You are on page 1of 21

SVEUILITE U ZAGREBU

GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime


ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 1118. PROVJERA NOSIVOSTI ZIA U OSIMA 1 I 3
NA VERTIKALNO OPTEREENJE I
DJELOVANJE VJETRASVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 112
8. Provjera nosivosti zia u osima 1 i 3 na vertikalno optereenje i djelovanje
vjetra

Slika 8.1. Pozicije zidova prizemlja s oznakama osi


SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 113
VRH ZIDA
SREDINA ZIDA
DNO ZIDA
8.1. Odreivanje djelovanja na zid prizemlja u osi 1 (POZ Z4)

8.1.1. Djelovanje od krova (promatra se krovna ploha koja nalijee na zie u osi 1)

Dimenzije
3, 40 m L = (raspon krovne plohe)
25 = (nagib krova)
1,50 m H =
(visinska razlika)


3, 40
' 3, 75 m
cos cos 25
L
L

= = =Stalno optereenje

2
k
5, 49 kN/m g =

toka 2.1.1.2
k
5 49 cos25 4 98 kN/m g' , , = =

Optereenje snijegom

2
kN/m 36 0, s =

toka 2.1.2.1.
( )
2
kN/m 30 0
2
25 cos 36 0 , , ' s = =


Optereenje vjetrom
2
e
kN/m 84 0, w =

toka 2.1.2.2.

Reakcije
1 k
g
kN/m 3 10 25 cos
2
75 3 98 4
25 cos
2
k
,
, , ' L ' g
R =

=
1
s
kN/m 62 0 25 cos
2
75 3 30 0
25 cos
2
,
, , ' L ' s
R =

=

1 e
w
kN/m 74 1 25 cos
2
75 3 84 0
25 cos
2
e
,
, , ' L w
R =

=Slika 8.2. Presjek zidova u osi 1 s
istaknutim zidom prizemlja

SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 114
8.1.2. Teina zidova

Nadozid u potkrovlju

Opis optereenja
Teina sloja
[kN/m
3
]
Teina sloja
[kN/m
2
]
Visina
[m]
irina
[m]
Optereenje
[kN/m
1
]
AB vijenac na vrhu zida 25,00 0,30 0,30 2,25
buka vanjska 1,10* 1,80 1,98
buka unutarnja 0,44* 1,60 0,70
Zid od opeke debljine 30 cm 2,31* 1,60 3,70
Ukupno [kN/m
1
] g
k
= 8,63

*teina buke (unutarnja 2 cm i vanjska s izolacijom 5 cm); teina zida (toka 3.1.1.)

Zid na prvom i drugom katu

Opis optereenja
Teina sloja
[kN/m
3
]
Teina sloja
[kN/m
2
]
Visina
[m]
irina
[m]
Optereenje
[kN/m
1
]
Horizontalni serkla 25,00 0,30 0,30 2,25
buka vanjska 1,10 2,88 3,17
buka unutarnja 0,44 2,65 1,17
Zid od opeke debljine 30 cm 2,31 2,58 5,96
Ukupno [kN/m
1
] g
k
= 12,55


Zid prizemlja (pri vrhu) - teina serklaa i buka s njegove unutarnje i vanjske strane

Opis optereenja
Teina sloja
[kN/m
3
]
Teina sloja
[kN/m
2
]
Visina
[m]
irina
[m]
Optereenje
[kN/m
1
]
Horizontalni serkla 25,00 0,30 0,30 2,25
buka vanjska 1,10 0,30 0,33
buka unutarnja 0,44 0,15 0,07
Ukupno [kN/m
1
] g
k
= 2,658.1.3. Teina AB stropova

Optereenje od ploe potkrovlja, drugog i prvog kata na zid (iz raunalnog prorauna):

1
strop
5, 01 kN/m g =
1
strop
1, 93 kN/m q =
SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 115
8.1.4. Ukupno vertikalno optereenje na vrhu zida

Stalno

* karakteristina vrijednost reakcije FERT stropa od stalnog optereenja

Uporabno

* zbroj karakteristinih vrijednosti reakcija FERT stropova od uporabnog optereenja
(koeficijent kombinacije za snijeg 0,7)


8.1.5. Moment savijanja od vjetra


ref,0
35 m/s v =
2 2
ref,0
1 25
35 0 766 kN/m
2 1000
,
q , = =


toka 2.1.2.2.

( ) 75 2
e
, z c = za kategoriju terena III

pe,10
0 8 c , =

koeficijent vanjskog pritiska (vertikalni zid, vjetar djeluje okomito)


pi
0 5 c , =

koeficijent unutarnjeg pritiska
Opis optereenja
Iznos
[kN/m
1
]
Krovite*

10,30
Nadozid u potkrovlju 8,63
Ploa potkrovlja 5,01
Zid drugog kata 12,55
Ploa drugog kata 5,01
Zid prvog kata 12,55
Ploa prvog kata 5,01
Horiz. serkla u prizemlju 2,65
Ukupno [kN/m
1
] N
g
= 61,71
Opis optereenja
Iznos
[kN/m
1
]
Krovite* 2,17
Ploa potkrovlja 1,93
Ploa drugog kata 1,93
Ploa prvog kata 1,93
Ukupno [kN/m
1
] N
q
= 7,96
SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 116
Pritisak vjetra na vanjske povrine iznosi:

e pe pi ref e
( ) ( ) w c c q c z = +


2
e
kN/m 74 2 75 2 766 0 ) 5 0 (0,8 , , , , w = + =


Proraunsko optereenje vjetra na zid:

2
e Q Ed
kN/m 11 4 74 2 5 1 , , , w q = = =


Proraunski moment savijanja od vjetra (po m
1
duljine zida):

kNm/m 42 3
8
58 2 11 4
8
2 2
zida Ed
w Ed,
,
, , h q
M =

=


8.2. Proraun nosivosti zida prizemlja u osi 1

8.2.1. Uvjeti nosivosti

Ed Rd
N N provjera nosivosti nearmiranog zia izloenog uglavnom
vertikalnom optereenju

Ed G,i G,k,i Q,k,1
1, 5 N N N = +


proraunska vrijednost djelovanja
i k
Rd,i
M
t f
N


=

proraunska vrijednost nosivosti na vrhu zida (po m
1
)
m k
Rd,m
M
t f
N


= proraunska vrijednost nosivosti na sredini visine zida

gdje su:

i m
;

koeficijenti smanjenja nosivosti
t debljina zida

k
f

karakteristina tlana vrstoa zia
M


parcijalni koeficijent sigurnosti za materijal

8.2.2. Proraun nosivosti

t = 30 cm debljina zida
482 30 452
c
= + = + = l l L cm ukupna duljina zida (izmeu osi rubnih serklaa)
h = 258 cm visina zida

M
= 2,5 koeficijent sigurnosti za zidne elemente kategorije II,
svaki mort i razred kontrole zidanja 3

SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 117
dimenzije zidnog elementa /d/v
| | 25 30 25 cm / /
normalizirana srednja tlana vrstoa zidnog elementa

0 45 K , = za openi zidni element skupine 2 i mort ope namjene
faktor 1 2 , njega uranjanjem u vodu

2
15 0 N/mm f , = srednja tlana vrstoa zidnih elemenata

2
m
7 5 N/mm f , = tlana vrstoa morta
115 , = faktor oblika


2
b
1 2 1 2 15 0 115 20 7 N/mm f , f , , , , = = =

karakteristina tlana vrstoa zia (za zie izvedeno s mortom ope namjene):


0 7 0 3 0 7 0 3 2
k b m
0 45 20 7 7 5 6 87 N/mm
, , , ,
f K f f , , , , = = =

modul elastinosti zia

2
k
1000 1000 6 87 6870 N/mm E f , = = =


izraz za proraunski moment savijanja (za vanjski zid)

( )
1 1
2
3 3 1
1
1 1 2 2 3 3
1 2 3
4 1
n E I
w l h
M
n E I n E I n E I
n
h h l
(

=
(

(

+ +


odreivanje proraunskog momenta savijanja na vrhu zida

4 = n faktor krutosti (za elemente upete na obim krajevima)

2
1 2
687 0 kN/cm E E , = = modul elastinosti zia

2
3
3000 kN/cm E = modul elastinosti stropne konstrukcije

1
258 cm h = svijetla visina elementa 1 (slika 8.3.)

2
258 cm h = svijetla visina elementa 2

3
310 cm l = svijetli raspon elementa 3

g 2
3
5 50 kN/m w , = stalno optereenje na elementu 3 (toka 5.1.)

q 2
3
2 00 kN/m w , = uporabno optereenje na elementu 3

3
4
1 2
100
225000 cm
12
t
I I

= = =

moment tromosti zida

3
pl 4
3
100
28125 cm
12
h
I

= = moment tromosti ploe
SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 118
w
3
g
=5,50 kN/m
l =310 cm
h

=

2
5
8

c
m
h

=

2
5
8

c
m
2
3
1
2
w
3
q
=2,00 kN/m
l =310 cm
h

=

2
5
8

c
m
h

=

2
5
8

c
m
2
3
1
2


Slika 8.3. Pojednostavljen okvirni model za odreivanje momenata savijanja (stalno optereenje)

2
vrh
1g
4 687 225000
5 50 3 10
258
1 80 kNm/m
4 687 225000 4 687 225000 4 3000 28125
12
258 258 310
, ,
M ,

(
= =
(


+ +


Slika 8.4. Pojednostavljen okvirni model za odreivanje momenata savijanja (uporabno optereenje)
SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 119
2
vrh
1q
4 687 225000
2 00 3 10
258
0 65 kNm/m
4 687 225000 4 687 225000 4 3000 28125
12
258 258 310
, ,
M ,

(
= =
(


+ +Provjera nosivosti

Vrh zida

proraunski moment savijanja na vrhu zida prizemlja


vrh vrh vrh
Ed,1 G 1g Q 1q
1 35 1 80 1 5 0 65 3 41 kNm/m M M M , , , , , = + = + =

proraunska uzduna sila na vrhu zida prizemlja

kN/m 25 95 96 7 5 1 71 61 35 1
vrh
1q Q
vrh
1g G
vrh
Ed,1
, , , , , N N N = + = + = toka 8.1.4.

ekscentrinost zbog netonosti zidanja, poetna ekscentrinost (zid je ukruen sa 4 strane)

75 0
2
, =
646 , 0
82 , 4
58 , 2 75 , 0
1
75 , 0
1
2 2
2
2
4
=
|

\
|
+
=
|

\
|
+
=
L
hm 67 1 58 2 646 0
4 ef
, , , h h = = =

m 00371 0
450
67 1
450
ef
init
,
, h
e = = =

ukupna ekscentrinost

m 0395 0 00371 0 0
25 95
41 3
N
init h1 vrh
Ed,1
vrh
Ed,1
1
, ,
,
,
e e
M
e = + + = + + =

koeficijent smanjenja nosivosti na vrhu zida zbog vitkosti i ekscentrinosti optereenja

737 0
30 0
0395 0
2 1 2 1
1
1
,
,
,
t
e
= = =
SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 120
proraunska nosivost jednoslojnog zida za 1 m duljine

kN/m 58 607
5 2
6870 30 0 737 0
M
k 1 vrh
Rd,1
,
,
, , f t
N =

=

=kN/m 58 607 < kN/m 25 95
vrh
Rd,1
vrh
Ed,1
, N , N = = Nosivost zadovoljava.Dno zida

proraunski moment savijanja na dnu zida prizemlja


vrh
Ed,1 dno
Ed,2
3 41
1 71 kNm/m
2 2
M
,
M , = = =

proraunska uzduna sila na dnu zida prizemlja (dodaje se teina promatranog zida)

kN/m 88 108 96 7 5 1 ) 90 9 71 61 ( 35 1 ) (
vrh
1q Q priz zid,
vrh
1g G
vrh
Ed,1
, , , , , , N g N N = + + = + + =

ekscentrinost zbog netonosti zidanja, poetna ekscentrinost (zid je ukruen sa 4 strane)


2
0 75 = ,
646 , 0
82 , 4
58 , 2 75 , 0
1
75 , 0
1
2 2
2
2
4
=
|

\
|
+
=
|

\
|
+
=
L
hm 67 1 58 2 646 0
4 ef
, , , h h = = =

m 00371 0
450
67 1
450
ef
init
,
, h
e = = =

ukupna ekscentrinost

m 0194 0 00371 0 0
88 108
71 1
N
init h2 dno
Ed,2
dno
Ed,2
2
, ,
,
,
e e
M
e = + + = + + =

koeficijent smanjenja nosivosti na dnu zida zbog vitkosti i ekscentriciteta optereenja

871 0
30 0
0194 0
2 1 2 1
2
2
,
,
,
t
e
= = =

SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 121
proraunska nosivost jednoslojnog zida za 1 m duljine

kN/m 05 718
5 2
6870 30 0 871 0
M
k 2 dno
Rd,2
,
,
, , f t
N =

=

=kN/m 23 717 < kN/m 88 108
dno
Rd,2
dno
Ed,2
, N , N = = Nosivost zadovoljava.Sredina zida

proraunski moment savijanja na sredini zida prizemlja


vrh dno
Ed,1 Ed,2 sredina
Ed,m
3,41-1,71
0 85 kNm/m
2 2
M M
M ,
+
= = =

proraunska uzduna sila na sredini zida prizemlja

kN/m 93 101 96 7 5 1 )
2
90 9
71 61 ( 35 1 )
2
(
vrh
1q Q
priz zid, vrh
1g G
vrh
Ed,1
, , ,
,
, , N
g
N N = + + = + + =

ekscentrinost zbog netonosti zidanja, poetna ekscentrinost (zid je ukruen sa 4 strane)

2
0 75 = ,
646 , 0
82 , 4
58 , 2 75 , 0
1
75 , 0
1
2 2
2
2
4
=
|

\
|
+
=
|

\
|
+
=
L
hm 67 1 58 2 646 0
4 ef
, , , h h = = =

m 00371 0
450
67 1
450
ef
init
,
, h
e = = =

ekscentrinost zbog djelovanja vjetra

m 0336 0
93 101
42 3
N
sredina
m Ed,
w Ed,
hm
,
,
,
M
e = = =

SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 122
ukupna ekscentrinost

m 046 0 00371 0 0336 0
93 101
85 0
N
init hm sredina
m Ed,
sredina
m Ed,
m
, , ,
,
,
e e
M
e = + + = + + =

ukupna ekscentrinost na sredini zida

m 046 0 0 046 0
k m mk
, , e e e = + = + =


pri emu se vrijednost e
k
moe uzeti jednaka nuli, budui da zid ima vitkost 15
c
<

koeficijent smanjenja nosivosti na sredini zida zbog vitkosti i ekscentrinosti optereenja

6 , 5
3 , 0
67 , 1
eff
eff
= =
t
h
< 15 11 , 0
3 , 0
034 , 0
eff
mk
= =
t
e


Oitano: 77 0
m
, = Slika 11.14. Zidane konstrukcije, 11. Poglavlje; Sori; Zagreb 2010.
(str. 447.)

proraunska nosivost jednoslojnog zida za 1 m duljine

kN/m 79 634
5 2
6870 30 0 77 0
M
k m sredina
m Rd,
,
,
, , f t
N =

=

=kN/m 79 634 < kN/m 93 101
sredina
m Rd,
sredina
m Ed,
, N , N = = Nosivost zadovoljava.SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 123
VRH ZIDA
SREDINA ZIDA
DNO ZIDA
8.3. Odreivanje djelovanja na zid prizemlja u osi 3 (POZ Z16)

8.3.1. Djelovanje od krova

Reakcije krova desno (toka 8.1.1.)

1
g
kN/m 3 , 10
k
= R
1
s
kN/m 62 0, R =

1
w
kN/m 74 1
e
, R =

Reakcije krova lijevo
FERT strop POZ 502 (toka 3.1.2.)


g,502 1
k
11,51 kN/m R =

1 q,502
k
kN/m 43 2, R =Slika 8.5. Presjek zidova u osi 3 s
istaknutim zidom prizemlja


SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 124
8.3.2. Teina zidova

Zid u potkrovlju

Opis optereenja
Teina sloja
[kN/m
3
]
Teina sloja
[kN/m
2
]
Visina
[m]
irina
[m]
Optereenje
[kN/m
1
]
AB vijenac i serklai 25,00 0,60 0,30 4,50
buka vanjska 1,10 0,70 0,77
buka unutarnja 0,44 5,50 2,42
Zid od opeke debljine 30 cm 2,31 2,55 5,89
Ukupno [kN/m
1
] g
k
= 13,58


Zid na prvom i drugom katu

Opis optereenja
Teina sloja
[kN/m
3
]
Teina sloja
[kN/m
2
]
Visina
[m]
irina
[m]
Optereenje
[kN/m
1
]
Horizontalni serkla 25,00 0,30 0,30 2,25
buka unutarnja 0,44 5,30 2,33
Zid od opeke debljine 30 cm 2,31 2,58 5,96
Ukupno [kN/m
1
] g
k
= 10,54


Zid prizemlja (pri vrhu)

Opis optereenja
Teina sloja
[kN/m
3
]
Teina sloja
[kN/m
2
]
Visina
[m]
irina
[m]
Optereenje
[kN/m
1
]
Horizontalni serkla 25,00 0,30 0,30 2,25
buka unutarnja 0,44 0,30 0,13
Ukupno [kN/m
1
] g
k
= 2,38
8.3.3. Teina AB stropova

Optereenje od ploe potkrovlja, drugog i prvog kata na zid (iz raunalnog prorauna):

1
strop
14, 59 kN/m g =
1
6, 49 kN/m
strop
q =


SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 125
8.3.4. Vertikalno optereenje na vrhu zida

Stalno

* zbroj karakteristinih vrijednosti reakcija FERT stropova od stalnog optereenja


Uporabno

* zbroj karakteristinih vrijednosti reakcija FERT stropova od uporabnog optereenja
(koeficijent kombinacije za snijeg 0,7)


Opis optereenja
Iznos
[kN/m
1
]
Krovite* 21,81
Zid u potkrovlju 13,58
Ploa potkrovlja 14,59
Zid drugog kata 10,54
Ploa drugog kata 14,59
Zid prvog kata 10,54
Ploa prvog kata 14,59
Horiz. serkla u prizemlju 2,38
Ukupno [kN/m
1
] g
k
= 102,62
Opis optereenja
Iznos
[kN/m
1
]
Krovite* 4,6
Ploa potkrovlja 6,49
Ploa drugog kata 6,49
Ploa prvog kata 6,49
Ukupno [kN/m
1
] g
k
= 24,07
SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 126
w
3
g
=5,50 kN/m
l =355 cm
h

=

2
5
8

c
m
h

=

2
5
8

c
m
2
3
1
2
w
4
g
=5,50 kN/m
2
l =310 cm
4
8.4. Proraun nosivosti zida prizemlja u osi 3


izraz za proraunski moment savijanja


1 1
2 2
3 3 4 4 1
1
1 1 2 2 3 3 4 4
1 2 3 4
4( 1) 4( 1)
n E I
w l w l h
M
n E I n E I n E I n E I
n n
h h l l
(
=
(


+ + +


odreivanje proraunskog momenta savijanja na vrhu zida

4 = n faktor krutosti

2
1 2
687 0 kN/cm E E , = = modul elastinosti zia

2
3 4
3000 kN/cm E E = = modul elastinosti stropne konstrukcije

1 2
258 cm h h = = svijetla visina elemenata 1 i 2

3
355 cm l = svijetli raspon elementa 3

4
310 cm l = svijetli raspon elementa 4

g 2
3
5 50 kN/m w , = stalno optereenje na elementima 3 i 4 (toka 5.1.)

q 2
3
2 00 kN/m w , = uporabno optereenje na elementima 3 i 4

4
1 2
225000 cm I I = = moment tromosti zida

4
3 4
28125 cm I I = = moment tromosti ploeSlika 8.6. Pojednostavljen okvirni model za odreivanje momenata savijanja (stalno optereenje)

SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 127
2 2
vrh
1g
vrh
1g
4 687 225000
5 50 3 55 5 50 3 10
258
4 687 225000 4 687 225000 4 3000 28125 4 3000 28125
12 12
258 258 355 310
0 48 kNm/m
, , , ,
M
M ,

(
=
(


+ + +
=Slika 8.7. Pojednostavljen okvirni model za odreivanje momenata savijanja (uporabno optereenje)


kNm/m 73 0
12
55 3 00 2
310
28125 3000 4
355
28125 3000 4
258
225000 687 4
258
225000 687 4
258
225000 687 4
vrh
1q
2
vrh
1q
, M
, ,
M
=
(


+

+

+


=


w
3
q
=2,00 kN/m
l =355 cm
h

=

2
5
8

c
m
h

=

2
5
8

c
m
2
3
1
2
l =310 cm
4
SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 128
Provjera nosivosti

372 = L cm ukupna duljina zida (izmeu ruba vrata i osi rubnog serklaa)

Vrh zida

proraunski moment savijanja na vrhu zida prizemlja

kNm/m 74 1 73 0 5 1 48 0 35 1
vrh
1q Q
vrh
1g G
vrh
Ed,1
, , , , , M M M = + = + =

proraunska uzduna sila na vrhu zida prizemlja

kN/m 64 174 07 24 5 1 62 102 35 1
vrh
1q Q
vrh
1g G
vrh
Ed,1
, , , , , N N N = + = + =

ekscentrinost zbog netonosti zidanja, poetna ekscentrinost (zid je ukruen sa 3 strane)

Napomena: Zbog toga to se u zidu u prizemlju nalaze vrata zid se smatra ukruenim s 3 strane


2
0 75 = ,
728 0
72 3 3
58 2 75 0
1
75 0
3
1
2 2
2
2
3
,
,
, ,
,
L
h
=
|

\
|


+
=
|

\
|

+
=m 88 1 58 2 728 0
3 ef
, , , h h = = =

m 00418 0
450
88 1
450
ef
init
,
, h
e = = =

ukupna ekscentrinost

m 015 0 3 0 05 0 05 0 m 014 0 00411 0 0
64 174
74 1
N
init h1 vrh
Ed,1
vrh
Ed,1
1
, , , t , , ,
,
,
e e
M
e = = < = + + = + + =

koeficijent smanjenja nosivosti na vrhu zida zbog vitkosti i ekscentrinosti optereenja

9 , 0
30 , 0
015 , 0
2 1 2 1
1
1
= = =
t
e


proraunska nosivost jednoslojnog zida za 1 m duljine


vrh 1 k
Rd,1
M
0 9 0 30 6870
741 96 kN/m
2 5
t f , ,
N ,
,


= = =
SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 129

kN/m 96 741 < kN/m 64 174
vrh
Rd,1
vrh
Ed,1
, N , N = = Nosivost zadovoljava.


Dno zida

proraunski moment savijanja na dnu zida prizemlja

kNm/m 87 0
2
74 1
2
vrh
Ed,1 dno
Ed,2
,
,
M
M = = =

proraunska uzduna sila na dnu zida prizemlja (dodaje se teina promatranog zida)

kN/m 66 185 07 24 5 1 ) 16 8 62 (102 35 1 ) (
vrh
1q Q priz zid,
vrh
1g G
vrh
Ed,1
, , , , , , N g N N = + + = + + =

ekscentrinost zbog netonosti zidanja, poetna ekscentrinost (zid je ukruen sa 3 strane)

Napomena: Zbog toga to se u zidu u prizemlju nalaze vrata zid se smatra ukruenim s 3 strane


2
0 75 = ,
728 0
72 3 3
58 2 75 0
1
75 0
3
1
2 2
2
2
3
,
,
, ,
,
L
h
=
|

\
|


+
=
|

\
|

+
=m 88 1 58 2 728 0
3 ef
, , , h h = = =

m 00418 0
450
88 1
450
ef
init
,
, h
e = = =

ukupna ekscentrinost

m 015 0 3 0 05 0 05 0 < m 00887 0 00418 0 0
66 185
87 0
N
init h2 dno
Ed,2
dno
Ed,2
2
, , , t , , ,
,
,
e e
M
e = = = + + = + + =

koeficijent smanjenja nosivosti na dnu zida zbog vitkosti i ekscentriciteta optereenja


2
2
0 015
1 2 1 2 0 9
0 30
e ,
,
t ,
= = =

proraunska nosivost jednoslojnog zida za 1 m duljine

SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 130

dno 2 k
Rd,2
M
0 9 0 3 6870
741 96 kN/m
2 5
t f , ,
N ,
,


= = =

kN/m 96 741 < kN/m 66 185
dno
Rd,2
dno
Ed,2
, N , N = = Nosivost zadovoljava.Sredina zida

proraunski moment savijanja na sredini zida prizemlja

kNm/m 44 0
2
0,87 - 1,74
2
dno
Ed,2
vrh
Ed,1 sredina
m Ed,
,
M M
M = =
+
=

proraunska uzduna sila na sredini zida prizemlja

kN/m 15 180 07 24 5 1 )
2
16 8
62 (102 35 1 )
2
(
vrh
1q Q
priz zid, vrh
1g G
vrh
Ed,1
, , ,
,
, , N
g
N N = + + = + + =

ekscentrinost zbog netonosti zidanja, poetna ekscentrinost (zid je ukruen sa 3 strane)

Napomena: Zbog toga to se u zidu u prizemlju nalaze vrata zid se smatra ukruenim s 3 strane


2
0 75 = ,
728 0
72 3 3
58 2 75 0
1
75 0
3
1
2 2
2
2
3
,
,
, ,
,
L
h
=
|

\
|


+
=
|

\
|

+
=m 88 1 58 2 728 0
3 ef
, , , h h = = =

m 00418 0
450
88 1
450
ef
init
,
, h
e = = =

ukupna ekscentrinost

m 015 0 3 0 05 0 05 0 m 00662 0 00418 0 0
15 180
44 0
N
init hm sredina
m Ed,
sredina
m Ed,
m
, , , t , , ,
,
,
e e
M
e = = < = + + = + + =
ukupna ekscentrinost na sredini zida

m 015 0 0 015 0
k m mk
, , e e e = + = + =


pri emu se vrijednost e
k
moe uzeti jednaka nuli, budui da zid ima vitkost 15
c
<
SVEUILITE U ZAGREBU
GRAEVINSKI FAKULTET Ime i prezime
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE JMBAG


PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2 131

koeficijent smanjenja nosivosti na sredini zida zbog vitkosti i ekscentrinosti optereenja

6 , 5
3 , 0
67 , 1
eff
eff
= =
t
h
< 15
mk
eff
0 015
0 05
0 3
e ,
,
t ,
= =

Oitano: 89 0
m
, = Slika 11.14. Zidane konstrukcije, 11. Poglavlje; Sori; Zagreb 2010.
(str. 447.)

proraunska nosivost jednoslojnog zida za 1 m duljine

kN/m 72 733
5 2
6870 30 0 89 0
M
k m sredina
m Rd,
,
,
, , f t
N =

=

=kN/m 72 733 < kN/m 15 180
sredina
m Rd,
sredina
m Ed,
, N , N = = Nosivost zadovoljava.