You are on page 1of 2

22 Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heere;

23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der gemeente is; en Hij
is de Behouder des lichaams.
24 Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen
mannen in alles.
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft
en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het
Woord;
27 Opdat Hij haar Zichzelven zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel
heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.
28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichamen.
Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief.
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het,
gelijkerwijs ook de Heere de gemeente.
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en zij
twee zullen tot één vlees wezen.
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente.
33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw alzo lief als
zichzelven; en de vrouw zie dat zij den man vreze.

Vroeger en ook nu denken sommige mensen dat Christenen hun vrouwen onderdrukken en dat
de vrouwen niks te vertellen hebben. Maar de tijden zijn veranderd. Nu is het vrij normaal dat
een vrouw een leidinggevende functie heeft en bijvoorbeeld bij het leger gaat. Maar daarover
gaan we niet al te diep in. We willen het vooral hebben over de positie man en vrouw in het
huwelijk.

We lezen in vers 22 dat de vrouwen de mannen onderdanig moeten zijn. Maar we moeten niet
vergeten wat er nog meer staat: (gelijk den Heere). Nergens kan de relatie van Christus met
Zijn gemeente beter tot uitdrukking komen dan in het huwelijk. Het is een uniek voorbeeld
om ons een indruk te geven hoe Christus tegenover Zijn gemeente staat en hoe de gemeente
tegenover Christus moet staan.
Hoewel door onze verdorvenheid het een zeer gebrekkig beeld is geworden, noemen we het
huwelijk toch nog een bloem uit het paradijs. Met man en macht proberen de duivel, de
wereld en ook ons eigen vlees deze bloem te vertrappen en uit te roeien. De duivel zet alles op
alles om deze van God verkregen zegen uit te bannen. Wat God samengevoegd heeft,
scheidde de mens niet. Wees daarom trouw aan elkaar.

(vs23-24) Deze tekst die door velen verkeerd gebruikt en dus misbruikt wordt geeft de man
dus niet de ruimte om maar te doen wat hij wil. In het kort komt het erop neer dat een man
exact het evenbeeld van Christus moet zijn. Hij moet de behouder van het lichaam zijn, dat is
dus van zichzelf en van zijn vrouw.
Dat betekent dat ze hun mannen moeten liefhebben en gehoorzamen zoals ze
Christus liefhebben en gehoorzamen. Dat gaat dwars tegen de huidige tijdgeest in.
Kohlbrugge schrijft er het volgende van: Het schijnt godslasterlijk, maar de vrou-wen zijn
Christus niet onderdanig, als zij het hun mannen niet zijn.
Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw uit den man. Want ook is de man niet
geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man. 1 Kor 11:8

(vs25) Je vrouw net zo lief hebben zoals Christus als je er diep over nadenkt, is dat
onmogelijk. Hij Die alles voor ons volbracht heeft, in de hel is nedergedaald en diende als een
knecht om ons te redden. Onmogelijk denk je? met gevouwen handen en het van Hem
verwachten. Het liefhebben van je vrouw ongeacht haar gebreken en onvolmaaktheden.
Als je er zo mee omgaat, zal je vrouw dat zeker bemerken en zul je samen echt één zijn.
(Vs 26) Het is belangrijk om je getrouw samen in het Woord te verdiepen. Met het bad des
water wordt Zijn Bloed en Geest bedoeld en in de kanttekeningen wordt verwezen naar het
doopvont wat een teken, zegen en middel is waardoor de Heilige Geest Gods deze reiniging
meer en meer versterkt.

Telkens komt het terug dat er zonder een levende relatie geen Godvruchtig huwelijk mogelijk
is. Zonder die onmisbare Relatie zal je nooit de pure liefde van Het Woord ervaren.

Nu wil ik een stukje uit 1 Korinthiërs 13 wat de Bijbel onder liefde verstaat. En al ware het
dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam
overgaf opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid
geven. De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde
handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen; Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt
zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; Zij verblijdt zich niet in de
ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; Zij bedekt alle dingen, zij geloofd alle
dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.