You are on page 1of 12

Kto jest kim

na Uczelni
Rektor
prof. nadzw. dr hab.
JAN WINIEWSKI
Rektorat:
ul. Dolna Brama 8 (pokj 23)
t 58323 89 39
e rektorat@wsb.gda.pl
Kanclerz
EMILIA MICHALSKA
Kancelaria: ul. Dolna Brama 8 (pokj 25)
t 58323 89 20
e kancelaria@wsb.gda.pl
Wicekanclerz
MAGORZATA BEDNAREK
Kancelaria: ul. Dolna Brama 8 (pokj 25)
t 58323 89 20
e kancelaria@wsb.gda.pl
Dziekan Wydziau Finansw i Zarzdzania
w Gdasku
dr MARCIN KALINOWSKI
ul. abi Kruk 16 (pokj 8)
t 58323 89 08
e biurodziekana@wsb.gda.pl
Dziekan Wydziau Ekonomii i Zarzdzania
w Gdyni
dr ARTUR KOZOWSKI
ul. lska 35/37 (pokj 5)
t 58 669 77 30
e dziekanat@wsb.gdynia.pl
Wszystkie niezbdne kontakty znajdziecie take na stronach internetowych.
abc studenta | wysza szkoa bankowa w gdasku i gdyni | www.wsb.pl/gdansk | www.wsb.pl/gdynia

_1_

Extranet w nowej odsonie


Extranet to wewntrzny system internetowy, stworzony po
to, by maksymalnie uproci przepyw informacji. Dziki niemu
z dowolnego miejsca na wiecie moesz utrzyma kontakt
zuczelni.

Extranet
w urzdzeniach
mobilnych

Przyjazny,
intuicyjny
i nowoczesny

! news!
Aktualne wiadomoci
z uczelni bezporednio
na pulpicie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 32e2


adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur


adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Plan zaj
i wydarzenia
w formie kalendarza

5
2 4+ 3

@
Moliwo zaatwiania
jak najwikszej
liczby spraw online

10
12

Bezporedni dostp
do materiaw z zaj

CV

CV

Dostp do
najwieszych ofert
pracy dopasowanych
do profilu studiw

Szybki dostp do
informacji o ocenach,
zaliczeniach

26
Moliwo samodzielnego
zarzdzania kalendarzem
wydarze

portal.wsb.pl
_2_

abc studenta | wysza szkoa bankowa w gdasku i gdyni | www.wsb.pl/gdansk | www.wsb.pl/gdynia

Wicej czasu dla Was


Platforma e-learningowa

Moodle to internetowa platforma e-learningowa, stworzona


do jeszcze lepszej komunikacji midzy Wami i wykadowcami.
Przez ca dob macie dostp
do:
sylabusw Waszych zaj
dodatkowych materiaw
z zaj
fragmentw wykadw
i wicze
przykadowych testw
do samodzielnej nauki
linkw do stron, ktre mog

Was zainteresowa
prezentacji multimedialnych
filmw i innych edukacyjnych
multimediw.
Ponadto cz przedmiotw
w formie e-learning zalicza si
wanie na tej platformie.
Do platformy dostaniecie si
przez swoje konto
w EXTRANECIE.

abc studenta | wysza szkoa bankowa w gdasku i gdyni | www.wsb.pl/gdansk | www.wsb.pl/gdynia

_3_

Miejsce zaatwiania spraw


najwyszej wagi

DZIEKANAT

Gdask:
ul. abi K
ruk 16 (p
okj 2)
58 323 8
9 27/37
dziekana
t@wsb.g
da.pl

TUTAJ MOESZ M.IN.:


aktualizowa legitymacj studenck
otrzyma zawiadczenie, e jeste
studentem
zoy wniosek o stypendium
zoy podanie do Dziekana
wsprawach studenckich.

_4_

Gdynia:
7 (pokj 6)
ul. lska 35/3
20
58 669 77
sb.gdynia.pl
dziekanat@w

WANE:
Wzory wikszoci poda, ktre
skadacie do Wadz uczelni, np.
wzwizku z przedueniem sesji
egzaminacyjnych czy
indywidualnym tokiem studiw,
znajduj si wEXTRANECIE
wzakadce Przewodniki i wzory
poda oraz w Dziekanacie.

abc studenta | wysza szkoa bankowa w gdasku i gdyni | www.wsb.pl/gdansk | www.wsb.pl/gdynia

Wiedza skumulowana
wjednym miejscu

BIBLIOTEKA
To jedno z najwaniejszych miejsc na
uczelni. Tutaj spdzisz dugie godziny
przygotowujc si do wanego egzaminu,
czy te zbierajc materiay do napisania
pracy dyplomowej.
BIBLIOTEKI WSB TO:
dostpno 7 dni w tygodniu
ponad 53 tys. ksiek oraz 79 tytuw
prenumerowanych czasopism
katalog zbiorw online
elektroniczne rda i bazy
elektroniczna legitymacja studencka jako
karta biblioteczna
elektroniczny system rezerwacji ksiek
powiadomienie mailem o oczekujcej
ksice
wrzutnia zwrot ksiek po godzinach
otwarcia biblioteki.

Gdask:
ul. abi Kruk 16 (pokj
320)
58 323 89 19
biblioteka@wsb.gda.p
l

Gdynia:
ul. lska 35/37 (pokj 9)
58 669 77 19
biblioteka@wsb.gdynia.pl

abc studenta | wysza szkoa bankowa w gdasku i gdyni | www.wsb.pl/gdansk | www.wsb.pl/gdynia

_5_

W poszukiwaniu praktyk, stau, pracy?

Biuro Karier!
Gdask:
ul. Dolna Brama 8 (pokj 35)
58 323 89 14
praktyki@wsb.gda.pl

Gdynia:
ul. lska 35/37 (pokj 6)
58 669 77 20
biuro_karier@wsb.gdynia.pl
W cigu studiw licencjackich kady student odbywa
6-tygodniowe praktyki zawodowe, ktre moe rozpocz ju
po I roku studiw. Jako student WSB moesz rwnie ubiega
si o wyjazdy na praktyki zagraniczne.
BIURO KARIER WSPIERA
WAS POPRZEZ:
organizacj praktyk
zawodowych
porednictwo pracy dla
studentw i absolwentw WSB
organizacj Targw Pracy
Aktywni zajd dalej
profesjonalne porady doradcy
zawodowego w planowaniu
kariery zawodowej
_6_

udzia w bezpatnych
warsztatach i treningach
przygotowujcych do wejcia na
rynek pracy
udzia w szkoleniach
podnoszcych kwalifikacje
zawodowe
udzia w seminariach
zpraktykami biznesu oraz
study-tour w wiodcych firmach
zregionu.

abc studenta | wysza szkoa bankowa w gdasku i gdyni | www.wsb.pl/gdansk | www.wsb.pl/gdynia

Sprawy trudne i te najtrudniejsze

Patnoci

Gdask:
ul. Dolna Brama 8 (pokj 5),
58 323 89 46,
dofs@wsb.gda.pl

WARTO WIEDZIE, E:
kady student otrzymuje swj
indywidualny numer rachunku
bankowego, na ktry bdzie wpaca
nalenoci dla uczelni przez cay
okres trwania studiw
stan swoich patnoci za studia
zawsze mona sprawdzi
wEXTRANECIE w zakadce Mj
profil - Patnoci i wpaty.
W regulaminie opat znajdziesz
wszystkie koszty zwizane
zestudiami.

CZY MOLIWA JEST ZMIANA


TERMINU PATNOCI?
W uzasadnionych
iudokumentowanych przypadkach
naley zoy podanie
doKierownika DOFS (Dziau
Obsugi Finansowej Studenta)
oprzesunicie terminu patnoci.
ZMIANA FORMY PATNOCI
Zmiana formy patnoci jest
moliwa, naley jedynie wypeni
deklaracj (zawsze przed
rozpoczciem nowego roku
akademickiego zgodnie z terminami
podanymi w Regulaminie Opat).

abc studenta | wysza szkoa bankowa w gdasku i gdyni | www.wsb.pl/gdansk | www.wsb.pl/gdynia

_7_

Twj kierunek
jest dla nas wany
Kady kierunek studiw w WSB ma swojego anioa stra.
Jest nim meneder kierunku, ktry czuwa m.in. nad jego
programem czy praktycznymi zajciami. To take wasz
mentor, do ktrego moecie si zgasza z problemami, czy
te z waszymi inicjatywami, zwizanymi z kierunkiem.
dr Micha Bdmirowski
meneder kierunku bezpieczestwo wewntrzne
mbedzmirowski@wsb.gda.pl
dr MAREK SZYMASKI
meneder kierunku finanse i rachunkowo
mszymanski@wsb.gda.pl
MARCIN KISIELEWSKI
meneder kierunku logistyka
mkisielewski@wsb.gda.pl
dr MAGDALENA GIERS
meneder kierunku pedagogika
mgiers@wsb.gda.pl
DOMINIKA CZECHOWSKA-MROZISKA
meneder kierunku turystyka i rekreacja
dczechowska@wsb.gda.pl
dr MAREK BEDNARZ
meneder kierunku stosunki midzynarodowe
mbednarz@wsb.gda.pl
AGNIESZKA CZARNECKA
meneder kierunku zarzdzanie
aczarnecka@wsb.gda.pl
ANNA GRSKA
meneder kierunku prawo, prawo w biznesie
agorska@wsb.gda.pl
_8_

abc studenta | wysza szkoa bankowa w gdasku i gdyni | www.wsb.pl/gdansk | www.wsb.pl/gdynia

Pomagamy Wam
inwestowa w siebie

Stypendia
Studenci WSB mog ubiega si o te same stypendia, jakie
otrzymuj studenci uczelni publicznych i dziki temu
obniy koszty nauki i utrzymania podczas studiw.
MOESZ SI UBIEGA O:
stypendium Rektora dla najlepszych studentw
(wysokie wyniki w nauce, osignicia naukowe,
artystyczne isportowe)
stypendium ministra za osignicia w nauce i osignicia
wsporcie
stypendium specjalne dla osb niepenosprawnych
stypendium socjalne
zapomogi.
GDZIE I KIEDY SKADA WNIOSKEK?
dla nowych studentw do 30 padziernika i 30 marca
po I semestrze studiw do 15 padziernika i 15 marca
Wnioski naley skada w:
Dziale Stypendiw

Dziekanacie
skrzynce znajdujcej si na parterze w budynku Unimor.

Gdask:
(pokj 2)
ul. abi Kruk 16
38
89
58 323
b.gda.pl
stypendia@ws

abc studenta | wysza szkoa bankowa w gdasku i gdyni | www.wsb.pl/gdansk | www.wsb.pl/gdynia

_9_

EGZAMIN/ZALICZENIE
Powina Ci si noga? Nie zaliczye wicze? Nie zdae
egzaminu? Spokojnie, masz jeszcze kilka moliwoci, aby wyj
z sesji obronn rk ;)

POPRAWKA Pamitaj masz prawo do jednego


bezpatnego terminu poprawkowego.

Nie zdae? Nie martw si!

Nie przekroczye dugu


punktowego*

Przekroczye dug
punktowy*
(po I semestrze 18 pkt ECTS
po kadym kolejnym semestrze
20 pkt ECTS))

Przechodzisz na nastpny
semestr i jednoczenie
realizujesz niezaliczone
przedmioty.

Zostaniesz skierowany
na powtarzanie semestru.

* dug punktowy suma pkt ECTS zniezaliczonych przedmiotw

_ 10 _

abc studenta | wysza szkoa bankowa w gdasku i gdyni | www.wsb.pl/gdansk | www.wsb.pl/gdynia

Powtarzanie przedmiotu

na czym to polega?

Powtarzanie przedmiotu

Powtarzanie indywidualne

Powtarzanie tradycyjne

Przyznane automatycznie
po rozliczeniu sesji. Moe
odbywa si w dwch formach
(wyboru formy dokonuje
wykadowca):

Uczszczasz na zajcia zgrup,


ktra obecnie realizuje dany
przedmiot:

powtarzanie
e-learningowe (kursy
na platformie Moodle materiay podstawowe,
sylabusy, konsultacje na
uczelni, e-konsultacje)
powtarzanie w systemie
konsultacji z wykadowc
(spotkania konsultacyjne
na uczelni, e-konsultacje)

wymaga zoenia podania


powtarzanie przedmiotu
jest patne
zaliczenia i egzaminy
odbywaj si w sesji
zwykej (czerwiecwrzesie).

powtarzanie przedmiotu
jest patne.

abc studenta | wysza szkoa bankowa w gdasku i gdyni | www.wsb.pl/gdansk | www.wsb.pl/gdynia

_ 11 _

Jestemy bliej ni mylisz


Gdask

, ul. abi

do przystanku
autobusowego
Rzenicka

min.

do budynku na
Dolnej Bramie

min.

4
5

do przystanku
tramwajowego
abi Kruk

min.

1,7

1,8

6,8

do Centrum
handlowego
Madison

do przystanku
PKP i SKM
Gdask Gwny

do play nad
morze

km

Gdynia,

km

a 35/37
ul. lsk

km

3,0
km

do przystanku
trolejbusowego
lska

do przystanku SKM
Gdynia Wzgrze
w. Maksymiliana

11

do przystanku SKM
i PKP Gdynia
Dworzec Gwny

min.

6,0

km

min.

2,0

Kruk 16

min.

km

do Hali
do Centrum
do obwodnicy
Widowiskowo
Handlowego
Trjmiasta
Sportowej
Gdynia"
Wzgrze
_ 12 _

abc studenta | wysza szkoa bankowa w gdasku i gdyni | www.wsb.pl/gdansk | www.wsb.pl/gdynia