You are on page 1of 27

KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),

DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)

“ SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH ”

Anjuran:
MASJID SULTAN HAJI AHMAD SYAH UIAM GOMBAK
DENGAN KERJA SAMA BERSAMA
PERSATUAN EKONOMI DAN PENGURUSAN SAINS,
MAHALLAH ZUBAIR, FAROQ, USMAN, SIDDIQ DAN
MARYAM

KERTAS KERJA:

SIAPA AHLI SUNNAH


YANG SEBENAR?1
( PENDEDAHAN HAKIKAT WAHHABIAH DAN HIZBU TAHRIR )

Oleh:
USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MOHD ALWI

PETIKAN DARI BLOG:


(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
1
-Kertas kerja ini dibentangkan pada seminar Pemantapan Ummah oleh Ust Ahmad
Faidzurrahim Hj Mohd Alwi pada 07/3/2009 sabtu, di dewan solat masjid UIAM gombak yang
dianjurkan oleh pihak masjid UIAM dengan kerja sama PERSATUAN EKONOMI DAN
PENGURUSAN SAINS, MAHALLAH ZUBAIR, FAROQ, USMAN, SIDDIQ DAN
MARYAM. Kertas kerja ini juga merupakan penambahan daripada kertas kerja yang
dibentangkan oleh beliau sendiri dalam seminar Pembinaan Ummah anjuran IIUM PJ dengan
kerja sama JAWI, Yayasan Sofa, MUAFAKAT dan PUM yang diadakan di dewan masjid
Wilayah pada 7/2/2009 sabtu lepas. Rujukan: Jabatan Agama Wilayah Persekutuan(JAWI):
http://www.jawi.gov.my/melayu/index.php?option=com_content&view=article&id=299:seminar
-pembinaan-ummah-jawi-2009&catid=2:arkib-berita&Itemid=15
1
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
MUKADIMAH
Segala puji bagi Allah Tuhan sekalin alam. Dia Yang mencipta semua makhluk dan tidak
sekali-kali menyerupainnya. Ada-Nya tanpa bertempat, Maha berkuasa ke atas sekalian
makhluk. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallahu alaihi
wasallam dan kaum kerabat serta para sahabat baginda yang mulia.
Insya Allah dalam kertas kerja ini akan saya cuba sedaya-upaya untuk membentangkan
perkara yang berkaitan dengan tajuk kertas kerja ini dan juga pendedahan ajaran songsang yang
berlawanan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah seperti Wahhabiah, Hizbu Tahrir dan lain-lain.
Sesungguhnya pegangan atau kepercayaan yang benar dan jitu, padu serta mantap terhadap Allah
menjadi teras terhadap Akidah Islamiah. Kepercayaan ini tumbuh subur dan segar di dalam
sanubari hati lalu menggerakkan akal kita untuk berfikir dan memandu tubuh badan untuk
melakukan kerja ibadah mengikut syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Itulah
akidah yang benar dan menjadi prinsip pegangan ke arah mencapai kesenangan dan kebahagiaan
di dunia dan di akhirat. Akidah yang sohih serta mantap tidak akan sekali-kali menyekutukan
Allah dengan menyamakan-Nya dengan sekalian makhluk-Nya atau menetapkan bahawa Allah
itu wujud tanpa bertempat. Inilah akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah yang sebenar.
Semenjak akhir-akhir ini kita selalu mendengar dari beberapa pihak yang cuba
mengelirukan lagi kefahaman terhadap akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan mencetuskan
kesamaran-kesamaran (syubhah) dalam masalah akidah seperti mengatakan bahawa pegangan
ALLAH ADA TANPA TEMPAT bukanlah dari akidah Ahli Sunnah. menyamakan Allah dengan
makhluk, menafikan keharusan bertawasul, bertabaruk, melarang ziarah kubur orang Islam dan
lain-lain.Golongan ini melakukan sedemikian semata-mata untuk menyebarkan akidah dan
pegangan mereka yang sesat lagi kufur seperti, menetapkan bagi Allah tempat seperti berada di
langit atau di arasy dan lain-lain

01- MAKSUD AHLI SUNNAH WAL JAMAAH


Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah majoriti umat Islam. Mereka adalah dari kalangan para
sahabat dan juga orang yang mengikut pegangan dan manhajnya dalam enam perkara yang telah
disebut dalam hadis nabi, iaitu: Iman adalah beriman dengan Allah, para malaikat-Nya kitab-
kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhirat dan beriman dengan qadar baik dan buruknya.
Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah golongan yang terselamat, sesiapa yang keluar darinya maka
dia tidak akan terselamat dari mendapat balasan neraka jahanam akhirat kelak. Antara golongan
yang bercanggah dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah Muktazilah, Khawarij, Syiah,
Musyabbihah, Wahhabiah, Hizbu Tahrir dan lain-lain. Perlu diketahui bahawa al Asyairah dan al
Maturidiah adalah Ahli Sunnah Wal Jamaah seperti yang dikatakan oleh Imam Murtadha al
Zabidi.
Ahli Sunnah membawa maksud bahawa mereka yang mengikut dan berpegang dengan
pagangan Nabi atan jalan hidup Nabi. Manakala al Jamaah ialah para sahabat terutama sekali
para khulafa Rassyidin dan semuat umat Islam (majoriti muslim)
Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah merangkumi ajaran-ajaran Islam iaitu akidah, syariah
dan akhlak seperti yang dibawa dan dijelaskan oleh junjugan besar Nabi Muhammad, kemudian
disambung penyebarannya oleh para sahabat, kemudian disusun secara bersistem oleh dua tokoh
yang hebat iaitu Imam Abu Hasan al Asyari dan Imam Abu Mansur al Maturidi.
Kemudian penyebaran sebegini diteruskan oleh para ilmuan Ahli Sunnah Wal Jamaah seperti: al
Hafiz Abu Bakar al Ismaili, al Hafiz al Baihaqi, al Hafiz Ibnu Hajar al Asqolani, seorang
mujaddid pada kurun keempat Imam Abu Tayyib al Bahili, Imam Abu Bakar bin Furak, Imam
2
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
Abu Bakar al Baqillani, Imam Abu Ishaq al Asfarayini, al Hafiz al Asfahani, Imam al Haromain
al Juwaini, al Hafiz al Syirazi, al Hafiz al Khatib al Baghdadi, Al Hafiz al Subki, al Hafiz Ibnu al
Jauzi2, Imam al Murtadha al Zabidi, Sheikh Zaini Dahlan mufti Syafie di Makkah, Sheik al
Azhar Abdullah al Syarqawi, Sheikh al Sanusi, Sheikh Alalawi bin Tahir al Haddad, al Hafiz
Abdullah al Ghummari, al Hafiz Sayyid Alawi al Maliki al Makki, al Marhum al Muhaddis
Sheikh Abdullah al Harari dan ramai lagi. Di kalangan ulamak Nusantara pula ialah sheikh
Ibrahim al Banjari, sheikh Nawawi al Bentani, Sheikh Daud al Fattani, sheikh al Falembani,
sheikh al Muhaddis Yasin al Fadani dan ramai lagi.
Mereka semua ini sama ada berpegang dengan kaedah al Asyariah atau al Maturidiah
dalam menjelaskan akidah Ahli Sunnah Waljamaah. Kerana ini seorang ulamak iaitu Al Hafiz
Murtadha Al Zabidi (w.1205 H) telah berkata:
“Apabila disebut Ahlu Sunnah Wal Jama‘ah maka yang dimaksudkan dengan mereka
ialah Al Asya‘irah dan Al Maturidiah” 3 .
Akidah Ahli Sunnah Wal Jam‘ah adalah akidah bagi semua umat Islam yang mengikut
jejak langkah Rasulullahi sallallahu ‘alaihi wasallam yang mana baginda telah bersabda:
“Dua perkara yang akan aku tinggalkan kepada kamu sekalian jika kamu semua berpegang
dengannya pasti tidak akan sesat selama-lamanya , iaitu Kitabullah (al Quran ) dan sunnahku
(syariat dan akidah )”4. Atas dasar inilah golongan Ahli Sunnah berjuang untuk menegakkan
kalimah Allah di atas muka bumi dengan cara menyucikan Allah Tabaraka Wata‘ala daripada
sifat-sifat makhluk berpandukan firman Allah Ta’ala:
“Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Melihat”.(al Syura: 11)
Ada di sana hadis sahih yang menceritakan kebenaran pegangan Imam al Asyari yang
mana beliau adalah cucu kepada seorang sahabat nabi iaitu Abu Musa al Aysari. Ketika turunnya
ayat ini:
“Wahai orang yang beriman! Sesiapa antara kamu murtad dari agamanya, maka Allah akan
datangkan suatu kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka pula mencintainya, yang bersifat
lemah lembut terhadap orang yang beriman dan bersikap tegas terhadap orang kafir. Mereka
berjihad(berjuang bersungguh-sungguh) pada jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan
orang yang mencela. Demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikan-Nya kepada
sesiapa yang dikehendaki-Nya. Allah maha Luas limpah kurniaan-nya, lagi Maha Mengetahui”.
(al Maedah 54:)
Al Hafiz Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin kazib al Muftari mengeluarkan satu hadis berkaitan
dengan ayat di atas tadi dan juga al Hakim dalam al Mustadrak iaitu: Sesungguhnya ketika
turunnya ayat ini Nabi telah mengisyaratkan kepada Abu Musa al Asyari, baginda bersabda:
Merekalah adalah kaum yang dimaksudkan tersebut.
Al Baihaqi pula berkata: Disebabkan terdapat kelebihan yang mulia dan kedudukan yang tinggi
bagi Imam Abu al Hasan al Asyari yang mana beliau adalah dari keturunan Abu Musa dan

2
Bukan Ibnu Qoyyim al Jauziah, kerana dia banyak membawa penyelewengan kerana terpengaruh dengan guru
sesatnya iaitu Ibnu Taimiah.
3
Kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, jilid 2, m/s: 6.
4
Kitab al Mustadrak kepunyaan al Hakim, Sunan al Kubra kepunyaan al Baihaqi.

3
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
anak-anaknya yang dianugerahkam ilmu serta kefahaman bagi menguatkan sunnah dan
membenteras bid’ah dengan hujjah-hujjah serta menentang kesamaran5.
Justeru, mesti ada di sana pendedahan dan penjelasan rapi tentang pegangan Ahli Sunnah
Wal Jamaah. Insya Allah kertas kerja ini ditulis bagi menjelaskan sedikit sebanyak pegangan dan
akidah Ahli Sunnah.

02- GOLONGAN YANG BERCANGGAH DENGAN AHLI SUNNAH


ADALAH SESAT
Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad bersabda6:
Dan umatku akan menjadi 73 golongan, semuannya dalam neraka melainkan satu
golongan (yang tidak masuk neraka). Para sahabat bertanya: golongan yang mana satu? Nabi
menjawab: mereka adalah golongan yang mengikut perjalanan hidupku dan para sahabatku
Berdasarkan hadis ini maka para ilmuan Islam membuat kesimpulan bahawa mereka yang
mengikut sunnah Nabi iaitu pegangannya dan para sahabat dikenali sebagai Ahli Sunnah Wal
Jamaah, dan golongan inilah yang terselamat. Imam al Mufti Sheikh Sayyid Abdurrahman bin
Muhammad bin Husain bin Umar Baalawi7 membuat kesimpulan tersebut:
1-Syiah berpecah kepada 22 aliran
2-Khawarij berpecah kepada 20 aliran
3-Muktazilah kepada 20 aliran
4-Murjiah kepada 5 aliran
5-Najjariah kepada 3 aliran
6- Al Jabbariah 1
7-Al Musyabbihah 1

Carta golongan:
NO GOLONGAN JUMLAH PECAHAN
SYIAH 22
KHAWARIJ 20
MUKTAZILAH 20
MURJIAH 5
NAJJARIAH 3
JABBARIYAH 1
MUSYABBIHAH 1
JUMLAH SEMUA 72 -TOLAK AHLI SUNNAH

03- PENGAKUAN PARA ILMUAN ISLAM TENTANG KEBENARAN


MANHAJ AHLI SUNNAH YANG DIPELOPORI OLEH IMAM
AL AYSARI.

5
Dirwayatakan oleh Ibnu Asakir dalam Tabyin al Kazib al Muftari.
6
Riwayat al Tirmizi
7
Kitabnya Bughyah al Mustarsyidin, m/s: 398, cetakan Matbaah Amin Abdul majid, Kaherah Mesir, 1382H.

4
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
8
1- Telah berkata Imam al Subki dalam kitabnya al Tobaqot :
Dan ketahuilah bahawa Abu al Hasan al Asyari tidak mengada-adakan satu pandangan, dan
tidak membuat satu mazhab, beliau adalah seorang penyokong pada aliran-aliran salaf

2- Al Qodhi Sheikh Tajuddin Abdul Wahab al Subki dalam kitabnya Mueidu al Niam Wa
Mubidu al Niqom:
Mereka yang bermazhab Hanafie, Syafie, Maliki dan Fudhala al Hanabila(al Hanbali) , mereka
semua berpegangan dengan akidah yang satu, semuanya berpegang dengan Ahli Sunnah Wal
Jamaah, mempercayai Allah Taala mengikut cara yang disediakan oleh Abu Hasan al Asyari
Rahimahullah.

3- Berkata Sheikh Muhammad al Hut al Bairuty9:


Al Malikiah, Syafeiyah adalah beraliran Asyari dan Imam mereka adalah Abu Hasan al Asyari
dari keturunan Abu Musa al Asyari rodiallahuanhu, manakala al Hanafiah beraliran al
Maturidiah dan Imam mereka adalah Abu Mansur al Maturidia, kedua-dua Imam ini adalah
imam Ahli Sunnah Wal Jamaah.

4- Berkata Sheikh Ibnu Abidin al Hanafi10:


Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah al Asyairah dan al Maturidiah

5- Telah berkata Sheikh Abdullah al Aidarus al Akbar11:


Pegangan kami adalah pegangan al Asyariah, dan mazhab kami adalah Syafeiyyah berdasarkan
al Quran dan Sunnah

Maka Ahlissunnah waljama’ah merupakan ajaran dan amalan yang asal bagi umat
Islamsemenjak dari awal sejarahnya sampai sekarang. Ia menimbulkan banyak penjelasan
seperti ilmu yang berkenaan dengan akidah, syari’at, kerohanian, dan akhlak. Ini adalah
merupakan sistem ilmu yang menjadi dasar umat ini yang mana ianya berpunca daripada Al
Quran, hadis dan ijma’ . Walaupun ada aliran-aliran yang menyimpang dari landasan yang
sebenar, pegangan Ahli Sunnah ini terus menerus berjalan memberi panduan kepada umat.
Antara aliran yang muncul dalam abad ke lapan belas iaitu aliran yang timbul daripada
Muhammad bin ’Abd al-Wahhab dari Najd, dan juga aliran yang muncul pad abad 20 iaitu yang
timbul daripada Taqiyudin al Nabahani, pengasas Hizbu Tahrir.

04- KEPENTINGAN ILMU AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH


Sesungguhnya kedudukan hal-hal yang berkaitan dengan agama bukanlah sama kerana
ada di antaranya yang lebih tinggi martabatnya dari yang lain. Kita disarankan serta diwajibkan
mempelajari ilmu-ilmu agama agar tidak hidup dalam kejahilan sepanjang hayat, tetapi perlu
diketahui bahawa ilmu yang paling wajib dan utama serta kedudukannya tinggi dalam Islam

8
Jilid2, m/s:253
9
Al Duraru al Wadhiah Fi Tauhid Rabbil Bariyyah,m/s: 77-78.
10
Kitabnya Raddul Mukhtar Ala al Durri al Mukhtar.
11
Kitabnya al Kibrit al Ahmar

5
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
adalah ilmu akidah memandangkan ia membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan
Allah. Kerana itu ilmu akidah dikira perkara asas dalam agama Islam, apabila terbatalnya akidah
seseorang maka sia-sia segala amalannya dan dia dikira murtad dan terkeluar dari Islam serta
dikira sebagai orang kafir. Firman Allah yang berbunyi:
“Dan barangsiapa melakukan amalan salih dari kalangan lelaki ataupun wanita dalam ia
beriman (beraqidah dengan aqidah yang betul) maka merekalah yang akan dimasukkan ke
dalam syurga dan tidak akan dizalimi walaupun sedikit”. (Al-Nisa’ ayat 124)
Ayat ini menunjukkan bahawa iman adalah syarat utama untuk diterima amalan ibadah
seseorang.
Kita bersyukur kepada Allah dengan adanya akidah Ahli Sunnah Wal JAmaah ini yang
dijadikan pegangan yang mana ia adalah dari pegangan Rasulullah serta para sahabat dan tabein
yang mulia. Rasulullah telah memuji sesiapa yang berpegang dengannya. Telah diriwayatkan
oleh Imam Ahmad, al Bazzar dan al Tobarani serta al Hakim dengan sanad yang sahih bahawa
nabi bersabda:
Akan dibuka kota Kostontinopal, maka senikmat-nimat pemimpin adalah pemimpinya, dan
senikmat-nikmat tentera adalah tenteranya.

Kostontinopel telak dibuka selepas 9 ratus tahun H oleh Sultan Muhammad al Fatih al Maturidi
rohimahullah, beliau adalah seorang sunni yang beriktiqad dengan pegangan Ahli Sunnah iaitu
Allah ada tanpa tempat dan suka pada para sufi yang benar dan bertawasul dengan Nabi
Sallallahu alaihi Wasallam.
Begitu juga pegangan Ahli Sunnah iaitu ALLAH ADA TANPA TEMPAT juga diakui
oleh salah seorang panglima hebat Islam iaitu Solehuddn al Ayyubi yang mana beliau telah
memerintah pada semua tukang azan supaya dikumandangkan bacaan risalah akidah ini pada
setiap waktu sebelum waktu solat subuh (tasbih) seperti yang dikahabarkan oleh Imam al Suyuti
dalam kitabnya AlWasaeil ila Musamaratil Awaeil. Risalah akidah tersebut yang menyebut
padanya ALLAH ADA TANPA TEMPAT ditulis oleh seorang ulamak yang bernama
Muhammad Hibatillah dan beliau menamakannya Hadaeiqul Fusul Wa Jawahirul Usul.
Sesungguhnya para ulamak Ahli Sunnah Wal Jamaah telah bersepakat bahawa mustahil
Allah Taala diliputi oleh arah dan tempat. Maha suci Allah berada di mana-mana tempat. Inilah
akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al ‘Asyari dan Imam
Abu Mansor al Maturidi yang mana kedua-dua imam ini telah menerangkan akidah yang sebenar
disebabkan telah muncul di zaman mereka golongan-golongan musyabihah, muktazilah dan
selainnya. Manakala pada dewasa ini akidah tasybih pula telah dihidupkan semula serta
disebarkan oleh satu golongan yang tidak asing lagi yang bergelar Wahabiah yang bertopengkan
dengan nama Salafiah dan juga mereka yang sealiran dengannya.
Sesunggunya memperingatkan orang Islam dari golongan yang sesat adalah satu
kewajipan, sepertimana memperingatkan dari orang yang menipu dalam hal jual beli dilakukan
maka memberi peringatan dari orang yang meneleweng ajaran agama dan melakukan pendustaan
terhadap Allah dan Rasul-Nya adalah diutamakan.
Firman Allah yang berbunyi:
Hendaklah ada antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan , dan
menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang dari kemungkaran. (al Imran:104)
Sheikh Abu Ali al Daqqaq berkata:
Orang yang senyap dari menyatakan kebenaran, maka dia adalah syaitan yang bisu.

6
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
Kami akan nyatakan di sini dua golongan sesat yang menyimpang dari manhaj sebenar
Ahli Sunnah Wal jamaah. Dua golongan tersebut adalah al Wahhabi dan Hizbu Tahrir, maka
perhatikanlah!!!.

(1)
BAHAYA WAHHABIAH
Wahhabiah adalah golongan sesat yang diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab.
Beliau telah mencetuskan huru hara dalam kehidupan masyarakat Islam. Al Muhaddis al
marhum Sheikh Abdullah al Harari al Habasyi12 menggelarkan mereka sebagai agama baru,
kerana pegangan-pegangan mereka memang jelas bertentangan dengan agama Islam.

01- HADIS-HADIS YANG DIKAITKAN DENGAN FITNAH WAHHABIAH


Telah berkata salah seorang ulamak Ahli Sunnah Wal Jamaah yang berketurunan
Nabi(ahli Bait) iaitu Sayyid Imam Ahmad bin Zaini Dahlan (rahimahullah)13 :
Sesungguhnya Nabi Muhammad telah memberitahu bahawa ada banyak perkara yang
berkaitan dengan golongan al Khawarij melalui banyak hadis, dan hadis tersebut adalah
daripada tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Sesungguhnya segala hadis itu adalah
sebahagaian pemberitahuan perkara-perkara yang ghaib dan semua hadis itu juga adalah
sahih. Sebahagian riwayat dari Imam al Bukhari, Imam Muslim manakala bakinya adalah
riwayat Imam-Imam yang lainnya. Antara hadis-hadis yang berkenaan ialah sabda Nabi
Muhammad:
Akan terdapat segolongan manusia dari sebelah timur dan mereka membaca al Quran tetapi
tidak menghalang kepada mereka keluar daripada agama, sebagaimana keluar anak panah dari
busarnya dan mereka tidak akan kembali, sehingga anak panah itu kembali ke busar. Tanda
mereka ialah membotakan kepala14 sebagai pengenalan tetap bagi mereka.
Beliau berkata lagi:
Dalam hadis lain Rasulullah telah berdoa: Ya Allah! berkatilah pada negara Syam dan Yaman
kami, lalu para sahabta berkata doakanlah untuk negara Najad kami, lalu baginda pun berdoa
lagi Ya Allah berkatilah pada negara Syam dan Yaman kami, sehingga tiga kali, kemudian
baginda berkata di sana nanti (Najad) akan tercetusnya fitnah dan tanduk Syaitan
Beliau (Sayyid Zaini Dahlan berkata lagi:
Para ulamak menafsirkan sabda rasulullah:
I
ُ JِLN
ْ POQ‫ْ ا‬S‫ ُه‬UَWJِX
Maksudnya:Tanda mereka ialah membotakkan kepala sebagai pengenalan tetap bagi mereka.
Golongan yang akan keluar dari timur yang mengikut Muhammad bin Abdul Wahhab pada
segala sesuatu perkara bid’ah yang diada-adakan olehnya kerana mereka menyuruh sesiapa
yang mengikut akan mereka mestilah mencukur kepalanya dan mereka tidak membiarkan dia
berpisah dari majlis sehingga berbuat demikan. Hal ini tidak pernah berlaku sebelum ini pada
12
Lihat karangan beliau: Rislah Fi Butlan Dakwa Awwaliah al Nur al Muhammadi,m/s:16. Cetakan al Masyarek
Beirut.
13
Kitabnya yang masyhur al Duraru al Sunniyyah Fi al Rad alal Wahhbaiah/ m/s:53-54, cetakan Mustafa al halabi,
Mesir.
14
Pengikut Wahhabi ketika masuk ke kota Makkah untuk menawannya, semua bala tenterannya berkepala botak.

7
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
golongan-golongan sesat yang menjadikan lambang para pengikutnya membotakkan kepala
sebagai pengenalan tetap bagi mereka.

Sayyid Zaini Dahlan berkata lagi:


Syed Abdu Rahman al Ahdal Mufti Zabid berkata: tidak ada sebab mengapa para penulis dan
pengarang buku menolak fahaman Muhammad bin Abdul Wahhab berdasarkan sabda
Rasulullah:
I
ُ JِLN
ْ POQ‫ْ ا‬S‫ ُه‬UَWJِX
Maksud:Tanda mereka ialah membotakkan kepala sebagai pengenalan tetap bagi mereka.
Ini kerana Muahmmad bin Abdul Wahhab turut memerintah para wanita pengikutnya mencukur
rambut mereka. Pada satu ketika berlaku ke atas seorang wanita yang mengikut dia secara
paksa dan membaharui Islamnya dan dia(Muhammad) menyuruh wanita berkenaan mencukur
rambutnya. Wanita itu berkata kepadanya: Kamu menyuruh orang lelaki mencukur rambut
mereka!. Apakah boleh awak menyuruh mereka mencukur janggut? Kamu menyuruh wanita
mencukur rambutnya sedangakan rambut wanita sama taraf dengan janggut lelaki.
Muhammad bin Abdul wahhab terdiam dan tidak dapat menjawab. Tindakan Muhammad Bin
Abdul Wahab membuat demikian adalah bagi menepati kebenaran hadis rasulullah tentang para
pengikutnya, lantas membuktikan kebenaran sabda Rasulullah, maksudnya: Tanda mereka ialah
mencukur rambut mereka kerana yang lebih utama sekali ialah mencukur rambut.

02- SEKILAS PANDANG TENTANG PERIHAL MUHAMMAD BIN ABDUL


WAHAB
Muhammad bin Abdul Wahhab telah mendorong para pengikutnya mengkafirkan umat
Islam dan menghalalkan darah mereka. Saudara kandungnya Sheikh Sulaiman bin Abdul
Wahhab sering memberi peringatan kepada umat Islam di zamannya agar tidak mengikut ajaran
kufur Muhammad bin Abdul Wahhab kerana ajaran itu menghina ulama’ Islam serta
mengkafirkan umat Islam15. Bapanya juga yang bernama Abdul Wahhab, salah seorang alim
ulama’ dalam mazhab Hanbali turut memarahi anaknya iaitu Muhammad bin Abdul Wahab
kerana enggan mempelajari ilmu Islam mengikut cara-cara ulama’ yang terdahulu. Beliau
menyatakan kepada para ulama: “Kamu semua akan melihat keburukan yang dibawa oleh
Muhammad bin Abdul Wahhab ini”16. Demikian saudara kandungnya sendiri dan bapanya
mengingatkan umat Islam agar berwaspada dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin
Abdul Wahhab yang sesat ini.

Antara intisari penting akidah dan ajaran Wahhabiah yang terpesong dan bukan dari
ajaran Islam yang akan kami jelaskan nanti adalah perkara yang telah disepakati oleh ijmak
ulamak bahawa barangsiapa yang melanggarnya maka dikira sesat dan murtad, antaranya ialah:
1- Menyamakan Allah Taala dengan makhluk
2- Menetapkan bagi Allah tempat dan arah
3- Mengkafirkan orang Islam yang berpegang dengan manhaj al Asyairah
4- Berpegang dengan zahir nas-nas al Quran dan hadis yang mutasyabihat.
15
Sila rujuk dua kitab karangan Syeikh Sulaiman tersebut: “Fashlul Khitob Fir Roddi ‘ala Muhammad bin Abdul
Wahhab” dan kitab “ Sawai’qul Ilahiyah Fir Roddi ‘ala Wahhabiyah”
16
Sila lihat kitab: “As-Suhubul Wabilah ‘ala Dhoroi’hil Hanabilah” cetakan Maktabah Imam Ahmad m/s 275.

8
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
5- Mengharamkan perbuatan bertawssul, bertabarruk dan sambutan maulid nabi, dll.

03- WAHABI MENGKHUSUSKAN BAGI ALLAH TEMPAT DAN MENYAMAKAN-


NYA DENGAN MAKHLUK
Sesungguhnya di antara idola dan sumber utama golongan sesat Wahhabi ialah Ibnu
Taimiah dan Ibnu Qoyyim al Jauziah. Perlu dinyatakan bahawa Ibnu Taimiah yang digelar oleh
Wahhabi sebagai sheikh Islam dan Ibnu Qoyyim al Jauziah yang mana mereka bedua telah
mencetuskan beberapa masalah yang terkeluar dari manhaj dan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.
Antaranya, Ibnu taimiah menafikan Allah tidak berjisim bahkan dia mencela siapa yang
menafikan jisim bagi Allah17. Begitu juga anak muridnya Ibnu Qoyyim al Jauziah yang
mengatakan bahawa Allah berada di arah yang atas18.
Perkara yang paling bahaya dan menggugatkan akidah seorang muslim ialah berkata dan
mempercayai bahawa Allah adalah jisim dan bertempat seperti berada di atas arasy, langit atau
berada di mana-mana dengan zat-Nya. Kepercayaan ini bukan dari agama Islam bahkan ia boleh
mengeluarkan seseorang itu dari Islam (dikira murtad). Atas sebab ini para alim ulamak Ahli
Sunnah Wal Jamaah mengkafirkan orang yang menyekutukan Allah dengan menyamakan-Nya
dengan mahkluk dan mempercayai bahawa Allah itu berada di sesuatu tempat atau arah
walaupun orang itu mengucap dua kalimah syahadah serta melakukan solat.
Antara pendakwah Wahhabi yang beriktiqad sedemikian dan juga menyebarkan ajaran
songsang yang lain ialah:
1- Muhammad bin Abdul Wahhab (pengasas gerakan Wahhabiah) telah menghina
dan memperendah-rendahkan kedudukan seorang muslim. Dia berkata bahawa
orang kuffar di zaman nabi lebih memahami Islam (kandungan lailahaillah) dari
orang muslim itu sendiri.19
2- Abdurrahman bin Hasan (cucu Muhammad bin Abdul Wahab) mengatakan
Allah duduk di atas kerusi20.
3- Abdul Aziz Ibnu al Baz, Bekas mufti sesat Wahhabi di Saudi, ketika mengulas
kitab Fathul Majid karangan Abdurrahman cucu kepada Muhammad bin Abdul
Wahab. Kitab Fathul Majid adalah syarahan kepada kitab tauhid karangan
datuknya tadi. Ibnu baz mengkafirkan orang Islam yang menziarahi kubur
muslim, dia juga mencela al Asyairah21 dan juga menghukumkan perayaan
maulid sebagai bidaah yang mungkar.22

17
Sila lihat kitabnya Syarah Hadis al nuzul, m/s: 80
18
Sila lihat kitabnya al Sawaeiqu al Mursalah, jilid:4, m/s:1308. Untuk mengetahui pecanggahan pegangan kedua
orang ini dengan manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah, penulis sarankan supaya merujuk kepada kitab al maqolat al
Sunniyah fi Kasyfi Dhalalat Ibnu taimiah yang dikarang oleh al Muhaddsi al Marhum Sheikh Abdullah al Habasyi
rahimahullah.
19
Kitabnya Kasyfu al Syubahat, m/s: 12, cetakan darul Ifta al Saudi.
20
Fathul Majid,Karangan Abdul Rahman bin Hasan bin Mohd bin Abdul wahab, m/s:356, Cetakan Darul Salam,
Riyadh
21
Ulasanya terhadap kitab Fathul Majid.
22
Kitabnya Akhta Fil Aqidah, m/s:14,15,16. Cetakan Darul Qosim, Riyadh.

9
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
4- Muhammad Solih Usaimin mengatakan dalam bukunya yang berjudul Akidah
Ahli Sunna Wal Jamaah23 bahawa Allah mempunyai anggota tangan dan mata.
Dia juga berkata bahawa zat Allah berada di atas arasy. Dan dalam kitabnya yang
lain Liqo Maftuhah24 dia telah mencela Imam al Nawawi dan Ibnu Hajar dengan
mengatakan bahawa mereka bukan dari kalangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dia
juga berkata bahawa istighasah dengan para nabi adalah syirik besar.25

5- Sulaiman bin Samhan (salah seorang ulamak sesat wahabi di Najad) dalam
kitabnya al Dhiya’ al Syariq26 mengatakan bahawa Allah duduk di atas kerusi dan
ketika Dia duduk maka terdengan suatu suara. Dll.

04- WAHABI BERPEGANG DENGAN ZAHIR NAS-NAS ALQURAN DAN HADIS


Salih Usaimin dalam bukunya Qawaed al Mithli27 mengatakan bahawa orang yang
mentakwil ayat mutasyabih dikira perosak makna ayat-ayat suci al Quran.

05- WAHHABI MENGHARAMKAN TAWASUL, ISTIGHASAH, ZIARAH KUBUR


MUSLIM, MAULID DLL
Apa yang kami paparkan di sini adalah sebahagian ajaran sesat Wahhabi yang disebarkan
oleh para pendakwah mereka. Sesungguhnya bilangan pendakwah mereka adalah banyak, cuma
di sini kami paparkan yang terkenal di kalangan mereka sahaja, antaranya:
1- Ibnu Baz berkata dalam bukunya Aqidah Sahihah Wama Yudhodhihuha28
bahawa Istighasah dengan para anibyak adalah syirik. Dia juga berkata
bahawa hadis-hadis yang menceritakan kelebihan menziarahi kubur nabi
adalah palsu29
2- Abu Bakar al Jazaeiri dalam kitabnya Aqidah Al Mukmin30 berkata bahawa
bertawasul dengan kemulian mereka adalah syirik dan boleh mengeluarkan
mereka dari Islam dan berkekalan dalam neraka”
3- Ibnu Fauzan berkata dalam bukunya al Tauhid31 bahawa orang jahil dari
kalangan umat Islam dan ulama-ulama mereka yang sesat telah merayakan
maulidul rasul.

23
Kitabnya aqidah Ahli Sunnah Wal jamaah, m/s:7-22, cetakan kementerian Wakaf Saudi.
24
Kitabnya,m/s:42-43, cetakan Darul Watan Linnasyr.
25
Soal jawab dengan Ibnu Baz dalam risalah hukum al halif Binnabiyy, m/9. Disediakan dan dicetak oleh Darul
Qosim, Riyadh.
26
Bukunya Dhiya al Syariq, m/s: 79, cetakan Darul Ifta Saudi.
27
Muka surat 45, cetakan Riyadh.
28
M/s:22, cetakan Darul Watan Riyadh.
29
Buku Tahqiq Wal Idhoh Likasir Min Masail Alhaj Wal Umrah, m/s: 89
30
M/s: 144.

10
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
32
4- Ibnu Baz pula berkata : Perayaan sambutan maulidul rasul adalah
menyamai orang yahudi”
5- Soleh bin Fauzan33 dan selainnya dari golongan wahabi mengatakan bahawa
tidak boleh betawasul dengan kemulian nabi.

06- SEKILAS PANDANG TENTANG SEJARAH HITAM GERAKAN WAHHABIAH


1 Sheikh Sayyid Zaini Dahlan Mufti Syafeiyyah di Makkah menceritakan secarah
hitam gerakan Wahhabiyah dalam kitabnya Khulasatul Kalam Fi Bayan Umara’ al
Baladil Haram. Kisah Kekejaman Wahabi ini berlaku pada akhir bulan Syawal,
tahun 1217h (1809M) iaitu dua tahun selepas mereka menyerang kota Mekah pada
1215H (1807M). Pada tarikh tersebut, kaum Wahabi telah menyerang kota Taif
dengan ganas sekali. Mereka telah melakukan penyembelihan dan pembunuhan
terhadap ramai umat Islam dari kalangan lelaki, wanita mahupun kanak-kanak atas
alasan mereka telah melakukan syirik semata-mata.

2 Telah berlaku satu peristiwa yang amat menghayati umat Islam pada 1920an iaitu
pembunuhan gerakan Wahhabi terhadap umat Islam di Timur Jordan. Di situ
Wahhabi telah membunuh lebih kurang 3000 orang Islam yang tidak mengikut
mereka dengan menyembelih umat Islam seperti kambing. Dalam penyembelihan itu
Wahhabi mengatakan: “Ayuh kita bunuh kafir ini kerana tak ikut kita!”. Kisah
pembunuhan Wahhabi terhadap 3000 umat islam di Timur Jordan ini tertera
dikebanyakan perpustakaan di Jordan.

07- KEPENTINGAN MEMBENTERAS AKIDAH WAHHABIAH


Mungkin ada di kalangan kita tertanya-tanya bahawa adakah penting membenteras
ajaran dan pegangan Wahhabiah?. Sesungguhnya ia memang penting kerana beberapa sebab:
1- Menjaga kesucian akidah Islam supaya tidak dicemari oleh perkara-perkara
lain yang boleh membatalkan iman seseorang lalu orang itu terkeluar dari
Islam dan tidak dikira sebagai muslim. Apabila dilihat secara teliti ajaran
Wahhabi dari sudut ini memang banyak percanggahannya dengan Islam, atas
sebab ini kita menceritakan serta mendedahkan pada orang ramai tentang
kesesatan dan kekufuran mereka.
2- Dari sudut amalan orang Islam seperti menziarahi kubur, menyambut maulid,
bertahlil di atas kubur muslim, membaca yasin pada malam jumaat, berzikir
secara berjamaah, tawassul dan lain-lain lagi yang telah diharamkan oleh
Wahhabiah. Tetapi pengharaman Wahhabi ini amat bertentangan dengan
ajaran Islan yang murni.
3- Ajaran Wahhabi akan melahirkan jenerasi yang ekstrim, iaitu melampau,
cepat mengesatkan, membid’ahkan, menfasikkan serta mengkafirkan umat
Islam.

31
M/s: 120. Riyadh, Saudi.
32
Buku Tahzir Minal Bidaah,m/s: 5
33
Buku Attauhid,m/s: 70,Riyadh

11
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)

08- CARA DAKWAH WAHHABIAH


1- Hanya merujuk kepada al Quran dan al Sunnah dan tidak perlu mengikut mazhab.
2- Mendakwa berpegangan dengan manhaj Ahli Sunnah yang beraliran Salafiah dan
bukannya beraliran al Asyairah dan al Maturidiah
3- Perlu ada tajdid iaitu pembaharuan
4- Mendakwa sebagai islah iaitu membaiki dan kononnya membenteras khurafat-khurafat.
5- Mengaplikasikan nama Imam Syafie yang kononnya beliau mewajibkan kita beriman
bahawa Allah berada di langit.
6- Mendakwa sebagai pengikut mazhab Syafie yang tulen34 (ini bercanggah pula dengan
pegangan asas mereka yang mnolak bermazhab).

09- KESIMPULAN ISU WAHHABI


Sudah jelas kepada kita kesesatan pengasas Wahhabiah dan juga gerakan ini berdasarkan
dalil-dalil dan fakta-fakta yang diceritakan oleh para ulamak Ahli Sunnah Wal Jamaah. Oleh itu
ada beberapa pihak yang masih tidak teguh berpegang dengan manhaj Ahli Sunnah atau pun
ragu-ragu dengan kesesatan dan sejarah hitam Wahhabi ini kerana terpedaya dengan khabar-
khbar yang diragui kesahihannya seperti melihat bahawa Muhammad bin Badul Wahhabi telah
bertaubat sebelum kematiannya atau ada yang terpengaruh dengan kewujudan risalah yang
ditulis tentangnya yang berjudul al Rasaeil al Syakhsiah dari karangan Muhammad bin Abdul
Wahab yang kononnya dia mengingkari segala tohmahan yang dilemparkan kepadanya seperti
menolak kitab-kitab empat Mazhab, manusia semenjak 6 ratus tahun dahulu bukan berada dalam
Islam, mengkafirkan orang yangbertawassul, membakar kitab-kita para alim ulamak seperti kitab
Dalaeil al Khairat dan lain-lain lagi yang tertulis dalam risalahnya tersebut. Sebenarnya dakwaan
risalah tersebut telah disebar dengan nama universiti Imam Muhammad bin Saud yang mana
univertiti tersebut dikenali sebagai benteng mempertahankan ajaran Muhammad bin Abdul
Wahhab. Memadai bagi kita untuk menolak kesahihan risalah al Syahksiah ini dengan kata-kata
atau kitab-kitab para ulamak Ahli Sunnah yang menolak Muhammad bin Abdul Wahab dan
menentang gerakan Wahhabiah. Antara para ulamak Ahli Sunnah yang mendedahkan kesesatan
dan kekufuran Wahhabiah ialah:
1- Syeikh Sulaiman: “Fashlul Khitob Fir Roddi ‘ala Muhammad bin Abdul
Wahhab” dan kitab “ Sawai’qul Ilahiyah Fir Roddi ‘ala Wahhabiyah”)
2- Mufti mazhab Hanbali Sheikh Ibnu Humaid dalam kitabnya“As-Suhubul
Wabilah ‘ala Dhoroi’hil Hanabilah” cetakan Maktabah Imam Ahmad m/s
275).
3- Sheikh Sayyid Zaini Dahlan Mufti Sayfeiyyah di Makkah dalam kitabnya
Khulasatul Kalam Fi Bayan Umara’ al Baladil Haram, dan kitabnya yang
lain al Duraru al Sunniyyah Firrad alal Wahhabiah.
4- Sheikh Afifuddin Abdullan bin Daud al Hanbali dalam kitabnya al Swaeiq al
Rau’ud. Telah berkata salah seorang ulamak ahli bait bahawa para ulamak

34
Sebahagian golongan sesat Wahhabi di Malaysia ini mendakwa sebagai pengamal mazhab Syafie yang tulen.
Mereka menyebut‘ yang tulen’ kononnya hanya mengikut kata-kata Imam Syafie sahaja. Manakala ulama-ulama
lain yang dalam mazhab Syafie tidak dijadikan rujukan pada mereka.

12
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
Basrah, Baghdad, Halab dan selainnya menyokonya Sheikh Afifudin menulis
tentang terhadap Wahhabi.
5- Sheikh Sayyid Alawi bin Ahmad al Haddad dalam bukunya Misbahul Anam
Wa Jala al Zolam.
6- Syeikh Yusuf al Dajwi salah seorang ulamak Azhar dalam al Maqolat.
7- Al Hafiz Sheikh Ahmad al Siddiq al Ghummari dalam kitabnya Ihya al Qubur.
8- Risalah Ulamak Tunis ila al Dhal al Wahhabi, oleh Qodhi Abu Hafs Umar al
Tunisi al Maliki
9- Sheikh Arabi Tabban dalam kitabnya Bara atul asy Ariyyin
10- Al Muhaddis al Marhum Sheikh Abdullah al Harari dalam kitab-kitabnya
seperti al Maqolat al Sunniyah, Sorih al Bayan, Sirot al Mustaqim dan
selainnya.

Ini semua menjadi bukti bahawa Muhammad bin Abdul Wahab dan jamaahnya al
Wahhabiah adalah sesat dan tidak bermanhajkan Ahli Sunnah Wal Jamaah serta Ahli Salah
maupun khalaf. Kemudian jika diteliti akidah Wahhabiah seperti mengatakan atau mempercayai
Allah bertempat dan berada di atas langit maka didapati ianya sama dengan pegangan kufur
orang Yahudi. Contohnya orang Yahudi beriman bahawa tuhan mereka berada di langit. Satu
peristiwa yang mana datang pada saidina Ali Karramallahu Wajhahu serombongan yang
bertanya pada beliau: Sifatkanlah tuhan kamu yang di langit!. Lalu Saiduna Ali menjawab35:
Siapa yang menganggap bahawa Tuhan kami adalah terhad maka dia jahil tuhan yang
disembah. Soalan yahudi yang berbunyi sifatkan tuhan kamu yang dilangit menunjukkan
bahawa mereka percaya Allah di langit, dan ini sama dengan pegangan al Musyabbihah seperti
Wahhabi.

35
Kitab Hilyah al Auliyak

13
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)

(2)

(INI ADALAH DI ANTARA LAMBANG-LAMBANG HIZBU TAHRIR DAN DI SEBELAHNYA ADALAH PENGASASNYA)

BAHAYA HIZBU TAHRIR


Telah muncul di tengah-tengah umat Islam satu kumpulan yang menyimpang dari
manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kumpulan ini bergiat menyebarkan fikrah-fikrah songsangnya
dengan bertopengkan politik Islam dan kebangkitan Khalifah Islamiah di atas muka bumi ini.
Keseluruhan kegiatan mereka hanya memfokuskan pada politik, manakala apa yang berkaitan
dengan dakwah seperti mengajak kepada mempelajari ilmu agama seperti tauhid, fekah, hadis
dan lain-lainya sangatlah mereka abaikan. Mereka dikenali dengan HIZBU TAHRIR atau
ringkasnya HT. Sesungguhnya umat Islam tidak habis lagi dengan ajaran Mujassimah Moden
seperti Wahhabi kini umat Islam terpaksa berhadapan dengan pelbagai ajaran baru yang
bertopengkan Islam atau politik Islam pula.
Mereka telah mengatakan bahawa umat Islam adalah sesat kerana masih hidup tanpa
khalifah Islamiah. Tujuan utama mereka ialah ingin mengambil alih kuasa kerajaan dan
kononnya ingin melaksanakan ajaran Islam yang sempurna dan menyeluruh. Sesungguhnya
mereka ini sangat merbahaya kerana ajaran yang mereka sebarkan amat bercanggah dengan
syariat Islam seperti menyesatkan serta mangkafirkan umat Islam, mendakwa bahawa para nabi
tidak bersifat maksum, menghalakan berjalan untuk melakukan maksiat, mengharuskan orang
lelaki mencium perempuan ajnabiah dan banyak lagi yang akan dinyatakan nanti. Kita khuatir
dan sangat risau jika mereka dapat menguasai negara-negara Islam termasuk negara Malaysia
kita yang tercinta, mereka pasti akan merialisasikan matlamat mereka dan mempraktikkan
segala ajaran sesat mereka itu.
Di Malaysia, mereka sudah mula bertapak dengan slogan ‘wajib mendirikan khalifah dan
melaksanakan hukum Islam secara menyeluruh’. Cara pembawaan mereka ini diminati oleh
beberapa pihak dan segelintir masyarakat di negara kita yang kononya ingin menegakkan negara
Islam, padahal mereka sebenarnya telah tertipu dan terpedaya dengan dakyah-dakyah songsang

14
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
HIZBU TAHRIR disebabkan tiada ilmu agama yang kukuh dan pertimbangan syariat yang adil
yang mampu membezakan diantara kebenaran dengan kebatilan.
Tidak dinafikan bahawa tiada di kalangan kita yang rela dan redha melihat anak daranya
atau isterinya dicium oleh lelaki ajnabi, atau berjalan dengan tujuan untuk berzina atau
menghukumkan orang Islam sebagai kafir. Ini semua akan memberi kesan yang negatif dan
melahirkan generasi-generasi yang tidak bermaruah dan menjadikan akhlak serta budi pekerti
mereka rosak dan tidak bermoral.
Kita Ahli Sunnnah Wal Jamaah memang mempunyai niat agar wujudnya seorang
khalifah yang adil yang dapat mentadbir negara-negara Islam dengan sempurna, tetapi perlu
diketahui bahawa isu kebangkitan khalifah ini adalah dianggap sebagai uzur syrei bagi umat
Islam kerana tiada penyatuan dan kemampuan untuk melaksanakannya. Kemudian isu
kebangkitan dan mengembalikan Khalifah ini bukanlah satu kewajipan terhadap setiap individu
muslim sehingga ia dikira sebagai fardhu ain seperti ibadah solat, puasa, haji dan lain-lainnya
dari perkara fardhu ain. Atas sebab ini tiada dari kalangan ulamak Ahli Sunnah sama ada dari
kalangan ahli Salaf maupun Khalaf mengatakan bahawa menjadi fardhu ain ke atas setiap
individu muslim menegakkan dan mengembalikan khalifah. Barang siapa yang mengatakan dan
beriktiqad sedemikian maka dia telah melakukan tokok tambah dalam urusan agama dan ia juga
dikira bid’ah yang sesat36 kerana mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Islam.
Kebanyakan mereka yang berfikiran politik kotor yang bertopengkan Islam mendakwa
bahawa wajib dan menjadi fardhu ain untuk mendirikan khalifah atau negara Islam, dan sesiapa
yang tidak melakukan sedemikian maka dia telah sesat bahkan kafir. Mereka (HT) telah
menyalahtafsirkan firman Allah Taala:
‫ن‬
َ ‫ُو‬mkِ Uَ^Qْ ‫ ا‬Sُ ‫ ُه‬g
َ hِ‫َـ‬Qْ‫و‬jُkَ eُ LّQ‫ل ا‬
َ bَ cَ‫ أ‬UَW`ِ Sُ^N
ْ _َ ْSQO [َ\‫َو‬
Terjemahannya: Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh
Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. (al Maedah:44)
Para ulamak dari kalangan sahabat seperti Abdullah Ibn Abbas yang mana beliau dikenali
denga Tarjamanul Quran (penafsir al Quran) telah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan
bahawa maksud kekufuran dalam ayat tersebut bukan yang mengeluarkan seorang muslim dari
agamanya, tetapi yang dimaksud dengannya ialah kufur di bawah kekufuran, yakni dosa yang
besar yang tidak sampai kepada kufur37.
Berdosakah nenek moyang kita yang muslim yang tinggal di kampung-kampung, imam
atau tok bilal di surau-surau, dan juga umat Islam yang tinggal berjauhan dari bandar?. Adakah
mereka dikira bodoh, sesat dan kafir kerana tidak menegakkan negara Islam atau mendirikan
khalifah?
Maka fikrah dan ajaran yang mengatakan bahawa wajib ke atas setiap individu muslim
mendirikan khalifah adalah fikrah yang bahaya kerana ia akan meracuni pemikiran-pemirian
orang Islam sehingga menjadi rosak, punah, hancur dan juga akan melahirkan generasi yang
melampau (ekstrem).
01- ASAL USUL HIZBU TAHRIR
36
Perlu diketahu bahawa bidaah terbahagi kepada beberapa bahagian, antaranya bid’ah baik dan buruk seperti yang
dikatakan oleh Imam Syafie. Manakala golongan sesat yang bercanggahan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah seperti
Wahhabi dewasan ini menafikan pembahagian ini semata-mata mereka (Wahhabi) mencela beberapa amalan-
amalan syariat Islam seperti menyambut perayaan maulid Nabi, perbuatan bertawasul dan lain-lain lagi.
37
Riwayat al Hakim dalam kitabnya al Mustadrak.

15
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
Golongan Hizbu Tahrir telah diasaskan oleh Taqiyyuddin al-Nabahani (W.1400H).
Beliau berasal dari Palestin38 kemudian berhijrah ke Lubnan tahun 50an. Dia telah mendakwa
dan mengaku sebagai seorang ahli ijtihad dengan menafsirkan ayat-ayat suci al Quran mengikut
kefahamannya yang salah terhadap agama. Kebanyakan ajaran-ajarannya bertentangan dengan al
Quran dan hadis serta ijmak, sama ada dalam masalah usul (akidah) maupun furu’ (fekah dan
ibadah). Golongan ini hanya suka bermain politik sahaja dengan menggunakan nama Islam,
padahal mereka amat jahil dengan agama Islam. Mereka tidak layak untuk dijadikan rujukan
dalam agama39.

Insya Allah di sini kami akan paparkan sebahagian ajaran-ajaran mereka yang songsang dan juga
sanggahan-sanggahan ilmiah dan berdalil terhadap ajaran mereka

02- PENAFIAN MEREKA TERHADAP KESEMPURNAAN KUDRAT


ALLAH
Telah berkata pemimpin mereka Taqiyyudin al Nabahani dalam bukunnya al Syakhsiatul al
Islamiah 40:
Uv` ‫م‬U ‫}ي‬Q‫ن ه€ ا‬Uwcx‫ {ن ا‬،Uv` ‫ء‬UpqLQ rs‫ د‬u‫ء و‬UpqQU` UvQ rs‫ د‬u ‫ن ـ‬Uwcx‫ل ا‬Uyk‫ل ـ أي أ‬Uyk{‫»وه}| ا‬
«‫ء‬UpqQ‫‚ ا‬Nƒ rs„ƒ u …_‫ر‬UJPsu‫ل ا‬Uyk{‫‡ن ا‬k gQ‫‰ ذ‬LŠ‫ و‬،|‫ر‬UJPs‫ وا‬eƒ‫`‡راد‬
Maknanya: Segala perbuatan dan amalan manusia tidak ada kaitan dengan qodha (kudrat dan
kekuasaan) Allah, kerana perbuatan tersebut adalah hasil dari daya usaha manusia dan
ikhtiarnya sendiri, maka setiap perbuatan yang ikhtiar (dengan sengaja)adalah tidak termasuk
dalam Qodha Allah.

Dalam bukunya yang sama tadi dia berkata lagi:


Pahala adalah balasan baik bagi kebaikan, manakala azab pula adalah balasan buruk terhadap
kesesatan. Ini menunjukan bahawa hidayah dan kesesatan adalah dari perbuatan manusia itu
sendiri, bukannya dari Allah.

SANGGAHAN:
Pegangan Hizbu Tahrir ini bercanggah dengan al Quran, hadis dan akal.

PERCANGGAHANNYA DENGAN AL QURAN

1- Firman Allah:
‫ن‬
َ َُ ْ َ َ‫َ َ ُ ْ َو‬
َ ُ ‫وَا‬
Maknanya: Padahal Allah mencipta (zat) kamu dan apa yang kamu buat itu!.(al Soffat:96)
2- Firman Allah Taala:
38
Bukanlah yang dimaksudkan di sini ialah Syeikh Yusuf al Nabahani yang mana beliau (syeikh Yusuf bukan
Taqiyudin) adalah salah seorang ulama Ahli Sunnah Wal Jammah yang benar. Beliaulah yang mengharuskan
amalan tawasul dan perayaan Maulid Nabi serta menentang pengikut-pengikut Wahhabi yang sesat. Harap jangan
keliru.
39
Kitab al Gharah al Imaniah Fi Raddi Mafasid al Tahririah
40
Jilid 1, pada bahagian pertama, m.s 71-72.

16
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
‫ َ„ ٍر‬qَ `ِ |ُ Uَqْ Lَs
َ ‫Žْ ٍء‬
َ r
O ‫ ُآ‬UOc‫ِإ‬
Maknanya: Sesungguhnya Kami mencipta tiap-tiap sesuatu menurut takdir ( yang telah
ditentukan). (al Qamar:49)
Kalimah ‫Žْ ٍء‬
َ pada ayat tersebut merangkumi semua jenis makhluk seperti jisim,
penggerakan manusia dan diamnya, baik yang ikhtiar maupun yang tanpa ikhtiar. Perbuatan
ikhtiar lebih banyak dari yang bukan ikhtiar. Jika semua perbuatan manusia yang ikhtiar dicipta
oleh manusia sendiri maka ia lebih banyak dari perbuatan manusia yang dicipta oleh Allah.
Kalimah ‫Žْء‬ َ dalam bahasa arab bermakna wujud, dan semua perbuatan manusia yang ikhtiar
adalah wujud.
PERCANGGAHANNYA DENGAN HADIS NABI
Sabda Nabi yang berbunyi 41:
Semua benda dengan takdir, hingga kebodohan dan kecerdikan.

PERCANGGAHANYA DENGAN AKAL DAN PARA ULAMA


Pengangan mereka ini melazimkan bahawa Allah adalah lemah dan kalah serta dikuasai
oleh sesuatu yang lain disebabkan hamba yang mencipta perbuata-perbuatan maksiatnya tanpa
kehendak Allah sedangkan Allah tidak dapat dikuasai sesuatu yang lain (kalah). Firman-Nya
yangberbunyi:
Allah Maha Berkuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkan-Nya. (Yusuf:21)
Tanggapan mereka juga menunjukkan bahawa ada perkara yang berlaku dan terjadi di luar
kehendak Allah azzawaajalla, dan ini adalah tidak benar kerana setiap benda tidak akan terkeluar
dari pengetahuan dan kekuasaan Allah serta kehendak-Nya sama ada perbuatan hamba tersebut
yang baik maupun yang buruk. Allah tidak akan dipersoalakan bahkan hamba-Nya akan
dipersoalkan kelak nanti. Maka dari sudut akal tidak harus adanya sebahagian benda ciptaan
Allah dan sebahagiannya yang lain pula dari selain-Nya seperti tanggapan golongan sesat al
Muktazilah yang bercanggah dengan golongan Ahli al Haq.

03- TIDAK BERIMAN DENGAN QODHO DAN TAKDIR ALLAH


Pengasas gerakan Hizbu Tahrir iaituTaqiyyudin al Nabahani berkata42:
Sesungguhnya penggunaan dua kalimah ini: Qadha dan Qodar secara bersama tidak pernah
dilakukan oleh sesiapa pun. Ia tidak dinyatakan oleh al Quran, hadis dan juga para ulama serta
juga tidak dinyatakan dalam bahasa arab atau para alim fekah. Perkara tersebut (Qadha dan
Qodar) telah muncul setelah berakhirnya zaman abad pertama, iaitu setelah diterjemahankan
ajaran falsafah Yunani dan kemunculan para Mutakkallimi (ahli kalam)
Kata-kata beliau Ini jelas bercanggah dengan pegangan ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah dan juga
akidah para sahabat dan salafussolih. Imam Abu hanifah menjelaskan perkara Qadar dan
qodha43:
Qodha dan Qadar serta al Masyi ‘ah( kehendak) adalah sifat Allah yang azali, tanpa al kafyf
(tidak sama dengan sifat-sifat makhluk)

41
Riwayat Imam Muslim dan al Baihaqi.
42
Sila lihat bukunya yang berjudul al Syakhsiah al Islamiah
43
Kitabnya al Fiqh al Akbar

17
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
PENOLAKAN PARA ULAMAK TERHADAP AKIDAH MUKTAZILAH INI:
Golongan yang menafikan al Qadar iaitu mengatakan bahawa manusia yang mencipta
perbuatannya sendiri dan bukan Allah yang menciptanya, atau dengan kata yang lain bahawa
perbuatan manusian tidak termasuk dalam qadar Allah. Mereka ini dikenali dengan al Qodariyah
dan juga al Muktazilah.

1- Sabda baginda:
Qodariah adalah majusi pada umat ini, jika mereka sakit jangan menziarahinya dan jika mereka
mati jangan menghadiri jenazahnya.44
2- Sabda Nabi:
Enam jenis manusia aku melaknatnya dan juga dilaknat oleh Allah, antaranya: Orang yang
melakukan tokok tambah dalam kitabullah, dan mereka yang mendustakan takdir Allah.

3- Imam Abu Hasan al Basri berkata:


Sesiapa yang mendustakan Qadar maka dia telah kafir
4- Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahawa beliau berkata:
Sesungguhnya kata-kata al Qodoriah adalah kufur.
5- Dan diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik dan al Auzaei, mereka
berkata:
Mereka (Qodoriah) diminta untuk bertaubat, jika mereka enggan bertaubat maka mereka mesti
dibunuh.

04- PENAFIAN SIFAT MAKSUM BAGI NABI


Antara kesesatan pemimpin mereka Taqiyyudin al Nabahani ialah apa yang dia sebut
dalam bukunya al Syakhsiah al Islamiah:
…… sifat maksum (terpelihara bebas bebas dari dosa-dosa) para nabi dan rasul. Mereka
bersifat demikian selepas diangkat menjadi nabi atau rasul dengan diturunkan wahyu kepada
mereka. Manakala sebelum kenabian dan kerasulan, kemungkinan mereka ada melakukan dosa
seperti manusia biasa, kerana mereka hanya memiliki sifat maksum itu selepas kenabian dan
kerasulannya sahaja.
SANGGAHAN
Ahli Sunnah Wal Jamaah telah bersepakat bahawa para nabi wajib memiliki sifat benar,
jujur, amanah dan kecerdasan serta kecerdikan. Jadi dapat diketahui di sini bahawa Allah Taala
tidak akan memilih seseorang untuk menjadi utusannya kecuali orang yang tidak pernah
melakukan perbuatan-perbuatan hina (rozail) seperti khianat, bodoh, bohong, bebal dan lain-lain.
Nabi juga terpelihara daripada kekufuran, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang hina, sama
ada sebelum kenabian maupun selepasnya. Inilah pendapat dan pegangan majoriti para ulama
Ahli Sunnah Wal Jamaah seperti Imam Abu al Hasan al Asyari Rahimahullah.

05- UMAT ISLAM MATI DALAM KEJAHILAN


Di antara fikrah songsang Hizbu Tahrir ialah menganggap bahawa kewujudan Khilafah
adalah asas penyelesaian segala masalah umat hari ini. Bagi mereka, dengan adanya Khilafah
segala masalah dan kemelut yang melanda umat hari ini akan selesai. Kerana itu, mereka

44
Riwayat Abu Daud dalam sunannya, dan al Baihaqi dalam kitab al Qadar

18
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
memulakan gerakan mereka dengan perjuangan bersifat sejagat iaitu menegakkan al-Khilafah
dan memandang usaha-usaha yang lain sebagai tidak penting atau belum masanya untuk
difikirkan.
Sesungguhnya tanggapan bahawa Institusi Khilafah adalah satu-satunya penyelesaian
kepada masalah umat hari ini, bukanlah suatu fikrah yang tepat. Yang benarnya adalah Islam itu
sendiri. Apabila kita meletakkan matlamat kita adalah untuk menegakkan Islam secara
sempurna dan menyeluruh, maka terkandung sama di dalamnya cita-cita untuk menegakkan
sistem pemerintahan Islam (al-Khilafah) kerana ia adalah salah satu tuntutan dalam Islam.
Dan setiap aspek Islam merupakan penyelesaian kepada masalah umat. Mana-mana aspek Islam
yang masih terabai menandakan umat akan berterusan mengahadapi kemelut dalam aspek
tersebut. Penyelesaiannya ialah mengajak umat kembali kepada Islam secara sempurna dan
menyeluruh.

Dalam buku mereka al Khilafah45:


Jadi semua umat Islam berdosa besar kerana tidak mendirikan khilafah untuk kepentingan
orang Islam, dan jika orang Islam bersepakat dalam hal sedemikian (tidak mendirikan Khilafah)
maka mereka berdosa dan, dan setiap individu umat Islam di seluruh pelusuk dunia juga
berdosa.
Begitu juga pada bab lain dari buku yang sama al Khilafah m/s: 346,:
: Dan orang Islam diberi tempoh selama dua malam untuk menegakkan khilafah, dan tidak
halal (berdosa) bagi orang Islam itu tidur pada dua malam tersebut tanpa melakukan bai’ah.
Dan dalam buku mereka yang berjudul Daulah al Islamiah47:
Selagi mana orang Islam tidak mempunyaii khalifah dalam masa tiga hari, maka mereka semua
berdosa sehinggalah mereka berjaya menegakan khalifah.
SANGGAHAN
Ini adalah di antara penyelewengan mereka terhadap nas-nas agama. Hadis Nabi yang
berbunyi:
…ً JO Lِ‫ ِه‬Uَ˜ …ً Pَ Jِ\ ‫ت‬
َ Uَ\ …ٌ yَ Jْ `َ eِ qِ ُŠ
ُ Žِk š
َ ْJQَ‫ت َو‬
َ Uَ\ ْ[\َ ‫ َو‬eُ Qَ …َ “
O”ُ UَQ …ِ \َ UَJqِ Qْ ‫َ َ_€ْ َم ا‬eLOQ‫Ž ا‬
َ qِ Qَ …ٍ Š
َ Uَ• ْ[\ِ ‫ َ— َ_„ًا‬Lَs
َ ْ[\َ
Maknanya: Barang siapa mencabut tangannya (tidak taat dan tidak melakukan bai’ah) dari
mentaati khalifah yang sedia ada, di hari kiamat nanti dia tidak memiliiki apa-apa hujjah yang
boleh diterima. Dan barang siapa yang mati dalam keaadaan sedemikian maka kematiannya
adalah kematian jahiliah
Makna sebenar bagi hadis yang menceritakan isu khilafah seperti yang dijelaskan oleh para
ulamak Ahli sunnah Wal Jamaah ialah barang siapa yang menentang Khalifah yang sah dan
berterusan menentangnya sehingga mati maka dia mati dalam kejahilan.
Dan ada hadis lain yang menyokong sedemikian, iaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu
48
Abbas :

45
M/s:9.
46
Dan juga pada buku as Syakhsiyyah al Islamiah jilid 2, m/s: 15
47
M/s: 179
48
Riwayat Muslim

19
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
Barangsiapa membenci sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar, kerana
seseorang itu tidak boleh keluar dari kepimpianannya walaupun sejengkal kemudian dia mati
dalam keaadan sedemikian, maka dia mati dalam keadaan.

Sabda baginda tadi iaitu ‫ﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻋ ﹶﻠ‬ ‫ﺕ‬


 ‫ﺎ‬‫ ﹶﻓﻤ‬jelas menunjukkan bahawa orang yang mati dalam
kejahilan ialah orang yang mati dalam keadaan menentang sultan (pemerintah), seperti yang
disebut dalam hadis:
Sesiapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemerintah dan jamaah, kemudian mati dalam
keadaan sedemikian maka dia mati dalam kejahilan49.
Manakala Ahli Sunnah Wal Jamaah mengatakan bahawa hukum menegakan khilafah
adalah wajib, jadi barang siapa yang tidak melakukanya dalam keadaan dia mampu maka dia
telah melakukan dosa kepada Allah. Manakala umat Islam dewasa ini sudah tiada kemampuan
untuk melantik dan mendirikan seseorang khalifah. Keadaan ini selari dengan firman Allah:
Allah tidak membebani seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. (al Baqarah: 286).
Maka jelas di sini kebatilan pegangan Hizbu tahrir dan tujuan jahat mereka yang sebenar iaitu
mengkucar kacirkan dan menghuru arakan keadaan umat Islam supaya umat Islam menyokong
mereka dan pemimpin sesat mereka Taqiyudin al Nabahani yang mendakwa sebagai kahalifah.
Si Taqiyudin al Nabahani kononnya telah membahagikan kuasa khalifah kepada beberapa
bahagian kepada anak beranaknya. Salah seorangnya dijadikan ketua di Iraq, dan yang kedua di
dataran Syam50, dan ketiga menjadi ketua di Mesir. Dia menamakan isterinya dengan ummu al
Mukminin. Sekarang selepas kematiannya para pengikutnya kononnya telah melantik khalifah
lain yang masih hidup sekarang di Denmark. Dia kononnya telah melakukan hudud dan
seumpamanya seperti hukuman ke atas orang yang berzina51. Tapi yang peliknya, Hizbu Tahrir
semenjak empat puluh tahun yang lalu sehingga sekarang masih lagi tidak mampu untuk
mendirikan khalifah. Jadi bagaimana Hizb Tahrir berani mengatakan:
Tidak ada syariat kecuali jika ada Negara yang diperintah oleh khilafah
Dan mereka berkata: Tidak ada agama Islam jika tidak ada khilafah.
Sesunggunya kata-kata sebegini adalah tidak benar dan tidak boleh dijadikan pegangan dalam
agama Islam. Hizbu Tahrir pada waktu awal-awal kemunculannya telah menghadkan masa
selama 13 tahun dari mula-mula gerakan itu di asaskan. Mereka melakukan sedemikian semata-
mata untuk mengambil alih pemerintahan dalam Negara Islam. Sedangkan mereka sudah berlalu
lebih 30 tahun dalam keadaan tidak mendapat apa-apa hasil sehingga ke hari ini.

06- BERJALAN UNTUK MELAKUKAN MAKSIAT ADALAH HARUS


Hizbu Tahrir telah menyimpang dari ajaran Rasulullah dengan menghalalkan perkara
yang haram. Mereka berkata:
.ry›QU` IJœPQ‫Ž ا‬k …JžyWQ‫ ا‬UWc‫ وإ‬،‫Ÿم‬ ` ‫›“€ر‬Q‫أة أو ا‬m\U` ‰cbQ‫ž„ ا‬q` Ž¢WQ‫م ا‬mN_ u

49
Riwayat Muslim
50
Iaitu negara Syiria, Lubnan, Jordan dan Palestin.
51
Kitab al Gharah al Imaniah Fi Raddi Mafasid al Tahririah

20
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
Maknanya:Tidak haram berjalan dengan tujuan untuk berzina dengan perempuan atau
bertujuan untuk meliwat kanak-kanak, kerana perbuatan yang dikira sebagai maksiat adalah
jika perbuatan zina dan liwat tersebut dilaksanakan. 52
SANGGAHAN
Ini bertentangan dengan ijmak dan juga hadis Nabi Salalhu alaihi wasallam:
Anak Adam telah ditetapkan padanya nasib dari perbuatan zina, dan ruang untuk melakukannya
memang ada, maka zina mata adalah melihat benda haram, dan zina telinga mendengar(benda
haram) dan zina lidah adalah percakapan (benda haram), dan zina tangan adalah menyentuh,
dan zina anggota kaki adalah melangkah (untuk melakukan perkara yang haram seperti zina)53
Imam al Nawawi ada menyatakan dalam Syarah Sahih Muslim bahawa berjalan untuk
bertujuan melakukan zina adalah haram dan menyentuh kulit perempuan ajnabiah adalah haram
berdalilkan dengan hadis tadi.

07- HARUS BAGI LELAKI MENCIUM PEREMPUAN AJNABIAH DAN


HARUS BERJABAT TANGAN
Hizbu Tahrir mengajak kepada perbuatan-perbuatan hina seperti mendustakan
Rasulullah dan menghalalkan perkara yang haram. Di antaranya ialah mengharuskan orang lelaki
mencium perempuan ajnabiah ketika waktu perpisahan atau ketika menyambut ketibaan dari
perjalanan. Kenyataan mereka ada dalam risalah yang diedarkan oleh mereka bertarikh 8
Muharram ,1390 H:
r˜‫ \[ أ‬rWyQ‫}ا ا‬v` Sq_ SQ‫ و‬،‫أة‬m\‫ن أو ا‬U‫ آ‬UًL˜‫ ر‬ms‫ ءا‬£kU¤ ‫ أو‬،‫أة‬m\‫ن أو ا‬U‫ آ‬UًL˜‫ ر‬m›X [\ Uً\‫د‬U rOœ [\‫»و‬
«[JQŸ” UcU‫ آ‬gQ}Q‫ و‬،Uً\‫ا‬m” šJQ rJœqPQ‫‡ن ه}ا ا‬k ‫€اط‬LQ‫‰ أو ا‬cbQ‫‰ ا‬Q‫€ل إ‬¤€Q‫ا‬
Maknanya: Barangsiapa yang mencium orang yang baru tiba dari perjalanan sama ada dari
kalangan lelaki maupun perempuan, atau berjabat tangan dengan lelaki atau perempuan yang
bukan bertujuan zina atau liwat, maka ciuman tersebut adalah tidak haram, kerana perbuatan
mencium atau berjabat tangan adalah harus.

Pemimpin mereka berkata54 :


Sedangkan hukum yang berkaitan dengan berjabat tangan, maka dibolehkan bagi laki-
laki berjabat tangan dengan perempuan dan juga perempuan berjabat tangan dengan laki-laki
dengan tanpa ada penghalang di antara keduannya.

Mereka juga berkata dalam risalahnya yang lain55,berkaitan dengan berjabat tangan antara laki-
laki dengan perempuan yang ajnabiah, setelah ia dibincang dengan panjang lebar:

52
Kenyataan sesat mereka ini telah disebarkan dalam risalah-risalah mereka yang diedarkan di Tripoli-
Syam-(torobolus al Syam), Lubnan pada tahun 1969.
53
Riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya.
54
Bukunya al Nizam al Ijtima fi al Islam, hlm 57
55
Yang bertarikh 21 Jumadil ula 1400 H / 7 April 1980) yang berjudul Hukum Islam.

21
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
Apabila kita memperincikan lagi penelitian kita terhadap perkara yang difahami oleh
sebahagian ahli feqh dan ahli hadis yang mengharamkan berjabat tangan, maka kita akan
dapati bahawa pada hakikatnya hadis-hadis tersebut tidak mengandungi pengharaman atau
larangan.

SANGGAHAN
Ibn Hibban meriwayatkan hadis yang bersumber daripada Umaimah binti Ruqaiqoh, dan
diriwayatkan juga dari Ishaq bin Rahawaih dengan sanad yang baik dari Asma’ binti Yazid,
bahawa Rasulullah bersabda:
‫ء‬UwQ‫ ا‬£kU¤‫ أ‬u Žc‫إ‬
Maknanya: Aku tidah berjabat tangan dengan perempuan.
Al Hafiz Ibnu Hajar selepas menyebut hadis ini berkata:
Hadis ini menunjukkan keharusan mendengar percakapan perempuan ajnabiah serta, dan
suaranya bukan aurat, dan hadis tersebut juga menunjuk larangan menyentuh kulit wanita
ajnabiah tanpa darurat.
Dan di antara dalil pengharaman menyentuh perempuan ajnabiah tanpa penghalang ialah
hadis Rasulullah yang berbunyi:
eQ rNƒ u ‫أة‬m\‫š إ‬W_ ‫ \[ أن‬eQ mJs ¦J§W` S‫[ أ”„آ‬y_ ‫{ن‬
Maknanya: Apabila (kepala) salah seorang dari kamu ditusuk dengan besi yang tajam adalah
lebih baik baginya (lebih ringan) daripada (diseksa kerana maksiat) menyentuh perempuan
yang tidak halal baginya 56
Maksud š\ dalam hadis di atas tadi ialah menyentuh dengan tangan dan seumpamanya. Dan
bukan bermaksud perbuatan jimak (bersetubuh) seperti yang didakwa oleh Hizbu Tahrir. Maka
jelas bahawa Hizbu Tahrir telah melakukan pendustaan terhadap Rasulullah, dan
menyelewengkan bahasa arab, dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallahu
alaihi wasallam.
Lihatlah wahai para pembaca yang budiman! kefasadan kata-kata mereka seperti
menghalalkan berjalan untuk tujuan berzina dan mengharus orang lelaki mencium perempuan
ajnabiah dan juga sebaliknya(perempuan mencium lelaki ajnabi). Mereka menganggap hal-hal
demikian adalah harus. Perbuatan sebegini bercanggah dengan hadis Nabi57:
Anak Adam telah ditetapkan padanya nasib dari perbuatan zina, dan ruang untuk melakukannya
memang ada, maka zina mata adalah melihat benda haram, dan zina telinga mendengar dan
zina lidah adalah percakapan, dan zina tangan adalah menyentuh, dan zina anggota kaki adalah
melangkah (untuk melakukan perkara yang haram seperti zina), dan hati inginkan sedemikian
dan kemaluan akan membuktikan segala-galanya.
Dakwaan dan tanggapan mereka ini adalah kufur kerana bertentangan dengan nas-nas
syariat. Imam Al Nasafi dan selainnya mengatakan bahawa apa yang bertentangan dengan nas
syariat maka ia adalah kufur. Jadi apakah benar seruan mereka kepada Islam dan mendirikan
Khalifah sedangkan mereka sendiri menentang ajaran-ajaran Islam?.

56
( H.R al-Tobaroni dalam al Mu’jam al Kabir dari hadis Ma’qil bin Yasar, dan dihasankan oleh Ibn Hajar,
Nuruddin al Haisami dan al Munziri.
57
Riwayat Muslim

22
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
08- HIZBU TAHRIR MEWAJIBKAN KE ATAS ALLAH SESUATU
Kebanyakan ajaran Hizb Tahrir selari dan sama dengan pegangan Muktazilah yang sesat.
Pemimpin mereka Taqiyyuddin al Nabahani58 berkata perkara yang berkaitan dengan Allah :
Ia adalah sesuatu perkara yang mesti dan wajib ke atas Allah untuk melakukannya.
Dan dia berkata lagi:
Ia menjadi kewajipan bagi Allah yang mana Dia sendiri telah mewajibkan serta
menentukannya ke atas Zat-Nya.
SANGGAHAN
Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islan yang murni. Salah seorang ulamak Sheikh Ahmad bin
Ruslan dalam kitab kecilnya yang berjudul al-Zubad bekata:
¨“_ ‫ Žء‬eQx‫‰ ا‬LŠ U\‫و‬
Maknanya: Dan tidak ada sesuau yang menjadi kewajipan ke atas Allah (untuk
dilaksanakannya).
Inilah pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang sebenar, iaitu tidak ada sesuatu pun yang
wajib dan mesti dilakukan oleh Allah. Allah memasukkan orang mukmin ke dalam syurga adalah
dengan rahmat-Nya, dan mencampak orang kafir ke neraka adalah dengan keadilan-Nya.

09- PENAFIAN MEREKA TERAHADAP KEUTAMAAN ILMU AGAMA


Hizbu Tahrir telah mencela keutamaan ilmu agama. Misalnya, mereka mencela ilmu
akidah Ahli Sunnah dengan megatakan bahawa ilmu tersebut adalah berasal dari falsafah Yunani
59
. Mereka juga mencela orang yang mempelajari Fiqh Islami. Dalam satu risalah mereka yang
berbentuk soal -jawab yang ditulis oleh Taufiq Mustafa, wakil Hizb Tahrir di Muktamar Rabitah
al Syabab al Muslim yang diadakan pada 22-27 Desember 1989:
Tujuan gerakan-gerakan seperti ini dan juga tujuan seluruh umat adalah untuk
menyelesaikan masalah umat, yakni mengembalikan semula kehidupan yang berbentuk Islamik
dengan mendirikan khilafah. Ini kerana gerakan-gerakan ini semuanya baru memulakan
kerjanya dengan bersungguh-sungguh bagi mengatasi masalah tersebut. Masing-masing
megikut kadar kefahaman dan metodologi yang mereka cetuskan, sebab masalah ini adalah
masalah yang paling utama, maka dari situ kita tidak boleh menyibukan diri dengn perkara-
perkara yang tidak penting yang menyebabkan jamaah lari dari matlamat ini, seperti
memfokuskan gerak kerjanya hanya kepada penyampaian nasihat dan ceramah, mengajar dan
menulis penulisan yang bersifat ilmiah, atau menjadikan para pendakwah berubah menjadi
seorang pengarang, pemberi nasihat atau menjadi hakim. Jadi kita tidak boleh menyibukan
diri dengan semua ini atau apa-apa yang seumpamanya, kerana ia (menyibukkan diri dengan
ilmu agama) boleh menyebabkan jamaah itu lari dari tugasnya yang asal.

Salah seorang pendakwah dari Hizb Tahrir berkata:

58
Lihat bukunya al Syahksyiah al Islamiah, jilid:1, m/s:63
59
Hal inI sama juga dengan golongan sesat Wahhabi yang mencela ilmu tauhid sifat Allah. Mereka mengatakan ia
berasal dari falsafah kufur Yunan. Oleh itu mereka mengatakan bahawa ilmu sifat 13 dan 20 itu menyusahkan dan
tidak harus dipelajari. Subhanallah

23
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
Aku telah bertemu dengan Sheikh Taqiyudin (pemimpin Hizbut Tahrir), lalu aku mencadangkan
kepadannya agar al Quran dimasukan ke dalam kurikulum pengajian di halaqah-halaqah Hizbu
tahrir. Al Nabahani berkata:"Dengar sini wahai Amin!!, janganlah kau rosakkan ahli-ahli kita
(Hizbu Tahrir), aku tidak mahu pemuda-pemuda akan menjadi bodoh. 60

SANGGAHAN
Untuk menolak pendapat yang songsang ini kita katakan bahawa Allah tidak memerintah
Nabi-Nya untuk meminta sesuatu yang lebih kecuali meminta agar ditambahkan ilmu. Firman
Allah yang berbunyi:
katakanlah (wahai Muhammad) Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. (Toha:114)

Rasulllah bersabda:
“Barang siapa yang inginkan agar Allah memberi kebaikan kepadanya, nescaya Dia akan
memberi keupayaan kepadanya untuk memahami ilmu agama”61.
Dan banyak lagi para ulama lain menjelaskan keutamaan dan kelebihan ilmu agama dan juga
keutamaan mempelajari serta memahaminya.
Jelas di sini bahawa Hizbu Tahrir pada hakikatnya tidak mengetahui apa-apa langsung
tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah, dan juga ilmu-ilmu agama yang lain seperti fekah,
bahasa arab, hadis, tafsir dan lain-lain. Tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang
mempelajari ilmu agama mengikut cara para alim ulama terdahulu. Kalau beginilah keadannya,
maka adakah mereka layak ingin mendirikan khilafah?. Ini menunjukkan bahawa mereka begitu
jahil dengan ilmu agama. Jadi setiap orang Islam mestilah berhati-hati agar tidak tertipu dan
terpedaya serta terpengaruh dengan mereka.

10- KESIMPULAN ISU HIZBU TAHRIR


Hizbu Tahrir sebenarnya telah mewujudkan perpecahan dalam masyarakat Islam.
Sudahlah umat Islam yang serba kelemahan terpaksa berhadapan dengan musuh-musuh mereka
yang lebih kuat dari segenap sudut, tiba-tiba muncul pula Hizbu Tahrir yang bertindak
memecahkan kesatuan mereka. Dahulunya Hizbu Tahrir bertindak mengganggu perjalanan
gerakan Islam di Timur Tengah, sekarang ini ia cuba mengganggu perjalanan gerakan Islam di
sebelah Asia Tenggara pula seperti di Indonesia dan sekarang di tanah air kita Malaysia.
Namun adakah kerana menumpukan kepada perjuangan Khilafah itu, lalu kita
mengabaikan kewajipan pada diri kita sendiri di dalam melakukan ketaatan kepada Allah seperti
mempelajari ilmu agama secara talaqi dan lain-lain. Para pengikut Hizbu Tahrir tidak
mempelajari ilmu agama mengikut metode ulamak salaf maupun khalaf. Mereka hanya membaca
maklumat-maklumat dan penulisan-penulisan pemimpin mereka sahaja iaitu Taqiyudin al
Nabahani dan juga para pemimpin besar mereka yang lain. Hizbu Tahrir mempunyai banyak
cawangnnya di seluruh dunia. Di bahagian asia tenggara ini mereka telah berjaya bertapak di
Indonesia dan sekarang berusaha untuk menjadikan Malaysia sebagai tapak yang kedua. Kami
mengharap kepada pihak-pihak tertentu supaya menjadikan hal ini sebagai penggugat akidah
umat Islam dan juga menggugat keamanan negara sehingga boleh mengambil tindakan ke atas
mereka kerana akidah mereka bercanggah dengan akidah umat Islam. Begitu juga umat Islam

60
Lihat buku al Dakwah al Islamiah.
61
Riwayat Imam al Bukhari

24
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
mesti berhati-hati dengan mereka kerana Hizbu Tahrir ini akan mencetuskan huru hara dalam
negara. Ada patah melayu berbunyi:
‘ SEDIAKAN PAYUNG SEBELUM HUJAN ’

Untuk mengetahui lebih detail tentang bahayanya Hizbu Tahrir boleh layari:
1- http://www.ahlussunah.org/docs/Rudood/Tahriryah/Tahriryah_index.htm
2- http://www.alsunna.org/forum/index.php?topic=818.0
3- http://www.sunna.info/wahabies/

PENUTUP
Apa yang kami paparkan ini hanyalah sebahagian besar dari kesesatan golongan Wahhabi
dan Hizb Tahrir. Mereka sanggup meninggalkan ajaran al Quran, sunnah dan ijmak umat Islam
semata-mata untuk mengikut tokoh pemimpin utama mereka Muhammad bin Abdul Wahab dan
Taqiyudin al Nabahani.
Ketahuilah!, perbuatan menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari melakukan
kemungkaran adalah perkara yang mulia serta merupakan satu kewajipan yang besar dalam
Islam. Maka kami memberi nasihat dan peringatan ini agar orang Islam tidak terpengaruh dan
berhati-hati dengan ajaran-ajaran songsang Wahhabiah dan Hizbu tahrir.
Sesungguhnya peringatan kami ini berdasarkan hadis Nabi:
Sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia berusaha
mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia berusaha
mengubahnya dengan hatinya. Itu adalah selemah-lemah iman (Ini adalah usaha yang paling
akhir yang perlu dilakukan olehnya dalam keadaan tidak mampu).- Riwayat imam Muslim-

CARTA SEBAHAGIAN PENYELEWENGAN UTAMA HIZBU TAHRIR

NO KESESATAN KITAB PENULIS


1 Perbuatan manusia tiada kaitan dengan Nizom Taqiyuddin
Qadho dan Takdir al Islam al Nabahani
Tidak beriman dengan qodho dan takdir Al Syakhsiah al Islamiah Taqiyuddin
2 Allah al Nabahani

3 Penafian sifat maksum bagi para nabi Al Syakhsiah al Islamiah Taqiyuddin


al Nabahani
4 Umat Islam mati dalam kejahilan As Syakhsiah al Islamiah Taqiyuddin
al Nabahani
5 Kenyataan ini telah
Berjalan untuk melakukan maksiat disebarkan dalam risalah-
risalah mereka yang diedarkan
adalah harus di Tripoli-Syam-(torobolus al
Syam), Lubnan pada tahun
1969.
6 Buku mereka: al
Kenyataan mereka ada dalam
Harus bagi lelaki mencium perempuan risalah yang diedarkan oleh
Nizam al Ijtima
ajnabiah dan harus berjabat tangan fi al Islam
mereka bertarikh 8 Muharram,

25
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
dengannya 1390 H

7 Hizbu Tahrir mewajibkan ke atas Allah Al Syahksiah al Islamiah Taqiyuddin


sesuatu al Nabahani

8 Dalam satu risalah mereka Dan buku al


yang berbentuk soal -jawab Dakwah al
yang ditulis oleh Taufiq Islamiah.
Penafian merka terhadap keutamaan Mustafa, wakil Hizb Tahrir di
ilmu agama Muktamar Rabitah al Syabab
al Muslim yang diadakan pada
22-27 Desember 1989:

PERINGATAN: PENGKAFIRAN TERHADAP AL MUSYABBIHAH AL MIJASSIMAH


Mereka yang mempercayai bahawa Allah bertempat atau sama dengan sesuatu yang lain mak dia
tidak dikira sebagai seorang muslim. Para alim ulamak Ahli Sunnah Wal Jamaah telah menaskan hal
sedemikian. Hal ini adalah di antara perkara-perkara penting yang perlu diketahui dalam agama (maklum
minaddin biddarurah).
Antara nas-nas para ulamak Ahli Sunnah yang mengkafirkan al Musyabbiha al Mujassimah adalah seperti
berikut:
1- Diriwayatkan oleh Imam Badruddi al Zarkasyi bahawa Saidina Abu Bakart al Siddiq berkata:
Membincangkan tentang hakikat zat Allah itu iaitu membayangkan-Nya adalah kekufuran dan
syirik".
2- Imam al Mujtahid al Syefei berkata:
Mujasimah adalah kafir62
3- Imam al Tohawi berkata:
"Dan barang siapa yang menyifatkan Allah ta'la itu dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia
maka ia telah kafir”.
4- Kitab al Fatawa al Hindiyah:
Dan menjadi kufur sesiapa yang mengisbatkan tempat bagi Allah.
5- Imam Mulla Ali Qori63:
Telah berkata sekumpulan dari Salaf dan Kalaf bahawa orang yang mempercayai Allah berada di arah
maka dia adalah kafir seperi yang dijelaskan oleh al Iraqi dan beliau berkata bahawa ini sama yang
diperkatakan(pengkafiran terhadap al Musyabbihah) oleh Imam Abu Hanifah, Malik, Syafie, al Asyari
dan al Baqillani.
6- Sheikh al Kausari64:
Sesungguhnya peingisbatan tembat bagi Allah arah adalah kufur mengikut keempat-empat Imam seperti
yang dinukilkan oleh al Qarrafi.
7- Kitab Jawi (Tuhfatu al Roghibin ):
Dan setengah mereka itu adalah iktiqadnya bahawa hak Allah Taala itu maujud pada tiap-tiap tempat
atas wajah hilwan (hulul/menjelma) dan itihad(bersatu dengan makhluk), maka iktiqad yang demikian itu
kufur.65

62
Diriwayatkan oleh Imam al Suyuti dalam kitabnya al Ashbah Wannazaeir, m/s:488.
63
Mirqotu al Mafatih, jilid 3, m/s:300.
64
Maqolat al Kausari, m/s:321.
65
M/s:13

26
KERTAS KERTA SIAPAKAH AHLI SUNNAH YANG SEBENAR (PENDEDAHAN HAKIKAT WAHABIAH DAN HIZBU TAHRIR),
DISAMPAIKAN OLEH USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MUHAMMAD ALWI (TEL:0199181278, EMAIL: fa_him@hotmail.com)
DI DEWAN MASJID UIAM GOMBAK DALAM SEMINAR PEMANTAPAN UMMAH 7/372009 SABTU.
PETIKAN DARI BLOG:
(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)
Maka janganlah risau dan was-was pada hal pengkafiran terhadap golongan al Musyabbihah al
Mujassimah. Dan jangan diendah tanggapan yang mengatakan bahawa mereka yang mengkafirkan
golongan kufur adalah satu pebuatan melampau dalam agama. Kami telah menukilkan ijmak para alim
ulamak yang mana mereka juga menukilkan dari ulamak sebelumnya. Ini membuktikan bahawa
permasalahan takfir ke atas golongan itu telah dilakukan oleh para ulamak yang mana ia layak dan mesti
dilakukan bagi mengekat dan membendung ajaran kufur mereka agar tidak dipengaruhi dan diikuti oleh
anak-anak orang Islam nanti.

Disediakan oleh
USTAZ AHMAD FAIDZURRAHIM HJ MOHD ALWI
3/3/2009, Selasa. 4.44 ptg.
Tel:0199181278. Email: fa_him@hotmail.com

PETIKAN DARI BLOG:


(khazanah-salafiyyah.blogspot.com)

27