You are on page 1of 5

III.

DEGREE : Bachelor in Secondary Education


IV. COURSE TITLE: Fil. 111. Introduksiyon sa Pag-aaral ng Wika
V. COURSE DESCRIPTION: Tumatalakay sa mga teoryang (sikolohikal, sosyolohikal, antropolohikal, linggwistik,
atb.) na nakaiimpluwensya sa pagkatuto/pagtuturo ng wika

VI. CREDIT: 3 yunit
VII. NO. OF CONTACT HOURS/WEEK : 3 oras
VIII. COURSE OBJECTIVES:
Sa katapusan ng kurso, inaasahan ang mga mag-aaral na:
A. Maioahayag ang kahalagahan ng pag-aaral ng wika
B. Matukoy ang mga teorya ng pagkakaroon ng wika.
C. Matalakay ang mga makrong kasanayan sa wika
D. Makabuo ng mga salita, pangungusap at akda batay sa natutunang mga pamantayan.
IX. COURSE REQUIREMENTS/EVALUATIVE MEASURES:
A. Maikling Pagsusulit/Pagsasanay/Attendance/Proyekto/ Praktikum .60%
B. Kalagitnaang Pagsusulit (Mid-term)P inal na Eksaminasyon).40%
KABUUAN.100%


Pangkaalaman Panaho
n
Inaaasahang Ibubunga Pamamaraan ng
Pagtuturo
Kagamitang
Panturo
Pagpapayaman ng
Gawain
Pagpapahalaga
I. Oryentasyon:
1. Misyon, layunin ng
Unibersidad

2. Deskripsiyon saklaw at
nilalaman
3 oras 1. Naipapahayag ang layunin ng
unibersidad para sa mga mag-aaral
at mga aasahan ng unibersidad
mula sa kanila.
2. Nailalahad ang mga kasanayang
matatamo sa kurso.
Tanong sagot/
Palitang-kuro
Mga aklat (Batayan
at Sanggunian)
Pagsipi ng mga awtor ng
mga aklat na sanggunian
Pagpapasulat ng
opinion hinggil sa
paksa.
Kabanata I:
1. Wika
a. Wika: Katuturan at
Katangian

b. Mga Teorya ng
Pinagmulan ng Wika

c. Kahalagahan ng wika

d. Mga Tungkulin ng wika

e. Antas ng Wika


10 oras


1. Nabibigyang katuturan ang Wika.

2. Nailalarawan ang wika
.
3. Naipaliliwanag ang bawat teorya ng
pinagmulan ng wika.

4. Naipahahayag ang kahalagahan ng
wika

5. Natutukoy ang tungkulin ng wika.

6.
7. Nasusuri ang wika ayon sa antas.

Palitang kuro

Tanong sagot

Pangkatang
Gawain

Paggragradong
talakayan

Isahang gawain

Batayang aklat

Pamphlet

Pagsagot sa mga
aktibiti


Pagsulat ng opinion sa
pinagmulan ng wika


Paggawa ng dayalog


Pagsusulit oral at
pasulat


Kabanata II: Wikang Pambansa
a. Kasaysayan ng Pag-unlad
ng Wikang Pambansa sa
Pilipinas
b. Tagalog, Pilipino, Filipino:
May Pagkakaiba ba?
c. Kasaysayan ng Alfabeto at
Ortografiyang Filipino

8 Oras


1. Nailalahad ang pagkakasunud sunod
ng pag-unlad ng wika

2. Napaghahambing ang pagkakaiba
iba ng Tagalog, Filipino at Pilipino

3. Naisasalaysay ang kasaysayan ng
Alfabeto at ortografiyang Filipino
Pangkatang
Gawain

Tanong Sagot

Pangkatang-
talakayan
Pagsasagawa sa
Aktibiti Bilang 8 at
9
Pagbubuod sa
pamamagitan ng
paggamit ng aktibiti
bilang 9

Pagbubuod sa
pamamagitan ng
semantic webbing
Paggragradong
talakayan

Pagsusulit
Kabanata III. Dalawang Uri ng
Komunikasyon
a. Verbal
a.1. Kahulugan
a.2. Paraan ng
pagpapakahulugan sa berbal
na komunikasyon.

b. Di-Verbal na Komunikasyon
b.1. Kahulugan
b.2. Ibat-ibang anyo ng ng di
berbal na komunikasyon

b.3. Itnograpiya/ Itnograpi
1. Nabibigyang kahulugan ang verbal na
komunikasyon.

2. Nakapagbibigay ng tamang
kahulugan ang mga pahayag.

3. Nabibigyang kahulugan ang di berbal
na komunikasyon.

4. Nakapagpapahayag ng sa
pamamagitan ng paggamit ng mga
anyo ng di berbal na komunikasyon

5. NaPagpapalitang-
kuro

Pangkatang
Gawain

Powerpoint
Presentation


Paggammit ng mga
larawan

Pagguhit ng kanilang
damdamin
Markahang
pagsusulit


Oral at pasulat na
pagsusulit


Kabanata IV. Ang Apat na
Makrong Kasanayan

Panimula

b.. Pakikinig
a.1. Bahagi ng Tainga
a.2.Kahalagahan ng pakikinig
a.3. Pamaraan sa mabuting
pakikinig.

a.4. Mga Uri ng Tagapakinig
a.5.Mga elementong
Nakaiimpluwensiya sa
Pakikinig
7 oras

1. Maibigay ang kahalagahan ng apat na
makrong kasanayan sa pag-aaral ng
wika.

2. Mabigyang kahulugan ang pakikinig


3. Mailalarawan ang mga uri ng
tagapakinig

4. Mabanggit ang mga
nakakaimpluwensiya sa pakikinig

Pangkatang
Gawain


Palitang- kuro


LaroMga larawan


Video clips


Pagtatala ng mga
mahahalagang detalye
sa napakinggang mga
pahayag.


Oralat pasulat na
pagsusulit


b. Pagsasalita
b.1. Mga bahagi ng bibig.
b.2. Kahalagahan ng
pagsasalita

b.3, Mga Pangangailangan sa
mabisang pagsasalita

b.4. Mga Kasangkapan sa
Pagsasalita

b.5. Limang Dimensiyon sa
Pagsasalita
7 oras
1. Natutukoy ang mga bahagi ng
bunganga.

2. Nailalahad ang kahalagahan ng
pagsasalita

3. Nailahad ang mga kasangkapan sa
Pagsasalita.

4. Nasusuri ang ang mga kasanayan sa
pagbasa ayon sa dimensiyon.

Diyalogo

Pagpapalitang
kuro

Pangkatang
talakayan


Powerpoint
Presentation
Pagbigkas ng tula


Dula-dulaanOral na pagsusulit
c. Pagbasa
c.1. Kahulugan at Kahalagahan ng
Pagbasa

c.2. Apat na hakbang ng pagbasa

c.3. Mga Uri ng Pagbasa

c.4.Mahalagang Kasanayan sa
Pagbasa

c.5. Limang Dimensiyon sa
Pagbasa1.Natutukoy ang kahalagahan ng
pagbasa

2. Nasusuri ang mga kasanayan ayon sa
dimensiyon sa pagbasa

3. Nakapagsasagawa ng mga hakbangin
tungo sa pataas na dimensiyon ng
pagbasaPagpapabasa
Mga babasahin


Pagsulat ng reflection
hinggil sa nabasa


Oral na pagsusulit

Badayos, Paquito B. (2010). Yaman ng Pamana. Vibal . Publishing House Inc.
Badayos, Paquito B. (2000). Filipino sa Ibat-ibang Disiplina. Grandwater Publication and Research Corporation, Quezon City.
Tumangan, Alcomtizer P. et al. (1997) Retorika sa Kolehiyo. Grandwater Publication and Research Corporation, Quezon City.
Palazo, Maribel Z. et. Al. (2012). Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik (Worktext). IPM Publishing Kuliat Tandang Sora, Quezon City
Lachica, Veneranda S. Ph.D. (2005). Komunikasyon at Linggwistika. Rex Printing Company Inc. 84-86 P. Florentino S. Quezon City.
Santiago, Alfonso O. (2007). Panimulang Linggwistika. Rex Printing Company Inc. 84 86 P. Florentino St. Quezon City.
http://www.slideshare
Http://aha.tusda
http://mamsha.tripod.com/id22.html

Inihanda ni:CRISELDA G. SARIO
Propesor
Siniyasat at Inirekomenda ni:ROSITA P. ABUBO
Dean
d. Pagsulat
d.1. Kahulugan ng Pagsulat
d.2. Kahalagahan ng Pagsulat
d.3. Proseso ng Pagsulat
d.4. Pamaraan ng Pagsulat
d.5. Mga Bahagi ng Pagsulat1.Nabibigyang kahulugan ang pagsulat

2.Nailalahad ang proseso ng pagsulat

3.Nakakasulat ng mga kaisipan at
saloobinPangkatang
Gawain

Pagtatalakayan


Powerpoint
PresentationPagsulat ng ibat-ibang
genre ng pagsulat

Maiikling pagsusulit

Markahang
pagsusuliy