Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

Specijalističke studije mašinstva Nastavni predmet: Odabrana poglavlja informacionih sistema u proizvodnji

INFORMACIONI SISTEM PRIJEMNOG ODELENJA BANJE "RUSANDA" MELENCI
Seminarski rad

Predmetni nastavnik: br.ind. Dr Mile Lovre 8 /08-M

Student Dragan Jajić Lazar Čelar 1/08-M

U Zrenjaninu, novembra 2009.

Sadržaj
1. UVOD..................................................................................................................................3 2. OPIS PROCESA RAZVOJA NOVOG INFORMACIONOG SISTEMA............................4

2.1. Utvrđivanje globalne koncepcije rešenja........................................................................4 2.1.1. Izbor oblasti rada..........................................................................................................4 2.1.2. Ciljevi informacionog sistema..........................................................................................4 2.1.3. Ciljevi softvera...............................................................................................................5 2.2. Snimanje stanja...............................................................................................................6 2.3. Utvrđivanje potpune koncepcije rešenja.....................................................................7 3. OPIS POSTOJEĆEG INFORMACIONOG SISTEMA........................................................7 4. OPIS PREDLOZENOG RESENJA.....................................................................................12 4.1. Koncepcija predloženog rešenja...................................................................................12 5. ZAKLJUČAK......................................................................................................................24 6. LITERATURA.....................................................................................................................25

2

1.

UVOD

Jedna od definicija informacionog sistema je: "Informacioni sistem je skup ljudi i sredstava koji po definisanoj metodologiji i organizaciji obavljaju prikupljanje, obradu i skladištenje podataka i dostavu informacija korisnicima u okviru određene organizacije." Polazeći od ove definicije, osnovna koncepcija seminarskog rada je prikaz postojećeg informacionog sistema uz analizu nedostataka kao i prikaz predloženog novog rešenja osmišljenog pre svega kroz softver. U narednom odeljku biće opisan proces razvoja novog rešenja za informacioni sistem prijemnog odeljenja Banje "Rusande" u Melencima, gde će biti opisani parametri odlučivanja oko konceptualne osnove novog rešenja. U trecem odeljku bice opisan postojeći informacioni sistem, gde je snimanje stanja vršeno u periodu 23.9.2009. do 30.11.2009., a koje u nastavku uzimamo za postojeće stanje, tj. polaznu osnovu za razvoj novog informacionog sistema. U zaključnom odeljku biće opisani planovi daljeg razvoja ovog informacionog sistema. Na kraju uvoda treba da spomenemo konvencije koje važe za ovaj seminarski rad po pitanju upotrebljene terminologije:

1. 2. 3. 4. 5.

7. 8. 9.

Specijalna bolnica (Ustanova, Banja) Prijemno odeljenje Ustanove (Odeljenje) Prijemno-Ambulantno-dijagnostička služba ustanove (Služba) dijagram objekti-veze-obeležja (DOV, ERA dijagram, EER dijagram ) obrada, skladištenje, memorisanje i distribuiranje podataka i informacija (manipulacija podacima) 6. neko drugo odeljenje Ustanove ili ustanova izvan Banje (Entitet) standardizovan formalizovani dokument koji predstavlja nosioca podataka pri komunikaciji odeljenja sa drugim entitetima (formular) materijalni i nematerijalni nosioci informacija sredstva za njihovu obradu, distribuciju i skladištenje (sredstva u informacjonom sistemu) usmena saopštenja, saopštenja telefonom i svaki ostaii vid znanja i informacija koji nije prisutan u materijalnom obliku (nematerijalni nosioci podataka) 10.formalizovana dokumenta, neformalna dokumenta, zapisi na disketama (materijalne nosioce informacija) 11.papirni nosioci informacija, a tu spadaju pojedinačni dokumenti u vidu lista ili spojeni listovi, kao knjige za evidenciju : registri, protokoli... (dokument)

3

2. OPIS PROCESA RAZVOJA NOVOG INFORMACIONOG SISTEMA
2.1. Utvrđivanje globalne koncepcije rešenja

2.1.1. Izbor oblasti rada
U našoj zemlji primena informatičkih tehnologija za podršku delatnosti zdravstva se svela na podršku funkcijama pratećih delatnosti (kadrovi, zarade, materijalno i finansijsko knjigovodstvo i si.). Informatička podrška obavljanju ovih funkcija se već izvestan period razvija i ne predstavlja nikakvu specificnost za zdravstvo. Međutim, oblast osnovne delatnosti zdravstva je specifična i kompleksna. Ipak, činjenica da Sistem zdravstva naše zemlje, gde pripadaju sve zdravstvene ustanove u Srbiji, nema jedinstvenu i sveobuhvatnu koncepciju ni realizaciju informacionog sistema koji bi se zasnivao na upotrebi računara i računarskih mreža bio je osnovni razlog za izbor ove oblasti ljudskog rada kao semanticke osnove za naš seminarski rad. U okviru oblasti zdravstva, predmet našeg interesovanja vezan je upravo za oblast osnovne delatnosti tj. rad prijemno-ambulantno-dijagnostičke službe Specijalne bolnice za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Rusanda", Melenci, što znači: prijemno odeljenje, prijemna ambulanta i statistika. Namera nam je bila da damo jedno idejno rešenje, a koje nam može biti osnova za neka buduća sveobuhvatnija rešenja. Paralelno sa globalnim aktivnostima na izgradnji Informacionog sistema zdravstva i svesni činjenice da koncepcija nije utvrđena u trenutku kada dajemo svoje rešenje za informacioni sistem podsistema informacionog sistema zdravstva, odlučili smo se da svoje rešenje zasnujemo na vlastitim konceptualnim osnovama, koje su opisane kroz ciljeve informacionog sistema.

2.1.2. Ciljevi informacionog sistema
Informacioni sistem je, dakle, sistem čiji su elementi: ljudi, sredstva (SOFTVER, Hardver), metodologija i organizacija. Ovi elementi su usko povezani, tako da projektovanje informacionih sistema mora da obuhvati sve elemente. Pri tome smo za osnovnu koncepciju utvrdili sledeće:

a) Koncepcija softvera treba da je takva da omogućuje dalji razvoj softvera u
skladu sa postojećom reformom zdravstva. Dakle, osnovne osobine softvera jesu razvojnost i fleksibilnost.

4

b) Koncepcija informacionog sistema koji smo uradili kao osnova podrazumeva
da naš informacioni sistem ne menja metodologiju rada na prijemnom odeljenju, nego da je u potpunosti podržava, ali uz osobinu fleksibilnosti, tj. mogućnost podešavanja sistema u skladu sa izmenama u metodologiji rada.

c) Koncepcija informacionog sistema koju smo utvrdili podrazumeva da naš
informacioni sistem ne menja internu organizaciju rada u Banji "Rusanda", što se prvenstveno odnosi na tokove podataka i procese obrade podataka u pojedinim organizacionim jedinicama Banje - raspored i vrsta aktivnosti se poštuju i naš informacioni sistem to u potpunosti podržava, sa mogućnostima izmene.

d) To se takođe odnosi i na kadrovski deo ovog odeljenja. Ovaj segment
smatramo delom kadrovske politike ustanove. Ono što je bitno u informacionom sistemu koji predlažemo je softver koji treba da zameni ljudski potencijal u obavljanju zamornih i obimnih aktivnosti u oblasti obrade, skladištenja i dostavljanja informacija.

e) Sredstva koja čine informacioni sistem su softver i hardver i oni čine
nerazdvojivu celinu. Koncepcija koju smo utvrdili zasniva se na primeni automatizacije poslova pri manipulisanju podacima, dakle nivo automatske obrade podataka. Softver predstavlja aplikaciju koja zasniva procese na radu sa bazama podataka.

2.1.3. Ciljevi softvera
1. Razvojnost - da ima mogućnost nadogradnje zahvaljujući internim
mehanizmima i celokupnoj koncepciji.

2. Funkcionalnost - pokriva sve bitne funkcije, upotrebljiv je za rešenja
konkretnih svakodnevnih informacionih potreba na odeljenju.

3. Fleksibilnost - podržava promene u internoj organizaciji i metodologiji rada na
prijemnom odeljenju, podržava globalne promene informacionog sistema zdravstva, sve semantičke veze i podaci mogu da se menjaju.

4. Ekonomičnost - ušteda vremena, prostora i ljudskog potencijala. 5. Efikasnost - lak je za korišćenje, poštuje navike i znanja osoblja, tj. zahteva
minimum napora za učenje.

6. Adekvatnost - pokriva postojeće informacione potrebe i poštuje postojeće
propise i postojeće formulare.

5

7. Pouzdanost - funkcionisanje aplikacije je u potpunosti zavisno od upravljačkih
aktivnosti korisnika.

6

2.2. Snimanje stanja
Snimanje stanja obavljeno je u periodu od 23.9.2009. do 30.11.2009. tako da će se u nastavku pod pojmovima "sadašnje", "trenutno" i si. podrazumevati stanje koje je utvrđeno u tome periodu. Snimanje se sastojalo od sledećih aktivnosti:

1) Upoznavanje uprave i osoblja sa globalnom koncepcijom informacionog
sistema Upravi Banje i osoblju Odeljenja je saopštena globalna koncepcija informacionog sistema, sa posebnim osvrtom na ciljeve softvera posebno. Takođe su utvrđene uzajamne obaveze prilikom prikupljanja podataka (snimanje stanja) i vremenski plan aktivnosti.

2) Prikupljanje podataka bitnih za razvoj
Prikupljanje podataka je vršeno u oblasti: – prikupljanja dokumenata – intervjuisanje osoblja – snimanje procesa rada na prijemnom odeljenju Ove aktivnosti su vršene nesekvencionalno, jer su povezane i zato istovremene. Pitanja u intervjuisanju i oblast posmatranja u snimanju su sledeće:

• •

o komunikaciji sa ostalim odeljenjima Banje i sa drugim ustanovama o procesu obrade podataka:

a) tokovi podataka (koji entiteti su u vezi, putem kojih
dokumenata, frekvencija ) b) procesi obrade (način popunjavanja dokumenata), c) domen vrednosti za svako obeležje iz dokumenta...

• •

predlozi poboljšanja rada na odeljenju formalna i semantička ograničenja : zakoni, pravilnici, interni limiti u vezi prijema i zbrinjavanja bolesnika,...

semantičke veze medu podacima (npr. veza : dijagnoze -> terapije)

3) Sređivanje prikupljenog materijala • •
izdvajanje bitnih dokumenata izdvajanje bitnih podataka u dokumentima

7

• • • •

stvaranje neredudantnog skupa svih obeležja, uz otklanjanje sinonima i

homonima stvaranje semantičkih celina iz skupa obeležja i stvaranje pred-tabelal buduće baze podataka uspostavljanje relacija između pred-tabela1 uz utvrđivanje jedinstvenih obeležja i stvaranje pred-tabela2 buduće baze podataka utvrdivanje domena za svako obeležje i definisanje novih domena (kao tip podatka) koji će se koristiti u programu, a koji predstavlja domen vrednosti za vise obeležja iz skupa svih obeležja buduće baze podataka

2.3. Utvrđivanje potpune koncepcije rešenja
Potpuna koncepcija rešenja podrazumeva detaljno utvrđenu osnovu za projektovanje rešenja. Ova potpuna koncepcija rešenja nastala je kao presek izmedu globalne koncepcije i ciljeva informacionog sistema sa ograničenjima i zahtevima koji su utvrdeni nakon snimanja stanja.

3. OPIS POSTOJEĆEG INFORMACIONOG SISTEMA
Ako pođemo od definicije date u uvodnom odeljku, potrebno je opisati stanje sredstava, metodologiju i organizaciju, kao i kadrove na prijemnom odeljenju Banje "Rusande". Sve ove podatke dobili smo u procesu snimanja stanja koji je opisan u drugom odeljku, a čije rezultate prikazujemo ovde. Pođimo najpre od naziva organizacije. U naslovu ovog seminarskog rada upotrebljeno je: Banja "Rusanda". Zapravo, ovaj naziv odgovara tradicionalnom nazivu za geografsku lokaciju lečilišta koje je smešteno kraj jezera Rusanda u Melencima i koje ima dugu tradiciju u radu, već 130 godina je prošlo od osnivanja ustanove. Naziv ustanove se menjao tokom godina, a sadašnji puni naziv je: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RUSANDA" -MELENCI. Iz samog naziva se može zaključiti da je osnovna funkcija ustanove medicinski teretman i zbrinjavanje bolesnika, dok bi iz naziva Banja "Rusanda" moglo da se zaključi da je osnovna namena rekreacija uz rehabilitaciju. Eventualnu zabunu rešava informacija da je trenutno najveci broj korisnika usluga zapravo bolesnički smešten uz adekvatnu negu, dok je ipak izvestan broj kreveta rezervisan za hotelski smeštaj tzv. rekreativaca. Dakle, na prijemnom odeljenju su prisutne dve osnovne kategorije korisnika usluga pacijenti i rekreativci. Na osnovu važećeg pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u ustanovi, ovo odeljenje pripada ambulantno-prijemnoj-dijagnostičkoj službi u okviru medecinskog sektora. Radna mesta na ovom odeljenju koja su predvidena

8

pravilnikom su: administrativni radnik, blagajnik-statističar, medecinska sestra, telefonista. Iz analize njihovih zaduženja, koja su predvidena pravilnikom, saznajemo obim poslova iz kojih izdvajamo sve one koji su vezani za manipulaciju podacima. Takođe, iz pravilnika saznajemo i ostala radna mesta i odeljenja sa kojima prijemno odeljenje komunicira. Od sredstava u postojećem informacionom sistemu pronalazimo nematerjalne nosioce informacija kao što su usmena saopštenja (o dnevnom broju pacijenata na stecionaru, o planu otpusta, rezervisanje mesta, obaveštavanje o početku leženja, itd.), zatim materijalne nosioce informacija: formulari (uputi, mesečni i tromesečni izveštaji, istorija bolesti, bolesnički karton, statistički listić tj. list rehabilitacije, terapijski karton, karton ishrane itd.), neformalna dokumenta (komparativni izveštaj, neformalni listić za za prijem privatno osiguranih itd.), dok se zapisi na disketama ne primenjuju. Od uredaja koji su prisutni su: telefoni, stoni kaukulator i računar. Na računaru je prisutan softver rađen u FOXBASE+ programskom jeziku, gde je "pokrivena" samo evidencija opštih (nemedicinskih) podataka o pacijentima i štampanje matičnog lista sa listićem rehabilitacije. Pretpostavljamo da je ovaj softver na nivou AOP - datotečka organizacija podataka. Naš softver, kao novo rešenje neće se zasnivati na nadogradivanju postojedeg sistema prvenstveno iz sledećih razloga :

• • • •

naša koncepcija je BAZA PODATAKA kao organizacija podataka, a ne datoteka naredbe FOXBASE+ i novijih softverskih alata nisu kompatibilni naše rešenje je originalno i smatramo nedopustivim je korišćenje tuđih ideja organizacija podataka u tabelama koju predlažemo zahteva i vlastite forme za ažuriranje i izveštaj, dakle, nudimo jedinstven, koherentan i celovit sistem

Rešenje koje nudimo pokriva sve aktivnosti u vezi sa obradom podataka koje se vrše na prijemnom odeljenju, a to podrazumeva pre svega statističke obračune i izveštaje, prijem i otpust pacijenata i rekreativaca kao i različite upite nad bazom podataka. Samo prisustvo neformalnih nosilaca podataka, kao i nematerijalnih nosilaca podataka smatramo nedopustivim i zato predlažemo rešenje koje ih formalizuje. Metodologija manipulisanja podacima zasniva se na zakonima i propisima utvrdenih aktivnosti i to:

1. 2. 3.

pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta medunarodna klasifikacija bolesti 10. Verzija (MKB -10) formalizovanim dokumentima koji su nosioci tokova podataka izmedu odeljenja i spoljnjih organizacija.

9

Postupci metodologije manipulisanja podacima uglavnom (izuzev evidencije pacijenata) su manuelni. Nedostatak ovih postupaka je: višestruko prepisivanje istih podataka, duga i zamorna izračunavanja, mogućnost greške, itd. Informacije koje smo dobili tokom snimanja stanja kao i detaljni prikaz procesa (prethodno spomenuti poslovi i aktivnosti pri manipulisanju podacima) i tokova podataka (prethodno spomenuta komunikacija odeljenja sa drugim entitetima) dati su u obliku dijagrama kao preglednijeg načina za opis stanja.

10

Slika 1. Infirmacioni sistem prijemnog odeljenja

11

dokumentazazdravstvenu dokumenta zafakturisanje terapijski zapacijentu dokumenta od za fond dokuentaupravu dokumenta pacijenta uputterapije arton za zavod karton zavod IS dokumenta paviljonu zavod paviljoni specijalistička fakturisanje pacijent uprava fondovi

p ri je m n o g o de lj e nj a

ambulana zaštitu

12

13

Slika 2. Ambulantni prijem

14

15

zdravstvena oknjižica mesečnibrojnobroju komparativniza dnevnoformuarkarton istorija bolestiizveštaj mesečni izveštaj potvrda lista stanje zdravstvena list zavod uputterapije ličnauput lista otpusna karton terapijski lista uputterapijski izveštaj otpustna telegram izveštaj rehabilitacije uput izveštaj + karta lična otpusta specijalistička usluga arhiva karta fakturisanje pacijent fondovi aotpustnaizveštaj splanformularknjižica muprava tpaviljoni

ambulanta ambulana azdravstvenu bc u ilo zaštitu a a rt n ni pr p irjie je m m 1. 2.

16

17

Slika 3. Informacioni sistem prijemnog odeljenja
komp + formular pot istorija bolesti otpzavod za ist pacijent pla lisuput bolestsi izv prijema re mesečni mes ot te up zd pl dn izterapijebolesnika ist tel me lič k u ot uput otpusna istorija paviljonilista upravalista rezervacije komparativni fakturisanje registar formular otpusna specijalistička fond + uprava izveštaj sa 2. 3. arativ ut+ ešt orij seč or ra pu na ev eg ečni gi us ra a z vr o v p ut t n zdravstvenu O P otu ambulanta er re ija izveštaj pijniizveštaj for m st ut ka vs no da izve na n ra e u st aj a + ni šta mu zaštitu bol izveš ar rta ot št for list na izv v br h p + b s tv m štaj r t est mu nja ojn artaj list fo en lar aj ol ki ešt p a b n a p e ati cij bil ol lar u a e ki raj a o g l sta ita sti knj lis ar št m v e u nje cij ta ni ul iži a s o s e ar ca nj iz ni e n d a v kt e a št aj

1.

P r iSe a t i s t i k a 4. j t m

4.

OPIS PREDLOZENOG RESENJA
19

4.1.

Koncepcija predloženog rešenja

1. Pošto

ovo odeljenje pripada ambulantno-prijemno-dijagnostičkoj službi Ustanove i uvidevši usku povezanost njegovih organizacionih jedinica, utvrdili smo kao cilj razvoj sledećih podsistema u okviru ove službe: prijemno odeljenje, prijemna ambulanta i statistika.

2. Dakle, na prijemnom odeljenju su prisutne dve osnovne kategorije
korisnika usluga - pacijenti i rekreativci. Jedna od stavki našeg rešenja predviđa evidenciju i statistiku svih kategorija korisnika usluga u ovoj ustanovi na jednom mestu, tj. na prijemnom odeljenju. 3. Realizacija ciljeva softvera : Ekonomičnost se ogleda u ušteda vremena (statistički proračuni su podržani našim rešenjem softvera), prostora(arhiviranje podataka na cdovima, umesto na papirima u arhivi) i novca.

Funkcionalnost se sastoji u softverskoj podršci svim procesima na prijemnom odeljenju, bez višestrukog unosa podataka, uz minimum redudantnosti podataka i sa mogućnošću povezivanja sa ostalim entitetima. Efikasnost se sastoji u tako postavljenom rešenju koje je lako i jednostavno za korišćenje i ne zahteva specijalizovanog korisnika, već ga mogu koristiti informatički needukovani korisnici uz minimalnu obuku, upotreba tastera na tastaturi je u skladu sa njihovim uobičajenim funkcijama, oblik formulara zadržava se i na ekranu, podaci koji se unose istog su oblika kao i na formularima. Fleksibilnost se ogleda u mogućnosti ažuriranja semantičkih tabela bez izmene izvornog koda, zatim način na koji su realizovani upiti nad bazama podataka itd.

• Adekvatnost prikazujemo kroz usaglašenost sa standardima, zakonskim i
drugim propisima, zatim sa sistemiina službenog šifriranja i tabela za šifriranje, MKB(IO).

• Pouzdanost se rešava kako na planu zaštite programa i podataka tako i na
planu kontrole unosa, pristupa podacima, "backupa", očuvanja integriteta podataka i dr.

20

4. Nematerijalni nosioci podataka su dovedeni na minimum, tako da je time
delimično rešeno pitanje verodostojnosti i pouzdanosti usmenih saopštenja informacija. 5. U osnovi, metodologija i organizacija rada u Službi ostaju nepromenjeni. U cilju minimalne redundanse podataka osmišljena je baza podataka sa sledećom osnovnom organizacijom tabela:

2.

Dakle, osnovna ideja koja menja dosadašnju organizaciju rada je: 1. uvođenje lokalne mreže deo lokalne mreže koji se odnosi na prijemno-ambulantno-dijagnostičku službu sastojao bi se od najmanje tri računara i to:

a) računar na prijavnici koji bi evidentirao opšte (nemedicinske) podatke
pacijenata, pratilaca i rekreativaca,

b) računar u ambulanti, koji bi služio za evidenciju pregleda pacijenata, dakle
medicinskih podataka i taj računar bi koristila medicinska sestra ili lekar prijemne ambulante,

c) računar na samom prijemnom odeljenju gde bi se izvršavali poslovi
statističkih proračuna, rezervisanja mesta i evidencija podataka o zauzeću kapaciteta, dakle računar gde bi se objedinjavali podaci iz pojedinih čvorova.

21

Međutim, ostaje da se u nekom od narednih rešenja realizuje mrežni softver koji će realizovati tu ideju. Osnova za tu ideju je ipak realizovana kroz koncepciju baze podataka. Koncepcija baze podataka prikazana je dijagramom koji je prikazan u nastavku, a za koje važe sledeće napomene:

Dijagram sistema se sastoji od poddijagrama (tzv. Podmodela ) koji zbog obima podataka na dijagramima nisu mogli biti odštampani na jednom A4 listu papira, a za koje je uspešno izvršena logička, sintaksna i semantička integracija u skladu sa principima izrade dijagrama. Zato dijagram prikazujemo kroz njegove podmodele. Dijagrami sadrže samo objekte i odgovarajuće veze, kako bi bili što pregledniji. Objekti na dijagramu predstavljaju zapravo tabele u bazi podataka i njihove relacije, sa prikazom pravila referencijalnog integriteta.

22

S

Slika 4. Dijagram zavisnosti
osoba

rekreativac

pacijent

radnik

lekar

administrativn i radnik

pac_na_stac

pacijent_amb

pacijent_pregled

zauzimanje rezervacija osoba kontakta

paviljon

23

odgovara soba

tip sobe

Slika 5. Informacioni sistem prijemnog odeljenja

korisnik usluga

podaci o pacijentu

pratilac

odelenje fakturisanja

podaci o pratiocu

dokumenta za fond

IS prijemnog odelenja

mesečni izveštaj dokumenta za upravu parametri

fond
stacionarni uput dokumenta za zavod ambulantni uput

uprava

zavod za zdravstvenu zaštitu

specijalistička ambulanta

24

Slika 6. Protok podataka na prijemnom odeljenju
korisnik usluga specijalistička ambulanta korisnik usluga

pratilac

podaci o rekreativcima podaci o pacijentu

podaci o pratiocu

stacionarni uput ambulantni uput

obrada-pacijenti 1.

podaci o pacijentu

baza banja

podaci o rekreativcima

obrada-rekreativci 2.

uprava

parametri

obrada-opšti podaci 3.

opšti podaci

parametri opšti podaci

arhiva

25

Slika 7. Protok podataka za pacijente

evidencija pacijenta 1.

evidencija pratilaca 2.

lekarski pregled pacijenta 3.

podaci o pratiocu

opšti podaci o pacijentu

podaci o pregledu

baza banja

ambulantni podaci stacionarni podaci

podaci za statistiku

ambulantno lečenje pacijenta 4.

stacionarno lečenje pacijenta 5.
dokumenta za upravu dokumenta za zavod

sumarna statistika 6.

dokumenta za fond

uprava

zavod za zdravstvenu zaštitu

fond

26

Slika 8. Protok podataka za rekreativce
evidencija rekreativca 1.

lekarski pregled rekreativca 2.

podaci o rekreativcima

podaci o lekarskom pregledu

baza banja

podaci za statistiku

statistika rekreativaca 3.

dokumenta za arhivu

arhiva

27

Slika 9. Protok podataka opštih procesa

postavljanje parametara 1.

postavljanje upita 2.

parameti

upiti

parameti

uprava

baza banja

podaci za arhivu

statistika rekreativaca 3.

podaci za arhivu

arhiva

28

Slika 10. Protok podataka za ambuulantno lečenje

ambulantni prijem 2.

ambulantni otpust 3.

podaci o prijemu podaci za prijem

datum otpusta podaci za otpust

specijalistička ambulanta
ambulantni uput ambulantni uput

baza banja

podaci za statistiku podaci o produžavanju podaci za produžavanje

ambulantni uputi 1.

ambulanta produžavanje 4.

ambulantna statistika 5.

dokumenta za arhivu

arhiva

29

Slika 11. Protok podataka za stacionarno lečenje pacijenta
arhiva

dokumenta za arhivu

stacionarni uputi 1.

stacionarna statistika 7.

stacionarni otpust 6.

podaci za statistiku

podaci o uputu stacionarni uput

podaci za otpust datum otpusta

specijalistička ambulanta
podaci od prijemu

baza banja

podaci za prijem

stacionarni prijem 5.

podaci o rezervacijama podaci o produženju

podaci za potvrdu

rezervisanje mesta 2.

stacionar-produžavanje boravka 3.

izdavanje potvrda 4.

30

U aplikaciji koja koristi bazu podataka zastupljene su operacije kaskadnog brisanja i ažuriranja nad tabelama u bazi podataka, u cilju očuvanja referencijalnog integriteta. Način kako su modelirani procesi u sistemu ilustruju DTP (dijagrami tokova podataka) za predloženo novo rešenje, prikazani u nastavku. Neophodno je napomenuti sledeće :

Podproces nekog nivoa dekompozicije odgovara podmeniju ili stavki nekog menija na formama za prikaz izbora aktivnosti. Na dijagramu najvišeg nivoa dekompozicije prikazani su kao podprocesi pojedini programski moduli. Konkretno, jedan takav podproces odgovara skupu aktivnosti koje se mogu odvijati nad uglavnom jednom tabelom baze podataka tj. prosečnom skupu aktivnosti koje se mogu odvijati na jednoj formi aplikacije.

31

5. ZAKLJUČAK

Svesni smo da softver tek treba da prode kroz dug period testiranja u samoj Ustanovi gde će se utvrditi da li je zamisao i realizacija bili adekvatni i stvarno korisni. Smatramo da će naš rad doživeti zadovoljenje tek kada u ustanovi bude realizovana ideja o lokalnoj mreži. Koncepciju baze podataka smatramo dobrom osnovom za dalju nadogradnju, pa i ako još aplikacija koja je koristi nije mrežni softver, već celina sastavljena od pojedinih delova budućeg mrečnog softvera, planiramo u nekoj skorijoj budućnosti posvetiti pažnju i realizaciji tog dela.

32

6. LITERATURA
1. Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Specijalnoj bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 2. 3.
4. 5. "Rusanda", Melenci, majl996. Slobodan Trifković: Visual Basic 4.0, baze podataka, Institut za nuklearnr nauke "Vinča"Beograd, 1995. Milovan Obradović: YUBIS, softver za podršku rada stacionarnih zdravstvenih ustanova, "Info", Beograd, 6/96 Uputstvo za korišćenje "case" alata Artist , Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 1996. Dragan Mihajlović: Informacioni sistemi, Novi Sad, 1993.

33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful