You are on page 1of 100
LD Vit rai oe Me) (el 0) BS OT a POOL COn ULC AN — ie 2Mohisia Nez a 3 TerpadiaS0p coupah © 2 mM STI BLUE LOG 1 Loco RESET ~ |[LOGOrexvnyara H Logo napouoidzer tépa ra stic véag yevide! ISayiKég npotdceic ia xoproKonriks, xeiporexvia kal xavaoxeués pe xopti kal pe GAAa / UAIKG. Tapa yia npn popa Ka8e / cag xeiporéxvnyia, 8a eivar Logotéxvnpal! Xpnaijionorfiore tig Logo stik Kal apiote m @avragia cag edeuBepn. O,n1 Ki av Behioere, 6,11 ki ov oKegreite, pnopel va vive! npayyarKérnta, Xopeite npeordrunes, oraBepés, xaBapéc, povedixés Enuioupyiec! Erowooreire yia Logotexviparal H véa enoxn stik... eivai Logo! LOGO TEXNOAOTIA AIXMHE im 2TO EMOMENO TEYXO= OpEva) HOA QA iNel ile) 2-4) = PV ta eh APIOMOE TEYXOYE 185 NOEMBPIOZ 2003 Li 0 ¢pv Martora Kp eS ‘ IETOPIKO CMa as To Nlorépi tou Xpévou Flume del Tempo Ex6510 Koppavro Mactavrousvo, cevdpio Tito @apdrar kat @pavraéoKo 0 Nr6vaAvr, ayavaxtiopévog ané tov Aptiudu, Nodéstn Sqyooieuan oro Topoling, tov NoéyuppIo Tou 1998, ye Geio Zkpourt, nasi va kdvet My THxn TOU ‘apopyif my enéreio TMG Nipdmng NPoBolrig mS TaWviag ATUGMACIO Oulu. OMY naywuévn Addoxa! O Mat Mndox, Emotpoor oto MapeA@6v History Re-Petes liself ‘akOAOUBGvTas TIC OBNyiec Tou HeyAOU Keijievo NrénBivt Tképaraiv, ox6010 Poydvo Zkdpna. DeBpoudpios 2000. SaoKdAou, etkovoypagel 28 xoptaonKés H Emorpoot{ rou Aomipou @avréqyaros The Retum of Phantom Bob | gehibee jie Bagn 10 TEEUTaIO GEVApIO Keiyevo Koupt Mnévae, oxéB00 Eotéumav. CeBpoudipiog 1996. Trou ypaye 0 Kaph Mirapxc, to 1996. Wapepa yer’ Eynodiwy Fishing for Trouble Tou N6eA Bay Xopv. Messin Snpocteuon tov AeKéjiBo10 TOU 1996. IETOPIEE O KAQPEOTHE THE ENAEIAE 0 Glog Exooure, efapavierar kat o Nrévaavr vahapBéver my Boknan mg auToxparoplag Tou, Ta 8lioKoha apxouv érav 0 uuaMewEng Kipiog X apnidte my jaa eriyeonon tou e&s. PaMO}EVOU BelOU EkpoUTG peTd THY GAA... Mia ‘onipéBherrmn ioropia Tou Quay Bay Xopv. ‘TA KAAQAIA TOY OAEOPOY (O Nrévadvr yiverat ripdowrto ms nuépac xdpn, G70 povadiK6 LactpoyaAaanKs Tou TahEvtO, ‘Mia Baypdara toropia Tou Nrdav Finnec, 0 POZ EAEOANTAL 0 Bel0g Expourt, rnoyrdterai Gxt o ayarinué- 0s TOU avtpdg, o Nrdvahvr, Tov éxAape... Thy anévinon omy @pumr unoYia Tou Ba Bioe1 vac... 99% eXSpavrac! Mia Eeka Bionic} oto pla tou ohavrodxou Mrigdvxa. oni (SSN 1105-1469) snvio rept Erog IEP. Apeyde revzous 18. Nod 208. Broxoa: NEA AKTINA AE, 086¢ payoxinoidg 7, 15125 Mapoda. Erdem: YoHaToG Tepganoudog, diewdurre Tiinagnc: Fehog Nuohdou.ApBoa-cciuee:Cntane Anpaxcnouboe. Zooey Nw Nao. fidpewN cisevay- pone Adkins Keiove Kat gus ‘oypapies neu anooreidovia evo neniobxd, Sev eripégovta. ATayopedeTa} avethyecieuny, n avangpayuy,nyeraboan hn anoBhxevaH, ue onoosyrave ontwoocovoens ‘nhextpovuo peor, chou wspo Tou nepiob Kod ap TH Eyypup cba YoU ExB8ry, NpanyEMEVe redya hnpogopiecKatelva Mayd wh. 21019-8251, gok 210-610-5631 mnogu eum 38a Maputo, Th. 210-358-6054, 00 210-363-472. uevBvee Owovounod & NovoNpOU-Fuspyoe KORA, Kam maize planed by NEA AINA Ag, 7 Fraokis st, GR 15125 Maou, Gress. ©2003 by The Wal Disney Company, Pant ln £U. Av Bev Bpiorere 10 Kopi oto nepimepo, mdepaviiore oro 210-619-8257.