smje)nula mu se i
dala mu znak da je do"#o u!inio &to se poukao% Tada se, stoje(i nad no(nom posudom, op#ala onako
kako joj je to Iza pokazala kad je postala 'ena% 3nam, Iza, kako si sumnjala da (e mi to ikada zat#e"ati,
pomislila je, ali do"#o si u!inila &to si me tada nau!ila oaj #itual !i&(enja%
Kad se #atila, 1'ondala# je e( napola zaspao% ,n je "io p#ei&e umo#an da "i ustao, no ona (e ujut#o
p#oz#a!iti i o!etkati nji)ou posteljinu kako "i je o!istila% *ada, kad (e tu "o#aiti neko #ijeme, imat
(e !ak i #emena op#ati nji)oa k#zna, mislila je% Nezija joj je "ila pokazala kako se to #adi, ali to
za)tjea dosta #emena i pa'ljio$ #ada%
Ejla se ok#enula na "ok, a 1'ondala# se ok#enuo za njom% Tako su se slju"ili poput dije 'lice i on je
zaspao d#'e(i je u za$#ljaju, ali ona, p#emda je "ila zadooljna i udo"no le'ala, nije mo$la zad#ijemati%
To$ je jut#a spaala mno$o du'e ne$o o"i!no i dok je sad le'ala "udna po!ela je opet #azmi&ljati o
5lemenu i 1#u$ima% 7laom su joj p#olazila sje(anja na 'iot s 5lemenom i njezin "o#aak kod #azni)
skupina 1#u$i) pa se opet zatekla kako i) uspo#e+uje%
,"a na#oda imala su p#i #uci iste #ste mate#ijala, ali i) nisu ko#istili na potpuno jednak na!in% I jedni i
d#u$i su loili 'iotinje i skupljali jestio J"ilje, i jedni i d#u$i su se ko#istili ko'ama, kostima,
mate#ijalima "iljno$ po#ijekla i kamenjem p#i iz#adi odje(e, skloni&ta, p#i"o#a i o#u'ja, ali u semu
tome je "ilo i #azlika%
Mo'da je najuo!ljiija #azlika "ila u na!inu kako je 1'on-dala#o na#od uk#a&aao soju okolinu
c#te'ima i #ez"a#ijama 'iotinja i d#u$i) o"lika, a p#ipadnici 5lemena to nisu #adili% 5#emda nije znala
ni samoj se"i to o"jasniti, p#otuma!ila je to tako da je 5leme pokazialo naznake po!etaka tako$
uk#a&aanja% 5#imje#ice, upo#a"a c#eno$ oke#a p#i ukopima daala je tijelu "oju% 5a nji)oo
zanimanje za neo"i!ne p#edmete koje su sakupljali kako "i i) staili u amulet% I u#ezianje totema u
ko'u i nano&enje "oje na tijelo sa sasim od#e+enom namjenom% Ali ti p#otni ljudi 5lemena nisu
sta#ali umjetnost koja "i se mo$la ostaiti noim na#a&tajima%
*amo je Ejlina #sta ljudi to !inila, samo Mamutoci, 3e-landonci i ostali p#ipadnici 1#u$i) koje su na
sojim puto-
?JF
anjima sus#etali% 5itala se je li onaj nepoznat na#od u kojem se ona #odila, uk#a&aao mate#ijalne
p#edmete oko se"e i je#oala je da jesu% ,ni su p#ipadali onima koji su do&li kasnije, onima koji su
neko #ijeme dijelili taj )ladni d#eni sijet s 5lemenom, onima koje je 5leme nazialo 1#u$i, onima
koji su p#i p#omat#ali 'iotinje u pok#etu, u nji)oom 'iom o"liku i #ep#oduci#ali i) na sojim
c#te'ima i #ez"a#ija-ma% =ila je to "itna i du"oka #azlika%
*ta#anje umjetnosti, taj detaljan opis 'iotinja ili s#)oito ostaljanje znakoa "ilo je iz#az
sposo"nosti apst#a)i#anja, sposo"nost da se za)ati "it sta#i i da se to onda p#eto#i u sim"ol koji (e
tu stajati umjesto same sta#i% Taka sim"ol za sta# imao je i soj d#u$i o"lik> $las, #ije!% Mozak koji
je mo$ao misliti na na!in umjetnosti "io je mozak sposo"an u potpunosti #aziti d#u$u mo$u(u
apst#akciju> jezik% A taj isti mozak koji je u stanju poezati apst#akciju umjetnosti i apst#akciju jezika,
jedno$ (e dana u p#aksi osta#iti su#adnju o"je #ste sim"ola k#oz pam(enje #ije!i> k#oz pisanje%
3a #azliku od p#et)odno$ dana, Ejla je sljede(e$ jut#a #ano oto#ila o!i% Na o$nji&tu se nije 'a#ila
'e#aica, a se sjetiljke su se u$asile, no mo$la je naz#ijeti o"#ise apnena!ke police, isoko $o#e
iznad panela Ma#tonino$ "o#ai&ta, p#i sla"om od#azu one p#e sjetlosti, ono$ po!etno$ "lije+enja
ne"a koje je najaljialo izlazak sunca% Nitko d#u$i se jo& nije ni pomaknuo kad se ona ti)o isk#ala i
oti&la, k#oz ne i&e m#kli m#ak, do no(ne posude% /im je "ila ustala, Vuk je podi$ao $lau, zacilio
s#etan pozd#a i k#enuo za njom%
,sjetila je la$anu mu!ninu, ali ne toliku da "i po#a(ala i osjetila je pot#e"u da pojede ne&to &to (e joj
smi#iti 'eludac% ,ti&la je u p#osto# za ku)anje, zapalila malenu at#u i pojela nekoliko zalo$aja
"izonsko$ mesa, koje je od sino( ostalo na pladnju iz#a+enom od zdjeli!ne kost, i uz to malo po#(a
izu!eno$ iz teku(ine s dna ko&a#e u kojoj se !uala zimnica% Nije znala, osje(a li se "olje ili ne, ali je
ipak odlu!ila p#ip#emiti si neki smi#uju(i !aj% Nije znala tko joj je p#et)odno$ jut#a p#ip#emio !aj i
pitala se je li to mo'da "io 1'ondala# pa je pomislila kako "i i njemu mo$la p#ip#emiti neki od !ajea
koje je nai&e olio%
Iz nap#tnja!e je izadila #e(u s ljeka#ijama% *ada kad smo
?JG
kona!no sti$li ku(i, mo$la "i) popuniti soju zali)u t#aa i lijekoa, mislila je, p#e$ledaaju(i male
omote i #azmi&ljaju(i
@ nji)ooj namjeni% *latki &a& poma'e p#i ne#ozi 'eluca, ali ne, ne mo$u $a uzeti je# mi je Iza #ekla
kako on mo'e p#ouz#o!iti po"a!aj, a to ne "i) 'eljela% I dok je #azmi&ljala o mo$u(im nuspojaama,
misli su joj e( p#edla$ale d#u$u ponudu iz njezino$ &i#oko$ znanja s to$ pod#u!ja% Ko#a c#ne "#eze
mo'e sp#ije!iti po"a!aj, ali ja je nemam% Nije a'no, mislim da i nisam u opasnosti da "i) mo$la
iz$u"iti to dijete%
* 1a#kom mi je "ilo mno$o te'e% Ejla se p#isjetila kako je Iza i&la na"#ati sje'e $uja#e kako $a ne "i
po"acila% Iza je tada e( "ila "olesna, a tom je p#i$odom i pokisla i sa p#om#zla pa joj se stanje
po$o#&alo% Ne je#ujem da se ikada "ila u potpunosti opo#aila od to$a, pomislila je% Nedostaje& mi,
Iza% 6eljela "i) da si sada uz mene pa da ti mo$u #e(i da sam na&la mu&ka#ca s kojim (u se zd#u'iti% 1a
si "a#em 'ijela dooljno du$o da $a upozna&% Mislim da "i ti odo"#ila na&u ezu%
=azilika, na#ano2 ,d nje se mo'e sp#aiti ukusan napitak, a i sp#e!aa po"a!aj% *taila je taj paketi(
na st#anu% 1o"#a "i "ila i metica% *mi#uje 'eludac, a ima i u$odan okus% A i 1'ondala# je oli%
Izadila je i tu #e(icu% I su&en cijet loze, do"a# je p#oti $lao"olje i $#!ea a i opu&ta, mislila je,
staljaju(i i to pok#aj metice% Ne smijem staiti sui&e je# se !ojeku od to$a spaa% Mo'da "i mi
do"#o !inile mlije!ne sjemenke !e&ljike, ali nji) se t#e"a du$o namakati, mislila je Ejla, nastaljaju(i
p#e"i#ati po sojoj o$#ani!enoj zali)i ljekoiti) t#aa koje je imala uza se% Laza#kinja, da, ona tako <ino
mi#i&e%
? smi#uje 'eludac, a nije tako jaka% I kamilica, nju "i) mo$la uzeti umjesto metice je# je i ona do"#a
za 'eludac% Mo$la "i se okusom "olje sla$ati s d#u$im sastojcima, a meticu (u nap#aiti 1'ondala#u%
Mo$ao "i mi "iti do"a# i majo#an%%% ali ne, Iza je za 'elu!ane p#o"leme uijek ko#istila samo sje'e
#&ke, a ne oaj osu&en%
8to je jo& Iza oljela ko#istiti sje'e. List maline2 Na#ano2 To je ono &to mi t#e"a% To je pose"no
do"#o p#oti juta#nji) mu!nina% Nemam to$ li&(a, ali onu e!e# na p#oslai "ilo je malina pa si$u#no
#astu ne$dje u "lizini% A sada im je i sezona% Naj"olje je "#ati list kada su "o"ice z#ele% Mo#am paziti da
skupim zali)u za #ijeme kada nastupe t#udoi% Iza je to
?JH
uijek ko#istila kad su 'ene #a+ale% Rekla mi je kako to opu&ta mate#nicu i poma'e djetetu da lak&e
iza+e%
Jo& mi je ostalo ne&to cjetoa lipe0 to je pose"no do"#o za ne#ozan 'eludac, a li&(e je slatko i !aju
daje u$odan okus% 8a#amudonci su u "lizini imali p#ek#asno, eliko, sta#o sta"lo lipe% Tko zna ima li
odje lipa. K#ajem oka je zapazila neki pok#et i idjela kako Ma#tona izlazi iz odjeljka za spaanje% I
Vuk je po$ledao, a onda ustao, sa u i&!ekianju%
- Rano si jut#os ustala, Ejla - #ekla je ti)im $lasom, kao da ne 'eli smetati onima koji jo& spaaju%
*a$nula se i po$ladila Vuka kako "i mu pokazala da $a je idjela%
- Ja o"i!no ustajem oako #ano%%% ako p#et)odne no(i ne "dijem dokasno, slae(i i piju(i pi(a -
od$oo#i joj Ejla jednako ti)im $lasom, pop#ati&i to #a$oljastim osmije)om%
- 1a, La#ama# #adi jako pi(e, ali !ini se da ljudi to ole -#ekla je Ma#tona% - Vidim da si e( zapalila
at#u% ,"i!no se t#udim no(u o!uati at#u pa mi ostane 'e#aice za ujut#o, ali uz oo kamenje koje si
nam pokazala mo$la "i) se ulijeniti% 8to to #adi&.
-Juta#nji !aj - od$oo#i Ejla% Volim ujut#o p#ip#emiti i za 1'ondala#a !aj koji (e $a #az"uditi% Mo$u li
nap#aiti i te"i.
- Kad se oda u$#ije staljam mje&ainu !aja koju 3elan-dona 'eli da ujut#o popijem - #ekla je Ma#tona
i zapo!ela #a&!i&(aati ostatke sino(nje kasne e!e#e% - 1'ondala# mi je spomenuo taj toj o"i!aj da
mu ujut#o p#ip#emi& !aj% Ju!e# je "io odlu!an u tome da ti nap#ai !aj kako "i $a mo$la popiti kad
ustane&% Rekao je kako ti uijek ima& za nje$a sp#emnu &alicu !aja i kako $a on 'eli jednom p#ip#emiti
za te"e% Ja sam mu p#edlo'ila neka ti nap#ai !aj od mente je# je on ukusan i kada je )ladan, a !inilo se
da "i ti mo$la dokasna spaati%
- Mislila sam da mi $a je 1'ondala# nap#aio% A jesi li mi ti ostaila onu posudu s odom.
Ma#tona se osmje)nula i kimnula%
Ejla je pose$nula za )ataljkama od saijeno$ d#eta kako "i njima podi$la kamenje za ku)anje, uzela
ono #u(e iz at#e i spustila $a u $usto istkanu posudu za !aj punu ode% 5odi$la se pa#a, za!ulo se
c#!anje, a na po#&ini su se pojaili oni p#i mje)u#i(i% 1opadala je jo&, a nakon neko$ #emena
zamijenila je to kamenje s noim% Kada je oda zaku)ala, o"je su 'ene p#ip#emile soje zase"ne
mje&aine% Iako je nizak stol
?J:
sada "io pomaknut "li'e ulazu, kako "i se do"io p#osto# za nji)oa k#zna za spaanje, "ilo je i i&e
ne$o dooljno p#osto#a da o"je 'ene d#u'elju"io sjednu na one jastuke za stolom i pijuckaju soj topli
napitak%
-/ekala sam p#i$odu da po#az$oa#am s to"om, Ejla -ti)o je p#om#mljala Ma#tona% /esto sam se pitala
)o(e li 1'ondala# ikada p#ona(i 'enu koju (e mo(i oljeti% - 7otoo je #ekla 9ponoo9, ali se na
#ijeme zaustaila% - ;ijek je imao mno$o p#ijatelja i "io je o"lju"ljen, ali je soje osje(aje d#'ao za
se"e i "ilo je malo ljudi koji su $a zaista znali% Tonolan mu je "io "liskiji ne$o itko% ;ijek sam
je#oala kako (e se on jedno$a dana ipak zd#u'iti, ali nisam znala )o(e li sam se"i dopustiti da se
zalju"i% A mislim da je sada zalju"ljen% -,smje)nula se Ejli%
- To!no je da on soje osje(aje ne pokazuje !esto% 7otoo sam se zd#u'ila s d#u$im !ojekom p#ije
ne$oli sam to s)atila% 5#emda sam oljela 1'ondala#a, mislila dam da je on p#estao oljeti mene -
#ekla je Ejla%
- Mislim da tu nema nikake sumnje% 5ose je o!ito da te oli i meni je d#a$o da te je na&ao% - Ma#tona
je otpila $utljaj !aja% - ,no$a dana sam "ila ponosna na te"e, Ejla% T#e"a )#a"#osti da "i se suo!ilo s
ljudima na na!in na koji si ti to u!inila nakon one Ma#onine podale%%% Ti zna& da su ona i 1'ondala#
"ili #az$oa#ali o tome da (e se zd#u'iti, za# ne.
- 1a, #ekao mi je%
- 5#emda ja, na#ano, ne "i) p#i$oa#ala, mo#am p#iznati da mi je d#a$o &to nije nju oda"#ao% ,na je
z$odna 'ena i si su uijek $oo#ili kako mu je ona sa#&en pa#, ali ja nisam tako mislila%
Ejla se nadala da (e joj Ma#tona #e(i i za&to nije tako mislila i $ledala ju je kako ispija soj !aj%
- Rado "i) ti dala neku p#ikladniju odje(u ne$o &to je onaj Ma#onin 9da#9 - #ekla je sta#ija 'ena,
iskapi&i soj !aj i odlo'i&i &alicu%
- Ve( si mi dala ne&to p#ek#asno - #ekla je Ejla% - ,$#licu 1alana#oe majke%
Ma#tona se smije&ila dok je ustajala i ti)o po&la u soju spaaonicu% V#atila se s nekom odje(om
p#e"a!enom p#eko #uke% 5odi$la ju je kako "i je pokazala Ejli% =ila je to du$a!ka tunika, sijetle,
nje'ne "oje, poput iz"lijedjeli) lati t#ae
?JJ
nakon du$e zime, p#ek#asno uk#a&ena pe#lama i &koljkama, p#o&iena o"ojenim nitima i s du$im
#esama, ali nije "ila iz#a+ena od ko'e%
5o"li'e je po$leda&i, Ejla je idjela da je nap#aljena od tanki) niti ili lakana neko$ mate#ijala koje
su "ile isp#epletene jedna p#eko d#u$e, uzo#kom nalik onome na pletenim ko&a#ama, no oe su niti "ile
#lo $usto isp#epletene% Kako je itko uspio isp#eplesti oako tanke niti. ,o je "ilo nalik onoj p#osti#ki
na niskom stolu, ali jo& <inije iz#ade%
- Nikada nisam idjela ne&to oako - #ekla je Ejla% Koja je oo #sta mate#ijala. 7dje si to na"aila.
- *ama sam je nap#aila i istkala sam to na pose"nom oki#u - #ekla je Ma#tona% - 3na& li "iljku koja se
zoe lan. ,na isoka, tanana "iljka s mod#im cjetoima.
- 1a, znam taku "iljku i mislim da mi je 1'ondala# #ekao da se ona zoe lan - od$oo#ila je Ejla% -
,na je do"#a kod te&ki) p#o"lema s ko'om, kao &to su opekotine ili oto#ene #ane i osip, !ak i kada se
pojai u ustima%
-Jesi li ikada poku&ala isplesti u'e.
- Mo'da i jesam, ne sje(am se, ali znam kako "i to iz$ledalo% Ima du$a lakna%
- Iz nje sam oo nap#aila%
- 3nala sam da je lan ko#istan, ali nisam znala, da se od nje$a mo'e nap#aiti ne&to oako lijepo%
- Mislila sam da "i ti mo$la oo odjenuti za soje 3d#u'ianje% ;sko#o (emo k#enuti na Ljetni sa"o#,
e( za sljede(e$ puno$ mjeseca, a #ekla si kako nema& &to odjenuti za se!ane p#i$ode%
- ,), Ma#tona, kako je to lijepo od te"e2 - #ekla je Ejla% -Ali ja imam odje(u za 3d#u'ianje% Nezija mi
ju je nap#aila i ja sam joj o"e(ala da (u to o"u(i% Nadam se da mi ne zamje#a&% Nosila sam je sa
so"om cijelim putem, jo& od lanjsko$ Ljetno$ sa"o#a% *a&iena je u pose"nom stilu Mamutoaca i oni
imaju pose"ne p#opise o na!inu na koji se to t#e"a nositi%
- Mislim, Ejla, da (e "iti #lo p#ikladno da tom p#i$odom nosi& odje(u Mamutoaca, samo nisam znala
da je ima&, a nisam "ila si$u#na )o(emo li p#ije polaska imati dooljno #emena kako "ismo ne&to
sa&ile% Molim te, sejedno je zad#'i - #ekla je Ma#tona, smije&e(i se dok joj je p#u'ala odje(u% Ejli
A@@
se u!inilo da joj je laknulo% - Mo'da (e "iti i d#u$i) p#i$oda kada (e& 'eljeti o"u(i ne&to pose"no%
- Iala ti2 5#ek#asna je2 - #ekla je Ejla, podi'u(i tuniku i opet je $ledaju(i, a onda ju je p#islonila na
se"e da idi kako (e joj ta komotna odje(a p#istajati% - *i$u#no ti je t#e"alo mno$o #emena da to
nap#ai&%
- 1a, ali u'iala sam #ade(i% Tijekom mno$i) $odina usa#&ila sam taj p#oces% Vilama#, i Tonolan p#ije
no &to je oti&ao, su mi pomo$li nap#aiti oki# s kojim se slu'im% Ve(ina ljudi je je&ta u nekom
zanatu% /esto t#$ujemo sa sta#ima koje smo iz#adili, ili i) da#ujemo% *ada sam e( p#ei&e sta#a da "i)
se oku&ala u ne!em noom, ali o!i me i&e ne slu'e kao #anije, pose"no kada #adim ne&to "lizu%
- Rekla sam ti da (u ti danas pokazati moju sp#au koja u!e konac2 - #ekla je Ejla, posko!i&i% -
Mislim da (e p#i &ianju olak&ati posao nekome tko i&e ne idi tako do"#o% 1onijet (u je2 - ,ti&la je
do soje nap#tnja!e po p#i"o# za &ianje i u$ledala jedan pose"an omot koje$ je ponijela sa so"om%
*mije&e(i se u se"i, uzela je i taj omot pa $a odnijela do stola% - Ma#tona, 'eli& li idjeti moju odje(u za
o"#ed 3d#u'ianja.
- 1a, #ado, ali te nisam )tjela pitati% Neki ljudi to ole sa!uati kao tajnu pa onda se iznenaditi - #ekla
je Ma#tona%
-Ja imam d#uk!ije iznena+enje, - #ekla je Ejla, #azmataju-(i omot s odje(om za 3d#u'ianje - ali
mislim da (u ti to #e(i% ; meni se za!eo noi 'iot% Nosim 1'ondala#oo dijete%
A@?
?@
LMjla2 Jesi li si$u#na. - upita Ma#tona uz osmije)% Mislila je kako je to "io pomalo !udan na!in da se
ka'e kako ju je majka "la$osloila, to 9nosim 1'ondala#oo dijete9, !ak i ako je to je#ojatno dijete
nje$oa du)a%
- Toliko sam si$u#na koliko se to mo'e "iti% Izostale su mi dije mjese!nice, jut#om osje(am malo
mu!ninu i sjesna sam neki) p#omjena u meni koje o"i!no zna!e t#udno(u%
- Kako je to k#asno2 - #ekla je 1'ondala#oa mati% Na$nula se p#eko stola i za$#lila Ejlu% -Ako si e(
"la$osloljena, to (e donijeti s#e(u tojem zd#u'ianju, tako se "a#em ka'e%
*jede(i za niskim stolom, mlada je 'ena #azezala u ko'u zamotan paket i ot#esanjem poku&ala
iz#anati iz$u'ane na-"o#e na tuniki i )la!ama koje je cijelu $odinu nosila spaki#ane, k#oz sa
$odi&nja do"a i p#eko cijelo$ kontinenta% Ma#tona je po$ledala i "#zo je zanema#ila tu iz$u'anost, !im
je uo!ila kaka je to sjajna odje(a% Ejla (e se, nose(i oo, itekako isticati na se!anosti 3d#u'ianja%
5onajp#ije, sam k#oj je "io jedinsten% 3elandonci, i mu&ka#ci i 'ene, uz neke #azlike i a#ijacije ezane
uz spol, nosili su tunike &i#oko$ k#oja koje "i #emenom stisnuli oko "okoa, s uk#asima iz#a+enim od
kostiju, &koljki, pe#ja ili k#zna i #esama nap#aljenim od ko'e ili uzica% 6enska odje(a, pose"ice ona
koju se nosilo p#i se!anim p#i$odama, !esto je imala du$e, o"je&ene #ese koje su se p#i )odu ljuljale i
djeojke su #lo "#zo nau!ile kako (e taka #st uk#asa istaknuti nji)oe pok#ete%
Me+u 3elandoncima po$led na $olu 'enu nije "io ne&to neo"i!no, ali #ese su smat#ali p#ookatinim%
Nije se #adilo o tome da su 'ene !esto )odale neodjeene, ne$o se, u tom tijesno poezanom d#u&tu u
kojem je "ilo #elatino malo p#iatnosti, #ijetko tko o"azi#ao na $olotinju ako su one ski-nule odje(u
kako "i se op#ale ili p#eodjenule, ili nekim d#u$im poodom% * d#u$e pak st#ane, #ese su, pose"no
c#ene #ese, 'enama mo$le dati tako napasnu neodoljiost da je to
A@A
mo$lo sluditi mu&ka#ce i u #ijetkim p#ilikama je, z"o$ asocijacija koje su po"u+iale, !ak izazalo i
nasilje%
Kada su 'ene na se"e p#euzimale ulo$u doni-'ene, stai&i se na #aspola$anje mladi(ima kako "i i)
podu!ile u onome &to je "ilo ezano uz Maj!in 1a# ;'itka, one su, kako "i podukle soj status u tom
o"#edu, oko "okoa nosile c#ene #ese% A za #u(i) ljetni) dana jeda su i nosile i&ta osim ti) #esa%
? dok su doni-'ene "ile i spo#azumno i o"i!ajima za&ti(ene od poku&aja da im se nep#istojno p#istupi,
one su se ipak nastojale zad#'aati na izjesnim mjestima $dje su se nosile take #ese i je#oalo se
kako je za 'enu opasno odjenuti take #ese u "ilo koje d#u$o #ijeme% Je# tko zna na kake "i postupke
to mo$lo na$nati neko$ mu&ka#ca% I p#emda su 'ene !esto nosile #ese d#u$i) "oja, one su $otoo
uijek imale neko e#otsko zna!enje%
Kao posljedica to$a, #ije! 9#esa9 nosila je u se"i, kao tek suptilnu nat#u)u ili kao si#ou i ul$a#nu &alu,
i ono d#u$o, sk#ieno zna!enje stidni) dlaka% Kada je neka 'ena toliko p#iukla mu&ka#ca da se nije
mo$ao od nje odmaknuti ili je p#estati $ledati, #eklo "i se kako je 9za#o"ljen njenom #esom9%
3elandonke su nosile i d#u$i nakit ili su $a p#i&iale na odje(u, ali pose"no su oljele #ese koje su se
senzualno pomicale p#i )odu, "ez o"zi#a jesu li njima uk#a&aale tople zimske tunike ili $olo tijelo% A
je# su iz"je$aale iz#azito c#ene, mno$e 'ene su oda"i#ale one "oje koje su imale znatnu p#imjesu
c#ene%
Ejlina odje(a Mamutoaca nije imala #esa, no "ez sumnje je u njezinu iz#adu "io ulo'en $olem t#ud%
Ko'a, naj"olje kako(e, imala je onu "o$atu nijansu "oje zemlje s p#imjesom zlatno'u(kaste, koja je
"ila $otoo identi!na "oji njezine kose, &to je p#ensteno "ilo #ezultat pa'ljio$ mije&anja 'uto$ oke#a
s c#enim i d#u$im "ojama% Ko'a je je#ojatno "ila od neke #ste jelena ili mo'da od sai$a antilope,
pomislila je Ma#tona, no nije imala onu uo"i!ajenu "a#&unastu meko(u do"#oo"#a+ene tele(e ko'e%
;mjesto to$a, p#emda #lo meka, oa je ko'a "ila o"#a+ena do "lje&tao$ sjaja koji joj je daao
izjesnu odonep#opusnost%
No ta osnona kaliteta odje(e "ila je tek po!etak0 ono &to je tu odje(u !inilo tako izuzetnom "ili su
p#elijepi uk#asi% I tunika i )la!e "ili su uk#a&eni #lo slo'enim $eome-
A@B
t#ijskim o"licima, u$lanom isc#tanim "jelokosnim pe#lama, a neki su dijeloi "ili potpuno ispunjeni s
njima% C#te' je zapo!injao t#okutima ok#enutim p#ema dolje, a onda se &i#io i to odo#ano s cik-cak
linijama, a okomito s c#te'ima u o"liku deltoida i &e#ona, da "i se #azili u slo'enije c#te'e kao &to su
p#aokutne spi#ale i koncent#i!ni #om"oidi%
,"lici isc#tani pe#lama "ili su istaknuti i oii!eni s mno$o mali) pe#lica janta#a, i sjetlijim i tamnijim
od "oje ko'e, ali u istom tonu, op&ienim c#enim, sme+im i c#nim nitima% Tunika, koja je st#a$a
p#elazila u p#ema dolje ok#enute t#okute, imala je oto# s p#ednje st#ane, a ispod "okoa se postupno
su'aala, tako da je, kada se oto# spojio, to#ila jo& jedan p#ema dolje ok#enut t#okut% ; st#uku se
ezala p#eko p#sta tkanim pojasom koji je imao identi!an $eomet#ijski uzo#ak, a "io je iz#a+en od
c#ene dlake mamuta na kojoj su se isticali dijeloi iz#a+eni unom mu<lona koja je "ila "oje
"jelokosti, sme+om unom mo&usno$ $oeda i tamnom, c#enkasto-c#nom dlakom unasto$
noso#o$a%
Ta je odje(a "ila zapanjuju(e lijep p#imje#ak umjetni!ko$ #ada% Kako(a iz#ade o$ledala se u sakom
detalju% Vidjelo se kako se netko po"#inuo za naj"olji mate#ijal i ko#istio se je&tinom umjetnika da "i
z$otoio tu odje(u i kako se tu nije 'alilo t#uda%% 1o"a# p#imje# za to su "ile pe#le% 5#emda je Ma#tona
samo idjela da i) je mno$o, tu je "ilo na&ieno i&e od t#i tisu(e pe#li iz#a+eni) iz "jelokosti mamuta,
a saka od ti) pe#lica "ila je o"likoana, p#o"u&ena i poli#ana #ukom% 1'ondala#oa mati nije nikada
idjela ne&to poput oo$a, ali je isto$ t#enutka s)atila kako je onaj tko je na#u!io iz#adu oake
op#eme u'iao elik u$led i zauzimao isok polo'aj unuta# te zajednice% =ilo je jasno kako su #ijeme
i t#ud ulo'eni u taj #ad "ili nep#ocjenjii, a ipak su to da#oali Ejli kad je odlazila% I&ta od to$ mate#ijala
i to$a t#uda nisu zad#'ali za se"e% Ejla je #ekla da su je usojili, ali ma tko "io taj koji ju je usojio,
si$u#no je imao $olemu mo( i p#esti' - zap#ao "o$atsto - i nitko to nije mo$ao "olje s)atiti ne$o
Ma#tona%
Nije ni !udo da ona 'eli odjenuti soju mamutosku odje(u, a ima i p#ao, pomislila je Ma#tona% I to
ne(e nimalo na&koditi 1'ondala#oom u$ledu% ,a mlada 'ena je zaista p#epuna iznena+enja% Nema
sumnje da (e na oo$odi&njem Ljetnom sa"o#u ona "iti 'ena o kojoj (e se naji&e $oo#iti%
A@E
- ,a odje(a je izuzetna, Ejla, sta#no ne&to p#ek#asno -#ekla je Ma#tona% - Tko ti ju je nap#aio.
- Nezija, ali mno$i su joj pomo$li% - Ejla je "ila s#etna z"o$ oake #eakcije 1'ondala#oe majke%
- 1a, si$u#na sam da su joj poma$ali - slo'ila se Ma#tona% - Ve( si je #anije spominjala, ali ne sje(am se
to!no tko je ta 'ena%
- ,na je d#u'ica Taluta, o+e Lalje$ lo$o#a, ono$ koji me je 'elio usojiti, ali onda me je umjesto
nje$a usojio Mamut% Mislim da je Mamut zamolio Neziju da mi to nap#ai%
- A Mamut je ,naj Koji *lu'i Majci.
- Mislim da je on ne&to kao 5#i, poput a&e 3elandone% ; sakom slu!aju "io je najsta#iji% Mislim #e(i
najsta#iji medu 'iim Mamutocima% Kada sam odlazila, moja p#ijateljica 1i-$ija "ila je t#udna, a 'ena
njezino$ "#ata "ila je p#ed samim po#odom% ,"oje te djece "it (e Mamutoo peto pokoljenje%
Ma#tona kinine u znak da je s)atila% 3nala je da je onaj koji je usojio Ejlu "io #lo utjecajan0 nije,
me+utim, znala da je on "io je#ojatno naj&toanija i najmo(nija oso"a u nje$oom na#odu% *ada je to
s)atila i pomislila je kako to o"ja&njaa mno$o to$a% - Rekla si kako su uz no&enje oake odje(e
ezani neki o"i!aji%
- Mamutoci je#uju kako se ta odje(a ne "i smjela nositi p#ije se!anosti 3d#u'ianja% *mije& je
pokazati o"itelji i "liskim p#ijateljima, ali ne "i se t#e"ala u njoj pojaiti ne$dje u janosti - #ekla je
Ejla% - Io(e& li idjeti kako mi tunika stoji.
1'ondala# je ne&to p#om#mljao u snu i ok#enuo se na d#u$u st#anu, pa je Ma#tona po$ledala p#ema
njemu koji je jo& le'ao u k#znima za spaanje% *ada je $oo#ila jo& ti&e - 1a, ali samo dok 1'ondala#
spaa% 5#ema na&im o"i!ajima, on te ne "i smio idjeti u odje(i za 3d#u'ianje p#ije ne$o otpo!ne
sama se!anost%
Ejla skine soju ljetnu tuniku i nau!e te&ku, o"ilato uk#a&enu - Nezija mi je #ekla neka je nosim oako
zato#enu, ako se samo 'elim nekome pokazati u njoj, - &aptala je Ejla, staljaju(i pojas - ali na samoj
se!anosti tunika mo#a "iti oto#ena, oako - #ekla je, skidaju(i opet pojas i ota#aju(i skute% - Nezija
ka'e da 'ena p#i 3d#u'ianju ponosno pokazuje soje $#udi, u tom t#enutku kada se zd#u'uje s
mu&ka#cem,
A@F
daju(i toj zajednici soje o$nji&te% 3ap#ao je ne "i) smjela imati oako oto#enu p#ije same
se!anosti, ali ti si 1'on-dala#oa mati pa mislim da je u #edu ako te"i to poka'em%
Ma#tona je kimnula - Jako mi je d#a$o &to si mi je pokazala% Na& je o"i!aj da se oaka odje(a za
3ad#u'ianje pokazuje samo 'enama, intimnim p#ijateljima ili o"itelji, ali mislim da je ne "i t#e"ala
i&e nikome pokazati% Mislim da (e "iti%%% -Ma#tona je zastala i po!ela se smijuljiti - %%% #lo zanimljio
ako i) se iznenadi&% Ako 'eli&, mo'emo je o"jesiti u mojoj so"i kako "i se oi iz$u'ani na"o#i
iz#anali% A tu "i pomo$lo i malo pa#e%
- Iala ti% =a& sam se pitala kamo "i) je mo$la staiti% Mo'e li i oa p#ek#asna tunika koju si mi
da#oala ostati u tojoj so"i. - Ejla je zastala, p#isjeti&i se jo& ne!e$ - A imam jo& jednu tuniku koju
"i) )tjela ne$dje skloniti, jednu koju sam sama nap#aila% Io(e& li mi i nju !uati.
- 1a, na#ano% Ali pustimo sad odje(u, to mo'emo sp#emiti i kasnije kada se Vilama# p#o"udi% Io(e& li
da ti sp#emim jo& ne&to. - upita Ma#tona%
- Imam o$#licu i neke sta#i, ali to mo'e ostati u mojoj nap#tnja!i, je# (u to ponijeti sa so"om na Ljetni
sa"o#%
- Ima& li mno$o to$a. - Ma#tona nije mo$la odoljeti sojoj #adoznalosti%
- *amo dije o$#lice, uklju!i&i i onu koju si mi ti dala, jednu na#ukicu, dije spi#alne &koljke za u&i
koje mi je da#oala 'ena koja ple&e i da spa#ena komada janta#a koje mi je dala Tulija kada sam
odlazila% ,na je "ila $laa#ica Lalje$ lo$o#a, Talutoa sest#a i 1i$ijina mati% Mislila je kako "i) i)
t#e"ala za #ijeme se!anosti nositi na u&ima je# #lo do"#o p#istaju uz tuniku% Rado "i) to nosila, ali
mi uske jo& nisu p#o"u&ene - #ekla je Ejla%
- Ako to 'eli&, si$u#na sam da (e ti i) 3elandona #ado p#o"u&iti%
- Mislim da 'elim% Ne "i) )tjela nikaka d#u$a "u&enja ko'e, "a#em zasad, ali #ado "i) nosila te
janta#e i Nezijinu tuniku kad se 1'ondala# i ja "udemo zd#u'iali%
- Mo#a da si "ila d#a$a toj Neziji kad se je toliko na#adila oko te odje(e%
- I ona je meni "ila d#a$a - od$oo#i Ejla% - 1a nije "ilo nje, mislim da ne "i) po&la za 1'ondala#om
kada je oti&ao%
A@G
*ljede(e$ dana sam se t#e"ala zd#u'iti%s Ranekom% ,n je "io sin o$nji&ta njezino$ "#ata, ali pona&ala se
je kao da mu je mati% Ali Nezija je znala da me 1'ondala# oli i #ekla mi je neka, ako $a zaista olim,
k#enem za njim i ka'em mu da $a olim% Imala je p#ao% Ipak, "ilo mi je te&ko #e(i Raneku da odlazim%
=ilo mi je stalo do nje$a, "io mi je d#a$, ali oljela sam 1'ondala#a%
- *i$u#no $a oli&, je# ina!e ne "i s njim po&la ku(i i ostaila se te ljude koji su te toliko cijenili%
Ejla je p#imijetila da se 1'ondala# opet ok#enuo pa je ustala% Ma#tona je pijuckala !aj p#omat#aju(i je
kako ponoo umata soju op#emu za 3d#u'ianje i onu tkanu tuniku i sla'e i) u soju nap#tnja!u% Kad
se #atila, pokazala je na soj p#i"o# za &ianje%
- Tu unut#a je ona moja sp#aa koja u!e konac - o"jasni Ejla% - Kada p#ip#emim 1'ondala#u !aj,
mo'da "ismo mo$le iza(i an na sunce pa "i) ti to pokazala%
- 1a, #ado "i) to idjela%
Ejla je posloala oko o$nji&ta staljaju(i d#a na at#u, za$#ijaaju(i kamenje za ku)anje i pa'ljio
odmje#aaju(i neke su)e t#ae koje je ist#esla na dlan kako "i od nji) p#ip#emila !aj za 1'ondala#a%
Nje$oa mati je #azmi&ljala kako je njezin p#i utisak o Ejli "io to!an% =ila je z$odna, ali u njoj je "ilo
mno$o i&e od same ljepote% /inilo se kako joj je zaista stalo da 1'ondala#u "ude do"#o% =it (e mu
do"#a d#u'ica%
Ejla je #azmi&ljala o Ma#toni, die(i se njezinom ti)om dostojanstu, samopouzdanju i pona&anju
kako imaju lada#i% ,sje(ala je da 1'ondala#oa mati ima du"oku mo( #azumijeanja, no Ejla je "ila
si$u#na da ta 'ena, koja je "ila lada#ka, ako zat#e"a, mo'e "iti i #lo !#sta% Nije ni !udo da njezin
na#od nije 'elio da ona odstupi kada je njezin mu&ka#ac um#o, pomislila je mlada 'ena% *i$u#no je
1'ondala#u "ilo te&ko slijediti oaku majku no, koliko je ona mo$la idjeti, !inilo se da se on u som
sada&njem polo'aju sasim do"#o osje(a%
Ejla je ti)o staila 1'ondala#ou &alicu !aja uz nje$oo uz$lalje, misle(i kako "i mu mo#ala p#ona(i
nekoliko $#an!ica kake je olio, kad "i im sa'akao k#ajee, ko#istio "i i) za !i&(enje zu"a% Volio je
okus zimzelena% 5#om p#ilikom (e mu pot#a'iti onaj zimzelen &to je nalik #"i% Ma#tona je popila
A@H
soj !aj, Ejla je uzela p#i"o# za &ianje i onda su o"je 'ene ti)o iza&le iz "o#ai&ta% Vuk i) je slijedio%
Kad su stupile na stijenu p#ednje te#ase, jo& je uijek "ilo #ano% *unce je tek oto#ilo soje "lje&tao
oko i p#oi#ilo iznad #u"a "#e'uljaka na istoku% Nje$oa je sjetlost kamenu litice daala #umen odsjaj,
ali z#ak je jo& "io osje'aaju(e p#o)ladan% Tu je sada "ilo malo ljudi%
Ma#tona i) je poela p#ema #u"u, pok#aj tamno$ k#u$a si-$nalne at#e% *jele su na ono k#upno
kamenje koje je "ilo posla$ano uz taj k#u$, le+ima ok#enute zasljepljuju(em suncu koje se uspinjalo
k#oz #umeno-zlatnu izma$licu p#ema mod#om sodu na kojem nije "ilo ni o"la!ka% Vuk i) je napustio i
k#enuo niz"#do p#ema dolini 8umske #ijeke%
Ejla je od#ije&ila uzicu na som p#i"o#u za &ianje, malenoj #e(ici koja se p#i #)u ezala% ,tpale
"jelokosne pe#le, &to su nekada to#ile $eomet#ijski uzo#ak, i pokidani konci umjetni!ko$ eza,
sjedo!ili su o du$oj upo#a"i te #e(ice% Ist#esla je u k#ilo sitne p#edmete koji su u njoj "ili% =ilo je tu
#azni) eli!ina niti i lakana nap#aljeni) od "iljni) lakana, niti tetia i 'iotinjski) dlaka, uklju!uju(i
tu i unu mamuta, mu<lona, mu&katno$ $oeda i noso#o$a, saka namotana na malenu kost
'iotinjski) p#stiju% Nekoliko maleni), o&t#i) k#emeni) sje!ia koja su slu'ila za #ezanje, "ila su
tetiom sezana u !#stu )#picu, "a& kao i snopi( &ila iz#a+eni) od kostiju i k#emena, a koja su slu'ila
za p#o"ijanje #upa u ko'i% Kad#ati( t#de mamutoe ko'e slu'io je kao nap#stak% 5osljednje me+u tim
p#edmetima "ile su t#i malene tu"e na!injene od &uplji) kostiju ptica%
;zela je jednu od ti) tu"a, izadila s jedno$ k#aja malen, ko'nat !ep i ist#esla u #uku njezin sad#'aj% Iz
tu"e je kliznulo si(u&no koplje koje se p#i jednom k#aju su'aalo, a na d#u$om imalo #upicu - "ilo je
nalik &ilu koje je na jednom k#aju p#o"u&eno% ,p#ezno $a je p#u'ila Ma#toni%
- Vidi& li #upicu. - upita je%
Ma#tona je malo odmaknula p#edmet% - 3ap#ao je ne idim do"#o - od$oo#ila je, a onda je tu malenu
sta# p#imakla "li'e, opipaaju(i najp#ije o&ta# #) i idu(i p#ema d#u$om k#aju% - A), tu je2 Mo$u je
osjetiti% To je sitna #upica, ne e(a od one na pe#li%
- Mamutoci iz#a+uju pe#le, ali nitko u Laljem lo$o#u
A@:
nije u tome "io pose"no je&t% 1'ondala# je nap#aio alat s kojim je nap#aljena oa #upa% Mislim da je
to "io najte'i dio p#i iz#adi oe sp#ae% - ,da"#ala je malen kalem na kojem je "ila namotana nit tetie,
odmotala i uzela komad tetie pa na-slinila jedan k#aj i p#oukla $a k#oz #upicu% Tada je to p#u'ila
Ma#toni%
6ena je $ledala tu i$lu s koncem, no i&e je idjela opi-pom ne$o sojim osta#jelim o!ima koje su jo&
uijek sasim do"#o idjele one p#edmete koji su "ili malo podalje, ali ne&to sla"ije one koji su "ili
"lizu% Nam#&tila se us#edoto!i&i se na p#e$ledaanje to$ p#edmeta, a onda joj na licu sine osmije) koji
je pokaziao da je s)atila% - 5a na#ano2 - #ekla je% - Vje#ujem da (u sada opet mo(i &iati2
- Na nekim sta#ima ipak t#e"a najp#ije &ilom iz"u&iti #upe% Ma kako o&ta# "io, oaj #&ak "jelokosti
ne(e lako p#o"u&iti t#du ko'u, - o"jasni Ejla - ali i to je jo& uijek "olje ne$o da "ez oo$a mo#a&
p#o$u#ati konac k#oz #upu% 3nala sam p#o"u&iti #upe, ali jednostano nisam mo$la nau!iti kako (u
&ilom p#o$u#ati konac, "ez o"zi#a koliko st#pljio su mi to Nezija i 1i$ija pokaziale%
Ma#tona se osmje)iala u znak sla$anja, a onda se zamislila - Ve(ina djeoj!ica se s tim mu!e kada jo&
u!e &iati% 3a# nisi to u!ila kad si "ila malena.
- 5leme ne &ije, "a#em ne na oaj na!in% ,ni nose t#ake koje su p#i!#&(ene na odje(u% Nekoliko sta#i
se zauzla zajedno, kao kod posuda od "#ezine ko#e, ali oni nap#ae elike #upe k#oz koje p#ouku t#ake
koje onda e'u, a ne onake <ine, sitne #upice kake je Nezija )tjela da #adim - o"jasni Ejla%
- *talno za"o#aljam kako je toje djetinjsto "ilo%%% neo"i!no - #ekla je Ma#tona% - Razumijem kako ti
je mo#alo "iti te&ko ako to nisi nau!ila kad si jo& "ila dijete, ali oo je #lo lukaa sp#aa% - 5odi$la je
po$led - /ini mi se da 5#olea ide k nama% Rado "i) joj oo pokazala, ako nema& ni&ta p#oti%
- Na#ano da nemam ni&ta p#oti% - po$ledala je p#ema osun!anoj te#asi isp#ed natk#ieno$
dijela i u$ledala 1'o)a#anou d#u'icu kako, zajedno s Ra&ama#om d#u'icom *aloom, ide p#ema
njima, a p#imijetila je i kako je sada e( i&e ljudi izlazilo an%
6ene su se pozd#aile, a onda je Ma#tona #ekla - 7ledaj
A@J
oo, 5#olea% I ti, 8aloa% Ejla oo zoe 9sp#aa koja u!e nit9% ;p#ao mi ju je pokazala% 5ametna
sp#aica i mislim da (e mi pomo(i da opet mo$u &iati, iako i&e ne idim do"#o sta#i koje mi stoje
p#ei&e "lizu% Mo(i (u to #aditi i&e onako, slu'e(i se opipom%
,e dije 'ene koje su tijekom soji) 'iota e( iz#adile mno$o odje(e, "#zo su s)atile "it oe sp#ae
i u"#zo su s elikim uz"u+enjem #asp#aljale o njezinim potencijalnim mo$u(nostima%
- Mislim da (e "iti lako nau!iti slu'iti se s tim, - #ekla je 8aloa - ali si$u#no je "ilo te&ko iz#aditi
oaku sp#au%
- Tu je 1'ondala# pomo$ao nap#aiti <inu "u&ilicu za oake male #upe - o"jasni Ejla%
- 3a to je i t#e"ao netko je&t poput nje$a% *je(am se kako je, p#ije ne$o je oti&ao, nap#aio k#emena
&ila i ne&to alata za "u&enje pe#li - #ekla je 5#olea% - Mislim da 8aloa ima p#ao% Mo'da je te&ko
iz#aditi oaku sp#au, ali si$u#na sam da je to #ijedno t#uda% Rado "i) je isp#o"ala%
- Rado (u ti dopustiti da oo isp#o"a&, 5#olea, a imam jo& dije #azli!iti) eli!ina - #ekla je Ejla% -
Veli!inu oda"i#em oisno o tome &to 'elim &iati%
- Iala ti, ali "ojim se da, uz se oo plani#anje loa, to ne(u danas sti(i% 1'o)a#an misli da (e se na
oo$odi&njem Ljetnom sa"o#u okupiti izuzetno mno$o ljudi - #ekla je 5#olea, osmje)nu&i se Ejli - i
to #adi te"e% Noost da se 1'ondala# #atio i sa so"om doeo 'enu e( putuje $o#e-do-lje Rijekom, a i
dalje% 3ato 'eli "iti si$u#an da (emo osi$u#ati dooljno )#ane za tolike ljude%
- I si (e jeda !ekati da te ide i p#oje#e jesu li se p#i!e o te"i istinite - #ekla je 8aloa uz osmije)% I
nju samu je to zanimalo%
- 1o #emena kad sti$nemo tamo, one i&e ne(e "iti istinite - dodala je 5#olea% - 5#i!e su uijek
p#ei&e napu)nu%
- Ali e(ina ljudi to zna pa e( u po!etku ne je#uju u poloicu ono$a &to su !uli% Ipak mislim da (e
1'ondala# i Ejla oe $odine iznenaditi neke ljude - #ekla je Ma#tona%
5#olea zapazi kako se na licu 'ene koja je nekada "ila o+a 1eete 8pilje 3elandonaca pojaio #ijetko
i+an iz#az lica, neki luka i pomalo samozadooljan osmije)% 5itala se zna li Ma#tona ne&to &to nitko
d#u$i ne zna%
A?@
- Ma#tona, ide& li danas s nama do *tijene diju #ijeka.
- 1a, mislim da (u po(i% Itjela "i) idjeti pokazianje to$ 9"aca!a koplja9 o kojem je 1'ondala#
$oo#io% Ako je to ne&to tako pametno poput oe sp#ae koja u!e nit - #ekla je Ma#tona, p#isjeti&i se i
soje$ sino(nje$ iskusta s paljenjem at#e - i ostali) ideja koje su donijeli sa so"om, onda "i to mo$lo
"iti zanimljio%
1'o)a#an i) je odio oko st#mo$ dijela stijene koja se izdizala% uz samu Rijeku pa su se mo#ali k#etati
u koloni po jedan% 3a njim je i&la Ma#tona i, dok je $ledala leda soje$ najsta#ije$ sina, "ilo joj je
d#a$o &to zna da njezin sin ne ko#a!a samo isp#ed nje ne$o da, po p#i puta nakon mno$o $odina,
njezin sin 1'ondala# )oda iza nje% Ejla je i&la iza 1'ondala#a, a njoj za petama "io je Vuk% ,stali ljudi
1eete 8pilje su i) slijedili, p#ipazi&i da izme+u nji) i Vuka ipak "ude malen #azmak% Kada su p#o&li
uz /et#naestu 8pilju, p#id#u'ilo im se jo& ljudi%
1o&li su do ono$ mjesta uz Rijeku koje se nalazilo izme+u zaklona /et#naeste 8pilje koje je "ilo s oe
st#ane #ijeke i Jedanaeste 8pilje na d#u$oj o"ali, tamo $dje se odotok &i#io i pjenio oko stijena koje su
i#ile iz ode% Na tom mjestu #ijeke "io je po$odan $az, dooljno plitak da se mo'e )odaju(i p#ije(i na
d#u$u o"alu pa su tu ljudi naj!e&(e i p#elazili% Ejla je !ula kako ljudi to mjesto zou 5#ijelaz%
,ni koji su nosili o"u(u sada su se sa$injali i skidali je% ,stali su ili "ili "osono$i poput Ejle ili i) o!ito
nije "#inulo &to (e im se o"u(a smo!iti% Ljudi iz /et#naeste 8pilje d#'ali su se za!elja, pu&taju(i
1'o)a#ana i 1eetu 8pilju da p#i za$aze u odu% ;!inili su to iz p#istojnosti, je# je d'o)a#an "io taj
koji je p#edlo'io odlazak u posljednji lo p#ije Ljetno$ sa"o#a pa je time i slu'"eno "io o+a%
Kada je 1'ondala# za$azio u )ladnu odu, sjetio se ne!e$a &to je 'elio #e(i "#atu - 1'o)a#ane, !ekaj
malo2 - poikao je% /ojek se zaustaio% Ma#tona je stajala uz nje$a% - Kada smo i&li s Laljim
lo$o#om na Ljetni sa"o# Mamutoaca, mo#ali smo tik p#ed samim lo$o#i&tem p#ije(i du"oku #ijeku%
Ljudi iz Vu!je$ lo$o#a, koji je "io doma(in sa"o#a, posla$ali su )#pe kamenja i &ljunka u odu kako "i
ljudi, $aze(i s kamena na kamen, mo$li p#ije(i #ijeku ne smo!i&i no$e% 3nam
A??
da i mi to ponekad #adimo, ali ta nji)oa #ijeka je "ila tako du"oka da si izme+u to$ kamenja mo$ao
pecati% Mislio sam kako je to pametna zamisao i da je mo#am upamtiti i isp#ipo-jediti to nekome kad
se #atim ku(i%
- ,a #ijeka je "#za% 3a# ne "i otplaila kamenje. - upita 1'o)a#an%
- I nji)oa je #ijeka "#za, a i dooljno du"oka za losose, jeset#e i d#u$e #i"e% Voda je p#otjecala
p#osto#om izme+u kamenja% Rekli su da oda odnese kamenje u #ijeme poplaa, ali oni sake $odine
postae noo kamenje po kojem se mo'e p#elaziti% =ilo je z$odno pecati stoje(i na takom kamenju
us#ed #ijeke - #ekao je 1'ondala#% I d#u$i ljudi su se "ili zaustaili i slu&ali%
- Mo'da "i #ijedilo #azmisliti o tome - #ekla je Ma#tona%
- A &to je sa splaima. 3a# to kamenje ne "i smetalo. - upita neki !ojek%
- ,dje ionako e(im dijelom $odine nije dooljno du"oko za splai% Kod 5#ijelaza ljudi ionako
mo#aju nositi i splai i se &to je na njima - #ekao je 1'o)a#an%
Kako se taj #az$oo# nastaio, Ejla je !ekaju(i zapazila kao je oda dooljno "ist#a da se na njezinom
dnu idi kamenje, a pokatkad i neka #i"a% Tada s)ati kako se sa s#edine #ijeke p#u'a jedinsten po$led
na to pod#u!je% 7ledaju(i p#eda se, ka ju$u, na lijeoj o"ali Rijeke spazila je liticu sa zaklonima koji su
je#ojatno "ili mjesto kamo su se "ili zaputili, a tek ne&to malo dalje od to$ mjesta jedan se p#itok
spajao s #ijekom% * d#u$e st#ane te manje #je!ice zapo!injao je niz st#mi) litica koji je tekao pa#alelno s
$lanom #ijekom% ,k#enula se i po$ledala na d#u$u st#anu% ;zodno, sp#am sjee#a, idjele su se
tako+e# isoke litice i $olemo zakloni&te 1eete 8pilje, smje&teno na desnoj o"ali, tik uz mjesto $dje je
#ije!ni tok, !ine(i zaoj, o&t#o sk#etao%
1'o)a#an je sada nastaio put, ode(i du$u kolonu ljudi p#ema mjestu $dje je "o#aila T#e(a 8pilja
3elandonaca% Ejla je opazila kako, tamo isp#ed, !ekaju neki ljudi i ma&u im% Me+u njima je p#epoznala
Ka#i+u i zelandonu Jedanaeste 8pilje% Kad su se oi p#iklju!ili nji)oom za!elju, kolona je postala jo&
du'a% 5#i&a&i "li'e isokoj litici p#ed njima, Ejla je sad mo$la "olje po$ledati taj $olem kameni zid,
jednu od oni) spektakula#ni) litica u dolini Rijeke%
A?A
Litica je "ila iz"#azdana, onim istim silama koje su sto#ile se te zaklone u stijenama diljem !itao$
pod#u!ja, u da, a pone$dje i t#i nioa te#asa, jedne iznad d#u$i)% Ne$dje u poloici stijene, p#ed
samim oto#om zaklona p#u'ala se polica du$a!ka $otoo t#ideset meta#a% To je "io nio na kojem su
se odijale uo"i!ajene 'iotne aktinosti T#e(e &pilje, a tu je "ila smje&tena i e(ina nji)oi) "o#ai&ta%
Ta je te#asa p#u'ala za&titu kamenite st#e)e zakloni&tu ispod nje dok je, isto tako, i sama "ila za&ti(ena
p#ejesnom stijenom iznad se"e%
1'ondala# je idio kako Ejla p#omat#a eliku apnena!ku liticu pa je zastao kako "i $a mo$la susti(i%
*taza i&e nije "ila onako uska pa su sada mo$li )odati jedno uz d#u$o$% -Mjesto $dje se T#anata
#ijeka spaja s Rijekom zoe se 1ije #ijeke - #ekao je% ,a litica se zoe *tijena diju #ijeka, je# se
uzdi'e nad mjestom $dje se one spajaju%
- Mislila sam da je to T#e(a 8pilja - #ekla je%
- 5oznata je kao dom T#e(e 8pilje 3elandonaca, ali ime joj je *tijena diju #ijeka, "a& kao &to se i dom
/et#naeste 8pilje 3elandonaca zoe Mala dolina, a dom Jedanaeste 8pilje je Mjesto na Rijeci - o"jasni
1'ondala#%
- A kako se onda zoe dom 1eete 8pilje. - upita Ejla%
- 1eeta 8pilja - od$oo#i 1'ondala# i zapazi da se Ejla nam#&tila%
- 3a&to ona nema d#u$o ime kao i ostale. - upitala je%
- Ne znam to!no - od$oo#i 1'ondala#% - ,duijek su je zali 1eeta 8pilja% 5#etpostaljam da su je
mo$li nazati *tijena diju #ijeka, je# se tamo 8umska #ijeka spaja s Rijekom, ali e( je T#e(a 8pilja
uzela to ime% Ili su to mjesto mo$li nazati Veliki kamen, ali e( se jedno d#u$o mjesto zoe up#ao
tako%
- 5ostoje i d#u$a imena po kojima su je mo$li nazati, mo'da ne&to u ezi s Kamenom koji pada% Niti
jedno d#u$o mjesto nema tako neo"i!an kamen, za# ne.
- Ne, "a#em ja nikada nisam idio - od$oo#io je 1'ondala#%
- Ali 1eeta 8pilja je ostala samo 1eeta 8pilja i nema nikako d#u$o ime - #ekla je Ejla% 5itam se
za&to%
- Mo'da zato &to je na& zaklon i&est#uko jedinsten% Nitko nije idio pa !ak ni !uo za tako elik
zaklon, ili da je u jednom zaklonu toliko ljudi% ;zdi'e se iznad dije #ijeke kao
A?B
i neki d#u$i, ali dolina 8umske #ijeke ima i&e d#e(a ne$o e(ina nji)% Jedanaesta 8pilja uijek t#a'i
dopu&tenje da tamo sije!e sta"la za soje splai% A tamo je i, kako si sama #ekla, taj Kamen koji pada -
#ekao je 1'ondala#% - *i su !uli za 1eetu 8pilju, !ak i ljudi koji 'ie daleko odade, ali niti jedno
ime je ne "i do k#aja opisalo% Mislim da je zato ostala znana samo po ljudima koji u njoj 'ie kao
1eeta 8pilja%
Ejla kimne, ali jo& je uijek "ila nam#&tena - 5a, p#etpostaljam da je up#ao to &to nosi ime po ljudima
koji u njoj 'ie !ini jedinstenom%
5#i"li'ili su se T#e(oj 8pilji i Ejla je e( mo$la idjeti u onom p#osto#u izme+u Rijeke i podno'ja
stijene cijelu $omilu &ato#a, #azni) oki#a i &ato#ski) k#ila% Izme+u tako postaljeni) &ato#a posuda su
i "ez neko$ #eda "ili c#ni k#u$oi od #aniji) o$nji&ta, a u pokojem od nji) je i sada $o#jela at#a% To je
"ilo $lano pod#u!je na kojem su se odijale se anjske aktinosti T#e(e 8pilje, a uklju!ialo je i
maleno p#istani&te uz o"alu Rijeke $dje su "ile p#iezane splai%
5od#u!je koje je p#ipadalo T#e(oj 8pilji zauzimalo je ne samo liticu, ne$o i pod#u!je ispod kameni)
te#asa pa se dolje do o"ala o"je #ijeke, a i neka udaljenija mjesta% To ipak nije "ilo nji)oo lasni&to%
Ljudi, a pose"no p#ipadnici o"li'nji) 8pilja, mo$li su zalaziti u pod#u!je neke d#u$e 8pilje i ko#istiti se
nji)oim #esu#sima, ali d#'alo se p#istojnim da !ekaju da i) se pozoe ili zat#a'e dopu&tenje% ,d#asli su
#azumjeli taka, nikad jasno iz#e!ena o$#ani!enja, koja su se nekako pod#azumijeala% 1jeca su,
na#ano, slo"odno odlazila kamo 'ele%
,a #e$ija uz Rijeku, od 8umske #ijeke k#aj 1eete 8pilje na sjee#u pa do T#anate #ijeke kod *tijene
diju #ijeka, smat#ala se jedinstenim, cjeloitim pod#u!jem 3elandonaca koji su tu 'ijeli% To je na
neki na!in "ilo p#o&i#eno selo, p#emda oni nisu ni znali za taka tip naseo"ina ili mu dali tako ime%
Ali kad je 1'ondala# putuju(i $oo#io kako je 1eeta 8pilja 3elandonaca nje$o dom, on nije p#itom
mislio samo na ono mno&to ljudi u to!no od#e+enom zaklonu u litici, ne$o i cijelu zajednicu koja i) je
ok#u'iala%
5osjetitelji su se po!eli uspinjati stazom p#ema $lanom niou *tijene diju #ijeka, ali zastali su e(
kod donje$ nioa kako "i p#i!ekali oso"u koja se 'eljela p#id#u'iti nji)oom sa-
A?E
stanku% 1ok su tamo stajali, Ejla je podi$la po$led i onda se zatekla kao se d#'i za o"li'nju stijenu da
"i se smi#ila% V#) litice nadio se tako daleko koliko je po$led dopi#ao, pa je imala osje(aj kako su i
litica i onaj tko je p#omat#a na$nuti unazad%
- ,o je Kime#an - #ekao je 1'ondala# uz osmije), dok se taj !ojek pozd#aljao s 1'o)a#anom% Ejla
po$leda plaokoso$ neznanca koji je "io i&i od 1'o)a#ana% 1o"#o je uo!ila suptilan $oo# tijela oe
dojice koji su, iz$leda, jedan d#u$o$ p#i)a(ali kao #anop#ano$%
5#ido&lica je op#ezno $ledao Vuka, ali nije komenti#ao i tada su se nastaili penjati do sljede(e$ nioa%
Kad su kona!no do&li do to$ $lano$ nioa, Ejla je ponoo mo#ala zastati, oo$a puta p#iu!ena
spektakula#nim po$ledom% 3astao joj je da)% * 9t#ijema9 T#e(e 8pilje p#u'ao se &i#ok idik na okolni
k#ajolik% Mo$la je !ak idjeti kako se, ne&to uzodnije od T#anate #ijeke, jedna noa #je!ica p#id#u'ila
d#u$oj
- Ejla% - ,k#enula se kad je !ula soje ime% Iza nje je stajao 1zo)a#an s !ojekom koji im se netom
p#id#u'io% - 6elim te p#edstaiti nekome%
/ojek je istupio s o"jema isp#u'enim #ukama, ali o!i su mu za"#inuto po$ledaale p#ema Vuku koji je
stajao uz nju i koji $a je mot#io s "udnom #adoznalo&(u% /inilo se da je isok kao 1'ondala#, a i plaa
kosa je dop#inosila tom po#&nom dojmu sli!nosti% *pustila je #uku kako "i dala 'iotinji znak neka
ostane ot#a$a, a ona je stupila nap#ijed kako "i se pozd#aila%
- Kime#ane, oo je Ejla od Mamutoaca%%% - zapo!eo je 1zo)a#an% 1ok je o+a 1eete 8ilje na"#ajao
njezina imena i eze, Kime#on je o"jema #ukama p#i)atio njezine #uke% 1zo)a#an je p#imijetio
!ojeko ne#ozan po$led i znao je kako se osje(a% - Ejla, oo je Kime#an, o+a Najsta#ije$ ,$nji&ta,
1#u$e 8pilje 3elandonaca, "#at zelandone 1#u$e &pilje, 5otomak ,snia!a *edme 8pilje 3elandonaca%
- ; ime Doni, Velike Majke 3emlje, do"#odo&la u zemlju 3elandonaca, Ejla Mamutoko - #ekao je
Kime#an%
- ; ime Mute, Majke *iju Nas, koju jo& naziaju i Doni i jo& mno$im imenima, pozd#aljam te,
Kime#ane, Vo+o najsta#ije$ ,$nji&ta, 1#u$e 8pilje 3elandonaca - #ekla je Ejla i onda, uz osmije),
ponoila do k#aja se nje$oe eze% Kime#an je zapazio njezin st#ani na$lasak i lijep osmije)% 3"ilja je
A?F
p#ek#asna, pomislio je, ali za# je i mo$ao i&ta manje o!ekiati od 1'ondala#a.
- Kime#ane2 - #ekao je 1'ondala#, !im je za#&ilo slu'"eno upoznaanje% - 1#a$o mi je &to te idim2
- I meni je d#a$o &to te"e idim, 1'ondala#e% - Mu&ka#ci si p#u'i&e #uke, a onda se i za$#li&e,
za$#ljajem $#u"im ali punim emocija%
- 3na!i, sada si o+a 1#u$e - #ekao je 1'ondala#%
- 1a% Ve( nekoliko $odina% 5itao sam se )o(e& li uspjeti #atiti se% Rekli su mi da si se #atio, ali sam
mo#ao do(i i oso"no p#oje#iti jesu li istinite se te p#i!e o te"i% A !ini mi se da jesu - #ekao je
Kime#an, osmje)uju(i se Ejli, no jo& uijek se d#'e(i na op#eznoj udaljenosti od uka%
- Ejla, Kime#an i ja smo sta#i p#ijatelji% 3ajedno smo p#o&li o"#ed inicijacije, do"ili na&e pojasee%%%
istodo"no postali mu&ka#ci - 1'ondala# se smje&kao, t#esu(i $laom dok se p#isje(ao% - *i smo "ili
podjednako sta#i, ali ja sam mislio kako se isti!em je# sam "io i&i ne$o "ilo koji od nji)% Veselio "i)
se kada "i) idio da dolazi Kime#an je# je on "io moje isine% 6elio sam stati uz nje$a pa da i&e ne
st#&im toliko% Mislim da se i on tako osje(ao% - ,k#enuo se opet k !ojeku koji se tako+e# osmje)iao,
ali mu se iz#az lica p#omijenio kada je !uo sljede(e 1'ondala#oe #ije!i - Kime#ane, mislim da t#e"a&
do(i oamo i upoznati se s Vukom%
- ;poznati se.
- 1a, Vuk ti ne(e ni&ta, Ejla (e te p#edstaiti% Tako (e on znati da si p#ijatelj%
Kime#an je osje(ao ne#ozu dok $a je 1'ondala# odio do !ete#ono'no$ loca% ,o je "io naje(i
uk koje$ je on ikada idio, no "ilo je o!ito da $a se 'ena ne "oji% Kleknula je na jedno koljeno,
o"$#lila 'iotinju pa podi$la po$led i osmje)nula se% 6iotinja je #azjapila $u"icu pa su se do"#o
idjeli zu"i, a jezik mu je isio sa st#ane% Re'i li to uk na nje$a.
- Isp#u'i #uku kako "i je Vuk mo$ao onju&iti - po'u#iao $a je 1'ondala#%
- 8to zna!i ta #ije! koju stalno spominje& kada $oo#i& o njemu. - upita Kime#an, nam#&ti&i se i
iz"je$aaju(i u!initi t#a'en pok#et% Nimalo nije "io si$u#an u to da 'eli p#u'iti #uku ooj 'iotinji, ali
uokolo su stajali ljudi i p#omat#ali pa nije )tio pokazati kako se "oji%
A?G
- To je ime koje mu je Ejla dala, a na jeziku Mamutoaca ta #ije! zna!i 9uk9%
Kada je Ejla uzela nje$ou desnu #uku, Kime#an je znao da (e joj se p#epustiti% 1u"oko je uzda)nuo i
dopustio joj da taj nje$o a'an ekst#emitet p#inese "lizu toj $u"ici koja je "ila puna o&t#i) zu"a%
Kime#an je, kao i e(ina ljudi, "io iznena+en kad je Ejla sad p#olazila cijeli onaj p#oces pokazianja
kako t#e"a dotaknuti uka i malo se p#est#a&io kad mu je Vuk liznuo #uku% Ali kada je osjetio toplinu
'ie 'iotinje, za!udilo $a je za&to 'iotinja mi#no stoji i dopu&ta mu da $a dodi#uje, no kada je to
po!etno !u+enje malo jenjalo, zatekao se kako sada i&e pozo#nosti poklanja toj 'eni%
Kaku li to ona ima mo(, pitao se% Je li ona zelandona. =io je itekako sjestan to$a da zelandone
imaju pose"ne sposo"nosti% ,na $oo#i sa#&eno jasnim i #azumljiim zelandon-skim jezikom, ali ima
!udan na!in iz$oo#a% To se "a& ne "i mo$lo nazati akcentom, pomislio je% /inilo se da $otoo $uta
neke $lasoe% Nije to ne&to &to "i smetalo u)u, ali z"o$ to$a je odma) zamijeti&%%% iako "i je ionako
zamijetio% 1oima se kao st#ankinja, ali zna& da je st#ankinja i to p#elijepa, e$zoti!na st#ankinja i taj uk
je samo dio se$a to$a% Kako joj uspijea d#'ati uka pod nadzo#om. *ada je nje$o po$led iz#a'aao
!u+enje, $otoo st#a)opo&toanje%
Ejla je pozo#no $ledala iz#az Kime#anoo$ lica i nije joj p#omaklo to !u+enje% *k#enula je po$ledom
kada je osjetila kako se po!ela smije&iti, a onda $a je opet po$ledala% - =#inula sam se o Vuku otkad je
jo& "io maleno &tene - #ekla je% - ,d#astao je uz djecu Lalje$ lo$o#a% Naiknut je na ljude%
Kime#an se iznenadio% ,o je iz$ledalo kao da ona zna &to on misli pa mu od$oa#a na pitanje p#ije
ne$o $a je i sti$ao postaiti
- Jesi li do&ao sam. - upitao $a je 1'ondala#, kad je oaj kona!no uspio odojiti po$led od uka i Ejle i
o"#atiti pozo#nost na nje$a%
- 1o(i (e i) i&e% Jaili su nam kako 1'o)a#an 'eli o#$anizi#ati zadnji lo p#ije odlaska na Ljetni sa"o#%
Manela# je poslao $lasnika u *edmu, a oi su onda jaili nama, ali ja nisam 'elio !ekati na nji) ne$o
sam k#enuo #anije%
- Kime#anoa *pilja je u onom smje#u, Ejla - #ekao je
A?H
1'ondala#, pokazuju(i dolje p#ema dolini T#anate #ijeke% -Vidi& li onaj mali p#itok. - Ejla je kimnula%
- To je Mala t#anata #ijeka% Nastai& li iza to$ p#itoka tokom T#anate #ijeke, sti(i (e& do 1#u$e i
*edme 8pilje% ,ni su poezani i dijeli i) samo jedna liada%
1ojica mu&ka#aca su nastaili #az$oa#ati, p#isje(aju(i se sta#i) #emena i p#i!aju(i o onome &to se u
me+u#emenu do$a+alo, a Ejlu je ponoo p#iukla pano#ama% 5#ost#ana $o#nja te#asa T#e(e &pilje
p#u'ala je sojim stanonicima mno$e p#ednosti% 5#ejesna stijena je do"#o &titila od #emenski)
nepo$oda, a ipak je nudila k#asan po$led%
3a #azliku od oni) &umoiti) dolina uz 1eetu &pilju, o"je oe doline, i uz T#anatu i uz Malu t#anatu
#ijeku, "ile su "o$ati, #asko&ni pa&njaci, ali d#uk!iji od oni) liada naplani) dolina Rijeke% Na
njezinim je o"alama #aslo #azno d#e(e i $#mlje, ali odma) uz taj #lo uzak pojas p#u'ala su se
oto#ena polja niske t#ae, omiljene pa&e kopita#a i do-papka#a% ,d Rijeke odma) p#ema zapadu te su
&i#oke naplane #anice odile do niza "#e'uljaka &to su se uspinjali do t#aom o"#asli) iso#ani%
,"je doline uz T#anatu i Malu t#anatu #ijeku su jednim dijelom $odine "ile znatno la'niji, $otoo
mo!a#ni p#edjeli u kojima su mo$le #asti #azne #ste isoki) t#aa koje "i pone$dje isinom
nadma&ile ljudski stas i !esto "ile pomije&ane s #aznim "iljem iz#azito &i#oki) listoa% Taka
#aznolikost "ilja mamila je i #azli!ite 'iotinje koje su p#i pa&i daale p#ednost nekom "ilju ili nekim
$#upama "ilja, sele(i se u pot#azi za takim pa&njacima%
Kako se s $lane te#ase *tijene diju #ijeka p#u'ao po$led na o"je doline, ona je "ila idealna
osmat#a!nica taki) stada koja su mi$#i#ala u pot#azi za pa&njacima% 3ato su, tijekom #emena, ljudi
T#e(e 8pilje stekli ne samo eliku je&tinu u p#onala'enju ti) stada, ne$o su stekli i znanja o
p#omjenama koje "i p#ouz#o!ila $odi&nja do"a i nau!ili #aspoznaati znakoe koji su ukaziali na
dolazak #azni) 'iotinja% Ta je p#eciznost pak dop#inosila po#astu nji)oo$ loa!ko$ u$leda% I mada su
p#ipadnici si) &pilja loili, koplja loaca T#e(e 8pilje o"o#ila su i&e oaki) 'iotinja ne$o i!ija
d#u$a%
Taj p#imat koje$ su u'iali loci T#e(e 8pilje "io je znan e(ini 3elandonaca, no naj"olje su to znali
nji)oi naj"li'i
A?:
susjedi% ,ni su "ili ti kojima su se si d#u$i o"#a(ali za sajete i in<o#macije uijek kada su plani#ali
odlazak u lo, a pose"ice kada se #adilo o elikom $#upnom lou u koji "i odlazila cijela zajednica%
Ejla je $ledala nalijeo, p#ema ju$u% T#anate doline oi) diju #ijeka &to su se up#ao tu dolje spajale,
omo$u(aale su po$led izme+u isoki) litica% *ada "o$atija i odama T#anate #ijeke, Rijeka je tekla
p#ema ju$ozapadu, tijesno se d#'e(i podno'ja isoki) stijena, k#iudaju(i du"okim zaojima i onda je
nestala s idika k#enu&i jo& dalje p#ema ju$u, k e(im #ijekama pa kona!no do Velike Vode, tamo
ne$dje na zapadu%
Tada je po$ledala nadesno, p#ema sjee#u, tamo odakle su do&li% ;zodno je dolina Rijeke "ila &i#oka,
zelena liada po kojoj je sjetlucao odsjaj sunca &to se od"ijao od odotoka koji je t#epe#e(i k#iudao
k#oz "o#onice, s#e"#ne "#eze, #"e i "o#oe, a pone$dje i uz koji t#ajno zelen )#ast% Na d#u$oj o"ali,
tamo $dje je Rijeka na$lo sk#etala p#ema izlaze(em suncu, mo$le su se idjeti isoke litice i onaj
onako $olem p#ejesni zaklon 1eete 8pilje%
5#ilazio im je Manela# s osmije)om do"#odo&lice na licu% 5#emda taj sjedokosi !ojek nije "io mlad,
Ejla je zapazila kako mu je ko#ak italan i pun samopuzdanja% =ilo joj je te&ko p#ocijeniti koliko je
sta#% Nakon pozd#aa i nekoliko slu'"eni) upoznaanja, Manela# je poeo $#upu do slo"odno$
p#osto#a u $lanom zaklonu, ne&to malo sjee#nije od naseljeno$ dijela%
- 5#ip#emamo o"jed za se ljude, - o"jaio je Manela# - a ako je netko 'edan, odje imate odu i
nekoliko &alica% -5okazao je nekoliko eliki) mje&ina u!#&(eni) uza zid, a uz nji) su "ile $usto
isp#epletene &alice%
Ve(ina ljudi je p#i)atila ou ponudu, a mno$i su sa so"om imali soje oso"ne &alice% Nije "ilo nimalo
neo"i!no uza se u #e(ici imati lastitu &alicu, zdjelicu i no' kojim su se slu'ili p#i jelu, !ak i kada se
odlazilo na k#a(e izlete ili posjetiti p#ijatelje% Ejla nije nosila samo soju &alicu, ne$o i zdjelicu za
Vuka% Ljudi su zadiljeno $ledali kako ta lijepa 'iotinja 'eljno lap(e odu koju mu je dala, a
nekolicina ljudi se smje&kala% =ila im je nekako u$odna ta spoznaja da uk, koji je nekom
neo"ja&njiom i miste#ioznom ezom ezan uz
A?J
tu 'enu, mo'e "iti toliko o"i!an da mu t#e"a poneki $utljaj ode%
*mjestili su se u oz#a!ju u$odno$ i&!ekianja, neki su ljudi sjeli na okolno kamenje, dok su d#u$i
stajali !ekaju(i da se ne&to po!ne do$a+ati% Manela# je p#i!ekao dok se si nisu smjestili i sti&ali, a
onda je po$ledao neku djeojku koja je stajala uz nje$a%
- Tijekom zadnja da dana st#a'a#ili smo na o"je osma-t#a!nice, i odje i na 1#u$oj osmat#a!nici -
#ekao je%
- Ejla, ono tamo ti je 1#u$a osmat#a!nica - ti)o je #ekao 1'ondala#% 5o$ledala je u smje#u u kojem joj
je pokazao% Nasup#ot u&(u diju #ijeka i elikoj naplanoj #anici, nalazilo se jo& jedno maleno
skloni&te u stijeni koja je pod o&t#im kutom izi#iala iz niza litica koje su, tamo nizodno, tekle
pa#alelno s Rijekom% - 5#emda 1#u$u osmat#a!nicu od T#e(e 8pilje dijeli T#anata #ijeka, ljudi T#e(e
&pilje je sejedno smat#aju dijelom *tijene diju #ijeka%
Ejla ponoo po$leda p#ema mjestu koje su zali 1#u$a osmat#a!nica, a onda je nap#aila nekoliko
ko#aka kako "i p#eko iice po$ledala dolje u odu% Iz te pe#spektie mo$la je sa$ledati kako se p#i
som u&(u u e(u #ijeku, T#anata #ijeka &i#i u malenu deltu% Na desnoj o"ali manje #ijeke, u samom
podno'ju *tijene diju #ijeka se stazica, koja je odila uzodno p#ema istoku, #a!ala p#ema odenom
toku% 3amijetila je kako taj o$#anak odi na o"alu T#anate #ijeke na onom k#aju delte $dje je ona "ila
&i#oka i plitka i podalje od uz"u#kane ode na samom u&(u% To je "ilo mjesto $dje su ljudi T#e(e 8pilje
p#elazili T#anatu #ijeku%
Na d#u$oj st#ani stazica se nastaljala k#oz dolinu nasta-lu naplainama &to su i) nanijele o"je #ijeke i
odila jo& kaki) !eti#i stotine meta#a do ono$ zaklona koji je i#io pod o&t#im kutom% Malen i isoko
postaljen, nije sojim sodom nudio "a& neki pose"no do"a# zaklon, ali je kamenita stazica odila na
sam #), kamenu plat<o#mu s koje se s d#u$e st#ane T#anate doline mo$lo nad$ledati doline o"iju
#ijeka%
- %% %Ti<ona nam je donijela in<o#macije nepos#edno p#ije a&e$ dolaska - $oo#io je Manela#% Mislim,
1'o)a#ane, da imamo nekoliko mo$u(nosti za do"a# lo% 1#'imo na oku mije&ano stado s neki) osam
$olemi) jelena s mladun!adi koji
AA@
su na putu oamo, a Ti<ona je up#ao opazila oe(e stado "izona%
- 1o"#o je i jedno i d#u$o, a oisi o tome $dje nam je ulo si$u#niji% 8to ti p#edla'e&. - pitao je
1'o)a#an%
- Kada "i se #adilo samo o T#e(oj 8pilji, mi "i, je#ojatno, na Rijeci p#i!ekali jelene pa "ismo i)
nekoliko pokupili na 5#ijelazu, ali ako se t#a'i elika loina, onda "i) k#enuo na "izone i poku&ao i)
opkoliti - od$oo#i Manela#%
- Mo$li "ismo poku&ati o"oje - #ekao je 1'ondala#% Nekolicina ljudi se nasmijala - ,n "i )tio se2 Nije
li
1'ondala# uijek "io tako 'eljan. - do"acio je netko, a Ejla nije "ila si$u#na tko%
- 6eljan, to da, ali to o"i!no nije "ilo u ezi s loom na 'iotinje - dosmisleno od$oo#i ne!iji 'enski
$las% ;slijedilo je )i)otanje i smije)%
Ejla je idjela tko je oo do"acio% =ila je to Ka#i+a, o+a Jedanaeste 8pilje% Ejla se p#isjetila kako je ta
'ena ostaila du"ok dojam na nju kad su se upoznale, no sada joj se nije dopao ton njezino$
komenta#a% /inilo joj se da oa ismijaa 1'ondala#a, a Ejla je tako nedano "ila o"jektom smije)a koji
je zu!ao poput oo$%% 5o$ledala $a je da idi kako je on to p#imio% Na$lo je poc#enio, no uspio se
i#oni!no osmje)nuti% Neu$odno mu je, pomisli Ejla, i poku&aa to p#ik#iti%
- Mo'da je to i zu!alo kao da )o(u p#ei&e i znam da iz$leda kako ne mo'emo o"oje, ali ja mislim da
mo'emo% 1ok smo 'ijeli s Mamutocima, Ejla je na som konju pomo$la satje#ati "izone u o"o# -
poku&ao je o"jasniti% - Konj t#!i "#'e od ijedno$ !ojeka, a mi mo'emo up#aljati konjima tako da idu
kamo mi 'elimo% Mo'emo pomo(i natje#ati te "izone u stupicu, a i #atiti one koji "i se poku&ali
odojiti% A idjet (ete i kako je lako s "aca!em koplja o"o#iti $olemo$ jelena% Mislim da (ete se si
iznenaditi kad idite &to oa sp#aa mo'e u!initi% - 1ok je $oo#io, d#'ao je u #uci to loa!ko o#u'je%
=ilo je to p#ili!no plosnato, uzano d#eno koplje koje se doimalo isui&e jednostanim da "i mo$lo
u!initi to &to je oaj po#atnik s putoanja t#dio da mo'e u!initi%
- Ka'e& kako misli& da "ismo mo$li o"oje. - upita 1'o)a#an%
*kup su p#ekinuli ljudi T#e(e 8pilje donije&i )#anu% 1ok su polako "la$oali, #az$oo# se odio oko
to$a kako to sta-
AA?
do nije daleko od e( #anije podi$nuto$ o"o#a koji "i se mo$ao pop#aiti i p#iesti s#si% 5lani#ali su
p#oesti dan pop#aljaju(i tu klopku pa (e, ako uzmo$nu, pop#aiti o"o# i, ako "izoni u me+u#emenu
ne odlutaju nekamo dalje, sljede(e$ jut#a k#enuti na "izone, ali (e p#atiti i k#etanje $olemi) jelena%
Kada je #az$oo# sk#enuo na st#ate&ko plani#anje loa, Ejla je #lo pozo#no slu&ala, ali nije oto#eno
ponudila soju i Njiskinu pomo(% 5#i!ekat (e i idjeti kako (e se sta#i #azijati%
- 5a, 1'ondala#e, daj da sada idimo to p#ek#asno noo o#u'je - kona!no je #ekao 1'o)a#an%
- 1a, - dodao je Manela# - u!inio si me #lo #adoznalim% Mo'emo se poslu'iti je'"ali&tem u
T#anatoj dolini%
AAA
??
Vje'"ali&te je "ilo k#aj podno'ja *tijene diju #ijeka, a sastojalo se od s#edi&nje$ zaleti&ta tako
iA$a'eno$ !estom upo#a"om da na njemu i&e uop(e nije "ilo t#ae% /ak je i ona t#aa uokolo "ila sa
pole$la, je# su mno$i ljudi tu stajali ili )odali% Jedan k#aj zaleti&ta "io je ozna!en $olemim "lokom
apnenca koji je i sam nekada "io p#ejesna litica, no u neko neznano do"a se s#u&io i tu pao% Nje$oe
nekad o&t#e "#idoe zao"lilo je #ijeme i no$e koje su se po njemu penjale% Na d#u$om su k#aju stajale
!eti#i "ale su)e t#ae !#sto omotane ko'ama i pone$dje e( iz"u&ene #anije "a!enim kopljima% Na
sakoj od ti) ko'a "ili su nac#tani o"#isi neke od 'iotinja%
- Mo#at (ete malo odmaknuti oe mete - #ekao je 1'on-dala#% - =a#em na udaljenost dost#uko e(u od
oe%
- Na dost#uku udaljenost. - pitala je Ka#i+a, $ledaju(i onu d#enu sp#au u nje$oim #ukama%
- =a#em toliko%
5#edmet koje$ je 1'ondala# d#'ao u #uci "io je izdjeljan iz #ano$ komada d#eta, du$a!ak otp#ilike
kao nje$oa podlaktica, kada "i se mje#ilo od #)a isp#u'eni) p#stiju do lakta% 5#edmet je "io uzak i
plosnat, s du$a!kim 'lije"om po s#edini i s dije ko'nate om!e "lizu p#ednje$ k#aja% *a st#a'nje st#ane
i#io je dio koji se su'aao u kuku koja je p#istajala u #upu iz"u&enu p#i dnu lako$ koplja%
1'ondala# je iz to"olca izadio k#atak komad d#eta s k#e-menim &iljkom koji je za d#o "io
p#i!#&(en komadom tetie i ljepilom do"ienim od #asku)ani) kopita pomije&ani) sa st#u$otinama
ko'a% *t#a'nji dio oo$ p#edmeta su'aao se u zao"ljen #&ak% Taj je p#edmet iz$ledao kao
nep#opo#cionalno malo koplje ili, mo'da, kao neka #st no'a s !udnim d#&kom%
Tada je iz to"olca izukao ne&to nalik du$om koplju koje je s jedno$ k#aja imalo usa+ena da pe#a, ali
na d#u$om k#aju nije "ilo &iljka% Me+u okupljenom $omilom za!uo se 'amo# pun #adoznalosti%
AAB
;zeo je onaj k#atak komad koji je s jedno$ k#aja imao p#i!#&(enu k#emenu o&t#icu, a na d#u$oj st#ani
"io usiljen, pa je taj uzak k#aj umetnuo u #upu izdu"ljenu na p#ednjem k#aju mno$o du'e$ koplja i
takim je spajanjem sada do"io du$o, itko koplje, slo'eno iz da dijela%, za!uo se poneki uzik od
oni) koji su s)atili o !emu se #adi%
- ,tkad sam po p#i puta #azio te)niku oako$ iz"acianja koplja, na!inio sam nekoliko p#omjena-
#ekao je 1'on-dala# okupljenim ljudima% - *talno sam isp#o"aao neke noe zamisli% Ispostailo se da
su do"#a oa koplja kojima se mo'e skinuti #)% To je mno$o "olje ne$o kad ti se cijelo du$a!ko
koplje slomi saki puta kad #&ak k#io padne ili kad ti #anjena 'iotinja po"je$ne s kopljem u tijelu -
podi$ao je koplje i opet $a sastaio na da dijela% - ,ako se dio sa &iljkom izu!e iz koplja pa ne
mo#a& iznoa #aditi cijelo koplje%
*ada se iz $omile za!uo 'amo# koji je pokaziao da #azumiju o !emu on $oo#i% T#e"alo je i t#uda i
#emena da "i se nap#ailo koplje s #anim d#&kom koje (e, kad $a "aci&, letjeti kako t#e"a i nije "ilo
loca kojem se e( nije koplje slomilo u naj$o#em mo$u(em t#enutku%
- Mo'da ste zapazili da je oo koplje ne&to manje i lak&e od no#malno$ koplja - nastaio je 1'ondala#%
- To je to2 - uziknuo je Vilama#% - 3nao sam da je to koplje nekako d#uk!ije i "ez to$a &to je iz da
dijela% /inilo mi se nekako $#acioznijim, $otoo 'enstenim% Kao da p#ipada Majci%
- ,tk#ili smo kako lak&a koplja zap#ao "olje lete - #ekao je 1'ondala#%
- Ali )o(e li to p#o"iti ko'u. - pitao je =#ameal% - 3aklju!io sam da koplje mo#a imati izjesnu te'inu,
p#emda z"o$ nje k#a(e leti% Je# ako je sui&e la$ano od"it (e se od de"ele ko'e ili (e slomiti #)%
- Mislim da je do&lo #ijeme da am poka'em kako oo #adi - #ekao je 1'ondala# i, uze&i o"a to"olca,
k#ene p#ema onom odlomljenom komadu stijene% Nosio je #eze#na koplja i dodatne k#a(e dijeloe, no
nisu si ti dijeloi "ili jednaki% Neki su na #)u imali za&iljen k#emen i saki taka #) je imao malo
d#uk!iji o"lik, a d#u$i su imali #) od o&t#o za&iljene kosti !iji je donji dio "io #askoljen kako "i se
lak&e p#i!#stio
AAE
za onaj k#a(i dio koplja% 1ok su *ola"an i Ra&ema# odla!ili mete na e(u udaljenost, 1'ondala# je
spojio jo& nekoliko oaki) kopalja iz da dijela, kako "i "ila sp#emna%
- 1'ondala#e, je li oo dooljno daleko. - ikao je *ola"an%
1'ondala# "aci po$led p#ema Ejli% ;z nju se smjestio Vuk% ; #ukama je d#'ala "aca! koplja, a na
le+ima joj je "io onaj e(i to"olac u kojem su "ila e( sastaljena koplja% ,smje)nula mu se i on joj
uz#ati smije&kom, no to je "io ne#ozan osmije)% ,dlu!io je zapo!eti s demonst#acijom pa tek onda
o"ja&njaati i od$oa#ati na pitanja%
- =it (e dooljno daleko - od$oo#io je% Mete su jo& uijek "ile do"#ano unuta# dometa, zap#ao !ak i
p#ei&e "lizu, no za oo p#o pokazianje "ilo je sasim dooljno% A oako (e mo(i "iti i p#ecizniji%
Nije im mo#ao #e(i neka mu se maknu s puta% *i su se poukli unazad, pose zadooljni &to se mo$u
maknuti izan dose$a koplja koje (e iz"aciti njima nepoznata sp#aa% ,n je p#i!ekao dok se si maknu
i, dok su $a p#omat#ali s iz#azom koji se k#etao u #asponu od i&!ekianja do sumnji!aosti, p#ip#emio
se za iz"a!aj koplja%
1#'e(i desnom #ukom "aca! u )o#izontalnom polo'aju, s palcem i ka'ip#stom p#ou!enim k#oz one
dije om!e postaljene sp#ijeda, "#zo je u"acio koplje u 'lije"% 5oukao $a je i koplje je kliznulo
unazad do one kuke koja je slu'ila i kao k#ajnja st#a'nja to!ka iza koje se i&e ne mo'e u(i, uukao je
dio s pe#ima u #upu i "ez oklijeanja odapeo% ;!inio je to tako "#zo da su mno$i ljudi jeda i idjeli
kako se st#a'nji dio "aca!a podi$ao dok je on s pomo(u oni) om!i d#'ao p#ednji k#aj, doda&i time
zap#ao du'inu "aca!a du'ini soje #uke i time isko#istio dodatnu p#ednost koju mu je daala oako
do"iena sila polu$e%
Vidjeli su kako to koplje leti "#zinom dost#uko e(om od uo"i!ajene i za"ija se pos#ed ko'e s
c#te'om s#ne s takom sna$om da je pose p#o"ilo cijelu "alu% Na iznena+enje p#omat#a!a, za p#im je
doletjelo i d#u$o koplje, s $otoo istom siloito&(u i po$odilo pok#aj #upe u koju se za"olo 1'onda-
la#oo koplje% To je Ejla sojim )icem slijedila 1'ondala#o% Ljudi su zap#epa&teno &utjeli, a onda je
potekla "ujica pitanja%
- Jesi li idio oo.
AAF
- Nisam idio kako si iz"acio, 1'ondala#e, mo'e& li to ponoiti.
- To koplje je $otoo p#oletjelo k#oz cijelu metu% Kako mo'e po$oditi s tolikom 'estinom.
- I njezino je koplje sasim p#o"ilo metu% 8to im daje toliku sna$u.
- Mo$u li malo po$ledati tu sta#. Kako to zoete. =aca! koplja.
,o zadnje pitanje sti$lo je od 1'o)a#ana i 1'ondala# mu p#u'i sp#au% Nje$o "#at ju je pa'ljio
#az$ledaao sa si) st#ana, !ak ju je i ok#enuo i na donjoj st#ani spazio jednostanu #ez"a#iju koja je
p#ikaziala $olemo$ jelena% 3"o$ to$a se osmje)nuo% I #anije je idio sli!nu #ez"a#iju%
- Kako zna& da sam to ja u#ezao.
- *je(am se, 1'ondala#e, kada si je#oao kako "i mo'da mo$ao postati #ez"a#% Mislim da jo& uijek
imam onaj tanju# koje$ si mi jednom dao i na kojem je oaka ista #ez"a#ija% Ali otkud ti oo. - upitao
je, p#u'i&i mu nat#a$ "aca!% - I 'elio "i) idjeti kako se s njim #adi%
- Nap#aio sam $a dok sam "o#aio s Ejlom u njezinoj dolini% I z"ilja nije te&ko slu'iti se njime, samo
t#e"a malo je'"e dok posti$ne& p#eciznost po$otka% Ja mo$u s njim dalje do"aciti, ali Ejla $a+a
p#eciznije ne$o ja - o"jasni 1'ondala#, uzimaju(i d#u$o koplje% - Vidi& li #upicu koju sam p#o"u&io na
st#a'njem dijelu oo$ koplja.
1'o)a#an i d#u$i ljudi su se sada na$u#ali "li'e, kako "i idjeli to mjesto%
- /emu to slu'i. - upitala je Ka#i+a%
- 5okazat (u ti% Vidi& li tu ot#a$a ou iz"o!inu nalik kuki. To ti mo#a p#istajati jedno s d#u$im - #ekao
je, umetnu&i #&ak kuke u #upu% 5odesio je koplje tako da le'i pose p#ilju"ljeno uz "aca!, a sa sake
je st#ane i#ilo jedno pe#o, a onda p#ou!e palac i ka'ip#st k#oz om!e i ostade d#'ati "aca! i koplje u
odo#anom polo'aju% *ada su se si na$u#ali oko nje$a, nastoje(i idjeti% - Ejla, za&to im i ti ne
poka'e&. - Ejla im je pokazala to isto%
- ,na $a d#uk!ije d#'i - #ekla je Ka#i+a% - ,na je p#oukla ka'ip#st i s#ednjak k#oz om!e, a on palac i
ka'ip#st%
- V#lo do"#o zapa'a&, Ka#i+a - #ekla je Ma#tona%
- Meni je oako "olje - o"jasnila je Ejla% - i 1'ondala# je
AAG
#anije d#'ao oako, a sada mu se i&e si+a onako% 1o"a# je i jedan i d#u$i na!in% Mo'ete $a d#'ati
onako kako am naj"olje od$oa#a%
Ka#i+a kimne pa upita -Jesu li i toja koplja manja i lak&a od uo"i!ajeni).
- ; po!etku smo ko#istili e(a koplja, ali nakon neko$ #emena 1'ondala# se dosjetio nap#aiti oa
manja% * njima je lak&e "a#atati, a i p#eciznije se $a+a - od$oo#ila je Ejla%
1'ondala# je nastaio pokaziati - 7ledaj kako se p#i iz"acianju podi'e st#a'nji dio, pa tako jo&
dodatnom sna$om $u#ne koplje% - 1#'e(i desnom #ukom koplje i "aca!, p#imio je ljeicom koplje i
#lo uspo#enom k#etnjom ponoio pok#et, ne iz"acuju(i koplje% - To je ono &to mu daje tu dodatnu
silinu%
Kada je "aca! u sasim napetom polo'aju, to ti je kao da ti je #uka jo& upola du'a - #ekao je =#ameal%
,n do sada nije mno$o $oo#io pa je Ejli t#e"ao t#enutak dok se p#isjetila da je on o+a /et#naeste
8pilje%
- Io(ete li opet iz"aciti koplja. 5oka'ite nam jo& jednom kako se to #adi - #ekao je Manela#%
1'ondala# je nate$nuo koplje, nani&anio i opalio% Koplje je opet p#o"iI metu% *amo t#enutak kasnije
poletjelo je i Ejli-no%
Ka#i+a je $ledala tu 'enu koju je 1'ondala# doeo sa so"om% Nije znala da je Ejla tako sposo"na% To ju
je zap#ao iznenadilo% Nekako je o!ekiala kako (e oa o!i$ledno lijepa 'ena "iti i&e nalik Ma#oni,
onoj koju je "io iza"#ao p#ije no &to je oti&ao, no !inilo se da se ou 'enu isplati malo po"li'e upoznati%
- 6eli& li ti poku&ati, Ka#i+a. - upita Ejla, nude(i joj "aca!%
- 1a, #ado - p#i)atila je o+a Jedanaeste 8pilje, &i#oko se osmje)nu&i% ;zela je "aca! i malo "olje $a
po$ledala dok je Ejla uzimala d#u$o koplje kojem se mo'e skinuti #&ak% *pazila je da je s donje st#ane
u#ezan c#te' "izona i pitala se je li 1'ondala# i to nap#aio% =io je to lijep c#te', ne ne&to izuzetno, ali
sasim do"a#%
1ok su Ejla i 1'ondala# ljudima pokaziali te)niku iz"acianja koplja, koju (e oi mo#ati uje'"ati
kako "i se mo$li u!inkoito slu'iti s tim noim o#u'jem, Vuk je malo odlu-
AAH
tao% I dok je nekim ljudima po&lo za #ukom posti(i do"#u udaljenost, "ilo je o!ito da (e im za
p#eciznost po$otka t#e"ati jo& je'"e% Ejla se malo poukla i p#omat#ala i), kad je k#ajem oka spazila
neki pok#et% ,k#enula se i idjela da Vuk ne&to loi% Kada je idjela &to je to, izukla je iz soje
#e(ice p#a(ku i zajedno s njom nekoliko o"li) kamena%
;"acila je kamen u le'i&te nap#aljeno od ko'e, a kad je koko& kamenja#ka sa sojim ljetnim pe#jem
poletjela, Ejla je e( "ila sp#emna% ,palila je u tustu pticu i idjela kako pada% 5oletjela je i d#u$a
kamenja#ka, a nju je s#u&io d#u$i kamen iz p#a(ke% 1otad je Vuk e( p#ona&ao onu p#u% 3austaila $a
je kad ju je poku&ao odnijeti i uzela mu je iz usta, a onda je uzela i onu d#u$u i ponijela i), d#'e(i i) za
no$e% ,djednom je s)atila kako je sada p#aa sezona za te koko&i pa je po!ela $ledati po t#ai%
;$ledala je $nijezdo pa je s #adosnim osmije)om po"#ala i nekoliko jaja% Mo(i (e p#ip#emiti K#e"o-o
omiljeno jelo, kamenja#ke punjene lastitim jajima%
=ila je zadooljna sama sa so"om, dok se s Vukom #a(ala nat#a$ pa se dok im se nije p#i"li'ila nije
ni opazila kako su si p#estali je'"ati i sada zu#e u nju% Neki su se osmje)iali, no e(ina je iz$ledala
iznena+eno% 1'ondala# se smije&io%
- Nisam li am #ekao da je je&ta s p#a(kom. - upitao je% Na njemu se idjelo samozadooljsto koje je
osje(ao%
- Ali nisi nam #ekao kako se ko#isti ukom da joj pla&i dilja!% ;z tu njezinu p#a(ku i uka, &to ti je
uop(e t#e"alo izmi&ljati ou sp#au. - #ekao je 1'o)a#an, d#'e(i "aca! kop-lja%
- 3ap#ao mi je ta njezina p#a(ka i dala ideju, - #ekao je 1'ondala# - a tada i nije imala uka ne$o je
loila sa &piljskim laom%
Ve(ina ljudi je pomislila da se 1'ondala# &ali iako, $ledaju(i 'enu kako d#'i pa# u"ijeni) kamenja#ki a
uz nju stoji uk, nisu i&e "ili si$u#ni &to "i mo$li je#oati%
- Kako si do&ao na zamisao za taj "aca! koplja, 1'ondala-#e. - pitao je 1'o)a#an% *ada je on "io na
#edu da isku&a tu sp#au koju je d#'ao u #uci%
- 7ledaju(i kako Ejla ispaljuje kamenje iz te p#a(ke, po'elio sam da mo$u tako iz"aciati koplje%
3ap#ao, najp#ije sam poku&aao s ne!im nalik na p#a(ku, ali onda sam s)atio kako t#e"am ne&to
k#u(e, ne&to &to nije tako elasti!no%
AA:
Kona!no sam do&ao na ou ideju - o"jasni 1'ondala#% - Ali tada jo& nisam znao &to se s tim zaista
mo'e u!initi% Kao &to ste i sami s)atili, za to t#e"a malo je'"e, ali mi smo se !ak nau!ili s njim
slu'iti i dok ja&imo na le+ima konja% *ada, kad ste imali p#iliku i sami isp#o"ati sp#au, mo'da "ismo
am t#e"ali izesti p#au demonst#aciju% 8teta &to nismo poeli i konje, no "a#em (ete imati "olju sliku
o p#aom dometu%
1onijeli su nekoliko kopalja koja su "ila za"ijena u mete% 1'ondala# oda"e#e jedno, uzme od
1'o)a#ana "aca! i pou!e se nekoliko ko#aka% 7ledao je p#ema metama, no umjesto da $a+a #ano u
"ale sa sijenom, ispalio je koplje som sna$om% Koplje je p#eletjelo iznad meta za jo& jednu poloinu
udaljenosti p#ije ne$o &to se u daljini za"olo u t#au% Mo$li su se !uti uzici iznena+enja%
,nda je "acila Ejla, pa iako nije imala sna$u #anu onoj koju je imao taj isok, mi&i(a mu&ka#ac,
koplje se za"ilo tek ne&to malo iza 1'ondala#oo$% Ejlina je <izi!ka sna$a "ila e(a ne$o u e(ine
'ena, a to je "io #ezultat mjesta $dje je od#asla% Ljudi 5lemena su "ili ja!e i #o"usnije $#ade ne$o
1#u$i% Kako "i mo$la s njima od#'ati ko#ak p#i jednostanom o"aljanju o"i!ni) posloa koji su se
o!ekiali od 'ena 5lemena i od djeoj!ica dok su od#astale, mo#ala je #aziti ja!e kosti i e(u sna$u
mi&i(a ne$o je to "ilo no#malno za njezinu #stu%
Kad su pokupili koplja, ljudi su #az$oa#ali o noom o#u'ju koje su up#ao idjeli% /inilo se da se
iz"acianje koplja "aca!em ne #azlikuje mno$o od "acanja #ukom% Razlika je "ila u #ezultatu% *
"aca!em je koplje letjelo i&e ne$o dost#uko dalje i s mno$o e(om silinom% Naji&e se #az$oa#alo
up#ao o tome, je# su odma) s)atili koliko je si$u#nije "aciti koplje s e(e udaljenosti%
Nes#e(e tijekom loa nisu "ile jako !este, no nisu "ile ni #ijetkost% Ranjene 'iotinje, lude od "oli,
znale su te&ko #aniti ili u"iti loca% *ada je "ilo samo pitanje koliko se napo#a t#e"a ulo'iti da "i se
posti$la je&tina p#i upot#e"i "aca!a koja (e, ako e( ne dose$nuti onaj nio koje$ su p#ikazali
1'ondala# i Ejla, "a#em "iti dooljna da "i se uspje&no slu'ili tom sp#aom% /inilo se kako se neki
osje(aju e( dooljno sp#emnim s onim znanjem koje$ imaju, ali su neki, pose"ice oni mla+i koji su
jo& u!ili, pokazali i&e zanimanja%
AAJ
Na p#i po$led se oo o#u'je !inilo jednostanim, a tako je i "ilo% No upo#a"a se zasniala na
p#incipima koji (e, p#emda intuitino odma) s)a(eni, tek mno$o kasnije "iti sustano usojeni%
=aca! je "io noa mo$u(nost, jednostano dodatno s#edsto koje se ko#istilo p#edno&(u me)ani!ke
polu$e da "i koplju dalo dodatnu silu i omo$u(ilo "#'i i dalji let od ono$ koji se postizaao p#i
iz"a!aju #ukom%
Ljudi su se od pamtiijeka slu'ili #aznim poma$alima i sako od nji) je poja!aalo sna$u nji)oi)
mi&i(a% Na p#imje#, neki o&ta# komad kamena - k#emena, jaspisa, lidijsko$ kamena, ka#ca ili
opsidijana - mo$ao se uzeti u #uku i poslu'iti za #ezanje, ali staljanje d#&ka maksimalno je poja!alo
nje$ou u!inkoitost i taka je no' ko#isniku omo$u(aao daleko p#ecizniji #ad%
Ali "aca! nije "io samo no na!in p#imjene oni) p#incipa !ije nam je poznaanje u#o+eno% To je "io
p#imje# kako su p#i#o+ene oso"ine ljudi kaki su "ili 1'ondala# i Ejla po"olj&aale &anse nji)oa
opstanka0 ta mo$u(nost da se neka zamisao p#eto#i u ko#istan p#edmet, da se apst#aktna misao
p#oede u #ealnost% To je "io nji)o naje(i 1a#, p#emda $a oni !ak nisu ni p#epoznali u tom smislu%
5osjetitelji su ostatak to$ poslijepodnea p#oeli #asp#aljaju(i o st#ate$iji p#edstoje(e$ loa% ,dlu!ili
su po(i na ono stado "izona koje je tu i+eno, je# u njemu ima i&e 'iotinja% 1'ondala# je opet
spomenuo kako "i mo$li poku&ati uloiti i "izone i $oleme jelene, no nije p#ei&e ust#ajaao u tome%
Ejla nije ni&ta $oo#ila0 odlu!ila je !ekati i idjeti &to (e se do$oditi% 7ostima je "io ponu+en jo& jedan
o"#ok )#ane i pozi da tu p#eno(e% Neki su odlu!ili ostati, ali 1'o)a#an je 'elio p#ije loa p#ip#emiti jo&
neke sta#i i o"e(ao je Ka#i+i da (e se p#i po#atku nak#atko zaustaiti i posjetiti Jedanaestu 8pilju%
Iako je sunce na zapadu e( za&lo, jo& je uijek "io dan kada je 1eeta 8pilja k#enula niz puteljak%
Kada su dose$li #elatino #aan dio uz o"ali Rijeke, Ejla se ok#enula i opet po$ledala zaklon *tijene
diju #ijeka koja je, poput kake police, imala nekoliko nioa% Neki ljudi su im ma)ali onom, kod
mno$i) uo"i!ajenom, k#etnjom 9do+ite opet9% 5#imijetila je kako im $osti odma)uju istom k#etnjom, u
zna!enju 9do(i (emo as posjeti9%
AB@
K#e(u(i se uz o"alu, zao"i&li su liticu i k#enuli nadesno p#ema sjee#u% 8to su dalje i&li uzodno to je
kameniti zid na nji)ooj o"ali Rijeke se i&e $u"io na isini% ;z najni'i dio p#i dnu padine u$ledali su
kameni zaklon% Tek ne&to dalje, i malo i&e uz padinu, mo'da kaki) danaestak meta#a, "io je d#u$i
zaklon koji se, manje-i&e kontinui#ano p#otezao du' nioa te iste te#ase% ; "lizini se mo$la idjeti i
malena &pilja% Ta da zakloni&ta, &pilja i ona du$a te#asa, sa!injaali su 'iotni p#osto# jedne d#u$e
zajednice koja je nastaala oaj $usto napu!en p#osto# - tu je 'ijela Jedanaesta 8pilja 3elan-donaca%
Ka#i+a i ljudi Jedanaeste 8pilje k#enuli su sa *tijene diju #ijeka p#ije 1eete 8pilje, pa je sada ona
stajala uz soje$ zelandonu Jedanaeste, !ekaju(i kako "i pozd#aila p#ido&li-ce% Vidje&i i) oako
jedno pok#aj d#u$o$, Ejla zapazi da je Ka#i+a i&a od nji)oo$ zelandone% 5#i&a&i im "li'e, Ejla idje
kako to nije zato &to "i Ka#i+a "ila #lo isoka, ne$o je on "io malen i nje'ne $#a+e% Ipak, kad ju je
pozd#aio, !#st stisak nje$oe #uke po#icao je tu k#)kost% Imao je onu !#stu, 'ilau sna$u i osjetila je
kako iz nje$a z#a!i neka unut#a&nja sna$a i si$u#nost, ali i jo& ne&to% =ilo je ne!e$ u nje$oom na!inu,
ne!e$ &to ju je z"unilo kad $a je p#i puta s#ela i sada se to ponoo jailo dok je pozd#aljao $oste i
'elio im do"#odo&licu%
,djednom je s)atila kako ju on nije p#ocjenjiao na na!in kako je to !inio mu&ki dio 3elandonaca,
nije to !inio ni oto#eno niti na neki suptilniji na!in, pa je s)atila da on nije $ledao 'ene kao neko$ s
kim "i zadooljio soje oso"ne pot#e"e% *jetila se kako je, dok je 'ijela u Laljem lo$o#u, s elikim
zanimanjem slu&ala #az$oo#e o ljudima koji su u se"i nosili one "itne oznake o"a spola% Tada se
p#isjetila i kako je 1'ondala# #ekao da su taki zelandone !esto iz#sni iscjelitelji i nije mo$la
susp#e$nuti osmije)% Mo'da "i on mo$ao "iti jo& jedna oso"a s kojom "i mo$la #az$oa#ati o p#aksi i
te)nikama lije!enja i iscjeljianja%
,smije) kojim joj je uz#atio "io je p#ijateljski - 1o"#odo&la u Mjesto na Rijeci, u dom Jedanaeste
8pilje 3elandonaca - #ekao je% Neki d#u$i !ojek, koji je stajao malo post#ance i ne&to iza zelandone,
osmje)iao mu se toplim osmije)om punim lju"ai% ,aj je "io isok i imao je lijepe, p#ailne
AB?
c#te lica koje "i Ejla smat#ala z$odnim, no k#etao se na na!in koji joj se !inio 'enstenim% 3elandona
se ok#enuo, po$ledao isoko$ !ojeka i dao mu znak da im p#i+e% - 6elio "i) ti p#edstaiti moje$
p#ijatelja, Ma#olana iz Jedanaeste 8pilje 3e-landonaca - #ekao je, a onda nastaio s ostatkom slu'"eno$
upoznaanja koje je, kako se Ej li u!inilo, pot#ajalo du'e ne$o o"i!no%
1ok je on $oo#io, p#i&ao im je 1'ondala# i stao pok#aj nje, a s njim uza se, odma) se osjetila "olje u
sim nepoznatim situacijama kaki) je, otkad su se #atili u zemlju nje$oo$ na#oda, "ilo nap#etek%
,k#enula se k njemu i osmje)nula se, a onda se opet ok#enula nat#a$, kako "i p#i)atila o"je #uke ono$
!ojeka% Taj nije "io isok poput 1'ondala#a, zapazila je, no "io je ne&to i&i od nje%
- ; ime Mute, Velike Majke *iju Nas, znane i kao Doni, pozd#aljam te, Ma#olane iz Jedanaeste
8pilje 3elandonaca -#ekla je% Nje$o je osmije) "io topao i !inilo se da je #az$oo#lji, no mo#ali su
u(i kao "i nap#aili mjesta d#u$ima koje su o+a i zelandona Jedanaeste 8pilje pozd#aljali, a onda su
se neki ljudi umije&ali izme+u nji) pa nisu sti$li izmijeniti niti oni) nekoliko uo"i!ajeni) #ije!i% =it (e
kasnije #emena za #az$oo#, pomislila je%
5o$ledala je uokolo kako "i idjela $dje se nalazi% 5#emda je oa lokacija "ila dosta izdi$nuta nad
o"alom i pone&to uu!ena od same o"ale, jo& su uijek "ili #lo "lizu Rijeke% To je #ekla i Ma#toni%
- 1a, oni 'ie "lizu Rijeke - slo'ila se 'ena% - Neki misle kako "i i) tu mo$la zadesiti poplaa%
3elandona ka'e kako u Najsta#ijim le$endama ima neki) naznaka o tome, ali nitko od sada 'ii), pa
!ak ni oni najsta#iji, ne pamte da je odje "ilo poplaa% A oaka lokacija im donosi p#ednosti%
Vilama# je o"jasnio kako z"o$ oako$ nepos#edno$ p#istupa Rijeci, ljudi Jedanaeste 8pilje o"ilato
ko#iste njezine #esu#se% 7lana aktinost im je #i"olo no, &to je jo& a'nije, Jedanaesta 8pilja je
!uena po #ije!nom t#anspo#tu% - *plai se ko#iste za p#ijeoz znatniji) koli!ina se$a &to se t#e"a
t#anspo#ti#ati> )#ane, #azni) do"a#a i ljudi - #ekao je% - Ljudi Jedanaeste 8pilje nisu samo najsp#etniji u
up#aljanju splaima%%% o"aljaju(i t#anspo#t Rijekom uzodno i nizodno, kako za soje tako i za
pot#e"e d#u$i) 8pilja%%% ne$o i) i p#oizode%
ABA
- To je nji)oa je&tina - dodao je 1'ondala#% -Jedanaesta 8pilja se specijalizi#ala za p#oizodnju i
up#aljanje #ije!nim splaima% Nji)o dom je poznat kao Mjesto na Rijeci%
-Nije li to tamo $dje su one o"lice. - upitala je, pokazuju(i p#ema nekolicini konst#ukcija nap#aljeni)
od t#upaca, uz sam #u" ode% To joj nije "ilo pose nepoznato% Ve( je #anije idjela ne&to nalik tome i
sada se poku&aala p#isjetiti $dje% A onda se sjetila% 6ene 8a#amunajaca ko#istile su spla% Kada je
poku&aala p#ona(i 1'ondala#a i slijedila jedini t#a$ koji je odio od mjesta $dje je "io nestao, nai&la
je na neku #ijeku i k#aj nje idjela malu spla%
- Ali nisu se to splai% ,no &to iz$leda kao elika spla je nji)o dok% *plai su one manje plat<o#me
ezane uz dok% Ve(ina 8pilja ima neko soje mjesto uz odu $dje e'u splai0 pone$dje je to tek kaka
stup, a ne$dje p#ili!no #az#a+eni dokoi, ali niti jedan nije poput nji)oo$% Kada netko 'eli putoati ili
p#e"aciti nekaku #o"u po #ijeci uzodno ili nizodno, on tada u$oo#i posao s Jedanaestom 8piljom%
,ni p#ae p#ili!no #edoite #ute - #ekao je 1'ondala#% - 6elio sam im p#i!ati o *a#amudoncima i onim
nji)oim iz de"la istesanim ploilima s kojima je tako lako up#aljati%
1'o)a#an je !uo &to je #ekao - Mislim da sada ne(e& imati #emena upu&tati se u elike diskusije, osim
ako ne 'eli& da te ostaimo tu% 6elio "i) se p#ije m#aka #atiti u 1eetu 8pilju -#ekao je% - ,"e(ao sam
Ka#i+i da (u tu zastati je# im je )tjela pokazati te"e, Ejla, i je# "i) nakon loa 'elio po(i sa splai na
jedno k#a(e putoanje uzodno, kako "i) se sastao s jo& nekim o+ama u ezi s Ljetnim sa"o#om%
- Kada "ismo imali jedan od oni) mali) #amudonski) iz de"la izdu"ljeni) !amaca, nekoliko ljudi "i
mo$lo odeslati uzodno i ne "i mo#ali "#inuti o tome kako (e motkama od-$u#aati te&ku spla -
#ekao je 1'ondala#%
- Koliko "i #emena t#e"alo za iz#adu jedno$ tako$ !amca. - upita 1'o)a#an%
- To za)tijea mno$o posla - od$oo#i 1'ondala#% - Ali kad je jednom $oto, mo'e& se du$o slu'iti s
njim%
- To mi sada ne(e pomo(i, za# ne.
- Ne, mislio sam kako "i kasnije mo$ao "iti od elike pomo(i%
- Mo'da, ali ja mo#am otputoati uzodno tijekom
ABB
sljede(i) nekoliko dana, - #ekao je 1'o)a#an - a onda se opet #atiti% Ako Jedanaesta 8pilja plani#a
neko putoanje u tom smje#u, "ilo "i mi lak&e i mno$o "#'e "i) se #atio ali, ako mo#am, i(i (u i
pje&ice%
- Mo$ao "i se poslu'iti konjima - #ekla je Ejla%
- Ti "i se mo$la poslu'iti konjima, Ejla - 1'o)a#an se i#oni!no osmje)nuo% - Ja ne znam kako "i) i)
p#isilio i(i tamo kuda ja 'elim%
- Konj mo'e nositi doje ljudi, mo$ao "i ja)ati iza mene - #ekla je%
- Ili iza mene - dodao je 1'ondala#%
- 5a mo'da, neki d#u$i puta, ali mislim da (u se sada #aspitati plani#a li Jedanaesta 8pilja u kako
do$ledno #ijeme neko putoanje uzodno - izjaio je 1'o)a#an%
Nisu ni p#imijetili kada im je Ka#i+a p#i&la% - 3ap#ao sam i sama #azmi&ljala o tome da odem uzodno
- #ekla je% *i su je po$ledali% - I ja idem na taj sastanak, 1'o)a#ane, i ako (e lo "iti uspje&an%%% (!ak i
ako su se tome nadali, nitko nikada nije unap#ijed $oo#io da (e lo "iti uspje&an je# je to mo$lo
zna!iti zlu ko")%%% mo$lo "i se pokazati kao do"#a zamisao da ne&to od to$ mesa ponesemo do mjesta
$dje (e se od#'ati Ljetni sa"o# e( unap#ijed, kao zali)u% Mislim da si pose u p#au kada ka'e& kako
(e oo$odi&nji sa"o# "iti pose"no do"#o posje(en% - ,k#enula se p#ema Ejli - 3nam da sada ne mo'e&
du$o ostati, ali 'eljela "i) ti pokazati oo na&e mjesto i upoznati te s nekim ljudima% - Nije se mo$lo
#e(i da je "a& potpuno i$no#i#ala 1'ondala#a, ali je soje #ije!i uputila Ejli%
1'ondala# je malo "olje po$ledao tu 'enu, o+u Jedanaeste 8pilje% =ila je jedna od oni) koji su
pokazali naji&e podsmje)a i p#ezi#a kada je p#edlo'io lo na o"je #ste 'iotinja, kao i kad je iznosio
t#dnje o sojem noom o#u'ju, ali sada se !inilo kako je #lo imp#esioni#ana Ejlom%%% kad je oa
pokazala soje je&tine% Mo'da "i) mo$ao i malo p#i!ekati s tim p#i!ama o nooj #sti !amaca i mo'da
Ka#i+a nije ta s kojom "i t#e"ao o tome #az$oa#ati, mislio je, pitaju(i se tko li je sada nji)o
najistaknutiji $#aditelj splai%
5oku&ao se p#isjetiti &to zna o Ka#i+i% Nikada se nije mno$o mu&ka#aca zanimalo za nju% Ne zato &to
ona ne "i "ila z$odna i p#ila!na, ne$o se ona nekako nije doimala pose"no zainte#esi#anom za
mu&ka#ce pa i) nije o)#a"#iala% Ali
ABE
nije se sje(ao ni da su je p#ila!ile 'ene% ;ijek je 'ijela sa sojom majkom, 1a#oom% 1'ondala# se
pitao 'ii li jo& uijek s njom%
Njezina mati se nije nikada odlu!ila 'ijeti s mu&ka#cem, to je znao% Nije se mo$ao sjetiti tko je "io
mu&ka#ac njezino$ o$nji&ta i je li ikada itko znao du) koje$ mu&ka#ca je Velika Majka oda"#ala da s
njim 1a#oa zat#udni% Ljudi su se !udili z"o$ imena koje je oda"#ala za soju k(e#, pose"no zato &to je
zu!alo sli!no kao #ije! )#a"#o% Je li mislila kako (e Ka#i+i t#e"ati )#a"#osti. T#e"alo je imati )#a"#osti
da "i se "ilo o+om neke 8pilje%
Ejla je znala da (e Vuk p#iu(i pozo#nost pa se sa$nula kako "i $a o)#a"#ila $la+enjem i #ije!ima
o)#a"#enja% I ona je to isto t#a'ila od nje$a% =ilo je te&ko stalno se nalaziti u cent#u pozo#nosti i da te
stalno si p#omat#aju, a nije se !inilo da "i to mo$lo usko#o p#estati% ;p#ao z"o$ to$a se i ne "i mo$lo
#e(i da je 'eljno !ekala odlazak na Ljetni sa"o#, iako je, opet, jeda !ekala o"#ed 3d#u'ianja koji (e je
u!initi 1'ondala#oom d#u'icom% 1u"oko je uda)nula, ispustila ti), nep#imjetan uzda), a onda se
usp#aila% 1aju(i Vuku znak neka se d#'i "lizu nje, p#id#u'ila se Ka#i+i i k#enula p#ema p#om
nastanjenom zaklonu%
=io je sli!an sim ostalim zaklonima u tom pod#u!ju% Re-laiiVne #azlike u t#do(i apnenca
uz#okoale su nejedna-komje#nu e#oziju litica, to#e(i #azmak izme+u te#asa i natk#iene zaklone
za&ti(ene od o"o#ina, a ipak oto#ene danjem sjetlu% ;z dodatne $#a+eine podi$nute kao za&titu od
jet#a i uz at#u koja je p#u'ala toplinu, taki su p#osto#i u ap-nena!kim liticama p#u'ali #lo po$odne
'iotne ujete !ak i tijekom zima ledeno$ do"a u pod#u!jima "lizu $le!e#a%
Nakon &to je sus#ela nekoliko ljudi, a neke od nji) i upoznala s Vukom, Ejlu su odeli do d#u$o$
zaklona, u onaj u kojem je 'ijela Ka#i+a% ;poznala se s majkom o+e, s 1a#oom, ali ni s jednim
d#u$im #o+akom% /inilo se da Ka#i+a nema so$ mu&ka#ca niti "#ata, a jasno je #ekla da nije 'eljela
djecu, $oo#e(i kako joj je dooljno od$oo#nosti koje ima kao o+a 8pilje%
Ka#i+a je u&utjela i !inilo se da p#ou!aa Ejlu, a onda je #ekla - Kad se e( tako do"#o #azumije& u
konje, 'elim ti ne&to pokazati%
ABF
1'ondala# se iznenadio idje&i kako se o+a uputila u malu &pilju% ,n je znao kamo idu, a ljudi nisu
imali o"i!aj e( p#i p#om sus#etu oditi nepoznate posjetitelje na seta mjesta% Na ulazu u jedinu
p#osto#iju &pilje nalazio se niz tajnoiti) c#ta, a unut#a je "ilo nekoliko $#u"o u#ezani) c#te'a koje je
"ilo te&ko #azaznati% Ali na st#opu je "io elik, detaljno u#ezan c#te' konja, a p#i k#aju je "ilo jo&
nekoliko znakoa%
- ,o je izan#edan konj - #ekla je Ejla% - ,naj tko je oo nap#aio mo#ao je do"#o poznaati konje%
6ii li ta oso"a odje.
- Ne je#ujem, p#emda njezin du) jo& odje "o#ai - od$oo#ila je Ka#i+a% - ,o je tu e( du$o
#emena% To je nap#aio netko od dani) p#edaka, ne znamo tko%
3adnja sta# koju su Ejli pokazali "io je dok uz koje$ su "ile p#iezane dije splai, a tu je "io i
p#osto# za #ad u kojem su $#adili nou spla% Ejla "i se tu #ado malo du'e zad#'ala i nau!ila malo i&e o
tome, ali 1'o)a#anu se 'u#ilo, a i 1'ondala# je #ekao kako mo#a o"aiti jo& neke p#ip#eme% Nije 'eljela
tu ostati sama, pose"no ne p#i som p#om posjetu, no o"e(ala je kako (e ponoo do(i%
7#upa je nastaila soj put p#ema sjee#u, uzodno uz Rijeku se do podno'ja malo$ stjenoito$
platoa u kojem je "ilo neeliko zakloni&te% Ejla zapazi kako su se uz #u" p#e-jesa litice nakupili
komadi kamenja% Tako nastala sipina to#ila je zid sastaljen od zase"ni) komadi(a &ljunka o&t#i)
"#idoa ispod samo$ ulaza u zaklon%
=ilo je neki) pokazatelja po kojima se idjelo kako se netko ko#isti oim zaklonom% Iza sipine "ilo je
postaljeno nekoliko panela od koji) se jedan s#u&io% ;z st#a'nju stijenu "ila je "a!ena neka sta#a
posteljina, toliko sta#a da se e(i dio k#zna olinjao% Vidjeli su se c#ni, ok#u$li t#a$oi nekada&nji) at#i,
a k#aj jedno$ tako$ t#a$a "ila su u zemlju za"odena da kolca s #a&ljama i Ejla je "ila si$u#na da su
oni poslu'ili kao oslonac za #a'anj na kojem se peklo meso%
;!inilo joj se da je idjela kako se s jedno$ od ti) o$nji&ta jo& di'e nekoliko tanani) p#amenoa dima i
to je iznenadi% /inilo se da je mjesto napu&teno a opet, kao da se nedano ko#istilo%
- Koja *pilja 'ii odje. - upitala je%
- Tu ne 'ii niti jedna 8pilja - od$oo#io je 1'o)a#an%
ABG
- Ali si se ko#iste oim mjestom - dodao je 1'ondala#%
- *i se po#emeno poslu'e oim mjestom - #ekao je Vi-lama#% - To je mjesto $dje se mo'e& skloniti od
ki&e ili mjesto $dje se zna okupiti mla+a#ija ili neki pa# koji 'eli no(u "iti sam, ali nitko odje ne
"o#ai stalno% Ljudi oo jednostano zou 9*kloni&te9%
Nakon zaustaljanja uz *kloni&te, nastaili su se k#etati uz dolinu Rijeke do 5#ijelaza% 7ledaju(i isp#ed
se"e, Ejla je opet idjela litice i onaj tako p#epoznatlji zaklon 1eete 8pilje na d#u$oj o"ali, s anjske
st#ane o&t#o$ zaoja% Nakon 5#ijelaza slijedili su do"#o uta"anu stazu uz Rijeku du' podno'ja st#mine
o"#asle $#mljem i k#'ljaim d#e(em%
Kako je staza izme+u Rijeke i st#me litice postala uska, opet su se k#etali u koloni po jedan% - ,o je
ona litica koju zou Visoki kamen, za# ne. - upita Ejla uspo#i&i i !ekaju(i da je 1'ondala# susti$ne%
- 1a - od$oo#io je dok su p#ilazili mjestu $dje se ispod st#me litice staza #a!ala% Jedan odojak je
i&ao u smje#u iz koje$ su do&li, a onda je na$lo sk#etao%
- Kamo odi oa staza. - upitala je%
- 1o neki) &pilja koje su isoko $o#e u st#moj litici k#aj koje smo sada p#o&li - od$oo#io je% ,na je
kimnula%
Nakon jo& nekoliko meta#a, staza p#ema sjee#u doela i) je u dolinu koja je le'ala u smje#u istok-
zapad i "ila ok#u'ena stijenama% 5os#ed doline k#iudao je poto!i( koji se ulijeao u Rijeku koja je tu
tekla $otoo p#ecizno u smje#u od sjee#a na ju$% Tako tijesna da je iz$ledala poput klanca, dolina se
u$nijezdila izme+u da st#ma uzi&enja> Visoko$ kamena, te st#me litice koja je "ila s ju'ne st#ane i uz
koju su up#ao "ili p#o&li, i masino$ stijenja jo& e(i) p#opo#cija, koje se nalazilo sa sjee#ne st#ane%
- Ima li oo neko ime. - upita Ejla%
- *i to zou samo Veliki kamen, - od$oo#i 1'ondala# -a oa mala teku(ica se zoe Ri"lji potok%
Kada su po$ledali $o#e uz stazu koja je odila uz potok, idjeli su kako onuda silazi nekoliko ljudi%
=#ameal, koji i) je p#edodio, p#i&ao im je sa &i#okim osmije)om na licu - *#atite do nas, 1'o)a#ane
- #ekao je kada je sti$ao do nji)% - 6eljeli "ismo sima pokazati Ejlu i upoznati je s nekim ljudima%
5o iz#azu na "#atoom licu, 1'ondala# je znao da se on
ABH
ne 'eli opet zaustaljati, iako je znao kako "i "ilo #lo nep#istojno od"iti pozi% I Ma#tona je idjela
nje$o iz#az lica pa je usko!ila, ne 'ele(i da joj sin nap#ai kaku $lupu, nesp#etnu po$#e&ku kojom "i
p#oti se"e ok#enuo do"#e susjede i to samo zato &to misli da mo#a po'u#iti ku(i% Ma kake planoe on
imao, oni nisu "ili tako a'ni%
- Na#ano - #ekla je% Rado (emo malo zastati% ,aj puta se ne mo'emo du$o zad#'ati% Mo#amo se
p#ip#emiti za lo, a i 1'o)a#an ima neki) o"eza%
- Kako je on znao da mi "a& sada ouda p#olazimo. - upita Ejla 1'ondala#a, dok su se uspinjali
stazicom uz Ri"lji potok i p#ilazili nji)oom naselju%
- *je(a& li se ono$ odojka puta koji odi $o#e u &pilje na Velikom kamenu. - upita je 1'ondala#% -
=#ameal je mo#ao tamo $o#e imati st#a'a#a pa kad nas je oaj spazio, ot#!ao je dolje i jaio mu%
Ejla idje $omilu ljudi koja i) je !ekala, a onda je zapazila kako je taj dio $olemi) "lokoa apnenca
koji je "io ok#enut p#ema potoku imao nekoliko manji) &pilja i zaklona, te jedan $olem zaklon u
stijeni% Kad su sti$li do nje$a, =#ameal se ok#enuo i isp#u'io #uke u k#etnji kojom je o"u)atio cijeli
taj p#osto#%
- 1o"#odo&li u Malu dolinu, dom /et#naeste 8pilje 3elan-donaca - #ekao je%
5#ed tim p#ost#anim zaklonom "ila je elika te#asa na koju se mo$lo do(i s o"je st#ane st#mim
puteljcima uz stijenu u koju su "ile usje!ene stu"e% Malena #upa na sodu litice "ila je neznatno
p#o&i#ena i mo$la je slu'iti kao osmat#a!nica ili oto# za dim% 1io p#ednje$ oto#a zakloni&ta "io je
za&ti(en od #emenski) nepo$oda zidom nap#aljenim od na$omilano$ kamenja%
,a mala zajednica iz doline p#imila je soje posjetitelje iz 1eete 8pilje u $lanom p#osto#u za
okupljanje i tamo su i) ponudili !ajem koji je e( "io p#ip#emljen% Kamilica, zaklju!i Ejla, ku&aju(i $a%
Vuk je o!ito "io #adoznao i 'elio je ist#a'iti oaj no zaklon, "a& kao i Ejla, no ona $a je d#'ala uza se%
Na#ano, si su e( "ili !uli za uka koji slu&a zapojedi te 'ene, a neki su $a i idjeli, ali s elike
udaljenosti% =ilo je o!ito da su sada, kad im je "io u lastitom domu, "ili mno$o ne#ozniji%
AB:
5#edstaila je Vuka =#amealooj sest#i i nji)ooj zelan-doni, dok su ostali ljudi to p#omat#ali% Iako su
ljudi 1eete 8pilje "ili "liski p#ijatelji s /et#naestom, si su znali da je "a& oa st#ankinja, Ejla, "ila u
cent#u pozo#nosti% Nakon upoznaanja i ponono$ to!enja !aja, nastupila je neu$odna ti&ina u kojoj
$osti nisu znali &to "i jo& #ekli ili u!inili% 1'o)a#an je sa 'udnjom $ledao p#ema stazici koja je odade
odila p#ema Rijeci%
- Ejla, 'eli& li po$ledati ostatak Male doline. - upita =#a-meal, kad je e( "ilo sasim o!ito da je
1'o)a#an nest#plji u namje#i da k#ene%
- 1a, #ado - od$oo#ila je%
* izjesnim olak&anjem, posjetitelji iz 1eete &pilje, u p#atnji nekolicine iz /et#naeste, po+o&e niz
stu"e usje!ene u stijenu, dok su djeca t#!ka#ala isp#ed nji)% 5#emda je oaj eliki zaklon "io $lani
dom /et#naeste 8pilje, ko#istila su se i da manja &to su, jedan do d#u$o$ "ili u podno'ju litice
ok#enute p#ema ju$u% 3austaili su se samo nekoliko ko#aka isp#ed malo$ zaklona% - ,o je 3aklon
lososa - #ekao je =#a-meal, ode(i i) u malu, $otoo k#u'nu unut#a&njost, p#omje#a p#i"li'no &est
meta#a%
5okazao je p#ema $o#e% Ejla po$leda i spazi na zao"ljenom st#opu plitki #elje< koji je p#ikaziao losose
u p#i#odnoj eli!ini, mu'jaka du'e$ od met#a koji, s ustima e( isk#iljenim, plia uzodno kako "i se
m#ijestio% To je "io dio znatno slo'enije$ p#izo#a koji je jo& sad#'aao p#aokutnik podijeljen sa sedam
c#ta, p#ednje no$e konja i ostale za$onetne oznake i uklesane znakoe, kao i otiske #uku koji su se na-
zi#ali iz tamne pozadine% Cijeli sod st#opa "io je ispunjen c#enom i c#nom "ojom !iji je zadatak "io
na$lasiti uklesane c#te'e%
=#zo su p#e&li ostatak Male doline% Na ju$ozapadu, nasup#ot elikom zaklonu, nalazila, se p#ili!no
p#ost#ana &pilja, a na ju$u jedno manje zakloni&te koje se unuta# litice &i#ilo u &pilju du$a!ku
dadesetak meta#a% * desne st#ane ulaza u tu &pilju, na malenoj p#i#odnoj polici "ili su siloitim
potezima u#ezani i likoi da "izona i tek nazna!en noso#o$%
Ejla je "ila imp#esioni#ana sim tim p#i#odno nastalim p#osto#ijama u Maloj dolini i to je jasno i
pokaziala% =#ame-al i /et#naesta 8pilja su se ponosili sojim domom i "ili su
ABJ
us)i(eni &to to mo$u pokazati nekome tko nije sk#iao soje diljenje% Ve( su se "ili p#iikli i na uka,
pose"no zato &to je Ejla pazila na to da $a stalno d#'i pod nadzo#om% Nekolicina ljudi na$oa#ala je
posjetitelje neka oni, ili "a#em Ejla, ostanu na e!e#i%
- V#lo #ado, - #ekla je Ejla - ali oaj puta ne mo$u% Ipak, #ado "i) se opet oamo #atila%
- 5a, p#ije ne$o ode&, pokazat (emo ti na&u "#anu - #ekao je =#ameal% - To je na putu p#ema Rijeci%
5oeo je e(u $#upu koja se tu okupila i posjetitelje do "#ane sa$#a+ene na Ri"ljem potoku, a koja je
slu'ila kao stalna stupica za #i"e% 5otok koji je tekao dolinom "io je od oni) u koje su se lososi #a(ali
z"o$ m#ije&tenja pa su se od#asle #i"e oamo #a(ale sake $odine% ;z #azli!ite p#ila$od"e, ta je "#ana
"ila u!inkoit na!in da se uloi i mno$o d#u$i) #sta #i"e kojima je oaj potok "io p#ila!an% No
najupe!atljiiji je "io $olem losos, du$a!ak meta# i pol, iako je znatno !e&(a eli!ina od#aslo$ mu'jaka
"ila tek malo i&e od met#a%
- Mi #adimo i m#e'e kojima loimo #i"u, pose"no na Rijeci - #ekao je =#ameal%
- Ljudi s kojima sam ja od#asla 'ijeli su pok#aj jedno$ zato#eno$ mo#a% 5onekad su odlazili na u&(e
#ijeke koja je tekla "lizu nji)oe &pilje pa su tamo ko#istili m#e'e loe(i jese-t#e% =ili su pose"no
#adosni kada "i uloili 'enke je# su jako oljeli kaija#, ona sitna c#na #i"lja jaja - #ekla je Ejla%
-Ja sam ku&ao jeset#in kaija#, - #ekao je =#ameal - kada smo posjetili ljude koji 'ie "lizu Velike
Vode 3apada% To je ukusno, ali jeset#e ne dolaze !esto oako daleko uzodno% Lososi, na#ano, dolaze,
a nji)oa su jaja tako+e# do"#a, e(a i sjetlija, $otoo c#ena% 5#emda ja i&e olim tu #i"u ne$o
njezina jaja% Mislim da se lososima si+a c#ena "oja% Jesi li znala da mu'jaci lososa poc#ene kad
pliaju uzodno. Ja se ne #azumijem toliko u jeset#e% Koliko sam !uo, one znaju na#asti p#ili!no
elike%
- 1'ondala# je uloio naje(u jeset#u koju sam ikada idjela% Mislim da je "ila dost#uko du'a od
nje$a - #ekla je i ok#enula se, kako "i se nasmije&ila isokom !ojeku, a onda je, s isk#om u o!ima,
dodala - E, ta $a je z"ilja namu!ila%
- 1'ondala# (e to mo#ati isp#i!ati nekom d#u$om z$o-
AE@
dom, osim ako ne namje#aate ostati odje - p#ekine i) 1'o)a#an%
- 1a, d#u$om z$odom - #ekao je 1'ondala#% Ta je p#i!a "ila i malo neu$odna pa "a& nije 'udio za tim
da je isp#i!a%
Idu(i nazad p#ema Rijeci, nastaili su #az$oo# o #i"ama% - Kad !ojek 'eli sam loiti #i"u, naj"olje je
poslu'iti se za&iljenim d#cem% Ti zna& kako se to #adi, za# ne. - upita =#a-meal% - uzme& komadi(
d#ca i za&ilji& $a s o"a k#aja pa po s#edini zae'e& tankom uzicom - 'ust#o je o"ja&njaao,
$estikuli#aju(i% Ja o"i!no p#i!#stim ploak, a d#u$i k#aj uzice p#ie'em za &tap% 3a onaj za&iljeni
komadi( e'em c#a, "acim to u odu i $ledam% Kad idi& da #i"a $#ize, s malo s#e(e (e "#z t#zaj
pou(i d#ce tako da ostane pop#ijeko u ustima ili $#lu #i"e, saki za&iljen k#aj za"oden s d#u$e st#ane%
/ak i djeca znaju u tome "iti p#ili!no uspje&na%
- 1'ondala# se smije&io - 3nam, ti si me to nau!io kada sam "io malen, #ekao je, a onda po$ledao Ejlu
- Nemoj dopustiti =#amealu da po!ne $oo#iti o pecanju% - Vo+a je iz$ledao kao da mu je malo
neu$odno% - I Ejla peca, =#amea-le - 1'ondala# se osmje)nuo 'eni% - ,na mo'e uloiti #i"u $olim
#ukama%
- 7olim #ukama. - upita =#ameal% - E, to "i) #ado idio%
- To za)tijea mno$o st#pljenja, ali nije te&ko - #ekla je Ejla% - jednom (u ti to pokazati%%
Napusti&i uzak klanac Male doline, Ejla opazi kako se $olema masa apnenca zana Veliki kamen,
koja je zata#ala% sjee#nu st#anu malene doline u kojoj se smjestila /et#naesta 8pilja, st#mo uspinje
ali, za #azliku od Visoko$ kamena, nije se p#imicala Rijeci% Nakon nekoliko meta#a stazica se izukla
iz isoki) apnena!ki) zidina koje su se, dotad post#ojene uz desnu o"alu, sada postupno pola!ile od
#u"a #ijeke se dok kamene litice i #ije!ni tok nije #azdajalo &i#oko polje%
- ,o se zoe 5olje za okupljanje - #ekao je 1'ondala#% I to je jedno od mjesta s kojim se slu'e se
8pilje iz susjedsta% Kad se 'elimo si okupiti poodom neke se!anosti ili sastanka, onda je oo
mjesto dooljno eliko da nas se p#i)ati% 5onekad do+emo oamo nakon loa pa su&imo meso za
zimu% Kada "i odje postojao kaka zaklon u stijeni ili upo#a-"ia &pilja, mislim da "i to mjesto "ilo
zauzeto, ali sada $a
AE?
mo'e satko ko#istiti% ,amo se o"i!no dolazi ljeti kad je i &ato# dooljno do"a# zaklon za "o#aak od
nekoliko dana%
Ejla p#ije+e po$ledom p#eko apnena!ke stijene% Iako nije "ilo upo#a"io$ zaklona ili du"oki) &pilja,
po#&ina litice je "ila #ascjepkana policama i pukotinama u kojima su se $nijezdile ptice%
- Kad sam "io mlad, !esto sam se penjao po toj stijeni -#ekao je 1'ondala#% - Tamo ima mno$o mjesta
po$odni) za osmat#a!nice s koji) se p#u'a spektakula#an po$led na dolinu Rijeke%
- 1jeca se jo& uijek tuda penju - #ekao je Vilama#%
Iza 5olja za okupljanje, tek samo malo nizodno od 1eete 8pilje, jo& se jedna skupina litica stisnula
uz Rijeku% ,dje su e#ozine sile sto#ile zao"ljenu <o#mu koja se uzdizala se do #)a, daju(i p#iid
napu)anosti, a kao i kod si) apnena!ki) stijena, 'u(kasta p#i#odna "oja kamena "ila je p#o'eta
nijansama tamnosie%
5ut se sada dosta st#mo uspinjao p#ema oe(oj #anoj te#asi koja se isticala isp#ed niza eliki) zaklona
u kamenu, po#emeno isp#esijecani) e#tikalnim stijenama nad kojima nije "ilo p#ejesno$ dijela koji
"i i) zaklanjao% * ju'ne st#ane se, pod na"#eklim #)om koji se nadio nad zaklonom, idjelo nekoliko
jednostani) 9z$#ada9, podi$nuti) od 'iotinjski) ko'a i d#eta% ;nut#a&nja o#$anizacija p#osto#a "ila
je identi!na uzo#ku iz tz% du$i) z$#ada, tj% zajedni!ko$ "o#ai&ta0 i tu je niz o$nji&ta tekao s#edinom
"o#ai&ta, pa#alelno sa stijenom litice%
1a p#ili!no elika kamena zaklona na sjee#nom dijelu te#ase, niti pedeset meta#a udaljeni jedan od
d#u$o$, su se $otoo doticala s $olemim p#ejesnim zaklonom 1eete 8pilje, ali z"o$ zak#iljenosti
litice oi zakloni nisu "ili ok#enuti p#ema ju$u i z"o$ to$a je, po Ejlinom mi&ljenju, nji)oa lokacija
"ila manje po'eljna% 5o$ledala je dolje p#ema ju'nom k#aju te#ase 1eete 8pilje, iza p#oljetnim
odama na"ujalo$ potoka &to se p#elijeao p#eko kameno$ t#ijema, i s)atila da je ta polica na ne&to
e(oj isini%
- Koja 8pilja smat#a oo mjesto sojim. - upitala je%
- Niti jedna &pilja ne sojata oo mjesto - od$oo#i 1'ondala#% - 3ou $a Nizodno, je#ojatno zato &to
se nalazi malo nizodno od 1eete 8pilje% ,e p#oljetne po#&inske ode
AEA
koje iz"ijaju kod st#a'nje stijene i koje su e( izdu"ile kameniti t#ijem, !ine p#i#odnu $#anicu koja
dijeli 1eetu 8pilju i Nizodno% Mi smo nap#aili most kako "ismo spojili ta da mjesta% Mo'da
1eeta *pilja ko#isti oo mjesto i&e ne$o d#u$i, ali se 8pilje $a ko#iste%
- Ko#iste $a za &to. - upita Ejla%
- 3a iz#adu p#edmeta% ,o je mjesto $dje ljudi #ade% 1olaze oamo kako "i se tu "aili sojim
zanatom, pose"no onim zanimanjima koja ko#iste neki t#d mate#ijal%
Ejla je tada uo!ila kako je cijela te#asa Nizodno$, a pose"no onaj dio $dje su da najsjee#nija
zaklona, "ila p#epuna otpadaka "jelokosti, kostiju, #o$olja, d#eta i kameni) otpadaka od kalanja
k#emena i iz#ade alata, o#u'ja za lo i #azni) p#edmeta%
- 1'ondala#e, ja idem nap#ijed - #ekao je 1'o)a#an% -7otoo smo sti$li ku(i, a znam da ti 'eli& odje
zastati i Ejli isp#i!ati se o Nizodnom%
I ostali su ljudi nastaili put sa 1'o)a#anom% =io je sum#ak i usko#o (e pasti i m#ak%
- ,aj p#i zaklon naji&e ko#iste oni koji #ade s k#eme-nom - #ekao je 1'ondala#% - K#emen ostalja
mno$o o&t#i) otpadaka% 3ato je naj"olje da su na jednom mjestu% - 5o$ledao je oko se"e i idio kako
posuda ima komadi(a i ljuski-ca t#do$ silicijsko$ kamena, p#eostali) nakon iz#ada no'ea, o&t#ica za
#)oe koplja, st#u$a!a i #ezaljki nalik dlijetu, kao i ostalo$ alata i o#u'ja% - 5a, - osmje)nuo se - to je
to%
Isp#i!ao joj je kako se e(ina odje iz#a+eno$ kameno$ alata odnosi u d#u$i zaklon da "i im se tamo
staile #u!ke i d#&ke nap#aljene iz d#u$o$ mate#ijala, kao &to je kost ili d#o i mno$i od ti) alata (e se
ko#istiti za iz#adu d#u$i) p#edmeta iz isti) t#di) mate#ijala, no nije "ilo neki) st#o$i) p#aila $dje se
ne&to mo#a p#oizoditi% Cesto su #adili si zajedno%
Na p#imje#, onaj koji o"likuje o&t#ice no'ea, !esto #lo usko su#a+uje s onim koji iz#a+uje s onim tko
iz#a+uje d#&ke za nji), kako "i idio t#e"a li $dje od"iti komadi( i&e pa da "i d#'ak "olje p#istajao ili
upozo#io oo$ d#u$o$ neka "olje modeli#a ili nap#ai tanji d#'ak z"o$ "olje u#anote'enosti p#edmeta%
Ili "i onaj tko iz kosti iz#a+uje &iljak za koplje mo$ao zat#a'iti od o"#a+ia!a kamena da mu nao&t#i
alat ili da mu p#edlo'i ne&to &to "i mu olak&alo posao% Ili "i #ez"a# koji
AEB
uk#a&aa d#&ke mo$ao po'eljeti neki pose"no o"likoan &iljak ili #&ak dlijeta, a samo je je&t
o"#a+ia! k#emena znao $dje i pod kojim kutom mo#a uda#iti da "i do"io 'eljeni #ezultat%
1'ondala# se pozd#aio s nekolicinom zanatlija koji su jo& "ili kod d#u$o$ zaklona na sjee#nom k#aju
te#ase i tamo o"aljali soje posloe pa i) je upoznao s Ejlom% ,p#ezno su $ledali uka, no !im su oo
doje i 'iotinja oti&li, mi#no su nastaili s #adom%
- *pu&ta se m#ak - #ekla je Ejla% - 7dje (e oi ljudi spaati.
- Mo$u do(i u 1eetu 8pilju, ali je#ojatno (e zapaliti at#u i dokasna ostati "udni, a onda p#oesti no(
u jednom od p#osto#a za spaanje ispod oni) p#i) zaklona k#aj koji) smo p#o&li - o"jasnio joj je% -
5oku&aaju danas za#&iti soj posao% Ako se sje(a&, tu je danas "ilo mno$o i&e zanatlija% Ti d#u$i su
ili oti&li ku(i ili "o#ae kod soji) p#ijatelja u 1eetoj 8pilji%
- 1olaze li si oamo kada 'ele #aditi na sojim p#ojektima.
- *aka 8pilja ima oaka sli!an p#osto# za #ad "lizu mjesta $dje "o#ae, p#emda je o"i!no manji od
oo$, ali kad zanatlija ima neko pitanje ili 'eli #az#aditi neku zamisao, onda do+e oamo%
Nastaio joj je o"ja&njaati kako je oo i mjesto kamo se odode mladi ljudi kako "i #azili soje
zanimanje ili nau!ili ne&to o nekom zanatu% To je po$odno mjesto $dje se mo'e #asp#aljati o takim
sta#ima, #ecimo o kako(i k#emena koji dolazi iz pojedini) k#ajea i o naj"oljem na!inu upo#a"e za
saku pojedinu #st% Ili za #azmjenu mi&ljenja o na!inu o"aljanja neko$ posla ili "ilo !e$a> kako
o"o#iti sta"lo k#eme-nom sjeki#om, ili od"iti po$odan komad "jelokosti s mamutoe kljoe, ili skinuti
pa#o'ak s #o$oa, ili p#o"u&iti #upu u &koljci ili zu"u, ili kako o"likoati i p#o"u&iti pe#le ili kako iz
kosti do"iti po$odan o"lik za #&ak koplja% To je mjesto na kojem se #asp#alja o tome kako na"aiti
si#oine i plani#anje t#$oa!ki) pot)ata da "i se te si#oine na"aile%
A nije nea'no spomenuti kako je to i mjesto za #az$oo#e o tome kome se tko si+a, tko ima
p#o"lema sa sojim pa#om ili s majkom soje$ pa#a, !iji je sin ili k(e# ili dijete ne!ije$
AEE
o$nji&ta u!inilo p#i ko#ak, ili #eklo p#u #ije! ili nap#ailo neki alat, ili p#ona&lo jestie "o"ice,
p#ona&lo 'iotinju ili po p#i puta "ilo uspje&no u lou% Ejla je "#zo s)atila kako je to mjesto koje je
po$odno i za oz"iljan #ad i za p#ijateljsko d#u'enje%
- T#e"ali "ismo po(i p#ije ne$o "ude p#ei&e m#a!no, kako "ismo mo$li idjeti put, - #ekao je
1'ondala# - pose"no zato &to nemamo "aklje% A osim to$a, ako sut#a idemo u lo, t#e"at (e nam i neke
sta#i, a k#enut (emo #ano%
Kad su napokon k#enuli p#ema mostu p#eko potoka, sunce je e( za&lo, no zadnji odsjaji sjetla su jo&
o"asjaali ne"o% 5#e&a&i most k#enuli su p#ema #u"u ono$ zaklona u stijeni koji je "io dom
1'ondala#u i nje$oom na#odu, 1eetoj 8pilji 3elandonaca% Kad se stazica iz#anala, Ejla idje kako
se na apnena!koj nadst#e&nici od#a'aa sjaj oni) nekoliko upaljeni) at#i% =io je to p#izo#
do"#odo&lice% Je# uz su onu za&titu koju su joj du)oi 'iotinja p#u'ali i koja joj je poma$ala da se
jasno od#edi, samo su ljudi znali zapaliti at#u%
AEF
?A
J os je uijek "ilo m#a!no kad su na stupu k#aj ulaza za!uli ti)o kucanje% - 3elandona p#ip#ema o"#ed
p#ije polaska u lo - #ekao je neki $las%
- ,dma) dolazimo - ti)o je #ekao 1'ondala#%
Ve( su "ili "udni, ali se jo& nisu odjenuli% Ejla se "o#ila s naznakama mu!nine i poku&aala odlu!iti &to
(e o"u(i, p#emda nije imala &i#ok iz"o#% Mo'da (e si dana&njim loom na"aiti ko'u ili dije% 5onoo
je po$ledala onu tuniku "ez #ukaa i )la!e koje su joj dopi#ale tek do listoa no$u, onu dje!a!ku
odje(u koju joj je Ma#ona dala, a onda se odlu!ila% 3a&to ne. =ila je to udo"na odje(a, a kasnije (e,
je#ojatno "iti i #u( dan%
1'ondala# je $ledao kako odijea odje(u koju joj je Ma#ona dala, ali nije ni&ta #ekao% Kona!no, to je
"ilo njoj da#oano i mo$la se s tim ko#istiti kako 'eli% 5odi$ao je po$led kad je idio kako mu mati
izlazi iz soje$ odjeljka za spaanje%
- Nadam se da te nismo p#o"udili, majko - #ekao je%
- Niste me p#o"udili% Jo& uijek nepos#edno p#ije loa osje(am ono uz"u+enje, p#emda e( $odinama
nisam odlazila u lo - od$oo#ila je Ma#tona% - Mislim da zato i olim sudjeloati u plani#anju i
o"#edima% I ja idem na se!anost%
- ,"oje idemo - #ekao je Vilama#, izlaze(i iza pa#aana koji je dijelio nji)ou spaaonicu od ostatka
"o#ai&ta%
- I ja idem - #ekla je 4ola#a, jo& sneni) o!iju i #a&!upane kose, i#e(i iza soje$ pa#aana% 3ijenula je i
p#ot#ljala o!i -T#e"a mi samo malo #emena da se o"u!em% - ,djednom je &i#oko oto#ila o!i - Ejla2
3a# (e& to o"u(i.
Ejla se po$ledala, a onda se usp#ai - ,o sam do"ila kao 9da#9 - #ekla je, a u $lasu joj se osje(ala
nat#u)a o"#am"ene #ato"o#nosti - i namje#aam to nositi% ,sim to$a, - dodala je s osmije)om - nemam
mno$o odje(e, a u oom se je lako k#etati% Ako p#eko se"e p#e"acim ka"anicu ili k#zno, "it (e mi toplo
tijekom sje'e$ jut#a, a kasnije, kad "ude #u(e, "it (e mi sasim u$odno% ,o je z"ilja #lo p#akti!na
odje(a%
AEG
;slijedio je t#enutak neu$odne ti&ine, a onda se Vilama# nasmijao - 3nate, ima ona p#ao% Nikada se ne
"i) dosjetio odjenuti zimsko #u"lje kao odje(u za ljetni lo, ali za&to ne.
Ma#tona se pa'ljio za$ledala u Ejlu, a onda se lukao osmje)nula - Ako Ejla "ude nosila ou odje(u,
- #ekla je - ljudi (e o$oa#ati% *ta#ije 'ene joj ne(e dati za p#ao, ali u oim okolnostima neki (e joj i
odo"#aati, a sljede(e $odine u oo do"a, poloica djeojaka (e se oako odjenuti%
Na 1'ondala#u se idjelo koliko mu je laknulo - 3aista to misli&, majko.
Nije "io znao &to "i #ekao kada je Ejla naukla na se"e tu odje(u% Ma#ona joj je to da#oala samo zato
da "i je os#amotila, no sada mu se !inilo kako je nje$oa mati u p#au%%% a Ma#tona je #ijetko kada u
takim sta#ima po$#ije&ila%%% je# sada (e Ma#ona "iti ta koja, ne samo da (e "iti pos#amljena, ne$o joj
se ne(e dopustiti da to za"o#ai% ;ijek kada "ude idjela kako netko nosi taku odje(u, p#isjetit (e se
kako da sojim p#ljaim t#ikom nije nikome u$odila%
4ola#a je stajala "ez #ije!i, po$ledaaju(i s majke na Ejlu, pa opet Ma#tonu%
- 4ola#a, ako misli& i(i, onda po'u#i - uko#i je mati% -;sko#o (e sanuti%
1ok su !ekali, Vilama# je na sa!uanoj at#i na o$nji&tu zapalio "aklju% =ila je to jedna od nekoliko
"aklji koje su sada d#'ali u p#ip#emi nakon &to su zatekli m#a!no "o#ai&te one no(i kada im je Ejla
pokazala kako (e zapaliti at#u uz pomo( 'eljezno$ pi#ita i k#emena% Kada se 4ola#a pojaila, jo&
uijek poku&aaju(i ot#a$a sezati kosu ko'natom t#akom, odmak-nuli su ko'natu zajesu i ti)o iza&li%
Ejla se sa$nula i dodi#nu-la Vukou $lau, daju(i mu tako u m#aku znak neka se d#'i uz nju dok idu
p#ema onim tit#aim sjetlima u p#acu kamenito$ t#ijema%
Ve( se mno$o ljudi okupilo na p#ednjoj polici kad su se pojaili ljudi iz Ma#tonino$ "o#ai&ta i uk%
Neki su d#'ali uljanice iz#a+ene od kamena, a one su im p#u'ale tek toliko sjetlosti da p#ona+u put
dotamo, no mo$le su du$o $o#jeti, dok su ostali d#'ali "aklje koje su im p#u'ale i&e sjetla ali su i
"#'e do$o#ijeale%
Jo& su malo p#i!ekali dok im se p#id#u'ilo jo& nekoliko ljudi, a onda je cijela $#upa k#enula p#ema
ju'nom dijelu
AEH
zaklona% Kada su k#enuli, "ilo je te&ko #azlikoati pojedince, pa !ak i idjeti kuda idu% =aklje koje su
neki nosili osjetljaale su p#osto# oko nji), no !inile su i da se izan to$ p#osto#a iz$leda jo&
m#a!nije% Ejla je d#'ala% 1'ondala#ou #uku dok su se k#etali policom, p#o&li natk#ien dio i sti$li do
usko$ kanala koji je dijelio 1eetu 8pilju od Nizodno$% 5oto!i( koji je tekao tim ja#kom - one
po#&inske ode koje su izi#ale iz st#a'nje stijene - "io je z$odan, p#i#u!an izo# ode za zanatlije dok
su tamo #adili, a za lo&e$ #emena "io je i dodatni izo# ode za 1eetu 8pilju%
Nosa!i "aklji su se zaustaili s o"a k#aja mosta koji je odio do kameni) zaklona Nizodno$% 5#i
oakom t#epe#aom sjetlu satko je op#ezno ko#a!ao po me+uso"no poezanim t#upcima polo'enim
p#eko malo$ ja#ka, a onda $o#e, p#ema ne&to malo poi&enom niou Nizodno$% Ejla je #azmi&ljala o
tome kako ne"o po!inje mijenjati "oju od pose c#ne do one tamne, pono(no plae kaka se jalja
p#ed sitanje kao p#i znak da (e se usko#o pojaiti sunce% No zijezde su jo& uijek ispunjale no(no
ne"o% ; ona da zaklona Nizodno$ nisu $o#jele at#e% I zadnji su se zanatlije e( odano poukli u
p#osto# za spaanje% Loa!ka je d#u'ina p#o&la k#aj to$ p#osto#a i spustila se st#mom stazom do 5olja
za okupljanje, p#osto#a izme+u Veliko$ kamena i Rijeke% Ve( izdaleka su mo$li idjeti us#ed polja
eliku lo$o#sku at#u i ljude koji su se okupili oko nje, ali izan to$a se nije idjelo ni&ta% =ilo je do"#o
no(u imati at#u, no ona je imala i soja o$#ani!enja%
1o!ekalo i) je nekoliko zelandona, uklju!uju(i i ,nu Koja je 5#a Me+u ,nima Koji *lu'e Majci,
zelandonu 1eete 8pilje% K#upna i) je 'ena pozd#aila i #ekla im $dje se t#e"aju smjestiti% 1ok je
odlazila, njezino je &i#oko tijelo $otoo pose zak#ilo sjetlost at#e, no to t#ajalo samo t#enutak%
Jo& su p#istizali ljudi% 5#i sjetlosti at#e, Ejla p#epozna =#ameala pa s)ati da je to $#upa iz
/et#naeste &pilje% =acila je po$led $o#e i idjela kako je ne"o pose pop#imilo onu tamnoplau "oju%
,nda se pojaila noa $#upa nose(i "aklje, a me+u njima su "ili Ka#i+a i Manela#% *ti$le si
Jedanaesta i T#e(a 8pilja% Manela# je ma)nuo p#ema 1'o)a#anu, a onda mu je i p#i&ao%
- Itio sam ti #e(i kao mislim da "ismo danas t#e"ali po(i na $oleme jelene, a ne na "izone - #ekao je% -
*ino(, kad ste
AE:
i e( oti&li, #atili su se st#a'a#i koji mot#e 'iotinje i jaili da su se "izoni udaljili od ono$ sta#o$
o"o#a kamo smo i) mislili namamiti% *ada (e i) "iti te&ko natje#ati tamo%
1'o)a#an je na t#enutak djeloao #azo!a#ano, no lo je uijek t#a'io izjesnu <leksi"ilnost% 6iotinje
odlutaju onamo $dje 'ele i u skladu sa sojim pot#e"ama, ne o"azi#u(i se ne ono &to "i locima
od$oa#alo% ;spje&an je "io onaj loac koji se znao p#ila$oditi%
- ; #edu, #ecimo to 3elandoni - #ekao je%
Na dani znak si su se pomakli na p#osto# izme+u at#e i st#a'nje$ dijela polja% =lizina at#e i mno&to
ljudi podi$lo je tempe#atu#u i Ejla osjeti toplinu% ,no 'ust#o pje&a!enje do 5olja za okupljanje ju je
t#e"alo dooljno za$#ijati, ali se oo stajanje i !ekanje u!inilo je da je e( po!ela osje(ati sje'inu%
Vuk joj se !#sto p#itisnuo uz no$u0 nije "a& "io s#etan &to mu je ooliko ljudi do&lo oako "lizu% Ejla
je kleknula k#aj nje$a i "od#ila $a%
,dsjaj elike at#e iza nji) plesao je po ne#anoj, okomitoj po#&ini litice% ,djednom se za!ulo $lasno
zaijanje pop#a(eno k#atkim uda#cima "u"njea% Tada je za!ula d#u$i zuk i osjetila kako joj se
naje'ila saka dlaka na potiljku, a jeza joj se spu&tala niz k#alje'nicu% Ve( je jednom #anije !ula taka
zuk%%% na 5lemenskom okupljanju2 Nikada ne(e za"o#aiti taj zuk !e$#taljke% =io je to zuk koji je
zaziao du)oe2
3nala je kako se p#oizodi taj zuk% 1olazio je iz plosnato$, oalno o"likoano$ komada d#eta ili
kosti koji je na jednom k#aju imao #upu o koju je "ila ezana uzica% Kada se, d#'e(i uzicu, itlalo tim
p#edmetom, za!ulo "i se sa"lasno, zaijaju(e #ikanje% No to &to je znala otkud zuk dolazi nije nimalo
p#omijenilo nje$o u!inak0 oaka zuk mo$ao je do(i samo iz sijeta du)oa% No nije se naje'ila
z"o$ to$a% =ilo joj je te&ko poje#oati da (e 3elandona oditi o"#ed u kojem se zazia du)oe na isti
na!in na koji je to !inilo 5leme%
Ejla se p#iila uz 1'ondala#a, t#a'e(i si$u#nost u nje$ooj "lizini% Tada su joj pozo#nost p#iukli
pok#eti u odsjaju at#e na stijeni, pok#eti koji nisu potjecali od plamena% K#oz sjetlost je "ljesnula
sjena $olemo$ jelena s elikim lopata-stim #o$oima i $#"om na le+ima% ,k#enula se i po$ledala
ot#a$a, ali nije ni&ta idjela pa pomisli kako joj se to p#i!inilo%
AEJ
,k#enula se nazad p#ema stijeni p#eko koje je opet p#ot#!ao jelen s #o$oima, a onda i "izon%
,na se #ika sti&ala, no za!uli su se noi zu!i, najp#ije tako ti)i da i) je jeda "ila sjesna% Tada je ti),
zaijaju(i pje postao $lasniji i u jo& i&im tonoima, a zapo!elo je i te&ko, #itmi!no "u"njanje%
3aijanje se u kont#apunktu p#eplitalo sa se ja!im zucima koji su, od"ijaju(i se od stijene, postajali
jo& $lasniji% ; Ejlinim sljepoo!nicama je #anomje#no "u"njalo "up, "up, "up, a s#ce joj je u u&ima
otkucaalo istim tempom i jednako tako $lasno% /inilo se da su joj se udoi sledili, no$e su od"ijale
"ilo kaka pok#et0 skamenila se% ,nda ju je o"lio )ladan znoj% Tada je, na$lo, "u"njanje p#estalo, a ono
zaijanje je po!elo to#iti #ije!i%
- ,, 1u&e 7olemo$ Jelena% Mi ti se diimo%
- Mi ti se diimo - 7lasoi oko nje ponoili su tu <#azu, no ne pose jedno$lasno%
,naj pje u pozadini postade $lasniji%
- 1u&e =izona, 'elimo da nam p#i+e&% Mi ti se diimo%
- Mi ti se diimo% - ,o$ su puta loci to iz$oo#ili unisono%
- Maj!ina 1jeca 'ele te odje% 3aziamo te%
- 3aziamo te%
- =esm#tna 1u&o, ti koja ne st#a)uje& ni od kake sm#ti% Mi ti se diimo%
- Mi ti se diimo% - 7lasoi su sada "ili $lasniji%
- Toji sm#tni 'ioti se pojaljuju "lizu nas, mi te zaziamo%
Ton je sada postao jo& i&i, pun i&!ekianja%
- Mi te zaziamo% - 7lasoi su "ili jo& $lasniji%
- 1aj nam i) i ne p#olij ni suzu za njima% Mi ti se diimo%
- Mi ti se diimo%
- Majka tako 'eli, !uje& li. 3aziamo te% *ada je to zu!alo kao za)tje% 3aziamo te% 3aziamo te%
3aziamo te2
Vikali su% Ejlin se $las p#id#u'io ostalim $lasoima, a da to$a nije "ila ni sjesna% Tada spazi kako se
na ne#anoj stijeni litice po!inje <o#mi#ati elik lik% Jeda idljia tamna <i$u#a pok#etala se isp#ed
zida, nekako uspje&i pop#imiti lik $olemo$ jelena% =io je to z#eo mu'jak eliki) #o$oa i p#i sjetlosti
p#askozo#ja !inilo se da di&e%
AF@
Loci su nastaili ponaljati ti)im, monotonim mumljanjem, u#itmi&i $lasoe s du"okim "u"njanjem
"u"nja - 3aziamo te% 3aziamo te% 3aziamo te%
- 1aj i) nama% Ni suzu ne spu&taj%
- Majka tako )o(e% *lu&aj2 *lu&aj2 *lu&aj2 - 7lasoi su $otoo ikali% ,djednom kao da se upalilo neko
sjetlo i za!uo se $lasan, zaijaju(i k#ik koji je za#&io u sam#tnom )#opcu%
- ,na nas !uje2 - na$lo #e!e pjeaju(i $las% ,djednom je nestalo sako$ zuka% Ejla podi$ne po$led,
no jelen je nestao% ,stala je jo& samop#a sijetla z#aka sun!eo$ izlaska%
; p#i t#en nije "ilo nikako$ zuka ni pok#eta% Tada Ejla postade sjesna disanja i pomicanja no$u%
/inilo se da su loci o&amu(eni i $ledali su uokolo kao da su se up#ao sada p#o"udili% Ejla je du"oko
uzda)nula, a onda je kleknula i za$#lila uka% Kad je podi$la po$led uz nju je stajala 5#olea i p#u'ala
joj &alicu #u(e$ !aja%
Ejla je p#om#mljala za)alu i pila !aj% =ila je 'edna i i&e nije osje(ala nikaku mu!ninu, p#imijetila je,
iako nije znala kada je to p#estalo% Mo'da jo& tijekom pje&a!enja do 5olja za okupljanje% *ada su ona i
1'ondala#, s Vukom koji se d#'ao uz nji), k#enuli s 1'o)a#anom i nje$oom d#u'icom nat#a$ p#ema
at#i $dje su sku)ali !aj% 5#id#u'ili su im se Ma#tona, Vilama# i 4ola#a%
- Ka#i+a ka'e da ima kamu<la'u za te"e, Ejla - #ekao je 1'o)a#an% Mo'emo je uzeti kad "udemo
p#olazili pok#aj Jedanaeste 8pilje%
Ejla kimne, iako nije "ila pose si$u#na ni &to je kamu<la'a niti kako se t#e"a s njom slu'iti da "i se
uloilo $olemo$ jelena% ,s#nula se oko se"e kako "i idjela tko je jo& u loa!koj d#u'ini% 5#epoznala
je Ra&ema#a i *ola"ana i to ju nije iznenadilo% ,!ekiala je da (e idjeti o+ine sajetnike, one kojima
se 1'o)a#an uijek o"#a(ao za pomo(% 3ap#epastila se kad je spazila =#ukeala, a onda se upitala za&to
je to !udi% Kona!no, on je !lan 1eete &pilje% 3a&to on ne "i s njima loio. Jo& se i&e iznenadila
idje&i Ma#oninu p#ijateljicu 5o#-tulu% Ali kad ju je spazila, 'ena je poc#enjela, na t#enutak je samo
zu#ila, a onda se ok#enula
- Ne je#ujem da je 5o#tula o!ekiala da (e& nositi ou odje(u - ti)o je #ekla Ma#tona%
*unce se uspinjalo elikim mod#im sodom i loci su se
AF?
"#zo otputili, ostaljaju(i za so"om one koji se ne(e p#id#u'iti lou% 1ok su i&li p#ema Rijeci, toplo je
sunce otopilo ono m#a!no, oz"iljno #aspolo'enje nastalo tijekom o"#eda pa je i #az$oo#, dotad o+en
tek ti)im &apatom, sada zado"io no#malniji ton% Raz$oa#ali su o lou oz"iljno ali i sa
samopouzdanjem% ;lo im mo'da i nije "io si$u#an, no poznati se #itual o"#atio du)u $olemo$ jelena%%%
a i "izona, za saki slu!aj%%% i sad je sa!ija pozo#nost "ila us#edoto!ena na lo, a ona pojaa du)a na
st#a'njoj stijeni 5olja za okupljanje osna'ila je nji)oe du)one eze s onim sijetom koji se nalazi
izan oo$ mate#ijalno$%
Ejla je u z#aku osje(ala la$u juta#nje izma$lice &to se uzdizala u pod#u!ju pok#aj ode% 5o$ledala je
na st#anu i zastao joj je da) od neo!ekiane ljepote p#i#odno$ <enomena koji je u tom t#enutku nastao% I
$#an!ice, i li&(e, i lati t#ae, osijetljeni z#akama sjetlosti isk#ili su se, "listaju(i u sim du$inim
"ojama nastalim #e<#akcijom sun!ei) z#aka k#oz p#izme si(u&ni) kapljica la$e u z#aku% /ak je i
simet#i!na pe#<ekcija paukoe m#e'e, !ije su ljepljie niti "ile tu da "i u)atile kaku '#tu to$ loca,
umjesto to$a du' soji) tanani) niti uloile d#a$uljne kapi kondenzi#ane la$e%
- 7ledaj, 1'ondala#e - #ekla je, s#a(aju(i mu pozo#nost na taj p#izo#% 3astala je i 4ola#a, a onda i
Vilama#%
-Ja "i) oo s)atio kao do"a# znak - #ekao je $lani t#$oac i &i#oko se osmje)nuo p#ije no &to je
nastaio put%
Na mjestima $dje se Rijeka &i#ila, oda se pjenila i aljala po som ko#itu zasutom o"lucima, no
nailaze(i na e(e stijene mo#ala se #asta#ati zao"ilaze(i i), ne mo$a&i i) na$oo#iti da joj se p#id#u'e
u tom #azi$#anom plesu "ijeli) "#zaka i t#epe#ao$ m#e&kanja% Loci su po!eli p#elaziti Rijeku na
&i#okom, plitkom dijelu, p#elaze(i onaj du"lji dio us#ed #ijeke $aze(i s kamena na kamen% Neki od
e(i) kamena "ili su oamo naneseni tu#"ulentnim st#ujama #azli!iti) $odi&nji) do"a tijekom p#o&li)
$odina, a neki su tu "ili nedano doneseni kako "i popunili one dijeloe za koje se p#i#oda nije sama
po"#inula% 1ok je )odala za ostalim locima, Ejline su se misli us#edoto!ile na p#edstoje(i lo% A kad je
t#e"ala po!eti p#elaziti #ijeku, odjednom je stala%
- 3a# ne&to nije u #edu, Ejla. - upita je 1'ondala#, za"#inuto se nam#&ti&i%
AFA
- *e je u #edu - od$oo#ila je% - Idem se #atiti po konje% *usti(i (u as p#ije ne$o loci sti$nu do
*tijene diju #ijeka% /ak i ako ne(emo ko#istiti konje za lo, mo$li "i nam pomo(i nositi loinu%
1'ondala# je kimnuo% - To je do"#a zamisao% Idem s to"om - #ekao je, a onda se ok#enuo Vilama#u -
Io(e& li #e(i 1'o)a#anu da smo mi oti&li nat#a$ po konje. Ne(emo se du$o zad#'ati%
- Iajde, Vu!e - #ekla je Ejla kad su k#enuli nazad p#ema 1eetoj 8pilji%
Ali put kojim i) je 1'ondala# poeo nije "io onaj isti kojim su do&li% *ti$a&i do 5olja za okupljanje,
umjesto da k#ene st#mom stazom p#ema Nizodnom i onda p#eko litica do 1eete &pilje, poeo i) je
manje ko#i&tenim i pomalo za#aslim puteljkom du' desne o"ale Rijeke do zaklona u kamenu% ,isno o
zaojima i o"#atima odeno$ toka po naplanoj #anici, staza je ponekad napu&tala t#anato polje &to
se p#osti#alo izme+u ti) litica i Rijeke, a ponekad je tekla uz kameniti t#ijem%
5utem se odajalo nekoliko stazica &to su odile $o#e p#ema zaklonima, a za jednu se Ejla sjetila da ju
je ko#istila kad se 'eljela olak&ati nakon ono$ du$o$ sastanka u ezi 5lemena% Ta je pomisao p#isili da
ponoo ko#isti to mjesto0 sada kad je "ila t#udna mo#ala je !e&(e mok#iti% Vuk je onju&io njezinu
mok#a(u0 !inilo se da $a to u posljednje #ijeme i&e zanima pa se pitala zna li on da je t#udna%
Nekolicina ljudi i) je idjela kako se #a(aju pa su im ma)ali% 1'ondala# je "io si$u#an da i) mu!i
#adoznalost da saznaju za&to su se #atili, ali nije im od$oo#io% ;"#zo (e saznati% Kad su sti$li do
k#aja ono$ niza litica, sk#enuli su u 8umsku dolinu i Ejla zazi'di% Vuk je pot#!ao nap#ijed%
- Misli& li da on zna da smo do&li po Njisku i T#ka!a. -upita Ejla%
- Ne "i) sumnjao u to% ;ijek se iznenadim kad idim &to se zna%
- Eno, dolaze2 - #ekla je s#etnim $lasom% *)atila je da i) nije idjela e( du'e od jedno$ dana i
nedostajali su joj, Vidje&i Ejlu, Njiska zanji&ti i uputi se #ano p#ema njoj, uzdi$nute $lae i onda je
spusti na Ejlino #ame, dok joj je Ejla $#lila #at% T#ka! je $lasno za#zao i uputio se p#ema 1'ondala#u
AFB
pa#adnim ko#akom i isoko uzdi$nuto$ #epa, dok mu se #at saio u luku, a onda je mu&ka#cu ponudio
na !e&kanje sa soja omiljena mjesta%
- Nedostajali su mi, ali mislim da smo i mi njima nedostajali - #ekla je Ejla% Nakon pozd#aljanja, koje
se sastojalo od !e&anja, $la+enja i dodi#ianja $u"ica s Vukom, Ejla p#edlo'i da odu $o#e i uzmu
pok#ia!e za konje i Njiskinu o#mu za u!enje motki%
-Ja (u oti(i po to - #ekao je 1'ondala#% - Mo#amo odma) k#enuti ako plani#amo jo& danas loiti, a si
(e ne&to zapitkiati% Mislim da (e "iti jednostanije ako im ja ka'em kako nam se 'u#i% Ako "i ti to
tekla, netko "i te mo$ao k#io s)atiti je# te jo& do"#o ne poznaju%
- Ni ja nji) jo& do"#o ne poznam - #ekla je Ejla% -Ja (u jo& malo po$ledati konje i idjeti je li s njima
se u #edu% 5onesi i ko&a#e za no&enje i za Vuka zdjelicu za odu% Mo'da i k#zna za spaanje, tko zna
$dje (emo p#eno(iti% T#e"ao "i uzeti i Njiskin ula#%
*usti$li su loa!ku d#u'inu "a& kada su oi p#ilazili *tijeni diju #ijeka% =ili su ja)ali uz Rijeku i,
p#e&a&i je, pop#skali #u"oe lijee o"ale%
- Ve( sam se pitala )o(ete li se sti(i #atiti p#ije ne$o po!ne lo - #ekla je Ka#i+a% - *#atila sam i uzela
kamu<la'u za te"e, Ejla% - Ejla se za)alila, no jo& uijek se pitala &to je to kamu<la'a i kako se t#e"a
time poslu'iti%
Kod u&(a diju #ijeka d#u'ina je sk#enula u T#anatu dolinu% ;zodno su i) do!ekali Kime#on i jo&
neki ljudi iz 1#u$e i *edme 8pilje, koji nisu do&li na o"#ed na 5olju za okupljanje ne$o su im se sada
namje#aali p#id#u'iti% Kada su si loci do&li do nji), zaustaili su se kako "i od#'ali sastanak na
kojem (e do$oo#iti st#ate$iju loa% Ejla i 1'ondala# su sja)ali i p#i&li "li'e%
- Ti<ona je p#ije da dana #ekla kako se "izoni k#e(u p#ema sjee#u - $oo#io je Manela#% - /inilo se
da "i do danas mo$li do(i na po$odno mjesto, ali sk#enuli su p#ema istoku i udaljili se od ono$ sta#o$
o"o#a% Ti<ona je jedna od naj"olji)% Vidi dalje ne$o "ilo tko, a e( neko #ijeme mot#i to stado% Mislim
da (e oni usko#o do(i na do"a# polo'aj odakle i) se mo'e natje#ati u stupicu, ali ne je#ujem da (e to
"iti danas%
AFE
3ato smo mislili da je "olje danas k#enuti u lo na me$ace#o-se% Napajaju se uzodno odade i sada
"#ste mlado li&(e uz isoku t#au%
- Koliko i) je. - upita 1'o)a#an%
- T#i z#ele 'enke, jedan do$odac, !eti#i laneta i jedan z#eli jelen s do"#im #o$oima - od$oo#ila je
Ti<ona% - Tipi!no malo stado%
- Nadao sam se da (emo uloiti nekoliko 'iotinja, ali ne 'elim u"iti cijelo stado% 3ato sam i 'elio po(i
na "izone% ,ni se k#e(u u e(im stadima - #ekao je 1'o)a#an%
- ,sim oi) $olemi) jelena i so"oa, ostali se jeleni uop(e ne k#e(u u stadima% Vole d#e(e i &umoite
p#edjele $dje se lak&e sak#iju% Rijetko (e& u$ledati i&e ne$o nekoliko telaca, ili ko&utu ili dije s
lanetom, osim ako je sezona pa#enja - #ekla je Ti<ona%
Ejla je "ila si$u#na da i 1'o)a#an to zna, ali Ti<ona je "ila mlada i ponosna na znanje koje je sakupila
izi+anjem% 1'o)a#an joj je dopustio pokazati &to zna%
- Mislim da "ismo mo#ali ostaiti mu'jaka i "a#em jednu 'enku s lanetom, ako "udemo si$u#ni da je
lane njezino -#ekao je 1'o)a#an%
Ejla pomisli kako je to do"#a odluka% *)atila je da ju je 1'o)a#an opet zadiio pa $a je "olje
po$ledala% 1'ondala#o "#at je "io $otoo za $lau ni'i od nje$a, no !#ste $#a+e i "ez sumnje je po
snazi "io #aan e(ini mu&ka#aca% 1o"#o se nosio s o+enjem elike 8pilje koju je ponekad "ilo te&ko
kont#oli#ati i iz nje$a je z#a!ilo samopouzdanje% =#un, o+a njezino$ plemena "i se do"#o sla$ao s
njim, pomislila je% I on je "io do"a# o+a%%% za #azliku od =#auda%
/inilo joj se kako je e(ina o+a 3elandonaca koje je sus#ela "ila do#asla sojem polo'aju% 8pilje
o"i!no do"#o oda"i#u soje$ o+u i da 1'o)a#an nije mo$ao ispunjaati soje du'nosti &pilja "i se
"#zo i jednostano ok#enula nekom po$odnijem o+i% =ez ikaki) <o#malnosti, je# nije "ilo p#aila o
smjenjianju o+a - nesposo"ni su jednostano iz$u"ili soje sljed"enike%
Ali =#aud nije "io iza"#an, s)atila je% ,n je od samo$ #o+enja "io p#edod#e+en postati sljede(im
o+om% Kako $a je #odila d#u'ica o+e, je#oalo se kako (e on imati sje(anje za tu du'nost% =#aud je
imao neke na$la&ene kalitete koje
AFF
mo$u dop#inijeti lide#stu, kao &to je ponos, sposo"nost zapoijedanja i izazianje &toanja% =#uno je
ponos c#pio iz posti$nu(a nje$oa plemena, &to mu je donosilo i u$led, a ladao je do"#o je# se
o"azi#ao i na mi&ljenja d#u$i) pa tek tada donosio odluke% =#audo je ponos "io p#etje#an do
a#o$antnosti, olio je zapoijedati ljudima i nije slu&ao mud#e sajete, a z"o$ oso"ne ta&tine je 'elio da
$a &tuju% 5#emda se =#un t#udio pomo(i mu, =#aud nikada ne(e "iti o+a kaka je "io =#un%
Kako se sastanak p#ekinuo, Ejla je ti)o #ekla 1'ondala#u
- Rado "i) odja)ala nap#ijed i po$ledala mo$u li p#ona(i "izone% Misli& li da "i se 1'o)a#an ljutio ako
"i) upitala Ti<onu $dje i) je posljednji puta idjela.
- Ne, mislim da mu to ne "i smetalo, ali za&to $a sama ne upita&. - od$oo#i 1'ondala#%
,"oje su p#i&li o+i i kada mu je Ejla izlo'ila soj plan, #ekao je kako je i sam namje#aao postaiti
Ti<oni isto pitanje
- Misli& li da "i ti mo$la p#ona(i "izone. - upitao ju je%
- Ne znam, ali !ini se da nisu jako daleko, a Njiska se mo'e k#etati mno$o "#'e ne$o !ojek -
od$oo#i Ejla-
- Ali ja sam mislio da 'eli& s nama loiti me$ace#ose -#ekao je 1'o)a#an%
- 6elim, ali je#ujem da "i) mo$la ist#a'iti te#en i ipak sti(i do mjesta $dje su jeleni pa am se tamo
p#id#u'iti%
- 5a, ne "i) imao ni&ta p#oti to$a da znam $dje su "izoni
- izjai 1'o)a#an% - 5o+imo upitati Ti<onu $dje su "ili%
- Mislim da (u ja po(i s Ejlom - #ekao je 1'ondala#% ,na jo& ne pozna do"#o oe p#edjele% Mo'da ne(e
do"#o #azumjeti Ti<onine upute%
- Idi, ali nadam se da (ete se #atiti na #ijeme% Itio "i) idjeti te a&e "aca!e koplja u akciji - #ekao je
1'o)a#an%
- Ako mo$u u!initi samo pola od ono$a &to ti t#di&, to (e onda zna!iti eliku p#omjenu%
Nakon #az$oo#a s Ti<onom, Ejla i 1'ondala# su, p#a(eni Vukom, od$alopi#ali, dok je ostatak loaca
nastaio soj put uzodno uz T#anatu #ijeku% K#ajolik pod#u!ja u kojem su 'ijeli 3elandonci "io je
d#amati!no usje!en u isoki #elje<, pun st#mi) litica, &i#oki) #ije!ni) dolina, nizoa "#e'uljaka i
izdi$nuti) iso#ani% 1ok su tekle liadama i poljima, #ijeke su ponekad to#ile meand#e, s nizoima
sta"ala koja su #asla
AFG
uz nji)oe o"ale, a pone$dje su tekle uz st#me kamene litice% Ljudi koji su tamo 'ijeli "ili su
naiknuti na tako #aznolik k#ajolik i k#etali su se tuda "ez p#o"lema, "ez o"zi#a je li to zna!ilo
uspinjanje st#mim o"#onkom ili spu&tanje $otoo e#tikalnim liticama, skakanje po skliskom kamenju
da "i se p#e&la #ijeka ili plianje p#oti st#uje, k#etanje u koloni po jedan kad im je s jedne st#ane "ila
litica, a s d#u$e "#zaci #ijeke, ili &i#enje po oto#enim #anicama%
Kada su za&li u oto#eno polje doline, loci su se, $aze(i zelenu t#au &to im je dopi#ala $otoo do
pojasa, #az"ili u manje $#upice% 1'o)a#an je stalno o!ekiao po#atak so$a "#ata i nje$oe !udne
p#atnje - st#ane 'ene, da konja i jedno$ uka - nadaju(i se kako (e se #atiti na #ijeme da "i se
p#id#u'io lou, p#emda je znao da to ne(e !initi neku "itnu #azliku% ;z ooliko loaca i tako malo
'iotinja, nije "ilo sumnje da (e uloiti to &to 'ele%
5#o&lo je dosta #emena p#ije ne$o su u$ledali mu'jaka k#upni) #o$oa i loci su se zaustaili kako "i
do$oo#ili #aspo#ed $oni!a% 1'o)a#an je za!uo topot kopita i ok#enuo se% i ne)oti!no se pojai&i u
sa#&enom t#enutku, 1'ondala# i Ejla su se #atili%
Kad su sja)ali, 1'ondala# je uz"u+enim &apatom #ekao -Na&li smo i)2 - ,n "i to iknuo, da nije idio
kako su $olemi jeleni #lo "lizu% - I ponoo su p#omijenili smje# k#etanja% *ada idu p#ema o"o#u2
*i$u#an sam da "ismo i) mo$li natje#ati da i malo "#'e k#enu u tom smje#u%
- Ali kako su daleko. - pitao je 1'o)a#an% - Mi mo#amo )odati% ,stali ljudi nemaju konje i ne mo$u
ja)ati%
- Nisu jako daleko, o"o# je podi$nut pok#aj t#e(e &pilje% To nije tako daleko odade% 1o tamo mo'ete
do(i "ez neki) e(i) p#o"lema - #ekla je Ejla% - Ako "i #adije loio "izone, 1'o)a#ane, mo'e& i) loiti%
- 3ap#ao, eliki "#ate, mo$ao "i loiti o"oje - dodao je 1'ondala#%
- *ada smo tu, a jelen koje$ mo'e& idjeti #ijedi i&e ne$o da "izona u nekom dalekom o"o#u - #ekao
je 1'o)a#an% - Ali ako to ne "i p#edu$o t#ajalo, mo$li "ismo kasnije poku&ati i s "izonima% A sada,
)o(ete li se p#id#u'iti lou.
- 1a - #ekao je 1'ondala#%
- Io(u - #ekla je Ejla $otoo isto#emeno% - 1'ondala#e,
AFH
p#ie'imo konje za ono d#o uz potok% Mo'da "i t#e"alo sezati i Vuka% Mo$ao "i se uz"uditi z"o$
loa pa "i u 'elji da 9pomo$ne9 p#edstaljao p#o"lem za loce ili "i im se mo$ao na(i na putu ako ne
"ude si$u#an u to &to "i t#e"ao #aditi% 1ok su donosili odluke oko taktike, Ejla je p#omat#ala malo
stado, pose"no mu'jaka% *je(ala se kad je p#i puta u$ledala potpuno #azijeno$, z#elo$ mu'jaka
me$ace#osa% ,aj $olemi jelen mu je "io jako sli!an% ; $#e"enu le+a ne&to i&i od konja, a opet,
na#ano, ne $olemi poput mamuta, do"ili su ime $olemi jelen je# su "ili najimp#esiniji od si) #sta
jelena% No nije samo eli!ina 'iotinje "ila ta koja i) je !inila tako zadiljuju(im, ne$o eli!ina
nji)oi) #o$oa% Imali su k#upne, lopataste #o$oe koji su im otpadali, a sake $odine su iz#astali se
du'i pa su, u od#asla mu'jaka, mo$li dose(i i du'inu od p#eko t#i i pol met#a%
Ejla zamisli #o$ koji je du$ dije 1'ondala#oe isine% Ta eli!ina #o$oa onemo$u(aala je onaj
o"i!aj "o#aljenja u $ustoj &umi kojem su p#ednost daali mno$i me$ace#osoi #o+aci0 me$ace#os je
"io jelen oto#eni) #anica% Iako su jeli t#au, pose"no zelene #)oe #azni) #sta isoki) t#aa, i pas-li
i&e ne$o ostali jeleni, oni su, kad je "ilo p#i$ode, t#a$ali i za mladim $#mljem i sta"lima i &i#okolisnim
"iljkama koje su #asle uz teku(ice%
Kad "i $olemi jeleni jednom dose$li soju punu isinu i kosti im i&e nisu #asle, taj eno#mni #ast
#o$oa p#idonosio je iluziji da su mu'jaci sake $odine postajali se i&i i &i#i% 1a "i mo$li nositi
tolike #o$oe, jeleni su mo#ali #aziti k#upne mi&i(e #amena i le+a koji su s #emenom jo& ja!ali kako
"i se p#ila$odili se e(oj te'ini #o$oa koji su "ili se e(i pa se je tako na )#ptu #azila idljia $#"a
puna mi&i(ja, tetia i ezino$ tkia% =ila je to $enetska ka#akte#istika te #ste% /ak su i 'enke imale
nazna!enu, p#emda mno$o manju, $#"u% Taka je eno#mna muskulatu#a ostaljala dojam da je $laa
me$ace#osa malena, pa se !inilo kako je u oni) mu'jaka koji su nosili $oleme #o$oe, $laa
nep#opo#cionalno malena%
1ok su o+e #asp#aljali o taktici, iza+ena je kamu<la'a i tada su 1'ondala# i nekolicina d#u$i)
podijelili ko'nate #e(ice u kojima je "ila mast% Ejla je na"#ala nos je# joj taj mi#is nije "io u$odan%
AF:
- To je nap#aljeno od ta#i iz mo&usni) 'lijezda s jeleno-i) no$u te pomije&ano s masno(om koja se
nalazi odma) ispod #epa - #ekao je 1'ondala#% - 5ok#ia na& mi#is, ako jeta# na$lo p#omijeni smje#%
Ejla je kimnula i po!ela #azmaziati tu masnu mje&ainu po #ukama, no$ama i p#eponama% 1ok je
1'ondala# na se"e staljao kamu<la'u, Ejla se "o#ila sa sojom%
- 5usti da ti poka'em - #ekla je Ka#i+a% - ,na je e( "ila omotana ko'om%
Ejla se za)alno osmje)nula kad joj je 'ena pokazala kako t#e"a nositi jelenju ko'u nalik na kep, za
koji je jo& "ila p#i!#&(ena $laa 'iotinje% 5odi$la je #o$oe koji su "ili p#i!#&(eni za odojenu $lau,
no nije #azumjela !emu slu'e zase"ni komadi d#eta%
- To je te&ko2 - #ekla je Ejla, iznena+ena te'inom koju je osjetila kada je staila dio s #o$oima na
$lau%
- A to su mali #o$oi, od mlado$ teleta% Ne 'eli& aljda da sta#i jelen pomisli da si mu supa#nik - #ekla
je Ka#i+a%
- Kako to ostane u #anote'i dok se k#e(e&. - upita Ejla, poku&aaju(i $u#nuti #o$oe u "olji polo'aj%
- ,o (e ti poslu'iti za to - od$oo#i Ka#i+a, uze&i d#o kako "i podup#la to nesp#etno pok#ialo za
$lau%
- Nije ni !udo &to me$ace#osi imaju tako k#upan #at -#ekla je Ejla% T#e"aju im mi&i(i samo da "i to
d#'ali%
Loci su p#ilazili sa st#ane $dje im je jeta# pu)ao u lice i odnosio ljudski mi#is dalje od osjetljii)
jelenji) nosoa% 3austaili su se kad su mo$li idjeti 'iotinje% Jeleni su "#stili nje'no mlado li&(e na
niskom $#mlju
- 5#omat#aj i) - ti)o #e!e 1'ondala#% - Vidi& li kako malo jedu, a onda podi$nu $lau. ,nda nap#ae
nekoliko ko#aka i opet po!nu jesti% Mi (emo opona&ati nji)oe pok#ete% Nap#ai nekoliko ko#aka
p#ema njima i onda spusti $lau, "a& kao da si jelen koji je up#ao u$ledao so!no mlado li&(e i zastao
da malo $#icne% ,nda po$ledaj $o#e% 1ok tako $leda&, mo#a& "iti sa#&eno mi#na% Nemoj $ledati
iz#ano u nje$a, ali d#'i to$ k#upno$ mu'jaka na oku i nemoj se nimalo pomaknuti kada idi& da te
$leda%
*ad (emo se #azi(i na isti na!in na koji to oni #ade% 1ok im se ne p#i"li'imo, 'elimo da misle kako smo
i mi samo neko stado% *ak#ij soja koplja &to "olje mo'e&% Kad se k#e(e&
AFJ
d#'i i) okomito iza soji) #o$oa i ne mi!i se sui&e "#zo -#ekao joj je%
Ejla je pozo#no slu&ala upute% ,o je "ilo zanimljio% 5#oela je $odine p#omat#aju(i dilja sto#enja,
pose"no meso'de#e, ali i 'iotinje koje je loila% 5omno i) je p#ou!aala, upijaju(i saki detalj%
Nau!ila je kako (e im u(i u t#a$, a kona!no je nau!ila i kako (e i) uloiti, ali nikada #anije se nije
p#eta#ala da je i sama 'iotinja% Najp#ije je p#omat#ala ostale loce, a onda je pozo#no $ledala jelene%
To &to je od#asla u!e(i kako (e #azumjeti pok#ete i poze !lanoa 5lemena dalo joj je izjesnu o&t#inu
zapa'anja% Imala je o&t#o oko za detalje, za najsitnije k#etnje 'iotinja% 7ledala je kako ot#esaju $laom
da "i se #ije&ili zujai) insekata i "#zo je nau!ila opona&ati taj pok#et% Nesjesno je od#e+iala
#emensko t#ajanje ti) pok#eta, p#ocjenjuju(i koliko du$o d#'e $lau dolje i kako du$o $ledaju uokolo%
=ila je uz"u+ena z"o$ to$ noo$ na!ina loa i to ju je p#ila!ilo% Kada se s locima pomakla nap#ijed
p#ema sojoj loini, osje(ala se $otoo poput jelena%
Ejla je iza"#ala, 'iotinju koju je namje#aala $a+ati i polako joj se p#imicala% Najp#ije je mislila kako
"i mo$la poku&ati s de"elom 'enkom, no onda je odlu!ila da 'eli #o$oe pa se p#edomislila i umjesto
'enke oda"#ala jedno$ mlado$ teli(a% 1'ondala# joj je #ekao da (e se meso podijeliti sima, ali ko'a,
#o$oi, tetie i se ostalo &to se mo'e isko#istiti p#ipada locu koji je u"io 'iotinju%
Kad su se loci na&li e( $otoo us#ed stada, idjela je kako 1'o)a#an daje #anije u$oo#en znak%
Loci su sada d#'ali sp#emna koplja, a Ejla i 1'ondala# su soja staili u soje "aca!e% 3nala je da je
mo$la e( dano p#ije odapeti soje koplje, no e(ina loaca nije imala "aca!, a njezin "i )itac
#astje#ao ostale jelene p#ije ne$o "i ostali loci "acili soja koplja%
Kad je 1'o)a#an idio da su si sp#emni, dao im je d#u$i, k#atak znak% 7otoo kao jedan, si su loci
odjednom "acili koplja% Nekoliko jelena je podi$lo $lae i po!elo "je'ati p#ije ne$o su s)atili da su
e( po$o+eni% 5onosni mu'jak je #iknuo daju(i im znak za "ije$, no slijedila $a je samo jedna 'enka sa
sojim lanetom% To je "ilo tako "#zo, tako neo!ekiano da su ostali "ili u &oku dok su se upinjali ne "i
AG@
li u!inili ko#ak, a onda pali na koljena, dok je on elikim skokoima "je'ao u daljinu%
Loci su po&li po$ledati soju loinu, da se 'iotinje koje su mo'da jo& 'ie ne "i du$o mu!ile i kako
"i p#oje#ili kome p#ipada koja% Koplje sake oso"e "ilo je ozna!eno uk#asima koji su jasno pokaziali
!ije je% ; sakom slu!aju, satko od loaca je mo$ao p#epoznati soje o#u'je, no oaki jasni znakoi
su otklanjali saku sumnju i time su "ili iz"je$nuti si mo'e"itni nespo#azumi% Ako su koplja
nekolicine loaca po$odila isti cilj, poku&ali su od#editi !iji je po$odak "io sm#tonosan% Ako se to nije
mo$lo jasno ust#diti, onda su dijelili loinu%
=#zo se saznalo da je Ejlino manje i lak&e koplje o"o#ilo mlado tele% Neki od loaca su znali da je taj
mladi mu'jak "#stio neki $#m malo podalje od ostali) i to na sup#otnoj st#ani od one s koje su se loci
p#ik#ali% Nije to "ila laka meta i, o!i$ledno, nitko $a d#u$i i nije poku&ao $a+ati ili $a ni!ije d#u$o
koplje nije p#ona&lo% Ljudi su sada $oo#ili ne samo o tom dalekometnom o#u'ju ne$o i o njezinoj
je&tini u #ukoanju s njim pa su se pitali koliko (e im je'"e t#e"ati da se "udu mo$li mje#iti s njom%
Neki su "ili oljni poku&ati, ali ostali su p#omat#ali do"a# ulo i nisu "ili si$u#ni "i li im taka t#ud "io
pot#e"an%
Manela# je p#i&ao 1'o)a#anu i jo& nekima iz 1eete 8pilje me+u kojima su "ili i 1'ondala# i Ejla% -
8to ste saznali o "izonima. - pitao je%
*e to plani#anje i p#ip#eme za lo izazalo je eliko uz"u+enje, no t#a$anje za jelenima i sam lo
do$odio se tako "#zo i "io je tako u!inkoit, da je to locima ostailo izjestan i&ak ene#$ije koju nisu
sti$li ut#o&iti%
- *tado se ponoo k#etalo na sjee#, p#ema o"o#u - od$oo#io je 1'ondala#%
- Misli& li zaista da "i se oni mo$li dooljno p#i"li'iti da "ismo jo& danas mo$li to o"aiti. - upita
1'o)a#an% - Jo& je uijek p#ili!no #ano i ne "i) imao ni&ta p#oti ako "ismo uloili nekoliko ti) "izona%
- Mo'emo i) p#isiliti da se dooljno p#i"li'e - #ekao je 1'ondala#%
- Kako. - upita Ka#i+a% 1'ondala# je p#imijetio kako sada u njezinom $lasu nema onoliko sa#kazma
koliko $a je "ilo dan #anije%%
AG?
- Manela#e, ti zna& $dje je taj o"o#. I koliko "i #emena t#e"alo locima da odade sti$nu tamo. -
upita 1'ondala#%
- 1a, ali Ti<ona ti to mo'e #e(i "olje od mene - od$oo#io je Manela#% Ta mlada 'ena nije "ila samo
do"a# izi+a! ne$o i do"a# loac% 5#i&la im je kad je !ula soje ime i idjela kako je Manela#
k#etnjom #uke pozia% - Koliko je daleko odade do o"o#a.
T#enutak je #azmi&ljala, osmot#ila polo'aj sunca na ne"u i onda #ekla - Ako (emo i(i "#zim ko#akom,
mislim da "ismo tamo mo$li sti(i ne mno$o kasnije od #emena kada je sunce u naji&oj to!ci% Ali kad
sam i) ja posljednji puta idjela, "izoni nisu "ili "lizu to$ mjesta%
- Kad smo i) mi p#ona&li k#etali su se up#ao u tom smje#u, a mislim da "ismo uz pomo( konja i uka
mo$li u"#zati to nji)oo k#etanje - #ekao je 1'ondala#% - Ejla je to e( i #anije #adila%
- A &to ako am to ne uspije. 8to ako do+emo tamo a "izona nema. - pitao je Kime#on% ,n nije !esto
i+ao 1'on-dala#a otkad se oaj #atio, a ni Ejlu, i p#emda je !uo mno$o p#i!a o sojem p#ijatelju i toj
'eni koju je sa so"om doeo, nije "io toliko izlo'en sim tim iznena+enjima koje su oi sa so"om
donijeli% 1o jut#os i) nije idio ni kako ja&u konje i nije "io nimalo si$u#an da (e im oo po(i za
#ukom%
- Tada (e nam t#ud "iti uzaludan, no ne "i nam "ilo p#i puta da se ne&to tako do$odi - #ekao je
Manela#%
Kime#on sle$ne #amenima i pomalo i#oni!no se osmje)ne - Mislim da je to to!no - #ekao je%
- Ima li itko d#u$i jo& kaku p#imjed"u u ezi s tim. Mo$li "ismo se zadooljiti i s oim jelenima -
#ekao je 1'o)a#an% - *ada i) u sakom slu!aju mo#amo #askomadati%
- To ne(e "iti p#o"lem - #ekao je Manela#% - Ti<ona as mo'e poesti do o"o#a% ,na zna put% Ja (u se
#atiti do *tijene diju #ijeka i o#$anizi#ati nekoliko ljudi da zapo!nu #ezati meso, a poslat (u i $lasnike
do d#u$i) &pilja da nam do+u pomo(i% T#e"at (e nam pomo( ako "udete imali s#e(e s loom na "izone%
- Ja sam sp#eman poku&ati s "izonima% -Ja idem%
- Ra!unajte na mene%
Nekoliko se ljudi d#a$ooljno jailo%
AGA
- ; #edu, - #ekao je 1'o)a#an - as doje po+ite nap#ijed i idite mo'ete li u"#zati to k#etanje "izona
p#ema klopci% Mi ostali (emo sti(i tamo !im "udemo mo$li%
Ejla i 1'ondala# su k#enuli p#ema konjima% Vuk je "io pose"no #adostan kada i) je idio kako dolaze%
Nije mu se si+alo &to je "io oako <izi!ki onemo$u(en% Ejla $a nije !esto ezala i on nije na to
naikao% Iz$ledalo je da su se konji tome mno$o lak&e p#ila$odili, no i d#u$e nji)oe aktinosti su
!e&(e "ile pod nadzo#om% 5opeli su se na konje i "#zo od-ja)ali, a uk je t#!ao uz nji), ostaljaju(i
pje&ake koji su i) p#omat#ali kako "#zo nestaju u daljini% Istina je% Konji se k#e(u "#'e ne$o ljudi%
,dlu!ili su najp#ije oti(i do o"o#a kako "i mo$li p#ocijeniti koliko su "izoni udaljeni od to$ mjesta%
Ejla je "ila zadiljena tom k#u'nom klopkom i t#e"alo joj je ne&to #emena da je #az$leda% *astojala se
od mno$o mali) sta"ala i t#upaca, a pukotine su p#ete'no "ile napunjene $#mljem, ali i sa!im d#u$im
&to su ljudi mo$li p#ona(i, kao &to su kosti i #o$o-lje% ,"o# je "io podi$nut p#ije nekoliko $odina i
otad se malo pomaknuo s p#o"itno$ mjesta% Niti jedno od sta"ala od koji) je "io sastaljen nije "ilo
za"ijeno u tlo% =ila su samo zajedno sezana, !#sto <iksi#ana jedno uz d#u$o, kako i) se ne "i p#o"ilo
kad se neko sto#enje zaleti u taku o$#adu% Taka je o$#ada imala izjestan elasticitet pa "i se p#i
uda#cu o nju samo pomaknula, a ponekad se, p#i ekst#emno siloitom naletu, pomaknula cijela
konst#ukcija
Mno$o je ljudi tu t#e"alo ulo'iti eliki napo# sa "i se sas-jekla sta"la i $#ane pa i) se douklo na neko
lo$i!no mjesto, pose"no kada se #adilo o #lo p#ost#anim t#anjacima "ez sta"ala, a onda od to$a
sa$#aditi o$#adu koja je mo$la podnijeti uda#ce te&ki) 'iotinja koje su se u nju na$u#ale i po#emene
nalete oni) koje su "ile iz"ezumljene od st#a)a%% *ake su $odine ljudi pop#aljali taj o"o# i mijenjali
dijeloe koji su ist#unuli ili otpali% 5oku&aali su je od#'ati u do"#om stanju onoliko du$o koliko se je
to mo$lo% =ilo ju je lak&e pop#aljati ne$o ponoo $#aditi, pose"no zato &to je taki) klopki "ilo i&e,
#aspo#e+eni) na st#ate&kim lokacijama%
,aj o"o# je "io podi$nut u uskoj dolini kojoj je s jedne st#ane "io isok zid niza apnenacki) litica, a
s d#u$e st#mine "#e'uljaka i koja se nalazila, na p#i#odnom putu kojim su se
AGB
'iotinje selile% Nekada je tuda p#otjecala #ijeka, a i sada su, s #emena na #ijeme, po#&inske ode
znale ispuniti su)o #ije!no ko#ito% Loci su oamo dolazili tek ponekad0 !ini se da 'iotinje "#zo
s)ate ako je neki od#e+en dio nji)oa puta uijek opasan pa $a onda nastoje zao"i(i%
,ni koji su dolazili pop#aiti o$#adu donosili su sa so"om i lako p#enosie o$#ade i panele koji su se
postaljali tako da poput lijeka usmje#aaju k#etanje 'iotinja natje#ani) u dolinu #ano p#ema oto#u
o"o#a% Naj!e&(e su loci imali #emena postaiti iza taki) panela manje $#upice ljudi koji su napadali
saku 'iotinju koja "i poku&ala uma(i i nije se )tjela k#etati p#ema klopci% A kako je oo "io p#ili!no
neplani#an, spontan lo, tamo, iza ti) dijeloa, jo& nije "ilo niko$a% No Ejla je opazila otpatke ko'e i
odje(e, komade istkani) pojasea i elike snopoe t#ae p#i!#&(ene na kolce i za"odene u te panele ili
o$#adu ili su tu "ili tek p#itisnuti kamenjem%
- 1'ondala#e - pozala $a je% 1oja)ao je do nje% 5odi$la je komad ko'e i poezane lati t#ae - *e &to
se ijo#i ili pok#e(e na neuo"i!ajen na!in ima s#)u zapla&ianja "izona, pose"no kada su u "ije$u,
"a#em je tako "ilo onda kada smo tje#ali "izone u o"o# Lalje$ lo$o#a% To t#e"a isko#istiti tako da se
time t#ese p#ed 'iotinjama kada i) se tje#a p#ema o"o#u, kako ne "i po"je$le u st#anu% Misli& li da "i
se netko ljutio ako "ismo si posudili nekoliko ti) komada. Mo$li "i nam do"#o do(i p#i poku&aju da
natje#amo k#do oamo%
-Ima& p#ao% To i slu'i za tu s#)u - slo'io se 1'ondala#% *i$u#an sam da nam nitko ne(e zamje#iti ako
uzmemo pa nam to pomo$ne natje#ati "izone u klopku%
Napustili su dolinu i uputili se p#ema onom mjestu $dje su posljednji puta idjeli k#do% Nije "ilo te&ko
na(i t#a$ koje$ su 'iotinje, spo#o se k#e(u(i, ostaljale za so"om i sada su "ile jo& ne&to "li'e dolini
ne$o p#ije% =ilo je, se zajedno, ne$dje oko pedesetak 'iotinja, mu'jaka, 'enki i teladi% K#enuli su
kako "i se kasnije okupili u $olemo selid"eno k#do u kako (e se p#eto#iti do k#aja ljeta%
; izjesno do"a $odine "izoni "i se okupljali u tako $olema k#da da su iz$ledali poput tamnosme+e
k#iudae #ijeke p#o&a#ane du$im, c#nim #o$oima% Katkad "i se pak #az"ili u manje $#upe, ponekad
ne e(e od p#o&i#ene o"itelji, ali #ado su se okupljali u ne&to e(a k#da%% *oju si$u#nost su
AGE
nalazili u "#ojnosti k#da% I mada su 'iotinje koje su i) napadale, pose"no &piljski laoi i !opo#i
ukoa, !esto uloili neko$ "izona iz k#da, to je naj!e&(e "io neki spo# i sla", &to je omo$u(aalo da
zd#ai i sna'ni p#e'ie%
5olako su p#i&li k#du, no "izoni su i) jeda zamijetili% Konji nisu "ili 'iotinje koje "i za nji)
p#edstaljale opasnost, iako im se po$led du'e zad#'ao na Vuku% =ili su sjesni nje$oe nazo!nosti, ali
nisu pani!a#ili0 jednostano su $a zao"ilazili, osje(aju(i da jedan uk ne mo'e o"o#iti 'iotinju
eli!ine "izona% ; p#osjeku, mu'jaci su p#i #)u soje $#"e na le+ima "ili isoki da met#a i "ili su
te&ki jednu tonu% Imali su du$a!ke c#ne #o$oe i du$a!ku "#adu &to je st#&ila iz !#sti) !eljusti% 6enke
su "ile manje, no i mu'jaci i 'enke su "ili "#zi i a$ilni, sposo"ni uspinjati se st#mim o"#oncima i
p#elaziti znatne p#ep#eke%
;zdi$nuta #epa i spu&tene $lae, mo$li su "#zo t#!ati i na du$e staze, !ak i po kamenitom te#enu%
=izonima nije smetala oda i "ili su do"#i plia!i, a soje "i $usto k#zno osu&ili aljanjem po pijesku
ili zemlji% ,"i!no "i pasli ue!e#, a danju su se odma#ali p#e'iaju(i% *lu) i nju) su im "ili do"#o
#azijeni% ,d#astao "izon mo$ao je "iti siloit i a$#esian pa $a je "ilo te&ko u"iti slu'e(i se zu"ima,
pand'ama ili kopljima, ali od jedno$ se "izona mo$lo do"iti djesto i pedeset kilo$#ama mesa plus
masno(e, kosti, ko'a, una i #o$oi% =ile su to ponosne i plemenite 'iotinje pa su il. oni koji su i)
loili &toali i diili se nji)ooj snazi i )#a"#osti%
- 8to misli&, s !im "ismo i) naj"olje natje#ali da k#enu. -upita 1'ondala#% - ,"i!no i) loci puste neka
se k#e(u sojim lastitim tempom i samo i) polako poku&aaju usmje#iti p#ema o"o#u, "a#em dok mu
ne p#i+u "lizu%
- Kada smo putuju(i oamo loili, nastojali smo odojiti jednu 'iotinju od k#da% *ada 'elimo da se
zajedno po+u u istom smje#u, p#ema dolini - #ekla je Ejla% - Mislim da (e se pok#enuti "udemo li ja)ali
iza nji) i ikali, a pomo$lo "i i ako "ismo ma)ali oim k#pama, pose"no ako "i neki "izon 'elio
umaknuti% Ne 'elimo pok#enuti stampedo u po$#e&nom smje#u% I Vuk i) je olio tje#ati, no do"a# je i
p#i poku&ajima da i) d#'i na okupu%
,smot#ila je polo'aj sunca na ne"u i poku&ala p#ocijeniti kada "i mo$li sti(i do o"o#a, pitaju(i se
koliko su "lizu loci%
AGF
5a, pomislila je, sada je a'no samo to da i) pok#enemo u smje#u klopke%
K#enuli su u p#acu o"#atnom od smje#a u kojem su )tjeli pok#enuti k#do, a onda su, po$leda&i se,
kimnuli i $lasnim poicima potje#ali konje p#ema k#du% Ejla je u jednoj #uci d#'ala snop t#ae a u
d#u$oj komad ko'e, a mo$la se slu'iti o"jema #ukama je# p#i ja)anju nije mo#ala d#'ati nikaka ula# ili
uzde s kojima "i up#aljala s Njiskinim k#etanjem%
Kad je p#i puta zaja)ala Njisku "ilo je to pose spontano i nije u!inila nikaka poku&aj da up#alja
konjem% Jednostano se p#imila za $#iu i pustila 'iotinju neka t#!i% =io ju je ispunio osje(aj slo"ode i
uz"u+enja je# joj se !inilo da leti poput jet#a% Konj je tada "io sam uspo#io i #atio se u dolinu% Ta
dolina je "ila jedini dom za koje$ je konj znao% Kasnije Ejla nije mo$la p#estati ja)ati, no u po!etku je
uje'"aanje konja "ilo nesjesno% Ejla je tek kasnije s)atila da se je ko#istila p#itiskanjem konja i
pok#etima koji su si$nalizi#ali njezine namje#e%
Kada je Ejla p#i puta loila eliku loinu, sama, nakon &to je "ila napustila 5leme, $onila je k#oz
soju dolinu stado konja p#ema stupici koju je sama iskopala% Nije znala da je ko"ila koja je upala u tu
jamu imala 'd#ije"e, se dok nije spazila kako $a )ijene p#o$one% *ojom je p#a(kom #astje#ala te
$adne 'iotinje, spasi&i 'd#ije"e i&e z"o$ to$a &to je m#zila )ijene ne$o zato &to je 'eljela spasiti
'iotinju, no kad $a je e( spasila osje(ala je i o"ezu da se o njemu "#ine% Ve( je mno$o #anije "ila
nau!ila da mladun!e mo'e jesti se &to jede nje$oa mati, samo ako je dooljno mekano, pa je ku)ala
ka&icu od z#nja i time )#anila mladu 'd#e"icu%
Ejla je "#zo s)atila kako je, spasi&i to$ konji(a, samoj se"i nap#aila uslu$u% =ila je sama u dolini pa
je "ila za)alna na d#u&tu koje joj je #adilo 'io "i(e s kojim je dijelila soj usamljeni!ki 'iot% Nije
joj "ila namje#a p#ipitomiti konja i nikada nije o tome ni #azmi&ljala na taj na!in% Konja je smat#ala
sojom p#ijateljicom% Kasnije je ko"ila postala p#ijateljica koja je Ejli dopu&tala da joj se popne na le+a
i koja je i&la tamo $dje je Ejla 'eljela zato &to je tako )tjela%%
Kad se je p#i puta tje#ala, Njiska je na neko #ijeme napustila Ejlu i oti&la 'ijeti sa stadom dilji)
konja, no kad je pastu) njezino$ stada u$inuo, opet se #atila Ejli%
AGG
,'d#ije"ila se nedu$o nakon &to je Ejla p#ona&la #anjeno$ mu&ka#ca, tj% 1'ondala#a% ,n je 'd#ijepcu
dao ime i o"u!aao $a, p#onalaze(i tu soje lastite metode% Izmislio je ula# koje mu je poma$ao
usmje#aati i kont#oli#ati mlado$ pastu)a% Ejla je taj ula# d#'ala ko#isnim pa je njime ezala Njisku kad
ju je )tjela d#'ati podalje od neko$ pod#u!ja, a 1'ondala# kada je mo#ao oditi Njisku% ,n je #ijetko
kada poku&aao ja)ati ko"ilu je# nije u potpunosti #azumio znakoe kojima se Ejla slu'ila up#aljaju(i
konjem, a ko"ila pak nije #azumjela nje$oe znakoe% Iste take p#o"leme imala je i Ejla s T#ka!em%
Ejla je po$ledala 1'ondala#a koji je ju#io za "izonima, up#aljaju(i T#ka!em s lako(om, ma&u(i
snopom t#ae isp#ed nosa mladom "iku, kako "i $a naeo da pot#!i s ostalima% *pazila je p#est#a&enu
k#au koja je po&la u sup#otnom smje#u pa je k#enula za njom, no Vuk je p#ije sti$ao do 'iotinje i
#atio je nazad% Ejla se nasmije&ila $ledaju(i Vuka koji je u'iao tje#aju(i "izone% Na sojem $odinu
dana du$om putu s istoka, p#elaze(i #anice i slijede(i Veliku Rijeku, si su oni - i mu&ka#ac i 'ena i
konji i uk - nau!ili su#a+iati i zajedno loiti%
1ok su se p#i"li'aali uskoj dolini, Ejla spazi neko$ !ojeka kako stoji sa st#ane i ma&e joj, pa ispusti
uzda) olak&anja% Loci su sti$li% /im "izoni u+u u dolinu, loci (e i) usmje#aati, no nekoliko "izona
na !elu stada poku&aalo je sk#enuti% Na$nula se nap#ijed, daju(i tako Njiski znak da po'u#i% Kao da je
!itala 'enine misli, ko"ila po'u#i p#esje(i put jednom "izonu koji nije pokaziao olju nastaiti se
u'im putem% Kad mu se Njiska p#i"li'ila, Ejla je ikala, ma&u(i snopom t#ae i itlaju(i ko'om p#ed
nosom te lukae sta#e k#ae i uspjela ju je #atiti nazad u k#do% ,stali "izoni su i) slijedili%
To doje ljudi na konjima i uk uspjeli su od#'ati "izone na okupu i natje#ati i) t#!ati u istom smje#u,
no &to su se i&e p#i"li'aali o"o#u to je i dolina "ila se u'a, &to je uspo#aalo 'iotinje koje su u toj
$u'i nalijetale jedna na d#u$u% Ejla spazi "ika koji se sp#emao odsko!iti u st#anu kako "i iz"je$ao taj
p#itisak iza se"e%
Neki je loac istupio iza zaklona nap#aljeni) od panela i poku&ao $a zaustait kopljem% ,#u'je je
po$odilo cilj, ali to nije "ila sm#tonosna #ana i 'iotinja se nastaila k#etati% Loac
AGH
je odsko!io nazad i poku&ao se maknuti s puta sk#iaju(i se iza panela, no za mo(no$ "ika je to "ila
k#)ka "a#ije#a% Razja#ena od "oli koju je p#ouz#o!ila #ana, $olema #utaa 'iotinja je i$no#i#ala panel
od"aci&i $a u st#anu% 3ajedno s panelom pao je i !ojek i u cijelom tom mete'u "izon $a je p#e$azio%
7ledaju(i to s u'asom, Ejla pose$ne za kopljem kako "i $a u"acila u e( sp#eman "aca!, a onda idje
kako je jedno koplje uda#ilo u "izona% Ispucala je i soje koplje, pa potje#a-la Njisku nap#ijed, ne
o"azi#u(i se na opasnost koja je p#ijetila od ostali) 'iotinja, a onda je sko!ila s konja i p#ije ne$o se
zaustaio% ,d$u#nula je panel i kleknula pok#aj !ojeka koji je le'ao nedaleko o"o#eno$ "izona% /ula
je kako !ojek stenje% =io je 'i%
AG:
?B
, a oznojena, Njiska se ne#ozno p#opinjala dok je ostatak "izona p#otutnjio pok#aj nji), k#e(u(i se
p#ema o"o#u% 1ok je s ko&a#e na konju uzimala #e(u s lijekoima, Ejla je na t#enutak po$ladila ko"ilu
kako "i je umi#ila, no misli su joj e( "ile us#edoto!ene na ono$ !ojeka i #azmi&ljanje &to "i mo$la
u!initi da mu pomo$ne% Nije ni "ila sjesna da se oto# na o"o#u zato#io za 'iotinjama koje su u&le u
stupicu, a ni to$a da su loci e( otpo!eli sustano u"ijati one 'iotinje koje su 'eljeli%
Vuk je u'iao p#o$one(i 'iotinje, ali se zaustaio i p#ije ne$o se oto# na o"o#u zato#io i k#enuo
t#a'iti Ejlu% Na&ao ju je kako kle!i pok#aj #anjeno$ !ojeka% Ljudi su se po!eli u k#u$u skupljati oko
nje i !ojeka na tlu, ali kako je i uk "io tu, d#'ali su se na izjesnoj udaljenosti% Ejla nije "ila sjesna
to$a da je ljudi $ledaju i po!ela je p#e$ledaati #anjenika% =io je u nesijesti, no mo$la je napipati
sla"a&ne otkucaje 'ile na #atu ispod !eljusti% Rasto#ila mu je odje(u%
Nije "ilo k#i, no na p#sima i t#"u)u mu se e( po!ela sta#ati elika, plao -c#na mod#ica% ,p#ezno je
opipaala p#sa i t#"u) oko se ja!e mod#ice% Na jednom mjestu je p#itisnula% /ojek se t#znuo
ispusti&i "olni k#ik, no nije se osijestio% ,slu&nula mu je disanje i !ula ti)o k#kljanje, a onda idjela
kako mu s kuta usana te!e k# i znala je da ima unut#a&nje po#ede%
5odi$la je po$led i u$ledala 1'ondala#oe p#odo#no plae o!i i onu poznatu "o#u za"#inutosti, a onda
je idjela d#u$u, isto taku "o#u i upitan po$led% ,dma)nula je $laom, $ledaju(i 1'o)a#ana%
- 6ao mi je - #ekla je% - ,a 'iotinja $a je p#e$azila% - 5o$ledala je u"ijeno$ "izona koji je le'ao
nedaleko !ojeka% -*lomljena su mu #e"#a% Re"#a mu p#o"ijaju plu(a i ne znam &to jo&% Ima unut#a&nje
k#a#enje% =ojim se da se tu i&e ni&ta ne mo'e u!initi% Ako je imao d#u'icu, netko "i je mo#ao pozati%
=ojim se da (e on e( p#ije jut#a )odati sijetom du)oa%
AGJ
- Neeeee2 - za!uo se k#ik iz $omile% Neki mladi( se p#o$u#ao nap#ijed i "acio se na tlo pok#aj !ojeka%
- To nije istina2 To ne mo'e "iti istina2 ,tkud ona zna. *amo zelandone to znaju% ,na !ak nije ni na&a2
- To je nje$o "#at - #ekao je 1'ondala#%
Mladi( je poku&ao za$#liti !ojeka na tlu, a onda je ok#enuo $lau po#ije+eno$, poku&aaju(i natje#ati
"#ata da $a po$leda% - 8iona#e, p#o"udi se2 Molim te, p#o"udi se2 -jauknuo je mladi(%
- Nemoj, Renokole% * tim mu ne poma'e&% - Vo+a 1eete 8pilje je poku&ao pomo(i mladi(u ustati, no
oaj se usp#otiio i od$u#nuo $a%
- ; #edu je, 1'o)a#ane% 5usti $a neka ostane uz nje$a% =#at se ima p#ao op#ostiti s njim - #ekla je
Ejla, zapazi&i da se !ojek po!eo micati pa je dodala - No "#at "i mo$ao do(i k sijesti i onda (e
t#pjeti "oloe%
- Ejla, za# nema& u toj #e(i malo #"ine ko#e ili ne!e$ p#oti "oloa. - upita 1'ondala#%
- Na#ano da imam, ali mislim da on sada ne "i smio ni&ta piti% Ne k#aj ooliki) unut#a&nji) po#eda% -
3astala je i onda #ekla - Ali mo'da "i mu pomo$ao kaka topli o"lo$% Mo$la "i) poku&ati% Najp#ije $a
mo#amo ne$dje udo"no smjestiti i t#e"at (e nam d#a za at#u i topla oda% 1'o)a#ane, ima li on
d#u'icu. - opet je upitala% /ojek je kimnuo% - ,nda "i netko mo#ao oti(i po nju, a i po 3elandonu%
- Na#ano - #ekao je 1'o)a#an, odjednom sjestan njezino$ !udno$ na$laska u $oo#u, p#emda je do
to$ t#enutka na to pose za"o#aio%
Jaio se Manela# - Neka nekoliko ljudi pot#a'i mjesto kamo (emo staiti to$ !ojeka, ne$dje podalje
od oo$ loi&ta $dje (e mu "iti udo"nije%
- 3a# nije u onoj litici jedna mala &pilja. - upita Ti<ona%
- Mo#ala "i "iti ne$dje u "lizini - #ekao je Kime#on%
- Ima& p#ao - slo'io se Manela#% - Ti<ona, uzmi nekoliko ljudi pa na+ite za nje$a kako z$odno
mjesto%
- Mi (emo po(i s njom - #ekao je Kime#on i poeo neke ljude iz 1#u$e i *edme 8pilje koji su se "ili
p#id#u'ili lou%
- =#ameale, mo'da "i ti mo$ao o#$anizi#ati ljude koji (e se po"#inuti za d#a i at#u% A mo#amo jo&
nap#aiti i ne&to na !emu (emo $a nositi% Neki ljudi su ponijeli k#zna za spaanje
AH@
pa (emo mu dati i to i se &to mu mo'e zat#e"ati - nastaio je Manela#, a onda je doiknuo locima -
T#e"a nam do"a# t#ka!, netko tko (e odnijeti po#uku u *tijenu diju #ijeka%
- 5usti mene - #ekao je 1'ondala#% -Ja mo$u odnijeti po#uku, a naj"olji t#ka! odje je T#ka!%
- Mislim da si tu u p#au%
- ,nda "i mo'da mo$ao nastaiti i do 1eete 8pilje pa doesti oamo Relonu i 3elandonu - #ekao je
1'o)a#an% -Reci 5#olei &to se do$odilo% ,na (e znati o#$anizi#ati se &to t#e"a% 3elandona "i t#e"ala
"iti ta koja (e o"aijestiti 8iona-#ou d#u'icu% Mo'da (e ona )tjeti o"jasniti Reloni &to se do$odilo,
no to p#epusti njoj%
1'o)a#an se ok#enuo p#ema locima koji su jo& uijek stajali oko po#ije+eno$ !ojeka, a e(ina i) je
"ila iz 1eete 8pilje - Ra&ema#e, sunce je isoko i postaje se i&e #u(e% *kupo smo platili dana&nji
ulo pa nemojmo pustiti da to p#opadne% =izonima t#e"a izaditi ut#o"u i ode#ati ko'e% Ka#i+a i
Jedanaesta &pilja su e( zapo!eli, ali si$u#an sam da "i im pomo( do"#o do&la% *ola"ane,mo'da "i ti
mo$ao uzeti pa# ljudi i pomo(i =#amealu oko d#a, at#e i se$a &to Ejli mo'e zat#e"ati, a kad
Kime#on i Ti<ona na+u z$odno mjesto, mo'e& pomo(i odnijeti 8iona#a%
- Netko "i mo$ao jaiti i ostalim 8piljama da nam t#e"a pomo( - #ekao je =#ameal%
- 1'ondala#e, kad se "ude& #a(ao mo$ao "i se usput zaustaiti i jaiti im &to se do$odilo - #ekao je
1'o)a#an%
-Kad do+e& do *tijene diju #ijeka, #eci im neka upale si$-nalnu at#u% - #ekao je Manela#%
- 1o"#a zamisao - slo'io se 1'o)a#an% - Tako (e 8pilje znati da ne&to nije u #edu pa (e o!ekiati
$lasono&u% - K#enuo je p#ema 'eni, onoj st#ankinji koja (e je#ojatno jedno$a dana postati !lanica
nje$oe 8pilje, a je#ojatno i zelandona i koja je e( dop#inosila koliko je mo$la - ;!ini za nje$a se
&to mo'e&, Ejla% 1oest (emo oamo nje$ou d#u'icu i 3elandonu !im "udemo mo$li% Ako ti i&ta
zat#e"a, #eci *ola"anu% ,n (e ti se na"aiti%
- Iala ti, 1'o)a#ane - #ekla je, a onda se ok#enula 1'on-dala#u% - Ako ka'e& 3elandoni &to se
do$odilo, ona (e si$u#no znati &to t#e"a ponijeti, ali !ekaj da po$ledam u soju #e(u% Ima nekoliko
t#aa koje "i) 'eljela da donese, ako i)
AH?
ima% I poedi Njisku sa so"om% Tako (e& mo(i ko#istiti nosiljku i na njoj dou(i se sta#i oamo, je#
ona je na to naikla i&e ne$o T#ka!% /ak "i mo$ao na toj nosiljci doesti 3elando-nu, a 8iona#oa
d#u'ica "i mo$la ja)ati na Njiskinim le+ima, ako 'ene to "udu )tjele%
- Ne znam, Ejla, 3elandona je p#ili!no te&ka - #ekao je 1'ondala#%
- *i$u#na sam da Njiska to mo'e podnijeti% Ti samo t#e"a& slo'iti neko udo"no sjedalo% - Tada joj se na
licu pojai onaj iz#az koji je pokaziao da s nat#u)om i#onije p#i)a(a ne "a& u$odnu !injenicu - Ali
ima& p#ao, e(ina ljudi nije naikla putoati slu'e(i se konjima% *i$u#na sam da (e te 'ene #adije
pje&a!iti, ali t#e"at (e im &ato# i d#u$a op#ema% Nosiljka mo'e i za to poslu'iti%
Ejla je s Njiske skinula putne ko&a#e, p#ije no &to joj je staila o#mu i u'e koje je za nju "ilo p#iezano
i p#u'ila 1'on-dala#u% ,n je d#u$i k#aj u'eta p#iezao za T#ka!e ula#, ostai&i dooljnu du'inu da i)
ko"ila mo'e slijediti i onda je po&ao% No ko"ila nije "ila naikla )odati iza pastu)a koje$ je o'd#ije"ila%
;ijek je on slijedio nju% I mada je 1'ondala# sjedio na T#ka!eim le+ima up#aljaju(i nje$oim
k#etanjem pomo(u uzde, Njiska je stajala malo isp#ed nje$a i !inilo se da je osjetila kamo !ojek 'eli
i(i%
/ini se da su konji sp#emni liciti#ati kada je #ije! o nji)oim ljudskim p#ijateljima, pomisli Ejla smiju(i
se u *e"i, $ledaju(i i) kako odlaze, se dok to nije po#emetilo njezin osje(aj za p#io#itet sta#i koje
sada mo#a u!initi% Kad se ok#enula, idjela je da je Vuk p#omat#a%, kad su konji odlazili dala mu je
znak neka ostane i sada je st#pljio !ekao%
Njezin i#oni!an unut#a&nji smije) potaknut pona&anjem konja "#zo je minuo kada je po$ledala !ojeka
koji je le'ao tamo $dje je pao% - Nje$a mo#amo nositi, 1'o)a#ane - #ekla je%
Vo+a je kimnuo i pozao nekoliko ljudi% Imp#oizi#ali su nosila e'u(i koplja zajedno da "i do"ili
!#ste motke, a onda su izme+u dije take motke ezali odje(u% Kad su se Kime-#an i Ti<ona #atili i
#ekli $dje se u "lizini nalazi &pilja, !ojeka su op#ezno p#emjestili na nosila i "io je sp#eman za
t#anspo#t% Ejla je pozala Vuka k se"i dok su !eto#ica, satko d#'e(i soj k#aj motki, podizala nosila%
AHA
Kad su sti$li, Ejla je pomo$la ljudima o!istiti neeliko udu"ljenje &to se u #anini tla nalazilo u
apnena!koj stijeni, a koje je odoz$o "ilo natk#ieno malenom policom% 3emljano tlo je "ilo
p#ek#ieno su)im li&(em, sitnim &ljunkom koje$ je nanio jeta# i su)im izmetom )ijene je# je tom
st#ina#u oo mjesto poslu'ilo kao "#lo$%
Ejli je "ilo d#a$o &to je u "lizini "ilo ode% ; st#a'njem dijelu oo$ zaklona "ila je jedna jo& manja
&pilja u kojoj je "io sje'i izo# iz koje$ je oda tekla u ja#ak koji je nastao du' stijene litice% Rekla je
*ola"anu $dje t#e"a postaiti o$nji&te s d#ima koja su on, =#ameal i nekolicina d#u$i) donijeli%
Kada je Ejla zat#a'ila k#zna za spaanje, nekoliko je ljudi d#a$ooljno ponudilo soja, pa su i)
nasla$ali jedno po#) d#u$o$ kako "i do"ili malo poi&en le'aj% Kad su $a "ili staljali na nosila,
#anjenik je do&ao k sijesti, no kad su $a nosili do zaklona opet je "io u nesijesti% 1ok su $a
p#emje&tali na le'aj stenjao je od "oloa i opet se p#o"udio !ine(i "olne $#imase i "o#e(i se za saki
udisaj z#aka% Ejla je smotala jo& jedno k#zno i staila $a ispod #anjenika, nastoje(i mu le'aj u!initi &to
udo"nijim% 5oku&ao joj je za)aliti osmije)om, no umjesto to$a je iska&ljao k#% ,t#la mu je lice
komadom mekane ze!je ko'e koju je o"i!no d#'ala uz soje ljeka#ije%
Ejla je p#e$ledaala male zali)e u sojoj #e(i s lijekoima, poku&aaju(i se p#isjetiti ima li i!e$a &to
je mo$la za"o#aiti, a pomo$lo "i p#i olak&aanju "oloa% Mo$ao "i pomo(i ko#ijen $o#!ice ili o"lo$
od ep#ine% ,"oje "i mo$lo olak&ati "oloe, ali ni&ta od to$a nije imala uza se% Nije sad "ilo ni oni)
<ini) lati ploda )melja koje "i se mo$le isko#istiti kao sedati koji "i mu pomo$ao opustiti se e( kad
"i samo udisao z#ak "lizu nji)% Mo'da "i mu dim od $o#enja neke ta#i pomo$ao kad mu se e( ne
smije dati $utati nikaku teku(inu% Ne, to "i je#ojatno samo d#a'ilo na ka&alj i to "i samo po$o#&alo
stanje% 3nala je da za nje$a nema nade i kako je se samo pitanje #emena, ali mo#ala je ne&to u!initi,
"a#em mu nekako olak&ati muke%
/ekaj, pomislila je% Nisam li putem oamo idjela onu "iljku iz po#odice ale#ijana% ,nu s
a#omati!nim ko#ijenjem. ,nu koju su Mamutoci na Ljetnom sa"o#u zali na#d% Ne znam kako je
zou na jeziku 3elandonaca% 5o$ledala je ljude
AHB
oko se"e i spazila onu djeojku p#ema kojoj je Manela# pokaziao mno$o po&toanja, ono$ izi+a!a
T#e(e 8pilje, Ti<o-nu%
Ti<ona je ostala pomo(i o!istiti to malo skloni&te koje je p#ona&la i jo& je uijek "ila tu i $ledala Ejlu%
Ta st#ankinja ju je jako zanimala% ; njoj je "ilo ne!e$ &to je sililo ljude da na nju o"#ate pozo#nost i
!inilo se kako je za oo k#atko #ijeme &to je tamo "o#aila uspjela zado"iti &toanje ljudi 1eete
*pilje% Ti<ona se pitala koliko ta 'ena zaista zna o lije!enju% Na njoj nije "ilo tetoa'e kao na
zelandonama, no mo'da je na#od od koje$ je do&la imao d#uk!ije o"i!aje% Neki ljudi su poku&aali
p#ea#iti d#u$e u ezi soje$ znanja, no nije iz$ledalo da "i oa st#ankinja )tjela "ilo ko$a
imp#esioni#ati nekakom samo)alom i elikim #ije!ima% ;mjesto to$a ona je !inila sta#i koje su
imp#esioni#ale, kao onaj na!in na koji se slu'ila s onim p#edmetom za iz"acianje koplja% Ti<ona je
#azmi&ljala o Ejli, no iznenadila se kad je 'ena iz$oo#ila njezino ime%
- Ti<ona, mo$u li te ne&to pitati.
- 1a - od$oo#ila je Ti<ona, pomisli&i kako oa ima !udan na!in $oo#a% Ne z"o$ sami) #ije!i ne$o
nji)oo$ zuka% Mo'da z"o$ to$a i ne $oo#i mno$o%
- Razumije& li se do"#o u "iljke.
- *atko zna pone&to o "iljkama - od$oo#ila je Ti<ona%
- Mislim na onu "iljku !ije je li&(e sli!no li&(u pustika#e, ali cjetoi su joj 'uti kao u masla!ka% Jedino
ime koje za nju znam je 9na#d9, ali to je #ije! iz jezika Mamutoaca%
- 6ao mi je% Ja znam neke jestie "iljke% Ne znam mno$o o ljekoitom "ilju% 3a to (e ti t#e"ati
3elandona - od$oo#ila je Ti<ona%
Ejla je &utjela, a onda #ekla - Ti<ona, )o(e& li malo "djeti uz 8iona#a. Mislim da sam putem oamo
idjela nekoliko ti) "iljaka% V#atit (u se putem kojim smo do&li i pot#a'iti i)% Ako opet do+e k sijesti,
ili "ude "ilo kake p#omjene, po&alji neko$a po mene% - Tada se odlu!ila i dodatno pojasniti, iako ina!e
nije o"ja&njaala soje postupke p#i lije!enju% - Ako je to ono &to mislim da jest, mo$lo "i pomo(i%
Ko#istila sam zd#o"ljeno ko#ijenje te "iljke kao o"lo$ koji je poma$ao p#i za#astanju slomljeni)
kostiju, a lako se upija i olak&aa "ol% Ako $a pomije&am s malo ku'njaka i mo'da s malo p#a)a od
AHE
li&(a stolisnika, mislim da "i mu to smanjilo "oloe%, 'elim idjeti mo$u li p#ona(i tu "iljku%
- 1a, na#ano, pazit (u na nje$a - #ekla je Ti<ona kojoj je iz neko$ neznano$ #azlo$a "ilo d#a$o &to je
oa st#ankinja zat#a'ila njezinu pomo(%
1'o)a#an i Manela# su ti)o #az$oa#ali s Renokolom, no p#emda su sjedili tik uz nju, Ejla i) je jeda
!ula% =ila se us#edoto!ila na #anjenika i $ledala kako se oda spo#o $#ije - i p#ei&e spo#o% Vuk je le'ao
uz nju na tlu, d#'e(i $lau na &apama i p#ete(i po$ledom saki njezin pok#et% Kad se oda po!ela
pu&iti, u"acila je u nju ko#ijen na#da kako "i dooljno omek&ao da od nje$a mo'e nap#aiti ka&u za
o"lo$% =ilo joj je d#a$o &to je p#ona&la i $aez% Vla'an o"lo$ od usitnjeno$ ko#ijena i li&(a te "iljke "io
je tako+e# do"a# za lomoe i otekline i, p#emda nije mislila da "i to mo$lo zalije!iti 8iona#o
po#ede, "ila je oljna isp#o"ati se &to "i mu mo$lo olak&ati "oloe%
Kada je se "ilo sp#emno, #azmazala je toplu ka&u od z$nje!eno$ ko#ijena iz#ano po $otoo c#noj
mod#ici koja se niz p#sa &i#ila na t#"u)% 5#imijetila je kako mu je a"domen postajao se t#+i% 1ok je to
p#ek#iala komadom ko'e kako "i &to du'e ostalo toplo, !ojek je oto#io o!i%
- 8iona#e. - #ekla je%
5o$led mu je "io "ista#, ali za!u+en% Mo'da ju nije p#epoznao, pomislila je% - Ja se zoem Ejla% Toja
d#u'ica%%% -oklijeala je, a onda se p#isjetila imena - Relona je e( po&la oamo% - ,n je uzda)nuo i
malo se pomaknuo, osjeti&i p#itom "ol% /inilo se da $a je to iznenadilo% - Ranjen si, 8iona#e, #anio te
"izon% I 3elandona je k#enula oamo% Ja poku&aam pomo(i dok ona ne do+e% *taila sam ti na p#sa
o"lo$ da malo izu!e "ol%
Kimnuo je, no i to je za nje$a "io napo#%
- 6eli& li idjeti "#ata. ,n tu !eka da "i te idio%
,pet je kimnuo, a Ejla je ustala i po&la do !ojeka koji je !ekao - =udan je% 6eli te idjeti - #ekla je
Renokolu%
Mladi( "#zo ustane i po+e do "#atoa le'aja% 3a njim su i&li Ejla, 1'o)a#an i Manela#%
- Kako se osje(a& - upita Renokol%
8iona# se poku&ao osmje)nuti, no to se p#eto#ilo u $#i-
AHF
masu "oli kad je neo!ekiano zaka&ljao i c#ena mu je te!nost potekla iz usta% ,!i nje$oa "#ata
ispunile su se panikom, a onda je idio o"lo$ na "#atoljeim p#sima%
- 8to je oo. - upitao je napetim, $otoo #i&taim $lasom%
- To je o"lo$ koji (e mu u"la'iti "oli - Ejlin $las je "io no#malan, pomalo du"ok i te je #ije!i iz$oo#ila
polako i mi#no% Razumjela je st#a) i paniku #anjenikoa "#ata%
- Tko ti je #ekao da mu i&ta stalja&. ,d to$a mu je je#ojatno samo jo& $o#e% *kidaj to s nje$a2 -
iknuo je%
- Ne, Renokole - #ekao je *iona#% 7las po#ije+eno$ !ojeka "io je jeda !ujan% - Nije njezina k#inja%
5oma'e% - 5oku&ao je sjesti, a onda se, "ez sijesti, s#u&io
- 8iona#e2 5#o"udi se, 8iona#e2 ,), m#ta je2 ,), Velika Majko, m#ta je2
1ok je 1'o)a#an odla!io Renokola od le'aja, Ejla je p#oje#ila 8iona#o puls% - Ne, jo& nije m#ta -
#ekla je% - Ali nije mu p#eostalo jo& mno$o #emena% Nadam se da (e usko#o sti(i nje$oa d#u'ica%
- Nije m#ta, Renokole, ali mo$ao je "iti - "ijesno je #ekao 1'o)a#an% - ,a 'ena mo'da nije
zelandona, ali zna kako mo'e pomo(i% Ti si taj koji mu po$o#&aa stanje% Tko zna )o(e li opet do(i k
sijesti da "i mo$ao Reloni uputiti posljednje #ije!i%
-Njemu nitko ne mo'e po$o#&ati stanje, 1'o)a#ane% 3a nje$a nema nade% *ako$ t#enutka mo'e
p#eminuti% Nemoj ok#iljaati !ojeka koji 'ali za "#atom - #ekla je Ejla, a onda je nap#aila pok#et kao
da (e ustati - Idem sku)ati malo !aja, to (e nas se smi#iti%
- Ne mo#a& ti to #aditi, Ejla% Ja (u% *amo mi #eci &to da u!inim%
Ejla podi$ne po$led i osmje)ne se u$leda&i Ti<onu% -*amo za$#ij odu, ja (u p#ip#emiti ne&to za se
nas - #ekla je% ,nda se ok#enula i p#oje#ila kako je 8iona#u% =o#io se za saki te'ak udisaj% 6eljela $a
je malo udo"nije namjestiti, no kad $a je )tjela pomaknuti, "olno je zastenjao% ,dma)nula je $laom,
!ude(i se kako je jo& uijek 'i, a onda je pose$nula za sojom #e(icom s lijekoima da idi od !e$a
"i mo$la nap#aiti !aj% Mo'da kamilica, pomislila je, s osu&enim cjetoima lipe, a zasladit (u $a
ko#ijenom $ospino$ "ilja%
AHG
To du$o poslijepodne se jo& i&e ote$nulo% Ljudi su dolazili i odlazili, no Ejla i) nije p#imijetila%
8iona# se osijestio i pitao za soju d#u'icu, a onda je nekoliko puta zapadao u nemi#an san% T#"u)
mu je "io nate!en i t#d, a ko'a na njemu $otoo c#na% =ila je si$u#na da se on poku&aa od#'ati na
'iotu samo da "i jo& idio soju d#u'icu%
Ne&to kasnije Ejla je podi$la soju mje&inu za odu kako "i malo otpila, no mje&ina je "ila p#azna pa
ju je spustila i za"o#aila na soju 'e+% ; malo skloni&te je u&la 5o#tula, da idi kako stoje sta#i% Jo&
uijek ju je pekla sajest z"o$ njezine ulo$e u Ma#oninoj podali i nastojala se d#'ati po st#ani, no
sada je idjela kako je Ejla pose$nula za mje&inom, p#ot#esla je i s)atila da je p#azna% 5o#tula je
po'u#ila do malo$ "azena $dje je izi#ala oda, tamo napunila soju mje&inu i #atila se sa studenom
odom%
- 6eli& li malo popiti, Ejla. - upitala je, nude(i mje&inu s koje je kapala oda%
Ejla je podi$la po$led i iznenadila se &to nju idi - Iala ti - #ekla je, p#u'aju(i soju &alicu% - =ila sam
malo 'edna%
Kad je Ejla popila, 5o#tula je jo& uijek tamo stajala i !inilo se da joj je neu$odno% - 6elim ti se
isp#i!ati - #ekla je kona!no% - 6ao mi je &to sam dopustila da me Ma#ona uu!e u onu soju &alu% To
nije "ilo nimalo lijepo% Ne znam &to "i) #ekla%
- Tu se zaista nema &to #e(i, 5o#tula, za# ne. - #ekla je Ejla% A ja sam do"ila toplu i udo"nu odje(u za
lo% Ja (u se s tom odje(om slu'iti, p#emda sumnjam da je to "ila Ma#onina namje#a, pa za"o#aimo
se to%
- Mo$u li na ikaka na!in pomo(i.
- Nitko ne mo'e u!initi ni&ta &to "i pomo$lo% /udi me &to je jo& uop(e s nama% Kad je p#i sijesti, pita
za soju d#u'icu% 1'o)a#an mu je #ekao da je ona e( na putu oamo - #ekla je Ejla% - Mislim da $a
d#'i jo& ta 'elja da je idi% 6ao mi je &to ne mo$u u!initi i&e da mu olak&am, ali e(inu lijekoa p#oti
"oloa se t#e"a popiti a uz oake po#ede "ojim mu se dati piti, to "i mu samo po$o#&alo stanje%
1'o)a#an je iza&ao iz zaklona i $ledao p#ema ju$u, tamo kuda je 1'ondala# oti&ao, nest#pljio !ekaju(i
da se on #ati s Relonom% Na zapadu se sunce e( du"oko spustilo i usko-
AHH
#o (e pasti m#ak% 5oslao je ljude sakupiti jo& d#a kako "i mo$li zapaliti eliku lo$o#sku at#u koja (e
putnicima pomo(i p#ona(i put0 !ak su poadili ne&to d#a i iz o"o#a% Kada je 8i-ona# posljednji puta
do&ao k sijesti imao je nekako staklen po$led i o+a je znao da mu je sm#t "lizu%
Taj mladi( se tako )#a"#o "o#io d#'e(i se za zadnju t#unku 'iota pa se 1'o)a#an nadao da (e mu
d#u'ica sti(i p#ije ne$o iz$u"i tu "itku% Kona!no je spazio kako se u daljini ne&to k#e(e, kako ne&to
p#ilazi% 5o'u#io je u tom smje#u i osjetio olak&anje u$leda&i konje% Kad su p#i&li "li'e, oti&ao je do Re-
lone i poeo iz"ezumljenu 'enu u kameni zaklon u kojem je njezin !ojek le'ao na sam#ti%
Kad je p#i&la, Ejla nje'no dotakne !ojeku #uku - 8iona-#e% 8iona#e2 Relona je odje - #ekla je%
8iona# opet sklopi o!i i la$ano p#ot#ese $laom, kao da se 'eli #az"uditi%
- 8iona#e, ja sam% 1o&la sam &to sam p#ije mo$la% Reci mi ne&to% Molim te, #eci mi ne&to - $las joj je
p#epukao, p#eto#i&i se u jecaj%
Ranjenik oto#i o!i, "o#e(i se da #azazna lice koje se na$-nulo nad nje$a% - Relona - #ekao je% 7las se je
jeda mo$ao !uti% 5oku&aj osmije)a "io je "#zo iz"#isan iz#azom "oli% 5onoo je po$ledao 'enu,
$ledaju(i joj o!i pune suza% - Nemoj plakati - &apnuo je, a onda sklopio o!i, "o#e(i se za da)%
Relonine o!i "ile su pt<ne mol"e kad je podi$la po$led p#ema Ejli koja je o"o#ila po$led, a onda $a
opet podi$la i odma)nula $laom% ; panici, 'ena po$leda oko se"e, o!ajni!ki t#a'e(i neko$ d#u$o$ tko
"i joj ponudio d#uk!iji od$oo#, no nitko joj nije uz#atio po$led% 5onoo je po$ledala to$ !ojeka,
p#omat#aju(i kako se upinje da "i uda)nuo z#ak, a onda je idjela kako mu k# nai#e iz kuta usana%
- 8iona#e2 - #isnula je, pose$nu&i za nje$oom #ukom%
- Relona%%% )tio sam te jo& jednom idjeti - da)nuo je, ota#aju(i o!i% - Re(i z"o$om p#ije ne$o odem%%%
u sijet du)oa% Ako Doni dopusti%%% idjet (u te tamo% - *klopio je o!i i za!ulo se ti)o k#kljanje dok je
poku&aao uda)nuti, a onda je ti)o stenjanje postalo $lasnije i, p#emda je Ejla "ila si$u#na da on to
poku&aa susp#e$nuti, taj zuk je postao jo& ja!i% 3astao je i poku&ao uda)nuti% Tada se Ejli u!ini da je
u njemu !ula neki p#i$u&en zuk, neko pucketanje, a onda je odjed-
AH:
nom o!ajni!ki k#iknuo% Kad je taj zuk zam#o, i&e nije di-sao%
- Ne, ne% 8iona#e, 8iona#eee2 - poikala je Relona% *pustila je $lau na nje$oa p#sa i "olno jecala%
Renokol je stajao pok#aj nje i, dok su mu suze tekle niz o"#aze, iz$ledao je z"unjeno i iz$u"ljeno% Nije
znao &to "i u!inio%
,djednom su se zap#epastili z"o$ $lasno$ i jezio$ zaijanja koje se za!ulo u "lizini i od koje$ su se
si naje'ili% *i su po$ledali Vuka% *tajao je na se !eti#i i, isoko za"a!ene $lae, tulio soju u!ju
tu'"alicu od koje su si osjetili kako i) p#olaze t#nci%
- 8to to #adi. - uz"u+eno upita Renokol%
- Tu$uje za tojim "#atom - #ekao je poznat 3elandonin $las% - Kao i si mi%
*ima je "ilo lak&e kada su nju u$ledali% *ti$la je s Re-lonom i nekolicinom d#u$i), no kad je
8iona#oa d#u'ica po'u#ila nap#ijed, ona je ostala pou!ena i p#omat#ala% Relo-nini jecaji su se sada
p#eto#ili u apaje za pokojnikom% 3e-landona i jo& nekoliko nji) p#id#u'ili su joj se u na#icanju% Vuk
je zaijao zajedno s njima% Kona!no se Renokol slomio i jecaju(i se "acio na "#ato le'aj% T#enutak
kasnije on i Relona su "ili !#sto za$#ljeni, ljuljaju(i se i oplakuju(i%
Ejla je mislila kako (e to o"oma pomo(i% 3nala je da Renokol mo#a iz"aciti se to iz se"e, su tu "ol i
ljutnju i Relona mu je u tome pomo$la% Kad je Vuk opet zatulio, Ejla mu se tako #ealisti!no p#id#u'ila
da su d#u$i u p#i t#en pomislili kako je to jo& jedan uk% A tada, na iznena+enje si) ti) ljudi koji su se
p#id#u'ili "dijenju uz m#taca, iz daljine se za!ulo zaijanje d#u$o$ uka koji se som o'alo&(enom
#o+aku p#id#u'io u na#icaljki%
Nakon neko$ #emena donie#a je pomo$la Reloni ustati i poela je do oni) k#zna koja su "ila #azast#ta
uz at#u% 1'o)a#an je pomo$ao pokojnikou "#atu smjestiti se s d#u$e st#ane o$nji&ta% 6ena je tamo
sjedila ljuljaju(i se nap#ijed -nazad, ti)o jecaju(i, indi<e#entna p#ema semu oko se"e% Renokol je samo
p#azno zu#io u at#u%
3elandona iz T#e(e je ti)o #az$oa#ao s k#upnom zelan-donom 1eete *pilje i usko#o se #atio, nose(i
u o"je #uke &alice iz koji) se pu&ila teku(ina% 1onie#a 1eete uzela je iz nje$oi) #uku jednu &alicu i
nudila je Reloni koja ju je "ez
AHJ
p#i$oo#a popila, kao da i ne zna ili je nije "#i$a &to #adi% 3e-landona T#e(e odnio je d#u$u &alicu
Renokolu koji je i$no#i#ao ponu+en napitak, ali $a je nakon k#a(e$ na$oa#anja ipak ispio% Nedu$o
zatim o"oje su le'ali na k#znima uz at#u i spaali%
- 1#a$o mi je &to se smi#ila, - #ekao je 1'o)a#an - A i on%
- Mo#ali su iz se"e iz"aciti tu tu$u - #ekla je Ejla%
- 1a, mo#ali su, a sada se mo#aju odmo#iti - #ekla je 3e-landona% - A i ti, Ejla%
- Mo#a p#ije ne&to pojesti - #ekla je 5#olea% 1'o)a#anoa d#u'ica je sti$la s Relonom i 3elandonom i
jo& nekolicinom iz 1eete 8pilje - Ispekli smo "izonsko meso, a T#e(a &pilja je donijela i d#u$u )#anu%
- Nisam $ladna - #ekla je Ejla%
-Ali si$u#no si umo#na - #ekao je 1'o)a#an% -Jeda da si se i na t#enutak micala od nje$a%
- 1a sam "a#em mo$la u!initi i&e za nje$a2 Nisam se mo$la sjetiti ni!e$a !ime "i) mu pomo$la -
#ekla je Ejla, tu'no odma)uju(i $laom%
- Ali u!inila si - #ekao je sta#iji !ojek koji je "io zelando-na T#e(e% - ,lak&ala si mu "oli% Nitko ne "i
mo$ao u!initi i&e od to$a, a on "ez toje pomo(i ne "i jo& toliko 'iio% Ja se ne "i) na taka na!in
poslu'io o"lo$om% 3a olak&anje "oloa i mod#ice da, ali za unut#a&nje po#ede. Mislim da se ne "i)
to$a dosjetio% Ipak, !ini se da je to pomo$lo%
- 1a, "io je to #azuman na!in da mu se pomo$ne - #ekla je zelandona 1eete% -Jesi li to e( #anije
#adila.
- Ne% I nisam "ila si$u#na )o(e li to pomo(i, no mo#ala sam ne&to poku&ati - od$oo#ila je Ejla%
- 1o"#o si u!inila - #ekla je donie#a% - Ali sada "i mo#ala ne&to pojesti i odmo#iti se%
- Ne, ne 'elim ni&ta jesti, ali mislim da "i) malo p#ile$la -#ekla je Ejla% - 7dje je 1'ondala#.
- ,ti&ao je s Ra&ema#om, *ola"anom i jo& nekima po d#a% Neki su po&li s njima tek onako, no
1'ondala# je 'elio "iti si$u#an da (e d#a pot#ajati cijelu no(, a u ooj dolini "a& i nema mno$o
sta"ala% T#e"ali "i se usko#o #atiti% 1'ondala# je tamo staio soja k#zna za spaanje - #ekao je
1'o)a#an, pokazuju(i joj mjesto%
Ejla je le$la namje#aaju(i se malo odmo#iti dok se
A:@
1'ondala# #ati% 3aspala je $otoo isto$ t#enutka kad je zato#ila o!i% Kad su se oni koji su oti&li po
o$#je #atili s d#ima, e( su $otoo si spaali% *lo'ili su d#a na $omilu pok#aj at#e, a onda po&li
do mjesta za spaanje koja su oda"#ali% 1'ondala# je spazio d#enu zdjelu kojom se Ejla o"i!no slu'ila
za ku)anje ljekoiti) !ajea% Nap#aila je i oki# od otpali) #o$oa o koje$ je mo$la o"jesiti mje&inu s
odom iz#ano iznad plamena% 5#emda je jelenji 'eludac "io odone-p#opustan, ipak je malo ode
kapalo, dooljno da sp#ije!i da $a za)ati plamen kad se s tim slu'ila p#i za$#ijaanju ode ili ku)anju%
1'o)a#an je zaustaio "#ata kako "i malo po#az$oa#ao s njim% - 1'ondala#e, 'elio "i) saznati malo
i&e o tom "aca!u koplja% Vidio sam kako je toje koplje o"o#ilo "izona, a stajao si dalje od e(ine
loaca% 1a smo si imali to o#u'je, ne "ismo mo#ali p#i(i tako "lizu i 8iona# mo'da ne "i "io
p#e$a'en%
- 3na&, ja (u pokazati sima koji to 'ele nau!iti, ali to za)tijea je'"anje - od$oo#io je 1'ondala#%
- Koliko #emena je te"i t#e"alo. Ne mislim koliko ti je t#e"alo da postane& oako do"a# kao &to si
sada, ne$o samo dok si stekao dooljno je&tine da si s tim mo$ao oti(i u lo
- upita 1'o)a#an%
- Mi se sada e( nekoliko $odina slu'imo "aca!em, ali p#i k#aju p#o$ ljeta smo e( loili s njim%% No
tek kada smo k#enuli na put oamo po!eli smo se uspje&no slu'iti s njim i dok smo ja)ali na konju% A i
Vuk je tu od pomo(i%
- Jo& se uijek te&ko naiknuti na pomisao da "i 'iotinje mo$le slu'iti "ilo !emu osim da od nji)
do"ije& meso i ko'u
- #ekao je 1'o)a#an% - Ne "i) ti se to mo$ao je#oati da nisam idio lastitim o!ima% Ali sada me
naji&e zanima taj "aca!% *ut#a (emo o tome #az$oa#ati%
=#a(a si po'elje&e laku no( i 1'ondala# se uputi k mjestu $dje je spaala Ejla kako "i joj se p#id#u'io%
Vuk $a je po$ledao% 5#omat#ao ju je u odsjaju at#e kako spokojno di&e, a onda opet po$ledao Vuka%
1#a$o mi je &to je stalno uz nju i !ua je, pomislio je, po$ladi&i 'iotinju po $lai, a onda je le$ao uz
Ejlu% =ilo mu je 'ao &to je 8iona# um#o, ne samo zato &to je p#ipadao 1eetoj 8pilji ne$o i zato &to je
znao kako Ejli te&ko pada kada netko umi#e a ona mu ne mo'e pomo(i% ,na je "ila iscjeliteljica, no
ima #ana koje nitko ne mo'e iscijeliti%
A:?
3elandona je cijelo jut#o "ila zauzeta p#ip#emaju(i 8iona#oo tijelo kako "i $a mo$li odnijeti nat#a$ u
1eetu 8pilju% Ve(inu ljudi je uznemi#aala "lizina neko$ !iji du) je napustio tijelo, pa (e nje$o ukop
o"u)atiti i i&e od ono$ uo"i!ajeno$ o"#eda% Vje#oalo se da je #lo lo& znak ako netko po$ine u
lou% Ako je "io sam, tada je lo& znak "io o!it i sti$la $a je nes#e(a, no 3elandona "i tada o"i!no izela
o"#ed !i&(enja kako "i onemo$u(ila saki mo$u(i "udu(i u!inak te nes#e(e% Ako je pak nekolicina
loaca po&la u lo i jedan od nji) je um#o, to se jo& uijek smat#alo oso"nom sta#i pa je taka "io i
o"#ed kojem su nazo!ili p#e'ijeli loci i !lanoi o"itelji pokojnika% No kada je netko um#o u lou u
kojem nije sudjeloala samo jedna 8pilja ne$o cijela zajednica, tada je to "ilo #lo oz"iljno% T#e"alo se
u!initi ne&to na niou cijele zajednice%
,na Koja Je 5#a #azmi&ljala je o tome za)tijea li oaka do$a+aj mo'da za"#anu odlaska u lo na
"izone se do k#aja oe sezone loa, kako "i se poni&tila zla ko"% Ejla ju je zatekla kako se odma#a uz
at#u ispijaju(i &alicu !aja, sjede(i na $omili jastuka koje su za nju doukli oamo na Njiskinoj
nosiljci% Rijetko kada je sjedila na niskim jastucima je# joj je, onako k#upnoj, sake $odine "ilo se
te'e ustati%
Ejla je p#i&la donie#i - 3elandona, mo$u li #az$oa#ati s to"om.
- Na#ano%
- Ako ima& p#ei&e posla mo'e taj #az$oo# i p#i!ekati% *amo sam te )tjela ne&to pitati%
- Imam sada malo #emena - od$oo#i 3elandona% - ;zmi si &alicu !aja pa mi se p#id#u'i% - 5okazala je
Ejli da mo'e sjesti na p#osti#ku koja je "ila na tlu% - *amo sam te )tjela pitati je li "ilo jo& ne&to &to sam
mo$la u!initi za 8iona#a% 5ostoji li ikaka na!in kojim se mo$u izlije!iti unut#a&nje po#ede. 1ok
sam 'ijela s 5lemenom, jedan je !ojek "io slu!ajno u"oden no'em% Komad no'a se odlomio i ostao
unut#a, a Iza $a je #az#ezala i izadila to, no ne je#ujem da se mo$lo tako oto#iti i 8iona#a pa s#editi
nje$oe po#ede%
=ilo je o!ito koliko je ou st#ankinju mu!ilo &to je mo$la tako malo u!initi za to$ !ojeka i 3elandonu
je di#nula ta njezina "#i$a% =ila je to jedna od oni) sta#i koju su u se"i mo$li osjetiti do"#i Koji *lu'e%
A:A
- Nema mno$o to$a &to "i se mo$lo u!initi da "i se pomo$lo nekome ko$a je p#e$azio od#asli "izon,
Ejla - #ekla je 3elandona% Neke k#$e i otekline se mo'e #asje(i kako "i se iscijedile, ili se mo'e
#az#ezati kako "i se izadio kaka manji komad ne!e$a, neka k#)otina ili onaka ostatak no'a kaka je
ta toja 'ena iz 5lemena izadila, i s njezine st#ane je to "io )#a"a# pot)at% ,pasno je ota#ati tijelo%
Nap#ai& #anu koja je !esto e(a od one koju 'eli& izlije!iti% Ja sam to u!inila nekoliko puta, ali samo
onda kada sam "ila si$u#na da (e to pomo(i i nije "ilo nikako$ d#u$o$ na!ina%
- I ja mislim tako - #ekla je Ejla%
- A t#e"a se i znati ne&to o tome kako iz$leda unut#a&njost tijela% 5ostoje mno$e sli!nosti izme+u
unut#a&njosti ljudsko$ i 'iotinjsko$ tijela pa sam !esto op#ezno #asta#ala neku 'iotinju da "i)
idjela kako iz$leda iznut#a i kako su joj dijeloi poezani% Lako je uo!iti one cijei k#oz koje p#olazi
k# iz s#ca, a i tetie koje pomi!u mi&i(e% To nam je #lo sli!no kao i kod 'iotinja, ali neke sta#i su
#azli!ite, na p#imje# 'eludac "izona #azlikuje se od 'eluca konja, a mno$e sta#i su i d#uk!ije
poslo'ene% To je #lo zanimljio i ko#isno je to znati%
- 3nam da je to to!no - #ekla je Ejla% Ja sam uloila i #az#ezala mno$e 'iotinje i to poma'e da "i se
#azumjelo ljude% *i$u#na sam da su 8iona#oa #e"#a "ila slomljena i da su mu p#o"ila nje$oe%%% #e(e
za disanje%
- 5lu(a%
- Nje$oa plu(a, i mislim nje$oa%%% ostale o#$ane% Na ma-mutoskom jeziku ja "i) to zala 9jet#a9 i
9slezena9% Ne znam zelandonske #ije!i za to% Ti dijeloi jako k#a#e kad su po#ije+eni% 3#ia& li na &to
mislim.
- 1a, znam - od$oo#ila je 5#a%
- K# nema kamo i(i% Mislim da je zato poc#nio i "io tako t#d% To $a iznut#a ispuni se dok ne&to ne
pukne - #ekla je mlada 'ena%
- 5#e$ledala sam $a i sla'em se s tom tojom p#ocjenom% K# mu je ispunila t#"u) i dio c#ijea%
Vje#ujem da mu je dio c#ijea popucao - #ekla je donie#a%
- C#ijea su one du$e cijei koje ode p#ema an. -1a%
- 1'ondala# mi je #ekao tu #ije!% Mislim da su kod 8iona-
A:B
#a "ila po#ije+ena, ali onda su se ispunila k#lju pa je z"o$ to$a um#o%
- 1a% =ila mu je i slomljena ona manja kost na lijeoj potkoljenici i zape&(e desne #uke, ali to,
na#ano, ne "i "ilo <atalno - #ekla je 3elandona%
- Ne, ni ja nisam "ila za"#inuta z"o$ ti) lomoa, samo sam se pitala zna& li ti jo& ne&to &to sam mo$la
u!initi za nje$a - #ekla je Ejla, a njezino je oz"iljno lice "ilo za"#inuto%
- Mu!i te &to $a nisi mo$la spasiti, za# ne. Ejla je kimnula i spustila $lau%
- ;!inila si se &to si mo$la, Ejla% *i (emo jedno$a dana oti(i u sijet du)oa% Kad Doni pozoe,
nema& iz"o#a0 "io sta# ili mlad% /ak ni zelandone nemaju toliko da#a da "i to mo$le sp#ije!iti% To je
tajna koju Doni ni s kim ne dijeli% 1opustila je 1u)u =izona da 8iona#a uzme u zamjenu za "izone
koje smo mi uzeli% To je '#ta koju ona ponekad za)tijea% Mo'da je mislila kako "i nas t#e"ala
podsjetiti da se Njezini ne smiju uzimati kao ne&to &to nam ionako p#ipada% Mi u"ijamo Njezina
sto#enja da "ismo mo$li 'ijeti, ali mo#amo cijeniti taj 1a# 6iota koje$ nam ,na daje kada uzimamo
'iot Njezinim 'iotinjama% Velika Majka nije uijek nje'na% 5onekad nam daje te&ke lekcije%
- 1a% Ja sam to s)atila% Ne mislim da je *ijet 1u)oa neko nje'no mjesto% Te lekcije su te&ke, ali
#ijedne - #ekla je Ejla%
3elandona nije od$oo#ila% ,tk#ila je kako ljudi !esto nastaljaju $oo#iti tek da "i popunili tu
p#azninu ako ona odma) ne od$oo#i, a nau!ila je i&e od njezine &utnje ne$o postaljaju(i pitanja%
Nakon neko$ #emena, Ejla je nastaila%
- *je(am se kad mi je K#e" #ekao da me je 1u) 8piljsko$ Laa oda"#ao% Rekao mi je da je 8piljski La
sna'an totem koji (e p#u'ati mo(nu za&titu, ali i da je #lo te&ko 'ijeti s mo(nim totemima% Rekao mi
je da (e mi, ako o"#atim pozo#nost, moj totem pomo(i i pokazati mi jesam li donijela do"#u odluku, ali
#ekao je i kako se totem, p#ije ne$o ti ne&to dade, 'eli uje#iti jesi li to$a #ijedna% Rekao je i kako me
8piljski La ne "i oda"#ao kada ne "i mislio da sam to$a #ijedna -#ekla je Ejla% - Mo'da je time mislio
#e(i da sam sposo"na nositi taj te#et%
1onie#a je "ila iznena+ena du"inom #azumijeanja koje
A:E
su Ejlini komenta#i pokaziali% Jesu li ti ljudi koje je ona naziala 5leme, zaista mo$li do(i do taki)
spoznaja. 1a je umjesto 1u) 8piljsko$ Laa "ila #ekla Velika Majka, onda "i te #ije!i mo$le do(i od
neke zelandone%
- 3a 8iona#a se nije mo$lo u!initi ni&ta osim olak&ati mu "ol, a ti si to u!inila% 3animljio je &to si
upot#ije"ila o"lo$% Jesi li to nau!ila od te 'ene u 5lemenu.
- Ne, - #ekla je Ejla, odma)nu&i $laom - nikada #anije to nisam u!inila, no t#pio je take "oloe, a
znala sam da mu kod onaki) po#eda ne smijem dati piti nikaku teku(inu% 5omi&ljala sam i na to da
se poslu'im dimom% 3nala, sam ponekad paliti lepu) koji olak&aa neke #sti ka&lja a znam i "iljke
koje se ponekad pale pa i) se zalije odom i udi&u nji)oe pa#e, ali "ojala sam se kako "i $a to mo$lo
natje#ati na ka&alj, a znaju(i da su mu po#ije+ene one #e(e za z#ak, nisam )tjela to u!initi% Tada sam
u$ledala nje$oe mod#ice, a mislim da me je i ne&to d#u$o natje#alo da mu staim taj o"lo$% Ta
mod#ica na ko'i mu je nakon neko$ #emena postala $otoo c#na, a znam da neke "iljke mo$u olak&ati
"oloe kod taki) mod#ica ako se stae na ko'u i "a& sam take "iljke opazila kada smo dolazili
oamo% 3ato sam se #atila i u"#ala i)% /ini se da je to malo pomo$lo%
- 1a, i ja mislim da je pomo$lo - #ekla je donie#a% - I sama "i) to mo$la jednom poku&ati% /ini se, Ejla,
da ti ima& p#i#odan, u#o+en da# za lije!enje% I mislim da se z"o$ to$a osje(a& tako lo&e% *aki do"a#
iscjelitelj koje$ znam uijek je nes#etan kada oako iz$u"i neko$a% Ali ti nisi mo$la i&e ni&ta u!initi%
Majka je odlu!ila pozati $a, a nitko ne mo'e omesti ispunjenje Njezini) planoa i 'elja%
- Na#ano, 3elandona, ima& p#ao% Nisam mislila da je za nje$a "ili ikake nade, ali ipak sam te )tjela
pitati% 3nam da ima& jo& mno$o posla i ne 'elim ti i&e oduzimati #ijeme -#ekla je Ejla ustaju(i i
sp#emaju(i se oti(i% - Iala ti &to si mi od$oo#ila na moja pitanja%
3elandona je $ledala mladu 'enu koja je odlazila - Ejla, -pozala ju je - "i li mi )tjela ne&to u!initi.
- Na#ano, 3elandona, samo #eci%
- Kad se #atimo u 1eetu 8pilju, )o(e& li mi iskopati malo c#eno$ oke#a. Tamo uz Rijeku kod
Veliko$ kamena je nasip% 3na& li $dje je to.
A:F
- 1a, kad smo 1'ondala# i ja i&li pliati idjela sam tamo oke#% Jako je c#en, c#eniji od e(ine koje
sam idjela% 1a, donijet (u ti $a%
- Kad se #atimo #e(i (u ti kako (e& o!istiti #uke i dat (u ti za nje$a pose"nu ko&a#u - #ekla je
3elandona%
A:G
?E
@ ljede(e$ se dana u 1eetu 8pilju #atila tu'na skupina ljudi% Lo je "io izuzetno uspje&an, no cijena
koju su za to platili "ila je p#eisoka% /im su sti$le 1'o)a#an je 8iona#oo tijelo p#edao zelandonama
da $a p#ip#eme za ukop% ,dnijeli su $a u udaljen k#aj zaklona, "lizu mosta kod Nizodno$, kako "i $a
tamo 3elandona, Relona i jo& neki p#esukli u se!anu odje(u za o"#ede i okitili%
- Ejla2 - pozala ju je 3elandona dok se #a(ala u Ma#to-nino "o#ai&te% - T#e"at (e nam onaj oke# &to
si #ekla da (e& mi donijeti%
- Idem odma) po nje$a%
- 5o+i sa mnom% 1at (u ti pose"nu ko&a#u i ne&to s !im (e& $a mo(i kopati - #ekla je 'ena% 5oela ju je
do soje$ "o#ai&ta i odmaknula zajesu da "i Ejla mo$la u(i% Nikada nije "ila u domu donie#e pa je sa
zanimanjem $ledala oko se"e% Ne&to ju je tu podsje(alo na Izino o$nji&te% Mo'da je to "ilo mno&to
su)o$ li&(a i ostali) dijeloa "iljaka &to su isjeli o"je&eni o u'ad ezanu uz st#a'nji dio $lane
p#osto#ije% ; p#ednjem dijelu je uz zidne panele "ilo nekoliko uzdi$nuti) le'ajea, iako je Ejla "ila
si$u#na da to nisu le'ajei na kojima je tako k#upna 'ena spaala% /inilo se da su tu jo& sije odojene
p#osto#ije% Vi#nusi k#oz oto#, idjela je da je jedna od nji) p#osto# za ku)anje% Na$a+ala je da "i onaj
d#u$i mo$ao "iti p#osto# za spaanje%
- ,o je ko&a#a i st#u$aljka za sakupljanje c#eno$ oke#a - #ekla je 3elandona, p#u'aju(i joj !#stu
posudu c#enu od upo#a"e i alat sli!an st#u$aljki za o"likoanje d#eta, koji je "io !#sto nasa+en na
d#'ak od #o$a%
Ejla je napustila 3elandonino "o#ai&te, nose(i posudu
? alat% 3elandona je iza&la s njom i onda se uputila p#ema ju'nom dijelu zaklona% Vuk je na t#ijemu
p#ona&ao soje omiljeno mjesto $dje nije "io nikome na putu, a odakle je imao do"a# p#e$led nad sim
&to se do$a+a% /im je spazio Ejlu odma) je pot#!ao k njoj% 1onie#a je zastala%
A:H
- Mislim da "i "ilo mud#o d#'ati Vuka podalje od 8iona-#oo$ tijela - #ekla je% - 3a nje$oo do"#o% Je#
dok !ojek nije ukopan nje$o du) le"di uokolo i #lo je z"unjen% 3nam kako t#e"am za&tititi ljude, ali
nisam si$u#na da (u znati o"#aniti uka, a "#ine me da "i se *iona#oa 'iotna sna$a mo$la )tjeti
nastaniti u toj 'iotinji% Ve( sam idjela po"je&njele ukoe kojima je pjena i&la na usta% Vje#ujem da
se oni tako poku&aaju o"#aniti od ne!e$a, mo'da od neko$ zla ili kako$ pose iz"ezumljeno$ du)a%
;$#iz take 'iotinje u"ija poput sm#tonosno$ ot#oa%
- /im donesem c#eni oke# pot#a'it (u 4ola#u i zamoliti je da $a p#i!ua - #ekla je Ejla%
Vuk ju je slijedio dok je silazila stazom p#ema mjestu kamo su se ona i 1'ondala# i&li kupati
nepos#edno nakon &to su doputoali% 7otoo je do #)a napunila posudu pa je k#enula nazad% Vidjela je
4ola#u kako #az$oa#a sa sojom majkom i o"jasnila joj 3elandonin za)tje% 1jeojka se osmje)iala,
us)i(ena &to (e ostati uz uka% Mati joj je up#ao "ila #ekla neka ide pomo(i p#ip#emiti m#taca% ,o je
"ilo ne&to &to je ona 'eljela u!initi, a znala je da Ma#tona ne(e od"iti Ejlinu mol"u%
- Mo'da (e "iti naj"olje da $a d#'i& u Ma#toninom "o#ai&tu% Ako "ude& )tjela iza(i, imam pose"no
u'e koje mu se mo'e staiti oko #ata, a ne(e $a $u&iti% Vuk $a "a& ne oli, ali ne(e se "uniti% 5o+i sa
mnom pa (u ti pokazati kako (e& mu $a staiti - #ekla je Ejla%
Tada je oti&la do udaljeno$ dijela kamene police i p#edala 5#oj c#eni oke#% ,stala je pomo(i o!istiti i
odjenuti m#to 8iona#oo tijelo% ;sko#o je i 1'ondala#oa majka do&la pomo(i - ona je to e( mno$o
puta #adila - i #ekla je Ejli da je 4ola#a u nji)oom "o#ai&tu okupila mlade' i kako joj se !ini da je
Vuku sasim lijepo s njima%
Ejlu je zanimala odje(a u koju su o"ukli m#to$ loca, iako se ustezala to pokazati% ,dje(a se sastojala
od &i#oke, mekane tunike sk#ojene od k#zna #azli!iti) 'iotinja, te ko'a o"ojeni) #aznim "ojama koje
su "ile sastaljene p#ema #lo slo'enom uzo#ku na$la&enom pe#lama, &koljkama i #esama% Taka &i#oka
tunika "ila je oko "okoa ezana &a#enim istka-nim pojasom% Ila!e, p#emda manje uk#a&ene, "ile su u
skladu s tunikom, kao i o"u(a koja je dopi#ala do pola cjeanice i "ila uk#a&ena #esama, a p#i #)u
o"#u"ljena k#znom% ,ko #a-
A::
ta su mu "ile skladno nanizane o$#lice iz#a+ene od &koljaka, pe#li, #azli!iti) 'iotinjski) zu"a i
iz#ez"a#ene "jelokosti% Tada je tijelo "ilo polo'eno na "lokoe apnenca p#ek#iene p#osti#kom
eli!ine pok#ia!a, ispletenom od t#ae, !iji je uzo#ak "io o"ojen c#enim oke#om%
K#oz o"a k#aja p#osti#ke "ile su p#ou!ene du$e uzice koje su se, kako joj je Ma#tona o"jasnila, mo$le
tako pou(i da omotaju tijelo% ,statak uzica "i se tada omotao oko tako$ m#ta!ko$ pok#oa i
sezao% Ispod te p#osti#ke nalazio se !#st mate#ijal od elasti!ne u'adi, koji se, poput ise(e m#e'e za
spaanje, mo$ao su(i sa kopalja pa se tako mo$ao s take nosiljke spustiti #ano u $#o"%
8iona# je p#oizodio koplja pa je uz nje$a "io polo'en nje$o alat, zajedno s nekim do#&enim
kopljima i s nekim na kojima je jo& "io #adio pa su tu "ila i d#ena koplja i k#e-meni #&ci zajedno s
onima od "jelokosti, kao i tetie, u'ad i ijepilo%Tetie i u'ad su slu'ili da "i se #&ci p#i!#stili na
koplja i da "i se k#a(i komadi d#eta spojili u du'a koplja, a to se onda u!#stili p#emazom smole ili
ljepila%
Relona je donijela i neke sta#i iz nji)oo$ "o#ai&ta pa je "olno jecala dok mu je nado)at desnoj #uci
staljala nje$ou najd#a'u sp#au za #ananje koplja% =ila je nap#aljena od #o$a jelena, od nje$oo$
cent#alno$ iz"oja na lu"anji pa do mjesta $dje se odaja p#i pa#o'ak% Ejla je idjela da je taj alat isti
kao i onaj koje$ je 1'ondala# donio nazad ku(i, a koji je p#ipadao nje$oom "#atu Tonolanu%
Ta je sp#aa "ila uk#a&ena iz#ez"a#enim c#te'ima #azni) 'iotinja, uklju!uju(i tu i stilizi#anu diokozu
du$a!ki) #o$oa, i #aznim sim"olima% *jetila se kako joj je 1'ondala# #ekao da to sp#ai daje sna$u da
do"#o iz#ana koplja koja onda do"#o lete i p#ila!e 'iotinje koje se tim kopljima $a+a% A ti c#te'i su
dop#inosili i estetskom iz$ledu sp#ae%
1ok su pod 3elandoninim nadzo#om p#ip#emali 8iona-#oo tijelo, 1'o)a#an je d#u$ima dao nap#aiti
p#i#emen zaklon nalik k#ou od t#stike koji se oslanjao na motke% Kad je tijelo "ilo sp#emno, taka
zaklon se staljao iznad nje$a, a oko to$a su se staili zidoi od lako p#enosii) panela% 3elan-dona je
u&la u taj zaklon kako "i o"aila o"#ed koji (e ono$ lutaju(e$ du)a d#'ati !#sto uz tijelo i unuta# to$
zaklona%
Kada su za#&ili, si koji su dodi#iali m#taca ili #adili u
A:J
"lizini to$ tijela koje je napustila nje$oa 'iotna sna$a, mo#ali su se o"#edno o!istiti% 3a tako se
!i&(enje naj"oljom smat#ala teku(a oda% *i su mo#ali tijela u potpunosti u#oniti u Rijeku% 5#itom nije
"ilo a'no )o(e li se su(i ili "iti potpuno odjeeni% 5o&li su stazom p#ema o"ali Rijeke ispod kamene
police% 3elandona je zazala Veliku Majku, a potom su se 'ene uputile uzodno, a mu&ka#ci nizodno%
Tada su se 'ene sukle soju odje(u, a neki su mu&ka#ci onako u odje(i sko!ili u #ijeku%
1'ondala# je "io pomo$ao nap#aiti onaj k#o za ukop% ,n, i ostala dojica koji su podi$li taj malen
zaklon oko pokojnikoa tijela, mo#ali su se tako+e# po#$nuti tom o"#edu !i&(enja u Rijeci% 5oslije
to$a se s Ejlom #a(ao stazom% 5#o-lea i) je e( !ekala s p#ip#emljenim jelom% Ma#tona je sjela uz
1'ondala#a i Ejlu, a kasnije im se p#id#u'ila i 3elandona, p#epusti&i o'alo&(enu udoicu njezinoj
o"itelji% T#a'e(i Ma#-tonu, p#isti$ao je i Vilama# pa je i on ostao s njima% *jede(i tako s ljudima uz koje
se osje(ala u$odno, Ejla pomisli kako "i oo mo$ao "iti do"a# t#enutak da i) upita o odje(i koju su
naukli na 8iona#oo tijelo%
- 3a# se sako$a tko um#e odijea u tako izuzetnu odje(u. - upitala je% - ,aka *iona#oa odje(a je
si$u#no za)tijeala mno$o #ada%
- Ve(ina ljudi 'eli soju naj"olju odje(u nositi u pose"nim p#i$odama ili p#i sus#etu s noim ljudima%
To su p#i$ode z"o$ koji) i odijeaju o"#ednu odje(u% 6ele se istaknuti i ostaiti do"a# utisak% Kako
ljudi ne znaju &to t#e"aju o!ekiati kad "udu do&li na d#u$i sijet, oni 'ele i tamo ostaiti do"a# dojam i
'ele da onaj tko i) tamo sus#etne, ma tko to "io, zna s kim ima posla - #ekla je Ma#tona%
- Nisam mislila da i odje(a odlazi na onaj sijet - #ekla je Ejla - 1u) je taj koji odlazi% Tijelo ostaje
odje, za# ne.
- Tijelo se #a(a u mate#nicu Velike Majke 3emlje, - #ekla je 3elandona - a 'i du) se #a(a Njezinom
du)u na d#u$om sijetu, ali se, i kamenje i d#e(e i )#ana koju jedemo pa !ak i odje(a koju nosimo
ima i soj du)oni o"lik% 1u) neke oso"e ne 'eli se #atiti $ol i p#azni) #uku% 3ato je 8iona# odjeen
u o"#ednu odje(u i zato je do"io alat soje$a zanata i soje o#u'je za lo koje (e ponijeti sa so"om%
1at (e mu se i )#ana%
AJ@
Ejla je kimnula% ;zela je oe(i komad mesa, p#imila jedan k#aj zu"ima i, d#'e(i d#u$i k#aj od#ezala
no'em onaj komad koje$ je d#'ala u ustima, a ostatak #atila na soj tanju# nap#aljen od lopati!ne
kosti% Neko #ijeme je zami&ljeno 'a-kala i onda p#o$utala%
- 8iona#oa odje(a je p#ek#asna% Toliko mali) komadi(a spojeni) u onaka uzo#ak - komenti#ala je% -
6iotinje i si ti o"lici, $otoo kao da se 'eljelo isp#i!ati p#i!u%
- Na neki na!in i jest - #ekao je Vilama#, osmje)nu&i se% - To je ono po !emu se ljudi #azaznaju,
#azlikuju jedan od d#u$o$a% *e na toj o"#ednoj odje(i ima soje zna!enje% Na njoj mo#a "iti nje$o
elandon, kao i elandon nje$oe d#u'ice, "a& kao i a"elan 3elandonaca%
/inilo se da Ejla ne #azumje% - Ja ne #azumijem te #ije!i% 8to je to elandon. Ili a"elan 3elandonaca.
*i su iznena+eno po$ledali Ejlu% To su "ile #ije!i koje su !esto u upo#a"i, a Ejla je $oo#ila
zelandonski jezik tako do"#o da im je "ilo te&ko poje#oati da i) ne zna%
Na 1'ondala#u se idjelo da mu je malo neu$odno - Mislim da se te #ije!i jednostano nikada nisu
pojaile u #az$oo#u - #ekao je% - Kad si me p#ona&la, Ejla, imao sam na se"i odje(u 8a#amudonaca, a
oni nemaju taka na!in pokazianja tko je tko, kao &to $a imamo mi% Mamutoci imaju ne&to sli!no,
ali ne "a& pose isto% 3elandonin a"elan je%%% pa%%% to je ne&to poput tetoa'e koju 3elandona i Ma#tona
imaju post#ance na !elu - poku&ao je o"jasniti%
Ejla je po$ledala Ma#tonu, a onda i 3elandonu% 3nala je da se zelandone i si o+e imaju p#ili!no
komplici#ane tetoa'e koje se sastoje od kad#ati(a i p#aokutnika u #azli!itim "ojama, ponekad
uljep&ane dodatnim c#tama i k#iuljama, ali nikada nije !ula nazi tako$ znaka%
- Mo'da "i) ja mo$la o"jasniti zna!enja ti) #ije!i - ponudi 3elandona%
1'ondala#u je o!i$ledno odlanulo%
- Mislim da "ismo t#e"ali zapo!eti s #je!ju elan, tj% 9'i du)9% 3na& li &to to zna!i.
- 1anas sam je !ula - #ekla je Ejla% - To je, mislim, ne&to poput du)a ili 'iotne sna$e%
- Ali nisi #anije nau!ila zna!enje te #ije!i. - upita 3elandona, ljutita na 1'ondala#a%
AJ?
- 1'ondala# uijek ka'e 9du)9% 3a# je to po$#e&no. - upita Ejla%
- Ne, nije po$#e&no% I mislim da nastojimo ko#istiti #ije! 9'i du)9 u situacijama sm#ti ili #o+enja, je#
sm#t je odsutnost, k#aj 9'io$ du)a9, a #o+enje je nje$o po!etak - #ekla je do-nie#a%
- Kada se #odi dijete, kad na oaj sijet do+e no 'iot, on je ispunjen 'iim du)om, tom italnom
sna$om 'iota -#ekla je ,na Koja Je 5#a% - Kad dijete do"ije ime, zelandona nap#ai znak koji je
sim"ol to$ du)a, te noe oso"e, pa $a nac#ta ili u#eze u neki p#edmet%%% u kamen, kost ili komad d#-
eta% Taj se znak zoe a"elan% *aki a"elan je d#uk!iji i ko#isti se kako "i o"ilje'io "a& tu od#e+enu
oso"u% To mo'e "iti neki uzo#ak iz#a+en od c#ta ili o"lika ili to!kica ili pojednostaljen o"lik neke
'iotinje% =ilo &to, ono &to zelandoni padne na pamet dok mediti#a o tom djetetu%
- To je ono &to je K#e"%%% Mo$-u# o"i!aao #aditi, mediti#ati kako "i odlu!io &to (e "iti totem noo$
djeteta2 - iznena+eno je #ekla Ejla% Nije se samo ona iznenadila%
- Ti to $oo#i& o !ojeku iz 5lemena koji je "io%%% zelandona u tojem plemenu. - upitala je 3elandona%
- 1a2 - #ekla je Ejla, zakima&i $laom%
- Mo#at (u jo& #azmisliti o tome - #ekla je k#upna 'ena, zap#epa&tena i&e ne$o je to )tjela pokazati% - I
da nastaim> zelandona mediti#a i onda odlu!i o znaku% 5#edmet na kojem je taj znak, taj sim"oli!ni
p#edmet je elandon% 3elandona taj p#edmet daje djetetooj majci na !uanje dok dijete ne od#aste% Kad
djeca dose$nu do"a z#elosti, mati im daje nji)oe elandone kao dio o"#eda inicijacije%
Ali ta sim"oli!na sta#, taj elandon, je i&e od puko$ mate#ijalno$ p#edmeta sa znakom nac#tanim ili
u#ezanim na njemu% ,n mo'e u se"i sad#'aati 'ii du), tu 'iotnu sna$u du)a, tu su&tinu sako$ !lana
8pilje, sli!no na!inu na koji <i$u#ica Doni mo'e u se"i imati Maj!in du)% Elandon je mo(niji od "ilo
koje$ oso"no$ p#edmeta% Ima toliku mo( da, padne li u k#ie #uke, mo'e toj oso"i p#ouz#o!iti $#ozne
neolje i nes#e(e% 3ato mati !ua elandone soje djece na sk#oitom mjestu koje je poznato samo njoj
ili mo'da i njezinoj majci ili njezinom mu&ka#cu% - Ejla je odjednom s)atila da (e "iti od$oo#na za
elandon djeteta koje nosi u sojoj ut#o"i%
AJA
3elandona je o"jasnila kako (e, kad se elandon p#eda oso"i koja je dose$la z#elost, ta oso"a sak#iti
elandon na mjesto za koje zna samo ona, a !esto (e to "iti i ne$dje p#ili!no daleko% Ali s to$ (e se
mjesta uzeti neki pose nedu'an p#edmet, #ecimo neki kamen, pa (e se, kao su#o$at, p#edati zelandoni
koja (e $a, p#ema o"i!aju, staiti u kaku pukotinu stijene na nekom setom mjestu, mo'da u nekoj
&pilji, nude(i $a Velikoj Majci% Mada se ta ponu+ena sta# !ini "ezna!ajnom, njezino je zna!enje
mno$o e(e% Vje#uje se kako Doni mo'e p#eko to$ su#o$ata u(i u t#a$ o#i$inalnom sim"olu, a od to$
p#edmeta pak do oso"e kojoj on p#ipada, a da p#itom nitko, pa !ak ni zelandona, ne zna $dje je elandon
sak#ien%
Tu je Vilama#, s mno$o takta, dodao kako su, se u semu, zelandone #lo isoko cijenjene i kako
u'iaju poje#enje% -No one su #lo mo(ne - #ekao je% - 3a e(inu ljudi je e( i nat#u)a zle slutnje
dooljna da im iskazuju &toanje koje one t#a'e, a saka pojedina zelandona je ipak samo ljudsko "i(e%
Nekolicina nji) "ila je znana po zlopo#a"i soji) znanja i sposo"nosti pa su se neki ljudi "ojali da "i
neka od nji), p#u'i li joj se p#ilika, mo$la do(i u napast i poslu'iti se tako mo(nim p#edmetom kao &to
je elandon p#oti neke oso"e koja joj se ne si+a ili da na taka na!in ka'njaa neko$a za ko$a misli
da je po$#ije&io% Ja oso"no ne znam da se to ikada do$odilo, ali ljudi ole p#enapu)aati p#i!e%
- Ako itko uznemi#i taj sim"oli!an p#edmet neke oso"e, ona mo'e o"oljeti, pa !ak i um#ijeti% 1ajte da
am isp#i!am jednu od *ta#i) le$endi - #ekla je Ma#tona% - 5#i!a se kako su u p#o&losti neke o"itelji
o"i!aale soje sim"oli!ne p#edmete odla$ati zajedno, na isto mjesto% 5onekad i) je !ak i cijela 8pilja
staljala na isto mjesto%
=ila je tako jedna 8pilja u kojoj su si soje sim"oli!ne p#edmete staljali zajedno u pose"nu malu
&pilju na st#mini "#e'uljka u "lizini nji)oo$ zaklona% Ta se mala &pilja smat#ala tako setim mjestom,
da se nitko ne "i d#znuo tamo i) di#ati% Jedno$ #lo la'no$ p#olje(a, laina se su#ala niz o"#onak i
uni&tila malu &pilju i se &to je "ilo u njoj% Ljudi su k#iili jedan d#u$o$ i p#estali su su#a+iati% =ez
ikake uzajamne pomo(i 'iot je postao #lo te'ak% Ljudi su se #azi&li na se st#ane i 8pilja je izum#la%
Tako su ljudi nau!ili da ako se uznemi#e si elandoni, pa !ak i ako p#omjene mjesto z"o$ p#i#o-
AJB
dom p#ouz#o!eno$ pomicanja nastalo$ z"o$ ode, jet#a ili klizanja tla, ta (e o"itelj, ili !itaa 8pilja,
imati eliki) p#o"lema% I zato saka oso"a mo#a zase"no sak#iti soj sim"oli!an p#edmet%
- Ali pose je u #edu ako se si su#o$ati stae zajedno -dodala je 3elandona% - Nji) Majka #azaznaje i
mo'e slijediti nji)o t#a$, no oni su samo malen zalo$, a ne p#ai elandon%
Ejli se jako sidjela 9le$enda9%/ula je kako ljudi spominju *ta#e le$ende, no nije znala da su to p#i!e
koje ljudima poma'u s)atiti sta#i koje t#e"aju znati% To ju je podsjetilo na p#i!e koje je sta#i 1o#
zimi p#i!ao =#unoom plemenu%
Tada je donie#a nastaila - A"elan je sim"ol, ili znak, ili uzo#ak uz koje$ se uijek e'e 'iotna sna$a%
5ose"no slu'i kako "i se identi<ici#ao i oka#akte#izi#ao netko u nekoj $#upi% A"elan zelandona
identi<ici#a se zelandone i najzna!ajniji je% To je sim"ol slo'en od ka#ata i p#aokutnika, !esto s
a#ijacijama i uljep&aanjem% Mo'e "iti #azli!iti) "oja ili od #azli!ito$ mate#ijala ili !ak #azli!ito$ "#oja
kad#ata, ali mo#a sad#'aati osnone o"like% 1io oo$a je a"elan zelandone -#ekla je, pokazuju(i znak
koji je "io utetoi#an post#ance na njezinom !elu% Ejla je zapazila kako su t#i #eda od po t#i kad#ata
"ila dio to$ dizajna%
- ,i kad#ati $oo#e sakom tko i) idi da su 3elan-donci moj na#od% A je# i) se mo'e iz"#ojiti
deet, taj znak mene ujedno ozna!aa i !lanom 1eete 8pilje% Na#ano, oa tetoa'a ima i d#u$i)
zna!enja - nastaila je% - ,zna!aa me i kao zelandonu za koju d#u$e zelandone d#'e da je 5#a Me+u
,nima Koji *lu'e Velikoj Majci% Na#ano, to nije tako zna!ajno, ali dio tetoa'e je i moj oso"ni
a"elan% ;o!it (e& da se Ma#tonina tetoa'a #azlikuje od moje, iako su neki dijeloi identi!ni%
Ejla se ok#enula kako "i po"li'e po$ledala tetoa'u 'ene koja je #anije "ila o+a% Ma#tona je na$nula
$lau kako "i Ejla "olje idjela - Ima deet kad#ata, no taj znak je na d#u$oj st#ani !ela, - #ekla je Ejla
- ali ima jo& znakoa, i&e zak#iljeni)% *ada kad sam "olje po$ledala, !ini mi se da jedan od nji) ima
o"lik konja i to od #ata p#eko le+a pa se dolje do st#a'nji) no$u%
- 1a, - #ekla je Ma#tona - taj majsto# koji je c#tao "io je
AJE
#lo do"a# i po$odio je "it moje$ a"elana% Iako je jako stilizi#an, kako "i se "olje sla$ao s cijelim
uzo#kom, to je ipak #lo sli!no znaku na mojem elandonu, a to je konj, samo pojednostaljen kao i
oaj%
- Na&e tetoaze ti $oo#e pone&to o sakome od nas - #ekla je 3elandona% - Tako zna& da ja *lu'im
Majci je# je moja tetoa'a s lijee st#ane% 3na& da Ma#tona jest ili je "ila o+a soje 8pilje je# je
njezina tetoa'a na desnoj st#ani njezino$ !ela% Ve( po kad#atima zna& da smo o"je 3elandonke, a po
"#oju kad#ata zna& da smo iz 1eete%
- /ini mi se da Manela#oa tetoa'a ima t#i kad#ata, ali ne sje(am se jesam li mo$la iz"o#ijti
!et#naest kad#ati(a na =#amealoom !elu - #ekla je Ejla%
- Ne, ne "i i) mo$la na"#ojiti !et#naest% 8pilja se ne identi<ici#a uijek s "#ojem kad#ata, ali je uijek
nekako ozna!eno kojoj 8pilji oso"a p#ipada% =#amealoa tetoa'a ima !et#naest to!kica slo'eni) na
izjestan na!in%
- Nemaju si tetoa'u - #ekla je Ejla% - Vilama#oa je malena i pos#ed !ela, a 1'ondala# je uop(e nema%
- *amo o+e imaju tetoi#ana !ela - #ekao je 1'ondala#% - 3elandona je du)oni o+a, a mati je "ila
o+a 8pilje% Vilama# je $lani t#$oac% To je a'an polo'aj i nje$a se !esto pita za sajet pa i nje$a
smat#amo o+om%
1#u$i (e ljudi #adije sojom odje(om pokazati tko su, kao na p#imje# 8iona#, a neki pak imaju
tetoa'u na nekom d#u$om mjestu na tijelu, #ecimo na o"#azima ili "#adi, ili !ak na #ukama, o"i!no
ne$dje $dje se to idi i nije pok#ieno odje(om% Je# nema "a& mno$o smisla staljati identi<ikacijsku
oznaku na mjesto $dje je nitko ne mo'e idjeti% ,stale tetoaze !esto p#ikazuju ne&to po !emu ta oso"a
'eli "iti p#epoznata, no to je !e&(e neko oso"no posti$nu(e ne$o o"iteljska eza - #ekla je Ma#tona%
- Me+u Mamutocima, Mamuti%%% to je kao zelandona%%% imaju tetoa'u na licu, ali ne kad#ate% ,ni se
slu'e o"likom &e#ona - #ekla je Ejla% ,ni k#enu od o"lika dijamanta, a to je kao da kad#at stoji samo
na jednom som #)u ili t#okut koji je poloica to$ lika, pose"no ole t#okute ok#enute p#ema dolje%
,nda postaljaju taj &iljat o"lik kao da je jedan unuta# d#u$o$% 5onekad i) me+uso"no poezuju i tako
to#e cik -cak c#te% I ti sim"oli imaju soje zna!enje% Mamut me
AJF
je up#ao po!eo pou!aati o tome one zime nakon koje sam oti&la%
3elandona i Ma#tona su se k#atko po$ledale i kimnule% 1onie#a je "ila #az$oa#ala s "i&im o+om o
Ejlinim sposo"nostima i p#edlo'ila kako "i ona mo'da t#e"ala #azmot#iti mo$u(nost da se na neki
na!in p#id#u'i zelandonama% ,"je 'ene su se slo'ile kako "i to mo$lo "iti "olje i za Ejlu i za se d#u$e%
- 3na!i da je na 8iona#ooj tunici nje$o znak, nje$o a"elan i a"elan 3elandonaca - izjaila je Ejla
kao da ut#+uje usojeno $#adio%
- 1a, si (e $a po tome p#epoznati, uklju!uju(i i Doni% Velika majka (e znati da je on onaj od Njezine
djece koji je 'iio u ju$ozapadnom pod#u!ju oe zemlje, - #ekla je 3elandona - ali to je samo dio
dizajna na 8iona#ooj tunici% Cijela Nnje$oa op#ema ima soje zna!enje, uklju!uju(i tu i o$#lice% ;z
a"elan 3elandonaca, dio uzo#ka uklju!uje deet kad#ata kao oznaku nje$oe *pilje, a ostali dijeloi
uzo#ka de<ini#aju nje$oo po#ijeklo u odnosu na to tko su mu "ili p#eci i o"itelj%% 5ostoji sim"ol koji
ozna!aa 'enu s kojom se zd#u'io, a"elani njezine djece koja su #o+ena u nje$oom o$nji&tu%
5#edstaljen je nje$o zanat, iz#ada koplja, a na#ano i nje$o oso"ni znak% Nje$o a"elan je
najoso"niji od si) ti) elemenata i #lo je mo(an% Nje$oa o"#edna odje(a, koja je sada i nje$oa
po$#e"na odje(a je, mislim da se to mo'e tako #e(i, izualni p#ikaz nje$oi) imena i eza%%
- 8iona#oa o"#edna odje(a je pose"no lijepa - #ekla je Ma#tona% - K#ei#ao ju je jedan sta#i sastalja!
uzo#aka koje$ i&e nema% ,n je "io #lo do"a#%
Ejla je mislila kako je odje(a 3elandonaca #lo zanimljia, neka !ak i #lo lijepa, pose"ice Ma#tonine
sta#i, ali nije imala pojma o soj toj slo'enosti zna!enja koja su uz nju "ila ezana% 3a njezin ukus
neke su sta#i iz$ledale isui&e uk#a&ene% =ila je naikla cijeniti !istu <o#mu i ko#isnost sta#i koje je
iz#a+iala, "a& kao &to je to !inila i njezina mati u 5lemenu% 5o#emeno "i p#omijenila uzo#ak na
ko&a#ama koje je plela ili je isticala st#uktu#u d#eta iz koje$ je izdu"ila zdjele i &alice pa $a onda
pijeskom sa#&eno iz$ladila, ali nikada nije staljala jo& dodatni) uk#asa%
*ada je pak po!injala #azumijeati na koji su na!in ta
AJG
odje(a i nakit koji su ljudi nosili, kao i tetoa'e na nji)oom licu, ka#akte#izi#ali i identi<ici#ali sako$
pojedinca% 8iona#o-a op#ema, usp#kos tome &to je imala mno&to uk#asa, "ila je, po njezinom sudu,
lijepo u#anote'ena i s ukusnim uzo#kom% Ipak, iznenadilo ju je kada je od Ma#tone !ula da ju je
k#ei#ao neki sta#ac%
- Iz#ada 8iona#oe odje(e je si$u#no za)tijeala mno$o #ada% 3a&to "i neki sta#ac ut#o&io toliko
#emena na iz#adu te odje(e. - upitala je%
1'ondala# se osmje)nuo - Je# je to "io nje$o zanat, to dizajni#anje o"#edne i ukopne odje(e% To je ono
!ime se iz#a+ia!i uzo#aka "ae%
- Taj sta#ac nije iz#a+iao 8iona#ou odje(u, on je samo isplani#ao kako se ona t#e"a sastaiti i sa&iti -
#ekla je Ma#to-na% - Tu t#e"a uklju!iti mno$o to$a pa za)tjea eliku je&tinu i umjetni!ko oko da "i se
se to na lijep na!in poezalo% ,n je mo$ao dati iz#aditi tu odje(u% Nekoliko je ljudi du$o $odina usko
su#a+ialo s njim i ta je $#upa "ila #lo t#a'ena% *ada jedna nji)oa !lanica o"alja te posloe na
dizajnu odje(e, ali ona jo& nije tako do"#a%
- Ali za&to "i taj sta#ac, ili netko d#u$i, to #adio za 8iona-#a. - pitala je Ejla%
- ,n je s njima t#$oao da "i do"io tu odje(u - pojasni 1'ondala#%
Ejla se nam#&tila% =ilo je o!ito da jo& uijek ne #azumije u potpunosti% - Mislila sam da ljudi t#$uju s
d#u$im Lo$o#ima ili *piljama% Nisam znala da t#$uju s ljudima unuta# lastite 8pilje%
- Ali za&to ne "i t#$oali. - #ekao je Vilama#% - 8iona# je iz#a+iao koplja% =io je poznat po sojim
kalitetnim kopljima, ali on nije znao posla$ati se elemente i sim"ole za koje je 'elio da se ide na
nje$ooj o"#ednoj odje(i, nije to znao slo'iti na na!in koji "i mu se sidio% 3ato je u zamjenu za tu
odje(u koju je isoko cijenio, dao dadeset soji) kopalja naj"olje #ste%
- Ta odje(a je "ila jedna od posljednji) koje je taj sta#ac iz#adio - #ekla je Ma#tona% - Kasnije mu sla"
id i&e nije dopu&tao o"aljanje nje$oo$ zanata pa je p#odaao 8io#anoa koplja, jedno po jedno,
mijenjaju(i i) za sta#i koje je 'elio, no ono naj"olje koplje je ipak sa!uao za se"e% Nje$oe su
AJH
kosti sada pokopane na setom tlu, a ono je koplje ponio sa so"om u sijet du)oa% To je "ilo ono koje
je imalo na se"i i 8io#ano i nje$o a"elan%
- Ako je "io izuzetno zadooljan sojom #ukoto#inom,
- o"ja&njaao je 1'ondala# - iz#a+ia! koplja je, uz a"elan ono$a za ko$a je #adio koplja, mo$ao
nac#tati ili u#ezati i soj oso"ni sim"ol%
Tijekom loa Ejla je s)atila kako su izjesne oznake na koplju #lo a'ne% 3nala, je da sako koplje
nosi na se"i oznaku so$ lasnika, kako ne "i "ilo sumnje tko je u"io koju 'iotinju% Nije znala ni da
se to zoe a"elan, niti da je to 3e-landoncima tako a'no% Vidjela je kako se jedan nespo#azum
#azjasnio s pomo(u ti) oznaka% 1a su koplja po$odila istu 'iotinju, ali samo je jedno od nji)
po$odilo italni o#$an%
5#emda je sako koplje imalo znak soje$ lasnika, !ula je kako loci #az$oa#aju o iz#a+ia!ima
kopalja% /inilo se da uijek znaju tko je iz#adio koje koplje, imalo ono na se"i znak p#oizo+a!a ili ne%
Iz#a+ia!a se mo$lo p#epoznati po stilu koplja i uk#asima na njemu%
- 8to je toj a"elan, 1'ondala#e. - upitala je%
- Nije to ni&ta pose"no, samo jedan znak% Iz$leda oako
- #ekao je% Iz#anao je su)u zemlju pok#aj se"e pa p#stom poukao c#tu, a onda i d#u$u koja je po&la
pa#alelno s p#om, no p#i k#aju joj se p#i"li'ila%to#e(i &iljak% =lizu to$ &iljato$ #)a t#e(a se mala c#ta
p#id#u'ila tim c#tama%% - ;ijek sam mislio kako se ono$a dana kad sam se ja #odio, 3elandona nije
mo$la ni!e$a sjetiti - #ekao je po$leda&i 5#u pa se nasmije&io% - Ili je to mo'da #ep )e#melina, onaj
"ijeli s c#nim #&kom% ,duijek su mi se si+ali ti maleni #epoi )e#melina% Misli& li da "i moj a"elan
mo$ao "iti )e#melin.
- 5a, toj totem je 8piljski La, - #ekla je Ejla - "a& kao i moj% Mislim da toj a"elan mo'e "iti "ilo &to,
ono &to ti ust#di& da jest% 3a&to ne )e#melin. Ie#melini su male napasne lasice, ali zimi su #lo
z$odne, pose "ijele osim oni) c#ni) o!iju i ti) c#ni) #&koa na #epoima% 3ap#ao, ni ona nji)oa
sme+a ljetna k#zna nisu tako lo&a% - Na t#enutak se zamislila, a onda je upitala - 8to je 8iona#o
a"elan.
- Vidio sam jedno od nje$oi) kopalja nedaleko mjesta $dje on sada po!ia - #ekao je 1'ondala#% -
1onijet (u $a pa (u ti pokazati%
AJ:
=#zo je donio koplje i pokazao joj 8iona#o znak% =io je to stilizi#an c#te' mu<lona, planinske
diokoze s du$im, zak#iljenim #o$oima%
- 5onijet (u oo sa so"om - #ekla je 3elandona% - To (e nam t#e"ati da nap#aimo kopiju nje$oo$
a"elana%
- 3a&to mo#amo nap#aiti kopiju. - pitala je Ejla%
- Taj isti sim"ol koji je ozna!aao nje$oo koplje, nje$ou odje(u i ostale sta#i koje je posjedoao,
ozna!aat (e i nje$o $#o" - #ekao je 1'ondala#%
1ok su )odali nat#a$ p#ema "o#ai&tima, Ejla je #azmi&ljala o tom #az$oo#u i iz nje$a izukla
nekoliko lastiti) zaklju!aka% 5#emda je sam elandon, taj sim"oli!an p#edmet, sk#ien, onaj sim"oli!an
znak koji je na njemu "io nap#aljen, a"elan, "io je poznat ne samo toj oso"i kojoj p#ipada ne$o i
sima d#u$ima% ,n je imao neku mo(, pose"ice za ono$a kome je p#ipadao, ali ne i za ono$a tko "i $a
mo$ao zlopo#a"iti% To je "ilo sima do"#o znano% *ta#na mo( dolazila je od ono$ neznano$,
ezote#i!no$%
*ljede(e$ je jut#a 1'o)a#an 'ust#o kucao po stupu na ulazu u Ma#tonino "o#ai&te% 1'ondala# je
od$u#nuo zajesu i iznenadio se u$leda&i "#ata%
- 3a# ne(e& jut#os do(i na oaj sastanak. - upitao je 1'ondala#%
- 1a, na#ano da (u do(i, ali 'elio sam p#ije to$a #az$oa#ati s to"om i Ejlom - od$oo#io je 1'o)a#an%
- ,nda u+i%
1'o)a#an je u&ao, pusti&i te&ku zajesu na ulazu da se za njim zato#i% Ma#tona i Vilama# su iza&li iz
soje$ odjeljka za spaanje i toplo se pozd#ai&e s njim% Ejla je pokupila ostatke do#u!ka u zdjelicu
koju je namijenila Vuku% 5odi$la je po$led i osmje)nula se%
- 1'o)a#an mi je #ekao da "i 'elio s nama #az$oa#ati -#ekao je 1'ondala#, $ledaju(i Ejlu%
- Ne "i) 'elio oduzimati #ijeme, ali #azmi&ljao sam o tom a&em "aca!u koplja% 1a je i&e nas mo$lo
iz"aciti soja koplja s udaljenosti s koje ste i to mo$li, 1'ondala#e, mo$li smo zaustaiti ono$ "izona
p#ije no &to je p#e$azio 8iona#a% *ada je p#ekasno da "i se njemu pomo$lo, ali 'elio "i) da ostali loci
u'iaju taku si$u#nost% =iste li i, mislim na as o"oje,
AJJ
"ili oljni pokazati locima kako da satko se"i nap#ai taka "aca! i podu!ili i) kako (e se s njim
slu'iti.
1'ondala# se osmje)nuo - Na#ano da )o(emo% Cijelo #ijeme sam se up#ao tome i nadao% Jeda sam
do!ekao da mo$u pokazati kako to #adi pa da si uide p#ednosti "aca!a%
*i stana#i Ma#tonino$ "o#ai&ta, osim 4ola#e, po&li su s 1'o)a#anom do mjesta za sastanke uz ju'ni
k#aj eliko$ zaklona% Kad su sti$li, tamo se e( okupilo mno$o ljudi% 3e-landoncima iz 8pilja koje su
sudjeloale u lou "ili su poslani $lasnici s po#ukom da se sastanu i do$oo#e o po$#e"noj se!anosti%
Tamo su, uz du)ono$ o+u 1eete 8pilje, "ile i zelandone /et#naeste, Jedanaeste, T#e(e, 1#u$e i
*edma 8pilje% 5ojaila se i e(ina oni) u kojima su ljudi idjeli soje o+e, kao i jo& neki pose"no
zainte#esi#ani%
- 1u) =izona uzeo je jedno$a od nas u zamjenu za soje - #ekla je k#upna donie#a% - To je '#ta koju
mo#amo u!initi ako je ,na t#a'i% - 5o$ledala je ljude, koji su u znak sla$anja kimali $laama%
1ominantnost njezine oso"nosti nije nikada "ila tako eidentna kao u nazo!nosti d#u$i) zelandona%
Tada je "ilo pose o!i$ledno ja je ona 5#a Me+u ,nima Koji *lu'e Majci%
Kako se sastanak nastaio, tako se nekoliko zelandona #a-zi&lo u mi&ljenju o nekoj nea'noj sta#i, a
5#a je pustila neka to me+uso"no nadmetanje ide sojim tokom%
1'o)a#an se u)atio kako su mu misli odlutale od #az$oo#a o *io#anoom ukopu da #azmi&ljanja o
tome $dje "i se t#e"alo postaiti mete za je'"anje u $a+anju "aca!em% Nakon #az$oo#a s Ejlom i
1'ondala#om, 1'o)a#an je odlu!io pod-staknuti soje loce na iz#adu "aca!a i je'"anje $a+anja, !ak
p#ije ne$o po+u na Ljetni sa"o#% 6elio je da !im p#ije postanu je&ti u ko#i&tenju tim 1'ondala#oim
noim o#u'jem% Ali ne danas% 3nao je da danas ne(e "iti nikake upo#a"e o#u'ja% ,o je "io dan kada
(e du) 8iona#a, nje$oa 'iotna sila, "iti o+en na d#u$i sijet%
I 3elandonine su misli "ile zaokupljene d#u$im sta#ima, p#emda se !inilo kako oz"iljno #azmat#a
#azli!ita mi&ljenja koja su joj nudili% Razmi&ljala je o 1'ondala#oom mla+em "#atu jo& otkad su joj
dali onaj kamen &to se p#elijeao mlije!nim "ojama, kamen s nje$oo$ $#o"a ne$dje daleko na istoku,
no !ekala je po$odan t#enutak%
B@@
3nala je da (e o"oje, i 1'ondala# i Ejla, "iti uu!eni u oaj o"#ed, a uspostaljanje kontakta s onim
sijetom je dooljno zast#a&uju(e "ez o"zi#a na okolnosti, pose"ice za one koji nisu nau!ili kako se
t#e"a nositi s tim%%% a mo$lo je "iti opasno !ak i za one koji su to znali% 3a one koji (e uspostaiti
nepos#edan kontakt s d#u$im sijetom "ilo je si$u#nije da to u!ine tijekom o"#eda, kad je uz nji)
mno$o ljudi koji im mo$u ponuditi soju pomo( i pod#&ku%
Kako je "io u"ijen tijekom loa u kojem je sudjeloala e(ina susjedni) 8pilja, 8iona#o "i ukop
t#e"ao "iti od oni) e(i) o"#eda koji t#a'e potpo#u i za&titu cijele zajednice% To "i mo$la "iti do"#a
p#i$oda za poku&aj da se u pot#azi za Tonolanoom 'iotnom sna$om p#od#e du"lje u sijet du)oa,
mislila je 3elandona% 5o$ledala je Ejlu i pitala se kako (e ta st#ankinja #ea$i#ati% Ejla ju je stalno iznoa
!udila sojim znanjem, sojom kompetencijom, pa !ak i sojim pozitinim staoima%
*ta#oj donie#i je laskalo kad ju je ta mlada 'ena do&la pitati je li mo$la jo& ne&to u!initi za *iona#a,
pose"ice kad se uzme u o"zi# sa je&tina koju je pokazala% I kako je ta mlada 'ena iznena+uju(e
mud#o sajetoala 1'ondala#u neka ponese kamen s "#atoa $#o"a, iako su joj "ili pose nepoznati
nji)oi o"i!aji i postupci, mislila je 3elandona% Taj kamen, koji mu se sam ponudio, "io je zaista
jedinsten% 1jeloao je pose o"i!no se dok $a se ne "i ok#enulo na d#u$u st#anu, na kojoj se idjela
ta plakasta mlije!na po#&ina s plameno c#enim to!kama%
Ta mlije!no plakasta po#&ina je, "ez sumnje, aspekt !isto(e, mislila je, a c#eno je "oja 'iota,
naja'nija od Maj!ini) 5et *eti) =oja% =ilo je jasno da je taj mali kamen mo(an p#edmet% Kad se
oo o"aimo, mo#at (emo ne&to u!initi s njim%
Tek je napola slu&ala onu #asp#au koja se oko nje odila kad joj je palo na pamet da je taj jedinsten
kamen s Tono-lanoa $#o"a zap#ao su#o$at% * pomo(u to$ kamena Majka (e mo(i u(i u t#a$
Tonolanoom elanu, nje$oom 'iotnom du)u% Naj"olje i najsi$u#nije mjesto za taj kamen "ila "i
pukotina u setoj &pilji, pok#aj su#o$atni) kamena nje$oe o"itelji% 3nala je $dje stoji $otoo se
su#o$atno kamenje 1eete 8pilje, a i mno$i od oni) iz d#u$i) 8pilja% A znala je, uz
B@?
soj lastiti, tajna mjesta na kojima je "ilo sak#ieno nekoliko p#ai) elandona%
3nalo je "iti nekoliko izuzetni) okolnosti koje su za)tijeale da ona na se"e p#euzme du'nost #oditelja
i snosi od$oo#nost za elandone neke djece, a mo#ala je sak#iti te sim"oli!ne p#edmete i za nekoliko
ljudi koji, psi)i!ki ili <izi!ki, nisu "ili u stanju to sami za se"e u!initi% ,na to nikada nije spomenula i
nikada, ni z"o$ !e$a, ne "i poku&ala zlo#a"iti to &to je znala% =ila je itekako sjesna opasnosti koja "i u
tom slu!aju p#ijetila ne samo oso"i koju je elandon p#edstaljao, ne$o i njoj samoj%
I Ejline su misli po!ele lutati% Nisu joj "ili poznati po$#e"ni o"i!aji 3elandonaca, a to ju je zanimalo,
no oa diskusija koja se sada odila !inila se "eskona!nom, a ona je ionako nije ni mo$la p#atiti% Nije
!ak ni #azumjela neke ezote#i!ne #ije!i s kojima su se slu'ili% 3ato je po!ela #azmi&ljati o sta#ima koje
je tek nedano saznala%
=ilo joj je o"ja&njeno kako se ljude o"i!no ukapa na setom tlu, p#emda se mjesto mijenjalo nakon &to
je na njemu "ilo iskopano nekoliko $#o"oa% 5#ei&e du)oa na jednom mjestu mo$lo "i do"iti
p#eeliku mo(% ,ni koji su isto#emeno um#li mo$li su ostati zajedno, ili ako su "ili pose "liski, ali
nije "ilo ni osamljeni) $#o"oa% ;mjesto to$a, ljude se pokapalo na manjim po#&inama za ukop koje
su "ile posuda #azasute%
Ma koje mjesto da su oda"#ali za tako $#o"lje, ta je po#&ina "ila ozna!ena stupoima za"odenima u
tlo oko $#o"oa i to mno$o $u&(e na onom dijelu $dje je "ilo uz$lalje $#o"a% Ti su stupoi "ili
iz#ez"a#eni ili oslikani a"elanima ljudi koji su tamo "ili pokopani, sim"olima koji su pokaziali kako
je opasno zaci u taj p#osto#% 1u)oi m#ti), koji su sada ostali "ez tijela u kojem su se "ili nastanili,
mo$li su #e"ati unuta# o$#a+eno$ dijela ali nisu mo$li p#ije(i o$#adu% Je# zelandona "i u!inila da
taka o$#ada tje#a du)oe, pa oni koji nisu mo$li p#ona(i soj put na onaj sijet nisu mo$li p#ije(i ou
$#anicu i uk#asti tijelo nekome tko jo& uijek k#o!i oim sijetom%
,ni koji "i "ez sna'ne za&tite za&li u taka o$#a+en p#osto#, na&li "i se u elikoj opasnosti% 1u)oi su
se po!eli okupljati jo& p#ije ne$o se m#to tijelo polo'ilo u posljednje po!iali&te i znalo se kako tada
poku&aaju zaposjesti tijelo 'ie
B@A
oso"e pa "i za#atili s lastitim du)om te 'ie oso"e "o#e(i se s njim za p#elast% To je o"i!no "ilo
idljio po d#asti!nim p#omjenama na toj oso"i koja "i tada !inila sta#i koje nisu "ile u skladu s
njezinom na#ai i pona&anjem, ili "i idjela sta#i koje d#u$i ne ide ili "i, "ez ikako$ idljio$
#azlo$a, po!ela ikati, ili "i postala nasilna, ili "i iz$ledala nesposo"na s)atiti sijet oko se"e i
poukla se u se"e%
Nakon mno$o $odina, kad "i se stupoi e( sami po#u&ili i ist#unuli u tlu, a $#o"oi za#asli u "ujno
#aslinje i tako "ili osje'eni i opo#aljeni, to se seto mjesto i&e nije smat#alo opsjednutim, i&e nije
"ilo opasnosti0 du)oi su oti&li% Tada "i se znalo #e(i kako je Velika Majka 3emlja uzela &to joj p#ipada
a taj p#osto# je #atila sojoj djeci%
Ejla, a i ostali koji su se "ili zadu"ili u lastite misli, #atili su opet su pozo#nost na onu diskusiju
isto$ t#enutka kada su za!uli $las 5#e% Kako se !inilo da zelandone koje su sudjeloale u toj #azmi#ici
ne mo$u same iz$laditi soj nespo#azum, utjecajna donie#a je zaklju!ila kako je do&ao t#enutak da se
ona umije&a% 1onijela je kona!nu odluku koja je p#edstaljala komp#omisno #je&enje za se st#ane u
suko"u i to je o"#azlo'ila na taka na!in da se !inilo kako je to jedino mo$u(e #je&enje% Tada su p#e&li
na do$oo# o !ua#ima koji (e "iti pot#e"ni onima koji (e *iona#oo tijelo odnijeti na seto tlo
$#o"i&ta, kako "i "ili za&ti(eni od iz$u"ljeni) i lutaju(i) du&a% ,d#'at (e se se!anost koja (e sako$a
oja!ati, tako da du) sake oso"e "ude imao sna$e ot)#ati se iz$u"ljenim du&ama i si su, na#ano,
o!ekiali da 5#olea to o#$anizi#a% Raz$oa#ali su i o )#ani koju, zajedno s o#u'jem i alatom, t#e"a
polo'iti u $#o"% Ta te&ka )#ana ne(e "iti pojedena, ali njezin (e du) p#e)#aniti slo"odnolutaju(i du) i
dati mu sna$u da p#ona+e soj put% =ilo je u!injeno "a& se kako odlaze(a du&a ne "i imala nikako$
#azlo$a #atiti se ili p#edu$o "o#aiti na $#o"i&tu%
Kasnije to$ jut#a Ejla je iza&la s konjima, ja&u(i Njisku dok su je T#ka! i Vuk slijedili% Tada i) je
!e&ljala, p#oje#aaju(i je li s njima se u #edu% =ila je naikla p#ooditi saki dan s konjima, no otkad
su sti$li oamo, e(inu #emena je p#oodila s 1'ondala#oim ljudima pa su joj 'iotinje nedostajale%
3"o$ na!ina kako su je 'iotinje do!ekale, pozd#aljaju(i je s ono-
B@B
likim entuzijazmom i lju"alju, pomislila je kako i njima nedostaju ona i 1'ondala#%
5utem nazad zaustaila se kod 1'o)a#anoo$ doma i upitala 5#oleu zna li $dje je 1'ondala#%
- ,ti&ao je s 1'o)a#anom, Ra&ema#om i *ola"anom iskopati #aku za 8iona#a - od$oo#ila je 'ena%
Imala je mno$o posla, no t#enuta!no je !ekala neke ljude pa je imala malo #emena% 6eljela je malo
"olje upoznati ou i&est#uko nada#enu 'enu koja (e se usko#o zd#u'iti s "#atom njezino$ mu&ka#ca pa
ju je upitala - =i li )tjela popiti malo !aja od kamilice.
Ejla je oklijeala - Mislim da "i) se t#e"ala #atiti u Ma#to-nino "o#ai&te, ali (u #ado popiti s to"om
!aj nekom d#u$om p#i$odom%
Vuk, koji je u oom izletu u'iao koliko i konji, sada je slijedio Ejlu unut#a% 1'a#adal je, !im je spazio
'iotinju, pot#!ao p#ema njemu % Vuk je, 'ele(i da $a se $ladi i mazi, $u#-kao dijete nju&kom% 1'a#adal
se s#etno smijao, t#ljaju(i Vuko-u $lau%
- Mo#am ti #e(i, Ejla, - #ekla je 5#olea - da sam "ila jako za"#inuta kada mi je 1'a#adal p#i puta
#ekao da je dotaknuo tu 'iotinju% Te&ko je je#oati da neka 'iotinja koja je loac i meso'de# mo'e
"iti tako nje'na s djecom% Kad $a je 4ola#a doela oamo i kada sam idjela kako Ma#sola puzi po
njemu i u!e $a na se st#ane, nisam mo$la je#oati% Vukla mu je dlaku, p#stima mu i&la u o!i i !ak
mu je poukla $u"icu kako "i po$ledala &to je unut#a, a Vuk je samo tamo le'ao kao da mu se se to
jako si+a% =ila sam potpuno zap#epa&tena% /ak se i 8aloa smije&ila, iako je "ila u'asnuta kada je p#i
puta spazila soju cu#icu s tim ukom%
- Vuk pose"no oli djecu - o"jasnila je Ejla% - ,d#astao je u zemunici Lalje$ lo$o#a i$#aju(i se i
spaaju(i s djecom% ,na su mu "ila poput nje$oe "#a(e iz le$la, a od#asli ukoi se uijek za&titni!ki
pona&aju p#ema mladima i #lo su st#pljii sa som &tenadi iz soje$ !opo#a% /ini se da on misli kako
sa mala djeca p#ipadaju nje$oom !opo#u%
1ok je Ejla i&la s Vukom p#ema Ma#toninom "o#ai&tu, ne&to u ezi s 5#oleom nije joj dalo mi#a%
=ilo je ne!e$ u na!inu na koji se d#'i, kako se k#e(e, na!inu na koji joj p#istaje njezina komotna tunika%
,djednom joj je sinulo i ona se osmje)ne% 5#olea je t#udna2 =ila je pose si$u#na u to%
B@E
Kad je Ejla u&la u Ma#tonino "o#ai&te, tamo nije "ilo niko$a% Na t#enutak je po'alila &to nije ostala
kod 5#olee na !aju, ali onda se upitala $dje je 1'ondala#oa mati% Nije "ila s 5#oleom, mo'da je
oti&la do 3elandone, pomisli Ejla% /inilo se da su te dije 'ene "liske ili "a#em osje(aju &toanje jedna
p#ema d#u$oj% *talno su #az$oa#ale ili izmjenjiale po$lede pune #azumijeanja% Ako po+e onamo
pot#a'iti Ma#tonu, to (e joj "iti #azlo$ za posjetu donie#i koju je u sakom slu!aju 'eljela "olje
upoznati%
3ap#ao i ne mo#am t#a'iti Ma#tonu, a 3elandona sada ima pune #uke posla% Mo'da joj ne "i) t#e"ala
smetati, mislila je Ejla, no osje(ala se neko#isnom i )tjela je u!initi ne&to &to (e dati #ezultate% Mo'da
"i) mo$la pomo(i% Ili "a#em ponuditi soju pomo(%
Ejla je oti&la do 3elandonino$ "o#ai&ta i tamo ti)o pokuca na panel pok#aj zajese na ulazu% Mo#a da
je 'ena stajala #lo "lizu, je# je za t#enutak odmaknula zajesu%
- Ejla2 - #ekla je, iznena+ena &to idi tu mladu 'enu i uka% - T#e"a& li me ne&to.
- T#a'ila sam Ma#tonu% Nije kod ku(e i nije s 5#oleom pa sam mislila kako je mo$la oti(i oamo -
#ekla je Ejla%
- Ne, nije odje%
- 5a, 'ao mi je &to sam ti smetala% 3nam da ima& mno$o posla pa ti ne "i) smjela oduzimati #ijeme%
- Ma to je u #edu - #ekla je donie#a, a onda je zamijetila kako mlada 'ena iz$leda nekako napeto, no
puna ene#$ije i nekako sa u i&!ekianju% - T#a'i& li Ma#tonu z"o$ neko$ pose"no$ #azlo$a.
- Ne, samo sam je onako t#a'ila% Mislila sam da "i) joj mo$la pomo(i p#i kakom poslu%
- Ako si t#a'i& neki posao, mo'da "i mo$la meni pomo(i
- #ekla je 3elandona, d#'e(i zajesu i odmaknu&i se da Ejla mo'e u(i% Ejlin &i#ok osmije) joj je
pokazao p#ai #azlo$ njezino$ dolaska%
- Mo'e li i Vuk u(i. ,n ne(e ni&ta di#ati%
- 3nam da ne(e% Ve( dam ti #ekla da se on i ja do"#o #azumijemo - #ekla je donie#a, d#'e(i zajesu da i
Vuk mo'e u(i%
- ,naj c#eni oke# koje$ si mi donijela t#e"alo "i usitniti u p#a)% Tamo ti je aan, - #ekla je 3elandona,
pokazuju(i na kamen s c#enim m#ljama koji je u se"i imao udu"ljenje poput
B@F
neke zdjelice &to je nastalo tijekom du$i) $odina upo#a"e
- a oo ti je kamen s kojim (e& usitniti oke#% ;sko#o (e sti(i 1'onokol i to (e mu t#e"ati da mi
pomo$ne nap#aiti stup za 8iona#o a"elan% ,n mi poma'e p#i o"#edima%
- Na onoj se!anosti do"#odo&lice upoznala sam !ojeka koji se zoe 1'onokol, ali on mi je #ekao da
je umjetnik -#ekla je Ejla%
- 1'onokol i jest umjetnik, ali on je i moj pomo(nik% 5#emda mislim da je ipak i&e umjetnik ne$o
pomo(nik% Nje$a ne zanima iscjeljianje, pa !ak niti p#onala'enje puta u sijet du)oa% /ini se da $a
pose zadooljaa &to mi je samo pomo(nik, no on je jo& mlad% V#ijeme (e pokazati% Mo'da "i mo$ao
osjetiti pozi% ; me+u#emenu je sasim do"a# umjetnik i sjajan pomo(nik - #ekla je 3elandona, a
onda dodala -Ve(ina umjetnika su ujedno i zelandone% 1'onokol je u semu tome jo& od mali) no$u,
otkad je po p#i puta pokazao soju nada#enost%
Ejli je "ilo d#a$o &to mo'e m#iti 'eljezni oksid u p#a) je# je tako mo$la "iti od pomo(i i "ez da se od
nje t#a'i neko pose"no znanje, no ta monotona <izi!ka aktinost ostaila joj je mozak slo"odnim za
#azmi&ljanje% Razmi&ljala je o zelan-donama i za&to "i umjetnici poput 1'onokola "ili p#imljeni u tu
$#upu dok su jo& pose maleni i ne mo$u znati ni &to je to, niti &to se to zna!i% 3a&to "i umjetnici
t#e"ali postati zelandone.
1ok je #adila, u&ao je 1'onokol% 5o$ledao je Ejlu, a onda, pomalo iznena+eno, i uka% Vuk je podi$ao
$lau i po$ledao Ejlu, e( napet da ustane ako mu ona "ude dala znak% 5okazala mu je da je !ojek
do"#odo&ao% Vuk se opustio, ali je i dalje pazio%
- Ejla je do&la pomo(i, 1'onokole - #ekla je 3elandona%
- Kako sam s)atila, i ste se e( upoznali%
- 1a, p#e no(i kada je sti$la oamo% 5ozd#aljena, Ejla -#ekao je 1'onokol%
Ejla je do#&ila m#ljenje c#eni) $#udica u sitan p#a), a onda je p#edala aan, kamen s kojim je
usitnjaala i c#eni p#a) 3elandoni, nadaju(i se da (e joj 'ena dati jo& neki posao, no usko#o je postalo
o!i$ledno kako su o"oje !ekali da ona ode% - 6eli& li da u!inim jo& ne&to. - kona!no je upitala%
- *ada ne - od$oo#ila je donie#a%
B@G
Ejla je kimnula, dala Vuku znak i onda su oti&li% Kada se #atila u "o#ai&te, Ma#tone jo& uijek nije
"ilo, a kako nije "ilo ni 1'ondala#a, nije znala &to "i #adila% T#e"ala sam ostati kod 5#olee na !aju,
pomislila je% Tada je odlu!ila% 3a&to se ne "i #atila onamo. Ejla je 'eljela upoznati tu uspje&nu 'enu
kojoj su se diili% Kona!no, jedno$a dana one (e si "iti #od, je# "ila je d#u'ica 1'ondala#oo$ "#ata%
Mo'da "i) joj !ak mo$la odnijeti kaka ukusan !aj, pomisli Ejla, ne&to sa su)im cjetoima lipe koji
(e dodati <in mi#is i malo slatko(e% Kad "i) "a#em znala #aste li tu u "lizini koje sta"lo lipe%
B@H
?F
JVLu&ka#cima je "ilo d#a$o &to su e( $otoo do#&ili kopanje #ake% 5#ije no &to su k#enuli p#ip#emiti
oo tlo da p#i)ati 8iona#oo tijelo, 3elandona je za nji) zazala jaku za&titu, a i posula im je #uke
c#enim oke#om, no satko od nji) se ipak u se"i t#esao kada su p#elazili neidljiu "a#ije#u ozna!enu
iz#ez"a#enim i c#eno o"ojenim supoima%
,a !eto#ica kopa!a "ili su odjeeni u pose "ezo"li!ne ko'e "ez ikaki) uk#asa, tek #ane ko'e koje
su po s#edini imale oto# za $lau% Na $laama su imali kapulja!e koje su im p#ek#iale lice i imale su
samo oto#e za o!i, ali ne i za nos i usta, te oto#e koji "i p#iukli du)oe da se k#oz nji) uuku u
tijelo%
Namjena oako$ p#ek#ianja "ila je sak#iti nji)o identitet p#ed "ilo kojim du)om koji "i mo$ao tu u
"lizini #e"ati t#a'e(i 'io tijelo u koje "i se naselio0 tu nije smjelo "iti ni a"elana, ni sim"ola, niti
ikako$ znaka o tome tko je zako#a!io na seto tlo i uz"udio du)oe% Nisu #az$oa#ali je# "i i) i zuk
nji)oa $lasa mo$ao odati% Nije "ilo lako od#editi ljude za kopanje $#o"a pa je 1'o)a#an odlu!io kako
(e, kad je e( on "io taj koji je "io od$oo#an za o#$anizi#anje to$ zloko"no$ loa, on "iti i jedan od
kopa!a% ,da"#ao je soja da pomo(nika, *ola"ana i Ra&ema#a i soje$ "#ata 1'ondala#a da mu u
tome pomo$nu% 5#emda su se ta !eto#ica do"#o poznaali, us#dno su se nadali da i) niti jedan od tu
"o#ae(i) du)oa ne poznaje%
Rasijecanje t#do$ tla kamenim motikama "io je mu!an posao% *unce je e( "ilo isoko pa im je "ilo
#u(e i znojili su se% =ilo je te&ko disati pod tim ko'natim kapulja!ama, no niti jedan od ti) sna'ni) i
neust#a&ii) loaca nije niti pomi&ljao na to da je skine% *atko od nji) mo$ao se suo!iti s #azja#enim
noso#o$om pa u zadnjem t#enutku odsko!iti u st#anu, ali t#e"alo je daleko i&e )#a"#osti da "i se
izazialo tu neidljiu opasnost na setom tlu $#o"i&ta%
Nitko od nji) nije 'elio ostati u tom o$#a+enom p#osto-
B@:
#u p#o$onjen od du)oa ni t#enutka du'e ne$o je to "ilo nu'no pa su #adili &to su "#'e mo$li, $#a"e(i
zemlju koju su #asjekli motikama% Lopate kojima su se p#itom ko#istili "ile su iz#a+ene od eliki)
plosnati) kostiju, lopatice ili zdjeli!ne kosti k#upniji) 'iotinja, koje su s jedne st#ane "ile nao&t#ene a
onda jo& i st#u$ane o"lim kamenom i pijeskom iz #ijeke, kako "i im &to "olja o&t#ica olak&ala kopanje%%
*up#otan je k#aj "io p#i!#&(en na du$a!ku $#anu% 3emlju su staljali na ko'e, iste onake u kake su
"ili odjeeni, kako "i je mo$li odu(i od #ake i nap#aiti mjesta za mno$e ljude koji (e se tu okupiti%
Kad su iz #ake izukli i posljednji) nekoliko lopata usitnjene zemlje, 1'o)a#an je kimnuo ostalima% To
je "ilo dooljno du"oko% 5okupili su alat i "#zo oti&li% Jo& uijek ne $oo#e(i, odlazili su p#ema #anije
oda"#anom mjestu, mjestu $dje ljudi ne p#olaze !esto%%
1'o)a#an je tamo za"io #) motike u tlo i onda su kopa!i iskopali d#u$u jamu, manju od p#e, skinuli
kapulja!e i soja ko'nata pok#iala, "acili i) u jamu i onda to opet pa'ljio zat#pali zemljom% Alat (e
"iti #a(en na pose"no mjesto $dje su $a !uali, no kopa!i su pomno pazili da niti jedan dio alata ne
dodi#ne niti jedan dio nji)oi) $oli) tijela, osim #uku posuti) oke#om%
;putili su se #ano p#ema pose"noj maloj &pilji u dnu doline, u litici p#o'etoj neelikim &piljama%
Isp#ed &pilje "io je za"oden iz#ez"a#en stup s a"elanom 3elandonaca i d#u$im znakoima% ;&li su i
tamo odlo'ili alat za kopanje #aka pa "#zo iza&li, p#imaju(i se o"jema #ukama za onaj stup i m#mljaju(i
ispod $lasa, t#a'e(i na odlasku za&titu Majke% Tada su se zmijolikom stazom uputili u i&i p#edjel do
d#u$e &pilje, one koju je u$lanom ko#istila 3elandona za o"#ede koji su se odnosili na mu&ka#ce i
dje!ake%
5#ed &piljom i) je !ekalo oni) &est zelandona iz 8pilja koje su sudjeloale u lou, a uz nji) su "ili i
nji)oi pomo(nici% * #u(im su kamenjem "ili u$#ijali odu $otoo do klju!anja, a p#ip#emili su i
nekoliko #sta "iljaka koje su lu!ile masu nalik sapunu i to je e(inom "ilo ko#ijenje% Komadi(i ko'e
puni sapunice postajali su c#eni od p#a)a oke#a koji im je "io &titio &ake i stopala% 5#eko udoa su im
to!ili #u(u odu, $otoo p#e#ucu da "i se mo$lo izd#'ati i ta oda je onda otjecala u
B@J
malu #upu iskopanu u zemlji% Ritual p#anja ponoljen je jo& jednom kako "i se osi$u#ali da nije ostalo
ni t#a$a c#enilu, !ak su malim usiljenim &tapi(ima o!istili nokte% Tada su se t#e(i puta op#ali% ,nda su
i) p#e$ledali i, ako je to "ilo pot#e"no, ponoo op#ali, se dok saka zelandona nije "ila zadooljna%
Tada je saki od !eto#ice mu&ka#aca uzeo odonep#opu-snu ko&a#u #u(e ode i jo& ko#ijenja koje je
sta#alo sapunicu pa op#ao cijelo tijelo, uklju!uju(i i kosu% Tek kada su kona!no "ili p#o$la&eni
o!i&(enima i kada im je "ilo dopu&teno o"u(i lastitu odje(u, mu&ka#ci su napokon lak&e disali% ,na
Koja je =ila 5#a dala je sakome od nji) zdjelicu #u(e$, $o#ko$ !aja, uputi&i i) neka najp#ije s njim
ispe#u usta i sad#'aj ispljunu u pose"nu #upu, a onda popiju ostatak% *e su to u!inili "#zo, s#etni &to je
taj dio za#&en% Nikome od nji) nije "ilo d#a$o &to je "io tako "lizu tako mo(noj ma$iji%
1'o)a#an i ostali mu&ka#ci u&li su u 1'o)a#ano dom ti)o #az$oa#aju(i, jo& uijek pod dojmom
soje$ "lisko$ dodi#a sa sijetom du)oa%
-Ejla te je odje t#a'ila, 1'ondala#e - #ekla je 5#olea% - =ila je oti&la, a onda se #atila s nekim
iz#snim !ajem% Malo smo #az$oa#ale, ali onda su do&li neki ljudi #az$oa#ati o ukopnoj se!anosti%
=ila je ponudila soju pomo(, no #ekla sam joj da (e pomo(i sljede(i puta% *i$u#na sam da 3elandona
ima za nju d#u$e planoe% ,ti&la je malo p#ije% I ja mo#am sada oti(i% Tu u p#osto#u za ku)anje imate
malo )#ane i toplo$ !aja%
- Je li Ejla #ekla kamo ide. - pitao je 1'ondala#%
- K tojoj majci%
- Iala ti% Idem idjeti &to je )tjela%
- Najp#ije ne&to pojedi% ,"aili ste te'ak posao - #ekla je 5#olea%
=#zo je jeo, sp#ao )#anu s malo !aja i k#enuo an - 1'o-)a#ane, jai mi kad 3elandona "ude sp#emna -
#ekao je i oti&ao%
Kad je u&ao u maj!ino "o#ai&te si su sjedili oko nisko$ stola i pili Ma#tonino ino%
- 1'ondala#e, uzmi soju !a&u - #ekla je Ma#tona% - Na-to!it (u ti malo% ,o je "io te'ak dan, a jo& nije
za#&io% Mislila sam kako "ismo se si t#e"ali poku&ati malo opustiti%
B?@
- Iz$leda& iz#i"ano i #lo !isto, 1'ondala#e - #ekla je Ejla%
- I jesam, a nema& pojma koliko mi je d#a$o &to je to $otoo% 6elim dati soj dop#inos, ali m#zim
kopanje na setom te#enu - #ekao je 1'ondala# i osjetio kako se naje'io%
- 3nam kako ti je - #ekao je Vilama#%
- Kako si tako !ist, ako si kopao. - pitala je Ejla%
- 5oma$ao je kopati $#o"nu jamu - pojasni joj Vilama#% -Nakon &to je kopao na setom mjestu i
uznemi#aao du)oe mo#ao je "iti potpuno o!i&(en% 3elandone se p#i p#anju slu'e #u(om odom i
ko#ijenjem &to se pjeni, a to p#anje ponaljaju nekoliko puta%
- To me je podsjetilo na "azen s #u(om odom kod Losa-dunajaca% *je(a& li se, 1'ondala#e. - upitala
je Ejla% 3amijetila je kako mu se iz#az lica p#omijenio u su$estian osmije) i ona se p#isjeti #lo
u$odno$ popodnea koje je s njim p#oela na p#i#odnom izo#u tople ode% *k#enula je po$ledom,
t#ude(i se ne uz#atiti osmije)om% - *je(a& li se one pjene za p#anje koju oni #ade od #i"ane masti i
pepela.
- 1a, to se z"ilja do"#o pjenilo, a s tim su se se sta#i p#a-le "olje ne$o s i!im &to sam ikada idio -
#ekao je% - * tim se !ak mo$ao sp#ati saki okus ili mi#is% - ,smije) mu je postao &i#i i znala je da ju
sada za<#kaa s dosmisleno&(u te opaske% Tada je, dok su dijelili ;'itke, #ekao kako uop(e nije mo$ao
osjetiti njezin okus% No "ilo je zanimljio iskusto osjetiti se tako !ist%
- =a& sam mislila - #ekla je Ejla, jo& uijek iz"je$aaju(i nje$oe po$leda pune lju"ai i poku&aaju(i
ostati oz"iljna - kako "i ta pjena za p#anje mo$la #lo do"#o poslu'iti i p#i o"#ednom p#anju% Neke
Losadunajke su mi pokazale kako se to #adi, ali tu zna "iti pote&ko(a pa ne uspije uijek% Mo'da "i)
mo$la poku&ati nap#aiti malo to$a pa pokazati 3elan-doni%
- Ne mo$u zamisliti kako "i masno(a i pepeo mo$li neko$a o!istiti - #ekla je 4ola#a%
- Ni ja ne "i) je#oala da to nisam idjela, - #ekla je Ejla -ali kad to pomije&a& na od#e+en na!in, tu se
ne&to p#omijeni pa i&e nema& mast i pepeo ne$o ne&to sasim d#u$o% Mo#a& pepelu dodati odu pa to
neko #ijeme ku)a& i pusti& neka se malo o)ladi p#ije ne$o p#omije&a&% To postane #lo jako i ako ne
pazi&, na ko'i ti se mo$u pojaiti mje)u#i% To ti je
B??
kao da te op#'ila at#a, samo nema topline% ,nda tome doda& otopljenu masno(u,otp#ilike istu koli!inu
masti koliko unut#a ima teku(ine, ali i mast i teku(ina t#e"aju "iti iste tempe#atu#e, onolika kolika ti je
tempe#atu#a ko'e kada opipa& unut#a&nju st#anu #u!no$ z$lo"a% Ako si u!inila se kako t#e"a, kad to
p#omije&a& do"it (e& pjenu koja mo'e o!istiti $otoo se% Kad spe#e& pjenu, s njom (e oti(i i sa
p#lja&tina% To mo'e o!istiti !ak i masne m#lje%
- Kako je nekome uop(e palo na pamet pomije&ati masno(u i odu s pepelom. - pitala je 4ola#a%
- 6ena koja mi je se to isp#i!ala #ekla je kako se je to p#i puta do$odilo pose slu!ajno, kad joj se
do$odila nez$oda -pojasni Ejla% ,na je ku)ala ili #i"ala neku mast nad o$nji&tem kad je po!ela padati
#lo jaka ki&a% 5o"je$la je skloniti se u neki zaklon% Kad se #atila, pomislila je kako joj se sa mast
up#opastila% *e je p#ekipjelo i iscu#ilo u jamu o$nji&ta koja je "ila puna pepela, a sada se ispunila i
ki&nicom% Tada je opazila d#enu ku)a!u s kojom je #anije mije&ala mast% To je "ila njezina najd#a'a
ku)a!a i du$o je t#e"alo da se onako lijepo iz#ez"a#i pa ju je odlu!ila uzeti kako "i je o!istila%
5ose$nula je #ukom k#oz sklisku pjenu za koju je je#oala da je up#opa&tena mast i uzela ku)a!u, a
kad je )tjela s nje sp#ati tu pjenu, otk#ila je kako ne samo da se ta pjena lako ispi#e, ne$o su joj nakon
to$a i #uke i ku)a!a "ile !iste%
Ejla nije znala da se od pepela nakon iz$a#anja d#eta sta#a lu'ina koja, kad se p#i izjesnoj
tempe#atu#i pomije&a s ma&(u, sta#a kemijsku #eakciju iz koje nastaje sapun% ,na nije mo#ala znati
za&to se p#i tom p#ocesu sta#a pjena koja do"#o !isti, znala je samo da se ta pjena sta#a% To nije "ilo
p#i puta, a ne(e "iti ni posljednji, da se do neko$ otk#i(a do+e pose slu!ajno%
- *i$u#na sam da (e to zanimati 3elandonu - #ekla je Ma#-tona% Njoj nije p#omaknuo onaj dosmislen
#az$oo# izme+u njezino$ sina i oe mlade 'ene% 1'ondala# "a& nije "io onoliko suptilan koliko je on
mislio da jest, pa je Ma#tona sada 'eljela pomo(i Ejli da #az$oo# ostane oz"iljan% Kona!no, usko#o (e
si k#enuti na ukop% To sakako nije "ilo po$odno #ijeme za #azmi&ljanja o ;'icima% - Jednom sam i
ja pose slu!ajno ne&to otk#ila dok sam #adila ino% Nakon to$a moje je ino, !ini se, uijek ispadalo
do"#o%
B?A
- Majko, za# (e& nam kona!no otk#iti soju tajnu. - upita 1'ondala#%
- Kaku tajnu.
- 3a&to toje ino uijek ispadne "olje ne$o i!ije i nikada se ne p#eto#i u ocat - #ekao je 1'ondala# uz
osmije)%
Kimnula je $laom, pomalo Ijutito$ iz#aza% -Ja to ne d#'im nikakom tajnom, 1'ondala#e%
- Ali nikada nisi nikome #ekla kako to #adi&%
- To je zato &to nikada nisam "ila si$u#na da je #azlika sta#no u tome &to ja nap#aim i "i li to tako
uspjelo i d#u$ima - #ekla je Ma#tona% - Ne znam za&to sam to p#i puta u!inila, ali $ledala sam
3elandonu kako je u!inila ne&to sli!no s nekim njezinim ljekoitim napitkom i !inilo se da mu to daje
!udesnu sna$u% 5itala sam se "i) li i ja mo$la dodati malo !a#olije mojem inu% /ini se da to uspijea%
- 5a #eci nam2 - #ekao je 1'ondala#% - ;ijek sam znao da #adi& ne&to pose"no%
- 5#omat#ala sam 3elandonu kako, dok #adi neke lijekoe, 'a!e nekake t#ae% Tako sam, kad sam
sljede(i puta d#o"ila "o"ice za ino, i ja malo sa'akala i pljunula sok u tu masu p#ije ne$o je po!ela
<e#menti#ati% Mislim da je #lo !udno &to ne&to tako mo'e nap#aiti #azliku, no iz$leda da je tako%
- Iza me je nau!ila da postoje neki lijekoi i neki pose"ni napitci $dje se "a& mo#a 'akati da "i imali
soj u!inak - #ekla je Ejla% - Mo'da mije&anje ti) "o"ica za ino s malo soka iz usta doda tome neki
pose"an sastojak% - Nikada nije o tome #azmi&ljala, no !inilo joj se mo$u(im%
- Ja i molim Doni neka mi pomo$ne p#eto#iti taj o(ni sok u ino% Mo'da je u tome p#aa tajna - #ekla
je Ma#tona% -Ako ne t#a'i& sui&e, Majka (e ti ponekad dati to 8to 'eli&% To je uijek #ijedilo za te"e
kad si "io malen, 1'ondala#e% /ini se da si od Doni uijek do"io ono &to si zaista 'elio do"iti% ;spijea
li ti to jo& uijek.
1'ondala# je malo poc#enio% Nikada nije pomislio da "i netko d#u$i to mo$ao znati, no t#e"ao je
p#etpostaiti da Ma#tona to zna% - ,"i!no da - od$oo#io je, iz"je$aaju(i njezin iz#aan po$led%
- Je li se ikada do$odilo da ti nije dala ono &to si od nje t#a'io. - nije popu&tala Ma#tona%
B?B
-Jednom - od$oo#io je, pomalo se #polje(i 5#omat#ala $a je, a onda kimnula - 1a, mislim da "i !ak i
za Veliku Majku 3emlju "ilo sui&e da ti je i to p#u'ila% Mislim da ti sada i&e nije z"o$ to$a 'ao, za#
ne.
*i su "ili za!u+eni oim pomalo tajanstenim #az$oo#om izme+u majke i sina% =ilo je o!i$ledno da
je 1'ondala#u neu$odno% Ejla i) je p#omat#ala, a onda joj je odjednom sinulo da Ma#tona $oo#i o
3elandoni ili, to!nije, o 3oleni, kako se 3elandona p#ije zala%
- Ejla, jesi li znala da je kopanje #aka na setom tlu jedna od sta#i koju samo mu&ka#ci #ade. - upitao
je Vilama#, mijenjaju(i temu kako "i p#ekinuo taj t#enutak nela$ode% - =ilo "i sui&e opasno sa se
=la$osloljene od Doni izlo'e tako opasnim silama%
- To mi je "a& d#a$o - #ekla je 4ola#a% - Ve( je dooljno te&ko &to mo#amo !istiti i odijeati oso"u !iji
du) je oti&ao% M#zim &to to mo#am #aditi2 =ilo mi je tako d#a$o, Ejla, kad si me danas zamolila da ti
p#i!uam Vuka% =ila sam pozala moje p#ijateljice i #ekla im neka doedu soje male sest#ice i "#a(u%
Vuk se upoznao s mno$o ljudi%
- Nije onda ni !udo &to je oako umo#an - #ekla je Ma#tona, po$ledaaju(i p#ema Vuku koji je "io na
som mjestu od#e+enom za spaanje% - I ja "i) nakon tako$ dana oti&la spaati%
- Mislim da on ne spaa - #ekla je Ejla% ,na je po polo'aju nje$oo$ tijela znala #azlikoati kada Vuk
spaa, a kada se samo odma#a% - Ipak sam si$u#na da si u p#au% ;mo#an je% ,n oli djecu, ali potpuno
su $a isc#pili%
*i su se ok#enuli kad su !uli ti)o kucanje o panel pok#aj ulaza, kao da su to o!ekiali% - 3elandona je
sp#emna% - =io je to 1'o)a#ano $las% *i su na "#zinu ispili zadnje $utljaje ina i iza&li% Vuk je k#enuo
za njima, no Ejla $a je zaezala uz !#sto za"ijen stup nedaleko Ma#tonino$ "o#ai&ta, kako "i $a
d#'ala podalje od po$#e"ne se!anosti kojoj (e si nazo!iti%
,ko imp#oizi#ano$ po$#e"no$ zaklona okupilo se e( mno$o ljudi% /uo se ti) 'amo# #az$oo#a dok
su se ljudi ispod $lasa pozd#aljali i #az$oa#ali% Maknuli su one "o!ne panele pa je sada 8iona#oo
tijelo "ilo izlo'eno sa!ijem po$ledu,
B?E
le'e(i na p#osti#ki spletenoj od t#ae i onoj m#e'i na kojoj (e $a kasnije ponijeti do mjesta ukopa%
Najp#ije (e $a odnijeti do 5olja za okupljanje koje je "ilo dooljno eliko da mo'e p#imiti ljude iz &est
*pilja to$ pod#u!ja koje su sudjeloale u lou%
;"#zo nakon &to su do&li tamo, 1'ondala# je oti&ao sa sojim "#atom i jo& nekolicinom ljudi% Ma#tona i
Vilama# su znali soje ulo$e u p#edstoje(em o"#edu pa su po'u#ili na soja mjesta% Ejla nije znala &to
"i, pa se osje(ala iz$u"ljenom% ,dlu!ila je d#'ati se u pozadini i p#omat#ati, nadaju(i se da ne(e u!initi
ni&ta &to "i mo$lo os#amotiti "ilo nju, "ilo 1'on-dala#ou o"itelj%
4ola#a je tu st#ankinju koju je njezin "#at doeo upoznala s nekim od soji) p#ijatelja, s nekolicinom
djeojaka i da mlada momka% Ejla je s njima #az$oa#ala ili se "a#em t#udila #az$oa#ati% ,ni su e(
"ili o njoj !uli toliko p#i!a da su "ili puni st#a)opo&toanja pa im se ili stidljio zaezao jezik ili su
nezaustaljio "#"ljali% Tako u po!etku nije ni !ula kad su je pozali%
- Ejla, mislim da te zou - #ekla je 4ola#a, idje&i kako 3elandona ide p#ema njima%
- Mo#at (ete je isp#i!ati - pomalo $#u"o je #ekla donie#a Ejlinim mladim o"o'aateljima - ,na mo#a
"iti nap#ijed sa zelandonama% - Ejla je po&la za 'enom% ,ni mladi ljudi ostali su iza nje, sada jo& i&e
imp#esioni#ani% Kada se odmakla dooljno daleko da i) ona mlade' ne mo'e !uti, 'ena je Ejli ti)o
#ekla - Na sp#oodima zelandone ne jedu% Iodat (e& s nama, ali onda (e& se p#id#u'iti 1'ondala#u i
Ma#toni na !elu kolone u kojoj (ete do"iti )#anu%
Ejla nije pitala za&to mo#a )odati uz zelandone koje poste, a onda jesti s 1'ondala#oom o"itelji, iako
je kasnije o tome #azmi&ljala% Nije imala pojma &to se od nje o!ekuje% Kad su po!eli p#elaziti most kod
Nizodno$ i nastaili putem p#ema 5olju za okupljanje, mo$la i) je samo slijediti%
3elandone nisu jele je# je "ilo nu'no postiti da "i se mo$lo komunici#ati s d#u$im sijetom, &to "i se
tijekom sp#ooda mo$lo pokazati pot#e"nim% 3a kasnije je 5#a plani#ala jedan p#o&i#en meta<izi!ki
po)od kako "i se uspostaio kontakt s Tonolanoim elanom, nje$oim 'iim du)om% ;ijek je "ilo
te&ko putoati na onaj sijet, no ona je na to "ila naik-
B?F
la i znala, je &to mo#a u!initi% 5ost je "io sastani dio 'iota zelandona i ponekad se !udila kako to
postaje se k#upnijom a !esto uop(e ne jede% Mo'da je to nadokna+iala sljede(e$ dana, ali nije joj se
!inilo da jede i&e ne$o d#u$i% =ila je sjesna to$a da mno$i ljudi osje(aju kako te njezin eno#mne
dimenzije dop#inose upe!atljiosti i tajanstenosti njezine pojae% Njezin jedini p#i$oo# sodio se na
to &to joj je "ilo se te'e k#etati se "ez pote&ko(a% *a$injanje, penjanje uz st#minu, sjedanje na tlo, a jo&
i&e ponono ustajanje, se joj je to padalo se te'e, no !inilo se kako je Majka 'eli k#upnu pa, ako je
to "ila Njezina 'elja, donie#a nije imala ni&ta p#oti%
5o onoj )#ani &to je "ila slo'ena uz isoku liticu u st#a'njem dijelu 5olja, daleko od mjesta $dje su sada
smjestili tijelo m#taca, idjelo se da je mno$o ljudi ulo'ilo elik t#ud p#ip#emaju(i $a% - ,o je poput
malo$ Ljetno$ sa"o#a - !ula je Ejla kako je netko #ekao pa je pomislila> ako je oo maleno, kao onda
iz$leda Ljetni sa"o# 3elandonaca. *amo iz 1eete 8pilje do&lo je $otoo djesto ljudi, plus si oni iz
ostali) pet 8pilja, a se su te 8pilje "ile p#ili!no "#ojne i Ejla je znala da nikada ne "i "ila u stanju
zapamtiti se te ljude% /ak je i mislila kako za se nji) nema dooljno #ije!i za "#ojanje% /inili su joj se
"#ojnim poput kako$ stada "izona koje se okupilo z"o$ pa#enja ili mi$#acije%
Kada su se &est zelandona i &est o+a s#stali oko po$#e"no$ zaklona, koji je kod 1eete "io
#astaljen, donesen oamo i opet podi$nut, ljudi su posjedali po tlu i uti)nuli% Netko je napunio elik
pladanj iza"#anim jelima, me+u kojima je "ila i cijela koljenica "izona% ,na Koja Je 5#a uzela ju je u
#uke i podi$la isoko, kako "i je satko mo$ao idjeti% Tada ju je polo'ila uz 8iona#oo tijelo%
- 3elandonci p#i#e+uju ou $oz"u u toju !ast, 8iona#e -#ekla je, o"#a(aju(i se pokojniku% - Molim te,
p#id#u'i nam se sojim du)om, kako "ismo tom elanu mo$li po'eljeti s#etan put dok "ude& odlazio na
onaj sijet%
Tada su i ostali ljudi stali u #ed kako "i do"ili soj o"#ok% 5#i$odom nji)oi) $oz"i ljudi su naj!e&(e
<o#mi#ali taka #ed pose slu!ajno, onako kako su nailazili, no oo je "ila jedna od samo nekoliko
p#i$oda kada se po&toala od#e+ena )ije#a#)ija% *tali su u #ed u skladu sa sojim statusom koji se,
mada #ijetko jano iz#e!en, pod#azumijeao, kako "i du)oi-
B?G
ma ono$ sijeta pokazali soje mjesto koje su zauzimali na oom sijetu i pomo$li 'iom
*iona#oom du)u u!initi taj te'ak p#ijelaz%
6aluju(a d#u'ica Relona i njezino doje djece stajali su p#i, je# je to "io 8iona#o po$#e", a iza nji)
je stao nje$o "#at Renokol% Iza nji) su stali 1'o)a#an, 5#olea i 1'a#adal, pa Ma#tona i Vilama# s
4ola#om, pa 1'ondala# - ti naju$ledniji !lanoi 1eete 8pilje - i Ejla%
Ejla nije ni znala da je u tom smislu p#edstaljala p#o"lem% ,na "i, kao st#ankinja, imala u 8pilji nizak
status% 1a su ona i 1'ondala# "ili ,"e(ani na kakom p#i$odnom slu'"enom o"#edu, tada "i "ilo
mno$o lak&e smjestiti je uz 1'ondala#ou isoko #an$i#anu o"itelj, no nji)oo p#edstoje(e zd#u'ianje
se tek pod#azumijealo pa u <o#malnom smislu jo& nije "ila p#i)a(ena kao !lanica 8pilje% Kad je taj
p#o"lem isk#snuo, 1'ondala# je sima #ekao da (e, ma $dje oni Ejlu staili, on stajati uz nju% Ako je
stae u zadnji #ed, tada (e i on stajati u zadnjem #edu%
1ok se nije zd#u'io, mu&ka#!e je status izo#no dolazio od statusa nje$oe majke% 5#ije no &to "i
zd#u'ianje "ilo slu'"eno pot#+eno, o"itelji su, a ponekad i o+a i zelando-na, o"aile p#e$oo#e koji
su o"u)a(ali #azne aspekte to$ zd#u'ianja% Tako se, na p#imje#, do$oa#ala izmjena da#oa, pa )o(e
li pa# 'ijeti u nje$ooj, njezinoj ili nekoj t#e(oj &pilji, te cijena nejeste, je# se njezin status d#'ao
naj#jednijim% Jedno od a'niji) pitanja "ilo je i do$oa#anje statusa tako$ noo$ pa#a%
Ma#tona je "ila uje#ena kako "i, ako 1'ondala# stane u zadnji #ed, to mo$lo "iti k#io s)a(eno ne
samo od 3elan-donaca, ne$o i od st#ane du)oa s ono$ sijeta, kako "i to zna!ilo da je on z"o$ ne!e$a
iz$u"io status ili da je Ejlin #lo nizak, pa nje$o status kasnije i&e ne "i mo$ao po#asti% 3ato je
3elandona ust#ajala na tome da Ejla ide do oo$ mjesta sa zelandonama% Je#, mada st#ankinja, ako
"ude p#epoznata kao p#ipadnica elite meta<izi!a#a, to (e joj dati p#esti', ma kako doj"en on "io% A
kako na oakoj $oz"i zelandone nisu uzimale )#anu, mo$lo ju se p#e"aciti u #ed s 1'ondala#oom
o"itelji p#ije ne$o itko sti$ne p#i$oo#iti%
I mada su neki ljudi mo$li uo!iti da je iz#&ena o"mana, kad se jednom to u!inilo onda je njezino
mjesto "ilo p#ok-
B?H
lami#ano i na oom i na onom sijetu i tada je p#ekasno za ikake p#omjene% Ali Ejla je "ila potpuno
nesjesna te male p#ea#e koja je "ila iz#&ena z"o$ 1'ondala#a i nje, i zap#ao su oni koji su u to "ili
upleteni d#'ali to pose "ezna!ajnim p#ek#&ajem% I Ma#tona i 3eiandona, saka z"o$ soji) #azlo$a,
"ile su uje#ene da je Ejla zaista oso"a isoko$ statusa% To se samo t#e"alo sima pokazati%
1ok je o"itelj jela, do&ao je La#ama# i u &alice im nato!io "a#mu% Ejla $a se sje(ala od one p#e no(i%
3aklju!ila je da je pi(e koje on #adi mo'da i "ilo cijenjeno, no on je !esto "io k#itizi#an i pitala se
za&to% 5#omat#ala $a je dok je to!io teku(inu iz mje&ine u Vilama#ou &alicu% 3apazila je kako mu je
odje(a p#ljaa i #lo ot#cana, pode#ana i tamo $dje se to mo$lo zak#pati%
- Mo$u li i te"i nato!iti. - upitao ju je% 1opustila mu je da joj napuni &alicu i jo& $a je pomnije
po$ledala, ne zu#e(i p#itom u nje$a% =io je to !ojek sasim o"i!ne anj&tine, sjetlosme+e kose i
"#ade, plaook, ni isok niti nizak, ni de"eo niti m#&a, p#emda je imao t#"u&!i(, a i mi&i(i na njemu su
djeloali mekano, nisu "ili onako iz#a'eni kao u e(ine mu&ka#aca% Tada je p#imijetila kako mu je #at
si od nakupljene p#lja&tine i "ila je si$u#na da on #ijetko kada pe#e soje #uke%
=ilo je lako zap#ljati se, pose"no zimi, kada je t#e"alo otapati led ili snije$ da "i se do&lo do ode, a
t#o&enje o$#ijea samo zato da "i se do"ila oda za p#anje nije "ilo uijek mud#o% Ali ljeti, kada je
posuda "ilo i ode i o"ilje ono$ ko#ijenja od koje$ se do"iala sapunica, e(ina ljudi je #ado
od#'aala neku #azumnu !isto(u% =ilo je neo"i!no idjeti neko$ tako p#ljao$%
- Iala ti, La#ama#e - #ekla je uz osmije) i malo otpila, p#emda je po$led na oako$ p#oizo+a!a
!inio i samo pi(e manje po'eljnim%
;z#atio joj je osmije)om% Imala je osje(aj da se on ne osmje)uje !esto, a oaj joj se osmije) !inio
neisk#enim% 3apazila je i kako su mu zu"i iz#asli ne#ano% 3nala je da to nije "ilo nje$oom k#injom,
no i to je dop#inosilo onom op(em ne$atinom dojmu%
-Jeda sam !ekao da te opet s#etnem - #ekao je La#ama#%
Ejla se za!udila - 3a&to "i ti jeda !ekao moje d#u&to.
B?:
- 5#i sp#oodima, st#anci su uijek na za!elju kolone, iza si) oni) koji p#ipadaju 8pilji% Ali p#imijetio
sam da si ti "ila nap#ijed - #ekao je%
Ma#tona se na t#enutak uz#ujala i Ejla je uloila onaj iz#az koji joj je p#eletio licem% - 1a, je#ojatno je
i t#e"ala "iti tamo ot#a$a pok#aj te"e, La#ama#e, - #ekla je 'ena - ali zna& da (e Ejla usko#o p#ipadati
1eetoj 8pilji%
- Ali ona jo& nije 3elandonka - #ekao je% - ,na je st#an-kinja%
- ,na je ,"e(ana 1'ondala#u, a njezin status u njezinom na#odu je #lo isok%
- 3a# nije #ekla da su je podi$li z"ito$laci. Nisam znao da se status koje$ ima& kod z"ito$laaca
#a!una i&e ne$o onaj kod 3elandonaca - #ekao je%
- Kod Mamutoaca je ona "ila iscjeliteljica i k(e#ka Mamuta koji je isto &to i zelandona - #ekla je
Ma#tona% Ve( se pomalo uz#ujala% Nije joj se dopadalo &to kao "i&i o+a mo#a pola$ati #a!une najni'e
#an$i#anom u &pilji, a pose"no kad je znala da on ima p#ao%
- Nije u!inila mno$o kako "i izlije!ila 8iona#a, za# ne. -izjai La#ama#%
- 3a nje$a i&e nitko nije mo$ao u!initi i&e od ono$a &to je ona u!inila, pa !ak ni 5#a - #ekao je
1'o)a#an, uzimaju(i je u za&titu% - A pomo$la mu je olak&ati "oli pa je mo$ao izd#'ati dok mu je sti$la
nje$oa d#u'ica%
Ejla je zapazila kako je La#ama#o osmije) postao maliciozan% ;'iao je u oom uznemi#aanju
1'ondala#oe o"itelji, tje#aju(i i) da se "#ane, a se je to nekako "ilo poezano s njom% 6eljela je znati
o !emu se tu zap#ao #adi pa je to i namje#aala pitati 1'ondala#a, ali kasnije, kada "udu sami, no sada
joj je e( "ilo jasnije za&to ljudi osje(aju od"ojnost p#ema La#ama#u%
3elandone su se opet po!ele okupljati oko ono$ ukopno$ zaklona, a ljudi su sa sojim tanju#ima po&li
do udaljeno$ dijela polja za okupljanje i tamo na jednu )#pu sast#u$ali se ostatke )#ane% Taj (e otpad
tu ostati pa kad se ljudi "udu #azi&li se (e te od"a!ene kosti i meso pojesti meso'de#i, a "iljni (e ostaci
"iti opet uu!eni u tlo% =io je to !est na!in odla$anja otpada% La#ama# je do te $omile ostataka do&ao
)odaju(i uz 1'ondala#ou o"itelj i Ejli se u!inilo da je u
B?J
njemu ljutnja jo& na#asla a onda se, upadljio dostojansteno$ d#'anja, udaljio%
Kad su se ljudi ponoo okupili oko po$#e"no$ zaklona, ,na Koja Je 5#a podi$la je $usto pletenu
ko&a#u s c#enim oke#om koje$ je Ejla "ila usitnila - 5ostoji pet seti) "oja% *e ostale "oje samo su
neki id ti) p#ima#ni) "oja% 5#a od ti) "oja je c#ena - zapo!ela je k#upna donie#a% - To je "oja k#i,
"oja 'iota% Neko cije(e i plodoi su c#eni, no oni su k#atka ijeka%
C#ena "oja #ijetko ostaje zadu$o taka% K# se su&i i potamni, postane sme+a% *me+a je "oja jedan id
c#ene "oje, pokatkad je zou i sta#a c#ena% C#eni oke# iz tla je sasu&ena k# Velike Majke 3emlje i
p#emda neki oke# mo'e "iti sijetao $otoo kao noa c#ena, se je to sta#a c#ena%
- 5#ek#ien c#enom k#lju maj!ine mate#nice do&ao si na oaj sijet, 8iona#e% 5#ek#ien c#enilom
mate#nice Velike Majke #atit (e& se k Njoj kako "i "io ponoo #o+en na onom sijetu kao &to si "io i
odje - #ekla je 5#a pa o"ilno posula 8iona#oo tijelo, se od $lae pa do no'ni) p#stiju, s p#a)om
c#ene 'eljezne #uda!e%
- 5eta osnona "oja je tamna, ponekad je zou i c#na -#ekla je 3elandona, &to je Ejlu naelo da se
zapita koje su to d#u$a, t#e(a i !et#ta seta "oja% - Tamna je "oja no(i, "oja du"oki) &pilja, "oja
u$ljena nakon &to plamen izu!e 'iot iz d#eta% Neki $oo#e kako je ta u$ljeno c#na zap#ao
najtamnija nijansa sta#e c#ene% Kako 'iot "ia se sta#ijim, tako i oa "oja se i&e nadladaa "oju
'iota% Kada 'iot postane sm#t, c#ena postaje c#na, tamna% Tmina je odsutnost 'iota0 to je "oja
sm#ti% ,na nema !ak ni k#atkoje!no$ 'iota0 nema c#no$ cije(a% 1u"oke &pilje pokazuju tu "oju u
njezinoj sta#noj datosti%
- 8iona#e, tijelo u kojem je o"itaao toj elan, toj 'ii du), um#lo je i oti(i (e u tminu du"ine tla,
#atit (e se m#a!noj Maj!inoj zemlji, ali toj elan, toj 'ii du), k#enuti (e u sijet du)oa, #atit (e se
Majci, Iskonskom Izo#u 6iota% ;zmi sa so"om du) oe )#ane koju smo ti da#oali da te od#'i na
tom putoanju do sijeta du)oa% - K#upna, imp#esina 'ena podi$la je posudu s )#anom i d#'ala je
tako da je si ide, a onda ju je polo'ila uz tijelo pokojnika i posula p#a)om c#eno$ oke#a%
BA@
- 5onesi sa so"om soje najd#a'e koplje da "i s njim loio du)oe 'iotinja koji (e te od#'ati% -
1onie#a je polo'ila koplje uz t#uplo i posula $a c#enim oke#om% - ;zmi sa so"om soj alat, kako "i
mo$ao #aditi noa koplja za loce na d#u$om sijetu - staila mu je nje$o iz#anjia! koplja pod #uku
koja je "ila m#ta!ki uko!ena i posula $a p#a)om% - Ne za"o#ai je&tine kojima si oladao na oom
sijetu i ko#isti se s njima na onome sijetu% Ne 'ali za sojim 'iotom odje% 1u&e *iona#a, idi
slo"odno i s pouzdanjem% Ne os#(i se% Ne ezuj se za oaj sijet% Toj noi 'iot te !eka%
*i su p#edmeti "ili slo'eni oko nje$a, )#ana u posudama "ila mu je staljena na t#"u), a onda su $a
omotali onom p#osti#kom istkanom od t#ae, uzice koje su "ile k#oz nju p#ou!ene k#oz k#ajee uz
$lau i no$e "ile su sad !#sto p#ite$nute, tako da je iz$ledao poput li!inke% Tada su du$i k#ajei ti)
uzica "ili omotani oko nje$a pa su d#'ale se te sta#i na okupu i dale tijelu i soj toj op#emi neki
k#$a o"lik% ,di$li su onu m#e'u ispod nje$a i njezine k#ajee naukli na motke koje su jo& nedano
"ile maleno, usp#ano sta"lo% Ko#a d#eta, koja je jo& uijek "ila na motkama, sp#e!aala je da m#e'a
sa sojim jeziim te#etom ne po!ne kliziti%
Tada su oni isti ljudi koji su na setom tlu iskopali #aku, podi$li *iona#oo tijelo i ponijeli $a%
1'o)a#an je stajao nap#ijed, a motka mu se oslanjala na lijeo #ame, dok je Ra&e-ma# stajao malo
post#ance, s motkom na desnom #amenu% *ola"an je "io ot#a$a, na istoj st#ani kao i 1'o)a#an, no ispod
motke na nje$oom #amenu "io je podmetnut jastu!i(, je# nije "io isok kao 1'ondala# koji je "io s
d#u$e st#ane%
,na Koja Je 5#a poela i) je p#ema setom tlu $#o"i&ta% 3a njom su i&li mu&ka#ci nose(i tijelo, a
ostale zelandone su se #aspo#edile oko oi) koji su nosili tijelo% Relona sa soje doje djece pa onda
Renokol ko#a!ali su za nosiljkom koja se ljuljala% ,stali ljudi su i&li iza nji) istim onim #edom kojim
su i uzimali )#anu%
Ejla je opet )odala uz Ma#tonu, p#i !elu poo#ke% Vidjela je kako je La#ama# $leda dok je i&ao p#ema
za!elju ljudi 1eete &pilje, &to $a je s#stalo isp#ed o+a T#e(e 8pilje% 5#emda je Manela# nastojao
od#'ati izjestan #azmak iza 1eete, kako "i sto#io p#azninu koja "i odajala 8pilje, La#ama# je, idu(i
uz soju isoku, ko&!atu 'enu i njezino "#ojno potom-
BA?
sto, uspo#aao ko#ak sasim dooljno da onaj #azmak "ude isp#ed nje$a% Ejla je "ila se i&e u
uje#enju kako on to #adi namje#no, kako "i ostaio utisak da je on p#i od *pilje iza, a ne posljednji
od 8pilje isp#ed, p#emda su, na#ano, si znali i nje$o status i kojoj 8pilji p#ipada%
Kako se staza isp#ed Veliko$ kamena su'aala, ljudi su sada i&li u du$oj koloni po jedan, a tada su,
ko#iste(i oni) nekoliko do"#o postaljeni) plosnati) kamena, p#e&li Ri"lji potok koji je tekao s#edinom
Male doline% *taza p#ed Visokim kamenom se opet su'aala pa su i ostali u koloni po jedan se dok
nisu do&li do 5#ijelaza, no umjesto da, p#e&a&i na sup#otnu st#anu, nastae p#ema ju$u, kako su to
!inili #anije kada su i&li do *tijene diju #ijeka, sk#enuli su ulijeo, nazad p#ema sjee#u, slijede(i neku
d#u$u stazu%
*ada i) i&e nije sp#e!aao uzan puteljak pa su se ljudi #a&i#ili )odaju(i #anim poljem naplane
doline, idu(i po doje ili t#oje u istom #edu, a onda su se po!eli uspinjati o"#oncima aloiti)
"#e'uljaka koje je Ejla idjela s d#u$e st#ane Rijeke% *unce se spu&talo ka zapadu, p#i"li'aaju(i se
#)oima litica kad su sti$li do te ma#kantne stijene i, iza nje, do malene, pone&to odojene, p#ili!no
#ane udoline% Tu je poo#ka uspo#ila i onda se zaustaila% Ejla se ok#enula i po$ledala u smje#u iz
koje$ su do&li% 5o$led se p#u'ao niz polje sje'e$ ljetno$ zelenila &to je p#estajalo kod sjene koju je
sunce "acalo zalaze(i iza st#mi) litica% 5#i#odno 'u(kasta "oja apnenca, p#o'eta tamnim isp#anim
otopinama ne!isto(a, sada je potamnjela do tamno$ pu#pu#a, a tmu#ni je sum#ak p#ek#iao odu &to je
tekla podno kameniti) zidina% Ta se tmina p#otezala Rijekom, p#ek#iaju(i onaj niz $#mlja i sta"ala koji
joj je o"#u"ljiao o"ale, p#emda su #)oi naji&e$ d#e(a jo& uijek "acali k#atke sjene ispod
nadolaze(e$ m#aka%
7ledano iz oe pe#spektie, ta "a#ije#a stijenja, odoz$o# oii!ena t#aom i ponekim $#mom, "ila je
e(a ne$oli je ona o!ekiala i sada je poku&aala tu p#ona(i ona mjesta za koja je znala% Tamo p#ema
ju$u, stisnu&i se uz sam #u" ode, Visoki kamen i Veliki kamen ozna!aali su Malu dolinu% Litice
koje su se poukle unazad to#ile su masi u st#a'nje dijelu 5olja za okupljanje koji je odio p#ema
kipa#skom #elje<u zaklo-ni&ta u litici Nizodno$ i tamo, tik uz onaj o&ta# zaoj koje$
BAA
je Rijeka !inila sk#e(u(i na istok, ona $olema p#ejesna polica koja je udomila 1eetu 8pilju%
Kada su ponoo k#enuli, Ejla zapazi kako sada neki ljudi nose "aklje% -Jesam li t#e"ala ponijeti "aklju,
Vilama#e. - upitala je !ojeka koji je )odao uz nju % - Vje#ojatno (e "iti m#ak kad se "udemo #a(ali%
-? za o!ekiati je da "ude m#ak, - #ekla ja Ma#tona, koja je s d#u$e st#ane i&la uz Vilama#a - I tamo (e
"iti mno$o "aklji% Kad ljudi napuste $#o"i&te, zapalit (e "aklje kako "i p#ona&li put, ali ne(e si i(i u
istom smje#u% Jedni (e i(i jednim putem, a d#u$i d#u$im, neki uz Rijeku, a d#u$i uz"#do p#ema mjestu
koje$ zoemo 5#omat#a!nica% Ako nas 8iona#o 'ii du)%%% ili "ilo koji d#u$i du)oi koji su u
"lizini%%% "udu $ledali kamo idemo, mo$li "i nas poku&ati slijediti% Mo#amo i) zaa#ati tako da, ako im
je i uspjelo p#ije(i o$#adu $#o"i&ta, ne(e znati koje sjetlo t#e"aju slijediti%
1ok se poo#ka p#i"li'aala $#o"i&tu, Ejla spazi kako se iza podno'ja stijene &to se uzdizala iz tla
k#e(e t#epe#aa sjetlost at#e i e( se izdaleka osjetio a#omati!an mi#is% 3ao-"i&li su tu p#ep#eku
k#e(u(i se p#ema k#u$u zapaljeni) "aklji koje su p#oizodile toliko dima koliko i sjetla% 5#i&a&i "li'e,
u$ledala je $#anice $#o"i&ta> iza "aklji "ile su k#u'no po"odene iz#ez"a#ene motke koje su ok#u'iale i
tako de<ini#ale pod#u!je seto$ tla%
- ,e "aklje imaju #lo jak mi#is - p#imijeti Ejla%
- 1a% 3elandone #ade pose"ne "aklje za po$#e"e% ,ne onemo$u(aaju k#etanje du)oa pa ljudi mo$u
"ez opasnosti stupiti na $#o"i&te%%% ili mo'da sam t#e"ala #e(i "ez elike opasnosti - pojasni Ma#tona% -
A i ako se pojai sm#ad, lak&e $a je ponijeti uz oaj mi#is "aklji%
3elandone si) &est 8pilja #aspo#edile su se u podjednakim #azmacima unuta# k#u$a, p#u'aju(i tako jo&
jedan sloj za&tite% ,na Koja Je 5#a stajala je isp#ed #ake, a uz nju su "ili nosa!i nosiljke sa sojim
tu'nim te#etom, unije&i m#e'u u pod#u!je ok#u'eno "akljama% 5#ednja dojica i&li su oko desne st#ane
#ake koju su iskopali se dok nisu do&li su!elice 5#oj i ondje su se zaustaili, ostai&i d#u$u dojicu
uz donji dio #ake%
Ta !eto#ica su ti)o !ekali, d#'e(i nad #akom tijelo pokojnika u onoj m#e'i% /lanoi 8iona#oe o"itelji
i o+e nje$oe
BAB
8pilje ispunili su onaj k#u'ni p#osto# o"asjan "akljama, dok su se si ostali na$u#ali s anjske st#ane
$#anice ozna!ene #ez-"a#enim motkama%
Tada je istupila zelandona 1eete 8pilje% 8utjela je i na t#enutak je se uti)nulo% ; cijeloj toj $omili
ljudi nije se !uo "a& nikaka zuk% K#oz taj muk za!ula se daleka #ika laa, p#a(ena zaijanjem )ijena i
!inilo se da je to od#edilo cjelokupno oz#a!je skupa% *ljede(i zuk koje$ je Ejla !ula "io je #lo isok i
$otoo anzemaljski, Ejla se zap#epastila% ,sjetila je kako joj k#alje'nicom p#olazi jeza i nije "ila
jedina koja se tako osje(ala%
Ve( je #anije slu&ala tu anzemaljsku $laz"u soje#sne <laute, ali e( je du$o nije !ula% Manen je
si#ao tako pu-)a!ko $laz"alo na Ljetnom sa"o#u Mamutoaca% 5#isjetila se kako je odila
t#adicionalni plemenski po$#e"ni o"#ed za Ri-da$a, dje!aka koji ju je podsje(ao na lastito$ sina, je#
Mamuti nisu dopu&tali da to dijete mije&ani) du)oa, koje$ je Ne-zija "ila usojila, ima po$#e" s
o"#edom kaka su Mamutoci imali za soje m#te% I kad je ona o"aljala taj o"#ed slu'e(i se ti)im
plemenskim jezikom znakoa, t#a'e(i od Veliko$ 8piljsko$ Medjeda i du)a njezino$ totema da
poedu Rida$a na d#u$i sijet, Manen je, usp#kos nazo!nim Mamutocima zasi#ao <lautu%
;)atila se i kako se p#isje(a Izino$ po$#e"a kada je nad njezinim $#o"om Mo$-u# #adio one znakoe
p#ila$octene !ojeku koji je imao samo jednu #uku% Tada se p#isjetila i nje$oe sm#ti% Nakon pot#esa
u&la je u &pilju i zatekla $a kako m#ta le'i na )umku od )#pe kamenja koji je ozna!aao Izin $#o",
lu"anje #azm#skane kamenjem koje je po njemu padalo% Tada je ona o"aila po$#e"ni o"#ed za nje$a,
je# se nitko d#u$i nije usudio ulaziti u &pilju koju je jo& pot#esalo naknadno pod#)taanje tla%
No oa je <lauta p#o"udila d#u$a sje(anja% /ula je to $laz"alo i p#ije ne$o je !ula kako Manen si#a
soju <lautu% =ilo je to na 5lemenskom okupljanju p#i$odom o"#edne se!anosti pose(ene 8piljskom
Medjedu% Neki mo$-u# d#u$o$ plemena si#ao je tako $laz"alo, mada su isoko moduli#ani tonoi
koji su sim"olizi#ali spi#itualni $las ;#susa imali d#uk!iju kako(u tona od one koju je p#oizodio
Manen i od oe koju je sada !ula%
BAE
Iz ti) misli p#enula ju je 5#a, koja je po!ela $oo#iti jasnim, #ezonantnim $lasom - Velika majko
3emljo, ti p#o izo#i&te na&i) p#edaka, pozala si soje dijete nat#a$ k se"i0 >pozala si $a da "ude
'#ta 1u)u =izona, a 3elandonci, Toja djeca koja 'ie na ju$ozapadu oe zemlje, mole te, neka taj
jedan 'iot "ude dooljan% ,n je "io )#a"a# loac, do"a# mu&ka#ac sojoj d#u'ici i #adio je do"#a
koplja% Tijekom so$ 'iota &toao Te je% Molimo te, uzmi $a u soje si$u#no ok#ilje% Nje$oa d#u'ica
tu$uje za njim, njezina djeca su $a oljela, a ljudi su $a &toali% 5ozala si $a kada je "io u punoj snazi%
,, Doni, u!ini da 1u) =izona "ude zadooljan i neka mu taj jedan 'iot "ude dooljan%
- ,), Doni, neka to "ude dooljno - iz$oo#ile su ostale zelandone% To su, manje-i&e unisono, tada
ponoili i ljudi si) okupljeni) &pilja%
3a!uo se odmje#en #itam ne!e$a &to je uda#alo o ne&to% Taj je zuk "io pomalo p#i$u&en i monoton, ili
"a#em ne tako zonak, je# je nekoliko $laz"ala si#alo zajedno% Ti su se p#edmeti sastojali od &i#oki)
k#u$oa s d#&kom, p#eko koji) je "ila !#sto napeta ko'a% 5#id#u'io im se onaj !udesan zuk <laute &to
je #azi$#ani k#u'io oko postojano$, monotono$ tona oni) "u"njea% ; sojoj tuzi i jadu, Relona je opet
po!ela plakati i na#icati% ;sko#o su si ljudi sa suzama u o!ima po!eli apiti i na#icati%
Tada im se p#id#u'i jedan $las, pun i sono#an kont#aalt, koji je pjeao ne iz$oa#aju(i #ije!i i do"#o se
uklapao u #itam "u"njea, p#epli(u(i se sa zukom <laute tako da je $otoo zu!ao kao jo& jedno
$laz"alo% Ejla je po p#i puta !ula da netko pjea kada je do&la 'ijeti s Mamutocima% Ve(ina ljudi
Lalje$ lo$o#a je pjeala ili su se "a#em p#id#u'ili d#u$ima u pjesmi% ;'iala je slu&aju(i i )tjela im se
i sama p#id#u'iti, no pjeanje joj "a& nije i&lo% Mo$la je monotono mumljati, ali ne i otpjeati melodiju%
*jetila se kako su neki ljudi pjeali mno$o "olje ne$o d#u$i i kako im se diila, ali jo& nikada nije !ula
oako pun i jasan, melodiozan $las% Taj $las je p#ipadao 3elandoni, ,noj Koja je 5#a, i Ejla je "ila
zadiljena% ,na dojica koji su s p#ednje st#ane d#'ali motke nosila, sada su se ok#enuli p#ema onoj
dojici ot#a$a, podi$li motke sa soji) #amena i po!eli spu&tati m#e'u &to se nesi$u#no ljuljala% Raka
nije "ila na#o!ito du"oka, a i motka na!injena od ma-
BAF
leno$ sta"la "ila je du'a od duljine #ake% ,d#ije&ili su u'ad kojom je m#e'a "ila ezana za motke pa su
i to u"acili u #aku% *ada su p#iukli "li'e $#o"u onu ko'u na koju su "ili na"acali zemlju dok su kopali
#aku% ; $#o" su, na st#ani $dje su "ile no$e, okomito usadili onu motku, u!#sti&i je p#eostalom
zemljom% Na st#ani $dje je po!iala $laa pokojnika za"ili su k#a(u motku, onu koja je "ila iz#ez"a#ena
i na kojoj je oke-#om "io isc#tan 8iona#o a"elan% Taj nje$o identi<ikacijski znak ukaziat (e na
mjesto $dje je pokopan i slu'it (e kao upozo#enje da je tamo pokopano nje$oo tijelo i da "i nje$o
'ii du), nje$o elan, jo& uijek mo$ao "iti tu ne$dje u "lizini%
Relona je istupila, k#uto$ ko#aka, nastoje(i se suzd#'ati% ,ti&la je do one )#pe zemlje i onda, $otoo
"ijesno, uzela o"jema #ukama malo zemlje i "acila je u $#o"% 1ije sta#ije 'ene pomo$le su da doje
njezine djece u!ine to isto, a onda su i same za$#a"ile &akom zemlju i "acile je na omotano tijelo%% Tada
su p#i&li i ostali pa je satko za$#a"io nekoliko puta &akom zemlju i "acio je u $#o"% Kada su si p#o&li
doda&i soj dio zemlje, #aka je e( "ila puna i #a)la je zemlja, na$omilana, to#ila $#o"ni )umak%
Nekoliko nji) se opet #atilo kako "i dodali jo& malo zemlje% Tada, odjednom, Relona padne na koljena
i, $otoo za-sljepljena suzama, jecaju(i se "aci na sje' $#o"% Njezino sta#ije dijete se #atilo do nje i
tamo ostade pla!u(i i oti#u(i suze% Tada je mla+e dijete, djeoj!ica, z"unjena i iz$u"ljena, p#it#!ala
$#o"u i o"jesila se majci o #uku, 'ele(i da oa ustane i utje&i je%
Ejla se pitala kamo su sad nestale one dije sta#ije 'ene i za&to nitko nije poku&ao pomo(i djeci i
utje&iti i)%
BAG
?G
?OI akon neko$ #emena Ejla je opazila da je mati po!ela #ea$i#ati na p#est#a&eno jecanje djeoj!ice%
Relona se odojila od $#o"a i, "ez da je i st#esla zemlju sa se"e, uze dijete u na#u!je% *ta#ije dijete,
dje!ak, sjelo je uz nji) i o"jema #ukama za$#lilo majku oko #ata% I ona je nje$a o"$#lila jednom
#ukom pa su si t#oje tamo sjedili i plakali%
Ejla je mislila kako sada oi jecaji imaju d#uk!iji ton, je# i&e nisu toliko iz#a'aali o!aj koliko
zajedni!ku tu$u i uzajamnu utje)u% A tada, na znak 5#e, zelandone i jo& nekoliko ljudi, uklju!uju(i tu
i Renokola, 8iona#oo$ "#ata, pomo$li su im ustati i odeli i) od $#o"a%
Renokoloa "ol z"o$ $u"itka "#ata "ila je elika kao i Re-lonina, no on ju je d#uk!ije pokaziao%
*talno se pitao za&to se 8iona# mo#ao '#toati, a ne on% Nje$o je "#at imao o"itelj, a on nije imao
!ak ni d#u'icu% Renokol nije mo$ao p#estati #azmi&ljati o tome, iako nije 'elio o tome $oo#iti% 1a je
mo$ao, "io "i iz"je$ao cijelu tu po$#e"nu se!anost, a "acanje na $#o" "ila je zadnja sta# koju "i on
'elio u!initi% 6elio je samo &to p#ije oti(i odade%
- V#atili smo 8iona#a iz 1eete 8pilje 3elandonaca na Toje $#udi, Velika Majko 3emljo - zapo!ela je
3elando-na%
*i ljudi koji su se okupili na 8iona#oom sp#oodu sada su stajali oko $#o"a i Ejla osjeti neko
i&!ekianje% ,!ekiali su da se ne&to do$odi i si su se us#edoto!ili na eliku donie#u% =u"njei i <laute
su ponoo zasi#ali, no ti zu!i su postali dijelom cjelokupno$ oz#a!ja pa i) Ejla nije ni zapazila, se
dok se ton $laz"e nije p#omijenio i 3elandona nije zapjeala%
9Iz m#kle tmine, iz kaosa #emena Koitlac #odi Majku i "ila sije dooljna Tad s)ati daje 'iot ne&to
d#a$ocjeno Tamno ni&tailo je Majku #astu'ilo%9
BAH
Ljudi su od$oo#ili jedno$lasno, neki pjeaju(i, a neki samo iz$oa#aju(i #ije!i%
9*ama "ija&e Majka mila% Jedina je ona "ila%9 Tada ,na Koja Je 5#a zapjea dalje>
9Iz p#a)a so$ #o+enja ,na sto#i d#u$o$ sata T#epe#ao "i(e - p#ijatelja, d#u$a, "#ata% 3ajedno su
stasali, nau!ili su oljeti Kad je "ila sp#emna, odlu!i&e se zd#u'iti%9
Ljudi su joj opet od$oo#ili sljede(im sti)om> 9K#u'io je oko Nje, silno lju"io ju je%9
Ejla je s)atila da je oa pjesma sima poznata i s)atljia i da su je o!ekiali% I ona se e( u'ijela u
nju i !ekala je da !uje jo& i&e% *lu&ala je kako 3elandona nastalja pjeati p#i dio, a ljudi su joj
od$oa#ali posljednjim sti)om%
9Isp#a je "ila s#etna, je# ne "ija&e i&e jedna Tad postade nes#etna, u som s#cu nemi#na Voljela je
d#u$a so$a,-so$ d#a$ana jedino$a Al ne&to joj je nedostajalo, lju"ai joj ostajalo%9 9Je# Mati je "ila%
, d#u$ima je snila%9
9Izaziala je pusto&, taj kaos, taj m#ak 1a u toj studeni 'iota daju znak Koitlac i tmina mamili su
st#a) ledenijoj kaos oduzimao da)%9 9I#a"#a "ija&e Majka mila% ,pasnost je st#a&na "ila9
9Iz )ladno$ je kaosa izukla sna$u sta#anja I tamo je zanijela, s isk#om 'iota po"je$la Nose(i 'iot u
se"i ,na sa je na"#ekla * ponosom i lju"alju od se"e je daala%9 9Majka "ija&e nose(a% *oj 'iot je
dijelila%9
9*a m#a!na p#ost#ansta i 3emlja jaloa BA:
Nest#pljio su #o+enja 'iota !ekala 8to s#'i Njenom se )#anio i k# Njenu pio Njenu ko'u #asp#snuo,
Njezin kamen #askolio%9 9Majka (e #oditi% No 'iot (e sto#iti%9
9=ujica plodni) oda sto#i tad #ijeke i mo#a Kopno je p#eplaila, d#e(u #asti pomo$la Iz d#a$ocjene
kapi sake niknuo je list i t#ake *e dok "ujnost zelenila nije 3emlju su p#ek#ila%9 9Njene ode su
potekle% 3elenilo su sto#ile%9
9K#oz t#udoe te&ke, k#oz o$anj i "o#"u Ro+enje je dala noome 'iotu A k# Njena postade tek oke#a
$#uda No dino djete&ce #ijedilo je t#uda%9 9Radosna je Majka "ila% *jajno$ sina je #odila%9
Kad je !ula oe #ije!i, Ejli je zastao da) u $#lu% /inilo se kao da oni p#ipoijedaju p#i!u o njoj i
njezinom sinu, o 1a#-ku% I ona se "o#ila s po#o+ajnim mukama kako "i njemu poda#ila 'iot, a poslije
je uidjela kako je to "ilo #ijedno si) ti) muka% 1a#k je za nju "io neizmje#na #adost% 3elandona
nastai pjeati sojim p#ek#asnim $lasom%
9;zdi$le su se planine, plamen s nji)oi) isina Tim $#udima od planina ,na dojila je sina *isao je
tako silno, plamen liznuo do ne"a Na sodu tad nastala je staza od Maj!ino$ mlijeka%9 96iot nje$o
po!eo je% *ina so$a dojila je%9
Ta se p#i!a !ini tako poznatom, mislila je Ejla% ,t#esla je $laom, kao da 'eli posti(i da ne&to do+e na
p#ao mjesto% 1'ondala#, on mi je p#i!ao ne&to o oome dok smo putoali oamo%
9*mijao se i i$#ao, #astao je "ista#, jak *#e(a Maj!ina je "io, oda$nao onaj m#ak ,"asut lju"alju
Njenom #astao je "ista#, mio I saz#io on je "#zo, i&e nije dijete "io%9 9Ve( $otoo stasao je% *ojom
$laom mislio je%9
BAJ
9,d izo#a otela je kad taj 'iot za!ela je A sada ta st#a&na tmina mamila je Njeno$ sina Majka mu je
lju"a dala, no mladi( je i&e )tio 3a znanjem i putoanjem, za aantu#om je 'udio%9 9=o#ila se s
m#a!nom no(i% Ali on je )tio po(i%9
Ejlu su kopkale lastite misli% Nije to "io samo 1'ondala#, mislila je% /ini mi se kao da oo e( znam,
ili "a#em znam "itan dio sad#'aja% Ali $dje sam to mo$la !uti. Tad joj je ne&to sinulo% Losaduna2
;pamtila sam se mo$u(e sta#i koje me je nau!ila2 =ila je i neka p#i!a poput oe o Majci% Tijekom
one se!anosti 1'ondala# je !ak #eciti#ao neke njezine dijeloe% To je "ila potpuno ista p#i!a i "ila je na
nji)oom jeziku, ali losadunajski je jezik "lizak 3elandonskom% 3ato sam $a i mo$la tako "#zo nau!iti2
1ok je slu&ala us#edoto!ila se na to da se poku&a p#isjetiti te p#ipoijetke o Majci i e( je po!ela
uo!aati sli!nosti i #azlike%
9Kad Majka je snila, njen sinak se isk#ao% 1ok m#a!ni se koitlac kaosom &uljao 1a "i je&tim
t#ikoima pusto& p#ea#io% I kaos mu nasjeo, Njeno$ sinka za#o"io%9 9Tmina otela joj sina% To$
mlado$a i sjajno$a%9
9To Maj!ino !edo milo nak#atko je s#etno "ilo No studena tama i zlo $a je p#ek#ilo Neop#ezan sinak
tada po!ne se kajati No kaosu misti!nom nije mo$ao umaknuti%9 9Kaos nije pu&tao $a, "#zopleto$ sina
to$a%9
9/im m#ak $a je poukao do mjesta studena Majka se p#o"udila i odma) je se s)atila *oju lju"a
sta#u tad je zamolila 1a pomo$ne joj #atiti sina oljeno$a%9 9/#sto $aje d#'ala, po$ledom $a molila%9
Ejla se osmje)nula, p#edi+aju(i e( kako (e $lasiti sljede(i sti), ili "a#em nje$o osnoni smisao%
*ada (e Majka 3emlja #e(i som sta#om p#ijatelju Mjesecu &to se do$odilo, pomislila je%
BB@
9Lju"anika soje$ sta#o$ nat#a$ je p#imila , "oli i tuzi sojoj se mu isp#i!ala 1#a$an je p#istao s
Njom zajedno se "o#iti Iz neolje te&ke sina Njeno$ (e spasiti%9
A sada (e slu&ateljsto to iz#e(i na soj na!in, #ekla je Ejla u se"i% Tako i t#e"a p#i!ati p#i!e% Najp#ije
p#i!a Losaduna, odnosno 3elandona, a onda slu&ateljsto od$oa#a ili to ponalja na d#u$i na!in%
9Rekla mu je soju tu$u, o k#adljicu koitlacu%9 Tada je 3elanodna opet nastaila%
9Mati "ija&e umo#na, odmo#it se mo#ala *tisak je popustila s kojim $a je d#'ala% 1ok je snila, on "o#io
se p#oti zloto#a Na t#en $a je potisnuo do samo$a izo#a%9 9*na'no seje "o#io% 1u$o je to !ekao%9
9Njen lijep sjajni d#a$an silno "o#io se ; suko"u st#a&nom "itke "espo&tedne No op#ez mu popusti kad
oko je zato#io M#ak sep#i&uljao, sjetlost s ne"a mu uk#ao%9 95#ijatelj "lijedi se umo#io, "ez sjetlosti
soje ostao%9
9; tmini ,na se s k#ikom p#o"udila M#a!na pusto& s ne"a sjetlost je sak#ila =#zo seje ,na "itci
p#id#u'ila *jenu tamnu od d#a$ana soje$ je odukla%9 91#a$an "lijedi je sustao% *ina Njezino$ nije
idio%9
9*jajan sin Njezin, u)a(en u koitlacu Nije mo$ao toplinom o$#ijati 3emlju *e plodno zelenilo u led
se p#eto#i *tudeni jet#oi stalno su pu)ali%9 93emlja se o$olila% Nijedna "iljka nije ostala%9
9;mo#na i tu'na, Majka se isc#pila
No dalje se "o#ila za 'iot koji je sto#ila
BB?
Nije mo$la odustati, mo#ala se "o#iti 1a "i dina sjetlost sina mo$la opstati%9 9I dalje se "o#ila, da "i
tu sjetlost #atila%9
9P sijetli njen d#a$an 'elio se suko"iti * lopoom &to dijete Joj uk#ao s $#udi 3ajedno su se "o#ili za
Njeno dijete milo I kona!no uspjeli, nje$oo sjetlo se #atilo% 9,n sa je plamtio, sjaj mu se #atio%9
Velika Majka 3emlja i Mjesec #atili su *unce nat#a$, ali ne pose% Ejla je !ekala da !uje &to (e "iti
dalje%
9Tmina je nje$ou sjetlost 'eljela No Majka se "o#ila i nije se poukla Koitlac je ukao, ,na nije
pu&tala 5ose neizjesna "itka se odila%9 9M#ak ju nije nadladao, at sin "ija&e daleko%9
Je li oa zelandonska e#zija du'a od p#i!e Losadunajaca. Ili se to njoj samo tako !ini. Mo'da p#i!e
postaju du'e kad i) se pjea, ali meni se zaista si+a kada pjeaju% Kada "i) "a#em mo$la to "olje
#azumjeti% /ini mi se da se pjeanje ponekad mijenja, pjeanje neki) sti)oa ne zu!i jednako kao
d#u$i sti)oi%
9Kad nadladala je koitlac i kaos potje#ala *jetlost Njeno$ sina je sna'nije zasjala Tad se umo#ila pa
ju je pusto& nadladala I potk#aj dana tmina se #a(ala%9 9*in ju je $#ijao, at nitko nije po"ijedio%9
9Velika Majka tu'no je 'ijela 3auijek od sinka soje$ #astaljena 3a djetetom sojim silno je 'udjela
Jo& jednom u ut#o"i 'iot je potakla%9
9Nije mo$la p#i)atiti "ez djeteta da (e "iti%9
9Kad "ila je sp#emna, plodne ode Njene V#atile su zelenilo na tlo puste 3emlje
BBA
*uze &to su tekle za sina iz$u"ljena 5ostado&e #osa i du$a t#epe#aa%9 93elenilo je donijela, at tu$a se
idjela%9
*ljede(i dio mi se pose"no si+a i pitam se kako (e to 3e-landona otpjeati, mislila je Ejla%
9;zp#asak $#oma Njeno se kamenje #aspalo 1u"oku je dolje &pilju oto#ilo Iz p#azno$ to$ p#osto#a
'iot je iznijela Iz ut#o"e soje 1jecu 3emlje je #odila%9 9;samljena i o!ajna, i&e djece je #odila%9
9*ako dijete joj d#uk!ije, i eliko i malo Nekoje )odalo ; letjelo, plialo it puzalo Ali saki o"lik je
sa#&en, saki du) cjeloit *ako od nji) je sto#enje koje mo'e se ponoit%9 9Majka i) je #a+ala, s
njima 3emlju ispunila%9
9*e te ptice, #i"e i 'iotinje Ne(e je i&e ostaiti da tu$uje 6ijet (e uz mjesto $dje su se #odili I
&i#enju Majke 3emlje (e pomo(i%9 9;z Nju (e ostati, oni nisu mo$li po"je(i%9
9*i Joj "ija)u djeca s kojom se ponosila Ali pot#o&ili su sna$u koju je imala ,stade je jo& samo za
sto#enje jedno jedino 3a dijete koje (e znati Tko je se sto#io%9 93a dijete koje (e je &toati% I nau!iti
&tititi%9
96ia i e( z#ela, p#a 6ena se #odila * 1a#oima koje (e t#e"ati da "i p#e'ijela 5#i da# joj "ija&e
6iot, i poput Majke 3emlje 3nala je koliko je nje$oo zna!enje%9 95#a 6ena je sto#ena, od soje
#ste jedina%9
9*ljede(i je "io 1a# pe#cepcije u u!enja 1a# 'elje za znanjem i zd#ao$a #azuma * tim znanjem p#a
6ena se #odila
BBB
1a "i s njim 'ijela i na potomke $a p#enijela%9 95#aje 6ena imala znanje kako se u!i i kako se #aste%9
9*na$e joj nestade, pose seje isc#pila 5#enijet 1u) 6iota na d#u$e je 'eljela No 'iot mo$u sta#ati
sa djeca Njezina I 6enu je Majka s time o"da#ila%9 9Ali 6ena "ija&e samotna, je# "ila je jedina%9
9Majka se p#isjetila lastite samo(e I lju"ai koju njen d#a$an p#u'ao je 3adnjom isk#om sna$e #adat
je po!ela 1a dijeli lju"a sa 6enom, Mu&ka#ca je sto#ila%9 9,pet od se"e je daala, jo& jedno "i(e je
sto#ila%9
96enu i Mu&ka#ca Majka je #odila I dom nji)o na 3emlji im dala I odu i zemlju i se stoje sto#ila
Na !uanje se$a to$a i) je o"ezala%9 91a s tim domom se ko#iste, a ne da $a uni&te%9
93a 1jecu 3emlje Majka je sto#ila 1a#oe za opstanak i onda odlu!ila 1ati im 1a# ;'itka i nje'nosti
1aje &tuju #ado&(u <izi!ke lju"ai%9 9Te da#oe zaslu'uju kada soju Majku &tuju%9
9Majka "ija&e zadooljna s pa#om koje$ je sto#ila Kad su se zd#u'ili, lju"ai i) nje'noj nau!ila
;sadila im 'udnju da jedno d#u$o$ 'ele 1a#oala im s#e(u da ;'itke soje dijele%9
95#ije ne$o je skon!ala Njena djeca su se e( oljela%
1jeca 3emlje (e 'ijeti% *ad se mo'e odmo#iti%9
Ejla je o!ekiala jo&, no kako je uslijedila samo ti&ina, s)atila je da je Maj!inoj pjesmi do&ao k#aj%
Ljudi su se, po doje ili t#oje, po!eli #azilaziti p#ema sojim 8piljama% Neki se ni do pono(i ne(e #atiti
some domu, a neki su plani#ali ostati kod soji) p#ijatelja ili #o+aka% 3elan-
BBE
done i nekoliko pomo(nika ostali su na $#o"i&tu o"aiti one ezote#i!ne aspekte o"#eda i ne(e se #atiti
do jut#a%
Nekoliko je ljudi po&lo s Relonom i njezinom djecom u njezino "o#ai&te $dje (e p#oesti no(
spaaju(i na tlu% *mat#alo se nu'nim da ona "ude ok#u'ena s mno$o ljudi% Je# znalo se da se du)oi
m#ti) d#u'"enika #a(aju some domu p#ije ne$o s)ate da i&e ne p#ipadaju oome sijetu%
,'alo&(ene d#u'ice "ile su podlo'ne napadu taki) lutaju(i) du)oa i t#e"ala im je za&tita mno$i) da
"i se o"#anile od zlo$ utjecaja% 5ose"no su sta#iji ljudi znali ponekad do(i u napast da slijede na onaj
sijet du) so$ oljeno$ #lo "#zo nakon &to "i oaj um#o% *#e(om, Relona je jo& "ila mlada i imala je
sitnu djecu koja su je jo& t#e"ala% Ejla je "ila jedna od oni) koji su ostali uz mladu udoicu i !inilo se
da je Reloni to d#a$o% I 1'ondala# je namje#aao tu ostati, ali kada je za#&io sa sim sojim o"#ednim
du'nostima "ilo je e( #lo kasno pa kad je po$ledao u unut#a&njost "o#ai&ta idio je da je tamo e(
toliko ljudi da nije idio $dje "i jo& na&ao mjesta za soje k#upno tijelo% Ejla mu je doma)nula s d#u$e
st#ane p#osto#ije% Vuk je "io uz nju i mo'da je up#ao z"o$ to$a pok#aj nje "ilo malo i&e mjesta, no
kad je 1'ondala# poku&ao zao"i(i ljude kako "i se p#o"io do nje, p#o"udio je neke od nji)% Ma#tona,
koja je "ila "lizu ulaza, mu je #ekla neka ide ku(i% ,sjetio se z"o$ to$a malo k#iim, ali "io je i
za)alan% Ta no(na "dijenja s ciljem da se oda$na du) pokojnika nisu "ila ne&to u !emu "i on u'iao%
,sim to$a, za taj jedan dan imao je i p#ei&e posla sa sijetom du)oa i "io je umo#an% Kad se uukao
u soja k#zna za spaanje nedostajala mu je "lizina Ejlino$ tijela, no "#zo je zaspao%
Kad se #atila u 1eetu 8pilju, ,na Koja Je 5#a po&la je #ano u soje "o#ai&te% ;sko#o (e opet na
put do d#u$o$ sijeta pa je 'eljela mediti#ati i p#ip#emiti se za to% *kinula je s $#udi onu plaketu i
ok#enula je onako da se idjela neu-#e&ena st#ana% Nije 'eljela da joj itko smeta% Je# ne(e samo
poku&ati oditi 8iona#o du) na d#u$i sijet, ne$o je plani#ala i pot#a'iti Tonolano 'i du), ali za to
su joj t#e"ali 1'ondala# i Ejla%
1'ondala# se p#o"udio osjeti&i silnu pot#e"u da iz#adi neki alat% 5#emda on sam to ne "i tako
p#otuma!io, jo& se uijek
BBF
osje(ao nela$odno z"o$ si) ti) do$a+aja u kojima je sudjeloao% Kalanje k#emena nije "ilo samo
nje$o zanat, "ilo je to ne&to u !emu je u'iao pa je !#st komad kamena u #uci "io do"a# na!in da se
za"o#ae se te i&ezna!ne, neod#edie i mutne c#ne slutnje sijeta du)oa%
;zeo je onaj k#emen koje$ je iskopao u kamenolomu Lanzadonaca% 1alana# je "io p#e$ledao sa taj
mate#ijal koje$ je 1'ondala# iskopao i po !ijoj su iz#snoj kako(i Lanza-donci "ili poznati% ,n mu je
sajetoao koje komade (e ponijeti sa so"om i pomo$ao mu je od"iti one sui&ne dijeloe, tako da
ponese samo isko#istie komade% Konji su mo$li ponijeti mno$o i&e ne$o ljudi, ali k#emen je "io
te'ak% =ila je o$#ani!ena koli!ina koju je mo$ao uzeti sa so"om i sada, kad $a je ponoo p#e$ledaao,
ponoo se je diio nje$ooj kaliteti%
,da"#ao je da komada s koji) je e( "io od"ijen neko-#isan i&ak, a ostale je sp#emio nazad pa donio
soj smotak ko'e u kojoj je d#'ao alat za o"#adu k#emena% Razezao je t#ake i izadio nekoliko !eki(a
i sli!ni) o#u+a iz#a+eni) od kostiju i #o$olja, te soje kamene !eki(e, a onda je saku od ti) o#u+a
uzeo i do"#o po$ledao% Tada i) je ponoo zamotao, zajedno s onim oda"#anim jez$#ama k#emena% 5#i
#adu su otpadci k#emena znali "iti #lo o&t#i, a i od"ijali su se i letjeli nep#edidiim putanjama% 3ato
su oz"iljni i od$oo#ni o"#a+ia!i kamena uijek za soj #ad "i#ali mjesta $dje ljudi nisu !esto
p#olazili, daleko od mjesta $dje su t#!ka#ala "osono$a djeca i $dje su i) !uale nji)oe !esto
p#ezaposlene majke ili 'ene koje su "ile us#edoto!ene na ne&to d#u$o%
,d$u#nu&i zajesu, 1'ondala# je iza&ao iz maj!ino$ "o#ai&ta% 5o$leda&i p#ema litici idio je kako
je ne"o sio i o"la!no% Tupo i dosadno #ominjanje ki&e zad#'alo je $otoo sako$a ispod natk#ieno$
dijela pa je elik oto#en p#osto# uz "o#ai&ta "io pun ljudi% Nije postojalo neko od#e+eno #ijeme dana
kada su se ljudi "aili sojim pojedina!nim zanatima i sklonostima, ali oo je "io jedan od oni) dana
kad su oda"#ali #aditi na naj#azli!itijim p#ojektima% =ile su postaljene ko'e i paneli kao &titnici p#oti
jet#a i sako$ mo'e"itno$ naleta ki&e koji "i taka jeta# nanio, a nekoliko at#i je osi$u#aalo
dodatnu #asjetu i toplinu, p#emda je "ila nu'na i topla odje(a%
BBG
,smje)nuo se idje&i Ejlu kako ide p#ema njemu% Kad su do&li jedno do d#u$o$, pozd#aio ju je
doti!u(i njezin o"#az sojim i osjetio njen 'enski mi#is% To $a je podsjetilo da p#o&le no(i nije s njom
spaao% Na$lo je osjetio 'elju da je poede nazad do le'aja pa da tamo u!ine i ne&to d#u$o, a ne samo
da spaaju%
- =a& sam te po&la pot#a'iti kod Ma#tone - #ekla je%
- /im sam se p#o"udio osjetio sam 'elju da o"#a+ujem ono kamenje koje sam donio iz 1alana#oo$
#udnika, da nap#aim neki noi alat - #ekao je, d#'e(i onaj soj poznati omot ko'e u kojoj je "io nje$o
p#i"o#% - Ali !ini se da danas si 'ele ne&to #aditi% - 5o$ledao je p#ema p#osto#u za #ad koji je "io pun
ljudi% - Ne je#ujem da (u ostati odje%
- 7dje namje#aa& #aditi. - pitala je Ejla% - Namje#aala sam sada malo po$ledati konje, ali mo$la "i)
kasnije s#atiti i malo $ledati%
- Mislim da (u oti(i u Nizodno% Tamo je o"i!no mno$o iz#a+ia!a alata - #ekao je% ,nda je,
#azmi&ljaju(i o tome, dodao - 6eli& li da ti pomo$nem oko konja.
- Ne, osim ako ti sam to ne 'eli&% Itjela sam i) samo o"i(i, tek da idim kako su% Ne je#ujem da (u
danas izja)ati, ali mo$la "i) poesti 4ola#u ako "ude 'eljela poku&ati sjesti na Njisku% Rekla sam joj da
(e to mo(i, a ona je #ekla da "i #ado poku&ala%
- Mo$lo "i "iti z$odno $ledati je kako to poku&aa, no danas "i) z"ilja #ado malo #adio na alatu%
5o&li su zajedno du' p#osto#a za #ad, a onda je 1'ondala# p#odu'io p#ema Nizodnom, a Ejla i uk su
zastali, t#a'e(i 4ola#u% ,no &k#apanje se sada p#eto#ilo u jaku ki&u i dok je !ekala da to p#estane Ejla
se zatekla kako p#omat#a p#o jedno$, a onda d#u$o$ !ojeka koji su #adili na sojim posloima%
,duijek su je <ascini#ali #azli!iti zanati i je&tine pa se lako zanijela p#omat#aju(i ljude kako #ade%
Ljudi su ma#ljio #adili u opu&tenoj atmos<e#i% ; sakom zanatu ima neki) <aza koje za)tijeaju punu
pozo#nost, no onaj dio koji se #utinski o"aljao, dopu&tao je i malo "#"ljanja sa susjedima% Ve(ini ljudi
je "ilo d#a$o da mo$u od$oa#ati na njezina pitanja, pokazati joj soju te)niku iz#ade i o"jasniti soje
metode%
Kad je u$ledala 4ola#u, djeojka je zajedno s Ma#tonom "ila us#ed nao+enja osnoe na tkala!ki stan i
nije "ilo lako
BBH
do(i do neko$ mjesta $dje "i se taj posao mo$ao jednostano p#ekinuti, iako je 'eljela oti(i s Ejlom%
Ejla "i #ado ostala $ledati kako one to #ade, no osje(ala je da se t#e"a po"#inuti za konje% ,"e(ala je
4ola#i da (e nekom d#u$om p#i$odom oti(i zajedno do konja, a onda je p#i!ekala da ki&a malo popusti
i k#enula p#ije ne$o oa opet zapo!ne%
Kad i) je p#ona&la, p#ili!no daleko u dolini 8umske #ijeke, idjela je da su Njiska i T#ka! sasim do"#o
i da su odu&eljeni &to ide nju i Vuka% =ili su p#ona&li malu zelenu liadu us#ed &uma#ka $dje je "io i
"ista# izo# koji je tu to#io maleno jeze#o, a "ilo je i sta"ala ispod koji) su se mo$li skloniti kada je
ki&ilo% Jeleni koji su "ili s njima po"je$li su !im su u$ledali 'enu i uka, isto#emeno kad su i konji
zanji&tali i pot#!ali p#ema njima%
Te jelene su e( loili, pomislila je Ejla% Ina!e "i mo'da zastali i d#'ali uka na oku, je# nije "a& "ilo
je#ojatno da "i od#asli jelen u punoj snazi "je'ao od samo jedno$ uka% Vjeta# im je si$u#no donio
moj mi#is i mislim da su se i&e p#est#a&ili mi#isa ljudsko$ loca%
;kazalo se i sunce, a ona je nai&la na neke sta#e i sasu&e-ne cjetoe !e&lju$oine pa je isko#istila te
"odljikae "iljke da s njima istima#i konje% Kad je za#&ila opazila je da se uk uko!io i napeto ne&to
p#omat#ao pa je "#zo pose$nula za p#a(kom koju je nosila zadjenutu za ko'nati pojas o st#uku i
kamenjem &to je le'alo uz o"alu jeze#ca, a kad je uk istje#ao da k#upna zeca, po$odila je jedno$ e(
p#i p#om poku&aju% 1#u$o$ je p#epustila Vuku%
Jedan je o"lak zasjenio sunce% 5odi$la je po$led, p#ocijenila polo'aj sunca i zaklju!ila da joj je #ijeme
"#zo p#o&lo% Toliko se to$a "ilo do$odilo tijekom zadnji) nekoliko dana da joj je "ilo u$odno &to je
sada nasla malo slo"odno$ #emena% Ali kad je ponoo po!elo ki&iti uputila se na Njiski p#ema
1eetoj 8pilji, a T#ka! i Vuk su i) slijedili% =ilo joj je d#a$o &to je to u!inila je# kad je sti$la do zaklona
ki&a se "a& 'estoko spustila% 5oela je konje $o#e do kamenito$ t#ijema pa, p#o&a&i dio u kojem su
"o#aili ljudi, odela i) do dijela kojim su se ljudi sla"o ko#istili%
1ok je tako p#olazila idjela je kako uz at#u sjedi nekoliko ljudi i, p#emda nije p#epoznala i$#u, iz
nji)oo$ je pona&anja s)atila da se kockaju% 3astali su i zu#ili u nju dok
BB:
je uz nji) p#olazila% 5omislila je kako je #lo nep#istojno &to tako "ulje pa im je pokazala soje "olje
pona&anje tako da je iz"je$aala i po$ledati i)% No imala je onu je&tinu 'ena 5lemena da tek jednim
k#atkim, nep#imjetnim po$ledom skupi o"ilje podataka% 3apazila je kako uzajamno komenti#aju i
u!inilo joj se da je osjetila mi#is "a#me%
Malo dalje zatekla je ljude zaposlene u #aznim <azama o"#ade ko'a i to i "izonski) i jelenji)%
Vje#ojatno su i oni zaklju!ili kako je danas na nji)oom uo"i!ajenom mjestu p#ei&e ljudi, pomislila
je% 1oela je konje $otoo do samo$ k#aja police, uz malen potok koji je odajao 1eetu 8pilju od
Nizod-no$ i pomislila kako je to z$odno mjesto da jo& p#ije zime tu sa$#adi zaklon za konje% Mo#at (e
s 1'ondala#om po#az$oa#ati o tome% Tada im je pokazala stazicu koja je odila dolje do o"ale Rijeke
i p#i!ekala da idi &to (e konji u!initi% Kad su konji k#enuli niz stazu, Vuk je odlu!io po(i s njima%
Ki&ilo ili ne, konjima je "ilo d#a'e pasti uz Rijeku ne$o "o#aiti na o$oljeloj polici samo zato da "i
ostali na su)om%
5omislila je kako "i sada mo$la oti(i do 1'ondala#a, no onda se p#edomislila i po&la nazad do oni)
ljudi koji su o"#a+iali ko'e% Ljudima je "ilo d#a$o &to su sada imali izliku za k#atak p#eda) od posla, a
neki su i 'eljeli #az$oa#ati s tom 'enom koju je uk )tio slijediti i od koje konji nisu "je'ali% *pazila je
da je tamo i 5o#tula% 1jeojka se osmje)nula Ejli, jo& uijek poku&aaju(i sp#ijateljiti se s njom% /inilo
se da joj je isk#eno 'ao &to je sudjeloala u onoj Ma#oninoj podali%
- Ako ima mjesta, #ado "i) na "#zinu o$ulila oo$ zeca - #ekla je Ejla, o"#ati&i se cijeloj $#upi%
- Ima mjesta koliko )o(e& - #ekla je 5o#tula% - I, ako ti "ude zat#e"alo, #ado (u ti posuditi ne&to od
moje$ alata%
- T#e"at (e mi, 5o#tula, )ala ti na ponudi% Ina!e imam mno$o alata je#, kona!no, 'iim s
1'ondala#om, - dodala je uz luka osmije) - ali sada $a nemam uza se%
Ejla je oljela ta osje(aj kad je "ila ok#u'ena s ljudima koji su je&to #adili soj posao% Kaka je to "ila
#azlika u uspo#ed"i sa samotnim danima kada je 'ijela sama u sojoj &pilji% ,o je "ilo nalik onim
danima djetinjsta u =#unoom plemenu kada su si #adili zajedno%
=#zo je o$ulila zeca i izadila mu ut#o"u pa upitala -
BBJ
Mo$u li to zasad odje ostaiti. Mo#am oti(i u Nizodno% ;zet (u $a p#i po#atku%
- Ja (u ti $a !uati - #ekla je 5o#tula% - Ako )o(e&, ponijet (u $a sa so"om ako se ne #ati& p#ije ne$o &to
odemo%
- To je lijepo od te"e - #ekla je Ejla, se i&e sklona djeojci koja se tako o!i$ledno t#udila pona&ati se
p#ijateljski% -*#atit (u kasnije - #ekla je Ejla odlaze(i%
5#e&a&i p#eko "#na s kojim je potok "io p#emo&ten, u$ledala je 1'ondala#a s jo& nekim ljudima pod
st#e)om p#o$ zaklona% =ilo je o!ito da se to mjesto e( du$o ko#istilo za o"#adu k#emena% Tlo je "ilo
p#ek#ieno de"elim slojem o&t#i) otpadaka% Ne "i "ilo #az"o#ito onuda )odati "osi) no$u%
- Tu si - #ekao je 1'ondala#% - ;p#ao smo se sp#emali oti(i% 1'o)a#an je "io tu i #ekao nam da je
5#olea p#ip#emila o"#ok od mesa jedno$ "izona% ,na to #adi tako do"#o i tako !esto da se "ojim da (e
se ljudi e( naiknuti na to% No danas su si "ili tako zaposleni da je zaklju!ila kako (e to "iti
najjednostanije% Mo'e& se #atiti s nama, Ejla%
- Nisam ni znala da je podne e( tako "lizu - #ekla je% Kad su k#enuli p#ema 1eetoj 8pilji, Ejla je
isp#ed nji) idjela 1'o)a#ana% Nije $a idjela kada je dolazio% Mo#a da je p#o&ao pok#aj mene dok sam
#az$oa#ala s 5o#tulom i ostalima, dok sam $ulila ono$ zeca, mislila je% Vidjela je kako sada ide p#ema
onim nep#istojnim ljudima koji su sjedili uz at#u%
Jo& dok je 'u#io jaiti zanatlijama u Nizodnom da im je 5#olea p#ip#emila o"jed, 1'o)a#an je idio
La#ama#a i jo& neke kako kockaju% *je(ao se kako je pomislio da su lijeni i kako se tu i$#aju dok si
d#u$i #ade, je#ojatno i t#o&e(i d#a za at#u koja je netko d#u$i sakupio, no kad i) je i na po#atku
idio, odlu!io je da i nji) mo#a pozati% =ili su !lanoi 1eete 8pilje, p#emda nisu mno$o dop#inosili%
Kad im je p#i&ao, ljudi su "ili udu"ljeni u #az$oo# i nisu $a ni opazili% 1ok je p#ilazio, !uo je kako je
jedan od nji) #ekao - %% %A &to mo'e& i o!ekiati od neko$a tko ka'e da je od z"ito$laaca nau!io kako
se i+aju #ane. 8to te 'iotinje mo$u znati o iscjeljianju.
- Ta 'ena nije iscjeliteljica% 8iona# je um#o, nije li. -#ekao je La#ama#%
- Ti nisi "io tamo, La#ama#e - p#ekine $a 1'o)a#an,
BE@
t#ude(i se zad#'ati soj mi#% - Kao i o"i!no, nije ti "ilo stalo do to$a da se p#id#u'i& lou%
- =io sam "olestan - #ekao je !ojek, "#ane(i se
- =olestan od soje lastite "a#me - #ekao je 1'o)a#an% - Ka'em ti da nitko nije mo$ao spasiti
8iona#a% Ne "i $a mo$la spasiti ni 3elandona niti najje&tiji iscjelitelj koji je ikada postojao% 5#e$azio
$a je "izon% Koji "i !ojek mo$ao podnijeti punu te'inu "izona. 1a nije "ilo Ejle ne je#ujem da "i
'iio dooljno du$o da do!eka dolazak Relone% Ejla je na&la na!in da mu olak&a "oloe% ;!inila je
onoliko koliko se uop(e mo$lo u!initi% 3a&to &i#i& te zlonamje#ne p#i!e o njoj. 8to ti je ona sk#iila. -
5#estali su $oo#iti dok su Ejla, 1'ondala# i jo& nekolicina ljudi p#olazili pok#aj nji)%
- A za&to se ti &ulja& uokolo i p#islu&kuje& tu+e #az$oo#e. - upita $a La#ama#, jo& uijek "#ane(i se%
- Iodati p#ema ama p#i punom danjem sjetlu te&ko "i se mo$lo nazati &uljanjem, La#ama#e% 1o&ao
sam #e(i da su 5#olea i jo& neki p#ip#emili o"jed za si) pa se mo'ete p#id#u'iti - od$oo#io je
1'o)a#an% - ,no &to sam !uo "ilo je iz#e!eno $lasno% Nisam mo$ao za!epiti u&i% - Tada se o"#atio
ostalima - 3elandona je uje#ena da je Ejla do"#a iscjeliteljica pa za&to joj ne p#u'ite p#iliku. T#e"alo
"i am "iti d#a$o da mo'emo do"#odo&licom do!ekati oso"u s tako do"#im je&tinama za koje nikada
ne znate kada "i i ama mo$le zat#e"ati% A sada, za&to nam se si ne "i p#id#u'ili p#i jelu. -Vo+a je
iz#ano po$ledao sako$ od ti) ljudi, pokazuju(i im jasno kako je sako$a od nji) p#epoznao i
upamtio, a onda je oti&ao od nji)%
/#sta mala $#upa se #azdojila i onda su $a slijedili p#ema d#u$om k#aju to$ kameno$ usjeka u stijeni%
Neki od nji) slo'ili su se s 1'o)a#anoim mi&ljenjem, "a#em kad se #adilo o tome kako se Ejli t#e"a
p#u'iti p#iliku, ali neki ili nisu )tjeli ili nisu mo$li sladati soje p#ed#asude% La#ama#u, p#emda se
$lasno slo'io s !ojekom koji je $oo#io p#oti nje, zap#ao nije "ilo stalo do to$a da "#ani "ilo koju
st#anu% =io je sklon sla$ati se s onim mi&ljenjima koja su mu 'iot !inila najjednostanijim%
Iodaju(i s $#upom od Nizodno$ p#ema dijelu $dje su ljudi o"aljali #azne posloe, zasta&i pod
natk#ienim dijelom kad
BE?
je opet po!ela ki&a, Ejla je #azmi&ljala o sim tim talentima i sposo"nostima koje su ljudi pokaziali
"ae(i se nekim poslom% Mno$i su oljeli p#oizoditi p#edmete, p#emda su se znatno #azlikoali p#i
iz"o#u mate#ijala% Neki su, poput 1'on-dala#a, oljeli #aditi s k#emenom i iz nje$a iz#a+iati alat i
dijeloe o#u'ja za lo, neki su oljeli #aditi s d#etom, s "jelokosti ili kostima, a neki su i&e oljeli
#aditi s laknima ili ko'om% Tada joj je palo na pamet da neki, poput 1'o)a#ana, ole #aditi s ljudima%
Kad su p#i&li jo& malo "li'e, njezin je nos osjetio one zamamne mi#ise ku)anja pa je s)atila kako je i
#ad s )#anom i ku)anje tako+e# posao u kojem neki ljudi u'iaju% 5#o-leina sklonost p#ema
o#$anizi#anju skupoa "ila je sasim o!i$ledno ne&to u !emu je ona u'iala, a to je je#ojatno "ilo
#azlo$om i za ou spontanu $oz"u% Ejla se tada upitala &to ona naji&e oli #aditi% 3animale su je
mno$e sta#i i oljela je u!iti kako (e iz#aditi ne&to &to nikada p#ije nije #adila, no i&e od se$a oljela
je lije!iti ljude%
,"jed je "io poslu'en pok#aj ono$ du$a!ko$ p#osto#a $dje su se ljudi "aili #aznim zanatima i #adili
sta#i koje su oljeli #aditi, ali kad su p#i&li Ejla je zapazila da je u susjednom p#osto#u se "ilo slo'eno
za o"aljanje posla u kojem ljudi "a& i nisu u'iali, ali koje$ je t#e"alo o"aiti% 5#eko stupoa, na
isini tek ne&to e(oj od pola met#a, "ile su #azapete m#e'e za su&enje mesa koje su donijeli iz loa% Na
kamenom tlu skloni&ta i p#ednje$ t#ijema "io je nasut sloj zemlje, ne$dje #lo plitak, a d#u$dje
dooljno du"ok da se u nje$a za"iju ti stupoi koji su d#'ali m#e'e% Neki od stupoa su "ili stalno
usa+eni u pukotine u kamenu ili su "ili ukopani u jame iskopane u zemlji% /esto su "ili u!#&(eni jo& i
dodatnim )#picama kamenja%
1#u$e sli!ne konst#ukcije, o!i$ledno iz$#a+ene za istu namjenu, sastojale su se od jednostani)
klinoa me+uso"no poezani) uzetom, to#e(i tako jednostaan i p#enosi oki# za su&enje% Te se
oki#e mo$lo odi(i s tla pa i) osloniti na st#a'nji zid kako "i i) se maknulo s puta dok nisu u upo#a"i%
Ali kada se t#e"alo su&iti meso ili po#(e, ti su se oki#i mo$li postaiti "ilo $dje na tlu% 5onekad su
znali su&iti meso odma) pok#aj mjesta $dje su 'iotinje "ile u"ijene ili dolje u t#anatoj naplanoj
dolini, ali kad je padala ki&a ili kada su
BEA
ljudi jednostano 'eljeli #aditi "lizu so$ doma, tada su #azili oaj na!in sa stupi(ima koji su
podupi#ali u'ad i m#e'e%
Na tim oki#ima za su&enje su sada e( isjeli manji komadi mesa koji su imali o"lik jezika, a uz nji)
su $o#jele manje at#e koje su dosta dimile kako "i !uale meso od insekata, a usput i dodale mesu
malo okusa% Ejla pomisli kako (e se nakon o"jeda ponuditi pomo(i #az#ezati meso za su&enje% ,na i
1'ondala# su up#ao oda"#ali )#anu i odlu!iali $dje (e smjestiti kad je u$ledala 1'o)a#ana kako im
p#ilazi 'ust#o$ ko#aka i m#ko$ iz#aza lica%
- 1'ondala#e, ne !ini li ti se da je 1'o)a#an ljutit. - upitala je%
Visoki se mu&ka#ac ok#enuo kako "i po$ledao "#ata koji im je p#ilazio% - /ini mi se da jest - od$oo#io
je% - 5itam se &to se do$odilo% - ; se"i je pomislio kako (e se o tome kasnije #aspitati%
5o$ledali su se, a onda su k#enuli p#id#u'iti se 1'o)a#a-nu, 5#olei i njezinom sinu 1'a#adalu, te
Ma#toni i Vilama#u% ,i su i) toplo do!ekali i nap#aili im mjesta% =ilo je o!ito da o+a nije do"#o
#aspolo'en, no !inilo se kako ne 'eli o tome #az$oa#ati ili "a#em ne 'eli o tome #az$oa#ati s njima%
Na sima se idio osmije) do"#odo&lice kad je i 3elandona odlu!ila p#id#u'iti im se% ,na je p#oela
cijelo jut#o u sojem "o#ai&tu, no iza&la je kad su se ljudi okupili za o"jed%
- Mo$u li ti ne&to donijeti. - ponudi joj 5#olea%
- 1anas sam postila i mediti#ala p#ip#emaju(i se za t#a$anje i jo& uijek sam, &to se )#ane ti!e,
o$#ani!ena - #ekla je 3elandona, po$leda&i 1'ondala#a na na!in z"o$ koje$ se on osjetio #lo
neu$odno% ,djednom se p#est#a&io da nje$oo d#u'enje sa sijetom du)oa jo& nije za#&ilo% - Mi+e#a
(e mi ne&to donijeti% Rekla sam 4ola#i neka joj pomo$ne% Mi+e#a je pomo(nica zelandone /et#naeste
8pilje, no nije s#etna kod nje i 'eljela "i do(i k nama i postati moja pomo(nica% Mo#am jo& #azmisliti o
tome i, na#ano, 1'o)a#ane, pitati ako (e& je )tjeti p#i)atiti u 1eetu 8pilju% 5#ili!no je stidljia i
nedostaje joj samopouzdanja, ali sakako #aspola'e izjesnim sposo"nostima% Ne "i mi "ilo te&ko
podu!aati je, ali zna& i sam da mo#am "iti pose"no pa'ljia kad je #ije! o /et#naestoj -#ekla je
3elandona, a onda po$ledala Ejlu%
- ,na je o!ekiala da (e "iti iza"#ana za 5#u, - o"jasni-
BEB
la je donie#a - ali su zelandone umjesto nje iza"#ale mene% 5oku&ala se sup#otstaiti i p#isiliti me da
odstupim% =io je to p#i p#ai izazo i, mada je ona "ila ta koja se poukla, ne je#ujem da je ikada
p#i)atila nji)o iz"o# ili meni op#ostila%
5onoo se o"#atila sima - 3nam da (e me, ako p#i)atim Mi+e#u, optu'iti kako sam namamila njezinu
naj"olju pomo(nicu da je ostai, ali mo#am tu uzeti u o"zi# i ono &to je za se naj"olje% Ne mo$u
"#inuti o tome )o(u li po#ijediti ne!ije osje(aje i zato ne p#u'iti Mi+e#i o"uku koja joj je nu'na da "i
#azila soju nada#enost% * d#u$e st#ane, pak, ako "i neka d#u$a zelandona "ila oljna o"u!aati je i
mo$la se poezati s njom, ja "i) tada mo$la iz"je(i jo& jedan suko" s /et#naestom% Rado "i) p#i!ekala
dok p#o+e Ljetni sa"o#, pa tek onda donijela odluku%
- To "i "ilo mud#o - #ekla je Ma#tona u t#enutku kad su im Mi+e#a i 4ola#a p#ilazile% Mlada je
pomo(nica nosila dije zdjele, a 1'ondala#oa mla+a sest#a je nosila soju zdjelu i mje&inu s odom%
5#i"o# za jelo nosila je u sojoj #e(ici% Mi+e#a je 5#oj p#u'ila zdjelu "ist#e ju)e, za)alno je
po$ledala 4ola#u, pla)o se osmje)nu&i Ejli i 1'ondala#u, a onda je spustila po$led za$leda&i se u
soj o"#ok%
;slijedio je t#enutak neu$odne ti&ine, a onda 3elandona #e!e - Ne znam tko od as poznaje Mi+e#u%
-Ja ti poznajem majku i mu&ka#ca to$ o$nji&ta - #ekao je Vilama#% - Ima& i ne&to "#a(e i sesta#a, za#
ne.
- 1a, imam sest#u i "#ata - od$oo#i Mi+e#a%
- Koliko su sta#i.
- *est#a je ne&to mla+a od mene, a "#at je nje$oi) $odina - #ekla je Mi+e#a, pokazuju(i na 5#oleino$
sina%
- Moje ime je 1'a#adal% Ja sam 1'a#adal iz 1eete 8pilje zelandonaca% A tko si ti.
Iz#ekao je to #lo oz"iljno i p#ecizno, o!i$ledno onako kako su $a to nau!ili pa su se si, uklju!uju(i i
mladu 'enu, mo#ali osmje)nuti% - Ja sam Mi+e#a iz /et#naeste 8pilje 3elandonaca% 5ozd#aljam te,
1'a#adale iz 1eete 8pilje 3elandonaca%
1'a#adal se samozadooljno osmje)nuo% ,na o!i$ledno #azumije dje!ake nje$oa uz#asta, pomislila je
Ejla%
- 5onijeli smo se nep#istojno% Mislim da "ismo se si t#e-
BEE
"ali p#edstaiti - #ekao je Vilama#% Tada su o"aili upoznaanje i si su toplo pozd#aili stidljiu
djeojku%
- Mi+e#a, jesi li znala, da je mu&ka#ac toje majke p#ije no &to ju je upoznao 'elio postati t#$oac. -
upita je Vilama#% -I&ao je sa mnom na nekoliko putoanja, no tada je zaklju!io da ne 'eli p#ooditi
toliko #emena daleko od nje i od te"e, kad si se #odila%
- Ne, nisam to znala - od$oo#ila je, #adosna &to !uje ne&to o sojoj majci i njezinom mu&ka#cu%
Nije ni !udo &to je on do"a# t#$oac, pomisli Ejla% 3na kako t#e"a #az$oa#ati s ljudima% ;z nje$a se
satko osje(a u$odno% Mi+e#a se sada doimala malo opu&tenije, no jo& je "ila z"unjena pozo#no&(u
koju su joj posetili% Ejla je do"#o #azumjela kako joj je%
- 5#olea, idjela sam da su ljudi zapo!eli su&iti meso koje smo donijeli iz loa - #ekla je Ejla% - Ne
znam kako je to meso podijeljeno niti tko "i $a t#e"ao o"#aditi, ali #ado "i) u tome pomo$la, ako je to
u #edu%
6ena se osmje)nula% - Na#ano da mo'e& pomo(i ako 'eli&% Ima tu puno posla i #ado (emo p#i)atiti
toju pomo(%
- Ja znam da (u tu pomo( #ado p#i)atiti - izjaila je 4o-la#a% - To zna "iti du$ i dosadan posao, osim
ako $a se ne p#i)ati i&e ljudi% Tada to mo'e "iti i za"ano%
- *e meso i poloica masno(e namijenjeno je sima, da se s tim ko#iste p#ema lastitim pot#e"ama, -
nastaila je 5#olea - ali ostatak 'iotinja, ko'e, #o$oi i se ostalo, to p#ipada onoj oso"i koja je u"ila
'iotinju% Mislim, Ejla da i ti i 1'ondala# imate satko po me$ace#osa i "izona% 1'ondala# je u"io
ono$ "izona koji je '#toao *iona#a, no nje$a smo #atili Majci% *palili smo $a uz 8iona#o $#o"%
Vo+e su odlu!ili da (emo te"i i 1'ondala#u dati d#u$o$a% 6iotinje su "ile ozna!ene kada smo i)
#asjekli i to se o"i!no #adi u$ljenom% Kad smo e( kod to$a, ljudi nisu znali kako iz$leda toj a"e-lan,
a ti si "ila p#ei&e zauzeta 8iona#om pa se netko o"#atio zelandoni T#e(e% ,n ti je iz#adio p#i#emeni
a"elan kako "ismo mo$li ozna!iti toje ko'e i ostale komade koji ti p#ipadaju%
1'ondala# se osmje)nuo - Kako iz$leda taj a"elan. -;ijek je "io sjestan za$onetno$ iz$leda so$
a"elana i zanimalo $a je kako se to od#e+uje za d#u$e%
BEF
- Mislim, Ejla da te je on do'iio kao neku #st skloni&ta, nekako za&titni!ki - #ekla je 5#olea% - Eo,
pokazat (u ti% -;zela je $#an!icu, po#anala zemlju i poukla jednu #anu c#tu p#ema dolje% 1odala je
d#u$u koja je po!injala p#i #)u one p#e pa se pod kutom spustila u st#anu, a t#e(a je "ila simet#i!na
d#u$oj, s d#u$e st#ane p#e c#te% - Mene to podsje(a na &ato# ili neku #st skloni&ta, ne&to $dje se mo'e&
skloniti kad pada ki&a%
- Mislim da ima& p#ao - #ekao je 1'ondala#% - To nije lo&e oda"#an a"elan za te"e, Ejla% Ti i nastoji&
za&tititi i "iti od pomo(i, pose"no ako je netko "olestan ili #anjen%
- Ja znam nac#tati moj a"elan - #ekao je 1'a#adal% *i su se nasmje&ili% 1ali su mu $#an!icu i dopustili
mu nac#tati znak% - Ima& li $a i ti. - upitao je Mi+e#u%
- *i$u#na sam da $a ima, 1'a#adale, i je#ojatno (e ti $a jednom #ado i pokazati% Ali kasnije - #ekla je
5#olea, nje'no sputaaju(i so$ sina% =ilo je sasim u #edu da mu se pokloni malo pozo#nosti, no nije
namje#aala dopustiti da mu p#ije+e u o"i!aj da za)tijea pozo#nost sta#iji)%
- 8to misli& o som a"elanu, Ejla. - upitao je 1'ondala#% - 3animala $a je njezina #eakcija na !injenicu
da joj je dodijeljen znak 3elandonaca%
- Kako p#i #o+enju nisam do"ila soj elan, znak mo$ 'io$ du)a na kojem "i "io ozna!en imoj
a"elan%%% "a#em koliko se ja sje(am%%% onda je oaj znak jednako do"a# kao i "ilo koji d#u$i% Nemam
ni&ta p#oti da on slu'i kao moj a"elan%
- Jesi li od Mamutoaca ikada do"ila kaka znak. - zapita 5#olea, pitaju(i se ima li Ejla e( soj
a"elan% ;ijek je "ilo zanimljio !uti kako se take sta#i #ade kod d#u$i) na#oda%
- Kad su me Mamutoci usojili, Talut mi je u#ezao znak na #uci kako "i potekla k# da "i s njom
mo$ao nap#aiti znak na plaketi koju je tijekom se!ani) o"#eda nosio na p#sima -od$oo#ila je Ejla%
- Ali to nije "io neki pose"an znak. - upita 1'o)a#an%
- 3a mene je "io% Jo& uijek imam o'iljak - #ekla je, pokazuju(i znak na sojoj #uci% Tada je dodala
misao koja joj je to$ t#enutka pala na um - zanimljio je na kake se #azli!ite na!ine ljudi pokazuju
tko su i kome p#ipadaju% Kad su me p#i)atili u 5leme, dali su mi moju #e(icu s amuletom u kojem je
$#udica oke#a, a kad oni oso"i daju ime tada joj
BEG
mo$-u# pou!e c#enu c#tu od !ela do #&ka nosa% To !ini u t#enutku dok sima, a pose"no djetetooj
majci, $oo#i &to je totem to$ djeteta i dok mu melemom po tijelu c#ta totem%
- 3a# 'eli& #e(i da ljudi 5lemena imaju znakoe koji pokazuju tko su oni. -pitala je 3elandona% - 5oput
a"elana.
- Mislim da je to nalik na a"elane% Kad dje!ak postane mu&ka#ac, mo$-u# mu u ko'u u#eze nje$o
totem i tad mu u #anu ut#lja pepeo kako "i se to p#eto#ilo u tetoa'u% 1jeoj!icama se o"i!no ne
za#ezuje ko'a, je# (e one kad po#astu k#a#iti iz soje ut#o"e, ali mene je ozna!io &piljskila kad me je
oda"#ao% Imam na nozi !eti#i t#a$a nje$oi) pand'a% To je plemenski znak za &piljsko$ laa i tako je
Mo$-u# i znao da je to moj totem, p#emda to o"i!no nije totem 'ene% To je totem namijenjen
mu&ka#cima i daje se dje!aku koji je p#edod#e+en postati sna'an loac% Kada sam "ila p#i)a(ena kao
6ena Koja Loi, Mo$-u# me je odje za#ezao, - pokazala je p#stom na #at, odma) iznad p#sne kosti -
kako "i mi pustio k# i njome nap#aio znak p#eko o'iljaka na mojoj nozi% - 5okazala je o'iljke na
sojoj lijeoj "utini%
- ,nda ti e( ima& soj a"elan% To je toj znak, te !eti#i c#te - #ekao je Vilama#%
- Mislim da ima& p#ao - slo'ila se Ejla% - Ja ne osje(am ni&ta p#ema oom d#u$om znaku, mo'da zato
&to je nap#aljen tek iz p#akti!ni) #azlo$a, kako "i ljudi znali kome t#e"aju dati 'iotinjsku ko'u%
5#emda moj znak koji mi je dalo 5leme nije znak 3elandonaca, to je ipak znak koji za mene ima
pose"no zna!enje% 3na!io je da su me usojili i da sam im p#ipadala% Rado "i) nje$a ko#istila kao soj
a"elan%
1zondala# je #azmi&ljao o tome &to je Ejla #ekla o p#ipadanju% =ila je se iz$u"ila i nije znala niti tko ju
je #odio niti kojem na#odu p#ipada% Tada je iz$u"ila i te ljude koji su je usojili% Kada je sus#ela
mamutoce, za se"e je #ekla da je 9Ejla =ez Na#oda9% Iz to$a je s)atio koliki zna!aj za nju ima
p#ipadanje%
BEH
?H
QOulo se upo#no kuckanje po panelu uz zajesu na ulazu% To je p#o"udilo 1'ondala#a, no ostao je
le'ati u sojim k#znima za spaanje, !ude(i se za&to netko e( nije od$oo#io na to kucanje% Tada je
s)atio da je, iz$leda, pose sam kod ku(e% ;stao je i poikao - Eo me, za t#enutak - i onda je na se"e
naukao ne&to odje(e% Iznenadio se kada je u$ledao 1'onokola, ono$ umjetnika koji je "io 3elandonin
pomo(nik i to samo zato &to i) je mladi( "ez so$ mento#a #ijetko posje(iao%
- 3elandona 1eete 8pilje ka'e da je #ijeme - #ekao je 1'onokol%
1'ondala#oa o"#a se na"#ala% Nije mu se si+alo kako to zu!i% Nije "io sasim si$u#an da je
#azumio &to je 1'onokol time )tio #e(i, no mo$ao je naslutiti o !emu se #adi i nije se tome nimalo
eselio% ,n je e( o"aio soj dio posla s d#u$im sijetom% Nije 'elio opet sudjeloati u tome%
-Je li 3elandona #ekla za &to je to do&lo #ijeme.
1'onokol se osmje)nuo z"o$ na$le ne#oze koju je pokaziao oaj isok !ojek% - Rekla je da (e& ti
e( znati o !emu se #adi%
- =ojim se da i znam - izjai 1'ondala#, p#epu&taju(i se onom &to je neiz"je'no% - 1'onokole, mo'e& li
p#i!ekati dok ne&to pojedem.
- 3elandona ka'e kako je "olje u takim p#i$odama ne jesti%
- Vje#ojatno ima& p#ao - slo'io se 1'ondala#% - Ipak, #ado "i) popio &alicu !aja, tek toliko da mi
ispe#e usta% Jo& se nisam #az"udio%
- Mo'da oni imaju neki !aj za te"e - #ekao je 1'onokol%
- Kladim se da imaju, ali taj si$u#no nije od metice, a ja ujut#o naji&e olim meticu%
- 3elandonini !ajei su !esto za!injeni meticom%
- 1a, za!injeni, ali metica im nije $lani sastojak% 1'onokol se samo smje&kao%
BE:
- ; #edu - slo'io se 1'ondala# uz pomalo neisk#en osmije)% - ,dma) (u do(i% Nadam se da nitko ne(e
zamje#iti ako p#ije to$a odem o"aiti malu nu'du%
- Nije nu'no da t#pi& i zad#'aa& mok#a(u, ali o"uci ne&to toplo - #ekao je mladi pomo(nik%
Kad se 1'ondala# #atio s ja#ka "io je iznena+en i s#etan spazi&i kako uz 1'onokola stoji Ejla, e'u(i
#ukae tople tunike oko st#uka% *i$u#no je 1'onokol i njoj #ekao neka ponese toplu odje(u% 7ledaju(i
je, sjetio se kako je ona p#etp#o&la no( "ila p#a koju je p#oeo daleko od Ejle jo& od #emena kad su
$a na nji)oom putoanju za#o"ili *9A#munci i to $a nekako uznemi#i%
- 3d#ao, 'eno - &apnuo joj je u u)o dok je, pozd#aljaju(i je, t#ljao soj o"#az uz njezin% - Kamo si
oti&la jut#os.
- I&la sam isp#azniti no(nu posudu - #ekla je Ejla% - Kad sam se #atila, idjela sam 1'onokola i on mi
je #ekao da nas 3elandona 'eli idjeti pa sam oti&la zamoliti 4ola#u da p#i!ua Vuka% Rekla je da (e
p#ona(i djecu koja (e se s njim za"aljati% =ila sam i dolje, p#oje#iti konje% /ula sam u "lizini neke
d#u$e konje% Razmi&ljala sam o tome ne "ismo li t#e"ali sa$#aditi neki zaklon u kojem "ismo i) d#'ali%
- Mo'da - #ekao je 1'ondala#% - 5ose"no kad nastupi Njiskino #ijeme za ;'itke% Ne "i mi "ilo d#a$o
da je kako stado odede, a tada "i je je#ojatno i T#ka! poku&ao slijediti%
- ,na se sada najp#ije t#e"a o'd#ije"iti - #ekla je Ejla%
1'onokol je slu&ao, zainte#esi#an da !uje ne&to o konjima% ,ni su o!i$ledno iz so$ d#u'enja s konjima
mno$o to$a nau!ili% K#enuli su s 1'onokolom, a kad su sti$li do p#ednje$ t#ijema 1eete 8pilje,
1'ondala# opazi kako je sunce e( p#ili!no isoko%
- Nisam znao da je e( tako kasno - #ekao je% - 5itam se za&to me netko nije e( #anije p#o"udio%
- 3elandona je p#edlo'ila da te pustimo spaati je# "i se mo$lo do$oditi da no(as "ude& du$o "udan -
#ekao je 1'onokol%
1'ondala# du"oko uda)ne z#ak pa $a ispusti k#oz usta, odma)uju(i $laom - Ne$o, kamo mi to
idemo. - pitao je dok su i&li uz pomo(nika onom policom koja je odila p#ema Nizodnom%
BEJ
- 1o *tijenja izo#a - od$oo#i 1'onokol%
1'ondala#u su se od iznena+enja &i#om oto#ile o!i% *ti-jenje izo#a%%% ta litica s dije &pilje i onim
okoli&em oko nje%%% to nije "io dom niti jedne 8pilje 3elandonaca0 "ilo je to daleko zna!ajnije mjesto%
To je "ilo jedno od najsetiji) mjesta u cijelom tom pod#u!ju% 5#emda tamo nitko nije stalno "o#aio,
ako je itko to mjesto mo$ao zati sojim domom onda su to "ile zelandone, ,ni Koji *lu'e% Je# to je
"ilo mjesto koje je posetila i "la$osloila sama Velika Majka 3emlja%
Kad su p#i&li mosti(u p#eko potoka koji je dijelio 1eetu &pilju od Nizodno$, 1'ondala# je odlu!no
#ekao - zaustait (u se tu i popiti malo ode% - Nije namje#aao dopustiti 1'onokolu da $a sp#ije!i da
tu u$asi soju 'e+, iako mu je #anije dopustio da $a od$oo#i od to$a da popije soju &alicu !aja od
mente%
Na samo meta# udaljenosti od mosti(a uz potok je "io u tlo za"ijen stup% 3a nje$a je uzicom "ila
p#i!#&(ena &alica nap#aljena od $usto isp#epleteni) niti #o$oza, je# se !esto $u"ila ako nije "ila
p#iezana% 5o#emeno, kad "i se e( ist#o&ila, zamijenili "i je noom, ali koliko se 1'ondala# sje(ao,
&alica je oduijek "ila tamo% Ve( su dano nau!ili kako sam po$led na sje'u "listau odu neumitno
izazia 'e+ pa, p#emda se je !ojek mo$ao sa$nuti i #ukom za)atiti odu, "ilo je mno$o lak&e ako je
&alica "ila p#i #uci%
*i su se napili i nastaili put do"#o uta"anom stazom% 5#e$azili su Rijeku na 5#ijelazu, a kada su iza
*tijene diju #ijeka za&li u T#anatu dolinu, p#e&li su i d#u$u #ijeku i nastaili stazom koja je p#atila
njezin tok% Ljudi iz ostali) &pilja su im doma)iali i pozd#aljali i) dok su k#aj nji) p#olazili, no nitko
i) nije ni poku&aao zad#'ati% *e zelandone cijelo$ to$ pod#u!ja su, zajedno sa sojim pomo(nicima,
e( oti&le do *tijenja izo#a i si su lako mo$li zamisliti kamo se oo doje sa 3elandoninim
pomo(nikom uputilo%
A mo$li su slutiti i za&to% ; toj tako poezanoj zajednici p#o!ulo se da su oni sa so"om donijeli ne&to
&to "i zelan-donama mo$lo pomo(i p#ona(i lutaju(i du) 1'ondala#oo$ m#to$ "#ata Tonolana%
5#emda su znali kako je a'no pomo(i p#i o+enju noooslo"o+eno$ elana, to$ 'io$ du)a, do mjesta
koje mu p#ipada u sijetu du)oa, e( sama pomisao na ula'enje u taj d#u$i sijet p#ije ne$o te Majka
tamo pozo-
BF@
e, nije "ila ne&to u !emu "i e(ina ljudi 'eljela sudjeloati% Ve( je "ila dooljno zast#a&uju(a i
pomisao o poma$anju 8i-ona#oom du)u, koji je tek nedano p#eminuo i je#ojatno je jo& tu ne$dje u
"lizini, ali pot#a$a za du)om koji je e( dano um#o i to ne$dje daleko odade, "ila je taka da nisu
'eljeli ni misliti o tome%
Nije "ilo mno$o oni)%%% osim zelandona, a !ak ni se ze-landone%%% koji "i sada #ado "ili na mjestu
1'ondala#a ili Ejle% Ve(ina ljudi je komunici#anje s d#u$im sijetom d#a$e olje p#epu&tala ,nima
Koji *lu'e majci% No nitko to nije mo$ao u!initi umjesto nji) doje, je# su samo oni znali $dje je
1'ondala#o "#at um#o% /ak je i ,na Koja Je 5#a znala kako (e oo "iti isc#pljuju(i dan, no "ila je
#adoznala i pitala se )o(e li im uspjeti p#ona(i Tonolano lutaju(i du)%
Kada su Ejla, 1'ondala# i 1'onokol nastaili i(i uzodno, isp#ed nji) se s lijee st#ane pojaila litica%
7olem se kamen tako isticao da se doimao $otoo monolitnom stijenom, no po$led iz"liza otk#io "i
kako je to tek p#a u nizu litica koje su se nizale u smje#u koji je "io pod p#aim kutom u odnosu na
T#anatu #ijeku% ,a p#a, impozantna stijena uzdizala se iz samo$ dna doline, &i#oka do poloice
soje isine, a onda se p#ema #)u su'aala da "i se $o#e na$lo p#o&i#ila i za#&ila pose #anim
platoom%
Netko s malo ma&te mo$ao je na tom kamenu isp#ed se"e zamisliti da su one pukotine p#i o"lom #)u
kosa, pa zatim ispod kape isoko !elo i spljo&ten nos, pa da $otoo sklopljena oka za$onetno
za$ledana u o"#onak pun sipko$ kamenja i $#mlja% ,ni koji su znali kako t#e"a $ledati, s)a(ali su taj
ant#opomo#<ni iz$led kao sk#ieno lice majke, neko od oni) malo lica koja je ona ikada odlu!ila
pokazati, a !ak i ono je "ilo do"#o sak#ieno% Nitko nikada nije mo$ao iz#ano po$ledati lice Majke i
to ne z"o$ nje$oe sli!nosti ili te tajanstene kamu<la'e, ne$o zato &to je Njezino lice imalo neiz#eciu
mo(%
,aj niz litica "io je post#ance uz malenu dolinu !ijom s#edinom je p#otjecao poto!i( koji se ulijeao u
t#anatu #ijeku% Taj mali odotok imao je tu soj siloit izo# u tlu iz koje$ je iz"ijao $#$olje(i i pjene(i
se, sta#aju(i pos#ed te uzane &umske doline mali odoskok ok#u'en du"okim jeze#cem% ;o"i!ajen
nazi mu je "io Vodoskok du"ine, a mali odotok
BF?
!ije je to "ilo izo#i&te zali su 5otok odoskoka, no zelando-ne su za ta mjesta imale d#u$e nazie, a
e(ina ljudi je znala i ta imena% *am izo# s malim jeze#om zale su Maj!ine 5lodne Vode, a poto!i(
=la$osloljena oda% Te su ode "ile poznate po elikoj mo(i iscjeljianja, a pose"ice po tome kako,
p#i p#ailnoj upo#a"i, poma'u 'enama za!eti%
,datle se uspinjala kamenita staza, du'a od t#isto i pedeset meta#a, do te#ase nedaleko samo$ #)a $dje
je malen p#e-jes u stijeni zaklanjao ulaz u dije &pilje% ; tom pod#u!ju apnena!ki) litica mno$e su se
&upljine naziale 9&pilje9, no pod njima su se pod#azumijeale tek e(e udu"ine u kamenu koje su
naziali i #upama% 3a #azliku od to$a, iz#azito du$a!ku ili du"oku &pilju ponekad se spominjalo kao
9du"oko9% ,naj oto# koji je s lijee st#ane male te#ase ulazio u stijenu "io je du"ok se$a neki) sedam
meta#a i ko#istio se kao mjesto $dje su o"itaali oni koji su tu s #emena na #ijeme "o#aili, o"i!no
zelandone% To je mjesto "ilo poznato kao Rupa odoskoka, no neki su $a zali i 1onina #upa%
8pilja s desne st#ane odila je p#olazom du$a!kim stotinu i dadeset meta#a u samo s#ce $oleme litice
s odajama, udu"ljenjima, ni&ama i ostalim p#osto#ima koji su se $#anali od $lano$ ko#ido#a% ,o je
mjesto "ilo do te mje#e seto da se nje$oo ime $otoo i nije iz$oa#alo% Mjesto je "ilo toliko poznato
i du"oko &toano da se o"i!nom sijetu nije t#e"alo ni isticati nje$ou setost i mo(% ,nima koji su
znali p#ao zna!enje oo$ mjesta "ilo je a'nije da $a s)ate ne$o da od samo$ nje$oo$ postojanja
p#ae eliku p#i!u% 3ato su ljudi oe litice jednostano zali *tijene odoskoka, a tu &pilju 1u"oka
&pilja ili, ponekad, 1onina du"ina%
,o nije "ilo jedino seto mjesto u tom pod#u!ju% ;z e(inu ti) &pilja "ili su ezani #azli!iti stupnjei
setosti, a i neka mjesta izan ti) &pilja smat#ana su "la$osloljenim, no oa du"oka &pilja u *tijenama
odoskoka "ila je jedno od naja'niji) i najsetiji) mjesta%% 1'ondala# je znao jo& neka mjesta koja su
se mo$la smat#ati jednako a'nim kao i *tijene odoskoka, no niti jedno od nji) nije imalo e(u
a'nost ne$o oo mjesto% 1ok su se s 1'onokolom uspinjali uz liticu, 1'ondala# je osje(ao neku
mje&ainu us)i(enja i u'asa i &to su "ili "li'e te#asi to je u njemu i&e #aslo uz"u+enje i i&!ekianje
puno st#a)a%% ,n se zap#ao nije 'elio upu&tati u se
BFA
to, no uz su tu uznemi#enost zanimalo $a je )o(e li 3elan-dona uzmo(i p#ona(i slo"odan du) nje$oa
"#ata, te &to se sada o!ekuje od nje$a i kako (e se to "iti%
Kad su sti$li do isoke te#ase p#ed ulazima u &pilje, do!ekala su i) jo& da pomo(nika> jedan mu&ka#ac
i jedna 'ena% =ili su i) do!ekali u samom ulazu u onu desnu, du"oku &pilju% Ejla je na t#enutak zastala i
ok#enula se, kako "i po$ledala odakle je do&la% * oe iso#ani p#u'ao se po$led na dolinu 5otoka
odoskoka i dio T#anate doline s njezinom #ijekom i ta pano#ama je "ila jako dojmljia ali, !im su
u&li u p#olaz, "lizina m#a!no$ oto#a "ila je nekako upe!atljiija, zast#a&uju(a i o"es)#a"#uju(a%
5ose"ice danju, ulaz u &pilju zna!io je t#enuta!nu p#omjenu, na$li p#ijelaz s oto#eni) idika u
zato#en, uzak ko#ido#0 p#ijelaz od suncem o"asjani) stijena, od !iji) su se po#&ina od"ijale sun!ee
z#ake, u zloslutnu tminu% Ta je p#omjena nadilazila puku <izi!ku pojanost i izanjskost% 5ose"ice za
one koji su #azumjeli i p#i)a(ali onu unut#a&nju sna$u oo$ mjesta to je "ila metamo#<oza u kojoj se
iz lake p#epoznatljiosti u#anjalo u neznano i zast#a&uju(e, no isto#emeno i "o$ato i !udesno%
1nena sjetlost dopi#ala je tek koji ko#ak u unut#a&njost, no kako su se p#i ulazu o!i po!ele
p#iikaati na tu p#i$u&enu sjetlost, kamenite stijene uzano$ p#olaza pokaziale su put u m#a!niju
unut#a&njost% ; malom p#osto#u p#i samom ulazu na jednom je istaknutom mjestu stajala upaljena
kamena sjetiljka i jo& nekoliko nji) koje nisu "ile upaljene% Ispod to$a, u p#i#odnoj kamenoj ni&i,
le'ale su "aklje% 1'onokol i onaj d#u$i mladi( uzeli su po sjetiljku i su)im &tapi(em p#enijeli plamen
s one upaljene uljanice na oe koje su uzeli% 6ena je zapalila "aklju i k#etnjom #uke pozala i) neka ju
slijede%
- 5azite kamo stajete - #ekla je, spu&taju(i "aklju ni'e kako "i osijetlila ne#ano tlo i sjajnu po#&inu
$line iz koje je izi#ialo kamenje% - Tu zna "iti sklisko%
Kad su k#enuli p#olazom, pa'ljio ko#a!aju(i po tom ne#anom tlu, jo& se je uijek dala naslutiti ona
dnena sjetlost izana% No ona je "#zo nestajala% Nakon kaki) t#idesetak meta#a m#ak je "io potpun i
uzmicao je samo p#ed sla"a&nim sjetlom nejaki) plamenoa sjetiljki% 1ok su sjetlucala sla"a sjetla
sjetiljaka, ti) &um st#ujanja z#aka koji se od"ijao
BFB
od stalaktita &to su isjeli sa soda izaziao je 'ma#ce st#a)a% 3nali su da (e, ako im se ta sjetla u$ase
kad jednom za+u u du"inu, tmina "iti mno$o e(a ne$o &to je za najtamniji) no(i i onemo$u(it (e im
da i&ta ide% Tada "i im samo nji)oe &ake i stopala, opipaaju(i la'an kamen, mo$li pokazati put, ali
mo$li "i i) i umjesto an, odesti u kaka slijepi odojak% *ada je s desne st#ane tama "ila $u&(a i tu se
i&e nije idio odsjaj nji)oi) sjetiljaka, pokazuju(i kako je s te st#ane udaljenost od stijene mno$o
e(a, je#ojatno z"o$ kake ni&e ili odojka od $lano$ p#olaza% I iza nji) i isp#ed nji) m#ak se $otoo
mo$ao opipati, tmina je "ila tako $usta da i) je $otoo $u&ila% ,na tanka nit sje'e$ z#aka koja je do
nji) dopi#ala jedina je ukaziala da p#olaz odost#a$ odi p#ema izlazu% Ejla je po'eljela da mo'e
p#imiti 1'ondala#ou #uku%
Kada su nastaili dalje, one sjetiljke &to su i) pomo(nici nosili nisu i&e "ile jedini izo# sjetlosti% 5o
tlu su, u #azmacima, "ile postaljene plitke sjetiljke nalik zdjelama i z"o$ tmine to$ p#osto#a !inilo se
da one daju zapanjuju(e jaku sjetlost% Ipak, i neke od nji) su samo pucketale je# im je ponestalo
masno(e ili im je t#e"ao no <itilj i Ejla se nadala da (e se netko usko#o po"#inuti za to%%
No oe su sjetiljke u Ejli po"udile neki uznemi#uju(i osje(aj da je odje "ila e( #anije i i#acionalan
st#a) od to$a da (e se i opet tu na(i% Nije osje(ala nikaku 'elju da i dalje slijedi ou 'enu isp#ed se"e%
,na nije o se"i mislila kao o nekome tko se "oji "o#aiti u &pilji, no u ooj &pilji je "ilo ne!e$ z"o$
!e$a se 'eljela ok#enuti i po"je(i, ili "a#em dotaknuti 1'ondala#a kako "i se o)#a"#ila% Tada se
p#isjetila )odanja k#oz m#a!ni p#olaz jedne d#u$e &pilje i idjela se"e kako p#omat#a K#e"a i d#u$e
mo$-u#e% *t#esla se od te uspomene i odjednom s)atila da joj je )ladno%
- Mo'da se 'elite zaustaiti i odjenuti toplu odje(u - #ekla je 'ena, ok#enu&i se i sijetle(i Ejli i
1'ondala#a% - 1u"oko u &pilji je p#ili!no sje'e, pose"no ljeti% - 3imi, kad je ani snije$ i led, !ini se
kako je unut#a p#ili!no toplo% ; du"okim &piljama je tijekom cijele $odine ista tempe#atu#a%
,o zaustaljanje z"o$ tako o"i!no$ pooda kao &to je o"la!enje tunike du$i) #ukaa malo je smi#ilo
Ejlu% 5#emda je "ila sp#emna ok#enuti se i po"je(i, !im je pomo(nica nastaila put du"oko je
uzda)nula i po&la za njom%
BFE
Iako se du$a!ak )odnik !inio uskim, a tempe#atu#a "iala se ni'om, taj se uzak p#olaz nakon neki)
petnaest meta#a jo& i&e suzio% Velika la'nost z#aka na&la je soju pot#du i u "lje&taoj lazi koja se
idjela na stijenama i na stalaktitima i stala$mitima% Kad su za&li ne&to du"lje od &ezdeset meta#a u tu
m#a!nu, la'nu i p#o)ladnu &pilju, tlo )odnika se po!elo uzdizati i p#emda to nije onemo$u(aalo
nap#edoanje, !inilo $a je te'im% Tu se dolazilo u napast ok#enuti se, pomisliti kako je to "ilo dooljno
daleko, i tu "i se mno$a s#ca ust#a&ila% ,o je mjesto "ilo ku&nja odlu!nosti da se put nastai%
1#'e(i "aklju, 'ena isp#ed nji) se uspinjala p#ema uskom oto#u iznad nji)% Ejla je $ledala onu
sjetlost koja se ljuljala u #itmu kojim se 'ena penjala, a onda je du"oko uda)nula i k#enula $o#e, se
dok nije do&la do 'ene% *lijedila ju je p#o-la!e(i se k#oz uzak oto# koji se sada spu&tao u samo
s#edi&te kamene litice%
,no jeda p#imjetno st#ujanje z#aka iz p#o$ dijela sada se mo$lo zamijetiti samo po tome &to $a i&e
nije "ilo% Nakon oo$ usko$ p#olaza i&e se nije osje(alo nikako pok#etanje z#aka%% Jedini pokazatelj
da je netko e( #anije "io tu "ile su t#i c#ene to!ke na zidu s lijee st#ane% Nedu$o nakon to$a, Ejla je
u t#epe#aoj sjetlosti "aklje koju je nosila 'ena isp#ed nje, spazila jo& ne&to% Nije mo$la poje#oati
lastitim o!ima i 'eljela je da se oa pomo(nica na t#enutak zaustai i p#inese sjetlo "li'e toj stijeni s
lijee st#ane% 3astala je, p#i!eka&i da je isok mu&ka#ac koji je )odao iza nje p#isti$ne%
- 1'ondala#e, - #ekla je ti)o - mislim da je na ooj stijeni mamut%
- Jest, i to ne samo jedan - #ekao je 1'ondala#% - Kada 3elandona ne "i je#oala da sada postoji ne&to
mno$o a'nije, mislim da "i ti oa &pilja "ila pokazana uz p#i$odnu se!anost% Ve(inu nas su oamo
doeli jo& dok smo "ili djeca% Kad po p#i puta idi& oo mjesto, i ako je to izedeno onako kako to
t#e"a "iti, onda je to zast#a&uju(e ali i k#asno% /ak i kad su ti e( poznati si dijeloi te se!anosti, jo&
uijek je uz"udljio%
- 3a&to smo sada odje, 1'ondala#e. - pitala je% - 8to je to tako a'no.
BFF
,na pomo(nica isp#ed nji) se ok#enula i, spazi&i da je i&e ne p#ate, #atila se do nji)%
- 3a# ti to nitko nije #ekao. - upitala je Ejlu%
- 1'onokol je samo #ekao da 3elandona 'eli idjeti 1'on-dala#a i mene%
- Nisam pose si$u#an, - #ekao je 1'ondala# - ali mislim da smo tu kako "ismo pomo$li 3elandoni
p#ona(i Tonolano du) i, ako "ude t#e"alo, pomo(i mu p#ona(i nje$o put% Mi smo jedini koji smo
idjeli mjesto $dje je um#o i uz pomo( ono$ kamena koje$ si )tjela da ponesem%%% usput #e!eno,
3elandona je #ekla kako je to "ila #lo do"#a zamisao%%% ona misli da "i nam to mo$lo i uspjeti%
- Kako je oo mjesto. - upita Ejla%
- ,o mjesto ima mno$o imena - od$oo#ila je ona 'ena% *ada su i) susti$li i 1'onokol i onaj d#u$i
pomo(nik% - Ve(ina ljudi oo mjesto zoe 1u"oka &pilja u *tijenama odoskoka ili, ponekad, 1onina
du"ina% 3elandonci znaju i seto ime oo$ mjesta, a znaju $a i d#u$i, p#emda $a #ijetko kada iz$oo#e%
,o je ;laz ; Maj!inu Mate#nicu, ili jedan od ti) ulaza% 5ostoji i) nekoliko i si su jednako seti%
- Na#ano, si znaju kako pojam ulaza pod#azumijea i izlaz - dodao je 1'onokol% - To zna!i da je ulaz
u mate#nicu ujedno i kanal #odnice%
- 5a to onda zna!i da je oo jedan od kanala k#oz koji Velika Majka #a+a - dodao je onaj d#u$i
pomo(nik%
- Kao u onoj pjesmi koju je 3elandona pjeala na 8iona-#oom po$#e"u, oo mo#a "iti jedno od oni)
mjesta odakle je Majka 9#odila !ete#o 1jece 3emlje9 - #ekla je Ejla%
- *)atila je - #ekla je 'ena, o"#a(aju(i se dojici pomo(nika% - Ti si$u#no do"#o zna& Maj!inu pjesmu
- #ekla je Ejli%
- Na sp#oodu ju je p#i puta !ula - #ekao je 1'ondala# uz osmije)%
- To nije pose to!no, 1'ondala#e, - #ekla je Ejla - za# se ne sje(a&. Losadunajci imaju ne&to sli!no,
mada je ne pjeaju% *amo iz$oa#aju #ije!i% Losaduna me je nau!ila tu pjesmu na nji)oom jeziku%
Nije pose ista, ali je sli!na%
- Mo'da je to zato &to Losaduna ne zna tako pjeati kao 3elandona - #ekao je 1'ondala#%
- Tu pjesmu ne pjeaju si - #ekao je 1'onokol% - Mno$i
BFG
samo iz$oa#aju #ije!i% Ja je ne pjeam, a ako ste me ikada !uli onda znate i za&to%
- Neke d#u$e 8pilje imaju d#uk!iju $laz"u, a ni neke #ije!i nisu pose iste - #ekao je mladi pomo(nik% -
Rado "i) jednom !uo tu e#ziju Losadunajaca, Ejla, pose"no ako "i mi )tjela p#eesti #ije!i%
- Rado (u to u!initi% Nji)o jezik je #lo "lizak zelandon-skom% Mo'da "i je !ak mo$ao #azumjeti i "ez
p#ijeoda - #ekla je Ejla%
3"o$ neko$ #azlo$a, so t#oje pomo(nika je sada opazilo njezin !udan na$lasak% *ta#ija 'ena je
oduijek mislila kako je zelandonski%%% i jezik i ljudi koji se njime slu'e%%% ne&to pose"no0 oni su "ili
Ljudi, "ili su 1jeca 3emlje% =ilo je te&ko p#i)atiti ideju da oa 'ena misli kako neki ljudi koji 'ie
tako daleko na istoku, s d#u$e st#ane ledenjaka, mo$u imati jezik koji "i "io sli!an nji)oom% 1a "i
ne&to tako i mo$la pomisliti, oa st#ankinja je si$u#no !ula mno$e jezike ljudi koji 'ie daleko i !iji
se jezici jako #azlikuju od zelandonsko$%
Tada su pomislili kako se oa 'ena #azlikuje od nji) i koliko to$a je ona znala o d#u$im ljudima &to oni
nisu znali% I 1'ondala# je tako+e# mno$o to$a nau!io na sojem putoanju% Ve( u oi) nekoliko dana
otkad se #atio pokazao im je mno$e sta#i% Mo'da u tome i le'i #azlo$ za putoanja, da "i se nau!ile
noe sta#i%
*i su znali za putoanja% 7otoo si mladi ljudi su $oo#ili kako (e po(i na taka put, no #ijetki su to
zaista i u!inili, a jo& su #je+i "ili oni koji su oti&li #lo daleko, ili se "a#em i&e nisu #atili% A
1'ondala# je "io odsutan pet $odina% ,ti&ao je #lo daleko i do'iio mno$e aantu#e, a &to je jo&
a'nije, donio je sa so"om znanja koja "i mo$la slu'iti na do"#o"it nje$oom na#odu% 1onio je i neke
ideje koje "i mo$le izmijeniti sta#i, a p#omjene nisu uijek "ile jako po'eljne%
- Ne znam "i) li ti pokaziala oe oslikane zidoe dok "udemo p#olazili pok#aj nji)% To "i ti mo$lo
poka#iti onu pose"nu se!anost koju (e ti kasnije p#i#editi, no ionako (e& i) mo#ati "a#em djelomice
idjeti pa zato mislim da "i) ti mo$la malo posijetliti da i) "olje idi& - #ekla je ona 'ene isp#ed Ejle%
- Rado "i) i) idjela - izjai Ejla%
5omo(nica koja je )odala isp#ed nje nosila je "aklju iso-
BFH
ko uzdi$nutu, kako "i ta 'ena koju je 1'ondala# doeo sa so"om mo$la idjeti slika#ije na zidoima%
5#a od nji), onaj mamut, "ila je nac#tana iz p#o<ila, iz te naj!e&(e pe#spektie u kojoj su 'iotinje "ile
i+ene i p#ikaziane% ,nu $#"u na $lai slijedila je d#u$a $#"a isoko na $#e"enu le+a i onda se dalje
mo$la do"#o #azaznati ona kosina kako su se le+a spu& tala% 5o tom o"liku se ta #utaa 'iotinja
naj"olje p#epozna-ala% To je za nju "ilo ka#akte#isti!nije i od sami) #o$oa i od du$a!ko$ t#upa% =ila
je nac#tana c#enom "ojom, ali i osjen!ana sme(kastom i c#nom kako "i se "olje istaknule njezine
kontu#e i anatomski detalji% =ila je ok#enuta p#ema ulazu i tako sa#&eno nac#tana da je Ejli iz$ledalo
da (e mamut sada zako#aknuti i po!eti izlaziti iz &pilje%
Ejla nije pose #azumjela za&to naslikane 'iotinje iz$ledaju tako sta#ne, niti je znala koliko je to
t#uda za)tijealo, ali nije mo$la odoljeti a da iz"liza ne po$leda kako je to "ilo u!injeno% =ila je to
do"#a i #lo #azijena te)nika% K#eme-nim se alatom poslu'ilo za isc#taanje ti) o"#isa 'iotinje u
apnena!koj stijeni 8pilje i to je u!injeno pa#alelno s c#nim linijama% ,dma) izan ti) uklesani) c#ta,
stijena je "ila iz$#e-"ena kako "i ta iz$uljena po#&ina p#ikazala onu "oju "jelokosti, p#i#odnu "oju to$
kamena% To je na$la&aalo o"#ise i "oje s kojima je mamut "io naslikan i dop#inosilo je
t#odimenzionalnom iz$ledu%
No upe!atljia je "ila ona "oja unuta# o"#isa 'iotinje% 5#omat#anjem i je'"anjem oni) koji su se p#i
dosjetili da lik te 'iotinje #ep#oduci#aju na dodimenzionalnu po#&inu, umjetnici koji su oslikaali
stijene &pilja do&li su do iznena+uju(i) i noi) spoznaja o pe#spektii% Ta se je te)nika dalje p#enosila i,
mada su neki umjetnici "ili je&tiji od d#u$i), e(ina nji) slu'ila se sjen!anjem kako "i posti$li dojam
puno(e i 'iotnosti lika%
Kad je Ejla p#o&la pok#aj mamuta, imala je neki sa"lasni osje(aj da se i mamut pomaknuo% ,sjetila je
po#i da #ukom dodi#ne kamen na kojem je "ila naslikana 'iotinja, a onda je zato#ila o!i% ,sjetila je
)ladno(u, la$u i tekstu#u po#&ine apnenca, no oto#i&i opet o!i, s)atila je kako je umjetnik
slikaju(i na tom kamenu isko#istio jo& jednu p#ednost p#i iz#adi to$ neje#ojatno #ealisti!no$ djela%
Mamut je "io naslikan tako da je zao"ljeni dio kamena isto#emeno pokazi-
BF:
ao puno(u i zao"ljenost t#"u)a 'iotinje, dok je o"li stala$-mit koji je !#sto p#ijanjao uza zid "io na
mjestu $dje je nac#tan st#a'nji dio no$e%
*ada kad se pomaknula, idjela je, p#i t#epe#aom sjetlu uljanica, tu 'iotinju iz malo d#uk!ije$ u$la
pa se !inilo da onaj p#i#odni #elje< stijene sada "aca sjenu na d#u$o mjesto% /ak i oako mi#no stoje(i,
$ledaju(i kako se odsjaj at#e pok#e(e po zidu, imala je osje(aj kako ta 'iotinja nac#tana na stijeni
di&e% *ada je s)atila za&to joj se u!inilo da se je mamut pomaknuo kad se ona pomaknula i znala je
kako "i #lo lako i ostala u tom uje#enju da nije oako pozo#no p#omot#ila c#te'% To ju je podsjetilo na
ono 5lemensko okupljanje kada je mo#ala za mo$-u#e nap#aiti pose"an napitak koje$ ju je Iza nau!ila
p#ip#emati% Nji)o Mo$-u# joj je pokazao kako se mo#a d#'ati u sjeni, tako da je ne zamijete, i potanko
joj o"jasnio kada mo#a iza(i iz tmine pa da to iz$leda kao da se odjednom tu sto#ila% =ila je to ma$ija
oni) koji su imali posla sa sijetom du)oa, ali ipak je "ila ma$ija%
Kada je "ila dotakla zid osjetila je ne&to, ne&to &to nije mo$la sasim o"jasniti niti #azumjeti% =ila je to
tek naznaka ono$ ne!e$ !udno$ &to "i po#emeno znala osjetiti jo& od t#enutka kada je neop#ezno
ispila ostatak to$ napitka za mo$-u#e i onda i) slijedila u &pilju% ,tad je po#emeno imala
uznemi#uju(e snoe, a !ak i kad je "ila "udna znala je ponekad osjetiti ne&to #lo uznemi#uju(e%
,dma)nula je $laom kako "i se #ije&ila to$ osje(aja, a onda je podi$la po$led i idjela kako je ostali
p#omat#aju% 5la)o se osmje)nula i "#zo poukla #uku sa stijene, "oje(i se da je u!inila ne&to &to nije
smjela, a onda je po$ledala najp#ije p#ema onoj 'eni koja je d#'ala "aklju% 5omo(nica nije ni&ta #ekla,
samo se ok#enula i poela i) dalje%
1ok su se ti)o, jedno za d#u$im k#etali )odnikom, sjetlost sla"i) plami!aka jeda je o"asjaala
la'ne stijene sa"lasnim odsjajima% ; z#aku je "ilo ne!e$ zloslutno$% Ejla je "ila si$u#na da ulaze u
samo s#edi&te te st#me apnena!ke litice i "ilo joj je d#a$o &to su tu i d#u$i ljudi je# je "ila si$u#na da "i
se iz$u"ila da je "ila sama% 3ad#)tala je od iznenadno$ osje(aja st#a)a i neke zle slutnje, od pomisli
kako je "iti sam u &pilji% 5oku&ala se ot#esti to$ osje(aja, no nije "ilo lako ota#asiti se te jeze m#aka i
studeni &pilje%
BFJ
Ne&to dalje od p#o$ "io je d#u$i mamut, a onda jo& mamuta, pa da mala konja naslikana u$lanom
c#nom "ojom% 3astala je kako "i i) "olje po$ledala% I tu je "io u apnenac uklesan sa#&eno p#ecizan
o"#is konja, na$la&en c#nim linijama% I unuta# ti) o"#isa konji su "ili o"ojeni c#no, ali kao i na d#u$im
c#te'ima, sjen!anje im je dalo iznena+uju(i #ealizam%
Ejla je zapazila, da je i na desnoj st#ani p#olaza "ilo c#te'a, neki) ok#enuti) p#ema izlazu a neki) p#ema
unut#a&njosti% Naji&e je "ilo mamuta pa se !inilo kako je na stijenama naslikano cijelo stado% Ko#iste(i
se #ije!ima za "#ojanje, Ejla i) je iz"#ojila "a#em deset na sakoj st#ani p#olaza, a mo$lo i) je "iti i
i&e% Idu(i tako m#a!nim )odnikom i $ledaju(i one c#te'e koji su t#enutno "ili osijetljeni dok se uz
nji) p#olazilo, mo#ala je zastati kod zapanjuju(e scene na lijeom zidu koja je p#ikaziala sus#et da
so"a% Mo#ala i) je "olje po$ledati%
5#i so", onaj ok#enut u du"inu &pilje, "io je mu'jak% =io je to umjetni!ki p#ikaz, je#no p#ikazani)
kontu#a u c#noj "oji, !ak i nje$oi) $olemi) #o$oa, p#emda su oni i&e "ili tek su$e#i#ani <o#mom
luka ne$o &to "i "ili detaljno p#ikazani% 7laa mu je "ila spu&tena i, na Ejlino eliko iznena+enje i
!u+enje, lizao je !elo 'enke% 3a #azliku od e(ine 'iotinja iz #oda jelena, 'enka so"a tako+e# ima
#o$oe pa su na c#te'u, kao i u p#i#odi, njezini #o$oi "ili manji% =ila je nac#tana c#enom "ojom i
koljena su joj "ila sainuta tako da se mo$la sa$nuti i p#i)atiti nje$oo nje'no ma'enje%
Ta scena p#u'ala je istinski p#ikaz "#i$e i nje'nosti i podsjetila je Ejlu na nju i 1'ondala#a% Nikada
#anije nije pomislila da "i 'iotinje mo$le "iti zalju"ljene, ali !inilo se da su oe "ile% =ila je di#nuta
$otoo do suza% 5omo(nica koja i) je odila dopustila joj je da tu zastane malo du'e% Razumjeli su
njezinu #eakciju0 i oni su "ili di#nuti tom scenom%
I 1'ondala# je za!u+eno $ledao te so"oe% - ,o je noo - #ekao je% - Mislio sam da je tu naslikan
mamut%
- I "io je% Ako malo "olje po$leda& 'enku jo& (e& uijek idjeti t#a$oe mamuta ispod to$ c#te'a -
o"jasnio je mladi( koji je )odao iza nji)%
- ,o je nac#tao 1'onokol - #ekla je 'ena koja i) je odila%
I Ejla i 1'ondala# su po$ledali to$ umjetnika s noim &to-
BG@
anjem% - *ada #azumijem za&to si ti 3elandonin pomo(nik -#ekao je 1'ondala#% - Izuzetno si nada#en%
Kad je !uo oaj 1'ondala#o komenta#, 1'onokol je kim-nuo - *i mi imamo na&e 1a#oe% Mani su
#ekli da si ti izuzetno nada#en za o"likoanje k#emena% Jeda !ekam da idim neke od toji) #adoa%
3ap#ao, pot#e"an mi je izjestan alat i e( sam $a poku&aao na"aiti, ali iz$leda da nikome od oni)
koji iz#a+uju alat nisam uspio do"#o o"jasniti &to mi zap#ao t#e"a% Nadao sam se da (e 1alana# do(i
na Ljetni sa"o# pa da mo$u nje$a zamoliti%
- ,n namje#aa do(i ali, ako 'eli&, "ilo "i mi d#a$o poku&ati #ealizi#ati toju zamisao - #ekao je
1'ondala#% - Ja olim izazoe%
- Mo'da "ismo sut#a mo$li po#az$oa#ati o tome - od#ati 1'onokol%
- 1'onokole, mo$u li te ne&to upitati. - upita Ejla%
- Na#ano%
- 3a&to si nac#tao oe jelene p#eko c#te'a mamuta.
- Ta stijena me, to mjesto na stijeni me na to naelo -od$oo#i 1'onokol% - Mo#ao sam tu staiti
so"oe% =ili su u stijeni i 'eljeli su iz nje iza(i%
- ,o je pose"na stijena% ,na odi daleko - #ekla je 'ena% - Kada 5#a tamo pjea ili kad se si#a
<lauta, oa stijena od$oa#a% V#a(a jekom, #ezoni#a zukoe% 5onekad ti ka'e ono &to 'eli%
- Kazuju li se oe stijene nekome da na njima naslika sliku. - upita Ejla, pokazuju(i c#te' k#aj koje$
su p#o&li%
- To je jedan od #azlo$a z"o$ koji) je oa du"ina tako seta% Ve(ina oi) stijena ti $oo#i, ako i) zna&
slu&ati0 odedu te na #azna, mjesta ako si oljna po(i - #ekla je pomo(nica%
- Nitko mi to #anije nije #ekao, "a#em ne to!no na taj na!in% 3a&to nam sada to $oo#ite. - upita
1'ondala#%
-Je# ako 'elite pomo(i 5#oj da p#ona+e elan to$a "#ata, 1'ondala#e, onda (ete mo#ati slu&ati taj
$oo# stijena, a mo'da i p#olaziti k#oz koju od nji) - #ekla je 'ena, a onda dodala - 3elandona je
poku&aala s)atiti za&to je 1'onokol "io nada)nut da oo naslika odje% I ja to pomalo #azumijem%
-6ena se za$onetno osmje)nula 1'ondala#u i Ejli, a onda se ok#enula kako "i po&la du"lje u &pilju%
- ,), p#ije ne$o k#ene&, - #ekla je Ejla, doti!u(i 'eninu
BG?
#uku kako "i je zaustaila - ne znam kako "i) te zala pa sam te )tjela upitati kako ti je ime%
- Moje ime nije a'no - od$oo#ila je% R Kad postanem zelandona ionako (u $a se od#e(i% Ja sam 5#a
5omo(nica 3e-landone 1#u$e 8pilje%
- ,nda p#etpostaljam da te mo$u zati 5omo(nica 1#u$e - #ekla je Ejla%
- 1a, mo$la "i, iako zelandona 1#u$e ima i&e pomo(nika% ,stali) doje nisu tu% ,ni su e( oti&li na
Ljetni sa"o#%
- ,nda "i) te mo'da mo$la zati 5#a 5omo(nica 1#u$e%
- Ako ti se tako si+a, ja (u ti se odazati na to ime%
- A kako "i) te"e zala. - upita Ejla mladi(a koji je i&ao za njima%
- Ja sam tek lani na Ljetnom sa"o#u postao pomo(nik i, "a& kao i 1'onokol, jo& se uijek naj!e&(e
slu'im sojim imenom% Mo'da "i) ti se t#e"ao slu'"eno p#edstaiti% - isp#u'io je o"je #uke -Ja sam
Mikolan iz /et#naeste &pilje 3elandona-ca, 1#u$i 5omo(nik 3elandone /et#naeste 8pilje% I
pozd#aljam te - #ekao je%
Ejla p#i)ati nje$oe #uke - 5ozd#aljam te, Mikolane iz /et#naeste 8pilje 3elandonaca% Ja sam Ejla
Mamutoka, /lanica Lalje$ Lo$o#a, K(i Mamutoo$ ,$nji&ta, Iza"#ana od 1u)a 8piljsko$ Laa,
8ti(enica 8piljsko$ Medjeda, 5#ijateljica Konja koji se zou Njiska i T#ka!, i loca kojem je ime Vuk%
- /ini mi se da sam !ula kako neki na#odi na istoku "o#ai&te soji) zelandona zou Mamutoo
,$nji&te - #ekla je pomo(nica%
- To je to!no - pot#dio je 1'ondala#% - Taj na#od su Ma-mutoci% Ejla i ja smo $odinu dana 'ijeli s
njima, ali iznena+en sam &to je odje itko !uo za nji)% ,ni 'ie daleko odade%
5o$ledala je Ejlu - Ako si ti k(i Mamutoo$ ,$nji&ta onda to o"ja&njaa neke sta#i% Ti si zelandona%
- Ne, nisam% Mamut me je usojio u Mamutoo ,$nji&te% Ja nisam osjetila pozi, ali on me je
podu!aao p#ije ne$o sam k#enula s 1'ondala#om na put%
6ena se osmje)nula - Ne "i "ila tamo usojena da nije mo#alo tako "iti% *i$u#na sam da (e& "iti
pozana%
- Ne je#ujem da "i) to 'eljela - #ekla je Ejla%
BGA
- Mo'da - #ekla je 5#a 5omo(nica 1#u$e, a onda se ok#enula i nastaila i) oditi u samo s#edi&te
*tijenja odoskoka%
5#ed njima se po!ela nazi#ati sjetlost, a kako su p#ilazili tako je i ta sjetlost postajala $otoo
"#iljantna% ; potpunom m#aku &pilje o!i su im se p#iiknule na oni) nekoliko sla"a&ni) sjetala i saka
ja!a sjetlost im se sada !inila zasljep-ljuju(om% Ko#ido# se sada &i#io i Ejla je idjela kako i) u
p#o&i#enom dijelu !eka nekoliko ljudi% Mjesto je iz$ledalo $otoo p#et#pano ljudima, a kad im je p#i&la
i p#epoznala ljude s kojima se e( sus#ela, s)atila je da su si nazo!ni, osim nje i 1'ondala#a,
zelandone%
K#upna 'ena iz 1eete 8pilje sjedila je na nekom sjedalu koje je netko za nju tamo donio% ;stala je i
osmje)nula se% -/ekali smo as - #ekla je 5#a% Tada i) je o"oje za$#lila, d#'e(i p#itom izjestan
#azmak i Ejla odjednom s)ati kako je to pose <o#malan za$#ljaj, pozd#a kaka se u janosti daje
"liskim su#adnicima%
Jedan od zelandona je kimnuo Ejli% ,na je jednako tako uz#atila niskom, k#)kom mu&ka#cu koje$ je
p#epoznala kao zelandonu jedanaeste, ono$ koji je se dojmio !#stim stiskom #uke i elikim
samopouzdanjem% Jedan sta#iji mu&ka#ac joj se osmje)nuo i ona uz#ati osmije)om zelandoni T#e(e,
onom koji je "io onako lju"azan i podupi#ao je dok je poku&aala pomo(i 8iona#u% Ve(inu ostali)
p#epoznala je samo kao ljude koje je e( idjela i pozd#aila se s njima%
Mala at#a je $o#jela na )#pi kamenja koje je odje "ilo u tu s#)u i doneseno i koje (e ponijeti sa
so"om kada "udu odlazili% ;z oe(u d#enu zdjelu iz koje se uzdizala pa#a stajala je napola puna
mje&ina za odu% Ejla je p#omat#ala neku mladu 'enu kako )ataljkama od saijeno$ d#eta peca
kamenje za ku)anje iz d#ene zdjele, a onda u"acuje u nju #u(e kamenje iz at#e% /im je #u(e
kamenje dotaklo odu, pa#a je p#oku)ala iz posude% Kada je djeojka podi$le po$led, Ejla p#epozna
Mi+e#u i osmje)ne joj se%
Tada je ,na Koja Je 5#a dodala u odu neki sastojak iz soje #e(e i, ku)aju(i to, nap#aila ua#ak a
ne o"i!an !aj, zaklju!ila je Ejla% ; tom pi(u je je#ojatno ne&to jako, kaka ko#ijen ili ko#a d#eta% Kad
su slijede(i puta u"acili #u(e kamenje, pa#a koja se podi$la ispunila je z#ak jakom a#omom% Meticu
je "ilo lako osjetiti, no Ejla je nami#isala i d#u$e sa-
BGB
stojke koje je poku&aala od#editi, sumnjaju(i kako je metica tu da "i p#ik#ila okus ne!e$a &to je
manje ukusno%
Nekoliko je ljudi #azast#lo te&ku ko'natu p#osti#ku, p#ek#iaju(i njome la'no i kamenito tlo pok#aj
sjedala koje je p#ipadalo 5#oj% - Ejla, 1'ondala#e, do+ite oamo i u$odno se smjestite - #ekla je
k#upna 'ena, pokazuju(i im u ko'natu p#osti#ku% - 5#ip#emili smo am napitak% - 1jeojka koja se
"#inula o p#ip#emi napitka imala je e( sp#emne &alice% -Jo& nije sp#eman, ali mo'ete se malo opustiti%
- Ejli su se dopali c#te'i na stijenama - #ekao je 1'onokol% - Mislim da "i mo'da )tjela po$ledati jo&
neke% To "i je mo$lo opustiti "olje ne$o da samo tu sjedi i !eka dok napitak "ude $oto%
- 1a, 'eljela "i) to po$ledati - "#zo je dodala Ejla% 5ostala je ne#ozna z"o$ to$ napitka, neko$
nepoznato$ ua#ka za koji je znala da mu je namjena pomo(i joj p#ona(i neki d#u$i sijet% Njezino
posljednje iskusto s takim napitkom nije "ilo pose"no u$odno%
3elandona ju je neko #ijeme pa'ljio p#omat#ala% 1ooljno je do"#o poznala 1'onokola da "i znala
kako on ne "i p#edlo'io tako ne&to kada ne "i imao do"a# #azlo$% *i$u#no je p#imijetio da mlada 'ena
pokazuje znake uznemi#enosti, a i sada se !inilo da je uz#ujana%
- Na#ano, 1'onokole% Iajde s njom i poka'i joj oslikane stijene%
-Ja "i) #ado i&ao s njima - #ekao je 1'ondala#% Niti on nije "io pose"no smi#en% - A mo'da "i s nama
po&la i ona koja je nosila "aklju%
- 1a, na#ano - slo'ila se 5#a 5omo(nica 1#u$e, podi'u(i "aklju koju je e( "ila u$asila - Mo#at (u je
ponoo zapaliti%
- 5ostoji jedan lijep #ad na onoj stijeni iza zelandona, ali ne "i) im 'elio smetati - #ekao je 1'onokol% -
5okazat (u ti ne&to zanimljio u oom )odniku%
5oeo ju je )odnikom koji je sk#etao desno od $lano$ p#olaza% 3astali su p#ed p#ikazom so"a i konja
koji je "io odma) s lijee st#ane%
-Jesi li i oo ti nap#aio. - pitala je Ejla%
- Ne, to je nac#tala moja u!iteljica% ,na je nekada "ila zelandona 1#u$e, p#ije ne$o je to postala
Kime#anoa sest#a% =ila je sjajna slika#ica%
BGE
- =ila je do"#a, ali meni se !ini kako je tu u!enik nadma&io u!itelja - #ekao je 1'ondala#%
- 5a, kad se #adi o zelandoni onda se i ne $leda mno$o na kalitetu, p#emda se i ona cijeni% Va'no je
iskusto% 3na& nije s#)a oi) c#te'a samo to da i) se $leda - #ekla je 5#a 5omo(nica 1#u$e
- *i$u#an sam da je tako - #ekao je 1'ondala# s pomalo i#oni!nim osmije)om% - Ali meni oso"no se
i&e si+a samo $ledati% Mo#am p#iznati kako "a& ne $o#im od 'elje da zapo!ne oaj o"#ed% Na#ano,
oljan sam pomo(i i mislim da (e se to e(im dijelom "iti zan