You are on page 1of 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΦΙΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΣ

Τθν Πζμπτθ 30/10 μετά από πολλζσ προςπάκειεσ και το 3ο κάλεςμα για ΓΣ τθ φετινι χρονιά
πραγματοποιικθκε Συνζλευςθ του ΣΦΙΓ, παρά τα γραφειοκρατικά κολλιματα που προζκυψαν ςτθν
πορεία και τα επαναλαμβανόμενα πραξικοπθματικά μπλοκαρίςματα τθσ ΔΑΠ. Στθν ςυνζλευςθ τα
μζλθ του ςυλλόγου αντιλαμβανόμενα τθν αναγκαιότθτα να ςυηθτιςουν, πιραν κζςθ ενάντια ςτθν
επίκεςθ που κάνει θ κυβζρνθςθ ςε κοινωνία και Πανεπιςτιμιο.
Τθν ςτιγμι που θ οικονομικι κρίςθ βακαίνει, θ κυβζρνθςθ πλιρωσ εναρμονιςμζνθ με τισ πολιτικζσ ΕΕΔΝΤ-τρόικασ εξαπολφει μια νζα επίκεςθ που εκφράηεται με νζα μζτρα (αξιολογιςεισ-απολφςεισ ςτο
Δθμόςιο, ελεφκερεσ απολφςεισ ςτον ιδιωτικό τομζα. κλείςιμο νοςοκομείων-ςχολείων, διάλυςθ
αςφαλιςτικϊν ταμείων, ΕΝΦΙΑ, ιδιωτικοποίθςθ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ μζςω ΤΑΙΠΕΔ)
εφαρμόηοντασ ζτςι ζνα νζο μνθμόνιο. Τθν ίδια ςτιγμι που μειϊνει τουσ προχπολογιςμοφσ και τθν
χρθματοδότθςθ για υγεία-παιδεία-δθμόςια αγακά κάνει τθν πολιτικι επιλογι να δϊςει χριματα για
τθν ςωτθρία των τραπεηϊν και τθν επζμβαςθ ςτθν Μζςθ Ανατολι.
Από αυτι τθν επίκεςθ δεν κα μποροφςε να λείπει θ δθμόςια-δωρεάν Παιδεία και το Πανεπιςτιμιο .Η
εκπαιδευτικι αναδιάρκρωςθ που ιρκε με τουσ νόμουσ Αρβανιτόπουλου -Διαμαντοποφλου
εκφράηεται τϊρα με τουσ Οργανιςμοφσ. Με τουσ εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ, τουσ οργανιςμοφσ και τα
ςυμβοφλια διοίκθςθσ ζρχονται να ελζγξουν όλθ τθν δομι και τθν λειτουργία του Πανεπιςτθμίου. Η
ςίτιςθ- ςτζγαςθ- μεταφορζσ- ςυγγράμματα μποροφν πλζον να κοποφν ωσ περιττά ι να περάςουν ςτα
χζρια ιδιωτϊν, τα πεικαρχικά ςυμβοφλια ζρχονται να τιμωριςουν όςουσ τολμάνε να ςθκϊνουν
κεφάλι και να αντιςτζκονται, ειςάγουν τουσ κφκλουσ ςπουδϊν και τθν διάςπαςθ των πτυχίων. Τθν
εικόνα ζρχονται να ςυμπλθρϊςουν οι διαγραφζσ ωσ μζτρο εντατικοποίθςθσ και πεικάρχθςθσ των
φοιτθτϊν βάηοντασ περιςςότερουσ ταξικοφσ φραγμοφσ ςτθν παιδεία και ανοίγοντασ τον δρόμο για
νζεσ απολφςεισ διοικθτικϊν και μειωμζνουσ προχπολογιςμοφσ. Στο ηιτθμα τθσ ςτζγαςθσ, πολλοί
φοιτθτζσ πετιοφνται ζξω από τισ εςτίεσ (80 φοιτθτζσ από το ΤΕΙ διϊχνονται από τισ εςτίεσ τθσ
Δόμπολθσ) ι δεν δικαιοφνται δωμάτιο κακϊσ τα κριτιρια αποτελοφν ζναν διαγωνιςμό φτϊχειασ.
Ακόμα ,με τθν ευλογία του Υπουργείου Παιδείασ τα Συμβοφλια Διοίκθςθσ και οι Πρυτανικζσ αρχζσ
φζρνουν τα security μζςα ςτισ ςχολζσ και καλοφν αςτυνομία και ΜΑΤ να καταςτείλουν όςουσ
φοιτθτικοφσ ςυλλόγουσ παίρνουν αγωνιςτικζσ αποφάςεισ ανά τθν Ελλάδα, με πρωτοφανι αυταρχιςμό
και ςε μια άνευ προθγουμζνου επίκεςθ ςτο Πανεπιςτθμιακό Άςυλο. Τζλοσ ,ςτθν δικιά μασ ςχολι θ
υποχρθματοδότθςθ είναι εμφανισ με τθν ζλλειψθ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, τα μειωμζνα
ςυγγράμματα και προςωπικό.
Σε όλθ αυτι τθν επίκεςθ, ο Σφλλογοσ Φοιτθτϊν-τριϊν Ιατρικισ επιλζγει να απαντιςει με μια
αγωνιςτικι απόφαςθ, μετά από καιρό, παίρνοντασ απόφαςθ για ςυμμετοχι ςτο πανεκπαιδευτικό
ςυλλαλθτιριο με κατάλθψθ ςχολισ τθν ίδια μζρα. Στθν κατεφκυνςθ αυτι καλοφμε και τουσ
υπόλοιπουσ φοιτθτικοφσ ςυλλόγουσ και τουσ μακθτζσ να οργανϊςουν γενικζσ ςυνελεφςεισ με ςτόχο
τθν ςυμμζτοχθ τουσ ςτα πανεκπαιδευτικά ςυλλαλθτιρια με καταλιψεισ των ςχολϊν-ςχολείων τουσ.
Επίςθσ καλοφμε και τουσ διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ, τα μζλθ ΔΕΠ, τουσ υπόλοιπουσ εργαηομζνουσ του
Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, τθ ΔΟΕ και τθν ΕΛΜΕ ςε ςυμμετοχι ςτο πανεκπαιδευτικό ςυλλαλθτιριο
τθσ Πζμπτθσ 6/11 με απεργίεσ και ςτάςεισ εργαςίασ. Τζλοσ επιδιϊκουμε ςυντονιςμό με όλα τα
πλθττόμενα κομμάτια τθσ νεολαίασ και των εργαηομζνων, ϊςτε μζςα από τισ γενικζσ ςυνελεφςεισ μασ
να πάρουμε αποφάςεισ για καταλιψεισ, απεργίεσ και διαδθλϊςεισ.

 Ενιαία πτυχία με όλα τα εργαςιακά και επαγγελματικά δικαιϊματα.ςτθν αίκουςα του Α' ζτουσ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ . ανζγερςθ νζων εςτιϊν. ςτζγαςθ  Δωρεάν ςυγγράμματα για όλουσ τουσ φοιτθτζσ  Οφτε ςκζψθ για ζξωςθ φοιτθτϊν από τισ εςτίεσ. ςτθκοςκόπια κλπ)  Νζα ΓΣ τθν Τετάρτθ 12/11 ςτισ 14:00.Απαιτοφμε:   Καμία διαγραφι φοιτθτι.  Καμία εφαρμογι του Εςωτερικοφ Οργανιςμοφ.  Όχι ςτθν κατάργθςθ του αςφλου  Καμία απόλυςθ εργαηομζνου Καλοφμε ςε:  Ανοιχτό ΔΣ του Συλλόγου τθ Δευτζρα 3/11 ςτισ 14:00  Συμμετοχι ςτο ςυντονιςτικό κατάλθψθσ ςτθ ςχολι τθν Τρίτθ 4/11 ςτισ 14:00 ςτθ ςχολι  Κατάλθψθ τθσ ςχολισ τθν Πζμπτθ 6/11  Συντονιςτικό Γενικϊν Συνελεφςεων και Καταλιψεων ςτθν ιατρικι ςχολι ςτισ 10:00 τθν Πζμπτθ  Συμμετοχι του Συλλόγου ςτο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλθτιριο τθν Πζμπτθ 6/11 ςτισ 12:00 από Ακαδθμία  Παρζμβαςθ ςτθν επόμενθ ςφγκλθτο με αιτιματα καμία διαγραφι φοιτθτι. καμία εφαρμογι του Οργανιςμοφ ικανοποίθςθ των αναγκϊν τθσ ςχολισ(βιβλία. Δθμόςια και δωρεάν παιδεία για όλουσ. Όχι ςτθν εκπαίδευςθ εμπόρευμα.  Δθμόςια και δωρεάν ςίτιςθ.