Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació

1

1a Prova d’Avaluació Continuada
Estudiant: Jaume Villarreal Quintana
Exercici 1 (50%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A x x x x x
B x x
C x x
D x x x x x

Per a cada pregunta teniu un enunciat amb quatre respostes possibles. Sota de la pregunta hi ha
la casella per a què hi poseu l’identificador i text de la resposta o respostes seleccionades, i a
continuació un espai per a les vostres justificacions.Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


2

Enunciat
Pregunta 1
De les següents característiques, quines són pròpies d’un projecte?
A) Té recursos limitats.
B) Serveix per a mantenir el negoci.
C) Té un inici i un final.
D) És únic i irrepetible.
Resposta
A) Té recursos limitats.
C) Té un inici i un final.
D) És únic i irrepetible.
Justificació Si ens remetem a la definició de projecte constatarem una sèrie de punts
que cal tenir en consideració:
 un projecte és un conjunt d'activitats que es desenvolupa en un
temps concret.
 un projecte és un conjunt d'activitats que es desenvolupa per
obtenir un resultat únic.
Així doncs, es pot afirmar que:
 un projecte haurà de tenir en compte la temporalitat, sent
aquest un dels elements clau que el diferencien d'altres tipus
d'activitats.
 un projecte s'implementarà per donar resposta a un problema o
millora concreta, fet que el dotarà d'una singularitat pròpia.
El tema dels recursos mereix un apunt especial. Bo i que no apareix de
manera directa en la definició de projecte, sí forma part de les dimensions
que el conformen.
Derivat d'aquesta premissa, caldrà contemplar la limitació de recursos, ja
que desenvolupar una activitat complexa d'aquestes característiques
comporta una sèrie de processos que generen costos de tot tipus a una
organització.
Dit això, no es pot obviar que qualsevol projecte suposa una oportunitat de
millora per a una empresa, fet que incideix directament en el manteniment
d'una empresa. Malgrat tot, aquest apunt cal considerar-lo la conseqüència
natural de la correcta implementació d'un projecte, no pas una
característica pròpia de la seva naturalesa.Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


3

Enunciat
Pregunta 2
Quines són les raons més importants, o més esmentades, a l’hora
d’enumerar possibles causes de fracàs en els projectes TIC?
A) Valoració incorrecta de l’abast del projecte.
B) Falta de coneixement tècnic per part de l'equip.
C) Gestió del projecte deficient o inadequada.
D) Falta de comunicació amb el client/equip de treball.

Resposta
A) Valoració incorrecta de l’abast del projecte.
C) Gestió del projecte deficient o inadequada.
D) Falta de comunicació amb el client/equip de treball.
Justificació La relació de causes freqüents de fracàs en els projectes TIC pot arribar a
ser llarga. Bo i així, de totes les raons possibles, les tres esmentades a sobre
són les que, de manera més estable, es perfilen com les causes més
importants de fracàs en projecte tecnològic.
La raó més freqüent de les tres és una gestió deficient del projecte, seguida
de la falta de comunicació amb el client/equip de treball i de la valoració
incorrecta de l'abast del projecte.
D'aquesta llista es pot deduir que en un projecte hi ha una sèrie d'elements
crítics que han de ser atesos acuradament, ja sigui per part del director del
projecte, ja sigui per part de les persones implicades en alguns d'aquests
processos.
Parlant en termes de cicle de vida d'un projecte, serà molt important fer un
bon treball de planificació que permeti traçar, de la manera més ajustada
possible, les característiques del projecte i el seu abast.
És el moment de valorar les característiques objectives del repte i obtenir
un acord sobre els termes del mateix. Un cop arribat a aquest punt caldrà
generar el document detallat d'abat o scope definition. Una desviació
considerable en aquest punt pot convertir l'etapa d'execució en un fracàs
important.
Per altra banda, serà bàsic fer un seguiment acurat de la gestió del projecte
en totes les seves etapes, sobretot en l'etapa d'execució, paper aquest que
recau directament sobre el director i l'equip amb què es coordina. Tasca
seva serà recollir qualsevol possible desviació per tal de gestionar i
documentar rigorosament els canvis, reconduint les activitats i la
temporalitat, si s'escau. Una gestió deficient d'aquest aspecte central pot
condemnar un projecte al fracàs.
Finalment s'ha de contemplar amb atenció els canals de comunicació que
Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


4

s'estableixen amb el client i amb els equips de treball. En el primer cas
perquè és el client qui determina i aprova en darrer cop els objectius i la
durada, així com les modificacions que calgui dur a terme. En el segon cas
perquè el desenvolupament del projecte requereix altes dosis de
coordinació entre els diferents equips de treball. Cal tenir present que hi ha
àrees de vital importància que interactuen entre elles i s'influeixen
mútuament.
La falta de coneixement tècnic per part de l'equip també entra dins de la
llista de possibles causes de fracàs, bo i que no està inclosa dins de les tres
principals. En aquest cas, aquesta causa afecta més directament a la
metodologia de producció que no pas a la del projecte.
Una deficient formació professional de l'equip afecta en primera instància
al desenvolupament directe de l'activitat requerida. A posteriori, les
incidències causades per aquest desenvolupament deficient afectaran
altres àrees del projecte mateix, com ara el cronograma, el pressupost o la
gestió de la qualitat.
Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


5


Enunciat
Pregunta 3
Quina de les fases d’un projecte té un major cas d’incertesa?
A) El tancament.
B) La iniciació.
C) El seguiment.
D) L’execució.

Resposta
D) L’execució.
Justificació Etapes com la d'iniciació o el tancament estan subjectes a la coordinació
d'un grup reduït de persones on l'adjudicació de recursos i la gestió
d'equips encara no és un element clau. Per aquest motiu, a diferència
d'altres etapes amb característiques més estables, l'etapa d'execució és un
exercici permanent de preparació de plans d'acció més detallats.
Un cop establertes les bases sòlides al llarg de les etapes anteriors, amb
l'execució arriba el moment de posar en marxa tot l'engranatge que farà
passar el projecte de la teoria a la pràctica. Aquesta implementació
sincronitzada de recursos humans, temporals i materials és la que, de
maner inherent, comporta problemes, desajustos i imprevistos.
Així doncs, aquesta etapa es converteix en la que té un major grau
d'incertesa i que demanarà exercicis de replantejament i maneig de
persones i incidents. La correcta gestió del canvi, tant a nivell de personal
com de recursos o objectius, serà bàsica en aquest moment. Això justifica la
dedicació de recursos experimentats que puguin donar respostes àgils i
acurades als reptes que vagin sorgint.
Queda clar, doncs, que l'execució és un bany de realitat en què es progressa
a base d'experiència, repetició i reptes progressius.

Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


6


Enunciat
Pregunta 4
Quin dels següents elements no és un lliurable de la gestió de projectes?
A) El codi font d’una aplicació.
B) El calendari del projecte.
C) El pla de gestió de riscos.
D) El pla de qualitat.

Resposta A) El codi font d'una aplicació.
Justificació Dins de l'àmbit de la gestió, es consideren lliurables tots aquells resultats
del projecte que seran tangibles en cadascuna de les àrees de coneixement
que composen l'arquitectura d'un projecte. Així doncs:
 el calendari constitueix un dels lliurables bàsics de l'àrea de
gestió del temps.
 el pla de gestió de riscos és un dels lliurables bàsics de l'àrea de
gestió de riscos.
 el pla de qualitat és el lliurable més important de l'àrea de gestió
de la qualitat.
Aquesta pregunta, però, podria dur a equívoc si es confonen dos termes
que van de la mà però no es poden barrejar: projecte i producte. D'entrada
cal diferenciar entre l'abast del projecte i l'abast del producte final:
 l'abast del projecte ha de quedar suficientment definit a l'inici.
 l'abast del producte ha de tenir refinaments successius.
El primer gestiona de manera interna tot el funcionament fins arribar al
final. El segon se cenyeix al resultat final i és el que podran gaudir els
usuaris. El codi font queda circumscrit dins de l'àmbit del producte, no tant
del projecte en si.
Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


7


Enunciat
Pregunta 5
Durant la gestió d’un projecte, la descomposició dels treballs en parts més
petites o EDT, es porta a terme a l’etapa de:
A) Execució.
B) Planificació.
C) Definició detallada de l’abast.
D) Seguiment i control.
Resposta B) Planificació.
Justificació Durant aquesta etapa s'estableix el full de ruta que marcarà tant la direcció
com el temps necessari per a dur a terme el mandat. En molts casos, però,
el projecte pot adquirir unes dimensions tan considerables que es
desaconsella afrontar la seva seqüenciació a nivell 'macro'.
Per aquest motiu, durant l'etapa de planificació se separa la planificació
estratègica del projecte de la planificació operativa, generant les següents
dinàmiques:
 planificació estratègica: descomposició dels treballs en base a
una estructura de distribució de treballs o paquets (EDT).
 planificació operativa: descomposició de l'EDT en activitats, que
al seu torn interactuen amb la gestió de costos mitjançant el
pressupost.
L'etapa d'execució serà, al seu torn, el moment de dur a terme, segons les
fites establertes, les activitats derivades de l'EDT, dinàmica que estarà
sotmesa a un control i un seguiment iteratiu i permanent.
Finalment, cal puntualitzar que la definició detallada de l'abast, altrament
coneguda com scope definition, no es pot considerar una etapa com a tal,
sinó com el producte més important resultant de l'etapa de planificació.

Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


8


Enunciat
Pregunta 6
En quin dels següents grups de processos es crea la definició detallada de
l’abast?
A) En l’execució.
B) En la iniciació.
C) En la de seguiment i control.
D) Cap resposta de les anteriors és correcta.

Resposta D) Cap resposta de les anteriors és correcta.
Justificació La definició detallada d'abat o scope definition és el document que es
genera després de revisar i obtenir un acord sobre els termes principals del
projecte, procés que es desenvolupa durant l'etapa de planificació.
A partir d'aquesta definició es podrà separar la planificació estratègica de la
planificació operativa, amb la consegüent fragmentació de la càrrega de
treball en paquets (EDT) i activitats. Òbviament, ni l'etapa d'iniciació ni
l'etapa d'execució poden contenir o produir aquest document.
En el primer cas perquè l'etapa d'iniciació se situa en l'estadi inicial i
comporta l'aprovació del projecte i la definició inicial de l'abast, pas previ a
l'etapa de planificació.
En el segon cas perquè l'etapa d'execució se centra en la gestió diària i té
com a referent el document sorgit de l'etapa de planificació. Això també
permet descartar l'etapa de seguiment i control, que es desenvolupa de
manera paral·lela a la resta d'etapes.
Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


9


Enunciat
Pregunta 7
Quines de les següents accions no aplica a la gestió de compres?
A) Administrar contractes.
B) Controlar l’abast.
C) Planificar les compres.
D) Assegurar que els contractes encaixin amb les necessitats del projecte.

Resposta B) Control de l'abast.
Justificació La gestió de compres engloba tota l'administració del projecte. Aquesta
àrea s'encarrega de gestionar les compres i els contractes, tant entre els
proveïdors i el client com entre els proveïdors i altres contractistes
involucrats en el projecte, alhora que s'assegura que els contractes
s'ajusten als requeriments del projecte.
Així doncs, el control de l'abast escapa dels processos propis d'aquesta
àrea, procés que recau en l'àrea de gestió de l'abast. És en aquesta àrea on
s'inclouen tots els processos i activitats necessàries per a assegurar el que
s'ha de fer i el que no s'ha de fer.
Cal tenir present que aquesta àrea gestiona l'aspecte més crític de
qualsevol projecte. És per això que la definició de l'abast a l'inici del
projecte i el control de canvis al llarg del seu desenvolupament són els
processos més importants a tenir en compte.
Tal i com s'ha exposat a la resposta de la pregunta 1, la correcta definició de
l'abast constitueix el procés de planificació més important, ja que totes les
altres àrees en depenen directament i interactuen segons aquesta definició.Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


10


Enunciat
Pregunta 8
Quines de les següents consideracions no són aplicables a l’àrea de
coneixement de la gestió de temps?
A) Fer el control del cronograma.
B) Desenvolupar el cronograma.
C) Calcular la durada de les activitats.
D) Determinar el pressupost.
Resposta D) Determinar el pressupost.
Justificació L'àrea de gestió del temps inclou els processos necessaris per assegurar que
el projecte i les fites parcials s'assoleixen d'acord amb les restriccions
temporals establertes. A efectes pràctics té dues dimensions:
 gestió de la duració de tasques (dimensió interna).
 control del cronograma i de les seves fases (dimensió contractual).
A més, produeix el model de cronograma o calendari que inclou les dades
que s'hi han fet servir i els criteris i mètodes emprats.
Queda clar que no correspon a aquesta àrea dur a terme el règim
pressupostari que regirà el projecte. Aquest procés se circumscriu a l'àrea
de gestió de costos, que inclou tots els processos relacionats amb
l'estimació, la preparació i el control del pressupost.Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


11

Enunciat
Pregunta 9
De les següents consideracions, quines són aplicables a l’àrea de
coneixement de la gestió dels recursos humans?
A) Assignar tècnics al projecte.
B) Establir les tarifes de venda aplicables als recursos emprats en el
projecte.
C) Desenvolupar l’equip del projecte.
D) Establir el registre d’interessats.

Resposta A) Assignar tècnics al projecte.
Justificació L'àrea de gestió de recursos humans engloba tots els aspectes
d'organització i distribució de responsabilitats per a les fites, activitats i
tasques relacionades amb el capital humà, tasques entre la que s'hi inclou
l'assignació de personal.
La resta de consideracions esmentades en l'enunciat no pertanyen, doncs, a
aquesta àrea. L'establiment de tarifes de venda interactua amb les àrees de
gestió de compres i gestió de costos, amb el benentès que aquests costos
depenen tant de la durada de les tasques com del cronograma a nivell
contractual.
Per la seva banda, l'establiment del registre d'interessats queda emmarcat
dins de l'àrea de gestió de la comunicació. Es duu a terme durant l'etapa
d'iniciació i tracta d'identificar persones del client que tenen interès o
influència en el projecte.
Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


12

Enunciat
Pregunta 10
A quina àrea de coneixement pertany el procés de fer l’assignació de
recursos del projecte?
A) Gestió de la integració.
B) Gestió de l’abast i gestió dels costos.
C) Gestió de la qualitat.
D) Gestió de canvis.

Resposta A) Gestió de la integració.
Justificació A excepció de l'àrea de gestió de la integració, cap altra àrea disposa de la
informació necessària per a fer una assignació de recursos lògica i eficient.
 L'àrea de gestió d'abast inclou tots els processos i activitats
necessaris per a assegurar el que s'ha de fer i el que no s'ha de
fer, definint l'abast a l'inici del projecte i el controlant de canvis
al llarg del seu desenvolupament.
 L'àrea de gestió de costos inclou tots els processos relacionats
amb l'estimació, la preparació i el control del pressupost.
 L'àrea de gestió de la qualitat inclou tots els processos i les
activitats que determinen les polítiques relacionades amb la
qualitat, tant de conformitat amb els estàndards com de
satisfacció del client.
A diferència de la resta d'àrees de coneixement, l'àrea de gestió de la
integració inclou els processos necessaris per identificar, definir i coordinar
tots els diferents processos que conformen el projecte, basant-se en la
informació generada per la resta d'àrees implicades.
Donada la seva naturalesa global, aquesta és la tasca per excel·lència del
director, ja que aquestes responsabilitats no poden ni han de ser delegades.
Així doncs, el director i el seu equip són responsables de:
 analitzar i comprendre els problemes sorgits.
 identificar les informacions rellevants provinents de cada àrea.
 dur a terme les activitats que produeixen l'abast del projecte.
 mesurar i controlar els rendiments dels projecte per assegurar el
compliment del pla.
Aquest plantejament permet observar que tant el director com el seu equip
tenen una visió panoràmica de les fortaleses i les febleses que el projecte
experimenta en cada moment.
Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


13

Així doncs, l'àrea d'integració s'encarrega establir sinergies productives
entre la resta d'àrees del projecte i és responsabilitat seva assignar els
recursos disponibles en funció de tota la informació analitzada.
D'aquesta manera, l'àrea de gestió de la integració interactua amb altres
àrees directament involucrades en la gestió de recursos, com ara l'àrea de
gestió de costos, de temps o de compres i contractes i pren les decisions
pertinents.


Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


14

Exercici 2
1) Enumereu els quatre elements crítics de la gestió d’un projecte, descriviu-los i
analitzeu les seves interrelacions. (20%)

Els quatre elements crítics de la gestió d'un projecte són l'abast, la qualitat, el temps i
el cost.

ABAST  és la declaració explícita del que es farà i del que no es farà.
 estableix els objectius del projecte i els productes que cal obtenir.
 es traça durant l'etapa d'iniciació i es concreta durant l'etapa de
planificació.
 la seva gestió implica recopilar els requisits, crear l'estructura de
distribució de treball (EDT), fer constants verificacions i controls i
establir els criteris de tancament.

QUALITAT  estableix els criteris de conformitat entre els objectius marcats i
els estàndards establerts.
 es traça durant l'etapa de planificació, un cop ha quedat establert
el marc fonamental d'actuació, delimitat per l'abast i concretat en
els objectius.
 la seva gestió implica fer l'assegurament de la qualitat en la resta
de processos i realitzar un control constant i iteratiu de la mateixa
durant l'etapa d'execució.

TEMPS  estableix els límits temporals del projecte en funció dels
requeriments traçats per l'abast.
 es traça durant l'etapa de planificació, un cop ha quedat establert
el marc fonamental d'actuació, delimitat per l'abast i concretat en
els objectius.
 els límits temporals s'estableixen a nivell contractual i a nivell
intern, és a dir, tant per establir l'inici i final del projecte com per
establir una seqüenciació lògica i eficient de les diferents fites.
Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


15

 la seva gestió implica la definició, seqüenciació i durada de les
activitats, l'estimació de recursos i el desenvolupament i control
del cronograma, sempre durant l'etapa d'execució.

COST  estableix quins són els límits dels recursos disponibles, així com
la manera de fer-ne un ús eficient.
 es traça durant l'etapa de planificació, un cop ha quedat establert
el marc fonamental d'actuació, delimitat per l'abast i concretat en
els objectius.
 el pressupost és l'element clau d'aquest àmbit, ja que requereix
una estimació, preparació i control molt acurat.
 la seva gestió implica la confecció del pressupost i el seu control
mentre dura l'etapa d'execució.

Un cop establerts els criteris sota els que es desenvolupen cadascun d'aquests
elements, les seves interrelacions esdevenen bàsiques i mútuament influents.
1) L'abast estableix el marc d'actuació. Tot el projecte s'articula al seu voltant
i qualsevol modificació en el mateix genera modificacions temporals,
pressupostàries i de qualitat.
Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


16

2) La qualitat estableix els estàndards amb què es treballa, tant a nivell de
projecte com de producte. Qualsevol modificació d'aquest element
suposarà modificacions en els objectius i les activitats específiques
d'execució, fet que reportarà alteracions en el cronograma i, en
conseqüència, en el pressupost.
3) El temps estableix la cronologia del projecte a tots nivells. Una variació
temporal a nivell contractual modificarà els límits d'entrega, ja sigui
escurçant-los o allargant-los. Això implicarà possibles replantejaments en
els objectius d'abast, així com en els recursos, tant materials com humans,
que cal destinar. Per altra banda, aquesta reestructuració pot afectar de
manera seriosa els estàndards de qualitat sobre els quals es treballa.
4) El cost marca el límit dels recursos i la seva gestió. Qualsevol modificació
pressupostària afecta directament a la durada de les activitats i molt
probablement als equips que les desenvolupen. Aquesta alteració durà de
maner inherent a un replantejament dels objectius d'abast, alhora que pot
afectar greument els estàndards de qualitat si es revisa a la baixa.Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


17

2) En aquest exercici, es treballa la relació entre les àrees de coneixement i els
grups de processos de gestió del cicle de vida. (30%)
a) Descriviu els dos conceptes i expliqueu les seves relacions i creuaments.
ÀREES  són els àmbits de coneixement o aspectes clau que un director
de projecte ha de tenir en consideració.
 aquestes àrees, establertes a partir de la reflexió i el treball
conjunt d'experts, desglossa el projecte en nou àmbits que són
bàsics per a tenir una visió global del desenvolupament d'un
projecte:
 GESTIÓ DE LA INTEGRACIÓ
o inclou els processos necessaris per identificar, definir i
coordinar tots els diferents processos.
 GESTIÓ DE L'ABAST
o inclou tots els processos i activitats necessaris per a
assegurar el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer.
 GESTIÓ DEL TEMPS
o inclou els processos necessaris per assegurar que el
projecte i les fites parcials s'assoleixen d'acord amb les
restriccions temporals establertes.
 GESTIÓ DELS COSTOS
o inclou tots els processos relacionats amb l'estimació, la
preparació i el control del pressupost.
 GESTIÓ DE LA QUALITAT
o inclou tots els processos i les activitats que determinen les
polítiques, els objectius i les responsabilitats relacionats
amb la qualitat
 GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
o inclou els aspectes d'organització i assignació de
responsabilitats per a les fites, activitats i tasques
relacionades amb el capital humà.
 GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ
o inclou els processos de generació, recollida, distribució,
Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


18

emmagatzematge, recuperació i disposició final de la
informació generada al llarg del projecte.
 GESTIÓ DELS RISCOS
o inclou els processos necessaris per a identificar els
esdeveniments potencials que poden tenir un impacte
sobre el projecte.
 GESTIÓ DE COMPRES I CONTRACTES
o inclou tota l'administració del projecte.

* Val a dir que, tot i ser un estàndard, no és obligatori ni necessari desplegar totes
nou àrees. Cada projecte requerirà les seves pròpies estratègies.

PROCESSOS  són totes aquelles actuacions necessàries per a desenvolupar el
cicle de vida d'un projecte en la seva totalitat.
 en un nivell acurat de concreció el PMBOK descriu un total de 42
projectes específics, compostos per uns ínputs, unes tècniques
d'implementació i uns outputs.
 en un nivell general de concreció el PMBOK descriu un total de 5
processos bàsics per a la gestió del cicle de vida d'un projecte.
Aquests processos coincideixen amb els diferents estadis del
cicle de vida d'un projecte:
 Iniciació
 Planificació
 Execució
 Seguiment i control
 Tancament

Per tal de racionalitzar el procés d'implementació d'un projecte, el PMBOK estableix tot
un seguit de relacions entre els processos bàsics de gestió del seu cicle de vida i les
grans àrees de coneixement. D'aquesta manera, es facilita la tasca d'ubicar cada procés
específic en funció de dos criteris:
1) fase de gestió a què pertanyen.
2) àrea de coneixement on es desenvolupa.
Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


19

b) Definiu la relació de l’àrea de gestió de temps del projecte i de la gestió dels
recursos humans amb els seus grups de processos corresponents.

ÀREA DE GESTIÓ DEL TEMPS
Aquesta àrea inclou tots els processos necessaris per assegurar que el projecte i les
fites parcials s'assoleixen d'acord amb les restriccions temporals establertes.
Ja des de l'etapa de planificació cal contemplar les seves dues dimensions:
 dimensió interna
 se centra en la gestió temporal de les activitats derivades de l'estructura
de distribució del treball (EDT). Un cop definides les activitats, caldrà
seqüenciar-les, estimant els recursos amb què es dotaran i la durada
requerida per dur-les a terme. Correspondrà a aquest grup de processos,
establerts a l'etapa de planificació, analitzar el rendiment del projecte i dels
recursos assignats.
 Un cop iterats els processos i establerts tots aquests requisits, es
conforma el model de cronograma o calendari, que inclou les dades que
s'hi han fet servir, així com els criteris i mètodes emprats.
 dimensió contractual
 se centra en el control del cronograma i de les seves fases. Correspondrà
a aquest procés, establert a l'etapa de seguiment i control, realitzar l'anàlisi
de compliment de fites per justificar-la davant de tercers.

Iniciació Planificació Execució Seguiment Tancament

1) Definir activitats
2) Seqüenciar
activitats
3) Estimar els
recursos de les
activitats
4) Estimar la
duració de les
activitats
5) Desenvolupar
el cronograma

6) Fer el control del
cronograma

Gestió de Projectes · PAC1 · 2014-15(1) Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació


20

ÀREA DE GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
Aquesta àrea inclou tots els processos relacionats amb els aspectes d'organització i
assignació de responsabilitats per a les fites, activitats i tasques vinculades amb el
capital humà.
La finalitat última dels processos d'aquesta àrea serà la d'organitzar, gestionar i
conduir l'equip. Per això, esdevindrà bàsic assegurar la incorporació, entrenament,
desenvolupament, avaluació i progrés de l'equip de projecte, entenent com a equip de
projecte el conjunt de persones que tenen assignat un rol i una o més responsabilitats
requerides per a finalitzar el projecte.

Iniciació Planificació Execució Seguiment Tancament

1) Desenvolupar
el pla de
RRHH.
2) Incorporar l'equip
de projecte
3) Desenvolupar
l'equip de
projecte
4) Dirigir l'equip de
projecte