™ E I P A

ÛÂÈÚ¿ Ó¤· ÏÔÁÔÌ¿ıÂÈ·: OÚıÔÁÚ·Ê›·

Ó¤· ÏÔÁÔÌ¿ıÂÈ·
‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ N¤·˜ EÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜

OÚıÔÁÚ·Ê›·

∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘‡ı˘ÓË: πˆ¿ÓÓ· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘-∫ÚËÙÈÎÔ‡
∂È̤ÏÂÈ·: B›Î˘ MÔÙ›ÓË, N¿ÓÙÈ· OÈÎÔÓfiÌÔ˘

ISBN 960-8191-41-6

9 789608 191419

IN™TITOYTO

E¶E•EP°A™IA™

TOY

§O°OY

cyan magenta yellow black

™EIPA

Ó¤· ÏÔÁÔÌ¿ıÂÈ·
‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ N¤·˜ EÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜

OÚıÔÁÚ·Ê›·

IN™TITOYTO E¶E•EP°A™IA™ TOY §O°OY

™ÂÈÚ¿ «Ó¤· ÏÔÁÔÌ¿ıÂÈ·» – ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ N¤·˜ EÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ OÚıÔÁÚ·Ê›· ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘‡ı˘ÓË: πˆ¿ÓÓ· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘-∫ÚËÙÈÎÔ‡ ∂È̤ÏÂÈ·: B›Î˘ MÔÙ›ÓË. 151 25 ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘ TËÏ.K.: 210 6875300 – Fax: 210 6854270 – http://www. ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ‹ ¿ÏÏÔ. «AıËÓ¿») AÚÙ¤ÌȉԘ 6 & Eȉ·‡ÚÔ˘. ʈÙÔÙ˘ÈÎfi. NfiÌÔ˜ 2121/1993 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. «AıËÓ¿») IN™TITOYTO E¶E•EP°A™IA™ TOY §O°OY (IE§ – E. «AıËÓ¿») ISBN: 960-8191-41-6 Copyright © 2007 – IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ EÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ (IE§ – E.ilsp. ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi.gr – support@ilsp.K. ‹ ·fi‰ÔÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Ì˯·ÓÈÎfi. Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹. . N¿ÓÙÈ· OÈÎÔÓfiÌÔ˘ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Â͈ʇÏÏÔ˘ & ÛÂÏȉÔÔ›ËÛË: ÕÚÙÂÌȘ °Ï¿ÚÔ˘ ™˘Óԉ¢ÙÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ DVD-ROM ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ EÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ (IE§ – E.K. ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ IE§. ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋.gr A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË.

™EIPA Ó¤· ÏÔÁÔÌ¿ıÂÈ· ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ N¤·˜ EÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ OÚıÔÁÚ·Ê›· .

.

ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó: ñ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ñ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ñ Ó· ÂÍ·ÛÎËıÔ‡Ó Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· Â›‰· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘: ÙÔ ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ. Ë ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ «Ó¤· ÏÔÁÔÌ¿ıÂÈ·». ŒÁÈÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ DVD-ROM Ó· Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ΔÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ DVD-ROM ηχÙÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜. ΔÔ DVD-ROM fï˜ ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Ù˘ ‡Ï˘ ̤ۈ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ Ù· ÔÔ›· ÂÂÍËÁÔ‡Ó ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ¤ÓÓÔȘ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹. ÂÓÒ Ì·ı·›ÓÂÈ. X¿ÚË ÛÙËÓ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô Ì·ıËÙ‹˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· οÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÌÔÚ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÏÔËÁËı› Û fiÏË ÙËÓ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ‡ÏË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ‚È‚Ï›·. ‚›ÓÙÂÔ. ∂ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÛÂÈÚ¿ «Ó¤· ÏÔÁÔÌ¿ıÂÈ·» Î·È ·ÔÙÂÏ› Û˘Óԉ¢ÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ DVD-ROM. ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‡ÏË ·Û΋ÛˆÓ. ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛı› Ì ·ÈÁÓÈÒ‰Ë ÙÚfiÔ.¶PO§O°O™ ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ √ÚıÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ ‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ÙÔ §ÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ÙËÓ √ÚıÔÁÚ·Ê›·.Ï. ‹¯ÔÈ Î·È Î›ÓËÛË). ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· Î. Δ· ‰È‰·ÎÙÈο ̤ÚË Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi Ï‹ıÔ˜ ·Û΋ÛˆÓ. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ Î·È Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿. Û˘ÓıÂÙÈ΋ ʈӋ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ¢›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿. °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. ÙËÓ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÙ·È Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ· «ËÏÂ- 5 . ¯¿ÚË ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ (ΛÌÂÓ·. ÂÈÎfiÓ˜.

∂ÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ì›· ¢ڇÙÂÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÛÙÔȯ›·. ÚÒËÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÌÔÚÊ‹ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÚÊ‹ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔ˘˜ Î. ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÎÂÈ̤ӈÓ. AÓÙÈÚ‡Ù·ÓË ¶·Ó/Ì›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È AÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘. «AıËÓ¿». ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙÔÓ ∏/À. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚Ô‹ıËÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ÚÒËÓ ™¯ÔÏÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂȂϤÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ·fi ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜. Î·È ¢. M·ÌÈÓÈÒÙË. ∏ «Ó¤· ÏÔÁÔÌ¿ıÂÈ·» Â›Ó·È ¤Ó· ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ ηχÙÂÈ ÙËÓ ‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘.K. ΔÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi «Ó¤· ÏÔÁÔÌ¿ıÂÈ·» ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ¤Ó· ÏÔ‡ÙÔ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ °ÏˆÛÛÈ΋˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË Î·È ‰ÈfiÚıˆÛË ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ï·ıÒÓ Î·È Ï·ıÒÓ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ. π. ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ Ϥ͢ Î. °‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 100 ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ π∂§ 6 . °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ E. ∫·ı. Ù¤ˆ˜ ¶Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∂›Ó·È fï˜ Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌË Î·È ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÁÈ· Â·Ó¿ÏË„Ë. ŒÙÛÈ ÙÔ ·È‰› ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ «ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿» ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.Ï. ∞ÎÙ‡Ë. °. ¡. ¢.Î.¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÎÙÚÔÓÈο ‚Ú·‚›·» Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ªÂÏ¿. ΔÔ DVD-ROM «Ó¤· ÏÔÁÔÌ¿ıÂÈ·» ·ÔÙÂÏ› ÌÂÙÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ «ÏÔÁÔÌ¿ıÂÈ·» Ô˘ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ π∂§ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Ì ÛÂÈÚ¿ ‚È‚Ï›ˆÓ. ª‹ÙÛË.

. . . . . . . .30 OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . .62 ªÂÙÔ¯¤˜ Û -ˆÌ¤ÓÔ˜ . . . . . . . . . .21 £ËÏ˘Î¿ Û -Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ ·´ Û˘˙˘Á›·˜ (∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ¶·ıËÙÈ΋ ʈӋ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 7 . .21 £ËÏ˘Î¿ Û -· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ÌÂÙÔ¯ÒÓ .60 ∂›ıÂÙ· Ì ·ÚÛÂÓÈÎfi Û -ˆÓ . . . . . . . . . . . . .49 ∂›ıÂÙ· Ì ·ÚÛÂÓÈÎfi Û -Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 √˘‰¤ÙÂÚ· Û -È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¶∂ƒπ∂X√ª∂¡∞ √ÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 £ËÏ˘Î¿ Û -ˆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ıËÏ˘ÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ . . . . . . . . . . .62 ¶·ıËÙÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ . . . . .49 ∂›ıÂÙ· Ì ·ÚÛÂÓÈÎfi Û -‡˜ . . . . . . . . . .13 ∞ÚÛÂÓÈο Û -Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 ∂›ıÂÙ· Ì ·ÚÛÂÓÈÎfi Û -˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ Û -·È Î·È - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 ∞ÚÛÂÓÈο Û -·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 √˘‰¤ÙÂÚ· Û -· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 √˘‰¤ÙÂÚ· Û -Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 OÚıÔÁÚ·Ê›· ÂÈı¤ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 ∞ÚÛÂÓÈο Û -˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .100 ¢È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈ·/È· Î·È ÔÈÔ/ÈÔ . . . . . . . . . . . .75 ΔÔ Ú‹Ì· «‰›Óˆ» . . . . . . . . . . . . . . . . .86 §¤ÍÂȘ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì «Ú» ‹ «ÚÚ» .190 BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . .140 TÂÏÈÎfi -Ó . . . . . .94 ¢È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ Ô˘/Ô‡. . . . . . . . . . . . . . . . . . fiÙÈ/fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˆ˜/Ò˜. . . . . . . . . . . . . .151 ¶APAPTHMA §‡ÛÂȘ ÙˆÓ ·Û΋ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 ƒ‹Ì·Ù· Û -(Ï)ψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 §¤ÍÂȘ Âӈ̤Ó˜ Û ̛· ϤÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 ∫·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . .120 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚˆÓ‡ÌˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . .82 ¶·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¶ÂÚȯfiÌÂÓ· √ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘˜ . . . . . . . . . . . .ÙÈ . . . . . . . . . . . .77 Δ· Ú‹Ì·Ù· «ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È» Î·È «ÓÈÒıˆ» . . . .126 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 ™‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ DVD-ROM Ó¤· ÏÔÁÔÌ¿ıÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 ¶¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ . . . . . . .123 ™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – ∞ÎÚÒÓ˘Ì· . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 To Ú‹Ì· «Ï›ˆ» . . . . . . . . . . . . . . .76 T· Ú‹Ì·Ù· «·Ï›ʈ» Î·È «·Ì›‚ˆ» . . . . . . . .78 ƒ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¿ÛÈÁÌÔ ·fiÚÈÛÙÔ Ì «Ë/ÂÈ» ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· . . . . . .192 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¶. ¶. π¿ÛÔÓ·˜. ∞Ú›ÔÓ·˜ -ÒÓ·˜ (ÎÔÈÓ¿ ÔÓfiÌ·Ù·) Δ· ÎÔÈÓ¿ ·ÚÛÂÓÈο ÔÓfiÌ·Ù· Û -ÒÓ·˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˆ. ¢ÎÒÓ·˜. ∞fiÏψӷ˜. π¿ˆÓ·˜. ¶Ï¿ÙˆÓ·˜. ª·Ú·ıÒÓ·˜. -Ô˜. ·ÁÎÒÓ·˜. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·˜. ËÁÂÌfiÓ·˜. ∞ÚÛÂÓÈο Û -·˜ ∞ÚÛÂÓÈο Û -ˆÓ·˜ -ÒÓ·˜ -ÒÓ·˜ (·ÚÈ· ÔÓfiÌ·Ù·) (ÎÔÈÓ¿ ÔÓfiÌ·Ù·) -ÔÓ·˜ -ÔÚ·˜ -‹Ú·˜ -ˆÓ·˜ Î·È -ÒÓ·˜ (·ÚÈ· ÔÓfiÌ·Ù·) Δ· ·ÚÈ· ·ÚÛÂÓÈο ÔÓfiÌ·Ù· ·ÚÔ͇ÙÔÓ· Î·È ÚÔ·ÚÔ͇ÙÔÓ· Û -ÒÓ·˜ ‹ -ˆÓ·˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˆ. ÿˆÓ·˜. -˘.¯. ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·˜.¯. ª·Î‰fiÓ·˜. ∞Á¿ıˆÓ·˜. ∫Èı·ÈÚÒÓ·˜ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜. ·ÁÒÓ·˜.√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞ √À™π∞™Δπ∫ø¡ √ÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Δ· ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÂÍ‹˜ ηٷϋÍÂȘ: -·˜. ÛÙÚ·ÙÒÓ·˜ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ·Ï·˙fiÓ·˜. ™ÙÚ˘ÌfiÓ·˜. ηÓfiÓ·˜. ÎˉÂÌfiÓ·˜. ı·ÌÒÓ·˜. Û˘Ó‰·ÈÙËÌfiÓ·˜ 9 . ·ÈÒÓ·˜. ÂÏ·ÈÒÓ·˜. ÍÂÓÒÓ·˜.

ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·˜...... ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜.. ·Á.. N¤ÛÙÔÚ·˜ -‹Ú·˜ ŸÏ· Ù· ÎÔÈÓ¿ ·ÚÛÂÓÈο ÔÓfiÌ·Ù· Û -‹Ú·˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Ë.. ηÓ. ¶.... ÂÏ·È. ıÂÚÌÔۛʈӷ˜. ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ¿Ì‚ˆÓ·˜. 3.. ¿ÍÔÓ·˜..¯. ¶..... 10 10. ÎÒ‰ˆÓ·˜.. ‡˙ˆÓ·˜ -ÔÚ·˜ ŸÏ· Ù· ·ÚÛÂÓÈο ÔÓfiÌ·Ù·.¯. ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜.. 9.... η‡ÛˆÓ·˜. Û -ÔÚ·˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂ Ô ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·›ÚÂÛË. ·ÁÎ. Á›ÙÔÓ·˜. ËÁÂÌ. ·ÚÈ· Î·È ÎÔÈÓ¿. ÎÏËÙ‹Ú·˜.. 7. ı·Ì.. ÎˉÂÌ.. 8... 2.. 5. 6.. ÌÂÛ·›ˆÓ·˜. ....... -ÒÓ·˜ -fiÓ·˜ 1. ÎÚ˘„. ¶. Ú‹ÙÔÚ·˜....¯.. ›ڈӷ˜. ·Ï·˙. ÛˆÙ‹Ú·˜ ÕÛÎËÛË 1 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÔ͇ÙÔÓ· ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο... ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜... 4. ··ÙÂ...OÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ -ÔÓ·˜ T· ÎÔÈÓ¿ ·ÚÛÂÓÈο ÚÔ·ÚÔ͇ÙÔÓ· ÔÓfiÌ·Ù· Û -ÔÓ·˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Ô......

.. ›Ú. 8....... 8. §¿. ¿Í.... 2. ∞Á¿ı.. -ÔÓ·˜ -ÒÓ·˜ -fiÓ·˜ 9. ∞fiÏÏ. 5....... 7........ 16.... ª·Î‰. π¿.... πÏ·Ú›........OÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÕÛÎËÛË 2 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ Ì -ˆÓ·˜ ‹ -ÔÓ·˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔ·ÚÔ͇ÙÔÓ· ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο..... 4. 1.... 3.. ¶·ÓÙÂÏ‹Ì..... 4. 10.. 9.... 10.... 15. 14. Ó‡Ì. 2.......... ÌÂÛ·›.. 12..... π¿Û. ∫Èı·ÈÚ.. 11.. η‡Û........ ¿Ì‚........ Λ... ∞Ú›.... ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙ. ∑‹Ó.. ∞Á·Ì¤ÌÓ.... 7. 13................ 11 ... -ˆÓ·˜ 1.. ∞ÏÈ¿ÎÌ.. 6. Á›Ù.. 5.. 3....... ™ÙÚ˘Ì.. 6.... ∫›Ì. ™˘Ú›‰.. ÕÛÎËÛË 3 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈ· ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο... ıÂÚÌÔÛ›Ê.

Ó·˜ 2..Ó·˜ 8..Ó·˜ 7. ‰È‰¿ÎÙ... 1. ·˘ÙÔÎÚ¿Ù.... ηÓ... ÎÏËÙ.. ÂÏ·È. ¡¤ÛÙ...... ›Ú.. ËÁÂÌ.Ó·˜ 5.. 9.. 1..... ÛˆÙ. .OÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÕÛÎËÛË 4 ¢È¿ÏÂÍ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÊˆÓ‹ÂÓ (Ô/fi ‹ ˆ/Ò). ÛÙÚ·Ù... 7. 8. ÎÈÓËÙ.. ·Á.Ó·˜ 4.. ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο... Ì¿ÛÙ............ 5... Ó‡Ì. ·ÓÂÌÈÛÙ....... Ú‹Ù....Ó·˜ 6..Ó·˜ 9... ÂÈÛÚ¿ÎÙ.. ¯ÂÈÌ.Ó·˜ ÕÛÎËÛË 5 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. 6.. 12 10...Ó·˜ 3. 2..... ÎˉÂÌ... ¿Í...Ó·˜ 10. 4...... 3.

ȉÈÔÎÙ‹Ù˘. ÌËÓ˘Ù‹˜.¯. ÂÓ‰‡ˆ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÎÚÈÙ‹˜. ı‡Ù˘ (ı‡ˆ = ı˘ÛÈ¿˙ˆ). ÎÔÌ‹Ù˘. Ì˘ÚԂχÙ˘. ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ù˘. È‰Ú˘Ù‹˜. ÈÛ¯‡ˆ. ¶. ¶. ·Ó·Ï˘Ù‹˜. æËÏÔÚ›Ù˘. ¶ËÏÈÔÚ›Ù˘ 13 . . ∞ÈÁÈÓ‹Ù˘ ‚) Ì ˘: ‰‡Ù˘ (‰‡ˆ). ÔÏ›Ù˘.¯. ªÔÚ·˝Ù˘. ÂÂÓ‰˘Ù‹˜. ·Ï‹Ù˘. ÚÔÊ‹Ù˘. χÙ˘ – ‰È·Ï‡Ù˘ – ηٷχÙ˘ – ËÏÂÎÙÚÔχÙ˘ (χˆ). -›Ù˘ Δ· ÂıÓÈο ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÈÓ¿ ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -›Ù˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. Ï·Ó‹Ù˘. ȉڇˆ. ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘. χˆ. Ù¯ӛÙ˘ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È: ·) Ì Ë: ‰È·‚‹Ù˘. ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜. ψÔ‰‡Ù˘. ÓÂÚÔ¯‡Ù˘ Î·È Ù· Û‡ÓıÂÙ· Ì ÙË Ï¤ÍË Ì‡ÙË: ÎÔÎÎÈÓÔ̇Ù˘ Á) Ì ÂÈ: fiÛ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ï¤ÍË fiÚÔ˜ (-ÔÚ›Ù˘). ÏÔÈÔÎÙ‹Ù˘. Ì·ÁÓ‹Ù˘. ∞ÁÈÔÚ›Ù˘. ÌËÓ‡ˆ.OÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ∞ÚÛÂÓÈο Û -˘ ∞ÚÛÂÓÈο Û -ËÙ‹˜ -›Ù˘ -ÈÛÙ‹˜ -ÈÒÙ˘ -fiÙ˘ -ˆÙ‹˜ -ËÙ‹˜ ŸÏ· Ù· ÎÔÈÓ¿ ·ÚÛÂÓÈο ÔÓfiÌ·Ù· Û -ËÙ‹˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂ Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Î·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ú‹Ì·Ù· ‚´ Û˘˙˘Á›·˜.¯. ˘ÔÎÚÈÙ‹˜. ‚´ Û˘˙˘Á›· ·´ Û˘˙˘Á›· ÓÈÎÒ – Ó›ÎËÛ· ÓÈÎËÙ‹˜ Û˘˙ËÙÒ – Û˘˙‹ÙËÛ· Û˘˙ËÙËÙ‹˜ Ì·ı·›Óˆ Ì·ıËÙ‹˜ ‰ˆÚ›˙ˆ ‰ˆÚËÙ‹˜ EÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È fiÛ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· Ú‹Ì·Ù· ÎÚ›Óˆ.

‰ÂÛÌÒÙ˘ Î·È Ù· ÂıÓÈο. . ¶. Ï˘ÙÚÒÓˆ Ï˘ÙÚˆÙ‹˜ ‰ÈÔÚıÒÓˆ ‰ÈÔÚıˆÙ‹˜ ÂÏ¢ıÂÚÒÓˆ ÂÏ¢ıÂÚˆÙ‹˜ 14 .¯. ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˘ -ˆÙ‹˜ ŸÏ· Ù· ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· Û -ÒÓˆ Î·È Ï‹ÁÔ˘Ó Û -ˆÙ‹˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˆ. ·ÙÚÈÒÙ˘.¯. ÓËÛÈÒÙ˘. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· Û -›˙ˆ Î·È ÈÔ Û¿ÓÈ· ·fi Ú‹Ì·Ù· ‚´ Û˘˙˘Á›·˜.¯. ÂÌÚËÛÙ‹˜ -ÈÒÙ˘ ŸÏ· Ù· ·ÚÛÂÓÈο Û -ÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂ È Î·È ˆ ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·›ÚÂÛË. ÏËÛÙ‹˜. ¶.OÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ -ÈÛÙ‹˜ Δ· ÎÔÈÓ¿ ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -ÈÛÙ‹˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘. ¶.¯. ¶. ‰ÂÛfiÙ˘ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ıÈ·ÛÒÙ˘. ηÓ›˙ˆ ηÓÈÛÙ‹˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÔÙ›˙ˆ ÔÙÈÛÙ‹˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÔÏÂÌÒ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ‰·ÓÂÈÛÙ‹˜.¯. ‰ËÌfiÙ˘. ™·ÌÈÒÙ˘ -fiÙ˘ T· ÎÔÈÓ¿ ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -fiÙ˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Ô. ·ÁÚfiÙ˘. ∏ÂÈÚÒÙ˘.

..... 4.. 3. 15 . ÔÈÒ -ËÙ‹˜ -ÈÙ‹˜ -˘Ù‹˜ ÔÈ. 2.. ÂÈıˆÚÒ -ËÙ‹˜ -ÈÙ‹˜ -˘Ù‹˜ ÂÈıˆÚ.... ·ÛÎÔ‡Ì·È (·ÛÎÒ) -ËÙ‹˜ -ÈÙ‹˜ -˘Ù‹˜ ·ÛÎ.. ηÓ›˙ˆ -ËÛÙ‹˜ -ÈÛÙ‹˜ -˘ÛÙ‹˜ ηÓ.. 5. 1.......... ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò -ËÛÙ‹˜ -ÈÛÙ‹˜ -˘ÛÙ‹˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰.. ηÏÏÈÂÚÁÒ -ËÙ‹˜ -ÈÙ‹˜ -˘Ù‹˜ ηÏÏÈÂÚÁ..... 6.....OÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÕÛÎËÛË 1 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ú‹Ì·Ù·.

˘) Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο... ȉڇˆ -ËÙ‹˜ -ÈÙ‹˜ -˘Ù‹˜ ȉÚ.. ÎÚ... Ë... Û˘˙ËÙ... ȉÚ.. 8..Ù‹˜ 8.Ù‹˜ 6.. ·ıÏÔ‡Ì·È (·ıÏÒ) -ËÙ‹˜ -ÈÙ‹˜ -˘Ù‹˜ ·ıÏ.Ù‹˜ 5.Ù‹˜ 2... ‰ˆÚ...... ÌËÓ.. ·ıÏ. 1. ÕÛÎËÛË 2 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÊˆÓ‹ÂÓ (È. ‰·Ó›˙ˆ -ÈÛÙ‹˜ -ÂÈÛÙ‹˜ -ËÛÙ‹˜ ‰·Ó... ÎÚ›Óˆ -ËÙ‹˜ -ÈÙ‹˜ -˘Ù‹˜ ÎÚ.Ù‹˜ 16 10. ·ÛÎ.....Ù‹˜ 3.OÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ 7. ÊÔÈÙ.. ÓÈÎ.Ù‹˜ 9. 9.Ù‹˜ 4.. ÔÈ.. 10..Ù‹˜ 7........Ù‹˜ ....

.Ù˘ 4.... ∞Ó·ÙÔÏ...... 10...Ù˘ 3. ∞ÈÁÈÓ.. ȉÈÔÎÙ.. ‰È·‚...... 1.. 9.. 7... -‹Ù˘ 5..Ù˘ 17 ...... ∞ÁÈÔÚ... -‡Ù˘ 11. Ù¯Ó.. -›. 1..Ù˘ 2. 3... Ï..Ù˘ 5. æËÏÔÚ...... 12. ¶ËÏÈÔÚ.. ·Ï. ÎÔÌ.... ı....... §Â˘Î·‰. -›Ù˘ 8. ÔÏ..... ÔÏ... ÚÔÊ. Ì·ÁÓ... ÕÛÎËÛË 4 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÊˆÓ‹ÂÓ: -‹....Ù˘ 7. ‰.... -›Ù˘ 2...... ªÂÛÔÏÔÁÁ.OÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÕÛÎËÛË 3 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο.Ù˘ 6. 6..... 4..

..Ù˘ 18 . ÕÛÎËÛË 6 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÊˆÓ‹ÂÓ: fi ‹ Ò.. 6... 2.. Û˘ÓˆÌ.Ù˘ 9. 1.. ÚÔ‰.. ÛÙÚ·ÙÈ.Ù˘ 8. ∏ÂÈÚ. 5...... ·ÁÚ. 1...Ù˘ 5. Ù·ÍȉÈ...... ‰ËÌ..Ù˘ 6. 9. 4.. ÙÔÍ. È.... Â·Ú¯È........... ·ÈÌÔ‰.. ‰ÂÛÌ..Ù˘ 4........Ù˘ 7.. ·ÙÚÈ.. 8....Ù˘ 3... 7....... ÓËÛÈ.. ‰ËÌ..Ù˘ 2. 3... ÂΉ...OÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÕÛÎËÛË 5 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ Ì -fiÙ˘ ‹ -ÒÙ˘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ‰ÂÛ. ıÈ·Û.

˙ˆÌfi˜ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ÂÚ¯ÔÌfi˜.¯. ÌÈÛÂÌfi˜ ∂Í·ÈÚ›ٷÈ: Ï·ÈÌfi˜ 19 . ͢ÓÒ ͢ÓËÌfi˜ ∂›Û˘ ÌÂ Ë ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Ï¤ÍË Î·ËÌfi˜. ¯˘Ìfi˜ -ÂÌfi˜ Δ· ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -ÂÌfi˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Â.¯. ÍÂÓÈÙÂÌfi˜. ÛÔÏÔÌfi˜ -ËÌfi˜ Δ· ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -ËÌfi˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· ‚´ Û˘˙˘Á›·˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Ë. ¶. ı˘Ìfi˜.¯. Ï˘ÙÚÒÓˆ Ï˘ÙÚˆÌfi˜ ÛÎÔÙÒÓˆ ÛÎÔÙˆÌfi˜ ÙÂÏÂÈÒÓˆ ÙÂÏÂȈÌfi˜ ∂›Û˘ Ì ˆ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È: ‚ˆÌfi˜. ÏÔÈÌfi˜. ÓÔÌfi˜. ¶. ¶.OÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ∞ÚÛÂÓÈο Û -Ô˜ ∞ÚÛÂÓÈο Û -ˆÌfi˜ -ËÌfi˜ -ÂÌfi˜ -ÈÛÌfi˜ -ˆÌfi˜ Δ· ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -ˆÌfi˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˆ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ú‹Ì·Ù· Û -ÒÓˆ. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ÏÈÌfi˜. ‰Ú˘Ìfi˜.

Ìfi˜ 2. ÙÛ·Î.Ìfi˜ 9...¯.Ìfi˜ 10. ‰Ú.. ÁÎÚ.Ìfi˜ 8. ʈÙÈÛÌfi˜ (ʈٛ˙ˆ) ñ Û‡ÛÙËÌ· ȉÂÒÓ. ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Î..Ìfi˜ 5. Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜. ı.. 20 1.. . ÂÚ¯. .Ìfi˜ 13..... . ÁÏÈÙ. ΢‚ÈÛÌfi˜ ÕÛÎËÛË 1 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο..¯... Ï.. .Ìfi˜ 15.¯..Ìfi˜ 6. η. ÌÈÛ.Ìfi˜ 11.Ìfi˜ 3.....Ìfi˜ 4. .¯.Ìfi˜ 7.Ìfi˜ 14.. Ó..OÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ -ÈÛÌfi˜ Δ· ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -ÈÛÌfi˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂ È Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó: ñ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ú¿ÍË ÚËÌ¿ÙˆÓ Û -›˙ˆ. ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÌfi˜. ..Ìfi˜ 12. ¯. ÂÁˆÎÂÓÙÚÈÛÌfi˜. ÛÙ·ÏÈÓÈÛÌfi˜ ñ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ‹ Ù¿ÛË.¯. ‚. ͢Ó.....Ìfi˜ 16.. Ï˘ÙÚ... ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÛÌfi˜ ñ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi..Ìfi˜ . ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi˜ ñ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì·. Ú‡̷.Ï. ÛÙÂÚ..¯.. ÛÎÔÙ. ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜. ·Ó·Ú¯ÈÛÌfi˜ ñ Ú·ÎÙÈ΋ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÂÓfi˜ ÚÔÛÒÔ˘.

¯. ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·. ·Û¯‹ÌÈ· ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: Ú·Ì¿ÙÂÈ·.√ÚıÔÁÚ·Ê›· ıËÏ˘ÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Δ· ıËÏ˘Î¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÂÍ‹˜ ηٷϋÍÂȘ: -·. Ë·Ù›Ùȉ·. £ËÏ˘Î¿ Û -· -(È)¤Ú· -È· -ÂÈ· -ÔÈ· -ÈÛÛ· -›ÙÛ· -›‰· -›· -›Ùȉ· -È¿ £ËÏ˘Î¿ Û -·ÈÓ· -·›· -fiÙËÙ· -‡ÙËÙ· -¤Ó· -¤Ï· -›Ï· -›Ó· -ÔÓ›· -ˆÓÈ¿ -fiÓ· -›Ùȉ· Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -›Ùȉ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. ¶. Ì·ÓȤڷ. ¶. Û˘ÌfiÓÈ·. ¶. ÙÛ·ÁȤڷ. -Ë. -ˆ.¯. -ÂÈ·. ÊÙ‹ÓÈ·. ·ÚˆÙ›Ùȉ·. ·ÚıÚ›Ùȉ· -(È)¤Ú· Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -Ȥڷ Î·È Û -¤Ú· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÈÂ Î·È Â ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ÂÙ·›Ú· -È·.¯. ÊÙÒ¯ÂÈ· 21 . ÊÚÔ˘ÙȤڷ. ı˘Á·Ù¤Ú· ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ÛÊ·›Ú·. -ÔÈ· ™Â -È· ÌÂ È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ıËÏ˘Î¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û ηٷ¯ÚËÛÙÈÎfi ‰›ÊıÔÁÁÔ. ÛηÎȤڷ. ÌËÙ¤Ú·.

Ì·ı‹ÙÚÈ·.¯. ·Ï›ÚÚÔÈ· -ÈÛÛ·. ηÚÊ›ÙÛ· ∂Í·ÈÚ›ٷÈ: ı›ÙÛ· -›‰· Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -›‰· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È.¿. Ó‹ÛÛ·.OÚıÔÁÚ·Ê›· ıËÏ˘ÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ªÂ È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È fiÛ· ıËÏ˘Î¿ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û -ÙÚÈ·. ·ÙÚÈÒÙÈÛÛ·. ηıÒ˜ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÚÈ· ÔÓfiÌ·Ù· Û -ÂÈ·: √‰‡ÛÛÂÈ·. ¿ÓÔÈ·. ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·. ·Ë‰›·.¯. ¶. Â‹ÚÂÈ·. ÎÓ›Û·. ›ÛÛ· ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: Û¿ÚÈÛ·. ‰‡ÛÓÔÈ·. ÌÂÙ¿ÓÔÈ·. χÛÛ·. ¶. Ì·Ï›ÙÛ·. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ∂‡‚ÔÈ·. ÊÈÏ›·. ÂÚÁ¿ÙÚÈ·. ¿ÓÔÈ·.¯. Ú¤ˆ. ÛË̇‰·. ¤ÓÓÔÈ·. ¶. Óˆ¯¤ÏÂÈ·. ¶. ∂Ú¤ÙÚÈ· M -ÂÈ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ıËÏ˘Î¿ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ú‹Ì·Ù· ‚´ Û˘˙˘Á›·˜ ‚´ Ù¿Í˘ Î·È ·fi Â›ıÂÙ· Û -˘. ¶. ηڇ‰·. ÎfiÌËÛ· Δ· ıËÏ˘Î¿ ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈο Û -›ÙÛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È.¯. ¶. ÁfiËÛ·. ¿ÏÔÈ·. ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ·.¯.¯. ¯Ï·Ì‡‰· -›· Δ· ·ÚÔ͇ÙÔÓ· ıËÏ˘Î¿ Û -›· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. M -ÔÈ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· Ú‹Ì·Ù·: Ϥˆ. ·Ï˘Ûȉ›ÙÛ·. X·ÈÚÒÓÂÈ·. Á·Ú›‰· ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ÊÏÔ›‰·. ÓËÛÈÒÙÈÛÛ·. ·ÙÚ›‰·. ȤÚÂÈ·. ÎÔÚÔ˚‰›· 22 . ̤ÏÈÛÛ·. ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ· Î. ‚ÔËıÒ ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÊÂÏ‹˜ ·Ê¤ÏÂÈ· ∂ÈϤÔÓ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ: ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.¯. §¿ÚÈÛ·. ÓÔÒ. -›ÙÛ· Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -ÈÛÛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂ È Î·È ÛÛ. ‚›‰·. Ó¤ˆ. ¶.

¯.¯. ¶. ÂÏÂÁ›·. ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ: ·Ï·˙ÔÓ›·. ˘Á›·. ‚·Ú‡ÙËÙ·. ÂÈÚ·Ù›·. ¶. ȉÈfiÙËÙ· Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -‡ÙËÙ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Â›ıÂÙ· Û -‡˜ Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˘ Î·È Ë. ‰Ô˘Ï‡ˆ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ·ÙÚ‡ˆ ÁÈ·ÙÚÂÈ¿ ·ÓÙÚ‡ˆ ·ÓÙÚÂÈ¿ Ûԉ‡ˆ ÛÔ‰ÂÈ¿ ‚) Ì ÔÈ: ¯ÚÔÈ¿ -fiÙËÙ·. Ì·˘Ú›Ï· ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: η̋Ϸ.¯. ·Ó·ԉȿ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È: ·) Ì ÂÈ fiÛ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· Û -‡ˆ ¶. Ì·ÓÙ‹Ï·.¯. ÌÓ›·. . ÔÚ‡ÔÌ·È ÔÚ›· AÏÏ¿ ÂÈÎÔÓÔÏ·ÙÚ›·. ¶. ·Ó·ÙÚȯ›Ï·. Â·ÈÙ›·. Ù·¯‡ÙËÙ·. ∏Ï›·. ·Ú‚‡Ï· 23 . Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·. Ï›·. ¯ËÌ›·. ‚ϷΛ·. ¢ı‡˜ ¢ı›·. ÂÏ·Ù›·.OÚıÔÁÚ·Ê›· ıËÏ˘ÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ·) fiÛ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Â›ıÂÙ· Û -‡˜ ‹ ·fi Ú‹Ì·Ù· Û -‡ˆ. -‡ÙËÙ· Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -fiÙËÙ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂ Ô Î·È Ë. ·ÙÚfiÙËÙ·.¯. ÙÂÏ›· -È¿ Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -È¿ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. ¢ı‡ÙËÙ· -›Ï· Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -›Ï· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. ı›·. ‚Ú·‰È¿. ™ËÙ›· Î·È ΔÚÔ›·.¯. Ï·ÙÚ‡ˆ Ï·ÙÚ›·. ÁÚ·ÌÌ·Ù›·. ÂÚËÌÈ¿. ¶. Â˙ÔÔÚ›· ‚) Ù· ·ÚÈ· ÔÓfiÌ·Ù· μ·ÛÈÏ›·.

ı‡ÂÏÏ· (ÚÔ·ÚÔ͇ÙÔÓÔ) 24 . ‚ÂÏfiÓ·.¯. ¶. ÏÂÌÔÓÈ¿. μ·‚˘ÏÒÓ·. ¯‹Ó·. ıË̈ÓÈ¿. ‰È·ÊˆÓ›· Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -ˆÓÈ¿ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˆ Î·È È. ÎÔ¤Ï·. ʷӤϷ. ¶. ™·ÍÔÓ›· ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˆ ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÔÈÓ¿ Î·È Î‡ÚÈ· ÔÓfiÌ·Ù·: ÎÔÈÓˆÓ›·. ·Ì̈ӛ·. ÏÂÁÂÒÓ·. ¯ÚÔÓÈ¿ -›Ó· Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -›Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. ·ÚÚ·‚ÒÓ·. ηıÒ˜ Î·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ï¤ÍË ÊˆÓ‹: Â˘ÊˆÓ›·.¯. ·Í›Ó·. ¶. ™È‰ÒÓ·. ¯ÂÈ̈ÓÈ¿. μÚ·˘ÚÒÓ·. ∫·ÙÂÚ›Ó· ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ÛÂÈÚ‹Ó·. ª·Î‰ÔÓ›·. ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·. ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ÂÈÎfiÓ·. ÚÔ‚·Ù›Ó·. ÛÙ·ÁfiÓ· ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ÎÚ˘„ÒÓ·. ηıÒ˜ Î·È Ù· ·ÚÈ· ÔÓfiÌ·Ù·: A˘ÏÒÓ·. ›ӷ -¤Ó·. §·ÎˆÓ›·. ÁˆÓÈ¿. ∫·Ï˘‰ÒÓ·. ÎˉÂÌÔÓ›·. π·ˆÓ›·. ÏÂȯ‹Ó·. ·Ú¤Ó·. ÛÏ‹Ó·. ÎÏÂȉˆÓÈ¿ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ‚ÂÏÔÓÈ¿.¯.¯. ¶. ÂÙÔÓÈ¿. ·ÁˆÓ›·. ÊÈÏÔÔÓ›·. ·ÓÂÌÒÓ·. ÙڤϷ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ‚‰¤ÏÏ·. ¯Ù¤Ó·. -ˆÓÈ¿ Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -ÔÓ›· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂ Ô Î·È È. ηډÂÚ›Ó·.OÚıÔÁÚ·Ê›· ıËÏ˘ÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ -fiÓ· Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -fiÓ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Ô. πˆÓ›·. ¯ÂÏÒÓ·. ÁˆÓ›·. -¤Ï· Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -¤Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Â. ÛÊ‹Ó·. Û·Ú‰¤Ï·. η‰¤Ó· Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -¤Ï· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂ Â Î·È ¤Ó· Ï.¯. ·¯˘ÚÒÓ·. ™È΢ÒÓ· -ÔÓ›·. ËÁÂÌÔÓ›·. ¶. ϯÒÓ·. ¶.¯. ·ÁˆÓÈ¿.

.....· ¤‰ˆÛ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ¿Ó.Ù¿ ÙÔ˘. 1.·. ∏ ·ÏËÛÙ.. Œ‰ÂȯÓÂ Û˘ÌfiÓ. 4. ƒ¤·.. ȉ¤·. ºÒηȷ. Ϥ·ÈÓ·.. 9. ∏ ηÎÔηÈÚ.... 2. . ·Ú¤·... ∞ÛÙ˘¿Ï·È· ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ∑¤·.· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ·ÔÙ˘¯... 6.·. -·›· Δ· ıËÏ˘Î¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -·ÈÓ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ·È.· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÈ·ÙÚ..· Î·È ÙËÓ ËÏÈÔÊ¿Ó.· Ù˘ ÚÔ‰Ú. ı¤·.¯. ÙÚ›·ÈÓ·.. ·˘Ï·›·.. 3. 7. °ÈÒÚÁ·ÈÓ· Δ· ıËÏ˘Î¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -·›· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ·È.. 25 .. ∞˘Ù‹ Ë ·ÚÚÒÛÙ.. ¶.Ù· Î·È ÙËÓ Â˘ı. ÛËÌ·›·.· Î·È Û˘Ì¿ı.. Ó¤· ÕÛÎËÛË 1 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ʈӋÂÓÙ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó. ∫ÔÚ¤·....· ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜.. ΔÂÁ¤·..· Î·È Ë ·Ï·˙ÔÓ.· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁÁ¤Ó..OÚıÔÁÚ·Ê›· ıËÏ˘ÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ -·ÈÓ·... ÎÂÚ·›· ªÂ ·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È Ù· ÚÔ·ÚÔ͇ÙÔÓ· ·ÚÈ· ÔÓfiÌ·Ù·. ∏ ¿ÁÓ.Ù.Ù...·.¯.....¿... 8.· Î·È Ë ·‰È·ÊÔÚ. ∫¤·. ™ÙË ‰È¿ÚÎ.... ∏ ÔÚÊ¿Ó.·. ¶ÔÙ›‰·È·. ∏ ηÏÏȤÚÁ. ÙË ÛÔ‚·Ú.. •Â¯ÒÚÈ˙ ÁÈ· ÙËÓ Ô͇Ó.¯.. 5.· Ù˘ ÓÙÔÌ¿Ù·˜ ¤ÊÂÚ ηϋ ÛÔ‰...· Î·È Ë ‰˘ÛÙ˘¯.. ¡Â̤·.¿. ÓÂÔÏ·›·.. ¡›Î·È·.·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¿„ÔÁÔ˜..· Â›Ó·È ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·. Ê¿Ï·ÈÓ·. ¶.

. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ÔÚ.. Ù˘Ú·ÓÓ.. ‚·Ú... ıËÙ. ∑‹ÙËÛ ¿‰.......· 19.. ·ÓÙÚ.· ¤¯ÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ... ÍÂÓÈÙ. ∏ ·˘Ï‹ Ì·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Û·Ó Ï·Ù..¿ 13. ·Ú. ∂›Ó·È ‚·ÚÈ¿ Ë ÊÙÒ¯.. ËÁÂÌÔÓ...· 6....·˜....·....· 16. χÎ.....· ‰›ÓÂÈ ÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ...... 4....· ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ.....¿ 4.. ¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÈÔÚÎÔ‡Û·Ó ÙËÓ ΔÚ...... ∏ Ï·ÙÚ. ™·ÌÈÒÙ.¿ 3.. ¤ÓÓ.. 8..... ‰È¯fiÓ..· ÕÛÎËÛË 3 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ʈӋÂÓÙ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ıËÏ˘Î¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο.... ÁÂÈÙÔÓ....... ÂÚÌËÓ. ∏ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ......... 7....Ù... 6...¿ 14. §¿Ú.˜. 1...· 18.. ÂÏ. ∏ ÙÚÔ¯...· 17. ¢Á¤Ó..... 26 .· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Ï¤ÁÂÙ·È ÂÈÎÔÓÔÏ·ÙÚ....· 7..· ÔÈ ∞¯·ÈÔ›.· 9.· 20.·........ 2... fiˆ˜ Î·È Ë ÔÚÊ¿Ó....OÚıÔÁÚ·Ê›· ıËÏ˘ÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÕÛÎËÛË 2 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Ï›Ô˘Ó..· 15.·........ 1. 5.· 2. ÚÔÊËÙ.·..... ‚Ú·‰.·.... 3...·.. ÂÚÈÎÂÊ·Ï.....· 8.¿ 5.... ÂÈÏÈÎÚ›Ó.Ó· 12.· 11.Ù· 10..

.. 3.Ï· ·ÔηÏÂ›Ù·È «ÙÔ ÏÔ›Ô Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘». ÔÈ ∂ÛıÔÓÔ› Î·È ÔÈ §ÂÙÔÓÔ› ÛÙËÓ ∂Ûı..... 1. ∞ı·Ó·Û..‰· Î·È Ë Î·Ú.. 10... ∏ ÛÙ·Ê.Ó..Ù·. ∏ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ÏÂÙÔ̤Ú. ÕÛÎËÛË 4 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ıËÏ˘Î¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ٷ ʈӋÂÓÙ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó..Ó· ·Ú›ÛÙ·Ó ÌÈ·Ó ∞Ì·˙. ¶›ÛÙ¢ ˆ˜ Û·Ó ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ.....Ó. ªÈÎÚfiÙÂÚË ·Ú›ÛÙ·Ó ÙË Áfi.‰·˜ Ì·˜. 1.·.· 27 .Ó·.....· Î·È §ÂÙ. μ·ÛÈÏ.¿ ÎÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Á...ÛÛ· ˙‹ÙËÛ ·fi ÙË ª·Ú›· ÌÈ· Ï¢΋ ÎÔÚ‰ÂÏ...· 4.. ∏ ª·Ú. √È ÿˆÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ π..‰· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÏÏ¿ ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù·..· ·ÔÙÂÏ› ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÈ... 5.¿.· 5. ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ‚·Û›Ï...·.. ∏ ‚·Ú˘¯ÂÈÌ.... ∏ ÂÈÎ.·.¿ ¤Î·„·Ó ÙË ÏÂÌ.Ó. ÔÈ §¿ÎˆÓ˜ ÛÙË §·Î.. °ÂˆÚÁ......Ó· ›¯Â ÌÈ· ¯. 8. ÔÈ π¿ˆÓ˜ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ π·. 4..Ó· Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ·ÓÂÌ...... ∞ÓÙˆÓ.Ó·.Ó.... 7.Ó..‰· Ù˘ ·ÙÚ.ÙÛ·. 2..‰· Î·È Ë ·Ó.....Ù.· 3.· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.Ó..Ó.... ¶ÂÏ·Á..· 6. ∏ ηÌ. √˘Ú·Ó..ÛÛ·.......Ó... ∏ ÁÂÈÙfiÓ..ÛÛ·..... ¶ÏÔ‡ÛÈ· Â›Ó·È Ë ¯ÏˆÚ.· 2..OÚıÔÁÚ·Ê›· ıËÏ˘ÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ 9....Ó· Î·È ÌÈ· ηډÂÚ.. 6....ÛÛ· Î·È Î·Ì¿ÚˆÓÂ Û·Ó ÚÈÁΛ. ÕÛÎËÛË 5 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈ· ıËÏ˘Î¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ٷ ʈӋÂÓÙ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó..

... Î·È Ë Â¯Â̇ı... X·ÈÚÒÓ....˜.· ÕÛÎËÛË 6 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ʈӋÂÓÙ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ıËÏ˘Î¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο... 4.· 11..... ºÈÏ·‰¤ÏÊ...OÚıÔÁÚ·Ê›· ıËÏ˘ÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ 7....... ºÏˆÚÂÓÙ. Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘.˜ ÛÙË ˙ˆ‹. Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ¿Ó ̷˙›. Δ· ·È‰È¿ ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÁ¤Ó. ∏ ÈηÓfiÙ. 8. ∏Ï.˜.. ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ IÛÙÔÚ..· 10.· 9... ∏ μÂÓÂÙ....· 14..... 2. 3..... ∏ ·ÒÏ..... 9. √ ™¤Ï¢ÎÔ˜ ∞´ ›‰Ú˘Û ÙË ™ÂχÎ. ∫˘Ú‹Ó. √ ÏÔ‡ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÚΛ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Â˘Ù˘¯...... ÂͤٷÛ ÙË §Ô˘Î. Î·È ÙËÓ ∞ÓÙÈfi¯.....˜ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË.· 16. 1.. 7.. £ÂÛÛ·Ï... §·Ì....· 13. §Â˘ÎˆÛ. ∏ ηıËÁ‹ÙÚ.. 28 .....· 12. ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔÏ...· 15. Â›Ó·È fiÏË Ù˘ πÙ·Ï...˜..... 10.. 6....... √Ï˘Ì.. 5. ∏ ÔÏÔ̤Ï. ∏ ÎÔÈÓˆÓ. Ù˘ „˘¯Ú·ÈÌ. ∏ ÂÚȤÚÁ..... ∫·ÈÛ¿Ú.· 8. ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Û‚·ÛÌfi Î·È ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÓfïÓ.......Ù· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË..

·ÁÈÔÛ‡ÓË. ·Ó·Ó¤ˆÛË. ÂÍ‹ÁËÛË. ‰È·ÊËÌ›˙ˆ ‰È·Ê‹ÌÈÛË 29 . Ó¿ÚΈÛË. ·Ê‹ÁËÛË ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: Ù· ıËÏ˘Î¿ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· Û -›˙ˆ ¶.¯.¯. ·¯·›Óˆ ¿¯˘ÓÛË ‰È¢ı‡Óˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÌÈÎÚ‡Óˆ ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË -ÔÛ‡ÓË Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -ÔÛ‡ÓË ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂ Ô Î·È ˘ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi Â›ıÂÙ· Û -Ô˜. ¶. ‰È¿ÁÓˆÛË -˘ÓÛË Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -˘ÓÛË ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˘ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· Û -·›Óˆ Î·È -‡Óˆ. ¶.¯.¯.¯.OÚıÔÁÚ·Ê›· ıËÏ˘ÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ £ËÏ˘Î¿ Û -Ë £ËÏ˘Î¿ Û -ˆÛË -˘ÓÛË -ÔÛ‡ÓË -ËÛË -ˆÛË Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -ˆÛË ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˆ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· Û -ÒÓˆ ‹ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ï¤ÍË ÁÓÒÛË. Ô‰‹ÁËÛË. ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË -ËÛË Δ· ıËÏ˘Î¿ Û -ËÛË ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Ë. ¶. ηÏÔÛ‡ÓË. ¶.

. 16. 8...Û.....¯. 12..ÓÛ. Ë ‰È·Ï¿Ù.Û.Û. 11.ÓÛ. 30 9.. ∞ÚÁ˘ÚÒ ÕÛÎËÛË 1 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ʈӋÂÓÙ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó.Û... ¶.. Ë ÌfiÏ. 7. Ë fiÍ... Ë ÚÔfiÓ.... ˯Ò..... 13. 6. 15. Ë ·¿ÓÙ... 10.... Ë ‚ÂÏÙ›....ÓÛ. ... Ë ÂÚÒÙ.. Ë Ë¯..Ó.Û...Û.Û.OÚıÔÁÚ·Ê›· ıËÏ˘ÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ £ËÏ˘Î¿ Û -ˆ Δ· ÎÔÈÓ¿ ıËÏ˘Î¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· ÔÔ›· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û -Ò ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ¿ÓÙ· Ì ˆ. Ë ÊÂȉ. Ë Û˘˙‹Ù...... Ë ÂÈı. 4. Ë Î·Ù¿ÎÙ... ¶.... ÂÈıÒ.. ºÚfiÛˆ.... ∫·Ï˘„Ò..Ó. ÊÂÈ‰Ò ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È Ù· ıËÏ˘Î¿ ‚·ÊÙÈÛÙÈο ÔÓfiÌ·Ù· Û -ˆ/Ò.. Ë ‰ÈηÈ....¯. 5. Ë ∫·Ï˘„.Û....Û.. Ë ÂÌÈÛÙ. 2. 1.. Ë ¿ÛÎ.. 14. 3.

ı¤·ÙÚÔ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: Ù· ıËÏ˘Î¿ ‚·ÊÙÈÛÙÈο Ô˘ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Ô˘‰¤ÙÂÚ·. ¶. Ì -˘: ‰›ÎÙ˘Ô. ·ÓÒÁÂÈÔ. ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ. χÎÂÈÔ 2.¯.¯.¯. ¶. ‚È‚Ï›Ô. Ì -ÂÈ: ·) fiÛ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÚÈ· ·ÚÛÂÓÈο ÔÓfiÌ·Ù· ¶.¯. -·. ÙÔ §ÂÓÈÒ. -È. ÂÌfiÚÈÔ. O˘‰¤ÙÂÚ· Û -Ô O˘‰¤ÙÂÚ· Û -Ô -ÈÔ -ËÙÔ -Â›Ô -ÈÌÔ -ÚÈfi -Ù‹ÚÈÔ -Ô Δ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Û -Ô ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Ô.OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ T· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÂÍ‹˜ ηٷϋÍÂȘ: -Ô. ÈÛfiÁÂÈÔ. ¤Ì‚Ú˘Ô 31 . . ÙÔ ¢ÂÛÔÈÓÈÒ -Èo Δ· ÚÔ·ÚÔ͇ÙÔÓ· Û -ÈÔ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È: 1.¯. ∞¯ÈÏϤ·˜ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ∑¿·˜ ∑¿ÂÈÔ ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ ‚) fiÛ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ï¤ÍË ÁË ¶. Â›ÓÂÈÔ. ÎÒÓÂÈÔ. ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ·fiÁÂÈÔ Á) ÔÈ Ï¤ÍÂȘ: ‚·Û›ÏÂÈÔ. ‰¿ÓÂÈÔ. ˘fiÁÂÈÔ. ‚Ô˘Ófi. ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ. ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ. ÎÂÈÌ‹ÏÈÔ. ·ÎfiÓÙÈÔ.

ÙÔ›Ô. ·Óıԉԯ›Ô. ¶. „˘ÁÂ›Ô ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È: ·) Ì -È: ‚È‚Ï›Ô. ηÊÂÓ›Ô. ‚¿„ÈÌÔ. ψÊÔÚ›Ô. ·ÁÁ›Ô. ıˆÚ›Ô. ϤÍÈÌÔ. -Ë. ÂÓ˘‰Ú›Ô. ‰›Ô. ¶. -Ô Î·È ·Ï¿ıËÙÔ˜. Ú¿„ÈÌÔ 32 .¯. ¶. -ÍÈÌÔ. ÎÚ·Ó›Ô. È·ÙÚ›Ô. ͇ÛÈÌÔ. ÊÔÚÙ›Ô. ·Ú¯Â›Ô. ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ Î·È ·Ï¿ıËÙÔ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· Â›ıÂÙ· ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ˜. ‚˘Ù›Ô. ÌÓËÌ›Ô. -Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ÁÚ·Ê›Ô. ‰ÂÏÙ›Ô. -Â›Ô Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÚÔ͇ÙÔÓ· Û -Â›Ô ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÂÈ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· fiÛ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· Û -‡ˆ Î·È fiÛ· Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙfiÔ. -„ÈÌÔ) ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Ì È. Û¯ÔÏ›Ô. „ËÊ›Ô. ıËÚ›Ô. ‰¤ÛÈÌÔ. ‚Ú·‚›Ô. ÏÔÊ›Ô ‚) Ì -˘: ÎÚ‡Ô Á) Ì -ÔÈ: ÏÔ›Ô -ÈÌÔ Δ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Û -ÈÌÔ (-ÛÈÌÔ.OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ -ËÙÔ Δ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· Î·È Ï‹ÁÔ˘Ó Û -ËÙfi ‹ -ËÙÔ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Ì Ë.¯.+ ÎÈÓÒ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ∂›Û˘ ÌÂ Ë ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Ï¤ÍË ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ú‹Ì·. ıÚ·Ó›Ô. Ù˘¯›Ô. ·ÁÎÔÌ·¯Ò ·ÁÎÔÌ·¯ËÙfi ΢ÓËÁÒ ΢ÓËÁËÙfi ·Ú·ÌÈÏÒ ·Ú·ÌÈÏËÙfi ÍÂʈӛ˙ˆ ÍÂʈÓËÙfi „‹Óˆ „ËÙfi ·˘ÙÔ. Ì·ÓÙ›Ô.¯. -Ë. ‰Ô¯Â›Ô ‹ ¯ÒÚÔ. ‰Ô¯Â›Ô. ‰ÈÛΛÔ. ˯›Ô.

.. ΔÔ χÛ..Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ. Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∂Í·ÈÚ›ٷÈ: Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ ÕÛÎËÛË 1 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ ‹ ÙÔ ‰›„ËÊÔ Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘‰¤ÙÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο.ˆÓ 8..Ô ÙÔ˘ §˘Î......ÙÔ˘ 33 ..ÌÔ ÙÔ˘ ÔÙËÚ. ΔÔ „˘Á.Ô.. ¶.OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ -ÚÈfi Δ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Û -ÚÈfi ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È.Ô˘ 4.. ΔÔ Û˘Ì‚Ô‡Ï........ ÙÔ Â›Ó..¯.Ô˘ 6.... Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ.· ÙˆÓ ‰·Ó..ˆÓ 9. ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi ∂Í·ÈÚ›ٷÈ: Ì·ÁÂÈÚÂÈfi -Ù‹ÚÈÔ Δ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Û -Ù‹ÚÈÔ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Ë... ηÌ·Ó·ÚÈfi. ΔÔ ÂÌfiÚ.... ¶.Ô ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ.Ô ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ.ˆÓ 3... ΔÔ ‚È‚ÏÈ¿Ú.Ô‡ 10..Ô ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ..¯.Ô˘ 7.Ô˘ 2..Ô ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û. Δ· ÂÈÙfiÎ.. 1. ΔÔ ¡·‡Ï...Ô ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ 5..Ô ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏ. ΔÔ ÂÓÔ›Î. ΔÔ ˆÚ¿Ú... ΔÔ ÚÔ·‡Ï.

..Ô˘ 34 ...· ÙÔ˘ ·Ú¯..Ô˘ 8.. ΔÔ ÚÔ‰Ú. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∑·.ˆÓ 4.Ô˘ 7.Ô ÙÔ˘ ۈ̷Ù. Δ· ˯...Ô˘ 10..Ô˘ 11.......ˆÓ 2..... Δ· ‚È‚Ï.ˆÓ 3..· ÙˆÓ ÎÚÂÔˆÏ..Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ.. ΔÔ ÙÔ...Ô ÛÙËÓ ÔÌ›¯ÏË 9.· ÙˆÓ Ì·ÁÂÈÚ..· ÙÔ˘ ıËÚÈÔÙÚÔÊ. Δ· ıÚ·Ó. Δ· ‰Ô¯.· ÙÔ˘ ˆ‰. Δ· „˘Á..OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÕÛÎËÛË 2 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ ‹ ÙÔ ‰›„ËÊÔ Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘‰¤ÙÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. Δ· Ù˘¯. Δ· ıËÚ.· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó....Ô˘ 6...Ô˘ 5. 1......Ô˘ 12. ΔÔ Â›‰ÔÌ· ÙÔ˘ Ù·Ì... ΔÔ ÊÔÚ..· ÙˆÓ Û¯ÔÏ....

ηÓÙ‹ÏÈ.¯. -›ÏÈ -fiÓÈ -Ù‹ÚÈ -È/-› Δ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Û -È1 ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. Ú·‰›ÎÈ. -›ÏÈ Δ· ·ÚÔ͇ÙÔÓ· Û -›‰È. ‰fiÚ˘. ÛÎÔ˘›‰È – η˝ÎÈ. ÚÔÏfiÈ – ÚÔÏÔÁÈÔ‡ – ÚÔÏfiÁÈ·. 35 . ÚÔÎÔ›ÏÈ 1 ™Ù· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ʈӋÂÓ ÚÈÓ ·fi ÙÔ È Ù˘ ηٿÏË͢ ‚¿˙Ô˘Ì Á ÚÈÓ ·fi ÙÔ È. -›ÏÈ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Ì È. ·È¯Ó›‰È. ·ÓÙÈÎÏ›‰È. ̇‰È. -›ÎÈ. ÔÚÙ‡ÎÈ Á) ·fi Ù· Û -›ÏÈ: ‰Â›ÏÈ. ÛÙ¿¯˘ H ϤÍË ‚Ú¿‰˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì È. Ì·ÓÙ›ÏÈ. ‚Ú¿‰˘. ·˝‰È.OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ O˘‰¤ÙÂÚ· Û -È O˘‰¤ÙÂÚ· Û -È/-› -›‰È. ÊÚ‡‰È. ¶. -›ÎÈ. Ê˘Ù›ÏÈ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ·) ·fi Ù· Û -›‰È: ηڇ‰È. ·ÓÙÈÛÙ‡ÏÈ. ÙfiÈ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˘: Ô͇. ÎÂÚ·Ì›‰È. ÎÚÂÌ̇‰È. ÎÔ¯‡ÏÈ. fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÏÈÎfi. Ù· ‚Ú¿‰È·. ÛÊÔÓÙ‡ÏÈ. ·È‰›. ÙÚÈʇÏÏÈ. Ì›ÏÈ. ¶·Ï·Ì‹‰È ‚) ·fi Ù· Û -›ÎÈ: ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ. ‰›¯Ù˘. ÔÓÙ›ÎÈ. ÊÈÛÙ›ÎÈ – ηÚÈÔÊ›ÏÈ. ÓÔ›ÎÈ. ÁÔÁÁ‡ÏÈ. ÎÔÓÙ‡ÏÈ.¯. ¶. fiÙ·Ó Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎfi ‰›ÊıÔÁÁÔ. Ë ‚Ú·‰È¿. Ù·Í›‰È. ÂÙÚ·¯‹ÏÈ.¯. ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ -›‰È. ¯·ÌÔÌ‹ÏÈ. ¯Â›ÏÈ. . -›ÎÈ. ÛٷʇÏÈ. ηÙÛ›ÎÈ. – ‰·¯Ù˘Ï›‰È. ‰¿ÎÚ˘. ÛÙÚ›‰È.¯. ʇÎÈ. ÎÏÂȉ›. ¶.

....... ÕÛÎËÛË 2 °Ú¿„ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÚÈıÌfi........ ͢ÓËÙ‹ÚÈ. ÙÔ˘ ‰È¯Ù.. Ù· ‰¿ÎÚ... ¶. Ù· ‚Ú¿‰... ÎÔÙÚÒÓÈ -Ù‹ÚÈ Δ· ·ÚÔ͇ÙÔÓ· Û -Ù‹ÚÈ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Ì Ë.. Ù· ÛÙ¿¯..... ÔÙÈÛÙ‹ÚÈ...... ¶. ÛÈÊÒÓÈ. ÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ηڷ‚ÈÔ‡ – ....... 3.. ÙÔ˘ ÎÔÚÈÙÛ. 7...... ÙÔ˘ ÛÙ·¯. 10. 4....... ÎÂÊ·ÏÔÙ‡ÚÈ.. ·Ë‰fiÓÈ......... ÙÔ˘ ‚Ú·‰.... 2.... ÙÔ˘ ·ÁÔÚ. ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È: ·) Ì È: ¯·Ù›ÚÈ ‚) Ì ˘: ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ï¤ÍË Ù˘Ú›. 8... ·Ú·ÁÒÓÈ.¯. 36 1. 6... 9............ ÙÈÌfiÓÈ.. 1....... ÂÁÁfiÓÈ.. ÎÏ·‰Â˘Ù‹ÚÈ........ Ù· ·Ú·Ì‡ı.....¯.¯... ÙÚ˘ÁfiÓÈ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ·ÏÒÓÈ......... ...........OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ -fiÓÈ Δ· ·ÚÔ͇ÙÔÓ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Û -fiÓÈ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Ì Ô.. ÔÙ‹ÚÈ. 2.... „ˆÌÔÙ‡ÚÈ ÕÛÎËÛË 1 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘‰¤ÙÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο.. ΈıÒÓÈ.. 5... ΢‰ÒÓÈ.... Û·ÁfiÓÈ. Ù· ÏÔ˘ÚÈ¿ ÙˆÓ Û΢ÏÈÒÓ – .... . Ù· ηڿ‚.

........... ΔÔ Î·Ú............. ÕÛÎËÛË 3 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ ‹ ÙÔ ‰›„ËÊÔ Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘‰¤ÙÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο........... 6.....OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ 3.ÏÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ Î·ÓfiÓ·............ ÙÔ ÎÚÂÌÌ......... ÙÔ Ì.ÎÈÔ‡ 2... ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ – ..... 7...‰È Î·È ÙÔ ¶·Ï·Ì............. ΔÔ ¯....... 4..‰È......ÏÈÔ‡ 3..‰È ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ.....ÏÈ Î·È ÙÔ ÛÙ·Ê..ÏÈ.....‰È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ Î·ÓfiÓ·..... 5......ÏÏÈ... 1..ÎÈ ÙÚÒÂÈ ÙÔ ÙÚÈÊ.....‰È ÙÔ˘ η......‰È... Ù· ‰fiÚ·Ù· ÙˆÓ ·ÏÈηÚÈÒÓ – .......ÏÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ.......................... ÙÔ ÛÙÚ.... 5... ÙÔ Ì......................... 4.....ÏÈ Î·È ÙÔ Î·ÚÈÔÊ...........‰È Î·È ÙÔ Ù·Í...... 9....... ΔÔ Ó. 6...................‰È Î·È ÙÔ ÊÚ............ 37 ...‰È........... 10.... Ù· Ôͤ· ÙˆÓ ÏÂÌÔÓÈÒÓ – . ΔÔ ÊÈÙ...‰È. ΔÔ Î·ÙÛ........ ΔÔ Ù·Í.ÎÈ·..... ÙÔ ÛÙ¿¯˘ ÙÔ˘ ÎÚÈı·ÚÈÔ‡ – ..... 8..................ÏÈ. ΔÔ Ì·ÓÙ. ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ – ...ÎÈ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fi................ÏÈ ÙÔ˘ ηÓÙ. ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï........ 7........ ŒÁÈÓ ηϿ Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È· Ù· ‰ÂηÓ.. ™ÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Â›Û˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈÎÏ..‰È. ÙÔ ¯·ÌÔÌ... ΔÔ ÎÂÚ·Ì.....

™’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ·ÏÒÓÈÛÌ·. 1. (ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi). ΔÔ ÙÚ¤ÓÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi . 2... 2.. ÕÏÏË Ï¤ÍË ÁÈ· ÙÔÓ ÁÚ‡ÏÔ.OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÕÛÎËÛË 4 §‡Û ٷ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÚÈÛÌÒÓ. 4. ∫›ÙÚÈÓÔ ÂÛÂÚȉÔÂȉ¤˜. 5. 4..... 38 .... 5. 3. 3. A 1.. ∫·ÏϛʈÓÔ Ô˘Ï›.

3. 2. 2. 1. ∫·›ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Û ÂÈÎfiÓÈÛÌ·. 1. 4. 5. 4. 39 . 3.OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ B 6. ∞ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ‰ÂÈÏÈÓfi. ΔÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ. ÁÈ· Ó· ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ì fi¯ËÌ·. 5. ™˘Ó‹ıˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÏ˘Îfi ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡. ¶˘ÚÔ‚fiÏÔ fiÏÔ Ô˘ ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›˙ÂÈ ‚·ÚȤ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ Ì¿Ï˜. 6. ∂›Ó·È Î·È Ô ÌÂÙ·ÍÔÛÎÒÏËη˜.

3. 2. 5. ¡fiÛÙÈÌÔ ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉ¤˜. 1.OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ° 4. 2. 40 . 1. 5. 3. ΔÔ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î¿ı ̋ӷ ÔÈ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜. 4. XÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ ÛÙ¤Á˜. ∞ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ‰ÂÈÏÈÓfi. ΔÚˆÎÙÈÎfi.

2. ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ Î·È ÔÙ. μ¿˙ˆ ÙÔ Í˘ÓËÙ. 2.. ∂›Ó·È Ôχ ηÏÔÌ·ıË̤ÓË. ÕÛÎËÛË 5 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ʈӋÂÓÙ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘‰¤ÙÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο.. 1..ÚÈÒÓ 2... 4.. ™Î‡Ԙ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ›ÓÔ˘ÌÂ. Ù˘ ÕÚÙ·˜.. ÁÈ· Ó· ¿ˆ Úˆ› ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ.OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ¢ 3.. 5. ÁÈ·Ù› Ù˘ οÓÔ˘Ó fiÏ· Ù·. 4...... √ ηÚfi˜ Ù˘ ÊÈÛÙÈÎÈ¿˜. 5.. 41 .... 1. ΔÔ .ÚÈ. 3. (ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi). ∫ÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÍËÚ¿˜ Ô˘ ÂÈÛ¯ˆÚ› ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 1.

OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ 3.ÚÈ Î·È ÎÏ·‰Â˘Ù.. Œ¯Ô˘Ì ÔÙÈÛÙ..ÚÈ ¤Î·Ó ÙÔ ¯·ÚÙ› ÛÔ˘ÚˆÙ. ¶¿ÙËÛ·Ó Ù· ÛٷʇÏÈ· ÛÙÔ ·ÙËÙ. 42 .. ªÂ ÙÔ ÙÚ˘ËÙ. 5.. 6. ΔÔ ÎÂÊ·ÏÔÙ...ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Ì·˜.ÚÈ.ÚÈ. 4....ÚÈ Â›Ó·È Â‡Á¢ÛÙÔ Ù˘Ú›....

ÂÈÛfi‰ËÌ·. Ì¿ıËÌ· (Ì·ı·›Óˆ). ·Í›ˆÌ· (·ÍÈÒÓˆ) ‰›ψ̷ (‰ÈÏÒÓˆ) ÛÙÚÒÌ· (ÛÙÚÒÓˆ) ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: Â›‰ÔÌ·. ÎfiÌÌ·. Â›ÚÚËÌ·. ¶. ¿ıÏËÌ· (·ıÏԇ̷È). Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· Û -ÒÓˆ. ¶. ‚‹Ì·. Û‡ÓıËÌ·. ¶.OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ O˘‰¤ÙÂÚ· Û -· O˘‰¤ÙÂÚ· Û -(Ì)Ì· -ˆÌ· -Ë(Ì)Ì· -ÈÛÌ· -(Ì)Ì· Δ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Û -Ì· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ¤Ó· Ì. ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Ë. ÛÙfiÌ· -Ë(Ì)Ì· Δ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Û -Ë(Ì)Ì·. Ú‹Ì·. Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· ‚´ Û˘˙˘Á›·˜ Î·È ·fi Ú‹Ì·Ù· Û -·›Óˆ. Ê) Î·È Ù. ‚.¯. ·̷.¯. ‚Ϥˆ ‚ϤÌÌ· Áڿʈ ÁÚ¿ÌÌ· Îfi‚ˆ ÎfiÌÌ· ηχÙˆ Î¿Ï˘ÌÌ· -ˆÌ· Δ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Û -ˆÌ·.¯.¯. ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˆ. „¤Ì· ªÂ ÌÌ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiÛ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· ·´ Û˘˙˘Á›·˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ¯ÂÈÏÈÎfi (. ·‰›ÎËÌ· (·‰ÈÎÒ). ¶. ÂÈÊÒÓËÌ·. ¿ıËÌ· (·ı·›Óˆ) ªÂ Ë ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ϤÍÂȘ. ·Á΢ÚÔ‚fiÏËÌ· (·Á΢ÚÔ‚ÔÏÒ). ¶. Û‹Ì·. Ì˯¿ÓËÌ·. Úfi‚ÏËÌ·. ‰›ÏËÌÌ· 43 . fiÓÔÌ·.¯. ͇ÓËÌ· (͢ÓÒ). ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· (ÙËÏÂÁÚ·ÊÒ).

ÚfiÛÊ˘Ì·. ÎÒÏ˘Ì·. ¶. 4. 5. ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Ì È.OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È: ·) Ì È: ·fiÚÚÈÌÌ·. ¤ÎÎÚÈÌ· ‚) Ì ÂÈ: ¿ÏÂÈÌÌ·. ›‰Ú˘Ì·. ıÚ‡ÌÌ· -ÈÛÌ· Δ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Û -ÈÛÌ·. 7. 8. Î·Ù¿Ï˘Ì·. ˘fiÏÂÈÌÌ· Á) Ì ˘: ‰È¿Ï˘Ì·. Ì‹Ó˘Ì·. Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· Û -›˙ˆ. ÁfiÁÁ˘ÛÌ· (ÁÔÁÁ‡˙ˆ). ·Ï¿ÙÈÛÌ· (·Ï·Ù›˙ˆ) ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ‰¿ÎÚ˘ÛÌ· (‰·ÎÚ‡˙ˆ). ͤÏ˘Ì·. ‰¿ÓÂÈÛÌ· (‰·Ó›˙ˆ). Î¿Ï˘ÌÌ·. ·Û¿ÏÂÈÌÌ·. ¤ÏÏÂÈÌÌ·. 2. ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. 3. ı‡Ì·. 1. 44 . A 6. Îϛ̷. ¿ıÚÔÈÛÌ· (·ıÚÔ›˙ˆ) ÕÛÎËÛË 1 §‡Û ٷ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÚÈÛÌÒÓ. ¤Ó‰˘Ì·.¯. Îڛ̷. ÎÂÏ¿Ú˘ÛÌ· (ÎÂÏ·Ú‡˙ˆ). ·̷. ·‰˘Ó¿ÙÈÛÌ· (·‰˘Ó·Ù›˙ˆ). ÙÚ›ÌÌ·.

5. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ·Ó¿‚ˆ. 3.OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ 1. 2. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ·ıÚÔ›˙ˆ. 5. 2. 7. 45 . 2. 3. 7. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· Ú·ÓÙ›˙ˆ. 4. B 6. 1. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ‚Ϥˆ. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ÔÙ›˙ˆ. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· Áڿʈ. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· Á˘Ú›˙ˆ. 1. 6. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· Ì·˘Ú›˙ˆ. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· Ûηϛ˙ˆ. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ÎÙ›˙ˆ. 8. 4.

6. ° 2. 4. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ÁÂÌ›˙ˆ. 1. 7. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ÎfiÙˆ.OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ 3. 46 . √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ·ÏˆÓ›˙ˆ. 6. 1. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ȉڇˆ. 2. 4. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ·ıÚÔ›˙ˆ. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ͢ڛ˙ˆ. 5. 3. 5. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ‰·ÎÚ‡˙ˆ.

5. 4. 6.OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ 3. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ηχÙˆ. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ·ÓÔ›Áˆ. 3. 1. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ›ıˆ. 3. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ˙˘Á›˙ˆ. 2. 4. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ÂÓ‰‡ˆ. 5. 5. ¢ 1. 2. 47 . 4. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ·Ï·Ù›˙ˆ. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ·ı·›Óˆ. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ¯·Ú›˙ˆ. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ¯ÚˆÌ·Ù›˙ˆ. 6. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ·‰˘Ó·Ù›˙ˆ. 6.

. 4.. 1.. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ηÓ›˙ˆ.. Î·È ÌÂÙ¿ ı· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·.. 3.... 5... ΔÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ . 48 .. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ÎÂÏ·Ú‡˙ˆ.. £· οӈ ¤Ó· ‰ÂοÏÂÙÔ .. 2... √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ‰ÈÏÒÓˆ.. 2. 1. 4...OÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ E 3. 5..... Â›Ó·È ¶¤ÙÚÔ˜.

ÎÚ›ÛÈÌÔ˜. ÛÎ˘Ï›ÛÈÔ˜ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È: ·) Ì Ë: ÁÓ‹ÛÈÔ˜. -˘. -ˆÓ. ·ÚÓ›ÛÈÔ˜. ηÙÔÈÎÒ ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ˜ Û˘˙ËÙÒ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌÔ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÒ ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÛÈÌÔ˜ ‚) Ì ˘: ·ÚÙ‡ÛÈÌÔ˜ -›ÛÈÔ˜ Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›ıÂÙ· Û -›ÛÈÔ˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˜. πı·Î‹ÛÈÔ˜ Î·È fiÛ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ï¤ÍË ÓËÛ›. ÔÙ·Ì›ÛÈÔ˜. ∑·ÁÔÚ›ÛÈÔ˜. ¶. ÓËÛÙ›ÛÈÌÔ˜.¯. -ÈÓÔ˜ -›Ԙ -ËÚfi˜ -ˆfi˜. ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔ˜.Oƒ£√°ƒ∞ºπ∞ ∂¶π£∂Δø¡ T· Â›ıÂÙ· ÛÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi Á¤ÓÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÂÍ‹˜ ηٷϋÍÂȘ: -Ô˜.¯. -‡˜. -ÈÎÔ˜ -›ÛÈÌÔ˜ Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›ıÂÙ· Û -›ÛÈÌÔ˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌÔ˜.¯. . -ˆÙfi˜ -ÈÎfi˜. ªÈÏ‹ÛÈÔ˜. ∂Ù·Ó‹ÛÈÔ˜.¯. ∂›ıÂÙ· Ì ·ÚÛÂÓÈÎfi Û -Ô˜ -›ÛÈÌÔ˜ -ËÙfi˜ ∂›ıÂÙ· Ì ·ÚÛÂÓÈÎfi Û -›ÛÈÔ˜ -ÈÌÔ˜ -ÈÔ˜ -·›Ô˜. -·ÈÔ˜ -ÈÓfi˜. ‚Ô˘Ó›ÛÈÔ˜. ¢ˆ‰ÂηӋÛÈÔ˜ ‚) Ì ÂÈ: ·Ú·‰Â›ÛÈÔ˜ 49 . ¶. ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ˜ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È: ·) ÌÂ Ë fiÛ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· ‚´ Û˘˙˘Á›·˜ ¶. ÂÙ‹ÛÈÔ˜.

Úfi‚ÂÈÔ˜. ıÂÚÈÓfi˜. Â›ÁÂÈÔ˜. ¿ÍÈÔ˜. Ô‰‡ÓË. ·ÏËıÈÓfi˜. . ÔÏÔÛÎfiÙÂÈÓÔ˜ Á) Ì ˘: fiÛ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ϤÍÂȘ ¢ı‡ÓË. ÛÎÔÙÂÈÓfi˜. ·Ó‡ı˘ÓÔ˜. ˘ı·ÁfiÚÂÈÔ˜ – fiÛ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ï¤ÍË ÁË ¶. ¯ıÂÛÈÓfi˜. ·ÓÙÚ›ÎÂÈÔ˜. Ù›ÌÈÔ˜.OÚıÔÁÚ·Ê›· ÂÈı¤ÙˆÓ -Èo˜ Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›ıÂÙ· Û -ÈÔ˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. Ê·ÂÈÓfi˜. -ÈÓÔ˜ Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›ıÂÙ· Û -ÈÓfi˜ Î·È -ÈÓÔ˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. ¿ÁÈÔ˜. Á˘¿ÏÈÓÔ˜. ÎÏÂÈÓfi˜. ÔχÌËÓÔ˜ ‚) Ì ÂÈ: ÂÏÂÂÈÓfi˜.¯. ¿‰ÂÈÔ˜. . . ˘ÁÈÂÈÓfi˜. ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˜. ‰fiÏÈÔ˜. ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ˜. ηıÒ˜ Î·È ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ˜. ÂÍ¿ÌËÓÔ˜. Ù¤ÏÂÈÔ˜. Ù·ÂÈÓfi˜. ‰¿ÓÂÈÔ˜. ·¤ÚÈÓÔ˜.¯. ΛӉ˘ÓÔ˜. ¶. ‰ÂÈÓfi˜. ˘‡ı˘ÓÔ˜. ÔÚÂÈÓfi˜. ÂÈ΋‰ÂÈÔ˜. ·ÎÓÂÈÔ˜ ‚) Ì ÔÈ: fiÌÔÈÔ˜ Á) Ì ˘: ¤ÁÎ˘Ô˜.¯. ¯¤ÁÁ˘Ô˜. ‚·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜.¯. ·Î›Ó‰˘ÓÔ˜. ͇ÏÈÓÔ˜. Ì¿ÏÏÈÓÔ˜. 50 . ¶. ʈÙÂÈÓfi˜.¯. ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô˜. ·ÓÒÁÂÈÔ˜ – ÔÈ Ï¤ÍÂȘ: ‚fiÚÂÈÔ˜. Ô˘Ú¿ÓÈÔ˜. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È: ·) Ì ÂÈ: – fiÛ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÚÈ· ÔÓfiÌ·Ù· ÚÔÛÒˆÓ ¶. Ú¿ÛÈÓÔ˜ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È: ·) Ì Ë: ÊÙËÓfi˜ Î·È fiÛ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ï¤ÍË Ì‹Ó·˜. ˘fiÁÂÈÔ˜.¯. ·ÓÙÈÎÚÈÓfi˜. ΤÚÈÓÔ˜. ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ˜ -›Ԙ Δ· ·ÚÔ͇ÙÔÓ· Â›ıÂÙ· Û -›Ԙ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÂÈ. ·ÓÒ‰˘ÓÔ˜. ·‚ÂÚÒÊÂÈÔ˜. ‚ÔÚÈÓfi˜. ¿ÁÚÈÔ˜. ηıÒ˜ Î·È Ï¤ÍÂȘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Â›ıÂÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi˜.¯. ¤ÙÚÈÓÔ˜. ÊÂÚ¤ÁÁ˘Ô˜ -ÈÓfi˜. ÛËÌÂÚÈÓfi˜. ·¿ÁÁÂÈÔ˜.

·ÎÌ·›Ô˜. ·ÚÚÂÓˆfi˜. ¶.¯.¯. ÔÚÊ˘Úfi˜ -ˆfi˜. ‰·ÚÂÈÎfi˜ (= ¯Ú˘Ûfi ÓfiÌÈÛÌ· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ). ˯ËÚfi˜. ‚ÏÔÛ˘Úfi˜. Ú·ÛÈÓˆfi˜ – ·ÁηıˆÙfi˜. – ·ÁÚȈfi˜. ‰›Î·ÈÔ˜ ∂Í·ÈÚo‡ÓÙ·È: Ó¤Ô˜. -ÈÎÔ˜ Δ· Â›ıÂÙ· Û -ÈÎfi˜ Î·È -ÈÎÔ˜ (Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο)2 ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. ÊÔ˘ÓÙˆÙfi˜ -ÈÎfi˜. ‰··ÓËÚfi˜. Á¤ÚÈÎÔ˜. ˘fi¯ÚÂÔ˜ 2 H ϤÍË ÁÏ˘Îfi˜ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ˘ Î·È ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi.OÚıÔÁÚ·Ê›· ÂÈı¤ÙˆÓ ¶. ‚‰ÂÏ˘Úfi˜. ‰ÂÎÂÏÂÈÎfi˜ (¢ÂΤÏÂÈ·). ˙ˆÈÎfi˜. ·Ó›‰ÂÔ˜. ÁÏ·Ê˘Úfi˜. ÔÓËÚfi˜. ˙ˆËÚfi˜. ÙÔÏÌËÚfi˜ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˘: ·ÏÌ˘Úfi˜. Û΢ıÚˆfi˜. ÔÈΛԘ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ÁÂÏÔ›Ô˜.¯. ÛÙ¤ÚÂÔ˜. ıÔψÙfi˜. ÈÛ¯˘Úfi˜. -·ÈÔ˜ Δ· Â›ıÂÙ· Û -·›Ô˜ Î·È -·ÈÔ˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ·È.¯. ¢ÁÂÓÈÎfi˜. ¶. Ô¯˘Úfi˜. ÁÂÓÓ·›Ô˜. -ˆÙfi˜ ŸÏ· Ù· Â›ıÂÙ· Û -ˆfi˜ Î·È -ˆÙfi˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˆ.¯. ı›Ԙ. ·ıÏËÙÈÎfi˜. ÎÈÙÚÈÓˆfi˜. ¿ıÂÔ˜. Û˘ÁÁÂÓÈÎfi˜. 51 . οÏÈÎÔ˜. ÊÙÂÚˆÙfi˜. ·ÚÁ˘Úfi˜. ‚ÔÏÈÎfi˜. Ï›Ԙ. ÌÔ¯ıËÚfi˜. ÎϤÊÙÈÎÔ˜. ÎÚ‡Ô˜ -ËÚfi˜ Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›ıÂÙ· Û -ËÚfi˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Ë. ¶. ÌÂٷ͈Ùfi˜. ·ÛÙ›Ԙ. ·ÓıËÚfi˜. ÏÈ‚˘Îfi˜ (§È‚‡Ë) -·›Ô˜. ¶. ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ ñ Ì ˘: ıËÏ˘Îfi˜ (ı‹Ï˘). Ù˘ÈÎfi˜. „‡ÙÈÎÔ˜ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È: ñ Ì ÂÈ: ‰·ÓÂÈÎfi˜ (‰¿ÓÂÈÔ). ·Ó‰Ú›Ԙ.

·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜. ¶. ¶. ·Ó›ÎËÙÔ˜. ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜.¯. ¶.¿. fiÓÔÌ· ¶. Ê‹ÌË ¶. ·Ó·›ÛıËÙÔ˜ 52 . ·fi‰ËÌÔ˜. ¿ÙÈÌÔ˜. ·Á·Ò ·Á·ËÙfi˜ ÎÈÓÒ ÎÈÓËÙfi˜ ÌÈÛÒ ÌÈÛËÙfi˜ ÔıÒ ÔıËÙfi˜ ¯Ù˘Ò ¯Ù˘ËÙfi˜ ηıÒ˜ Î·È Ù·: ÚËÙfi˜.¯. ı·Ó¿ÛÈÌÔ˜. Úfiı˘ÌÔ˜. ¶. Ù¯ÓËÙfi˜. Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi Ú‹Ì·Ù· ‚´ Û˘˙˘Á›·˜. ÁfiÓÈÌÔ˜. -ËÙfi˜ Δ· Â›ıÂÙ· Û -ËÙfi˜. ·¿ÙËÙÔ˜. ڈ̷ϤԘ. ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È: ·) Ì Ë: ¤ÚËÌÔ˜ Î·È fiÛ˜ ϤÍÂȘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰‹ÌÔ˜. ·ÈÛıËÙfi˜.¯.¯.¯. ÂÒÓ˘ÌÔ˜ Á) Ì ÔÈ: ¤ÙÔÈÌÔ˜. ÊÚfiÓÈÌÔ˜. ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜. ‰È·ÈÚÂÙ¤Ô˜ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ÎÂÊ·Ï·›Ô˜. ıÓËÙfi˜. ‰È¿ÛËÌÔ˜. ÓfiÛÙÈÌÔ˜. ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Ë. ÎÚ›ÛÈÌÔ˜. ·Ì›ÏËÙÔ˜.OÚıÔÁÚ·Ê›· ÂÈı¤ÙˆÓ Δ· Â›ıÂÙ· Û -ϤԘ Î·È -Ù¤Ô˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Â. ÙÂÙ·ÚÙ·›Ô˜ -ÈÌÔ˜ Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ·ÚÔ͇ÙÔÓ· Â›ıÂÙ· Û -ÈÌÔ˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. Û¯‹Ì·. ¿Û¯ËÌÔ˜. Ì¿¯ÈÌÔ˜. ·fiÚıËÙÔ˜. ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜. ‡ı˘ÌÔ˜. Û‹Ì·.¯. ηÎfiÊËÌÔ˜ ‚) Ì ˘: fiÛ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ϤÍÂȘ ı˘Ìfi˜. fiÛÈÌÔ˜. ÓfiÌÈÌÔ˜. ·ÓÒÚÈÌÔ˜. ÊÔÚËÙfi˜ ™˘¯Ó¿ Û˘Ó·ÓÙԇ̠·˘Ù¿ Ù· Â›ıÂÙ· Ì ÙÔ ÛÙÂÚËÙÈÎfi ·-. ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ Î.

... ÎÂÊ·Ï....... 4............... 2.......¯.Ô˜ 4............... Ë Î·ÎÈ¿ Ì¿ÁÈÛÛ· .............. Ë ıËÏ˘ÎÈ¿ ÊÒÎÈ· ............ ªÂ È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È Ù· Â›ıÂÙ·: ÏÈÙfi˜.............OÚıÔÁÚ·Ê›· ÂÈı¤ÙˆÓ ¶APATHPH™EI™ 1......... ÕÛÎËÛË 2 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ʈӋÂÓÙ· ‹ Ù· ‰›„ËÊ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Â›ıÂÙ·.......... Ë ÁÏ˘ÎÈ¿ ʈӋ ..................... 5...............Ô˜ 6...Ô˜ 5.... ÛÙÈÁÌÈ....... Ë ÓËÛÙÈÎÈ¿ ·ÚÎÔ‡‰· ......... ¶............ ڈ̷Ï..... ÚÔÛÈÙfi˜ ÕÛÎËÛË 1 ¡· ÌÂٷʤÚÂȘ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi. 3............ ·Î¤Ú. ·ÎÌ............ Δ· ÚËÌ·ÙÈο Â›ıÂÙ· Û -Ùfi˜...............Ô˜ 53 ... ·Ì·ÍÈÙfi˜............................. Ë ÊÚ¤ÛÎÈ· Û˘Ó·ÁÚ›‰· ... Ó............ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ È ‹ ˘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜...................................... ıÂÌÈÙfi˜.................. 1...Ô˜ 2..... EÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 1.........Ô˜ 3.. Îϛӈ ÎÏÈÙfi˜ Á‰‡Óˆ Á‰˘Ùfi˜ χӈ Ï˘Ùfi˜ ¯‡Óˆ ¯˘Ùfi˜ 2..................... Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· ·´ Û˘˙˘Á›·˜......

.Ô˜ 12...Ô˜ 19. ˘ı·ÁfiÚ....Ô˜ 20......OÚıÔÁÚ·Ê›· ÂÈı¤ÙˆÓ 7. ·Î·ÚÈ. ·ÎÚ..Ô˜ 17.Ô˜ 16. Â›Á. ¿Í. ËÁ.. ¿ÁÚ... ÁÂÓÓ.Ô˜ 23.. 54 1... ·Ô‰ÔÙ.. ÌÂȈÙ.... Ù¤Ï.Ô˜ 28...Ô˜ 8.. ‚fiÚ.... ‚¤‚.. ·Ê·ÈÚÂÙ.Ô˜ 6..Ô˜ 3.. ÂÈÓ·Ï.Ô˜ 13. ı·ÚÚ·Ï... ÂÈÛÚ·ÎÙ.. ÌÔÈÚ. ÙÂÏ¢Ù. Ô˘Ú¿Ó....Ô˜ 8.Ô˜ 10.Ô˜ 2.Ô˜ . ‰È·ÈÚÂÙ....... ıÂÛ¤Û..Ô˜ 14. Ó˘ÛÙ·Ï. ı·˘Ì¿Û.. ¿Á.Ô˜ 29....Ô˜ 24.. Ê¢Á·Ï.Ô˜ 26....Ô˜ 7... ÛÔ˘‰.... ÂÈfiÏ..Ô˜ 21.Ô˜ 15..Ô˜ 9.Ô˜ 18..Ô˜ ÕÛÎËÛË 3 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ʈӋÂÓÙ· ‹ Ù· ‰›„ËÊ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Â›ıÂÙ·.Ô˜ 22. ÛÈ·Ì...Ô˜ 11.Ô˜ 27... ·›Û..Ô˜ 12. ∞ıËÓ. ˆÚ.Ô˜ 25..Ô˜ 5... Ù›Ì...Ô˜ 10.Ô˜ 11.Ô˜ 9. ·Ô‰ÈÔÔÌ..Ô˜ 30. ∫ÂÚ΢Ú..Ô˜ 4. ‰›Î.

Ô˜ 30..Úfi˜ 9....Ô˜ 29.Úfi˜ 17. ˘fiÁ..Ô˜ 24. ·Óı.. ÔÈÎ.. ÏË‚.. ·˘ÛÙ.. ΢ÎÏÒ.Ô˜ 25..Úfi˜ 12. ‚‰ÂÏ..Úfi˜ 14.. ·ÛÙ.Ô˜ 27.... fiÌ. ı........Úfi˜ 3...Úfi˜ 5....Ô˜ 16..... ¿‰. ÌÔ¯ı.Ô˜ 20.. Ï˘.. ·Ó‰Ú..Úfi˜ 6...Úfi˜ 16...Ô˜ 22.. Ô¯.. ·ÈÒÓ.Úfi˜ 18.Ô˜ ÕÛÎËÛË 4 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ʈӋÂÓÙ· ‹ Ù· ‰›„ËÊ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Â›ıÂÙ·. ·ÏÏËϤÁÁ. ·ÚÁ.Ô˜ 26. ÁÂÏ..OÚıÔÁÚ·Ê›· ÂÈı¤ÙˆÓ 13. ÛˆÙ‹Ú..Ô˜ 21.Úfi˜ 2. ÔÓ.. 1. ·È¯Ì.Úfi˜ 11. ‚ÏÔÛ.. ÙÈÙ¿Ó. ˙ˆ.Úfi˜ 7.Ô˜ 15..Úfi˜ 55 ....Ô˜ 28. ÔÚÊ.Úfi˜ 8.Ô˜ 23.. ·ÈÌ·Ù.... ÎÚ. ÈÛ¯.Ô˜ 19.Ô˜ 17...Úfi˜ 13. Ï......Úfi˜ 4. ·›Ù. ‰··Ó.Ô˜ 14... ˯.Úfi˜ 15... ·ÏÌ.. ÙÔÏÌ..Ô˜ 18...Úfi˜ 10... ·¯Ú....

.... ·ıÏËÙ‹˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· . 2... ‰È¿Û..................... 10...... ÙÚ·ÁÔ‡‰È·... ¯Ú‹Ì·Ù·.... Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ªÂ ÙË ™ÔÊ›· ¤¯Ô˘Ì .................. 8................ ‰¿ÓÂÈÔ ∏ ª·Ú›· Û˘¯Ó¿ ˙ËÙ¿ÂÈ .ÌÔ˜ 9....... Û˘Ó¿ÓÙËÛË............. ·+ÎÈÓÒ ΔÔ Û›ÙÈ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ...ÌÔ˜ 56 10........ ÁfiÓ. 9... fiÛ......... ·fi‰.. ÕÛÎËÛË 6 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Â›ıÂÙ·.... ¯Ù˘Ò ΔÔ ¿ÛÚÔ Ì ÙÔ Ì·‡ÚÔ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ... „‡Ù˘ ¢ÂÓ ‰›Óˆ ÔÙ¤ ... ·ÓÙ›ıÂÛË. ÒÚ.ÌÔ˜ 7....... χӈ Œ‚·Ï .. 3... 6. 1.ÌÔ˜ 3.....ÌÔ˜ 4...................... Ì¿¯.. ·+·ÙÒ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÚ˘Ê‹ ....................... 5.................ÌÔ˜ .............. ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. ‰ÂÛÌfi.. ÎϤÊÙ˘ ªÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ... 7.......OÚıÔÁÚ·Ê›· ÂÈı¤ÙˆÓ ÕÛÎËÛË 5 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ٷ Â›ıÂÙ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È..... ÛÙ¿Û. 4. ÂÚÈÔ˘Û›·˜..ÌÔ˜ 5.. ı·Ó¿Û....... ÌfiÓ........ÌÔ˜ 6... ÓfiÌ.... ·Á·Ò √ ¶¤ÙÚÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ............... Î·È ‰Â̤ÓÔ˘˜.................... ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ.. 1..ÌÔ˜ 8..........ÌÔ˜ 2......

......... ¿Û¯.. ÛÙÚ·Ù‡Û.. ÓfiÛÙ... ÈÛÙÔڛ˜.ÌÔ˜ 29..ÌÔ˜ 20...OÚıÔÁÚ·Ê›· ÂÈı¤ÙˆÓ 11.....ÌÔ˜ 28... ‡ı..ÌÔ˜ 15... Ê·ÁÒÛ..... ÂÚÁ¿Û...... 7... ¤¯ÂÈ .... 57 . 1.ÌÔ˜ 27. ·Ó·ÛÙ¿Û... ÂÈÁÚ·Ê‹... Â›Û...ÌÔ˜ 18.................. ·ÓÒÓ..... ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ.... ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÛ.ÌÔ˜ 23..... ÂÌÔÚ‡Û.... ÂÍ·ÈÚ¤Û.... 6.. ı¤ÚÔ˜ ªÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ . ÂÚ›Ê.....ÌÔ˜ 14.. ÂÍÂÚ¢ӋÛ....... ‚¿Û.....ÌÔ˜ 24.........ÌÔ˜ 26. 4.. 5....ÌÔ˜ 13.............ÌÔ˜ 12... ηډȿ..........ÌÔ˜ 22.. 3... ·Ï‹ıÂÈ· √ ·Ô‡˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È .......... fiÚÔ˜ (=‚Ô˘Ófi) ¶ÔÏϤ˜ .ÌÔ˜ 17..................... ¯ı˜ √È .ÌÔ˜ ÕÛÎËÛË 7 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ٷ Â›ıÂÙ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È.... ¿Ù.... ʈ˜ ΔÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Ì·˜ ¤¯ÂÈ ..... ÊÚfiÓ....................... ÂÒÓ....... ¤ÙÚ· ∂›Ó·È ÛÎÏËÚfi˜.. ¯Ú‹Û.ÌÔ˜ 25. Úfiı.ÌÔ˜ 30......ÌÔ˜ 21...ÌÔ˜ 19... ÂÚÈÔ¯¤˜ ̤ÓÔ˘Ó ·Î·ÏÏȤÚÁËÙ˜. 2.. ÎÂÚ› £·˘Ì¿Û·Ì ٷ ...ÌÔ˜ 16. ÔÌÔÈÒÌ·Ù·..

....Ô˜ 3...Ô˜ 5.Û. Áȉ... ..... ¶ÂÏÔÔÓÓ. ·ÏÔÁ... ÔÙ·Ì.... ¢ˆ‰ÂηÓ. ηÏÏÈÂÚÁ...Û.Ô˜ 2.Û.. Û˘˙ËÙ.. ηÙÔÈÎ......Û..Û. ÁÓ....Û.Ô˜ 12...Ô˜ 14.Ô˜ 9.... ·ÚÙ.Û..Û.Û...Û..Û.Ô˜ 58 ..... ÕÛÎËÛË 8 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ʈӋÂÓÙ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó.Û.Ô˜ 27.ÌÔ˜ 19...Û.... ‚·ÚÂÏ......ÌÔ˜ 16. ·ÚÓ... ∂Ù·Ó.... Û˘Ì„ËÊ..........Ô˜ 25....ÌÔ˜ 22...Ô˜ 10.. Ù˘ ηٷÛ΋ӈÛ˘.......... ÛÎfiÙÔ˜ XˆÚ›˜ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÔÈ Ó‡¯Ù˜ Â›Ó·È . ηÙÛÈÎ..Û....Û.....Û...... Û΢Ï... ˘fi+¢ı‡ÓË √ ‰¿ÛηÏfi˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ..Û. ‚Ô˘‚·Ï..ÌÔ˜ 21. ÛÈÙ.Ô˜ 4. ‚Ô˘Ó...Û.Ô˜ 26... Â›+ΛӉ˘ÓÔ˜ ∏ ÌfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Â›Ó·È .ÌÔ˜ 24....Û. ÊÔÚÔÏÔÁ...... ∑·ÁÔÚ. ˘ÔÏÔÁ....Ô˜ 13.....Û.......OÚıÔÁÚ·Ê›· ÂÈı¤ÙˆÓ 8... ÎÚ..Ô˜ 7..... ËÌÂÚ.Ô˜ 11........ ÂÙ..Ô˜ 6....... ÓËÛÙ.ÌÔ˜ 18....ÌÔ˜ 17................ 1.........ÌÔ˜ 15..Û.ÌÔ˜ 23...Ô˜ 8.........ÌÔ˜ 20..Û.. 9....... Û˘ÁÎÚ...Û...... 10...Û...Û..Û.Û.

.......... ·ÁοıÈ ∏ ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ¤¯ÂÈ .. 6............... ÊÔ‡ÓÙ· ∏ Ï·ÁÈ¿ ÛÎÂ·˙fiÙ·Ó ·fi .... ÌÏÔ‡˙·.. ÊÙÂÚfi ΔÔ ¯ÂÏȉfiÓÈ Â›Ó·È Ô ............... 4.... 3............. 59 .................... 2... ........ 1. ÎfiÎÎÈÓÔ ΔÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ . 7.... ÌÂÙ¿ÍÈ ∞ÁfiÚ·Û· ÌÈ· ...................................... ¿ÁÚÈÔ˜ ΔÔÓ ÎÔ›Ù·Í Ì ‚ϤÌÌ· .... 9.......... Û΢ıÚfi˜ (ηÙÛÔ‡Ê˘) ªfiÏȘ ¿ÎÔ˘Û ÙËÓ Â›‰ËÛË ¤ÁÈÓ .OÚıÔÁÚ·Ê›· ÂÈı¤ÙˆÓ ÕÛÎËÛË 9 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ٷ Â›ıÂÙ· Û -ˆfi˜ ‹ -ˆÙfi˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È.................................. ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ................ ‚Ï·ÛÙÔ‡˜....... 8.... 5.......................................... ÁÎÚÈ ΔÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ ‹Ù·Ó .......... ·Ú¿ı˘Ú·.... 10................... .............. ıfiÏÔ˜ ∏ ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ .. Ú¿ÛÈÓÔ ºÔÚÔ‡Û ¤Ó· ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ ............ ı¿ÌÓÔ˘˜.... ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢..........

™ÙȘ ¿ÏϘ ÙÒÛÂȘ ÙÚ¤ÂÙ·È Û È. ¶. -È¿. -‡ -‡˜. -Ô˘Û·. Ë Â˘-ı›-· ∂›ıÂÙ· Ì ·ÚÛÂÓÈÎfi Û -ˆÓ ∂›ıÂÙ· Û -ˆÓ.OÚıÔÁÚ·Ê›· ÂÈı¤ÙˆÓ ∂›ıÂÙ· Ì ·ÚÛÂÓÈÎfi Û -‡˜ ∂›ıÂÙ· Û -‡˜. -ÔÓ ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ÙÒÛÂȘ Û Ô. -ˆÓ. ÙÔ˘˜ ‚·ıÈÔ‡˜ ΔÔ ıËÏ˘Îfi ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ Û -‡˜. -ˆÓ. -ÔÓ -ˆÓ. Ë Ô-Í›-· Ô Ï·Ù‡˜. ÙÔ ‚·ı‡ ∞ÏÏ¿ ÙÔ˘ ‚·ıÈÔ‡. -Ô˘Û·.¯. ŸÙ·Ó fï˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·. ÙˆÓ ‚·ıÈÒÓ. ¶. -ÔÓ ΔÔ ˆ Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ Û -ˆÓ. 60 .¯. ÔÈ ‚·ıÈÔ›. -ÔÓ Î·È Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ Û -ˆÓ. Ë Ï·-ÙÈ¿ Ô Â˘ı‡˜. -›·. Ë ‚·-ıÈ¿ Ô Ô͇˜. ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÂÈ. Ô ‚·ı‡˜. -‡ ΔÔ ˘ Ù˘ ηٿÏË͢ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ Û -‡˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡. ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì È. Ô ‚·ı‡˜. fiÙ·Ó ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·.

ÙˆÓ ÛÙ·¯ÙÈÒÓ. ÙÔÓ/ÙËÓ Â˘ÁÓÒÌÔÓ·. ÎÚÂÌ҉˘. -˘. -È¿. ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ∂›ıÂÙ· Ì ·ÚÛÂÓÈÎfi Û -˘ ∂›ıÂÙ· Û -‹˜. -› ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡. ÙÔ˘/Ù˘ ¢ÁÓÒÌÔÓÔ˜. fiÙ·Ó Ï‹ÁÂÈ Û -·˜. ‚Ú·¯Ò‰Ë˜. ÙÔ ÛÙ·¯Ù› ŸÛ· ·fi Ù· Â›ıÂÙ· Û -˘. ¶.¯. ¶. ÙˆÓ Â˘ÁÓˆÌfiÓˆÓ. ¶. -˜ ΔÔ Ë Ù˘ ηٿÏË͢ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ Û -‹˜. ÏÈÌ҉˘. ·ÊÚ҉˘. -˜ Ï‹ÁÔ˘Ó Û -҉˘. ™ÙȘ ¿ÏϘ ÙÒÛÂȘ Á›ÓÂÙ·È È. ¢ÁÓÒÌÔÓ·˜. -˘.¯.¯. -› -˘. ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˆ. ÛÙÔȯÂÈ҉˘ 61 .OÚıÔÁÚ·Ê›· ÂÈı¤ÙˆÓ ¶. Ô ÛÙ·¯Ù‹˜ ∞ÏÏ¿ ÙÔ˘ ÛÙ·¯ÙÈÔ‡. ÔÈ Â˘ÁÓÒÌÔÓ˜. ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ªÂ Ô ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡. -È¿. ÙÔ˘˜ ¢ÁÓÒÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ‰ËÏËÙËÚÈ҉˘.¯.

ȉ. ÂÚ¯.. ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Î·È Â›Ó·È ·ıËÙÈÎÔ‡ ÂÓÂÛÙÒÙ·. ÏÂÚÒÓˆ ÏÂڈ̤ÓÔ˜ ÍËÏÒÓˆ ÍËψ̤ÓÔ˜.. ÂÈ...ÌÂÓÔ˜ 3. Ï˘ÙÚ. ÚÔÛٷ٢.. ÁÈ·Ù› fiÏË Ë ·ıËÙÈ΋ ʈӋ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì Ô. ϤÁˆ ÂÈˆÌ¤ÓÔ˜ Á›ÓÔÌ·È ÁÈӈ̤ÓÔ˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯¤Ô˘Ì ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Û -ˆÌ¤ÓÔ˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˆ..¯. ·ÏÒÓˆ ·ψ̤ÓÔ˜.̤ÓÔ˜ 5. ¶..̤ÓÔ˜ 6. ¶... Û -ˆÌ¤ÓÔ˜ ÏËڈ̤ÓÔ˜..̤ÓÔ˜ 2.̤ÓÔ˜ .√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞ ª∂Δ√Ãø¡ ªÂÙÔ¯¤˜ Û -ˆÌ¤ÓÔ˜ Δ· Ú‹Ì·Ù· Û -ÒÓˆ Î·È ÌÂÚÈο ·ÓÒÌ·Ï· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ıËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÌÂÙÔ¯‹ Û -ˆÌ¤ÓÔ˜ Ì ˆ.¯. ÙÚÒÁˆ Ê·ÁˆÌ¤ÓÔ˜ ∏ ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰›Óˆ Â›Ó·È ‰ÔṲ̂ÓÔ˜. Ê·ÁˆÌ¤ÓÔ˜ (·ıËÙÈÎfi˜ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜) Û -fiÌÂÓÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜. ÏËÁ.ÌÂÓÔ˜ 4. Ù˘ÒÓˆ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ˜ Ú‹Ì·Ù· Û -ÒÓˆ ‚Ϥˆ ȉˆÌ¤ÓÔ˜. Â›Ó·È ·ıËÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Ì ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Û -fiÌÂÓÔ˜ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·´ Û˘˙˘Á›·˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Ô.. οӈ η̤̈ÓÔ˜ ·ÓÒÌ·Ï· Ú‹Ì·Ù· ›Óˆ Ȉ̤ÓÔ˜. 62 1.. ÂÌÔÚ¢fiÌÂÓÔ˜ (·ıËÙÈÎfi˜ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜) ÕÛÎËÛË 1 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÌÂ Ô ‹ ˆ.

........ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÊ·Óˆı› Â›Ó·È ................... Ì·ıËÙ‡ˆ O .............................. (·˘Ùfi˜) 10........... (·˘Ùfi˜) 6.................... Ì·ıËÙ¢..̤ÓÔ˜ 10........ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÔ› Â›Ó·È ......... (·˘Ùfi˜) 2.......... (·˘Ùfi) ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ı· Â›Ó·È .................. Á›ÓÔÌ·È Δ· .. ı· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ı· Â›Ó·È .... 1................ÌÂÓÔ˜ 8..............ÌÂÓÔ˜ ÕÛÎËÛË 2 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜...... ÊÚÔ‡Ù· 4....... ı· ¤¯ÂȘ ÈÂÈ ı· Â›Û·È ...........OÚıÔÁÚ·Ê›· ÌÂÙÔ¯ÒÓ 7....̤ÓÔ˜ 9...... ›¯Â ÛÙÂÚˆı› ‹Ù·Ó .. ÈÂ˙.... (·˘Ùfi˜) 5...... Û˘˙‹ÙËÛË 63 ......................... (·˘Ù‹) 7........ ·ÔηÌ........ (·˘Ùfi) 9.............. ÕÛÎËÛË 3 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚËÌ¿ÙˆÓ... ÊÔÚÙ................... (·˘Ùfi) 4.................... ›¯Â ÔÚÁ·Óˆı› ‹Ù·Ó ....... ›¯Â˜ ·ÁÒÛÂÈ ‹ÛÔ˘Ó .......... ¤¯ÂÈ ÂÈˆı› Â›Ó·È ......... ¤¯ÂȘ ÏÂÚˆı› Â›Û·È . (·˘Ù‹) 8..... Ì¿ÁÔ˜ 2..... (·˘Ù‹) 3.................... 1................................... ÓÂÚfi 3.......... Û˘Ó¯›˙ˆ ∏ ............................ ·ÁÒÓˆ ΔÔ .........

........... ÛÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜... 9............OÚıÔÁÚ·Ê›· ÌÂÙÔ¯ÒÓ 5........................ 13............. 14..................... ˘Ô‰Ô˘ÏÒÓˆ ŸÏÔÈ ÔÈ Î·ÓÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È .................... Ì·˙› ÛÔ˘... ÛÙÔȯÂÈÒÓˆ §¤Ó fiÙÈ ÙÔ Û›ÙÈ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Â›Ó·È .... ͷӷϤˆ §fiÁÈ· .. 15................................ ÂÌÊÈ·ÏÒÓˆ ΔÔ ÓÂÚfi Ô˘ ›Óˆ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ....... ‰·ÁÎÒÓˆ ΔÔ Ì‹ÏÔ Â›Ó·È ..... ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·Ú¤·...... ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› 6..... 64 19. ‰ËÏÒÓˆ ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ì·˜ Â›Ó·È .............. ·ÔÎfi‚ˆ √ °È¿ÓÓ˘ ‹Ù·Ó ... 18... Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓˆ Δ· .............. 16.... ÛÙÂÚÂÒÓˆ ΔÔ Î¿‰ÚÔ Â›Ó·È .... ·fi ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘......... ÏËÚÒÓÔÌ·È √È ..... Ù˘ÊÏÒÓˆ √ °È¿ÓÓ˘ Â›Ó·È ................ 17......................... ı˘ÌÒÓˆ √ μ·Û›Ï˘ Â›Ó·È Ôχ .. ÂÍ·ÁÚÈÒÓˆ √ ∞ÓÙÒÓ˘ Â›Ó·È . 8.. ÂÈÏÒÓˆ ΔÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Â›Ó·È . 10........................................................................................................... ............... ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·......................................... ·fi ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ê¤ÚÂÙ·È ‚›·È·................... ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.... 7. 11........ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘. ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜............... 12. ÌÔ˘ Ϙ............ ÂÍËÌÂÚÒÓˆ Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˙Ò· ÛÙÔÓ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô ‹Ù·Ó ..... ˙˘ÌÒÓˆ ΔÔ „ˆÌ› Â›Ó·È ... 20...

¶. ¶. ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜. ¶.¯.¯. ÙÔ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó. ·ψ̤ÓÔ˜. Ú¿‚ÔÌ·È Ú·Ì̤ÓÔ˜ ÁÚ¿ÊÔÌ·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ ΔÔ Ú‹Ì· ‚Ϥˆ Â›Ó·È ·ÓÒÌ·ÏÔ Î·È Ë ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ıËÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È È‰ˆÌ¤ÓÔ˜. ÂÓÒ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ·fiÚÈÛÙÔ Û -Û·. Ì·Á‡ˆ – Ì¿Á„· – Ì·ÁÂ̤ÓÔ˜ ‚Ú·‚‡ˆ – ‚Ú¿‚Â˘Û· – ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ªÂÙÔ¯¤˜ ÚËÌ¿ÙˆÓ Û -‡Óˆ Δ· Ú‹Ì·Ù· Û -‡Óˆ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÔ¯‹ ·ıËÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û -˘Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È -˘Ì¤ÓÔ˜. ªÂÙÔ¯¤˜ ÚËÌ¿ÙˆÓ Û -‡ˆ Δ· Ú‹Ì·Ù· Û -‡ˆ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ˘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ıËÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜. ˘Ô„È·˙fiÌÂÓÔ˜ ™Â -ˆÌ¤ÓÔ˜ Ì ˆ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·ıËÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘. fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ·fiÚÈÛÙÔ Û -„·. Ê) Î·È Ù Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ıËÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÌÌ. ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜ ªÂÙÔ¯¤˜ Û -Ì̤ÓÔ˜ Δ· Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ·´ Û˘˙˘Á›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ¯ÂÈÏÈÎfi (.OÚıÔÁÚ·Ê›· ÌÂÙÔ¯ÒÓ ¶·ıËÙÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ªÂÙÔ¯¤˜ Û -fiÌÂÓÔ˜ Î·È -ˆÌ¤ÓÔ˜ ™Â -fiÌÂÓÔ˜ ÌÂ Ô Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·ıËÙÈÎÔ‡ ÂÓÂÛÙÒÙ· Î·È Â›Ó·È fiϘ ÚÔ·ÚÔ͇ÙÔÓ˜. ‰ÈÔÚıˆÌ¤ÓÔ˜.¯.¯. ¶. ‚. 65 . ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Û -ÒÓˆ Î·È Â›Ó·È fiϘ ·ÚÔ͇ÙÔÓ˜.

OÚıÔÁÚ·Ê›· ÌÂÙÔ¯ÒÓ

¶.¯. ÌÔχӈ 

ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˜

‰È¢ÎÔχӈ ‰È¢ÎÔÏ˘Ì¤ÓÔ˜
∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ÂÈ‚·Ú‡Óˆ 

ÂÈ‚·ÚË̤ÓÔ˜

·Ôı·ÚÚ‡Óˆ ·Ôı·ÚÚË̤ÓÔ˜

ªÂÙÔ¯¤˜ ÚËÌ¿ÙˆÓ Û -›˙ˆ
Δ· Ú‹Ì·Ù· Û -›˙ˆ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·È ÛÙË ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ È.
¶.¯. ÔÙ›˙ˆ ÔÙÈṲ̂ÓÔ˜
‰ÈÔÚ›˙ˆ ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜
∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ‰·Ó›˙ˆ ‰·ÓÂÈṲ̂ÓÔ˜, Ú‹˙ˆ ÚËṲ̂ÓÔ˜,
‰·ÎÚ‡˙ˆ ‰·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˜, ·ıÚÔ›˙ˆ ·ıÚÔÈṲ̂ÓÔ˜

¶∞ƒ∞Δ∏ƒH™∂π™
1. ªÂÚÈο Ú‹Ì·Ù· ·´ Û˘˙˘Á›·˜, ΢ڛˆ˜ Ú‹Ì·Ù· Û -·›Óˆ, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·ıËÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ Û -Ë̤ÓÔ˜.
¶.¯. Ì·ı·›Óˆ Ì·ıË̤ÓÔ˜, ÂÙ˘¯·›Óˆ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜
∞ÏÏ¿ ηÈ: ·˘Í¿ÓÔÌ·È ·˘ÍË̤ÓÔ˜
‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÌ·È ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚË̤ÓÔ˜
∂Í·ÈÚ›ٷÈ: ·ÚÙ·›Óˆ ·ÚÙ˘Ì¤ÓÔ˜
2. TÔ -Â̤ÓÔ˜ Ù˘ ·ıËÙÈ΋˜ ÌÂÙÔ¯‹˜ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÚÔ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Ì Â.
¶.¯. ‚·ÛÈÏÂ̤ÓÔ˜, Ì·ÁÂ̤ÓÔ˜

ÕÛÎËÛË 1
™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÂÙÔ¯¤˜.

66

1. ÂÚ¯...ÌÂÓÔ˜

3. ÔÚÁ·Ó...̤ÓÔ˜

2. ÏËÁ...̤ÓÔ˜

4. ÂӉȷÊÂÚ...ÌÂÓÔ˜

OÚıÔÁÚ·Ê›· ÌÂÙÔ¯ÒÓ

5. ÊÔÚÙ...̤ÓÔ˜

8. ÛÙÂÊ·Ó...̤ÓÔ˜

6. ȉ...̤ÓÔ˜

9. ÂÚÁ·˙...ÌÂÓÔ˜

7. Ì·ıËÙ¢...ÌÂÓÔ˜

10. ·Ï...̤ÓÔ˜

ÕÛÎËÛË 2
™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÌÂ Ì ‹ ÌÌ.
1. ·ÁÚÈÂ...¤ÓÔ˜

6. ·Ó·...¤ÓÔ˜

2. ÂÎ·È‰Â˘...¤ÓÔ˜

7. ‰ÈˆÁ...¤ÓÔ˜

3. Ê˘ÙÂ...¤ÓÔ˜

8. Û‚ËÛ...¤ÓÔ˜

4. ‚Ú·‚¢...¤ÓÔ˜

9. ıÚÂ...¤ÓÔ˜

5. ÁÚ·...¤ÓÔ˜

10. Ú·...¤ÓÔ˜

ÕÛÎËÛË 3
°Ú¿„ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ
ηٿÏÏËÏÔ Á¤ÓÔ˜ Î·È ·ÚÈıÌfi.
1.

ÔÙ›˙ˆ

........................... ÁÏ¿ÛÙÚ·

2.

Ú‹˙ˆ

........................... ÁfiÓ·Ù·

3.

·ıÚÔ›˙ˆ

........................... ·ÚÈıÌÔ›

4.

‰·ÎÚ‡˙ˆ

........................... Ì¿ÙÈ·

5.

‰·Ó›˙ˆ

........................... ‚È‚Ï›Ô

6.

ÌÔχӈ

........................... ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

7.

Ô͇ӈ

........................... Ó‡̷ٷ

8.

ÂÈ‚·Ú‡Óˆ

........................... ÙÈ̤˜

9.

Ì·ı·›Óˆ

........................... Ù· ‚Ô˘Ó¿ ·fi Ù· ¯ÈfiÓÈ·
67

√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞ ƒ∏ª∞Δπ∫ø¡
∫∞Δ∞§∏•∂ø¡ ™∂ -·È ∫∞π -Â
ªÂ ·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ô ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Î·È ÙÔ Á´ ÏËı˘ÓÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘
ÂÓÂÛÙÒÙ· Î·È ÙÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙ· Ù˘ ·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜.
∂ÓÂÛÙÒÙ·˜

‰¤ÓÔÌ·È, ‰¤ÓÂÛ·È, ‰¤ÓÂÙ·È, ‰¤ÓÔÓÙ·È

∂Í·Î. M¤ÏÏÔÓÙ·˜

ı· ‰¤ÓÔÌ·È, ı· ‰¤ÓÂÛ·È, ı· ‰¤ÓÂÙ·È, ı· ‰¤ÓÔÓÙ·È

∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ ·´ Î·È ‚´ ÏËı˘ÓÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ
¯ÚfiÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٿÏËÍË Â: -fiÌ·ÛÙÂ, -¤ÛÙÂ.
¶.¯. Ï˘ÓfiÌ·ÛÙÂ, χÓÂÛÙÂ, Ï˘ÓfiÛ·ÛÙÂ, ı· Ï˘ıÔ‡ÌÂ, ı· Ï˘ı›ÙÂ

ÕÛÎËÛË 1
™˘ÌÏ‹ÚˆÛ Ì  ‹ ·È Ù· Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛˆÓ.
1. X·›ÚÔÌ... ÙË ı¿Ï·ÛÛ·.
2. ™ËΈı‹Î·Ì... ÓˆÚ›˜.
3. ΔÂÏÂÈÒÛ·Ì... Û‡ÓÙÔÌ·.
4. μÚ›ÛÎÔÌ... ·ÓÙÔ‡.
5. ∂ÙÔÈÌ¿˙ÔÌ... ÁÚ‹ÁÔÚ·.
6. ∂›‰·Ì... ÙÔ ¤ÚÁÔ.
7. ∑ÂÛÙ·›ÓÔÌ... Ôχ.
8. ∫·Ù‚‹Î·Ì... ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜.
9. XÙÂÓ›˙ÔÌ... ‚È·ÛÙÈο.
10. ¶‹Ú·Ì... Ù· ‰ÒÚ·.
68

.. ÚÒÙÔÈ..... ∏ ÂÈ̤ÏÂÈ· ‚Ú·‚‡ÂÙ. 5. §Ô‡˙ÂÙ. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÙ.. fiÚıÈÔ˜. ∫Ô˘Ú·˙fiÌ·ÛÙ. 8.. Î·È ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ. ΔÚ¤¯ÂÙ. 2. Û˘¯Ó¿. ¶ÂÚ·Ù¿Ù. 1..... 4...... 3. ™ËΈı‹Î·Ù... ŒÚ¯ÂÙ. 9. 7. 10. Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ. ™Ù¤ÎÂÙ.√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ Û -·È Î·È - ÕÛÎËÛË 2 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·Ù¿ÏËÍË Ù· Ú‹Ì·Ù·.. ∫ÔÈÌ¿Ù.... 6.. ¶Ï¤ÓÔÓÙ. ·fi Ì·ÎÚÈ¿.... ¿‰Èη. ·ÚÁ¿.. ÁÚ‹ÁÔÚ·.. 69 .

√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞ ƒ∏ª∞Δø¡ ∞´ ™À∑À°π∞™
(∂¡∂ƒ°∏Δπ∫∏ ∫∞π ¶∞£∏Δπ∫∏ ºø¡∏)
-¿‚ˆ, -¿‚ÔÌ·È

Ú¿‚ˆ – Ú¿‚ÔÌ·È, ı¿‚ˆ – ı¿‚ÔÌ·È
∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ·‡ˆ, ·Ó··‡ˆ, ·ÔÏ·‡ˆ

-‡ˆ, -‡ÔÌ·È

‚Ú·‚‡ˆ – ‚Ú·‚‡ÔÌ·È, ÂÎ·È‰Â‡ˆ – ÂÎ·È‰Â‡ÔÌ·È
∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ÎϤ‚ˆ, Û¤‚ÔÌ·È

-·›Óˆ, -·›ÓÔÌ·È

·Ó·ÛÙ·›Óˆ – ·Ó·ÛÙ·›ÓÔÌ·È, ˙ÂÛÙ·›Óˆ – ˙ÂÛÙ·›ÓÔÌ·È
∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ‰¤Óˆ, ̤ӈ, Ϥӈ

-¤ÚÓˆ, -¤ÚÓÔÌ·È

‰¤ÚÓˆ – ‰¤ÚÓÔÌ·È, Û¤ÚÓˆ – Û¤ÚÓÔÌ·È
∂Í·ÈÚ›ٷÈ: ·›ÚÓˆ

-È¿˙ˆ, -È¿˙ÔÌ·È

·ÁηÏÈ¿˙ˆ – ·ÁηÏÈ¿˙ÔÌ·È, ı˘ÛÈ¿˙ˆ – ı˘ÛÈ¿˙ÔÌ·È
∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ·‰ÂÈ¿˙ˆ (¿‰ÂÈ·), ÌÔÈ¿˙ˆ (fiÌÔÈÔ˜), ÌÔÓÔÈ¿˙ˆ (ÔÌfiÓÔÈ·), ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È (¤ÓÓÔÈ·), ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È (¯Ú›·)

-›˙ˆ, -›˙ÔÌ·È

˙·Ï›˙ˆ – ˙·Ï›˙ÔÌ·È, ‰È·ÊËÌ›˙ˆ – ‰È·ÊËÌ›˙ÔÌ·È
∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ·ıÚÔ›˙ˆ, ‰·Ó›˙ˆ, ‹˙ˆ, Ú‹˙ˆ, ·Ó·‚χ˙ˆ, ÁÔÁÁ‡˙ˆ, ‰·ÎÚ‡˙ˆ, Û˘Á¯‡˙ˆ, Ûʇ˙ˆ, ηٷÎχ˙ˆ, ÎÂÏ·Ú‡˙ˆ, ÔÏÔχ˙ˆ, Ì‹˙ˆ (Ì‹Áˆ), ·Ó·‚Ú‡˙ˆ

-ÒÓˆ, -ÒÓÔÌ·È

‰ÈÔÚıÒÓˆ – ‰ÈÔÚıÒÓÔÌ·È, ‰ÈÏÒÓˆ – ‰ÈÏÒÓÔÌ·È

-ÛÛˆ, -ÛÛÔÌ·È

··ÏÏ¿ÛÛˆ – ··ÏÏ¿ÛÛÔÌ·È, ÂÍÂÏ›ÛÛˆ – ÂÍÂÏ›ÛÛÔÌ·È
∂Í·ÈÚ›ٷÈ: ·Ú¤Ûˆ

-ÙÙˆ, -ÙÙÔÌ·È

Ï‹ÙÙˆ – Ï‹ÙÙÔÌ·È
∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ı¤Ùˆ, ΛÙÔÌ·È

70

√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ · ´ Û˘˙˘Á›·˜

-›Óˆ, -›ÓÔÌ·È

‰›Óˆ, ›Óˆ, Á›ÓÔÌ·È, ·ÔÎÚ›ÓÔÌ·È

-‹Óˆ, -‹ÓÔÌ·È

Û‚‹Óˆ, ·Ê‹ÓÔÌ·È

-‡Óˆ, -‡ÓÔÌ·È

ÓÙ‡Óˆ, ·Ì‡ÓÔÌ·È

-›ӈ, -›ÓÔÌ·È

Ù›ӈ, ÎÏ›ÓÔÌ·È

ÕÛÎËÛË 1
™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi ÙˆÓ
ÚËÌ¿ÙˆÓ.
1. √ °È¿ÓÓ˘ ʇÙÂ... ÔÚÙÔηÏȤ˜.
2. √ ¶¤ÙÚÔ˜ ¤ÎÏÂ... ȉ¤Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.
3. ŒÚ·... ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ·.
4. √ Á¤ÚÔ˜ ¿Ó·... ٷ ηÓÙ‹ÏÈ·.
5. ŒÛη... ¯Ù˜ fiÏË Ì¤Ú·.
6. Œ·... ÙÔ˘˜ η˘Á¿‰Â˜.
7. ¶ÚÔ¤‰ÚÂ... ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.
8. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‚·Û›ÏÂ... ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔ˜.
9. √ÓÂÈÚÂ...fiÙ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜.
10. Œı·...·Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜.

ÕÛÎËÛË 2
™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ú‹Ì·Ù·.
1. ∞Ó‚...Óˆ Î·È Î·Ù‚...Óˆ ÂÓ‹ÓÙ· ÛηÏÈ¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿.
2. ∞˘ÙÔ› ‰...ÚÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
71

√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ · ´ Û˘˙˘Á›·˜

3. ŒÌ...ÓÂ Î·È ¤‚Á...Ó ·Ó‹Û˘¯Ô˜.
4. ª·ı...ÓÂÈ Ó· ‰...ÓÂÈ ÎfiÌÔ˘˜.
5. ª·Ú›·, Ì...Ó ̷˙› ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› Ê...ÓÂÙ·È ˆ˜ ÌÔ˘ Ê...ÚÓÂȘ ÁÔ‡ÚÈ.
6. XÔÚÙ...ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÙ...ÓÂÙ·È.
7. ŸÙ·Ó ·ÚÚˆÛÙ...ÓÂȘ, ·›ÚÓÂȘ Ê¿Ú̷η.
8. °...ÚÓÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚÔÛΤʷÏÔ Î·È ·Ó·Û...ÓÂÈ ‚·ÚÈ¿.
9. ªË Û...ÚÓÂȘ Ù· fi‰È· ÛÔ˘, fiÙ·Ó ÂÚ·Ù¿˜.
10. ΔÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi Ê·ÁËÙfi ·¯...ÓÂÈ.

ÕÛÎËÛË 3
™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ [È] Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ú‹Ì·Ù·.
1. Û˘Ó‰Ú...¿˙ˆ
ÌÂÙÚ...¿˙ˆ

ͯˆÚ...˙ˆ

Ù·ÈÚ...¿˙ˆ

·ıÚ...˙ˆ

2. η˘ÙËÚ...¿˙ˆ

6. ·Ú¯...˙ˆ

Ó¢Ú...¿˙ˆ

ÛÊ˘Ú...˙ˆ

ÌÔÓ...¿˙ˆ

‰·Ó...˙ˆ

3. ·‰...¿˙ˆ

7. ·Ó·‚Ï...˙ˆ

ÂÍȯÓ...¿˙ˆ

˘ÔÛÙËÚ...˙ˆ

Ì...¿˙ˆ

...˙ˆ

4. ˘Ô„...¿˙ÔÌ·È

72

5. ‰ÈÔÚ...˙ˆ

8. ‰·ÎÚ...˙ˆ

ı˘Û...¿˙ÔÌ·È

ÎÂÏ·Ú...˙ˆ

Ó...¿˙ÔÌ·È

Ì˘Ú...˙ˆ

A P E . ø 73 .. ø 5. ¶ § H ...... 2.˙ˆ ÛÊ.. ø 7. ø 1..˙ˆ ÎÏ·„Ô˘Ú.. E ¶ I ¶ § H . „ËÊ.˙ˆ 10.˙ˆ ÁÔÁÁ. ø T A P A ... M E T A § § A . ¢ I A £ E .......... A T TT ¶ P A .. ø 9. ø 6. ™ ™™ 4. ø 8...˙ˆ ÔÏÔÏ..√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ · ´ Û˘˙˘Á›·˜ 9.. ¯ÚˆÌ·Ù. ø E • E § I .. 3. A N A ¶ T Y ... ™ Y N T A ....˙ˆ ÕÛÎËÛË 4 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Ï›Ô˘Ó.. ø 10.

. Z ø ™ º .. OI A N .. Z ø 7..√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ · ´ Û˘˙˘Á›·˜ B I H EI .. ¢ A N . 74 Y ¶ 1. 2... Z ø 6. Z ø 5.. A P X . 8... Z ø ¶ P .... A £ P ... B A ¢ . Z ø 4.. Z ø 3. Z ø A B § .

∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ‰ˆÛ›ÏÔÁÔ˜. Xƒ√¡√π ∂°∫§π™EI™ ∂¡∂ƒ°∏Δπ∫∏ ºøNH ¶∞£∏Δπ∫∏ ºøNH ∞fiÚÈÛÙÔ˜ » √ÚÈÛÙÈ΋ ÀÔÙ·ÎÙ. ‰fiÙ˘ ÌÂÙ·‰ÔÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÂȉÒÛÂÈ ·fi‰ÔÛË. √ÚÈÛÙÈ΋ ı· ¤¯ˆ ‰ÒÛÂÈ ı· ¤¯ˆ ‰Ôı› ¶·Ú·Î›Ì. √ÚÈÛÙÈ΋ ¤¯ˆ ‰ÒÛÂÈ ¤¯ˆ ‰Ôı› ÀÂÚÛ˘ÓÙ. Î.¿.Ù˘ ·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ (‰fiıËη).Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ (¤‰ˆÛ·) Î·È ÙÔ ·ÛıÂÓ¤˜ ‰Ô. ı· ‰È·‰Ôı› Î. ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ‰ˆ. ¤‰ˆÛ· Ó· ‰ÒÛˆ ‰fiıËη Ó· ‰ÔıÒ » ¶ÚÔÛÙ·ÎÙ. ‰ÔÛÔÏË„›· ·ÈÌÔ‰fiÙ˘. ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ı· ‰È·‰ÒÛÂȘ ‰fiÛÈÌÔ. Â›‰ÔÛË ·Ú·‰ÔÙ¤Ô˜ ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÌÂÙ¿‰ÔÛË.¿.√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞ ƒ∏ª∞Δø¡ ∫∞π Δø¡ ¶∞ƒ∞°ø°ø¡ Δ√À™ ΔÔ Ú‹Ì· «‰›Óˆ» ΔÔ Ú‹Ì· ‰›Óˆ ‰È·ÙËÚ› ‰‡Ô ı¤Ì·Ù·. ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ·Ô‰ÔÙÈÎfi˜ ÂÓ‰ÔÙÈÎfi˜ ∂ÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÊˆÙÔ‰fiÙ˘. ‰ÒÛ ‰fiÛÔ˘ » ∞·Ú¤ÌÊ. ‰È¿‰ÔÛË ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ¶·ıËÙÈ΋˜ ÂΉfiÙ˘. √ÚÈÛÙÈ΋ ı· ‰ÒÛˆ ı· ‰ÔıÒ ¶·Ú·Î›Ì. ª¤Ï. √À™π∞™Δπ∫∞ ∂¶π£∂Δ∞ ƒ∏ª∞Δ∞ ‰fiÛË. ªÂÙÔ¯‹ — ‰ÔṲ̂ÓÔ˜ Δ· ÔÓfiÌ·Ù· (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Â›ıÂÙ·) Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ‰›Óˆ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂ Ô (ı¤Ì· ‰Ô-). √ÚÈÛÙÈ΋ ›¯· ‰ÒÛÂÈ Â›¯· ‰Ôı› ™˘ÓÙ. ‰ÒÛÂÈ ‰Ôı› ™ÙÈÁÌ.¿. fiˆ˜ Î·È ÛÙ· ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο. ·Ú¿‰ÔÛË Î. ª¤Ï. ‰ˆÛȉÈΛ· 75 .

ı· Ï›„ˆ. ‰È¿ÏÂÈÌÌ·.¯.√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘˜ ‰›Óˆ ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Ó Û ‰ AÏÏ¿ ·Ô‰›‰ˆ. ηٷϷ̂¿Óˆ (΢Úȇˆ) ∞ÏÏ¿ ηٷϷ‚·›Óˆ (ÂÓÓÔÒ) To Ú‹Ì· «Ï›ˆ» ΔÔ Ú‹Ì· Ï›ˆ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ı¤Ì·Ù·: ÏÂÈ. Âȉ›‰ˆ. ¤ÎÏÂÈ„Ë. ‚) fiÛ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÚfiıËÌ· Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÏÂÈ-/ÏÂÈ„-.¯. ÏÈfi‚·ÚÔ˜.¿. ¶. ·Ú¿ÏÂÈ„Ë 76 . ÂΉ›‰ˆ AÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Û ¿ÏÏ· Ú‹Ì·Ù·: ‰Â›¯Óˆ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ˆ (fi¯È ·ԉ›¯Óˆ). ¶.Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο (¤-ÏÈ-ÔÓ).¯. ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ÂÁηٷÏ›ˆ. ÏÈÔı˘Ì›·.ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘: ÏÂÈ„·Ó‰Ú›·. ¤ÏÏÂÈ„Ë.Î·È ÏÂÈ„.Î·È ÂÔ̤ӈ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÂÈ. ÏÈfi„˘¯Ô˜ EÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÏÂÈ„. ¤ÏÂÈ·. ÏÈfiÛ·ÚÎÔ˜. ¶. ¤¯ˆ Ï›„ÂÈ ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ï›ˆ. ÂȉÂÈÎÓ‡ˆ Ï·‚·›Óˆ ·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ. ÂÁηٿÏÂÈ„Ë. ÂÏÏÂÈÙÈÎfi˜. Û˘ÏÏ·Ì‚¿Óˆ.¯. ·ÓÂÍ¿ÏÂÈÙÔ˜. ·Ú·Ï›ˆ ¢ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ·ÏfiÙËÙ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ·) fiÛ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙÔ ı¤Ì· ÏÈ. ÏÈÔÙ¿ÎÙ˘. ÏÂÈ„˘‰Ú›· Î. ¶. ¤ÏÂÈ„·.

«ÂÙÂÚÔÈÒÓÂÙ·È» (Á›ÓÂÙ·È ¤ÙÂÚÔ . ·ÓÂÏÏÈÒ˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÏÈÎ·È Î·Ù¿ÏÔÈÔ. ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ (¿ÏÂÈ„·. 3 ∂ÙÂÚÔ›ˆÛË Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ó· ʈӋÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ÙÔ Â ÛÂ Ô (Ӥ̈ . ·ÓÙ·Ì›‚ˆ Î.‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi). ·¿ÏÂÈ„Ë Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο Ì ÂÈ. 77 . fiÔ˘ ÙÔ Ê ·ÊÔÌÔÈÒÓÂÙ·È Û Ì. -‹. ·ÌÔÈ‚‹. ·ÌÂÈ‚-) ·ı·›ÓÔ˘Ó ÂÙÂÚÔ›ˆÛË Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÔÈ. ηıÒ˜ Î·È Ù· ··Ï›ʈ.·ÏÔÈÊ‹).¿. fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÏÔÈfi˜. ÙÔ Â˘ Û Ԣ (Û‡‰ˆ . ∫·Ù¿ ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜. Á) Δ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· ¿ÏÂÈÌÌ·. ı· ·Ï›„ˆ. ·Û¿ÏÂÈÌÌ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ·ÏÂÈÊ-. ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¤¯Ô˘Ì ÌÌ. ··ÏÔÈÊ‹. ¤·ı·Ó ÂÙÂÚÔ›ˆÛË3. ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ‚) Δ· ÔÓfiÌ·Ù· Â¿ÏÂÈ„Ë.¯ˆÚ›˜).ÛÔ˘‰‹). ÙÔ  ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È (·ÊÔÌÔÈÒÓÂÙ·È) ÛÂ Ì Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÌÌ. ˘fiÏÔÈÔ Ù· ÔÔ›·.ÓÔÌfi˜). -fi (ÏÔÈfiÓ). ŒÙÛÈ. ¤¯ˆ ·Ï›„ÂÈ). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ·) ŸÛ· ÔÓfiÌ·Ù· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· (·ÏÂÈÊ-. ¢ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fï˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¿.¯. ·ÏÔÈÊ‹. ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ¿ÌÂÈ„·. Δ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. ¶.√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘˜ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ÂÏÏÈ‹˜. T· Ú‹Ì·Ù· «·Ï›ʈ» Î·È «·Ì›‚ˆ» Δ· Ú‹Ì·Ù· ·Ï›ʈ Î·È ·Ì›‚ˆ. ÙÔ Ë ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ˆ (¯‹ÚÔ˜ . ˘fiÏÂÈÌÌ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÏÂÈ-. ÙÔ ÂÈ Û ÔÈ (·Ï›ʈ .

. ÂÂȉ‹ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÔÈ (·fi ÙÔ ÂÓÓÔÒ).√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘˜ Δ· Ú‹Ì·Ù· «ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È» Î·È «ÓÈÒıˆ» ΔÔ Ú‹Ì· ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÔÈ.. ËÁ·›Óˆ – ‹Á· ‚) Ù· Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ʈӋÂÓ ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ¶. ƒ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¿ÛÈÁÌÔ ·fiÚÈÛÙÔ Ì «Ë/ÂÈ» ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ƒ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¿ÛÈÁÌÔ ·fiÚÈÛÙÔ ÌÂ Ë Â›Ó·È: ·) Ù· Ú‹Ì·Ù· Û -·›Óˆ ¶. 1. 3.¯.. È.. ηÙ‚·›Óˆ – η٤‚Ëη.ÛË ÙˆÓ 78 .. ‚Á·›Óˆ – ‚Á‹Î·. ΔÔ Ú‹Ì· ÓÈÒıˆ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì È..ÛË ÙÔ˘ º¶∞.Û·Ó Ó¤· ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰. Ϥ(Á)ˆ – ›·. 2.. ·Ó‚·›Óˆ – ·Ó¤‚Ëη. ÔÈ.ÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰.ÛÂȘ fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ı· ÌÂÙ·‰. ·›ÚÓˆ – ‹Ú· Δ· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¿ÛÈÁÌÔ ·fiÚÈÛÙÔ Ì ÂÈ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ‚Ϥˆ – ›‰·. 4... ¶ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠÌÂÈÔ‰... ÂÂȉ‹ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÓÒıˆ ÎÈ ·˘Ùfi ·fi ÙÔ ÁÈÁÓÒÛΈ (=ÁÓˆÚ›˙ˆ). Œ‰.. ΔÔ˘˜ ‰.. Ì·›Óˆ – Ì‹Î·. Û¤ÚÓˆ – ¤ÛÂÈÚ· ÕÛÎËÛË 1 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÌÂ: Ô. ÛÙ¤ÏÓˆ – ¤ÛÙÂÈÏ·.ıËΠ‰È·Ù·Á‹ Ó· ·Ú·‰.ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜.¯. À‹ÚÍ·Ó ‰È·‰.ı› ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.. ˆ. ̤ӈ – ¤ÌÂÈÓ·. ÂÈ... ¤Ú¯ÔÌ·È – ‹Úı·. ›Óˆ – ‹È· Á) Ù· Ú‹Ì·Ù· ‚Ú›ÛΈ – ‚ڋη. Ë.

„ ӷ Ï..ÚÓ ·ÓÂÏÏ.„Ë ‹Ù·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋.„˘‰Ú›·...„Ë ÓÂÚÔ‡...Á·Ó ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô..ÌÌ· ÂÁη٤Ï. 2.„Ë. Ë. ŸÙ·Ó ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ï..Ôı˘Ì‹ÛÂÈ. 6. ˘.. ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏ.·. ÁÈ·Ù› ÊÔ‚‹ıËηÓ.. ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ô˘ ¤Ú·Û ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¿ÊËÛ ηٿÏ..Ô˘Ó ÙfiÛ· ‚È‚Ï›· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË.. ˆ.Ô„‡¯ËÛ·Ó. ηÓ›˜ fï˜ 79 . ÔÈ. √È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÂÓ ·Ì..√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘˜ ‚È‚Ï›ˆÓ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜. 7.... ·ÏÏ¿ Ë ·Ì. ÂÓÒ ·ÓÂÍ¿Ï. ‰È·ÁÚ·Ê‹... ∏ ·Ï.ÛÂÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜.ÙÔ ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË...... 8.ÛÂ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÁÈ· Â¿Ï. ÂÓÒ ÔÈ ·Ì. 10..‚‹ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋. 1... ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›¯·Ì ¤ÏÏ. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ı· ·Ô‰.Ê‹ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙÒÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÍ¿Ï... ™ÙÔ ‰È¿Ï. Â....ΠÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ..ÔÈ .. ·È. ªÂÚÈÎÔ› Ï..ÛÔ˘Ó Ôχ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ·ÓÙ›‰.. 5..Ò˜ Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ‰.. ÁÈ·Ù› ¤..‚ÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó.‚¤˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË.. Œ¯ÂÈ ‰. ÕÛÎËÛË 2 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÌÂ: Ô.. ‰ËÏ·‰‹ ›¯·Ì Ï. 9...„ ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È ‚Á..ÙÔ Ï¤ÁÂÙ·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û‚‹ÓÂÙ·È...Ê‹ Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰. È.. ∞·Ï..... ÂÈ. Ï›ÁÔ ¤Ï.ı› Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ›ÛÙˆÛË.. ÙÔ ·ÓÂÍ›ÙËÏÔ.....

.√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Ï....ÙÂÈÔ ·fi ÙËÓ Â.ÔÙ¿ÎÙËÛ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘...Úı·Ó...ÙÂ.. 5. 80 .‰·....‰ÈÔ... ÙËÓ Â. 6.Î·Ó ¯˘Ìfi ÛÙÔ „˘Á›Ô.. ÙË ÛÙ.. ∏ Ó¤· ÁÂÓ.¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù· ‰Èο Ì·˜ ‚È.Ù›·..Óˆ...Ï· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹Ûˆ fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Â‰Ò ÌÔÚ› Ó· Û.ÚÓ¿˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ·....Ô ·fi ÙÔ ÛÊ¿Á. Î·È ¿ÏÏÔ ÙÔ ÔÍ..... ªÂÙ¿ ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ÂÁ¯..ÚÂÈ ˙È˙¿ÓÈ·.. ∫·Ù¤‚.ÚÔ Î·È ¿ÏÏ· ·ÚÒÓ˘Ì·.....Î·Ó ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ...Î·Ó ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. 7. ·Ó ‰ÂÓ ÚfiÛ¯ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÂÏÂÙ¿ ¤Ó· ÂÁ¯......ÓÒ ·fi ÙÔ .. fiˆ˜ ¿ÏÏ. ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ÂÁÎÏ..... ÙÔÓ . Ì. ™ÙË XËÌ›· ¤Ì·ı·Ó fiÙÈ ¿ÏÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÍ.ÛÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏ·.Ú·Ó Î·È ..·Ó fiÙÈ ı· ÂÁÎÏ.. 3..Î·Ó ÛÙË ÛÔʛٷ.Ú›‰ÈÔ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ‰›·ÈÙ¿ ÙÔ˘. ÙÔÓ ¯....Ì·Ù·.·Ó οÔÈÔÈ fiÙÈ ¤Ì..ÒıÂȘ ¿ÓÂÙ· Î·È Ó· ... ∂›Ó·È fï˜ ÁÂÓÓ. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ . ÙÔ ÛÊ·Á.ÏË ·fi ÙÔÓ ÛÙ.· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ Î·È ÈηÓÔÔÈ› ηχÙÂÚ· ÙȘ ‚È..È·Ó...ÏÔ.. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ .ÙÈΤ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁΘ..... ÂÓÒ ÛÙÔ ÁψÛÛÈÎfi Ì¿ıËÌ· ¤Ì·ı·Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ . 8..¿˙ÂÛ·È.... ·ÏÏ¿ ÌÔ˘ ..Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜. ŒÛÙ. fiÏ· ı· Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó.Ì·ÙÔ‡ÛÂ.Úfi ·fi ÙÔÓ ¯.. ·Ó¤‚.. ‚Ú. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· Ô˘ .. 4..Ó·Ó ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô.ÚËÛË Ô˘ ¤Î·ÓÂ.... £¤Ïˆ Ó· Ó.. fiÛÔ ı· Â›Û·È Â‰Ò...Ô.. ªË Ó.. ÕÏÏ.

¶ÔÏÏ¿ .· ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ.√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘˜ 9..... EΛ ÁÓˆÚ›Û·Ì Ú.ÊÂÏ‹ıËη ·fi Ù· ‰È·‚¿ÛÌ·Ù¿ ÌÔ˘. 81 . ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ . ™‹ÌÂÚ· Á›ÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· Û¯fiÏ.ÙfiÙ˘· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο......Ê›ψ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÌÔ˘.·.Ù˘· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Î·È Ì·˜ ¤Ì·ı·Ó Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ Ú....

¯. ·Ó¤ÙÂÏÏ·. (∞fiÚÈÛÙÔ˜) £· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ̤ڷ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ. ¶. Δ· Ú‹Ì·Ù· ·´ Û˘˙˘Á›·˜ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û -Ïψ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÏÏ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÓÂÛÙˆÙÈÎfi ı¤Ì· (ÂÓÂÛÙÒÙ·˜. ÂÓÂÛÙˆÙÈÎfi ı¤Ì· ·Ó·Ù¤Ïψ. ı· ·Ó·Ù›ψ. ¶Úfi‚·ÏÏÂ Û˘Ó¯Ҙ Ӥ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. ÙfiÙ ÙÔ Ú‹Ì· ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÏÏ. ·Ó·ÙÔÏ‹.√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘˜ ƒ‹Ì·Ù· Û -(Ï)ψ ñ Δ· Ú‹Ì·Ù· ·´ Û˘˙˘Á›·˜ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û -Ïψ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÏÏ. ·ÌÂÏÒ. ηÏÒ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ÎÔÏÏÒ. ¶. ÙÔ Ú‹Ì· ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ¤Ó· Ï. ·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜. (¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜) ¶Úfi‚·Ï ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ¯¿ıËÎÂ.¯. ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÚËÌ·ÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Â›ıÂÙ·) ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ¤Ó· Ï. ΔÔ Ú‹Ì· ÎÔÏÏÒ (·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ‚´ Û˘˙˘Á›·) ‰È·ÙËÚ› Ù· ÏÏ Û fiÏÔ˘˜ 82 . ŸÙ·Ó ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ‹ ı· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿. ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë. (™ÙÈÁÌÈ·›Ô˜ ª¤ÏÏÔÓÙ·˜) 2. ÁÂÏÒ. ÛÙ¤Ïψ. (∂Í·Î. ·Ó·Ù¤ÏÏÔÓÙ·˜ ·ÔÚÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· ·Ó¤ÙÂÈÏ·. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi˜ ¶Ú·ÎÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Ï Î·È ÏÏ ŸÙ·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ÁÈÓfiÙ·Ó. ÁÈ·Ù› Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘.¯. ª¤ÏÏÔÓÙ·˜) ™‹ÌÂÚ· ı· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ¤ÚÁÔ. ¶. ÔÈΛÏψ ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ı¤Ïˆ. ÍÂÎÔÏÏÒ Î. ηıÒ˜ Î·È ÙÔȯÔÎÔÏÏÒ. ¶. ̤ÏÂÈ (·ÚfiÛˆÔ) ñ Δ· Ú‹Ì·Ù· ‚´ Û˘˙˘Á›·˜ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û -ÏÒ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ¤Ó· Ï. ÚÔ·ÁÁ¤Ïψ. Á›ÓÂÙ·È ‹ ı· Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·.¯. ı· ·Ó·Ù¤Ïψ. ÚÔÛ‚¿Ïψ. Û˘ÁÎÔÏÏÒ.¿. ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜). ¤¯ˆ/›¯·/ı· ¤¯ˆ ·Ó·Ù›ÏÂÈ. ¶∞ƒ∞Δ∏ƒH™∂π™ 1. ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ÔÊ›ψ.

......... ÎÔÏÏÒÓÙ·˜. ÎÔÏÏ·ÚÈÛÙfi˜ 3................√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù·: ÎÔÏÏÒ.. fiÊÂÈÏ· ... 8................................ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔÔÈË̤Ó˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ïψ Î·È ÂÚÈ‚¿Ïψ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÏÏ........... ÎÔÏÏȤ̷È..... 9................. ·Ú‹ÁÁÂÈÏ· ............. ‰È¤ÛÙÂÈÏ· ........... Ô .......... ÎfiÏÏ·... ÚÔÛ¤‚·Ï· ................. ÙÔ ...... Ë .............. Ë ....... ÎfiÏÏËÛ·............... ¤¯ˆ/›¯·/ı· ¤¯ˆ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ............................. 2................... Ë .. ÎÔÏÏÈfiÌÔ˘Ó..... 3........ ÕÛÎËÛË 1 ™¯ËÌ¿ÙÈÛ ÙÔ ·´ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ·.... Ë ......... 5.. ı· ÎÔÏÏÒ.............................................................. η٤ÛÙÂÈÏ· 83 ................................. ÎÔÏÏÔ‡Û·............ ·Ó‹ÁÁÂÈÏ· .............................. ÎÔÏÏ‹ıËη.................... ı¤ÏËÛ· .............. ¤ÛÊ·Ï· ..... ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ú‹Ì·Ù·...... Ë ............. ................ ÎfiÏÏËÌ·........... ı· ÎÔÏÏ‹Ûˆ............... ¤„·Ï· ...................... ÙÔ .............. ÎÔÏÏË̤ÓÔ˜.................. √È Ï¤ÍÂȘ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. 10............ ÎfiÏÏËÛË..... 7................................ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi 1........ 6........................ Ë ............................................ 4. Ô Ì¤ÏÏÔÓÙ·˜...................... Ô›ÎÈÏ· ......................... Ë ................

.............. 10.. ‰ÂÓ ı· ·Ú·ÍÂÓ¢ÙÒ................ˆ 84 ....... 8............ ‰È·‚¿Ïψ ....... ·Ó·‚¿Ïψ ................................................ £· ÌÂÙ·‚¿.......... Ô .. 6.... Ë ....... Ë ................................................................. 2................ 9.. ∞Ó ÙË ÌÂÙ·‚¿........ Ô .... Ë ........ Ô .ÂÈ ÙÔ Ûȉ¤ÚˆÌ· οı ̤ڷ.......................... Ô .... Ë ........................................ Ô .................. 5.........................................ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ù˘. Ô ... ·Ú·‚¿Ïψ ...... ¿ÏÈ...... ∏ ª·Ú›· ·Ó·‚¿.............. 2.. Xı˜ ÙÔ ·Ó¤‚·....................ÂÈ Î·È ÙÒÚ·.......... Ë ....... 7............. Ë ..... ·ÔÛÙ¤Ïψ .... 1... 1....... ∞√ƒπ™Δ√™ √À™π∞™Δπ∫√ ∂¶π£∂Δ√ ...√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘˜ ÕÛÎËÛË 2 °Ú¿„ ÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ...................... Ë ............ Xı˜ ÙË ÌÂÙ¤‚·......... Ô ..................Â Û˘Ó¯Ҙ.......................... ·Ó·Ù¤Ïψ ÕÛÎËÛË 3 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂ Ï ‹ ÏÏ............................. ÎÔÏÏÒ . 3...... Ô ...... Ô ............... 4....... Ë ..... ˘ÂÚ‚¿Ïψ ............................. μϤÂȘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚¿... ÔÈΛÏψ .. Ë ...........ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿........................................ÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘............ √ ¶¤ÙÚÔ˜ ÌÂÙ·‚¿................. Ë ............................... ηٷÛÙ¤Ïψ ............... ÂÈ‚¿Ïψ .............. Ô .................... ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ Â›ıÂÙÔ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ú‹Ì·Ù·. ºÔ‚¿Ì·È ˆ˜ ı· ÙÔ ·Ó·‚¿...........

. √È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÁ›.. 85 ..ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.. ¤Ó·Ó Ì·ıËÙ‹ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ..ÂÈ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ ·Ó·‚¿. √ ›‰ÈÔ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù·‚¿. 3.ÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚¿.ˆ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙÔÓ ÓÔÌfi......ˆ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷϿ‚ˆ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜.ÂÙ·È Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈ.√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘˜ fï˜ Î·È ÂÁÒ ÙË ÛÙ¿ÛË ÌÔ˘ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘... 4. £· ÙÔ˘ ˘Ô‚¿......ÂÈ ÙÔ ‰È·ÁÒÓÈÛÌ·.. ∫·Ù·‚¿.. ™˘Ó¤¯ÂÈ· Ì·˜ ·Ó·‚¿..ˆ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙËÓ ›‰È· ÂÚÒÙËÛË Î·È ı· ·Ú·‚¿. Xı˜ ·¤‚·.

¯˘Ì›˙ˆ/-Ò. ȉڇˆ-›‰Ú˘Û· Ì ÔÈ: ·ÓÔ›Áˆ-¿ÓÔÈÍ·. ™¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È (Î·È ÛÙ· ·Ú¿ÁˆÁ¿ ÙÔ˘˜). ·Á·Ò-·Á¿ËÛ·. Ó›Áˆ-¤ÓÈÍ· Ì ˘: ÓÙ‡Óˆ-¤ÓÙ˘Û·. Ï˘Á›˙ˆ/-Ò. ηÏËÓ˘¯Ù›˙ˆ/-Ò. ÍÂʈÓÒ (ÍÂÊÒÓËÛ·) – ÍÂʈӛ˙ˆ (ÍÂÊÒÓÈÛ·) . ÛÎÔÚÈṲ̂ÓÔ˜) Î. Ì È: ÊÙÂÚÔ˘Á›˙ˆ-ÊÙÂÚÔ‡ÁÈÛ·. Û›ˆ-¤ÛÂÈÛ· Ì Ë: ·Ê‹Óˆ-¿ÊËÛ·. ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÙÔ ›‰ÈÔ [È]. Ï·¯Ù·ÚÒ (Ï·¯Ù¿ÚËÛ·) – Ï·¯Ù·Ú›˙ˆ (Ï·¯Ù¿ÚÈÛ·). ‰·ÎÚ‡˙ˆ-‰¿ÎÚ˘Û·. ηı›˙ˆ-οıÈÛ·. ñ Δ· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ (·ÔÚÈÛÙÈÎfi ı¤Ì·) Ì È. Û‚‹Óˆ-¤Û‚ËÛ·. ¯·ÈÚÂÙ›˙ˆ (¯·ÈÚ¤ÙÈÛ· / ¯·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù·) – ¯·ÈÚÂÙÒ (¯·ÈÚ¤ÙËÛ·).¿. ¶. ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ˆ (ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛ·) – ʈÙÔÁÚ·ÊÒ (ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛ·) Î. ÛÎÔÚ›˙ˆ – ÛÎÔÚÒ: ÛÎfiÚÈÛ· (ÛÎfiÚÈÛÌ·. ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È Ù·: ·Ú¯ÈÓ›˙ˆ/-Ò. ¶. ·Ï›‚ˆ-¿ÏÂÈ„·. ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó Â›Ó·È ‰ÈÏÔÛ¯ËÌ¿ÙÈÛÙ·4. ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙ˆ/-Ò. ·ıÚÔ›˙ˆ-¿ıÚÔÈÛ· Ì ÂÈ: ÎÏ›ӈ-¤ÎÏÂÈÛ·. fiÙ·Ó Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‚´ Û˘˙˘Á›·: ·ÓıÒ (¿ÓıËÛ· / ¿ÓıËÛË) – ·Óı›˙ˆ (¿ÓıÈÛ· / ¿ÓıÈÛÌ·). Ó›‚ˆ-¤ÓÈ„·. fiˆ˜ Ù· Ú‹Ì·Ù· Û -›˙ˆ: Á˘Ú›˙ˆ – Á˘ÚÓÒ: Á‡ÚÈÛ· (Á‡ÚÈÛÌ·.¯. Û‚·ÚÓ›˙ˆ/-Ò. fiÙ·Ó Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·´ Û˘˙˘Á›· Î·È Ì Ë. ÌÈÏÒ-Ì›ÏËÛ·. ñ √ÚÈṲ̂ӷ ‰ÈÏÔÛ¯ËÌ¿ÙÈÛÙ· Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. Ú‹˙ˆ-¤ÚËÍ· ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ›Óˆ-‹È·.¿.¯. ΢ÏÒ-·ÏËÛ· 4 86 ¢ÈÏÔÛ¯ËÌ¿ÙÈÛÙ· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ٷ Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û -›˙ˆ Î·È -Ò Î·Ù¿ ÙËÓ ·´ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‚´ Û˘˙˘Á›·. Á˘ÚÈÛÌfi˜).√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘˜ ¶·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ∞. ‚Ú›ÛΈ-‚ڋη ™Ù· Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ‚´ Û˘˙˘Á›·˜ ÙÔ [È] Ù˘ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·˜ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì Ë. ΔÔ [È] Ù˘ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·˜ ŸÛ· Ú‹Ì·Ù· ·´ Û˘˙˘Á›·˜ ¤¯Ô˘Ó [È] ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ·. ˙ÂÌ·Ù›˙ˆ/-Ò Î.¿. ÛÊ·Ï›˙ˆ/-Ò. ñ ¢È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂ Ë (ˆ˜ ·ÌÂÙ¿‚·Ù·) Î·È È (ˆ˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈο) Ù· Ú‹Ì·Ù·: ÏËÌÌ˘ÚÒ (ÏËÌ̇ÚËÛ·) – ÏËÌÌ˘Ú›˙ˆ (ÏËÌ̇ÚÈÛ·).

ÛÙ¤ÏÓˆ – ¤ÛÙÂÈÏ·. ‚Ϥˆ – ›‰· Î·È Ï¤(Á)ˆ – ›· EÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: Û¤ÚÓˆ – ¤Û˘Ú·. ∞fi Ù· Ú‹Ì·Ù· Û -·›Óˆ. ·ÎÚÈ‚·›Óˆ – ·ÎÚ›‚˘Ó·. ¿ÚÌÔÛ· (·ÚÌfi˙ˆ). ¤‰ˆÛ· (‰›Óˆ). ªÂ Ë ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È Ù· Ú‹Ì·Ù· ‹Ú· (·›ÚÓˆ). ‚·Ú·›Óˆ – ‚¿Ú˘Ó· ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·ÓfiÓ· Î·È ÙÔ Ú‹Ì· Ϥӈ – ¤Ï˘Ó·.¯. ‰¤ÚÓˆ – ¤‰ÂÈÚ·.¿. ·Ó‚·›Óˆ – ·Ó¤‚Ëη. ÌÂı‡ˆ) Î·È ÌËÓÒ (·Ú¯. ΔÔ [Ô] Ù˘ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·˜ Δ· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÛÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û -ˆÛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˆ. ¯‡ıËη. ·Á·‹ıËη 4. ¶. √ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Δ· Ú‹Ì·Ù· ‚´ Û˘˙˘Á›·˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ Û -‹ÛÙ Ì Ë.¯. ‹Úı· (¤Ú¯ÔÌ·È). ÊfiÚÙˆÛ· (ÊÔÚÙÒÓˆ). ÔÙ›ÛÙËη. ·Á·‹ÛÙÂ.√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘˜ ¶∞ƒ∞Δ∏ƒH™∂π™ 1. °. Ì·›Óˆ – Ì‹Î·. ¤ÓȈ۷ (ÓÈÒıˆ). ʇÁˆ – ¤Ê˘Á· μ.¯. °Ú¿ÊÔÓÙ·È Ì Ë: ·ÚÚˆÛÙ·›Óˆ – ·ÚÚÒÛÙËÛ·. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ -Ëη ÙÔ˘ ·ıËÙÈÎÔ‡ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘. Δ· Ú‹Ì·Ù· ÌÂıÒ (·Ú¯. ̤ӈ – ¤ÌÂÈÓ·.¯. 2. Û¤ÚÓˆ – ¤ÛÂÈÚ·. ·Ó·ÛÙ·›Óˆ – ·Ó¿ÛÙËÛ·. ÎÚ·Ù‹ÛÙ 87 . ¶. ·Ó·Ù¤Ïψ – ·Ó¤ÙÂÈÏ· (·Ó¿ÙÂÈÏ·). ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ· Î. ÌËÓ‡ˆ) ÛÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˘ (̤ı˘Û· Î·È Ì‹Ó˘Û·). ¤ÛˆÛ· (ÛÒ˙ˆ) ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ‰¤ÛÔÛ· (‰ÂÛfi˙ˆ). Á¤ÚÓˆ – ¤ÁÂÈÚ·. ¶. ÎÏ›‰ˆÛ· (ÎÏÂȉÒÓˆ). ªÂ ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù·: ·Ó·ÁÁ¤Ïψ – ·Ó‹ÁÁÂÈÏ· (·Ó¿ÁÁÂÈÏ·). ‚Á·›Óˆ – ‚Á‹Î·. fiÛ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ Û -˘Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˘. ¶. ËÁ·›Óˆ – ‹Á· ∂Í·ÈÚ›ٷÈ: ·ÚÙ·›Óˆ – ¿ÚÙ˘Û· 3. ÎfiËη. ÎÈÓ‹ÛÙÂ. ‚Ï·ÛÙ·›Óˆ – ‚Ï¿ÛÙËÛ·.

.........................................ÌÔ 5..........Ì· ...ÌÔ 2..........Ì· 8................. Ë ..................................... ÌËÓÒ ....... ÌÂıÒ .......... ÙÔ ........... ÙÔ ........... ‰·ÎÚ‡˙ˆ – ‰¿ÎÚ˘Û· – ‰·ÎÚ‡ÛÙ ڷÓÙ›˙ˆ – Ú¿ÓÙÈÛ· – Ú·ÓÙ›ÛÙ ‰·Ó›˙ˆ – ‰¿ÓÂÈÛ· – ‰·Ó›ÛÙ ·ıÚÔ›˙ˆ – ¿ıÚÔÈÛ· – ·ıÚÔ›ÛÙ ªÂ ÂÈ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Ù˘ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋˜ (-›ÙÂ)....... ·Á·Ëı›Ù ÕÛÎËÛË 1 °Ú¿„ ÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ Î·È ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È..ÌÔ 9................¯................. ÎÏ›ӈ ...............√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘˜ ŸÛ· Ú‹Ì·Ù· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ Û -[È]ÛÙÂ...... ÙÔ ............... ∞√ƒπ™Δ√™ √À™π∞™Δπ∫√ 1......... ÎÚ˘ÊÙ›ÙÂ.................................................... ÙÔ ................................... ÙÔ .............................................. ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô [È] Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘........ ÙÔ .......................... ‚Ï·ÛÙ·›Óˆ 88 .. Ó›Áˆ ............ÌÔ 4..........................Ì· 6.... ‰Âı›ÙÂ................... ÙÔ .............. Ú‹˙ˆ ............................. ÊÈÏÒ .....ÛÈ 7.ÛË 10..................................................Ì· 3..................... Ϥӈ ..................................... ¶.. ÙÔ .............. ¶.................... ‚Ô˘ÚÙÛ›˙ˆ ............................. ÙÔ . ·ÓÔ›Áˆ .............................¯...............

ÛÙ 5. ÎÚ‡‚ˆ ÎÚ..... ÌÂÏÂÙÒ ÌÂϤÙ... Û˘Ó¯›˙ˆ Û˘Ó¤¯..Û ÓÈÎ..ÍÔ˘ ÙÚ·‚˯Ù.....Û ÌÂÏÂÙ.ÛÔ˘ ÛÙÔÏÈÛÙ.....√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘˜ ÕÛÎËÛË 2 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È... Ï˘Ô‡Ì·È Ï˘.„ ÎÚ........... ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÂÛ‡ ÂÛ›˜ 1..... ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÙÔ˘ Ì ηϷÌfiÎÈ. 89 .ÛÔ˘ ÎÚ·ÙËı...ÛÔ˘ Ï˘Ëı...ÛÙ 2..... ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜............. ·Ê‹Óˆ ¿Ê...Û ·Ú¯. ∫¿ÔÈÔÈ ÂÍ·ÁÚȈ̤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ...... ÎÚ·ÙÈ¤Ì·È ÎÚ·Ù.ÛÙ 3...ÛÂ Û˘Ó¯.Ù 8.ÛÙ 7.ÛÙ 4...Ù 10....... ÓÈÎÒ Ó›Î.......Û ·Ê.. ¶¤Ú˘ÛÈ Ô Á›ÙÔÓ·˜ ......„Ù 6. ˆ Û¤ÚÓ ÛÙ¤ÏÓˆ ÛÒ˙ˆ Á¤ÚÓˆ Óˆ ‰¤Ú Δ· ÎÏ·‰È¿ Ù˘ ·¯Ï·‰È¿˜ ... ÛÙÔÏ›˙ÔÌ·È ÛÙÔÏ.......... 1...Ù ÕÛÎËÛË 3 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ú‹Ì· ÛÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ................. ÙÚ·‚È¤Ì·È ÙÚ·‚. ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹....... ·Ú¯›˙ˆ ¿Ú¯.Ù 9......

. ªÂÚÈÎÔ› Ó·ÚÔ› ................... ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜........ √ ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘................ 90 ............................................................ ∂Û‡ ................................. Ô‡ ¤¯ˆ ‚¿ÏÂÈ Ù· ÎÏÂȉȿ....... ∂ÁÒ ÙÔÓ .............. ÛÙ· οÁÎÂÏ·....... ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·.. fiÏÔÈ ·fi ÈÏ·Ú¿....... ÁÈ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛË.......... .... ÂÛ‡ ..... ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·............................. 3....... 4... ÁÈ· Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·...................................... Ë Í·‰¤ÚÊË ÌÔ˘ Î·È ÂÁÒ ....... Ï›ÁÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û› Ì ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ì·˜.......... √È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ . ... Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·............... √ Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˘ ÌÔ‡ .√ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘˜ √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ...... ›Óˆ ·Ó‚· Ì·›Óˆ ʇÁˆ ‰È·‰›‰ˆ ÚÌfi˙ˆ ÚÔÛ· √ÚÈṲ̂ÓÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ..... ÙÔ˘˜ ·›¯Ù˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ·È¯ÓȉÈÔ‡................... ÙË ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ‰ÒÚ· ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘ μÔÛÓ›·˜................. ˆ ‚Ú›ÛÎ ÂÚÈÔÚ›˙ˆ ·ÚÚˆÛ ÒÓˆ ·›Óˆ Ù·›Óˆ ÎÏÂȉ ·ÎÚÈ‚ ∏ ‚ÂÓ˙›ÓË .. ˆ˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ ı· Â·Ó·ÏËÊı›. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ...................... ÙË ˙ˆ‹.................... ÛÒ˙ˆ ›Óˆ ÌËÓ‡ˆ ·ıÚÔ›˙ˆ ·ÓÔ›Áˆ ∫ÒÛÙ·.... ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ·fi ‚¤‚·ÈË ·Ú·‚›·ÛË.................... ¢ÂÓ . √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ . √È ·›¯Ù˜ ................. ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘.................. 2. ÔÏÏÔ› ʛϷıÏÔÈ .......... ÛÙÔ Á‹‰Ô...................

§E•∂π™ ¶√À °ƒAº√¡Δ∞π ª∂ «Ú» ‹ «ÚÚ» °Ú¿ÊÔÓÙ·È Ì ÚÚ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÚÔı‹Ì·Ù· ‹ ϤÍÂȘ Ô˘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Ï‹ÁÔ˘Ó Û ·. ·ÏÈÓ-. Û˘Ó-. ¶. È. ¶. ˘. ¤ÌÔÚÔ˜ ¤ÙÔÈÌÔ˜ ›ÛÔ˜ ‰È· ∞ÓÙ› Â› ·fi ·¯‡ · + + + + + + + + + Ú¿Ù˘ Ú¤ˆ ÚÔ‹ ÚÔ‹ ƒ›Ô Ú‹Ì· Ú›Ùˆ Ú¢ÛÙfi˜ Ú˘ıÌfi˜ = = = = = = = = = ÂÌÔÚÔÚÚ¿Ù˘ ÂÙÔÈÌfiÚÚÔÔ˜ ÈÛfiÚÚÔÔ˜ ‰È·ÚÚÔ‹ ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ Â›ÚÚËÌ· ·ÔÚÚ›Ùˆ ·¯‡ÚÚ¢ÛÙÔ˜ ¿ÚÚ˘ıÌÔ˜ ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ¤Ó· Ú ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÚfiıËÌ· ‹ Ë Ï¤ÍË Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ï‹ÁÂÈ Û ˆ ‹ ¢. ¤Ûˆ ¤Íˆ ¢ + + + ÚÔ‡¯· Ú·Ê‹ Ú˘ıÌfi˜ = = = ÂÛÒÚÔ˘¯· ÂÍÒÚ·ÊÔ Â‡Ú˘ıÌÔ˜ ªÂ ÚÚ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ: ÂÓ-. ·Ó-. ÂÓ Û˘Ó ·Ó ¿ÏÈÓ ˘¤Ú + + + + + ÚȘ/ÚÈÓfi˜ Ú›˙· Ú‹ÛË ÚÔ‹ Ú·ÏÈÛÙ‹˜ = = = = = ¤ÚÚÈÓ· Û‡ÚÚÈ˙· ·ÚÚËÛ›· ·Ï›ÚÚÔÈ· ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÙ‹˜ EÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ηÓfiÓ·: 1.¯. ÍÂÚ¿‚ˆ 91 . √È ÚËÌ·ÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Í·Ó¿ ‹ ÙÔ Í¶. ˘ÂÚ-.¯.  ‹ Ô.¯. Í·Ó·Ú›¯Óˆ. ¶. ÍÂÚÈ˙ÒÓˆ.¯.

.................................... 9........ ηÏÔÚ›˙ÈÎÔ˜................... Í·Ó¿ + Ú›¯Óˆ = .............. Â› + Ú‹Ì· = .................... ·ÛÚfiÚÔ˘¯·.... 5.................. ηÏÔÚ·Ì̤ÓÔ˜.... 7............¯..................... ÌÈÛÔÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ˜.......................................................... Û˘¯ÓÔÚˆÙÒ............. Û·Ó·ÎfiÚ˘˙Ô 4.................................................. ηٿ + Ú›Ùˆ = ........... ‰È· + Ú¤ˆ = ..................... OÈ ÓÂfiÙÂÚ˜ ϤÍÂȘ ¶.. ¤Ú·‚· – ¤Ú·„·...¯...... ¤Úȯӷ – ¤ÚÈÍ·............. ·ÓÙ› + Ú‹ÛË = ......................................... 3. ÂÚԇη... ·fi + Ú›Ùˆ = ........ ..... ˘¤Ú + Ú·ÏÈÛÙ‹˜ = .......................... ηÚÔ‡ÏÈ..... √È ÚËÌ·ÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ÙÔ˘ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ·‡ÍËÛË ¶....¯........ ¶............... 92 1.. 2..§¤ÍÂȘ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì «Ú» ‹ «ÚÚ» 2....... Û˘¯Ó¿ + ÚˆÙÒ = ................ Ù·Ú¿ÙÛ· ÕÛÎËÛË 1 ™¯ËÌ¿ÙÈÛ ϤÍÂȘ ÌÂ Ú ‹ ÚÚ......................... ¤Ú·ÈÓ· – ¤Ú·Ó· ¢È·ÙËÚÔ‡Ó fï˜ Ù· ÚÚ ÔÈ ÚËÌ·ÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ Ì ÚÔı‹Ì·Ù·................ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚Îfi˜............... ÍÂÓÔÚ¿‚ˆ... ‰È·ÚÚ¤ˆ – ‰È¤ÚÚ· – ‰È¤ÚÚÂ˘Û· ·ÔÚÚ›Ùˆ – ·¤ÚÚÈÙ· – ·¤ÚÚÈ„· ηٷÚÚ›Ùˆ – η٤ÚÚÈÙ· – η٤ÚÚÈ„· 3....... ·¯‡ + Ú¢ÛÙfi˜ = ............... 8.............. √È Í¤Ó˜ ϤÍÂȘ: οÚÔ. ÁÏ˘ÎfiÚÈ˙·.......... ‚·ı‡ÚÈ˙Ô˜..... 4.... 6..

.................................... 8................ ·ÔÚÚ›Ùˆ ....... ηٷÚÚ›Ùˆ ............... ............ 2........ .................................................. ...................... Ú·›Óˆ ........................................................................................ .... 5............... 93 ................... Ú¿‚ˆ ....... Û˘ÚÚ¤ˆ .. ¶∞ƒ∞Δ∞Δπ∫√™ ∞√ƒπ™Δ√™ 1................. Û˘Ó + Ú›˙· = ........................ 4......................................................................... ................................... 3..... Í + ÚÈ˙ÒÓˆ = ...................................................... ........................ 11.......................................... 9........... 15..................... ...................... 14......... ˘¤Ú + Ú·ÏÈÛÌfi˜ = .. ·ÔÚÚ¤ˆ .. ÌÈÛfi + Ú·ÁÈṲ̂ÓÔ˜ = ...................................................... . 7.... ‰È·ÚÚ¤ˆ ........................................................................... ................... .............................................. Í·Ó·Ú›¯Óˆ .... 13.................................................... ÕÛÎËÛË 2 °Ú¿„ ÙÔÓ ·Ú·Ù·ÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚËÌ¿ÙˆÓ......................... 10.......... Í·Ó¿ + ÚˆÙÒ = ............................§¤ÍÂȘ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì «Ú» ‹ «ÚÚ» 10.................... 12............. Ú›¯Óˆ ............................................ Í·Ó¿ + Ú¿‚ˆ = .................. 6... ηٷÚÚ¤ˆ ................................

¶. ··Ú¯‹˜. ·ÎÚÈ‚Ò˜.¯. ¤Íˆ. ·˘ÙÔÛÙÈÁÌ›. ÂÌÚfi˜. Èı·ÓfiÓ. ·ÏÏÈÒ˜. ÌÈÛÔÙÈÌ‹˜ Δ· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Û [È] ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. Ì·ÎÚÈ¿. ¿Óˆ. . Ù˘¯fiÓ EÍ·ÈÚ›ٷÈ: ÚÔ¿ÓÙˆÓ Δ· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Û -Ș ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. ÔÏËÌÂÚ›˜. ¯¿Ìˆ EÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ·‡ÚÈÔ. ÔÏÔÓ˘¯Ù›˜ EÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ÙÔ Â›ÚÚËÌ· ÂÍ‹˜. ۯ‰fiÓ. ηٷÁ‹˜.¯. ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. Ì·˙›.¯. ‰È·ÁÒÓÈ·. ·Ì„ËÊ› Δ· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Û -È· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. Â˘Ù˘¯Ò˜. ÂΛ. ÓfiÙÈ· 94 . ¶. ÌÔÓÔÚÔ‡ÊÈ. ÓˆÚ›˜. ¿ÏÈ.¯. ÌÂٷ͇ Á) Ì ÂÈ: ·˘ÙÔÏÂÍ›.¯. ηıÒ˜ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÁÂÓÈ΋. Â›Û˘. Ì¿ÏÏÔÓ. ·Ì¤Ûˆ˜. ¤Ú(˘)ÛÈ. Ôχ.¯. Â˙‹ ‚) Ì ˘: ·ÓÙ›ÎÚ˘. ·Ì·¯ËÙ›. ¶. ÂÏÏËÓÈÛÙ› EÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È: ·) Ì Ë: ·ÎfiÌË. ‹‰Ë. ÌfiÏȘ. ÂÍ·Ú¯‹˜. ÂÍ¿·ÓÙÔ˜. ‚·ÚÈ¿. Á‡Úˆ. Ï›ÁÔ Δ· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Û -ˆ˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˆ. ¤ÙÛÈ.∫∞Δ∞§H•∂π™ ∂¶πƒƒ∏ªAΔø¡ Δ· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Û [Ô] ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ˆ. ›Ûˆ. ‰Ò. (Â)ʤÙÔ˜. ·ÙÈ̈ÚËÙ›. ¶. ÂÓÙfi˜. ¶. ηÏÒ˜ EÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: ÂÎÙfi˜.¯. ÚÔ·ÓÙfi˜ Δ· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Û -ÔÓ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Ô. ÎÔÓÙÔÏÔÁ›˜. ¶. οو. ηٷÌÂÛ‹˜. ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜.

...................... ÔÏËÌÂÚ›˜ = / ..................... ...................................................... 5............................. 6....... 10..................................................... 7................................... 3...........¯.............................. 16........................................... Â˘Ù˘¯Ò˜ = / ..................................................................................... ̤۷ = / ........................ ÂÈÙ˘¯Ò˜ = / .................... ·ÚÈÛÙÂÚ¿ = / .... 17............................................................................................................................................................ ÂΛ = / ................. 13...... Â›ÁÂÈ· ÕÛÎËÛË 1 °Ú¿„ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ....∫·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ EÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì -ÂÈ·: Ùo Â›ÚÚËÌ· ‚fiÚÂÈ·........................ ÓˆÚ›˜ = / .... 14............................................................ ηÏÒ˜ = / ............... ÂÌÚfi˜ = / ........................................................................................................ 12............ ÓfiÙÈ· = / .... οıÂÙ· = / ................... ηıÒ˜ Î·È fiÛ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ï¤ÍË ÁË...... ˘fiÁÂÈ·............ 9........................... 2.............................................................................. 1...................................... ÂÏ·ÊÚ¿ = / ... 4........................................................................... 8......................................... ¿Óˆ = / ..................... 15.......................... Ôχ = / ............................................................ 95 .......... ‰˘ÙÈο = / . ÎÔÓÙ¿ = / .......... 11....................... ÂÓÙfi˜ = / .....

............. ¡· ¤ÚıÂȘ .∫·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ ÕÛÎËÛË 2 N· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂȘ ÙȘ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Ì ٷ Û˘ÓÒÓ˘Ì¿ ÙÔ˘˜...................... ∏ √˘Ú·Ó›· ‰È·‚¿˙ÂÈ Ì ̤ıÔ‰Ô..................... Δ· ÂÂÈÛfi‰È· ¤ÁÈÓ·Ó ........... Δ· ÂÂÈÛfi‰È· ¤ÁÈÓ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Á‹‰Ô..................................... 96 ..... 6.. μ·ıÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ... ÙÂÏÂÈÒÓˆ ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ... Δ·Í›‰Â„·Ó ........ 5.. ¡· ¤ÚıÂȘ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ................. ∏ √˘Ú·Ó›· ‰È·‚¿˙ÂÈ ......................................... 4...... 2.. ΔÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ................................................ 1..... ΔÔ ÏÔ›Ô Î·Ù¢ı‡ÓıËΠ.... ΔÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Ì ÂÈÙ˘¯›·. ....... ÁË¤‰Ô˘. ΔÔ ÏÔ›Ô Î·Ù¢ı‡ÓıËΠÚÔ˜ ÙÔÓ ¡fiÙÔ............... Δ·Í›‰Â„·Ó Ì ÙÔÓ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ......................... ∞˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙÂÏÂÈÒÓˆ ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ... 8.......... 3........... °‡ÚÈÛ·Ó Ì ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ... 9. 7... °‡ÚÈÛ·Ó . μ·ıÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÂÈ›ÎÂÈ·.........

... ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ı· ¿Ì ÛÙË ÁÈ·ÁÈ¿.................................. 16................. Δ˘ › ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ......... 17... ¢È·‚¿ÛÙ ÁÚ‹ÁÔÚ·.. 18....... ∞ÁfiÚ·Û· Ù· ‚È‚Ï›· ÌÔ˘ ÛÙË ÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÈÌ‹........ ªÔ˘ ÙÔ ˙‹ÙËÛ ............ Δ· ¯ÔÚÙ·ÚÈο Ú¤ÂÈ Ó· ϤÓÔÓÙ·È ........ 13.................... 97 ...... Δ· ¯ÔÚÙ·ÚÈο Ú¤ÂÈ Ó· ϤÓÔÓÙ·È Ì ÚÔÛÔ¯‹. ΔÔÓ ¿ÎÔ˘Û .... √ XÚ‹ÛÙÔ˜ ··ÓÙ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ......... 15..... 20....... 11...........∫·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ 10.... Δ· ‰ÈËÁ‹ıËΠfiÏ· Ì οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·.... ¢¤¯ÙËΠӷ ÏËÚÒÛÂÈ .. √ XÚ‹ÛÙÔ˜ ··ÓÙ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ¢ÛÙÔ¯›·...... ΔÔÓ ¿ÎÔ˘Û Ì „˘¯Ú·ÈÌ›·.... ∞Ô¯ÒÚËÛ ................................................................... 12. ................... ¢¤¯ÙËΠӷ ÏËÚÒÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Û˘˙‹ÙËÛË......................... ∞ÁfiÚ·Û· Ù· ‚È‚Ï›· ÌÔ˘ ............... ¢È·‚¿ÛÙ ÁÚ‹ÁÔÚ·.......... 14...... ŒÂÛ ÏÈfiı˘ÌÔ˜ .......... ‰ÂÓ ı· ¿Ì ÛÙË ÁÈ·ÁÈ¿.. Δ˘ › ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ì Ï¿ÁÈÔ ÙÚfiÔ......................... Δ· ‰ÈËÁ‹ıËΠfiÏ· .. ªÔ˘ ÙÔ ˙‹ÙËÛ Ì ÂÈÌÔÓ‹............. ∞Ô¯ÒÚËÛ Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·.. ŒÂÛ ÏÈfiı˘ÌÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹.. 19................................................................................

..... 5.. ΔÔÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÛÙË Ì¤ÛË ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘... ÙË Ó‡¯Ù· ÁÎÚÂÌÈ˙fiÙ·Ó.................. Ù˘ ÔÚ›·˜......... 2...... ΔÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ (ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹) Ù˘ ÔÚ›·˜...... ∏ ‚ÚÔ¯‹ ¤ÚÈÍ ............................... Δ· Ô‡ÏËÛ·Ó fiÏ· .. ........ Δ· Ô‡ÏËÛ·Ó fiÏ· ÛÙË ÌÈÛ‹ ÙÈÌ‹........ ∂›¯Â ¤ÚıÂÈ ..... ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘.......................... ∏ ‚ÚÔ¯‹ ¤ÚÈÍ ÛÙË ÁË ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÂÏȤ˜........ ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó... 9........... ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÂÏȤ˜..................... 3... ∂ÍÂϤÁË Úfi‰ÚÔ˜ ........... ∂›¯Â ¤ÚıÂÈ ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘............ 98 ........................ ¶¿ÓÙ· ϤÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ....... ÙË Ó‡¯Ù· ÁÎÚÂÌÈ˙fiÙ·Ó............ ¢Ô‡Ï„·Ó fiÏË Ó‡¯Ù·.............. 8... 4..........∫·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ ÕÛÎËÛË 3 N· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂȘ ÙȘ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂Ó˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·........ ¶¿ÓÙ· ϤÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ηٿ ϤÍË. ÙÔ ¯Ù›˙·ÓÂ..................... ŸÏË Ì¤Ú· ÙÔ ¯Ù›˙·ÓÂ.. ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó...... ΔÔÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â . 7....... ∂ÍÂϤÁË Úfi‰ÚÔ˜ Ì ·Ì„ËÊ›·.... ¢Ô‡Ï„·Ó ............ ΔÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ‹Ù·Ó ...................... 1............... 6................

̤¯ÚÈ ÙÔ °‡ıÂÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÏÔ›Ô.. ¢ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ¤ÚıÂÈ Ì·˙› Ì·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹........... 17... 12......... 16....... 18............. ΔÔÓ ÎÔ›Ù·Í Ì ÂÈÚˆÓ›· ÎÈ ¤Ê˘ÁÂ.......... ∂›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ............ ŒÛη„·Ó οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘.................................... 15... ¶ÚfiÛÊÂÚ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ................... ¶›ÓÂÈ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘ ..................... ÎÈ ¤Ê˘ÁÂ...... ¶ÚfiÛÊÂÚ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂȉÈÒÎÂÈ Î¤Ú‰Ô˜...... ΔÔÓ ÎÔ›Ù·Í ............. ¯›ÏÈ· ¿ÙÔÌ·................. ¢ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ¤ÚıÂÈ Ì·˙› Ì·˜ .......................∫·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ 10. £· ¿ÂÈ ÛÙ· ∫‡ıËÚ· .... £· ¿ÂÈ ÛÙ· ∫‡ıËÚ· ‰È· ÍËÚ¿˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ °‡ıÂÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÏÔ›Ô.. ¶ËÁ·›ÓÂÈ Ì ٷ fi‰È· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô....... ¶·Ú·‰fiıËÎ·Ó fiÏÔÈ ¯ˆÚ›˜ Ì¿¯Ë. ∂›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯›ÏÈ· ¿ÙÔÌ·..... ¶ËÁ·›ÓÂÈ ...... 14................... 13....... ¶›ÓÂÈ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘ Ì ÌÈ· ÚÔ˘ÊËÍÈ¿. 11............................................................ ¶·Ú·‰fiıËÎ·Ó fiÏÔÈ .. 99 ............................. ŒÛη„·Ó ................. ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

¢È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ˆ˜/Ò˜ ñ √ ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÙfiÓÔ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ÙÔ fiÙÈ. ¶. ¶. ¶Ò˜ Ù· ηٿÊÂÚ˜.¢πA∫ƒπ™∏ Δø¡ Ô˘/Ô‡. ˆ˜/Ò˜.¯. ÕÎÔ˘Û· ˆ˜ (fiÙÈ) ·ÚÚÒÛÙËÛ ‚·ÚÈ¿.¯. ñ ΔÔ ÙÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· Ò˜ ·›ÚÓÂÈ ÙfiÓÔ.¯. ñ ∏ ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÙfiÓÔ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ÙÔ Ô ÔÔ›Ô˜ -· -Ô. ŒÌ·ı· Ô˘ (fiÙÈ) ΤډÈÛ˜ ÙÔ Ï·¯Â›Ô. ¶. 100 . ŒÌ·ı· ˆ˜ (fiÙÈ) ı· ʇÁÂȘ.ÙÈ ¢È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ Ô˘/Ô‡ ñ √ ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÙfiÓÔ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ·ÓÙ› ÙÔ˘ fiÙÈ. ªÔ˘ › fiÙÈ (ˆ˜) ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ (Ô ÔÔ›Ô˜) ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜ ÌÔ˘. ◊ÍÂÚ· Ô˘ (fiÙÈ) ‰ÂÓ ı· Ì ÂÚ›ÌÂÓ˜. ª›ÏËÛ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ (ÔÈ ÔÔ›ÔÈ) Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËηÓ. ¶.¯. (Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ) ¢È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ fiÙÈ/fi. fiÙÈ/fi. ¶.¯. (Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ) ¢ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ Ó· ÛÔ˘ ÙÔ ÂÍËÁ‹Ûˆ. ¶Ô‡ ‹ÛÔ˘Ó ¯ı˜. ŸÏÔÈ ÚˆÙÔ‡Û·Ó Ô‡ ›¯Â˜ ¿ÂÈ.ÙÈ ñ √ ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÎfiÌÌ· Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ÙÔ ˆ˜. ñ ΔÔ ÙÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· Ô‡ ·›ÚÓÂÈ ÙfiÓÔ.¯. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ (ˆ˜) ¤¯ÂȘ ‰›ÎÈÔ.

. 7.ÙÈ ªË ¯¿ÛÂȘ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÛÔ˘.. 10. ˆ˜/Ò˜. ı· ÂÙ‡¯ÂȘ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÛÔ˘... ›¯Â˜ ¿ÂÈ.... Ô˘/Ô‡ √ ηıËÁËÙ‹˜ .. fiÙÈ/fi.ÙÈ Ì ÎfiÌÌ· Â›Ó·È ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· Î·È ÌÔÚ›..¢È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ Ô˘/Ô‡... ı· ¿ÙÂ.. ‹ÛÔ˘Ó ¿ÚÚˆÛÙÔ˜. ÌfiÏȘ ÁÓÒÚÈÛ˜ Â›Ó·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜..... ÕÛÎËÛË 1 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ Ì Ô˘/Ô‡. ∫¿ÓÂÈ fi.. Û˘Ó¿ÓÙËÛ˜ Â›Ó·È ı›Ԙ ÌÔ˘....ÙÈ ªÔ˘ ›·Ó .. ˆ˜/Ò˜ ªÔ˘ ›·Ó .. ¤¯·Û˜ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÛÔ˘... Ô˘/Ô‡ ŸÏÔÈ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ....ÙÈ ¶ÈÛÙ‡ˆ . ˆ˜/Ò˜ ªÔ˘ ›·Ó ..... 101 ..... 4.ÙÈ (ÔÙȉ‹ÔÙÂ) ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. ¢ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚· ...ÙÈ (ÔÙȉ‹ÔÙÂ) ı¤ÏÂȘ. 6...... 8...ÙÈ ñ ΔÔ fi......... Ô˘/Ô‡ ∫ˆÛÙ¿ÎË. ı· ·ÚÁÔ‡Û˜ Ó· Á˘Ú›ÛÂȘ. 9. ›¯Â˜ ¿ÂÈ Ù·Í›‰È.. ¶.... ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÔÚÈÛÙ›· Ù˘ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜... fiÙÈ/fi... 12.... 2.. ˆ˜/Ò˜. ¤ÏÂÈ˜ Î·È .. ÌÈÏ¿˜ Î·È . Ô˘/Ô‡ √ ·ÚÈÔ˜ . fiÙÈ/fi... Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÛ·È........ Ô˘/Ô‡ ŒÌ·ı· .. 13.....ÙÈ.. ˆ˜/Ò˜ ŸÏ· ¤ÁÈÓ·Ó ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·........ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ÙÔ ÔÙȉ‹ÔÙÂ...... fiÙÈ/fi. ı¤ÏÔ˘ÌÂ. ˆ˜/Ò˜ ¡· ÚÔÛ¤¯ÂȘ . ¤ÁÈÓ ÙÔ Î·Îfi.... 1.... ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÈ.... 5... 3....ÙÈ ∂› ӷ ¿ÚÔ˘Ì . fiÙÈ/fi......¯. Ó· Ì·˜ ÂȘ ... 11... ∑‹ÙËÛ¤ ÌÔ˘ fi...... fiÙÈ/fi.

¢ÂÓ Í¤ÚÂȘ .. 28. ˆ˜/Ò˜... ›¯· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ Ï·¯Â›Ô Î·È ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· .. ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹..... Ô˘/Ô‡ √ XÚ‹ÛÙÔ˜ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ .... 26..... 21...... 22...... ÌÈÏ¿˜ ¤ÙÛÈ... fiÙÈ/fi. Ó· ͤÚÂȘ . ÚÒÙËÛ¤ ÙÔ˘˜ ... Ô˘/Ô‡ ΔËÏÂÊÒÓËÛ¤ Ì·˜... 30.. Ó· ͤÚÂȘ ...... fiÙÈ/fi. Ó· ¿ÂÈ..... ÙÔ˘ η٤‚ÂÈ. ÙÔ ¤Ì·ı·Ó......... ı· ‹ÌÔ˘Ó Â‰Ò... fiÙÈ/fi........ÙÈ . ‹ÛÔ˘Ó ¿ÚÚˆÛÙÔ˜....... Î·È Ó· οÓÂȘ. ·ÏÏ¿ οÓÂÈ . fiÙÈ/fi.. 19..ÙÈ Xı˜ ¤Ì·ı· ........... ·Ù¿˜.. fiÙÈ/fi.... ı· ÙÈ̈ÚËı›˜..ÙÈ ÕÚ¯ÈÛ ÙÒÚ· Ó· ϤÂÈ .. Ô˘/Ô‡ ŸÙ·Ó ÂÚ·Ù¿˜.. 24..........¢È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ Ô˘/Ô‡. ˆ˜/Ò˜ ∂›‰· ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘ . Ô˘/Ô‡ ŒÌ·ı˜ . 29.. ̤ÓÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·ÌÂ... ˆ˜/Ò˜ . ¤Ì·ı˜ ..... fiÙÈ/fi.. 25.. ˆ˜/Ò˜ •¤ÚÂȘ Ôχ ηϿ .. ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂȘ . 18.. 16. Ó· ‰È·ı¤Ûˆ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. Â‰Ò Â›Ó·È ¯ÒÚÔ˜ ÈÂÚfi˜...ÙÈ ª·˜ › ................. ˆ˜/Ò˜ . ˆ˜/Ò˜ ∞Ó ÛÔ˘ Ô˘Ó fiÙÈ ¤Ù˘¯·.. ı· ¿ÂÈ... ˆ˜/Ò˜ •¤ÚÂȘ ........... ı· ›۷ÛÙÂ.. fiÙÈ/fi.. 27..... ÌÔÚ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜....... ı· ¤¯Ô˘Ì .. ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘ ÍÂʇÁÂȘ. 17....... ¤Ê˘Á ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.ÙÈ 14.... ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ..... 102 ....ÙÈ ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›· .... Ô˘/Ô‡ ¢ÂÓ Í¤Úˆ ....ÙÈ •¤ÚÂÈ ..... ÌÔÚԇ̠ӷ ¿Ì ÛÙÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË. 15......... ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛˆÛÙfi.. 23.... 20......

.. ˆ˜/Ò˜.. 1..... ·) ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Á) ÙÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ‚) ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‰) ÙÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· 6.. fiÙÈ/fi. ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ˜.......ÙÈ ÕÛÎËÛË 2 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÎÂÓ¿ Ì Ô˘/Ô‡.. ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ .... ˆ˜/Ò˜. Ó· ¿ÂÈ Ó· ÎÚ˘ÊÙ›. ¤Ú·Û˜ ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹. ‰ÂÓ ı· ¤ÚıÂÈ. ŸÙ·Ó Û ›‰Â... ·) ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Á) ÙÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ‚) ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‰) ÙÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· 4.. ¶ÔÈÔ˜ ÛÔ˘ › ..... ‹Ù·Ó ¢¯¿ÚÈÛÙË Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜....... ·) ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Á) ÙÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ‚) ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‰) ÙÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· 5..... Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔۤϷ‚·Ó.... ·) ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Á) ÙÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ‚) ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‰) ÙÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· 103 .. ·) ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Á) ÙÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ‚) ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‰) ÙÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· 2.. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ¤¯ˆ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô .. ¢È·›ÛÙˆÛ·Ó ...... ·) ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Á) ÙÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ‚) ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‰) ÙÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· 3..¢È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ Ô˘/Ô‡. fiÙÈ/fi.. . XÚ‹ÛÙÔ. ™·˜ › .ÙÈ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ÙÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˜.

Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ‹ ÛÔ˘.. ΔÒÚ· Ó· ‰Ô‡Ì . 104 ·) ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Á) ÙÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ‚) ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‰) ÙÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ... ΔÔ „¿¯Óˆ ·fi ÙÔ Úˆ›.. ÙÔ˘ η٤‚ÂÈ. ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· Î·È Î¿ÓÂÈ ... ¤Ú·Û˜ ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹......... ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ...... Ÿ.... ¤ÁÈÓÂ.. ÙÔ ¤‚·Ï·... ·) ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Á) ÙÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ‚) ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‰) ÙÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· 13... ¤¯ÂȘ Ê˘Ï¿ÍÂÈ Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ÛÔ˘ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÛÔ˘... ¢ÂÓ Ì·˜ ›˜ . Ó· ÊÂÚı›..... ·) ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Á) ÙÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ‚) ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‰) ÙÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· 11. ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ¡· ÙÔÓ ÚˆÙ‹ÛÂȘ ......... ͤÚÂÈ .. ·) ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Á) ÙÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ‚) ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‰) ÙÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· 8. ı· ÍÂÌÂÚ‰¤„Ô˘ÌÂ........¢È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ Ô˘/Ô‡. ·) ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Á) ÙÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ‚) ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‰) ÙÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· 9... . ˆ˜/Ò˜. ·) ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Á) ÙÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ‚) ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‰) ÙÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· 12.ÙÈ 7.ÙÈ ¤ÁÈÓÂ.. ∏ ·‰ÂÏÊ‹ ÌÔ˘. fiÙÈ/fi.... ·) ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Á) ÙÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ‚) ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‰) ÙÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· 10..

.. Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜...¢È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ Ô˘/Ô‡...ÙÈ 14.. Î·È Ó· Û˘Ì‚Â›. fiÙÈ/fi. ı· Û ı˘Ì¿Ì·È ¿ÓÙ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó . ˆ˜/Ò˜.. ·) ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Á) ÙÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ‚) ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‰) ÙÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· 105 . ·) ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Á) ÙÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ‚) ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‰) ÙÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ· 15.. ........

1. ¶ÔÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ ÙÒÚ·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·.... (·ÓÙˆÓ˘Ì›·) (Â›ÚÚËÌ·) (·ÓÙˆÓ˘Ì›·) (Â›ÚÚËÌ·) (·ÓÙˆÓ˘Ì›·) (Â›ÚÚËÌ·) (·ÓÙˆÓ˘Ì›·) (Â›ÚÚËÌ·) ÕÛÎËÛË 1 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ÔÈ·. Ì¿Ó· ‰ÂÓ ·Á·¿ÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘.. ƒˆÙÔ‡Û . ÛÂÏ›‰· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ. ¶ÔÙ¤ È· ‰ÂÓ Í·Ó·Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi.. ¶.. ∏ ı›· ÌÔ‡ ϤÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Ì’ ·Á·¿ÂÈ ........ 3....... Â›Ó·È ÙÔ ... ÔÈÔ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÔÈ... 7...... ψÊÔÚÂ›Ô Ó· ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ... ... 5.. 6.... ÈÔ. ΔÒÚ· È· Â›Ó·È Ôχ ·ÚÁ¿.. ÂÓÒ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Â›ÚÚËÌ· È· Î·È ÙÔ ÔÛÔÙÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ÈÔ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì È. ΔÔ Û·ÌÈÒÙÈÎÔ ÎÚ·Û› Â›Ó·È ÈÔ Î·Ïfi...... ÔÈÔ ‹ Ì ÙÔ Â›ÚÚËÌ· È·.. 4.. ∂›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ .. ÔÈ·..¢πA∫ƒπ™∏ Δø¡ ÔÈ·/È· ∫∞π ÔÈÔ/ÈÔ ∏ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ÔÈÔ˜... 106 ...... Ó· ÂÚÈ̤ӈ...¯. ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÏÔÁ›·... 2. ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ Û ... √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‹ÍÂÚ·Ó . ΔÔ ÈÔ „ËÏfi ‚Ô˘Ófi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È Ô ŸÏ˘ÌÔ˜. ¶ÔÈÔ Ì¿ıËÌ· ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. ∏ ¢¯‹ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Â›Ó·È Ë .......... „ËÏfi ‚Ô˘Ófi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜...... ¶ÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô ‰·Ó›ÛÙËΘ ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË.

... ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜.. ÕÛÎËÛË 2 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ÔÈ·..... ÈÔ. •¤ÚÂȘ ·fi . ‰‹ÏˆÛ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‹ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‹ ÔÛÔÙÈÎfi Â›ÚÚËÌ·... ·fi ÂÛ¿˜ Â›Ó·È Ë ..... „‡¯Ú·ÈÌË.... ¢ÂÓ Í·Ó·‹Úı ... ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ ... ÔÈÔ ‹ ÙÔ Â›ÚÚËÌ· È·... 4.... Ôχ..... ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ..... .. ‚È‚Ï›Ô ‰È·‚¿˙ˆ...... ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È .... 107 ...... ΔÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÈ .... ı· ‰ÂȘ ... fiÚÙ· ı· ‚ÁÂȘ.. ‚Ô˘Ó¿ ¤¯ÂÈ Ë ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜.... ™Â . ∏ ∂ϤÓË Â›Ó·È .... 6..... Ì·ı‹ÙÚÈ· ›· Ó· ʤÚÂÈ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË..... ̤۷. 7.... ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·......... ηϿ ·fi ¯ı˜. 3............. ∞Ó ¤ÚıÂȘ .. 5...... 9... 2... 10........ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ¯ÚÔÓÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ÔÛÔÙÈÎfi Â›ÚÚËÌ· 1. ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ·fi ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ Ù˘...¢È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈ·/È· Î·È ÔÈÔ/ÈÔ 8...... Ù¤ÙÔÈ· ÏfiÁÈ·. ¡· ÌË Ï˜ ...

. ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· ›¯Â ‰ÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.¢È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈ·/È· Î·È ÔÈÔ/ÈÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· 8...... 108 ¯ÚÔÓÈÎfi Â›ÚÚËÌ· ÔÛÔÙÈÎfi Â›ÚÚËÌ· .. 10..... ΔfiÙ ı˘Ì‹ıËΠ۠...... 9..... ª·˜ ¤ÏÂÁ ... ¢ÂÓ Â›¯Â .. ηӤӷ ÛÎÔfi ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘... ı¤·ÙÚÔ Â›¯Â ¿ÂÈ...

¶∞ƒ∞Δ∏ƒH™∂π™ 1. ʈϤ· – ʈÏÈ¿. ·È5: ∏ ϤÍË ‚Ô-‹-ıÂÈ-· ‚Ô-‹-ıÂÈ·. ÔÈ ‹ Â. ¶. Ë. ¶‹-ÏÈ-Ô 5 ·ÏÏ¿ ¶Ë-ÏÈÔ-Ú›-Ù˘ Ï¿-ÁÈ-Ô˜ ·ÏÏ¿ Ï·-ÁÈ¿-˙ˆ ÂÌ-‚fi-ÏÈ-Ô ·ÏÏ¿ ÌÔ-ÏÈ¿-˙ˆ Â-ÓÙÔ-È-fi-ÙË-Ù· ·ÏÏ¿ ÓÙfi-ÈÔ˜ Δ· Â Î·È ·È. ∏ ϤÍË Û¯Ô-Ï›-Ô ∏ ϤÍË ¿-ÁÈ-Ô˜ ÌÂ Û˘Ó›˙ËÛË ÚÔʤÚÂÙ·È Û¯Ô-ÏÂÈfi. 109 . Δ· ¿ıË ·˘Ù¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ Î·È ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. fiÙ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ʈӋÂÓÙ· ›ӷÈ: È. √È Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÏfiÁÈ· ·Ú¿‰ÔÛË Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ·ı·›ÓÔ˘Ó Û˘Ó›˙ËÛË. Ë ¤ÎÎÚÔ˘ÛË (= ¤ÎıÏÈ„Ë Î·È ·Ê·›ÚÂÛË). ∏ ϤÍË ·-Ï·È-¿ ·-ÏÈ¿. Ô ‹ Ô˘. fiÙ·Ó ·ı·›ÓÔ˘Ó Û˘Ó›˙ËÛË ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ·. ∏ ϤÍË ÁÂ-ÓÂ-¿ ÁÂ-ÓÈ¿. . ÌËϤ· – ÌËÏÈ¿.¯. ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û È. Ë Û˘ÁÎÔ‹ Î·È Ë ·ÔÎÔ‹. ·Ï·È¿ – ·ÏÈ¿. ™˘Ó›˙ËÛË Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜. ÂÈ. ™˘Ó›˙ËÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÊˆÓËÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ʈӋÂÓÙ· ÌÈ·˜ Ϥ͢ ÚÔʤÚÔÓÙ·È Ì·˙› Û ̛· Û˘ÏÏ·‚‹. ·ÓÙ›ıÂÙ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ù˘ ÔÌÈÏÔ˘Ì¤Ó˘ Ô˘ ·ı·›ÓÔ˘Ó.¯. ∏ ϤÍË ‰‡-Ô ‰˘Ô. ˘.¶A£∏ ºø¡∏E¡Δø¡ Δ· ·ÚÈ· ¿ıË ÙˆÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ Â›Ó·È: Ë Û˘Ó›˙ËÛË. ¿-ÁÈÔ˜. ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ Ô›ËÛË Î·È ÛÙ· ı·ÙÚÈο ΛÌÂÓ·. Ë Û˘Ó·›ÚÂÛË.

[Ô˘]. ‡ÛÙÔ¯Ë ‰È·Ù‡ˆÛË ·-ÎÚ›-‚ÂÈ· = ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ Û ÚÔ˚fiÓÙ· 3. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÓÙ› Ó· ÚÔʤÚÔ˘Ì ‰‡Ô fiÌÔÈ· ʈӋÂÓÙ·. ¶ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi Â›Ó·È ÙÔ [·] Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÔÈ ÊıfiÁÁÔÈ [Ô]. Δ· ‰‡Ô ›‰Ë ¤ÎÎÚÔ˘Û˘ Â›Ó·È ·) Ë ¤ÎıÏÈ„Ë Î·È ‚) Ë ·Ê·›ÚÂÛË. ¿-‰ÂÈ-· (Ô˘Û. ŸÙ·Ó Ù· ÁÂÈÙÔÓÈο ʈӋÂÓÙ· Â›Ó·È fiÌÔÈ·. ¶.¯. ‹ÏÈÔ˜. ·‰ÂÈ¿˙ˆ. ¿‰ÂÈÔ˜.¯. ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi.) = ¯ˆÚ›˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·-ÎÚ›-‚ÂÈ-· = ¿ÎÚ· ÂÈ̤ÏÂÈ·. ·ÎÔ‡Ô˘Ó ·ÎÔ‡Ó ÎÏ·›ÂÙ  ÎÏ·›Ù ŸÙ·Ó Ù· ÁÂÈÙÔÓÈο ʈӋÂÓÙ· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ¶. ÚÔʤÚÔ˘Ì ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Â˘ÊˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ ¤Ó·.¶¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ 2. [È]: (·>Ô>Ô˘>Â>È). H ›‰È· ϤÍË ÌÂ Û˘Ó›˙ËÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó›˙ËÛË ¤¯ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. 110 . ¶. ·ÎÔ‡ÂȘ ·ÎÔ‡˜ Ô˘>ÂÈ [È] ·ÎÔ‡ÂÙ  ·ÎÔ‡Ù Ԣ> ¯ÚˆÛÙÒ ¯ÚˆÛÙÒ ˆ [Ô]> ‰Âη¤ÍÈ ‰ÂοÍÈ ·> £Âfi‰ˆÚÔ˜ £fi‰ˆÚÔ˜ Ô> ·Ú·‹Ș ·Ú¿Ș ·>Ë [È] ŒÎÎÚÔ˘ÛË ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ.¯. Ù¤ÙÔÈÔ˜ ™˘Ó·›ÚÂÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÓˆÛË Û ¤Ó· ʈӋÂÓ ‰‡Ô ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ϤÍË. fiÙ·Ó Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ‰‡Ô ʈӋÂÓÙ· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi ʈÓËÙÈο ÂÎÎÚÔ‡ÂÈ. οÔÈÔ˜. fiÔÈÔ˜. ÔÈÔ˜.) = ÓfiÌÈÌË ·Ô¯‹ ·fi ÂÚÁ·Û›· ¿-‰ÂÈ· (Â›ı. ¶ÔÏϤ˜ ϤÍÂȘ ··ÓÙÒÓÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂ Û˘Ó›˙ËÛË. ‰ËÏ·‰‹ ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ÊˆÓ‹ÂÓ. [Â]. Û˘Ó·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Û ¤Ó· fiÌÔÈÔ ÊˆÓ‹ÂÓ.

2.¯. K¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ·ı·›ÓÔ˘Ó ¤ÎıÏÈ„Ë Î·È ÔÈ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ÌÔ˘. (Û ˆÊÂÏ›) 111 . ª’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ËÁ·›Óˆ ÂΉÚÔ̤˜. Ó· ¶. (Û Â̤ӷ) ¶∞ƒ∞Δ∏ƒH™∂π™ 1. (ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ) ª’ ÔÚΛÛÙËΠˆ˜ ‹Ù·Ó „¤Ì·. (·fi fiÏÔ˘˜) ª’ ÂÛ¤Ó· ı· Ì›ӈ. Ù· ¶. ›Û·Ì ¶. √ ª¿Ë˜ Â›Ó·È Ô ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ˜ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜.¯. ΢ڛˆ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ϤÍÂȘ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi · ‹ Ô/ˆ. ÌÂ. ¤¯Ô˘Ì ¤ÎıÏÈ„Ë. ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ·fiÛÙÚÔÊÔ (’). ÛÂ. (ÌÔ˘ ÔÚΛÛÙËÎÂ) ™’ ˆÊÂÏ› Ó· ÙÚˆ˜ ÔÏÏ¿ ÊÚÔ‡Ù·. ÙÔ˘. £’ ·Ó‚ԇÌ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. (Ù· ¿ÊËÛÂ) ñ ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ ·fi. (ÙÔ ÔÓÂÈÚ‡ÙËΘ) Δ’ ¿ÊËÛ fiÏ· ¿Óˆ-οو. ¶. (Ì ¤ÊÂÚÂ) ™’ ¤‰ÂÈÚ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. (Ó· ·Ú¯›ÛÂÙÂ) ñ ÔÈ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ÌÂ.¯. ª’ ¤ÊÂÚ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË.¯. ηٿ. ŒÎıÏÈ„Ë ·ı·›ÓÔ˘Ó: ñ Ù· ¿ÚıÚ· ÙÔ. Ù· ¶. (Û ¤‰ÂÈÚÂ) ∞˘Ùfi Ù’ ÔÓÂÈÚ‡ÙËΘ. ·Ú¿.¶¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ ·) ŒÎıÏÈ„Ë ŸÙ·Ó ·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ʈӋÂÓ ÌÈ·˜ Ϥ͢.¯. ÛÔ˘. ÁÈ·. (Ì ÂÛ¤Ó·) ™’ Â̤ӷ ÙÔ Ï˜. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ʈӋÂÓÙÔ˜ Ô˘ ·ı·›ÓÂÈ ¤ÎıÏÈ„Ë. ÙÔ. Δ’ fiÌÔÚÊÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ (ÙÔ fiÌÔÚÊÔ) Δ’ Ô˘Ú·ÓÔ‡ ÙÔ ¯ÚÒÌ· (ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡) Δ’ ¿ÏÏ· ·È‰È¿ (Ù· ¿ÏÏ·) ñ Ù· ı·. ÛÂ. (ı· ·Ó‚ԇÌÂ) ¡’ ·Ú¯›ÛÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜.

ÙÔ˘ ’·Ì (ÙÔ˘ ›·ÌÂ). fiÙ·Ó Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ï¤ÍË Â›Ó·È: ñ ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ¶. Ó· ÙÔ ‚¿ÏÂȘ ÛÙÔ ‚¿˙Ô. ¶. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Û›ÙÈ (Û ·˘Ùfi) ∞’ ¿ÎÚË Û’ ¿ÎÚË (·fi ¿ÎÚË Û ¿ÎÚË) ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ (·Ú¿ fiÏÔ Ô˘) 4. Ù· ’ÊÂÚ (Ù· ¤ÊÂÚÂ) ñ ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi «Ô‡» ¶. ñ Ù· «ı·».¯. [È]. ¶. ¡· ’¯· (Ó· ›¯·) ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ ¿ÏÔÁÔ Î·È Ù’ ¿ÛÙÚÔ ¯·ÏÈÓ¿ÚÈ. ·Ú¿ ·ı·›ÓÔ˘Ó ¤ÎıÏÈ„Ë ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ʈӋÂÓ.¯.¯. ¶Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ·È‰› ÌÔ˘ ÙÔ Úˆ›. ΔÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È Ô˘ ’ÎԄ˜ (Ô˘ ¤ÎԄ˜). ™˘Ó‹ıˆ˜ ·Ê·›ÚÂÛË ·ı·›ÓÔ˘Ó Ù‡ÔÈ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ʈӋÂÓ [Â].¯. ñ ÙÔ ·Ó·ÊÔÚÈÎfi «Ô˘» ¶.¯. «Ó·» ¶. ·fi. ÌÔ˘ ’˜. ÎÈ ¿ÏÏÔ˜ (Î·È ¿ÏÏÔ˜) ÎÈ fï˜ (Î·È fï˜) ‚) ∞Ê·›ÚÂÛË ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÎÎÚÔ˘ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ʈӋÂÓ ÌÈ·˜ Ϥ͢. ¶Ô‡ ’¯Â˜ ÙÔÓ ÓÔ˘ ÛÔ˘. ÌÔ˘ ’‰ˆÛ˜ (ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ˜). √È ÚÔı¤ÛÂȘ ÛÂ.¯. £· ’Úıˆ (ı· ¤Úıˆ) ÌÈ· Ó‡¯Ù· Ì ÊÂÁÁ¿ÚÈ. fiÙ·Ó Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ï¤ÍË ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Û ʈӋÂÓ. 112 . ΔË Ó‡¯Ù· ÂΛÓË Ô˘ ’ÁÈÓ (Ô˘ ¤ÁÈÓÂ) ÙÔ Î·Îfi. √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Î·È ÁÚ¿ÊÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÎÈ (¯ˆÚ›˜ ·fiÛÙÚÔÊÔ) ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ϤÍÂȘ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ʈӋÂÓ.¶¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ 3. ÛÔ˘ ’· (ÛÔ˘ ›·). (ÌÔ˘ ›˜).

¯. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ʈӋÂÓÙÔ˜ Ô˘ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ·fiÛÙÚÔÊÔ (’). ¶. ·fi ’‰Ò Î·È ·fi ’Λ ™˘ÁÎÔ‹ ÌÔÚ› Ó· ¿ıÂÈ ¤Ó· ʈӋÂÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô Û‡Ìʈӷ ̤۷ ÛÙËÓ ›‰È· ϤÍË. (Â‰Ò Â›Ì·È – ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·) ™˘ÌʈӋ۷Ì ӷ ’Ì·È Â‰Ò ÛÙȘ ¤ÍÈ. ¶. ʤÚ ÙÔ ʤڒ ÙÔ Îfi„ ÙÔ Îfi„’ ÙÔ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ·’ ÙÔ Û›ÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi ̘ ÛÙÔ ÓÂÚfi 113 .¯. ∞Ê·›ÚÂÛË ·ı·›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ù· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ‰Ò. (Â‰Ò Â›Û·È – ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·) ¡· ’Û·È ÂΛ ÚÈÓ Ó˘¯ÙÒÛÂÈ. ¡· Ì Ô˘ Ì Á‡ÚÂ˘Â˜. ÎÔÚ˘Ê‹ ÎÔÚÊ‹ ÛÈÙ¿ÚÈ ÛÙ¿ÚÈ Ê¤ÚÂÙ  ʤÚÙ Îfi„ÂÙ  Îfi„Ù ÂÚÈ·ÙÒ ÂÚ·ÙÒ ∞ÔÎÔ‹ ÌÔÚ› Ó· ¿ıÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ʈӋÂÓ ÌÈ·˜ Ϥ͢ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ Ù˘ Ϥ͢ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯¤Ô˘Ì ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ó· Ì – Ó· ’Ì·È Î·È Ó· Û – Ó· ’Û·È Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÊˆÓËÙÈο. (Ó· Â›Ì·È – Ú‹Ì·) ¡· Û ÎÈ ÂÛ‡ Ô˘ ϤÁ·Ì ˆ˜ ¯¿ıËΘ. ÂΛ.¶¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ ¶∞ƒ∞Δ∏ƒH™∂π™ 1. 2. ·ÏÏ¿ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· Î·È ÛÙË ÛËÌ·Û›·. (Ó· Â›Û·È – Ú‹Ì·) 3.

∏ ÚfiıÂÛË Û ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ù ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·ı·›ÓÂÈ ·ÔÎÔ‹ Î·È ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ·˘Ùfi (ÛÙÔÓ. ÔÌÊ·Ïfi˜ – ·Ê·Ïfi˜. ÂÏ·ÊÚfi˜ – ·Ï·ÊÚfi˜. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÚfiÙ·ÍË. ΔÔ Â›ÚÚËÌ· ̤۷. ¶. ·ÁÂÏ¿‰· – ÁÂÏ¿‰·. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ô‚ÔÏ‹. ¶. Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ·. fiˆ˜ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ʈӋÂÓÙÔ˜ Ô˘ ·ı·›ÓÂÈ ¤ÎıÏÈ„Ë ‹ ·Ê·›ÚÂÛË. ÛÙËÓ).¯. ÔÌÈÏÒ – ÌÈÏÒ.¯. ÂÍ¿‰ÂÚÊÔ˜ – Í¿‰ÂÚÊÔ˜. ÂχıÂÚÔ˜ – χÙÂÚÔ˜. ¶. ˘Á›· – ÁÂÈ· ‚) ¶·›ÚÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ʈӋÂÓ. ÂÁÁ›˙ˆ – ·ÁÁ›˙ˆ.¯. ¤ÌÔÚÊÔ˜ – fiÌÔÚÊÔ˜ 114 . ŸÙ·Ó fï˜ ·ı·›ÓÂÈ ¤ÎıÏÈ„Ë. ÂʤÙÔ˜ – ʤÙÔ˜. ‚‰¤ÏÏ· – ·‚‰¤ÏÏ·.¶¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ ¶∞ƒ∞Δ∏ƒH™∂π™ 1. ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ (·ÔÎÔ‹) ·’ fiÏÔ˘˜ (¤ÎıÏÈ„Ë) Ô˘ ’ÎÔ„Â (·Ê·›ÚÂÛË) ÕÏÏ· ¿ıË ·Ú¯ÈÎÒÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ ¶ÔÏϤ˜ ϤÍÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘˜ ʈӋÂÓ: ·) AÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘˜ ʈӋÂÓ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô Ù‡Ô˘˜. Ë̤ڷ – ̤ڷ. ‚‰ÔÌ¿‰· – ‚‰ÔÌ¿‰·.¯. fiÙ·Ó ·ı·›ÓÂÈ ·ÔÎÔ‹. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹. Â¿Óˆ – ·¿Óˆ. ¶. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ʈӋÂÓÙÔ˜ Ô˘ ·ÔÎfiÙÂÙ·È. ¤Í·ÊÓ· – ¿Í·ÊÓ·. Ì¿Ú· – ·Ì¿Ú·. ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙÂÏÈÎfi -˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·fiÛÙÚÔÊÔ. Ì·Û¯¿ÏË – ·Ì·Û¯¿ÏË. 3. ¶. Ì¿¯Ë – ·Ì¿¯Ë. ¤Íˆ – fi͈. ¯È‚¿‰· – ·¯È‚¿‰· Á) MÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘˜ ʈӋÂÓ Û ¿ÏÏÔ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô Ù‡Ô˘˜. ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂ Û Î·È ·fiÛÙÚÔÊÔ.¯. ̤ے ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (¤ÎıÏÈ„Ë) ̘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (·ÔÎÔ‹) 2. ·Ì‡Á‰·ÏÔ – ̇Á‰·ÏÔ. ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ·fiÛÙÚÔÊÔ (’).

.. ∞’ ÙÔ Úˆ› Û „¿¯Óˆ...........¶¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ ÕÛÎËÛË 1 •·Ó·ÁÚ¿„ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ʈӋÂÓÙ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó........................... .......... .................. ........ 5........ 7.......................... 9........ ¡· ’¯·Ì ÙÒÚ· ÌÈ· ›ÙÛ·! ...... ................................... ...... 8... 3........................ Δ’ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ÊÙˆ¯Ô‡ Â›Ó·È ¤Ó· Û›ÙÈ........ ∂›Û·È ÚÒÙÔ˜ ·’ fiÏÔ˘˜.............. ................................................................................................................................................ ............................................................ ·) ·Ô‚ÔÏ‹ ‚) Û˘Ó›˙ËÛË Á) Û˘Ó·›ÚÂÛË ‰) ¤ÎıÏÈ„Ë Â) ·Ê·›ÚÂÛË ÛÙ) Û˘ÁÎÔ‹ ˙) ·ÔÎÔ‹ Ë) ÚfiÙ·ÍË ı) ·ÏÏ·Á‹ ¶¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ 1............. .......... ·Ó·ÚˆÙȤ̷È........ . ÛËÌ›ˆÛ ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÂÈ Ù· ʈӋÂÓÙ·...... ....................... ™Ù›ϒ ÙÔ Ì ÙÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô...... 115 ................................................................ °È’ ·˘Ùfi Û ÏËÚÒÓˆ....... ............................................. 6.................................................................. 2...... º¤Ú’ ÙÔ Ó· ÙÔ Ê¿ÌÂ................................................... 4........ ¢ÂÓ ÌÔ˘ ’¯ÂȘ Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÁÏ˘Îfi................................................ ¶Ô‡ ’ÛÔ˘Ó ¯ı˜................................. ...................................................... ....... .............. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.......... .......................................... ...............! ..............................

................... ∫¿ÏÂÛ· ‰ÂοÍÈ ¿ÙÔÌ·.................... ¶·Ú’ fiÏ· fiÛ· ÙÚ¿‚ËÍÂ........... ÕÛÎËÛË 2 •·Ó·ÁÚ¿„ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ˙ËÙ›ٷÈ............ ............................................... .... 14... ∏ √ÏÏ·Ó‰›· ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÁÂÏ¿‰Â˜...... £· ÂÚ¿Ûˆ ·’ ÙÔ Û›ÙÈ......................... 17... ŒÏ· ·¿Óˆ............................................................................ ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ ............... ̤۷ ·fi ......................................... ¤ÎıÏÈ„Ë 116 ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ . .......................... 15...........ÙÈ ı¤ÏÂÙÂ. ¢ÂÓ Ù· ’ÊÂÚ˜ Ù· ‚È‚Ï›· ÌÔ˘.................. 16....................................................... ............................... ................................................. §¤Ù fi................................................... ..................................¶¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ ¶¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ 10............ Ì ·˘ÙÔ‡˜ .................. 1............................................................ 12.................................. ∏ ÎÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Â›Ó·È ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓË.......... ...................................... ..................................... 13... ....................................... .... ......................................................... ................................. .. ..... ........................................................... 11.............. .................................... .................... ¿ÓÙÂÍÂ.............

...................................................... ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô .. 117 .......................................... Í·Ó·ÁÚ¿„ ÙȘ ϤÍÂȘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù˜ ÛÂ Û˘ÏÏ·‚¤˜.........¶¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ 2........ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÌ›¯ÏË .............................. ÙÔ˘ ›·Ì  ........................ ʤÚ ÙÔ ............................................................ ·ÔÎÔ‹ 6..................................................... ·Ê·›ÚÂÛË ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ........................................................................... ·Á·¿ˆ ................... Ù· ¿ÊËÛ· ..... Ó· Â›Û·È .. ̤۷ ÛÙË ÛËÏÈ¿ .... Û Â̤ӷ ................... ·fi ÙËÓ ¿ÎÚË .............. ·Ê·›ÚÂÛË 3...... ·ÔÎÔ‹ ı· ¤ÛÙÂÈÏ  ........... 4.......... Ô˘ ¤ÁÈÓ  ........ ¤ÎıÏÈ„Ë 5.............................. Ô˘ Â›Û·È ............................................. Û˘Ó·›ÚÂÛË ·ÎÔ‡Ô˘Ì  .................................... ·fi fiÏ· ............. ÛÔ˘ ¤ÊÂÚ· ... ÕÛÎËÛË 3 •·Ó·ÁÚ¿„ ÙȘ ϤÍÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ˙ËÙ›ٷÈ................. 1..................................... ÛÔ˘ ¤ÚÈÍ  ................................................................................................................... ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Ó›˙ËÛ˘................................................ Ì ¤‰ÂÈÍ  ...............................................

............. ‰‡-Ô . ¿-ÁÈ-Ô˜ ...................................................................................... ÛÈÙ¿ÚÈ .................... ÕÛÎËÛË 4 •·Ó·ÁÚ¿„ ÙȘ ϤÍÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ˙ËÙ›ٷÈ. ‰Âη¤ÍÈ ..........¶¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ 2..................... ¿ÚÂÙ  .............................. 1............................................... ¤Ú˘ÛÈ ............................................. Û˘ÁÎÔ‹ 3................................................................. η-ÏÔ-ηÈ-Ú›-· ........... ¯ÚˆÛÙÒ ................................................. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ............. Û˘ÁÎÔ‹ 6. Îfi„ÂÙ  ......................... ·Ô‚ÔÏ‹ 118 ÂÓÙÚ¤ÔÌ·È .......................... ÂÓ-Ó¤-· ....... ÌË-Ϥ-· .................................................... Û˘Ó›˙ËÛË ÁÂÏ¿Ô˘Ó .... ·-Ï·È-fi˜ ................................................ Û˘Ó·›ÚÂÛË 5. ÔÁ‰Ô‹ÓÙ· ........................ ÂÓˆÚ›˜ ............................ ....... ηϤÂÙ  ....................... Û˘Ó›˙ËÛË 4...................................................................................................................................... ÂÚÈ·ÙÒ .................................................................................... ÎÔÚ˘Ê‹ ............

............... ¯ı˜ .......................... ‚‰¤ÏÏ· ................................................................................................... ¤Íˆ ................... ÂÁÁ›˙ˆ .............................. ÂχÙÂÚÔ˜ ......... ·ÏÏ·Á‹ ËÌÂÚÒÓˆ ................... ¯È‚¿‰· ................ ¡¿ÏÈ (¡·‡ÏÈÔ) ............................................................ ˘¿ÓÂÌÔ˜ ... ÔÌÊ·Ïfi˜ .. 119 ......... ÂÍ¿‰ÂÚÊÔ˜ ............. ÙÔ‡ÙÔ˜ ....... ·ÁÂÏ¿‰· .. ÂʤÙÔ˜ .. Ì¿Ú· .......... ·ÏÏ·Á‹ 4......................... ÂÌÔÚÊ·›Óˆ .............................................................................................................. Â¿Óˆ .......................................................................................¶¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ 2.................................................................................................... ÚfiÙ·ÍË 3............................................................................ ÔÏ›ÁÔ .. ÚfiÙ·ÍË 6............................................... ·Ô‚ÔÏ‹ 5..........

ηÏË̤ڷ. ÂÓÙ¿ÍÂÈ. ÂÍ¿ÏÏÔ˘. ÚÔ¿ÓÙˆÓ. ‰ÂοÍÈ ‰) Ë ÚfiıÂÛË Û ̷˙› Ì ÙË ÁÂÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ¶. ÛÙÔ˘. ÛÙ· §¤ÍÂȘ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Âӈ̤Ó˜ Û ̛· ϤÍË Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿: ∞ ¢ ··Ú¯‹˜ ‰ÂηÙÚ›· ‰ÂηÂÊÙ¿ ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ ‰Âη٤ÛÛÂÚ· ‰ÂηԯÙÒ ·¢ı›·˜ ‰Âη¤ÓÙ ‰ÂηÂÓÓÈ¿ ¿Ú·Á ‰ÂοÍÈ ‰È·ÌÈ¿˜ ·ÊÂÓfi˜ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·ÊfiÙÔ˘ ∂ 120 Âȉ¿Ïψ˜ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂȉÂÌ‹ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¤ÎÙÔÙ ÂÓÙˆÌÂٷ͇ ÂÈϤÔÓ ÂÓÁ¤ÓÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÂÓ̤ÚÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÂÈÙfiÔ˘ ÂÓfiÛˆ ÂÍ·Ú¯‹˜ ÂÊ¿·Í ÂÓfi„ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÊfiÛÔÓ .¯. ÛÙ˘. ÛÙȘ. ηÏËÓ‡¯Ù·. ÛÙËÓ. ÛÙÔÓ. ÂÈϤÔÓ Á) Ù· ·fiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο Â›ıÂÙ· ·fi ÙÔ 13 ¤ˆ˜ ÙÔ 19 ¶.¯. ÛÙÔ.§E•∂π™ ∂¡øªE¡∂™ ™∂ ªI∞ §E•∏ À¿Ú¯Ô˘Ó ϤÍÂȘ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Âӈ̤Ó˜ Û ̛· ϤÍË. fiˆ˜: ·) ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÚÔʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ Ì›· ϤÍË ¶.¯.¯. Â› Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶. ÚÔ·ÓÙfi˜ ‚) Ù· ÂÓ. ÂÍ. ηÏËÛ¤Ú·. ÛÙÔ˘˜.

ÌÂÙ¿ ¯·Ú¿˜. ηÏÒ˜ ÙÔÓ.§¤ÍÂȘ Âӈ̤Ó˜ Û ̛· ϤÍË ∫ ηı(Â)·˘Ùfi˜ ηıÂÙ› ηÏËÒÚ· ηı(Â)·˘Ù‹ ηıfiÛÔÓ Î·ÏˆÛÔÚ›˙ˆ ηı(Â)·˘Ùfi ηıfiÙÈ Î·Ù·Á‹˜ ηı¤Ó·˜ ηÏË̤ڷ ηÙÂÍÔ¯‹Ó ηıÂÌÈ¿ ηÏËÓ‡¯Ù· ηÙ¢ı›·Ó ηı¤Ó· ηÏËÛ¤Ú· ηıÂÍ‹˜ ª √ ¶ ÌÂÌÈ¿˜ ÔÏË̤ڷ ·Ú·Ù·‡Ù· ÌÔÏ·Ù·‡Ù· ÔÏËÓ‡¯Ù· ·ÚfiÏË ÌfiÏÔ (Ô˘) ÔÏÔ¤Ó· ·ÚfiÏÔ ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÔψۉÈfiÏÔ˘ ·ÚfiÙÈ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÚÔ·ÓÙfi˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÔÔ˘‰‹ÔÙ À ÔˆÛ‰‹ÔÙ ˘fi„Ë ÔÛÔÛ‰‹ÔÙ ÔÛˉ‹ÔÙ ø ÔÛÔ‰‹ÔÙ ˆÛÙfiÛÔ ÔÙȉ‹ÔÙ °Ú¿ÊÔÓÙ·È: ·) Ì ÂÈ: ÂÓfi„ÂÈ. Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ 121 . ÂÓ̤ÚÂÈ. ÂÓÙ¿ÍÂÈ ‚) Ì Ë: ˘fi„Ë Á) Ì ˘: ÂÓÙˆÌÂٷ͇ ‰) Ì ‰‡Ô ϤÍÂȘ: ηÏÒ˜ fiÚÈÛ˜. ÂÓÁ¤ÓÂÈ.

∂Âȉ‹. Ì ̛· ÌfiÓÔ ‰fiÛË. Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË. £ 6. (Â› + ϤÔÓ) 7. (·fi + ¤Ó·ÓÙÈ) 2. (fiψ˜ + ‰ÈfiÏÔ˘) 5. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. I 8. ™ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›·. E 4. (Â› + Ù¤ÏÔ˜) 122 . ∞ÏÏÈÒ˜. (Â› + ÎÂÊ·Ï‹˜) 4. (ÂÈ + ‰Â + ¿Ïψ˜) 8. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. (ηϋ + ÂÛ¤Ú·) 9. ·ÎfiÌË. √ÏfiÙÂÏ·. (Â› + ¿·Í) 3. ÙÂÏÈο. ÂÓÙÂÏÒ˜. ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. Y 5. Õ·Í ‰È· ·ÓÙfi˜. E 7. A 2. ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜. ¶ 3. A 9. ™ 1. 1. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜. ›Û· ›Û·. (ηٿ + fiÙÈ) 6. ‰ÈfiÙÈ.§¤ÍÂȘ Âӈ̤Ó˜ Û ̛· ϤÍË ÕÛÎËÛË 1 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÚÈÛÌÒÓ ÙȘ ϤÍÂȘ Ù˘ ·ÎÚÔÛÙȯ›‰·˜.

ÙÔ (̤ٷÏÏÔ) ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. Ë (ÂËÚ¿˙ˆ) ÂÈÚÚÔ‹. ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ. Ë (ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜) Â¤ÙÂÈÔ˜.√ƒ£√°ƒ∞ºI∞ ¶∞ƒø¡Àªø¡ ªÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ Û˘¯Ó¿ ˙‡ÁË ·ÚˆÓ‡ÌˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: ·ÚÌ·ÙÔÏfi˜. Ô (ÎÔÏÒÓ·) 123 . ˙ËÙÈ·ÓÈ¿) Â‹ÚÂÈ·. Ù· ÌÂÙ·ÏÏ›Ô. Ë (‰È¿˙ˆÌ· ·Ú¯·›Ô˘ Ó·Ô‡) Ô‰‡ÓË. Ô ·Ì·ÚÙˆÏfi˜. ÙÔ (¤·ıÏÔ) ̤وÔ. ÙÔ ÌÂÙfiË. ·Ú¯ÈÎfi) ÛÙ‹ÏË. ÙÔ ÔÍ›‰ÈÔ. Ë (Â›‰Ú·ÛË) ÂÙÔÈÌÔÏÔÁ›·. Ë (Ͽη) ÛÙ‡ÏÔ˜. ÙÔ Ô͢ÁÒÓÈÔ. Ë (È·ÙÚÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË) ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. Ë Ì¿ÁÈ·. Ë ÁÂÓ¿. Ô ÂÁÎÏËÌ·ÙÒ (οӈ ¤ÁÎÏËÌ·) ÂÁÎÏÈÌ·Ù›˙ˆ (Û˘ÓËı›˙ˆ ÛÙÔ Îϛ̷) ÂÁ¯Â›ÚËÛË. Ô ÚfiÙ˘Ô. ÙÔ ÁÂÏÔ›Ô. ÙÔ ÁÂÓÓ·›·. Ë (ËÏ›Ô˘. ÙÔ (ÌÈÎÚfi ‚È‚Ï›Ô) ¤ÎÏÂÈ„Ë. ÔÈ (fiÓÔÈ Ù˘ Á¤ÓÓ·˜) Ô͇. Ô ˘ÚÂÙfi˜. ÙÔ (ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì ÔÍ›˜ ÁˆÓ›Â˜) ·›ÚÓˆ ÂÚÓÒ ÂÈÓÒ ›Óˆ ÂÚÈÙÙfi˜. Ë (ÚԤϢÛË Ï¤ÍˆÓ) Ì·Á›·. Ë (ÁÂÓÈ¿) Á˘·Ï›. Ô ¿ÏÏÔÙ  ¿ÏψÛÙ Á¤ÏÈÔ. Ë (ıÏ›„Ë) ˆ‰›Ó˜. ÙÔ (˘fi‰ÂÈÁÌ·) ÚˆÙfiÙ˘Ô (ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. Ë (Â›+·ÈÙÒ. ÛÂÏ‹Ó˘) ¤ÎıÏÈ„Ë. ÙÔ ÁÈ·Ïfi˜. Ë (Â› + ¤ÙÔ˜) Â·ÈÙ›·. Ë (ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÏfiÁÔ˘) ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›·.

-‹. -Ë. 1. Ë (·fi¯ÚˆÛË) ˆÊÂÏÒ ÔÊ›ψ ÕÛÎËÛË 1 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ ·ÚÒÓ˘ÌÔ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È. 3. 4. ÙÔ ۈ̿ÙÈÔ. ˆÊ¤ÏÂÈ· Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ……………… ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘. ÙÔ (ȉ¤Â˜) ʈÙÂÈÓfi˜. Ô (ÙfiÔ˜) ¯Ú›·. 5. -‹. ËÏ›ÎÔ ΔÔ ……………… ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. 124 . ÙÔ (·ÚÛÂÓÈÎfi. ÂÈ‚ÔÏ‹ √È ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û οı ͤÓË ………………. Ë Ê˘Ï‹. ÙÔ (ÛÊ·Á̤ÓÔ ˙ÒÔ) Ûʇ˙ˆ (Â›Ì·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ˙ˆ‹) ÛÊ›ÁÁˆ Û¯ÔÏ›Ô. Ë (Ú¿ÙÛ·) ʇÏÔ. -fi ÊÂÙÈÓfi˜.√ÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚˆÓ‡ÌˆÓ ÛÊ·Á›Ô. -Ô ÊÚfiÓËÌ·. ‹. ÙÔ Û¯fiÏÈÔ. ……………… ¯ÔÚËÁ› Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ÙÔ (ÙfiÔ˜ fiÔ˘ ÛÊ¿˙Ô˘Ó) ÛÊ¿ÁÈÔ. 2. fi Ù¯ÓÈÎfi˜. ·ÌÓËÛ›· ∫·Ù¿ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ıËÏ˘Îfi) ʇÏÏÔ. ÙÔ Ù¯ÓËÙfi˜. ÙÂÙÚ·‰›Ô˘) ÊÚfiÓÈÌÔ˜. Ë (·Ó¿ÁÎË) ¯ÚÔÈ¿. fi Ê›ÏË. ‰›ÓË ∏ ª·Ú›· Â›Ó·È ……………… ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚÈ·. ‹. Ô (¯ÔÚ‡ˆ) ¯ÒÚÔ˜. ÙÔ (‰¤ÓÙÚÔ˘. -fi (ÂʤÙÔ˜) ¯ÔÚfi˜. ÙÔ (ÎÚÈÙÈ΋) ۈ̷Ù›Ô.

¯ˆÚÈfi ™ÙÔ ‰È·ÁÒÓÈÛÌ· ¤ÚÂ ӷ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ……………… ·fi ÙËÓ «¶ÔÏÈÙ›·» ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ˘Ú¿ Œ¯ˆ ÈÎÚ‹ ……………… ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. 8. 7. 9. 10. ÛÙ‹ÏË √È ……………… ÙÔ˘ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ. 125 . ¯˘Ïfi˜ ∫·Ù¿Ï·‚ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘. ÛÙ›‚Ô˜ ªÂ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÌÈ· ……………… ÚÔ‡¯· ÁÈ· χÛÈÌÔ.√ÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚˆÓ‡ÌˆÓ 6. ·ÊÔ‡ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ……………… Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜.

™À¡Δ√ª√°ƒ∞ºπ∂™ – AKPøNYMA
™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜
™˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ‹ ‚Ú·¯˘ÁÚ·Ê›· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ
Û ¤Ó· ·Ú¯ÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ‹ Û ÌÂÚÈο ·Ú¯Èο: .¯.= ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË,
.X.= ÚÔ XÚÈÛÙÔ‡, ·È.= ·ÈÒÓ·˜, Ì.= ̤ÙÚ·, ‚Ï.= ‚ϤÂ, ‰ËÏ.= ‰ËÏ·‰‹.
ªÔÚ› fï˜ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Î·È ÌÂ Û˘ÁÎÔ‹ ϤÍÂˆÓ Î·È
ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù·: ¯ÁÚ.= ¯ÈÏÈfiÁÚ·ÌÌ·, ¯ÏÌ.= ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ‰›‰· = ‰ÂÛÔÈÓ›‰·
T¤ÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Î·È Ì ·ÔÎÔ‹ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ
Û˘ÏÏ·‚ÒÓ ·fi ÔÏ˘Û‡ÏÏ·‚˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ì ÌÈ· οıÂÙË
ÁÚ·ÌÌ‹: £ÂÛ/Ó›ÎË ‹ £ÂÛ/ÎË = £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∫ˆÓ/ÔÏË ‹ ∫ˆÓ/ÏË =
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, Ûȉ/ÌÔÈ = ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔÈ, ηٷÛÙ/¯Â˜ = ηٷÛÙË̷ٿگ˜
√È Û˘¯ÓfiÙÂÚ˜ Û˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:

126

ÕÁ / ¿Á. = ÕÁÈÔ˜, ¿ÁÈÔ˜

ÂÌ‚.

= ÂÌ‚·‰fi(Ó)

∞Á. °Ú. = ∞Á›· °Ú·Ê‹

Î.

= ·ÚÈÔ˜

·È.

= ·ÈÒÓ·˜

∫.

= ∫ÂÏÛ›Ô˘

·fiÚ.

= ·fiÚÈÛÙÔ˜

Î.¿.

= Î·È ¿ÏÏ·

·Ú.

= ·ÚÈıÌfi˜

∫.¢.

= ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË

‚Ï.

= ‚ϤÂ

Î.Î.

= ·ÚÈÔÈ, Î˘Ú›Â˜

ÁÚ·ÌÌ. = ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·

Î.Ï.

= Î·È ÏÔÈ¿

‰›‰·

= ‰ÂÛÔÈÓ›‰·

ÎÔ˜, η = ·ÚÈÔ˜, ΢ڛ·

‰ËÏ.

= ‰ËÏ·‰‹

Î.Ù.Ï.

= Î·È Ù· ÏÔÈ¿

‰Ú¯.

= ‰Ú·¯Ì¤˜

΢‚.

= ΢‚Èο

¢Ú./‰Ú. = ¢fiÎÙÔÚ·˜, ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜

Ï.¯.

= ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË

ÂÎ.

Ì.

= ̤ÙÚ·

= ÂηÙÔÛÙfi

™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – AÎÚÒÓ˘Ì·

ª. ∞Û›· = ªÈÎÚ¿ ∞Û›·

Û. / ÛÂÏ. = ÛÂÏ›‰·

ÌÈÏ.

= Ì›ÏÈ·

ÛËÌ.

= ÛËÌ›ˆÛË

Ì.Ì.

= ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

ÛÙÚ.

= ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·

Ì.X.

= ÌÂÙ¿ XÚÈÛÙfiÓ

ÙfiÓ.

= ÙfiÓÔ˜ (ÌÔÓ¿‰· ‚¿ÚÔ˘˜)

‚./Ú‚.= ·Ú¿‚·ÏÂ

Ù.Ì.

= ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·

¶.¢.

= ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË

À°.

= ˘ÛÙÂÚfiÁÚ·ÊÔ

.Ì.

= ÚÈÓ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

¯ÁÚ.

= ¯ÈÏÈfiÁÚ·ÌÌ·

.¯.

= ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË

¯ÈÏ.

= ¯ÈÏÈ¿‰Â˜

.X.

= ÚÔ XÚÈÛÙÔ‡

¯ÏÌ./¯Ì. = ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·

™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ AÓ¤ÌÔ˘˜
∞.

= ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi˜

μ. = μfiÚÂÈÔ˜ ‹ μÔÚÈ¿˜
¢. = ¢˘ÙÈÎfi˜
¡. = ¡fiÙÈÔ˜ ‹ ¡ÔÙÈ¿˜
μ∞. = μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi˜
μ¢. = μÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎfi˜
¡∞. = ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi˜
¡¢. = ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi˜

™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ª‹Ó˜
π·Ó.

= π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜

ºÂ‚Ú. = ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜
ª¿ÚÙ.= ª¿ÚÙÈÔ˜
∞Ú. = ∞Ú›ÏÈÔ˜
πÔ‡Ó. = πÔ‡ÓÈÔ˜
πÔ‡Ï. = IÔ‡ÏÈÔ˜
∞‡Á. = ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜
™ÂÙ. = ™Â٤̂ÚÈÔ˜
127

™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – AÎÚÒÓ˘Ì·

√ÎÙ.

= √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜

¡Ô¤Ì‚Ú. = ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜
¢ÂÎ.

= ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜

™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ ÁÈ· T›ÙÏÔ˘˜
(Ë) ∞.(£).¶. = Ë ∞˘ÙÔ‡ (£ÂÈÔÙ¿ÙË) ¶·Ó·ÁÈfiÙËÙ· (ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢
Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ¶·Ó·ÁÈfiÙ·ÙÔ˜)
(Ë) ∞.∞.

= Ë ∞˘ÙÔ‡ ∞ÁÈfiÙËÙ· (= Ô ¶¿·˜)

(Ë) ∞.ª.

= Ë ∞˘ÙÔ‡ ª·Î·ÚÈfiÙËÙ· (·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ
ÔÚıfi‰ÔÍˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ), Ë ∞˘ÙÔ‡ ªÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙ· (ÁÈ· ‚·ÛÈÏÈ¿)

(Ë) ∞.™.

= Ë A˘ÙÔ‡ ™Â‚·ÛÌÈfiÙËÙ· (ÁÈ· ¢ÂÛfiÙË)

(Ë) ∞.À.

= Ë ∞˘ÙÔ‡ À„ËÏfiÙËÙ· (ÁÈ· Ú›ÁÎÈ·)

∞ÎÚÒÓ˘Ì·
Δ· ·ÎÚÒÓ˘Ì· ‹ ·ÚÎÙÈÎfiÏÂÍ· Â›Ó·È Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi
ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰‡Ô, ÙÚÈÒÓ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Û ¤Ó· ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Û˘ÌÊÒÓˆÓ Î·È ÊˆÓˤÓÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‡ÎÔÏÔ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙȘ ϤÍÂȘ ·fi ÙȘ
Ôԛ˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ: ∏.¶.∞. ‹ ∏¶∞ = ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜.
∫¿ÔÈ· ·ÎÚÒÓ˘Ì· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ Û˘ÏÏ·‚¤˜ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ:
¢∏.¶∂.£∂ = ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi £¤·ÙÚÔ.
Δ· ·ÎÚÒÓ˘Ì· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘ÓÙÔÌ¢ıÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ
‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ÓÔËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û˘¯Ó¿ ÛÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÛÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi Î·È ·ıÏËÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÛÙȘ
ÂÓÒÛÂȘ ÎÚ·ÙÒÓ, ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î.Ï.
Δ· ·ÎÚÒÓ˘Ì· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ¿ÏÏÔÙ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÂÏ›· Î·È ¿ÏÏÔÙ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÓÈ·›Â˜ ϤÍÂȘ: √.§.¶. ‹ √§¶
= √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ∞.Δ.∂. ‹ ∞Δ∂ = ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·
∂ÏÏ¿‰·˜.
128

√¶.¯. √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ μÈ‚Ï›ˆÓ (√∂¢μ). ÂÓÒ ·Ó Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ·Ú¯Èο ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∂Âȉ‹ fï˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ì·ÓÙ¤„Ô˘Ì ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Î¿ı ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ·ÎÚÒÓ˘ÌÔ˘. ÒÛÙÂ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ηٷÙÔÈÛÙ›.∫∂. ÌÔÚ› Ó· ÁÚ·Ê› ˆ˜ ÂÓÈ·›· ϤÍË: ∂§.μ. ı· Ú¤ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ. ¶. °ÂÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·ÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (°™∂∂). ·˘Ù¤˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÂÏ›·. Ó· ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÔÏfiÎÏËÚÔ Î·È Û ·Ú¤ÓıÂÛË Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔ ·ÎÚÒÓ˘ÌÔ. ∂ÏÏËÓÈ΋ ƒ·‰ÈÔʈӛ· ΔËÏÂfiÚ·ÛË (∂ƒΔ) 129 .¶∞ = ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ∫.∂.™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – AÎÚÒÓ˘Ì· ™˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó ÙÔ ·ÎÚÒÓ˘ÌÔ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ·Ú¯ÈΤ˜ Û˘ÏÏ·‚¤˜. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ ÔÏϤ˜ ϤÍÂȘ Î·È Ó· Û˘ÌÙ‡ÛÛÔÓÙ·È Û ̛· ϤÍË È‰È·›ÙÂÚ˘ ÌÔÚÊ‹˜. = ∫¤ÓÙÚÔ ∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜ μ·Ú¤ˆÓ ŸÏˆÓ √∏∂ = √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ∂∂ = ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË π∫∞ = ÿ‰Ú˘Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ∂ª¶ = ∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ΔÔ Á¤ÓÔ˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ù˘ ·ÎÚˆÓ˘ÌÈ΋˜ Ϥ͢ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘: Ô √™∂ = Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô ∂√Δ = Ô ∂ıÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ë °°∂Δ = Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ŒÚ¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ π∫À = ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∫Ú·ÙÈÎÒÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ Ù· ∫Δ∂√ = Ù· ∫¤ÓÙÚ· Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ √¯ËÌ¿ÙˆÓ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿‰ÔÛË ·ÎÚˆÓ˘ÌÈÎÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û fiϘ ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÁψÛÛÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

6. 2. A 1. ∂ÏÏËÓÈ΋ ƒ·‰ÈÔʈӛ· ΔËÏÂfiÚ·ÛË 3. K˘‚Èο 6. 4.™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – AÎÚÒÓ˘Ì· ÕÛÎËÛË 1 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍ· Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ Û˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ Î·È ·ÎÚÒÓ˘Ì·. ∂ÏÏËÓÈο Δ·¯˘‰ÚÔÌ›· / π‰Ú˘Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ 2. ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ∫ÔÈÓfi˜ ¢È·ÈÚ¤Ù˘ 5. √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ŒÚ¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ 2. 5. ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 130 . 1. ∞ÓÒÙ·ÙË ™¯ÔÏ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È EÌÔÚÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ 4. 2. 3. ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ∫∞£∂Δ∞ 1.

πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ 2. ∏ÏÂÎÙÚÔΛÓËÙ· §ÂˆÊÔÚ›· ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ıËÓÒÓ-¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 4. √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. 4. 6. 3. ¶·ÙÚȈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ∞ÓÙ›Ï˄˘ 131 . 4. 2. √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ӷ ¶ÂÈÚ·È¿ 6. ƒ·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∫‡ÚÔ˘ 5. 5. 3. 1. ÀÛÙÂÚfiÁÚ·ÊÔ 3.™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – AÎÚÒÓ˘Ì· B 1. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· EϤÁ¯Ô˘ ƒ‡·ÓÛ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∞ı‹Ó·˜ 3. 2. ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ∫∞£∂Δ∞ 1. ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÓÔȯً˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∏ÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ 4. ¢È··ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Δ›ÙÏˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ AÏÏÔ‰·‹˜ 2.

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. 1. ¡ÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡ 5. 5. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÀËÚÂÛÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫∞£∂Δ∞ 1.™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – AÎÚÒÓ˘Ì· ° 1. ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¡·˘ÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· 4. BÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο 2. ∂ıÓÈ΋ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›· 132 . ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÀËÚÂÛÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ 5. 2. 4. ¢ËÌfiÛÈ· ∂ȯ›ÚËÛË ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ 2. √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÚÔÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ 4. 4. 2. ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ 3. ∂ÏÏËÓÈ΋ §¤Û¯Ë ¶ÂÚÈ‹ÁËÛ˘ Î·È ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ 3. 3. 5. 3.

1. ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ 133 .™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – AÎÚÒÓ˘Ì· ¢ 6. 2. ∂Ù·ÈÚ›· ⁄‰Ú¢Û˘ Î·È ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ 4. 4. °ÂÓÈÎfi ∂ÈÙÂÏÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ 2. 1. 5. ŒÓˆÛË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ 2. √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ EΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ μÈ‚Ï›ˆÓ 6. ∂ıÓÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞Ó·‹ÚˆÓ ¶ÔϤÌÔ˘ ∫∞£∂Δ∞ 1. 4. 3. ÿ‰Ú˘Ì· ∫Ú·ÙÈÎÒÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ 4. ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ μÈÔÌ˯¿ÓˆÓ 3. ∫¤ÓÙÚÔ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ √¯ËÌ¿ÙˆÓ 3. √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. 2. ∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô 5. 3.

............. .......... ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË ÛÙ· NÔÚ‚ËÁÈο! 10.. 5......... ∞ı‹Ó·.. √ Δ¿ÛÔ˜ ÌÔ‡ › fiÙÈ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙȘ 9:30 ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ........ . ¤˙ËÛ ÙÔ 580-662 ÌÂÙ¿ XÚÈÛÙfiÓ. fiÙ ı· Í·Ó¿ÚıÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·..... .. 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1996 ................ 9..... ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ ‚È‚Ï›· ۯ‰fiÓ Û fiÔÈ· ÁÏÒÛÛ· ı¤ÏÂȘ........™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – AÎÚÒÓ˘Ì· ÕÛÎËÛË 2 N· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂȘ ÙȘ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ Û˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜............ ™ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Ô Ì·˝ÛÙÚÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ¿ÓÂÌÔ Ô˘ Ê˘Û¿ ·fi Ù· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο....... 8...... XÚÈÛÙÔ‡ Î·È ‹Ù·Ó Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ºÂȉ›·......... . √ ª¿ÍÈÌÔ˜ Ô √ÌÔÏÔÁËÙ‹˜...... ... . 4. ∂Âȉ‹ ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ·....... ΔÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi ÁÈ· ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ·........... ¶ÂÚÈ̤ӈ Ó¤· ÛÔ˘! ÀÛÙÂÚfiÁÚ·ÊÔ: ∞Ï‹ıÂÈ·... ÁÈ’ ·˘Ùfi „¿¯ÓÔ˘Ì ÁÈ· ¿ÏÏÔ.......... 6............. Û˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ 1.... .... ÌfiÏȘ 85 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·... 3.......... 2.. √ ·Ô‡˜ ÌÔ˘ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·. ◊ÍÂÚ˜ ÂÛ‡ fiÙÈ ˘‹ÚÍ ∞ıËÓ·›Ô˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ¶¿Ó·ÈÓÔ˜..... 134 ....... ·ÔÊ·Û›Û·ÌÂ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 7:15 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ......... Ô˘ ¤˙ËÛ ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· ÚÔ .............. ¿ÁÈÔ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜... fiˆ˜ .... 7.

... ˘‹ÚÍ·Ó ÌÂÚÈÎÔ› ..... 14.... 12 ª·˝Ô˘. «ΔËÓ ∫˘Úȷ΋. 4......... 2.......... 3. ÂÚ›Ô˘ ·¤¯ÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·.... ..... •¤ÚÂÈ Î·Ó›˜.. ¯ÏÌ ¶fiÛ· .......... ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ...................... ∂Ï›‰· ª·˘ÚÔÌ¿ÙË»............................. ... ™ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Ô ÛÈÚfiÎÔ˜ ‹ ÛÔÚfiÎÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ¿ÓÂÌÔ Ô˘ Ê˘Û¿ ·fi Ù· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο......... ...... Û·˜ ηÏԇ̠ÛÙ· ‚·ÊÙ›ÛÈ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ì·˜ Ì¤ÌË Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜».. 12............... ÕÛÎËÛË 3 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ Û˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜...... η ¶¿Óˆ ÛÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ¤ÁÚ·ÊÂ: «¶ÚÔ˜ ... 13..... «∏ ∞˘ÙÔ‡ À„ËÏfiÙËÙ·...... 1.... £ÂÛ/Ó›ÎË ΔÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ú·ÛÂ Ë ∂ϤÓË....... ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ›‰·Ó ˆ˜ ›¯·Ó ¿‰ÈÎÔ Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È. 135 ................... Ô˘ ›·Ó fiÙÈ ı· ÌÂȈÓfiÙ·Ó Ë ÂÏ·Ù›· ÙÔ˘˜.. ηٷÛÙ/¯Â˜ ŸÙ·Ó Â˙Ô‰ÚÔÌ‹ıËÎÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹.......™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – AÎÚÒÓ˘Ì· 11........ √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ‹Ù·Ó Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜....... ....... Ô ¶Ú›ÁÎÈ·˜» ¿ÎÔ˘Û ӷ ϤÓ ÔÈ ·‰ÂÏʤ˜ Ù˘ ÎÈ Ë ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù· ¤ÙÚÂÍ ӷ ÎÚ˘ÊÙ› Ó· ÌËÓ ÙË ‰ÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ..

..... ∞..X...................... √ ◊ÚˆÓ Ô ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‡˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜........ ¤¯ÂȘ ¿ÂÈ ÔÙ¤................... 11... – Ì... ÛÂÏ... ΔÔÓ ................. 8... – ¶·Ú·Î·ÏÒ.........! ΔÔ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È.... ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 43 ......................X...... ·ÓÔ›ÍÙ fiÏÔÈ Ù· ‚È‚Ï›· Û·˜ ÛÙË ..........™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – AÎÚÒÓ˘Ì· 5.... ÂÎ.............................. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ π·ˆÓÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙ· ̤۷ ... Ó· ÌÔ˘ ÛÙ›ÏÂȘ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙË ªÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿! 136 ........... ª........ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜............. √ÎÙ.... À°..... √ μÔ˘ÎÂÊ¿Ï·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ...... μ∞.... 6.. ∞Ï‹ıÂÈ·....................... 12... ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘.......... 10...... ¿ÓÂÌÔ ÛÙË Ó·˘ÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÙÔÓ Ï¤Ó Ï‚¿ÓÙÂ... . – ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ.... 9... ̤¯ÚÈ ÙÔÓ 1Ô ·ÈÒÓ· . ∏ £Ú¿ÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ............. ŸÙ·Ó ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë ·‰ÂÏÊ‹ ÌÔ˘............ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Î·È ÂÊ¢ڤÙ˘.... ¤˙ËÛ ·fi ÙÔÓ 1Ô ·ÈÒÓ· ... ...... 7.... Û ·Ú·Î·ÏÒ.......... 54..

.......... 14...... £· ¤¯ÂÈ ‹ÏÈÔ ‹ ÚԂϤÂÙ·È ‚ÚÔ¯‹... ··Á·Ï¿ÎÈ· ................... ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ¢›·.............∂.. √ ......Δ∞........... 1.... Ë ◊Ú·........... 2............................ Î..ª................... 137 .....À... √.....................™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – AÎÚÒÓ˘Ì· 13..................... ÁÈ·Ù› ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ...... 3............ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ........... 5.................. 4.. Û·ÏÔ˘˜........... ı· ·ÂÚÁÔ‡Ó............. •¤ÚÂȘ οı fiÙ Á›ÓÂÙ·È Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ¤Ú·ÓÔ˜ ÙÔ˘ ......... ∂.∂................ √...... ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ηÙÔÈΛ‰È· ˙Ò·..Ù..... ∂. ∂§............. ÁÈ· ·‡ÚÈÔ..∏................ fiˆ˜ Á¿Ù˜............. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ∏Ï›· Î·È Ù˘ μԇϷ˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ............................................∂........... ˙‹ÏÂ„Â Î·È ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ ÙËÓ ˆÚ·›· πÒ Û ·ÁÂÏ¿‰·..... ‰ËÏ...............™.........................™.................. ηӷڛÓÈ·.......... ∞‡ÚÈÔ ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ηӤӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ........................ ΔÈ Â›·Ó ·fi ÙËÓ ... ÕÛÎËÛË 4 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ϤÍÂȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ·ÚÎÙÈÎfiÏÂÍ·........................... ...............Ï..............

....... 12........................................À................ ŸÏ· Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ Ì·˜ ÌÔÈÚ¿Û·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ........... ∂.......∫.................................. Î·È ı· ¿ˆ ÛÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi............. ∞..√.. ∂............. ªÂ ÔÓ¿ÂÈ Ôχ Ô Ï·ÈÌfi˜ ÌÔ˘ ÎÈ ¤¯ˆ ˘ÚÂÙfi.....™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – AÎÚÒÓ˘Ì· 6......................¶.......... Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ˘ÔÙÚÔÊ›· ÁÈ· °ÂÚÌ·Ó›·....∂......∞............ ∂‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ë ................................ 11..................................................................................∂... 8............. π...................¢.................μ...... £· ¿Úˆ ÙÔ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ... ΔÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ì˯·ÓÈÎfi˜..!» 138 . – ∂...................∫................... ªËÓ Í¯¿Ûˆ ·‡ÚÈÔ Ó· ÏËÚÒÛˆ ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ..... ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›! 10............................................∂.................. ΔÔ ’ÍÂÚ˜.... ¢............ ......................... π. ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ... ∏ ¢·Ó¿Ë ÌÂÏÂÙ¿ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜..................... ™ÙȘ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ Ô §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ ¤Ú·Û ÛÙÔ ............∫............ «ªÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂͤٷÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙ· ..... ¤¯ÂÈ ÌÂÙÔÓÔÌ·ÛÙ› Û ..................................................! 7..................ª.. 9......∂.......................∏............ √..........π...........

........ ™ÙÔÓ ÛÙ·˘Úfi ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ›¯·Ó ηÚÊÒÛÂÈ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ¤ÁÚ·ÊÂ: «................... 15.......................π....................... ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜.... ∏/À ™‹ÌÂÚ· ÔÈ .................»......................... π............. 14.............¡...........™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – AÎÚÒÓ˘Ì· 13...................∂......................... √ ™‡ÚÔ˜ ¤Ú·Û Û οÔÈÔ ......... Δ................μ.....π.......... ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û ÔÈÔ. 139 .............. Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜.

ΔÔ ıËÏ˘Îfi ·fiÏ˘ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi Â›ıÂÙÔ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô Ù‡Ô˘˜: Ì›· (‰ÈÛ‡ÏÏ·‚Ô) / ÌÈ· (ÌÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚Ô). ¶. Ë ΔÂÙ¿ÚÙË). ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË Ì¤Ú·. ¶. Ë ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡ Ì›·. ¤Ó·Ó ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ ¤Ó·Ó ο‚Ô˘Ú· ¤Ó·(Ó) ۈϋӷ ¤Ó·(Ó) ‰¿ÛηÏÔ ∞ÓÙ›ıÂÙ·. 2. ‰ËÏ·‰‹ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·ÌÂٷΛÓËÙÔ ÙÔÓ ÙfiÓÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·..¯. ‰ÂηÙÚ›·. ø˜ ÚÔ˜ ÙË ÁÚ·Ê‹ Δ· ·fiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ·fi ÙÔ 13 ¤ˆ˜ ÙÔ 19 ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ̛· ϤÍË.¯. fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ ¿ÚıÚ·. ‰Âη٤ÛÛÂÚ·. ‰ÂηÂÓÓÈ¿ 140 .√ƒ£√°ƒ∞ºπ∞ ∞ƒπ£ª∏Δπ∫ø¡ 1. ¶. ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÚ›‰·.¯. Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ÔÌ¿‰·˜.¯. ÌÈ· / Ì›· Ë̤ڷ ÌÈ· / Ì›· ¿È· ÌÈ· / Ì›· Ê¿Ï·ÈÓ· ÌÈ· / Ì›· ˙ËÌÈ¿ 3. ÌÈ· ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÔÙ¤ ÙÂÏÈÎfi -Ó. ÛÙËÓ ¤Ó·ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· EÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ë̤Ú˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÏ›ÛË ΔÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ¤Ó·˜ ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ¿ÏÏÔÙ ‰È·ÙËÚ› Î·È ¿ÏÏÔÙ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi -Ó. ÙÔ ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Â›Ó·È ÌÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚Ô (ÌÈ·). ÁÈ·Ù› Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔÔÈËı› (Ë ¢Â˘Ù¤Ú·. ‰Âη¤ÓÙ .. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÔÓÈÛÌfi Δ· Ù·ÎÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο Â›ıÂÙ· ÛÙÔÓ ÙÔÓÈÛÌfi ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ. ¶.

‰ÂηÂÓÓÈ¿. ›ÎÔÛÈ ¤Ó·. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ϤÍÂˆÓ ·) Δ· ·ÚÈıÌËÙÈο ¤Ó·. ÌÈÛ‹. ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓÔ˜. ¶.¯. ÂÓÒ ÙÔ ¤Ó·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ¤Ó· Ó. Á›ÓÂÙ·È -ÌÈÛÈ ÌÂÙ¿ ·fi ʈӋÂÓ (‰˘fi-ÌÈÛÈ) Î·È -ËÌÈÛÈ ¤ÂÈÙ· ·fi Û‡ÌʈÓÔ (ÙÚÂÈÛ-‹ÌÈÛÈ).¯. ÙÚ›ÁˆÓÔ. ¶. ÂÓÙËÎÔÛÙfi˜ ÚÒÙÔ˜ ΔÔ ÂÓÓÈ¿ Î·È ÙÔ ÂÓÓ¤· Î·È Î¿ı ·ÚÈıÌËÙÈÎfi Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂÓÓÈ¿ ‹ ÙÔ ÂÓÓ¤· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÓÓ (ÂÓÓÈ·ÎfiÛÈ·. 4. ÂηÙfiÓ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ‰‡Ô Δ· Ù·ÎÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ϤÍÂȘ ·fi ÙÔ 13 Î·È ÌÂÙ¿. K·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û· Ì È. ‰ÈÒÚÔÊÔ˜.¯.OÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ∞fi ÙÔ 21 Î·È ÌÂÙ¿ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ϤÍÂȘ.¯. ÙÂÙÚ¿Ô‰Ô ÙÚ›· Ù¤ÛÛÂÚ· ‚) ΔÔ Â›ıÂÙÔ ÌÈÛfi˜.¯. ÂÓ‹ÓÙ· ÙÚ›·. ‰‡Ô. ÔÈ ÂÍ‹ÌÈÛÈ Ì‹Ó˜ °Ú¿ÊÂÙ·È -ÌÈÛË ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ¤Ó·˜ ‹ ÙÔ ıËÏ˘Îfi Ì›·. fiÙ·Ó ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ϥ͈Ó. ¶. ‰¤Î·ÙÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˜. Ë ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ·. ÙÚÈÛ¤ÁÁÔÓÔ ÙÂÙÚ·- . ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. ÌÈÛfi. ÌÔÓÔ¿ÙÈ. fiÙ·Ó Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ï¤ÍË Ì ·ÚÈıÌËÙÈÎfi. ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÙÚÈ- . ‰›ÎÔÔ˜ ‰ÈÛ- . ÔÈ ÙÂÛÛÂÚÈÛ‹ÌÈÛÈ ÒÚ˜. ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ.¯. ÙÚÈʇÏÏÈ ÙÚÈÛ- . ÙÔ ÂÓ¿ÌÈÛÈ Ì‹ÏÔ.¯. ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Ù‡Ô˘˜: ¤Ó· ÌÔÓÔ- . ÙÔÓ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· 141 . ÌÔÓ¿ÎÚÈ‚Ô˜ ‰‡Ô ‰È- . ¶. Ô ÂÓ¿ÌÈÛ˘ ¯ÚfiÓÔ˜.¯. ÙÚ›ÙÚÔ¯Ô. ‰¤Î·ÙÔ˜ ¤Ó·ÙÔ˜.¯. ‰ÈΤʷÏÔ˜. ÙÚ›· Î·È Ù¤ÛÛÂÚ·. ‰ÂηÂÓÓ¤·). ÌÔÓÔÌ·Ó›·.¯.

......... §¿¯ÂÛȘ Î·È ÙËÓ (3) . Ì·ıËÙ¤˜.................. √ ∫ˆÛÙ‹˜ ¶·Ï·Ì¿˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ (19) ÌÔÓ¿¯· (7) .................................. ∞fi ÙÔÓ ™ÔÊÔÎÏ‹ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› Û‹ÌÂÚ· ...... ·ÈÒÓ· ..... ÙÚ·Áˆ‰›Â˜........................... ™ÙÔ ÎÙ‹Ì· ¤¯Ô˘Ì (53) ........................................ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜........... ∞................. 5... 4.. ∏ ·‰ÂÏÊ‹ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ (19) ................. – °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ: ∫ψıÒ... ªÔ›Ú· fiÏÔ ÙËÓ Í¯ӿˆ..........OÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ÕÛÎËÛË 1 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Û ·Ú¤ÓıÂÛË... ™ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ (90) .......................... ∏ Ù¿ÍË Ì·˜ ʤÙÔ˜ ¤¯ÂÈ (25) .................... Ó·È! ∏ ÕÙÚÔÔ˜............ Û¯ÔÏ›·.... 11............... ∞˘Ù‹ ›ӷÈ! 10. ‚È‚Ï›· Ì ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ÎÔÌ‹Ù˜! 6... ∞˘Ù‹ Ë Âȯ›ÚËÛË ··Û¯ÔÏ› (212) ............ ÂÏȤ˜ Î·È (1) ................................. ·ÈÒÓ·..................... 9......... ∏ ÚÔÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘ ›¯Â (14) .......... 2............ Ôχ „ËÏ‹ χη................ 7.X..................... 142 .............. 8..................... ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË! 3.......... ª· Ó· ¤ÚıÂÈ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ÌfiÏȘ (14) .................................. √ X¤Ô„ ‹Ù·Ó º·Ú·Ò Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Ô˘ ¤˙ËÛ ÙÔÓ (27) ........... ·È‰È¿................... 1......

........... 143 ......... •¤ÚÂȘ fiÙ ¤˙ËÛÂ Ô ‰È‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜................................ ÂÎ·›‰Â˘ÛË..... Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ........................................ √ ·Ô‡˜ ¤¯ÂÈ ÂÁÁfiÓÈ·......... Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ÚÒÙ· ·fi (16 + Ì‹Ó·˜) ........... ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÂÎϤͷÌ ÙÔ Ó¤Ô (15 + ̤ÏÔ˜) ........... Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ........................ 4... ΔÔÓ (18) ....................................... ∏ ·›ÙËÛ‹ ÌÔ˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·‡ÚÈÔ ·fi ÂȉÈ΋ (3 + ̤ÏÔ˜) ..................... ¤ı·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ (17) ....... ∞¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ ¯Ù›˙ÂÙ·È ÌÈ· (2 + fiÚÔÊÔ˜) ............................OÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ 12.................... ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹................ ∏ ÊÔ›ÙËÛË ÛÙ· ∞ÓÒٷٷ EÎ·È‰Â˘ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù· Â›Ó·È (4 + ¤ÙÔ˜) . ÕÛÎËÛË 2 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙË Ï¤ÍË ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË..................................... ·ÈÒÓ·....... ‚‹Ì·Ù·! Δ· ̤ÙÚËÛ· ¤Ó· ¤Ó·! 13........................ ∫ÔÛÌ¿˜ Ô ∞ÈÙˆÏfi˜....... 14......... 7... 5...................... °È· Ó· Ï¿‚ÂȘ ̤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ì·˜. 1.... . √ μÈÓÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˜... Ô ÚÔ¿Ô˜ ¤¯ÂÈ (2 + ÂÁÁfiÓÈ) .. ... 6........ ·ÈÒÓ·..... 3................................ ...................... ™ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ Ì·˜ ÔÈ fiÚÙ˜ Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Â›Ó·È (1 + ʇÏÏÔ) ......... ÂÈÙÚÔ‹............... ∞fi ’‰Ò ̤¯ÚÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È (990) ............. 2............................

........................ ÔÙ‹ÚÈ· ˙¿¯·ÚË....................... ‰ˆÌ¿ÙÈÔ........................... 11............ 2................................................... ÕÛÎËÛË 3 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔÓ ÌÂÈÎÙfi ·ÚÈıÌfi Ù˘ ·Ú¤ÓıÂÛ˘...... 9....... ˜ ÙÔ Ì·˜ ÂÁη›Úˆ˜ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì (3 + ÎÏ›ÓË) ............ ϤÁÔÓÙ·È (4 + fi‰È) . ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ì·˜ ¤¯ÂÈ (16 + ‚·Ï‚›‰·) ..................... È·ÙÚÈÎfi ÏÂÍÈÎfi. ŸÛ· ˙Ò· ¤¯Ô˘Ó 4 fi‰È·............. ΔÔ ÁˆÌÂÙÚÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ 8 ÁˆÓ›Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È (8 + ÁˆÓ›·) ........ ∞Ó ı˜ Ó· ’ÚıÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹...................OÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ 8................. ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘..... ∏ Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ¤‚·Ï ÛÙÔ ÁÏ˘Îfi (2 1/2) .... 144 ......... Ë Á¿Ù·.... 1.......................... ™Â ¤Ó· ͤÓÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ›¯Â ¤ÓıÂÙÔ (8 + ÛÂÏ›‰·) .. 14... ¯ÚfiÓÔ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰·. 12.......................... 3... Ì˯·Ó‹....................... ∏ ∑¿Î˘ÓıÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· (7 + ÓËÛ›) ......................................... ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‹Ù·Ó οÔ˘ (7 1/2) ........ ∂‰Ò Î·È (1 1/2) ................ fiˆ˜ Ï.. 15............................................... ∏ X¿ÏÎË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· (12 + ÓËÛ›) ......¯.................... ÒÚ˜....... ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ¤Ó· Ó¤Ô (5 + ÙfiÌÔ˜) .............. 13...................................... 10...........

......... 6...................................... XÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌË (1 1/2) ..... ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ê¿ˆ ¿ÏÏÔ! 145 ... ÎÈÏfi ÎÚÂÌ̇‰È·...... ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi! 13............. ¢È·‚¿˙ˆ ÙfiÛË ÒÚ· ÎÈ ¤¯ˆ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÌfiÏȘ (9 1/2) ........ 7............................................... Ì‹Ó· ʇÁˆ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙË ™›ÊÓÔ! 11............ °È· Ó· ¿Ì ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ.......... ›ÙÛ· ÛÙËÓ Î·ıÈÛÈ¿ ÙÔ˘! 14...........OÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ 4........... ÒÚ·... ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ Î·È ÊÔ‡ÛΈ۷........ ÔÈ ÂÏȤ˜ Ì·˜ ‚Á¿Ï·Ó (4 1/2) ............. ÎÈÏ¿ ÓÙÔÌ¿Ù˜ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰·......... ̤ÙÚ· Î·È Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ fiÏÔ ·fi ¤ÙÚ·.. ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›¯Â ‰È¿ÚÎÂÈ· (3 1/2) .......... º¤ÙÔ˜................. .............................. ¯ÚÂÈ·ÛًηÌ (1 1/2) ............ ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ (5 1/2) ......... 8.................. 9.... ÙfiÓÔ˘˜ Ï¿‰È......... 10....... 5............ ÛÂÏ›‰Â˜...... 12. 15.. ................ ΔÔ ÎÙ‹Ì· Ì·˜ ¤¯ÂÈ (17 1/2) ... ÒÚ˜.......................................... ΔÔ Ù›¯Ô˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ (11 1/2) ..... ̤ÙÚ· Ì‹ÎÔ˜.............................................. ŒÊ·Á· (1 1/2) ..................................... ™Â (1 1/2) ... ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ (2 1/2) ................................ ŸÙ·Ó Ô °È¿ÓÓ˘ ÂÈÓ¿ÂÈ..... ÌÔÚ› Ó· Ê¿ÂÈ (1 1/2) .......... ....

ÌËÓ Î¿ÓÂȘ.¯. ‰Â ı¤Ïˆ. ÌËÓ ÙÛÈÌ¿˜ ñ ·fi ‰ÈÏfi ÁÚ¿ÌÌ· (Í. ·˘Ù‹ ı¤ÏÂÙÂ. ÙË ÏˆÊfiÚÔ. ΔÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ¤Ó·(Ó) Î·È Ù· ηӤӷ(Ó). ÌË ÊˆÓ¿ÍÂȘ. ÙËÓ ÌfiÚ·. ¤Ó· ÁˆÚÁfi. √È ·Ú·¿Óˆ ϤÍÂȘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi -Ó. ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi. ÙÔÓ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¿ÓÙ· Ì Ó. √È Ï¤ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ›ӷÈ: 1.T∂§π∫√ -Ó À¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ϤÍÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ¿ÏÏÔÙ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÙ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi -Ó ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÒÛË. „) ¶. ηӤӷ Ì·ıËÙ‹ TÔÓ ·Ú·¿Óˆ ηÓfiÓ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ¿ÎÏÈÙ· ÌË(Ó) Î·È ‰Â(Ó). ¤Ó·(Ó) ΔÔ ıËÏ˘Îfi ÌÈ· ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¿ÓÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó. Ù˙) ¶. ¤Ó·Ó Ù¯ӛÙË. ÙÔÓ ÎËÔ˘Úfi. ÙËÓ ÍËÚ·Û›·.¯. ¶. ¤Ó·Ó ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÙfiÔ ñ ·fi ÛÙÈÁÌÈ·›Ô Û‡ÌʈÓÔ (Î. ∏ ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ·˘Ù‹(Ó). Δ· ¿ÚıÚ· ÙÔ(Ó). fiÙ·Ó Ë Ï¤ÍË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ú¯›˙ÂÈ: ñ ·fi ʈӋÂÓ (‹ ‰›„ËÊÔ ÊˆÓ‹ÂÓ ‹ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi) ¶. Ì. ¶.¯.¯. Î·Ó¤Ó·Ó ÁÎÚÂÌfi. ÙÛ. ÌÈ· ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¿ÓÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó.¯. Û·Ó ÏfiÊÔ˜. ηı¤Ó·(Ó) ΔÔ ıËÏ˘Îfi Ì›·. ÙËÓ ÓÙÚ¤ÔÌ·È. ÂÓÒ ÙÔ Û·Ó ‰È·ÙËÚ› ·ÓÙÔ‡ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi -Ó. ÙË(Ó). fiÙ·Ó Ë Ï¤ÍË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Û‡ÌʈÓÔ. ÁÎ. ÙË(Ó) ΔÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ·˘ÙfiÓ. ÙËÓ ·Ú·Ï›·. ÙË ÊÔ‚¿Ì·È. ‰ÂÓ ÂÈÓ¿ˆ. . ÙËÓ ÍÂÓ·Áfi. 3. Ù. ÓÙ. ·˘Ù‹Ó „¿ÍÙ ∞˘ÙÔÓfiËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi -Ó. Û·Ó ‰¿ÛηÏÔ˜ 146 . 2.

ÙÚ¿Â˙·. ‰ÂÓ ‚¿˙ˆ. ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ Ê‡Á 4. ‰ÂÓ Ï›ÂÈ 3.¯. ¶.TÂÏÈÎfi -Ó ¶∞ƒ∞Δ∏ƒ∏™∂π™ 1. 147 . ‰ÂÓ Ó›ÎËÛ·. ÛÙ· ΛÌÂÓ· Ù˘ «Ó¤·˜ ÏÔÁÔÌ¿ıÂÈ·˜» ¤¯ÂÈ ‰È·ÙËÚËı› ·ÓÙÔ‡ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi -Ó ÛÙ· ·ÚÛÂÓÈο ¿ÚıÚ·... ÌË ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˜ ‚) ˆ˜ ·ÚÓËÙÈÎfi ÂÈÊÒÓËÌ· ¶. ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂηÙfi ¢ÚÒ. M ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ ·ÔʇÁÂÙ·È Ë Û‡Á¯˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ¿ÚıÚÔ.. ΔÔ Â›ÚÚËÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ(Ó) ‰È·ÙËÚ› ÙÔ -Ó ÌfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ϤÍÂȘ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ʈӋÂÓ. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÂfiÌÂÓË Ï¤ÍË. ªË.. £¤ÏÂȘ Ù›ÔÙ ·fi ¤Íˆ.¯..... ÌË ÂȉÈÎfi˜..¯. 2.¯. √ÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ë Ù¿ÛË Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi -Ó ÛÙ· ·ÚÛÂÓÈο ¿ÚıÚ· ÙÔÓ.¯. ÙÔÓ Ì¿ÁÂÈÚ·. ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË. §¤ˆ Ó· ÂÙ·¯ÙÒ Ì¤¯ÚÈ . ¶. ·È‰¿ÎÈ ÌÔ˘! ÕÛÎËÛË 1 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ -Ó. ÙÔÓ ¡›ÎÔ. ΔÔ ÌË ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ -Ó. ¶. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ ‰ÂÓ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ÙÂÏÈÎfi -Ó Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. 1. ¤Ó·Ó.. ÌË ·Ô‰ÔÙÈÎfi˜... fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ: ·) ˆ˜ ÛÙÂÚËÙÈÎfi ¶. ¤Ó·Ó ÁÈ·ÙÚfi AÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ Ù¿ÛË.

... ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í· ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. 3... ˆÏËÙ‹ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜... ¶‹Ú· ÙËϤʈÓÔ .. √ ∫ˆÛÙ‹˜ ¿ÏÈ ¯Ù‡ËÛ . ΔËÓ Â›‰Â ηÓ›˜........ ∂ϤÓË Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ.... 7............. ŸÏÔÈ ÙÒÚ· ¯¿˙¢·Ó .. X·Ú¿Ï·ÌÔ! 14.... ... Ô‰ÔÓÙÔÁÈ·ÙÚfi Î·È ÌÔ˘ › ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Û ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ....... ∫·ıfiÌÔ˘Ó ÔÏÏ‹ ÒÚ· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· ....... ͤÚÂȘ.... ∂›‰Â ηÓ›˜ Û·˜ .... 10........ ¶¿Ú ·˘Ùfi ÙÔ ·Î¤ÙÔ....... ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ı· ¿Ì ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜.. ƒÒÙ· ... 9.... ¶·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ͯÓÔ‡Û· . 13.......... 濯ӈ . 8. ∞˘Ùfi˜ ı· ͤÚÂÈ Û›ÁÔ˘Ú·... ·ÛÙÚ¿Á·Ïfi ÙÔ˘! 4... ∂˘Ù˘¯›·.. ∂›Ó·È ‰ÒÚÔ ÁÈ· . ¿ÓıÚˆÔ.............. πÔ‡ÏÈÔ..... Û·ÏÔ ÌÔ˘ Ô˘ ¤·È˙ Ì ٷ ÎÔ˘ÎÔ˘Ó¿ÚÈ·.... ¶ÔÈÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ÚÔ¯ı¤˜ Ù˘¯·›· ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ..... μÁ‹Î ¯ı˜ ÁÈ· „ˆÌ› Î·È ‰ÂÓ Â¤ÛÙÚ„Â.. ∏ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ . 15..TÂÏÈÎfi -Ó 2.......... Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·....... 6........... ŸÏÔÈ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó . 11..... 5.......... 12. ¶Ô‡ ı· ·˜ . 148 .. ºÒÙË.......... ....... ¯·ÚÙ·ÂÙfi Ô˘ ÂÙÔ‡Û „ËÏ¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi..

. 3.......... ¶‹Ú ̷˙› ..... ÂÙÔ‡Û ‰Ò.. ÚfiÛÂ¯Â Û·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘...... 4........ ÂÎÙfi˜ ·fi ................ Œ¯ÂȘ Ó· ÌÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂȘ η̛·.... ÎÔÈÌ¿Ù·È Î·È Ì .............. ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ Û’..... ̤ڷ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ............ ͢Ó¿ÂÈ! 9. 149 .... 5.. Ù·ÈÓ›·................. ΔÔ˘ ·ÁfiÚ·Û·Ó ..... Á¿Ù·....... Á·Ú‰¤ÓÈ· Î·È .......... ÚÒÙ· ÙË X·Ú¿...... ÌÂٷʇÙ„· ÛÙÔÓ Î‹Ô ÌÔ˘..... Û·ÏÔ Î·È ... 7. ¯¿Ï·ÛÂ! 10. ÒÛÔ˘ .................................. ¶ÂÚÈÏ·ÓÈfiÙ·Ó Ì¤Ú˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÂÈ „˘¯‹......... ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÎÔfi ·fi ÙËÓ πηڛ·..... ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.. . ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ‹ ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡..... √ ¯·ÚÙÔʇϷη˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó οÔÙ ˆÚ·›Ô˜........ ı· ͤÚÂÈ Û›ÁÔ˘Ú·! 6. ™‹ÌÂÚ· ¤¯ˆ ΤÊÈ Ó· ¿ˆ Û ....... 2. ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÏÏË ·Ú¤·...... ∞fi ÙfiÙ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û ......... ÁÓÒÚÈÛ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜.... ‚¿Úη Ô˘ . ·ÏÏ¿ Ô Δ¿ÛÔ˜ ÌÈ· . √ ÁÂÚÔ-¶·ÓÙÂÏ‹˜ ›¯Â .... 1......... ÎÈı¿Ú· ÎÈ ·fi ÙfiÙ Ì ... ‚ÔÛÎfi.. ∏ ÊÙˆ¯‹ ÁÈ·ÁÈ¿.. Í·‰¤ÚÊfi ÙÔ˘ Î·È .. 8....... ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È Ó· ‰ˆ ...... XÙ˜ ÌÔ˘ ¤ÊÂÚ·Ó ‰ÒÚÔ . ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ -Ó.............TÂÏÈÎfi -Ó ÕÛÎËÛË 2 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ... ÌÈ· ÂΛ Î·È ... ∞Ó ı˜ . fiÏÔ ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘....

.............. 4............................... ÙËÓ Î·Ï·ÌÈ¿ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ..... ͤÚÂÈ ÙÈ Ï¤ÂÈ! 9...... ¶ÚÔÛ¿ıËÛ .. 5.................. ·ÓËÛ˘¯‹ÛÂȘ............. ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘........ ·Ô‰ÂÎÙfi! 150 ...... 2............ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ÔÈ Ì¤ÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ............. 3.. √È .................... ÎÚ·ÙÈfiÙ·Ó Ì ٛÔÙ· ÎÈ ¤Ê˘Á . Ó˘ÛÙ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ù·Í›‰È.. ... ¿ÎÔ˘Û· ÂÁÒ. ∞’ fi. ∏ Â¤Ó‰˘ÛË ÎÚ›ıËΠˆ˜ .. Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜. °È’ ·˘Ùfi ....................... οÓÂȘ .......... .... ¤ÍÈ ÒÚ˜............................ ηٷϷ‚·›Óˆ ÙÈ Ï¿ıÔ˜ ¤Î·Ó· ÛÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘........TÂÏÈÎfi -Ó ÕÛÎËÛË 3 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ¿ÎÏÈÙ·............................ 6. ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ......... Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ·ÎfiÌË ¿ÏÏÔÓ ÙfiÛÔ ÈηÓfi ... ÌÈÎÚfi ·È‰›! 7.... Ù· ηٿÊÂÚÂ........ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ......... ªÔ˘ ÙÔ Â¤ÛÙÚ„·Ó ˆ˜ ........ ÁÈ· Ó· .................................... .......................... ªfiÏȘ ¿ÎÔ˘Û ٷ Ó¤· .......... ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ..... ................... ◊ıÂÏ ӷ ÎÔÈÌËı› ...... ÙÔÓ ·ÎÔ‡˜! ...... ¤Ê˘Á ÙÂÏÈο.... 8.......... Ó· Ì ηٷϿ‚ÂȘ Î·È ................................. ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ....................... ÌË(Ó) Û·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ(Ó) ‰Â(Ó) 1.............ÙÈ ..................... ·ÏÏ¿ .......... Û›ÊÔ˘Ó·˜.. 10............................. ÁÈ· Ó· ........... ·Ó ·ÚÁ‹Ûˆ...........

§¿. Ì·ÁÓ....Ó·˜ 2... 1. ·ÛÎ.Ó·˜ 10. ÎˉÂÌ..ÛÙ‹˜ 12... ·ÁÚ. ·ÁÎ....ÛÙ‹˜ 13.Ù˘ 2..Ó·˜ 5.Ù˘ 14.. ¶ËÏÂÈÔÚ. ·ÙÚÈ...Ù˘ 8... ÌËÓ. ÎÚ.. ÛÌËÓ. ‰.Ù˘ ÕÛÎËÛË 2 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÌÂ Ô ‹ ˆ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο.ÛÙ‹˜ 6.. ÔÏ.... ÚÔÊ..Ó·˜ 3.. ÎÔÌ.Ù‹˜ 151 .Ù‹˜ 9.Ù˘ 11.Ù˘ 18... ȉÚ.Ù˘ 6. ™ÙÚ˘Ì.Ù˘ 4..Ù‹˜ 7..Ù˘ 7.Ù˘ 4. ηÓ..Ù‹˜ 17........ Ë.Ù˘ 15...Ù‹˜ 5.Ù‹˜ 16..... 1. ȉÈÔÎÙ.. ÓÈÎ. Ï˘ÙÚ.. ‰ÂÛÌ. ¿Ì‚..Ù˘ 3.Ù‹˜ 10....Ó·˜ 9. ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ.Ó·˜ 8. ÊÔÈÙ.. ‰È·‚. ¿Í... ˘. ÂÌÚ..... Ï.∂¶∞¡∞§∏¶Δπ∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ ÕÛÎËÛË 1 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ Ì È..

.... ·˘ÙÔÎÚ¿Ù....... ηÓ.. 7...............Ó·˜ 12.. ı· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó·˘Ï›· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋..... – (·Ó·Ï‡ˆ) .. Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÎÔÏ›·............................... ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ..........................Ù‹˜ 25........... ¶Ï¿Ù....Ó·˜ 16.. 152 .. ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤Ù˘¯·Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜......... ‰ÈÔÚı... π¿Û.......Ú·˜ 14....................... 9. ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ¿Ô„Ë. Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·... 10.. ÙÂÏÂÈ.. 4.........Ù˘ 26. ∏ÂÈÚ............... Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ (˘ÔÏÔÁ›˙ˆ) . 1. ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. ª·Î‰..... √È (ÊÔÈÙÒ) .......Ù˘ 13....Ó·˜ 18...Ù˘ 22.........Ó·˜ 24. ™˘Ú›‰... ı·Ì.... Ú‹Ù..................Ó·˜ 15........... ŸÏÔÈ ÔÈ (Û˘˙ËÙÒ) ....... ÙÔÓ (ȉڇˆ) ......... √È (ηÓ›˙ˆ) ...Ó·˜ 17..∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ 11. √ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ (ÔÙ›˙ˆ) ...Ù˘ 23..........Ìfi˜ 19... 3........... √È (ÎÚ›Óˆ) ..Ó·˜ 20........... 6............. ¢Î............. 5.......Ó·˜ 21........... √È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‹Ù·Ó ÁÂÓÓ·›ÔÈ (ÔÏÂÌÒ) . ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ (ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ˆ) ................. 8.. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ (·ıÏԇ̷È) ...... 2.... ıÈ·Û. È.......... √ (ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò) ............. ÂÏ·È.... Δ· ‚È‚Ï›· ÙˆÓ (ÊÔÈÙÒ) ......Ú·˜ ÕÛÎËÛË 3 °Ú¿„ ٷ ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË...... Â·Ú¯È............. ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ‰ˆÚ¿Ó..

¶ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÚÔÊËÙ‡ÂÈ. ŸÚÁ·ÓÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ.. 1... 3.. ηÏÏÈÂÚÁ..... 10....... ‰. ™˘Û΢‹ Ô˘ ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙȘ ÔṲ̂˜ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜........ ·ÔÚÚÔÊËÙ. 8.... 6. ∞ÁÈÔÚ........ ∑ÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÚÒÓ... 4..... √È ÎÚ.. M¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÏÈÙ›·˜ ÔÏ... √ ηٷÁfiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ ªÂÛÔÏÔÁÁ..... ÛÙÚ·Ù. 5...... ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ˆ˜ Ô ·ıÏ.... Ù¯Ó.......... 7. ¶ÚfiÛˆÔ Ô˘ ͤÚÂÈ Î·È ·ÛΛ ÌÈ· Ù¤¯ÓË... XÒÚÔ˜ fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜... 2.. Ì¿ÛÙÔÚ·˜.. ηٷ‰‡ÂÙ·È.... 1... ÁÈ· Ó· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ·ÎÏÔ˘˜.... ∫·Ù¿ÁÂÙ·È ·fi ÓËÛ›..... ¤ÚÂ ӷ ·ÔÎÏÂÈÛÙ›. 153 ...... ÚÔÊ.... ∫·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜......... 12.. ÕÛÎËÛË 5 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ∂ÚÂ˘Ó¿ ÙÔÓ ‚˘ıfi...........∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÕÛÎËÛË 4 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ϤÍÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È... √ ηٷÁfiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞›ÁÈÓ· ∞ÈÁÈÓ... 2.... ηÏfiÁÂÚÔ˜ ‹Ù·Ó ∏ÂÈÚ.. 9.. ÓËÛ.... √ ∞ÁÈÔÚ.... ‰È·‚. 11..... Ô˘ ÚÔϤÁÂÈ Ù· ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓ·.....

∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ

3. √ ÔÈÎÔ‰ÂÛ......... Â›Ó·È ∞ÈÁÈÓ......... ÎÈ ·˘Ùfi˜, ‰ËÏ·‰‹ ›̷ÛÙÂ Û˘Ì·ÙÚ..........
4. √ ∞ÏÈ¿ÎÌ......... Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÔÙ¿ÌÈ ÙˆÓ ª·Î‰..........
5. √ ÂÈÛÚ¿ÎÙ......... ‰ÚÔÛÈ˙fiÙ·Ó ÌÂ ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfi ·ÓÂÌÈÛÙ..........

ÕÛÎËÛË 6
™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ʈӋÂÓÙ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi Ù· ·ÚÛÂÓÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο
ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ.

∞. √ ËÁÂÌ...Ó·˜ Ì ÙÔ˘˜ È...Ù˜ ÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ·Á...Ó· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ
Ï...ÛÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ŸÙ·Ó Á‡ÚÈÛ ÓÈÎ...Ù‹˜, ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÙËηÓ
ˆ˜ Ï˘ÙÚ...Ù‹. √ ›‰ÈÔ˜ ‹Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ Û˘ÓÂÙfi˜ Î·È Î·ıfiÏÔ˘
·Ï·˙...Ó·˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÁÈÓ ȉÚ...Ù‹˜ ÂÓfi˜ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ÛÙÔ
ÔÔ›Ô ‹Á ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Î·È ¤˙ËÛ ˆ˜ ·ÛÎ...Ù‹˜. ¶ÔÏÏÔ›
‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÚÔÊ...ÙË.
μ. √ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁ...ÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙË ˙ˆ‹
Ì·˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ‰ÈÔÚı...Ù‹ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ï·ıÒÓ, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ...ÛÙ¤˜ Î·È ÔÏÏÔ‡˜
Ù¯Ó...Ù˜. ∞ÎfiÌ· Î·È ÔÈ Ì·ı...Ù¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ˘ÔÏÔÁ...ÛÙ¤˜ Û fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·.
°. √ ÂÚ¯...Ìfi˜ ÙÔ˘ Í·‰¤ÚÊÔ˘ ÌÔ˘, ÙÔ˘ π¿Û...Ó·, Ì·˜ Á¤ÌÈÛ fiÏÔ˘˜
¯·Ú¿. ◊Ù·Ó ÛÙÚ·ÙÈ...Ù˘ Î·È ¤Ú·Û fiÏÔ ÙÔÓ ¯ÂÈÌ...Ó· Û ¤Ó·Ó
ÛÙÚ·Ù...Ó· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∞ÏÈ¿ÎÌ...Ó· ÔÙ·Ìfi. ΔÒÚ· È· Ô˘ ›ӷÈ
ÔÏ...Ù˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÊÔÈÙ...Ù‹˜ Ù˘
ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜.
154

∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ

ÕÛÎËÛË 7
§‡Û ٷ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÚÈÛÌÒÓ.

A
3.
2.

1.
5.
4.

8.

7.

6.

1. §¤ÁÂÙ·È ·ÏÏÈÒ˜ Ë ÚfiÛıÂÛË.
2. ªÈÎÚfi ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛοÊÔ˜.
3. ∞Ó¿ÌÓËÛË.
4. ∞ÚÔÛÂÍ›·, ·‰È·ÊÔÚ›·.
5. ΔËÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜.
6. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ.
7. ™˘Á¯ÒÚËÛË ·Ì·ÚÙÈÒÓ.
8. ™‹ÎˆÌ·, ¤ÁÂÚÛË, ·Ó¤‚·ÛÌ·.
155

∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ

B
6.
1.
5.
2.

8.
7.
3.

4.

1. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ÂÎÔÈÒ.
2. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ÔÚıÔÁÚ·ÊÒ.
3. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ·ÓÙÈ·ıÒ.
4. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ÎÚ·ÙÒ.
5. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ÔÌÔÏÔÁÒ.
6. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ÔÚÁ·ÓÒÓˆ.
7. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ÚÔÓÔÒ.
8. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ÌÂÙ·ÓÔÒ.
156

3. ™¯ÈÛÌ‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÛÂÈÛÌfi. 8. 1.∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ° 2. 5. 8. ª›· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ú¿ÍÂȘ. °˘Ó·ÈÎÂ›Ô fiÓÔÌ·. (ıËÏ˘Îfi) 4. 157 . 7. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ù˘ ӛ΢. 1. 4. ∞ÔηٿÛÙ·ÛË Î·Ì¤ÓÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. 2. §fiÁÔ˜. 5. 3. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÓÒÛ˘. 6. ·ÈÙ›·. 7. °ÓˆÛÙfi ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. 6.

§¤ÁÂÙ·È ·ÏÏÈÒ˜ Ë ÊÏÔ‡‰·. 3. 158 . 5. ŸÙ·Ó Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È Î·È ˘Ô¯ˆÚ› ÂÚÈÔ‰Èο. 1. 3.. 7. 4. 2. 1. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ·ÌÂÏ‹˜. 7. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¢·Ú¤ÛÎÂÈ·. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ù˘ ·Á¤ÓÂÈ·˜. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ . 6.. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ù˘ ÔÌfiÓÔÈ·˜. 6. 4. 2.∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ¢ 5.

∫·Ù·Û΢‹ ÏÔ›Ô˘. º 2. 6. A 1. 2. I 6. £ËÏ˘Îfi ·fi ÙÔ Â›ıÂÙÔ ·‰È·Ê·Ó‹˜. N 7.∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÕÛÎËÛË 8 §‡Û ÙȘ ·ÎÚÔÛÙȯ›‰Â˜ Î·È Ù· ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÚÈÛÌÒÓ. 5. ∏ Ï¿ÛË. 4. ΔÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÈÂÚ¤·. X·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·Ì·ı‹. § 4. A 3. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ·›ÚÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. A 1. ÙÔ Û‡Ì·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘. A 5. 7. 3. ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. 159 .

3. 2. 6. ™˘ÓÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ʈÙÈ¿.. ηÌ‡ÏË. 5. 2. 6. 4. 5. °‡ÚÈÛÌ·..∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ B 4. Ú‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ŸÚÁ·ÓÔ ÔÌÈÏ›·˜. 3. 160 . ∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. 1. ΔËÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ù· . 1.

161 . 5. 2. 1. ∞Ó·ÌÔÓ‹. 2. 6. ΔfiÔ˜ ·ÈÒÓÈ·˜ ÙÈ̈ڛ·˜. 4. 4. 1.∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ° 3. 5. ª›· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÔ¯¤˜. ∞Ó¿Û·. Ï·¯Ù¿Ú·. √‡Ù ӛÎË Ô‡Ù ‹ÙÙ·. 3. ∑·Ï¿‰· ÛÙÔ ÏÔ›Ô. 6.

......... 1......... ‰ÈηÈÔÏÔÁÒ ·ÚÁÔÔÚÒ √ °ÈÒÚÁÔ˜ ›¯Â οÔÈ· . 4...... ÌÔχӈ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˜ ∏ ............ Â›Ó·È ·ÚÂÙ¤˜...... ÕÛÎËÛË 9 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ıËÏ˘Î¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È..... ∂¿Óˆ Û’ ·˘Ù‹ ·›˙Ô˘Ì ÛοÎÈ. 2.. 4... 1.......... 3...... 3. Ù›ÌÈÔ˜ ηÏfi˜ ∏ . Î·È Ë .. ª·Ó‰‡·˜ Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ È›˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·..... 5...... 2....................... 5.... ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ..........∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ¢ 1... 3.. 2...... ÁÈ· ÙËÓ ... ŒÓ· ·fi Ù· ÔÌËÚÈο ¤Ë. 162 ......... ∞˘Ù‹ Ô˘ ·ÛΛ ÁÔËÙ›·............. §ÔÈÌ҉˘ ÊÏÂÁÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ‹·ÙÔ˜.. ÙÔ˘......

.......... ÛÙËÓ ... ·‰ÈÎÒ ΔÔ ...... 5............ ÁˆÚÁfi˜ ÔÚ‡ˆ ∏ ............. ÚÔÛ·ıÒ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ªÂ ÎÔÈÓ‹ .......... ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ..... ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ˆ ˆÏÒ ∞˘Ù‹ Ë ....... 8.................................................... Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·.................. ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÔıÔ‡Ó . Î·È Ë ......... 6.... Â˙ÔfiÚÔ˜ ·ÛÎÒ ∏ ...... 2..... ‹Ù·Ó ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ............... ‰È¤ÎÔ„Â ÙËÓ ÂÎÔÌ‹... ÕÛÎËÛË 10 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ٷ Ô˘‰¤ÙÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È................... 163 ........ 9.... Ù˘.. ·ÌÂÏÒ ·ÛÊ·Ï‹˜ ∏ ................ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ‚¿˙ÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ .............. 1........... Î·È ............................... 10.................... Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û .................. ·Ó¿Ù˘Í˘................. ¤ÌÂÈÓ ·ÙÈÌÒÚËÙÔ.................. ÙËÏÂʈÓÒ ΔÔ . ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·‡ÍËÛ ÙȘ ............ 7.. οÓÔ˘Ó Î·Ïfi ÛÙËÓ ˘Á›·........................................ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓˆ ΢ÎÏÔÊÔÚÒ Δ· ÔÏÏ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÚÔηÏÔ‡Ó ....∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ 4.... ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ‰È·ÊËÌ›˙ˆ ∏ ....

....................... ÙÔ Ì................... ÙˆÓ ÏËÁˆÌ¤ÓˆÓ Ì ·Ó·Ûٿو۷Ó.... 6................................. 10................ ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ ........... Î·È Ù· ..................... 5.....................................‰È ÙÔ ÎÚÂÌÌ........ ÂÏÏ›ˆ ΔÔ . ‹Ù·Ó ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ.......... 9..... Ì·ı·›Óˆ ΔÔ ...... ·ÁÎÔÌ·¯Ò Δ· ............ 164 1... ÙËÏÂÁÚ·ÊÒ ΔÔ ..... Ô˘ ¤Ï·‚· ·fi ÙÔ ............... ·ı·›Óˆ............. ÂÓ‰‡ˆ ¶ÔÏÏ¿ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ..............Ô 2.... ‰È·Ï‡ˆ ™ÙÔ ...... ‚ÔÁÎÒ..................... 7................................. Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ‹Ù·Ó ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔ...... ÙÔ ÎÂÚ·Ì.......... ÌËÓ‡ˆ...... 4...Ô ÙÔ ÊÔÚ......................‰È .... Ì ·Ó·ÛٿوÛÂ...... ÙÔ ÊÔÚÙ... ¯Ù˘Ò ÕÎÔ˘Û· ‰˘Ó·Ù¿ ............................... ÕÛÎËÛË 11 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘‰¤ÙÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο.......... ÛÙËÓ fiÚÙ·.ÏÈ ÙÔ ¯·ÌÔÌ.. ÊÙÈ¿Í·Ì ÛÙÔ ¯ËÌÂ›Ô ÙÔ ................. ȉڇˆ ΔÔ .................... ‰È·Ï›ˆ. 8............∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ 3............................................... ¤ÌÂÈÓ·Ó ·Ô‡ÏËÙ·......ÏÈ 3........

.....· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓÔı¤ÛÈ·. 9. ÙÔ Û‹. Δ· Û¯fiÏ.· 9.· 10....‰È ÙÔ Ù·Í... 8. ™ÙÔ ˘ÔıËÎÔÊ˘Ï·Î.. √ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÂÈıÂÒÚËÛ ٷ Ê˘Ï¿Î. 7. 1. Δ· ۈ̷Ù.. ÙÔ ÛÙ¤..Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔηÏ› ÂÚÈÊÚfiÓËÛË.Ô ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·Ú¯Â›· ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ·..· ÙÔ ÛÒ..· ÙÔ ÛÙÚ¤.∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ 4. ÙÔ Í..· ÕÛÎËÛË 12 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ʈӋÂÓÙ· ‹ Ù· ‰›„ËÊ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘‰¤ÙÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. 5. 3. ™ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÚÂÔˆÏ›Ԣ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÊ¿Á. 6. ÙÔ „¤... 10...Ô...· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘.‰È 5.·. Δ· ·ÏÈ¿ ÛÊ·Á.ÚÈÔ 6. ϤÓÂ.· 7..· ‡Ï˘ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·fiÚ·Ù·.· ÙÔ Û¯‹.... 2. À¿Ú¯Ô˘Ó ۈ̿Ù.. Ì·ÎÚ·›ÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹..· ÙÔ ‚Ϥ........ ÙÔ Îfi. ΔÔ ÁÂÏ. 4.· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ‹Ù·Ó Û‡ÓÙÔÌ·.· ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û‹ÌÂÚ·.. Δ· Û¯ÔÏ....· ÙÔ ‰È¿Ï˘..... 165 .. ÙÔ ÎÙ.... ÙÔ ‰È¿ÏÂÈ.· 8....ÚÈÔ ÙÔ ‰È‰·ÎÙ.....· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó... ΔÔ Á¤Ï...

∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÕÛÎËÛË 13 §‡Û ÙÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÚÈÛÌÒÓ. E›ıÂÙÔ ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ÎÔÏÏÒ. . 1. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÓԯϛ. 5. E›ıÂÙÔ ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ÌÈÛÒ. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. 8. 4. 5. 1. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ. 166 8. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÙËı›. 6. 3. 2. 3. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï˘ı›. 2. 6. 4. 7. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙfiÏÌË. 7.

.. ∏ ‚fiÚ...·....Ó‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ‰È¿Û..ÌË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÈÛ¯. √ ÛÙÈÁÌÈ......Ô˜ ηʤ˜ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ... ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ˘‡ı.... 7..ÌÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ Ô˘ ›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∑¿.....ÓÔ˘ ÙÔȯÒÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·‚Úˆı› Î·È Â›Ó·È ÂÈΛӉ. ∏ ·Ô„.Ú¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÒÓ.Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ¡›ÎÔ˜ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ú¤Ï·ÛË.... 167 . 9... ∞Á·ËÙ¤ ÌÔ˘ Ê›ÏÂ..... 8.......ÚÔ‡ ÛÂÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ ÔÚ. 10..ÓÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. 3......· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰..ÌÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋. 2...ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ʈÙ..... ∏ ͇Ï... Â›Û·È Úfiı.ÓË ÛÙ¤ÁË Ù˘ ‚ÂÚ¿ÓÙ·˜ Â›Ó·È ˆÚ.Ô M¤Á·ÚÔ. X·Ú..· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¤ÙÚ....∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÕÛÎËÛË 14 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ʈӋÂÓÙ· ‹ Ù· ‰›„ËÊ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó..Ô˘ ‰ÈηÛÙ‹ ·Ôη٤ÛÙËÛ ÌÈ· ÎÚ·˘Á·Ï...ÓË. ∑ˆ.. ∏ ÙÂÏ¢Ù. 4.ÎÔ˜.... fiÙ·Ó Â›Ó·È ¿ÁÏ.· ·‰ÈΛ·.. 6.fi˜ Î·È Î·Ì·Ú...΋ ÚfiÛÎÏËÛË. ™Ù¿Û..Îfi ÙÚfiÔ Û ÌÈ· ¢ÁÂÓ.... 1....ÌÔ˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ıÂÙ..Ó‹ ∫ÔÚÈÓı›·..Ó¤˜ ÂÈÁڷʤ˜ ÙÔ˘ Ó˘¯ÙÂÚ. 5...

◊Ù·Ó ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¤Ó· ηÊÂÙ.ÎÔ‡ Ì·˜ ÛÈÙÈÔ‡ ¤¯ÂÈ ˆÚ.. ·Ú.. ∫¿ÔÙ ‚·Ú¤ıËΠÙË ÛÈÙ. Ôχ ˘ÔÌÔÓÂÙ..Îfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.΋ ˙ˆ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÔ˘‰. 1.· ÊÔ˘ÓÙ....Úfi˜...ÙË ËÛ˘¯›·.˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ..ÌÔ ÛÈÙ. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È ÂӉȷʤÚ.... ŒÙÚ¯ ¯·Ú..... 2..... 3.... 4..· ‚È‚Ï›·.. ΔÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ÂÍÔ¯. Œ¯ÂÈ ·ÛÙ..¿ ÙÔ˘ ÙËÓ Î˘Ú¿. Ï·ÎÔ˘ÙÛ....Ù‹ ̇ÙË...¿ ‰fiÓÙÈ· Î·È ÊÔ˘ÓÙ. Ù· Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ·Á¿ÏÌ·Ù· Î·È ÙȘ ·Ï.ÌÔÓ˜..Ô˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ‚ÏÔÛ...Ófi ˘fiÁÂÈÔ Ì ٷ ·Ì¿Ï... ¡fiÌÈ˙ fiÙÈ ÛÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ ı· ˙Ô‡Û ÙȘ ÈÔ ÁÏ˘Î.ÛÈÔ Ê·ÁËÙfi. Á·Ù¿ÎÈ Ì ˆÚ...¤˜ ʈÙÔÁڷʛ˜.˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ·Á·....Ô ÚfiÛˆÔ. fiÙ·Ó Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ fiÙÈ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ ÓfiÛÙ. 168 ...Ó ¿ÓıÚˆÔ˜.. °È· ̤ӷ fï˜ ÙÔ ÈÔ ÂӉȷʤÚ.. √ Ó.Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ÛÎÔÙ.∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÕÛÎËÛË 15 ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ʈӋÂÓÙ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi Ù· Â›ıÂÙ· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÈ̤ӈÓ...Ù‹ ÙÔ˘ Î˘Ú¿ Î·È ÙÔ ÊÈÏ.· ı¤· Î·È ·fiÏ...Ù‹ Ô˘Ú¿....Îfi˜ Î·È ÙÔ˘ ›̷ÛÙ ¢ÁÓ.Ù¿ Ì·ÏÏÈ¿.fi ÛÙË ÁÏ˘Î.....

. . . . .9 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û -ÔÚ·˜ Î·È -‹Ú·˜ . . . . . . .21 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ıËÏ˘ÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û -Ë Î·È -ˆ . . . . . .49 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ÂÈı¤ÙˆÓ Ì ·ÚÛÂÓÈÎfi Û -Ô˜ (2) .™À¡¢∂™∏ ª∂ Δ√ ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡√ Δ√À DVD-ROM ¡∂∞ §√°√ª∞£∂π∞ ∂¡√Δ∏Δ∞ 1 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û -Ù‹˜ . . . . . . .65 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ Û -·È Î·È - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 190 . . . .35 √ÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û -· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ ·´ Û˘˙˘Á›·˜ .49 ∂¡√Δ∏Δ∞ 4 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ·ıËÙÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ . . . . . . . . . . . .9 ∂¡√Δ∏Δ∞ 2 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ıËÏ˘ÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û -· . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 ∂¡√Δ∏Δ∞ 3 √ÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û -Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û -Ù˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û -ÒÓ·˜. .43 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ÂÈı¤ÙˆÓ Ì ·ÚÛÂÓÈÎfi Û -Ô˜ (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ˆÓ·˜ Î·È -ÔÓ·˜ . .31 √ÚıÔÁÚ·Ê›· Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û -È . . . . . . . . . . . . . . . .13 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û -Ìfi˜ . . . . . . . .

. . . . . . . . .100 ∂¡√Δ∏Δ∞ 8 ¢È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈ·/È· Î·È ÔÈÔ/ÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˆ˜/Ò˜.86 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ϤÍÂˆÓ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì «Ú» ‹ «ÚÚ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 ∂¡√Δ∏Δ∞ 9 ™˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – ∞ÎÚÒÓ˘Ì· . . . . . . . . . .ÙÈ . . . .91 ∂¡√Δ∏Δ∞ 6 ∫·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 §¤ÍÂȘ Âӈ̤Ó˜ Û ̛· ϤÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 ∂¡√Δ∏Δ∞ 7 ¢È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ Ô˘/Ô‡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 ¶¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ .123 191 . . . . . . . . . . . . . . . .94 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ÌÂÙÔ¯ÒÓ Û -ˆÌ¤ÓÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .™‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ DVD-ROM Ó¤· ÏÔÁÔÌ¿ıÂÈ· ∂¡√Δ∏Δ∞ 5 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Û -(Ï)ψ . . . . . . . . . . . . fiÙÈ/fi. . . . .82 √ÚıÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·˜ ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚˆÓ‡ÌˆÓ . . .140 ΔÔ ÙÂÏÈÎfi -Ó . .126 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 ∂¡√Δ∏Δ∞ 10 √ÚıÔÁÚ·Ê›· ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘˜ . .

§ÂÍÈÎfi Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜. ∂ΉfiÛÂȘ ¶·Ù¿ÎË. ∫ÚÈ·Ú¿˜ ∂ÌÌ. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. μ´ Î·È °´ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. §ÔÁÔÌ¿ıÂÈ·+. 192 . √.. ∂ΉfiÛÂȘ ¶·Ù¿ÎË.. ∞ı‹Ó· 1991. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ™‡ÓÙ·ÍȘ (ÙfiÌÔ˜ ∞´ Î·È μ´). ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜.. 1990. ¡¤Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi §ÂÍÈÎfi. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. Δ˙¿ÚÙ˙·ÓÔ˜ ∞. ∞´. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ – ÿ‰Ú˘Ì· ª·ÓfiÏË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ƒÂÔ‡Û˘ °. ∂ΉfiÛÂȘ ¶··‰‹Ì·. ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ∫Ï·›Ú˘ XÚ... ºÈÏÈ¿ÎË-Warburton ∂. ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ °. °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.∂. ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ. ∏ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·.BIB§IO°PAºIA Holton D.∂. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998. ∞ı‹Ó· 2005. ∞ı‹Ó· 1999. Aı‹Ó· 1998.. Mackridge P.. ∂ΉfiÛÂȘ ·‰ÂÏÊÒÓ ∫˘ÚȷΛ‰Ë.. 2Ë ¤Î‰ÔÛË. √. ∫¤ÓÙÚÔ §ÂÍÈÎÔÏÔÁ›·˜. §ÂÍÈÎfi Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜. ¢ÔÌÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ . ∞Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ª·ÓfiÏË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë.. ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ °. ∞ı‹Ó· 1991.¢. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1996.μ...μ.. ∞ı‹Ó· 2000.¢. ∞ı‹Ó· 2006.. √È ‚·ÛÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.∂ÈÎÔÈÓˆÓȷ΋. ∞ı‹Ó· 1995. ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ˆ˜ ÌËÙÚÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. Mackridge P. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ¶. °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜. ªÂÙ·›¯ÌÈÔ 2001.

¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋.. 193 . 1994. ΔÛÔÏ¿Î˘ X. ∫Ò‰Èη˜.BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ΔÔÌ·˝‰Ë˜ ¢. ∫Ò‰Èη˜. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ – ÿ‰Ú˘Ì· ª·ÓfiÏË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1988.. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ ª. £¤Ì·Ù· Û‡ÓÙ·Í˘ Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋. 4Ë ¤Î‰ÔÛË. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1991..

.

N¿ÓÙÈ· OÈÎÔÓfiÌÔ˘ ISBN 960-8191-41-6 9 789608 191419 IN™TITOYTO E¶E•EP°A™IA™ TOY §O°OY cyan magenta yellow black .™ E I P A ÛÂÈÚ¿ Ó¤· ÏÔÁÔÌ¿ıÂÈ·: OÚıÔÁÚ·Ê›· Ó¤· ÏÔÁÔÌ¿ıÂÈ· ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ N¤·˜ EÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ OÚıÔÁÚ·Ê›· ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘‡ı˘ÓË: πˆ¿ÓÓ· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘-∫ÚËÙÈÎÔ‡ ∂È̤ÏÂÈ·: B›Î˘ MÔÙ›ÓË.