You are on page 1of 3

Trung tm V tinh Quc Gia

37

Bng chm cng thng 09/2014

11

S ngay lam vic theo quy inh: 2121

8
65

STT

H tn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nguyen Anh Vu
V Anh Tun
Nguyen Truong Thanh
Anh Tun
Nguyen Thi Hai Yen
Li Th Thanh Thu
Phm Kim C-ng
Pham Anh Tuan
Tng Quang Minh
Nguyn Th Ph-ng
Dang Ngoc Hung
Phm Th Thu Trang
Vu Viet Phuong
Nguyn Thanh Hu
Trn Vn Ninh
D- Th Thanh Nhn
Hong Vn Tin
L Tin Dung
Hong Th Kim Khuyn
Trn Cng D-ng
Trn Th Thy Linh
Phm Anh Minh
Long
Lc Th Thy Linh
Ng Thnh Cng

Gi lam Lam SLn SLn Tng


-M VS
gi
thm

159.4
112
143.05
152
151.57
157.75
152
135.68
144.83
128
144
166.43
94.95
146.27
128
148.37
131.75
133.8
128
96
139.35
144
144
120
128

27.73
3.5
17.02
15
14.99
7.5
12.75
12.42
19
9
11.01
12.34
11.6
15.99
7.75
8.12
11.83
6.25
5.5
6.5
11.14
14.25
14.04
14
4.5

0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

159.4
112
143.05
152
151.57
157.75
152
135.68
144.83
128
144
166.43
94.95
146.27
128
148.37
131.75
133.8
128
96
139.35
144
144
120
128

Ngy Tng
SL
cng gi
M
cng VS
b (c
sung tr)
20
14
18
19
19
20
19
17
19
16
18
21
12
19
16
19
17
17
16
12
18
18
18
15
16

8
72
26
16
16
16
16
32
16
8
24
72
16
8
20
32
2
8
72
24
16
16
40
8

Tng Gi Tng Xp Ngh Khc


gi
cng s ln loi php (Cc
cng trung MVS
ngy
bnh
ngh
theo
QD)
195.13
187.5
186.07
183
182.56
181.25
180.75
180.1
179.83
145
179.01
178.77
178.55
178.26
143.75
176.49
175.58
142.05
141.5
174.5
174.49
174.25
174.04
174
140.5

9.3
8.9
8.9
8.7
8.7
8.6
8.6
8.6
8.6
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.4
8.4
8.4
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3

0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Tng
ngh
php
n ht
thng 9

0.5
2

7
1

1.0
1.0
8.0
5.0
7.5
5.0
4.0
5.5
0.0
0.0
0.0
6.5
5.0
1.0
0.0
5.5
12.5
0.0
0.0
11.0
12.0
0.0
7.0
6.0
0.0

S
ngy
php
c
ngh
7
16
13
7
12
13
7
17
6
2
4
9
18
5
2
12
14
2
2
12
12
6
12
10
2

Gi lam Lam SLn SLn Tng


-M VS
gi
thm

Ngy Tng
SL
cng gi
M
cng VS
b (c
sung tr)

STT

H tn

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

L Xun Huy
Tr-ng Xun Hng
Phm Minh Qun
Nguyn Minh Tho
Nguyn Th Thu Thy
V c Long
Nguyn B S
T Trung Kin
Le Duy Dung
L Th Thu Hng
Diep Thanh Thang
Phm Th Thanh Ng
T Khnh Huyn
Hoang Minh Chau
V-ng Th Diu H-ng
Nguyn Mnh Hng
Phan Thu Hoi
Nguyn c Mnh
Nguyn Th Phc
Nguyn Th Hong Anh
inh Thi Sn

124.83
118.97
125.8
120
128
152
120
128
166.97
168
166.61
96
151.38
157.89
151.14
144
147.27
120
134.34
134.15
114.68

8.5
5
3
10.75
3.25
3
10.25
1.5
2.79
1.25
1.99
0
15.86
10.92
4.82
6
5.16
6.75
13.95
5.66
0.47

1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
3
4
3
3
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

124.83
118.97
125.8
120
128
152
120
128
166.97
168
166.61
96
151.38
157.89
151.14
144
147.27
120
134.34
134.15
114.68

16
15
16
15
16
19
15
16
21
21
21
12
19
20
19
18
19
15
17
17
15

40
48
10
8
40
16
8
8

47
48
49
50
51
52
53
54
55

o Quc t
Nguyn c C-ng
Th Ngc Oanh
Tng Th Hng Nhung
Nguyn Bch Ngc
Nguyn Vn Thng
Nguyen Gia Phong
Phan Ngc Ph-ng Linh
Phan Hoai Thu

136
11
129.66 4.02
149.59 18.68
139.56 23.67
153.17 0.25
128 12.5
145.53 6.18
155.96 4.99
138.75 3.69

0
4
5
1
22
4
5
0
1

0
0
2
3
1
0
1
0
0

136
129.66
149.59
139.56
153.17
128
145.53
155.96
138.75

17
17
20
19
22
16
19
20
18

16
20
25.5
16
21
32
20

72
16
9
20
24
16
8
16
24
48

16

1
2
19
1

Tng Gi Tng Xp Ngh Khc


gi
cng s ln loi php (Cc
cng trung MVS
ngy
bnh
ngh
theo
QD)
173.33
171.97
138.8
138.75
171.25
171
138.25
137.5
169.76
169.25
168.6
168
183.24
177.81
175.96
174
168.43
134.75
164.29
163.81
163.15

8.3
8.2
8.2
8.2
8.2
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.0
8.0
8.7
8.5
8.4
8.3
8.0
7.9
7.8
7.8
7.8

1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
3
3
3
0
1
0
0

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B

163
153.68
193.77
179.23
174.42
172.5
171.71
160.95
158.44

7.8
7.3
9.2
8.5
8.3
8.2
8.2
7.7
7.5

0
3
5
4
4
4
5
0
1

B
B
C
C
C
C
C
C
C

Tng
ngh
php
n ht
thng 9

0.5
3
2

3
0.5
1

0.5

S
ngy
php
c
ngh

4.0
12.5
0.0
0.0
7.0
2.0
0.0
0.0
6.0
5.5
6.5
4.0
5.5
5.0
6.0
12.0
1.0
0.0
5.5
5.0
11.5

13
14
2
2
12
6
2
2
9
15
9
15
9
7
14
12
13
2
12
12
12

5.0
5.5
12.0
8.0
3.5
8.0
5.5
12.0
5.0

7
12
17
12
12
12
12
13
10

STT

H tn

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Hoang The Huynh


nh Th Thy Ph-ng
Nguyn Th Nh- Ai
Ng c Anh
Vu Thi Hong Nhung
Nguyn Tin Cng
Ch Vit Ph
Nguyen Minh Chau
Trn Vn Mn
Dao Thu Ha

Theo di ngy php


STT
H tn

Nguyn Vn Bng
75 Phm Trng Hng
76 Nguyn Thanh Trung
66

Gi lam Lam SLn SLn Tng


-M VS
gi
thm

134.39 8.02
145.58 3.28
174.37 14.88
151.35 15.75
163.29 3.95
134.75
3
131.89 9.04
147.58 0.09
88
0
107.51
1.5

2
2
13
12
8
5
8
17
0
5

0
0
1
0
0
3
1
0
0
0

134.39
145.58
174.37
151.35
163.29
134.75
131.89
147.58
88
107.51

Gi lam Lam SLn SLn Tng


-M VS
gi
thm

Ngy Tng
SL
cng gi
M
cng VS
b (c
sung tr)
17
19
22
19
21
17
18
20
11
14

16
8
2
16
24
18

48

Ngy Tng
SL
cng gi
M
cng VS
b (c
sung tr)

Tng Gi Tng Xp Ngh Khc


gi
cng s ln loi php (Cc
cng trung MVS
ngy
bnh
ngh
theo
QD)
158.41
156.86
189.25
183.1
167.24
161.75
158.93
147.67
136
109.01

7.5
7.5
9.0
8.7
8.0
7.7
7.6
7.0
6.5
5.2

2
2
12
12
8
8
8
17
0
5

C
C
D
D
D
D
D
D
D
D

Tng Gi Tng Xp Ngh Khc


gi
cng s ln loi php (Cc
cng trung MVS
ngy
bnh
ngh
theo
QD)
1
3

Tng
ngh
php
n ht
thng 9
8.0
9.0
12.0
7.0
7.0
11.0
3.0
11.0
12.0
9.0

Tng
ngh
php
n ht
thng 9

S
ngy
php
c
ngh
13
14
14
13
12
15
14
7
12
12

S
ngy
php
c
ngh

7.0

13

4.0

15

3.0

5.5