LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

NAAM STUDENT

Dagmar

STUDENTNUMMER

1673103

KLAS

E1

STAGESCHOOL

De Krullevaar

STAGEBEGELEIDER n.v.t.

STAGEGROEP

8

DATUM

VAK / ONDERWERP Muziek

n.v.t.

VOORBEREIDING
Omcirkelen:
Dit is een leerkracht/ gedeeltelijk leerkracht-gedeeltelijk leerling/ leerling
gestuurde les.
Dit is een zelfontworpen / methode / combinatie les.
DOELEN VOOR DE LEERLINGEN
DOEL(EN)
Aan het einde van mijn activiteit hebben de leerlingen in tweetallen een
+ Welk type doel; kennis
extra couplet in het nederlands bedacht voor het lied the drunken sailor.
en inzicht, vaardigheid of
attitude gerelateerd?
Ik wil met deze les dat de leerlingen creatief zijn met het bedenken van
+ Wat moet deze les
een tekst op de melodie van the drunken sailor. Ik kan dat controleren
opleveren (product,
door dat ik iedereen aan de beurt laat komen.
specifiek en meetbaar)?
Ik heb ervoor gekozen om dat in tweetallen te doen, omdat ik op deze
+ Welk gedrag wil ik
manier een veilige omgeving creer.
oproepen/ wat moeten de
ll tijdens de les oefenen of
ervaren (procesdoel)?
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
KENNIS /
Algemene beginsituatie
VAARDIGHEDEN
+ Wat weten en/of kunnen Er zitten 24 leerlingen in mijn klas. Waarvan 10 jongens en 14 meisjes.
de leerlingen al?
De klas werkt goed wanneer ze creatief bezig zijn.
+ Van welke vakspecifieke Ze hebben in het begin van het jaar regels opgesteld die gelden in de
theorie, didactiek,
klas. Deze regels ga ik ook hanteren.
leerlijnen maak ik
gebruik?
Specifieke beginsituatie
De kinderen zijn gewend om te zingen. Ze hebben vaker Engelse liedjes
aangeleerd gekregen.
De leerlingen krijgen ook Engelse les. Op deze manier kunnen de
leerlingen beter de liedjes zingen en begrijpen.
De liedjes die ze voorgaande jaren hebben gezonden weet mijn
stagebegeleider niet. Ik heb wat rond gevraagd, maar the drunken sailor
kwam daar niet in voor.
Op mijn stage school hebben het Torteltheater, waar ook veel in
gezongen word. Dat zijn Nederlandse en Engelse liedjes.
Echte instrumenten worden niet gespeeld in de klas. Wel hebben een
paar leerlingen in de Kom een soort kennismakingcursus gehad.
Mijn stagebegeleider weet alleen dat er maar één leerling een instrument
bespeeld en dat is de gitaar.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

ONDERWIJSBEHOEFTE
N
+ Wat zijn de
pedagogische en
didactische
onderwijsbehoeften van
de groep?
+Indien van toepassing:
Wat zijn specifieke
individuele
onderwijsbehoeften?

Er zitten een paar leerlingen in mijn klas die wat meer energie hebben.
Dat zijn voornamelijk de jongens. Daarom wil ik de jongens en de
meisjes combineren.
KVB-Model:
Klank
Klanktduur: Per maat zitten er twee tellen in de maat. Hierdoor gaat het
lied best snel. Bij het aanleren wil ik dit op een rustig tempo doen, maar
wanneer de leerlingen het nummer onder de knie hebben wil ik dit
nummer zingen met het juiste tempo.
Klankhoogte: Door de notenbalk weet je wat de klank hoogte is van het
liedje. Ook kan je de begintoon horen bij de karaoke versie.
Klanksterkte: Doordat het een vrolijk nummer is, kan je het liedje ook
hard zingen.
Klankkleur: Het is een vrolijk nummer en ook een leuk thema. Hierdoor
gaat denk ik iedereen mee swingen met het nummer tijdens het zingen.
Vorm:
Er zit variatie in de coupletten qua melodie, maar de tekst is vooral
herhaling. Bij het refrein is dat hetzelfde.
Je kan bij de coupletten de tekst nog veranderen.

BELEVING
+ Op welke ervaringen
kan ik aansluiten?
+ Actualiteit (leefwereld)
+ Betrokkenheid
MATERIALEN
MATERIALEN
+ Wat moet ik
klaarleggen, welke
leermiddelen gebruik ik?
+ Op welke manier laat ik
de materialen de
lesinhoud ondersteunen.
+ Welke methoden,
bronnen gebruik ik.
(APA)?

Betekenis: Het is een swingend nummer. Hierdoor gaan de leerlingen
waarschijnlijk op de muziek mee bewegen. Door mijn inleiding krijgen de
leerlingen ook een idee hoe piraten vroeger leefde.
Ik heb gemerkt dat de leerlingen het leuk vinden om Engelse liedjes te
zingen. Op deze manier sluit ik aan bij de belevingswereld van de
leerlingen.
Ook vinden de leerlingen het leuk om creatief bezig te zijn.

De leerlingen blijven zitten hoe ze altijd zitten. De opstelling van de tafels
is twee aan twee. Ik heb hiervoor gekozen dat het hetzelfde blijft, zodat
er niet veel geschoven hoeven te worden. Ik heb gemerkt als er ineens
wat veranderd in de klas dat dat onrust brengt.
Wanneer de leerlingen gaan zingen, moeten zij van mij achter hun tafel
staan. Zittend zingen gaat moeilijker.
Voor de rest heb ik alleen het digi bord nodig om de karaoke versie op te
laten draaien.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

LESOPBOUW
TIJ
D
-Min
INLEIDING
+ Verwachtingen /
doelen duidelijk
maken

5

ACTIVITEIT
Wat doe ik? Wat doen de leerlingen?
Als opening vertel ik de leerlingen een verhaal over
piraten. Hoe het allemaal vroeger aan toe ging.
Uiteindelijk wil ik dat de leerlingen zich voorstellen dat
ze zelf piraten zijn en dat we met zijn alle op een schip
zitten. Op een schip werd vroeger veel gezongen en
daarom gaan wij dat ook doen.
We gaan ook wat liedjes zingen die de leerlingen al
kennen om hun stembanden op te warmen.

KERN
Kern
Houd rekening met:
Ik ga mijn lied in één keer aanleren aan alle leerlingen.
LESSTOF
Als eerste begin ik met de Engelse versie.
+ Welke informatie
Bij het aanleren maak ik gebruik van de
komt aan bod, in
weggeefmethode. Ik begin met zingen met het refrein.
welke volgorde en
Wanneer de leerlingen dit door hebben mogen ze mee
aan wie?
zingen. Wanneer iedereen zing neem ik de tekst door
+ Hoe maak ik de
met de leerlingen. Dit ga ik ook doen met het couplet.
lesstof toegankelijk
Wanneer de leerlingen die ook onder de knie hebben,
en overzichtelijk?
begin met een nieuw couplet.
+ Welke vragen stel
ik en aan wie?
Uiteindelijk ga ik over op het Nederlands. Op het zelfde
+ Heb ik goed voor
liedje, mogen de leerlingen uiteindelijk zelf een tekst
ogen wat ik met deze
bedenken.
les wil bereiken?
+ Pendelen tussen
Wanneer iedereen een tekst heeft bedacht gaan we die
leerstof, leerling en
allemaal een keer zingen.
leefwereld.
WERKVORMEN
Werkvorm
+ Welke werkvormen
De werkvorm die ik gekozen heb is zingen. Maar ook
kies ik en voor wie?
ben je bezig met het bewegen. In het begin moeten de
+ Hoe zorg ik voor
leerlingen luisteren naar de muziek, maar ze zijn niet
voldoende variatie in
specifiek bezig met wat voor instrumenten er in het
werkvormen?
muziek stuk zitten. De leerlingen moet de melodie door
BEGELEIDING
hebben.
+ Welke positieve
De versies zet ik voor de zekerheid nog even op het
kenmerken zijn er en
bord.
hoe speel ik daar op
in?
Begeleiding
+ Hoe speel ik in op
In het begin met het aanleren van het liedje ben ik veel
onderwijsbehoeften?
begeleidend bezig.
+ Hoe cluster ik de
Wanneer de leerlingen zelf de tekst gaan bedenken, laat
kinderen in groepen.
ik ze los en help alleen waar nodig is.
+ Hoe stimuleer ik de
De leerlingen werken dan twee aan twee.
motivatie van
leerlingen?
+ Hoe geef ik
feedback aan
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

Vorm
ISK

leerlingen?
GROEPS
MANAGEMENT
+ Wat kan ik al
voorzien en hoe
reageer ik daarop
+ Beurtverdeling
+ Pakken en
opruimen materialen
+ Regels, afspraken
KLAAR / NIET
KLAAR
+ Wat kan een
leerling doen als hij
klaar / niet klaar is?

Groepsmanagement
Ik hanteer de regels die al in de groep aanwezig zijn.
Tijdens dat de leerlingen een tekst gaan bedenken, kan
het wat rumoeriger zijn. Ik hoop alleen niet dat dit uit de
hand loopt.

Wanneer leerlingen al eerder klaar zijn dan de rest,
mogen ze nog een couplet bedenken. Wanneer ze dat
ook hebben gedaan, mogen ze zelf kiezen wel couplet
ze willen gebruiken.
Als het echt te lang duurt mogen ze de andere
leerlingen helpen.

AFSLUITING
+ Hoe bespreek ik de
les na?
+ Hoe controleer ik of
leerlingen de doelen
hebben bereikt?
+ Hoe evalueer ik de
les met de
leerlingen?
OVERGANG
+ Hoe zorg ik voor
een overgang naar
de volgende les?

Ter afsluiting zingen we alle versies achter elkaar.
Ik vraag aan de leerlingen wat ze van mijn les vonden.
Tijdens het zingen van de versies kan ik kijken of mijn
doel behaald is.

n.v.t.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014