You are on page 1of 64 

;n logo& ne ;Slam
? Kyo& SvIkar ikya


AtawrRhman s:dI

 

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

-Uimka
;s s&sar me& ivi- p/kar ke 0mR paye jate
hE& t9a hr @k ;s bat ka yacna krta hE ik
hmara 0mR sTy hE | p/Ntu vStuiS9it yh hE ik vhI
0mR sTy hE ijse iv+vktaR ne wtara t9a sare logo&
ke il@ invaRict ikya ho AOr vh ;Slam hE | =uk>uAaRn me& hE

(19: )

ins&deh ALlah ke ink4 0mR ;Slam hI hE |sUrh
Aale ;mran


jo VyiKt ;Slam ke AitirKt iksI AOr 0mR ko


cahe to kdaip wse SvIkar nhI& ikya jayega t9a
p/lok me& vh 3a4e w5ane valo& kI p&iKtyo& me& hoga |
sUrh Aale ;mran
ALlah ne ;Slam 0mR hI ko ApnI p/sNNta ka
kar8 bnaya t9a Apne Avtaro& ko ;sI ke p/car
@v& p/sar ka Aade= idya AOr sare Avtaro& ne ;sI
ka @lan ikya |
;s puStk me& mE& ne @ese logo& kI khanI wNhI
kI j>banI il`a hE ijNho& ne ;Slam ko p7>a t9a

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

smza ifr wse h<dy se SvIkar ik jbik yh


vE}aink,icikTsk,ctur log hE& |
;s puStk ke il`ne ka we+y kevl yh hE
ik hm s&sar valo& ko bta ske& ik Aapke ;n im{O&
ke ;Slam SvIkar krne ka kar8 Kya hE ? t9a ve
p/lok me& Kya cahte hE& ?
sa9 hI sa9 mE& sare logo& ko inm&{8 deta hU% ik hr
@k ;s bat pr )yanpUvRk mnnicNtn kre ik
hmara t9a s&sar kI sarI vStuAo& ka rciyta AOr
planhar ,Anndata,=iKtvala t9a pUJy kOn hE ?
SvRg kEse p/aPt ho skta hE ? hmara planhar hm
se kEse p/sNn hoga ? Kya ko: -I s<iQ4 pUJy ho
skta hE ? sare AvtarO& ka 0mR Kya 9a ?;s puStk
ke il`ne me& mE& ne ArbI -aqa me& il`I g: iktab
hmne ;Slam Kyo& SvIkar ikya.Anuvadk.muStfa
jbrt9a ;Slam veb sa;4 se shayta ilya hE
ALlah se p/a9Rna hE ik vh sare mnuQyo& ko Apna
0mR SvIkar krne kI dEvyog de | AamIn
Aap ka =u-eC2uk
AtawrRhman s:dI
;Slaimk seN4r AlAhsa

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

jlaluIn loDer brNtUn


Sir.Jalaulddin louder Brunton (1)
;Nho& ne AaKsfoD>R iv+v ivaly me& i=xa
p/aPt ikya AOr A&g/ej> ke bhut bD>e logo& mese 9e t9a
;nko jgt\p/is imlI 9I.
me& ;s =u- Avsr pr bhut hI p/=St @v&
p/s hU% ik mue s&ixPt =Bd mE& Apne ;Slam
SvIkar krne ka k9a byan krne ka Avsr imla
hE |
k: vqoR& se mE& ;s bat pr )yanpUvRk soc
rha 9a ik Anek invaRict -le logo& ke isvay sare
logo& ko p/lok draD idya jayega | ;s se hme&
kafI ivSmy @v& =&ka lga rhta 9a | At 0Ire 0Ire
hme& palnhar ke AiStTv ka pKka iv+vas ho gya
ifr mE& dUsre 0moR& ka A)yyn krne lga ijs se
merI ivSmy AOr b7>ne lgI | dUsre 0moR& ke A)yyn
se yh la- huva ik vaStivk palnhar pr mera
iv+vas b7>ta gya AOr vaStivk palnhar kI
wpasna t9a wske magR pr clne ka wLlas @v&
Ai-laqa Ai0k se Ai0k ho gya |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

logo& ka khna hE ik :sa: AaS9a ka mUl ;NjIl


hE,leikn wse p7>ne ke bad pta cla ik ws me&
3<8a,parSpirk t9a 4krav hE, to Kya @Esa ho
skta hE ik ;NjIl t9a :sa msIhh> kI i=xa me&
pirvtRn huva ho? ifr do barh mE& pU8R sUxm
\ d=IR se
;NjIl p7>ne lga to hme& pta cla ik ;s me& ;s
p/kar 4krav t9a parSpirk hE ik wskI
sImakr8 nhI ho skta |
mE& ne ;s bat ka iv+vas kr ilya
ik sTy ke bare me& 2an bIn krne kI Aav+ykta hE
cahe ijtna lmba smy lge taik me& bhumULy motI
tk phu&c skU& ;s vastae mE& ne Apna pUra smy
;Slam ke p7>ne me& lga idya AOr ;Slam ke bare me&
mE&ne hr p/kar kI puStk ka A)yyn ikya | A&t me&
A&itm s&deQ4a muhMmd sLlLlahu AlEih vsLlm kI
jIvncir{ ka )yan pUvRk A)yyn ikya | jb ik
;s se phle mE& ;nke bare me& bhut hI 9oDa }an
r`ta 9a, ha% ;s bat ka hme& pta 9a ik sare ke
sare :sa: ;s A&itm mhan s&deQ4a muhMmd sLlLlahu
AlEih vsLlm ke nkarne pr shmt h&E | ;sI ilye
me& ne Apne mn me& yh 5an ilya ik mE& wnke bare me&

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

ibna iksI iveq t9a 2l ke A)yyn k% | At


bhut hI 9oDe smy me& yh jan gya ik ;s me& ko:
=&ka nhI ik A&itm s&deQ4a muhMmd sLlLlahu AlEih
vsLlm sTy t9a ALlah ke Aor inm&{8 dene me&
sCce 9e @v& wnka inm&{8 -I sTy 9a | t9a jo
ku2 ;s mhan A&itm s&deQ4a ne sare mnuQy ke ilye
p/Stut ikya hE wske p7>ne ke bad yh malUm huva ik
;s se b7> kr ko: pap @v& doq nhI& ik ;s
:+vr-Kt mnuQy ko nkara jaye |
Arb invasI, mUrityo& ke pujarI,hr p/kar ke
Apra0 krne vale,p=uta kI jIvn ibtane vale,
bat bat pr mar ka4 krne valo& ne ;sI A&itm
s&deQ4a kI inm&{8 se mnuQyta sI`I, AOr hr pap
ko 2oD kr Aaps me& -a: -a: hokr Apne ha9o& se
bnaye mUitRyo& ke p me& zU5e :+vro& ko toD idya
t9a @k ALlah ko man kr wske pujarI ho
gye.;s mhan dUt kI seva t9a mhan kayR ko ko:
ign nhI& skta | leikn Aa+cyR ;s bat pr hE ik
sare ke sare 0mR AOr iv=eq p se :sa: 0mR ;s
mhan dUt kI mihma pr kIcD w2alte hE& | Kya yh
du` kI bat nhI& hE ?

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

mEne )yan pUvRk mnnicNtn ikya


t9a mE& mnnicNtn kr hI rha 9a ik mere pas mere
@k ihNdustanI im{ imya% AmIIn Aaye mE&ne wn ke
sa9 :sa;yo& ke AaS9a pr ivvad ikya ;s se mer
h<dy me ;Slam kI mhanta bE5 g: ifr mE& ne d<7>
iv+vas kr ilya ik yhI ;Slam sTy
srl,Avhelna Pyar v mhBbt me& inSva9Rta ka 0mR
hE |
mE& ;s bat ka Aa=a nhI& krta ik mE& Ai0k idn
tk jIivt rhU&ga p/Ntu jIvn ka jo -I -ag bakI
bca hE wsko mE& ;Slam kI seva ke ilye 0mRa9R dan
k&ga |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

muhMmd Aman ho-om


MOHAMMD AMAN HOBHOM (2)
pa+caTy de= vale Kyo& ;Slam SvIkar krte hE& ?
;ske bhut se kar8 hE& | sb se bD>a kar8 yh hE
ik sTy ko sda =iKt @v& p/-uTv p/aPt hotI hE,t9a
;Slam ke mOilk AaS9aye& sare ke sare manv bui
@v& manv Sv-av ke Anusar h&E | ;Slam ne jo manv
bui @v& manv Sv-av ko Aadr idya hE ko: sTy
ka Nyas 0arI `ojI ibna SvIkar ikye rh nhI&
skta |
wdahr8t Aap @ke+vrvad AaS9a ko le le&(ijska
A9R yh hE ik kevl ALlah hI pUJy hE vh Apne
sare kayR me& Akela hE wska ko: -agIdar nhI& t9a
n hI wska ko: p hE, vh iksI ke A0InI nhI&
s-I wske A0InI hE&,n ws se ko: pEda huAa t9a n
wse iksI ne pEda ikya,AOr n ko: wska smkx
hE|);s AaS9a se iks p/kar mnuQy kI myRada b7>tI
hE | t9a iks p/kar hmarI bui p/lap ke pI2e clne
se SvtN{ ho jatI hE , At yh AaS9a iks p/kar
logo& ke bIc smta kI i=xa detI hE ;s ilye ik
wn sb ka palnhar @k hE AOr ve sare ke sare

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

;sI @k planhar ALlah ke das hE& | ;Slam p/lok


ke idn pr iv=vas ka inmNtr8 deta hE AOr p/lok
@v& le`a jo`I pr iv+vas mnuQy ko sare pap ke
kayR ko jD> se w`aD> fe&kne pr w-arta h&E Kyo& ik
ma{ AC2a;ya% hI sda bakI rhne valI SvgRay pda9R
ka magR hE | ;sI p/kar ;Slam ke Aa0ar me& se hE ik
hr mnuQy Apne ikye ka pUra pUra fl paye ga,t9a
wska bad=aho& ke bad=ah,Nyay=Il hr cIj ke
bare me& janne vale ke samne le`a jo`I hoga, ijs
se k8 ke smutLy pu*y ya pap 7>ka i2pa n
hoga,yh iv+vas hmko inm&{8 deta hE ik hm ko:
-I pap krne se phle k: bar ivcar krE& | inSsNdeh
mnuQy pr ;s A&traTma kI =iKt ka p/-av s&sar
ke sare fOjI =iKt ke p/-av se Ai0k hoga |
ivmuiSlmo& ko ;Slam ke Aor `Icne valI
dUsrI cIjE& yh -I hE&!ik ;Slam Avhelna kI Aag/h
krta hE | ;Slam me& p/it idn pa%c smy kI nmaj>
mnuQy ko inrNtrta is`ata hE | rmj>an ke roj>e
mnuQy ko +vas pr iny&{8 ka A_yaSt bnata hE |
inSsNdeh +vas iny&{8 @v& A_yaSt yh dono&
mhan @v& sdacarI mnuQy kI bD>I iv=eqta me&se hE |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

10

iv=eq p se ;Slam hI vh @kaka 0mR hE


jo Apne SvIkar krne valo& ko Ai-vadn,Sv-av
kI i=xa deta hE, Kyo&ik muslman jha% khI& -I ho
vh ;s bat pr iv+vas r`ta hE ik wska
palnhar wsko de` rha hE t9a yh iv+vas wsko
pap krne se rok deta hE |
yh bat -I hE ik mnuQy Sv-avt kLya8
psNd krta hE AOr ;Slam sb se bD>I cIj> jo
logo& ko deta hE vh hE h/dy=aiNt. AOr yh iksI
-I 0mR me& nhI& hE |
mE& ne bhut se smaj me& jIvn ibtaya hE t9a
bhut sare jIvnisa&t @v& rajnEitk isa&t ko p7>a
hE p/Ntu mE& ijs pir8am pr phu&ca hU vh yh hE ik
;Slam hI me& sNtuQ4 jIvn VytIt krne ke ilye
pUc8R isaNt hE ;sI kar8 s-I log ;Slam
SvIkar kr rhe hE& |
;Slam ku2 is&ato& ka nam nhI& hE biLk
yh Vyavhairk rIit hE ma{ s&S9a rIit nhI& hE,
biLk ALlah kI caht t9a wskI i=xaAo& ke ilye
ivnIit hE | jo iksI -I 0mR me& nhI& hE |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

murad hofman

11

(3)

murad hofman jrmnI ke rhne vale hE&. ;nho&


ne ivi0z me& pI.@c.D>I.haD> vaD> iv+v iv0aly se
ikya | AOr jrmn ke rajdUt -I 9e |
@k bar ;nka gaD>I se -yank 34na huAa|
to AS{ icikTsa ke bad AS{icikTsk ne ;n se
kha ik ;s p/kar ke 34na me& vaStv me& ko: bcta
nhI& hE | AOr @e mere Pyare ! ALlah ne Aap ke vaste
ko: bhut hI iv=eq cIj> s&cykarI ikye hu@ hE | yh
:sa: 9e bad me& ;Nho& ne ;Slam 0mR SvIkar kr
ilya | t9a ;s ivqy pr bhut sarI puStkE& il`I& |
;nke ;Slam SvIkar krne ke bad ivi-Nn p/kar ke
p{ p/itini0yo& @v& p{karo& ne smacar p{ , reiD>yo&
Aaid me& bhut sare propg&D>e ikye t9a wnke ;s kayR
ko bhut hI w2ala p/rNtu ;n pr ko: p/-av n
pD>a. biLk AOr hI ;Slam me& =ikT=alI hote gye |
;Slam kI Aavahn km hone ke p+cat
s&sar me& bhut hI tej>I ke sa9 ;Slam ke fElne t9a
logo ke SvIkar krne ke kar8 batate hu@ wNho& ne
kha hE ik

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

12

;Slam ka tej>I ke sa9 fElna wskI


in=ainyo& me& se @k in=anI hE, AOr yh ;s kar8
ik ;Slam s&mpU8R 0mR hE jo saxat\kar kI =iKt
r`ta hE. t9a wskI ivi=Q4taAo& m&e se hE ik wsne
i=xa p/aPt krne ko jrI ikya hE ,AOr i=xa
wpasna hE
AOr hofman pa+caTy de= ke logo& ke bare me&
Aa+cyR hokr khte hE& ik pa+caTy de= vale Aaj
tk bk>rId me& muslmano& ke p=u bildan dene ko
hiS{p=u khte hE& jbik Aaj tk ve ApnI nmaj>
ka nam bildan hI dete hE&, t9a brabr =uk/var ke
idn sog mnate hE& Kyo&ik palnhar ne Apne pu{ ko
hmare vaste bildan kr idya hE.p=u ka bildan
dena hiS{p=u hE AOr Apne pu{ ko bildan krdena
wnka Asl 0mR hE

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

yUsuf ;Slam

13

(4)

mE& Apne ;Slam SvIkar krne kI khanI


btana cahta hU% | Aap sare log yh jante hE& ik
ALlah ne -Utl pr hm sb ko p/itini0 bnaya hE |
t9a hmare vaste :=dUto& ko -eja t9a ANt me& hmare
s&deQ4a muhMmd sLlLlahuAlEihvsLlm ko taik vh
hmE& sI0a magR id`aye& | AOr hr mnQuy pr Aav+yk
hE ik vh ;s p/itini0 ke ivqy pr )yan de t9a
Aane valI sda jIvnp/lok idn ke ilye Apne
vaste ku2 jma krle |
Kyo& ik ijs se yh Avsr `o jayega pun nhI& paye
ga | jEsa ik =u- kuARan me hE | ka= ik Aap
de`te jb ik papI log Apne palnhar ke smx
isr zukaye hu@ ho&ge, khe&ge ik he hmaree
palnhar!hm ne de` ilya t9a sun ilya, Ab tU
hme& vaps lO4a de to pu*y ke kayR kre&ge, hm
iv+vas vale hE& | t9a yid hm cahte to p/Tyek
VyiKt ko magRd=Rn p/Pt kr dete, prNtu merI yh
bat pU8RtasTy ho cukI hE ik mE& Av+y nrk ko
mnuQyo& t9a ijNno& se -r dU%ga | Ab tum Apne ws

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

14

idn ke imln ko -Ul jane ka Svad c`o,hmne -I


tuMhe& -ula idya Apne ikye huye kmoR& ke duQpir8am se
S9a: yatna ka AanNd lo | sUrh sjdh
,,dUsre AS9an pr ;s p/kar hE ve log
ws me& nrk me&icLlaye&ge ik hmare palnhar !
hmko inkal le hm AC2e kmR kre&ge& wn kmoR& ke
ivprIt jo ikya krte 9e. ALlah khega ik Kya
hmne tuMhe& ;tnI Aayu nhI& dI 9I ik ijsko smzna
hota vh smz skta t9a tuMhare pas Drane vala
-I phu%ca 9a to Svad c`o ik @ese Atyacairyo&
ka ko: shayta krne vala nhI& hE |
mE& @k 0nvan 3r me& jo :sa: 0mR
ke manne vale 9e pEda huAa,mE&ne -I Apne mata ipta
ka 0mR p7>a jEsa ik hme& malUm hE ik hr balk
Sv-av pr jNm leta hE.prNtu wske 3r vale wsko
mjUsI bna dete hE& ya yhUdI ,;sI kar8 mue yh kh
kr ik yhI vh 0mR hE ijspr mere ipta ne hmko
pala posa hE | :sa: bna idya gya t9a mE& ne yh
sI`a ik ALlah mOjUd hE prNtu ibna iksI sMbN0
ke wsse sMpkR nhI& ho skta AOr ibna :sa
msIhh ke sMbN0 ke ws tk phu%ca nhI& ja skta

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

15

At :sa msIhh hI kevl ALlah tk phu&cne ke


ilye drvajh hE& | mE& ;s bat se bhut hI km s&tuQ4
9a AOr merI manv bui ;se SvIkar nhI& krtI 9I |
mE& s&deQ4a :sa msIh kI mUtIR ke Aor
de`ta to mE& wsko pT9r ke isvaye ku2 nhI& pata
ijsme& pra8 nhI& hE | ;sI p/kar {I+vrvad kI soc
se me& kafI Byakul rhta 9a ifr -I Apne ipta ke
0mR ka Aadr krte huye mE& ivvad nhI& krta |
ifr mE& 0Ire 0Ire Apne 0arimk
ivkas t9a wske ivi- AaS9avo& se dUr hone lga
AOr me& ganiv @v& gan me& Ai-ic lene lga t9a
mE& @k p/is gayk bnne ka spna de`ne lga |
AOr ;s cmtkar jIvn ne mue Apne baho& me ;s
p/kar dboc ilya ik yhI mera p/-U ho gya t9a
Apne @k mamU kI trh mE& ne 0n ko Apna Ai-p/et
bna ilya ik iksI p/kar 0nvan hona hE | ;ska
kar8 vh smaj hE ijsme& mera jNm huAa Kyo& ik
duNyadarI hI wnkI sb ku2 9I t9a yhI wnka p/-U
9a |
Ab mera pUra ka pUra )yan 0n pr lg gya
t9a pU8R p se mE& 0n ke b4orne me& lg gya | AOr

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

16

mE& ne bhut sI s&gIt khI | p/Ntu mere h<dy me& in0Rno&


kI shayta kI ;C2a 9I AOr mE& yh kayR krta rha
ifr -I jEsa ik =u- k>uARan me& hE mnuQy lalcI
hota hE cahe ijtna wse de Dalo |
mE& Apne we+y me& sfl rha t9a A-I mE& vqR hI
ka 9a ik merI jgt\p/isi sare smacar p{ me&
Aag:.t9a logo& ne mue ha9o& ha9 le ilya |
0n t9a smuNnt jIvn me& sflta
@v& jgt\p/isi p/aPt krne ke @k vqR ke bad mE&
isl kI bImarI ke kar8 AaroGy=ala me& -rtI ho
gya | ;sI bIc mE& ApnI halt t9a jIvn ke bare
me& yh icntn krne lga ik Kya mE& ma{ =rIr hU&
?t9a Kya mE& ;s =rIr ko su=Il kr skta hU% ?
At yh 34na ALlah ke Aor se p/sad 9a ik hme&
ApnI halt ke bare me& socne @v& sTy pr Aa%`
`ol kr sTy ke Aor pl4ne ka Avsr imla | mere
bui me& yh p/+n bar bar w5ta 9a ik mE& ;s
ibStr pr Kyo& soya hU% ? t9a ;s p/kar bhut se
p/+n 9e ijnka mE& w]r `ojta 9a | ;s smy vha%
pUrbI @i=ya kI AaS9aye& fElI hu: 9I& | At mE& ;n
AaS9aAo& ke ivqy me& p7>ne lga | AOr phlI bar mE&

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

17

m<Tyu ke bare me& manv icNtn krne lga | t9a mE& ne&
yh jan ilya ik p/a8 dUsrI jIvn ke Aor
S9ana&tirt hogI ,kevl s&sar ke jIvn pr in-Rr
nhI& hE | ;s smy hmE& yh Anu-Ut hone lga ik p9
pdR=n ke Aar&- magR pr hU% | t9a mE& )yan pUvk
R
manv icNtn krne lga AOr ;s pir8am pr phu&c
gya ik mE& ma{ =rIr nhI& hU% |
@k idn mE& cl rha 9a ik Acank vqaR hone lgI
ijs se bcne ke ilye mE& dOD>ne lga ik hmE& vh bat
yad Aag: ijse mE&ne ;s se phle suna 9a | ik =rIr
ws gdhe ke p/kar hE ijskI i=iLpk Aav+yk hE
taik wska mailk jha% cahe le jaye vrna gdha
Apne mailk ko jha% cahega le jaye ga p/Ntu mE&
s&klp vala mnuQy hU% ma{ =rIr nhI& hU% | jEsa ik
pUrbI AaS9aAo& ke p7>ne se hmE& pta cla,At pU8R
p se mE& :sa: 0mR se inra= ho gya | SvaS(y pane
ke bad dobarh gane bjane me& lg gya ifr -I merI
ganiva mere nye soc ke Aor -agne lgI |
mE&ne bhut sI gIt khI wsI smy m&Ene @k
gIt khI ijska ivqy 9a ALlah kI phcan ka
magR AOr s&gIt @v& ganiva merI p/isi b7>tI

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

18

g:.p/Ntu -Itr hI -Itr mE& sTy ke `oj me& 9a | ;sI


S9l me& mera Aatma buiQ4 0mR se sNtuQ4 ho gya ik
ho skta hE yh AC2a @v& smuNnt AaS9a ho | p/rNtu
mE& s&sar sNnyas le kr kevl wpasna m&e lg jana
nhI cahta 9a | ;s ilye ik mE& s&sar ke maya se
icM4a huAa 9a AOr sa0uTv kI ku4I me& @ka&tvas ho
kr rhna nhI& cahta 9a |
;ske bad mE& Apna `oya huAa ini0 ivi-Nn
p/kar se `oj rha 9a | ws smy ;Slam ke bare me&
mE& ku2 nhI& janta 9a | p/Ntu ;Slam ke bare me&
jankarI ijs p/kar hu: wsko mE& cmTkar smta
hU& | huAa yh ik mere -a: ne ifilstIn ka ya{a
ikya AOr vha% miSjd Ak>sa me& jo Aa)yaiTmk
,Aa&tirk chl phl de`a jo ik yhUidyo& ke pUja
S9ano& me& k-I -I paya nhI& jata bhut hI Ai0k
iviSmt lO4a |
mera -a: vha% se @k =u- Anuvadk
k>uARan lekr Aaya AOr vh Svy& ;s =u- puStk me&
ibna ;Slam SvIkar ikye ivic{ cIj Anu-Ut ikya
AOr soca ik ho skta hE ik mE& ;sme& Apna `oya
huAa ini0 pajaW% |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

19

ijs smy mE&ne ;s =u- ku>AaRn ko p7>a to


ws me& mE&ne p9 p/dR=n paya | k>uAaRn ne hme& hmare
pEda ikye jane kI vaStivkta t9a jIvn ka we+y
btaya t9a yh pta cla ik mE& kha% se Aaya hU% |
wsI smy hme& yh iv+vas ho gya ik yhI sTy 0mR
hE | At ;s 0mR kI vaStivkta pC2mI logo& kI
soc se Alg hE | AOr yh Vyavhairk 0mR hE AOr
[alu cIj nhI& hE ik hm wse bU7>e hote smy p/yog
krE& | hme& yh -I }an huAa ik pra8 @v& =rIr dono&
Alg nhI& hote t9a hmare Wpr Aav+yk hE ik hm
ALlah kI ;C2a ke ilye ivnIit Apna le& | AOr
wCcta @v& p/git ke ilye kevl yhI @k magR hE |
AOr ;sI smy ;Slam ke SvIkar krne ke ilye merI
;C2a Acl ho g: |
wsI smy se mE& yh janne lga ik hr cIj
ALlah kI rcna hE AOr wsI kI bna: hu: hE | t9a
ALlah hI sTy pUJy hE ijske isvay ko: Ara)y
nhI& jo jIivt hE @v& sbka shayk Aa0ar hE,ijse
n W%3 AtI hE n ind/a, t9a wsI smy se mE& ALlah
ka nkarna 2oD>ne lga ;s ilye ik mE& Apne
ricyta ko phcan gya | t9a Apne pEda ikye jane

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

20

ka we+y -I | AOr vh hE pU8R p/kar se ALlah kI


i=xaAo& ko h/dy se SvIkar kr lena t9a wske
Aa0ar pr jIvn ibtana | ;sI ko ;Slam khte hE& |
k>uAaRn p7>ne se hme& yh -I }an huAa ik
ALlah ne sare :+vrs&deQ4aAo& ko @k hI s&de= de
kr -eja hE | ik kevl @k ALlah kI pUja kro
t9a wsI ko pUJy mano to ifr Kyo& yhUdI AOr
:sa: iv-ed krte hE& ? ha% yhUidyo& ne :sa ko nhI
SvIkar ikya Kyo& ik wn logo& ne wnkI bat me&
pirvtRn ikya p/Ntu Aa+cyR to yh hE ik :sa;yo& ne
-I :sa ke s&de= ko nhI sma AOr wnko ALlah
ka pu{ man ilya |
p/Ntu kuARan hmko Aavahn krta hE ik hm
mannicNtn krE& AOr socE& t9a hm sUyR ,c&d/ kI
pUja n krE& biLk ws rciyta,iv+vktaR kI pUja
krE& ijs ne hr cIj rca hE AOr pEda ikya hE | At
k>uAaRn ne sare mnuQyo& ko sUyR ,c&d/ @v& ALlah kI
sarI s<iQ4 ke bare me& icNtn krne ka Aade= idya hE |
to iKya k-I hmne )yan idya ik sUyR iks p/kar
c&d/ se ini- hE ? -Utl se dUrI me& dono& ke ini-
hone pr -I lgta hE ik dono& kI dUrI @k hE t9a

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

21

k-I k-ar @Esa lgta hE ik @k dUsre ko 2ajaye


ga | sc ALlah piv{ hE | ijs smy ivSt<t-Uim me&
jane vale gye t9a ivSt<t-Uim ke p/ityoigta -Utl
kI 2u4a: de`I to ALlah pr iv+vas krilya Kyo&
ik wn logo& ne ALlah kI =iKt t9a wskI
in=anI de` lI |
ijs p/kar mE& kuARan ko p7>ta gya nmaj>,
0maRday, AC2a Vyvhar , ke bare me& -I bhut ku2
jan gya | t9a ;ske bad -I mE& ;Slam SvIkar n
krta p/Ntu mE& ne jan ilya ik kuARan hI mera `oya
huAa ini0 hE | t9a ALlah ne wsko mere ilye -eja hE |
ifr -I Apne idl kI bat ko 2upa kr r~`a iksI
se n kha |
wsI smy mE& Apne -a: kI trh ifilStIn
jana caha | mE& @k miSjd me& bE5a hI soc rha 9a
ik Acank @k AadmI ne pU2a tum Kya cahte ho ?
to mE&ne wse bta idya ik mE& muslman hU% | ;ske bad
ws ne mera nam pU2a ijs pr mE& ne kha mera nam
stIfNs hE ,ws AadmI ko ;s se bhut hI Aa+cyR
huAa | At mE& nmaj p7>ne valo& ke sa9 iml gya |
t9a ijs p/kar ho ska wNhI& lo&go kI trh krne

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

22

lga | lNDn vapsI ke bad merI -e&4 @k muslman


bhn se hu: ijska nam nfIsh 9a to mE& ne wse
Apne h/dy kI bat bta dI ik mE& ;Slam SvIkar
krna cahta hU% | to wsne hmko NyorIjN4 miSjd
jane ke ilye kha , yh lg -g kuARan p7> lene ke
@k vqR 2 mhIne ke bad kI bat hE | t9a
wsI smy hmko yh iv+vas ho gya ik hmE& ApnI
Ai-man @v& =Etan se prmpd p/aPt krke @k id=a
ke Aor clna Aav+yk hE | ifr =uk/var ke idn
nmaj ke bad mE& ;mam se njdIk huva t9a wske
samne Apne ;Slam ka p/car kridya | p/isita @v&
0nman hone ke bavjUd hmko yh indeR= kuARan hI
se imla | Ab mE& :sa;yo& t9a dUsre 0mR valo& ke
p/itibMb sI0e ALlah se Apna smpkR bna skta
hU% | Kyo& ik hmko @k bar @k ihNdU mihla ne
btaya ik hm kevl @k ALlah kI :+vrTv pr
AaS9a r`te hE& p/Ntu ;n mUitRyo& ka p/yog kevl
ALlah tk phu&cne ke ilye krte hE& | wskI ;s
bat ka A9R yh huva ik ALlah tk phu&cne ke ilye
iksI n iksI ma)ym ka hona Aav+yk hE | p/Ntu
;Slam ne ;n sarI kav4o& ko smaPt kr idya|

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

23

AOr kevl @k cIj hE jo muslman t9a ivmuiSlmo&


me& A&tr kr detI hE vh nmaj hE | jo A)yaiTmkta
kI piv{ta ke ilye kevl @k magR hE |
ANt me& mE& yh khna cahta hU% ik mE& Apne
sare kayR ALlah ke ilye krna cahta hU% t9a
ALlah se p/a9na krta hU% ik mere ;Slam SvIkar
krne kI yh khanI hr p7>ne vale ke ilye -yoTpadk
bne | yha% yh -I khta hU% ik ;Slam SvIkar krne
se phle mE& ne iksI -I muslman AadmI se s&mpkR
nhI& ikya kevl mE& ne kuARan p7>a to mE& ne ;Slam
ko sMpU8R paya | AOr Agr hm kuARan t9a AiNtm
:+dUt muhMmd sLlLlahu AlEihvsLlm kI i=xa
Anusar ApnI jIvn VytIt krE&ge to ;s s&sar me&
sfl ho&ge | ALlah hm sb ko Apne :+dUt ke
magR ko Apnane ka Avsr de |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

morIs bukay

24

(5)

morIs bukay fra%s ke basI 9e | wnka 0mR


nsranI 9a | t9a yhI 0mR wnke mata ipta ka -I
9a | fra%s iv+v ivaly se icikTsa =aS{ ka
p/ma8p{ p/aPt ikya,AOr ;tna p/isi huye ik fr&as
me& sb se bD>e ku=l AS{icikTsk ke nam se jane
jate 9e | wnke 0mR pirvtRn m&e ku=lta @k
Aa=cyR khanI hE ijsne wnke h<dy ka s&sar bdl
idya,t9a wnkI jIvn bdl g: |
fra%s ke bare me& yh p/isi hE ik vh
puratTv ka sb se Ai0k tTvav0an krne vala
de= hE , ijs smy fra%s ka p/0an m&{I fra%sU
mI4aran me& huva to wsne ims/ se ims/ ke
ifrAOn kI la= ma%gI taik ws pr ku2 icikTsa
Anuman ikya jaye, At ifrAOn kI la= fra%s
la: g: AOr isj smy yh la= fra%s ke hva:
Aa pr ivman se wtra to fra%s ke p/0amn m&{I
ne wska ;s p/kar Svagt ikya ik lgta 9a
ifrAOn jIivt hE t9a Ab -I cI` rha hE ik mE&
tum sb ka sb se bDa palnhar hU% |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

25

At =v f/a&sa ke puratTv seN4r


lejaya gya tik bD>e bD>e AS{icikTsk wske bare
me& gveq8a krE& t9a AS{icikTsko& ke p/0an morIs
bukay 9e | gveq8a me& morIs bukay ka )yan ;s pr
9a ik yh pta lgaya jaye ik ;s ifrAOn ka
deha%t kEse huva hE jb ik dUsre log ku2 AOr hI
gveq8a kr rhe 9e | rat ke AiNtm smy me& yh pta
cla ik yh jlmGn ho kr mra hE Kyo& ik wske
=rIr pr ku2 smuNd/I nmk ka -ag bakI 9a | sa9
hI sa9 yh -I pta cla ik wskI la= D>Ubne ke
ku2 hI smy bad inkalI g: hE | p/Ntu Aa+cyR bat
yh hE ik dUsrI ifrAOnI la=o& ke Alavh ;skI
la= kevl ;s p/kar surixt Kyo& bakI hE jb ik
sarI la=E& smu&d/ se inkalI g: hE& ?
morIs bukay sare gveq8a kI p/itvedn il`
rhe 9e ik Acank @k AadmI ne wnke kan me& cupke
se kha ik jLdI n kro muslman logo& ka khna
hE ik vh jlmGn hokr mra hE | p/Ntu morIs ne ;s
sUcna ko ibLkul nkar idya t9a A+cyR me& pD>
g@ ik ;s p/kar ka }an bD>I m=Ino se gveq8a
krne ke bad hI ho skta hE | ifr wsI AadmI ne

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

26

kha ik vh kuARan ijs pr muslman iv+vas krte


hE& wsme& ;ske jlmGn hone t9a ;skI la= ke
surixt rhne ka v8Rn Aaya hE | ;s se wnka
Aa+cyR AOr hI b7> gya t9a logo& se pU2ne lge |
ik yh kEse ho skta hE ? jb ik ;s la= ka
gveq8a lg -g do vqR phle me& huva hE jb
ik wnka kuARan so sla phle se hE | yh
bat bui me& kEse Aa sktI hE ? jb ik kevl Arb
hI nhI& biLk sare ke sare mnuQy ku2 vqR phle ims/
ke purane log Apne ifrAOno& pr hunUt lgana jane
hE& |
morIs bukay pUrI rat bE5 kr )yan
pUvRk Apne im{ kI bat ko socte rhe ik
muslmano& ke kuARan me& D>Ubne ke bad ;s la= ke
bcne ka v8Rn Aaya hE | jb ik tOrat me& yh hE ik
ifrAOn ws smy D>Uba hE jb mUsa ko -ga rha 9a |
AOr ws me& wskI la= ke bare me& ko: crca nhI&
hE | At morIs Apne h/dy me& khne lge ik Kya yh
bat bui me& Aane valI hE ik yh mere samne jo la=
hE yh vhI ims/ ka ifrAOn hE ijsne mUsa ko -gaya
9a ? t9a Kya yh bat bui me& Aane valI hE ik

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

27

muslmano& ka muhMmd yh bat @k hjar vqR se


Ai0k phle jan jaye ? AOr mE& Ab jan paya hU% |
morIs so n ske t9a tOrat m&gaya | AOr
tOrat me& paya ik jl ne ifrAOn kI sarI sena ko
lpe4 ilya AOr wn me& se ko: n bca.. p/Ntu morIs
ko brabr Aa+cyR rha ik pure tOrat me& khI& -I
;skI la= ke 5Ik 5ak bc jane ka v8Rn nhI&
imlta hE |
ifrAOn kI la= ko icikTqa @v& su0ar ke
bad fra%s ne ifrAOn ke vE-v ke Anusar =I=e ke
tabUk me& -ej idya | p/Ntu morIs ko ws bat ke
kar8 jo wNho& ne ifrAOn kI la= ke bare me&
muslamano& ke Aor se suna 9a cEn n Aaya | ;sI
kar8 s&bl kI tYyarI krke sWdI Arb me& @k
icikTqa mhan sMmeln me& -ag lene ke ilye ijs me&
bhut se muslman =v prIxa krne vale -I -ag
ilye 9e ya{a ikya | vha% pr sb se phle morIs nee
ifrAOn kI =v ke bare me& jo `oj lgaya 9a wsI
ka crca ikya | tur&t @k muslman ne kuARan `ol
kr :+vrIy va8I id`aya


(92: ( )

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

28

to Aaj hm tere =av ko 2oD> de&ge taik tU wn


logo& ke il@ i=xa ka icNh ho jaye jo tere p+cat
hE | t9a vStut Ai0ka%= log hmare p/ma8 icNho& se
ivmu` hE& sUrh yUnus
KuARan kI ;s Aayt ka morIs pr bhut bD>a
p/-av pD>a t9a h<dy me& ;s p/kar Aave= pEda huva
ik sare logo& ke samne `D>e ho kr ins&koc ho kr
3oq8a kr idya ik mE& ne ;Slam 0mR SvIkar kr
ilya t9a ;s kuARan pr iv+vas kr ilya |
morIs fra%s bdl kr Aaye t9a lg
-g ds vqR tk ibna iksI dUsre kayR ke ;s
gve+vas me& lg gye ik Aaj ke smy ke n@
vE}aink isa&t @v& Anusa0an kuARan se iktna mel
`ate hE& | t9a kuARan ke byan ikye huye @k hI
iv}aink gveq8a ke bare me& iktna parSpirk hE
jan skE& | taik kuARan kI ;s Aayt ka pir8am
wNhe& iml ske |
(

(42:)
ijs ke pas AsTy f4k -I nhI& skta n wske

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

29

Age se t9a n wske pI2e se yh hE Avtairt kI hu:


ihKmt vale @v& gu8o& vale ALlah kI Aor se ku2
hI vqRO& ke bad ijNhe& morIs ne fra%s me& ibtaya
kuARan ke bare me& @k puStk il`I ijs se pUre
pC2mI de= t9a wske iv}ainko& ko ihla idya |
;s puStk ka nam 9a kuARan, tOrat,;NjIl @v&
}an n: mmR ke Anusar piv{ puStko& pr gveq8a
kuARan AOr nya cEle&j ;s puStk ne Kya ikya?jEse
hI phlI bar 2pa sare puStkaly se turNt smaPt ho
gya | ifr AslI -aqa fra%sIsI se ArbI, ;Ngil=,
;ND>onesI,farsI,turkI,wdRU,gujratI, AlmanI Aaid
-aqa me& Anuvad hokr pn 2apI g: taik pUrb
piC2m sare puStkaly me& wplB0 ho jaye |

yha% yh bat -I yad rhe ik morIs kI ;s


puStk pr yhUd t9a nsranI 0mR ke sare iv}ano& ne
`8Dn krne t9a w]r dene ka p/yas ikya p/Ntu iksI ne
-I ko: g/aha/ puStk n il`I | yha% tk ik ANt me&
DaK4r vlem kamel ne p/yas ikya AOr }an @v& iti9 ke
Anusar kuARan t9a piv{ puStkE&,,ke nam se @k puStk
il`I ;sme& daye& baye& bhut cKkr lgaya p/Ntu ko: iv=eq
bat n il` ske |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

30

;s se Aa+cyR kI bat yh hE ik
Arb ke ku2 iv}aink ne -I `8Dn krne kI p/yas
kI p/Ntu jb morIs kI puStk ko )yan pUvRk p7>ne
lge to muslman ho gye |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

31

muhMmd Asd

(6)
ilv boLD fays nmsavI muhMmd Asd

yhUdI 0mR ke manne vale 9e | fIna iv+v iv0aly me&


=aS{ @v& d=Rn=S{ p7>a ifr p{kar bne t9a wsme&
bhut p/isi hu@ | AOr pUvR ;SlamI Arb me& p{racar8
huye | bhut idno& tk ifilstIn me& rhe | ifr k>aihra
ka ya{a ikya t9a vh%a ;mam muStfa muragI se imle|
t9a wnse bhut se 0mRo& ke bare me& bat cIt kI |
ANt me& bat ;s pr g: ik ;s bat ka AaS9a ik
;Slam me& p/a8 AOr =rIr mnuQy kI jIvn ke ilye
do juD>va ke cehre ke p/kar hE& ijse ALlah ne pEda
ikya hE | ifr Aj>hr hI me& ArbI -aqa kI i=xa
p/Pt krne lge | A-I tk vh yhUdI hI 9e |
ilv bolD fays sTy ke `ojne vale t9a
@k dUsre se p/+n krne vale mnuQy 9e | ip2D>e
muslman @v& wnke 0mR kI vaStivkta ke bIc jo
dUrI hE wske smUh kafI Aa+cyR me& 9e | @k idn kI
bat hE ik vh ku2 mslmano& ke pas ;Slam kI
Aor se inva8 krne ke ilye gye t9a wNho& ne
muslmano& pr pI2e rhne ka Aarop lgaya | Kyo& ik

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

32

ve ;Slam se pI2e hE& | Acank @k AC2e muslman


ne wnkI bat sun kr kha ik Aap to muslman hE&|
p/Ntu Aap jante nhI& hE& ! ;s pr fays yh khte
huye h&se ik mE& muslman nhI& h%U | p/Ntu ;Slam me&
mE&ne jo sONdyR de`a hE wse soc kr jb muslman
ko ;se `ota de`ta hU% to bhut hI k/o0 hota hU% |
leikn vh bat jo muslman ne khI 9I ik Aap to
muslman hE& wnke h/dy me& bE5 g: t9a wnke -Itr
`l blI mca dI | t9a wsko wNho& ne Apne samne
r` ilya @k idn Aaya ik vh muslman ho g@ |
fays Apne ;Slam SvIkar krne ka kar8 inMn
ili`t batE& btate hE&
;Slam ;s p/kar smpU8R 0mR hE ik wsko
byan nhI& ikya jaskta |
;Slam brabr mnuQy ko jIvn ke sare -ag
@k jEsa bnane ka Aa}a deta hE |
;Slam s&sar @v& p/lok ke idn t9a pra8 @v&
=rIr ,AidUtIy,smaj ko @k jEsa mhTv deta hE |
t9a hmE is`ata hE ik Apne -Itr pa: jane valI

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

33

=iKt se la- w5a@&e | AOr jo mnuQy ;s 0mR ko le


kr Aaya hE vh mhan p9p/d=Rk hE |
vh mnuQy jo -eja gya vh sare s&sar valo& ke
ilye k<pa hE wske p9p/d=Rk ko nkrana ALlah
kI k<pa ka nkarna hE |
;Slam ko: d=Rn=aS{ nhI& biLk jIvn rIt hE
sare 0moR& me& kevl ;Slam ;s bat ka 3oq8a krta
hE ik s&sar kI jIvn me& Akele kO=l p/aPt ikya
jaskta hE | sa9 hI sa9 ;Slam yh nhI& khta ik
yh kO=l =rIr kI sarI =iKt smaPt krne ke
p+cat p/aPt ho skta hE | ;sI p/kar sare 0moR& me&
ma{ ;Slam vh 0mR hE jo mnuQy ko yh Avsr deta
hE ik vh ibna ApnI haidRk cI ko @k imn4 ke
ilye -I `o kr ApnI jIvn se s&pU8R la- w5a
skta hE | ;Slam me& prlok me& sflta p/aPt krne
ke ilye s&sar ko hIn smne kI p/itbN0 nhI& hE |
;Slam me& yh -I hE ik Aap ApnI jIvn se dUsro&
ko pUra pUra la- phu%caye& | t9a muslman pr
Av+yk hE ik ALlah kI Aor se dI g: pda9R ka
pUra p/yog krke ;s jIvn ko sMman de t9a Aadm

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

34

ke pu{o& kI wnke haidRk,smaijk @v& -Oitk p/yaso&


me shayta kre,Aaid |
yh t9a ;s p/kar kI ;Slam kI bhut sI
iv=eqtaAo& @v& AC2a;yo& ko de` kr t9a ;Slam
ka Anu=Iln krke AOr ;Slam ka ANy Anek 0mRo&
se tulna krke ;Slam SvIkar ikya | AOr bhut sI
puStkE& -I il`I& |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

D>akmla das

35

(7)

D>akmla das kerla raJy ke @k sJjn


mihla s/isi ihNdI kiv @v& AC2e le`k hE& ijNho& ne
idsMbr me& ;Slam SvIkar ikya | AOr
Apna nam surYya cuna |
;Nho& ne Apne ;Slam SvIkar krne
ka 3oq8a ws smy ikya jb Arnakulm me& @k
puStkaly kI s-a wd3a4n kr rhI 9I& | ;Nho& ne
;Slam SvIkar krne ke kar8 ;s p/kar btlaya ik
mE& ihNduAo& ke p/kar yh nhI& cahtI hU& ik
muze jlaya jaye | yhI mere ;Slam SvIkar krne ka
mhTv kar8 hE , mE& iv0va h%U. mere pu{ mere s&g nhI&
hE& | mE& ;s mhan 0mR ko SvIkar krke ip/y hona
cahtI hU% | ;Slam 0mR ke bare me& mere pas nvINtm
A-IvyiTk hE& | ik ma{ ;Slam hI p/Iit ka 0mR hE |
ma{ yhI vh 0mR hE jo mihlaAo& kI rxk @v&
sm9Rk hE | mE& Ana9 hU% | mera ko: smIpv]IR nhI& hE
ihNduAO& kI mUitRya% ijnkI ve pUja krte hE& | t9a
wske bare me& khte hE& ik ve pUJy hE& AOr ve pUjne
valo& ka de` re` krte hE& ALlah papo& ko xma

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

36

krta hE& to muze xma krne vala palnhar caihye |


;ske AitirKt wNho& ne kha ik mE& bhut idno& se
;ske bare me& ivcar kr rhI 9I | mere s&tan yh n
socE& ik mE& imt< ke bad wnke pas kVva ke p me&
lO4 AaW%gI | jEsa ik ihNduAo& kI p/lap @v& AS9a
hE | yh rmj>an ka mhIna mere muslman hone ka
sb se wict mhIna hE sare ke sare gvah rho mE&
muslman ho g: hU% | jb kmla se yh p/+n ikya
gya ik wNhe& ;s kam pr jb logo& ka p/itik/ya ho
ga to Kya krE&gI ? ;s pr wNho& ne w]r idya ik
muze iksI ke p/itik/ya ya Alocna kI kO: icNta
nhI& hE yh mera Apna in8Ry hE t9a mE&ne Apne kmre
se ihNduAo& kI hr mUtIR ko fe&k kr wn se kh idya
hE ik tum log ApnI mUitRya% le lo ihNdU 0mR se mE& ne
du` ke isvay ku2 nhI paya |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

37

husEn rWf >


Hussin Rofe (8)
ijs smy Apne mata ipta ka 0mR 2oD>
kr ko: dUsra 0mR SvIkar krte hE& to sa0ar8t
;ska kar8 smaijk,t]vve]a, mmTv ke Aa0ar
pr hota hE | mere Sv-av ne -I @k @ese 0mR ke `oj
pr w-ara jo mere t]vve]a @v& smaijk Pyas ko
buxa ske | ;s vaste mE& ne yh 5an ilya ik s&sar
me& paye jane vale sare p/isi 0mRo& ke bare me& )yan
pUvRk 2an bIn k% | t9a wnkI inm&tr8 @v&
puStkE& AOr p/-av p7>U% | mE& @k yhUdI dUsre kE9oilk
mata ipta ka pu{ 9a | t9a ;Ngil= ccR kI
Anusr8 ke saye me& pla b7>a 9a | AOr A&grej>I
pa5=ala me& p7>ne ke smy ;sI kI Anusar8 sI`a
9a | AOr mE& p/itidn k: vqoR& tk ccR kI nmaj me&
-ag leta rha | Kyo& ik mE& ;sko p/itidn ke
AinvayoR& me& se @k janta 9a | ifr km AayU hI me&
yhUdI t9a :sa: 0mR ke AaS9aAo& me& tulna krne
lga | mere Sv-av ne ALlah ke ilye =rIr SvIkar

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

38

krna t9a wska mnuiQyo& ke papo& ka xma krdene


ke AS9a ko nkar idya @Ese hI iksI -I p/kar merI
bui yh manne ke ilye s&tuQ4 nhI& 9I ik ;NjIl
t9a wskI k9a@e& Anek ho& |
mE& ne yhUdI 0mR me& paya ik ve ALlah ke
kLpna ko bhut hI Ai-vadn dete hE& ;ske p+cat
yh kLpna tOrat se Alg hE | t9a mE&ne yhUidyo& ko
de`a ik ve ku2 yhUdI mt ka i`yal r`te hE& ;s
vaste mE&ne ;s 0mR kI bhut sI cIjE& sI` lI | ifr
-I mE& ;s se bhut Ai0k s&tuQ4 nhI& 9a | AOr Agr
hm yhUdI mt kI sarI i=xaAO& t9a wske nodno&
ko lagU krne lgE& to s&sar kI jIvn ke de` re` ke
ilye 9oD>a -I smy imlna ki5n hoga | Kyo& ik
wsme& @esI @esI cIjE& hE ik jbtk hm ApnI sarI
bOik p/yas n lga de& ge vh smaPt hI nhI& ho&gI |
t9a wsme& sb se burI cIj yh hE ik vh
Alps&~yk kI p/itini0 ko Ainvar krta hE ijs
se ivi- smaijk vgoR&R ke bIc bhut bD>I `aD>I ka
kar8 bnta hE | inSsNdeh mE& ccR me& :sa;yo& t9a
yhUidyo& kI nmaj me& jata 9a p/Ntu vaStivk me& ;n
dono& me se iksI -I ko Apna 0mR nhI& manta 9a |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

39

mE& ne manI kE9oilk me& de`a ik yh 0mR mnuQy kI


sam/aj ke ilye ibLkul zuk jaye Kyo& ik mnuQy
ApU8ta hE | jbik yhI 0mR popo t9a wnke manne
valo& kI ;s p/kar piv{ta krte hE& ik wnko
:+vrTv tk phu%ca dete hE& |
ifr mE& ihNdU d=Rn=aS{ p7>ne lga ws me& se
jha% Ai0k cIjE& AC2I lgI& vhI& pr Ai0k se
Ai0k cIjE& merI bui me& n Aa:& | Ws me& mE& ne
smaijk rogo& ke ilye ko: wict yacna n paya |
ha% jha% ws 0mR me& sa0uAo& ke ilye bhut se
ivi=Q4ta@& hE&e^ vhI& pr ws 0mR me& in0Rno& ke ilye
ko: k<pa ka saman nhI& hE | AOr jb buiQ4 ke
Aor de`a to ws se mE&ne bui t9a wske inymo& se
ku2 la- w5aya p/Ntu yh 0mR -I ihNdU 0mR ke p/kar
nEitk i=xaAo& se `alI hE | ws me& mEne de`a ik
iks p/kar mnuQy AadmI kI =iKt ke Wpr phu&c
skta hE | p/Ntu mE& =I3/ait =I3/ yh -a%p ilya ik
yh =iKt jEsa ik wnka yacna hE Aa)yaiTmk
smuNnt kI ko: p/ma8 nhI& hE | ;sI p/kar Agr
hm :sa: @v& buiQ4 kI i=xa ke Aor de`e& jEsa ik
;n dono& 0moR& ke s&S9apko& ne caha hE ik samijk

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

40

smSsaAo& pr )yan idya jaye | Kyo& ik wnke khne


ke Anusar :sa @v& bu ne sarI SvaimTv t9a h<dy
ke ilye sarI lJjt kI cIjo& ke 2oD>ne pr w-ara hE |
taik ALlah se sMbN0 bn ske jEsa ik wn ka
khna hE ik ink<Q4ta ka p/ityoigta n kro,,kl
Aane valI cIj>o& me& Apne Aap ko n lIn kro,,
Aaid |
;s magR pr jo cl skte hE& wnke pUre Aadr
ke sa9 t9a ;s iv+vaq ke sa9 ik yh wnka
ALlah ke sa9 sMbN0 hE p/Ntu ;s bat pr -I pUra
iv+vaq hE ik Aam jNta ;s magR pr nhI& cl
sktI | Kyo& ik ;sse Aam iksan t9a Anp7> logo&
ka ivkas nhI& ho skta | ijs se yh i=xa
smaijk p se bhut km SvIkar hoga Kyo& ik ;s
ka Aam jNta pr ko: p/-av n ho ga |
mE& Ai0k idno& se Arb de= me& 9a
ifr -I ;Slam ke bare me& mera ko: Ayojn n 9a |
t9a ijs p/kar mE& ne dUsre 0moR& ko p7>a vEsa ;Slam
ko p7>a -I nhI& | ;Slam se mera phla sMpkR
kuARan ka vh Anuvad p7> kr huva jo roDIl ne
ikya 9a | wske p7>te hI mere -Itr jo Aave=pU8R

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

41

Ave= @v& wLlas wTpNn huva vEsa mE& ne iksI 0mR


ke p7>ne se n paya | ifr turNt lNDn me& @k
p/isi ;Slaimk Aavahahk se imla t9a muze kafI
Aa+cyR huva ik ivmuiSlmo& tk ;Slam kI savR-Om
inmaR8 t9a i=xa phucane me& iktne pI2e hE& ? jb
ik ;ska pir8am bhut AC2a inkl skta hE |
ifr muslman Aavahk ara su=Il magR id`ane se
kuARan ka vh Anuvad p7>a ijska Anuvadk @k
muslman 9a | ifr ;Slam ke bare me& bhut sI
;Slaimk puStkE& p7>I& | ;n puStko& ke p7>te p7>te
;Slam ke bare me& @k AC2I soc hmE& imlne lgI |
AOr bhut hI 9oD>e idn me& muze mera `oya huva jIvn
ini0 imlne lga | ijs ko mE& bhut vqo&R se `oj rha
9a |
@k idn muze :d kI nmaj ka
inrIx8 krne t9a nmaj ke bad `ana `ane pr
bulaya gya | muslmano ke 0aimRk s-a ke de`ne
ka yh mere ilye bhut hI wict Avsr 9a | ;s me&
A&trRaQ4<oy muslman wpiS9t 9e vha% n ko: -ed -av
9a n b4varh AOr n hI jait @v& pxpat | biLk
iv- smaj @v& -Ug-R ke hr r&g ke log 9e leikn

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

42

ko: vgR-ed n 9a sare ke sare lgta 9a ik i-


=rIr AOr @k p/a8 hE& | sare ke sare @k sa9
`ana `ane ke ilye bE5e 2o4e bD>e ka ko: ANtr vha%
n de`a gya | smta ApsI meljol ka @k Ano`a
wdahr8 lg rha 9a ,kale gore ka n ko: ANtr
t9a n hI 0nman @v& in0Rn ka | sb -a: -a: 9e |
;Slam 0mR me& jo mE& ne jIvn kI sarI bato&
ka sma0an pya jo ik dUsre 0moR& me& ibLkul nhI& hE&
wnko mE& il` nhI& skta | kevl mE& ;tna khta
hU% ik s&sar me& sare p/is 0moR& ke bare me& p7>ne t9a
mnicNtn krne ke bad ;Slam ko mE& ne SvIkar
ikya hE | ;Slam kI jha% bhut sI iv=eqtay&e hE& vhI&
;SkI @k mhTv bat yh hE ik ibna iksI bdle ke
iksI ya{I @v& Apirict mnuQy ke s&g dya Pyar
t9a AC2a Vyvahar krne ka wLlas ;Slam ne jo
Apne manne valo& ko is`aya hE vh iksI -I 0mR
valo& me& nhI& hE yh bat mE& ;s ilye il` rha hU% Kyo&
ik mEne bhut sare de= ka ya{a ikya hE t9a bhut
sare logo& se imla hU% | ;sI p/kar 0nman @v& in0Rn
ke bIc ANtr ko smaPt krne vala 0mR ma{
;Slam hE | At kevl ;Slam dInp/itpalk hE |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

43

kevl
;sI
0mR
me&
mihla,puq,
smaj,de=.raja,p/ja.0nman,in0Rn,hr p/kar ke
logo& ke ilye =Itl 2aya hE . jo iksI AOr 0mR me&
nhI& hE . p/Ntu ;s bat ka }an ws smy p/aPt t9a
iv+vas hoga jb hm =u- kuARan @v& AiNtm s&deQ4a
muhMmd sLlLlahu AlEih vsLlm kI i=xa ko p7>E&ge
t9a Apnaye& ge, ifr Aap -I vhI bat khE& ge jo mE&
khta hU% ik ;Slam iv+v0mR t9a iv+v=aiNt
,iv+vi0n,iv+vs&0,lokip/y,svxma,=oCy, smta,
Anupm,p/lok yad idlane vala,stITv ka r`vala,
manv bui ka rxk sare logo& ke palnhar ALlah
ka ;iC2t 0mR hE |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

44

kol . DonLD rokel (9)


COL.DONALD.ROCKWELL
;Slam kI srlta t9a muslmano& kI miSjdE&
@v& wn dono& ke ivSt<t -Uim me& jo myRada,chl
phl,sahQ8una jo muslmano& ko dUsro& se Alg
krdeta hE,t9a vh iv+vas jo pUre s&sar me& fEle huye
kroDo& ke h<dy me& paya jata hE,muslmano& ka
p/itidn pa%c smy pabNdI se nmaj> p7>ne ke ilye
miSjdo& me& Aana yh vh mhTv cIjE& hE& ijnka mere
h/dy pr ghra p/-av pDa hE |
jb mE& ne muslmano me& siMmilt hone ko
d<7>s&kLp kr ilya to hmko bhut sare mhTv
kar8 @v& inro0k p/aPt huye | ijn se mera iv+vas
t9a d<7>s&kLp AOr Ai0k ho gya | jIvn kI n:
w5an ka kar8 AiNtm :+dUt muhMmd sLlLlahu
AlEih vsLlm ka vh magR hE ijs me& sMmit
sNtuilt @v& Ait w]m t9a p/yaisk nmUna hE ;sI p/kar
wnka icikTsk p9 p/d=Rn, -la: @v& =u-eC2a,=uicNta t9a k<pa pr w-arna | sare mnuiQyo& ke sa9
=u- iVyhar ka inm&t/8 dena | mihla ko SvaimTv
sTyip/y Ai0kar dena yh t9a ;s p/kar kI bhut

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

45

sI i=xaye& ijnko le kr mKkh de= ke basI


AiNtm :+dUt muhMmd sLlLlahu AlEih vsLlm le
kr Aaye hE& | mE& ne ApnI ;s jIvn me& ;s dIn ke
Anusar muslmano& ko clte de`a hE jo AiNtm
:+dUt muhMmd sLlLlahu AlEih vsLlm ne s&ixPt
Acl bato& me& kh dI hE& |
dUsre 0moR& ke sa9 ;Slam kI
iv=alta jo ik ws ke wCcad<Q4a @v& wCcoTsahI
kI in=anI hE ;Slam ko wn logo& ke h<dy ke
bhut nj>dIk kr deta jo ivcarSvC2dta ke p/emI hE&|
Kyo& ik AiNtm :+dUt muhMmd sLlLlahu AlEih
vsLlm ne Apne SvIkar krne valo&^ ko tOrat @v&
;NjIl pr AaS9a r`ne valo& ke s&g =u- Vyvhar
krne ka Aa}a idya hE,t9a ;s bat pr AaS9a r`ne
ka Aa}a idya hE ik ;b/ahIm, mUsa, :sa @k ALlah
ke Aor se :+dUt hE& | inSs&deh yh ;Slam kI vh
iv=alta hE jo dUsre 0moR& me& nhI& hE |
mUitR pUja se pU8R Sva0Inta ;SlamI AaS9aAo&
ke Aa0ar kI kLya8 t9a wske piv{ta kI tkR hE.
dUsrI mhTv bat yh hE ik vh
AslI
i=xaye& ijn ko lekr AiNtm :+dUt muhMmd

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

46

sLlLlahu AlEih vsLlm Aaye wsko Aaj tk ivi-i


p/kar kI p/yas ke bad -I n bdl ske Aap
kuAaRn ko de` le& yh Apne wsI AslI p me& Aaj
-I hE ijs p/kar AiNtm :+dUt muhMmd sLlLlahu
AlEih vsLlm pr ws smy ke Aneke+vro& kI
p9p/dR=n ke ilye wtara 9a | t9a wsI p/kar sdEv
bak>I rhega |
AOr hr cIj me& m)yta @v& ma)yimk yh
dono& ;Slam kI vh mhTv Aa0ar hE& ijs ne muze
Apne Aor `I&c ilya t9a mE& wska Aadr krne lga |
;Slam ke SvIkar krne ke yh -I
kar8 bne jo dUsre 0moR& me& n ke brabr hE& | ik
AiNtm :+dUt muhMmd sLlLlahu AlEih vsLlm
ApnI smuday kI SvaS(y ke lolup 9e ;sI kar8
wNho& ne wnko AsIm sfa: @v& piv{ta Apnane ka
Aade= idya hE | t9a rojh r`kr =rIirk vasna
pr iny&{8 r`ne ka Aa}a idya hE |
yh bat wLle`nIy hE ik mE& idm+k, bEtul
muks,kaihra,jj>Irh Aaid kI miSjdo& me& gya vha%
mE&ne ;Slam kI ku=lta AOr =aNt paya ijs se
A)yaiTmkta Ai0k hota hE | jha% n ko: mUitR n

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

47

ko: tsvIr AOr n hI nac gane kI cIjE& Kyo& ik


yh @k ALlah kI wLle` ke bare me& )yan pUvRk
icNtn krna t9a sare -ed -av @v& W%c nIc ko
-Ul jane ka AS9an hE , AOr yh iksI 0mR ke pUja
AS9an me& nhI& paya jata hE | ;s se b7> kr AOr
ik miSjd me& s]a vale raja @v& i-karI in0Rn ke
bIj pU8R smta hota hE Kyo& ik sare ke sare @k
ALlah ko sjdh @v& p&cag krte hE& | @esa nhI& hE
ik vha% iksI 0nI ya raja ke ilye iv=eq AS9an ho
ya jait pat ka ko: b4varh ho |
;sI p/kar muslaman Apne t9a
Apne palnhar ke bIc iksI ko yh nhI& manta ik
ibna wnke ma)ym ke ws tk phu%ca nhI& ja skta
biLk sare ke sare ws ALlah ke Aor p/v<] hote hE&
jo sare s<iQ4 ka ricyta hE ko: wse s&sar me& de`
nhI& skta | t9a muslman ka AaS9a hE ik xmadan
ke ilye iksI ke p/ma8p{ kI jrt nhI& hE |
-/at<Tv ka p/-av mEne iv+vas ke sa9 ApnI A%a`o&
se de`a ik muslman ;ska paln krte hE& , yh
t9a ;s p/kar kI bhut sI AC2I cIjo& ne muze
;Slam SvIkar krne pr w-ara |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

48

Aains mSWdh stInman

Miss MasudAH STEINMANN(10)


;Slam ke AitirKt mE& ko: dUsra 0mR nhI&
jantI ijse bui SvIkar kre t9a Apne Aor `I%cne
vala ho | t9a p/lok me& sflta kI Ai0k Aa=a
ho |
hmne bhut sare 0moR& ka A)yyn ikya p/Ntu
sare 0moR& me& sb se is @v& pU8R ;Slam 0mR ko
paya ;sI kar8 mE& ne ;s 0mR ko SvIkar ikya |
mE& ;Slam ko sare 0moR& me& sb se is @v&
pU8R Kyo& mantI hU% ? ;ske ku2 kar8 inMnili`t
hE& |
sbse phlI cIj yh ik ;Slam 0mR hmarI
@k rck A)yaTm kI p9p/d=Rn krta hE | =ukuARan me& hE Aap kh dIijye ik vh ALlah @k hI
hE | ALla iksI ke Aa0In nhI& s-I wske Aa0In hE& |
n wsse ko: pEda huAa t9a n wse iksI ne pEda
ikya | t9a n ko: wska smkx hE sUrh ;~las
dUsre AS9an pr @esa hE tumko ALlah hI ke
pas jana hE t9a vh p/Tyek vStu pr pU8R sam(yR
r`ta hE sUrh hUd

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

49

;ske AitirKt kuARan hmE& Anek AS9ano&


pr @k rciyta kI @kma{ta ka wpde= deta hE
ijska ko: Aa%` Anu-Uit nhI& kr sktI | vh
pU8R}an @v& tTvd=IR,p/-av=alI,iv}atasUict ,
sam(yR, hE vhI Aaid hE vhI ANt vhI p/Tyx hE vhI
Ap/Tyx, vhI logo& se p/em @v& k<pa krne vala
k<palU hE vhI dyavan k8amyI hE vhI Nyay=Il hE |
AOr sTy me& ;sI p/kar pU8Rta hota hE |
kuAaRn me ANy AS9ano& pr hm se yh ma&g
kI g: hE ik hm Apna sMbN0 Apne rciyta se
bnaye rhE& | =u- kuAaRn me& hE iv+vas kro ik
ALlah hI 0rtI ko wskI m<Tyu ke p+cat jIivt
krdeta hE hmne to tuMhare ilye ApnI in=ainya%
vi8Rt kr dI& taik tum smzo |
hm yh -I kh skte hE& ik ALlah kI
A)yaTm AOr ws pr iv=vas t9a sO-aGy jIvn
VytIt krne ke ilye :+dUto& pr iv=vas krna
Aav+yk hE | Kyo& ik Kya hm nhI& de`te ik ipta
Apne balk kI p9p/d=Rn krta hE ? Kya hm nhI&
de`te ik vh Apne pirvar ke ilye wnke jIvn kI

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

50

sarI cIjo& ka p/bN0 krta hE taik sare pirvar


s&gi5t jIvn VytIt kr skE& ?
t9a ;Slam yh -I p/mai8t krta hE ik vhI
@k 0mR hE jo kevl shI hE AOr ws sTy kI Aag/h
krta hE jo phle 0moR& me& Aaya hE | AOr Aag/h
krta hE ik vh teTvh=IR p9p/d=Rn ijse kuARan le
kr Aaya hE vh p/k4 hE t9a wse manv bui
SvIkar krta hE | At kurAan hme& @esa magR id`ata
hE jo rck t9a s<iQ4 ke bIc sMbN0 ko p/k4
krta hE ,;sI p/kar p/a8 @v& -Ut ke bIc puQ4
sMbN0 ho skta hE | AOr yhI hmare s&klp se
bahrI =iKt @v& hmarI injI =iKt ke bIc s&tuln
ko iS9r r` sktI hE | t9a hmare h<dy me sO-aGy
pEda kr sktI hE | ;ske ibna mnuQy kO=l magR
pr AC2e p/kar nhI& cl skta |
;Slam hmE& jha% ALlah kI piv{ta t9a
wskI 0mR=aS{ ke ilye zuk jane ka Aade= deta hE
vhI& pr parSpirk smzOta @v& k<pa AOr Pyar pr
)yan dete huye bui ke p/yog krne ka -I Aa}a deta
hE | ALlah =u- kuARan me& khta hE jo ik rck ke
Aor se pUrI i- p/kar ke s<iQ4 @v& smuday ke ilye

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

51

s&de= hEkh dIijye @e logo ! tuMhare pas tuMhare


s<Q4a kI Aor se sTy phu%c cuka hE | ;silye jo
VyiKt sI0e magR pr Aajaye to vh Apne ilye sI0e
magR pr Aayega , t9a jo VyiKt magR se -4k gya
to wska -4kna wsI pr pD>ega |t9a mE& tum pr
p/-arI nhI& bnaya gya |
;NhI kar8o se mE&ne ;Slam SvIkar ikya |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

52

vIilym bor=el b=Ir pIkaD>R

William burchell Bashyr pickard (11)


vIlIm bor=el b=Ir ne lND>n
iv+viva0aly me& pI.@c>D>I ikya t9a
bhut p/isi sMpadk hE& wnkI il`I
puStko& mese lEla mjnU. n:
dunya.oNew worldAaid hE& |
hr balk ;Slam ke Sv-av pr pEda
hota hE p/Ntu wske mata ipta yhUdI bna dete hE& ya
nsranI bna dete hE& ya mjUsI bna dete hE& |
;s Aa0ar pr mE& -I muslman pEda huAa |
yh @k sTy hE ijska }an hmE& bhut idno& ke bad
ho ska ijs smy mE& SkUl @v& iv+ iv0aly me&
iv0a9IR 9a kevl ws smy ke Anusar jIvn VytIt
kr rha 9a t9a mE& ws smy ko: iv=eq AadmI n
9a | ifr -I mE& p7>ne me& sb se Aage 9a |
mE& msIhI smaj me& pla b7>a jha% mE& ne
ickr jIvn sI`a | t9a palnhar , pUja ke bare
me& )yan pUvRk socna merI mn psNd cIj> 9I |
A9va mE& ws smy hr cIj kI pu8yta @v& sMman
krta 9a | At ws smy mE& bhadurI @v& 0nuivR3a
kI pu8yta krta 9a |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

53

hme& sda pUvRid=a Apne Aor `I%c rha 9a |


t9a mE& kmbrdj me& Alf lEla kI khanI p7>ta 9a
AfrIka me& mE& ne wse dobarh p7>a | mE& brabr @k
AS9an se dUsre AS9an ka ya{a krta rhta 9a
;ske bad -I pUvRid=a ke de=o& ka Pyar mere h<dy se
km n huAa |
vha% hmarI jIvn ke AiNtm smy me& phlI
savR-Om mhayu Aar&- ho g: t9a mE& =I3/ hI Apne
de= yUrp lO4 Aaya | ifr mE& bImar ho gya,AOr
SvaS(y pane ke bad sena me& nokrI ke ilye
Aavednp{ idya | p/Nt SvaS(y ke kar8 mera
Aavednp{ SvIkar n huAa, ifr mE& 3oD> svarI ke
Aor b7>a t9a icikTsa kI gu7>ta me& mE& iksI p/kar
sfl hogya | AOr jb mE&ne 3oD>svarI ka vS{
phna to Apne -Itr p/sNnta paya | f/a%s me&
me& soMmI ke yu mE& mE&ne -ag ilya vha% Aaht hogya
t9a Av bna ilya gya |
mE& ne bljIka ifr Almainya ka
ya{a ikya AOr AaroGy=ala me& 5ehra | Almainya
me& mE&ne bhut Ai0k Aaht mnuQy kI pID>a ApnI
Aa%`o& se de`a | mE& -Uk se mr rha 9a | Kyo& ik mE&

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

54

Almainyo& ke ilye la-dayk nhI& 9a | mera dahna


ha9 4U4a 9a t9a SvaS(y kI Aa=a bhut km 9I |
;s kar8 muze suvEsra ke AaroGy=ala me& icikTsa
@v& =Lyikya ke ilye -ej idya gaya |
hme& yh bat yad hE ik ;s ki5n smy me&
-I mere h<dy me& =u- kuAaRn ka Anuman 0Ima n pD>a
9a | AOr jb mE& Almainya me& 9a wsI smy Apne
de= selSale ke kuARan Anuvad ke il@ p{ -eja 9a
AOr k: vqoR& ke bad hme& pta cla ik vh mere ilye
-eja gya p/Ntu hm tk n phu%ca |
suvEsra me& mere pEr t9a ha9 me
icikTsa ke bad mera SvaS(y lO4 Aaya AOr mE&
Apne Aas pas Aane jane ke layk ho gya | to mE&
ne svrISavary ka f/a%NsIsI -a=a me Anuvad
kuAaRn `rIda | vh ;s smy -I hE ijska mE& sb se
Ai0k Aadr krta hU% | ws me& mE&ne Apna sO-aGy
t9a Apne pra8 ka cmtkar paya jo ik hme=a
hme= ka p/ka= 9a ijs ne mere h<dy ko ALlah ke
p/em t9a sMpta se -r idya | mera dahna ha9
brabr Asm9R 9a ;s kar8 mE& =u- kuAaRn Apne
baye& ha9 se il`ta 9a |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

55

suvEsra me& ws smy sTy p/kar se mE& muslman ho


cuka 9a | s&i0p{ pr hStaxr krne ke bad
idsMbr me& mE& l&Dn lO4 Aaya | AOr lg -g tIn
vqR ke bad me& Ai-vadn p7>ne ke ilye l&Dn
ke iv+iv0aly me& pda8R le ilya | hmare cune huye
ivqy me& se @k ivqy ArbI -aqa -I 9a | ijske
bare me& k: -aq8 sun cuka 9a | @k idn ArbI aqa ka A)yapk @rak ke [I bel=ah
Mr.Belshah ne Apne -aq8 me& =u- kuAaRn ke
Aor s&ket idya AOr kha ik cahe Aap ;s pr
iv+vas kro ya n kro inhs&deh @k idn tum ;sko
A)Yyn ke yoGy mhan puStk paAoge ;s pr mera
w]r 9a p/Ntu inSsNdeh mE& ;s pr AaS9a r`ta hU%
to ;s rock Aa+cyR bat cIt ne mere A)yapk ke
tTvav0n ko w]eijt kr idya AOr 9oD>e smy bad
wNho& ne muze Apne s&g lNDn ke noi4&g hIl
ge4Nottig Hill Gate miSjd jane ke ilye bulaya.
ifr ;ske p+cat mE& brabr ;s miSjd me& Aata
rha | ;s se mera la- yh huAa ik ;Slam ke
kmRka8D ke ivqy pr hmarI Vyvhairk pircy;Ste
Ai0k ho g: | yha% tk ik m&e mE& ne Apne

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

56

;Slam SvIkar krne ka 3oq8a kr idya t9a


muslmano& kI sMp/day me siMmilt ho gya |
;s pr @k cO9a: sdI se Ai0k bIt cuka t9a mE&
wsI smy se ;Slam ko ApnI =iKt Anusar ApnI
jIvn pr isa&ta @v& Vyavhairk p se AnukUl
krta hU% |
inSs&deh ALlah kI :+vrIy t9a
wskI nIit @v& dya hr cIj> ko Vyapk hE | AOr
pircy;Ste ke mEdan hmare smU&` ;tne l&be cOD>e hE&
jha% tk hmarI ingah nhI% ja sktI | mE& pu8R
iv+vas ke sa9 yh bat khta hU% ik hm ApnI
jIvn nYya par kr rhe hE& hm sb ko @k ALlah
jo iksI ke A0InI nhI& hE ke ilye SvIkar8 ka
=I= nva dena caihye | t9a wsI ka Aa}apaln
krna caihye | hmare isr pr ALlah hI kI piv{ta
ka v8Rn @v& p/=&sa ka muku4 hona caihye | wske
Pyar @v& sMman se hmara h<dy pirpU8 rhna caihye|

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

57

Wmr mIta
Umar Mita (12)
mere Wpr ALlah ka k<pa @v& dya hE ik
wsne hmE& tIn vqR se sO-aGy ;SlamI jIvn VytIt
krne ka Avsr idya | mere de= ke Ai0k log
buiQ4 hE& | p/Ntu kevl ve nam ke buiQ4 hE& | n hI ve
buiQ4 magR pr clte AOr n hI 0aimRk i=xa ka
p/bN0 krte .ho skta hE 0mR me& wnkI inmRmta ka
kar8 yh ho ik buiQ4 0mR logo& ke ilye guD>
cmkIla t]vev]a jIvn p/Stut to krta hE p/Ntu
logo& ke ilye Vyvhairk Aad=R nhI& p/Stut krta |
;sI kar8 svRsa0ar8 mnuQy keil@ jo ik ApnI
s&sairk jIvn ke kam kaj me& fsa% rhta hE ;s
0mR ke Anusar jIvn VyatIt krna bhut hI ki5n
hE , n hI vh ;s 0mR ko smz skta hE AOr n hI
ve ;skI AnukUl kr skta hE& | p/Ntu ;Slam ;s se
ibLkul i- hE | ;Slam kI i=xa jha% bhut srl
t9a ;s p/kar SpQ4 hE ik ws me& ko: guD> nhI& |
vhI& pr vh bhut hI Vyvhairk hE |;Slam mnuQy
kI jIvn ko hr p/kar se s&gi5t krta hE | t9a
manvI ivcar ko pirmajRn krta hE | AOr jb

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

58

manvI ivcar wict ho jaye to wska Vyvhar


p/k4 p se wict ho jaye ga | svRsa0ar8 -I
;Slam kI i=xaAo& ko smz skte hE& | Kyo& ik vh
bhut hI srl hE t9a ws pr clna AOr hI srl hE |
muze ;s bat ka Aa=a hE ik japan m&e-ivQy me&
;Slam ko mhTv p/aPt ho ga | ;s magR me& ho
skta hE ik ku2 ki5na: Aaye p/Ntu ;n ki5nayo&
pr Ai0km8 p/aPt krna Aasan hoga |
;s S9an pr mE& yh Av+y khU%ga ik ;Slam
kI i=xa hmare wn smuday tk phucana Av+yk hE
jo p/itidn -Oitkta ke Aor -age jarhe hE& | ifr -I
ve ws me& sO-aGy nhI& pate | Aav+y hm wNhe& btaye&
ik vaStivk h<dy=aiNt ;Slam me& hE | Kyo& ik vh
jIvn ke ilye sMpU8R VyavS9a hE | t9a ;Slam hI
ma{ wnke ippsa ko buza skta hE | AOr Agr hm
vaStivk =aiNt cahte hE& to ;Slam 0mR pr
iv=vas krE& sare log =aiNt me& rhE&ge | Kyo& ik
kevl ;Slam hI me& nEitkisa&t @v& bN0uTv hE t9a
;sI pr sare mnuQy kI sO-aGy in-Rr hE |

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

59

k>uAaRn jgt p/is iv-Uityo& kI nj>r me&


ga%0I jI ne k>uAaRn ka A)yyn krne ke bad kha
ku>rAan ka Aneko& bar mE&ne )yan pUvRk A)yyn
ikya | sCca: AOr Aih&sa kO i=xa wsme& de` kr
muze ATyai0k p/sNnta hu: |

[ImtI srojnI nayDU ne phlI jnvrI :


ko klk]a me& ;s mhan g&9/ ke bare me& Apne
ivcar yo& VyKt ik@ k>urAan mjId i=Q4acar

AOr Nyay ka 3oq8a p{ hE | Aaj>adI ka ca4Rr hE |


Vyavhairk jIvn me& sTy AOr Nyay kI i=xa dene
valI k>anUn kI mhan puStk hE | k>urAan ke Alava
ko: Any 0aimRk puStk jIvn ke sare hI mamlo&
AOr phluAo& kI Vyvhairk Vya~ya AOr hl pe= nhI&
krtI |
nepoilyn ne kha 9a vh idn dUr nhI& ik sare hI
de=o& ke nIit} iml kr k>urAan ke isaNto& ke
Anusar @k hI 7&g ke =asn ko Apnaye&ge | k>urAan
kI i=xaye& AOr wske isaNt sTy pr Aa0airt hE&
AOr manv jait ko `ui=yo& AOr `u=hailyo& se
malamal krne vale hE& | At ALlah ke eje hu@

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

60

rsUl muhMmd sLlLlahu AlEih vsLlm AOr wn pr


Avtairt kI hu: iktab k>urAan pr muze gvR hE AOr
Aap sLlLlahu AlEih vsLlm kI seva me& [a&jlI
pe= krta hU% |

DasemU@k j
jansn
ansn ApnI jgt p/is puStk
AoiryN4
sme& il`te hE& vhk>urAan
AoiryN4l iriljeNs
@k AahvanktaR kI pukar hE | ihKmto& se rI hu:
ij juhd kI Aor Aml ka jo= -r dene valI
iktab hE | Apne s&de= ka ivro0 krne valo& ko
cunOtI dene valI iktab,ddR AOr shanu-Uit ke sa9
wNhe& smzane valI iktab>|sbse phle ;s
iktab ne Apne s&de= ko Apnane valo& ke idlo& ko
grmaya, ifr wnko @k samUihk AaNdoln me& bdl
idya | yh AaNdoln tUfan kI trh w5a AOr :ran
t9a @i=ya ivi-Nn de=o& se gujrta huAa dUr tk ja
phu%ca |

imS4
imS4r raDvel ne ku>rAan
Aan mjId ke bare me& kha
Arb kre jaihl Anp7> AOr As_y logo& ko @k
9oD>I sI Avi0 me& s&sar ke net<Tv t9a =asn ke
yoGy ;s iktab ne bnaya | mano iksI ne jadU kI

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

61

2D>I 3uma dI AOr @k mhan k.a&it Arbo& me& turNt


fEl g: |
jmRnI ke ivan goy4
goy4e ne kha jb -I mE&
ku>rAan ko de`ta hU% nye nye A9R vh `olta cla
jata hE | yh iktab Apne p7>ne valo& ko 0Ire 0Ire
ApnI Aor `I&ctI jatI hE AOr ANtt wske mn
miStQk pr 2a jatI hE |

p/is ;ithaskar igBbn ne ;s =Bdo& me& ApnI


[<a p/k4 kI hE @ke+vrvad ko SpQ4 =Bdo& me&
byan krne valI AOr ih<dy pr @ke+vrvad kI 2ap
lgane valI mhan puStk k>urAan mjId hE |

;Nsa:KlopIiDya Aaf ib/4ainka ke sMpadk


il`te hE& s&sar me& sbse Ai0k p7>I jane valI
t9a k&5S9 kI jane valI puStk ku>rAan hE | yh
iv=eqta s&sar kI Any iksI 0aimRk puStk me& nhI&
hE |

Da moirs bukay il`te hE& Aa0uink }an ke

p/ka= me& ku>rAan ka inQpx hokr A)yyn krne


pr hm pate hE& ik dono& me& prSpr mtEKy paya jata
hE |yh sM-v hI nhI& ik hm yh sic ske& ik
muhMmd sLlLlahy AlEih vsLlm ke smu ka ko:

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

62

mnuQy Apne smy ke }an ke Aa0ar pr @ese vKtVyo&


ka rciyta ho skta hE, Aa0uink jankarI to ws
smy wplB0 hI nhI& 9I |

de`e& !ku>rAan kI =Itl 2aya le`k, DamuhMmd


ij>ya wrRhman Aaj>mI @m@pI@cDIp/omdIna
iv+vivaly

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

ivqy sUcI

p<Q5 s&

1- -Uimka

63


-1
2

2
2-jlaluIn loD>er brNtUn

4 -2

4
3-muhMmd Aman ho-om

4-murad hof>man

-4
11

11
5-yUsuf> ;Slam

-5
13

13
6-morIs bukay

-6
24

24
7-muhMmd Asd

-7
31

31
8-D>a kmla das

-3

35

. -8

37

-9

35
9-husEn rWf>
37

;n logo& ne ;Slam Kyo& SvIkar ikya?

10-kol DonLD rokel

-10
44

44
11-AainsmSWdh stInman

-11
48

48
12-bIilym bor=el pIkaD>R

-12
52

52
13-Wmr mIta

-13
57

57
14-k>uAaRn jgt p/is iv-Uityo&
kI nj>r me&

64

59

-13
59