1.1.

4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (1 MINGGU)

Mata Pelajaran Tarikh Bil. Pelajar Tema/ Tajuk Sub Tajuk Objektif Pembelajaran (eksplisit) Strategi Pengetahuan Lalu

: Perdagangan : : : : : : : : :

Tingkatan

:

4 Perdagangan 1

20-Feb-09 Masa : 9.00 - 9.40 pagi 40 orang Unsur Perdagangan (i) Maksud Perdagangan (ii) Maksud Perniagaan (i) Pelajar akan dapat menerangkan maksud perdagangan (ii)Pelajar dapat menerangkan maksud perniagaan (iii) Pelajar dapat mengetahui unsure-unsur perdagangan dan jenis-jenis perniagaan Strategi pemusatan guru dan pelajar – Kaedah perbincangan kumpulan

: ( i ) Pelajar mengetahui keperluan dan kehendak ( ii) Pelajar mengetahui konsep perniagaan melalui pengalaman hidup.

Alat Bantu Penerapan Nilai

: Kad manila, Carta aliran, kad imbasan : Rasional, hormat-menghormati dan produktif

Kaedah 1 : Model Objektivitis (Kaedah Pembelajaran Masteri) 15

Langkah/ masa Set induksi 5 minit

Isi Kandungan Mencungkil pengetahuan semasa pelajar.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar 1) Guru menunjukkan beberapa Pelajar cuba memberi jawapan dan gambar penjual dan pembeli maklum balas dengan menjawab soalan kepada pelajar yang dikemukakan guru secara spontan 2) Guru mengaitkan gambar Pelajar membina kumpulan seperti yang dengan tajuk yang akan dipelajari. diarahkan guru 3) Guru meminta pelajar membentuk satu kumpulan untuk setiap aktiviti yang dijalankan.

Strategi/Kaedah ABM/KBKK/ Nilai Strategi: Pemusatan guru dan pelajar Kaedah: Kaedah bersoal jawab ABM: Gambar KBKK: Membuat gambaran dan mengaitkan tentang persekitaran Strategi: Pemusatan guru Kaedah: Penerangan ABM: Kad manila (peta minda) KBKK: Mencirikan

Langkah 1 (15 minit)

Maksud Perdagangan dan maksud perniagaan

1) Guru meminta pelajar duduk 1)Pelajar mendengar dengan teliti. dalam kumpulan masing-masing 2) Pelajar menyalin nota ringkas. 2) Guru menampal peta minda dan 3)Pelajar menyoal. menerangkan dengan lebih jelas tentang maksud perdagangan, perniagaan dan unsur-unsurnya.

3)

Guru

mengaitkan

unsur

16

perdagangan dengan dan kehendak.

keperluan Nilai: Kerjasamadan hormat menghormati 1) Pelajar mendengar dengan teliti dan ketua kumpulan memilih sampul surat. 2) Pelajar berbincang dengan ahli kumpulan dan menjawab soalan yang diberikan. 3) Pelajar membacakan jawapan dan mendengar jawapan daripada kumpulan lain. 4) Pelajar mendengar dan menyoal Strategi: Pemusatan pelajar Kaedah: Pembelajaran Koperatif ABM: Sampul surat berwarna yang mengandungi soalan KBKK: Menjana idea Nilai: Kerjasama kumpulan dan teliti

4) Guru membuka sesi soal jawab untuk setiap kumpulan. Langkah 2 (15 minit) Aktiviti kumpulan 1) Guru menerangkan tentang aktiviti kumpulan. Guru menyediakan 4 sampul surat yang berwarna dan meminta ahli kumpulan memilih sampul surat berkenaan yang mengandungi soalan pada aras-aras tertentu. 2) Guru meminta pelajar berbincang dengan ahli kumpulan tentang jawapan bagi soalan yang telah diberikan. 3) Guru menyuruh pelajar memilih ahli dalam kumpulan untuk membaca jawapan yang dibincangkan.

17

Langkah 3 (5 minit)

Merumuskan topik

1) Guru menyoal beberapa pelajar tentang pelajaran hari ini 2) Guru menerangkan topik pembelajaran hari itu secara ringkas berdasarkan carta unsurunsur perdagangan. 3) Guru mengedarkan lembaran kerja sebagai pengukuhan sebagai kerja rumah.

1) Pelajar menjawab soalan 2) Pelajar mendapat keseluruhan pelajaran.

Strategi: Pemusatan guru Kaedah: Induktif ABM: Carta dan lembaran kerja KBKK: Membuat rumusan, mencirikan

Refleksi : Pelajar telah memberi tumpuan dan kerjasama dengan baik semasa proses P&P dijalankan. Pelajar juga memperolehi 85% pengetahuan berkaitan topik pemilikan perniagaan milikan tunggal dan perkongsian.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (1 MINGGU) 18

Mata Pelajaran Tarikh Bil. Pelajar Tema/ Tajuk Sub Tajuk Objektif Pembelajaran (eksplisit) Strategi Pengetahuan Lalu

: Perdagangan : : : : : : :

Tingkatan

:

4 Perdagangan 1

21-Feb-09 Masa : 10.40 – 12.00 pagi 40 orang Unsur Perdagangan (i) Bantuan Perniagaan- Perbankan, Insurans,Pengangkutan, Pergudangan, Komunikasi, Promosi

(i) Pelajar akan dapat mengelaskan dan mempelajari bantuan-bantuan perniagaan (ii)Pelajar dapat menerangkan kepentingan bantuan perniagaan kepada perniagaan. (iii) )Pelajar dapat mempelajari nilai-nilai seperti amanah, rajin,berdaya usaha dalam menjalankan perniagaan serta : meningkatkan keyakinan diri mereka. : Strategi pemusatan guru dan pelajar – Kaedah Sumbangsaran : ( i ) Pelajar mengetahui maksud perniagaan dan perniagaan ( ii) Pelajar mengetahui fungsi bantuan perniagaan secara umum.

Alat Bantu Penerapan Nilai

: Kertas mahjong, gambar-gambar, lembaran kerja, pen marker. : Rasional, hormat-menghormati, mematuhi peraturan, produktif, berjimat cermat, berdaya usaha, jujur, kerajinan dan amanah.

Kaedah 2: Model Konstruktivis ( Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah)

19

Langkah/ masa Set induksi 5 minit

Isi Kandungan Mencungkil pengetahuan semasa pelajar.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar 1) Guru menunjukkan beberapa gambar bank, logo syarikat insurans, gambar pengangkutan dan telefon. 2) Nama pelajar dipanggil secara rawak untuk menjawab soalan guru. 3)Guru mengaitkan gambar dengan tajuk pelajaran hari ini. . 1) Pelajar cuba memberi jawapan dan maklum balas dengan menjawab soalan yang dikemukakan guru secara spontan 2) Pelajar membina kumpulan seperti yang diarahkan guru

Strategi/Kaedah ABM/KBKK/ Nilai Strategi: Pemusatan guru dan pelajar Kaedah: Kaedah bersoal jawab ABM: Gambar KBKK: Membuat gambaran dan mengaitkan tentang persekitaran Strategi: Pemusatan guru Kaedah: Penerangan ABM: Kertas mahjong KBKK: Mencirikan Menghubungkait Nilai:

Langkah 1 (40 minit)

Bantuan perniagaan

1)Pelajar mendengar dengan teliti. 1) Guru menampal gambar rajah menerangkan dengan lebih jelas 2) Pelajar menyalin nota ringkas. tentang setiap bantuan perniagaan.. 3)Pelajar menyoal. 2) Guru meminta pelajar menulis nota. 3) Guru mengaitkan unsur perdagangan dengan persekitaran pelajar.

20

Kerjasama, rasional, hormat menghormati Langkah 2 (15 minit) Aktiviti kumpulan 1) Guru mengadakan kuiz untuk 1) Setiap ketua kumpulan mengambil menguji kefahaman pelajar tentang kertas soalan yang diedarkan oleh guru bantuan-bantuan perniagaan di dalam kelas. 2) Guru meminta pelajar menjawab soalan kuiz secara berkumpulan. 3) Guru mengedarkan kertas soalan untuk dijawab oleh pelajar. 4) Guru mengutip kertas jawapan setiap kumpulan dan mengedarkan semula kepada kumpulan yang lain untuk disemak. 5) Guru memberikan jawapan yang betul kepada pelajar. 2) Pelajar dilihat duduk dalam kumpulan dan memulakan sesi brainstorming secara berkumpulan. 3) Pelajar menyemak jawapan yang betul yang diberikan oleh guru dan menyerahkan semula kertas soalan kepada guru. Strategi: Pemusatan guru dan pelajar Kaedah: Pembelajaran Koperatif ABM: Lembaran kerja KBKK: Menjana idea Nilai: Usaha, tekun dan kerjasama.

Langkah 3

Membuat

1) Guru membahagikan pelajar

1) Pelajar duduk dalam kumpulan

Strategi:

21

(15 minit)

gambaran mental tentang aktiviti-aktiviti setiap bantuan perniagaan.

kepada 4 kumpulan. 2) Guru meminta pelajar mengaitkan topik bantuan perniagaan dengan aktiviti perniagaan serta contoh-contoh badan awam atau swasta yang terlibat berdasarkan pengalaman yang mereka ketahui. 3) Guru memberikan kertas mahjong kepada setiap kumpulan untuk membuat peta minda. 4) Guru meminta pelajar untuk membentangkan peta minda hasil perbincangan mereka.

masing-masing 2) Pelajar membincangkan tugasan yang diberikan guru dan membuat peta minda. 3) Pelajar membentang tugasan yang telah disiapkan,

Pemusatan pelajar Kaedah: Sumbangsaran ABM: Kertas mahjong Pen marker KBKK: Membuat rumusan, mencirikan, menghubungkaitkan.

Langkah 4 (5 minit)

Membuat rumusan

1) Guru membuat rumusan tentang tajuk yang dipelajari. 2)Guru mengedarkan lembaran kerja kepada pelajar.

1) Pelajar mendengar rumusan yang diterangkan guru 2) Pelajar menerima lembaran kerja untuk disiapkan di rumah.

Strategi: Pemusatan pelajar Kaedah: Penerangan ABM: Lembaran kerja KBKK: Merumus

22

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful