You are on page 1of 6

Banghay Aralin

Inihanda ni: Mabel de las Alas BSED-III
I. Mga Layunin
Sa loob ng 60 minuto ay inaasahan ang mga mag-aaral sa ikalawang taon na:
1. Naipapaliwanag ang matatalinhagang salita sa akdang babasahin.
2. Natutukoy ang namamayaning damdami sa akda.
3. Naiuugnay ang mga kaalamang nakapaloob sa akda batay sa kasalukuyang lagay n gating
lipunan.
4. Naipapahayag abf aral at mensahe na nais ipabatid ng manunulat.
II.

Paksang Aralin

A. Genre: Maikling Kwentong Tagalog batay sa Teoryang Realismo
B. Paksa: Mabangis na Lungsod ni Efren Abueg
C. Sanggunian: FILIPINO_ HS.COM. IV pp. 342-349
D. Kagamitang Panturo: prezi, biswal na panturo,
E. Halagang Pangkatauhan: “Tayo ay nilikha ng Diyos nang may kalayaang gawin ang
nais natin subalit Huwag maging mapang-abauso sa kapwa man o ibang bagay.”
F. Dulog: Deductive Method (ruleg)
II. Gawaing Pampagkatuto
A. Panimula
1. Pagdarasal
2. Pagbati
3. Pagtatala ng liban
B. Paghahanda
1. Pagganyak
Sa dalawang sulok ng silid-aralan ay may limang lobo. Nakapaloob sa bawat lobo ang mga
salitang maaring makahdalang sa talakayan. Ibigsabihin ay mahahati sa dalawang pangkat ang
klase , una-unahan ang mga mag-aaral na iputok ang mga lobo at ilagay ang mga salita sa angkop
na kahulugan nito.

papatusin

nagpupuyos
1.
2.
3.
4.
5.

Madungis
Nag-iinit
Nababakas
Hipo,hawak,tapik
Papatulan

marusing
dumadantay

nakikintal

1963. 1967. 1960. Adong isang pilay na manlilimos na kasakasama ni adong isang kaawa-awang batang manlilinos sa may harap ng simbahan ng Quiapo Aling Bebeng Bruno mapagsamantalang tao na kumukuha sa mga pera na naiipon ng mga manlilimos 4. MANUNULAT Isang nobelista. Paglalahad ng pamagat ng akda. Pagpapakilala sa mga tauhan ng akda sa pamamagitan ng Character Chart.C. . Pagpapakilala sa may-akda ng maikling kwento sa pamamagitan ng Concept Map. Kinilala ang kanyang kakayahan sa pagsulat ng maiikling kuwento sa pagkakaloob sa kanya ng anim na Taunang Gawad Carlos Palanca (1959. Mga Agos sa Disyerto (edisyong 1965. 1964. editor at bumuo ng mga antolohiyang gaya ngMga Piling Akda ng KADIPAN (1964). 2. 1974. mananaysay. at krititiko. kuwentista. Ipinanganak sa Tanzan. Paglalahad 1. Cavite. at 1993). Pagpapakita ng prezi ng nilalaman ng akda (Unang Plano) o masining na pagkukuwento ng nilalaman sa tulong ng Flow chart at larawan ng mahahalagang pangyayari (Ikalawang Plano). at 1974) 3.

Nabubuhay si Adong dahil sa simbahan ng Qiuapo. Isa-isahin ang mga tauhan batay sa lakas sa lipunan. Isasagawa ang gawain na nakaatang sa harap ng klase sa loob ng tatlong minuto. Ibigay ang makabagbagdamdaming tagpo sa kwento. Paglalapat Ipapangkat ang klase sa tatlong grupo. Tumakas si Adong subalit naabutan pagkatapos ay ginulpi at kinuha ang mga bagol. Pipili ang isa sa kanilang miyembro ng mabangis na hayop.. Bawat tamang sagot ay makatanggap ng “Win it Dow it” na premyo. Isalaysay ang pangyayaring tumakas at nagulpi si Adong. D. Sandaling napawi ang kanyang pighati dahil sa naipong mga barya. 2. Itinatawid niya ang kanyang maghapon sa panlilimos. Humiyaw si Aling Bebang upang ipabatid ang pagdating ni Bruno. Maari bang masabing ganoon na ang kalagaya ng mga lungsod?Patunayan. E. 3. Pagpapahalaga Gamit ang pagsusupply ng mga salita sa bintana ng gusali ay sagutin ang tanong sa ibaba. Bakit sinabing ang simbahan ng Qiuapo ang buhay ng pinakamahalagang tauhan? 4. Anong mga damdamin ang namamayani sa akda?Bakit? F. Pagtalakay sa Paksa Itatanong ng guro ang mga sumusunod na katanungan. 1. 5. .

Gumawa ng isang dula-dulaan hinggil sa hirap na dinanas ni Adong.Gumawa ng isang maikling tula tungkol sa buhay ni Adong Magsagawa ng isang maikling balitaan o newscasting hinggil sa pinakakasukdulan ng kwento. Bumuo ng mensahe tungkol sa nabasang akda. BATAYAN SA PAGMAMARKA KRAYTERYA KAPURI-PURI MAHUSAY KAILANGAN PA NG PAGHAHANDA Pagsunod sa nakatakdang panuto Lahat ng miyembro ng grupo ay nakasunod sa nakatakdang panuto May isa o dalawang miyembro ng grupo na hindi nakasunod sa nakatakdang panuto 4 Kalahati ng populasyon ng grupo ay hindi nakasunod sa nakatakdang panuto 3 Nailahad ng may malalim na pagkaunawa ngunit walang kaayusan ang iniatang na gawain Walang kaayusan at malalim na pagkaunawa sa iniatang na gawain 4 3 5 Pagkakalahad ng iniatang na gawain Nailahad ng may kaayusan at may malalim na pagkakaunawa sa iniatang na gawain 5 .

Emosyon Akmang-akma ang emosyon ng lahat ng miyembro ng grupo May dalawa o tatlong miyembro ng grupo ay hindi kinakitaan ng nararapat na emosyon 4 Kalahati ng populasyon ng grupo ay hindi kinakitaan ng nararapat na emosyon 3 Isa o dalawa lamang ang nakilahok sa gawain 5 May isa o dalawang miyembro ng grupo ay hindi aktibong nakilahok sa gawain 4 20 16 12 5 Kolaborasyon ng grupo KABUUAN Lahat ng miyembro ay aktibong nakilahok sa gawain 3 Interpretasyon: 12 puntos------------. Ano ang gagawin mo? A. malimit kang mag-isa sapagkat wala ka pang kaibigan. Pook rural dahil simple lamang at walang gulo C.80% 13-15 puntos---------. Hindi sapagkat hindi naman ikaw ang inaaway B. 1. Tuwing reses ay kinukuha ng iyong kamag-aaral ang baon mong pagkain ng sapilitan.85% 16 puntos-------------. Mahilig makipag-away ang isa sa iyong mga kaklse. Oo sapagkat hindi niya kakayanin ng mag-isa lamang 3. Pook rural dahil madumi ang hangin sa lungsod B. Ikaw ay bagong mag-aaralsa pinapasukan mong paaralan. Magsasabi sa guro ng mga ginagawa sa kanya ng kamag-aaral C.87% 17-19 puntos-----------97% 20 puntos---------------100% G. Magagalit sa at makikipag-away na lamang D. Bilugan ang titik ng pinakaangkop na sagot. Wala sa nabanggit . Pagtataya Basahin at unawain ang bawat sitwasyong ipinahahayag. Hindi sapagkat buhay niya iyon at wala akong pakialam C. Saan mo mas nanaising tumira sa ppok rural o pook urban? A. Oo dahil ang aking gagawin ay hindi lamang para sa kaayusan ng lahat kung hindi maging sa kanyang sarili D. bilang isang president ng inyong grupo ay nararapat bang magsumbong sa inyong guro?Bakit?? A. Pook urban dahil madaming nabibiling high tech gadgets D. Iiyak at pupunta sa isang sulok ng silid-aralan 2. Hindi na papasok ng dahil natatakot sa kaklase B.

Oo dahil maaring hindi pa sila kumakain at wala silang magamit na damit D. Pamagat: Mga Kahinaan b. araw-araw ay hindi sila pumapalya. Susundin ko ang kanyang sinabi dahil ayaw ko ng gulo B. hakbangin upang matupad ang adhikain . Dumating ang tanghalian at hinitay ka niya at pinagbantaan na huwag magsusumbong. di-bababa sa 100 na salita d. Kung ganito ang lagi mongnakikita ay magbibigay ka pa rin ba ng salapi? A. Nakita mo ang pandarayang ginawa ng isa mong kaklase sa inyong pagsusulit. Sasabihin ko pa din sa aming guro para mapuri ako C. Kakausapin ko ang aking guro hinggil sa pandaraya at pambabantang nangyari D. Ano ang gagawin mo?. tatlo hanggang limang talataan c. Kalat na kalat na dito s atin ang mga bata at matatandang manlilimos. Hinid dahil nananakit sila IV. Kasunduan Sumulat ng isang pagpaplano para sa sarili sa isang malinis na papel. Oo dahil madami silangmagkakapatid B. Isaalang-alang ang mga sumusunod na pamantayan: a. pokus sa hinaharap f. Hindi na lamang dahil namimihasa sila C. A. Ikukwento ko sa aking mag magulang 5.4.