LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

NAAM STUDENT

Melanie Baggerman

STUDENTNUMMER

1641742

KLAS

1A

STAGESCHOOL

-

STAGEBEGELEIDER

-

STAGEGROEP

Bovenbouw

DATUM

-

VAK / ONDERWERP

Muziek/ Lied aanleren

VOORBEREIDING
Omcirkelen:

Dit is een leerkracht/ gedeeltelijk leerkracht-gedeeltelijk leerling/ leerling gestuurde les.
Dit is een zelfontworpen / methode / combinatie les.

DOELEN VOOR DE LEERLINGEN
DOEL(EN)
+ Welk type doel; kennis en
inzicht, vaardigheid of attitude
gerelateerd?

Het doel van deze les is om de kinderen te motiveren om te zingen. Het is de bedoeling
dat de hele klas aan het einde van de les het liedje kent.
De kinderen ervaren om te zingen en dat het niet uit maakt hoe je zingt als je er maar
plezier in hebt. Ook leren de kinderen nieuwe Engelse woorden.

+ Wat moet deze les opleveren Het lied heet: I like the flowers en komt uit het boek van Eigenwijs.
(product, specifiek en
meetbaar)?
+ Welk gedrag wil ik oproepen/
wat moeten de ll tijdens de les
oefenen of ervaren
(procesdoel)?
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
KENNIS / VAARDIGHEDEN
+ Wat weten en/of kunnen de
leerlingen al?
+ Van welke vakspecifieke
theorie, didactiek, leerlijnen
maak ik gebruik?
ONDERWIJSBEHOEFTEN
+ Wat zijn de pedagogische en
didactische
onderwijsbehoeften van de
groep?

De kinderen kunnen allemaal al zingen. Ze hebben al verschillende Engelse liedjes
gezongen en weten ook veel vertalingen.
Ik maakt hier gebruik van de aanleer en weggeef methode. Ik zing het lied voor, de
kinderen zingen het na.

De kinderen in de groep krijgen niet vaak muziekles. De kinderen zijn daarom ook niet
gewend om te zingen. Ik merk dat de groep het nodig heeft om meer met hun stem
bezig te zijn en zich niet te schamen voor hetgene wat je doet.

+Indien van toepassing: Wat
zijn specifieke individuele
onderwijsbehoeften?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

BELEVING
+ Op welke ervaringen kan ik
aansluiten?
+ Actualiteit (leefwereld)
+ Betrokkenheid

Ik kan aansluiten op de Engelse lessen die de kinderen regelmatig krijgen. Ook kan ik
aansluiten op de interesses van de kinderen. Ik heb gemerkt dat de kinderen het heel
interessant vinden om Engels met elkaar te praten.
Ik wil ook aansluiten op de manier hoe de kinderen met elkaar omgaan. Sommige
kinderen durven nog niet zo veel voor de klas te doen. andere kinderen hebben daar
helemaal geen moeite mee.

MATERIALEN
MATERIALEN

Ik gebruik de CD van het boek Eigenwijs. Nummer 210.

+ Wat moet ik klaarleggen,
Ook zorg ik dat ik voor alle kinderen individueel een kopie heb van de tekst. Ik wil
welke leermiddelen gebruik ik? graag dat ze allemaal een kopie hebben, omdat ze zich dan beter kunnen concentreren
op het lied. Dan hoeven ze niet met elkaar bezig te zijn.
+ Op welke manier laat ik de
materialen de lesinhoud
Ik ondersteun mijn les door de CD van Eigenwijs te gebruiken.
ondersteunen.
+ Welke methoden, bronnen
gebruik ik. (APA)?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

LESOPBOUW
TIJD
-Min
INLEIDING
+ Verwachtingen / doelen
duidelijk maken
KERN
Houd rekening met:
LESSTOF
+ Welke informatie komt
aan bod, in welke
volgorde en aan wie?
+ Hoe maak ik de lesstof
toegankelijk en
overzichtelijk?
+ Welke vragen stel ik en
aan wie?
+ Heb ik goed voor ogen
wat ik met deze les wil
bereiken?
+ Pendelen tussen
leerstof, leerling en
leefwereld.
WERKVORMEN
+ Welke werkvormen kies
ik en voor wie?
+ Hoe zorg ik voor
voldoende variatie in
werkvormen?
BEGELEIDING
+ Welke positieve
kenmerken zijn er en hoe
speel ik daar op in?
+ Hoe speel ik in op
onderwijsbehoeften?
+ Hoe cluster ik de
kinderen in groepen.

ACTIVITEIT

Vorm

Wat doe ik? Wat doen de leerlingen?

ISK

Ik bespreek met de kinderen de regels tijdens het zingen.
Bijvoorbeeld dat je elkaar niet uitlacht en dat je zingt op je eigen
manier.
MOKVA
1. Opening en inleiding
Ik laat de kinderen het lied horen. Daarmee motiveer ik ze.
Daarna geef ik ze pas de tekst. Ik vraag eerst aan de
kinderen of ze al kunnen vertellen wat voor een Engelse
woorden in het lied gebruikt worden en waar de tekst over
gaat.
2. Kern
De kinderen zijn muzikaal actief. Ik begeleid de kinderen
met het leren van het liedje. Eerst met muziek en mij erbij.
Dan alleen met muziek. Dan helemaal zelf. De kinderen
kunnen als ze het lied uit hun hoofd kennen ook met de
maakt mee knippen met de vingers.
Ook bespreken we in de kern van de les wat de woorden
betekenen die in de tekst staan en of de kinderen nog
andere woorden in het Engels weten die bij dit onderwerp
passen.
3. Verwerking
We reflecteren op het geleerde stuk. Bijvoorbeeld of de
kinderen moeite hadden met de hoogte van bepaalde
stukken. Vonden ze het lied snel of juist langzaam gaan.
Was het een moeilijk of makkelijk lied. Ook is het heel leuk
om het lied in canon te zingen. Ik verdeel de kinderen dan
eerst in 2 groepen. De tweede groep begint dan als de
eerste groep bij de derde regel is. Als de kinderen dat door
hebben kan ik ze ook nog in vier groepen verdelen. Elke
groep begint dan als de groep voor hun de eerste regel
afgemaakt heeft.
4. Afsluiting
Bij de afsluiting doen we alles nog een keer. Ook kunnen
kinderen die het voor de klas willen doen het voordoen. Ze
mogen dan klappen en dansen tijdens het lied.

+ Hoe stimuleer ik de
motivatie van leerlingen?
+ Hoe geef ik feedback
aan leerlingen?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

GROEPS
MANAGEMENT
+ Wat kan ik al voorzien
en hoe reageer ik daarop
+ Beurtverdeling
+ Pakken en opruimen
materialen
+ Regels, afspraken
KLAAR / NIET KLAAR
+ Wat kan een leerling
doen als hij klaar / niet
klaar is?

AFSLUITING
+ Hoe bespreek ik de les
na?
+ Hoe controleer ik of
leerlingen de doelen
hebben bereikt?
+ Hoe evalueer ik de les
met de leerlingen?
OVERGANG
+ Hoe zorg ik voor een
overgang naar de
volgende les?

Ik weet al dat de kinderen aan elkaar gaan plukken als ze verspreid
door de klas staan. Daarom geef ik aan het begin van de les aan dat
ik één keer waarschuw en dat je daarna op je eigen plek mag gaan
zitten en niet meer meedoet met de les. Ik zorg ervoor dat ik
tijdens de les heel duidelijk aangeef wat ik wel en niet wil.

Dat is in deze les niet van toepassing.

Ik kan het doe controleren doordat ik kan zien wie er wel en niet
goed meezingen tijdens de laatste keer dat we het lied zingen.
Waarschijnlijk is het lied zo vaak voorbij gekomen dat iedereen het
kent.
Ik vraag aan de kinderen of ze het een leuk lied willen. Misschien
kunnen we het lied ook gebruiken voor de maandviering.

Nadat we de laatste keer gedanst en geklapt hebben gaan de
kinderen weer rustig naar hun eigen plek. Ik vertel dat voordat we
de laatste keer het lied gaan zingen.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014