LES CONFERÈNCIES

Sisè de Primària
Ceip Margalida Florit


Exposareu a la classe un tema ue prè!iament
"aureu preparat am# un altre compan$ o
compan$a% seguint unes pautes% unes
instruccions i un calendari&
'(È F)RE(*

'(È )PEN+REM )M, )'(ES-)
)C-I.I-)-*

Ajudar a estructurar el pensament.

Fer/!os conscients dels aprenentatges% les !ostres capacitats i
limitacions&

)0uda a ue els !ostres aprenentatges tenguin un signi1icat&

Fomenta el pensament que “ tots aprenem de tots” i que
tots tenim coses a ensenyar als altres”.

-)1a!oreix ue accepteu i !aloreu la 1eina dels !ostres compan$s
i la di!ersitat en les di1erents maneres de 1er i de pensar&


'(È F)R)N ELS
CONFERENCI)N-S*

Preparar un guió del que volguem explicar.

Pensar com presentaran la informació als companys

Cercar informació dels diferents punts de la conferència i triar la que consideram que
ens anirà millor.

egir i comprendre la informació que !em triat.

"u#ratllar i resumir els textos seleccionats.

$esumir i escriure el que ja sa#iem% el que !em après i el que volem explicar.

&uan expliquem la conferencia no s'!a de llegir si nó explicar(la )conv* entrenar(la a
casa+. "' !a de recordar el que volem explicar.

$ecollir la #i#liografia utilit,ada per si alg- del p-#lic t* interès per ampliar
slguna part de la conferència.

Parlar fort i clar% mirant al p-#lic.

'(È F)R2 EL P3,LIC MEN-RE
ES F) L) 4ERR)+)*

Fer silenci.

Estar atents a l’explicació del seu company/a

Prendre apunts de les idees que consideren més
importants.

Demanar als conferenciants en el torn de preguntes, el
que no han acaat d’entendre.

!ealit"ar les acti#itats proposades pels conferenciants


COM 5O F)REM*

( .ns organit,arem en parelles.
( Prepararem inicialment el tema am# ajuda de la mestra
a classe.
( Aca#arem de preparar el tema a casa.

COM ).)L()REM*
ANALITZAM COM HA ANAT:
(. P/01C 2A PA$31C1PA3% 21 2A 2A453 "1.6C17
(." 2A A4$A8A3% 2A6 F.3 P$.4563."777
("1 '2A459" 8. $.P.31$% &5: CA6;1A$1A77 C<= A
P<8$1A =1<$A$7
AVALAM:
(.ls conferenciants )autoavaluació+
(.ls companys )coavaluació+
('adult )que en pensa la mestra+

COM ).)L()REM*
ANALITZAM COM HA ANAT:
(. P/01C 2A PA$31C1PA3% 21 2A 2A453 "1.6C17
(." 2A A4$A8A3% 2A6 F.3 P$.4563."777
("1 '2A459" 8. $.P.31$% &5: CA6;1A$1A77 C<= A
P<8$1A =1<$A$7
AVALAM:
(.ls conferenciants )autoavaluació+
(.ls companys )coavaluació+
('adult )que en pensa la mestra+

'(È ).)L()REM*

El material expositor (presentació, adequació del material al
propòsit de la conferència)

El guió (preparació i explicació) si s’ha entès

Coherència del tema (s’ajusta al tema)

L’ expressió (claretat, entonació, fort, fluidesa, riquesa de
oca!ulari""")

El domini del tema exposat (contestar les preguntes)

L#actitud del p$!lic
angelspons67gmail&com