www.TutorOnline.co.

th

Page 1 of 7

ขอสอบ A-NET 15 วิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส) ปการศึกษา 2550
ขอสอบฟสิกสมี 25 ขอ (ขอ 1 - 25) ขอละ 4 คะแนน
ขอสอบฟสิกสมี 25 ขอ
คาที่กําหนดใหเพื่อใชในการคํานวณ
g
= 9.80 m/s 2
c
= 3 ×10 8 m/s
h
= 6.6 ×10 −34 J.s
R
= 8.3 J/K.mol
e
= 1.6 ×10 −19 C
1 eV = 1.6 ×10 −19 J
1 q1q 2
1
= 9 ×10 9 N ⋅ m 2 / C 2
กฎของคูลอมบ f =
ซึ่ง
2
4 πε 0 r
4 πε 0
มวลโมลารของโมเลกุล H 2 , He, C, O 2 เปน 2..0, 4.0, 12.0, 32.0 g/mole ตามลําดับ
ความเรงเนื่องจากความโนมถวง
อัตราเร็วแสงในสุญญากาศ
คาคงที่ของพลังค
คาคงที่แกส
ขนาดประจุอิเล็กตรอน

ฐานของลอการึทึมธรรมชาติ
π = 3.14159
log 10 e = 0.4343
log 10 3 = 0.477
1
sin 30 o =
2

e

= 2.71828
log 10 2 = 0.301
log 10 5 = 0.699

sin 45o =

1
2

sin 60 o =

b
a sin ωt + b cos ωt = a 2 + b 2 sin⎛⎜ ωt + atc tan ⎞⎟
a⎠

3
2

1. แรง 5 นิวตัน และ 12 นิวตัน ในระนาบระดับมีทิศตั้งฉากกันกระทําตอมวล 10 กิโลกรัมบนพื้นระดับลื่น
จงหาขนาดของความเรงของมวลนี้
5N

90 o
10 kg
1. 0.7 m/s 2
3. 1.3 m/s 2

12 N
2. 1.2 m/s 2
4. 1.7 m/s 2

θ 3. 3.th Page 2 of 7 2. รถมวล 1000 กิโลกรัมเพิ่มความเร็วอยางสม่ําเสมอจากหยุดนิ่งไปเปน 72 กิโลเมตร / ชั่วโมง ในเวลา 10 วินาที แรงเสียดทานที่สงใหรถเรงไปขางหนามีคาเทาใด 1.600 N 4.000 N 3.TutorOnline. 1.co. คานสม่ําเสมอหนัก W วางพิงกําแพงลื่นและพื้นลื่นดังรูป ถามีเชือกในแนวระดับถึงรั้งระหวางกําแพงกับจุด ศูนยกลางมวลของคานเพื่อไมใหคานลม เชือกนี้มีความตึงเทาใด g T เชือก 30 o พื้นระดับลื่น 1. 3. W 3 2W 2. θ กําแพงลื่น 4. 4. 2. 7.200 N 3. 2.000 N 2. เมื่อไมคิดแรงตานของอากาศ รูปใดแสดงทิศทางของแรงลัพธที่กระทําตอลูกทรงกลมหลังจากที่ขวางออกไป ในอากาศและกําลังเคลื่อนที่ทํามุม θ กับแนวระดับ 1.www. 4. 3W W 2 .

www.000 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร) จะเปนตามขอใด 1. ลวดโลหะมีพื้นที่หนาตัด 1 ตารางมิลลิเมตร ความยาว 80 เซนติเมตร มีมอดูลัสของยังเทากับ 9 ×1010 นิว ตัน/ตารางเมตร ถาใชลวดนี้รับน้ําหนัก 45 นิวตัน ลวดจะยืดออกกี่มิลลิเมตร 1. 0. u M−m ⎞ 3. 40 mm 9.4 mm 3. ⎛⎜ ⎟u ⎝ M ⎠ m u u หลังชน M − 2m ⎞ 2. 0. P + ρυ 2 2 .th Page 3 of 7 5. ⎛⎜ ⎟u ⎝ M ⎠ 6.co. ลอยปริ่มน้ําเหมือนเดิม 2. ในการชนกันอยางไมยืดหยุนดังแสดงในรูป ความเร็วหลังชนของ m มีขนาดเทาเดิมแตกลับทิศ υ มีคาเทาใด M u u m M กอนชน 1. 4 rad / s 4. กลองขนาด 10 ×10 ×10 ลูกบาศกเซนติเมตร เมื่อลอยในน้ําทะเล (ความหนาแนน 1. P − ρυ 2 2 1 3. P + ρυ 2 2 1 2. 4 mm 4.025 cm 4. ลอยพนน้ํา 0. ทอน้ําวางตัวในแนวระดับ ตรงบริเวณที่ทอมีพื้นที่ภาคตัดขวาง A นั้นน้ํามีความเร็ว υ และมีความดัน P A จงหาคาความดันที่บริเวณที่ทอมีพื้นที่ภาคตัดขวาง (น้ํามีความหนาแนน ρ ) 2 3 1. P − ρυ 2 2 3 4. ลอยพนน้ํา 1. แปนหมุนมีโมเมนตความเฉื่อย 500 กิโลกรัม. จมน้ํา 8. 2 rad / s 2.TutorOnline.025 กิโลกรัม/ ลูกบาศกเมตร) จะลอยปริ่มน้ําพอดี ถานําไปลอยในน้ําจืด (ความหนาแนน 1.04 mm 2.750 จูล อัตราเร็วเชิงมุมจะเหลือเปนคาเทาใด 1.25 cm 3. ⎛⎜ ⎟u ⎝ M ⎠ 2m − M ⎞ 4. 5 rad / s 7. 3 rad / s 3.(เมตร) 2 อัตราเร็วเชิงมุมตอนตนเปน 6 เรเดียน/วินาที ตอมา ความฝดทําใหแปนสูญเสียพลังงานจลนไป 6.

ริ้วสวางอันดับที่ 1 ของแสงความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร กับ 580 นาโนเมตร บนฉากอยูหางกัน 1.000 11.co.3 ×10 −3 C 2. 60 dB 4. 4. 1. sin -1 ( 2 ) ⎝ 2⎠ 1 4. ระดับเสียงจากการทํางานของเครื่องจักร 5 เครื่องมีคาเปน 100 เดซิเบล ถาเดินเครื่องจักรเพียง 1 เครื่อง ระดับเสียงใหมจะเปนเทาใด 1. ลวดขึงตึงเสนหนึ่งมีคาความถี่ของฮารมอนิกที่ติดกันสองคาเปน 1. 1.5 m 4.www.12 cm λ 2 = 440 nm 2. tan -1 ( 2 ) ⎝ 2⎠ 12. 2.th Page 4 of 7 10.0 m 3.12 เซนติเมตร จงหาจํานวนชองตอเซนติเมตรของเกรตติง เกรตติง แสง λ 1 = 580 nm 1. 83 dB 3.TutorOnline.3 ×10 −9 C . sin -1 ⎛⎜ ⎞⎟ 2. 8. 40 3. 93 dB 2.240 เฮิรตซ และ ความเร็วคลื่นในลวดเสนนี้เปน 640 เมตร/วินาที จงหาความยาวของลวด 1. 8. 400 4. 1. ถาใหแสงตกกระทบตัวกลางหนึ่งเปนมุมตกกระทบ 45o พบวามุมหักเหเปน 30 o ถาตองการใหแสง สะทอนจากตัวกลางนั้นเปนแสงโพลาไรซตองใหแสงตกกระทบดวยมุมตกกระทบเทาใด 1 1.0 m 14.7 ×10 −6 C 4. 1.920 เฮิรตซ และ 2. 0.5 m 2.7 ×10 −3 C 3. ทรงกลมโลหะรัศมี 5 มิลลิเมตร สามารถรับประจุในอากาศไดปริมาณสูงสุดเทาใด ถาอากาศแตกตัวเปน ไอออนเมื่อสนามไฟฟาในอากาศมีขนาดสูงถึง 3 ×10 6 โวลต/เมตร 1. 20 dB 13. 40.000 2. tan -1 ⎛⎜ ⎞⎟ 3.00 m ฉาก 1.

48 A 2. ⎜ ⎜ ⎟ − ⎜ ⎟ ⎟ V0 ⎜ ⎝ R ⎠ ⎝ ωL ⎠ ⎟ ⎠ ⎝ V0 4. 2. แรงกระทําในทิศขึ้น 3. . 0 C 2.08 A 1 q0 2 C q 4. 18. แอมพลิจูดของกระแส I มีคาเทาใด ⎛ ⎛ 1 ⎞2 ⎛ 1 ⎞2 ⎞ 1. กระแสไฟฟา I มีคาเทาใด 1. ไมมีแรงกระทํา 2. 3 C 1.th Page 5 of 7 15.co. R 2 − ( ωL ) 2 17. แรงกระทําไปทางซาย 16.TutorOnline. แรงกระทําไปทางขวา 4.25 A 4.83 A 3. อิเล็กตรอนกําลังเคลื่อนที่ลงลางในระนาบของขดลวด เมื่อปลอยกระแส I ไหลดังรูป แรงกระทําตอ อิเล็กตรอนจะเปนตามขอใด 1. ⎜ ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ ⎟ V0 ⎜ ⎝ R ⎠ ⎝ ωL ⎠ ⎟ ⎠ ⎝ V0 3. R 2 + ( ωL ) 2 ⎛ ⎛ 1 ⎞2 ⎛ 1 ⎞2 ⎞ 2. หลังสับสวิทช SW ลงแลว ความตางศักยระหวางจุด A กับ B มีคาเทาใด 1 q0 3C 2 q0 3. 1. 0. 0.www.

ธาตุโพโลเนียม -210 สลายตัวดวยเวลาครึ่งชีวิต 138 วัน ใหตะกั่วและอนุภาคแอลฟาซึ่งเสถียรดังสมการ 210 206 4 84 Po → 82 Pb + 2 He ถาเดิมมีธาตุโพโลเนียมอยู 8 ×10 −4 โมล เมื่อทิ้งไวนาน 276 วัน จะเกิดแกสฮีเลียมขึ้นกี่มิลลิกรัม 1.2 กิโลพาสคัล ขณะนั้นอากาศมีความชื้นสัมพัทธเทาใด 1. 2. 3.5 เทาของความถี่เดิม คาพลังงานจลน สูงสุดของอิเล็กตรอนเปนเทาใด 1. 70% 21. 50% 3. 4. 1×10 −11 J 3. 40% 2.8 mg . เมื่อฉายแสงความถี่หนึ่งลงบนผิวโลหะที่มีคาฟงกชันงาน 1. เพิ่มขึ้น 202 J 2.50 บาท 20. 1.4 mg 4. 1×10 −8 J 1.0 อิเล็กตรอนโวลต ถาใชแสงความถี่ใหมเปน 1.www. 1.5 eV 4.0 eV 24.6 mg 3.2 กิโลจูล/กิโลกรัม.TutorOnline.18 บาท 3.20 บาท 1.0 eV 3. เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา ใหความรอนแกน้ํา 15 กิโลกรัม ทําใหน้ําอุณหภูมิเพิ่มจาก 22 ไปเปน 42 องศาเซลเซียส สําหรับการอาบน้ําแตละครั้ง จงหาวาในการนี้จะเสียคาใชจายเทาใด กําหนดใหความจุความรอนจําเพาะของน้ํา = 4. 9 ×10 5 J 23. ถาแกสอุดมคติในภาชนะปดไดรับความรอน 350 จูลและไดรับงาน 148 จูล พลังงานภายในแกสจะ เปลี่ยนไปเทาใด 1.75 บาท 4. เพิ่มขึ้น 498 J 22. ถาเครื่องสงลําแสงเลเซอรมีกําลัง 3 มิลลิวัตต พลังงานที่ไปกับลําแสงในระยะทาง 1 เมตรเปนเทาใด 2. 4.0 อิเล็กตรอนโวลต ไดพลังงานจลนสูงสุดของ อิเล็กตรอนเปน 2.co. ลดลง 202 J 4.2 mg 2. ลดลง 498 J 3.เคลวิน และ คาพลังงานไฟฟา 1 กิโลวัตต-ชั่วโมง เทากับ 5 บาท 2. 1. 0. 2. ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบวาในอากาศมีไอน้ําอยู 18 กรัม/ลูกบาศกเมตร ถาที่อุณหภูมินี้ความดันไอ น้ําอิ่มตัวเทากับ 4.th Page 6 of 7 19. 1. 3. 2.5 eV 2. 60% 4. 3 ×10 −3 J 4.

r υ P r r E E r υ r 3. อนุภาคโปรตอนเคลื่อนที่ในสนามไฟฟา ( E ) หรือในสนามแมเหล็ก ( B ) ดังรูปในขอใดที่ความยาวคลื่น เดอบรอยลของอนุภาคไมเปลี่ยน r υ 1.www. υ r P E r B . P 2.co.th Page 7 of 7 r r 25. P 4.TutorOnline.