You are on page 1of 94

Keri Chin

SILOM NEVESTA


enon Lokhart je sedela pored prozora male sobe, koja se nalazila u
dvorcu njenog brata Konera. Gledala je u zlokobnu izmaglicu koja je pratila
no. Iako je bilo rano prolee, u ovom delu kotske jo uvek je trajala zima.
Nije bilo snega, ali inje, koje je stezalo oskudnu travu, bilo je dokaz. Zemlja
je, takoe, u veem delu bila zaleena. enon se nadala da e uskoro otopliti.
Ve pet meseci je bila u klanu svog polubrata Konera Lokharta ali nije
uspela da upozna kraj u koji se doselila. Razlog je bio taj to nije izlazila iz
dvorca bez preke potrebe. Zima je bila toliko jaka da joj se nije ni mililo.
Uostalom, u Konerovoj kui bilo je toliko posla za jednu enu da verovatno
ne bi ni imala vremena da izadje.
Kada je stigla u klan Lokhart, dvorac je bio toliko zaputen, kao da niko ne
ivi u njemu. Brzo je shvatila da Koner ne provodi puno vremena kod kue i
da mu je zato svejedno. Iako je tokom zime sneg bio ogroman, on je uvek
imao nekog posla napolju. Ponekad je odsustvovao po nekoliko nedelja.
Kako je u kui boravila jo samo kuvarica i nekoliko starih sluga, enon je
znala da e ona morati da povue najvei teret ako eli da od ovog, nekada
prelepog, zamka napravi dom. I uradila je to. Danima je predano razmetala
nametaj i istila svaki oak pre nego to je dobila kakav-takav rezultat. On
jo uvek nije bio zadovoljavajui, ali u zimskim uslovima nije moglo bolje.


Najvanije je bilo to da se njen brat nije bunio zbog promena koje su
nastupile. Toliko se ravnoduno ponaao prema svemu, da se ponekad pitala,
da li uopte i primeuje razliku. Ba kao to se inilo, da ni njen dolazak da
ivi kod njega nije primetio.
Iz majinih pria je znala da su gortaci posebna vrsta ljudi. Njima je pre
svega bilo vano da budu dobri ratnici i da obezbede uslove za normalan
ivot svog klana. Pod te uslove spadali su hrana i ogrev. Za sve ostalo nije
bilo emocija. Godinama nije mogla da razume zato se njena majka nikada
nije udala za njenog oca. Kako je njen boravak na visoravni odmicao,
postajalo joj je jasnije.
Iako je njen otac, Dankan Lokhart, bio paljiv i dobar kada god je dolazio
da ih poseti, znala je da ovde ne bi bilo tako. Potovanje gortaka prema
enama svodilo se na posesivnu zatitu i odsustvo nasilja. To je bilo sve. Re
ljubav nije postojala. Njena majka je to sigurno znala. Iako je volela oca
svoje devojice i, do smrti mu ostala verna, nikada nije prihvatila da brak i
ivot u ovoj divljini unite to uzvieno oseanje. Ipak, na samrti je, od svoje
erke zatraila da ode kod oca u kotsku. Bez obzira na to to je enon
molila da ostane u Engleskoj kod ujaka i ujne, Amelija Marfi je ostala pri
svojoj elji. A poslednja elja se morala potovati.
Samo nekoliko dana nakon majine sahrane, enon je krenula u kotsku.
Ceo svoj ivot je spakovala u nekoliko torbi i pola kod oca i brata, koga je
videla svega nekoliko puta. Iscrpljujue putovanje zavrilo se na pravom
mestu, ali se ispostavilo da joj otac vie nije iv. Poginuo je nekoliko meseci
ranije u nekoj borbi sa drugim klanom. Iako je enon imala nameru da se
vrati u Englesku sa ljudima koji su je doveli, Koner joj je u nekoliko
jednostavnih reenica saoptio da bi njihovom ocu bilo drago to je dola i


da bi trebala da ostane. To je bilo najblie reima dobrodolice to ih je
ikada izgovorio i enon nije mogla da ga odbije. Ako je volja oba njena
roditelja bila da ivi u kotskoj, onda bi bilo apsurdno protiviti se tome.
Pored toga, Koner je bio sam i ogoren i, ako je postojala mogunost da
uspostave blizak kontakt, bilo je to idealno vreme. Meutim, ni sada , posle
pet meseci boravka u kotskoj, enon nije imala pojma da li je njihov odnos
uopte napredovao.
to se nje tie, Koner je bio dobar brat. Iako nije pokazivao nikakve
emocije prema njoj, znala je da je vodio rauna da uvek ima sve to joj je
potrebno. Takoe, kada su se metani poeli raspitivati otkud ona u
njihovom klanu, Koner je svima rekao da je dola na njegov poziv. Tako
vie niko nije postavljao pitanja, ve su je prihvatili kao svoju. Srea je bila i
to to je veina znala da njihov stari poglavar ima erku u Engleskoj. enon
je nosila njegovo prezime i fizika slinost sa ocem je bila nepobitna. Da
nije bilo tako, moda je ni Koner ne bi prihvatio, bez obzira kakvo je
prezime nosila.
Iz misli su je trgli pokreti koje je primetila u zadnjem dvoritu. Njena soba
je gledala na taj deo. Dvorite je bilo prostrano i uglavnom pusto. Osim
male kapele, u kojoj se do sada nije obavio ni jedan obred, i nekoliko stabala
borova nije bilo nieg vie. Koner joj je objasnio da nemaju potrebe da ga
koriste jer su se sve aktivnosti odvijale u prednjem dvoritu i na poljani za
vebanje koja je bila ispod dvorca. Zato i jeste bilo udno to je primetila
neko kretanje. Meseina je bila slaba i meala se sa izmaglicom, ali je jasno
mogla da uoi da je u pitanju ljudska figura.
A Robert Meklijam se sa svojim vojnicima unjao kroz zadnje dvorite
tvrave Konera Lokharta. Posle samo dva dana izvianja uspeli su da


probiju jaku strau i prodru nadomak dvorca. Jedina preostala mogunost
bila je da ga zarobe na njegovom posedu. Robert nije znao da li e i kada
Lokhart ponovo napasti, pa nije mogao da planira zasedu. itave zime bio je
nepredvidiv. U elji da osveti smrt svoga oca, napadao je iznenada, u svim
vremenskim uslovima. Oteavajua okolnost je bila ta to niko sa sigurnou
nije znao koji je vojnik, iz klana Meknolti, smrtno porezao Dankana
Lokharta. Dobar deo vojnika bili su mladi momci koji nisu ni znali kako
poglavar Lokhartovih izgleda. Tako Brus Meknolti nije imao nikakav
argument za nagodbu. Iako je ponudio Koneru da pokuaju u miru da ree
sukob, on je to u potpunosti ignorisao i poeo svoju osvetu. To nije bilo
neoekivano jer su Lokhartovi vaili kao prilino divlji klan.
Klan Meknoltijevih je, za samo nekoliko meseci, bio toliko oteen da je
Brus pozvao u pomo Roberta. Obino su se takve stvari reavale iskljuivo
izmeu sukobljenih klanova, ali Brus je bio zabrinut za ivote svoje supruge
i dece i morao je da pokua, na sve naine, da zaustavi Konera Lokharta.
Meutim, od kako je pozvao Roberta, Koner nijednom nije napao. Sam
Robert je slao svog glasnika sa predlogom da se sretnu i da razgovaraju, ali
je dobio odgovor da se ne mea. Na alost, Robert je morao da ignorie tu
poruku jer mu je Brus bio zet. Duboko je verovao da je Koner zaslepljen i da
ne moe jasno da sagleda posledice onoga to ini. Otuda pokuaj da dopre
do njega lino i pokua da ga natera da razmisli o svojim postupcima.
Dovoljno je gortaka izgubilo ivot, da bi se ovaj besmisleni rat produavao.
Robert je dao znak nekolicini svojih ljudi da ga prate i krenuo ka dvorcu.
Ostatak njegovih vojnika je ve bio u prednjem dvoritu i pobrinuli su se za
to da Lokhartovi vojnici ostanu zakljuani u svojim spavaonicama. Oni koji
su bili na strai, ve su uveliko savladani. Robert je prvi uao u dvorac na


sporedni ulaz. Unutra je bilo mrano i bilo je teko kretati se, ali je ipak
pronaao stepenice koje su vodile na sprat. Ve je znao koja je od soba
Konerova.
im je otvorio vrata sobe, uo je kako je skoio sa kreveta. Imao je taman
toliko vremena da se baci na njega i sprei ga da uzme ma. Fiziki su bili
sline grae, ali je Robert raunao da je spremniji jer je Koner prekinut iz
sna. Posle nekoliko minuta rvanja, uspeo je da ga savlada iako je znao da je
to samo privremeno. Zato je pourio da kae:
- Miruj Lokharte. Nemam nameru da te ubijem.
- ta onda hoe?
- Samo da me saslua. Mnogo je krvi proliveno. Dosta je bilo. Moe
poubijati sve gortake na visoravni, to ti nee vratiti oca.
- ta ti zna o tome? Moj otac je bio veliki i astan poglavar. Nije zasluio
da umre od ruke nekog slabia iz Meknoltijeve vojske.
- Slaem se sa tobom. Pod uslovom da ovek moe da bira vreme, mesto i
nain smrti. Poto ne moe, vreme je da shvati da mu je to bila sudbina.
- Ako je tako, onda je sudbina Meknoltijevih da umru svi do jednog.
- Samo zato to ne zna ko je ubica? Nijedan ljudski ivot ne vredi toliko
da se zbog njega rtvuje stotine drugih.
- Da je tvoj otac u pitanju, ne bi tako razmiljao.
- Ne budi tako siguran. Ovo nikuda ne vodi Lokharte i ti to zna. Ja sam se
prvi umeao jer ne elim da mi sestra postane udovica. Ako ovako nastavi,
uskoro e se i drugi klanovi umeati. A niko od nas ne moe sam protiv svih.
Moj otac je izuzetno cenio tvog i, kao to zna, nikada nisu ratovali
meusobno. Meutim, ako nastavi da napada Meknoltijeve, nee oklevati


da ue u rat. Odlino zna da bi to bio kraj tvog klana. Ne verujem da bi tvoj
otac voleo da, zbog njega, izgubi ivot.
- Verujem da sam to ve zasluio. Samim tim to si mi upao u kuu u pola
noi, pokazao sam da nisam dorastao da budem poglavar. Zato me ubij
odmah.
- Ve sam ti rekao da nisam ovde sa tom namerom. Da sam hteo da ti
oduzmem ivot, to ne bih uradio na ovakav nain. Obojica dobro znamo da
se mukim metodama slue samo slabii. Ako te brine reputacija, odmah u
ti rei da za ovo niko ne zna. ak ni Brus Meknolti. astan si ovek Konere
Lokhartu. Ako mi da re da e prestati sa osvetom i obavestiti
Meknoltijeve da je pravda zadovoljena, osim nas dvojice i mojih najbliih
ljudi, za koje garantujem ivotom, niko nee saznati da sam bio ovde.
Taman kada je Koner otvorio usta da neto kae, vrata sobe su se treskom
otvorila i dva Meklijamova oveka su ula unutra, vukui neku devojku sa
sobom.
- ta je sad avola? upitao je Robert.
- Poglavaru, pokuala je da nas napadne rekao je Don, na ta ga je
devojka udarila nogom u potkolenicu i ponovo pokuala da se otrgne. U
ruci je imala ovo Don se nije obazirao ve je pokazao na maleni bode na
svom dlanu.
- Ko je ona? Robert je ponovo svoju panju usmerio na Konera.
- Niko vaan rekao je Koner posle kraeg razmiljanja. Reci svojim
ljudima da je puste.
enon se trudila da ignorie Konerovu izjavu da mu nije vana. Znala je da
to radi za njeno dobro. Da e joj verovatno potedeti ivot ako ne budu znali
da mu je sestra. Ipak, zabolele su je njegove rei.


- Nijedan poglavar ne dozvoljava da nevane ene borave pod njegovim
krovom, Lokhart. Dakle, ko je ona?
- Kaem ti, niko vaan. Pusti je Meklijame. Ovo se tie samo mene.
- Vie ne. Ako su ugroene itave porodice u klanu Meknolti, onda ne
moe da oekuje da e samo ti biti meta. Svako ko ima veze sa tobom je
izloen opasnosti.
- Ja nikada ne bih ubio enu ili dete zareao je Koner.
- Ne, ali bi te iste ene pretvorio u udovice, a decu u siroad okrenuo se
prema svojim vojnicima. Izvedite enu i saekajte me ispred.
- To ne dolazi u obzir pobunila se enon Imam pravo da znam ta se
ovde deava. Ko ste vi i ta hoete?
- To e vam objasniti Lokhart. Kasnije. Sada posluajte i izaite.
Taman je htela da se pobuni kada je ula Konerov glas.
- Uradi kako ti je reeno glas mu je bio ledeno miran, ali je enon
naslutila trunicu brige u njegovoj boji i odluila je da ga poslua.
Kada su ponovo ostali sami, Robert je rekao:
- Mislim da si hteo neto da mi kae pre nego to su nas prekinuli.
- Ima moju re da neu dirati porodicu tvoje sestre.
- To nije dovoljno. Treba mi tvoja re da nee stradati vie nijedan
pripadnik klana Meknolti.
- I da smrt moga oca padne u zaborav?
- To se nee dogoditi. Masakr koji si izveo u proteklih nekoliko meseci
dugo e se pamtiti na visoravni. Kao i razlog zbog koga si to uradio. Ubio si
skoro dvadeset pripadnika drugog klana. Iskreno se nadam da je meu njima
bio ubica tvog oca, jer ti neu dopustiti da ubije jo nekoga. Razmisli malo.
Nudim ti potenu pogodbu.


- Neka bude tako bilo je to najblie to se moglo okarakterisati kao
pristanak Konera Lokharta.
- Dobro si odluio rekao je Robert i sklonio ma koji je do tada drao
ispod Konerovog grla. Onda je ustao i pruio ruku Koneru da mu pomogne
da i on uini isto.
- Sa koliko si ljudi doao Meklijame? upitao je Koner dok je palio sveu.
Poto je oblak zaklonio mesec, u sobi se vie nije videlo nita.
- Jo etvorica mojih najboljih ljudi su sa mnom. Zato pita?
- Morau da pojaam bezbednost svoje tvrave. Ako je vas pet uspelo da
ue i zarobi mene i stotine mojih vojnika, pitam se ta bi bilo kada bi nas
napala itava vojska.?
- Nije stvar u brojnosti. Za dobar napad potrebno je planiranje i iskustvo.
Hladna glava spaava ivot, Lokharte. To nikada nemoj zaboraviti. Jo uvek
si jako mlad i treba ti iskustvo. Ne sumnjam da e jednog dana biti veliki i
mudar poglavar jer ima hrabro srce.
Na te rei Koner Lokhart nije rekao nita ve je pokazao Robertu da izau
iz sobe. Brinulo ga je ta enon radi u hodniku. Kada su izali, zaprepastio
se. Nje nije bilo, a u prizemlju se ula strana galama.
- enon! viknuo je Koner i potrao niz hodnik i stepenice koje su vodile u
prizemlje. Robert ga je sledio u stopu.
Dole su zatekli Dona i Itana kako pokuavaju da izbegnu ma kojim je
enon mahala. Scena je bila skoro komina. Sitna devojka je pretila dvojici
mukaraca koji su bili gromade. Vatra je gorela u kaminu i bacala crvenu
svetlost na njenu rasutu plavu kosu. Da nije bio toliko oaran prizorom,
Robert bi se sigurno nasmejao. Malopre, u mraku, nije mogao da je vidi.
Samo je mogao da pretpostavi, na osnovu njenog glasa, da je u pitanju mlaa


osoba. Sada, dok je gledao, shvatio je da se radi o veoma mladoj devojci. I
dobio je odgovor ko je ona. Toliko je liila na pokojnog Dankana Lokharta,
da nije bilo dileme da mu je erka.
- enon, spusti ma rekao je Koner blago. Oni ti nee nauditi.
- Vraga nee! Zato su onda u naoj kui? Videla sam kako je onaj gortak
pokuavo da te ubije. Proi iza mene i uzmi oruje. Ja u te tititi.
- Nema potrebe. Da je ovaj gortak hteo da me ubije, pokazao je rukom
na Roberta mogao je to do sada uraditi stotinu puta. Ovi momci nisu
neprijatelji. Sada spusti ma i donesi nam pivo. Ne znam za ostale, ali meni
je potrebno.
Tek tada je enon primetila krupnog mukarca koji je stajao pored njenog
brata i zapitala se kako ga odmah nije videla. Bio je jo krupniji od ove
dvojice koji su bili oko nje. Brzo je preletela preko njegovog vrstog,
miiavog tela i zaustavila se na licu. Gledao je pravo u nju. Izraz lica mu je
bio zagonetno upitan. Iako je delovao oputeno, enon je osetila neku
posebnu budnost u njegovom prodornom pogledu. Imala je oseaj da bi u
jednom pokretu mogao da se baci na nju i savlada je.
Zarobljena u tom zbunjujuem trenutku, odmahnula je glavom i polako
uzdahnula. Zatim je spustila ma, koji je Don odmah zgrabio i sklonio ga
na sigurnu udaljenost od nje.
- Verujem da smo ovim okonali noanju misiju rekao je Robert i
pogledao Konera. Ako ponuda za pivo i dalje stoji, rado u je prihvatiti.
- Dobrodoli su i tvoji ljudi Koner je priao kaminu da razgori vatru, a
onda je pogledao sestru - enon, donesi pivo i idi da spava.
- Hou, ali tek kada mi objasni ta se ovde desilo prkosno je isturila
bradu, to je znailo da nee odustati.


- Sutra stigao je odgovor.
- Sada ustrajala je ona.
- Zaboga, enon! Koner je prevrnuo oima. Imamo goste. Nemam
vremena za to. Uradi kako sam ti rekao.
enon se besno okrenula i pola ka kuhinji. Moe li se Koner ponaati jo
gore nego sada? Ona je pokuavala da ga zatiti, a on se prema njoj odnosio
kao prema obinoj slukinji. Nesvesno je, naglas, protestovala i reala
psovke kako na raun svog brata, tako i na raun gostiju. Naravno, govorila
je na engleskom kako je niko od prisutnih ne bi razumeo.
Nije znala da se Robert, za to vreme, odlino zabavlja. Razumeo je svaku
re koju je izgovorila jer je engleskim jezikom vladao isto kao i maternjim.
Zato nije mogao da odoli i, kada je na sto spustila vr i nekoliko pehara,
zahvalio joj je na engleskom. Uivao je u njenom zbunjenom pogledu. Ali
taj pogled je trajao samo nekoliko sekundi, a onda ga je zamenio drugi, pun
besa.
- Svaku re sam mislila ozbiljno rekla je enon, ponovo na engleskom,
okrenula se i izala iz dvorane, ne poelevi im ni laku no.
Munje koje su sevale iz njenih sivih oiju, zaparale su Robertovo srce. A
onda mu je telom zagrmela elja kakvu do tada nije osetio. Bar ne prema
eni. Bila je to elja za potpunim posedovanjem. elja koja sa sobom nosi
izazov, uitak i potpunu predaju.
- Sestra ti je neverovatna kratko je rekao Koneru, brzo navukavi masku
ravnodunosti.
- Kako si pogodio da mi je sestra? Koner je bio zauen.
- Poznavao sam tvog oca rekao je Robert i posegnuo za vrem.I kada su svi zvuci u kui potpuno utihnuli, enon je i dalje bila budna.
Nije imala pojma zato su oni gortaci doli u njihovu kuu. Koner joj
nikada nita nije priao. Tako je samo mogla da nagaa. Jedino to je mogla
da zakljui, bilo je da je ovo nekakvo upozorenje. Zbog koga ili ega, nije
znala. Jedva je ekala da svane kako bi od Konera saznala vie. Ako je on
bio u opasnosti, ona je morala da zna za to. On joj je ipak bio najblii rod.
Ako je ve eleo da ostane sa njim u kotskoj, bio bi red da je uputi u sva
deavanja. Ako to ne bude eleo, ona nije imala ta da trai tu. Tada e ga
zamoliti da je vrati u Englesku.
Od same pomisli na to, srce joj zapara neka tuga. Iako je odrasla u drugoj
zemlji, oseala je da ipak pripada tu. Setno se osmehnula setivi se majinih
rei da kada kotska krv oseti svoju zemlju nikada nee otii iz nje. To je
samo znailo da je Amelija Marfi bila potpuno svesna koliko enon lii na
svog oca i koliko e se lako vezati za kotsku.
Tada se setila krupnog ratnika, koji je prvo drao ma pod grlom njenog
brata, a potom sa njim pio pivo. Iako nije znala da li je neprijatelj ili ne, nije
mogla da ne razmilja o njemu kao zgodnom muarcu. ak i pri slaboj
svetlosti, mogla je da primeti savrene crte njegovog lica. Nikada do tada
nije mislila o nekom mukarcu. Ne na nain koji joj je grejao telo. Iako je
imala skoro dvadeset godina, jo uvek nije pomiljala na udaju. Majka joj je
zadnjih nekoliko godina bila slaba i neko je trebao da brine o njoj. Bili su to
teki dani i prirodno je da nije imala vremena da misli o mukarcima.
Odmahnula je glavom da rastera misli. Nije joj trebalo da misli o onom
gortaku. Ko zna ko je on? Moda kui ima enu i opor dece, a ona se
zanosi. I zato ne misli o onoj dvojici koji su je uvali dok je bila u hodniku?
Ni oni nisu izgledali loe.


Utonula je u san, sa likom ratnika na velikom crnom konju.
II
Prvi zraci zore su se javljali na nebu kada je Robert sa svojim ljudima
ujahao na posed Meknoltijevih. Za njima je bila duga no. Nije eleo da
svog zeta dri u neizvesnosti. Morao je da mu kae da je problem sa
Lokhartom napokon reen. Koner Lokhart je na kraju shvatio besmisao
borbe u koju se upustio. Navlaenje gneva drugih klanova bilo je veoma
opasno. Posebno monih klanova kao to je njegov, Garvinov ili Alekov.
Bio je siguran da e Lokhart odrati re. Sada je samo trebalo ubediti Brusa.
Doekali su ih vojnici, rasporeeni svuda po dvoritu. Robert je sjahao im
se za njima zatvorila velika kapija. U klanu Meknoltijevih se oseao kao da
je na domaem terenu. Ugledao je Remzija, Brusovog zapovednika i uputio
se ka njemu.
- Gde je Brus? upitao je im se pribliio.
- Otiao je na poljanu sa mlaim vojnicima.
- Zato ba on?
- Ovih dana su svi nepoverljivi. Lokhart nije napao ve danima i
oekujemo da to uskoro uini. Nije da su ljudi kukavice, ali nije im ni
svejedno.
- O, onda bih i ja trebao da odem tamo. Mislim da sam reio problem
Lokharta. Nee vie napadati.
- Kako si tako siguran? Da ga nisi... Remzi nije zavrio pitanje jer ga je
Robert prekinuo.
- Nisam ga ubio Remzi. Samo sam toj usijanoj glavi objasnio neke stvari.
Upravo dolazim sa njegovog poseda. Kad bolje razmislim, trebalo je da me
Brus odmah pozove. Nita od ovoga se ne bi desilo.


Robert je strpljivo saekao da Brus objasni jednom vojniku neki zahvat u
borbi bez oruja. Mladi je bio nestrpljiv i nikako nije uspevao da ponovi
ono to mu poglavar pokazuje. Kada ni iz treeg puta nije uspeo, Robert se
umeao. Priao im je i potapao Brusa po ramenu.
- Pusti mene.
im se Brus pomerio, Robert je napravio zahvat i mladia oborio na
hladnu zemlju. Onda mu je brzo pruio ruku da ustane.
- Kako se zove?
- Alford rekao je mladi trepui.
- Sve je u brzini Alforde. Dok zamilja kako da me obori, ja ve moram
da leim na tlu. Iskoristi te dugake ruke.
Jo jednom ga je oborio, a onda se i sam naao na zemlji. Alford je
oigledno shvatio da mora da iskoristi svaku sekundu. Skoio je na noge i
potapao mladia.
- Brzo ui. Vidi da nije sve u tehnici. Ponekad je brzina presudna. To je
samo stvar procene. Ne moe se slepo oslanjati na naueno. Snaga dolazi iz
glave.
Brus je izdao naredbu da nastave sa uenjem i odredio Alforda da im
prenese, a onda se okrenuo ka Robertu.
- Dobro doao Meklijame. Nisam te oekivao.
- Donosim ti dobre vesti.
- Dobra vest je za mene, samo vest o Lokhartovoj smrti.
- Primirje je bolje od toga.
- Primirje? Sa njim?


- Zato da ne? Nikome od nas ne prija injenica da izgubimo veliki broj
vojnika Meknolti. Ipak, stavi se u njegovu poziciju. Da ti je otac poginuo na
isti nain i tebi bi osveta bila jedino na pameti.
- Da, ali bih ja otvoreno objavio rat.
- Zar on nije? Kada je ubio prvog tvog vojnika, objavio ga je.
- Pozvao sam te da stane uz mene, Meklijame, ako doe do borbe. Nisam
oekivao da me miri sa Lokhartom.
- Odlino je to si me pozvao. Trebao ti je neko da posreduje. Previe
neprijatelja imamo da bismo se ubijali meusobno. Zna da je Lokhart odbio
da se sretnemo. E pa, ja to nisam prihvatio. Prole noi sam mu upao na
posed i primorao ga da me saslua. Imam njegovu re da vie nee taknuti
nijednog tvog vojnika.
- Trebalo je da ga ubije ako si imao priliku. Njegova re mi znai kao i
ova magla.
- Mislim da grei. Lokhart je sada svestan da e nekoliko najmonijih
klanova, sravniti njegov posed sa zemljom ako pokua bilo ta. Mlad je i
uopte nije razmiljao o posledicama dok mu ih nisam ukazao. A neko je
morao to da uini. Veruj mi, nije on toliki divljak kako sam mislio. Niti je
bezoseajan. im je video da mu je sestra u opasnosti, odmah se povukao.
- Sestra? Otkud njemu sestra?
- Zna onu priu da pokojni Dankan Lokhart ima erku sa nekom
Engleskinjom? E, pa, tana je. Devojka je u njegovom dvorcu. Dola je
posle majine smrti i ostae u kotskoj. Dao mi je re i dok mi nije sve to
rekao, ali sam mu, naravno, stavio do znanja da e ona biti prva na spisku
ugroenih Robert se setio lepe enon i ponovo ga je probola neka strelica.
- Ti si priao sa njim?


- Naravno. Kako bih drugaije saznao sve ovo i kako bih ga urazumio?
Zna da je kod Meklijamovih ma poslednje sredstvo. Pre svega treba
reavati nesporazum mirnim putem.
- Lako je tebi da to kae. Nisi ti izgubio desetine dobrih vojnika
- Sluaj Brus. Da ti Meri nije ena, zna da se ne bih uopte meao u ovaj
sukob. Pustio bih te da reava stvar kako zna i ume. Ako si me ve
pozvao, onda me posluaj. Dosta je bilo krvoprolia. Lokhart je prihvatio da,
odmazda koju je poinio, ispunjava osvetu. Ti uini isto. Pored toga,
poslae mu papir na kome se odrie one livade. Komad zemlje nije vredan
tolikih ivota. Hajdemo sada u kuu. Kada sam ve ovde, hteo bih da vidim
Meri i decu.
Robertov glas je bio tako odsean da Brus nije imao prostora da se pobuni.
Morao je da prihvati ovakvo stanje stvari. Za sada.
III
Koner se to jutro zadrao due u kui. Znao je da nee moi da izbegne
odgovore na sestrina pitanja. Uostalom, sada je bilo pravo vreme da joj
objasni neke stvari. Dirnula ga je njena hrabrost prole noi. Kako je samo
neustraivo drala ma, a nije ni bila svesna da je gortaci lako mogu
savladati. Bila je spremna da rtvuje ivot za njega i to je bilo dovoljno da
zaslui njegovo potovanje. Zadrao je u kotskoj samo zbog oca. Dankan
Lokhart je voleo svoju erku i enu koja je rodila. Koner je znao da je
duboko u sebi patio to Amanda i enon nisu dole da ive na visoravni.
Koneru je ranije bilo svejedno, ali kada je upoznao bolje svoju mlau sestru,
zakljuio je da ona tu pripada. Amanda je moda bila jaka, ali je njen
slabani engleski temperament bio nespojiv sa surovim uslovima u kotskoj.
Za razliku od nje, erka koju je rodila, bila je neto sasvim drugo. Pored to


je liila na oca, mnogo vie nego Koner, imala je i njegovu hrabrost. Ta
osobina joj je davala sigurno mesto u Konerovoj kui.
Ipak, sada su se stvari malo iskomlikovale. Robert Meklijam mu je na
indirektan nain stavio do znanja da e neprijatelj prvo udariti na njegovu
porodicu. A Koner je znao da bi otac od njega oekivao da zatiti svoju
mlau sestru. Kako zna i ume.
Dok je gledao kroz prozor kako u dvoritu zamka postaje sve uurbanije, u
dvoranu je ula enon.
- Dobro jutro pozdravila ga je kao i uvek. Nisam oekivala da u te
zatei ovde, ali dobro je da si tu.
- ekao sam te enon. Sedi, moramo da razgovaramo.
- Znai, odluio si da mi napokon objasni ta se deava.
- Jesam. Kako se ini da e ostati ovde, dunost mi je da te uputim u neke
stvari.
- Sluam enon je sela na stolicu.
- Hoe li prvo da dorukuje?
- Ne bih da te zadravam due nego to je potrebno. To mogu i posle. ta
se desilo sino Konere?
- Prvo moram da ti ispriam poetak da bi stigli do kraja. Veinu prole
godine otac je ratovao sa susednim klanom iji je poglavar Brus Meknolti
rekao je Koner, a elo mu se nabralo kao da se prisea neeg runog.
- Zbog ega?
- Molim? Koner je upitao kao da je ve izgubio nit prie.
- Pitam, zbog ega je ratovao sa tim klanom?
- Zbog zemlje, naravno. To je ovde uobiajeno. Posle dolaska novog kralja,
ostalo je sporno pitanje jednog panjaka. I otac i Meknolti su tvrdili da je


prethodni kralj dodelio njima. Kako su nae ovce bile na tom panjaku,
Meknoltijevi ljudi su itave godine opsedali taj posed i ubijali naa grla.
Otac je pokuavao da izdejstvuje kod novog kralja papir o posedu, ali je ovaj
rekao da nema vremena da se mea u te odnose i tako ostavio mogunost
rata. Kada smo krajem prolog leta prebacivali ovce, Meknoltijevi su nas
napali. Hteli su da zauzmu panjak. Do tada se sve svodilo na sitne arke, ali
taj obraun je bio odluujui. Meknolti je poveo itavu vojsku sa sobom.
Tada je neko od Meknoltijevih vojnika posekao oca i naneo mu nezaleivu
ranu.
enon je u neverici vrtela glavom. Gde je ona to dola? Zar je mogue da
su se ovde ljudi ubijali zbog komada zemlje? U Konerovim oima je videla
da isto misli.
- Nadam se da se nije dugo muio rekla je tihim glasom Kakav to ovek
moe da oduzme ivot zbog zemlje?
- Umro je brzo. Kada sam stigao do njega, jedva je uspeo da kae par rei.
Potom je izdahnuo rekao je Koner sumorno, priseajui se tog uasnog
dana. Nije trebalo da bude tako enon. Iako na visoravni vae surova
pravila, postoje neke granice koje se ne prelaze. Poglavar ne bi smeo da
izgubi ivot od ruke obinog vojnika. Meknolti to dobro zna, a ipak nije
uspeo da sprei da do toga ne doe. Da tragedija bude jo vea, niko nije
siguran koji se vojnik usudio da podigne ma na jednog poglavara. Tako
sam ja, kao novi poglavar, dospeo u situaciju sa samo jednim reenjem.
Osveta! Kako nisam znao ko je ubica, krenuo sam redom. Sa svojim
vojnicima sam napadao Meknoltijeve kada god mi se ukazala prilika. Za
nekoliko meseci sam uspeo da mu prilino umanjim broj vojnika.
- Zar nije postojao ni jedan drugi nain? enon je bila zapanjena.


- Meknolti je nudio da mi kao nadoknadu za gubitak oca, prepusti panjak
oko koga smo ratovali frknuo je nezadovoljno. Zamisli samo, da mi
prepusti neto to je nae! I da to bude zamena za osvetu! Nisam mogao da
prihvatim. Ti to verovatno ne razume, ali ovde je ast i hrabrost oveka na
prvom mestu.
- Znai, sve vreme dok si bio odsutan, tvoj ivot je bio ugroen Konere!?
enon je bila ljuta na brata to nakon svega saznaje tu uznemirujuu
injenicu. Trebalo je da mi kae mnogo ranije. Mogao si da pogine, a ja
ne bih znala zato si poginuo. Zar ti nije palo na pamet da razmisli kako bi
mi bilo tada?
Koner je slegnuo ramenima.
Kao to vidi, nisam poginuo. Tu sam enon. Moda je na otac previe
verovao u kodeks asti, ali ja sam uvek oprezan. Ne bih dozvolio da me
ubije neko od Meknoltijevih vojnika. Sa druge strane, bio sam spreman da
idem do kraja. Znao sam da bih samo u borbi sa Brusom Meknoltijem
mogao da izgubim ivot. Jer on je jak. Da nije tako ne bi bio poglavar.
- Ali taj poglavar ti je potedeo ivot rekla je enon.
- Otkud ti takva ideja? Koner je pitao zaueno.
- Videla sam svojim oima. On je sino bio ovde. ula sam da su ga
njegovi ljudi nazvali poglavarom.
- Pogreila si enon. Ono sino nije bio Meknolti. Da jeste, ja sigurno ne
bih bio iv.
- Sada nita ne razumem Konere. Mislila sam da si u zavadi sa samo
jednim klanom.


- I jesam. Ali, Meknolti ima mone saveznike. Kada je shvatio da sam mu
se opasno pribliio, pozvao je pomo. On ima mnogo vie da izgubi nego ja.
Uplaio se da u udariti na njega i njegovu porodicu.
- Pa zar nisi?
- Ne, i to mi nije bila namera. Nikada ne bih ubio neiju enu i decu enon.
Ja nisam zver. Cilj mi je bio da ga ostavim bez vojske. Da ga toliko porazim
da ostane ponien.
- Govori u prolom vremenu. Znai li to da vie nema taj cilj?
- Na alost, nemam. Morau da se zadovoljim ovim to sam do sada uradio.
Kao to rekoh, Meknolti ima mone saveznike. Ono sino je bio poglavar
Meklijam i njegovi ljudi. Meklijamova sestra je udata za Brusa Meknoltija.
Ovde se savezi grade branim i roakim vezama enon. Brus Meknolti ima
tu sreu da je, preko svoje ene, u savezu sa tri najmonija klana na
visoravni. Sutinski, ovo je trebalo da ostane meu nama, ali kako sam
doveo u pitanje opstanak itavog klana, ostali su se umeali. Zato sam
Meklijamu dao re da vie neu napadati. Iako mislim da i dalje nisam
osvetio oca na pravi nain, sada je gotovo. Ne mogu da dozvolim da me
udrueni napadnu. Znam da bi u tom sluaju klan Lokhart nestao, a to nije
bila oeva elja.
- Znai, sada si bezbedan? ta e biti sa tim panjakom? Nadam se da nee
i ti ratovati zbog njega.
- Traio sam da mi Meknolti napie da ga se odrie. Verujem da e biti
pametan i prepustiti mi ga.
- ta e biti ako to ne uini?
- Onda emo sve ispoetka rekao je nehajno.


- Oh, Konere! Zar ne moe ti da se odrekne? Sada znam da je na otac
umro zbog te zemlje, ali ne bih volela da se i tebi dogodi isto. Zar nema
dovoljno imanja?
- Sada to vie nije stvar da li mi treba ta livada ili ne. Duboko verujem da
ona pripada Lokhartovima, jer otac nikada ne bi ratovao za neto za ta nije
siguran da je njegovo. Vidi enon, sada Meklijam zna da si ovde, a uskoro
e znati cela visoravan. Dok nisu znali da si ovde, mislili su da nemam slabu
taku. Sada su je otkrili. Nije iskljueno da pokuaju preko tebe da me
ucenjuju. Meklijam mi je rekao da hoe, u sluaju da ne ispunim datu re to
se osvete tie. Sa druge strane, rekao je da ga rat oko panjaka ne zanima.
Njemu verujem, ali ne verujem Meknoltiju. On e moda pokuati da
nakodi tebi kako bi se dokopao te zemlje.
- Kakve ja veze imam sa tim?
- Sestra si mi. Ovde je porodica svetinja. Moja je dunost da te titim
ivotom i oni znaju da u sve uiniti da bude bezbedna enon.
- Onda je moda bolje da se vratim u Englesku. Ako je to cena mira i
budunosti ovog klana, uiniu to enon se rasplakala, duboko ganuta
Konerovim reima.
- Ne! Ti pripada ovde i ostae u kotskoj. Samo elim da bude oprezna.
Sve ovo sam ti i ispriao zbog toga. U tvojim venama tee Lokhartova krv.
Video sam to prole noi enon. Sada moram da idem. eka me puno
obaveza Koner je izjurio iz dvorane, ostavljajui uplakanu enon.
Znala je da je ovo bilo najblie izjavi bratske ljubavi. Koner je odrastao uz
oca koji moda nije umeo da ga naui ta znai re ljubav, ali mu je zato
usadio visoku svest o porodinim vrednostima. Svojim reima Koner joj je
stavio do znanja da ceni ono to je uinila za njega prole noi. Odnosno,


nije ona uinila nita, ali je pokazala hrabrost, a to je ono to su gortaci
neizmerno cenili.
Donela je odluku da poslua brata. Bie oprezna i pokuae da zatiti i
sebe i njega svim sredstvima kojima je raspolagala. Najvanije je bilo da se
ona nije plaila. Nikada nije bila slabana i cmizdrava, ve je kroz ivot
koraala bez straha ta e joj doneti sutranji dan. Oseala je da pripada
kotskoj i sada je vie nego ikada bila odluna da se izbori za svoje mesto
pod suncem.
Tada joj je nepozvan u misli doao krupni gortak koji je prethodne noi
porobio njihovu kuu. Setila se njegovog pogleda i ponovo osetila trnce.
Nije to bilo od straha, znala je. Ovo to je oseala bilo je nepoznato, udno
ali slatko oseanje. Bila je sigurna da je to isto ono oseanje o kome joj je
priala majka da je osetila kada je ugledala Dankana Lokharta. Sreom,
Koner Roberta Meklijama nije predstavio kao neprijatelja. Oseala bi se
uasno da jeste jer bi to znailo da nije odana svom bratu i klanu kome je
pripadala.
Nasmejala se u sebi. Ba je bila glupava. Razmiljala je o nekom mukarcu
koga moda vie nikada nee videti, a svoja razmiljanja je dovodila u vezu
sa odanou klanu. Njena bi majka rekla da je to samo bezazleno devojako
matanje i enon ga je tako okarakterisala. Bilo je slatko razmiljati o
nekome na taj nain, a opet, bila je sigurna od bilo kakvog razoarenja.
IV
Robert je posle duge noi i dana napokon bio na putu kui. Svoje ljude je
poslao na imanje kada je odluio da svrati do roditelja. Ve nekoliko nedelja
nije video majku. Hteo je da joj prenese i pozdrave od Meri iako je znao da
ju je ona viala ee nego on. Klan iji je on bio poglavar nalazio se


severnije od Meklijamovih, a zima je bila duga i teka. Tada se aktivnosti
klanova uglavnom svode na lov, a sve ostalo se ostavlja za prolee. Samo je
usijana glava, kao to je Koner Lokhart, ratovao itave zime. Bez obzira to
se nije slagao sa tim, Robert mu je u sebi odao priznanje za takvu hrabrost.
Onda se ponovo setio enon i obuzela ga je blaga drhtavica. Bila je lepa,
morao je da prizna. Ne, bila je prelepa. Ipak, ono to je u njemu izazvalo
eksploziju bile su munje u njenim oima. Od kako je kao mukarac postao
svestan ena, nikada mu se nije dogodilo ono to se dogodilo prethodne
noi. Samo jedan pogled male plavokose bio je dovoljan da mu kolena
zadrhte i da oseti slabost u nogama. Njemu, koji je bio visok skoro dva
metra i koji je mislio da se nije rodila ta koja bi njega oborila s nogu.
im je ujahao u dvorite roditeljske kue, Robert je potisnuo enon iz
misli. Njegovi su roditelji bili izrazito pronicljivi ljudi, a nije eleo da ga
ispituju o neemu na ta jo ni sam nije imao odgovor. Ostavio je konja i
pourio ka kui. Bilo je ve kasno popodne i znao je da majka i otac sada
sede u dvorani pored vatre.
Ba tako ih je i zatekao. Deni je skoila im ga je videla.
- Napokon si se setio da ima majku - blago ga je prekorela, a onda
privukla u zagrljaj. - Dobro doao sine.
- Zdravo majko. Stvarno se dugo nismo videli - Robert joj je spustio
poljubac na obraz Oe... - pogledao je u Garvinovom pravcu.
- Ba lepo to si svratio. Doi malo sedi sa nama. Nauo sam neke prie i
verujem da ima mnogo toga da nam ispria - Garvin Meklijam je rukom
mahnuo sinu i pokazao mu da sedne u jednu od udobnih stolica sa naslonom.
- Tebi nita ne promie, zar ne? - upitao je Robert dok je sedao. - I dalje si
najbolje obaveten poglavar.


- Ne bih rekao da je tako, ali kada su moja deca u pitanju, tu jesam.
- Meri vam alje pozdrave. Upravo dolazim od Meknoltija.
- Kako je Brus? ini mi se da ne podnosi dobro silni gubitak vojnika -
Garvin se preorjentisao na svog zeta.
- Bie dobro. Svaki klan bi osetio takav gubitak. Bitno je da je tome doao
kraj. Zna, pozvao me da mu pomognem oko te zavade sa Lokhartom i
mislim da sam reio problem. On naravno nije zadovoljan, ali ta je tu je.
Bar nee vie biti krvoprolia - Robert je ukratko prepriao roditeljima na
koji se nain pobrinuo da se zaustavi rat.
Kada je zavrio, Garvin ga je nekoliko trenutaka zamiljeno gledao, a onda
upitao:
- Veruje li da Lokhart ne bi dirnuo Brusovu porodicu? Znam da Dankan
Lokhart to ne bi uradio, ali za sina nisam siguran. Ne poznajem ga dovoljno.
- Verujem da ne bi to uradio. Uostalom, zapretio sam mu prikladnom
osvetom, pa i ako mu je tako neto padalo na pamet, sada verujem da e se
povui. Dosta je mlad i impulsivan, ali nije bez razuma. Po tome kako je
pokuao da zatiti svoju sestru, bilo mi je jasno da je svestan znaaja
porodice.
- Sestru? Nisam znao da ona ivi na visoravni. Mislio sam da je sa majkom
u Engleskoj.
- Majka joj vie nije iva. Posle njene smrti je dola u kotsku kod oca, ali
ni njega nije zatekla u ivotu. Sada ona i Koner imaju samo jedno drugo.
Zato i verujem da e Lokhart sve uiniti da je zatiti i da vie nee biti
ispada.
- Onda si dobro uinio. ta Brus kae na to?


- Njega bi u ovom trenutku zadovoljila samo Lokhartova smrt. Razumem
ga, ali mora da shvati da meusobno ubijanje ne vodi niemu dobrom.
Situacija je takva da se obe strane moraju zadovoljiti onim to je bilo.
- Pravi si taktiar sine - rekla je ponosno Deni. - Otac te dobro nauio.
- Neko je morao da se umea, majko. Drago mi je to je Brus prvo pozvao
mene i to sve ostaje u okviru porodice.
- Dobro je imati porodicu, zar ne? Na koga bi se ovek inae oslonio? -
Deni je znaajno upitala i Robert je znao da su ponovo na pragu teme koja
je bila neizbena u njihovim susretima ve nekoliko poslednjih godina.
- Jeste majko - rekao je kratko.
- Do kada emo onda ekati da nas obraduje? - Deni je mislila na njegovu
enidbu.
- Mislio sam da ste zadovoljni sa mnom - Robert se pravio uvreen.
- I jesmo, ali kada bi imao svoju porodicu bili bismo jo zadovoljniji.
Godine prolaze. Nee biti mlai, sine.
- Znam to, ali niko se iz nae porodice nije oenio i udao iz puke obaveze
pa neu ni ja.
- Kako nije? Zna da su brak tvoje tetke dogovorili kraljevi - Garvin mu je
ukazao.
- To je bilo davno. Uostalom, da se tetki nije svideo Tomas, ona bi pronala
nain da se vrati kui pre nego to mu postane ena. Nije to dobro poreenje.
Nemojte vriti pritisak na mene. Kada pronaem odgovarajuu enu,
obavestiu vas.
- Samo da se to desi - uzdahnula je Deni, ali nije vie potencirala tu temu.
Jo neko vreme su razgovarali o razliitim deavanjima na visoravni, a
onda se Robert oprostio i krenuo u svoj klan.


Istovremeno Brus Meknolti je sedeo sa svojim zapovednikom u velikoj
dvorani svoje kue. Kao i poslednjih nekoliko meseci tema je bila ista.
Koner Lokhart.
- Ne slaem se sa Meklijamom - rekao je Remzi, Brusov zapovednik nakon
to je uo ishod njihovog razgovora - Ako progledamo Lokhartu kroz prste
zbog ovoga to nam je uradio, smatrae da moe da nas napadne kad god
eli. I ne samo on. Verujem da e se i drugi klanovi osmeliti na tako neto.
- Smiri se Remzi. Zna da to to pria nije tako. Svi odlino znaju koliko
mone saveznike imamo. Niko se nee usuditi da pokua napad na nas.
Meklijam je bio u pravu. Trebao sam odmah da ga pozovem. Do svega
ovoga ne bi dolo. Sada su nam prilino vezane ruke. Umesto osvete,
prinueni smo na primirje. Ipak, imam jedan plan kojim bismo na neki nain
ponizili Lokharta.
- Ne vidim nijedan adut sa kojim raspolaemo.
- Lokhartova sestra - rekao je Brus i osmehnuo se. - Ona je na adut.
Traiu od Lokharta da poravnjamo raune i potvrdimo primirje tako to e
se njegova sestra udati za nekoga iz naeg klana. To je uostalom
tradicionalni nain izmirenja posle krvne osvete. Dobio je smrt naih vojnika
i dobie livadu, ali e i on morati neto da da nama.
- Kako misli to da izvede? On nikada nee pristati na tako neto.
- Ukljuiu druge poglavare. Verujem da e me svi podrati. Ne traim
nita neobino. Samo elim da se osiguram da vie neemo biti napadani.
- Jesi li razmiljao o tome ko e hteti da oeni Lokhartovu sestru? I kakav
e joj ivot ovde biti?
- Svestan sam da Lokhart moe praviti problem oko toga za koga traimo
njegovu sestru. Zato sam i mislio da to bude ti Remzi. Najblii si mi roak i


zapovednik moje vojske. Po rangu si odmah iza mene. To nikome nee
zasmetati.
- Aaa? - Otegnuo je Remzi u uenju. - Otkud ti ideja da bih ja hteo sestru
tog zlikovca za enu?
- Zato ne bi? Treba ti ena Remzi. Pomisli samo kako bi to bio nizak
udarac za Lokharta. Tek je stigla iz Engleske i ne sumnjam da emo je lako
pretvoriti u jednu od naih, a Lokhart e biti nemoan da uini bilo ta.
- ini se da si ti odluio umesto mene - Remzi je slegnuo ramenima.
- Jesam. Svom poglavaru ne moe odbiti ono to trai od tebe, zar ne? Ne
traim da je voli Remzi. Sve to treba da uradi je da bude korektan kao i
prema bilo kojoj drugoj eni i da se potrudi da ti odmah rodi dete.
- Ti kao da si zaboravio kako se prave deca.
- Nisam, ali znajui te, to ti nee predstavljati neki problem. U pravu sam,
zar ne?
- Pa, kad malo bolje razmislim i nee - nasmejao se Remzi. Svi u klanu su
znali da su ene njegova slabost. Bio je veoma lep i armantan mukarac pa
su se ene lepile za njega kao muve na slatko.
- Onda smo to reili. Odmah ujutru u poslati pismo Garvinu Meklijamu.
Ovog puta u preko njega obezbediti ono to elim. Nakon to mi poalje
potvrdu da se slae sa mojim planom, pisau Lokhartu.
V
Kako su odmicali dani i napolju se budilo prolee, enon je postajala sve
zadovoljnija. Pre svega, to se odnosilo na Konerov odnos prema njoj. Od
onog dana kada su razgovarali o osveti, Koner je prema njoj bio mnogo
uviavniji. Vie nije skrivao nita. Uveli su praksu zajednike veere i tada
bi je on izvetavao o svemu to se dogaalo u klanu. Mogla je da bude


sigurna da Koner nee pogaziti re da je sa osvetom gotovo. Sada joj se
inio nekako mirnijim i odlunijim da poe dalje i ne osvre se na nemile
dogaaje koji su se odigravali tokom zime.
Ona se sprijateljila sa nekoliko ena iz klana i vie joj samoa nije bila
najbolja prijateljica. Sve je teklo dobro dok se jednog jutra nije pojavio
glasnik za koga je brzo saznala da ga je poslao Brus Meknolti. Po
Konerovom besnom urliku je znala da nikako ne moe oekivati neku dobru
vest. Ipak je pourila u dvoranu da vidi o emu se radi. Glasnik je ve bio
otiao i Koner je sam stajao pored kamina, gnjeei ake. Bio je bled i enon
je oklevala pre nego to mu se obratila.
- Loe vesti? - rekla je i sela na klupu kako bi mogla da mu vidi lice.
Koner joj nije odgovorio. Zurio je u vatru sa kamenim izrazom lica.
- Konere, moe da mi kae. Ve smo se dogovorili da nee nita kriti od
mene - u glasu joj se oseala zabrinutost.
- ta da ti kaem enon, - poeo je Koner glasom oajnika - Meknolti mi je
poslao potvrdu da je livada moja i da prihvata primirje.
- Pa to nisu loe vesti! - Zar nisi i sam rekao da prihvata da se sve zavri
na taj nain.
- Jesam, ali kukin sin ima uslov - zakrgutao je zubima.
- Kakav uslov?
- Da se orodimo kako bi se osiguralo primirje.
- Nisam sigurna da razumem.
- Ve sam ti rekao da se na visoravni savezi grade branim i roakim
vezama enon. Meknolti smatra da je poteno da se nae primirje potvrdi
nekim vanim brakom. Kako je on ve oenjen, pie da e te njegov
zapovednik uzeti za enu.


- Mene? Zato bi mene meao u to?
- Kako ne razume enon? Ovo je Meknoltijeva osveta i, na alost, sasvim
je legalna. On odlino zna da u, ne sloim li se, ja biti jedini krivac. Ve je
uspeo da dobije saglasnost velikog broja poglavara.
- Ali to je divljaki! - enon se usprotivila - Ne mogu da te nateraju na tako
neto! Ja ne elim da se udam! Posebno ne za nekog nepoznatog oveka. Oh,
Konere! Reci mi da to moe da sprei - u glasu joj se osealo preklinjanje.
- Voleo bih da mogu to da ti kaem, ali nemoan sam enon. Nije mi palo
na pamet da e Meknolti izvesti tako nizak udarac. Sve vreme sam
razmiljao da bi mogao fiziki da ti naudi, ali mi nije palo na pamet da e se
setiti ovako neega. Nemam izbora. Ako ne prihvatim ono to trai od mene,
izazvau gnev ostalih klanova, a to nee biti dobro. U ovoj me je stvari
saterao u oak.
- Bi li pomoglo da se vratim u Englesku?
- To bi takoe znailo odbijanje. Jedino reenje je da se uda za Remzija.
Ako ti je za utehu, on je dobar ratnik.
- On je na neprijatelj Konere! ta meni znai to kakav je ratnik?
- Dobri ratnici su uglavnom asni. Bar je tako u kotskoj. Neprijatelj ili ne,
nema izbora. Nemoj mi ovo oteavati. Da sam znao da e ovako ispasti
nikada te ne bih zadravao ovde.
- Nisi ti kriv. Kriv je onaj Meklijam to je svima rekao da sam na visoravni
- enon je pourila da okrivi nekog drugog.
- I bez njega bi se to svakako saznalo. Ovde se ivot potpuno promeni kada
spadne sneg, enon. Nije mi bila namera da te drim zatvorenu i krijem od
ljudi. Ne verujem da Meklijam ima ikakve veze sa ovim. Njegovo ime se ne
pominje meu poglavarima koji se slau sa ovim brakom. Meknolti se ovog


puta postarao da dobije saglasnost od starijih poglavara. Oni mnogo vie
dre do tradicije.
- A da pokua da malo odloi to venanje pod izgovorom da mi treba
vremena da se priviknem na kotsku?
- Odlaganje nee reiti problem. Zato mislim da sa tim treba da zavrimo
to pre. Ne brini enon. Nee ti biti loe u tom braku. Remzi e biti pod
mojim budnim okom. Bude li ti zafalila dlaka sa glave, neu oklevati da
ponovo uem u rat. Odmah u napisati odgovor. to se mora uiniti, neka
bude uinjeno to pre - Koner je pogledao, a u oima mu je videla da je
zapravo, mislio sve suprotno od onoga to je govorio. A govorio je to samo
da bi nju uteio, znala je to.
Kada je ostala sama, enon je dala oduka svojim emocijama. Pustila je
suze da joj natapaju obraze. Ba kao to je Koner rekao, oseala se
sateranom u oak. Kao sitna ivotinjica koju progoni velika zver. Bila je
potpuno svesna da e biti rtvovana i da nema nikakvog izbora da to
izbegne. Nije elela da se udaje. Bar ne jo uvek.
Uvek je matala o srenom braku i muu koji e je voleti isto koliko i ona
njega. A ta e na kraju dobiti? Mua koji je neprijatelj i kome e verovatno
biti vana isto koliko i bilo koja stvar u kui. Kada je krenula u kotsku
nadala se boljem ivotu nego to ga je imala u Engleskoj. Sada se uverila da
je nada opasna i valjiva jer joj se ivot polako pretvarao u pakao, a ona nije
mogla da uini ba nita da pobegne sa tog puta.
A vest da je Meknolti traio od Lokharta da uda svoju sestru za Remzija,
Robert je saznao od Aleka Gilmora. Sreli su se u lovu i Alek ga je izvestio
da ih je Garvin Meklijam posetio prethodnog dana. Izmeu ostalog, priali
su i o primirju koje je trenutno bilo glavna tema na visoravni.


- Mora priznati da je Meknolti veto iskoristio situaciju. Mogu da
zamislim koliko je to veliko ponienje za Lokharta - Alek je razmiljao
naglas.
- Misli li da je to u redu? - Robert je upitao dok mu se srce sputalo u pete.
Ni sam sebi nije umeo da objasni zato ga je ta vest toliko pogodila. enon
mu danima nije izlazila iz glave, ali se svim silama trudio da ne obraa
panju na misli o njoj. Meutim, sada kada je saznao da je na ivici da je
gurnu u brak koji ona sigurno ne eli, osetio je gnev kakav je retko oseao.
- Strateki je to veoma dobar potez, naravno - rekao je Alek - Ipak, nisam
siguran da e to na bilo koji nain uvrstiti veze ta dva klana. Da ne
spominjem to da je Megan poludela kada me Garvin upitao moe li Brus da
rauna na moju podrku, ukoliko Lokhart ne pristane da ispuni uslov.
- I ta si na kraju odgovorio?
- Nisam dao svoju podrku. Zna, nije da nisam zainteresovan za to ta se
deava u drugim klanovima, ali mi je mnogo vanije ono to se deava u
mojoj kui. Megan bi me ubila da sam se sloio. Zna njen stav po pitanju
braka. Jo kad je ula da je Lokhartova sestra jednim delom Engleskinja,
niko je nije mogao zaustaviti monolog koji je drala dobrih pola sata.
Robert je morao da se nasmeje na Alekove rei. Mogao je da zamisli svoju
roaku u takvom raspoloenju. Ono to nije mogao da zamisli je to da e se
strani div, Alek Gilmor, ikada povui pred svojom energinom enicom.
Kako su stvari stajale, on je to inio esto i nije ga bilo sramota da to prizna.
- Kako je otac reagovao na to? - Bio je znatieljan.
- Verujem da ga je na kraju bilo sramota to je podrao Brusa. Kada mu je
Megan ukazala na to kako se jadna devojka sada osea bio je snuden kao da
se radi o njegovoj erci.


- enon - rekao je Robert.
- ta? - Alek je bio zbunjen.
- Devojka se zove enon.
- Megan e biti srena to joj bar neko zna ime. I za to je izgrdila Garvina.
Da odluuje o sudbini nekoga kome ni ime ne zna. ak je rekla da planira da
poseti Meri i da je dobro izgrdi zbog toga to dozvoljava da se Brus tako
ponaa. To sam joj, naravno, zabranio. Nego, odakle ti zna kako se zove
Lokhartova sestra?
- On mi je rekao - Robert je bio po malo odsutan. A i upoznao sam je.
- Ah da! Garvin je pominjao da si ti najzasluniji za ovo primirje.
- Nadam se da je rekao i da nemam nita sa Brusovim ultimatumom. Ne bih
voleo da dospem na Meganinu crnu listu.
- Nije te pomenuo kada je priao ko od poglavara podrava Meknoltija.
Ima sree - Alek se ponovo alio, ali kada je video ozbiljan izraz na
Robertovom licu, naglo se i on uozbiljio. - Neto si mi udan danas. Postoji
li neki problem?
- Ne, sve je u redu - rekao je Robert i naglo promenio temu. Imao je on
veliki problem, ali za sada nije bio spreman da ga podeli ni sa sobom, a
kamo li sa nekim drugim.
enon se te noi dugo lomila ta da radi. Bila je na ivici odluke da se vrati
u Englesku. Koner e taj in smatrati kukavikim i ona je, duboko u sebi,
znala da je potpuno u pravu, ali stvarno nije imala nikakav izbor. Ako ostavi
pismo u kome e detaljno obrazloiti svoju odluku, moda se stvar nee
zavriti kobno po njenog brata. Nije smela ni da pomisli na drugaiji ishod.
To bi bila klasina izdaja, a to nije bilo u njenoj prirodi. Nemirno se
prevrtala po krevetu vagajui posledice svoje odluke.


Negde pred zoru je ipak shvatila da e sopstvenim rtvovanjem ipak
napraviti najmanju tetu. Njen brat nije zasluio da ga ona izda. Dovoljno je
rizikovao u osveti njihovog oca. Bio je mlad i tek je trebao da ivi. Ona nije
bila ta koja je imala pravo da mu oduzme ono to mu pripada. Udae se za
tog Remzija i zavriti tu priu jednom za svagda.
Umirena tim to je donela odluku, ustala je iz kreveta i otila da potrai
Konera. Nije ga bilo u dvorani. Po ostatcima hrane na stolu mogla je da
zakljui da je ve ustao i otiao iz kue. Koner je stvarno malo spavao. Uzela
je komad hleba i izala napolje. Sve je jo uvek bilo mirno i ona prvo proe
kroz zadnje dvorite, a onda odlui da proeta do malog jezera koje se
nalazilo u podnoju imanja. Ogrnula se toplim pledom i polako se sputala
niz strmi puteljak kroz umu.
Prolee u kotskoj bilo je prelepo kada je dan sunan. Cvrkut ptica,
skrivenih u gustim granama, remetio je tiinu i stvarao harmoniju prirode.
Kada je izala iz ume, stotine ljubiastih i utih cvetova zaiskrili su obliveni
jutarnjom rosom.
enon je sela pored mirne vode i zagledala se u povrinu jezera. kotska
joj se mnogo dopadala i, da nije bilo te brane zavrzlame, stvarno je mogla
da uiva u prelepoj zemlji. ta je tu je, pomislila je. Kada je htela, umela je
da bude zastraujue pomirljiva. Moda se toliko smui tom kotu, koji
namerava da je oeni, pa e je vratiti nazad.
Dok je odsutno bacala sitne kamenie u vodu, koji su pravili krugove i
irili se u talasima, zaula je topot konjskih kopita iza sebe. Blago se trgla,
ali se onda pribrala i okrenula. Ovo je ipak bio posed njenog brata. Tu je bio
put kojim je retko prolazio neko ko nije pripadnik klana. Kada je shvatila da
se na konju nalazi ena, olakanje je bilo dodatno.


Ustala je i mahnula prolaznici, jer da nije, ova bi prola ne primetivi je.
Kako se lepi, crni konj pribliavao, enon je shvatila da ena nije iz
njihovog klana. Na sebi je imala pled sa drugaijim bojama. Sigurno je
krenula u posetu nekome od roaka.
- Dobro jutro - rekla je crnokosa ena kada se pribliila. - Pola sam u klan
Lokhartovih. Jesam li na dobrom putu?
enon je bila oarana lepotom ene. Duga crna kosa joj je padala preko
ramena, a zelene oi su blistale na belom licu.
- Dobro jutro. Ovaj put gore, - enon je pokazala ka umi - vodi do
poglavarove tvrave. Ako ste poli kod nekoga u selo, trebalo je da idete sa
druge strane. Ipak, moete proi i ovuda. Samo recite vojnicima kod koga
idete.
- Zapravo, ja sam krenula kod poglavara, odnosno kod njegove sestre.
Poznajete li je vi moda?
- Oh! - enon je rekla. Bila je zbunjena. ta je ova ena elela od nje? - Ja
sam poglavareva sestra, ali mislim da vas ne poznajem. Ustvari, sigurna sam
u to. Da sam vas videla ranije sigurno bih vas zapamtila.
- U pravu ste. Ne poznajete me. Ja sam Megan Gilmor - sjahala je sa konja
i ispruila joj ruku. Bila je neto malo nia od enon.
- enon Lokhart. Oprostite, tek sam od skoro u kotskoj pa ne znam puno
ljudi ovde. Je li klan Gilmor blizu?
- Malo severnije od vas. Mislim da se ak u nekom delu i graniimo sa
vama. To moj suprug zna bolje. Pa, kako vam se dopada kotska, enon?
- Lepo je ovde - enon je bila oprezna. - Stigla sam pred zimu i nisam ba
uspela da upoznam kraj. Vi ste, pretpostavljam roeni ovde?


- Nisam, draga. Roena sam i odrasla u Engleskoj. Ovde sam dola pre dve
godine. Na putu do svog odredita, upoznala sam svog supruga i nakon
nekoliko meseci smo se venali.
- Kako je to lepo - rekla je enon ganuta iskrenom sreom kojom je odisala
svaka re Megan Gilmor. - Je li vas put u kotsku naneo sluajno ili ste poli
sa nekom namerom?
- Zapravo, beala sam od neeljenog braka u Engleskoj. Moja majka je
odavde, iz klana Meklijam. Pola sam kod ujaka da se sklonim na neko
vreme i eto, nala sam sreu ovde. To je duga i komplikovana pria, ali
ispriau ti je nekom drugom prilikom.
- Pretpostavljam da e mi sada rei zato si krenula kod mene?
- Ba tako. ula sam od svog ujaka neto neuveno i elim da ti pomognem
koliko mogu. Prijatelji su uvek vani, a ja hou da ti budem prijatelj.
Odlino znam kako izgleda kada je ena sama u nepoznatoj zemlji i nema
nikoga ko bi joj pomogao. Priam o tvojoj udaji za Remzija Meknoltija.
Saznala sam sve detalje sukoba izmeu vaih klanova i nikako se ne slaem
da ti bude rtveno jagnje. Ako eli da se osveti tvom bratu, Brus e morati
da smisli neki drugi nain - Megan je bila sasvim direktna i bez okolianja
joj objasnila razlog svoje posete.
enon se prvi put od prethodnog jutra nasmejala. Bilo joj je drago to je
ova hrabra ena dola da joj prui podrku, ali nije verovala da to moe da
promeni bilo ta. Ve je nauila da je kotska zemlja mukaraca. ene se
nisu pitale ni za ta, osim za voenje domainstva.
- Poastvovana sam tvojom ponudom, Megan. Stvarno bi mi znailo da
imam neku blisku prijateljicu ovde. Mislim da se moemo odlino slagati jer
smo obe odrasle u istoj zemlji, a ivot nastavljamo u drugoj. Ipak, ne


verujem da mi moe pomoi po pitanju udaje na koju sam primorana.
Nemam izbora. Ti si bar mogla da pobegne od toga. Ako bih se ja usudila
na tako neto, to bi bio kraj klana Lokhartovih. Moj brat, Koner, mi je stavio
do znanja da Meknolti ima jake saveznike i da ne dolazi u obzir da
ultimatum ne bude ispunjen. Sigurno zna kako je Koner osveivao naeg
oca zimus. Iskreno, drago mi je da je to prekinuto jer ja nisam pristalica bilo
kakvog nasilja, pa makar to bilo i iz opravdanih razloga, ali sada se previe
poglavara umealo. Brus Meknolti je napisao da ga podrava klan
Meklijamovih, a oni vae za najmonije na visoravni. Uticaj njihovog
poglavara je ogroman.
- Taj Meklijam je moj ujak i otac Brusove supruge. Istina je da je podrao
Brusa, ali po mom miljenju je to uradio previe brzopleto. Vidi, moj
suprug je takoe uticajan poglavar, ali nije pristao da da svoju podrku zato
to se ja ne slaem sa tim. Samo se ini da ene ovde nemaju nikakvu mo,
enon. I ja sam bila u toj zabludi kada sam stigla ovamo. Meutim, kako
vreme odmie, sve vie uviam da samo treba znati pravi nain i svaka
zamisao moe da se ostvari.
- Ja mislim da je za sve kriv Robert Meklijam. On je mog brata primorao na
primirje i od tada je sve krenulo. Povezujem da je on sin tvog ujaka i brat
Brusove supruge. Sada mi kai, kako misli da se borimo protiv tvojih
bliskih roaka?
- Robert sa tim nema nikakve veze. Alek, moj suprug je jue razgovarao sa
njim. Kae da on nije ni znao za taj Brusov plan. On je jedan od poglavara
koji se protive osveti preko neeljenih brakova.


- Zato je onda ikome pominjao da sam dola kod Konera? - enon je
istrajavala u besu usmerenom protiv Roberta, a da ni sama nije znala zato.
Nekako joj se inilo da je on bio okida svega.
- To bi se svakako saznalo enon. Moda je Robert pogreio to je rekao
Brusu za tebe, ali sigurno nije oekivao da e ovaj to upotrebiti da kazni
Konera.
- I ta mi predlae? Koner nee odbiti Meknoltija jer to znai da bi tako
ponovo zapoeo rat. To to si rekla da ne bi bili svi protiv njega ini situaciju
jo gorom. Ne elim da stvaram razdor meu klanovima.
- eli li ti da se uda za Remzija Meknoltija?
- Naravno da ne elim! Ako izuzmem to to ga nikada nisam videla, on je i
dalje neprijatelj kome sam ja samo sredstvo za ostvarenje nekog cilja.
Iskreno, nisam tako zamiljala svoj brak. Mislila sam da u se udati za
nekoga koga volim i ko e mi uzvraati istom merom, ali to je, izgleda,
nemogue.
- Nita nije nemogue. Mislim da moemo da razvuemo ovu situaciju
dovoljno dugo da pronae sebi nekoga za koga bi stvarno elela da se uda
- Megan je rekla polako.
- Ve sam pitala Konera moe li se odloiti taj brak i rekao mi je da misli
da to ne moe da postigne.
- On moda ne moe, ali ja mogu. Jednostavno je. Prei e kod nas i bie
nam gost onoliko koliko ti se prohte. Poto si skoro dola iz Engleske
izgovor e nam biti da ti ja pomaem da se adaptira na ivot u kotskoj.
Svakako nije dobro da samo bude baena u neki novi klan i da se
prilagoava kako zna i ume. Mislim, Meri bi ti sigurno pomogla jer ona


jako ceni Remzija, ali to je opcija koju emo ostaviti za kraj jer ti ne eli da
se uda za njega.
- I tvoj suprug e to odobriti? - enon je sa nevericom upitala.
- Sigurna sam da hoe. On mi nita ne odbija. Pored toga, imam i dodatni
motiv. Na sin kome je malo vie od godinu dana, treba da naui engleski.
Tvoja poseta e biti idealna za to. Sluajui nas dve, bie mu mnogo
jednostavnije.
- Zar tvoj sin nije jo uvek mali za to?
- Nije. Tako mala deca najbolje upijaju sve oko sebe. Svaki na razgovor
Stiven e upijati i usvajati.
- Volela bih da vidim tvog sina Megan, ali ne verujem da e se moj brat
sloiti da preem kod vas.
- To prepusti meni. Ja u ga ubediti. Hajdemo odmah kod njega. Ako sve
bude u redu mogla bi odmah da poe samnom.
VI
Alek nije mogao da veruje u ono to je uo od svog brata Dilana, kada se
te veeri vratio kui. Megan je ovog puta prevazila samu sebe. Znao je da
voli da glumi zatitnicu i da ispravlja svakakve nepravde, ali ovo to je sada
uradila bilo je neuveno. Ta luda ena je nije marila to e moda izazvati
rat. Pourio je ka kui i samo se molio da njihova goa ne bude u dvorani
kada dohvati svoju enu.
Kada je shvatio da je Megan sama u dvorani u sebi se zahvalio svevinjem
to je bar jednom imao sree.
- Bilo je krajnje vreme da se vrati Alek - rekla je umesto pozdrava, ali mu
je ipak pourila u susret i obesila mu se oko vrata ponudivi mu usne.


Alek, kao i uvek nije mogao da joj odoli i poljubio je strasno, a njegov bes
se topio kao sneg na suncu. Ipak je uspeo da je odvoji od sebe posle
nekoliko minuta i da joj uputi besan pogled.
- Ima li neto da mi kae Megan?
- Verujem da ve zna ono to imam da ti kaem. I molim te da ne pada u
vatru pre nego to ti objasnim.
- ta da mi objasni? Da si zbog svog zatitnikog stava dovela stotine ljudi
u opasnost. Da li si to htela da mi kae Megan?
- Uopte nije tako strano kao to se tebi ini. Videe kada upozna enon.
Ona je jedna divna devojka. Nije zasluila da se kola slome na njoj. Nije
imala najsrenije detinjstvo, Alek. Verujem da zna kako je bilo odrastati u
Engleskoj samo sa majkom koja je ostala verna ocu svog deteta. A taj otac je
bio kot. Onda je dola ovamo i umesto da joj bude prijatno u naoj zemlji,
ona se nala u sreditu rata za koji ni na koji nain nije odgovorna. Sada jo
mora da plati cenu mira. To nije pravedno, ali ti to zna i bez mene.
- Ne moe ti ispraviti svaku nepravdu ovog sveta. Zato si se, zaboga,
upetljala u sve to?
- Zato to smo na neki nain odgovorni za nju. Da se naa porodica nije
uplela u rat Meknoltijevih i Lokhartovih ja verovatno ne bih ni znala za
enon, pa ne bih ni brinula.
- Nije se naa porodica ni u ta uplela i ti to dobro zna.
- Zato je onda ujak traio od tebe podrku, ako nismo upleteni Alek?
- Zato to je to ovde normalno. Ne pravi se glupa Megan.
- Ne mogu da verujem da me nee podrati! - Megan je teatralno mahnula
rukom. - Brzo si zaboravio kako je malo falilo da me otac uda za onog
engleskog barona protiv moje volje. Kakav bi moj ivot bio tada, Alek?


Uniten, eto kakav! Uvela bih potpuno u braku bez ljubavi. Ne elim da se to
desi enon jer nema asnog viteza da je spasi bede - spustila je glas skoro do
apata. To je na Aleka uvek ostavljalo upeatljiv utisak.
- Ne udim se to si uspela da ubedi enon da si njena dobra vila, - rekao
je Alek - samo se pitam kako si Lokharta nagovorila da je dovede ovamo?
- Vidi Alek, Koner Lokhart je jedan sasvim pristojan mladi i stalo mu je
do svoje sestre. Samo sam ga zamolila da nam da malo vremena da
pokuamo da naemo reenje. Naravno, obeala sam mu da u razgovarati
sa ujakom i sa Brusom. Nita se strano nee dogoditi ako odloimo to
venanje za nekoliko meseci.
- Ti nema nameru da odlae venanje. Tvoja je namera da ga uopte ne
bude. Kako misli to da izvede?
- Tako to u omoguiti enon da se uda za nekog drugog. Nekoga
dovoljno monog da poniti glupi Brusov ultimatum.
- Pria ti je oprena Megan. Pre samo minut si priala da ena treba da se
uda iz ljubavi, a sada tvrdi da e udati tu devojku za nekog drugog. Molim
te reci mi, ta mi to promie? Ko je toliko moan da ponitava dogovore?
- Robert.
- Molim?
- Robert Meklijam, Alek. I, ni sluajno, to nee biti brak bez ljubavi -
Megan se pobedniki osmehnula. - Iskreno, jutros nisam imala pojma kako
u reti celu ovu situaciju, ali mi je na putu ovamo enon ponudila gotovo
reenje.
- Nemoj mi rei da je zaljubljena u Meklijama? - Alek je odmahnuo
glavom, ali su slike jednog drugog razgovora poele da mu se reaju u glavi.


- Ne bih to nazvala zaljubljenou jo uvek, ali sjajna podloga postoji. U to
sam sigurna.
- Objasni.
- Bilo je neto u njenim oima dok je priala o svom susretu sa Robertom.
Iako mi to nije rekla, mogu da naslutim da su meu njima sevnule varnice,
Alek. Prola sam kroz to i znam kako izgleda. Ne znam jo uvek kako e
Robert reagovati, ali enon je takva lepotica da sigurno nee ostati
ravnoduan.
- Ja te, naravno, ne podravam u ovome to si uradila, ali treba da zna da
se Meklijam ponaao slino. Sada ba mislim o razgovoru koji smo vodili.
Tada sam imao oseaj da je u pitanju neto drugo, ali sada mislim da je njega
pogodila vest o enoninoj udaji.
- Eto vidi! Ja imam oseaj za te stvari. Da se nisam umeala ova situacija
se ne bi dobro zavrila.
- I dalje mislim da ne bi trebalo da se upetljava tamo gde ti nije mesto.
Brus i Lokhart treba da ree ovu situaciju do kraja. Nije nae da mislimo o
tome ko e koliku cenu platiti.
- Ma nemoj! Da treba da ide sa svojim vojnicima i podri jednu ili drugu
stranu, ne bi tako razmiljao. Uostalom, vi ste i navikli da sve reavate
ratom. ene to rade mnogo suptilnije. Prepusti mi ovo Alek i obeavam da te
neu obrukati, kao to nisam nijednom do sada. Hajde da pomognemo jednu
lepu ljubavnu priu - ponovo ga je poljubila.
Po nainu kako joj je uzvratio znala je da joj njen Alek sigurno nee odbiti
pomo.
Nakon samo nekoliko dana boravka u klanu Gilmorovih, enon je bila
oduevljena svojim domainima. Nikada nije upoznala enu kao to je


Megan. Iz nje je izbijala neverovatna energija i stvari je reavala sa
zadivljujuom lakoom. ak je i svog supruga koji je, za enon, na prvi
pogled izgledao strano, vrtela oko malog prsta. Bio je zaljubljen u Megan i
ispunjavao joj je svaku elju. A taj Alek Gilmor je vaio za jednog od
najmonijih poglavara na visoravni.
enon se tako uverila da je njeno miljenje o kotima bilo izgraeno na
potpuno pogrenoj slici. Ona je, gledajui svog oca, mislila da je to opti
model ponaanja. Ustvari, nije uopte bilo tako. Mukarci u ovoj zemlji su
bili sposobni da vole i pokazuju ljubav jednako kao i oni u Engleskoj ili bilo
gde drugo. ak se ovde sve to inilo nekako prirodnije. Naravno, za ljubav
je bilo potrebno dvoje. Nita od toga ona ne bi videla da i Megan Gilmor nije
podjednako uzvraala ljubav svom suprugu. Njihovi roaci, Dilan i Ketlin,
takoe su se ponaali slino. To je uverilo da je samo potrebno pronai svoju
drugu polovinu.
Ona do sada nije imala sree, ali je ohrabrivalo to to je ena jednog
monog poglavara uzela u svoju zatitu. Megan joj je svakodnevno
ponavljala da oputeno otvori srce onome za koga bude mislila da joj
odgovara, a u potaji je pripremala svoj plan.
To jutro im je u posetu stigao Robert Meklijam. Naravno, nosio je neke
vesti.
enon je za to saznala od domaice Marte. Dok se igrala sa malim
Stivenom, ena je dola da ga preuzme i rekla da gospodar Gilmor oekuje
da se pojavi u dvorani jer imaju gosta sa nekim vestima.
- Znate li ko je taj gost? enon je upitala zabrinuto.
- Poglavar Meklijam je stigao gospo.


Iako nije znala da li je mlai ili stariji Meklijam, enon nije nita pitala,
ve je poljubila Stivena i pola prema vratima.
Kada je stigla ispred vrata velike dvorane, iznutra je dopirala galama.
Megan je prednjaila. Otvorila je vrata polako i ula unutra.
Svi su se okrenuli i pogledali u nju, a enon su noge zaklecale od pogleda
na Roberta Meklijama. Zapamtila ga je kao krupnog, monog ratnika, grubih
crta lica. Meutim, i tada, a i sada je osetila istu maginu privlanost. Bio je
stvarno lep mukarac. Za nju najlepi koga je ikada videla.
Dok je prilazila stolu oko koga su sedeli, setila se da je i prvi put gledao
istim, zagonetnim pogledom od koga se oseala uhvaena u zamku. Sreom,
Megan je prekinula tu aroliju.
- enon, doi da sedne pored mene. Roberta si ve upoznala, zar ne duo?
- To bih pre nazvala nonom morom nego upoznavanjem, ali da, upoznali
smo se posluno je sela na ponuenu stolicu.
- Pa nono upoznavanje je svakako bilo. A za utisak si sama odgovorna.
Niko te nije terao da u sred noi glumi junakinju i tri okolo po kui. Zna
enon, imala si sree. Da je bio neko drugi na mestu mojih vojnika i mene,
ne bi te pustili da se tako lako izvue.
- Uh! Ba vam hvala gospodine uviavni. Nisam ja upala na tui posed u
pola noi! Samo sam pokuavala da pomognem bratu. Ne moram da vas
podseam da ste ga uhvatili na spavanju enon je planula iako nije imala
stvarni razlog za to. Nekako joj je bilo lake da sa ovim gortakom bude na
vatrenoj liniji. To joj je osiguravalo zatitu od njegove privlanosti.
Megan i Alek su paljivo pratili svaki pokret i izraz lica i pustili enon i
Roberta da malo ratuju.


- I bio sam uviavan. Posle svih rei koje sam te noi uo od tebe. Samo da
zna da bi te neko prebacio preko kolena zbog onoga to si rekla.
- Kako sam, doavola, mogla da znam da govorite engleski? enon je
pocrvenela kada se setila kako je uivao kada je shvatila da je otkrivena.
- Ne znam kako u sa njom izai na kraj Robert je pogled usmerio ka
Megan i Aleku.
- Izborie se ve. Ne sumnjam u tvoje sposobnosti Meklijame Alek je
pogled prebacio na enon. Pozvali smo te da te upoznamo sa
novonastalom situacijom, enon.
- Pretpostavljam da je neto loe enon je duboko u sebi znala da ovo
odlaganje koje je Megan Gilmor izvela nee potrajati.
- Zavisi kako gleda na to. Ako mene pita, mislim da e proi mnogo
bolje nego to oekuje.
- Da li to znai da u ipak morati da se udam za tog Remzija?
- Pa, Brus to zahteva. Tvoj brat, Lokhart, je prihvatio taj brak. Kao to zna,
Megan je svojim meanjem to odloila, ali se Brus Meknolti ne slae sa tim.
Ima sree to se u sve umeao Meklijam. Kao neko ko je zapoeo itav
proces primirja, sada je asno ponudio reenje za sve.
- Gilmore, ne okoliaj rekao je Robert. enon, - pogledao je u zbunjenu
devojku nee se udati za Remzija Meknoltija. Problem emo reiti tako
to e se udati za mene.
- Molim? Zato bih se udala za vas?
- Zato to si rekla da ne eli Remzija. Zato to je Brus tako neto smislio
da bi ponizio Lokharta i uzvratio mu deo muke koju mu je tvoj brat zadao. Ja
sam se u sve umeao i sada mislim da je pravedno da te ja uzmem za enu i
tako stavim taku na tu priu.


- Ali ja ni vas ne elim. Potpuno mi je svejedno ko mi je suprug, ako ga
sama nisam birala plave oi su joj zasuzile.
- Nije svejedno i uverie se u to kada malo bolje upozna pravila koja vae
u naoj zemlji. Odluku sam doneo i ako se Lokhart sloi sa tim, venaemo
se do kraja ove nedelje.
Zapanjena enon je pogledala svoje domaine. Oboje su mirno gledali u
nju, kao da Robert Meklijam nije izjavio nita neobino.
- Kako moete da budete tako mirni? upitala ih je optuujue.
- Ne uzbuuj se enon, rekla je Megan Sada ti ovo sigurno izgleda kao
velika zamka, a zapravo je najbolje mogue reenje.
- Ne znam za koga je to dobro reenje, ali za mene sigurno nije. Neu se
udati ni za koga. Koner je trebao da me pusti da se vratim u Englesku.
- Ne ide to tako duo. Situacija se previe zakomplikovala i sada moramo
da je reavamo kako znamo i umemo Megan je stavila svoju aku na njenu
i uputila joj nean pogled.
- Za sve je kriv on enon je uperila prstom u Roberta. Da se nije meao
tamo gde ne treba, ja nikada ne bih postala rtveno jagnje.
- Ne zavaravaj se enon Robert je polako gubio strpljenje. Bilo je samo
pitanje dana kada bi se saznalo da si u Konerovoj kui. Znajui svog zeta,
mislim da ne bi uopte razmiljao da te uda za svog zapovednika. Prola bi
mnogo gore, a rat klanova bi i dalje trajao. Koner Lokhart je mlad i sran
poglavar, ali siguran sam da ne bi izdrao napade Meknoltijevog i
saveznikih klanova.
- Robert je u pravu. Ako eli dobro svom bratu, nee ovu odluku dovoditi
u pitanje. To je najbolji nain da se ovo rei dodao je Alek Gilmor.
Uostalom, sa im god da ti je moja ena napunila glavu, ovo je ipak zemlja


mukaraca. Lokhart e ti rei da se odluka jednog poglavara, da te uzme za
enu, ne odbija.
- Poto vidim da se ja u sutini nita ni ne pitam, onda e biti kako Koner
odlui. Ako se on sloi da se udam za Meklijama, uiniu to. Ako je to sve,
sada bih se vratila kod malog Stivena trudila se da ne zaplae. Samo bi joj
jo trebalo da Robert Meklijam vidi njene suze. To zadovoljstvo mu nee
priutiti.
- Moe da ide rekao je upravo on, a ne Megan ili Alek. Vratiu se
sutra da ti prenesem ta je Lokhart odgovorio. Tada emo se dogovoriti za
ostalo.
- Ne mislim da emo se bilo ta dogovarati i vi to znate. Pre bih rekla da
ete mi izdati uputstva ta dalje treba da radim sa tim reima je izala, ni
ne pogledavi svog budueg supruga.
Dok je gledao kako enon izlazi iz dvorane, Robertu su oi zasjale nekim
udnim sjajem. Nikada do tada nije pomislio da e se oeniti na taj nain.
Ipak, jedna misao ga je vodila, ako nije mogao da podnese da vidi enon u
zagrljaju drugog mukarca, to je bio siguran znak da on mora da je ima.
- Ako ti je za utehu, ni Megan mene nije podnosila kada smo se upoznali
Alek ga je potapao po ramenu. Dobro si odluio. Mislim da e ti enon
biti odlina supruga.
- Hoe ako Robert bude bio dobar mu. Mada ne sumnjam u to jer je isti
kao ujak Garvin, a svi znamo koliko njemu porodica znai rekla je Megan
zadovoljno. Stvari su se odvijale ba onako kako je zamislila. Jo samo da
porazgovara sa enon i uveri je da e sve biti u redu.


- Vreme e pokazati da li smo u pravu. ini mi se da mi predstoji puno
posla oko dovoenja u red ove goropadnice. Ona oigledno nema predstavu
gde je dola, a jo manje kako brak funkcionie.
- Samo nemoj da je isprepada. Dozvoljena ti je svaka vrsta zavoenja, ali
bilo koji metod zastraivanja i ucene ni sluajno ne sme koristiti.
- Megan, valjda me bar ti poznaje. Zna da nikada ne bih tako neto uinio
eni. Posebno ne svojoj eni. Siguran sam u svoje zavodnike sposobnosti.
Moja ena nee imati razloga za nezadovoljstvo. U bilo kom segmentu.
- Ba je lepo to vi koji potiete iz Meklijamovog klana imate o sebi tako
skromno miljenje Alek se nasmejao Robertovoj razmetljivosti. Samo je
jo Megan bila tako samouverena i sigurna u svoju neodoljivost. Ali, nevolja
je bila u tome to je on to oboavao kod nje, pa nije bilo iskljueno da e se i
enon dogoditi isto.
- To nam je u krvi. Mi smo stvarno neodoljivi Robert je ustao od stola.
Sada moram da krenem. eka me puno posla danas. Idem prvo do Lokharta,
a onda u Brusu saoptiti da je moja odluka konana. Tek nakon toga, mogu
da odem kod svojih. Ako nita drugo, oni e se obradovati mojoj odluci.
- Ja u za to vreme malo porazgovarati sa enon. Ona je pametna devojka i
brzo e shvatiti da je brak sa tobom najbolje to je moglo da joj se desi
rekla je Megan brzo.
- Hvala ti. Ne bih voleo da mi stvara bilo kakve probleme.
A enon je na putu do sobe u kojoj je boravila, razmiljala upravo o tome,
na koji bi nain mogla da zagora ivot Robertu Meklijamu. Zaslepljena
besom zbog saznanja da e morati da se uda, nije ni pomislila da je on ipak
bolje reenje jer nije bio pripadnik klana sa kojim Koner ratuje. Prva misao
joj je bila da pobegne u Englesku jo te noi, a onda je odustala. Ostavila bi


brata u nezgodnoj situaciji. Zato je odluila da saeka da se vena sa
Meklijamom, pa da onda pobegne. Ta joj se ideja uinila mnogo bolja.
Meklijam je ionako eni iz istog hira ili neke umiljene gortake obaveze.
injenica je da se ne poznaju i da mu ni malo nije stalo do nje. Zato je bila
sigurna da ga uopte nee uznemiriti njeno bekstvo nakon venanja.
Bacila se na mali krevet, im je zatvorila vrata za sobom, i pustila suze da
teku. Dopala joj se kotska ali joj okolnosti nisu dozvoljavale da ostane u toj
zemlji. Sve je bilo protiv nje. Prvo joj je trebalo vremena da sa bratom
uspostavi normalan odnos. im se to dogodilo, morala je da ode od njega.
Onda je pomislila da je kod Gilmorovih pronala mir, ali i tu je pogreila.
Ne, ovo definitivno nije bila zemlja za nju i treba da ode to pre.
Dugo je leala tako i suze su ve presuile kada je neko pokucao. Malo se
uspravila na krevetu i rekla da je slobodno. U sobu je ula Megan.
- Nisam htela odmah da dotrim do tebe. U ovakvim trenutcima ti je
potrebno malo samoe.
- ta se ovo desilo Megan? Zar je ivot ba tako nepravedan prema
enama? Zato su se svi okomili na mene?
- Draga enon, ovde je to tako. Dve su stvari vane. Rat i brak. Brus nije
uspeo da porazi tvog brata u ratu i zato je eleo da ga porazi brakom. Znam
da ti je sada nezamislivo da si, zapravo, imala sree, ali sam ja ubeena da je
tako. Robert je pre svega dobar i astan ovek. Pored toga, veoma je moan
ovde. A biti ena tako monog mukarca je velika ast. Svia mi se enon i
presrena sam to e mu ba ti postati supruga.
- ta se desilo sa tvojom priom da treba da se udam iz ljubavi? Zbunjuje
me Megan.


- Moja pria i dalje stoji, samo se redosled stvari malo promenio. Budi
potena bar prema sebi i reci da ti se Robert ni malo ne dopada.
- Ne mogu da budem potena. Da su okolnosti drugaije, moda bih mogla
da razmiljam na drugi nain. Ovako je Robert Meklijam za mene isti kao i
bilo koji mukarac.
- Donekle te razumem. Verovatno si povreena jer nema mogunost
sopstvenog izbora. Ipak, rei u ti jednu stvar. Ponekad sudbina napravi
umesto nas mnogo bolji izbor. Za svoje roditelje sam ti ve ispriala. Da bih
te dodatno uverila u to ispriau ti kako su Robertovi roditelji pronali
ljubav. Ujak Garvin je oteo ujnu Deni u znak osvete njenom ocu, jer mu je
klan Fergusonovih ubio mlaeg brata. Hteo je da je dri u svojoj kui dok za
to ne saznaju svi na visoravni, a onda je, osramoenu, vrati ocu. Dogodilo se
da je meu njima planula ljubav koja se zavrila ekspresnim brakom. Ujna
nikada nije zaalila to je njena ljubav poela na takav nain. Sama mi je to
rekla.
- To to navodi me nee uteiti. Tvoja pria nije pravilo, ve izuzetak.
Imam samo dvadeset godina, Megan. Ja nisam spremna za brak. Moda
zbog toga to nisam odrasla u porodici sa oba roditelja. Moja majka je znala
da je kot nee usreiti.
- Nemoj me pogreno shvatiti ali tvoja majka samo nije imala dovoljno
hrabrosti da zaigra na sve ili nita. Ti si hrabrija od nje. Da nisi, ne bi sada
bila ovde. Ostala bi u Engleskoj i ne bi se potrudila da uspostavi dobar
odnos sa bratom. Isto tako je i u braku. ena mora da se potrudi da uspostavi
dobar odnos sa svojim muem. Ima stotinu naina za to. Ti si prelepa
devojka enon. Samo svojom lepotom moe da oara bilo kog mukarca.


Sigurna sam da je i moj roak oaran tobom. Da mu se nisi dopala ne
verujem da bi se ba toliko rtvovao da te oeni.
- On se rtvovao?! enon je podigla glas. Ja sam rtva Megan! Nita od
toga to mi pria ja neu uspeti da uradim. ta mi znai lepota kada se na
nju nikada nisam oslanjala? Ne umem da se sluim sitnim lukavstvima i ne
znam nita o zavoenju. Kako u onda privui panju svog mua? Robert
Meklijam mi deluje kao prekaljeni mukarac koji moe da me proguta u
jednom zalogaju bila je oajna.
- Zato sam ja tu, draga moja Megan se osmehnula. Bilo joj je jasno da
enon od majke nije dobila nikakvo znanje o mukarcima i braku. Njen
najvei problem je bio strah i sumnja u samu sebe. Zato e je ona na brzinu
poduiti. Po Robertovom ponaanju je zakljuila da mu uopte nee trebati
mnogo vremena da potpuno poludi za enon. Imamo dovoljno vremena za
nekoliko osnovnih lekcija. Ti si pametna i brzo ui, a ja znam nekoliko tajni
brane sree. Samo se opusti i sluaj me ta ti priam...
VII
Koner Lokhart je bio jo vie iznenaen od svoje sestre kada mu je Robert
rekao ta namerava.
- Ne razumem, zato bi ti da oeni enon? Shvatam da si upleten u ovaj
rat, ali tvoje namere nisu bile loe i, to se mene tie, ne mora da rtvuje
svoju slobodu da bi se ovo reilo.
- Nisam traio da preispituje moje motive. Zato hou da se oenim i to
ba tvojom sestrom je moja stvar. Ono to mi treba da ujem od tebe je da li
se slae ili ne Robert nije bio raspoloen da naklapa sa drugim
poglavarom o svojim razlozima. Kako bi i mogao, kada ni sam nije bio
siguran u njih.


- Da li se slaem? Pa, naravno da se slaem. Sa tim bi me spasio sramnog
ponienja koje mi je Meknolti namenio. Razumem da eli da zadri za
sebe zato to ini, ali sam jednostavno zapanjen i morao sam da pitam.
Mislim, Meknolti je mu tvoje sestre. Nekako je logino da ga podava, a
ne da radi protiv njega.
- Ne radim ja nita protiv Meknoltija! Samo neu da dozvolim da ga mrnja
zatruje i da se to prenese na njegovu decu. Jer, tu decu je rodila moja sestra.
- I siguran si da e prihvatiti da mu oduzme dobru priliku za osvetu?
- Verujem da e biti razuman i da e dobro razmisliti o svemu to moe da
izgubi. Ne zamaraj se tim Lokharte. Odavde idem kod njega, a onda kod
svojih roditelja. Rekao sam enon da u je oeniti pre kraja ove nedelje. To i
nameravam da uradim. Ne bih da komplikujem da se ponovo vraa ovde.
Zamisao mi je da je odvedem od Gilmorovih. Valjda nema nita protiv
toga. Poslau ti poruku gde i kada e se odrati venanje.
- Ako je ona pristala da se uda za tebe, onda ti je jasno da ja tu ne mogu da
uinim mnogo. Zna, tek smo se nedavno stvarno upoznali pa ne znam ni da
li imam pravo da joj se na taj nain meam u ivot. Da je otac iv... to bi bilo
neto drugo.
- enon je rekla da e se udati za mene samo ako ti pristane na to. Bez
obzira kakav je va odnos, vi ste brat i sestra i ona to uvaava to me navodi
na pomisao da e jednog dana biti lojalna supruga kao to je sada sestra.
- To je rekla? Ona oigledno nije svesna da je dobila priliku za brak
kakvom se ni u snu nije mogla nadati. Bar ja verujem da je tako. Ti e biti
korektan prema njoj?
- Naravno da hou. Meklijamovi su poznati po tome da potuju svoje ene.
To sigurno zna Robert je bio po malo uvreen.


- Znam, ali sam morao da pitam. Kada sam joj rekao da u pristati na brak
sa Remzijem, obeao sam joj da neu dozvoliti da joj zafali dlaka sa glave.
To mislim i sada. Znam da e ti biti u potpunosti odgovoran za nju ali,
svejedno, i ja je moram tititi. enon nije zasluila da pati.
- Ne brini ti o njoj. Od mene je sigurno ne mora tititi. I kao to si rekao,
enon je od sada moja briga.
- Onda joj reci da sam dao svoj pristanak i da u doi na venanje.
- Svestan si da e tamo biti i Brus Meknolti?
- To me ne brine. Za mene je ta pria okonana.
- Onda ne dozvoli da zapadne u vatru, ako bude nekih provokacija.
Sigurno ne bi voleo da pokvari sestrino slavlje.
- Verujem da u uspeti da se obuzdam. Zna, puno ti dugujem. Da se nisi
umeao ko zna kako bi se ovo zavrilo Koner je to rekao jer nije znao kada
e ponovo imati priliku da nasamo razgovara sa Robertom. Zbog toga
mislim da je poteno da panjak, zbog koga je sve poelo, dam enon u
miraz. Tako e i Meknolti biti mirniji.
- Ne duguje mi Lokharte. Mlad si i mislim da zasluuje svoju ansu u
ivotu. Na tebi je kako e je iskoristiti. Za taj panjak radi kako hoe. Zna
da mi ne treba, ali ako misli da je tako bolje, ti ga daj enon. Vidimo se
uskoro. Dan e brzo proi, a ja sam tek na pola puta.
Na kraju dana, Robert je zakljuio da je ipak bilo mnogo vie onih koji su
bili zadovoljni njegovim predstojeim brakom, nego onih koji nisu. Tanije
samo se Brus Meknolti ljutio, to je bilo i oekivano. Ali, obzirom da je
Meri bila zadovoljna, Robert je znao da ni ta ljutnja nee potrajati. Brus je
bio prek ovek i imao puno mana, ali je bio divan i popustljiv suprug, kakva
je bila i veina poglavara.


On, naravno, nee biti tako popustljiv. enon e morati da zna gde joj je
mesto u braku. Ako je ve podlegao njenoj lepoti, nema anse da sebi
dozvoli da ode dalje od toga. Bie mu dovoljno to e znati da je njegova i
da je niko drugi ne moe imati.
Za to vreme enon je imala svoje brige. Pokuavala je da na najbolji nain
shvati sve ono to je Megan tog popodneva podelila sa njom. I dalje nije
znala kako e se ona snai u ulozi supruge i kako e uopte navesti Roberta
Meklijama da joj jede iz ruke. Megan je bilo lako da pria. Trebalo je to
uraditi. Robert je delovao vrst kao kamen. Ona sa njim nije imala ansu.
Zato se na kraju ipak odluila za prvobitni plan. Odlazak iz kotske je
stvarno bio najbolje reenje. Tog trenutka nije mogla da planira kako i kada,
jer je sve zavisilo od Robertove posete idueg dana. Morae da saeka da
uje kakvi su njegovi planovi pa tek onda da vidi ta e dalje.
Robert je prespavao kod roditelja jer je njihov klan bio mnogo blii
Gilmorovom. Tokom noi je doneo odluku da se ve idueg dana vena sa
enon. Kada je odlueno, to je moralo biti brzo obavljeno. eleo je enon u
svojoj kui i u svom krevetu to pre. Zato je im se probudio, poslao
Garvinove vojnike da dovedu svetenika kao i da obaveste Lokharta i
nekolicinu poglavara drugih klanova. Ve je dogovorio sa majkom i ocem da
se obred venanja i proslava odre u klanu Meklijamovih. Bez obzira to je
on bio poglavar Fergusonovih, ipak je ovo bilo njegovo matino pleme.
im je sunce odskoilo od neba, zaputio se ka Gilmoru. Prethodnog dana
mu se inilo da enon ipak gaji neku nadu da se nee udati za njega. Jedva je
ekao da vidi njenu reakciju. Tog dana e, odluio je, prvi put provesti malo
vremena nasamo sa njom. Morao je da zna kako reaguje na njega kada je
saterana u oak i kada nema ljudi okolo da moe da ga vrea i raspravlja sa


njim. Jo nije doneo odluku da li da je odmah povede sa sobom ili da
prepusti Megan i Aleku da je dovedu na venanje. Voleo je da improvizuje,
zavisno od situacije.
udio se sam sebi zbog uzbuenja koje je oseao sve vreme. On nije bio
mukarac kome su mlade devojke predstavljale izazov. Bio je siguran da je
enon neiskusna i da e morati svemu da je naui. ak i na tu pomisao sav
bi zatreperio. Bilo je neto duboko u njoj to ga je privlailo, ma koliko se
opirao. Valjda je zato i odluio da je oeni. Sluao je dosta o fatalnim
susretima, ali nikada nije verovao da zaista postoje. Sada je bio siguran da je
rtva upravo jednog takvog susreta. I, za udo, umesto da se osea loe, on je
bio zadovoljan.
Kada je uao u veliku dvoranu, zatekao je porodicu Gilmor na okupu.
Ovog puta je i enon bila sa njima. Pogled na njeno bledo lice, naterao ga je
da se smrkne.
- Dobro doao Meklijame Alek ga je pozdravio. Kakve nam novosti
donosi?
- Samo potvrdu onoga to sam jue rekao da u uraditi Robert je
pogledao enon. I dalje je bila bleda i mirna.
- Dobro. To smo i oekivali. Hajde, pridrui nam se za stolom.
- Hvala, ali ne bih. Zapravo, voleo bih da popriam sa enon nasamo.
Verujem da se neete ljutiti jer se ovo ipak tie samo nas dvoje.
- Naravno da se neemo ljutiti. Odmah emo vas ostaviti same Alek je
ustao i uzeo u naruje svog sinia.
- Nema potrebe za tim. Poveu enon napolje.
enon je mehaniki ustala i krenula prema vratima. Neki iracionalni strah
je potpuno paralisao. Znala je da e Robert doi i da e potvrditi sve to je


obeao. Zato je onda bila takva? Zar je bila toliko slaba da nije mogla
normalno da se ponaa? Trebalo joj je samo dva dana pretvaranja, a onda e
otii i biti slobodna.
Kada je stala ispred njega, Robert je neno uhvatio za ruku, a drugom joj
podigao lice i njihove oi se sretoe u dugom, intenzivnom pogledu.
- eli li da ostane ovde? Ako ti se ne izlazi, u redu je. Ostaemo unutra.
Vie bi volela da je bio grub prema njoj i da je nije tako gledao. enon su
se usta odjednom osuila. Robert Meklijam je bio velika opasnost za ene, a
posebno za nju ovako neiskusnu.
- Svejedno mi je uspela je nekako da kae.
- Onda emo izai obuhvatio joj je ramena i poveo je kroz vrata, bacivi
pogled na Megan i Aleka. Oboje su mu se spremno osmehnuli, a Robert im
je namignuo. Brzo se vraamo.
- Ne morate uriti dobacio je Alek.
U dvoritu je popeo na svog konja, a onda lako skoio u sedlo i obgrlio je
kako bi dohvatio uzde. Bio je to prvi dodir njihovih tela i enon je doivela
jak potres koji joj je poput groma protutnjao krvotokom.
- Gde idemo? upitala je uspanieno.
- Neemo daleko. Samo hou da se udaljimo kako bi na miru mogli da
porazgovaramo. Ne boj se enon. Od mene ti ne preti nikakva opasnost.
Moda je on tako mislio, ali enon nije. On je bio najvea opasnost na
koju je mogla da naie. Ukoila se pored njega toliko da je pomislila kako e
joj kima pui.
Sreom, stvarno nisu otili daleko. im su se nali na proplanku sa kojeg
se prostirao pogled na selo, Robert je zaustavio konja. Sjahao je, a onda i nju


povukao sa sobom. Ruke su mu se zadrale na njenom struku kada su joj
noge dotakle tlo.
Promigoljila se i izvukla iz njegovog zagrljaja.
- Da ujem. O emu eli da razgovaramo?
- Koner ti alje pozdrave i blagoslov za brak. Bio je iznenaen, ali se raduje
to e se udati za mene. Sa Meknoltijem sam takoe reio problem.
- Sve to me ni malo ne raduje. Na kraju su svi dobili ta su eleli, samo
mene niko nita nije pitao.
- Evo ja te sada pitam. Hoe li da se uda za mene?
- ta e biti ako kaem da neu? Hoe li odustati?
- Neu.
- U emu je onda svrha tvog pitanja?
- U tome da sam spreman da te ubeujem dok ne prihvati. Privukla si me
enon. elim da te poljubim od kako sam te prvi put video Robert je
iznenada privukao, tako da se zalepila na njegove iroke grudi. Podigao joj
je glavu i spustio usne na njene.
enon se pitala kako tako krupan i vrst mukarac moe da ima tako nene
usne. Dodirivale su je lako i izazivale joj vrtoglavicu. Poljubac je stvarno bio
neto posebno. Do tada je niko nije poljubio i bilo joj je drago to je njen
prvi poljubac sa nekim tako iskusnim. Dok se topila pod njegovim dodirima,
on joj neno stisnu vilicu kako bi je naterao da otvori usta. im je to uinila,
zaronio je jezikom unutra. Nemirno je vrljao jezikom, a ona je pomislila da
e pasti. Uhvatila se vrsto za njegovu tuniku i dopustila mu da je povede u
carstvo ulnog uitka.
Robert do tada nikada nije poljubio nevinu, potpuno neiskusnu devojku.
Oseaj koji je imao, nadilazio je sva njegova oekivanja. Bila je slatka i


topila mu se u rukama. Znao je da mora ii korak po korak ali, tako mu Bog
pomogao, u tom trenutku je imao jaku elju da strgne odelo sa nje i pokae
joj sve to je eleo. Naravno, ona nije mogla biti svesna ta mu rade njeni
tihi uzdasi i ruke koje su ga grevito privlaile. Bila je mlada i
temperamentna i mogao je samo da nasluti kako e im biti kada se jednom
nau u krevetu. A taj dan nije bio daleko. Ve idue veeri moi e da se
naslauje njenim telom. Uinie je svojom i u potpunosti ovladati njenim
ulima.
Zato je sada morao da povue uzde. Trebalo je da joj ostavi prostora za
matu. Naterao je sebe da se odvoji od njenih usana, a onda proaputao
pored njenog uva:
- Ovo je samo poetak mog ubeivanja. Veruj mi, ono to tek dolazi je
mnogo bolje. Brzo e se uveriti da si dobila vie nego to oekuje. Nee
zaaliti to si moja ena.
enon ga je gledala oima staklastim od uzbuenja. Trebalo joj je vremena
da registruje da se odmakao od nje, kao i da njegove rei dopru do njenog
mozga.
- Ja ne oekujem nita. Nisam traila mua. Ni tebe ni bilo koga drugog. Ne
zavaravaj se da me poljupcima moe naterati da budem smerna enica. Ne
znam zato si se upustio u sve ovo, niti me interesuje, kao i to zato si ba
mene odabrao, ali znam da ja nisam ono to tebi treba.
- Sloie se da imam vie iskustva od tebe, enon. Prema tome, nikako ne
moe znati ta meni treba. Odavno mi je vreme da naem enu, a ti si,
oigledno, bila dovoljno nesrena da mi se nae na putu. Ne oekujem da
bude smerna. Bar ne u svim delovima naeg braka, ali oekujem da nikada
vie ne postavlja pitanja o razlozima zato sam neto uinio. Moje odluke


niko ne dovodi u pitanje. Da li si razumela? Robert je odjednom bio u
loem raspoloenju. Meavina sopstvene poude i tvrdoglavosti njegove
budue ene, bili su loa kombinacija.
- To praktino znai da tebi ne treba ena nego robinja. Vie puta sam
ponovila da ja oigledno nemam nikakva prava i da se ne pitam nita pa u
se i ponaati u skladu sa tim. Tanije, izvravau tvoje naredbe
bespogovorno. Na kraju e ti biti taj koji se kaje i kome e biti muka od
braka u koji si brzopleto uao prkosno je isturila bradu.
- Onda me sluaj. Venaemo se sutra, na imanju mojih roditelja. Zavisno
od toga koliko budemo umorni, u moj klan, a od sutra i tvoj, emo krenuti
sutra uvee ili prekosutra ujutru.
- Razumem.
- Ima li neko pitanje?
- Nemam. Sve moje stvari su kod Megan i Aleka. Biu spremna do sutra.
- Odlino. Onda moe da krene odmah samnom. Nema vie nikakvog
razloga da ostane ovde.
- Mislila sam da u doi sutra sa Gilmorovima enon je sada bila oajna.
Nije imala dovoljno vremena da razmotri kojim je putem najbolje da
pobegne.
- Neu da ih obavezujem na tako neto. Alek ima dovoljno svojih poslova.
Ne elim da se bavi mojom nevestom. Uostalom, hou da upozna moju
porodicu malo bolje. Hajde, idemo. Trebae ti vremena da se spakuje, a i
eka nas put do klana Meklijamovih.
VIII
Bilo je kasno popodne kada su sjahali u dvoritu klana Meklijamovih.
enon je, i protiv svoje volje, bila oarana predelom. Za vreme puta Robert i


ona jedva da su razgovarali, pa je imala dovoljno vremena za razgledanje
okoline. Takoe, bila je zadovoljna to je uspela da izvue od Roberta
objanjenje kuda vodi put ka Engleskoj sa ove strane visoravni. Poto je bio
potpuno ravnoduan prema prirodi kotske, morala je dobro da se potrudi da
ga uvue u razgovor.
im se pojavio konjuar, bilo joj je jasno da ovde svi znaju za njihovo
venanje, kao i da su ih oekivali. Robert je uhvatio za ruku i, nimalo neno,
je povukao sa sobom ka ulazu u veliku kuu. Tog trenutka je postala svesna
da e uskoro upoznati njegove roditelje, kao i da e do venanja neminovno
doi.
Uli su u veliku dvoranu i zatekli krupnog, starijeg oveka kako stoji pored
prozora i gleda na padinu ispod. Nije morao da se okrene da bi enon znala
da je to Garvin Meklijam. Robert je imao isti stav.
- Brzo ste stigli progovorio je dubokim glasom i polako se okrenuo, a
onda zaputio ka njima ispitivaki gledajui enon.
U tom trenutku se osetila isto kao i kada je Robert prvi put pogledao.
Slinost oca i sina je bila neverovatna. Prodorne oi, boje ada, imale su na
nju veliki uticaj.
- Oe, ovo je enon, moja budua nevesta Robert je rekao dok je ona i
dalje gledala u domaina.
- Dobro nam dola enon. Iskreno, pitao sam se ta je mog sina navelo da
te uzme za enu, ali sada mi je jasno pruio joj je svoju krupnu aku, koju
je ona, zbunjena, prihvatila.
- Dobar dan. Drago mi je da sam vas upoznala i hvala na dobrodolici
jedva je izgovorila, jer se Robertova ruka sputala niz njena lea, a taj dodir
joj je oduzimao dah i mo razmiljanja.


- Hajde sedite pokazao im je na veliki sto, okruen lepo rezbarenim
klupama sa naslonom. Veera e uskoro, a i Deni samo to nije ula.
itav dan je zauzeta pripremama vaeg venanja.
- I sve je ve gotovo rekla je ena koja je ula na velika vrata, a onda, kao
vihor, pojurila prema njima. Uhvatila je enon za obe ruke, otrgnuvi je od
Roberta i privukla je u zagrljaj. Tako se radujem to si ovde. Mislila sam
da moj bandoglavi sin nee nikada dovesti nevestu rekla je toplo i enon
nije preostalo nita drugo nego da joj uzvrati zagrljaj.
Uopte joj nije palo na pamet da e je Robertovi roditelji doekati sa
takvim odobravanjem i sada je bila zateena. To to su bili tako fini prema
njoj je znatno oteavalo plan koji je imala.
- Hvala vam Deni. Megan mi je puno priala o vama.
- A nama je Robert rekao samo osnovne stvari o tebi pogledala je sina
prekorno, a onda i njega zagrlila. Sada emo svi da sednemo pa emo se
malo bolje upoznati.
- Majko, moda enon nije raspoloena da trpi tvoje ispitivanje Robert je
rekao primetivi nelagodu na enoninom licu.
- U redu je. Tvoji roditelji sigurno ele da znaju ko im je budua snaha
bila je zadovoljna to moe da mu se suprotstavi na bilo koji nain, iako joj
je prijao njegov zatitniki stav.
U narednih nekoliko sati, enon se potpuno opustila. Meklijamovi su bili
srdani i otvoreni, a to je za nju bilo dovoljno da odgovori na svako pitanje.
Ispostavilo se da je Deni neumorna u tome. Primetila je i da je suprug ne
sputava u razgovoru iako je nekoliko puta videla neodobravanje na
njegovom licu. Sve u svemu, Meklijamovi su bili skladan brani par, sa


odnosom kakav bi svaka ena poelela. Nije mogla da se ne zapita koliko im
je godina trebalo da dou do toga.
Odgovor je stigao brzo. Mukarci su se u jednom trenutku povukli i
ostavili ih same ispred kamina. Deni joj je tada ispriala svoju priu kako se
udala za Garvina. I posle toliko godina, u oima joj je blistala ljubav. ak su
i potresne scene njene otmice zvuale romantino.
- Ne brini duo, ono to ti sada izgleda strano, verovatno e u mojim
godinama doivljavati kao ljubav. Moj sin je astan i dobar ovek i sigurno
e te usreiti. Brzo e shvatiti da meu vama postoji neto to je veliko i
jako.
- Ne bih da vas razoaram, ali mislim da se va sin ne eni mnome zbog
bilo kakvog oseanja prema meni lino. Mislim da je njegov oseaj dunosti
proistekao iz Meganinog stava prema braku koji mi je prvobitno namenjen.
Deni se nasmejala na njene rei, a onda rekla blago:
- Jo uvek nisi upoznala Roberta zato tako pria. Do sada je vie puta
izbegao razne zamke enidbe. Zna, on je ovde izuzetno poeljan i mnoge
devojke bi dale sve da se nau na tvom mestu. Meutim, on je izabrao tebe,
a ja, kao njegova majka, duboko verujem da oseaj dunosti sa tim nema
nikakve veze.
Ta reenica enon nije dala da zaspi skoro do jutra. Koliko god se trudila
da pronae bilo kakav drugi motiv, nije uspevala. Jedan kratak, strasni
poljubac nije bio dovoljan da je ubedi da se dopada Robertu, a kamo li da je
u njoj pronaao enu svog ivota. U redu, privlanost je postojala. To ak ni
ona neiskusna nije mogla da porekne. Ipak, to je bilo nedovoljno. Pre je sebe
doivela kao neki trofej koji je osvojio najmoniji na visoravni. Nije znala ni


kako ni zato se nala u toj ulozi, ali joj se nekako inilo da je to jedino
ispravno objanjenje.
A Robert je bio na svojim mukama. Posle poetnog trijumfa to e enon
biti njegova, nastupile su brige. Bila je oputena sa njegovim roditeljima, ali
je prema njemu imala rezervisan stav. Nije mu bilo jasno zato. Bio je
siguran da je poljubac na posedu Gilmorovih na nju uticao isto kao i na
njega. Po ko zna koji put, taj poljubac ga je ponovo protresao. Nikada do
tada ga poljubac nije pomerio iz sopstvene ose. Sladak, nevin i bezazlen, ali
moan kao zemljotres.
Posle svih godina razmiljanja o tome da je njegovo srce nedodirljivo,
napokon je sreo enu koja ga je opinila. Nevolja je bila u tome to se to
dogodilo posle dva kratka susreta. Pitao se ta e se dogoditi kada budu
zajedno provodili vie vremena? Da li e se pretvoriti u mekuca koji balavi
za svojom enom i koji nije sposoban da zadri autoritet? To ne sme da
dozvoli. Ne sme da pokae enon kako utie na njega. Pametna je i lako e
iskoristiti njegovu slabost. Morae svojski da se potrudi da zameni uloge.
Ona treba da bude opsednuta njim. Ona treba da zavoli njega i uinie sve da
bude tako.
Verovao je da mu se sada sve inilo teim jer jo uvek nisu bili vezani
zavetima. Imao je ve priliku da vidi kako se ene nakon toga promene i
postanu privrenije. Tako e sigurno biti i sa enon.
IX
enon se oseala udno kada se probudila u nepoznatoj sobi. Trebalo joj je
vremena da shvati gde se nalazi. Kako se priseala, tako je panika nadirala.
Danas je bio taj dan. Venae se sa Robertom Meklijamom. Znala je da


mora pobei pre nego to je odvede u svoj klan, jer to severnije bude
odlazila, bie joj tee da prati pravi put.
Jo uvek nije imala nikakav razraen plan ni tano vreme kada e to
uiniti. Verovala je da e prilika sama iskoiti. Sve to je trebala da uradi,
bilo je da kriom spakuje neto malo stvari i hrane.
Kada je sila u prizemlje velike kue, u dvorani je zatekla samo Roberta.
Zanemarila je leptirie u stomaku od pogleda na njegovo krupno telo i
potrudila se doj izraz lica bude ravnoduan.
- Dobro jutro rekla je. Zar nema nekog posla danas?
- Ne, danas se enim. Mislio sam da je prikladno da dan provedem sa
svojom nevestom blago ironian izraz bio je jedina odbrana koju je imao u
tom trenutku.
- Ne mora da se trudi zbog mene. Udau se za tebe, svejedno.
- Ba mi je drago to si tako ushiena venanjem.
- Ne znam ta si oekivao. Za mene je ovo nametnuti brak i nemam nameru
da se pretvaram da nije.
- Znai eli da nam oteava sve ovo, enon?
- Trudim se rekla je zajedljivo. Zapravo, nije imala nikakav razlog da
bude neprijatna jer se inilo da se Robert trudi, ali je neto ipak teralo da mu
prkosi.
- U redu. Ako tako hoe da se igra, neka ti bude. Ono to mogu da ti
obeam je da u te naterati da proguta svaku re koju si izgovorila, a koja
nije u skladu sa tobom. Moda me doivljava kao grubog gortaka koji
nema pojma o emu pria, ali uveriu te u suprotno. Ja nisam glup, enon.
Na visoravni sam cenjen ne zbog svog oca, ve zato to sam dobar ratnik.
Dobri ratnici su po pravilu izvrsni taktiari, a za to je potrebna inteligencija.


Pored ratnih, poznate su mi i drugaije strategije, pa ti savetujem da se ne
zaigra jer si unapred izgubila ovu bitku. to pre shvati gde ti je mesto,
mnogo e se bolje oseati.
- Takvim stavom si mi upravo potvrdio ta oekuje od mene. Da budem
posluna enica koja se neizmerno raduje to se udala za tako monog
mukarca. ao mi je, ali ja to ne mogu. Moda je pametnije da otkae ovo
venanje pre nego to konano shvati da nikada neu biti ono to oekuje
ponovo mu je prkosila.
Robert je nekoliko trenutaka gledao nemo, zapanjen njenim izlivom gneva.
Poto je bio svestan da nije imala nikakav razlog da bude takva prema
njemu, odmah mu je bilo jasno da su njene rei samo odbrambeni zid. enon
nije imala pojma koliko je uporan kada neto eli, a eleo je nju. Osmehnuo
se zadovoljno kada je pomislio koliko e uivati u ruenju tog zida koji je
podizala oko sebe i nee se zaustaviti dok ga ne bude pretvorio u prah.
- Ima sree to nisam od onih koji enu dovode u red tako to podiu ruku
na nju. Ja imam mnogo efikasniji nain. Ve sam ti ga pokazao, ali ini se da
nisi zapamtila privukao je sebi, iznenada, kao i prolog puta i poljubio je
grubo, posedniki. Nije mu bila namera da je uplai, ali bio je izazvan. Pored
toga, iracionalna elja koju je oseao je pretila da izgubi svu kontrolu.
Mogla je da pria ta je htela, ali Robert je u jednoj stvari bio u pravu. Nije
mogla da mu odoli. ak i sada, kada su bili u sred bitke, umesto da mu se
odupre svom snagom, ona je prigrabila njegov napad kao da joj je jedini spas
u ivotu. Bio je tako iskusan i tako potpuno mukarac, da je samo mogla da
mu uzvrati. Dok su joj se misli rastapale u slatkom bunilu poljupca,
pomislila je da je prava teta to se njihovo poznanstvo i odnos nisu odvijali
drugaije. Da nije bila primorana da se uda za njega, verovatno bi ona bila ta


koja se bori za njegovu naklonost. Neki unutranji, duboko skriveni glas,
govorio joj je da je Robert mukarac vredan borbe. Ipak, morala je da
ignorie taj glas i nije smela da prizna ni sebi ni njemu da se u njegovom
zagrljaju oseala arobno.
Poljubac je prekinut naglo, ba kao to je i zapoeo. Robert se odvojio na
korak od nje i zagledao joj se u oi, prekrivene magliastim sjajem. Obuzelo
ga je neskriveno zadovoljstvo to je u njima video enju. Istu onu koju je i
sam oseao.
- Nadam se da e ti ova lekcija pomoi da shvati da se nekim stvarima ne
moe odupreti. Sledei put e ti biti ta koja e zahtevati poljubac, enon.
Sada te ostavljam da uiva u poslednjim satima svoje slobode, s obzirom da
brak doivljava kao zatvor. Moja majka e ti pomoi u svemu. Vidimo se
kada stigne svetenik sa tim reima Robert je izaao kroz vrata i ostavio je
zbunjenu da gleda za njim.
Venanje je obavljeno u maloj kapeli, rano popodne. Veina gostiju je ve
tada pristigla, ali se oekivalo jo mnogo prijatelja koji su trebali da dou na
gozbu. Deni i Garvin su bili vie nego dobri domaini.
Za enon je itav dan proticao u magnovenju. Oseala se kao da se ne
nalazi u svom telu. Mehaniki je ispunjava sve to su joj rekli da treba,
poevi od priprema, preko branih zaveta, pa sve do poljupca u ugao usana,
kojim je Robert zapeatio njihov brak kada ih je svetenik proglasio muem
i enom.
Da je bila malo prisebnija, shvatila bi za kako se monog mukarca udala.
Svi su im estitali i srdano je prihvatili kao njegovu nevestu. ak i Brus
Meknolti je bio ljubazan prema njoj, kao da nije postojao krvavi rat koji su
on i njen brat vodili. Meri, Brusova supruga, a Robertova sestra je bila toliko


oduevljena svojom snahom da je, od kako je stigla, stalno ponavljala koliko
je lepa i kako e usreiti njenog brata. Koner je, takoe, bio vidno
zadovoljan. Da li zbog toga to su Meklijamovi uinili sve da se on i Brus
Meknolti ne nau blizu jedan drugog, ili zato to se iskreno radovao, enon
nije mogla da zna, ali joj je, svejedno, bilo drago da vidi brata u tom
raspoloenju. Retko ga je viala tako oputenog.
Iz njene perspektive, Robert i ona su bili najmanje zadovoljni tog dana.
Robert joj je posveivao samo nunu panju i to onda kada bi im neko
priao. Sve ostalo vreme se ponaao kao da je i sam gost na neijem
venanju.
enon se ni malo nije dopadalo takvo njegovo ponaanje. Nije ni oekivala
neto bolje od toga, ali je makar to popodne mogao da se pretvara da je sve u
redu i da je makar malo zaljubljen u nju. Koliko god sebe ubeivala da joj to
nije vano, kako je vreme odmicalo i no se pribliavala, postajala je sve
nervoznija.
Sa tom nervozom dola je i konana odluka da se prvom prilikom iskrade i
pobegne. Ranije tog dana je uspela da sakrije u tali neto malo hrane i odela
i sada je samo ekala prvi sumrak koji e iskoristiti da se iskrade. Teko da
e neko primetiti da je nema sve dok je dvorite puno gostiju. Kada se svi
raziu i postane im jasno da je nema, ona e ve biti u znatnoj prednosti.
A Roberta je izjedalo to se enon ponaa kao duh. Od kako je stala pored
njega na poetku obreda venanja, primetio je tu prazninu na njenom licu.
Samo je jo nekoliko ljudi primetilo isto to i on. Megan i Alek i njegovi
roditelji su dovoljno poznavali enon da bi ih prevarili njeni mehaniki
osmesi i odglumljena srea.


Posmatrao je kako se kree kroz bunu, veselu gomilu, ogrnuta alom sa
njegovim bojama. Zvanino mu je pripadla, ali ni iz daleka nije bila njegova.
Tek mu je predstojala bitka u kojoj e je osvojiti i pokoriti.
- Samo e joj trebati vremena da se navikne da je udata Garvin je rekao,
sedajui pored sina, kao da moe da mu proita misli. Stalo joj je do tebe,
ali to ne eli da prizna. Verujem da je to zato to ste malo vremena proveli
zajedno. Savetujem ti da bude strpljiv i da je ne pritiska. Samo joj posveti
to vie vremena moe, ali bez ikakvih oekivanja.
- Misli da je to reenje? Kako e, zaboga, shvatiti ovaj brak ako se ja
budem tako ponaao? Ne mogu da dozvolim da misli da moe da se ponaa
kako hoe.
- Ona nije takva devojka. Zato si je i izabrao. enon je vaspitana strogo i
potpuno je svesna kako treba da izgleda odnos izmeu mukarca i ene. Nije
odrasla uz oca pa se po malo plai autoriteta, ali ga i prieljkuje. ene su
ipak nena bia koja vape za naom zatitom. Ne zaboravi to i, ponavljam,
budi strpljiv. Sve e doi na svoje mesto.
- Samo se pitam koliko je taj dan udaljen od ovog? Rekao je Robert
zamiljeno.
Svadbeno veselje bilo je u punom jeku kada je enon ugrabila priliku i
izvela konja na zadnja vrata tale. Odluno je ignorisala teinu koju je
oseala u stomaku. Ono to je odluila bila je jedina ispravna stvar. Njen
odlazak iz kotske vie nikome nije mogao da teti. Ona je sada zvanino
pripadala Robertu Meklijamu i samo je od njega zavisila njena sudbina. A
bila je uverena da njemu nee teko pasti kada shvati da je nema. Moda e
se ak oseati i osloboeno. Po njegovom hladnom dranju bilo joj je jasno
da se ipak oenio njom samo iz oseaja neke dunosti koju su gortaci


nametali sami sebi, bez obzira to je tvrdio suprotno. Ali njoj je to i
odgovaralo. to je manje emocija, vea je ansa da nee poi za njom.
Priseala se kako je Megan ohrabrivala da svim srcem prigrli svoj brak i
unese u njega sve to moe da prui svom muu. ak i ona je bila zavedena
pogrenim miljenjem da su Robert i ona sueni jedno drugom. Sa jedne
strane mogla je da je razume jer je Megan bila ena koja je stvari posmatrala
sa mesta veoma zaljubljene ene. Na alost, enon nikada nee saznati kako
je biti ludo zaljubljen.
Uzjahala je konja tek kada se spustila niz strmu stazu koja je vodila do
jezera u podnoju. Bilo joj je ao to nije imala priliku da vie vremena
provede uivajui u arima predivne prirode, ali sada nije bilo mesta za
takve emocije. Morala je maksimalno da se koncentrie da bi ponovila ono
to joj je Robert ispriao kada su dolazili u klan Meklijamovih. Pored toga
ve je hvatao strah od puta. Znala je dobro koliko je opasno putovati sam.
Samo elja da to pre ugleda tlo Engleske terala je napred. Konj pod njom je
bio jak i odmoran pa se nadala da nee morati da pravi este odmore.
to je dalje odmicala sumnja da nije postupila ispravno postajala je jaa.
Mrak je brzo padao, a veernje senke i zvuci nonih ptica poveavali su
strah.
,Robert je shvatio da ve dugo nije video enon. Koliko god se trudio da
ne obraa panju, imao je stalnu potrebu da mu bude na oku. Razgovor sa
nekoliko vanih poglavara nije mu to dozvoljavao neko vreme i sada, kada
su se svi polako razilazili pokuavao je da odredi koliko je vremena prolo.
- Jesi li skoro videla enon? upitao je Megan kada su se ona i Alek
pribliili da se pozdrave.


- Nisam. Upravo sam je traila u dvoritu i nema je. Mislila sam da ti zna
gde je.
Robert je oseao udnu nervozu u stomaku, ali se trudio da potisne taj
muni oseaj. Ponavljao je sebi da ne panii. enon je sigurno tu negde.
Kuda bi mogla da ode ena koja uopte ne poznaje ovaj deo kotske?
- Idem u kuu da proverim. Saekajte me ovde okrenuo se i odmah poao
da radoznala Megan ne krene za njim.
Brzo je pretraio sve sobe i prostorije u kojima bi mogla da bude, a runi
oseaj u stomaku se pojaao. Nije mu trebalo dugo da shvati da enon nije u
kui, a verovatno ni na posedu Meklijamovih. Jaka briga pomeana sa
besom iknula je njegovim venama. ene do sada nikada nisu beale od
njega. Ova je bila njegova pred Bogom, a usudila se na tako neto.
Dok je izlazio i iao prema Megan i Aleku, trudio se da se smiri. Morao je
da smisli neto sa im e ih umiriti. Nikako mu nije trebalo da se vest proiri
pa makar i meu najbliim lanovima familije. Ovo je morao sam da rei.
- enon je zaspala rekao je kada se pribliio roacima. ao mi je to se
nije pozdravila sa gostima, ali joj je dan sigurno bio naporan.
- Verovatno eli da bude odmorna kada se slavlje privede kraju Alek mu
je eretski namignuo, a Megan ga je na to udarila laktom.
- Budi paljiv prema njoj rekla je zatitnikim glasom. Mlada je i sve
ovo joj je novo. Samo onaj ko nije odrastao ovde moe da vidi kako gortaci
mogu da budu divlji.
- Ne brini Megan. Tvoja ljubimica e dobiti tretman kakav zasluuje
Robert je to izgovorio to je slae mogao, a u sebi je ve smiljao kako bi
mogao da kazni svoju odbeglu nevestu. Megan nije imala pojma da je mala,


nena enon vea divljakua od bilo koje ene koja se rodila i odrasla u
kotskoj.
- Ne sumnjam da ete vas dvoje imati sjajan brak, ali zna me. Volim da se
meam u sve.
- U redu je. Preneu enon koliko brine za nju.
- Reci joj i da se nadam da emo se uskoro ponovo videti. Neemo te vie
zadravati. eka te jo puno obaveza.
Robert je pomislio da Megan nema pojma koliko je u pravu. ekala ga je
potera za sopstvenom enom. Ta luda devojka ili nije znala ili nije marila za
sve opasnosti koje su vrebale na putu. Pitao se zato se uopte udala za njega
ako joj je toliko odbojan.
Na brzinu je obavestio Deni i Garvina da mora da ode sa imanja jer mu je
neto iskrslo. Kao i Gilmorovima i njima je rekao da enon spava i da je ne
uznemiravaju dok se on ne vrati. Svojim je ljudima rekao da se vrate kui, a
da e on, sa enon, doi kasnije. Dok je iao ka tali, Donu, svom
zapovedniku je izdavao naredbe ta da preduzme dok je on odsutan.
- Mogu li nekako da ti pomognem? Don je upitao zabrinuto. Nita mu
nije bilo jasno.
- Ovo je neto to moram sam da reim, Done. Verujem da u se brzo
vratiti, a ako me nema due, zna ta treba da radi.
Ostavljajui potpuno zbunjenog zapovednika, uzjahao je konja i poterao ga
u galop. enon je ve imala znaajnu prednost, ali njegov konj je bio bri i
poznavao je svaku preicu. Dok mu je vetar ibao lice, u glavi su mu se
smenjivali briga i bes. Setio se kako ga je enon prethodnog dana ispitivala
o putu koji vodi za Englesku i znao je da je krenula tamo. Ali ta ako nije
dobro zapamtila ono to je priao? Jedno pogreno skretanje moe da je


odvede u sasvim drugi pravac. Nadao se da do toga nije dolo. Onda bi ga
mrak podsetio da je sama u umi i sav bi pretrnuo.
X
Dok je mogla da prati put u mraku kojim je bila obavijena, enon nije
posustajala. Meutim, kada je stigla do velike doline, odjednom nije znala
kuda dalje. Zaustavila je konja i privila se uz njega jer je vetar postajao sve
hladniji. Znala je da e morati da provede no na tom mestu, ali je nevolja
bila u tome to nije smela da upali vatru. Tako se titila od ljudi, ali se zato
nije mogla zatiti od divljih ivotinja. Znala je da ih u ovom delu ima mnogo
i panika je ubrzo savladala. Mali bode, to je ponela sa sobom, bio je
nikakva zatita. Da zlo bude vee, ekalo je jo mnogo takvih noi. Na nebu
je mesec sijao slabano i osvetljavao tek toliko da moe da stigne do malog
potoka koji je izbijao iz ume.
Napojila je konja i malo se osveila kada je zaula zavijanje vuka. Taj
sablasni zvuk je odzvanjao svuda i nije mogla da odredi koliko joj je blizu.
Ubrzo se zauo odgovor. Konj, ije je uzde vrsto drala se uznemirio i
znala je da postoji velika opasnost da budu napadnuti. Morala je brzo da
radi. Vatra je bila jedino reenje. Prikupila je suve granice dok joj je celo
telo podrhtavalo, to od straha, to od hladnoe koja je prolazila kroz kosti.
Napravila je nekoliko gomilica i zapalila vatru. Znala je da se mora
okruiti plamenom, ako ne eli da bude napadnuta. Dok se zavijanje sve
ee ponavljalo, enon je pokuavala da skupi to vie granja. etinari su je
nemilosrdno grebali, ali ona nije marila za to.
Nije znala koliko je vremena prolo kada je zaula tiho reanje. Do tada je
ve bila okruena vatrom koja je lepo gorela, ali je prvi susret sa vukom bio
straan. Otri zubi su bili iskeeni malo dalje od nje i u tim trenutcima joj je


kroz glavu prolazio itav ivot. Svesna da je samu sebe dovela do strane
sudbine, mogla je samo da se moli da e preiveti no. Bilo joj je potpuno
jasno da sama nee moi da zavri ovo putovanje. Zbog silne elje da
pobegne, uopte nije razmiljala o preprekama na koje e naii. Iako je
posedovala veliku unutranju snagu, ona nije bila dorasla ovakvom izazovu.
Suoena sa pogledom krvolone ivotinje shvatila je koliko je nemona.
Vuk je vrebao i ekao da napravi greku. Najgore je bilo to to je morala
uporedo da brine i o uznemirenom konju. Dohvatila je veliku granu i
zapalila je na vatri, a onda je tako napravljenom bakljom pokuala da natera
ivotinju da odstupi. Bili su to slabi pokuaji, ali su ipak dali neki uspeh.
Vuk se odmakao nekoliko stopa dalje. Ohrabrena, krenula je na njega
ponovo kada je ugledala itav opor kako se pribliava. Tog trenutka je bila
sigurna da je njen ivot doao do kraja.
Robertu je laknulo kada je kroz gusto granje ugledao nekoliko plamenova.
Usporio je konja, nadajui se da je stigao do svog cilja. enon je bila bar
toliko pametna da se zaustavi tokom noi. Vatra je bila loe reenje, ali je
njemu ila u prilog.
Stigao je do ruba kada je ugledao prizor koji ga je zapanjio. enon se
vrtela u krug, drei u rukama veliku granu koja je brzo dogorevala dok je
opor vukova kruio oko nje i konja koji se propinjao.
U sekundi je procenio koja je od ivotinja voa opora, a ve u sledeem
trenutku je odapeo strelu. Bio je to precizan pogodak i kapitalac se sruio na
tlo. Ne ekajui da ostali pobegnu, izvadio je ma i pojurio napred.
Zastraujui zvuk konjskih kopita, naterao je opor u beg, a enon je
nesvesna ta se deava i dalje vitlala onom granom. Sjahao je sa svog konja
koji je i dalje bio u pokretu i bacio se na nju svom teinom, usput odbacujui


granu iz njene ruke. enon je pala na zemlju, oekujui ugriz snanih
onjaka. Otupela od straha nije mogla da registruje da li je i dalje iva i ta
se deava oko nje. Oseala je neije ruke oko lica i to je zbunjivalo.
- enon! enon kroz maglu je ula glas koji je doziva. Bio je to dubok
glas koji je podseao na nekoga, ali nije mogla da se seti na koga.
- enon, osvesti se! Bezbedna si sada glas se ponovio i tada je znala da
glas pripada Robertu. Ba udno da u trenutku kada umire, njegov glas bude
prvi koji e uti. Osetila je jak bol u grudima.
- Izvini. Moda smo stvarno bili sueni jedno drugom, a ja sam sve
upropastila. Zato me Bog sada kanjava rekla je slabano.
Robert je znao da enon uopte nije pri sebi. ok u koji je upala, naveo je
da pomisli da vie nije meu ivima. Ono to je bilo dobro je to da ga je
prepoznala. Podigao se na kolena i povukao je sa sobom, a onda joj
protresao ramena.
- enon, iva si. Ja sam stvaran i ispred tebe sam. Pogledaj me!
Otvorila je oi i kroz izmaglicu crvenkastog sjaja ugledala obrise njegovog
lica. Osetila je i vrstinu njegovih ruku koje su joj stezale ramena. On je
stvarno bio tu! Poao je za njom i spasio je! Bol u grudima se pojaao i
osetila je jaku drhtavicu. Potpuno slomljena pala je na njegove grudi i
zajecala.
- Htela sam da odem! Glupa... bila sam glupa! Mislila sam... nisam htela...
Bio je zbunjen njenim nepovezanim reenicama. Nikada mu ena nije
jecala na grudima i sada ve nije znao ta da uradi da je smiri. Potapao je
umirujue po leima.


- Smiri se enon. Sve je prolo. Samo si se jako uplaila i to je sve eleo
je da mu glas bude ohrabrujui, ali nije tako ispalo. Vie je liio na grubu
izjavu.
To je ve nateralo da se vrati u stvarnost. On nije poao za njom iz razloga
koji je u sebi prieljkivala, ve to mu ponos nije dozvoljavao da mu nevesta
pobegne na dan venanja. Ipak, morala je da mu bude zahvalna. Bliski susret
sa smru naterao je da shvati da je sve drugo bolje od prerane smrti. Sada je
bila bezbedna i oseala se sigurno u Robertovom zagrljaju.
Tog trenutka joj je bilo neizmerno drago to je pored nje, bez obzira koji
su bili njegovi razlozi. Ionako je ve donela odluku da mu se vrati sledeeg
dana, ako uspe da preivi no. On je bio taj koji joj je pomogao u tome i
zasluio je da pored sebe ima enu koja e mu biti odana. Mogla bi da ga
poljubi u to ime. Trebao joj je poljubac kojim e proslaviti svoj novi ivot.
Podigla je glavu i dotakla mu usne. Bile su hladne i vrsto stisnute, ali joj
to nije smetalo.
Kada je spustila usne na njegove, Robert je znao da jo uvek nije u
potpunosti svesna ta radi. Bio je siguran da je poljubac samo nain da
proveri da li je on stvarno tu. Zato je pustio da ga ispituje usnama,
upotrebljavajui svu snagu volje da ne poklekne.
enon je bila uporna. Tek povraena iz dubokog oka oseala je sve
mnogo intenzivnije. Tako joj nije promaklo podrhtavanje njegovih usana i
svaki sitni trzaj miia pod njenim rukama. Znala je da je eli. To je bilo
jedino u ta je bila sigurna kada je on u pitanju. Mogla je da ga natera i na
neto vie od elje. Imala je dovoljno snage da zaslui njegovu ljubav i nemo
se zaklela da e to i uiniti.


Poto je usnama krenula du njegove vilice i niz vrat, Robert je osetio jaku
potrebu da joj uzvrati. Ovo je bio prvi put da je ona inicirala poljubac i nije
mogao da odoli. Doavola sve, kasnije e biti ljut i drati joj predavanje.
Sada je samo eleo da je poljubi strasno i iskreno. Upravo to je i uinio.
Privukao je sebi jo jae i pustio svojoj elji da upravlja njegovim usnama.
Pohlepni poljubac se razbuktao i oboje ih uveo u duboki vrtlog strasti u
kome nije postojalo nita osim trenutne elje za davanjem i uzimanjem.
enonine ruke bile su nemirne i Robert je zastenjao, bolno svestan da se
nalaze u situaciji kada ne bi smeli da idu dalje. Mesto na kome su se nalazili
nije bilo ni malo sigurno. Zato se odvojio od nje i duboko udahnuo.
- Zato si prestao? upitala je oamueno.
- enon, u oku si i samo zato si se uhvatila za mene kako bi skrenula misli.
- Nije istina. Poljubila sam te zato to sam to elela.
- Pogledaj oko sebe i reci mi kako ti se dopada ovo mesto. Za razliku od
tebe, ja znam da procenim kada je za neto vreme i mesto. Uspela si da
izmami jedan poljubac, ali nee se desiti nita vie od toga.
enon je prvo ugledala telo ogromne ivotinje, koja je i sada izgledala
zastraujue. Stresla se od same pomisli ta bi se dogodilo da Robert nije
naiao na vreme.
- Hvala ti to si me spasao. Da nije bilo tebe, ja bih sada...
- Zato si pobegla enon? Nisi glupa da ne zna koliko je opasno putovati
sam. Zar je udaja za mene gora od ovoga? Robertu se vratilo ogorenje
koje je oseao.
- Ne znam. Mislila sam da je najbolje da se vratim u Englesku. Nisam
razmiljala ta me eka na tom putovanju. Ti si posle venanja bio tako
hladan i pomislila sam da si se pokajao.


- Nisi mi dala razlog da se ponaam drugaije. Ve sam ti rekao da svaku
odluku donosim sa vrstim uverenjem da je ispravna. Ti si ta koja sumnja
enon.
- Vratiu se sa tobom ako me eli nazad. Znam da sam zabrljala, ali
spremna sam da ti budem dobra ena.
- Nisi zabrljala! Osramotila si me enon! Ima li predstavu ta znai kada
ena pobegne od svog mua? I to na dan venanja!
- Zaboravio si da sam bila prisiljena na ovaj brak! enon se razestila
iako je znala da je on ipak u pravu. Rekla sam da ne elim da se udajem.
Ni za tebe ni za bilo koga drugog. Jesi li pomislio kako se ja oseam?
- Nisi ni prva ni poslednja koja se udala na taj nain. Trebalo je da se prvo
uveri u ta se uputa pa onda da sudi! Strano si me razoarala!
- Malopre sam rekla da u ti biti dobra ena. Prihvatila sam to. ta jo
hoe da kaem?
- Nema potrebe da kae bilo ta. Ne znam kako si mogla i da pomisli da
neu poi za tobom. ene ne odlaze od mene enon! Naravno da e se
vratiti samnom i da e biti dobra ena! Vie nee imati priliku da uradi
ovo to si veeras uradila. To ti obeavam.
- Da li to znai da e me drati kao zatvorenicu? enon je rairila oi u
neverici.
- Sama si to traila. Vie ne mogu da ti verujem jer si pokazala da si
nepredvidiva.
- Ne moe to da uradi!
- Misli? Samo me gledaj enon! neto ga je kidalo to je morao da bude
ovako grub prema njoj, ali nije bilo drugog naina. enon e morati da naui
lekciju.


- Obeao si da e biti dobar mu rekla je tiho, a suze su joj se skupljale u
oima.
- Jesam i drim se toga. Da nije tako, prebacio bih te preko kolena. Ne
iskuavaj vie moje strpljenje enon. Zaboga, slagao sam Megan i Aleka da
spava! To isto sam rekao i svojim roditeljima! Nemoj da si pomislila da
sam to uradio zbog svog ponosa! titio sam tebe luda eno! Ne zna kako bi
te ljudi gledali kada bi saznali da si pobegla. Nikada ti niko ne bi rekao
otvoreno, ali bi te svi smatrali nedostojnom da mi bude ena. Morae da
plati za svoju nepromiljenost. Sada je dosta prie. Treba da napravim neko
pristojno sklonite za noas. Sutra nas eka naporan put u klan Fergusona.
enon je samo mogla da posmatra svog iskusnog supruga kako je za as
organizovao sve. Za udo, i pored stravinog dogaaja koji je samo malo pre
njegovog dolaska preivela, oseala se sigurno i uljuljkano. Robert je znao
ta radi i nita nije preputao sluaju. Znala je da je stotine noi proveo na
otvorenom i da moe da mu veruje ako joj kae da je neto bezbedno.
Nije ni pomislila da e posle onog uasa moi da zaspi, ali oi su joj se
sklopile im se spustila na udobnu prostirku koju je Robert napravio za nju.
Njegovo prisustvo i toplina vatre uinili su svoje.
Robert je gledao svoju mladu enu kako spava vrstim snom. Grudi su joj
se ujednaeno podizale i sputale i znao je da je uspela da se opusti. Zato je
on bio napet kao struna. Nikada nije ni pomislio da e mu ena zadati toliko
muka. I to jedna, toliko sitna i neiskusna ena. Bolelo ga je u grudima zbog
toga to je bio grub, ali je to bila jedina odbrana. Bio je slab na nju i napokon
je to morao da prizna. Jak zatitniki stav je samo delimino proisticao iz
njegove prirode. Ostatak je bio posledica zaljubljenosti.


enon je bila ena njegovog ivota. Kada je napokon definisao tu istinu i
sam je utonuo u san.
XI
Prvo to je ugledala kada je otvorila oi, bila je izmaglica koja je plovila
iznad visoke trave. Odmah se setila gde je i ta se dogodilo prole noi.
Uspanieno se podigla da pogledom potrai Roberta. Ugledala ga je
nedaleko odatle kako priprema konje. To je znailo da je vreme za polazak.
Brzo je ustala i pogledala polupoderanu odeu i ogrebotene koje je dobila
prethodne noi dok je skupljala granje. Bila je neuredna i sve je bolelo, a
ekao ih je dug put. Nije smela sebi da dozvoli da se u svom novom klanu
pojavi takva. Prisetila se da je Robert rekao da niko ne zna da je pobegla.
Ako je vide takvu, svi e znati ta se dogodilo.
Pola je ka potoku da se umije i oisti skorelu krv na rukama i nogama,
kada se setila da su joj stvari i dalje u malom zaveljaju okaenom na
kojskom sedlu. Morala je prvo da se sretne sa Robertom.
- Dobro jutro rekla je tiho kada se pribliila. Nije elela da ga uplai jer
mu je prila s lea.
- Jesi li spremna za polazak? upitao je ne okreui se.
- Trebaju mi stvari. Odelo mi je prljavo i poderano.
Robert je ve dobro znao kako njegova supruga izgleda. Bilo mu je ao
dok je gledao u ogrebotine po njenom telu. Neke su bile duboke i plaio se
da e se inficirati. Zato je bio na ivici odluke da u povratku svrate kod
Gilmorovih. Njegova roaka Megan je bila majstor u pravljenju melema za
isceljivanje rana. To je znailo da e se saznati da je enon pobegla, ali nije
mnogo mario za to. Njeno zdravlje je ipak bilo na prvom mestu.


- Pomoi u ti. Moram da pogledam koliko tih ogrebotina ima i u kakvom
su stanju dohvatio je stvari koje je jue na brzinu upakovala.
- Nije nita strano. Kada se opere skoro da se nee ni videti porumenela
je od same pomisli da je Robert posmatrao dok je spavala.
- Znam kako grane etinara mogu da budu otre. Ne lai ni sebe ni mene,
enon. Ne elim da budem odgovoran ako se neka od rana inficira. Pred
nama je put pun praine. Prvo emo otii kod Gilmorovih. Megan e ti
oistiti i previti rane. Posle emo nastaviti put.
Uspaniila se od pomisli da e neko saznati da je pobegla. Robert joj je ve
rekao da ga je osramotila. Kako e pogledati u lice ljudima koji su je
prihvatili i potrudili se da joj pomognu?
- Ne elim da idemo kod Megan i Aleka. Ja... oni e saznati. ta u im rei?
Suze su joj se skupljale u uglovima oiju.
- Rei e im istinu. Ionako e pre ili kasnije saznati da si pobegla Robert
je rekao mirno.
- Ako im kaem doveu te u sramotnu poziciju. Ne, neu to da uradim!
- O tome si trebala da misli pre nego to si pobegla. Ne budi tvrdoglava,
enon. Nisam te ja oterao. Sama si pobegla. Morae da snosi posledice
onoga to si uradila. isto sumnjam da e tvoji razlozi naii na razumevanje,
ali moe da pokua uhvatio je za nadlakticu, paljivo gledajui da ne
dodirne neko povreeno mesto, i poveo je ka umi.
- Namerno mi ovo radi, zar ne? Tako e me kanjavati? Terae me da
samu sebe stavljam na stub srama.
- Ne drami. Samo ne elim da se razboli i umre zbog svoje
nepromiljenosti.


Taman je zaustila da kae da je bolje da umre nego da bude izloena
sramu, kada se setila kako se oajniki molila da preivi prethodne noi.
Ujela se za jezik i progutala rei. Mogla je samo da se nada da e Megan i
Alek biti jedini koji su saznali za ono to je uradila.
Kada je neto kasnije oprala i poslednju ranu, shvatila je da Robert ima
pravo. Nekoliko njih je izgledalo prilino gadno. Nisu to bile ogrebotine
koje bi joj ugrozile ivot same po sebi ali, ako se ne previju, bile su
potencijalna opasnost. Iscepala je jednu od dve tunike koje je ponela i zavila
sva kritina mesta.
Zadovoljan to se napokon primirila i odluila da ga poslua, Robert je
podigao na konja. ak i tako izgrebana bila mu je nepodnoljivo privlana.
Pitao se koliko e jo vremena proi dok ne bude potpuno njegova?
Izluivalo ga je to to se jednostavna odluka da je oeni, pretvorila u veliku
komplikaciju. Ipak, mogao je da bude i zadovoljan jer je napokon stekao
prednost. Njegova divlja nevesta e svoju panju napokon usmeriti na njega
i brak. Znao je da ona nije od onih ena koje bi ponovile istu greku dva
puta. Prema tome, mogao je da bude siguran da vie nee beati od njega.
Posle nekoliko sati neprekidnog jahanja, stigli su na posed Gilmorovih.
Kada su proli kapiju, iznenaen to ih vidi, Alek im je mahnuo. Stajao je
ispred tala sa nekoliko svojih vojnika, ali im je odmah neto rekao i uputio
se ka gostima.
- Otkud vi? Zar nije trebalo da se uputite na sever Alek je upitao sa
udaljenosti od nekoliko stopa.
- enon nam je malo promenila planove Rekao je Robert.
- Zaboga enon, ta ti se dogodilo? Alek je tek tada pogledao u enon i
video zavoje svuda.


- Moemo li o tome u kui? Treba nam Megan. Je li ovde?
- Jeste. Stigli ste na vreme. Planirala je kasnije da ide u selo. Hajde, silazite.
Pozvau nekoga da se pobrine za konje.
Robert je sjahao, a kada je i enon to pokuala, video joj je na licu bolni
gr.
- Ne pomeraj se! rekao je kratko i uzeo je u naruje.
Nekoliko minuta kasnije, Alek je besneo:
Jesi li svesna u kakvu si situaciju dovela sebe i svog mua? ta bi se
dogodilo da je stigao samo malo kasnije? Tebe ne bi bilo, a Robert bi bio
odgovoran za to!
- Ne vii Alek rekla je Megan smireno dok je pripremala posude sa
melemima. Nije se dogodilo ono to ti zamilja. Oboje su ovde. Takvim
tonom ne pomae.
- A ta treba da radim? Da joj estitam na hrabro izvedenom bekstvu?
- Ne, nego da se smiri i pusti me da joj previjem ove rane. Posle emo
razgovarati. Ustvari, zato ne bi poveo Roberta napolje. Bie mi mnogo lae
da radim.
- Moda je Megan u pravu. Ostaviemo ih same Robert je povukao
Aleka. Primetio je koliko je enon neprijatno zbog Alekove pridike.
Kada su mukarci izali, enon je tiho rekla:
- Sve sam upropastila Megan. Ne znam gde mi je bila pamet. Umesto da
sam posluala tvoje savete, ja sam se pravila pametna i ubeivala sebe da
elim neto drugo.
- U redu je duo. Proi e. Vano je da te je Robert stigao i da ste oboje
dobro. ivot je pred vama. Ovo je samo ruan poetak koji ete brzo
zaboraviti.


- Problem je u tome to ja ne mislim tako. Robert je mnogo ljut to sam
pobegla. Ne verujem da e mi to oprostiti. I ako sam imala ansu za neki
normalan brak, sada sam je izgubila.
- I dalje si previe uplaena. Nisi izgubila nita. Nije trebalo da bei. I ja se
sa tim slaem, ali ko zna zato je to dobro. Da Robertu nije stalo do tebe ne
bi te traio. U to budi sigurna. Poznajem ga enon. Sada mora biti uporna i
izdrati njegovu ljutnju, a da mu se ne suprotstavlja. Tako e ponovo
dobiti njegovo poverenje i kada shvati, da si mu odana i samo njegova, sve
e zaboraviti.
enon je sluala ta Megan pria, ali su joj u glavi bile slike poljupca od
prethodne noi. Megan je bila u pravu. ena je mogla da ima veliku mo.
Ona e iskoristiti to to je Robert slab na nju, bar u fizikom smislu.
- Morau da pokuam jer nemam drugog izbora rekla je i prvi put posle
dueg vremena se osmehnula.
Za to vreme je Robert pokuavao da objasni Aleku, ali i sebi gde je dolo
do greke u odnosu sa enon.
- Znao sam da je buntovnica, ali nisam oekivao toliku smelost da pobegne
od mene rekao je.
- ene su nepredvidive. Ja to najbolje znam. Megan je bila zaljubljena u
mene od kako smo se sreli, a ja nisam ni slutio da je tako. Moda je i sa
enon slina situacija. Moda je samo htela da privue tvoju panju i proveri
da li ti je stalo do nje.
- Mogla je to da uradi na mnogo drugih naina. Ne znam. Sve ovo je
postalo zamorno. Ja sam ratnik, Alek. Nikada nisam pomislio da e mi se
desiti ovakva situacija sa enom.


- I ja sam imao sline probleme. Kada se Megan pojavila, uplaio sam se da
u postati mekuac ako sebi dozvolim da neto oseam prema njoj. Neko
vreme sam se svim silama borio protiv sebe. Tada nisam shvatao da ljubav i
podrka ene mogu samo da me ojaaju. Verujem da se i tebi dogaa isto.
Posluaj me, to pre je odvedi kui. Kada shvati da si tamo neprikosnoveni
gospodar, enon e poeleti da te osvoji. Ako mene pita, to je najbezbolnije
za mukarce kakvi smo mi. Dobie ono to eli od nje, a nee morati da
bude inicijator. Tako moja draga supruga misli da vlada svime i da je
najzaslunija za nau vezu, a ne zna da sam je ja pustio da veruje u to.
- Nisam znao da si toliko analizirao svoj brak.
- Morao sam, a morae i ti ako misli da bude korak ispred svoje supruge.
ene su bia koja uvek misle o stotinu stvari uporedo i samo malo
neopreznosti je dovoljno da te nadmudre. O ovome ni rei nikome. Podelio
sam to sa tobom samo zato to te potujem i to mislim da smo veoma slini.
- Mislim da u te posluati s obzirom da ti brak dobro funkcionie. Kada se
sledei put vidimo nadam se da u moi da ti kaem da je tvoj savet dao
rezultate.
- Uveren sam da hoe Alek ga je potapao po ramenu.
- Valjda je Megan zavrila. Vreme je da idemo kui Robert je odjednom
dobio novu snagu.
XII
Put do klana Ferguson nije bio ni malo lak. enon je bila reena da stoiki
podnese taj napor, bez obzira koliko se loe oseala. Ako se bude alila,
samo e jo vie pogorati nezavidnu situaciju u kojoj se nala.
Robert je dozvolio da se samo jednom zaustave. Ve joj je rekao da ih
eka ceo dan jahanja, a izgubili su dosta vremena kod Gilmorovih. To vreme


je iskoristila da protegne ukoeno telo i da poslui ruak koji im je
Meganina domaica spakovala.
- Ovo je ukusno rekao je Robert kada je pojeo prvi zalogaj. Marta je
stvarno dobra kuvarica.
- A tvoja domaica?
- Namam domaicu.
- Znai li to da u ja kuvati?
- Ume li da kuva?
- Umela sam dok nisam dola u kotsku. Koner ima domaicu pa nije bilo
potrebe da ulazim u kuhinju. Ako eli, tebi u kuvati enon se zapitala
gde se hranio ako nema domaicu, ali nije smela da ga pita.
Sreom, odgovorio je na njeno zamiljeno pitanje.
- Nekoliko ena iz klana mi je pripremalo hranu do sada. Tako je
praktinije jer sam esto odsutan. Poto e ti biti u kui, moemo da
zaposlimo nekoga. Verujem da e ionako imati pune ruke posla pa nema
potrebe da se zamara kuhinjom.
- ta podrazumeva pod tim poslom? morala je da pita.
- Verovatno e eleti da pomeri svaku stvar u kui. Koner mi je rekao da
si to uradila im si dola da ivi kod njega.
- Konerova kua je bila zaputena. Ako je i kod tebe isto, verovatno si u
pravu. Ne podnosim nered, a i kua mora da lii na dom.
- Ne znam ta podrazumeva pod pojmom zaputeno, tako da e morati da
saeka i sama vidi.
Posle te izjave, enon nije oekivala mnogo. Velika verovatnoa je da je i
Robertov dom slian Konerovom. Obojica su iveli sami. Zato se silno


iznenadila kada je, posle velike guve i buke, kroz koju su proli dok nisu
stigli do zamka, ula u savreno isto predvorje, a zatim i u dvoranu.
Podovi su bili uglaani, a svaka stvar je bila na svom mestu. Jedino to je
mogla da primeti bilo je da nema puno nametaja. Kua je svojom
unutranjou jasno pokazivala da u njoj ivi visoko disciplinovan vojnik.
- Ovo nije ni blizu onoga to sam zatekla kod brata rekla je vie za sebe,
ali je Robert uo jer je stajao odmah iza nje Samo nedostaju detalji koji
daju toplinu.
- Znai, ipak e neto menjati? priao joj je blie i usne su mu bile tik do
njenog uva.
Oseala je njegov dah koji joj je slao trnce niz kimu.
- Moda neto malo rekla je tiho. Sutra u pogledati bolje, a sada bih
volela da spavam. Put je stvarno bio dug.
- Pokazau ti tvoju sobu Robert je poveo ka stepenicama u uglu.
Njena soba? Zar mu je bila toliko odbojna da je nije eleo ni u svom
krevetu? Mislila je da e bar iskoristiti svoje brano pravo, ali se prevarila.
Robert je stvarno odluio da se distancira od nje. To je znatno oteavalo njen
plan da ga uveri kako e mu biti dobra ena.
Soba je bila prostrana i ista kao i sve ostalo u kui, ali je bila nekako
strana. Ve se oseala usamljeno i neprilagoeno.
- Gde je tvoja soba? upitala je dok je ila ka prozoru.
- Odmah pored. Zato pita?
- Mislila sam... ovaj... Zar ne bi trebalo da delimo sobu? jedva je prevalila
preko usana.
- Trebalo bi, ali neemo, enon. Te povrede su jo uvek svee. Pored toga
budi zahvalna to ti dajem vremena da se privikne na novi ivot i na to da si


udata. Verujem da e imati ime da popuni vreme dok ne bude sigurna ta
eli.
- Ali, sigurna sam! Ne bih dola ovde sa tobom da nisam.
- Moda ti jesi, ali ja nisam. Trebae vremena da me ubedi, enon. Spavaj
sada. Sutra emo priati. Laku no.
Zatvorio je vrata pre nego to je stigla da kae bilo ta. Znai to je to. Ipak
e je kanjavati. Previe umorna i duboko nesrena, spustila se na krevet.
Moda je najbolje da pokua da odspava, a sledeeg dana e napraviti neki
plan. Tada joj sigurno nee biti ovako zbrkano u glavi.
Robert se naslonio na zid pored vrata enonine sobe i udahnuo duboko.
Nedvosmisleno mu je stavila do znanja da eli da dele krevet. Davala mu je
pravo na ono to mu kao suprugu pripada. Zato je onda izaao i ostavio je
samu u sobi? Nikada sebi nije nametao mueniki stil ivota, a sada je inio
upravo to. eleo je enon i eleo je da im brak uspe. To je uticalo na
njegovu odluku. Njena predaja mora biti potpuna i on mora znati da to ne
ini iz nekog oseaja dunosti. Hteo je da gori u njegovim rukama, da
zaboravi na sve osim da su ljubavnici ija elja se meusobno raspiruje i
gasi.
Ubeen da je dobro postupio, pomerio se i krenuo ka svojoj sobi. Nekoliko
poslednjih dana je bilo previe naporno, a on je bio umoran. Sledei dan e
mu verovatno sve izgledati bolje. Samo je trebalo da se dobro naspava.
XIII
Ve nakon prvog dana boravka u klanu Ferguson, enon je postala svesna
koliko je cenjen i moan njen suprug. Mogla je samo da zamisli kako su se
metani ophodili prema njemu, kada su njoj ukazivali takvo potovanje. Iako
je bila samo u kratkoj etnji, veliki broj stanovnika je pozdravio i svi su


eleli da popriaju i pohvale svog poglavara. enon im je uzvraala
ljubaznou i nekolicini mlaih ena obeala da e im doi u posetu.
Naravno, pojma nije imala da li je to u redu, jer je Robert otiao nekuda pre
nego to se probudila. Toliko o njegovom obeanju da e razgovarati.
Iako je uradila mnogo toga, dan joj se razvukao u beskonanost. Nije imala
koga da pita kada i da li e se Robert vratiti tog dana. Veina vojnika bila je
odsutna ili su imali slobodan dan.
Sunce je odavno zalo kada je ula topot konja i buku u dvoritu. Brzo je
spustila vez, koji je drala u rukama, i pourila ka vratima. Moda e se
Robert ljutiti to izlazi da ga saeka, ali nije je bilo briga. Mora shvatiti da je
sama u nepoznatom klanu i da joj nedostaje poznato lice.
Robert je napolju izdavao naredbe nekolicini ljudi. Nije je primetio sve
dok mu Don i Itan nisu rekli da je ispred kue. Tada se okrenuo i pokazao
joj rukom da ga saeka tu. Moda joj se samo uinilo, ali je imala utisak da
mu je na licu ugledala zadovoljstvo to je vidi. Nervozno je upkala kraj
ogrtaa kada joj je priao.
- Kako ti je proao dan? ujem da si bila u selu priao joj je laganim
korakom i sagnuo glavu ka njenom licu. Za as joj se uinilo da e je
poljubiti, ali je samo usnama okrznuo njen obraz.
- Dan je stvarno bio dug. Razumela sam da e biti ovde danas, ali nije te
bilo kada sam se probudila. Nisam znala ta da radim pa sam malo proetala.
Ne znam je li to u redu.
- Zato ne bi bilo? Ovo je sada tvoj klan i moe slobodno da se kree.
Narednih nekoliko dana me nee biti po ceo dan, pa e morati sama da se
snae.
- Dobro. Pretpostavljam da ima puno obaveza uzdahnula je.


- Ba tako. Ipak, nee biti sama. Majka jednog mog vojnika e doi ujutru.
Ona e nam biti kuvarica i pomoi e ti da pripremi zabavu u ast naeg
venanja. Dosta ljudi iz mog klana nije moglo da doe u klan Meklijama pa
sam im na neki nain duan. Svi hoe da te upoznaju.
- Koliko vremena imam? upitala je spremno iako pojma nije imala da li to
uopte moe.
- Tri dana. Ne brini, Getrurda ima iskustva u spremanju hrane za puno
ljudi. Ti samo treba da ui.
- U redu. Hoe li sada da ue unutra? Spremila sam nam veeru.
- Idem samo do jezera da se okupam.
Kada je malo kasnije Robert uao u dvoranu, ekao ga je divan prizor. Na
stolu je bilo toplo jelo, a prelepa ena je sedela pored vatre i vezla. Ako je
nekada i mislio da dom i porodica nisu za njega, sada je promenio miljenje.
Svialo mu se ono to je video. Jo samo nekoliko dana, pomislio je. Mora
izdrati dok ne bude siguran da je ovo prava enon.
XIV
Zabava je ispala veoma uspean dogaaj. Uz Getrurdinu pomo, enon je
zablistala kao domaica. Bez obzira to je primetila da je Robert namerno
izbegava, izgurala je pripreme sa velikim elanom. Predoseala je da je to
neki njegov test i nikako nije smela da dozvoli da bilo ta krene naopako.
Zato joj je zadovoljstvo, koje mu je videla u oima, i osmeh koji nije silazio
sa lica, bila najvea nagrada. Iako je bila preumorna, ipak se zabavljala i
pronala malo vremena za svakog gosta. Ljudi iz klana Ferguson su bili
veoma srdani i to joj se svialo. Prihvatili su je otvoreno i sa
zadovoljstvom.


Kada je krenula u kuhinju da zamoli Getrurd da donese jo kolaia, iz
ostave je iskoio Robert i povukao je unutra. Nije stigla da vrisne ili kae
bilo ta, jer je poljubio gladno i prodrljivo. Ruke su joj bile zarobljene u
jednoj njegovoj, a drugom joj je drao glavu vrsto. Opijena oseajima koji
su je preplavili, enon se sva predala poljupcu. Robert je bio iskusan i za
nekoliko trenutaka je doveo u stanje da ne moe da misli ni o emu drugom,
osim o onome to joj je radio.
- Ovo je moja zahvala za ovo vee rekao je zadihano kada se napokon
odmaknuo od nje, a onda brzo izaao.
enon se oseala oamueno do kraja veeri. Ono to joj je Robert radio
nije bilo poteno. Neprestalno joj je bacao udicu sa nagovetajem uitka i
povlaio je kada bi ona zagrizla. Bio je u pravu kada je rekao da je sjajan
taktiar. Mogla je da oseti tu taktiku na svojoj koi i bila je spremna da
prizna potpuni poraz. A to je ono to je on eleo.
Odluila je da jo te veeri prekine sa igrom make i mia. Iznee otvoreno
svoje emocije, a Robert neka radi sa tim ta mu je volja. Morala je ve
jednom da zavri sa tim. Bilo je krajnje vreme da njihov brak postane
stvaran.
Nakon to su ispratili poslednje goste, Robert je po ustaljenoj navici otiao
na jezero, a enon se povukla na spavanje. Samo to je ovog puta izabrala
krevet u njegovoj, a ne u svojoj sobi. To je verovatno bilo jedino mesto gde
moe da ima njegovu punu panju. Ako bude eleo da je izbaci, pre toga e
bar morati da je saslua. Tada e konano znati na emu je.
Robert je zvidukao neku veselu melodiju dok se peo uz stepenice. Bio je
vie nego zadovoljan kako je proteklo vee. Moda nije trebao da pusti


enon da ode na spavanje. Jo uvek je oseao ukus njenih usana. Ukradeni
poljubac je bio neto emu nije mogao da odoli.
Otvorio je vrata svoje sobe i zastao kada je na krevetu ugledao enu. Svoju
enu.
- ta radi ovde, enon? upitao je doko je nesigurno zatvarao vrata.
- Zar nije oigledno?
- Meni nije.
- ekala sam tebe. Moramo da razjasnimo neke stvari Roberte. Ovako vie
ne ide.
- Sa im sada nisi zadovoljna? Nisam stekao utisak da ti je neto falilo ovih
dana.
- I nije. Falio si mi ti. O tome hou da priamo. Ako ima nameru da me
zadri ovde trebalo bi da se ponaa kao da smo u braku.
- Ne vidim da sam te neim uvredio. Dao sam ti mnogo vie prostora nego
to bi to uinio neko drugi.
- Ne treba mi prostor. Zar ne vidi da vie ne znam ta u sa sobom? Hou
da imamo pravi brak i zajedniki ivot, a ne da budemo povremeni uesnici
u ivotu onog drugog.
- U redu. Imaemo pravi brak. Ako si sigurna da nee vie praviti gluposti,
spreman sam da zaboravim ono to si uradila. Jesi li sada zadovoljna?
- Nisam.
- ta jo hoe? upitao je nervozno.
- Hou da ponemo odmah. Ne misli valjda da sam ovde dola samo da
bih ula od tebe da e sve biti u redu. Hou da mi pokae podigla se na
kolena i smelo ga pozvala prstom da joj prie.


- Ne zna ta trai enon! Robertu su se usta osuila. Znao je da vie
nema nazad. Stigli su do take kljuanja. Priao joj je polako.
- Moda i ne znam, ali sam sigurna da e me ti nauiti rekla je i ponudila
mu usne.
Da nije malo pre toga bio u ledeno hladnoj vodi, Robert bi se onesvestio
od nagle vruine koja mu je grunula telom. Njegova mlada, neiskusna ena
mu se nudila i pokuavala da ga potpuno izbaci iz ravnotee. Dani
potiskivane elje za njom vratili su se kao bumerang. Uhvatio je za kosu i
povukao ka sebi.
- enon, ovo nije igra. Upozoravam te da nemam toliko strpljenja glas mu
je bio dubok i hrapav.
- Ja nisam traila strpljenje. U tvom sam krevetu, zar ne?
- Onda je vreme da te nauim sledeu lekciju poljubio je razornim
poljupcem. Onim od koga se kosti rastapaju.
Taj poljubac je nije pokolebao. Oseala je da je Robert strastan mukarac i
prijalo joj je to je toliko eli. ak nije imala nikakav strah od onoga to je
znala da e uslediti. Morala je da mu da poverenje jer on je bio taj koji je
mora voditi kroz neobuzdane talase strasti. Zato mu je uzvratila podstiui
ve razbuktalu vatru. Ruke su joj bile nemirne i podigla je njegovu tuniku,
pokuavajui da doe do vrste koe i miia koji su pulsirali pod njenim
dodirom.
Bez obzira to je oseao njenu spremnost, Robert je znao da ga ipak eka
muno savlaivanje. Njegova ena nije imala pojma ta je eka i zato ga je
podsticala da potpuno izgubi kontrolu. Nije mogao to da joj zameri jer je bila
previe neiskusna, a pokazivanje njene elje mu je davalo podstrek.


Kada ga je oslobodila tunike, a zatim svukla svoju spavaicu, shvatio je da
se stvari odvijaju prebrzo.
- enon, uspori malo. No je pred nama i nita neemo propustiti obasuo
joj je lice i vrat sitnim poljupcima. Moram da te upozorim da prvi put nije
ba prijatan.
Potpuno gluva na njegova upozorenja, enon je prilepila svoje telo uz
njegovo. Kako su oboje bili u kleeem poloaju, primakla se jo vie i
popela na njegove bokove. Taj intimni dodir nagih tela, izazvao je vrelinu u
njenom stomaku. Zato je nastavila da se trlja o njega.
Suoen sa tekim izazovom, Robert vie nije mogao da se odupre. Nije
imalo smisla odlagati neizbeno. Spustio je ruku izmeu njenih bedara i
shvatio da je u potpunosti spremna za njega. Poloaj u kome su se nalazili
bio je idealan da joj olaka prvo spajanje. Rairio je jo malo i namestio na
svoju mukost.
- Spusti se polako rekao je dok je drhtavim rukama pridravao njene
bokove.
Posluala ga je i im je osetila kako je ispunjava, zaustavila se i povukla
nazad. Ako je i mislila da joj treba predah, novi pritisak njegovih ruku na
njenim bokovima to nije dozvolio. Ubrzo je shvatila princip i sama se
sputala i podizala. Ve se navikla na nepoznatu ispunjenost i bolno slatki
oseaj kada bi stigli do prepreke koja ih je delila do potpunog spajanja.
Robert je ljubio bez prestanka i vetim prstima obraivao osetljive vrhove
njenih dojki.
U toj izmaglici ulnih oseanja, stigao je i in. Njeno sputanje i jedan
njegov moni prodor odozdo, uklonili su prepreku i sada je oseala kako je


ispunio u potpunosti. Oseaj jakog bola joj je zaparao utrobu i nije znala
kako da reaguje.
- Samo budi mirna Robert joj je proaputao na usnama. Ovo je bilo
neophodno. Nadam se da te nisam povredio vie nego to je nuno. Kada bol
popusti, sama se pomeraj kako eli.
Po tome kako mu je glas bio kriputav, mogla je da nasluti da mu je
jednako teko kao i njoj. Sama pomisao na njegovo suzdravanje i nenost,
uinila je da se osea mnogo bolje. Zato se polako pomerila, a pulsirajui bol
se pretvorio u neko potpuno novo oseanje.
- Ovo je udesno rekla je tiho i jo jednom ponovila pokret, pridravajui
se rukama za njegova mokra, glatka ramena.
- Znam ljubavi. Najgore je prolo. Obeavam da e svaki sledei put biti
samo uitak spustio je glavu i uzeo ruiasti vrak njene dojke u usta i
lagano ga zasisao.
Njegove rei i dodir vrelih, vlanih usta, potresli joj je telo, kao grom.
Naglo se opustila i smelije se pokrenula.
A Robert je ekao samo taj znak i pogurao je na jastuke, sputajui se
zajedno sa njom. Sada je mogao da se opusti i uiva u svojoj slatkoj enon.
Bila je njegova i taj oseaj ga je opijao. Kada se pokrenuo onako kako je
eleo ona je zastenjala i zarila mu nokte u kou. Sa takvim podsticanjem,
znao je da nee izdrati dugo. Zato je ubrzao jo vie, elei da zajedno
stignu do vrhunca.
Bila je nespremna za ono to je usledilo. Taman je pomislila da je stigla do
vrha nekog nepoznatog prostora, kada joj je um i itavo telo zahvatio talas
praskavih trzaja. Uzvinula se jo dalje, prihvatajui taj oseaj i putajui ga
da je nosi kao nabujala reka.


Noen istim doivljajem, Robert se prepustio najpotresnijem vrhuncu do
tada. Ono to je doivljavao nije se moglo porediti ni sa im do tada. Ba
kao i sve to je delio sa enon. Bila je potpuno njegova i ostae to zauvek.
Pao je preko nje i mokra tela su im se stopila.
enon se prva pribrala. Posle neobjanjivog doivljaja, oseala se ivom i
budnom. Mukarac koji je leao preko nje je bio njen. Oseala je da joj se
predao u potpunosti. Sada je mogla da prizna da ga je volela svim svojim
biem i znala je da e uiniti sve da i on zavoli nju. Vredelo je posvetiti ivot
tom uzvienom oseanju.
- Da li si dobro? upitao je i utisnuo joj poljubac na rame.
- I vie od dobrog. A ti?
- Oseam se sjajno. Iako sam predugo ekao ovaj trenutak, vredelo je svake
sekunde.
- Shvatiu to kao kompliment.
- To i jeste kompliment. Kada sam prvi put ugledao munje u tvojim oima,
znao sam da si ena po mojoj meri. Iako si tvrdoglava i samovoljna, ja bih te
ponovo odabrao.
- Megan mi je rekla da gortaci vole takve ene. Bila je u pravu. ini se da
hrabri ratnik kao to si ti ne bi uivao u nekoj mirnoj, poslunoj eni.
- Ne preteruj, draga. Ve sam ti rekao da samo u nekim delovima braka
treba da bude divlja.
- Shvatila sam to. Ba kao to sam shvatila da je glupo da se borim protiv
sebe. Jednom si mi rekao da e me naterati da progutam svaku runu re
koju sam ti izgovorila. Nema potrebe za tim. Spremna sam da sve povuem
jer je moja sudbina da budem tvoja nevesta. Volim te Roberte Meklijame.


- Volim i ja tebe, slatka moja nevesto. Ne sumnjam da e mi biti dobra
supruga. Nikada i nisam. Sada me poljubi i potvrdi svoju sudbinu.
- Vrlo rado Rekla je i prepustila se novoj plimi poljupca.
(Kraj)