Agnus Dei

Soprano

Tenor

David Phelps

& b 44

∑

V b 44 ˙ .
Ag

S

&b

T

Vb w
&b

T

Vb ˙

S

T

&b

Pe

S

T

-

&b

na

qui

re

-

no - bis.

cca - ta

∑
˙

no

-

˙.

Ag

Ag

∑

˙

˙

bis

pa

w
-

cem.

-

∑
w

nus

re

no - bis.

Mi

Dei,

qui

∑

∑

Ag

-

God,

w

toll - is.

∑

œ œ œ
œ

œ
nus

Dei

˙.

œ w

Œ œ

se -

∑
œ

˙.

˙.

∑

-

∑

nus

of

œ

˙.

w

Lamb

∑

w

œ

˙.

˙

e - cca - ta

∑

Dei,

˙

∑
œ

œ w
-

-

˙.

∑
˙.

mun - di.

Pe

∑

-

∑
œ

˙.

∑
Ó

œ w

w

w

∑

œ ˙.

∑

toll - is.

se - re

˙

∑

-

œ

∑

œ ˙.

˙

-

Mi

∑

∑
œ

∑

∑

Vb ˙

Dei,

˙.

di.

∑

V b ˙.

˙.
∑

w

∑

re

nus

∑

w

∑

mun

S

œ

-

∑

∑

œ œ œœ
˙.

Ag -

take

nus

Dei,

do -

œ
a -

2
S

&b w

œœœœœ œ ˙
b

œ
V
way

T

sins

qui

S

-

toll

-

Vb Œ œ

œ œ œœ˙
.

&b ˙

Ó

Vb ˙

Ó

-

œ œ œ. œ w
J

Ó
œ w

on

T

S

&b w

world.

T

S

T

Vb Ó

œ

Lamb

of

God,

the

world.

come

and

come

and

˙

take

n˙.

take

˙.

œ. œ œ œ œ ˙
.
J

bis.

˙.

w

b˙.

˙

Vb ˙

w
God,

˙

&b ˙

œ

w

of

Have

-

˙

Ó

˙

Ó

œ ˙

˙.

œ w

a - way

sins

˙.

a - way

w
w

˙.

œ

b˙.

œ

Lamb

of

God,

Lamb

of

˙

˙

grant

us

peace.

w

˙.

no - bis.

œ ˙.

œ

œ ˙.

the

˙.

Œ

of

of

peace.

on us.

sins

Lamb

us

∑

of

God,

grant

have

œ ˙.

- cy

Mi - se - re - re

œ w

œ

˙.

œ

Œ œ œ œ œ. œ w
J
mer

of

w

Please

˙

Lamb

œ œ

˙.

mun - di.

‰œœœœœœœ ˙

us.

of

Lamb

world.

˙.

no

˙.

the

Pe - cca - ta

cy

w

˙

of

Mi - se - re - re

S

˙

is.

˙.

&b w

mer

T

œ

˙.

Agnus Dei

œ

œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
God

please

God

please

j
œ w
.
.
œ
œ
œ
J
œœ
œ œ œ . œJ œ . œ ˙
J
Oh

pre - cious ho - ly one,

œ œ œ

Oh

pre - cious ho - ly one,

hear our

3

S

T

˙.
b
V
ear

S

T

Œ œ

&b Ó

&b ˙

œ œ œ

Oh

hear

œ

-

˙.

j
œ ˙
.
.
œ
œ
œ
œ
J
œ

œ

œ œ œ . œJ œ . œ ˙
J

˙

Lamb

of

God!

œ œ

pre - cious

For we

find

our on - ly hope

in

the

pre - cious

œ œœ w

n˙.

˙.

œ œœ w

w

&b

∑

∑

∑

T

Vb

∑

∑

∑

S

&b

∑

Vb

∑

S

˙.
&b
˙.
b
V
ta

T

ta

œ

˙.

Ag

w

mun - di.

Œ

Ó

b˙.

-

Ag

-

œ

w

œ

Dei,

nus

Dei,

nus

w

w
œ œ œ œ œJ œ œ œ ˙
J

Pe

˙

the

S

T

˙

in

w

˙

˙

our on - ly hope

œ nœ œ w

God!

˙

find

b˙.

of

œ œ

3

our prayer. For we

nest prayer.

Lamb

˙
b
V

Agnus Dei

-

cca - ta - mun - di.

œ w

˙.

qui

qui

˙.

œ w

pe

toll - is

pe

toll - is

n˙.

˙.

œ

w
w

˙.

œ
-

cca -

-

cca -

œ

œ

˙.

Ag

b˙.

-

nus

œ

Dei,

Ag

-

nus

Ag

-

nus

Dei,

Ag

-

nus

˙.

œ

4
S

T

S

T

&b

œ œ œ
œ

˙

Agnus Dei

˙

˙

˙

˙

Dei

do - na

no

-

bis

˙

pa

˙

-

cem.

Dei

do - na

no

-

bis

pa

-

cem.

œ œ œ
œ
Vb
&b ˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

Please

˙

come

˙

and

Please

come

and

˙

˙.

œœ w

˙.

˙

˙.

œœ w

œœ w

˙.

œœ w

˙

grant

us

˙

peace.

grant

us

peace.

˙
b
V

˙

˙

˙

Ó
Ó