You are on page 1of 83
REGULAMENT GENERAL DE MANEVRE iN INSTALATIILE ELECTRICE DE MEDIE $I iNALTA TENSIUNE NTE 009/10/00 Elaborator: C.N. TRANSELECTRICA S.A. Executant: C.N.TRANSELECTRICA ~ UNO DEN Aprobat prin Ordinul nr. 25 din 26.08.2010 al presedintelui ANRE inlocuieste PE 118/92 2010 REGULAMENT GENERAL DE MANEVRE {N INSTAL: MEDIE SI iINALTA TENSIUNE CAPITOLUL I. SCOP ‘Art.] Prezentul Regulament are drept scop stabilirea modului de pregattie, organizare gi efectuare a manevrelor in instalatiile electrice din SEN, in vederea desfuigurarii corecte a acestora, precum si a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor care participa la pregatirea, organizarea si efectuarea manevrelor. CAPITOLUL I. DOMENIUL DE APLICARE. Art.2 Regulamentul General de Manevre este un act normativ care face parte din sistemul de reglementiri ce constituie legislafia secundard pentru functionarea SEN. Art3 (1) Prezentul Regulament se aplic’ la manevre in instalafiile de producere, transport $i distributie a energiei electrice ale sectorului energiei electrice precum si in instalafiile electrice ale consumatorilor din SEN, in conformitate cu principiile de conducere prin dispecer a SEN si Ordinul de investire a centrelor de dispecer cu atribute ale autoritdyii de conducere prin dispecer (2) Prezentul Regulament se refera numai la manevrele executate in instalatiile de medie si inaltd tensiune, (3) Dispozitiile locale, procedurile si instruefiunile privind efectuarea manevrelor in instalatiile din Sistemul Electroenergetic National (SEN) se stabilesc in conformitate cu prevederile prezentului Regulament; reglementirile/ normativele tehnice au prioritate fati de ccle cconomicc/organizatorice dacd se pot evita pierderi de vieti omenesti, animale, deteriorarea mediului sia echipamentelor. Art4 Regulamentul general de manevre in instalafiile clectrice (RGM) este elaborat de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. Ar.5 Regulamentul general de manevre se aprobi prin ordin de citre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energi¢i ~ A.N.R.E. (denumita in continuare Autoritatea Competenta). Art6 Prevederile acestul Regulament sunt in concordan{a cu Codul Tehnic al Refelei Electrice de Transport, Codul Tehnic al Rejelelor Electrice de Distributie, Codul Comercial al pietei angro de energie electrica si au prioritate fafi de interesele individuale de natura economic sau financiar’ ale detinatorilor 5i_utilizatorilor refeletor electrice de transport si distribute, CAPITOLUL Il. DEFINITIL Art.7 in Regulament se folosesc urmitoarele moduri de indicare a gradului de obligativitate a prevederilor confinute: - trebuie, este necesar indica obligativitatea stricta a respectirii prevederilor in cauzii - de regula indica faptul c& prevederea respectiva trebuie si fie aplicati in majoritatea cazurilor; nerespectarea unei astfel de prevederi trebuie si fie temeinic justificats, - se recomandé indica o rezolvare preferabila, care trebuie si fie avutd in vedere la solutionarea problemei; nerespectarea unei astfel de prevederi nu trebuie justificata. = se admite indicd 0 solutie satisficatoare, care poate fi aplicati in cazuri particulare, fiind obligatorie justificarea ei S-au definit termeni si expresii utilizate in. cuprinsul Regulamentului, dup’ cum urmeaza! Autoritatea Competente Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei — ANRE Autoritatea de conducere Ansamblul atributelor cu care este investit un centru de operativat conducere prin dispecer, in scopul conducerii operative Avarie de sistem Stare de functionare rezultati dup’ pierderea unor surse de electroenergetic alimentare sau a unor instalatii importante ale rejelei de transport caracterizata prin valori ale parametrilor de regim in affra limitelor admisibile sau prin oscilatii de mare amplitudine care pot peticlita funcfionarea in sincronism Avarie extinséi de sistem Avarie de sistem clectroenergetic care are ca efect si electroenergetic intreruperea alimentarii consumatorilor dintr-o zona de sistem sau din intregul sistem. (CHMOD Structura organizatorica care este investiti cu. atributele autorititii de conducere prin dispecer asupta unor echipamente si instalatii din SEN, Codul comercial al piefei_ Colectie de reglementari referitoare la relatiile comerciale pe angro de energie electric piata angro a energiei electrice (definirea participantilor si a (Codul Comercial) regulilor piejei inregistrare, ofertare, efectuare de plati,