CONTRACT DE AGENŢIE IMOBILIARĂ

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 509/2002 privind agenţii comerciali permanenţi şi cele referitoare la mandatul comercial cuprinse în art. 374 - art. 404 Cod Comercial, I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1............................................................................................................................, cu domiciliul/sediul social în localitatea ....................................., str. .............................. nr. ....., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ ....................................., avand BI/CI seria ........... nr.........................................../înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ....................................., sub nr. ................... din ............................., cod fiscal nr. ........................... din ....................................., având contul nr. ............................................................, deschis la ................................................, existând şi funcţionând potrivit legislaţiei statului ....................., reprezentată de ............... ................................., cu funcţia de ................................, cetăţean ......................................, posesor act de identitate/paşaport ........................, în calitate de COMITENT, şi 1.2. S.C. DACICUS S.R.L, cu sediul în Timişoara, Str. Miorita nr.4, bl.1, parter, camera 3, jud.Timis, inregistrata la ORC Timis cu nr. J35/1598/2005, CUI 17781281, valabil reprezentată prin DINU DANUTA, în calitate de AGENT, au convenit asupra următoarelor: II. DEFINIŢII Prin agent imobiliar , denumit în continuare agent imobiliar, se înţelege persoana juridică, care, în calitate de intermediar independent, este împuternicit în mod statornic să negocieze şi să încheie tranzactii imobiliare în numele şi pe seama comitentului. Prin comision se înţelege orice formă de remuneraţie al cărei cuantum se obţine prin raportare la volumul sau la valoarea operaţiunilor. Prin forţă majoră se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, independentă de voinţa părţilor, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă. III. OBIECTUL CONTRACTULUI Comitentul, prin prezentul contract, împuterniceşte pe agent să negocieze şi să încheie contracte de vânzare-cumpărare, având ca obiect vânzarea imobilelor puse la dispoziţie

de el (comitent), prevăzute în anexa la prezentul contract, către terţi, activitate ce se va desfăşura în contul comitentului. IV. STATUTUL AGENTULUI Agentul acţionează în calitate de intermediar independent şi nu este prepusul comitentului. VI. DURATA CONTRACTULUI Contractul se încheie pe o durată de ............................ luni, începând cu data de ............................ până la data de .......................................... / pe perioadă nedeterminată. Părţile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea, în scris, a unui act adiţional semnat de ambele părţi contractante. Contractul de agenţie pe durată determinată care continuă să fie executat de părţi după expirarea sa se consideră transformat automat într-un contract pe durată nedeterminată. VII. REGIUNEA GEOGRAFICĂ Împuternicirea acordată agentului se exercită în sectorul geografic situat în ........................................................................................................................................... .......... . Contractele încheiate în temeiul împuternicirii îşi vor produce efectele numai pe suprafaţa regiunii astfel determinate. VIII. PLATA COMISIONULUI Comitentul va plăti agentului un comision de .............. % din valoarea fiecărui contract încheiat de agent, în contul şi pe numele comitentului. Dreptul la comision se naşte la data la care se îndeplineşte una dintre următoarele condiţii: a) comitentul îşi execută obligaţiile contractuale faţă de terţa persoană prin transferul proprietatii; b) comitentul ar fi trebuit să îşi execute obligaţiile contractuale potrivit convenţiei sale cu terţa persoană; c) terţa persoană îşi execută obligaţiile contractuale prin plata pretului. Dreptul la comision se naşte cel mai târziu la data la care terţa persoană îşi execută obligaţiile sau ar fi trebuit să le execute, dacă comitentul şi-ar fi executat în mod corespunzător obligaţiile sale. Comisionul se datorează şi pentru operaţiunile încheiate, dar la a căror executare părţile au renunţat. În caz de executare parţială din partea terţei persoane, agentul este îndreptăţit doar la plata unei cote-părţi din comision, proporţională cu suma încasată de comitent. Dreptul la comision se stinge numai dacă şi în măsura în care operaţiunea încheiată între comitent şi terţa persoană nu se execută şi numai dacă pentru această neexecutare nu se poate reţine vreo culpă în sarcina comitentului.

Plata comisionului stabilit se face astfel: a) La data ..................................................................................................; b) Locul ................................................................................................... c) Modalitatea de plată .......(cash/virament in contul)..................................................... . Plata comisionului se va efectua în lei, la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României din ziua efectuării plăţii. IX. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE Obligaţiile comitentului: a) comitentul este obligat să acţioneze cu bună-credinţă şi cu diligenţa unui profesionist. b) să întocmească listele de preţuri pentru produsele ce urmează a fi vândute de agent şi să le transmită acestuia; c) să pună la dispoziţie agentului în timp util şi într-o cantitate corespunzătoare proiecte, extrase de carte funciara, titluri de proprietate, cataloage, tarife şi orice alte documente necesare agentului pentru executarea împuternicirii sale, referitoare la bunurile comitentului; d) să aducă la cunoştinţa agentului condiţiile comerciale dorite cu privire la preţ, modalitate de plată etc.; e) să acorde asistenţă tehnică în perioada negocierilor, prin delegarea de specialişti împuterniciţi; f) să avizeze proiectul de contract de vânzare-cumpărare pe care agentul l-a negociat şi urmează să-l încheie în numele său; h) să execute obligaţiile contractuale din contractele încheiate de agent pe numele său; i) să achite comisionul cuvenit agentului, în condiţiile prezentului contract; j) să garanteze pentru orice evictiune si vicii ascunse bunurile şi să asigure, predarea acestora; k) să anunţe agentul cu privire la evenimentele fortuite sau de forţă majoră intervenite în perioada derulării contractului şi să notifice încetarea lor, împreună cu actele atestatoare; l) să îl informeze pe agent în timp util despre acceptarea, refuzul ori neexecutarea unei operaţiuni imobiliare negociate şi încheiate de agent; m) să participe alături de agent la soluţionarea litigiilor provenind din reclamaţii ale terţilor cu care au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare. Obligaţiile agentului: a) agentul este obligat să acţioneze cu bună-credinţă şi cu diligenţa unui profesionist; b) să negocieze şi să încheie contracte de vânzare-cumpărare pe suprafaţa regiunii determinate în prezentul, pentru imobilele menţionate în anexa nr. ..... la prezentul contract, în numele şi pe contul comitentului; c) să informeze terţii cu care încheie contracte de vânzare-cumpărare despre calitatea sa de agent;

d) să se informeze asupra solvabilităţii şi credibilităţii terţilor, înainte de încheierea contractelor de vânzare-cumpărare; e) să respecte în mod corespunzător instrucţiunile rezonabile primite de la comitent, ţinând seama de caracterul imperativ, indicativ sau facultativ al acestora; f) să consulte permanent comitentul, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, în timp util, să ia decizia cea mai bună, astfel încât să nu prejudicieze în nici un fel comitentul; g) să transmită comitentului, spre avizare, proiectele de contracte şi să-l informeze pe acesta asupra comenzilor şi cererilor de ofertă primite; h) la cererea comitentului, să remită, într-un interval de timp scurt, copii după comenzi, cereri de ofertă, informaţii şi înscrisuri privind credibilitatea şi bonitatea terţilor; i) să prezinte comitentului un raport lunar în care va indica lista clienţilor şi cifra de vanzari realizată, spre a facilita calculul indemnizaţiei cuvenite în caz de reziliere a contractului; j) să comunice comitentului cifra de vanzari nerealizată şi consecinţele nerealizării; k) să efectueze periodic studiul pieţei, să participe la manifestaţiile comerciale pentru promovarea bunurilor comitentului; l) să comunice comitentului, în termen de .............. ore de la încheierea fiecărui contract încheiat, copia acestuia, astfel încât comitentul să beneficieze de timpul util pentru executarea contractului în condiţii normale; m) să nu divulge terţelor persoane know-how-ul, secretele de vanzare, inclusiv marketing-ul, furnizate de comitent, atât pe durata contractului, cât şi ulterior. n) să îl înştiinţeze de îndată pe comitent despre reclamaţiile privitoare la viciile bunurilor şi despre măsurile de asigurare solicitate în interesul comitentului. X. CLAUZA DE NECONCURENŢĂ Agentul se obligă să nu încheie contracte de agenţie imobiliara cu alţi comitenţi care-şi desfăşoară activitatea în regiune. Comitentul se obligă să nu încheie contracte de agenţie imobiliară cu alţi agenţi care-şi desfăşoară activitatea în regiune şi nici să nu vândă el însuşi bunurile în regiune. XI. FORŢA MAJORĂ Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ....................... (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. Dacă în termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XII. CLAUZA PENALĂ În cazul în care comitentul nu achită agentului comisionul conform condiţiilor prezentului contract, acesta se obligă să plătească agentului o penalitate de .............. % din suma datorată, pe zi de întârziere. XIII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE Informaţiile pe care le obţin părţile ca efect al executării prezentului contract sunt strict confidenţiale. Sunt confidenţiale următoarele informaţii: a) situaţia financiară; b) proiectele de afaceri; c) bunurile imobiliare nelivrate pieţei; d) tehnicile de vanzare; e) alte informaţii care reprezintă poziţia pe piaţă a comitentului De asemenea, sunt confidenţiale şi următoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispoziţia agentului / comitentului: ....................................................................................................................... . Agentul / comitentul poate dezvălui informaţii sau poate pune la dispoziţie documente dintre cele menţionate anterior numai persoanelor implicate în executarea clauzelor prezentului contract. Încalcarea prevederilor acestei clauze obligă la plata unor despăgubiri astfel: ............................................................................................................... Exonerează de răspundere următoarele situaţii: a) dacă informaţiile erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de la ..................................; b) informaţia a fost primită dintr-o sursă neconfidenţială; c) dezvăluirea informaţiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta; d) informaţia era de circulaţie publică la data dezvăluirii ei; e) a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. XIV. NOTIFICĂRI În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. XV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral/unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi: - nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. .........., din prezentul contract; - este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract; - cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi; - îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract. De asemenea, contractul încetează în termen de ........ zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă uneia din părţi că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ......... zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele. XVI. CLAUZE FINALE Prezentul contract de agenţie comercială, inclusiv modificările şi adăugările ulterioare, poate fi probat numai prin înscris, atât în raporturile dintre părţi, cât şi faţă de terţi. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ................................, într-un număr de ............... exemplare originale, câte unul pentrul fiecare parte. COMITENT, ................... Reprezentanţi legali, ............................... AGENT IMOBILIAR, .............. Reprezentanţi legali, ...............................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful