22 Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heere; 23 Want de man is het hoofd der vrouw

, gelijk ook Christus het Hoofd der gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams. 24 Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. 25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; 27 Opdat Hij haar Zichzelven zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. 29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. 30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en zij twee zullen tot één vlees wezen. 32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. 33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie dat zij den man vreze.

Vroeger en ook nu denken sommige mensen dat Christenen hun vrouwen onderdrukken en dat de vrouwen niks te vertellen hebben. Maar de tijden zijn veranderd. Nu is het vrij normaal dat een vrouw een leidinggevende functie heeft en bijvoorbeeld bij het leger gaat. Maar daarover gaan we niet al te diep in. We willen het vooral hebben over de positie man en vrouw in het huwelijk. We lezen in vers 22 dat de vrouwen de mannen onderdanig moeten zijn. Maar we moeten niet vergeten wat er nog meer staat: (gelijk den Heere). Nergens kan de relatie van Christus met Zijn gemeente beter tot uitdrukking komen dan in het huwelijk. Het is een uniek voorbeeld om ons een indruk te geven hoe Christus tegenover Zijn gemeente staat en hoe de gemeente tegenover Christus moet staan. Hoewel door onze verdorvenheid het een zeer gebrekkig beeld is geworden, noemen we het huwelijk toch nog een bloem uit het paradijs. Met man en macht proberen de duivel, de wereld en ook ons eigen vlees deze bloem te vertrappen en uit te roeien. De duivel zet alles op alles om deze van God verkregen zegen uit te bannen. Wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Wees daarom trouw aan elkaar. (vs23-24) Deze tekst die door velen verkeerd gebruikt en dus misbruikt wordt geeft de man dus niet de ruimte om maar te doen wat hij wil. In het kort komt het erop neer dat een man exact het evenbeeld van Christus moet zijn. Hij moet de behouder van het lichaam zijn, dat is dus van zichzelf en van zijn vrouw.

Dat betekent dat ze hun mannen moeten liefhebben en gehoorzamen zoals ze Christus liefhebben en gehoorzamen. Dat gaat dwars tegen de huidige tijdgeest in. Kohlbrugge schrijft er het volgende van: Het schijnt godslasterlijk, maar de vrou-wen zijn Christus niet onderdanig, als zij het hun mannen niet zijn. Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw uit den man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man. 1 Kor 11:8 (vs25) Je vrouw net zo lief hebben zoals Christus als je er diep over nadenkt, is dat onmogelijk. Hij Die alles voor ons volbracht heeft, in de hel is nedergedaald en diende als een knecht om ons te redden. Onmogelijk denk je? met gevouwen handen en het van Hem verwachten. Het liefhebben van je vrouw ongeacht haar gebreken en onvolmaaktheden. Als je er zo mee omgaat, zal je vrouw dat zeker bemerken en zul je samen echt één zijn. (Vs 26) Het is belangrijk om je getrouw samen in het Woord te verdiepen. Met het bad des water wordt Zijn Bloed en Geest bedoeld en in de kanttekeningen wordt verwezen naar het doopvont wat een teken, zegen en middel is waardoor de Heilige Geest Gods deze reiniging meer en meer versterkt. Telkens komt het terug dat er zonder een levende relatie geen Godvruchtig huwelijk mogelijk is. Zonder die onmisbare Relatie zal je nooit de pure liefde van Het Woord ervaren. Nu wil ik een stukje uit 1 Korinthiërs 13 wat de Bijbel onder liefde verstaat. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen; Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; Zij bedekt alle dingen, zij geloofd alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.