You are on page 1of 57

Latinski citati

A
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
Ab absurdo - Dokazivati besmislicom, tj. da bi protivno bila besmislica.
Ab initio - Iz poetka. Iznova.
Ab intestato - Bez testamenta. Naslediti neto od nekoga ko nije ostavio
testament.
Ab inviso (invisis) - Bez gledanja. Potpisati neto u uverenju da je
dobro.
Ablata iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia? - Ako se ukloni
pravednost, ta su kraljevstva nego velika razbojnitva? Sv. Avgustin.
Absens carens - Odsutan - oteen. Ko je odsutan, ne dobija nita.
Absentia causalis - Opravdana odsutnost.
Absentia malitiosa (vituperabilis) - Zlonamerna odsutnost.
Absque omni exceptione - Bez izuzetka.
Absque ulla condicione - Bez uslova. Bezuslovno.
Abstinendi ius - Pravo odricanja, npr. pravo odricanja od nasledstva.
Abstractum pro concreto - Nestvarno umesto stvarnog. Kada se navodi
svojstvo umesto osobe koja to svojstvo ima.
Abusus non tollit usum - Zloupotreba ne ukida obiaj.
Ad absurdum - Do besmisla. Do nemogunosti.
Ad acta - Meu spise. Reena stvar.

Ad decretum - Po odluci. Po naredbi.


Ad deliberandum - Na razmiljanje. Dati na odluivanje.
Ad depositum - Na uvanje. Dati stvar u depozit.
Ad diem dictum - U odreeni dan. Do odreenog ili navedenog dana.
Ad hoc - Za ovo. Za ovu priliku. U tu svrhu.
Ad hominem - Na ljudski nain. Prema ljudskom shvatanju.
Ad honores - Poasti radi. U ast. U poast.
A die insinuationis - Od dana uruenja.
Ad impossibila nemo obligatur - Niko se ne obavezuje na nemogue.
Ad informandum - Radi obavetenja.
Aditio hereditatis - Nastupanje zaostavtine. Stupanje u posed.
Ad litteram - Doslovce. Od rei do rei.
Ad mandatum speciale - Po specijalnom nalogu. Po izriitom nalogu.
Ad manus - Na ruke.
Ad normam - Prema propisu.
Ad notam - Na znanje. Staviti do znanja.
Ad personam - Na odreenu osobu.
Ad publicandum - Za obelodanjenje. Radi putanja (objavljivanja) u
javnost.
Ad ratificandum - Na odobrenje. Na potvrdu.
Ad referendum - Dati neto na javno miljenje (odluku).
Ad rem - Na stvar. Bez okolienja.
Ad usum - Na upotrebu. Prema obiaju.

Ad usum internum - Za internu upotrebu.


Ad usum proprium - Za vlastutu upotrebu.
Ad valorem - Prema vrednosti.
Ad verbum - Od rei do rei. Doslovce.
Adversus hostem aeterna auctoritas - Prema strancu uvek treba da vai
(da se primenjuje) pravo. Zakon XII tablica.
Aequa lanx - Ravnotea tasova na vagi. Nepristrasnost. Stroga
pravednost.
Aequum et bonum - Pravo i dobro.
Aes alienum - Tui novac. Dugovi.
Affirmanti incumbit probatio - Ko neto tvrdi, mora i dokazati.
Alea iacta est - Kocka je baena! Odluka je pala! Cezarove rei kada je
odluio da pree Rubikon.
Alieni iuris - Pod tuom vlau.
Alienum nobis, nostrum plus aliis placet - Tue se svia nama, a nae
se vie svia drugima. Publilije Sirus.
Aliud est celare, aliud tacere - Jedno je prikrivati, drugo utati.
Altera pars revocat quidquid pars altera fecit - Jedna strana opoziva
(pobija) to god je druga strana uinila.
Alterius non sit, qui suus esse potest - Neka ne bude tui sluga ko moe
biti svoj gospodar. Paracelzusovo geslo.
A maiori ad minus - Zakljuivati od veeg na manje.
A mensa et toro - (Razdvajanje) od stola i postelje. Razvod braka.
Amici fures temporum - Prijatelji su kradljivci vremena.
Amicitia inter pocula contracta plerumque vitrea - Prijateljstvo

sklopljeno uz au (vina) veinom je stakleno (tj. krhko).


Amicum secreto mone, palam lauda - Prijatelja nasamo kori, a javno ga
hvali.
Amicus optima vitae possessio - Prijatelj je najvea imovina u ivotu.
Prijatelj je najvee bogatstvo.
A minori ad maius - (Zakljuivati) od manjega na vee.
Amor omnia vincit - Ljubav pobeuje sve. Vergilije.
Analogia iuris - Slinost zakona.
Animam debet - Duguje i duu. Zaduen je preko glave.
Animus iniurandi - Namera nanoenja uvrede.
Animus nocendi - Namera nanoenja tete.
Ante mare undae - Pre mora bili su talasi. Uzroci su pre posledica.
Ante victoriam ne canas triumphum - Pre pobede ne slavi trijumf. Ne
veseli se prerano.
Antiquas moribus - Po starim obiajima.
A pose ad esse non valet consequentia - Mogue ne mora da bude i
stvarno.
A posteriori - Unatrag. Po iskustvu. Po posledicama zakljuivati o
uzrocima.
A potiori - Prema onom to je vanije.
A potiori fit denominatio - Stvar dobija ime po svom najvanijem delu.
Appellatio admissibilis - Doputen priziv (alba).
Appellatio deserta - Zakasneli priziv (alba).
A priori - Unapred.

Apud bonum iudicem argumenta plus quam testes valent - Pred dobrim
sudijom vie vrede dokazi nego svedoci. Ciceron.
Aquam dare - Dati vodu (iz vodenog sata). Plinije ml. Dati nekome
vremena i mogunosti da govori.
Arbiter elegantiae - Sudija u eleganciji. Tacit. Ono to bi Petronije
odobrio, to se u Rimu smatralo otmenim.
Arbitrium liberum - Slobodna volja. Slobodan izbor. Slobodna odluka.
Argumentatio illustrans a contrario et opposito - Dokaz prema nekom
potpuno oprenom sluaju.
Argumentatio illustrans a simili - Dokaz prema nekom slinom sluaju.
Argumentum ad crumenam - Dokaz kesom. U nedostatku dokaza
odreiti kesu.
Argumentum ad hominem - Dokaz iz onoga to je sam protivnik
priznao. Dokaz protiv oveka, a ne protiv onoga to je uradio.
Argumentum baculinum - Dokaz batinom. Dokaz na silu.
Audaces fortuna iuvat - Smelima pomae srea. Isto: Audentes fortuna
iuvat.
Audiatur et altera pars - Neka se saslua i druga strana.
Aurum probat ignis et miseria bonos viros - Zlato se u vatri kua, a
dobri ljudi u nevolji. Hieronimus.
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V

Latinski citati
B

A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
Bellum omnium in (ne: contra!) omnes - Rat svih protiv svih.
Engleski filozof Hobbes - De cive.
Bene docet, qui bene distinguit - Dobro pouava ko dobro
razlikuje (stvari).
Beneficium appelationis - Pravo priziva. Pravo albe.
Bis dat, qui cito dat - Dvostruko daje ko brzo daje.
Bona fide - U dobroj veri. U dobroj nameri. Protivno: Mala fide.
Bona hereditaria - Nasleena dobra.
Bona immobilia - Nepokretna dobra.
Bona indivisibila - Nedeljiva dobra.
Bona mente - U dobroj nameri. S dobrom namerom.
Bona mobilia - Pokretna dobra.
Bona officia - Dobre usluge.
Bona utensilia - Dobra u oruu.
Bona vacantia - Naputena dobra. Dobra bez naslednika ili
gospodara.
Bonum commune - Zajedniko dobro.
Bonum et aequum - Dobro i pravino.
Bonum publicum - Javno dobro.
Brachium ecclesiasticum - Crkvena mo (ili vlast).
Brachium saeculare - Svetovna mo (ili vlast).
Breve enim tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque

vivendum - Kratak ivotni vek dovoljno je dug za dobar i astan


ivot. Ciceron.
Brevi manu - Kratkim putem. Nain predaje stvari u svojinu (ako je
stvar ve bila kod draoca po drugom osnovu, npr. zakup).
Brevis est laboro, obscurus fio - Trudim se da budem kratak, ali
postajem nejasan. Horacije.
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V

Latinski citati
C
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
Caesar ad Rubiconem - Cezar na Rubikonu. Kad neko stoji
pred vanom odlukom.
Calamitas virtutis occasio est - Nevolja je prilika za hrabrost.
Seneka. Na muci se poznaju junaci.
Capitis deminutio - Gubitak graanskih prava.
Capitis deminutio maxima - Gubitak sva tri prava (slobode,
graanstva - ili dravljanstva - i porodice).
Capitis deminutio media - Gubitak prava graanstva
(dravljanstva).
Capitis deminutio minima - Gubitak porodinih prava.
Carpe diem - Iskoristi (dananji) dan. Horacije.
Casum sentit dominus - tetu nastalu sluajnom propau

stvari snosi vlasnik.


Casus belli - Povod ratu. Uzrok sukoba.
Casus dabilis - Dopustiv sluaj.
Casus fortuitus (ili improvisius) - Nepredvien sluaj.
Casus inevitabilis - Neizbean sluaj.
Casus insolitus - Neobian sluaj.
Casus nocet domino - Sluaj kodi gospodaru (vlasniku).
Casus solitus - Obian sluaj.
Causa civilis - Graanski spor (parnica).
Causa criminalis - Krivini spor.
Causa efficiens - Delujui sluaj.
Causa finalis - Svrha.
Causa finita est - Stvar je svrena.
Causa morbi - Uzrok bolesti.
Causa mortis - Uzrok smrti. Razlog smrti.
Cautius loquitur - Opreznije govori. Meri svoje rei.
Cavendum est etiam, ne maior poena quam culpa sit et ne
iisdem de causis alii plectantur, alii ne appellentur quidem Treba paziti da kazna ne bude vea nego greh (prestup), i da
se zbog istog uzroka jedni kanjavaju, a drugi i ne pozivaju na
odgovornost. Ciceron.
Cedendo victor abibis - Poputaj i otiie kao pobednik.
Ovidije. Pametniji poputa.
Certa amittimus, dum incerta petimus - Gubimo sigurno, ako

idemo za nesigurnim. Plaut.


Certum est, quia impossibile est - Sigurno je, jer je
nemogue. Tertulijan.
Cessante causa, cessat effectus - Kad prestane uzrok, prestaje
posledica.
Cetera desiderantur - Ostalo nedostaje. (Kae se za
nedovrenu, odnosno nepotpuno sauvanu knjigu.)
Ceteris paribus - Uz jednake prilike. Pod istim okolnostima.
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam - Uostalom,
mislim da Kartaginu treba razoriti. Tim je reima Katon stariji
zavravao svaki svoj govor u rimskom senatu.
Charta non erubescit - Papir ne pocrveni (od stida). Hartija
trpi sve.
Charybdis et Scylla - Haribda i Scila. Seneka. Izmeu dva zla.
U kripcu.
Circulus in demonstrando (ili: probando) - Dokazati samim
sobom ono to treba dokazati.
Circulus vitiosus - Zaarani krug. Pogreka u dokazivanju:
neto se dokazuje samim sobom.
Citatio oralis (ili verbalis) - Usmeni poziv.
Citatio scripta - Pismeni poziv.
Civis academicus - Akademski graanin. Student.
Clamor non est cantus nec argumentum - Vika (galama) nije
ni pesma ni dokaz.
Clara pacta, boni amici - isti rauni, dobri prijatelji. ist
raun, duga ljubav.

Clauditur oranti, sed panditur aula ferenti - Dvor se zatvara


onome koji moli, a otvara onome koji neto donosi.
Clavus clavo eicere - Klin se klinom izbija.
Cogitationis poenam nemo patitur - Za misli se ne kanjava.
Ulpijan. Misli su slobodne.
Cogito ergo sum - Mislim, dakle jesam. Dekart.
Compos sui - Sam svoj gospodar.
Concordia civium, murus urbium - Sloga graana je bedem
gradova.
Conditio sine qua non... - Uslov bez kojeg je neto
nemogue. Jedino pod tim uslovom.
Confirmat artes usus - Veba uvruje vetine.
Conscientia mille testus - ista savest vredi vie nego hiljadu
svedoka.
Consuetudo optima legum interpres - Obiaj je najbolji
tuma zakona.
Contra bonos mores - Protiv dobrih obiaja.
Contradictio in adiecto - Protivrenost pojma sa onim to je u
vezi s njim, npr. mladi starac.
Contra factum non datur argumentum - Protiv injenice
nema dokazivanja.
Contra vulpem vulpinandum - Sa lisicom treba lisiiti.
Corpus delicti - Predmet krivice. Predmet koji dokazuje
krivicu.
Corpus iuris - Zbirka (rimskih) zakona.
Corpus iuris civilis - Zbirka graanskih prava. Graanski

zakonik.
Corruptissima re publica plurimae leges - Najpokvarenija
drava ima najvie zakona. Tacit: Anali.
Cras credo, hodie nihil - Danas za novac, sutra na veresiju.
Terencije Var.
Crede experto - Veruj iskusnome. Silije Italik.
Credo, quia absurdum - Verujem jer je protivno razumu.
Tertulijan.
Crocodili lacrimae - Krokodilske suze. Erazmo Roterdamski.
Cui bono? - U iju korist? To je prvo pitanje kada se ne zna
ko je neto poinio. Tu Kasijevu reenicu pominje Ciceron.
Cui prodest scelus, ist fecis - Kome zloin koristi, taj ga je i
poinio. Seneka.
Cuius regio, eius religio - ija je zemlja, njegova je i religija,
tj. svaki ovek pripada veri svoga vladara. (Trei lan
augsburkog verskog mira iz 1555.)
Culpa lata - Veliki greh (prestup).
Culpa levis - Mali greh (prestup).
Culpam poena premit comes - Kazna je pratilja greha.
Horacije.
Cum Cretensi cretisare - S Krianinom govoriti kritski.
Cum grano salis - Sa zrnom soli. Plinije. Oprezno i pametno.
Cum iure successionis - S pravom naslea.
Cum privilegio - Sa ovlaenjem. Po ovlaenju.
Custodia honesta - asna tamnica (zatvor). Gubitak slobode,
naroito kod politikih zatvorenika, uz koji su vezane mnoge

povlastice.
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V

Latinski citati
D
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
Da mihi facta, dabo tibi ius - Daj mi injenice, dau ti pravo.
Da mihi, ubi consistam, et terram movebo - Daj mi uporite i pokrenuu
zemlju. Arhimed.
Damnum emergens - Pozitivan kvar. teta pretrpljena da bi se spasila
vea imovina.
Damnum irreparabile - Nenadoknadiva teta.
Data et accepta - Izdaci i prihodi.
Debitum coniugale - Brana dunost.
De cuius (skraenica od: De cuius successione agitur) - Onaj o ijem se
nasledstvu radi, ostavilac.
Deductio ad absurdum - Pobijanje dokazivanjem protivrenosti koje
logino i jasno slede iz neke tvrdnje.
De facto - U stvari. Stvarno. Zapravo. Uistinu. Zaista.
De facto et absque iure - Stvarno, ali bez prava.
De gustibus (et coloribus) non est disputandum - O ukusima (i bojama
ne treba raspravljati. Avgust Fazelije.
De iure - Po pravu.

De lege - Po zakonu.
De lege ferenda - Po zakonu koji tek treba da bude usvojen.
De lege lata - Po zakonu koji je ve usvojen.
Deliberandum est saepe, statuendum est semel - Raspravljati treba
esto, odluiti jedanput. Publije Sirus.
De manu in manu - Iz ruke u ruku. Poslovica kod Cicerona.
Dementia senilis - Starako slaboumlje.
De minimis non curat praetor - Pretor se ne brine za male stvari.
Demostratio ad oculos - Oigledni dokaz. Vidljivi dokaz.
Demonstratio directa - Neposredan dokaz.
Demonstratio indirecta - Posredni dokaz.
De nocte consilium - Kroz no dolazi savet. Odluka treba da prenoi.
Depositio testium - Iskaz svedoka.
De rigore iuris - Po strogom pravu. Kruta primena prava.
De te fabula narratur - O tebi pria govori. Horacije.
De verbo ad verbum - Od rei do rei. Doslovce.
De visu - Po vienju.
Dic aliquid contra, ut duo simus - Protivrei mi u neemu, da budemo
dvojica. Nemoj uvek samo odobravati.
Dictum - factum - Reeno - uinjeno.
Dictum sapienti sat est - Za pametnoga je dosta reeno.
Dies ad quem - Poslednji dan roka. Dan od koga se rauna rok.
Dies interpellat pro homine - Dan (dospea) opominje za oveka.
Pravilo opteg pandektnog prava da poverilac ne treba na dan dospea

opomenuti dunika, ako trabina dospeva odreenog dana.


Differ, habent parvae commoda magna morae - Odgodi; kratko
odlaganje donosi velike koristi. Ovidije.
Dignum patella operculum - Poklopac dostojan lonca. Erazmo. Nala
vrea zakrpu.
Diligentia boni patris familias - Marljivost dobra domaina. Panja koju
u normalnim prilikama pokazuje dobar domain.
Diliges proximum tuum - Ljubi blinjega svoga. Jevanelje po Mateju,
5,43.
Divide et impera! - Zavadi pa vladaj! Izjava francuskog kralja Luja XI,
geslo Katarine Medii, a naroito Austrije.
Divitiae mutant mores, raro in meliores - Bogatstvo menja ud, retko
nabolje.
Dixi et salvavi animam meam - Rekoh i spasih duu svoju. Prema
Bibliji, Jezek., 3,19. Neu biti kriv ako ne sluate moje rei.
Docendo discimus - Uei druge, uimo i sami. Seneka.
Docta dicta - Uene rei.
Doctus vina, rudis zythum, pecus hauriat aquam - Uen ovek neka
pije vino, priprost pivo, a stoka neka pije vodu.
Dolus malus - Smiljena (namerna) prevara.
Domicilium habitationis - Mesto stalnog boravka. Boravite.
Domicilium originis - Mesto roenja.
Dominium irrevocabile - Neopozivo vlasnitvo.
Dominium revocabile - Opozivo vlasnitvo.
Donatio mortis causa - Poklon za sluaj smrti.

Do, ut des - Dajem, da mi da. Dajem da mi uzvrati. Pravilo iz rimskog


prava.
Do, ut facias - Dajem, da mi uini.
Duabus sedere sellis - Sedeti na dve stolice. Erazmo.
Ducunt volontem fata, nolentem trahunt - Sudbina vodi onoga koji to
eli, a vue onoga koji se protivi. Stoik Kleant. Ko hoe, moe, a ko
nee, mora.
Dum spiro, spero - Dok diem, nadam se.
Dura lex, sed lex - Tvrd (strog) zakon, ali je zakon.
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V

Latinski citati
E
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
Ecce homo! - Evo oveka! Pilatove rei kad je narodu
pokazao Hrista. Jevan. po Jovanu 19,5.
Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat - Dokazivati
mora onaj koji tvrdi, a ne onaj koji pobija.
Elephantus non capit muscam - Slon ne hvata muve.
Erazmo.
Emptor bonae fidei - Kupac u dobroj veri.
Eo ipso - Samo po sebi. Radi toga.
E pluribus unum - Iz vie njih jedno. Natpis na grbu USA.
Errando discimus - Greei uimo.

Erranti via monstrato - Onome koji luta pokai put.


Errare humanum est - Greiti je ljudski.
Errata corrige! - Ispravi (svoje) greke.
Est difficillium se ipsum vincere - Najtee je pobediti samog
sebe.
Est unus quisque faber ipse suae fortunae - Svako je sam
kova svoje sree. Apije Klaudije.
Et cetera - I ostalo. I tako dalje. Skraenica: Etc.
Et post malam segetem serendum est - I posle slabe etve
treba sejati. Seneka.
Ex abrupto - Odjedamput. Smesta.
Ex adverso - Sa suprotne strane.
Ex aequo et bono - Po zahtevu pravednosti i estitosti.
Examen testium - Sasluavanje svedoka.
Ex capite - Iz glave. Napamet. Naizust.
Ex cathedra - S katedre. Prema uenju katolike crkve, papa
je nepogreiv kada s katedre, tj. kao poglavar, proglaava neku
versku dogmu. Autoritativno tvrditi.
Exceptio afirmat regulam - Izuzetak potvruje pravilo.
Ex compacto - Prema ugovoru. Prema dogovoru.
Ex consensu - Po pristanku. Prema sporazumu.
Exempla docent (ili: illustrant) - Na primerima uimo.
Exercitatio artem parat - Veba stvara vetinu. Tacit.
Ex iure - Po dunosti.

Ex libris - Iz knjiga.
Ex nudo pacta actio non nascitur - Iz golog (prostog,
neformalnog) sporazuma ne raa se pravo na tubu.
Ex nunc - Odsada pa dalje. Ubudue.
Ex officio - Po slubenoj dunosti. Skr. ex offo.
Ex oriente lux - Svetlost dolazi sa istoka.
Experientia docet - Iskustvo ui.
Ex post (facto) - Naknadno prosuivati.
Ex propriis - Iz vlastitih sredstava. Na svoj raun.
Exspectat tempus sapiens - Mudar ovek eka (pravo) vreme.
Extra ordinem - Izvan reda.
Ex tunc - Od tada.
Ex usu - Po obiaju. Po upotrebi.
Exceptiones sunt strictissimae interpretationis - Izuzetke
treba najue tumaiti.
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V

Latinski citati
F
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
Fabula docet - Pria (nas) ui. Naravouenije prie je...
Facile est ventis dare vela secundis - Lako je ploviti s
povoljnim vetrom.

Facilius emendabis minore poena - Lake e popraviti


manjom kaznom. Seneka.
Facilius est de alienis iudicare quam de suis - Lake je o
tuem suditi nego o svojem.
Facio, ut des - Radim da mi da. inim neto da mi neto da.
Formula u rimskom pravu.
Facio, ut facias - inim, da mi uini.
Facit experientia cautos - Iskustvo ini ljude opreznima.
Facta loquuntur - Dela govore. injenice govore.
Facta mea, non dicta, vos sequi volo - elim da sledite moja
dela, a ne moje rei.
Falsa demonstratio non docet - Krivo (lano) dokazivanje ne
dokazuje nita.
Fama volat - Glasina leti.
Fas et nefas - Pravo i krivo. Doputeno i nepoteno.
Fata trahunt homines - Sudbina upravlja ljudima
Felix, qui nihil debet - Srean je onaj koji nita ne duguje.
Ferae inter se placidae sunt - Zveri su meu sobom mirne.
Feriuntque summos fulgura montes - Munje udaraju u
vrhunce gora.
Festina lente - uri se polako! Erazmo.
Fiat applicatio - Neka se primeni.
Fiat iustitia (et) pereat mundus - Neka se vri pravda, pa
makar propao svet. Pravednost iznad svega.
Fiat lux - Neka bude svetlost. Biblija, Stvaranje 1,3.

Fide, sed qui, vide - Veruj, ali pazi kome.


Fides documenti - Verodostojnost isprave.
Fides obligat fidem - Vernost obavezuje (na) vernost. Vernost
za vernost.
Filius legitimus - Zakoniti sin.
Filius naturalis - Prirodni (vanbrani) sin.
Finis coronat (ili: decorat) opus - Konac delo krasi.
Finis sanctificat media - Cilj posveuje sredstva.
Fit fabricando faber - Kova postaje kovanjem.
Flagrante delicto - Uhvaen na delu.
Fluctuat nec mergitur - Ljulja se, ali se ne potapa. Geslo
grada Pariza koji u svom grbu ima brod.
Fortasse erit, fortasse non erit - Moda e biti, moda nee
biti. Seneka.
Fortes fortuna adiuvat - Odvanima pomae srea. Terencije.
Fortiter in re, suaviter in modo - Odvano u inu, blago u
nainu. Prema reima jezuitskog generala Aquavive.
Fortunae filius - Sin sree. Petronije.
Fortunae rota - Kolo sree.
Fortuna multis dat nimis, satis nulli - Srea mnogima daje
previe, dosta nikome.
Forum rei sitae - Nadlean sud po mestu gde se stvar nalazi.
Frondem in silvis non cernere - Ne videti kronje u umi.
Ovidije. Od drveta ne videti umu.

Fugit hora - Sat odmie. Vreme leti. Oktavijan Avgust.


Fundamentum agendi - Osnov tube.
Latinski citati
G
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
Gloria discipuli, gloria magistri - Slava uenikova je slava
uiteljeva.
Graeca fides - Grka vera. Kada neko ne odri zadatu re.
Gubernare e tera - Krmaniti s kopna. Livije. Sa sigurnog
mesta terati druge u nevolju.
Gutta cavat lapidem non bis sed saepe cadendo:
Sic homo fit sapiens bis non sed saepe legendo - Kap dubi
kamen ne padajui dvaput, ve esto; tako i ovek ne postaje
mudar ne itajui dvaput, ve esto. ordano Bruno.
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
H
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
Habeas corpus - Imaj telo. Iz engleskog zakona od 1679. godine
(Habeas corpus act). To je izjava sudije kojom poziva oveka koji
nekoga dri u zatvoru, da ga izvede pred sudiju i opravda njegovo
hapenje.
Habemus pontificem - Imamo papu! Uzvik posle papinog izbora.
Habent sua commoda morae - I odgaanje ima svoju korist.
Habitus non facit monachum - Odelo ne ini monaha. Odelo ne
ini oveka.

Hannibal ad (ne: ante!) portas - Hanibal pred vratima. Ciceron.


Nevolja je pred vratima.
Hereditas iacens - Leea zaostavtina.
Heres ab intestato - Zakonski naslednik kad nema testamenta.
Heres legitimus - Zakonski naslednik.
Heres necessarius - Nuni naslednik.
Hic cineres, ubique nomen - Ovde je pepeo, a ime svuda. Ovaj je
nadgrobni natpis bio predloen za Napoleonov sarkofag, ali je
umesto njega stavljeno samo slovo N.
Hic et nunc - Ovde i sada.
Hic iacet lepus - U tom grmu lei zec.
Hic Rhodus, hic salta! - Ovde je Rodos, ovde skai. U Ezopovoj
basni hvalio se neki ovek kako je na Rodosu jako daleko skoio, i
pritom se pozivao na odsutne svedoke. Na to mu je neko
odgovorio: "Nisu nam potrebni svedoci. Ovde je Rodos, ovde
skai!"
Hierosolyma est perdita - Razoren je Jerusalim. Sve je propalo.
Historia (est) testis temporum, lux veritatis, vita memoriae,
magistra vitae, nuntia vetustatis - Istorija je svedok vremena,
svetlo istine, ivot pamenja, uiteljica ivota, glasnik starine.
Ciceron.
Hoc signo vinces - U ovom e znaku pobediti. Taj se natpis, kako
kae legenda, ukazao pod krstom caru Konstantinu kada je polazio
u rat protiv Maksencija.
Hominem quaero - Traim oveka. Fedrus. Navodno je to rekao
Diogen.
Homo de humo - ovek (je nainjen) od zemlje.

Homo homini lupus - ovek je oveku vuk. Plaut.


Homo locum ornat, non hominem locus - ovek mesto krasi, ne
mesto oveka.
Homo mensura - ovek je merilo (svih stvari). Pitagora.
Homo novus - Novi ovek. Skorojevi. Seneka.
Homo sum: humani nihil a me alienum puto - ovek sam, i nita
ljudsko nije mi strano. Terencije.
Honoris causa - Radi poasti, npr. doctor honoris causa.
Hora incerta, mors certa - as (smrti) je neisvestan, ali je smrt
izvesna.
Hora legalis - Zakonski as. Propisano, odreeno vreme.
Hora ruit - Vreme odmie. Vreme leti.
I
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
Idem delictum non debet bis puniri - Isti se prekraj ne moe dva
puta kazniti.
Idem per idem - Isto istim (dokazivati). Greka u dokazivanju
poznata kao circulus vitiosus.
Id est - To jest. To znai. Skraenica: i.e.
Ignavis semper feriae sunt - Lenjima je svaki dan praznik.
Erazmo.
Ignem igne incitare - Podsticati vatru vatrom. Seneka. Dolivati
ulje na vatru.
Igni probatur aurum, virtus miseria - Zlato se kua u vatri, a
vrlina u nevolji. Publilije Sirus.

Ignorantia iuris nocet - Nepoznavanje zakona kodi, t.j. ne


opravdava.
Ignoscito saepe alteri, numquam tibi - Drugima esto oprataj,
sebi nikada. Publilije Sirus.
Ille crucem sceleris pretium tulit, hic diadema - Onaj je posle
zloina dospeo na krst, ovaj je dobio krunu. Juvenal.
Imperare sibi maximum imperium est - Vladati nad sobom
najvea je vlast. Seneka.
Imperatoria brevitas - Carska kratkoa. Tacit.
Imperium in imperio - Drava u dravi.
Impossibilium nulla obligatio est - Kada je neto nemogue,
nitava je obligacija. Digesta.
In absentia - U odsustvu.
In abstracto - Uopte.
In armis - Pod orujem.
Inaudita causa quemquam damnari aequitas non patitur Pravinost ne doputa da iko bude osuen bez saluanja razloga.
Marcijan u Pandektama.
In Baccho te Venere - U Bahu i Veneri, tj. u piu i ljubavi.
In camera caritatis - U etiri oka. Poverljivo.
In casu - U sluaju.
In causa - U pravnom sluaju.
In commune bonum - Za opte dobro.
In concreto - U ovom sluaju.
In continuo - Neprekidno. Stalno.

In corpore - U celosti. Svi skupa.


In curia - Pred sudom. U venici.
In deposito - Na uvanju. Na ostavi.
Index librorum prohibitorum - Popis zabranjenih knjiga, koje je
katolika crkva zabranila za vreme protivreformacije.
In dubio mitius - U sumnji (postupaj) blae.
In dubio pro reo - U sumnji treba odluiti u korist optuenoga.
In eodem prato bos herbam quaerit, canim leporem, ciconia
lacertam - Na istoj livadi vo trai travu, pas zeca, roda gutera.
Seneka. U istoj situaciji, ljudi imaju razliite potrebe.
In extenso - U irinu. Opirno.
In favorem - U korist.
In flagranti - Na inu. (Uhvaen) na delu. Justinijanov kodeks.
In foro - Na trgu. Pred sudom.
In foro conscientiae - Pred sudom savesti.
In fraudem creditorum - Na tetu poverilaca.
In fraudem legis - Lukavim zaobilaenjem zakona.
In futurum - Ubudue.
In honorem - U poast.
In infinitum - U beskonanost. Bez kraja.
In integrum (restituere) - U prvobitno stanje (vratiti).
Iniuria non fit volenti - Ko pristaje na neto, njemu se ne nanosi
nepravda, tj. ne moe traiti naknadu tete.

Iniuriarum remedium est oblivio - Lek za nepravde je zaborav.


Seneka.
In loco - Na mestu.
In margine - Na rubu. Na ivici.
In medias res - U sred same stvari. Horacije. Bez okolienja.
In rerum natura - U prirodi stvari.
Inter arma silent leges - U ratu zakoni ute. Ciceron.
Inter nos - Meu nama.
Inter vivos - Meu ivima (zakljuen ugovor).
In ultima linea - Na kraju krajeva.
In vino veritas - U vinu je istina.
Ipso facto - Ve samim inom. Samo po sebi.
Ipso iure - Po samom pravu.
Iudex nemo potest esse in propria causa - Niko ne moe biti
sudija u vlastitoj parnici.
Ius aggratiandi - Pravo pomilovanja.
Ius armorum - Pravo dranja vojske.
Ius civile - Graansko pravo.
Ius cogens - Pravna pravila koja se ne mogu menjati voljom
stranaka. Suprotno je: Ius dispositivum.
Ius commercii - Trgovako pravo.
Ius dispositivum - Pravna pravila koja se mogu menjati voljom
stranaka.

Ius est ars boni et aequi - Pravo je vetina (umetnost) dobrote i


jednakosti (pravde).
Ius naturale - Prirodno pravo. Kod Rimljana isto to i ius gentium.
Ius privatum - Privatno pravo.
Ius publicum - Javno pravo.
Ius Romanum - Rimsko pravo.
Ius summum saepe summast malitia - Najvee pravo je esto
najvee zlo. Terencije.
Iustitia est constans et perpetua voluntas isu suum cuique
tribuendi - Pravo je postojana i neprekidna volja da se svakom
dodeli ono to mu pripada. Justinijan.
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere,
suum cuique tribuere - Zapovesti prava su ove: asno (poteno)
iveti, drugog ne otetiti, svakom svoje dodeliti.
Iure nature aequum est neminem cum alterius detrimento et
iniuria fieri locupletiorem - Po prirodnom pravu pravino je da se
niko ne moe obogatiti time to e drugi pretrpeti tetu u imovini
ili nepravdu.
In pari causa potior est causa possidentis - Ako je jednak osnov,
jai je osnov onoga kod koga je stvar (koji je dralac).
L
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
Labitur ex animo benefactum, iniuria numquam - Uinjeno se
dobroinstvo zaboravlja, nepravda nikada.
Lapsus calami - Omaka pera. Zabuna u pisanju.
Lapsus linguae - Omaka jezika. Zabuna u govoru.

Lapsus memoriae - Omaka u pamenju.


Lato sensu - U irem smislu.
Laudatur et alget - Hvaljen, a smrzava se. Juvenal. Poteni se ljudi
zimi smrzavaju.
Lege artis - Po pravilima vetine. Prema strunim propisima.
Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur Zakon treba da je kratak, da bi ga neuki lake potovali. Seneka.
Leges bonae ex malis moribus procreantur - Dobri zakoni nastaju
iz zlih obiaja. M. Annaeus Lucanus.
Leges posteriores priores contrarias abrogant - Kasniji zakoni
dokidaju preanje suprotne.
Legitima possessio - Zakonit posed.
Legum... idcirco omnes servi sumus, ut liberi esse possimus - Svi
smo robovi zakona da moemo biti slobodni. Ciceron.
Levior pluma est gratia - Zahvalnost je laka od pera. Plaut.
Levis sit tibi terra - Laka ti bila zemlja! Prema Euripidu.
Levius dicere quam facere est - Lake je rei nego uiniti.
Lex est, non poena, perire - Zakon je, a ne kazna, umreti. Seneka.
Lex fundamentalis - Osnovni zakon.
Lex ferenda - Zakon koji treba da se donese.
Lex lata - Zakon koji je ve donet.
Lex posterior derogat lex priori - Kasniji zakon dokida preanji.
Lex videt iratum, iratus legem non videt - Zakon vidi srditoga,
srditi ne vidi zakon. Publije Sirus.

Libertas est potestas faciendi id, quod iure fieri licet - Sloboda je
mogunost initi ono to zakon dozvoljava.
Libertas inaestimabilis res est - Sloboda je stvar od neprocenjive
vrednosti.
Licentia poetica - Pesnika sloboda. Seneka.
Litterae thesaurum est - Znanje je bogatstvo. Petronije.
Litterarum radices amarae, fructus dulces - Korenje znanja je
gorko, plodovi su slatki. Ciceron.
Loco citato - Na navedenom mestu (u knjizi). Skraeno: l.c.
Loco sigilli - Mesto peata (na ispravama). Skraeno: L.S.
Locum tenens - Zamenik. Namesnik.
Locus a quo - Mesto stanovanja izdavaoca menice.
Locus ad quem - Mesto gde se menica ima isplatiti.
Locus communis - Opte mesto. Obino u mnoini: Loci
communes - opta mesta u filozofiji i retorici. Otrcane fraze.
Locus delicti - Mesto zloina.
Locus regit actum - Mesto je merodavno za radnju. Pravno pravilo
po kome je za pravnu valjanost neke radnje potrebno potovati
formu koju predvia zakonodavstvo mesta gde se radnja vri.
Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla - Dug
je put po propisima, kratak i efikasan po primerima. Seneka.
Lucrum cessans - Izmakla dobit.
Lucrum sine damno alterius fieri non potest - Dobitak ne moe
nastati bez neijeg gubitka. Publilije Sirus.
Lumen mundi - Svetlo sveta. Prema Jevanelju po Mateji 5,14. U
prenosnom smislu: Silan um. Katkad i ironino.

Lupus in fabula - Vuk u prii. Terencije. Mi o vuku, a vuk na


vrata.
Lupus pilum mutat non mentem - Vuk menja dlaku, ali ne i ud.
Erazmo.
Lux in tenebris (lucet) - Svetlo u tami (sija). Jevanelje po Jovanu
1, 5.
Lux veritatis - Svetlo istine. Obino se kae za istoriju.
M
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
Magister artis venter - Uitelj umetnosti je eludac. A. Persius
Flaccus.
Magis videt oculi quam oculus - Vie vide oi nego oko. Vie
oiju bolje vidi.
Magna charta libertatum - Velika povelja o slobodama. Engleski
plemii prisilili su 1215. godine kralja Jovana da im potpie
povelju kojom su dobili velike povlastice.
Magna civitas, magna solitudo - Veliki grad, velika samoa.
Magnum est praesidium innocentia - Nevinost je velika zatita.
Seneka.
Maior e longinquo reverentia - Izdaleka je vee potovanje. Tacit:
Anali.
Mala fide - U zloj nameri.
Mala herba cito crescit - Korov brzo raste. Neander.
Mala ultro adsunt - Zlo samo od sebe dolazi. Erazmo. Zlo ne treba
zvati.

Maledictus piscis in aqua tertia - Prokleta je riba u treoj vodi.


(Prva je voda u kojoj riba pliva, druga u kojoj se posle ienja
opere ili kuva, a trea bi bila kada bismo iza ribe pili vodu. Dakle:
posle ribe treba piti vino.)
Male facere qui vult, nunquam non causam invenit - Ko eli zlo
raditi, uvek nae razlog. Publilije Sirus.
Male partum male disperit - Zlo steeno zlo i propada. Plaut.
Malesuada fames - Glad savetuje na zlo. Vergilije.
Mali principii malus finis - Zao poetak ima zao zavretak.
Erazmo.
Malleus maleficarum - Malj za vetice. Spis izdat 1489. godine od
inkvizitora Insitorisa i prengera, koji sadri uputstva za
pronalaenje vetica i postupak za njihovo kanjavanje.
Malum discordiae - Jabuka razdora, nesloge. Justinijan.
Malum est mulier, sed necessarium malum - ena je zlo, ali
nuno zlo. Srednjevekovna poslovica.
Malum necessarium - Nuno zlo.
Malum omen - Zao znak. Lo znak. Zla slutnja.
Malus malo nocet - Zao zlome kodi. Seneka.
Mandatum sine clausula - Punomoje bez ogranienja.
Manu propria - Vlastitom rukom. Vlastoruno. Skraeno: m.p.
Manus manum lavat - Ruka ruku mije. Seneka. Isto: Petronije.
Mare nostrum - Nae more.
Maximum remedium irae est dilatio - Najbolji je lek za srdbu
odlaganje.
Mea culpa - Moj greh. Greh na moju duu.

Mea parvitas - Moja malenkost.


Medice, cura te ipsum - Lekaru, lei sebe sama. Jevanelje po
Luki 4, 23.
Medicina forensis - Sudska medicina.
Medicus curat, natura sanat - Lekar lei, priroda ozdravljuje.
Medium tenuere beati - Sretnici su u ivotu ili srednjim putem.
Memento mori - Seti se smrti. I ti si samo smrtnik.
Mendax est furax - Ko lae, taj i krade.
Mens agitam molem - Duh pokree materiju. Vergilije.
Mensibus eratis supra lapidem ne sedeatis - U mesecima koji u
svom imenu imaju r, ne sedi na kamenu - jer su to hladni meseci.
Mens sana in corpore sano - Zdrav duh u zdravom telu. Juvenal.
Mente captus - Ogranien. Zaglupljen.
Meo voto - Po mojoj elji.
Merum ius - Izriito pravo.
Militia est hominum vita - ivot ovekov je veita borba.
Minima de malis (eligenda sunt) - Treba odabrati najmanje zlo.
Ciceron.
Minus est actionem habere quam rem - Manje je imati tubu nego
stvar.
Missio in possessionem - Uvoenje u posed.
Modus acquirendi - Nain sticanja, privreivanja.
Modus faciendi - Nain izvravanja.
Modus procedendi - Nain zastupanja (ili postupanja).

Modus vivendi - Nain ivota. Uslov za ivot. Sporazum.


Mors certa, hora incerta - Smrt je sigurna, as smrti nesiguran.
Mors in olla - Smrt u loncu. Biblija, Pravila IV, 4, 40. Loa ili
preobilna ishrana ubija.
Mors liberatrix - Smrt osloboditeljica.
Mors ultima ratio - Smrt je zadnji razlog.
Mulier cum sola cogitat, male cogitat - Kad ena sama misli, zlo
misli. Publilije Sirus.
Multa cadunt inter calicem supremaque labra - Mnogo se desi
izmeu ae i usana. Prilike se mogu brzo promeniti.
Multa docet fames - Glad mnoge naui. Erazmo.
Multi indigni sunt luce et tamen dies oritur - Mnogi su nedostojni
svetla, pa ipak dan svie.
Multi multa sciunt, nemo omnia - Mnogi znaju mnogo, niko sve.
Multi sunt vocati, pauci vero electi - Mnogo je zvanih, ali je malo
odabranih. Jevan. po Mateju 22, 14.
Multos fortuna liberat poena, metu neminem - Srea mnoge
oslobaa kazne, straha nikoga. Seneka.
Multos timere debet, quem multi timent - Mnogih se mora bojati
onaj koga se mnogi boje. Publilije Sirus.
Mutatis mutandis - Promenivi to treba promeniti. Uz potrebne
ispravke.
Mutat via longa puellas - Dugo putovanje menja devojke.
Propercije.
N
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V

Nasciturus pro iam nato habetur - Dete koje e se tek roditi (koje
je zaeto) smatra se ve roenim, tj. ima ista prava kao da se ve
rodilo.
Naturae convenienter vivere - iveti u skladu sa prirodom. Nauka
stoika.
Natura in minimis maxima - Priroda je u najmanjim stvarima
najvelianstvenija.
Naturalia non sunt turpia - to je prirodno, nije runo. Izreka
potie od cinike kole.
Naturam frenare potes, sed vincere nimquam - Narav moe
obuzdati, ali nikada pobediti.
Natura parendo vincitur - Prirodu pobeujemo, ako joj se
pokoravamo. Frensis Bekon.
Ne bis in idem - Ne moe se dvaput po istom osnovu (voditi spor).
Necessest facere sumptum, qui quaerit lucrum - Ko trai dobitak,
mora neto i potroiti. Plaut.
Nesessitas non habet legem - Nuda ne poznaje zakone.
Nec Hercules contra duos - Ni Herakle ne moe protiv dvojice.
Erazmo.
Ne eat iudex ultra petita partium - Sudija neka ne ide iznad
zahteva stranaka.
Ne maior poena quam culpa sit - Neka kazna ne bude vea od
krivice. Ciceron.
Neminem pecunia divitem fecit - Nikoga nije novac uinio
bogatim. Seneka.

Nemo beneficia in calendario scribit - Niko ne belei


dobroinstva u dunike knjige. Seneka.
Nemo dat, quod non habet - Niko ne daje to nema.
Nemo enim patriam quia magna est amat, sed quia sua - Niko ne
ljubi domovinu jer je velika, ve jer je njegova. Seneka.
Nemo esse iudex in sua causa potest - Niko ne moe biti sudija u
vlastitoj parnici.
Nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet - Niko
na drugoga ne moe preneti vie prava nego to sam ima.
Nemo potest nudo vestimenta detrahere - Niko ne moe golome
skinuti odelo.
Nemo propheta in patria - Niko nije prorok u svojoj domovini.
Nemo punitur pro alieno delicto - Niko se ne kanjava za tui
prestup.
Nervus gerendarum rerum pecunia - Glavni pokreta svih
nastojanja je novac.
Nervus probandi - Sila dokaza.
Nervus rerum - Sr stvari. Sutina.
Nescit vox missa reverti - Izgovorena re ne moe se povratiti.
Horacije.
Nihil est annis beatum - Nita nije bre od godina. Ovidije.
Nihil est incertius vulgo - Nita nije nepostojanije od gomile.
Ciceron.
Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu - Nita nije
u razumu, to pre nije bilo u oseaju (ulima). Osnovno naelo
senzualizma.

Nihil est tam incredibile, quod non dicendo fiat probabile - Nita
nije tako neverovatno da ne moe ubeivanjem postati verovatno.
Ciceron.
Nihil habenti nihil deest - Ko nema nita, nita mu ne nedostaje.
Nihil nega. parum crede, nisi videas - Nita ne porii, malo veruj,
dok ne vidi. Skolastika poslovica.
Nihil nimis - Nita odvie. Seneka. Prema natpisu na delfijskom
proroitu.
Nihil novi sub sole - Nema nita novo pod suncem. Prema Bibliji.
Nihil opertum, quod non reveletur - Nita nije (tako) skriveno da
se ne bi otkrilo.
Nihil probat, qui nimium probat - Nita ne dokazuje ko previe
dokazuje.
Nihil tam munitum (est), quod non expugnari pecunia possit Nita nije tako utvreno da se ne moe osvojiti novcem. Ciceron.
Noctem dies sequitur - Iza dana dolazi no. Seneka.
Nodus Gordiaunus (ili Gordius) - Gordijev vor. Curtius Rufus
propoveda da je proroite proreklo da e vlast nad Azijom osvojiti
onaj ko bude odreio vrlo zamreni vor na kolima kralja Gordija u
Zevsovom hramu u Gordiju u Frigiji. Aleksandar Makedonski je
333. p.n.e. rasekao vor maem uz rei: "Nije vano na koji se
nain dvor razdreuje."
Nolens - volens - Hteo - ne hteo. Hoe - nee. Milom ili silom.
Noli turbare circulos meos - "Nemoj remetiti moje krugove",
navodno je rekao Arhimed rimskom vojniku koji je pri opsadi
Sirakuze 212. godine p.n.e. provalio u njegovu kuu, dok je u
pesku crtao geometrijske likove.

Nolito imperare, antequam didiceris oboedire - Nemoj zapovedati


pre nego to naui sluati. Latinski prevod Solonove izreke.
Nolunt ubi velis, ubi nolis cupiunt ultro - Nee kada ti hoe, a
kada ti nee, one hoe same - Terencije o enama.
Nomen et omen - Ime i znamenje. Plaut.
Nomina sunt odiosa - Imena je neprijatno pominjati. Imena ne
treba pominjati.
Non bene, si tollas proelia, durat amor - Ljubav ne traje dugo, ako
izuzme svae. Ovidije.
Non damnatio, sed causa hominem turpem facit - Ne sramoti
oveka osuda, ve njen uzrok. Seneka.
Non faciunt meliorem equum aurei freni - Konja ne ine boljim
zlatne uzde. Seneka.
Non fucata, sed est simplex oratio veri - Govor istine nije kien,
ve jednostavan.
Non licet in bello bis peccare - U ratu nije doputeno dvaput
uiniti istu greku.
Non minus molestum est calvis quam comatis pilos velli - Nije
manje muno upati dlake elavima nego kosmatima. Seneka.
Non nova, sed nove - Ne nove stvari, ve na novi nain.
Non numeranda, sed ponderanda argumenta - Dokaze treba
vagati, a ne brojati.
Non olet - (Novac) ne zaudara. Kada je caru Vespazijanu sin Tit
prigovorio to je uveo porez na nunike, on mu je stavio pod nos
zlatnike koje je dobio od poreza i upitao ga da li mu je njihov miris
neugodan.
Non omne licitum honestum - Nije sve asno to je doputeno.

Non omnes omnia possunt - Ne mogu svi sve.


Non plus ultra - Dovde i ni korak dalje. Biblija, Jov 38,11. Preko
toga nita. Nenadmano.
Non possumus - Ne moemo. To prevazilazi nae moi.
Non progredi est regredi - Ne napredovati znai nazadovati.
Non quia difficilia sunt, non audemos, sed quia non audemus,
difficilia sunt - Ne usuujemo se ne zato to je teko, nego je teko
jer se ne usuujemo. Seneka.
Non scholae, sed vitae discimus - Ne uimo za kolu nego za
ivot.
Non semper idem spirat ventus - Ne duva uvek isti vetar.
Non sum qualis eram - Nisam vie onaj koji sam bio. Horacije.
Non testatum - Nije provereno. Bez garancije. Pre mnogo
decenija, kada je novinarstvo u Evropi bilo jo u povoju, hteo je
urednik lista "Koelnische Zeitung" da odvoji slubene vesti od
privatnih informacija. Stoga je, navodno, iznad vesti iz privatnih
izvora stavio skraenicu N.T. (Non testatum). Ova dva slova, kada
se itaju spelovanjem daju nemaku re "Ente", to znai "patka".
Tako je nastala uzreica - "novinarska patka."
Non vivere bonum est, sed bene vivere - Nije srea iveti, ve
dobro iveti. Seneka.
Nosce te ipsum - Upoznaj samog sebe. Latinski prevod grkog
natpisa na Apolonovom proroitu u Delfima. Ciceron.
Nota bene - Upamti dobro. Skraeno: N.B.
Nuda veritas - Gola istina. Horacije.
Nulla dies sine linea - Ni jedan dan bez poteza (etkom). Svaki
dan treba neto raditi. Rei slikara Apela, kod Plinija: Istorija
prirode.

Nulla poena sine lege - Nema kazne bez zakona. Kanjivo je samo
ono to zakon predvia.
Nulla regula sine exceptione - Nema pravila bez izuzetaka.
Nulla salus bello - Nema spasa u ratu. Vergilije.
Nulla umquam de morte hominis cunctatio longa est - Nijedno
oklevanje nije predugo, ako se radi o ivotu oveka. Juvenal.
Nullum crimen sine lege - Nema krivice bez zakona. Kanjivo je
samo ono to zakon kao takvo odreuje.
Nullus effectus sine causa - Nema uinka bez uzroka.
Nullus videtur dolo facere qui suo iure utitur - Niko ne ini
prevaru (protivpravnu radnju) ako koristi svoje pravo.
Numerus clausus - Ogranien broj (npr. ogranien broj studenata
na fakultetu).
Numquam retrorsum - Nikad natrag. Lozinka Ciceronova.
Nunc aut numquam - Sad ili nikad!
Nunc ferrum tuum in igne est - Sada je tvoje gvoe u vatri. Sada
si ti na redu.
Nunc quidem paululum a sole... - Skloni mi se sa sunca. Ne
zaklanjaj mi sunce. Kada je Aleksandar Makedonski ponudio
filozofu Diogenu da mu ispuni jednu elju, Diogen je izgovorio
navedene rei.
Nutrimentum spiritus - Duhovna hrana. Natpis na biblioteci u
Berlinu.
O
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V

Obscurum per obscurius - Nejasno (objanjavati) jo nejasnijim.


Occasio facit furem - Prilika ini lopova.
Oculis magis habenda fides quam auribus - Oima treba vie
verovati nego uima.
Oculum pro oculo, dentem pro dente - Oko za oko, zub za zub.
Biblija, Izlazak 21,24.
Omne bellum sumi facile, ceterum aegerrume desinere - Svaki se
rat lako zapoinje, ali vrlo teko prestaje.
Omne principium grave - Svaki je poetak teak.
Omnia causa fiunt - Sve ima svoj razlog.
Omnia flumina intrat in mare - Sve reke teku u more.
Omnia mea mecum porto - Sve svoje sobom nosim. Ciceron.
Omnia mors aequat - Smrt sve izjednauje. Klaudije.
Omnia tempus revelat - Vreme sve otkriva. Tertulijan.
Opera selecta - Odabrana dela.
Optima fide - U najboljoj veri. U najboljoj nameri.
Optima forma - Na najbolji nain.
Oratio pro domo - Govor u vlastitu korist.
Orbis terrarum - Svet.
Osculum Iudae - Judin poljubac.
O tempora, o mores! - O vremena, o obiaji! Ciceron.
P
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V

Pacta conventa - Sklopljeni ugovori. Tako se zove i ugovor koji su


1102. godine sklopili hrvatski velikai s maarskim kraljem
Kolomanom, kojim je Hrvatska izgubila svoju nezavisnost.
Pacta dant leges - Ugovori obavezuju ugovorne strane kao zakoni.
Ugovor je zakon za stranke.
Pacta sunt servanda - Ugovora se valja drati.
Panem et circenses - Hlaba i igara. Rei pune prezira koje je
Juvenal dobacio rimskoj svetini, jer ne trai nita vie osim hleba i
besplatnih igara u cirkusu.
Pares inter pares - Jednaki meu jednakima.
Pars contraria - Protivna strana.
Pater is est quem nuptiae demonstrant - Otac je onaj na koga brak
ukazuje.
Pater familias - Otac porodice. Domain. Glava kue.
Pater patriae - Otac otadbine.
Pater semper incertus. Mater semper certa - Otac je uvek
neizvestan. Majka je uvek izvesna.
Paucis via cognita veri est - Malobrojnima je poznat put istine.
Peculium castrense - Imovina steena u ratu. Ratna dobit.
Per acclamationem - Odobravanjem. Jednoglasno.
Per angusta ad augusta - Tekoama (se dolazi) do slave.
Per aspera ad astra - Kroz trnje do zvezda. Trnovit je put do slave.
Seneka.
Per capita - Po glavama. Po broju lica.
Per consensum - Sporazumno.

Per directum - Direktno.


Per exemplum - Na primer.
Per extensum - Nadugako i nairoko.
Per fas et nefas - Pravom i nepravom. Svim sredstvima.
Perfectum est - Svreno je. Gotovo je.
Per intervalla - U razmacima.
Per litteras - Pismeno. Pismenim putem.
Per maiora (vota) - Veinom (glasova).
Per mandatarium - Po opunomoeniku.
Perpetum mobile - Aparat koji bi se, poto je jednom stavljen u
pokret, sam svojom energijom i bez tue pomoi veno kretao.
Per procuratorem - Po opunomoeniku (ili zastupniku).
Per se - Sam po sebi. Iz sebe.
Per scrutinum - Tajnim glasanjem.
Persona grata - Draga osoba. Uvaena linost. Osoba u milosti.
Persona infamis - Zloglasna osoba. Osoba na zlu glasu.
Persona non grata - Nezahvalna osoba. Nepoeljna linost.
Per testamentum - Po poslednjoj volji. Po testamentu.
Per viam actionis - Putem tube.
Per viam appellationis - Putem priziva. albom viem sudu.
Per viam supplicationis - Putem molbe. Zamolbenim putem.
Petere licet - Moliti je doputeno.
Piger ipse sibi obstat - Lentina je sam sebi na putu. Seneka.

Pisces magni parvulos comedunt - Velike ribe prodiru male.


Piscus primum a capite foetet - Riba smrdi od glave. Erazmo.
Plane qualis dominus, talis est servus - Kakav gospodar, takav
sluga. Petronije.
Pleno iure - Punim pravom.
Pleno titulo - Punim naslovom. Skraeno: P.T.
Pluralis maiestatis - "Mnoina velianstva". Vladari govore o sebi
u mnoini, pluralu, kada slubeno govore ili piu o sebi.
Pluralis modestatis - "Mnoina skromnosti", tj. kad pisac,
govorei samo o sebi, esto iz skromnosti kae "mi" umesto "ja".
Plurima vota valent - Veina glasova vredi. Odluke se donose
veinom glasova.
Pluris est oculatus testis unus quam auriti decem - Vie vredi
jedan svedok koji je video nego deset koji su uli. Plaut.
Plus actum quam scriptum valet - Vie vredi ono to je uinjeno
nego to je napisano. Pravno pravilo.
Plus potest negare asinus quam probare philosophus - Vie moe
poricati magarac nego dokazati filozof. Skolastika poslovica.
Plus potest, qui plus valet - Vie moe onaj koji je jai. Plaut. Ko
je jai, taj i tlai.
Plus ultra - Uvek navie. Od Karla V moto panskih vladara.
Poena potest demi, culpa perennis est - Kazna se moe ukinuti,
krivica je trajna. Ovidije.
Pontifex maximus - Vrhovni svetenik. Papa.
Portio legitima - Zakonski deo. Nuni deo nasledstva.
Post festum - Posle sveanosti. Naknadno. Prekasno.

Post mortem nihil est - Posle smrti nema niega. Seneka.


Post vinum verba, post imbrem nascitur herba - Posle vina raaju
se rei, posle kie raste trava.
Potestas non solum si invitet, sed etiam si supplicet, cogit - Vlast
zapoveda ne samo kada poziva, ve i kada moli. Teodosije.
Potior est, qui prior est - Vie prava ima onaj koji je prvi.
Potior tempore, potior iure - Ko je prei po vremenu, prei je i po
pravu.
Praesse nescit, qui subesse nescit - Ko ne zna sluiti, ne zna ni
zapovedati.
Praestatio damni - Naknada tete.
Pretium affectionis - Cena ne po faktinoj vrednosti, nego po
vrednosti koju stvar ima za kupca. Afekciona vrednost.
Prima elementa - Prva naela. Prvi osnovi.
Prima facie - Na prvi pogled.
Primo loco - Na prvom mestu.
Primun vivere, diende philosophari - Prvo iveti, onda filozofirati.
Primus inter pares - Prvi meu jednakima.
Principiis consentit exitus - Svretak se slae sa poetkom.
Principium dimidium totius - Poetak je polovina celine. Dobar
poetak je pola posla.
Prior tempore, potior iure - Ko je prvi po vremenu, prei je po
pravu.
Pro anno - Na godinu. Za godinu. Skraeno: P.a.

Proba merx facile emptorem reperit - Dobra roba lako nae


kupca. Plaut.
Probatum est - Isprobano je. Dokazano je.
Processus verbalis - Usmena rasprava. Sudsko sasluanje.
Pro copia - Kao prepis.
Pro deo, rege et patria - Za Boga, kralja i otadbinu.
Pro domo sua - U svoju korist. Prema Ciceronu.
Pro et contra - Za i protiv.
Pro forma - Forme radi.
Pro futuro - Za budunost.
Pro memoria - Za spomen. Za seanje. Podsetnik.
Promissa cadunt in debitum - Obeanja prelaze u dug, tj. obeanja
se moraju ispuniti.
Promissa solvito! - Ispunjavaj obeanja!
Pro nihilo - Badava. Besplatno.
Pro nunc - Za sada. U ovaj as.
Pro patria - Za domovinu.
Propria auctoritate - Po svojoj vlastitoj moi.
Propria manu - Vlastitom rukom. Svojeruno.
Pro primo - U prvom redu. Kao prvo.
Pro quota - Srazmerno.
Pro re nata - Prema stanju stvari. Prema prilikama.
Pro secundo - U drugom redu. Kao drugo.

Pro tempore - Za sada. Za ovaj as.


Proximus successor - Najblii (prvi) naslednik.
Pugnis et calcibus - akama i petama. Ciceron. Rukama i nogama.
Svim sredstvima.
Pulsate et aperietur vobis - Kucajte i otvorie vam se. Jevan. po
Luki 11, 9, Jevan. po Mateju 7,7.
Punica fides - Punska vera, tj. nevera. Sallistius Crispus.
Q
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
Quae nocent, docent - to kodi, ui. Na grekama se uimo.
Quale vinum, tale Latinum - Kakvo vino, takav latinski (jezik).
Donosio domain pred gosta redovnika najpre loe, pa bolje i
konano najbolje vino. Gost je govorio: "Bonus vinus", pa "Bono
vinum" i na kraju ispravno "Bonum vinum".
Qualis dominus, talis et servus - Kakav gospodar, takav i sluga.
Petronije.
Qualis pater, talis filius - Kakav otac, takav sin.
Qualis rex, talis grex - Kakav pastir, takvo stado.
Qualis vita, finis ita - Kakav ivot, takva smrt.
Quam bene vivas refert, non quam diu - Vano je kako dobro
ivi, a ne kako dugo. Seneka.
Quam multi sunt indigni luce, et tamen dies oritur - Kako su
mnogi nevredni svetla, a ipak dan svie.
Qui acceperint gladium, gladio peribunt - Ko se maa laa, od
maa e i poginuti. Jevan. po Mateju 26,52.

Quia nulla est iniuria, quae in volentam fiat - Nema nepravde


protiv onoga ko na nju pristaje. Ulpijan.
Quia ventum seminabunt, et turbinem metent - Sejae vetar, a
njeti oluju.
Qui beneficium dedit, obliviscatur - Ko je uinio dobro delo, neka
zaboravi. Seneka.
Qui differt poenas, peccandi laxat habenas - Ko odgaa kaznu,
poputa uzde grehu. Carmina Burana.
Quidquid discis. tibi discis - ta god ui, za sebe ui. Petronije.
Qui iure suo utitur, neminem laedit - Ko se slui svojim pravom,
nikoga ne vrea.
Quilibet suae fortunae faber - Svako je kova svoje sree.
Qui nescit dissimulare, nescit regnare - Ko se ne zna pretvarati,
ne zna vladati. Luj XI.
Qui nescit tacere, nescit et loqui - Ko ne zna utati, ne zna ni
govoriti. Seneka.
Qui nimium probat, nihil probat - Ko previe dokazuje, nita ne
dokazuje.
Qui peccat ebrius, luat sobrius - Ko grei pijan, neka okaje trezan.
Qui pro quo - Zamena linosti. Jedan za drugoga. Naroito esto u
komedijama gde smene situacije nastaju time to jednu osobu
smatraju drugom.
Quod cito fit, cito perit - to brzo doe, brzo i proe.
Qoud dixi, dixi - to rekoh, rekoh. to rekoh - ne porekoh!
Qoud hodie non est, cras erat - to nije danas, bie sutra.
Petronije.

Quod in animo sobrii, id est in lingua ebrii - to je treznome na


srcu, to je pijanome na jeziku. Erazmo.
Quod initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere.
- to je od poetka nevaljano, ne moe se ispraviti protekom
vremena.
Quod licet Iovi, non licet bovi - to je doputeno Jupiteru, nije
doputeno volu. Nije sve za svakoga.
Quod nocet, docet - to kodi, to pouava. to mui, ui.
Quod non est in actis, non est in mundo - ega nema u spisima,
nema ni na svetu. Birokratsko pravilo.
Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor - to ne brani zakon,
brani stid. Seneka.
Quod nullius est, primo occupanti cedit - to nije niije, pripada
onome koji ga prvi uzme.
Quod rarum, carum - to je retko, drago je (vredno je).
Quotidiana vilescunt - to je svaije, gubi na vrednosti.
Quot linguas calles, tot homines vales - Koliko jezika zna, toliko
ljudi vredi.
Latinski citati
R
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
Rara avis - Retka ptica. Horacije. Neto neobino.
Ratio decinedi - Razlog za odluku.
Ratio dubitandi - Razlog za sumnju.

Rebus sic stantibus - Uz ovakve prilike. Pod tim okolnostima.


Recusatio iudicus - Izuzee sudije.
Reliquiae reliquiarum Croatiae - Ostaci ostataka Hrvatske. Tako
su, od polovine XVI veka, posle pada Slavonije pod Turke, Hrvati
nazivali preostali deo Hrvatske.
Remedium iuris - Pravni lek. alba.
Rem tene, verba sequentur - Vladaj predmetom (o kome govori),
rei e dolaziti same od sebe. Katon.
Repetitio est mater studiorum - Ponavljanje je majka nauka.
Rerum permutatio - Zamena stvari. Zbrka.
Res aliena - Tua stvar. Tua svojina.
Res commercio - Stvar u prometu. Roba.
Res communis - Zajedniko dobro. Opta stvar.
Res facti - injenica.
Res imobilis - Nepokretno dobro. Nekretnine.
Res indivisibilis - Nedeljivo dobro. Nedeljiva stvar.
Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest Stvar (posao) zakljuena meu jednim ljudima, drugima ne moe
niti koditi niti koristiti.
Res iuducata pro veritate acciptur - Presuena stvar uzima se kao
istina.
Res mobilis - Pokretno dobro. Pokretna stvar.
Res, non verba - Dela, ne rei. Tvori, a ne zbori.
Res nullius - Niija stvar. Stvar bez vlasnika.
Res perit domino - Stvar propada na tetu gospodara.

Restitutio in integrum - Povratak u preanje stanje


S
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
Sacrilegia minuta puniuntur, magna in triumphis feruntur Mala se nedela kanjavaju, velika pronose u slavlju. Seneka.
Salvo iure - Bez povrede neijeg prava.
Sapienti sat - Pametnome dosta. Terencije. Pametnome se s malo
rei moe mnogo rei.
Schema genealogicum - Rodoslov. Rodoslovno stablo.
Scientia potestas est - Znanje je mo. Francis Bacon.
Scylla et Charybdis - Scila i Haribda.
Sedes materiae - Mesto u zakonu odluno za reavanje nekog
pitanja.
Senatus populusque Romanus - Senat i rimski narod. Skraeno:
S.P.Q.R. Rimska drava.
Sensu latiori - U irem smislu.
Sensus communis - Ope prihvaeno shvatanje (miljenje).
Sensu stricto - U uem smislu.
Separatio quoad torum et mensam (ili: a tora et mensa) - Rastava
od stola i postelje.
Serva me, servabo te - uvaj ti mene, pa u i ja tebe. Petronije.
Sibi quisque peccat - Svako grei na svoj raun. Petronije.
Sic transit gloria mundi - Tako prolazi svetska slava.

Si duo faciunt idem, non est idem - Ako dvojica ine isto, nije
isto. Terencije.
Silent leges inter arma - U ratu zakoni ute. Ciceron.
Similis simili gaudet - Jednak se jednakom veseli.
Simplex sigillum veri - Jednostavan je peat istine.
Sine cura - Bez brige. Odatle: sinekura, tj. lagodan posao, posao
bez briga i odgovornosti.
Sine dubio - Bez sumnje.
Sine ira et studio - Bez mrnje i sklonosti. Tacit.
Sine qua non - Bez ega ne moe biti. Conditio sine qua non Uslov bez koga se ne moe.
Sirenum voces - Sirenski glasovi. Pesma sirena. Milozvune rei,
iza kojih se krije zloba i pritvornost.
Si sapis, quod scis, nescis - Ako si mudar, to zna, ne zna.
Terencije.
Sisyphius labor - Sizifov posao. Uzaludan posao.
Societas leonina - Lavlje drutvo. Drutvo (poslovni odnos ili
ugovor) u kome je jedna strana neravnopravna.
Spatium deliberandi - Rok za razmiljanje.
Spes inopem, res avarum, mors misreum levat - Nada pomae
siromahu, blago lakomcu, a smrt nesretniku. Publije Sirus.
Spiritus agens - Pokreta. Duhovni voa.
Spiritus movens - Pokreta. Duhovni voa.
Stallum agendi - Dozvola za vrenje advokatske prakse.
Stante pede - Odmah. Smesta.

Statim debetur, quod sine die debetur - Odmah se duguje to se


duguje bez odreenog roka.
Status quo - Stanje u kome se neto nalazi.
Status quo ante - Stanje u kome se neto nalazilo pre nekog
dogaaja, npr. pre rata.
Stilus virum arguit - Stil odaje oveka.
Stricto iure - Po strogom pravu. Striktno po zakonu.
Sub auspiciis regis - Pod kraljevim okriljem.
Sub condicione - Pod uslovom.
Sub iudice - Pred sudijom. Nepresueno. U toku postupka.
Sub lege libertas - Sloboda pod zakonima.
Sub poena - Pod pretnjom kazne.
Sub rosa - Pod ruom. Rua je simbol utljivosti. Dakle: U
poverenju. Poverljivo.
Sub sigillo - Pod peatom (utanja).
Sub sigillo confessionis - Pod peatom ispovedne tajne.
Sub sole nil perfectum - Pod suncem nita nije savreno.
Sub specie aeternitatis - S gledita venosti. Spinoza.
Sui generis - Svojevrstan.
Sui iuris - Punoletan. Samostalan.
Sum, ergo bibo; bibo, ergo sum - Jesam, dakle pijem; pijem, dakle
jesam. Natpis u jednoj kafani u Nirnbergu.
Summa summarum - Ukupan iznos. Plaut. Sve u svemu.

Summum ius, summa iniuria - Najvee pravo (je esto) najvea


nepravda. Ciceron.
Suo tempore - U svoje vreme.
Superflua non nocent - Previe ne kodi. Od vika ne boli glava.
Suum cuique - Svakom svoje. Ciceron.
T
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
Tabula rasa - Glatka (prazna) ploa. Potpuno neznanje.
Tacitus consensus - Pristanak utanjem.
Taliter, qualiter - Kakotako. Osrednje.
Tanti, quantum habeas, sis - Koliko ima, toliko vredi. Horacije.
Tantum valet, quantum ratio probat - Razlog toliko vredi, koliko
dokazuje.
Tempora munantur - Vremena se menjaju.
Tempori parce - tedi vreme.
Tempus breve est - Vreme je kratko.
Tempus edax rerum - Vreme koje sve prodire. Ovidije.
Tempus fugit - Vreme leti.
Tempus ipsum affert consilium - Vreme donosi savet.
Tempus omnia revelat - Vreme sve otkriva.
Terminus ad quem - Konani rok. Rok do koga se neto mora
izvriti.

Terminus a quo - Poetni termin. Rok od koga se neto rauna.


Terminus decretorius - Dan (ili vreme) sudske odluke.
Terminus elapsus - Istekli rok.
Terminus peremtorius - Sudski rok.
Terminus praeclusivius - Prekluzivni rok. Rok posle koga se gubi
neko pravo.
Terminus praefixus - Utvreni rok.
Terminus prerogatus - Produeni rok.
Terminus technicus - Struni izraz.
Terra incognita - Nepoznata zemlja. Nepoznati teren.
Tertium non datur - Treega nema. Ili ovo ili ono.
Testamentum nuncupativum - Usmeni testament.
Testis unus, testis nullus - Jedan svedok, kao nijedan.
Timidus vocat se cautum, parcum sordidus - Kukavica sebe
naziva opreznim, tvrdica tedljivim. Publije Sirus.
Tinnulae tariones praecipuam habent vim ad parsuadendum Dokazi koji zvekeu (tj. novac) imaju naroitu mo ubeivanja.
Erazmo.
Titulo iusto - Po pravu.
Titulo possessionis - Po pravu posedovanja.
Tuo te pede metire - Svojom se merom meri. Erazmo.
Tu quoque, fili! - Zar i ti, sine (Brute)! Uzvik Cezarov kada je
meu svojim ubicama ugledao i Bruta.
Tutor testamentarius - Testamentom imenovani staratelj.

U
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
Ubi amici, ibi opes - Gde ima prijatelja, ima i blaga. Kvintilijan.
Ubi Bacchus, ibi Venus - Gde je Bahus, tu je i Venera, tj. gde se
pije, tu se i ljubi.
Ubi bene, ibi patria - Gde (mi) je dobro, tu (mi) je domovina.
Ciceron.
Ubi concordia, ibi victoria - Gde je sloga, tu je i pobeda. Publilije
Sirus.
Ubi lex, ibi poena - Gde je zakon, tu je i kazna.
Ubi mel, ibi fel - Gde je med, tamo ima i ui.
Ubi tu Gaius, ego Gaia - Gde si ti Gaj, ja sam Gaja. ena treba da
deli s muem i dobro i zlo.
Ultima forsan - Moda zadnji (sat). Natpis na sunanim satovima.
Ultima (hora) latet - Zadnji je (sat) skriven - Natpis na sunanim
satovima.
Ultimam time - Zadnjeg se (sata) boj! Natpis na sunanim
satovima.
Ultima ratio - Zadnje sredstvo.
Ultimum refugium - Zadnje utoite.
Una hirundo non facit ver - Jedna lasta ne ini prolee. Erazmo.
Unus pro omnibus et omnes pro uno - Jedan za sve i svi za
jednoga.
Urbs aeterna - Veni grad, tj. Rim.

Usurarum usurae - Kamate na kamate.


Usus fructus - Plodouivanje.
Utile dulci - Korisno s ugodnim (spojiti). Horacije.
Utilitas publica - Javno (opte) dobro.
Uti, non abuti - Upotrebljavati, a ne zloupotrebljavati.
Ut sementem feceris, ita metes - Kako poseje, tako e i njeti.
Ciceron.
V
A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V
Vade mecum! - Idi samnom! Uobiajeni naslov za pisane
turistike vodie.
Vade, satana! - Idi od mene, sotono! Ev. po Mateju, 4, 10.
Vae victis! - Teko pobeenima! - uzviknuo je 387. godine p.n.e.
galski voa Breno.
Vallis lacrimarum - Dolina suza. Biblija, Psalm 83, 7.
Vanitas vanitatis et omnia vanitaa - Tatina nad tatinama i sve je
tatina. Biblija.
Vare, legiones redde! - Vare, vrati mi moje legije! uzviknuo je car
Avgust posle Varovog poraza u Teuteburkoj umi 9. godine nove
ere.
Vasa vana plurimum sonant - Prazne posude najjae zvee.
Veni, vidi, vici - Dooh, videh, pobedih. Lakonska vest kojom je
Cezar javio prijatelju Amintiju da je kod Zele pobedio Farnaka.

Verba ligant homines, taurorum cornua funes - Ljudi se veu za


re, a volovi za rogove.
Verba rebus proba - Potvrdi rei injenicama! Seneka.
Verba res sequitur - Iza rei slede dela.
Verba volant, scripta manent - Rei lete, napisano ostaje.
Veritas odium parit - Istina raa mrnju. Plaut.
Veritas temporis filia - Istina je ki vremena.
Veritatis oratio simplex est - Jednostavan je govor istine. Seneka.
Via facti - Samim inom. Samo po sebi. Samo od sebe.
Vice versa - Obrnuto. Obratno.
Vi mandati - Po nalogu.
Vim vi repellere licet - Doputeno je silu odbiti silom.
Vincere aut mori - Pobediti ili umreti. Geslo Petra Zrinjskog.
Vinum lac senum - Vino je mleko staraca.
Virgo intacta - Devica.
Virtus nobilitat - Vrlina oplemenjuje.
Vis comica - Snaga smenoga. Mo komike.
Vis legis - Snaga zakona.
Vis maior - Via sila.
Vis probandi - Snaga dokaza.
Vis vitalis - ivotna snaga.
Vita brevis, ars longa - ivot je kratak, umetnost je duga. Prema
Hipokratu.

Vitae descriptio - ivotopis.


Vivere militare est - iveti znai boriti se. Seneka.
Volens-nolens - Hoe-nee.
Voluntas legis - Volja zakona.
Voluntas ultima - Poslednja volja. Testament.
Votum seoaratum - Izdvojeno miljenje.
Vox populi, vox dei - Glas naroda, boji glas.