You are on page 1of 6

Karty: Zadania specjalne

SPIS TRECI:
KARTY
TY

2
6

SISTER

OF

MERCY

2014

-BESTIOBJCAAby zrealizowa zadanie specjalne, co najmniej jeden,


sucy w szeregach kompanii model bohatera musi
Wyczy z akcji! wrogi model piechoty podlegajcy
zasadzie specjalnej duy cel.
Po wypenieniu zadania specjalnego

-CO NAGLE TO PO DIABLEAby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza


druyna musi wygra potyczk za suce w druynie
modele nie mog biega w trakcie rozgrywki.
Po wypenieniu zadania specjalnego
naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA -

naley pokaza przeciwnikowi kart.

Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli

- NAGRODA -

wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne

- LUB -

otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

Druyna otrzymuje
+1 Punkt Odpornoci.

-CZAS HONORU-

-CZAS TO PIENIDZ-

Aby zrealizowa zadanie kompania musi wygra potyczk nie


uywajc w trakcie rozgrywki broni dystansowej oraz umiejtnoci i
zasad specjalnych uywanych w fazie strzelania. Naley, zauway e
warunkiem wykonania zadania jest posiadanie przez suce w
druynie modele co najmniej jednej sztuki broni dystansowej.

gracza druyna musi wygra potyczk przed zakoczeniem

Po wypenieniu zadania specjalnego

naley pokaza przeciwnikowi kart.

naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB Druyna otrzymuje


+1 Punkt Gniewu.

-DEMORALIZACJASucy w kompanii losowo okrelony model bohatera zostaje


ogarnity trwog, posta do koca rozgrywki nie moe
szarowa, a zwizana walk wrcz musi przerzuci wszystkie
udane testy trafienia. Aby zrealizowa zadanie bohater musi
przey potyczk i co najmniej raz wzi udzia w walce wrcz.
Po wypenieniu zadania specjalnego
naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne


otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

- LUB Druyna otrzymuje


+1 Punkt Odpornoci.

Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez


6 rundy.
Po wypenieniu zadania specjalnego

- NAGRODA Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB Druyna otrzymuje premi


+K3 do rzutu na eksploracj.

-DO ODWANYCH WIAT NALEYAby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez


gracza druyna musi wygra potyczk za suce w
kompanii modele nie mog w trakcie rozgrywki Ukrywa
si oraz deklarowa Ucieczki! w ramach reakcji na szar.
Po wypenieniu zadania specjalnego
naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB Druyna otrzymuje


+1 Punkt Gniewu.

-DZIKI PDAby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza


druyna musi wygra potyczk za suce w druynie modele,
ktre nie s zwizane walk wrcz, Oszoomione!, Powalone
na ziemi! lub nie Uciekaj! musz w trakcie rozgrywki
porusza si biegiem lub szarowa.
Po wypenieniu zadania specjalnego
naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB Druyna otrzymuje


+1 Punkt Gniewu.

-KRWI DLA BOGA KRWI!!!Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez


gracza druyna musi Wyczy z akcji! przynajmniej 50%
modeli nalecych do wrogiej kompanii.
Po wypenieniu zadania specjalnego
naley pokaza przeciwnikowi kart.
Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli
wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB Druyna otrzymuje


+1 Punkt Gniewu.

-LITO TO ZBRODNIA-

-OKUP-

Aby zrealizowa zadanie kompania musi wygra potyczk za

Aby zrealizowa zadanie kompania musi wygra potyczk za

suce w druynie modele bohaterw nie mog ograbi adnego


WzA! modelu przeciwnika. Naley, zauway e warunkiem

suce w druynie modele bohaterw musz ograbi kady


WzA! model przeciwnika. Naley, zauway e warunkiem

wykonania zadania jest WzA! przez model bohatera

wykonania zadania jest WzA! przez model bohatera

przynajmniej jednego modelu przeciwnika.

przynajmniej jednego modelu przeciwnika.

Po wypenieniu zadania specjalnego

Po wypenieniu zadania specjalnego

naley pokaza przeciwnikowi kart.

naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA -

- NAGRODA -

Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli

Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli

wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB -

- LUB -

Druyna otrzymuje

Druyna otrzymuje premi

+1 Punkt Gniewu.

+K3 do rzutu na eksploracj.

-KRUCJATAAby zrealizowa zadanie specjalne, co najmniej jeden,


sucy w szeregach kompanii model bohatera musi
Wyczy z akcji! wrogi model podlegajcy zasadzie
specjalnej DUCHOWNY.
Po wypenieniu zadania specjalnego
naley pokaza przeciwnikowi kart.

-MARAZMAby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez


gracza druyna musi wygra potyczk nie szarujc.
Po wypenieniu zadania specjalnego
naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- NAGRODA -

- LUB -

Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne

Druyna otrzymuje

otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

+1 Punkt Gniewu.

-MELANCHOLIA-

-POJEDYNEK-

Sucy w kompanii losowo okrelony model bohatera zostaje


ogarnity melancholi, posta do koca rozgrywki musi

Aby zrealizowa zadanie sucy w druynie dowdca


musi zaszarowa i WzA! dowdc wrogiej kompanii.

przerzuci wszystkie udane testy trafienia i zranienia. Aby


zrealizowa zadanie specjalne bohater musi przey potyczk i
co najmniej raz wzi udzia w walce wrcz.
Po wypenieniu zadania specjalnego
naley pokaza przeciwnikowi kart.

Po deklaracji szary naley pokaza przeciwnikowi kart.


Do pojedynku nie mog doczy inne modele. Ponadto,
walczcy dowdcy nie mog zosta obrani na cel zakl
oraz ostrzelani (take magicznymi pociskami) przez inne,
nie biorce udziau w pojedynku modele.

- NAGRODA -

Po wypenieniu zadania specjalnego

Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne

naley pokaza przeciwnikowi kart.

otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

- LUB Druyna otrzymuje


+1 Punkt Odpornoci.

- NAGRODA Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne


otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

-POTGA UMYSU-POLOWANIE NA CZAROWNICEAby zrealizowa zadanie specjalne, co najmniej jeden,


sucy w szeregach kompanii model bohatera musi
Wyczy z akcji! wrogi model podlegajcy zasadzie
specjalnej MAG.
Po wypenieniu zadania specjalnego

Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez


gracza druyna musi WzA! przynajmniej 25% modeli
nalecych do wrogiej kompanii przy uyciu modlitw,
zakl lub magicznych/runicznych/mechanicznych
przedmiotw.
Po wypenieniu zadania specjalnego
naley pokaza przeciwnikowi kart.

naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA -

- NAGRODA -

Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli

Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne

wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

- LUB Druyna otrzymuje


+1 Punkt Gniewu.

-PRBA-

-PRZEY ZA WSZELKA CEN-

Aby zrealizowa zadanie specjalne sucy w kompanii bohater

Aby zrealizowa zadanie specjalne w trakcie rozgrywania

posiadajcy najmniej PD (jeeli dwch lub wicej bohaterw


posiada tyle samo PD naley wykona rzut kostk, ktrego
wynik okreli model poddany prbie) musi zaszarowa i WzA!

potyczki mniej ni 25% modeli nalecych do druyny


moe zosta Wyczonych z akcji!.
Po wypenieniu zadania specjalnego

przynajmniej jeden wrogi model, ktry w momencie deklaracji


szary nie jest zwizany walk wrcz, O!, PnZ! i nie Ucieka!.

naley pokaza przeciwnikowi kart.

Po wypenieniu zadania specjalnego

Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli

naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- NAGRODA -

- LUB -

Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne

Druyna otrzymuje

otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

+1 Punkt Odpornoci.

-STRZELCYAby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza


druyna musi Wyczy z akcji! przynajmniej 25% modeli
nalecych do wrogiej kompanii przy uyciu broni
dystansowej.
Po wypenieniu zadania specjalnego
naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB Druyna otrzymuje


+1 Punkt Gniewu.

-SZERMIERZEAby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza


druyna musi wygra potyczk nie walczc dwoma
broniami rcznymi.
Po wypenieniu zadania specjalnego
naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB Druyna otrzymuje


+1 Punkt Gniewu.

-LUBY MILCZENIA-

-TRUCICIELE-

Aby zrealizowa zadanie kompania musi wygra potyczk


za sucy w druynie model podlegajcy zasadzie

Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza

specjalnej DUCHOWNY lub MAG nie moe rzuci adnego


zaklcia lub odmwi adnej modlitwy w trakcie rozgrywki.
Naley, zauway e warunkiem wykonania zadania jest
posiadanie w szeregach druyny co najmniej jednego
modelu podlegajce zasadzie specjalnej DUCHOWNY lub MAG.

druyna musi Wyczy z akcji! przynajmniej 25% modeli


nalecych do wrogiej kompanii przy uyciu ZATRUTYCH
ATAKW.

Po wypenieniu zadania specjalnego


naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA -

Po wypenieniu zadania specjalnego

Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli

naley pokaza przeciwnikowi kart.

wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- NAGRODA -

- LUB -

Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne

Druyna otrzymuje

otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

+1 Punkt Gniewu.

-WIADOMO-

-WEWNTRZNY WRG-

Aby zrealizowa zadanie specjalne sucy w kompanii

Aby zrealizowa zadanie specjalne sucy w kompanii


losowo okrelony bohater musi zosta WzA!

model podlegajcy zasadzie specjalnej DUCHOWNY, MAG,


KOWAL RUN lub MISTRZ INYNIER musi dotrze do strefy

Po wypenieniu zadania specjalnego

rozstawienia przeciwnika.

naley pokaza przeciwnikowi kart.

Po wypenieniu zadania specjalnego

- NAGRODA -

naley pokaza przeciwnikowi kart.

Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne

- NAGRODA -

otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne

- LUB -

otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

Druyna otrzymuje
+1 Punkt Gniewu.

- LUB Druyna otrzymuje premi


+K3 do rzutu na eksploracj.

-WYBRANIEC BOGWAby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza


druyna musi wygra potyczk, a wybrany przez gracza wrogi
bohater o imieniu
()

-WYZWANIEAby zrealizowa zadanie specjalne sucy w kompanii


losowo okrelony bohater musi Wyczy z akcji! w fazie
walki wrcz trzy modele nalece do wrogiej kompanii.

musi przey potyczk.

Po wypenieniu zadania specjalnego

Po wypenieniu zadania specjalnego

naley pokaza przeciwnikowi kart.

naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA -

- NAGRODA -

Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne

Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne

otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

- LUB -

- LUB -

Druyna otrzymuje

Druyna otrzymuje

+1 Punkt Gniewu.

+1 Punkt Odpornoci.

-ZEMSTAAby zrealizowa zadanie specjalne wybrany przez gracza


bohater o imieniu
()
musi WzA! wrogiego bohatera o imieniu
( ).
Po wypenieniu zadania specjalnego
naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne


otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

- LUB Druyna otrzymuje


+1 Punkt Gniewu.