Francouzský manuál pro budování polních opevnění z roku 1909 –

obrazová příloha

V této práci jsou zveřejněny obrázky, které doprovází text ve francouzské příručce o
opevnění (polním i permanentním), vydané v roce 1909 (podrobněji viz. „Prameny a použitá
literatura“). Autoři do své práce zařadili také příklady ruských a německých polních opevnění.
Pokud tedy není v popisu obrázku uvedeno jinak, jedná se vždy o výkresy související s budováním
polních opevnění francouzskou armádou.

Obr. 1: Ženijní náčiní

Obr. 2: Zákop pro střelbu vsedě

Obr. 3: Zákop pro střelbu vkleče

Obr. 4: Zákop pro střelbu vestoje

Obr. 5: Jednotlivé fáze budování střeleckého zákopu

Obr. 6: Hloubení postavení pro ležící střelce

Obr. 7: Vedení střelby ze zákopu

Obr. 8: Úprava (zesilování) střeleckých zákopů

Obr. 9: Profily německých zákopů (zleva: zákop pro střelbu vkleče, zákop pro střelbu vestoje – bez
předprsně)

Obr. 10: Profily německých zákopů (zleva: zákop pro střelbu vestoje – s předprsní, zákop pro
střelbu vestoje – ve středně soudržném podloží)

Obr. 11: Profily německých zákopů (zleva: zákop pro střelbu vestoje – v nesoudržném podloží,
zákop pro střelbu vestoje – na skalnatém podloží)

Obr. 12: Profily německých zákopů (zleva: zákop pro střelbu vestoje – se zesílenou předprsní,
zákop pro střelbu vestoje – se střeleckým stupněm)

Obr. 13: Profily německých zákopů (zleva: zákop pro střelbu vestoje – se střeleckým stupněm a
zesílenou předprsní, zákop pro střelbu vestoje – rozšířený)

Obr. 14: Účinky dělostřelecké palby na osádku zákopu

Obr. 15: Účinky dělostřelecké palby na osádku zákopu

Obr. 16: Účinky dělostřelecké palby na osádku zákopu

Obr. 17: Účinky dělostřelecké palby na osádku zákopu

Obr. 18: Střílny (zleva: ze zeminy, z pytlů naplněných horninou)

Obr. 19: Zemní traverza

Obr. 20: Lehké úkryty budované v zákopech

Obr. 21: Zákop nakrytý dřevem a zeminou

Obr. 22: Využití stromořadí k vybudování střeleckého postavení (poražený strom slouží jako
překážka proti pěchotě)

Obr. 23: Obranné postavení na břehu vodního toku

Obr. 24: Obrana příkopu - „kaponiéra“ (příkop je přehrazen dvojitou palisádou)

Obr. 25: Střelecké postavení vybudované podél cesty

Obr. 26: Využití stromořadí k vybudování střeleckého postavení

Obr. 27: Využití nízké zdi jako střeleckého postavení (zemina získaná při hloubení zákopu se
použije k navršení valu před zdí)

Obr. 28: Využití vyšší zdi jako střeleckého postavení (za zdí je navršen banket, ve zdi jsou
proraženy střílny)

Obr. 29: Využití vysoké zdi jako střeleckého postavení (Před zdí je předsunutý příkop, střelci jsou
rozmístěni ve dvou výškových úrovních – spodní řada vede palbu skrz střílny, horní řada, stojící na
dřevěném ochozu vede palbu přes zeď. Ochrana střelců je zvýšena pomocí pytlů naplněných
horninou)

Obr. 30: Střelecké postavení vybudované za železným plotem s kamennou podezdívkou

Obr. 31: Střelecký zákop vybudovaný v lese

Obr. 32: Obranný systém kolem města Brévannes vybudovaný ze Prusko – Francouzské války
(1870 – 1871)

Obr. 33: Řez zákopem vybudovaným na hranici lesa v okolí města Brévannes, během Prusko –
Francouzské války (1870 – 1871)

Obr. 34: Přestavba domu na opěrný bod (řez předsíní)

Obr. 35: Přestavba domu na opěrný bod (řez předsíní z obr. 34)

Obr. 36: Přestavba domu na opěrný bod (využití balkónu jako postavení pro postřelování paty
obvodových zdí)

Obr. 37: Půdorys domu přestavěného na opěrný bod

Obr. 38: Přestavba farmy na opěrný bod

Obr. 39: Barikáda – řez a půdorys (ke stavbě barikády byly použity dlažební kostky, zemina a
dřevěné sudy naplněné zeminou)

Obr. 40: Úprava vesnice na opěrný bod

Obr. 41: Obranná postavení v okolí města le Bourget vybudovaná němci během Prusko –
Francouzské války (1870 – 1871)

Obr. 42: Řez částí opěrného bodu (reduta, luneta,...)

Obr. 43: Řez opěrným bodem s předsunutým příkopem lichoběžníkového profilu (reduta, luneta,...)

Obr. 44: Řez opěrným bodem s předsunutým příkopem trojúhelníkového profilu (reduta, luneta,...)

Obr. 45: Řez opěrným bodem (1884)

Obr. 46: Řez opěrným bodem (1884 – 1893)

Obr. 47: Řez opěrným bodem (1893 – 1906)

Obr. 48: Řez opěrným bodem (počátek 20. století)

Obr. 49: Různé půdorysy opevněných linií

Obr. 50: Palisáda

Obr. 51: Překážka proti pěchotě – stromový zásek (kmen stromu je stále částečně spojen s pařezem)

Obr. 52: Zásek v příkopu (poražené stromy je třeba na místo použití dopravit)

Obr. 53: Drátěná překážka na dřevěných kůlech

Obr. 54: Vlčí jámy

Obr. 55: Zesílení obvodového příkopu fresováním

Obr. 56: Fríský kůň

Obr. 57: Rozsocháč

Obr. 58: Výbušná překážka – fugas

Obr. 59: Výbušná překážka – fugas (zarovnaný s povrchem okolního terénu)

Obr. 60: Výbušná překážka – řada menších fugasů

Obr. 61: Obkládání stěn polních opevnění – gabion

Obr. 62: Obkládání stěn polních opevnění – fašina a košina

Obr. 63: Obkládání stěn polních opevnění (zleva: pomocí gabionů a fašin, pouze pomocí fašin)

Obr. 64: Obkládání stěn polních opevnění – pomocí drnů

Obr. 65: Zemní traverza zesílená gabiony a fašinami

Obr. 66: Řez zemní traverzou

Obr. 67: Řezy dvěma typy německých lehkých úkrytů

Obr. 68: Řezy dvěma typy ruských lehkých úkrytů

Obr. 69: Řezy dvěma typy úkrytů (shora: dvojitý, jednoduchý)

Obr. 70: Řez ruským úkrytem (nakrytý zákop)

Obr. 71: Řezy dvěma typy úkrytů

Obr. 72: Řez částečně nakrytým zákopem (palba je vedena střílnami)

Obr. 73: Řez nakrytým zákopem (palba je vedena střílnami)

Obr. 74: Použití dřevěných sudů a beden k vytvoření výklenků pro uskladnění munice

Obr. 75: Řez muničním úkrytem

Obr. 76: Zákop přestavěný na úkryt pro mužstvo

Obr. 77: Blokhaus

Obr. 78: Podvojná kaponiéra

Obr. 79: Různá řešení ochrany vstupu do opěrného bodu – reduty (shora: traverza, zalomený val,
redan)

Obr. 80: Obrana vstupu do opěrného bodu – reduty pomocí kaponiéry

Obr. 81: Půdorys lunety (1892)

Obr. 82: Půdorys opevněného postavení tvořeného dvěma liniemi zákopů

Obr. 83: Půdorys a příčný řez redutou

Obr. 84: Půdorys a řezy lunetou č. 4 vybudovanou rusy během Rusko – Japonské války u
Nanchamu

Obr. 85: Ochrana před defilováním

Obr. 86: Ochrana před defilováním

Obr. 87: Ochrana před defilováním

Obr. 87: Ochrana před defilováním – traverza vybudovaná v ose reduty

Obr. 88: Řez obléhacím opevněním – paralelou

Obr. 89: Řez a půdorys dělostřeleckého postavení

Obr. 90: Půdorys dělostřeleckého postavení (barbeta)

Obr. 91: Dělostřelecké postavení pro polní kanón

Obr. 92: Dělostřelecké postavení pro polní kanón

Obr. 93: Dělostřelecké postavení pro polní kanón a muniční káru – německé

Obr. 94: Dělostřelecké postavení – německé

Obr. 95: Dělostřelecké postavení – německé

Obr. 96: Polopermanentní pevnostní objekt – reduta

Autor: Ing. Vladimír Polášek
E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz
Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz
Použité prameny a literatura: Manuel de complet de fortification, 1909
Zdroj: http://books.google.com