ป˜ญหาการบร�โภค

ไฟโตนิ ว เทร� ย นท

คุณบร�โภคผักผลไมŒเพียงพอต‹อการเสร�มสุขภาพแลŒวหร�อยัง?

งานว�จัยล‹าสุดพบว‹าคุณยังบร�โภคผักผลไมŒไม‹เพียงพอ จากรายงานไฟโตนิวเทร�ยนทโลกโดยสถาบันสุขภาพนิวทร�ไลท เผยใหŒเห็นช‹องว‹างในการ
บร�โภคผักผลไมŒของคนทั่วโลก ซ�่งส‹งผลกระทบต‹อระดับไฟโตนิวเทร�ยนทที่ร‹างกายควรไดŒรับและยังส‹งผลต‹อการมีสุขภาพที่ดีดŒวย

ป˜ ญ หา

อุ ป สรรค

ผูŒใหญ‹ส‹วนมากรับประทานผั กผลไมŒไ ม‹ เ พี ย งพอ
ตามปร�มาณที่แนะนำ

การบร� โ ภคผั ก ผลไมŒ ใ หŒ ไ ดŒ ต าม ปร� ม าณ ที ่ แ นะนำ
และมีค วามหลากหลาย เปš นป˜ ญ หาในหลายภู มิ ภ าคของโลก

3 ใน 4

ปร�มาณที่แนะนำ

ของผู Œ ใ หญ‹ ทั่ ว โลก

ไม‹รับประทานผักผลไมŒ

ปร�มาณที่บร�โภคจร�ง

ตามปร�มาณที่องคการอนามัยโลก (WHO)
แนะนำ คือ อย‹างนŒอยวันละ 5 หน‹วยบร�โภค
(หร�อ 400 กรัม)1
ผูŒใหญ‹ส‹วนมากยังตŒองบร�โภคผักผลไมŒอย‹างนŒอย

ช‹องว‹างทางโภชนาการ

อุ ป สรรคที่มีผลต‹อการบร�โภคผั ก ผลไมŒ จากทั่วโลก

2 เท‹า

ของปร�มาณที่บร�โภคประจำวัน

ช�ว�ตที่วุ‹นวาย

เพือ่ ใหŒเปšนไปตามคำแนะนำขององคการอนามัยโลก

คุ ณ รู Œ ห ร� อ ไม‹ …

การหามาไดŒ

ราคา

ภูมิประเทศ

วัฒนธรรม
การบร�โภค

ไฟโตนิ ว เทร� ย นท - สารประกอบอิ นทร� ย ที ่ พ บในพื ช สามารถช‹ ว ยเสร�ม
สุ ข ภาพตา กระดู ก ขŒ อ ต‹ อ และ หั ว ใจ รวมทั ้ ง ยั ง สนั บสนุ นการทำงาน
ของ ระบบภู ม ิ ค ุ Œ ม กั น และ สมอง อี ก ดŒ ว ย

ผัก ผลไมŒประกอบดŒวยไฟโตนิ วเทร� ย นท ท ี ่ ใหŒ
ประโยชนมากมายต‹อสุข ภาพ
นั่น คือเหตุผ ลที่คุณควรรั บ ประทานผั กผลไมŒ
และแต‹งแตŒมมื้ออาหารของคุ ณ ใหŒ ม ี สี สั น
ตามปร�มาณที่แนะนำต‹อวั น

=

ผลลั พ ธ

ขั้น ตอนง‹ายๆ เพื่อเพิ่มปร� ม าณ และ ความหลากหลาย ของไฟโตนิ ว เทร� ยนท ใ นการบร� โ ภคของคุ ณ

5

ผลิตภัณฑ
เสร�มอาหาร

หน‹ ว ยบร� โ ภค

กผลไมŒหลากสีสัน อย‹างนŒอย
1 รั5บหน‹ประทานผั
วยบร�โภค (400 กรัม) ต‹อวัน

ที่มีสารสกัด
จากพืช

ค‹าใหŒมื้ออาหารของคุณ
2 เพิดŒว่มยผัคุณกผลไมŒ
ที่หลากหลายเพื่อใหŒไดŒ
ประโยชนต‹อสุขภาพรอบดŒาน

่อไม‹สามารถบร�โภคไดŒเพียงพอ
3 เมืควรพิ
จารณาผลิตภัณฑเสร�มอาหาร

ที่มีสารสกัดจากพืชเปšนตัวช‹วยของคุณ

* A Global Snapshot of Fruit and Vegetable Intake and Availability, and Implications for Phytonutrient Intakes was developed by Nutrilite using results from an analysis of fruit and vegetable intakes conducted for Nutrilite by Exponent, Inc. The analysis of fruit and vegetable
intakes was conducted using data from several sources: World Health Organization’s (WHO) World Health Survey (WHS), the Global Environment Monitoring System - Food Contamination Monitoring and Assessment Programme (GEMS/Food) and the Food and Agriculture
Organization’s (FAO) Supply Utilization Accounts (SUA) and Food Balance Sheets. All implications and inferences presented in this report were prepared by Nutrilite and represent the opinions of Nutrilite.
United States);
South/Central America (e.g. Mexico); South America (e.g. Brazil); Southern Europe/Mediterranean (e.g. Italy); Western Europe (e.g. Germany); Northern Europe (e.g. Sweden); Eastern Europe (e.g. Russia);
Asia (A) (e.g. China and India); Asia (B) (e.g. Japan and Korea); Northern Africa/Middle East (e.g. Morocco); Central Africa (A) (e.g. Cameroon); Central Africa (B) (e.g. Nigeria); Southern Africa (e.g. South Africa).
Both Asia and Central Africa were separated by GEMS into two clusters.
1. Hall JN, Moore S, Harper SB, Lynch JW. Global variability in fruit and vegetable consumption. Am J Prev Med. 2009; 36(5):402–409.