Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.

com www.tns-nipo.com

Social & Polling

Rapport

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek
Tevredenheid onder comitéleden Anneloes Klaassen

E8364 | 24 augustus 2007

Alle in dit document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder toestemming van TNS NIPO beslist niet toegestaan. © TNS NIPO | ISO 9001 | rapport nederlands.dot

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

Inhoud
Samenvatting Inleiding 1 1.1 1.2 Tevredenheid met het hoofdkantoor Overgrote meerderheid tevreden over de communicatie Grote tevredenheid over huidige communicatiemiddelen; meest gewaardeerde nieuwe communicatiemiddel: website met projectinformatie en een regelmatige update Comitéleden tevreden over de informatievoorziening van Woord en Daad Weinig behoefte aan meer initiatieven vanuit het hoofdkantoor Ondersteunende activiteiten en middelen veelal goed bekend Selectie kerstkaarten even goed als voorheen; grote tevredenheid over bestelproces en facturering kerstkaarten Woord en Daad: profilering en fondsenwerving Ruime meerderheid is goed te spreken over de wijze waarop Woord en Daad naar buiten treedt; krant en internet aangewezen mediakanalen voor verder profilering Fondsenwerving Woord en Daad is vernieuwend, origineel en maakt emoties los Betrokkenheid bij Woord en Daad Evenementenorganisatie en het schrijven van pr-artikelen meest gewilde scholingsgebieden Ruim één derde van de leden blijft weg op comitédag Ook op de tweejaarlijkse regioavond blijft ruim één op de drie comitéleden weg 19% van de leden nog onbekend met de Woord en Daad-markt Meer dan de helft van de comitéleden voelt zich meer betrokken bij Woord en Daad dan vroeger; 9% is daarentegen juist verder van de stichting af komen te staan Bijlagen Onderzoeksverantwoording Vragenlijst Tabellen 1 2 3 3

1.3 1.4 1.5 1.6

4 10 11 12 13 16

2 2.1

16 18 20 20 21 22 25

2.2

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

26

1 2 3

1

Inhoud figuren en tabellen Tevredenheid over de diverse aspecten van de communicatie tussen het hoofdkantoor en de comités (gevraagd aan comitéleden die contact met het hoofdkantoor hebben)

3

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23

24

25

Tevredenheid over huidige communicatiemiddelen (gevraagd aan de comitéleden die gebruik maken van deze middelen) Interesse in nieuwe communicatiemiddelen en gewenste frequentie van update: een website met projectinformatie en een regelmatige update Interesse in nieuwe communicatiemiddelen en gewenste frequentie van verschijning: een magazine Interesse in nieuwe communicatiemiddelen en frequentie van gebruik: een forum Interesse in nieuwe communicatiemiddelen en gewenste frequentie van openstelling: een spreekuur voor comités Beoordeling van de informatievoorziening over het werk van Woord en Daad in Nederland en bij de ontwikkelingsprojecten in het Zuiden Behoefte aan meer initiatieven vanuit het hoofdkantoor Bekendheid met de door het hoofdkantoor geboden middelen van ondersteuning Tevredenheid over het promotiemateriaal Beoordeling van de huidige manier van selecteren van kerstkaarten Beoordeling van het huidige bestelproces van kerstkaarten Beoordeling van de facturering van de kerstkaarten op verschillende aspecten Beoordeling van de manier waarop Woord en Daad naar buiten treedt Mediakanalen waarop Woord en Daad zich meer zou moeten profileren Stellingen over de fondsenwerving van Woord en Daad Beoordeling van Woord en Daad op het creëren van bewustwording van de armoedeproblematiek bij haar donateurs Beoordeling van de manier waarop Woord en Daad werkt aan de bewustwording van de armoedeproblematiek bij haar donateurs Behoefte aan scholing op diverse gebieden Regelmaat van bezoek aan de jaarlijkse comitédag Beoordeling van het programma van de jaarlijkse comitédag op diverse aspecten (gevraagd aan de comitéleden die de comitédag af en toe of (bijna) altijd bezoeken) Regelmaat van bezoek aan de tweejaarlijkse regioavond Beoordeling van het programma van de tweejaarlijkse regioavond op diverse aspecten (gevraagd aan de comitéleden die de regioavond af en toe of (bijna) altijd bezoeken) Bekendheid van de Woord en Daad-markt in Houten en beoordeling van de Woord en Daad-markt op meerwaarde (gevraagd aan alle comitéleden en aan comitéleden die bekend zijn met de markt, respectievelijk) Betrokkenheid met Woord en Daad in vergelijking met voorheen

4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 19 20 21

22 23

24

25 26

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

Samenvatting

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 1

Inleiding
Stichting Woord en Daad is een organisatie die zich vanuit christelijk oogpunt inzet voor armoedebestrijding in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Vanuit Nederland onderhoudt Woord en Daad contacten met lokale organisaties die de armoede ter plaatse bestrijden. In Nederland bestaat de organisatie uit een hoofdkantoor en verschillende regionale comités. In het hoofdkantoor zijn directie en stafmedewerkers van de diverse afdelingen van Woord en Daad werkzaam. De 86 comités van Woord en Daad zijn verspreid over heel Nederland en bestaan uit groepen vrijwilligers die verschillende activiteiten organiseren om de stichting Woord en Daad (financieel) te ondersteunen en haar naamsbekendheid te vergroten. Ieder comité kent zijn eigen bestuur, gevormd door enkele comitéleden. Woord en Daad heeft ons gevraagd om een tevredenheidsonderzoek uit te voeren onder haar comitéleden. Doel van het onderzoek is na te gaan hoe tevreden de comitéleden zijn over de manier waarop de stichting zich naar buiten toe profileert, fondsen werft, vanuit het hoofdkantoor omgaat met de verschillende comités en diverse activiteiten organiseert. Het meten van deze tevredenheid stelt de stichting in staat verbeterpunten te ontdekken binnen haar eigen werkwijze. Daarnaast is Woord en daad benieuwd naar de betrokkenheid van haar comitéleden. De tevredenheid en betrokkenheid van haar comitéleden zijn voor Woord en Daad erg belangrijk. Het is immers mede dankzij de inzet van deze vrijwilligers dat de stichting veel kan bereiken zonder onnodig veel kosten te maken. Hoofdstuk 1 van dit rapport bespreekt de tevredenheid van de comitéleden met het hoofdkantoor van Woord en Daad. Tevredenheid met de fondsenwerving en met de manier waarop stichting Woord en Daad naar buiten treedt, staat beschreven in hoofdstuk 2. In het derde hoofdstuk wordt de betrokkenheid van de comitéleden besproken. De vragenlijst, de antwoorden op de open vragen en de tabellen hebben we als bijlagen opgenomen, net als de beschrijvingen van de steekproef en van de gehanteerde onderzoeksmethode.

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 2

1

Tevredenheid met het hoofdkantoor

In dit hoofdstuk bespreken we de tevredenheid van de comitéleden met het hoofdkantoor van Woord en Daad. Aan de orde komen met name de interne communicatie tussen beide geledingen, de tevredenheid met de huidige communicatiemiddelen, de interesse in extra communicatiemiddelen en de informatievoorziening vanuit het hoofdkantoor. Maar ook de ondersteuning en initiatieven vanuit het hoofdkantoor worden beoordeeld, evenals het geleverde promotiemateriaal en het bestelproces van de kerstkaarten.

1.1

Overgrote meerderheid tevreden over de communicatie

95% van de comitéleden is (zeer) tevreden met het contact dat zij hebben met het hoofdkantoor. Tussen de comitéleden met bestuursfunctie en de reguliere comitéleden bestaat er geen verschil in tevredenheid. Wel is het zo dat de comitéleden zonder bestuursfunctie minder contact hebben met het hoofdkantoor. Ook op de verschillende deelaspecten van communicatie is de tevredenheid hoog. Het meest tevreden zijn de comitéleden met de telefonische bereikbaarheid. De vraagafhandeling zou volgens 7% iets sneller mogen. 1 | Tevredenheid over de diverse aspecten van de communicatie tussen het hoofdkantoor en de comités (gevraagd aan comitéleden die contact met het hoofdkantoor hebben)
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 5 1 contact in het algemeen 1 telefonische bereikbaarheid 3 6 tijdsbestek vraagafhandeling 70 70 72 72 25 30 25 21

helemaal niet tevreden

niet zo tevreden

tevreden

zeer tevreden
Bron: TNS NIPO, 2007

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 3

1.2

Grote tevredenheid over huidige communicatiemiddelen; meest gewaardeerde nieuwe communicatiemiddel: website met projectinformatie en een regelmatige update

Onder de comitéleden heerst grote tevredenheid over de communicatiemiddelen van Woord en Daad in het algemeen. Slechts 3% is minder tevreden. Tussen de verschillende communicatiemiddelen valt er nagenoeg geen verschil waar te nemen. Een eventuele verbetering valt te behalen bij de website voor comitéleden; 10% van de comitéleden is minder of niet tevreden. Redenen van ontevredenheid over de website zijn het moeilijk kunnen vinden van informatie (onoverzichtelijkheid) en de aanwezigheid van minder relevante en verouderde informatie. Verschil tussen de comitéleden met bestuursfunctie en de overige comitéleden bestaat er alleen voor de e-mail correspondentie en de website; deze communicatiemiddelen worden door comitéleden zonder bestuursfunctie minder gebruikt dan door bestuursleden. 2 | Tevredenheid over huidige communicatiemiddelen (gevraagd aan de comitéleden die gebruik maken van deze middelen)
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 3 0 communicatiemiddelen in het algemeen helemaal niet tevreden 9 3 1 1 rondzendbrief e-mail correspondentie website voor comitéleden niet zo tevreden tevreden zeer tevreden
Bron: TNS NIPO, 2007

16 27

21

16

80 71

75 75

Onderzocht is ook welke communicatiemiddelen een waardevolle toevoeging zouden zijn op de huidige communicatiemiddelen. Comitéleden blijken veruit het meest geïnteresseerd in een website met projectinformatie en een regelmatige update. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een update die eens per maand plaatsvindt. Het creëren van een forum op deze website wordt door één derde (34%) als zeer of enigszins aantrekkelijk

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 4

ervaren. Een magazine zou door bijna de helft (47%) van alle comitéleden zeer of enigszins op prijs gesteld worden. Een dergelijk magazine zou volgens twee derde (67%) van hen eens per kwartaal moeten verschijnen. Minder interesse gaat er uit naar een spreekuur voor comitéleden; het percentage geïnteresseerden (zeer of enigszins) ligt hiervoor op 22%.

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 5

3 | Interesse in nieuwe communicatiemiddelen en gewenste frequentie van update: een website met projectinformatie en een regelmatige update

11%

10%

50%

30%

zeer

enigszins

weinig

weet niet/geen mening
Bron: TNS NIPO, 2007

% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 eens per week eens per maand eens per kwartaal eens per halfjaar eens per jaar weet niet/geen mening 10 4 1 4 29 52

Bron: TNS NIPO, 2007

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 6

4 | Interesse in nieuwe communicatiemiddelen en gewenste frequentie van verschijning: een magazine

11% 18%

43%

29%

zeer

enigszins

weinig

weet niet/geen mening
Bron: TNS NIPO, 2007

% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 eens per week eens per maand eens per kwartaal eens per halfjaar eens per jaar weet niet/geen mening 0 17 11 1 4 67

Bron: TNS NIPO, 2007

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 7

5 | Interesse in nieuwe communicatiemiddelen en frequentie van gebruik: een forum

7% 19%

27%

47%

zeer

enigszins

weinig

weet niet/geen mening
Bron: TNS NIPO, 2007

% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 eens per week eens per maand eens per kwartaal eens per halfjaar eens per jaar weet niet/geen mening 9 5 4 31 23 27

Bron: TNS NIPO, 2007

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 8

6 | Interesse in nieuwe communicatiemiddelen en gewenste frequentie van openstelling: een spreekuur voor comités

4% 14% 18%

63%

zeer

enigszins

weinig

weet niet/geen mening
Bron: TNS NIPO, 2007

% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 eens per week eens per maand eens per kwartaal eens per halfjaar eens per jaar weet niet/geen mening 14 31 20 12 6 18

Bron: TNS NIPO, 2007

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 9

1.3

Comitéleden tevreden over de informatievoorziening van Woord en Daad

Geen van de ondervraagde comitéleden beoordeelt de informatievoorziening over het werk van Woord en Daad in Nederland en in de ontwikkelingslanden als (zeer) slecht. 7 | Beoordeling van de informatievoorziening over het werk van Woord en Daad in Nederland en bij de ontwikkelingsprojecten in het Zuiden

4% 16% 16%

64%

zeer goed

goed

redelijk

slecht

zeer slecht

weet niet/geen mening
Bron: TNS NIPO, 2007

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 10

1.4

Weinig behoefte aan meer initiatieven vanuit het hoofdkantoor

In de onderstaande grafiek is te zien dat bijna drie kwart van de comitéleden weinig tot geen behoefte heeft aan meer initiatieven vanuit het hoofdkantoor. Slechts 13% stelt meer initiatief wel op prijs. 8 | Behoefte aan meer initiatieven vanuit het hoofdkantoor

1% 14% 4% 12%

69% zeer veel behoefte helemaal geen behoefte veel behoefte weet niet/geen mening weinig behoefte

Bron: TNS NIPO, 2007

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 11

1.5

Ondersteunende activiteiten en middelen veelal goed bekend

Het geven van voorlichting is de bekendste manier waarop het hoofdkantoor ondersteuning biedt aan de comités. Ook het plaatsen van advertenties en het leveren van pr-materiaal zijn door het hoofdkantoor geboden ondersteuningsmiddelen die bij het merendeel van de comitéleden goed tot zeer goed bekend zijn. Minder bekend is dat kantoormedewerkers pr-teksten schrijven en op comitévergaderingen aanwezig zijn. De comitéleden die zeggen geen mening te hebben, zijn wellicht (ook) niet bekend met de ondersteunende activiteiten en middelen. 9 | Bekendheid met de door het hoofdkantoor geboden middelen van ondersteuning
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
het geven van voorlichting het plaatsen van advertenties het leveren van PR- de aanwezigheid vanhet schrijven van PRmateriaal kantoormedewerkers teksten op comitévergaderingen

13

12

11

6

4

39 61 55 58

38

25

36

14 2 10

18 2 12

17 3 12

15 14

5 18

weet niet/geen mening

zeer slecht bekend

slecht bekend

goed bekend

zeer goed bekend
Bron: TNS NIPO, 2007

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 12

Hieronder is de tevredenheid van comitéleden over het door het hoofdkantoor geleverde promotiemateriaal gegeven. Uit de grafiek blijkt een hoge mate van tevredenheid; slechts 4% is niet zo tevreden. De door deze groep geopperde verbeteringen zijn: nieuw en duidelijker herkenbaar promotiemateriaal en presentjes voor de collectanten. 10 | Tevredenheid over het promotiemateriaal

7% 4% 16%

74%

zeer tevreden

tevreden

niet zo tevreden

helemaal niet tevreden

weet niet/geen mening
Bron: TNS NIPO, 2007

1.6

Selectie kerstkaarten even goed als voorheen; grote tevredenheid over bestelproces en facturering kerstkaarten

In tegenstelling tot eerder worden de kerstkaarten van Woord en Daad tegenwoordig geselecteerd door kantoormedewerkers. Onderzocht is of comitéleden tevreden zijn met deze nieuwe taakverdeling. Uit onderstaande grafiek blijkt dat het volgens 32% van de comitéleden niet uitmaakt of de kantoormedewerkers of zijzelf de selectie maken. 13% vindt de huidige manier van selecteren (veel) slechter dan eerst. 23% zegt het beter te vinden wanneer de kantoormedewerkers de kerstkaarten selecteren. Daarnaast geeft een meerderheid aan tevreden te zijn met de manier waarop het huidige bestelproces van de kerstkaarten verloopt.

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 13

11 | Beoordeling van de huidige manier van selecteren van kerstkaarten

2% 11%

32%

32% 4%

19%

veel slechter

slechter

even goed

beter

veel beter

weet niet/geen mening
Bron: TNS NIPO, 2007

12 | Beoordeling van het huidige bestelproces van kerstkaarten
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 32 10 0 beoordeling huidige bestelproces kerstkaarten weet niet/geen mening zeer slecht slecht redelijk goed zeer goed 10 4 52

3

Bron: TNS NIPO, 2007

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 14

Over de facturering van de kerstkaarten heeft de meerderheid van de comitéleden geen mening. Zij die wel een mening hebben, vinden over het algemeen dat de facturering van kerstkaarten goed verloopt. Eventuele verbetering kan vooral op het aspect tijdigheid behaald worden. 13 | Beoordeling van de facturering van de kerstkaarten op verschillende aspecten
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 juistheid weet niet/geen mening tijdigheid zeer slecht slecht redelijk volledigheid goed zeer goed 58 58 59 5 1 4 3 6 1 33 32 30

3

3

3

Bron: TNS NIPO, 2007

Van de comitéleden heeft 32% geen mening over de selectie van kerstkaarten. Een even groot aandeel weet niet wat zij van het bestelproces vindt en een meerderheid van bijna 60% heeft geen mening over de facturering. Mogelijk wordt deze hoge percentages weet niet veroorzaakt doordat deze comitéleden onbekend zijn met de selectieprocedure, het bestelproces en de facturering.

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 15

2

Woord en Daad: profilering en fondsenwerving

Behalve het beoordelen van de communicatie en de steun en activiteiten van het hoofdkantoor is de comitéleden ook gevraagd hun oordeel uit te spreken over de fondsenwerving van Woord en Daad en de manier waarop de stichting zich naar buiten toe profileert.

2.1

Ruime meerderheid is goed te spreken over de wijze waarop Woord en Daad naar buiten treedt; krant en internet aangewezen mediakanalen voor verder profilering

Het overgrote deel van de comitéleden geeft een goede beoordeling van de manier waarop Woord en Daad zich als stichting profileert. Men is met name (zeer) tevreden over de kwaliteit, maar ook over de manier waarop de stichting de christelijke identiteit uitdraagt is de meerderheid van comitéleden (zeer) goed te spreken. Een belangrijk resultaat, want uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat dit bij donateurs doorslaggevend is in hun keuze voor Woord en Daad. Eventuele verbetering kan behaald worden op het gebied van originaliteit; de stichting zou zich, volgens 21% van de comitéleden, op een nog originelere manier mogen profileren. 14 | Beoordeling van de manier waarop Woord en Daad naar buiten treedt
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 5 3 kwaliteit weet niet/geen mening 9 2 christelijke identiteit zeer slecht slecht redelijk 18 1 6 originaliteit goed zeer goed
Bron: TNS NIPO, 2007

13 27 25

62 65 65

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 16

Media waarin Woord en Daad zich meer zou moeten profileren zijn vooral de krant en het internet. 15 | Mediakanalen waarop Woord en Daad zich meer zou moeten profileren
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 krant internet radio televisie week- en overige weet niet/geen maandbladen,mediakanalen mening magazines en huis-aanhuisbladen 41 34 23 17 3 7 28

Bron: TNS NIPO, 2007

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 17

2.2

Fondsenwerving Woord en Daad is vernieuwend, origineel en maakt emoties los

Aan de hand van drie stellingen is bekeken hoe de comitéleden de fondsenwerving van Woord en Daad beoordelen. 68% van de comitéleden vindt de fondsenwerving origineel. Met de stelling dat de fondsenwerving van Woord en Daad te weinig emoties losmaakt, zijn weinig comitéleden het eens. Een meerderheid (61%) is van mening dat de manier waarop Woord en Daad fondsen werft, niet te weinig emoties losmaakt. Een bijna even grote groep vindt de werving ook vernieuwend (62%). Ongeveer een kwart van de comitéleden heeft geen mening over de fondsenwerving van Woord en Daad. 16 | Stellingen over de fondsenwerving van Woord en Daad
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 de fondsenwerving van Woord en Daad is origineel de fondsenwerving van Woord en Daad is vernieuwend oneens de fondsenwerving van Woord en Daad maakt te weinig emoties los mee eens helemaal mee eens
Bron: TNS NIPO, 2007

9

9

1 15

59

53 57

11 10 22 27 4 24

weet niet/geen mening

helemaal mee oneens

Onderstaande grafieken geven het oordeel van comitéleden weer over het creëren van bewustwording onder de donateurs van Woord en Daad van de armoedeproblematiek en de wijze waarop Woord en Daad hier vorm aan geeft. Het creëren van bewustwording van de armoedeproblematiek onder de donateurs wordt door het merendeel van de leden positief beoordeeld, evenals de manier waarop de stichting aan deze bewustwording werkt. Voor beide zaken is het oordeel van comitéleden met een bestuursfunctie positiever dan het oordeel van de overige comitéleden.

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 18

17 | Beoordeling van Woord en Daad op het creëren van bewustwording van de armoedeproblematiek bij haar donateurs

4%

10%

23%

63%

zeer goed

goed

redelijk

slecht

zeer slecht

weet niet/geen mening
Bron: TNS NIPO, 2007

18 | Beoordeling van de manier waarop Woord en Daad werkt aan de bewustwording van de armoedeproblematiek bij haar donateurs

4%

5%

21%

69%

zeer goed

goed

redelijk

slecht

zeer slecht

weet niet/geen mening
Bron: TNS NIPO, 2007

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 19

3

Betrokkenheid bij Woord en Daad

In hoofdstuk 3 wordt de betrokkenheid van de comitéleden bij Woord en Daad besproken. Als onderdeel hiervan wordt de mening van comitéleden over verschillende activiteiten van Woord en Daad belicht evenals de frequentie waarmee de leden deze activiteiten bezoeken. Verder komt ook de behoefte aan scholing aan bod.

3.1

Evenementenorganisatie en het schrijven van pr-artikelen meest gewilde scholingsgebieden

De onderstaande grafiek laat de behoefte van de comitéleden aan scholing zien op diverse scholingsgebieden. Een meerderheid van de comitéleden geeft aan weinig tot geen behoefte te hebben aan de diverse (mogelijk) aangeboden scholingsgebieden. Scholingsgebieden waarvoor onder een deel van de comitéleden wel animo bestaat, zijn het organiseren van evenementen en het schrijven van pr-artikelen (36% en 31%, respectievelijk). In mindere mate is er bij deze groep ook animo voor de scholingsgebieden omgang met de media (21%), financiën (19%) en vergadertechnieken (16%). 19 | Behoefte aan scholing op diverse gebieden
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 11 5 7 7 8 financiën 7 vergadertechnieken 21 20 24 26 48 41 51 49 51 32 28

4

3

4 17

1 18

2 14

het organiseren van schrijven van het omgang met media evenementen PR-artikelen
weet niet/geen mening helemaal geen behoefte

weinig behoefte

veel behoefte

zeer veel behoefte

Bron: TNS NIPO, 2007

56% van de comitéleden die (zeer) veel behoefte hebben aan scholing zouden het liefst ‘s avonds op werkdagen een door Woord en Daad georganiseerde workshop volgen.

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 20

Daarnaast noemt een kwart ook zaterdag overdag als goed moment om een workshop te volgen.

3.2

Ruim één derde van de leden blijft weg op comitédag

Jaarlijks organiseert Woord en Daad een landelijke comitédag. Aan de comitéleden is gevraagd hoe vaak zij deze dag bezoeken. Een op de vijf comitéleden bezoekt de dag niet jaarlijks maar wel af en toe. 38% van de leden zegt (bijna) altijd deel te nemen aan de jaarlijkse comitédag. Een bijna even grote groep (36%) komt (bijna) nooit naar de comitédag. Deze laatste groep blijft voornamelijk weg uit praktische overwegingen. Men blijft weg omdat de comitédag op een zaterdag valt (42%), omdat de reisafstand te groot is (31%) en/of omdat zij door andere (sociale) verplichtingen verhinderd zijn (26%). Ook blijven er comitéleden weg omdat zij geen behoefte hebben aan een ontmoeting (met andere comités) (10%), de comitédag voor hun geen meerwaarde heeft (11%) en/of zij als comitélid andere prioriteiten hebben (17%). Wanneer Woord en Daad deelname aan de dag wil vergroten, zal zij verder uit moeten diepen, waarom de dag voor 11% geen meerwaarde heeft. Zo kan zij nagaan op welke aspecten de dag voor deze groep aantrekkelijker gemaakt zou kunnen worden. Daarnaast kan Woord en Daad ook werken aan de bekendheid van de comitédag; 15% van de comitéleden die de dag nooit bezoekt is ook onbekend met de comitédag. Comitéleden die het antwoord weet niet hebben gegeven (6%), zijn bovendien wellicht ook niet bekend met de comitédag.

20 | Regelmaat van bezoek aan de jaarlijkse comitédag

6%

36% 38%

21%

(bijna) nooit

af en toe

(bijna) altijd

weet niet
Bron: TNS NIPO, 2007

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 21

21 | Beoordeling van het programma van de jaarlijkse comitédag op diverse aspecten (gevraagd aan de comitéleden die de comitédag af en toe of (bijna) altijd bezoeken)

% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2 2 organisatie weet niet/geen mening 4 2 inhoud helemaal niet tevreden 7 3 afwisseling niet zo tevreden 7 2 duur tevreden zeer tevreden 72 75 71 72 23 19 19 19

Bron: TNS NIPO, 2007

De comitéleden die af en toe of (bijna) altijd naar de comitédag komen (59%) zijn over het algemeen goed tot zeer tevreden over het programma van de comitédag. Zij vinden de dag goed georganiseerd en ook de inhoud van de jaarlijkse comitédag spreekt hun aan. Een klein deel is licht ontevreden over de afwisseling (7%) en de duur van het programma (7%); op deze punten zou Woord en Daad de dag kunnen verbeteren.

3.3

Ook op de tweejaarlijkse regioavond blijft ruim één op de drie comitéleden weg

38% van de comitéleden geeft aan de tweejaarlijkse regioavond (bijna) altijd te bezoeken. Het aantal leden dat af en toe deelneemt aan de regioavond is net als bij de comitédag ongeveer één op de vijf (23%). 10% van de leden heeft de vraag met weet niet/niet van toepassing beantwoord; dat dit percentage hoger ligt dan bij de comitédag komt mogelijk doordat sommige van deze comitéleden pas na de laatste regioavond vrijwilliger zijn geworden en dus nog niet in de gelegenheid zijn geweest om deel te nemen aan een regioavond. Net als bij de landelijke comitédag geldt hier eveneens dat, comitéleden, die dit antwoord geven, mogelijk niet bekend zijn met de regioavond. Daarnaast geeft, van de comitéleden die (bijna) nooit naar

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 22

de tweejaarlijkse regioavond komen (29%), bijna een kwart (23%) aan niet te weten dat deze avond georganiseerd wordt. Ook voor deze activiteit kan Woord en Daad proberen de bekendheid onder haar leden te vergroten, waardoor mogelijk meer mensen aan de regioavond deelnemen. Andere redenen, die door meer dan 10% van de comitéleden gegeven zijn voor hun afwezigheid op de regioavond, zijn dat ze als comitélid andere prioriteiten hebben (28%),,vinden dat de regioavond geen meerwaarde heeft (14%), geen behoefte hebben aan een ontmoeting (12%) en het feit dat de regioavond op maandag of dinsdag valt (12%).

22 | Regelmaat van bezoek aan de tweejaarlijkse regioavond

10% 29%

38%

23%

(bijna) nooit

af en toe

(bijna) altijd

weet niet
Bron: TNS NIPO, 2007

In tegenstelling tot bij de comitédag, zien we dat de bezoekersfrequentie voor de tweejaarlijkse regioavond wel verschilt tussen comitéleden met een bestuursfunctie en comitéleden zonder een bestuursfunctie. Van de comitéleden met bestuursfunctie geeft 20% aan (bijna) nooit naar de tweejaarlijkse regioavond te gaan; van de overige comitéleden gaat 36% (bijna) nooit.

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 23

In de onderstaande grafiek is te zien dat de mate van tevredenheid over de tweejaarlijkse regioavond op alle punten hoog is. Eventuele verbeterpunten waar Woord en Daad aandacht aan zou kunnen besteden, zijn de inhoud en de afwisseling van het programma van de regioavond. 8% van de bezoekers geeft namelijk aan niet zo tevreden te zijn met de inhoud; 7% is minder te spreken over de afwisseling van het programma.

23 | Beoordeling van het programma van de tweejaarlijkse regioavond op diverse aspecten (gevraagd aan de comitéleden die de regioavond af en toe of (bijna) altijd bezoeken)
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3 1 5 organisatie weet niet/geen mening 7 1 5 inhoud helemaal niet tevreden 4 1 6 afwisseling niet zo tevreden 6 1 7 duur tevreden zeer tevreden 79 74 81 79 12 13

9

7

Bron: TNS NIPO, 2007

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 24

3.4

19% van de leden nog onbekend met de Woord en Daad-markt

Het feit dat Woord en Daad jaarlijks een markt in Houten organiseert, is bij 19% van de comitéleden niet bekend. 24 | Bekendheid van de Woord en Daad-markt in Houten en beoordeling van de Woord en Daad-markt op meerwaarde (gevraagd aan alle comitéleden en aan comitéleden die bekend zijn met de markt, respectievelijk)

10%

19%

13%

32%

46%

81%

Wel bekend

Niet bekend

zeer veel meerwaarde veel meerwaarde weinig meerwaarde zeer weinig meerwaarde weet niet/geen mening

Bron: TNS NIPO, 2007

Van de comitéleden die wel bekend zijn met de Woord en Daad-markt vindt de meerderheid (58%) dat de markt (zeer) veel meerwaarde heeft. Bijna één derde is echter van mening dat de markt weinig meerwaarde heeft. Hun advies aan Woord en daad luidt in de meeste gevallen dat de Woord en Daad-markt anders georganiseerd moet worden. Suggesties die zij geven zijn dat de markt op een andere datum of op een ander tijdstip gehouden zou mogen worden, dat de locatie van de markt veranderd zou mogen worden en dat de aanwezige koopwaar meer afwisselend mag zijn. Een klein deel vindt dat de Woord en Daad-markt geheel mag verdwijnen.

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 25

3.5

Meer dan de helft van de comitéleden voelt zich meer betrokken bij Woord en Daad dan vroeger; 9% is daarentegen juist verder van de stichting af komen te staan

Een krappe meerderheid van comitéleden geeft aan op dit moment meer betrokken te zijn dan dat zij eerst waren (57%). Ruim een kwart van de leden geeft aan dat deze betrokkenheid gelijk is gebleven. Bij 9% van de comitéleden is de betrokkenheid bij Woord en Daad afgenomen in vergelijking met eerder. Verklaringen die zij hier onder meer voor geven, zijn dat Woord en Daad te groot en onpersoonlijk is geworden, dat vrijwilligers te weinig waardering krijgen vanuit de stichting en dat hun drukke sociale leven het niet toelaat even betrokken te blijven bij Woord en Daad als eerder het geval was. 25 | Betrokkenheid met Woord en Daad in vergelijking met voorheen
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
1 dichter bij me dan voorheen 2 3 4 5 verder van mij af dan voorheen weet niet/geen mening

43

26 14 5 4 8

Bron: TNS NIPO, 2007

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007 | 26

Bijlagen

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

Onderzoeksverantwoording Methode Het onderzoek onder comitéleden is online uitgevoerd, wat ook wel een CAWIonderzoek genoemd wordt (Computer Assisted Web Interviewing). Steekproef De steekproef bestaat uit alle 717 comitéleden van de stichting Woord en Daad. Het aantal comitéleden binnen de steekproef is 238. De overige 479 comitéleden zijn reguliere vrijwilligers. 441 van de comitéleden zijn per e-mail door TNS NIPO benaderd. De overige 276 comitéleden zijn per post door Stichting Woord en Daad benaderd voor deelname aan het onderzoek, omdat van deze comitéleden geen e-mail adres bekend is bij Woord en Daad. Door middel van een unieke, persoonsgebonden code, die in de brief vermeld stond, kregen de comitéleden toegang tot de vragenlijst. In totaal zijn er 228 (105 bestuursleden, 123 overige vrijwilligers) online vragenlijsten succesvol ingevuld. De bestuursfuncties die de comitéleden kunnen bekleden zijn: penningmeester, secretaris of voorzitter. Veldwerk Het veldwerk heeft gelopen van 11 juli tot en met 6 augustus 2007. De vragenlijst heeft een gemiddelde lengte van 15 minuten. Tabellen In de bijlagen zijn de tabellen met alle resultaten van het onderzoek te vinden. De tabellen zijn uitgesplitst naar comitéleden met bestuursfunctie en comitéleden zonder bestuursfunctie. Bij het gebruik van de tabellen is er een aantal zaken waarop men attent dient te zijn. Ten eerste de wijze van percenteren. De computer werkt via vaste afrondingsinstructies. Hierdoor kan het voorkomen dat de som van de afzonderlijke percentages niet overeenkomt met de onderaan de tabel vermelde totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. Ten tweede komt er een aantal onderzoekstechnische uitdrukkingen in de tabellen voor. Indien de uitkomsten (getallen of percentages) in een kolom significant verschillen van de overige kolommen, dan zijn deze uitkomsten met een * gemarkeerd. De significantie wordt getoetst op 95%-niveau.

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

Bijlage 2 Vragenlijst

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

INFO PAGINA Geacht comitélid, Welkom bij de online vragenlijst voor Stichting Woord en Daad. Hoe ervaart u het contact met het kantoor van Woord en Daad? Wat vindt u van onze markt in Houten? Op welke punten kan ons werk verbeterd worden? Vragen waar alleen u het antwoord op kunt geven. En die antwoorden zijn voor ons belangrijk! Graag willen wij meer inzicht krijgen in de mening van de comitéleden over Woord en Daad. Door deel te nemen aan deze enquête helpt u Woord en Daad haar werk beter te organiseren, zodat de organisatie nog meer in ieders belang kan werken. Uw gegevens worden uiteraard volledig anoniem verwerkt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. De enquête bestaat uit vijf delen: 1] communicatie (intern en extern) 2] ondersteuning 3] deskundigheidsbevordering 4] de Woord en Daad markt te Houten 5] de jaarlijkse kerstkaarten actie We willen u bijvoorbaat hartelijk danken voor uw medewerking. Tot slot, wensen wij u veel succes en plezier bij het invullen van de vragenlijst! Met vriendelijke groet, Stichting Woord en Daad Rina Molenaar Hoofd Particulieren Fondsenwerving en Communicatie

PLAATS IN ST "Het contact met het hoofdkantoor van Woord en Daad in het algemeen"

VRAAG 10_1 Hieronder volgt een aantal vragen over de interne communicatie tussen de comités en het hoofdkantoor van Woord en Daad. In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten? Het contact met het hoofdkantoor van Woord en Daad in het algemeen 1 2 3 4 5 Zeer tevreden Tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden N.v.t

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

VRAAG 10_2 Hieronder volgt een aantal vragen over de interne communicatie tussen de comités en het hoofdkantoor van Woord en Daad. In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten? De telefonische bereikbaarheid van het hoofdkantoor van Woord en Daad 1 2 3 4 5 Zeer tevreden Tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden N.v.t

VRAAG 10_3 Hieronder volgt een aantal vragen over de interne communicatie tussen de comités en het hoofdkantoor van Woord en Daad. In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten? De correctheid van de antwoorden van de telefonistes van het hoofdkantoor van Woord en Daad 1 2 3 4 5 Zeer tevreden Tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden N.v.t

VRAAG 10_4 Hieronder volgt een aantal vragen over de interne communicatie tussen de comités en het hoofdkantoor van Woord en Daad. In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten? Het tijdsbestek waarbinnen de vragen die u aan het hoofdkantoor van Woord en Daad stelt behandeld worden 1 2 3 4 5 VRAAG 15 Zeer tevreden Tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden N.v.t MEERVOUDIGE VRAAG

VRAAG 20_1 En in hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten? De middelen die door Woord en Daad gebruikt worden in de communicatie met de comités 1 2 3 4 5 Zeer tevreden Tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden N.v.t

VRAAG 20_2 En in hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten? De rondzendbrief van Woord en Daad 1 2 3 4 5 Zeer tevreden Tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden N.v.t

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

VRAAG 20_3 En in hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten? De e-mail correspondentie met Woord en Daad 1 2 3 4 5 Zeer tevreden Tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden N.v.t

VRAAG 20_4 En in hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten? De website (voor comitéleden) van Woord en Daad 1 2 3 4 5 VRAAG 30 U gaf aan ontevreden te zijn over de rondzendbrief van Woord en Daad. Wat zou u graag anders zien? VRAAG 40 U gaf aan ontevreden te zijn over de e-mail correspondentie met Woord en Daad. Wat zou u graag anders zien? VRAAG 50 OPEN VRAAG MULTI
INDIEN [ Q15 , 4 ]

Zeer tevreden Tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden N.v.t OPEN VRAAG MULTI
INDIEN [ Q15 , 2 ]

OPEN VRAAG MULTI
INDIEN [ Q15 , 3 ]

U gaf aan ontevreden te zijn over de website (voor comitéleden) van Woord en Daad. Wat zou u graag anders zien? VRAAG 65 1 2 3 4 MEERVOUDIGE VRAAG DUMMY Een magazine Een spreekuur voor comités Een forum op de website Een website met projectinformatie en een regelmatige update van de website

VRAAG 60_1 Naast de communicatiemiddelen, die momenteel door Woord en Daad gebruikt worden, zijn er ook andere manieren mogelijk om intern te communiceren. In hoeverre zou u het op prijs stellen wanneer er gebruikt gemaakt zou worden van de volgende communicatiemiddelen? 1 2 3 4 Zeer Enigszins Weinig Weet niet \ geen mening

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

VRAAG 60_2 Naast de communicatiemiddelen, die momenteel door Woord en Daad gebruikt worden, zijn er ook andere manieren mogelijk om intern te communiceren. In hoeverre zou u het op prijs stellen wanneer er gebruikt gemaakt zou worden van de volgende communicatiemiddelen? 1 2 3 4 Zeer Enigszins Weinig Weet niet \ geen mening

VRAAG 60_3 Naast de communicatiemiddelen, die momenteel door Woord en Daad gebruikt worden, zijn er ook andere manieren mogelijk om intern te communiceren. In hoeverre zou u het op prijs stellen wanneer er gebruikt gemaakt zou worden van de volgende communicatiemiddelen? 1 2 3 4 Zeer Enigszins Weinig Weet niet \ geen mening

VRAAG 60_4 Naast de communicatiemiddelen, die momenteel door Woord en Daad gebruikt worden, zijn er ook andere manieren mogelijk om intern te communiceren. In hoeverre zou u het op prijs stellen wanneer er gebruikt gemaakt zou worden van de volgende communicatiemiddelen? 1 2 3 4 Zeer Enigszins Weinig Weet niet \ geen mening

VRAAG 70_1 Hoe vaak.... zou het magazine volgens u moeten verschijnen? 1 2 3 4 5 6 Eens per week Eens per maand Eens per kwartaal Eens per halfjaar Eens per jaar Weet niet\geen mening

VRAAG 70_2 Hoe vaak.... zou het spreekuur voor comités volgens u moeten plaatsvinden? 1 2 3 4 5 6 Eens per week Eens per maand Eens per kwartaal Eens per halfjaar Eens per jaar Weet niet\geen mening

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

VRAAG 70_3 Hoe vaak.... zou u gebruik maken van het forum op de website? 1 2 3 4 5 6 Eens per week Eens per maand Eens per kwartaal Eens per halfjaar Eens per jaar Weet niet\geen mening

VRAAG 70_4 Hoe vaak.... zou er volgens u een update van de website met projectinformatie plaats moeten vinden? 1 2 3 4 5 6 Eens per week Eens per maand Eens per kwartaal Eens per halfjaar Eens per jaar Weet niet\geen mening

VRAAG 80 Hoe beoordeelt u de informatievoorziening over het werk van Woord en Daad in Nederland en de ontwikkelingsprojecten in het Zuiden? 1 2 3 4 5 9 Zeer goed Goed Redelijk Slecht Zeer slecht Weet niet\geen mening

VRAAG 85 Nu volgen enkele vragen over de externe communicatie van de comités en het hoofdkantoor van Woord en Daad. VRAAG 90 In hoeverre bent u tevreden over het door Woord en Daad geleverde promotiemateriaal? 1 2 3 4 9 VRAAG 100 Zeer tevreden Tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden Weet niet\geen mening OPEN VRAAG MULTI
INDIEN [ Q90 , 3 TO 4 ]

U gaf aan ontevreden te zijn over het promotiemateriaal. Wat zou u graag anders zien? VRAAG 110_1 Wilt u de manier waarop Woord en Daad naar buiten treedt beoordelen op de volgende aspecten? Kwaliteit 1 2 3 4 5 6 Zeer goed Goed Redelijk Slecht Zeer slecht Weet niet \geen mening

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

VRAAG 110_2 Wilt u de manier waarop Woord en Daad naar buiten treedt beoordelen op de volgende aspecten? Christelijke identiteit 1 2 3 4 5 6 Zeer goed Goed Redelijk Slecht Zeer slecht Weet niet \geen mening

VRAAG 110_3 Wilt u de manier waarop Woord en Daad naar buiten treedt beoordelen op de volgende aspecten? Originaliteit 1 2 3 4 5 6 Zeer goed Goed Redelijk Slecht Zeer slecht Weet niet \geen mening

VRAAG 120 Wanneer u uw huidige relatie tot Woord en Daad moet omschrijven, staat Woord en Daad dan dichter bij u dan voorheen of juist verder van u af? U kunt uw mening geven aan de hand van een blokjesschaal. Met behulp van de pijltjestoetsen rechts op het toetsenbord kunt u het blokje verschuiven. Met het pijltje dat naar links (<<--) wijst kunt u het blokje naar links verschuiven, en met het pijltje dat naar rechts (-->>) wijst, kunt u het blokje naar rechts verschuiven. Staat het blokje in het hokje dat het beste bij uw mening past, dan drukt u op [ENTER] Woord en daad staat: 1 2 3 4 5 6 VRAAG 125 Hoe komt het dat Woord en Daad verder van u af is komen te staan? VRAAG 130 Hieronder staan enkele mediakanalen. Waar zou Woord en Daad zich vooral meer \ extra moeten profileren dan momenteel het geval is? 1 2 3 4 7 9 In de krant Op de radio Op tv Op internet Anders, namelijk Weet niet\geen mening MEERVOUDIGE VRAAG 1 dichter bij me 2 3 4 5 verder van mij af Weet niet \geen mening OPEN VRAAG MULTI
INDIEN [ Q120 , 4 TO 5 ]

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

VRAAG 140_1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens Eens Oneens Helemaal mee oneens Weet niet\geen mening

VRAAG 140_2 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens Eens Oneens Helemaal mee oneens Weet niet\geen mening

VRAAG 140_3 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens Eens Oneens Helemaal mee oneens Weet niet\geen mening

VRAAG 150_1 Hoe beoordeelt u Woord en Daad op het creëren van bewustwording van de armoedeproblematiek bij haar donateurs? 1 2 3 4 5 9 Zeer goed Goed Redelijk Slecht Zeer slecht Weet niet\geen mening

VRAAG 150_2 Wat vindt u van de manier waarop Woord en Daad werkt aan de bewustwording van de armoedeproblematiek bij haar donateurs? 1 2 3 4 5 9 Zeer goed Goed Redelijk Slecht Zeer slecht Weet niet\geen mening

VRAAG 160 Nu volgen enkele vragen over de ondersteuning vanuit het hoofdkantoor van Woord en Daad.

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

VRAAG 170_1 In hoeverre bent u bekend met de volgende uitingen en activiteiten van het kantoor van Woord en Daad? Het schrijven van PR-teksten 1 2 3 4 5 Zeer goed bekend Goed bekend Slecht bekend Zeer slecht bekend Weet niet\geen mening

VRAAG 170_2 In hoeverre bent u bekend met de volgende uitingen en activiteiten van het kantoor van Woord en Daad? Het plaatsen van advertenties 1 2 3 4 5 Zeer goed bekend Goed bekend Slecht bekend Zeer slecht bekend Weet niet\geen mening

VRAAG 170_3 In hoeverre bent u bekend met de volgende uitingen en activiteiten van het kantoor van Woord en Daad? Het geven van voorlichting 1 2 3 4 5 Zeer goed bekend Goed bekend Slecht bekend Zeer slecht bekend Weet niet\geen mening

VRAAG 170_4 In hoeverre bent u bekend met de volgende uitingen en activiteiten van het kantoor van Woord en Daad? De aanwezigheid van kantoormedewerkers op comitévergaderingen 1 2 3 4 5 Zeer goed bekend Goed bekend Slecht bekend Zeer slecht bekend Weet niet\geen mening

VRAAG 170_5 In hoeverre bent u bekend met de volgende uitingen en activiteiten van het kantoor van Woord en Daad? Het leveren van PR-materiaal 1 2 3 4 5 Zeer goed bekend Goed bekend Slecht bekend Zeer slecht bekend Weet niet\geen mening

VRAAG 180 Hoe vaak bezoekt u de jaarlijkse comitédag? 1 2 3 9 (bijna) Nooit Af en toe (bijna) Altijd Weet niet

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

VRAAG 190_1 In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de comitédag? Duur van het programma 1 2 3 4 5 6 Zeer tevreden Tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden N.v.t. Weet niet\geen mening

VRAAG 190_2 In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de comitédag? Afwisseling in het programma 1 2 3 4 5 6 Zeer tevreden Tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden N.v.t. Weet niet\geen mening

VRAAG 190_3 In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de comitédag? Inhoud van het programma 1 2 3 4 5 6 Zeer tevreden Tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden N.v.t. Weet niet\geen mening

VRAAG 190_4 In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de comitédag? Organisatie van het programma 1 2 3 4 5 6 VRAAG 200 Waarom bezoekt u de comitédag niet? Meerdere antwoorden mogelijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 Vanwege de grote reisafstand Vanwege de inhoud van het programma Vanwege de zaterdag Ik heb geen behoefte aan een ontmoeting De comitédag heeft voor mij geen meerwaarde Ik ben niet bekend met de comitédag Ik heb als comitélid van Woord en Daad andere prioriteiten Ik voel me niet thuis bij de sfeer Anders, namelijk Weet niet Zeer tevreden Tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden N.v.t. Weet niet\geen mening MEERVOUDIGE VRAAG
INDIEN [ Q180 , 1 ]

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

VRAAG 210 Hoe vaak bezoekt u de tweejaarlijkse regioavond? 1 2 3 9 VRAAG 220_1
INDIEN [ Q210 , 1 TO 3 ]

(bijna) Nooit Af en toe (bijna) Altijd (nog) Niet van toepassing\weet niet

In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de comitédag? Duur van het programma 1 2 3 4 5 6 VRAAG 220_2
INDIEN [ Q210 , 1 TO 3 ]

Zeer tevreden Tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden N.v.t. Weet niet\geen mening

In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de comitédag? Afwisseling in het programma 1 2 3 4 5 6 VRAAG 220_3
INDIEN [ Q210 , 1 TO 3 ]

Zeer tevreden Tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden N.v.t. Weet niet\geen mening

In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de comitédag? Inhoud van het programma 1 2 3 4 5 6 VRAAG 220_4
INDIEN [ Q210 , 1 TO 3 ]

Zeer tevreden Tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden N.v.t. Weet niet\geen mening

In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de comitédag? Organisatie van het programma 1 2 3 4 5 6 Zeer tevreden Tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden N.v.t. Weet niet\geen mening

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

VRAAG 230 Waarom bezoekt u de regioavond niet? Meerdere antwoorden mogelijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 Vanwege de (grote) reisafstand Vanwege de inhoud van het programma Vanwege (maandag of dinsdag) avond Ik heb geen behoefte aan een ontmoeting De regioavond heeft voor mij geen meerwaarde Ik ben niet bekend met de regioavond Ik heb als comitélid van Woord en Daad andere prioriteiten Ik voel me niet thuis bij de sfeer Anders, namelijk Weet niet

MEERVOUDIGE VRAAG
INDIEN [ Q210 , 1 ]

VRAAG 240 In hoeverre heeft u behoefte aan meer initiatieven vanuit het kantoor? 1 2 3 4 9 VRAAG 250 Welke initiatieven zou u graag zien van het kantoor? VRAAG 255 Dan volgen nu enkele vragen over deskundigheid. VRAAG 275 1 behoefte aan scholing DUMMY Zeer veel behoefte Veel behoefte Weinig behoefte Helemaal geen behoefte Weet niet\geen mening OPEN VRAAG MULTI
INDIEN [ Q240 , 1 TO 2 ]

VRAAG 260_1 Woord en Daad wil graag weten in hoeverre de leden van de comités behoefte hebben aan deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld via workshops. Kunt u aangeven in hoeverre u behoefte heeft aan scholing in de volgende onderwerpen? Vergadertechnieken 1 2 3 4 6 Zeer veel behoefte Veel behoefte Weinig behoefte Helemaal geen behoefte Weet niet\geen mening

VRAAG 260_2 Woord en Daad wil graag weten in hoeverre de leden van de comités behoefte hebben aan deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld via workshops. Kunt u aangeven in hoeverre u behoefte heeft aan scholing in de volgende onderwerpen? Financiën 1 2 3 4 6 Zeer veel behoefte Veel behoefte Weinig behoefte Helemaal geen behoefte Weet niet\geen mening

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

VRAAG 260_3 Woord en Daad wil graag weten in hoeverre de leden van de comités behoefte hebben aan deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld via workshops. Kunt u aangeven in hoeverre u behoefte heeft aan scholing in de volgende onderwerpen? Het organiseren van evenementen 1 2 3 4 6 Zeer veel behoefte Veel behoefte Weinig behoefte Helemaal geen behoefte Weet niet\geen mening

VRAAG 260_4 Woord en Daad wil graag weten in hoeverre de leden van de comités behoefte hebben aan deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld via workshops. Kunt u aangeven in hoeverre u behoefte heeft aan scholing in de volgende onderwerpen? Omgang met media 1 2 3 4 6 Zeer veel behoefte Veel behoefte Weinig behoefte Helemaal geen behoefte Weet niet\geen mening

VRAAG 260_5 Woord en Daad wil graag weten in hoeverre de leden van de comités behoefte hebben aan deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld via workshops. Kunt u aangeven in hoeverre u behoefte heeft aan scholing in de volgende onderwerpen? Het schrijven van PR-artikelen 1 2 3 4 6 Zeer veel behoefte Veel behoefte Weinig behoefte Helemaal geen behoefte Weet niet\geen mening

VRAAG 270 MEERVOUDIGE VRAAG Zijn er nog andere werkzaamheden die u in het comité uitvoert, waarbij u behoefte heeft aan scholing? 1 2 VRAAG 280 Wanneer Woord en Daad naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête besluit om een workshop te houden t.b.v. deskundigheidsbevordering, welk moment prefereert u dan voor zo’n workshop? 1 2 3 4 8 9 ‘s Morgens tijdens werkdagen ‘s Middags tijdens werkdagen ’s Avonds tijdens werkdagen Zaterdag overdag Geen van deze Geen voorkeur Ja, namelijk Nee MEERVOUDIGE VRAAG
INDIEN [ Q275 , 1 ]

VRAAG 285 Dan volgt nu een aantal vragen over de Woord en Daad markt in Houten

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

VRAAG 290 Bent u bekend met de Woord en Daad markt in Houten? 1 2 VRAAG 300
INDIEN [ Q290 , 1 ]

Ja Nee

In hoeverre heeft de Woord en Daad markt in Houten meerwaarde volgens u? 1 2 3 4 9 VRAAG 310 Zeer veel meerwaarde Veel meerwaarde Weinig meerwaarde Helemaal geen meerwaarde Weet niet\geen mening MEERVOUDIGE VRAAG
INDIEN [ Q290 , 1 ]

Als u een advies mocht uitbrengen over de toekomst van de Woord en Daad markt in Houten. Wat zou uw advies dan zijn? 1 2 3 29 30 VRAAG 320 Wat is uw alternatief, heeft u een suggestie? 1 2 Ja, namelijk Nee\weet niet De Woord en Daad markt moet zo georganiseerd worden, zoals nu het geval is De Woord en Daad markt moet blijven bestaan, maar het moet anders georganiseerd worden De Woord en Daad markt zou niet meer georganiseerd moeten worden Anders, namelijk Weet niet\geen mening MEERVOUDIGE VRAAG
INDIEN [ Q310 , 3 ]

VRAAG 325 Tot slot volgt nu een aantal vragen over de jaarlijkse kerstkaartenactie van Woord en Daad. VRAAG 330 Dit jaar heeft de organisatie van Woord en Daad voor het eerst zelf een selectie gemaakt uit de aangeboden kerstkaarten. Voorheen vond de selectie van de reeks kerstkaarten altijd plaats in samenspraak met de comités. Vindt u de huidige manier om tot een selectie van de jaarlijkse reeks kerstkaarten te komen beter of slechter dan voorheen? 1 2 3 4 5 9 Veel slechter Slechter Even goed Beter Veel beter Weet niet\geen mening MEERVOUDIGE VRAAG

VRAAG 340 Zijn er volgens u nog zaken die beter zouden kunnen bij de huidige totstandkoming van de reeks kerstkaarten? 1 2 30 Ja, namelijk Nee, ik zie geen verbeterpunten Weet niet\geen mening

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

VRAAG 350 Wat vindt u van het huidige bestelproces van de kerstkaarten? 1 2 3 4 5 9 Zeer goed Goed Redelijk Slecht Zeer slecht Weet niet\geen mening MEERVOUDIGE VRAAG

VRAAG 360 Zitten er volgens u nog mogelijke verbeterpunten in het bestelproces? Zo ja, welke? 1 2 30 Ja, namelijk Nee, het bestelproces is goed zo Weet niet\geen mening

VRAAG 370_1 Wilt u de facturering van de kerstkaarten beoordelen op de volgende aspecten? Juistheid 1 2 3 4 5 6 Zeer goed Goed Redelijk Slecht Zeer slecht Weet niet\geen mening

VRAAG 370_2 Wilt u de facturering van de kerstkaarten beoordelen op de volgende aspecten? Tijdigheid 1 2 3 4 5 6 Zeer goed Goed Redelijk Slecht Zeer slecht Weet niet\geen mening

VRAAG 370_3 Wilt u de facturering van de kerstkaarten beoordelen op de volgende aspecten? Volledigheid 1 2 3 4 5 6 Zeer goed Goed Redelijk Slecht Zeer slecht Weet niet\geen mening

VRAAG 380 MEERVOUDIGE VRAAG Zou de facturering van de kerstkaarten van Woord en Daad beter kunnen volgens u? Zo ja, op welke aspecten? 1 2 30 Ja, namelijk Nee, de facturering verloopt goed zo Weet niet\geen mening

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007

Bijlage 3 Tabellen

Woord en Daad tevredenheidsonderzoek | E8364 | © TNS NIPO | 24 augustus 2007