You are on page 1of 9

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

NAAM STUDENT

Suzanne Wierstra

STUDENTNUMMER

KLAS

1F

STAGESCHOOL

STAGEBEGELEIDER

B

STAGEGROEP

DATUM

1664972

3/4/5

VAK / ONDERWERP

VOORBEREIDING
Omcirkelen:

Dit is een leerkracht/ gedeeltelijk leerkracht-gedeeltelijk leerling/ leerling gestuurde les.
Dit is een zelfontworpen / methode / combinatie les.

DOELEN VOOR DE LEERLINGEN
DOEL(EN)
+ Welk type doel; kennis en
inzicht, vaardigheid of attitude
gerelateerd?

Aan het einde van de muziekles kunnen groep 3, 4 en 5 gezamenlijk en zonder hulp
van de juf het liedje van Cowboy Billy Boem zingen. Om te bepalen of het doel
volbracht is, is het belangrijk dat de kinderen in het lied twee keer zonder de juf en
alleen met elkaar zingen.

Tijdens de les is het belangrijk dat de kinderen van groep 3, 4 en 5 de tekst van het
+ Wat moet deze les opleveren liedje Cowboy Billy Boem uit hun hoofd leren. Hierdoor moeten we de tekst een aantal
(product, specifiek en
keren goed oefenen. Ik wil dus beroep doen op de kinderen hun luistervaardigheid en
meetbaar)?
hun samenwerking. Het is belangrijk dat er een open sfeer tussen de leerlingen is,
+ Welk gedrag wil ik oproepen/ waardoor de leerlingen met elkaar gaan samenwerken om elkaar te helpen het lied
wat moeten de ll tijdens de les aan te leren. Hierbij is te denken aan de bewegingen die ze met elkaar uitvoeren.
oefenen of ervaren
(procesdoel)?
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
KENNIS / VAARDIGHEDEN
+ Wat weten en/of kunnen de
leerlingen al?
+ Van welke vakspecifieke
theorie, didactiek, leerlijnen
maak ik gebruik?

Groep 3 tot en met 5 bestaat uit 25 kinderen. De kinderen hebben al eerder
muzieklessen gehad. Hierdoor weet ik dat de kinderen binnen de lestijd een lied aan
kunnen leren. Er zijn geen kinderen met spraakproblemen. Ik vermoed daarom ook dat
alle kinderen uit de klas mee kunnen komen met het liedje.
Voor de muziekdidactiek maak ik als eerste gebruik van de luistervaardigheid van de
kinderen. Ze moeten eerst naar het liedje luisteren. Wat hebben ze gehoord en waar
gaat het liedje over? Daarna gaan we het liedje nog eens met elkaar zingen door
middel van de weggeeftechniek. Vervolgens gaan de kinderen een aantal bewegingen
uitvoeren tijdens het zingen, die ervoor moeten zorgen dat de kinderen het liedje
beter kunnen onthouden. Daarnaast moeten de kinderen als het lukt en er tijd over is
ook nog improviseren over op wat voor dieren cowboy Billy nog meer kan rijden. Dit

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

hoort allemaal bij de vakdidactiek van deze muziekles.

ONDERWIJSBEHOEFTEN
+ Wat zijn de pedagogische en
didactische
onderwijsbehoeften van de
groep?
+Indien van toepassing: Wat
zijn specifieke individuele
onderwijsbehoeften?

Het is belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen, wanneer ze in een halve
kringopstelling gaan staan. Dit bevorderd namelijk het samenwerken met elkaar.
Daarnaast is het belangrijk dat ze weten dat het niet erg is als ze de eerste keren met
het oefenen van het lied niet mee kunnen komen. Tevens is het belangrijk dat de
kinderen weten dat er bij het improvisatie onderdeel geen foute antwoorden bestaan.
Zolang het maar een dier is. Er moet dus een open sfeer zijn. Daarnaast zijn de regels
die voor een goed verloop van de muziekles zullen zorgen erg belangrijk.
S. is vaak nog wel eens te enthousiast, waardoor hij in het begin nog wel eens heel
uitbundig kan bewegen of door de klas kan gaan rennen. Het is dan ook belangrijk dat
de regels eerst worden uitgelegd, zodat de kinderen en vooral S. weten wat de
structuur van de les wordt. Zo wordt het voor de kinderen ook meteen duidelijk dat ze
uiteindelijk ook op het liedje een aantal bewegingen zullen uitvoeren.
S. en K. zijn zeer drukke en op de voorgrond tredende kinderen. Deze kinderen
worden dan ook niet naast elkaar gezet, aangezien ze elkaar anders gaan uitdagen.

BELEVING
+ Op welke ervaringen kan ik
aansluiten?
+ Actualiteit (leefwereld)
+ Betrokkenheid

Er is een pleinspelletje gebaseerd op cowboys en indianen. Dit lijkt op het spel ratten
en raven, waarbij de ene groep de andere moet tikken. Hierdoor lijkt het mij wel leuk
om juist het liedje van Cowboy Billy Boem aan te leren.

MATERIALEN
Materialen:
Ik gebruik de tekst van het liedje uit het boek Eigenwijs op blz. 142. De tekst van Cowboy Billy
Boem zal op het digibord komen te staan in een tabblad, zodat ik na de introductie van de les
de tekst meteen op het scherm kan laten zien. De tekst moet de kinderen ondersteunen in het
MATERIALEN
zingen van het lied. Tevens zal het ook een bijdrage leveren in het helpen onthouden van de
tekst. Ter ondersteuning van de tekst zorg ik ervoor dat er in een ander tabblad een karaoke
+ Wat moet ik klaarleggen,
versie van het liedje klaar heb staan. Dit zorgt ervoor dat ik alleen nog maar op play hoef te
welke leermiddelen gebruik ik? drukken als ik wil gaan zingen. Daarnaast moet ik zorgen dat ik in mijn hoofd goed heb bedacht
welke bewegingen de kinderen kunnen maken, zodat het liedje van cowboy Billy ook visueel
+ Op welke manier laat ik de
beter te onthouden is. Deze bewegingen kan ik ook op papier zetten, zodat een andere
materialen de lesinhoud
leerkracht dit later ook eens kan uitvoeren.

ondersteunen.
+ Welke methoden, bronnen
gebruik ik. (APA)?

Daarnaast moet ik ervoor zorgen dat in de klas genoeg ruimte is voor de kinderen om te
bewegen. Het is dan handig om de tafeltjes die in het midden staan een stukje naar achteren te
zetten, zodat er een mooie kring van kinderen gevormd kan worden.
Voor de zekerheid wil ik negen kopieën van de tekst van Cowboy Billy Boem uitgeprint hebben.
Stel dat het digibord het niet zal doen dan heb ik in elk geval nog tekst achter de hand,
waardoor dit eventuele probleem mijn muziekles niet hoeft te verstoren. Ik zou de kinderen
dan in groepjes van ongeveer drie personen één vel kunnen geven.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

Voor de verwerking van het liedje is het belangrijk dat ik ervoor zorg dat er genoeg
tekenpapiertjes zijn voor alle 25 kinderen. Alles wat ze nodig hebben voor het kleuren en
tekenen hebben ze in hun vak zitten.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

LESOPBOUW
TIJD
60
Min

ACTIVITEIT

Vorm

Wat doe ik? Wat doen de leerlingen?

ISK

INLEIDING

Inleiding:

+ Verwachtingen / doelen
duidelijk maken

Kinderen gaan in een grote halve kring met hun gezicht naar het digibord
staan. Als docent sta ik eerst voor het digibord.
Als eerste wordt kort verteld wat we gaan doen en gaan leren tijdens
deze muziekles. Aangezien er kleine regels voor de structuur nodig zijn
worden deze nog kort en duidelijk benoemd.
De verwachting is dat alle kinderen mee zullen zingen en uiteindelijk mee
gaan bewegen bij het liedje. Daarnaast verwacht ik dat de kinderen aan
het einde van de muziekles met zen allen het liedje van cowboy Billy
Boem kunnen zingen zonder hulp van mij als juf.
Ik verwacht dat veel kinderen ideeën hebben bij het improvisatiegedeelte
over welk dier ze graag in het liedje terug willen horen. Ik zorg ervoor dat
er tussen de kinderen geen heftige discussie ontstaat over welk dier het
moet worden.

KERN
Houd rekening met:
LESSTOF
+ Welke informatie komt
aan bod, in welke
volgorde en aan wie?
+ Hoe maak ik de lesstof
toegankelijk en
overzichtelijk?
+ Welke vragen stel ik en
aan wie?
+ Heb ik goed voor ogen
wat ik met deze les wil
bereiken?
+ Pendelen tussen
leerstof, leerling en
leefwereld.
WERKVORMEN
+ Welke werkvormen kies
ik en voor wie?
+ Hoe zorg ik voor
voldoende variatie in
werkvormen?
BEGELEIDING

Instructie ervan uitgaande dat het digibord werkt.
De introductiefase:
Als eerste begin ik over het pleinspel van cowboys en indianen, zodat ik
het liedje wat ze gaan leren daaraan kan koppelen. Vervolgens klik ik het
tabblad op het digibord aan, waarop de tekst van het liedje zal
verschijnen. Ik zing het lied voor en laat het horen met behulp van de
muziek op de achtergrond. Het is de bedoeling dat de kinderen
geconcentreerd en gemotiveerd zijn om te luisteren. Vervolgens vraag ik
de klas hoe een cowboy er ook alweer uitziet en hoe hij dan rijdt op zijn
paard. Vervolgens zeg ik dat ik het nog een keer ga zingen en dat ze maar
eens moeten proberen of het lukt om mee te zingen.
Aanleerfase.
Ik ga het liedje van cowboy Billy Boem in het geheel aanleren, aangezien
het niet een heel lang liedje is. Daarnaast is het refrein vrij goed te doen
voor de kinderen, waardoor ze het snel zullen oppikken. Ik maak gebruik
van de weggeefmethode. Bij de weggeefmethode wordt het liedje veel
herhaalt en er wordt telkens geluisterd door de kinderen. Tijdens het
verloop van het proces wordt er door de kinderen steeds meer gezongen
en minder geluisterd naar de tekst. Ik ga als introductie eerst zelf het
liedje een keer zingen. De tweede keer mogen de kinderen meezingen. Bij
de vierde keer wil ik er bewegingen aan toevoegen, zodat het voor de
kinderen van groep 3 ook makkelijk is om te onthouden. Zo zou ik
bijvoorbeeld bij wie rijdt daar op zijn paard door de prairie, de kinderen
een houding aan laten nemen dat het net lijkt of ze ergens op rijden. Ze
moeten dan hun voeten uit elkaar zetten en met één hand de teugels
vasthouden. Het is leuk als ze gelijktijdig met deze pose een hobbelende

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

+ Welke positieve
kenmerken zijn er en hoe
speel ik daar op in?
+ Hoe speel ik in op
onderwijsbehoeften?
+ Hoe cluster ik de
kinderen in groepen.
+ Hoe stimuleer ik de
motivatie van leerlingen?
+ Hoe geef ik feedback
aan leerlingen?
GROEPS
MANAGEMENT
+ Wat kan ik al voorzien
en hoe reageer ik daarop
+ Beurtverdeling
+ Pakken en opruimen
materialen
+ Regels, afspraken

beweging maken door middel van een beetje door de knieën zakken en
weer omhoog te gaan. Het is fijn als ik zelf al weet welke bewegingen ik
waar in het liedje wil hebben, zodat de bewegingen liedje echt kan
ondersteunen. Daarnaast moeten het ook niet teveel bewegingen bij
elkaar worden, aangezien de focus wel bij het liedje ligt.
Als de kinderen het lied van Cowboy Billy Boem goed onder knie hebben
en het lied met elkaar zelfstandig kunnen zingen, dan wil ik dat de
kinderen een dier verzinnen dat in de plaats van het paard komt. Zo krijg
je bijvoorbeeld dat cowboy Billy Boem opeens op een tijger rijd of
wellicht wel op een slak. Alles mag. Het ligt aan de tijd, maar ik zou het
leuk vinden als er in elk geval drie dieren die verzonnen zijn door kinderen
aan bod komen. Zo wil ik ervoor zorgen dat er uit elke groep één kind is
die een dier mag verzinnen. Hierdoor hebben de kinderen ook wat meer
variatie met het liedje.
Wanneer de kinderen aan de beurt zijn met het verzinnen van een dier en
het lied inzetten zorg ik als leerkracht dat ik in elk geval de eerste keer
mee zing. Mochten de kinderen met lastige dieren komen zoals een
schorpioen dan zal ik als docent, vanwege de kinderen die dat lastiger
vinden zoals bijvoorbeeld groep 3, ook meezingen.
Door middel van mijn eigen enthousiasme wil ik de kinderen motiveren.
Als een kind een dier benoemd voor het lied dan kan ik daarop inspelen
en zeggen wat creatief bedacht! Daarnaast weten ze dat ze uiteindelijk
zelf een dier mogen verzinnen bij het liedje en dat dat maar een paar
dieren aan de beurt kunnen komen. Dit stimuleert kinderen ook om het
liedje mee te zingen.
Ik kan al voorzien dat een aantal kinderen door de klas gaan schreeuwen
zodra ze een dier bedacht hebben. Daarom is het belangrijk dat ze hun
vinger opsteken als ze een dier weten. Om ervoor te zorgen dat uit elke
groep een keer een zelfverzonnen dier voor het lied is gekomen is het
belangrijk dat als we aan drie keer toekomen en zo één kind uit elke
groep aan de beurt komt. Deze regels worden verteld, zodra de kinderen
het originele liedje van cowboy Billy Boem helemaal kunnen zingen en
het tijd is voor het improvisatiegedeelte.

KLAAR / NIET KLAAR
+ Wat kan een leerling
doen als hij klaar / niet
klaar is?

Na de muziekles gaan we eerst een tekening maken over cowboy
Billy Boem. De kinderen mogen zelf weten welke dieren ze erbij
tekenen. Mochten er kinderen klaar zijn met hun tekening dan
mogen ze of hun werk afmaken of een keuzewerkje uit de kast
pakken. Het is belangrijk dat de kinderen die klaar zijn de tekening
op de grote tafel in het midden leggen, zodat we deze tekeningen
in de klas kunnen ophangen.
Mochten er kinderen nog niet klaar zijn als we naar huis gaan, dan
kunnen ze de tekening de dag erna of een andere dag afmaken.

AFSLUITING
+ Hoe bespreek ik de les
na?
+ Hoe controleer ik of

Eigenlijk bestaat de afsluiting van het originele lied van cowboy
Billy door de aanpassing van het lied en er een nieuwe versie van
te maken met een ander dier. Om er zeker van te zijn dat ze het
originele lied van cowboy Billy onder de knie hebben zal ik bewust
de laatste keren niet meezingen. Hierdoor kan ik de klas beter

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

leerlingen de doelen
hebben bereikt?
+ Hoe evalueer ik de les
met de leerlingen?

horen en kan ik observeren of ze allemaal meezingen. Daarnaast
kan ik aan het einde van de les vragen wat ze opviel aan dit liedje.
Wat kwam telkens terug en wat veranderde? Zo hou ik samen met
de kinderen een kleine reflectie over het liedje. Door de
verschillende variaties wordt de basis van dit liedje voor de
kinderen denk ik ook duidelijk.

Als we echt klaar zijn met zingen en verschillende variaties hebben
gehad laat ik de kinderen een tekening maken over het liedje. In
deze tekening mogen ze dieren tekenen waarvan zij graag willen
zien dat cowboy Billy ermee door de prairie zou rijden. Hierdoor
zijn de kinderen ook nog bezig met het verwerken van het liedje en
krijgen ze ook meer een visueel beeld bij het liedje.
OVERGANG
+ Hoe zorg ik voor een
overgang naar de
volgende les?

Overgang:

De muziekles valt vrij laat op de dag. Daardoor is na het maken van
de tekening de lesdag alweer voorbij. Het is dan tijd voor de
afsluiting van de dag, waarin alles wat geleerd is wordt besproken.
Hierin wordt ook gereflecteerd over hoe de muziekles ging door de
kinderen en mijzelf. Hebben ze goed hun best gedaan of hadden ze
meer kunnen geven?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

EVALUATIE STUDENT
Heb ik mijn doelen
bereikt?
+ Indien niet allemaal,
dan per doel
omschrijven wat je
niet bereikt hebt wat
daar een mogelijke
oorzaak van is en wat
je de volgende keer
gaat doen om dat doel
wel te bereiken?

EVALUATIE PRAKTIJKOPLEIDER
KIJKVRAAG
PRAKTIJKOPLEIDER

Voor aanvang van de les aangeven door de student

+ Ik wil mijn
praktijkopleider
vragen om te kijken
naar….
DOELEN LEERLINGEN
+ Zijn de doelen voor
de leerlingen behaald?
+ Is het de student
gelukt om het gedrag
op te roepen dat de
bedoeling was?
HANDELEN STUDENT
+ Werd de lesstof op
een passende manier
aangeboden?
+ Hoe verliepen de
voorbereiding en
organisatie van de
activiteit?
+ Hoe was het contact
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

met de leerlingen?

Waarmee kan de student het meest tevreden zijn?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

Belangrijkste aandachtspunt voor de volgende keer

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014