CONTRACT DE INTERMEDIERE-CUMPARARE IMOBIL Incheiat astazi ________________ cu nr. __________ intre A.Societatea Comerciala “ DACICUS ”S.R.L.

, cu sediul in Timisoara, Str. Miorita nr.4, bl.1, cam.3, inregistrata la ORC J35/1588/11.05.2005, CUI 17781281,prin reprezentant legal DINU DANUTA denumit in continuare INTERMEDIAR si B.___________________________domiciliat in __________________________, str.______________________ nr._____ , bl._____, sc.______, ap._____, judet______________, identificat prin BI/CI/PASS seria_____ nr.________________ eliberat de___________________________la data de_________________ CNP________________________________ tel.nr.__________________________, denumit in continuare CLIENT Prezentul contract prevede urmatoarele clauze contractuale Art.1 Clientul a apelat la serviciile intermediarului in vederea vanzarii unui imobil descris astfel: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Art.2 Baza de date a intermediarului este strict confidentiala. Confidentialitatea informatiilor este o obligatie de ambele parti. Clientul se obliga sa nu furnizeze tertilor informatii din baza de date a intermediarului sub sanctiunea achitarii de daune. Art.3 Clientul raspunde de eventualele probleme juridice existente in legatura cu imobilul oferit spre vanzare si raspunde pentru evictiune si vicii ascunse in conformitatea cu legislatia in vigoare. Art.4 In schimbul prestarii serviciilor de intermediere imobiliara, clientul se obliga sa plateasca intermediarului un comision de ___% din valoarea de oferta a imobilului, echivalentul in lei la cursul BNR al zilei. Comisionul trebuie platit intermediarului in momentul in care clientul ajunge la intelegere cu cumparatorul privind pretul si conditiile predarii/primirii imobilului. Aceasta intelegere este realizata prin incheierea in prezenta intermediarului a unui antecontract de vanzare-cumparare. Art.5 In cazul in care clientul cesioneaza un drept real asupra imobilului ce face obiectul prezentului contract, mentionat in ANEXA 1, nu respecta confidentialitatea informatiilor primite prin intermediar si se sustrage de la plata comisionului, va fi obligat sa

plateasca daune in valoare de__________EURO, echivalentul in lei la cursul BNR al zilei. Art.6 In situatia in care clientul nu cesioneaza un drept real asupra imobilului mentionat in ANEXA 1 nu este obligat la plata comisionului catre intermediar. Art.7 Denuntarea unilaterala a contractului nu il exonereaza pe acesta de plata serviciilor prestate de catre intermediar, daca ulterior se dovedeste ca imobilul a fost cumparat de client sau de o terta persoana ce a folosit informatiile din baza de date a intermediarului. Art.8 Prezentul contract produce efecte si in situatia in care clientul insotit de intermediar realizeaza ad-hoc o tranzactie de vanzare. Art.9 In cazul in care plata imobilului se face prin credit bancar, documentele necesare in vederea incheierii contractului de vanzarecumparare sub forma autentica vor fi puse la dispozitia bancii de catre vanzatori si cumparatori. Art.10 ______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Prezentul contract este redactat in 2 exemplare, unul pentru fiecare parte. Clientul se declara de acord ca ANEXA 1 sa fie redactata intrun singur exemplar, pentru garantarea secretului bazei de date al societatii. INTERMEDIAR VANZATOR