LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

NAAM STUDENT

Suzanne Wierstra

STUDENTNUMMER

KLAS

1F

STAGESCHOOL

STAGEBEGELEIDER

STAGEGROEP

DATUM

VAK / ONDERWERP

1664972

3/4/5

VOORBEREIDING
Omcirkelen:

Dit is een leerkracht/ gedeeltelijk leerkracht-gedeeltelijk leerling/ leerling gestuurde les.
Dit is een zelfontworpen / methode / combinatie les.

DOELEN VOOR DE LEERLINGEN
DOEL(EN)
+ Welk type doel; kennis en
inzicht, vaardigheid of attitude
gerelateerd?

Aan het einde van de muziekles kunnen groep 3, 4 en 5 gezamenlijk en zonder hulp
van de juf het liedje van Cowboy Billy Boem zingen. Om te bepalen of het doel
volbracht is, is het belangrijk dat de kinderen het lied twee keer zonder de juf en alleen
met elkaar zingen.

Tijdens de les is het belangrijk dat de kinderen van groep 3, 4 en 5 de tekst van het
+ Wat moet deze les opleveren liedje Cowboy Billy Boem uit hun hoofd leren. Hierdoor moeten we de tekst een aantal
(product, specifiek en
keren goed oefenen. Ik wil dus beroep doen op de kinderen hun luistervaardigheid en
meetbaar)?
hun samenwerking. Het is belangrijk dat er een open sfeer tussen de leerlingen is,
+ Welk gedrag wil ik oproepen/ waardoor de leerlingen met elkaar gaan samenwerken om elkaar te helpen het lied
wat moeten de ll tijdens de les aan te leren.
oefenen of ervaren
(procesdoel)?
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
KENNIS / VAARDIGHEDEN
+ Wat weten en/of kunnen de
leerlingen al?
+ Van welke vakspecifieke
theorie, didactiek, leerlijnen
maak ik gebruik?

Groep 3 tot en met 5 bestaat uit 25 kinderen. De kinderen hebben al eerder
muzieklessen gehad. Hierdoor weet ik dat de kinderen binnen de lestijd een lied aan
kunnen leren. Er zijn geen kinderen met spraakproblemen. Ik vermoed daarom ook dat
alle kinderen uit de klas mee kunnen komen met het liedje.
Voor de muziekdidactiek maak ik als eerste gebruik van de luistervaardigheid van de
kinderen. Ze moeten eerst naar het liedje luisteren. Wat hebben ze gehoord en waar
gaat het liedje over? Daarna gaan we het liedje met elkaar zingen door middel van de
weggeeftechniek. Vervolgens gaan de kinderen een aantal bewegingen uitvoeren
tijdens het zingen, die ervoor moeten zorgen dat de kinderen het liedje beter kunnen
onthouden. Daarnaast moeten de kinderen als er nog tijd over is improviseren over op
wat voor dieren cowboy Billy nog meer kan rijden. Dit hoort allemaal bij de
vakdidactiek van deze muziekles.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

ONDERWIJSBEHOEFTEN
+ Wat zijn de pedagogische en
didactische
onderwijsbehoeften van de
groep?
+Indien van toepassing: Wat
zijn specifieke individuele
onderwijsbehoeften?

Het is belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen, wanneer ze in een halve
kringopstelling gaan staan. Als de kinderen zich in deze situatie prettig voelen dan zal
dat het samenwerken met elkaar bevorderen. Daarnaast is het belangrijk dat de
kinderen weten dat het niet erg is als ze de eerste keren met het oefenen van het lied
niet mee kunnen komen. Tevens moeten de kinderen weten dat er bij het improvisatie
onderdeel geen foute antwoorden bestaan. Zolang het maar een dier is. Er moet dus
een open sfeer zijn. Daarnaast is het benoemen van de regels die voor een goed
verloop van de muziekles zullen zorgen een punt om niet te vergeten.
S. is vaak nog wel eens te enthousiast, waardoor hij in het begin nog wel eens heel
uitbundig kan bewegen of door de klas kan gaan rennen. Het is dan ook belangrijk dat
de regels aan het begin van de muziekles worden uitgelegd, zodat de kinderen en
vooral S. weten wat de structuur van de les wordt. Zo wordt het voor de kinderen ook
meteen duidelijk dat ze uiteindelijk ook op het liedje een aantal bewegingen zullen
uitvoeren.
S. en K. zijn zeer drukke en op de voorgrond tredende kinderen. Deze kinderen
worden dan ook niet naast elkaar gezet, aangezien ze elkaar anders gaan uitdagen.

BELEVING
+ Op welke ervaringen kan ik
aansluiten?
+ Actualiteit (leefwereld)
+ Betrokkenheid

Er is een pleinspelletje gebaseerd op cowboys en indianen. Dit lijkt op het spel ratten
en raven, waarbij de ene groep de andere moet tikken. Hierdoor lijkt het mij wel leuk
om juist het liedje van Cowboy Billy Boem aan te leren.

MATERIALEN
Materialen:
Ik gebruik de tekst van het liedje uit het boek Eigenwijs op blz. 142. De tekst van
Cowboy Billy Boem zal op het digibord komen te staan in een tabblad, zodat ik na de
introductie van de les de tekst meteen op het scherm kan laten zien. De tekst moet de
kinderen ondersteunen in het zingen van het lied. Tevens zal het ook een bijdrage
leveren in het helpen onthouden van de tekst. Ter ondersteuning van de tekst zorg ik
MATERIALEN
ervoor dat er in een ander tabblad een karaoke versie van het liedje klaar staat. Dit
+ Wat moet ik klaarleggen,
zorgt ervoor dat ik alleen nog maar op play hoef te drukken als ik wil gaan zingen.
welke leermiddelen gebruik ik? Daarnaast moet ik zorgen dat ik in mijn hoofd goed heb bedacht welke bewegingen de
kinderen kunnen maken, zodat het liedje van cowboy Billy ook visueel beter te
+ Op welke manier laat ik de
onthouden is. Deze bewegingen kan ik ook op papier zetten, zodat een andere
materialen de lesinhoud
leerkracht dit later ook eens kan uitvoeren.
ondersteunen.
Tevens moet ik ervoor zorgen dat er in de klas genoeg ruimte is voor de kinderen om
+ Welke methoden, bronnen
te bewegen. Het is dan handig om de tafeltjes die in het midden staan een stukje naar
gebruik ik. (APA)?
achteren te zetten, zodat er een mooie kring van kinderen gevormd kan worden.
Voor de zekerheid wil ik negen kopieën van de tekst van Cowboy Billy Boem uitgeprint
hebben. Stel dat het digibord het niet zal doen dan heb ik in elk geval nog tekst achter
de hand, waardoor dit eventuele probleem mijn muziekles niet hoeft te verstoren. Ik
zou de kinderen dan in groepjes van ongeveer drie personen één tekstvel kunnen
geven.
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

Voor de verwerking van het liedje is het belangrijk dat ik ervoor zorg dat er genoeg
tekenpapiertjes zijn voor alle 25 kinderen. Alles wat ze nodig hebben voor het kleuren
en tekenen hebben ze in hun vak zitten.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

LESOPBOUW
TIJD
60
Min

ACTIVITEIT

Vorm

Wat doe ik? Wat doen de leerlingen?

ISK

INLEIDING

Inleiding:

+ Verwachtingen / doelen
duidelijk maken

De kinderen gaan in een grote halve kring met hun gezicht naar het
digibord staan. Als docent sta ik eerst voor het digibord.
Eerst wordt er kort verteld wat we gaan doen en gaan leren tijdens
deze muziekles. Aangezien er kleine regels voor de structuur nodig
zijn worden deze nog kort en duidelijk benoemd.
De verwachting is dat alle kinderen mee zullen zingen en
uiteindelijk mee gaan bewegen bij het liedje. Daarnaast verwacht
ik dat de kinderen aan het einde van de muziekles met zen allen
het liedje van cowboy Billy Boem kunnen zingen zonder hulp van
mij als juf.
Ik verwacht dat veel kinderen ideeën hebben bij het
improvisatiegedeelte over welk dier ze graag in het liedje terug
willen horen. Ik zorg ervoor dat er tussen de kinderen geen heftige
discussie ontstaat over welk dier het moet worden.

KERN
Houd rekening met:
LESSTOF
+ Welke informatie komt
aan bod, in welke
volgorde en aan wie?
+ Hoe maak ik de lesstof
toegankelijk en
overzichtelijk?
+ Welke vragen stel ik en
aan wie?
+ Heb ik goed voor ogen
wat ik met deze les wil
bereiken?
+ Pendelen tussen
leerstof, leerling en
leefwereld.
WERKVORMEN
+ Welke werkvormen kies
ik en voor wie?
+ Hoe zorg ik voor
voldoende variatie in

Instructie ervan uitgaande dat het digibord werkt.
De introductiefase:
Als eerste begin ik over het pleinspel van cowboys en indianen,
zodat ik het liedje wat ze gaan leren daaraan kan koppelen.
Vervolgens klik ik het tabblad op het digibord aan, waarop de tekst
van het liedje zal verschijnen. Ik zing het lied voor. Het is de
bedoeling dat de kinderen geconcentreerd en gemotiveerd zijn om
te luisteren. Vervolgens vraag ik de klas hoe een cowboy er ook
alweer uitziet en hoe hij dan rijdt op zijn paard. Vervolgens zeg ik
dat ik het nog een keer ga zingen met muziek op de achtergrond
en dat ze maar eens moeten proberen of het lukt om mee te
zingen.
Aanleerfase.
Ik ga het liedje van cowboy Billy Boem in het geheel aanleren,
aangezien het niet een heel lang liedje is. Daarnaast is het refrein
vrij goed te doen voor de kinderen, waardoor ze het snel zullen
oppikken. Ik maak gebruik van de weggeefmethode. Bij de
weggeefmethode wordt het liedje veel herhaalt en er wordt
telkens geluisterd door de kinderen. Tijdens het verloop van het
proces wordt er door de kinderen steeds meer gezongen en
minder geluisterd naar de tekst. Ik ga als introductie eerst zelf het

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

werkvormen?
BEGELEIDING
+ Welke positieve
kenmerken zijn er en hoe
speel ik daar op in?
+ Hoe speel ik in op
onderwijsbehoeften?
+ Hoe cluster ik de
kinderen in groepen.
+ Hoe stimuleer ik de
motivatie van leerlingen?
+ Hoe geef ik feedback
aan leerlingen?
GROEPS
MANAGEMENT
+ Wat kan ik al voorzien
en hoe reageer ik daarop
+ Beurtverdeling
+ Pakken en opruimen
materialen
+ Regels, afspraken

liedje een keer zingen. De tweede keer mogen de kinderen
meezingen. Bij de vierde keer wil ik er bewegingen aan toevoegen,
zodat het voor de kinderen van groep 3 ook makkelijk is om te
onthouden. Zo zou ik bijvoorbeeld bij wie rijdt daar op zijn paard
door de prairie, de kinderen een houding aan laten nemen dat het
net lijkt of ze ergens op rijden. Ze moeten dan hun voeten uit
elkaar zetten en met één hand de teugels vasthouden. Het is leuk
als ze gelijktijdig met deze pose een hobbelende beweging maken
door middel van een beetje door de knieën zakken en weer
omhoog te gaan. Het is fijn als ik zelf al weet welke bewegingen ik
waar in het liedje wil hebben, zodat de bewegingen het liedje echt
kunnen ondersteunen. Daarnaast moeten het ook niet teveel
bewegingen bij elkaar worden, aangezien de focus wel bij het
liedje ligt. Zo hou ik beter de balans.
Als de kinderen het lied van Cowboy Billy Boem goed onder knie
hebben en het lied met elkaar zelfstandig kunnen zingen, dan wil ik
dat de kinderen een dier verzinnen dat in de plaats van het paard
komt. Zo krijg je bijvoorbeeld dat cowboy Billy Boem opeens op
een tijger rijd of wellicht wel op een slak. Alles mag. Het ligt aan de
tijd, maar ik zou het leuk vinden als er in elk geval drie dieren die
verzonnen zijn door kinderen aan bod komen. Zo wil ik ervoor
zorgen dat er uit elke groep één kind is die een dier mag verzinnen.
Hierdoor hebben de kinderen ook wat meer variatie met het liedje.
Wanneer de kinderen aan de beurt zijn met het verzinnen van een
dier en het lied inzetten zorg ik als leerkracht ervoor dat ik in elk
geval de eerste keer mee zing. Mochten de kinderen met lastige
dieren komen zoals een schorpioen dan zal ik als docent, vanwege
de kinderen die dat lastiger vinden zoals bijvoorbeeld groep 3, ook
meezingen.
Door middel van mijn eigen enthousiasme wil ik de kinderen
motiveren. Als een kind een dier benoemd voor het lied dan kan ik
daarop inspelen en zeggen wat creatief bedacht! Daarnaast weten
ze dat ze uiteindelijk zelf een dier mogen verzinnen bij het liedje en
dat dat maar een paar dieren aan de beurt kunnen komen. Dit
stimuleert kinderen ook om het liedje mee te zingen.
Ik kan al voorzien dat een aantal kinderen door de klas gaan
schreeuwen zodra ze een dier bedacht hebben. Daarom is het
belangrijk dat ze hun vinger opsteken als ze een dier weten. Om
ervoor te zorgen dat uit elke groep een keer een zelfverzonnen
dier voor het lied is gekomen is het belangrijk dat als we aan drie
keer toekomen en zo één kind uit elke groep aan de beurt komt.
Deze regels worden verteld, zodra de kinderen het originele liedje
van cowboy Billy Boem helemaal kunnen zingen en het tijd is voor
het improvisatiegedeelte.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

KLAAR / NIET KLAAR
+ Wat kan een leerling
doen als hij klaar / niet
klaar is?

Na de muziekles gaan we eerst een tekening maken over cowboy
Billy Boem. De kinderen mogen zelf weten welke dieren ze erbij
tekenen. Mochten er kinderen klaar zijn met hun tekening dan
mogen ze of hun werk afmaken of een keuzewerkje uit de kast
pakken. Het is belangrijk dat de kinderen die klaar zijn de tekening
op de grote tafel in het midden leggen, zodat we deze tekeningen
in de klas kunnen ophangen.
Mochten er kinderen nog niet klaar zijn als we naar huis gaan, dan
kunnen ze de tekening de dag erna of een andere dag afmaken.

AFSLUITING
+ Hoe bespreek ik de les
na?
+ Hoe controleer ik of
leerlingen de doelen
hebben bereikt?
+ Hoe evalueer ik de les
met de leerlingen?

Eigenlijk bestaat de afsluiting van het originele lied van cowboy
Billy al door de aanpassing van het lied en er een nieuwe versie van
te maken met een ander dier. Om er zeker van te zijn dat ze het
originele lied van cowboy Billy onder de knie hebben zal ik bewust
de laatste keren niet meezingen. Hierdoor kan ik de klas beter
horen en kan ik observeren of ze allemaal meezingen. Daarnaast
kan ik aan het einde van de les vragen wat ze opviel aan dit liedje.
Wat kwam telkens terug en wat veranderde? Zo hou ik samen met
de kinderen een kleine reflectie over het liedje. Door de
verschillende variaties wordt de basis van dit liedje voor de
kinderen denk ik ook duidelijk.
Als we echt klaar zijn met zingen en verschillende variaties hebben
gehad laat ik de kinderen een tekening maken over het liedje. In
deze tekening mogen ze dieren tekenen waarvan zij graag willen
zien dat cowboy Billy ermee door de prairie rijdt. Hierdoor zijn de
kinderen ook nog bezig met het verwerken van het liedje en
krijgen ze ook meer een visueel beeld bij het liedje.

OVERGANG
+ Hoe zorg ik voor een
overgang naar de
volgende les?

Overgang:
De muziekles valt vrij laat op de dag. Daardoor is na het maken van
de tekening de lesdag alweer voorbij. Het is dan tijd voor de
afsluiting van de dag, waarin alles wat geleerd is wordt besproken.
Hierin wordt ook gereflecteerd over hoe de muziekles ging door de
kinderen en mijzelf. Hebben ze goed hun best gedaan of hadden ze
meer kunnen geven?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

EVALUATIE STUDENT

Heb ik mijn doelen
bereikt?
+ Indien niet allemaal,
dan per doel
omschrijven wat je
niet bereikt hebt wat
daar een mogelijke
oorzaak van is en wat
je de volgende keer
gaat doen om dat doel
wel te bereiken?

EVALUATIE PRAKTIJKOPLEIDER

KIJKVRAAG
PRAKTIJKOPLEIDER

Voor aanvang van de les aangeven door de student

+ Ik wil mijn
praktijkopleider
vragen om te kijken
naar….
DOELEN LEERLINGEN
+ Zijn de doelen voor
de leerlingen behaald?
+ Is het de student
gelukt om het gedrag
op te roepen dat de
bedoeling was?
HANDELEN STUDENT
+ Werd de lesstof op
een passende manier
aangeboden?
+ Hoe verliepen de
voorbereiding en
organisatie van de
activiteit?
+ Hoe was het contact
met de leerlingen?
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

Waarmee kan de student het meest tevreden zijn?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

Belangrijkste aandachtspunt voor de volgende keer

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014