BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengetahui format penulisan catatan. Menyampaikan catatan dairi dengan sebutan, intonasi dan gaya pengucapan yang betul. Mengetahui isi-isi penting dalam catatan. Menyusun catatan dengan ayat yang ringkas, padat dan tepat.

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

1

A. Lisan: Catatan Mendengar dan bertutur

• Pelajar secara Teks catatan berkumpulan mewakilkan seorang pelajar menyampaikan catatan dairi melalui sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang tepat. • Mendengar mencatat kandungan. dan isi

• Memberi penilaian terhadap isi-isi penting dalam cacatan. • Melaporkan hasil penilaian.

B. Pemahaman: Teks Catatan

Membaca dan Memahami

Memahami isi-isi atau • Membaca kuat - BM MB 3 maklumat dalam teks. NBD bahan catatan dengan sebutan, Menyusun isi-isi intonasi dan gaya - Teks mengikut urutan. Catatan pembacaan yang baik. Menakul isi tersurat senyap dan tersirat yang • Membaca

Menjana idea Menyusun mengikut keutamaan

1

terkandung dalam teks.

untuk memahami isi / idea yang terdapat dalam petikan. • Aktiviti kumpulan: membuat rumusan isi-isi penting. • Menjawab soalan pemahaman menggunakan bahasa yang gramatis.

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Tatabahasa : Golongan Kata 1. Frasa Nama i. Kata nama khas ii. Kata nama am iii. Kata nama terbitan iv. Unsur binaan frasa nama B. Penulisan:

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Pengetahuan Bahasa

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN Mencirikan maklumat

2

Mengenal pasti kata • Membaca bahan - BM MB 3 nama dan jenisnya. NBD cetak. Membezakan kata • Aktiviti kumpulan - BM PMR nama am dan khas. (Malaysia) menyenaraikan kata nama yang termuat - Cd-Rom Mengenali proses dalam bahan cetak pembentukan kata Tatabahas nama terbitan. a CD – • Menyenaraikan Multimedi nama benda yang Mengenal pasti bentuk a) terdapat di kawasan kata nama. Malaysia sekolah. Menggunakan kata Mengkategorikan nama dalam ayat • kata nama. dengan betul. • Aktiviti bertulis. saran – BM MB 3

Menulis

Memahami

format • Sumbang

Menjana idea

2

karangan Fakta / Rencana

penulisan Rencana.

Fakta

atau

menyatakan penting.

isi-isi NBD

Keratan • Melengkapkan peta akbar Menyatakan isi-isi minda dengan penting berkaitan perkataaan yang dengan tajuk yang sesuai untuk diberikan. dijadikan pendahuluan, isi dan Menyusun isi-isi penutup. mengikut keutamaan. Menulis karangan mengikut format Fakta atau Rencana dengan tepat. • Aktiviti kumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan.

Menyusun mengikut keutamaan

Membentangkan hasil perbincangan.

• Aktivit bertulis.

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Tatabahas a: Kata Ganti Nama

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Pengetahuan Bahasa

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN Mengkategori kan kata ganti nama.

3

(a) KGN Diri 1. KGN Diri

Mengasingkan dan • Aktiviti berkumpulan - BM MB 3 membeza-kan jenisNBD (menyediakan dialog jenis kata ganti nama dan melakonkan). diri. - BM TB • Main peranan PMR Melengkapkan ayat berlakon perbualan (Malaysia dengan kata ganti dua sahabat di ) nama diri yang padang permainan.

3

Pertama 2. KGN Diri Kedua 3. KGN Diri Ketiga (b) KGN UMUM (c) KGN Tanya 1. siapa 2. mana 3. apa 4. bila 5. bagaimana 6. mengapa (d ) KGN Tunjuk

sesuai / sepadan. Menggunakan ganti nama dalam ayat yang tepat.

• Mengenal pasti dan menyenaraikan kata ganti yang digunakan dalam lakonan tersebut. • Melengkapkan ayat dengan ganti nama sesuai. teks/ kata yang

- Cd-Rom Tatabahas a BM (CD – Multimedi a) Malaysia

A.
ini B.

itu

2. Menulis Mengenali kata pangkal ayat dan beberapa kata lain yang tiada makna yang patut digugurkan. Mengetahui dan memahami terdapatnya cakap ajuk dan ayat pasif dalam teks klasik. Mengetahui makna perkataan klasik. Memindahkan ayat klasik yang pendik Kamus • Mengarisi kata bahasa pangkal ayat dan klasik kata lain yang patut dibuang. • Mengarisi cakap ajuk dan ayat pasif yang terdapat dalam ayatayat pendik. • Mencari perkataan dengan kamus makna klasik merujuk

Memodenka n Karangan i. ata pangkal ayat ii. engenalan iii. t eknik memodenkan p k

• Memindahkan keseluruhan ayat.

4

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Peribahasa : Simpulan Bahasa i. Angkat kaki ii. Atas pagar iii. Batu loncatan iv. Buat helah v. Curi tulang vi. Gila pangkat vii. Mandi peluh viii. Tanda mata Zaman atom

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Pengetahuan Bahasa

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN - BM MB 1 NBD Peribahasa Sekolah Menengah , NBD

CATATAN Membanding kan makna perkataan dgn simpulan bahasa

4

Mengetahui makna • Aktiviti berkumpulan setiap perkataan yang (mencari makna digunakan dalam perkataan melalui simpulan bahasa kamus). dengan merujuk • Mengaitkan situasi kamus. kehidupan dengan simpulan bahasa. Mengetahui makna simpulan bahasa. • Aktiviti menulis.

• Melakar simpulan - lembaran bahasa dalam teks bentuk lukisan untuk menggambarkan maknanya pelajar memilih sebuah simpulan bahasa pelajar membuat penanda buku. Tugasan boleh disediakan menggunakan komputer

Kerja projek: membuat penanda buku

5

B. Penulisan: Surat Kiriman Surat Kiriman Rasmi ( Permohonan / Rayuan )

Menulis

Mengetahui format • Berbincang penulisan surat rasmi. dengan kawan untuk melengkapkan peta Menyusun maklumat minda format surat. berdasar-kan tujuan • Aktiviti surat. berpasangan untuk membincangkan isiMenulis surat isi penting surat. permohonan kepada • Menyusun isi institusi berkenaan. mengikut keutamaan. • Menulis isi-isi menggunakan ayat yang gramatis. (Tugasan ini boleh disediakan dengan menggunakan komputer)

BM MB 3 NBD

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN A. Tatabahasa : Kata Kerja i. Kata kerja transitif ii. Kata kerja tak transitif iii. Kata kerja pasif iv. Binaa

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Pengetahuan Bahasa

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN - BM MB 2NBD BM TB PMR (Malaysia)

CATATAN

5

Mengenal pasti kata • Aktiviti kumpulan kerja dan jenisberdasarkan situasi jenisnya. yang diberikan pelajar melakonkan Membezakan kata kerja situasi. transitif dan tak transitif • Menyenaraikan kata kerja yang terdapat Menggunakan kata dalam lakonan. kerja dalam ayat (kumpulan lain) dengan gramatis. Mengenal kata Bantu • Berbincang

TATABAHASA (CD – Multimedi a) dengan Malaysia

6

n frasa kerja v. Kata bantu

dan jenisnya serta mengetahui fungsinya

guru mengetahui kata kerja ayat.

untuk fungsi dalam

• Aktiviti bertulis. B. Penulisan: Meringkask an karangan Menulis Mengenal pasti idea • Membaca pantas - BM MB 3 utama/isi-isi penting. NBD (skimming) untuk memahami Menyusun maklumat keseluruhan idea. mengikut keutamaan. Sumbang saran Mengolah maklumat • untuk menyatakan secara koheren untuk idea utama/ isi-isi tujuan membuat penting. ringkasan. Membuat ringkasan. • Berbincang untuk menyusun idea mengikut urutan. Membentangkan hasil perbincangan.

A. Lisan:
Jenis Puisi Pantu

Mendengar dan bertutur

6

n

Melafazkan pantun • BM MB 3 Mendengar dengan sebutan, pembacaan pantun NBD intonasi dan gaya menerusi pita pengucapan yang rakaman guru. menunjukkan • Aktiviti penghayatan. kumpulan/ individu Menyatakan maksud pelajar melafazkan perkataan. pantun secara berirama (boleh juga dinyanyikan). HURAIAN PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI RUJUKAN CATATAN

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

7

Menghuraikan pantun.

maksud •

Membina buku skrap. (kumpulan)  Pelajar mengutip • Menyampaikan pantun. karya hasil perbincangan  Tugasan ini kepada kelas. disediakan dengan menarik menggunakan komputer B. Puisi - Puisi Lama Pengetahuan Bahasa

Berbincang dalam kumpulan untuk menulis beberapa pengajaran daripada pantun.

6

Pantun •Definisi pantun •Fungsi pantun •Ciri-ciri pantun •Bentuk pantun •Jenisjenisnya

Mengenal pasti ciri-ciri • BM MB 3 Mendengar yang terdapat dalam pembacaan pantun NBD puisi pantun menerusi bahan rakaman. Mengetahui peranannya dalam • Melepaskan masyarakat Melayu. pantun secara berkumpulan / Mengetahui unsur Individu bergilir-gilir. ketertiban, keindahan, dan kehalusan bahasa • Berbincang dalam serta unsur-unsur kumpulan untuk dalaman yang menyatakan maksud menyorot aspek keseluruhan pantun kebudayaan, Mencipta pantun kemasyarakatan dan • berdasarkan tema kemanusiaan. yang diberikan. Menyatakan maksud perkataan • Aktiviti bertulis. Menghuraikan pantun. maksud

8

A. Tatabahasa : Binaan Ayat

Pengetahuan Bahasa

Mengetahui perkataan Memahami ayat.

makna maksud

7
BULAN / MINGG U

Kata hampir sama makna

Aktiviti kumpulan dengan mencari makna setiap perkataan dengan merujuk kamus. Mencatat makna perkataan tersebut.

- BM MB 3 NBD BM TB PMR (Malaysia)

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN Membina ayat yang pelbagai berdasarkan perkataan yang diberikan untuk menjelaskan makna

CADANGAN AKTIVITI Wakil setiap kumpulan membina dua ayat yang berbeza daripada kata yang sama bagi menjelaskan maknanya dipapan tulis. Aktiviti bertulis.

RUJUKAN TATABAHASA (CD – Multimedi a) Malaysia

CATATAN

7

B. Pemaham an: Teks: Perbincangan / Pendapat

Membaca dan memahami

Mengutip isi-isi dan • Membaca kuat teks - BM MB 3 maklumat penting dengan gaya dan NBD dalam teks. intonasi yang betul. Memahami makna • Membaca senyap perkataan yang sukar untuk memahami dengan merujuk teks. kamus. • Mencari makna Menyusun maklumat/ perkataan dengan isi peranggan demi merujuk kamus. perenggan. • Aktiviti kumpulan Menjawab soalan untuk mengutip isi-isi

9

pemahaman.

penting. • Aktivit bertulis.

A. Tatabahasa : Kata Adjektif i. Jenis-jenis kata adjektif ii. Binaan frasa adjektif iii. Kata penguat iv. Kata sendi

Pengetahuan Bahasa

8

Mengenali kata adjektif • Membaca teks/ dan jenisnya. keratan akhbar yang mengandungi kata Mengenali penanda adjektif. kata adjektif. Menggunaan kata • Menyenaraikan kata adjektif (aktiviti adjektif dalam ayat kumpulan). dengan tepat.

- BM MB 3 NBD BM TB PMR (Malaysia)

TATABAHASA Mengenali kata • Menganalisis binaan (CD – kata adjektif. penguat dan jenisnya. Multimedi a) Mengenali kata sendi • Aktiviti bertulis. Malaysia dan fungsinya keratan akhbar RUJUKAN CATATAN Menjana idea Menyusun mengikut

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN B. Pemaham an: Teks:

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Membaca dan memahami

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

8

Mengutip isi-isi dan • Membaca kuat teks BM MB 3 maklumat penting dengan gaya dan NBD dalam teks. intonasi yang betul. Teks

10

Perbincanga / Pendapat

Memahami makna • Membaca senyap perbincanga perkataan yang sukar untuk memahami n / pendapat dengan merujuk teks. kamus. • Mencari makna Menyusun maklumat/ perkataan dengan isi peranggan demi merujuk kamus. perenggan. • Aktiviti kumpulan Menjawab soalan untuk mengutip isi-isi pemahaman. penting. • Aktivit bertulis.

keutamaan

9

A. Tatabahasa : Binaan & Pola Ayat Dasar i. Subjek dan Predikat ii. Pola ayat dasar a. Fras a Nama+ Frasa Nama b. Fras a Nama + Frasa Kerja c. Fras a Nama + Frasa Adjektif d. Fras a Nama+ Frasa Sendi

Pengetahuan Bahasa

Mengenal pasti bahagian subjek dan predikat. Membezakan pola-pola ayat dasar Menentukan dan mengasingkan Binaan ayat kepada subjek dan predikat berdasarkan pola ayat. Mengenal pasti susunan ayat biasa dan songsang. Menulis lengkap. ayat yang

• Membaca teks - BM MB 3 daripada keratan NBD akhbar/ majalah. - BM TB • Meneliti ayat yang PMR dibaca. (Malaysia) • Menganalisis binaan ayat - subjek dan TATABAHASA predikat. (CD – • Meneliti susunan Multimedi ayat. a) Malaysia • Aktiviti bertulis.

11

B. Memodenka n Karangan i. B ahasa Istana ii. p engenalan iii. t eknik memodenk an BULAN / MINGG U

Menulis

Mengenali bahasa istana dalam teks dan mengekalkannya

Mengarisi bahasa - Kamus bahasa istana yang mesti klasik dikekalkan.

Menggugurkan kata • Mengarisi kata pangkal ayat dan pangkal ayat dan beberapa kata lain kata lain yang patut yang tiada makna dibuang.

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengetahui dan memahami terdapatnya cakap ajuk dan ayat pasif dalam teks klasik. Mengetahui makna perkataan klasik. Memindahkan ayat klasik yang pendik

CADANGAN AKTIVITI • Mengarisi cakap ajuk dan ayat pasif yang terdapat dalam ayatayat pendik . • Mencari perkataan dengan kamus makna klasik merujuk

RUJUKAN

CATATAN

9

• Memindahkan

keseluruhan ayat. Kerja projek: penanda buku

10

Peribahasa : Perumpamaan i. Bagai air titik ke batu ii. Bagai aur di atas bukit

Pengetahuan Bahasa

Mengetahui • Mencari makna - BM MB 3 kepentingan perkataan dalam NBD peumpamaan dalam kamus. masyarakat Melayu. • Berbincang Peribahas - teguran untuk mengaitkan a Sekolah - nasihat makna perkataan Menengah - keindahan

12

iii. Bagai ayam naik ke surau iv. Bagai enau dalam belukas, melepaskan pucuk masingmasing v. Bagai menelan mastika embun vi. Bagai si rabun memimpin si buta vii. Bagai tikus membaiki labu viii. Seperti ikan dalam belat Seperti kijang lepas ke rimba BULAN / MINGG U KECEKAPAN / KEMAHIRAN Menulis

bahasa

dengan situasi.

, NBD

memahami makna • Menyusun perkataan yang dipilih makna mengikut dalam sesebuah situasi yang perumpamaan. difahami. menghubungkaitkan • situasi dengan makna • perumpamaan. Memberi perumpamaan. makna Aktiviti bertulis. Melakar perumpamaan dalam bentuk lukisan untuk menggambarkan maknanya.

Kerja Projek: Membuat penanda buku Pelajar memilih satu perumpamaan untuk dilukis.  Tugasa n disediakan menggunakan komputer 

TAJUK / ISI PELAJARAN B. Penulisan: Surat Kiriman Surat Kiriman Tidak Rasmi

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengetahui format penulisan surat tidak rasmi. Menyusun maklumat berdasar-kan tujuan surat.

CADANGAN AKTIVITI • Berbincang dengan kawan untuk melengkapkan peta minda format surat. • Aktiviti berpasangan untuk membincangkan isi-

RUJUKAN BM MB 3 NBD

CATATAN

10

13

( Untuk Keluarga )

Menulis surat kepada institusi berkenaan.

isi penting surat. • Menyusun isi mengikut keutamaan. • Menulis isi-isi menggunakan ayat yang gramatis. (Tugasan ini boleh disediakan dengan menggunakan komputer)

11

A. Tatabahasa : Kata Tugas i. Perihal Kata o Kat a Arah o Kat a perintah o Kat a seru o Kat a nafi o Kat a pemeri

Pengetahuan Bahasa

ii. Perihal Ayat o Aya t Arah o Aya t perintah o Aya t seru

Mengetahui jenis kata • Mengutip kata tugas (Arah, perintah, keterangan, perintah, seru, nafi dan pemeri ) seru dan nafi dalam petikan. Memahami fungsi katakata ini dalam ayat. • Aktiviti kumpulan membina ayat untuk Menggunakan katamenjelaskan kata ini dalam ayat penggunaan kata dengan tepat mengikut tugas dalam ayat. fungsinya. • Permainan bahasa: kata tersembunyi. (rujuk lampiran 1)

- BM MB 3 NBD BM TB PMR (Malaysia)

TATABAHASA (CD – Multimedi a) Malaysia

14

o Aya t nafi o Aya t pemeri

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN B. Penulisan: Meringkas kan karangan

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN Menyatakan idea secara keseluruhan. Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Membina berdasarkan penting. Meringkaskan karangan. ayat isi-isi

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

BM MB 3 • Berbincang untuk mengutip isi- NBD isi penting. • Mencatat penting kertas. isi-isi dalam

11

• Membentangkan hasil perbincangan. • Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat.

15

A. Lisan: Jenis Puisi Syair

Mendengar dan bertutur

Melafazkan puisi • BM MB 3 Mendengar dengan sebutan, pembaca-an puisi NBD intonasi dan gaya menerusi pita pengucapan yang rakaman guru. menunjukkan penghayatan. • Aktiviti kumpulan/ individu Menyatakan maksud pelajar melafazkan perkataan. puisi secara berirama (boleh Menghuraikan maksud juga dinyanyikan). puisi. • Berbincang Membina buku skrap. dalam kumpulan (kumpulan) untuk menulis  Pelajar beberapa pengajaran mengutip puisi. daripada puisi. karya  Tugasan ini • Menyampaikan disediakan hasil perbincangan dengan menarik kepada kelas. menggunakan komputer

12

B. Puisi Syair •Definisi syair BULAN / MINGG U

Pengetahuan Bahasa

Mengenal pasti ciri-ciri • Mendengar yang terdapat dalam pembacaan puisi syair menerusi rakaman. Mengetahui peranannya dalam masyarakat Melayu. HURAIAN PEMBELAJARAN

BM MB 3 NBD syair bahan

TAJUK / ISI PELAJARAN •Fungsi syair

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

12

Mengetahui unsur • ketertiban, keindahan,

Melepaskan syair

16

•Ciri-ciri syair •Bentuk syair •Jenisjenisnya

dan kehalusan bahasa secara serta unsur-unsur berkumpulan/Individ dalaman yang u bergilir-gilir. menyorot aspek • Berbincan kebudayaan, g dalam kumpulan kemasyarakatan dan untuk menyatakan kemanusiaan. maksud keseluruhan Menyatakan maksud syair perkataan • Mencipta syair Menghuraikan maksud berdasarkan tema syair. yang diberikan. • Aktiviti bertulis.

13

A. Tatabahasa : Binaan Ayat Kata Homograf

Pengetahuan Bahasa

Mengetahui perkataan Memahami ayat.

makna maksud

Aktiviti kumpulan dengan mencari makna setiap perkataan dengan merujuk kamus. Mencatat makna perkataan tersebut.. Wakil setiap kumpulan membina dua ayat yang berbeza daripada kata yang sama bagi menjelaskan maknanya di papan tulis. Aktiviti bertulis.

- BM MB 3 NBD BM TB PMR (Malaysia)

Membina ayat yang pelbagai berdasarkan perkataan yang diberikan untuk menjelaskan makna

TATABAHASA (CD – Multimedi a) Malaysia

17

B. Pemahaman Teks ceramah / Ucapan / Syarahan

Membaca dan memahami

Mengutip isi-isi dan • Membaca kuat teks Teks maklumat penting dengan gaya dan ceramah/ dalam teks. ucapan / intonasi yang betul. syarahan Memahami makna • Membaca senyap perkataan yang sukar untuk memahami dengan merujuk teks. kamus. • Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting.

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

13 14
A. Tatabahasa : Kata Hubung Kata hubung gabungan ii. Kata hubung pancangan a. Relatif b. Kompleme n c. Keterangan iii. Kata hubung berpasangan i. Pengetahuan Bahasa

Menyusun maklumat/ • Aktivit bertulis. isi peranggan demi perenggan. Menjawab pemahaman. soalan - BM MB 3 NBD BM TB PMR (Malaysia)

Mengenali kata hubung • Menyenaraikan dan fungsinya. semua jenis kata hubung yang Membezakan jenis kata terdapat dalam teks. hubung dalam • Mengkategorikan pembinaan ayat. kata hubung mengikut fungsinya. menggunakannya dalam penulisan ayat • Melengkapkan yang gramatis. ayat menggunakan kata hubung. • Aktiviti bertulis.

TATABAHASA (CD – Multimedi a) Malaysia

18

- keratan akhbar B. Penulisan: karangan Syarahan / Ucapan / Ceramah Menulis Memahami format • Sumbang saran – BM MB 3 penulisan Karangan menyatakan isi-isi NBD yang dipelajari. penting. Menyatakan isi-isi • Melengkapkan peta minda dengan penting berkaitan perkataaan yang dengan tajuk yang sesuai untuk diberikan. dijadikan pendahuluan, isi dan Menyusun isi-isi penutup. mengikut keutamaan. Menulis karangan mengikut format dengan tepat. • Aktiviti kumpulan menyusun isi-isi mengikut keutamaan. • Membentangkan hasil perbincangan.

BULAN / MINGG U

• Aktivit bertulis. TAJUK / ISI PELAJARAN KECEKAPAN / KEMAHIRAN HURAIAN PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI RUJUKAN CATATAN

19

A. Tatabahasa : Susunan Ayat i. Susunan biasa Ii. Susunan songsang

Pengetahuan Bahasa

Mengenal pasti bahagian subjek dan predikat. Membezakan pola-pola ayat dasar Menentukan dan mengasingkan Binaan ayat kepada subjek dan predikat berdasarkan pola ayat. Mengenal pasti susunan ayat biasa dan songsang.

• Membaca teks - BM MB 3 daripada keratan NBD akhbar/ majalah. - BM TB • Meneliti ayat yang PMR dibaca. (Malaysia) • Menganalisis binaan ayat - subjek dan TATABAHASA predikat. (CD – • Meneliti susunan Multimedi ayat. a) Malaysia • Aktiviti bertulis.

15
B. Memodenka n Karangan i. kata pangkal ayat / Bahasa Istana ii. penge nalan iii. teknik memoden kan Menulis

Menulis lengkap.

ayat

yang Kamus • Mengarisi kata bahasa pangkal ayat dan klasik kata lain yang patut dibuang. • Mengarisi cakap ajuk dan ayat pasif yang terdapat dalam ayatayat pendek . • Mencari perkataan dengan kamus makna klasik merujuk

Mengenali kata pangkal ayat dan beberapa kata lain yang tiada makna yang patut digugurkan. Mengetahui dan memahami terdapatnya cakap ajuk dan ayat pasif dalam teks klasik. Mengetahui makna perkataan klasik. Memindahkan ayat klasik yang pendek.

• Memindahkan keseluruhan ayat.

20

A. Peribahasa : Perambahan Brunei

Pengetahuan Bahasa

16

i. ii. iii.

Amas tampawan Ayam sigun Capak pahang KECEKAPAN / KEMAHIRAN

Memahami makna • Mencari makna perkataan Melayu makna perkataan Peribahasa Brunei dengan merujuk Sekolah Melayu Brunei kamus. Menengah dengan merujuk , kamus. Mengetahui padanan NBD kata Melayu Brunei • Perbincangan dalam dengan Bahasa Melayu kumpulan untuk baku. meramalkan makna perambahan Brunei. HURAIAN PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI RUJUKAN CATATAN

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN iv. v. vi. vii. viii. ix. Inda menulus tangga Jahat rasa Kalang (h) ati Lamah liat Luncit dua sapanggala n Saangkatangkat (h) ati

16

Mengetahui • Melengkapkan teks / kepentingan ayat dengan perambahan Brunei perambahn Brunei. bagi bangsa Melayu dalam kehidupan dan • Melakar perambahan Brunei dalam bentuk kebudayaan. lukisan atau grafik Mengetahui makna yang dapat mengperambahan Brunei. gambarkan maknanya. Kerja projek: mencipta kad  Pelajar memilih satu perambahan Brunei.  Tugasan ini boleh disediakan dengan menggunakan komputer.

21

B. Penulisan: Surat Kiriman : Surat Kiriman Rasmi ( Bantahan / Rayuan )

Menulis

Mengetahui format penulisan surat rasmi. Melengkapkan minda format rasmi. peta surat

Berbincang untuk mengenal pasti format surat rasmi berdasarkan peta minda. Sumbang saran untuk mendapatkan isi-isi penting. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. Membentangkan hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.

- BM MB 3 NBD

Menyusun isi-isi penting berkaitan tajuk. Menulis surat rasmi.

A. Tatabahasa :

17
BULAN / MINGG U

Ayat Aktif dan Ayat Pasif i. pengertian ii. Jenis ayat aktif TAJUK / ISI PELAJARAN iii. Penuka ran ayat aktif kepada ayat pasif dan sebaliknya

Pengetahuan Bahasa

Mengenali penanda • Membaca teks yang BM MB 3 binaan ayat aktif dan mengandungi ayat NBD ayat pasif. aktif dan pasif. - BM TB Membezakan ayat aktif • Menyenaraikan ayat PMR dan ayat pasif. (Malaysia) aktif dan ayat pasif.

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

17

Mengetahui teknik • Berbincang dengan menukar ayat aktif guru untuk TATABAHASA kepada ayat pasif. (CD menentukan Multimedi penanda ayat aktif Menukarkan ayat aktif a) dan ayat pasif. kepada ayat pasif atau Malaysia sebaliknya. • Menukar ayat aktif kepada ayat pasif

22

berdasarkan teknik yang diberikan. • Membuat latihan menukar ayat aktif kepada ayat pasif atau sebaliknya. B.Penulisan: Meringka skan karangan Menulis Menyatakan idea secara keseluruhan. Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Membina berdasarkan penting. Meringkaskan karangan. ayat isi-isi BM MB 3 • Berbincang untuk mengutip isi- NBD isi penting. • Mencatat penting kertas. isi-isi dalam

• Membentangkan hasil perbincangan. • Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat.

A. Lisan: Jenis Puisi Gurin dam

Mendengar dan bertutur

18

Melafazkan puisi • BM MB 3 Mendengar dengan sebutan, pembaca-an puisi NBD intonasi dan gaya menerusi pita pengucapan yang rakaman guru. menunjukkan • Aktiviti penghayatan. kumpulan/ individu Menyatakan maksud pelajar melafazkan perkataan. puisi secara berirama (boleh Menghuraikan maksud juga dinyanyikan). puisi. Membina buku skrap. (kumpulan)

23

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN  Pelajar mengutip puisi. karya  Tugasan ini disediakan dengan menarik menggunakan komputer

CADANGAN AKTIVITI • Berbincang dalam kumpulan untuk menulis beberapa pengajaran daripada puisi. Menyampaikan hasil perbincangan kepada kelas.

RUJUKAN

CATATAN

B. Puisi Gurindam •Definisi gurindam •Fungsi gurindam •Ciri-ciri gurindam •Bentuk gurindam •Jenisjenisnya

Pengetahuan Bahasa

18

Mengenal pasti ciri-ciri • - BM MB 3 Mendengar yang terdapat dalam NBD pembacaan puisi gurindam gurindam menerusi bahan rakaman. Mengetahui peranannya dalam • Melepaskan masyarakat Melayu. gurindam secara berkumpulan/ Mengetahui unsur Individu bergilir-gilir. ketertiban, keindahan, dan kehalusan bahasa • Berbincan serta unsur-unsur g dalam kumpulan dalaman yang untuk menyatakan menyorot aspek maksud keseluruhan kebudayaan, gurindam kemasyarakatan dan • Mencipta pantun kemanusiaan. berdasarkan tema Menyatakan maksud yang diberikan. perkataan • Aktiviti bertulis. Menghuraikan maksud gurindam.

24

A. Tatabahasa : Binaan ayat Kata Terbitan

Pengetahuan Bahasa

Mengetahui perkataan Memahami ayat.

makna maksud

19

Aktiviti kumpulan dengan mencari makna setiap perkataan dengan merujuk kamus. Mencatat makna perkataan tersebut.

- BM MB 3 NBD BM TB PMR (Malaysia)

Membina ayat yang pelbagai berdasarkan perkataan yang diberikan untuk menjelaskan makna

TATABAHASA (CD – Multimedi a) Malaysia

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI Wakil setiap kumpulan membina dua ayat yang berbeza daripada kata yang sama bagi menjelaskan maknanya dipapan tulis. Aktiviti bertulis .

RUJUKAN

CATATAN

19

B. Pemahaman: Dailog / Wawancara / Forum

Membaca dan memahami

Mengutip isi-isi dan • Membaca kuat teks BM MB 3 maklumat penting dengan gaya dan NBD dalam teks. intonasi yang betul. Memahami makna • Membaca senyap perkataan yang sukar untuk memahami dengan merujuk teks. kamus. • Mencari makna

25

Menyusun maklumat/ isi peranggan demi perenggan. Menjawab pemahaman. soalan

perkataan dengan merujuk kamus. • Aktiviti kumpulan untuk mengutip isi-isi penting. • Aktivit bertulis.

A. Tatabahasa : Pembentukan kata Imbuhan i. Imbuhan Awalan : (PeN-, PeR-, Pe-, Ke-, MeN-, TeR-, dan Se-) ii. Imbuhan Akhiran : (-an, -kan, -i).

Pengetahuan Bahasa

Mengetahui pembentukan kata melalui proses pengimbuhan. Mengenal pasti jenisjenis imbuhan. Mengetahui bentuk kata hasil proses pengimbuhan. Menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dalam ayat dengan tepat.

20

BM MB 3 • Menyenaraikan NBD perkataan yang menerima imbuhan - BM TB yang terdapat dalam PMR teks. (Malaysia) • Menentukan kata dasar dan golongan TATABAHA katanya. SA • Melengkapkan kata dasar dengan imbuhan awalan dan akahiran yang tepat. (CD – Multimedia ) Malaysia

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

26

iii. Imbuhan Apitan. •PeN-…-an, PeR-…-an, PeR-…-i, •MeN-…kan, MeN…-i, •di-…-kan, di-…-i, beR-…-an B. Penulisan: karangan Menulis Memahami format • Sumbang saran – BM MB 3 penulisan Karangan menyatakan isi-isi NBD yang dipelajari. penting. Keratan Menyatakan isi-isi • Melengkapkan peta akbar penting berkaitan minda dengan dengan tajuk yang perkataaan yang Rakaman diberikan. sesuai untuk jika ada dijadikan Menyusun isi-isi pendahuluan, isi dan mengikut keutamaan. penutup. Menulis karangan kumpulan mengikut format • Aktiviti menyusun isi-isi dengan tepat. mengikut keutamaan. • Membentangkan hasil perbincangan. Menjana idea Menyusun mengikut keutamaan

20

Menyambung Cerita / Cereka / keprihalan / Imiginasi

• Aktivit bertulis.

27

A. Tatabahasa : Jenis-Jenis Ayat i. Ayat penyata ii. Ayat seruan iii. Ayat tanya TAJUK / ISI PELAJARAN iv. Ayat perintah Jenis-jenis Ayat Perintah i. Ayat larangan ii. Ayat silaan iii. Ayat permintaan iv. Ayat suruhan

Pengetahuan Bahasa

21

Mengenali jenis-jenis • Meneliti jenis-jenis - BM MB 3 ayat berdasarkan ayat yang terdapat NBD maksud. dalam petikan - BM TB wawancara. Membezakan ayat-ayat PMR berdasarkan penanda. • Aktiviti kumpulan (Malaysia) membina ayat berdasarkan gambar.

BULAN / MINGG U

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

21

Mengetahui perbezaan • Membentangkan jenis ayat perintah ayat yang dibina TATABAHASA berdasarkan maksud. (CD – berdasarkan gambar. Multimedi Mengklasifikasikan ayat • Kumpulan lain a) berdasarkan situasi. memberi ulasan/ Malaysia pandangan terhadap Membina ayat ayat yang dibina. berdasarkan situasi.

28

B. Memodenka n Karangan i. kata pangkal ayat / Bahasa Istana ii. penge nalan iii. teknik memodenk an

Menulis

Mengenali kata pangkal ayat dan beberapa kata lain yang tiada makna yang patut digugurkan. Mengetahui dan memahami terdapatnya cakap ajuk dan ayat pasif dalam teks klasik. Mengetahui makna perkataan klasik. Memindahkan ayat klasik yang pendek

Kamus • Mengarisi kata bahasa pangkal ayat dan klasik kata lain yang patut dibuang. • Mengarisi cakap ajuk dan ayat pasif yang terdapat dalam ayatayat pendek. • Mencari perkataan dengan kamus makna klasik merujuk

• Memindahkan keseluruhan ayat.

A. Peribahasa : Pepata h Bangkai gajah takkan boleh ditutup dengan nyiru ii. Berani kerana benar, takut kerana salah TAJUK / ISI PELAJARAN i.

Pengetahuan Bahasa

22

Mengetahui makna • Mencari makna perkataan sukar yang Peribahas makna perkataan terdapat dalam a Sekolah yang sukar dengan pepatah. Menengah merujuk kamus. , NBD Meramalkan makna • Perbincangan dalam pepatah dengan kumpulan untuk memadankan dengan meramalkan makna situasi atau kehidupan. pepatah. Mengetahui • Melengkapkan teks / kepentingan pepatah ayat dengan bagi bangsa Melayu pepatah. dalam kehidupan dan kebudayaan.

BULAN / MINGG U

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

29

22

iii. Berani malu takut mati iv. Berapa panjang lunjur, begitu panjang selimut v. Hidup dikandung adat , mati dikandung tanah vi. Kerja bertangguh tak menjadi, kerja beransur tak bertahan vii. Mencenca ng berlandasan, melompat bertumpuan viii. Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa ix. Punggur rebah belatuk menumpang mati B. Penulisan: Surat Kiriman Menulis

Mengetahui pepatah.

makna • Melakar pepatah dalam bentuk lukisan untuk Kegiatan: Membuat kad menggambarkan maknanya. o pelajar memilih satu pepeatah. o Tugasan ini boleh disediakan dengan menggunakan komputer

Mengetahui format penulisan surat tidak

• Berbincang dengan kawan untuk

BM MB 3 NBD

30

Surat Kiriman Tidak Rasmi ( Untuk Sahabat )

rasmi. Menyusun maklumat berdasarkan tujuan surat. Menulis surat kepada institusi berkenaan.

melengkapkan peta minda format surat. • Aktiviti berpasangan untuk membincangkan isiisi penting surat.

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI • Menyusun isi mengikut keutamaan.

RUJUKAN

CATATAN

22

• Menulis isi-isi menggunakan ayat yang gramatis. (Tugasan ini boleh disediakan dengan menggunakan komputer) A. Tatabahasa : Kata Tugas i. Kata bilangan dan jenisnya Pengetahuan Bahasa Mengenali jenis kata bilangan, Kata penjodoh bilangan dan kata keterangan. Mengetahui setiap kata tersebut. Menggunakan fungsi tugas kata • Mengutip kata-kata - BM MB 3 tersebut dalam ayat NBD atau teks. - BM TB PMR • Mengklasifikasikan (Malaysia) kata tugas mengikut kategori. • membina ayat TATABAHASA

23

a.

kat a bilangan

31

tentu b. kat a bilangan tak tentu c. kat a bilangan tingkat. d. Kat a bilangan pecahan. e. Kat a bilangan himpnan f. Kat a bilangan pisahan. ii. Kata penjodoh bilangan

tugas tersebut dalam ayat dengan tepat.

meng-gunakan tugas. • Melengkapkan menggunakan tugas.

kata ayat kata

(CD – Multimedi a) Malaysia

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

32

B. Penulisan:
Meringkask an karangan

Menulis

Menyatakan idea secara keseluruhan. Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Membina berdasarkan penting. Meringkaskan karangan. ayat isi-isi

BM MB3 NBD • Berbincang untuk mengutip isi- Teks meringkas isi penting. • Mencatat penting kertas. isi-isi dalam

23

• Membentangkan hasil perbincangan. • Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat.

24

A. Lisan: Jenis Puisi Selok a

Mendengar dan bertutur

Melafazkan puisi • BM MB 3 NBD Mendengar dengan sebutan, pembaca-an puisi intonasi dan gaya menerusi pita pengucapan yang rakaman guru. menunjukkan • Aktiviti penghayatan. kumpulan/ individu Menyatakan maksud pelajar melafazkan perkataan. puisi secara berirama (boleh Menghuraikan maksud juga dinyanyikan). puisi. Berbincang Membina buku skrap. • dalam kumpulan (kumpulan) untuk menulis  Pelajar beberapa pengajaran mengutip puisi. daripada puisi. karya  Tugasan ini • Menyampaikan disediakan hasil perbincangan dengan menarik kepada kelas. menggunakan komputer

33

B. Puisi Seloka • • BULAN / MINGG U Definisi seloka Fungsi seloka

Pengetahuan Bahasa

Mengenal pasti ciri-ciri • BM MB 3 Mendengar yang terdapat dalam NBD pembacaan seloka puisi seloka menerusi bahan rakaman. Mengetahui peranannya dalam masyarakat Melayu.

TAJUK / ISI PELAJARAN • • • Ciriciri seloka Bent uk seloka Jenis -jenisnya

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

24

Mengetahui unsur • Melepaskan ketertiban, keindahan, seloka secara dan kehalusan bahasa berkumpulan/Individ serta unsur-unsur u bergilir-gilir. dalaman yang Berbincan menyorot aspek • g dalam kumpulan kebudayaan, untuk menyatakan kemasyarakatan dan maksud keseluruhan kemanusiaan. seloka Menyatakan maksud • Mencipta seloka perkataan berdasarkan tema Menghuraikan maksud yang diberikan. seloka. • Aktiviti bertulis.

25

A. Tatabahasa : Kata yang berbeza makna tetapi sama bunyinya

Pengetahua n Bahasa

Mengetahui perkataan Memahami ayat.

makna maksud

Aktiviti kumpulan dengan mencari makna setiap perkataan dengan merujuk kamus. Mencatat makna

- BM MB 3 NBD - BM TB PMR (Malaysia ) 34

Membina ayat yang pelbagai berdasarkan

perkataan yang diberikan untuk menjelaskan makna

perkataan tersebut..

Wakil setiap kumpulan membina dua ayat yang berbeza daripada kata yang sama bagi menjelaskan maknanya dipapan tulis. Aktiviti bertulis.

TATABAHAS A (CD – Multimedi a) Malaysia

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

25

B.Pemahaman: Teks Klasik

Membaca dan memahami

Mengutip isi-isi dan • Membaca kuat teks maklumat penting Lembaran iklan dengan gaya dalam teks. teks dan intonasi yang klasik betul. Memahami makna perkataan yang sukar • Membaca senyap dengan merujuk untuk memahami kamus. teks. Menyusun maklumat/ • Aktiviti kumpulan isi peranggan demi untuk mengutip isiperenggan. isi penting. Menjawab soalan • Aktivit bertulis. 35

pemahaman.
A.Tatabahasa: Jenis Ayat i. Ayat Tunggal ii. Ayat Majmuk dan jenisnya a. Ayat Majmuk Gabungan b. Ayat Majmuk Pancangan ♦ Ayat Relatif ♦ Ayat kompleme n ♦ Ayat Keteranga n c. Ayat Majmuk Campuran Pengetahuan Bahasa Mengenali jenis kata • Menyenaraikan ayathubung yang ayat yang terdapat membentuk ayat dalam teks. majmuk. • Mengkategorikan Membezakan ayat ayat mengikut jenis. majmuk relatif, berkumpulan komplemen dan • Cara menyambung ayat keterangan. tunggal menjadi ayat Membina ayat majmuk majmuk. berdasarkan kata • Menulis ayat tunggal hubung. dan ayat majmuk. Menyambung ayat mudah menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung. Menceraikan ayat majmuk menjadi beberapa ayat tunggal. - BM MB 3 NBD BM TB PMR (Malaysia)

26

TATABAHASA (CD – Multimedi a) Malaysia BM MB NBD

36

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN B. Penulisan: karangan Peribahasa

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN Menjana idea Menyusun mengikut keutamaan

26

Memahami format • Sumbang saran – BM MB 3 penulisan Karangan. menyatakan isi-isi NBD penting. Menyatakan isi-isi penting berkaitan • Melengkapkan peta dengan tajuk yang minda dengan diberikan. perkataaan yang sesuai untuk Menyusun isi-isi dijadikan mengikut keutamaan. pendahuluan, isi dan Menulis karangan penutup. mengikut format • Aktiviti kumpulan dengan tepat. menyusun isi-isi mengikut keutamaan.

Membentangkan hasil perbincangan.

• Aktivit bertulis.

27

A. Tatabahasa : Cakap Ajuk dan Cakap Pindah i. Pengenalan ii. Penanda penukaran iii. Teknik menukar

Pengetahuan Bahasa

Mengenali penanda • Berbincang cakap ajuk dan cakap dengan guru untuk pindah. menentukan perbezaan cakap Mengetahui teknik ajuk dan cakap penukaran cakap ajuk pindah. kepada cakap pindah. • Menanda perkataan yang Menukarkan cakap ajuk perlu diubah semasa kepada cakap pindah menukarkan cakap atau sebaliknya. ajuk kepada cakap

- BM MB 3 NBD BM TB PMR (Malaysia)

TATABAHASA (CD – Multimedi a)

37

pindah. • Aktiviti berkumpulan menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah atau sebaliknya. Aktiviti bertulis.

Malaysia

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN Menulis

HURAIAN PEMBELAJARAN Mengenali kata pangkal ayat dan beberapa kata lain yang tiada makna yang patut digugurkan. Mengetahui dan memahami terdapatnya cakap ajuk dan ayat pasif dalam teks klasik. Mengetahui makna perkataan klasik. Memindahkan ayat klasik yang pendek

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

A. B.
Memodenkan Karangan i. kata pangkal ayat / Bahasa Istana ii. pengenalan iii. t eknik memodenkan

Kamus • Mengarisi kata bahasa pangkal ayat dan klasik kata lain yang patut dibuang. • Mengarisi cakap ajuk dan ayat pasif yang terdapat dalam ayatayat pendek . • Mencari perkataan dengan kamus makna klasik merujuk

27

• Memindahkan keseluruhan ayat .

38

A Peribahasa : Bidalan i. Cicir dipunggut hilang dicari Gengam bara api biar sampai jadi arang Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis Jangan berebut tembikar pecah Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kerbau menguak.

Pengetahuan Bahasa

ii.

Mengetahui makna • Mencari makna perkataan sukar yang Peribahasa makna perkataan terdapat dalam bidalan. Sekolah yang sukar dengan Menengah merujuk kamus. Memadankan bidalan , dengan situasi • Perbincangan dalam NBD kehidupan. kumpulan untuk meramalkan makna Mengetahui bidalan. kepentingan pepatah bagi bangsa Melayu • Melengkapkan teks / dalam kehidupan dan ayat dengan bidalan. kebudayaan. • Melakar bidalan Mengetahui makna dalam bentuk lukisan bidalan / kata-kata untuk hikmat menggambarkan maknanya. Sebagai kerja projek

iii.

28
iv.

Kerja projek: Membuat Kad o pelajar memilih satu bidalan i untuk dilukis. o Tugasan ini disediakan dengan mengguna kan komputer. o Penilaian dibuat berdasarka n kreativiti.

v.

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN KATA-KATA HIKMAH

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

28

39

i.

Bersatu teguh bercerai roboh ii. Hidup bahasa, hiduplah bangsa iii. Pandu laju mara dituju B. Tatabahasa : Kata Tugas Kata Penjodoh bilangan Pengetahuan Bahasa Mengenali jenis kata bilangan, Kata penjodoh bilangan dan kata keterangan. Mengetahui setiap kata tersebut. fungsi tugas • Mengutip kata-kata - BM MB 3 tersebut dalam ayat NBD atau teks. - BM TB • Mengklasifikasikan PMR kata tugas mengikut (Malaysia) kategori. • membina ayat meng-gunakan kata TATABAHASA (CD – tugas. Multimedi • Melengkapkan ayat a) menggunakan kata Malaysia tugas. -BM MB 3 NBD -BM TB PMR (Malaysia)

Menggunakan kata tugas tersebut dalam ayat dengan tepat.

29

A. Tatabahasa : Kesalahan Bahasa / Kata / Ejaan / Imbuhan • Ejaan • Pengguna an kata • Struktur

Pengetahuan Bahasa

Mengenal pasti • Membaca dan kesalahan-kesalahan memahami ayat yang terdapat dalam yang diberikan. ayat . • Menanda kesalahan yang Membetulkan segala terdapat dalam ayat. kesalahan ayat.

TATABAHASA • Mengenal pasti (CD – peringkat kesalahan. Multimedia) Malaysia • Mencadangkan

40

ayat / bahasa atau istilah • Imbuhan

pembetulan terhadap kesalahan. • Meneliti teks yang diberikan untuk membetulkan kesalahan bahasa. RUJUKAN CATATAN

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI • Aktiviti bertulis.

B. Penulisan: Meringkask an karangan

Menulis

Menyatakan idea secara keseluruhan. Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Membina berdasarkan penting. Meringkaskan karangan. ayat isi-isi

• Berbincang untuk mengutip isiisi penting. • Mencatat penting kertas. isi-isi dalam

29

• Membentangkan hasil perbincangan. • Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat.

30

A. Lisan: Jenis Puisi Saja k

BM MB 3 Mendengar Mendengar Melafazkan sajak • pembacaan sajak NBD dan bertutur dengan sebutan, menerusi pita intonasi dan gaya rakaman guru. pengucapan yang menunjukkan • Aktiviti penghayatan. kumpulan/ individu Menyatakan maksud pelajar melafazkan perkataan. sajak secara 41

Menghuraikan maksud sajak.

Membina buku skrap. (kumpulan) • Berbincang  Pelajar dalam kumpulan mengutip sajak. untuk menulis karya beberapa  Tugasan ini pengajaran disediakan daripada sajak. dengan menarik menggunakan • Menyampaikan komputer hasil perbincangan kepada kelas.
BULAN / MINGG U KECEKAPAN / KEMAHIRAN Pengetahuan Bahasa

berirama (boleh juga dinyanyikan).

TAJUK / ISI PELAJARAN B. Puisi - Puisi Moden Sajak •Definisi sajak •Fungsi sajak •Ciri-ciri sajak •Bentuk sajak •Jenisjenisnya

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

RUJUKAN

CATATAN

30

BM MB 3 Mengenal pasti ciri-ciri • Mendengar NBD yang terdapat dalam pembacaan sajak puisi moden menerusi bahan rakaman. Mengetahui peranannya dalam • Melepaskan masyarakat Melayu. sajak secara berkumpulan/Individ Mengetahui unsur u bergilir-gilir. ketertiban, keindahan, dan kehalusan bahasa • Berbincang serta unsur-unsur dalam kumpulan dalaman yang untuk menyatakan menyorot aspek maksud keseluruhan kebudayaan, sajak kemasyarakatan dan

42

kemanusiaan. Menyatakan perkataan Menghuraikan sajak . A. Tatabahasa : Binaan ayat Kata Banyak Makna Pengetahuan Bahasa Mengetahui perkataan Memahami ayat. maksud

Mencipta sajak berdasarkan tema yang diberikan. Aktiviti bertulis. Aktiviti kumpulan dengan mencari makna setiap perkataan dengan merujuk kamus. Mencatat makna perkataan tersebut. Wakil setiap kumpulan membina dua ayat yang berbeza daripada kata yang sama bagi menjelaskan maknanya dipapan tulis. Aktiviti bertulis. - BM MB 3 NBD BM TB PMR (Malaysia)

maksud • makna maksud
 

31

Membina ayat yang pelbagai berdasarkan perkataan yang diberikan untuk menjelaskan makna

TATABAHASA (CD – Multimedi a) Malaysia

B. Pemaham an Teks Cerpen / Berita / Laporan BULAN / MINGG U TAJUK / ISI PELAJARAN

Membaca dan memahami

Mengutip isi-isi dan • Membaca kuat teks BM MB 3 maklumat penting dengan gaya dan NBD dalam teks. intonasi yang betul. Memahami perkataan makna • Membaca untuk senyap

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN yang sukar dengan merujuk kamus.

CADANGAN AKTIVITI memahami teks.

RUJUKAN Keratan akhbar/

CATATAN

31

43

Menyusun maklumat/ • Aktiviti kumpulan gambar/ teks isi peranggan demi untuk mengutip isi-isi cerpen / perenggan. rakaman penting. Menjawab soalan pemahaman • Aktivit bertulis. - BM MB 3 NBD BM TB PMR (Malaysia)

32

A. Tatabahasa : Penanda Wacana

Pengetahuan Bahasa

Mengenali semua jenis • Membaca, kata penanda wacana. menggarisi dan menyenaraikan kata Mengetahui fungsi pangkal ayat yang setiap kata penanda terdapat dalam ayat. wacana. Menyambung Membina ayat majmuk • beberapa ayat dengan menggunakan dengan kata penanda wacana menggunakan kata penanda wacana • Aktiviti dengan melengkapkan ayatayat dengan penanda wacana

TATABAHASA (CD – Multimedi a) Malaysia bertulis

B. Penulisan: karangan Berita / Laporan

Menulis

Memahami format • Sumbang saran – BM MB 3 penulisan Karangan menyatakan isi-isi NBD yang di pelajari. penting. Keratan Menyatakan isi-isi • Melengkapkan peta akbar penting berkaitan minda dengan dengan tajuk yang perkataaan yang Rakaman diberikan. sesuai untuk jika ada dijadikan Menyusun isi-isi pendahuluan, isi dan mengikut keutamaan. penutup. Menulis karangan kumpulan mengikut format • Aktiviti menyusun isi-isi dengan tepat.

Menjana idea Menyusun mengikut keutamaan

44

mengikut keutamaan.

Membentangkan hasil perbincangan.

BULAN / MINGG U

• Aktivit bertulis. TAJUK / ISI PELAJARAN A. Tatabahasa : Kata Ganda i. Kata ganda penuh ii. Kata ganda separa iii.Kata ganda berentak KECEKAPAN / KEMAHIRAN Pengetahuan Bahasa HURAIAN PEMBELAJARAN Mengenali kata ganda. CADANGAN AKTIVITI RUJUKAN - BM MB 3 NBD BM TB PMR (Malaysia) CATATAN

33

jenis-jenis • Menyenaraikan kata ganda yang terdapat dalam ayat/teks. Membezakan kata ganda berdasarkan • Aktiviti berpasangan bentuk. mengategorikan kata ganda Mengetahui cara-cara mengikut jenisnya. penggandaan. Menggunakan ganda dalam dengan tepat.

TATABAHASA (CD – kata • Menggandakan Multimedi perkataan mengikut ayat a) kategorinya. Malaysia • Aktiviti bertulis. Kamus • Mengarisi kata bahasa pangkal ayat dan klasik kata lain yang patut dibuang. • Mengarisi cakap ajuk dan ayat pasif yang terdapat dalam ayatayat pendek . • Mencari perkataan dengan makna klasik merujuk

B. B.
Memodenkan Karangan i. k ata pangkal ayat / Bahasa Istana ii. p engenalan iii. t eknik

Menulis

Mengenali kata pangkal ayat dan beberapa kata lain yang tiada makna yang patut digugurkan. Mengetahui dan memahami terdapatnya cakap ajuk dan ayat pasif dalam teks klasik. Mengetahui makna perkataan klasik.

45

memodenkan

Memindahkan ayat klasik yang pendek Pengetahuan Bahasa Mengetahui perkataan Memahami ayat. makna maksud

kamus • Memindahkan keseluruhan ayat.

A.Tatabahasa : Binaan ayat Kata Dasar / Kata Ganda

34

Aktiviti kumpulan dengan mencari makna setiap perkataan dengan merujuk kamus. Mencatat makna perkataan tersebut.

- BM MB 3 NBD BM TB PMR (Malaysia)

Membina ayat yang pelbagai berdasarkan perkataan yang diberikan untuk menjelaskan makna.

TATABAHASA (CD – Multimedi a) Malaysia RUJUKAN CATATAN

BULAN / MINGG U

TAJUK / ISI PELAJARAN

KECEKAPAN / KEMAHIRAN

HURAIAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI Wakil setiap kumpulan membina dua ayat yang berbeza daripada kata yang sama bagi menjelaskan maknanya dipapan tulis. Aktiviti bertulis .

34

46

B. Penulisan: Meringkask an karangan

Menulis

Menyatakan idea secara keseluruhan. Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Membina berdasarkan penting. Meringkaskan karangan. ayat isi-isi

• Berbincang mengutip penting. • Mencatat penting kertas.

untuk BM MB 3 isi-isi NBD isi-isi dalam

• Membentangkan hasil perbincangan. • Aktiviti menulis dengan menyusun isi dalam bentuk ayat.

47

1 a. LISAN -Catatan b. PEMAHAMAN -Catatan

2 a. TATABAHASA Golongan b. KARANGAN Fakta

3 4 a. TATABAHASA a. PERIBAHASA Kata Ganti Simpulan Nama Bahasa b. MEMODENKAN KARANGAN b. S. KIRIMAN RASMI Permohonan / Rayuan

5 a. TATABAHASA Kata Kerja b MERINGKASKAN KARANGAN

6 a. LISAN Pantun b. PUISI Pantun

7 a. BINA AYAT Kata Hampir Sama Makna b. PEMAHAMAN Perbincang an / Pendapat 13 a. BINA AYAT Kata Homograf b. PEMAHAMAN Ceramah /Ucapan / Syarahan

8 a. TATABAHASA Kata Adjektif b. KARANGAN Pebincanga n / Pendapat

9 10 a. TATABAHASA a. PERIBAHASA Binaan dan Perumpamaan Pola Ayat Dasar b. S. KIRIMAN TIDAK b. RASMI MEMODENKAN Untuk KARANGAN keluarga

11 a. TATABAHASA Kata Tugas Perihal Kata Perihal Ayat b MERINGKASKAN KARANGAN

12 a. LISAN Syair b. PUISI Syair

14 a. TATABAHASA Kata Hubung b. KARANGAN Syarahan / Ucapan / Ceramah

15 16 a. TATABAHASA a. PERIBAHASA Susunan Ayat Perambahan Susunan Brunei Biasa Susunan b. S. KIRIMAN Songsang RASMI Bantahan / b. Aduan MEMODENKAN

17 a. TATABAHASA Ayat Aktif dan Ayat Pasif b MERINGKASKAN KARANGAN

18 a. LISAN Gurindam b. PUISI Gurindam

48

KARANGAN

49

19 a. BINA AYAT Kata Hampir Sama Makna b. PEMAHAMAN Dialog / Wawancara / Forum 25 a. BINA AYAT Kata Hampir Sama Makna b. PEMAHAMAN Teks klasik 31 a. BINA AYAT Kata Banyak Makna b.

20 a. TATABAHASA Pembentuka n Kata Imbuhan b. KARANGAN Menyambun g cerita / cereka / Keperihalan / Imaginasi 26 a. TATABAHASA Jenis-jenis ayat

21 22 a. TATABAHASA a. PERIBAHASA Jenis-Jenis Pepatah Ayat Jenis-Jenis Ayat Perintah b. S. KIRIMAN TIDAK b. RASMI MEMODENKAN Untuk KARANGAN Sahabat

23 24 a. TATABAHASA a. LISAN Kata Bilangan dan Seloka Jenis-Jenis nya b.MERINGKASKAN KARANGAN b. PUISI Seloka

27 28 a. TATABAHASA a. PERIBAHASA Cakap ajuk Bidalan & dan cakap Kata-Kata pindah Hikmat b. TATABAHASA Kata Penjodoh Bilangan

29 a. TATABAHASA Kata Penjodoh Bilangan b. MERINGKASKAN KARANGAN

30 a. LISAN Sajak b. PUISI Sajak

b. KARANGAN b. Peribahasa MEMODENKAN KARANGAN 32 a. TATABAHASA Penanda Wacana b. KARANGAN

33 34 a. TATABAHASA a. BINA AYAT Kata Ganti Kata Ganda Nama b. b. MERINGKASKA MEMODENKAN N KARANGAN 50

PEMAHAMAN Cerpen / Berita / laporan / Rencana

Berita / Laporan / Rencana

KARANGAN

51

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful