Feedbackdocumenten DRAMA / Kunstvaardig 1.1.1.

Auteur: derk.doijer@hu.nl versie 21 juli’14

In dit schema vind je de feedbackopdrachten die gelden voor drama/dans en de bijpassende documenten die je
daarbij hanteert.
 De documenten A, B & C vind je na dit schema.
 De gegeven feedback zet je op je blog.

Opdracht:
De student geeft individueel
feedback op het scèneplan
en het theatrale product van
één ander groepje en plaatst
de feedback op zijn weblog

Indiv.
Groepsopdracht opdracht

X

De student verwerkt de
gekregen feedback van de
medestudenten op het
scèneplan en het theatrale
product zichtbaar in de
weblog en verwerkt dit
eventueel in de uiteindelijke
instructiefilm

X

Document

Wanneer in te vullen

A. Feedback op het scèneplan en
het theatrale product van één
ander groepje.

In de week van de derde les.

B. Verwerking van feedback .

In de week van de derde les.

De student geeft via het
weblog feedback op de
instructiefilm van één ander
groepje.

X

C. Feedback op de instructiefilm
van één ander groepje; reflectie
op de eigen instructiefilm en de
samenwerking.

In toetsweek 1.

De student reflecteert op zijn
eigen instructiefilm en op de
onderlinge samenwerking.
De reflectie plaats je op je
blog.

X

C. Feedback op de instructiefilm
van één ander groepje; reflectie
op de eigen instructiefilm en de
samenwerking.

In toetsweek 1.

A) Feedback op het scèneplan en het theatrale product van één andere subgroep
Naam student: Ayse Kocyigit
Werkvorm: Vertelpantomime
Namen groepsleden: Mounir, Frans, Willemijn, Kaoutar B., Kaoutar F. en Roos.
Het scèneplan voor deze presentatie vormt een
goede basis voor deze presentatie
Motivatie:

Onvoldoende

Er is nagedacht over positie en ‘rol’ van het publiek
(receptie) tijdens de voorstelling;

Goed
X

Voldoende

Goed
X

Voldoende

Goed
X

Voldoende
X

Goed

Voldoende

Goed X

Voldoende
X

Goed

Ze hebben het sceneplan als
goede basis gebruikt en mooi
verder uitgewerkt.
Ja/Nee

Iedere student speelt een theatrale rol in de
presentatie;
Spelers/dansers zijn goed voorbereid,
Onvoldoende
geconcentreerd en vallen niet uit hun rol;
Motivatie: Ze doen wat ze moeten doen
en raken niet uit hun
concentratie.
Er is een goede samenwerking op toneel:
Onvoldoende
spelers/dansers zijn goed op elkaar afgestemd en
ingespeeld;
Motivatie: Het is een vertelpantomime,
dus ze horen te luisteren naar
wat Roos verteld. Dit voeren ze
goed uit.
De presentatie is een afgerond geheel met een
Onvoldoende
duidelijk begin en einde;
Motivatie: Ze begonnen met de
instructies over de werkvorm
en eindigden met het einde van
het verhaal.
De speelruimte wordt optimaal gebruikt;
Onvoldoende
Motivatie: Ze konden makkelijk bewegen
en dat zag je overduidelijk in
het filmpje.
Kleding en attributen, decor, muziek/geluid zijn
Onvoldoende
passend en versterken het spel;
Motivatie:

Voldoende

Er was geen decor, kostuum of
muziek aanwezig. Ze hadden
dagelijkse
Onvoldoende
Voldoende

Goed
X

Motivatie:

De presentatie is afgestemd op de doelgroep (=
een basisschoolgroep of -bouw)
Motivatie:

Je ziet iedereen duidelijk in het
beeld. Ze hebben het van
bovenaf gefilmd, waardoor echt
iedereen van top tot teen
zichtbaar was.
Onvoldoende
Voldoende

Goed

B. Verwerking van feedback.
Naam student: Ayse Kocyigit
Namen groepsleden: Gülsah, Moniek, Monika, Rebecca en Eser.

Werkvorm: Dans

Samengevat gaat de feedback die we hebben ontvangen op ons scèneplan over:
We hadden geen sceneplan waar we feedback op konden krijgen, omdat we de opdracht niet zo goed hadden begrepen.
Hierin kan ik me vinden:
Ja.
Motivatie:
We moesten beter de opdracht lezen en een sceneplan maken.
Hierin kan ik me niet vinden: Motivatie: Op grond van de ontvangen feedback zou ik het scèneplan een volgende keer op deze wijze aanpassen:
We hebben de instructies toegevoegd en uitgewerkt tot een geheel.
Samengevat gaat de feedback die we hebben ontvangen op ons theatrale product hierover:
Het dansje was goed, maar het enige wat erbij verwerkt moest worden was de instructie voor het werkvorm.
Hierin kan ik me vinden:
Ja.
Motivatie: -

Op grond van de ontvangen feedback zou ik het theatrale product een volgende keer op deze wijze aanpassen:
Instructies van het werkvorm dans erbij aan toevoegen.

C. Feedback op de instructiefilm van één andere subgroep; reflectie op de eigen instructiefilm
en de samenwerking
Nb: Zie voor informatie over het opzetten van je persoonlijke reflectie op je beroepsproduct en de samenwerking, onderaan dit schema!

De film is een goed middel om aankomende leerkrachten te ondersteunen Onvoldoende
bij het aanbieden van een drama/dans werkvorm voor een
bovenbouwgroep van 25 – 30 leerlingen

Voldoende

Motivatie:

Duidelijk wordt hoe een aankomende leerkracht deze drama/ dans
werkvorm aan kan bieden aan een bovenbouw klas van het
basisonderwijs: Een leek zou door de getoonde stappen te volgen tot een
dergelijke uitvoering van de werkvorm moeten kunnen komen

Onvoldoende

Voldoende

goed
X

Het is duidelijk
wat er gedaan
moet worden.
Instructie is
duidelijk en de
spelers doen
exact wat er
gedaan moet
worden.
Goed
X

Motivatie:
In de film is de onderstaande informatie verwerkt:
Onvoldoende
• De naam van de werkvorm, met een korte toelichting van de
werkvorm
• Mogelijke lesdoelen (zie dramadoelstellingen H2.2 van het
dramaboek ‘Kijk op Spel’)
• Welke bron is gekozen n.a.v. het thema van de Kinderboekenweek
van dit jaar
• Hoe deze bron is verwerkt in de uitvoering van de werkvorm
• Welke voorbereidingen er nodig zijn om deze werkvorm met 25 –
30 leerlingen uit te voeren

Voldoende

goed
X
X
X
X
X

Motivatie:

Onvoldoende

In de film is de onderstaande informatie verwerkt
Wie welke productierol op zich heeft genomen.
De datum

Voldoende

Het verhaal
sluit goed aan
op het thema:
feest.
Doornroosje
trouwt namelijk
op het eind.
goed

X
X

Het doel van de film (Beroepsproduct 1.1.1 Drama)
De naam van de Hogeschool.

X
Motivatie: De datum en
schoolnaam zijn
niet bekend. Het
doel is duidelijk.
Alle deelnemers van een subgroep zijn zichtbaar aanwezig in de film en
Onvoldoende
spelen een rol.
X
Motivatie: In het begin is
Kaoutar F. niet
zichtbaar in het
beeld, terwijl ze
nog niet aan het
vertellen is.

In de instructiefilm zijn de volgende ‘scenes’ te herkennen:
Onvoldoende
• De werkvorm-in-werking-scene
Studenten laten de werkvorm zien, zoals deze na de voorbereiding
en oefening, in de klas uitgevoerd kan worden.
• De detail-scenes
X
In een aantal heel korte scenes, laat steeds een detail zien waar je
bij de uitvoering van de werkvorm in een bovenbouwgroep, op
moet letten. Zie het boek ‘Kijk op Spel’ voor deze informatie.
Motivatie:

Voldoende

goed

Voldoende

goed
X

De film heeft een prettig tempo en is boeiend, prikkelend voor de
doelgroep.

Onvoldoende

Voldoende

Motivatie: Ze zijn lekker bezig,
waardoor het niet
verveeld. Het is vlot
verteld en uitgevoerd
Op de instructiefilm heeft de student middels een quadblogsessie van
X
medestudenten commentaar ontvangen en verwerkt. Het commentaar
wordt geschreven op basis van de bovenstaande punten.

De film duurt tussen de 4 en 5 minuten.

Motivatie: Ze hebben de
feedback verwerkt in
hun instructiefilmpje.
Ja/nee; 5.29 minuten

===

goed
X