You are on page 1of 6

3.

BANDING BEZA CIRI-CIRI KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH


(KBSR) DAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

3.1

Pengenalan
Menyedari kepelbagaian aras kebolehan dan potensi diri murid Kurikulum
Sekolah Rendah juga telah dilaksanakan secara berperingakat iaitu dari awal
pembentukan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada 1982 sehinggalah
terbentuknya Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) pada akhir 2010 awal
2011. Pembentukan KSSR ini masih menekankan aspek kepelbagaian murid
sebagaimana KBSR. Namum begitu terdapat beberapa perbezaan antara KSSR
dengan KBSR.

3.2

Persamaan Elemen Dalam KSSR dan KBSR


Persamaan

yang

jelas

terkandung

dalam

pembentukan

KSSR

ialah

pembentukannya selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan


berlandaskan prinsip-prinsip seperti mana yang terdapat dalam KBSR. Antara
persamaan prinsip-prinsip KSSR dan KBSR ialah pendekatan bersepadu,
perkembangan Individu secara menyeluruh, pendidikan seumur hidup, dan
pendidikan yang sama untuk semua murid. Dalam Abu Bakar Nordin et al.
(2003), menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 1996 menyatakan bahawa
Pendidikan

di

Malaysia

ialah

satu

usaha

berterusan

ke

arah

lebih

memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk


melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara. Berdasarkan kepada FPK, matlamat
pendidikan negara dapat ditafsirkan sebagai usaha yang komprehensif dan
berterusan untuk melahirkan individu yang bersahsiah baik, berketerampilan

seterusnya seimbang dan bersepadu dari aspek jasmani, emosi, rohani dan
intelek tanpa mengetepikankepercayaan dan kepatuhan kepada perintah Tuhan.

Pelaksanaan KSSR turut bermatlamatkan yang sama seperti mana


KBSR. Matlamat pendidikan negara dapat dihuraikan sebagai menyediakan dan
memberi peluang pendidikan kepada semua rakyat di negara ini tanpa mengira
kaum dan asal keturunan. Seterusnya ialah memberi peluang kepada rakyat di
negara ini menuntut ilmu sepanjang hayat selaras dengan konsep pendidikan
seumur hidup dan membolehkan mereka melakukan kerja dengan menggunakan
kemahiran yang dipelajari. Pendidikan juga dapat mengembangkan keupayaan
individu dari segi fizikal dan mental yang mana membolehkan seseorang itu
menghayati prinsip Rukun Negara bagi menghasilkan rakyat yang lebih baik,
iaitu rakyat yang taat setia, progresif, patriotik, bertoleransi dan bermoral baik.
Proses pendidikan dapat melengkapi seseorang itu dengan kemahiran
berkomunikasi untuk meningkatkan kefahaman yang positif dan mengeratkan
perhubungan antara satu sama lain. Selain itu, pendidikan dapat menghasilkan
tenaga pekerja yang berpengatehuan dan berkemahiran bagi mempertingkatkan
produktiviti untuk kestabilan politik, sosioekonomi dan budaya. KSSR mahupun
KBSR yang dibentuk mengandungi pengetahuan, kemahiran dan nilai murni
selaras dengan objektif pendidikan kebangsaan.

3.3

Perbezaan Ciri KSSR dan KBSR


Pembentukan KSSR walau bagaimanapun terdapat juga perbezaan dari
beberapa segi berbanding KBSR. Dalam tugasan ini akan dibincangkan satu
persatu ciri-ciri perbezaan KSSR dan KBSR. Antara perbezaan yang didapati
adalah;

3.3.1 Reka Bentuk Kurikulum


Berdasarkan KSSR penggunaan tunjang diperkenal berbeza dengan KSBR iaitu
berasaskan bidang. Terdapat enam aspek tunjang KSSR iaitu;

i.

Komunikasi,

ii.

Kerohanian, sikap dan nilai,

iii.

Kemanusian,

iv.

Perkembangan fizikal dan estetika,

v.

Sains dan teknologi, dan

vi.

Ketrampilan diri.

Manakalan berdasarkan KBSR pula reka bentuk kurikulum berasaskan tiga


bidang iaitu;
i.

Komunikasi,

ii.

Manusia dan alam sekeliling, dan

iii.

Perkembangan diri individu.

3.3.2 Bahan Kurikulum


Perbezaan dari aspek lain pula ialah dari segi bahan kurikulum antara KSSR
dengan KBSR. Dalam pelaksanaan KBSR menggunakan bahan kurikulum
berdasarkan sukatan pelajaran. Bahan kurikulum KBSR ini juga mempunyai
pecahan sukatan pelajaran seperti kandungan pelajaran, hasil dapatan pelajaran
dan cadangan aktiviti pelajaran dan pembelajaran (P&P) dalam kelas yang telah
diselaraskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia di semua sekolah. Berbeza
dengan KSSR yang mana bahan kurikulum berdasarkan dokumen standard
yang mana terbahagi kepada dua iaitu dokumen standard kandungan dan
standard pembelajaran. Selain itu KSSR memperkenalkan bahan kurikulum baru
iaitu modul pengajaran dan modul pembelajaran. Modul ini yang mana
penggunaan tidak menyekatkan kreativiti guru-guru yang mengajar dan tidak
terikat. Modul pengajaran ialah dokumen yang digunakan oleh guru untuk
menyampaikan pengajaran manakala modul pembelajaran pula digunakan oleh
murid untuk mengukuhkan lagi pemahaman terhadap sesuatu isi pembelajaran.
Penggunaan buku teks turut digunakan akan tetapi dengan cara yang berbeza
iaitu KBSR menggunakannya secara linear dan KSSR secara modular.

3.3.3 Kaedah Pentaksiran


Perbezaan lain pula ialah dari segi kaedah pentaksiran. Kaedah pentaksiran
KBSR adalah bersifat sumatif adalah untuk menilai tentang sejauh mana murid
telah menguasai apa yang dipelajari pada akhir satu-satu tempoh pembelajaran,
misalnya peperiksaan akhir tahun, Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil
Penilaian Malaysia (SPM). Berbeza dengan KSSR yang bersifat formatif
berasaskan sekolah adalah bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Dalam
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), pentaksiran formatif berasaskan
sekolah dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan
pencapaian murid dalam pembelajaran. Selain itu, kaedah pentaksiran yang
pelbagai digunakan. Pentaksiran KSSR adalah bersifat autaentik dan holistik.

3.3.4 Kurikulum
Perbezaan yang jelas ialah dari aspek fokus kurikulum KSSR dengan KBSR.
Jika pada peringkat KBSR konsep 3M iaitu membaca, menulis, mengira
ditekankan, namun pada pelaksanaan KSSR, konsep 4M ditekankan iaitu
membaca, menulis, mengira, menaakul. Misalnya mata pelajaran Matematik
turut mengalami perubahan. Penaakulan merupakan asas penting untuk
memahami matematik dengan lebih berkesan dan menjadikan pengertian
tentang matematik lebih bermakna. Penaakulan berupaya mengembangkan
kapasiti pemikiran logikal dan kapasiti pemikiran kritis. Sebagai contoh, untuk
topik pecahan Tahun satu, murid diajar tentang konsep keseluruhan bagi
memastikan mereka memahami tentang konsep separuh dan suku.

3.3.5 Penekanan Elemen


Perbezaan selanjutnya ialah dari segi elemen KBSR dan KSSR. Elemen yang
terdapat dalam KBSR ialah kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK).
Manakala elemen KSSR pula ialah elemen kreativiti dan inovasi, keusahawanan
serta teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Elemen KBSR antaranya
bertujuan untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak
dan mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara

lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah. Berbeza dengan elemen
KSSR iaitu bertujuan memenuhi keperluan murid dalam membangunkan modal
insan yang holistik, berpengetahuan, berfikiran kreatif, kritis dan berinovasi,
berkemahiran

tinggi

serta

berkeperibadian

mulia.

Disamping

itu

memberi

pendedahan awal dan menerapkan berkaitan bidang keusahawaan dalam kalangan


murid.

3.3.6 Peruntukan Masa


Aspek peruntukan masa juga turut mengalami perbezaan yang mana tempoh jam
pengajaran dan pembelajaran (P&P) KSSR adalah lebih panjang pada tahap I iaitu
sebanyak 1380 minit berbanding KBSR iaitu 1350 minit . Jam P&P lebih diutamakan
kepada mata pelajaran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris yang mana kedua-dua
bahasa tersebut merupakan bahasa yang penting. Transformasi ini bertujuan
memberi keselesaan kepada guru-guru agar tidak perlu berasa terburu-buru untuk
menghabiskan sukatan pelajaran seperti mana peruntukan masa KBSR yang lebih
singkat. Hal ini membolahkan muri berasa selesa kerana tidak perlu perlu tertekan
seperti mana peruntukan masa KBSR yang singkat memerlukan penghabiskan
sukatan dengan lebih segera. Jika terdapatnya lebihan masa dalam KSSR, maka
guru-guru boleh memanfaatkan masa tersebut dengan aktiviti yang lebih
menyeronokkan bersama para pelajar dan aktiviti mengulangkaji mata pelajaran
turut boleh dilakukan.

3.3.7 Organisasi Mata Pelajaran


Aspek organisasi mata pelajaran turut mengalami perubahan. Misalnya organisasi
berdasarkan KBSR hanya berasaskan mata pelajaran untuki tahap I dan tahap II
Bahan mata pelajaran ialah berdasarkan sukatan pelajaran dan buku teks. Subjek
asas yang dipelajari dalam KBSR adalah seperti bahasa Malaysia, pendidikan
agama Islam, pendidikan jasmani kokurikulum dan lain-lain. Berbeza pula dengan
organisasi mata pelajaran KSSR yang mana menggunakan modul dan mata
pelajaran yang dipelajari adalah berbeza-beza mengikut tahap I dan tahap II.
Misalnya untuk tahap I mereka perlu mempelajari berdasarkan modul teras asas,

tema dan elektif. Modul Teras Asas terdiri daripada subjek asas seperti Bahasa

Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil (SJKC dan SJKT),
Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesihatan
dan Matematik. Modul Teras Tema pula terdiri daripada subjek Dunia Sains dan
Teknologi, Dunia Seni Visual dan Dunia Muzik. Modul Elektif pula terdiri daripada
bahasa pilihan seperti Bahasa Arab, Bahasa Cina Sekolah Rendah, Bahasa
Tamil Sekolah Rendah, Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun.
Manakala bagi tahap II pula mereka berdasarkan modul komunikasi, modul
komunikasi elektif, modul kerohanian,sikap dan nilai, modul fizikal dan estetika,
modul sains dan teknologi, dan modul kemanusiaan. Bagi Tahap II pula, akan

dilaksanakan pada tahun 2014. Antara subjek yang bakal diperkenalkan ialah
Reka Bentuk dan Teknologi Maklumat dan Sejarah. Manakala subjek sedia ada
termasuklah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil
(SJKC dan SJKT), Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Jasmani, Matematik,
Sains, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral.