ΛΙΒΑΝΙΟΥ

ΒΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

) Epeidh/, kra/tiste a)nqupa/twn Mo/ntie, kata\ to\n (Omhriko\n )Asteropai=on peride/xioj ta\ ei)j lo/gouj w)\n prwteu/eij me\n e)n th=| (Rwmai/wn fwnh=| kai\ th=j par' e)kei/noij paidei/aj o(mologoume/nwj to\ presbei=on a)nh/|rhsai, a)melei=j de\ ou)de\ th=j (Ellhnikh=j a(/te kai\ e)n au)th=| dia\ to\ th=j fu/sewj me/geqoj u(pere/cein duna/menoj, a)lla\ peri/ te tou\j a)/llouj diatri/beij kai\ peri\ to\n telew/taton tw=n (Ellhnikw=n r(hto/rwn to\n Dhmosqe/nhn kai\ dh\ kai\ h(ma=j e)boulh/qhj ta\j u(poqe/seij tw=n tou/tou lo/gwn a)nagra/yasqai/ soi, deco/meqa me\n a)/smenoi to\ pro/stagma, i)/smen ga\r o(/ti plei/w th\n timh\n h)\ po/non e)/cei, a)rxo/meqa de\ tou= sunta/gmatoj a)po\ tou= bi/ou tou= r(h/toroj ou)c o(/lon au)to\n diexio/ntej, peritto\n ga\r tou=to, a)lla\ tosou/twn mnhmoneu/ontej o(/sa dokei= kai\ pro\j kata/lhyin a)kribeste/ran tw=n lo/gwn suntelei=n. Dhmosqe/nei toi/nun tw=| r(h/tori path\r h)=n Dhmosqe/nhj a)nepi/lhptoj tw=| ge/nei dokw=n, w(j kai\ Ai)sci/nhj e)cqro\j w)\n marturei=. ei)/rhtai gou=n ou(/twj au)toi=j r(h/masi: <tou/tw| path\r me\n h)=n Dhmosqe/nhj o( Paianieu/j, a)nh\r e)leu/qeroj, ou) ga\r dei=

1

yeu/desqai.> e)rgasth/rion de\ oi)ketw=n macairopoiw=n kekthme/noj e)nteu=qen th\n tou= macairopoiou= klh=sin e)/labe. to\ me/ntoi mhtrw=|on ge/noj tou= r(h/toroj ou)k h)=n, w(/j fasi, kaqarw=j )Attiko\n Gu/lwnoj tou= pa/ppou tou= Dhmosqe/nouj fugo/ntoj me\n e)x )Aqhnw=n e)pi\ prodosi/aj e)gklh/mati, oi)kh/santoj de\ peri\ to\n Po/nton ka)kei= gunai=ka a)gagome/nou Sku/qin to\ ge/noj, e)x h(=j h)=n tou= Dhmosqe/nouj h( mh/thr Kleobou/lh. ei)j tou=to gou=n a)/lloi te leloidorh/kasi kai\ Ai)sci/nhj ei)pw\n w(j a)/ra ei)/h <Sku/qhj, ba/rbaroj e(llhni/zwn th=| fwnh=|.> Peri\ me\n ou)=n tou= ge/nouj au)tou= tosau=ta ei)rh/sqw: o)rfano\j de\ kataleifqei\j u(po\ tou= patro\j komidh= ne/oj h)=n me/n, w(/j fasin, a)sqenh\j tw=| sw/mati kai\ nosw/dhj w(/ste mhde\ ei)j palai/stran foith=sai, kaqa/per pa/ntej oi( tw=n )Aqhnai/wn pai=dej ei)w/qesan. o(/qen kai\ a)ndrwqei\j u(po\ tw=n e)cqrw=n ei)j malaki/an e)skw/pteto kai\ Ba/taloj e)pwnumi/an e)/scen. i(sto/rhtai ga/r tina Ba/talon )Efe/sion au)lhth\n gene/sqai, o(\j prw=toj u(podh/masi gunaikei/oij e)pi\ th=j skhnh=j e)crh/sato kai\ me/lesi kateago/si kai\ o(/lwj th\n te/cnhn e)ma/lqaxen. a)po\ tou/tou de\ tou\j e)klu/touj kai\ a)na/ndrouj Bata/louj e)ka/loun. Le/getai de\ to\n Dhmosqe/nhn th\n pollh\n kai\ sfodra\n e)pi\ lo/gouj o(rmh\n e)nteu=qen scei=n. Kalli/stratoj h)=n )Aqhnai=oj r(h/twr e)/ndoxoj. ou(=toj e)/melle dhmosi/an tina\ di/khn a)gwni/zesqai, fasi/n, oi)=mai, th\n peri\ )Wrwpou=. o( toi/nun Dhmosqe/nhj pai=j w)\n e)dei=to tou= e)festw=toj oi)ke/tou
2

sugcwrh=sai parabalei=n au(tw=| th=| di/kh|, kai\ o(\j e)pe/treyen. a)kou/saj de\ ou(/tw diete/qh w(/ste a)p' e)kei/nhj th=j w(/raj pa/nta pa/rerga pro\j tou\j lo/gouj qe/sqai. didaska/lw| de\ crhsa/menoj )Isai/w|, ma/la deinw=| r(h/tori, ei)j a)/ndraj e)ggrafei\j eu)qu\j a)gw=na kata\ tw=n e)pitro/pwn e)nesth/sato kakw=j diw|khko/twn th\n ou)si/an au)tou=. kai\ ei(=le me\n au)tou/j, ou) mh\n h)dunh/qh pa/nta a)polabei=n o(/sa a)polwle/kei. tou\j de\ lo/gouj tou\j e)pitropikou/j ei)sin oi(/ fasin )Isai/ou kai\ ou) Dhmosqe/nouj ei)=nai dia\ th\n h(liki/an tou= r(h/toroj a)pistou=ntej, o)ktwkai/deka ga\r e)tw=n h)=n, o(/te pro\j tou/touj h)gwni/zeto, kai\ o(/ti dokou=sin oi( lo/goi to\ tou= )Isai/ou pwj e)pifai/nein ei)=doj. e(/teroi de\ nomi/zousi sunteta/cqai me\n u(po\ Dhmosqe/nouj, diwrqw=sqai de\ u(po\ tou= )Isai/ou. ou)de\n de\ qaumasto\n ei) o( Dhmosqe/nhj e)du/nato me\n kai\ e)p' e)kei/nhj th=j h(liki/aj suggra/fein toiou/touj lo/gouj, h( ga\r u(/steron u(peroch\ kai\ tou=to pistou=tai, a)po\ de\ neara=j e)/ti th=j a)skh/sewj th=j u(po\ tw=| didaska/lw| to\n e)kei/nou carakth=ra pollach=| memi/mhtai. meta\ me/ntoi tou/touj tou\j a)gw=naj bracu\ th=| h(liki/a| proelqw\n sofisteu/ein e)necei/rhsen. ei)=ta a)pallagei\j tou/tou sunhgo/rhsen e)n dikasthri/w|. tou/toij de\ w(/sper gumnasi/oij crhsa/menoj e)pi\ to\ dhmagwgei=n kai\ ta\ th=j po/lewj pra/ttein h)=lqen. )/Eti ka)kei/nwn mnhmoneute/on, o(/ti traulo\j me\n h)=n th\n glw=ttan e)k fu/sewj, to\ de\ pneu=ma a)tonw/teroj. e)x w(=n a)mfote/rwn sune/baine faulota/thn au)to\n th\n u(po/krisin pareco/menon ou)k eu)dokimei=n to\ kat' a)rca\j e)pi\ toi=j lo/goij. dio\ kai\ pro\j to\n e)rwth/santa <ti/ e)sti
3

r(htorikh/;> a)pekri/nato o(/ti <u(po/krisij> duscerai/nwn o(/ti dia\ tau/thn tw=n ceiro/nwn h(/ttwn e)fai/neto. a)lla\ kai\ tau=ta mele/th| katw/rqwse kai\ o(/sa a)/lla au)tw=| pro\j dhmagwgi/an u(ph=n e)lattw/mata. kai\ ga\r deilo\j h)=n to\ prw=ton pro\j tou\j tou= dh/mou qoru/bouj kai\ eu)kata/plhktoj w(/ste eu)qu\j e)xi/stasqai. dia\ de\ tou=to/ fasin au)to\n a)/nemon r(agdai=on throu=nta kai\ kinoume/nhn sfodrw=j th\n qa/lattan para\ tou\j ai)gialou\j badi/zonta le/gein kai\ tw=| th=j qala/tthj h)/cw| suneqi/zesqai fe/rein ta\j tou= dh/mou kataboa/j. mnhmoneu/ontai de\ au)tou= kai\ oi)kh/seij kata/geioi kai\ xurh/seij a)prepei=j, i(/na di' ai)scu/nhn mh\ proi/˛oi tou= th=j oi)ki/aj dwmati/ou, kai\ w(j ou)de\ ta\j nu/ktaj e)ka/qeuden, a)lla\ dieponei=to pro\j fw=j peri\ lo/gouj. o(/qen kai\ Puqe/aj skw/ptwn e)/fh tou\j lo/gouj tou= Dhmosqe/nouj lu/cnwn a)po/zein. pro\j o(\n o( Dhmosqe/nhj a)stei/wj a(/ma kai\ pikrw=j <oi)=da>, ei)=pen, <o(/ti se lupw= lu/cnon kai/wn>. diebe/blhto ga\r w(j lwpodutw=n nu/ktwr o( Puqe/aj. kai\ mh\n o(/ti ge u(/dwr e)peth/deue pi/nein, i(/na e)grhgorui=an ma=llon pare/chtai th\n dia/noian, a(/pasin w(molo/ghtai. pareilh/famen de\ ka)kei=no, w(j kai\ xi/foj pote\ e)k th=j o)rofh=j a)ph/rthse kai\ i(sta/menoj u(po\ tou=to e)/legen. e)poi/ei de\ tou=to di' ai)ti/an toiau/thn: e)n tw=| le/gein a)prepw=j to\n w)=mon ei)w/qei kinei=n. u(perekre/masen ou)=n tou= w)/mou to\ xi/foj e)n crw=| kai\ ou(/tw tw=| de/ei th=j plhgh=j h)dunh/qh katascei=n e(auto\n e)pi\ tou= pre/pontoj sch/matoj.

4

)Anagkai=on de\ dihgh/sasqai kai\ o(/pwj ei)=ce ta/ te tw=n (Ellh/nwn kai\ tw=n )Aqhnai/wn pra/gmata, o(/te e)pi\ to\ dhmagwgei=n h)=lqe Dhmosqe/nhj. Qhbai=oi Lakedaimoni/ouj a)/rcontaj tw=n (Ellh/nwn kai\ megi/sthn du/namin e)/contaj e)n Leu/ktroij th=j Boiwti/aj ma/ch| nikh/santej au)toi\ proh=lqon ei)j i)scu\n kai\ met' o)li/gon pro\j Fwke/aj po/lemon e)xh/negkan. h)=san de\ oi( Fwkei=j e)/qnoj o(/moron th=| Boiwti/a|, po/leij e)/con du/o kai\ ei)/kosin. ou(=toi de\ katalabo/ntej to\n tou= Puqi/ou nao\n plhsi/on o)/nta e)su/lhsan, a)nq' o(/tou kai\ oi( Qhbai=oi po/lemon e)xh/negkan pro\j au)tou/j. e)pole/moun de\ kai\ )Aqhnai=oi to\n summaciko\n klhqe/nta po/lemon. Ci=oi ga\r kai\ (Ro/dioi kai\ Buza/ntioi pa/lai pote\ o)/ntej u(ph/kooi tw=n )Aqhnai/wn to/te met' a)llh/lwn susta/ntej kai\ summaci/an poihsa/menoi pro\j au)tou\j e)pole/moun. kai\ ou(/tw me\n h( (Ella\j ei)j polla\ me/rh dih/|rhto )Aqhnai/wn polemou/ntwn pro\j tou\j proeirhme/nouj kai\ Qhbai/wn pro\j Fwke/aj kai\ Lakedaimoni/wn pro\j Peloponnhsi/ouj, kata\ de\ tou=ton to\n kairo\n Fi/lippoj o( )Amu/ntou pai=j ei)j th\n Makedo/nwn basilei/an parh=lqen. )Amu/nta| ga\r tw=| Makedoni/aj basilei= trei=j e)ge/nonto pai=dej e)x Eu)rudi/khj th=j )Illuri/doj, )Ale/xandroj, Perdi/kkaj, Fi/lippoj. tou/twn o( me\n presbu/tatoj )Ale/xandroj dolofonhqei\j e)teleu/thsen, o( de\ Perdi/kkaj pro\j )Illuriou\j maco/menoj, Fi/lippoj de\ o( new/tatoj e)tu/gcane me\n e)n Qh/baij o(mhreu/wn, w(j de\ e)pu/qeto to\n Perdi/kkou qa/naton, u(pexelqw\n la/qra kai\ o)xe/wj ei)j Makedoni/an a)fiko/menoj kate/sce th\n a)rch/n. )Aqhnai=oi de\ a)/r' e(/tero/n tina ge/nouj me\n o)/nta tou=
5

basilikou=, fuga/da de\ e)k Makedoni/aj, e)pi\ basilei/an kath=gon meta\ pollou= plh/qouj stratiwtw=n. tou/toij o( Fi/lippoj e)piqe/menoj e)ni/khse ma/ch|. kai\ o(/souj sune/laben ai)cmalw/touj tw=n )Aqhnai/wn, a)fh=ken a)/neu lu/trwn, ou) kat' eu)/noian th=j po/lewj ou)de\ di' e)piei/keian tro/pou, %a)lla\ ....... Th=j r(htorikh=j me/rh tri/a, e)pideiktiko/n, dikaniko/n, sumbouleutiko/n. toi=n me\n ou)=n duoi=n a)/kroj a)gwnisth\j ge/gone, tou= te dikanikou= kai\ tou= sumbouleutikou=, e)pideiktikou\j de\ ou)k e)/comen au)tou= lo/gouj. tou\j ga\r ferome/nouj ou) pisteute/on ei)=nai Dhmosqe/nouj, to\n e)pita/fion kai\ to\n e)rwtiko/n. polu\ ga\r th=j e)kei/nou duna/mewj a)polei/pontai. kai\ ou)c h(mete/ran gnw/mhn le/gomen, a)lla\ kai\ Dionusi/w| tw=| (Alikarnasei= tou=to sundokei=. o(/ti me\n ga\r ei)=pen e)pita/fion lo/gon Dhmosqe/nhj w(molo/ghtai, ou) mh\n tou=ton ei)ko\j ei)=nai to\n u(p' e)kei/nou r(hqe/nta pa/nu fau/lwj kai\ a)sqenw=j e)/conta. tw=n de\ sumbouleutikw=n au)tou= lo/gwn oi( me\n au)to\ tou=to e)/cousin e)pi/gramma <sumbouleutikoi/>, oi( de\ ou)de\n me\n h(=tto/n ei)si sumbouleutikoi/, Filippikoi\ de\ e)pigra/fontai e)k tou= peri\ tw=n %Fili/ppo&u pragma/twn ei)rh=sqai th\n klh=sin labo/ntej. kai\ tw=n Filippikw=n e(/kastoj i)di/an tina\ e)pigrafh\n e)/cei kata\ th\n tw=n pragma/twn e(ka/stwn i)dio/thta.

6

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.