You are on page 1of 10

h = 100

ZZZZZZZZZZZ
DA A
: 44
1

ZZZZZZZZZZZ
"* "(
c

B DB DB B B
ZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ B
A DA A A A DB B DA B B BBBB ZZZZZ B
B
10

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ


3

"% "& "% "& "% "% "( "*


"& "% "# "! "# "% "& "( "( "( "& "( "& "%

B DB B B B B B B B B B B B B B DB B B B B B B B B B B B B B B B B B B B DB B B
h = 200
h = 200
h = 200 h =h200

B
= 200

B BB BB
15

3
3

"& "% "& "% "& "%


"( "( "& "( "& "& "% "& "% "& "% "& "% "& "% "& "% "& "% "& "% "& ) (
"% "' "% "# ( ( ( ( (
& & & & &

B DB B B
B B B B DB
H
B B B DB B B B DB B B B B B BBB B DB B B B
B BBB L B BB
18

B B B B B B B B B B DB B B B B
P.M.

& ( # $ ) ( &
% % % % % % ' ( ( ( (
( ( ( % % % # % & & & & & (
! ! # # # # # & & &
& & & # # # ! # $ $ $ $

B B B B DB B B B B B DB B B B B B B B DB B B B B B B DB B B
B B B B B
23

B B B B B B B B B B B
) ( & (
% ' ( ' ' ( * ( ( ( ( ( (
& & & ( ( ( ( ( ( ( (
& & & & &
$ $ $ & & & & & & & &

Page 1/10
B B B DB B B B DB B B B B B B B B B B B DB
H B B B B DB B B
B B B
27

B B B B B DB B B B B B B B B B B L
# $ ) ( &
% % % % % % ' ( ( ( (
% % % # # % % & & & & & (
# # # # # & & &
# # # ! ! # # $ $ $ $

ZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZ
D= A A B ZZZZZ
DA B BB
B B B B DB B B B BB HDU Q
31

B BB B BBB
ZZZZZZZZZZZZZZ
A.H.
P.M. ZZZZZ ? @ZZZZZ
full P.M.

"* "( "& "& "%


% ' ( ' ' "%
& & & ( ( ( "# "#
$ $ $ & & & &

ZZZZZ ZZZZZ
C#

ZZZZZZZZZZ B ZZZZZZZZZZZZZ DA BB DA B A
A B B B B DA A B B B Q
37
P
ZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZ ?@ ? @ ZZZZZ ? @ ZZZZZ
3 3
1/2 1/2 1/2

"% "%
"& "% "& "( "(
"' "% "# "% "" "' "' "% "#

ZZZ ZZZ
ZZZZZ B ZZZ B B B B ZZZ
B B DB B B B B B =ZZZZZZZZ
A B DB DB
43
Q P
ZZZZZZZZ
ZZZZZ full
? @ ZZZ ZZZ ?
full ZZZ ZZZ ?@ ?
full full

"% "( "* "( "& "( "( "& "% "( "* "( "& "* "*
"& "& "%

ZZZZ ZZZZZZ
B DB B DB B DB B B DB = B DB B B B B DB BBBA
A B DB
49

ZZZZ ? @? @ ? @ ZZZZZZ
3

P.M. full full full

( "! ) ( ) ( ) (
( ' ( ' ( ' ' ( * * (
( * * (
*

Page 2/10
ZZZZZ B DB B
ZZZZ
B DB B BB
55
B B B B DU B B B DB B DB B DB A B DB
U
? ZZZZ ZZZZZ
A.H.

@
A.H.
1/2 P.M.

( "! "% "!


( "#
( ' ( ' ( ' ( ""
* ( & ( ( *
( & % *
&

DB B DB B B DB B
C# A

60
ZZZZZ
B B B ZZZZ
B P B DB B B B B DB B B B B
ZZZZZ
? ZZZZ
3

full

"! "% "& "% "#


"! "! "# "! ) ( ) ( ) ( "! "& "% "#
* "% "#

BBB DB B B DB B B B ZZZZZ
DB B B B DB B B DB B BB B BB
B B B B P
BB D B
64

ZZZZZ
5

* "# "( "# #" "( "( "#


"! "% "( "%
") "' "% * "% ") "%
"( "' "% ( "" "% "%
( "# "# "' "#

B DB B ZZZZ
ZZZZ
B B B B DB B ZZZZ
DB B B B DB B
ZZZZ
67 B B DB B B B B B B B B DB B
ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ
"( "% "& "( "% "& "( "% "& "% "%
"% "& "( "& "( "& "% "&
"% "' "% "' "% "%
"' "( "(

ZZZZ B B ZZZZ B DB B B
71
ZZZZ B B ZZZZ
B B DB B DB B B B B B B B B B DB B B B DB B
ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ
"% "& "(
"% "& "% "& "(
"' "% "% "' "' "% "' "% "'
"( "( "' "% "' "% "% "' "( "(
"(

Page 3/10
ZZZ ZZZ
DB
75
B B B B B B DB B B B B B ZZZ
B B DB ZZZ
B DB B B B B B B B DB B ZZZ
B B DB ZZZ
B BB
ZZZ
"%
ZZZ
"%
?@
full ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ
"& "( "( "& "( "% "& "( "( "& "% "& "% "& "& "% "& "& "%
"' "% "' "% "% "' "' "%
"' "( "( "(

ZZZZ B DB ZZZZ DB B B B B B B B
ZZZZZ
B B DB B B B DB B B B B B A B DB
B B
80

ZZZZ ZZZZ ZZZZZ P.M.

"% "& "& "% "& "% "% "& "( "& "% "& "% "& ) (
"% "% "' "' "' "'
"( "' "(
& &

B B B B DB B B
H
84
B B B DB B B B DB B B BB B B B B B B B B DB
B B B B B B B B B B DB B B B B B B B B B B L
& ( # $
% % % % % % '
( ( ( ( ( % % % # % % % & & & & & (
# # # # # #
& & & & & # # # ! # # # $ $ $ $

ZZZZZZ
B B B B DB B B B B B B = U
B B B DB B B B B B B DB B B B DB P
B BB
88

B BB ZZZZZZ
3
3 3
3

? @?@?@?@?@? ?@ ??
A.H.
full full
fullfull
full
full
full full
1/4
) ( & "% "& "( "( "(
( ( ( ( % ' ( ' "% "' ") "% "' ")
& & & "% "' "(
& & &
$ $ $

ZZZZ ZZZZ
E

A U ZZZZZZZZ
Q
DA B B B U U B B B B DZZZZ
A B B B B B B B B DB B B B B B B B
L L
93

ZZZZ ? @ ZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZ


A.H.
full A.H.
P.M.

"& "& "% "& "# "# "# "# "% "% "% "% "& "& "& "&
"% "' "% "# "% "" "# "# "# "#
"# "#

D B

Page 4/10
ZZZ
DB B B DB B B B B B B B B B B B B ZZZZZ
A B A B DB ZZZZ
A B DB DB
B
98 B Q P
ZZZZZ
? ?@ ZZZZ ? @ ZZZ
5

full full full

"% "& "( "& "% "% "(


"% "& "( "( "& "% "% "& "( "( ## "( "& "% "& "& "%
"' "% "'

ZZZ ZZZDB ZZZZZ


A DB
B B B B B BBB BBBBBBB BBBB B B DB B B B B ZZZZZZZ
103
B B A
ZZZZZ
ZZZ
"* "( "& "*
ZZZ
"( #"
1/2

#"
? "* "& "& "* "& "* "& "& "* "& #" "( #" "(
ZZZZZZZ
"& "& "& "& "( "(
"' "' ") ") *

B DB B B B DB B B B DB B U DB B B DB B
B B B DB B B B B DB B B DB B
107

L
P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. A.H. P.M.

$ ! # ! $ ! ( ! "! ( "!
( ' ( ' # ' ( *
! ! ! % & ( * ( ' ( *

ZZZZZZ
A

B B B B B B DB B B Q
BBB
BBB B B BBB
BBBBB
111
B B B B
3
ZZZZZZ
"# ! "! ! ) ! "# ! "! "! "& "& "# "# "& "# "#
"" "# "# "# "#
"# "# "# "# "#
"% "%

B DB B B B B ZZZZZ
B BA B DB B DB B B B B DB B B DB B B B DB B B B DB B U
B B B
114

ZZZZZ ?@?@?@
A.H.
P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. fullfullfull

"( "% "( "% $ ! # ! $ ! ( ! "!


"% "% ( ' ( ' #
"% "% ( ! ! ! % & ( * ( ' ( *

Page 5/10
ZZZZZ
ZZZZ B B
DB B B B B B B B B B B B B B B B B B B B A
B B B B B B DB B B B B
119
B B B B P
ZZZZZ
ZZZZ ?
full

"! "% "( "% "% "( "* "& "& "* "& "* "& "& "* "& "*
"# ! "! ! ) ! "# ! "! "! "& "& "& "& "& "&
"" "% "' "'
"#

ZZZZ
B DB B ZZZZ
B B B B B B DB B
ZZZZ
DB
ZZZZ
B B DB B
B
123 B B DB B B B B B B DB B
ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ
"( "% "& "( "% "& "( "% "& "% "%
"% "& "( "& "( "& "% "&
"% "' "% "' "% "%
"' "( "(

ZZZZ B B ZZZZ ZZZZ B B ZZZZ


B DB B DB B B DB B B
B
127 B DB B DB B B B B B B B B B B
ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ
"% "& "(
"% "& "% "& "(
"' "% "% "' "' "% "' "% "'
"( "( "' "% "' "% "% "' "( "(
"(

ZZZ ZZZ
DB
131
B B B B B DB B B B B B ZZZ
B B B DB ZZZ
B DB B B B B B B B DB B ZZZ
B B DB ZZZ
B BB
ZZZ
"%
ZZZ
"%
full
?@ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ
"& "( "( "& "( "% "& "( "( "& "% "& "% "& "& "% "& "& "%
"' "% "' "% "% "' "' "%
"' "( "( "(

ZZZ B DB ZZZ =ZZZZZZ


h = 100

B B DB B B B DB B B B BB DB BBBBBBB ZZZZZ
136
64 44 A P
ZZZ ZZZ ZZZZZZ ZZZZZ
"% "& "& "% "& "% "% "& "( "& "% "& "% "&
"% "% "' "' "' "'
"( "' "( (

Page 6/10
ZZZZZ B B BBB ZZZZZ
DB B DB B B A B DB B F B
B B B BBB DA
P P
141

ZZZZZ ZZZZZ
( ) ( ) (
* ( ' % ' ( ( ' % &
( * ( * ( & %

ZZZZZZ B B B B DB B DB B DB DB B B B DB B
h = 200

D= B DB B DB DB
B B B B B B B B B B B B
147

ZZZZZZ P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M.

"% "!
' ( ' ( "" "" "% "# "" * ' ( ' ( "" "" "% "' "%
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

B B B B B B DB B B B B B B B B B DB B B B B B B DB B
DB B B B B B B B
DB B B
3

D
3
152

3 3 3
3 3 3 3
3 3 3

"# "# "! "# ) "# ( "! ) ( "! "! ) "! ( "! & ( )
* ( * ( ' % ' ( % ' (
* ( & % & (

DB B B B B B B B B DB B B DB B B B B B B B B B B B B
B
155 DB B B B
3
3
& ( * "! ( * "! "# * "! "# "% "! "! "% "! "% "! "! "% "!
& ( ) "! "! "! "!
"" ""

B DB B B B B B DB B B B B B B B DB B B B B B B B B B B B
157
B B B B B
"# * * "# * "% * "# * "! ( ( "! ( "! ( ( "! (
"! "! "! "! ( ( ( (
* * * ( (

DB B DB DB B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
159

B B B
* & & * & & # & # ( $ $ ( $ "! ( ( "! (
( ( # # $ $ ) )
' # # % (

Page 7/10
DB B BDB B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B BDB B B B B B B ZZZZZ
161 B BDB B
ZZZZZ
"% "! "% "! "& "! "( "% "* "& "& "* "& "* "& "& "* "& "( "#
"! "! "! "& "& "& "& "& "% "( "%
"" "" "" "% "' "' "% "% ") "%
"% "%
"' "#

ZZZZ
B B B ZZZZ
B B B B B B B B ZZZZ
ZZZZ
164 B DB DB B B B B
B B B DB F B B B B DB B
ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ
"( "$ "& "( "$ "& "( "$ "& "$ "$
"% "& "( "& "( "& "% "&
"% "& "% "& "% "%
"& "( "(

DB B B B F B B
ZZZZ
168
ZZZZ
B B B B B DB DB B ZZZZ B DB ZZZZ
DB B B B B DB DB B B B B B
ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ
"# "$ "$ "& "(
"" "& "$ "" "" "% "& "" "& "% "& "% "& "(
"% "# "% "# "! "# "% "% "&

ZZZ
B B B ZZZ
B B B B DB B B B B B ZZZ
B DB DB ZZZ
B B B B DB F B B B B DB B DZZZ
B B B ZZZ
B FB B
172

ZZZ
"$
ZZZ
"$
1/2
?@ ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ
"& "( "( "& "( "% "& "( "( "& "% "& "% "& "& "% "& "" "& "$ ""
"& "% "& "% "% "% "#
"& "( "(

B DZZZZ B ZZZZ
B B B DB B B
BBBB B DB DB B B BB B B
B B DB B B DB
D D
177

3
64
3

ZZZZ ZZZZ
3
3
3

"% "& "(


"" "% "& "" "& "% "& "% "& "(
"% "# "! "# "% "# "% "'
"# "% "'
"# "% "'

Page 8/10
ZZZZZZZZZZZ
B B B B B ZZZZ B
B B B
B
ZZZZ B B B B B B DB DA B B B
44
181 B B DB B D D
3
3

ZZZZZZZZZZZ
"( "% "&
ZZZZ
"%
ZZZZ
"% "% "& "( "* "( "& "( "* #"
1/2

#"
? #" "*
"% "& "( "& "(
"% "'

ZZZZZ
B DB B B B B B B B B B DB B B B B B ZZZZZZZZ
B B B B B DB B B B B B DB B B B B
DB B B B A
185

ZZZZZ ZZZZZZZZ
5
5

"( "% "( "* "( "% "( "%


"( "* "( "* "( "& "( "&
"' "* "' "% "' "%
"' "* "' "% "' "* "' "% "' "%
"* "' "% "' "% "#

ZZZZZZZZZZZZZ
B DB B ZZZ
ZZZ
B B B DB B B B DB B B B B B DB B = B B B DB F B B B ZZZZZ
A BB
188

ZZZZZZZZZZZZZ
3 3
3 3

? @ ? ?@?@@?
ZZZZZ
ZZZ ZZZ ?
1 1/2 1 3/4
1 3/4
1 3/4
full 111/4
1 1/41/2 full
1/2
"( "% "& "( "% "& ") ") "& ") "% ") ") ") ") "* "* "( "( "( "&
"( "& "% "* ") "( "&

DB B B B B B B DB B B B B B
B B DB B B B B B B B B B B DB B B DB B B B B ZZZZ P
193
B B B B
ZZZZ
"% "& "( "& "%
"( "& "% "# "% "& "% "#
"% "# "" "# "% "# "" * "" "# "" *
"# "" * "" "# "" * "" "# "" * "" (

ZZZZZ
A B A B B DA B DB B B B B DB B B
196
P P B B
ZZZZZ ?
full
P.M.
"( "( "( "& "% "% "% "& "%
"& "( "& "% "# ! "% !

Page 9/10
ZZZZZZ
A DB B B B B B B B ZZZZ
U DB FB DB
B B B ZZZZZ ZZZZZ
A B
B BB
201
B B B B P P
ZZZZZZ ZZZZ ZZZZZ ZZZZZ
5
A.H.
P.M.
"( "# "(
"& "% "& "% "& "% "& "% "& "& "% ! "# ! "$ ! "% "% "&
"%
"%
"#

ZZZZZ ZZZZZZZ
D

A B BBB DB B B
= A B DB DB BA B BB BB
205 L L L
3

?
full
?
full
@ ZZZZZ ?
1/2 ZZZZZZZ
"( "( "& "( "& "% "( "( #! "* "* #" #" "( "* "( "( "& "&

DB B BB B h = 90

B BL B B B B
ZZZZ
L L DB Q B B B BBBB B DB B B B P
L
211

3
ZZZZ
"% "% "# "#
"! "! "# "! ) ( ( ( ) ( ) (
"% ( * ( ' % ' (

B B B B ZZZZ
ZZZZ
B DB B B B B B B DB B B ZZZZZ
B
B DB B F B DB B
215
Q L Q L Q

ZZZZ ?
full ZZZZ ZZZZZ
"( "( "( "& "% "% "% "& "%
"& "( "& "% "# "% "&
( ' % & ' "%

ZZZZZZZ
B DB B F B DZZZZ
219
B BB =
ZZZZ ZZZZZZZ
"& "% "# "$ "% "& "( "&

Page 10/10