မာတိကာ

Aပိုင္း ၁ (Blog လုပ္ရန္ လိုAပ္တာမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း)
o
o
o
o
o

Font Download And Install
Keyboard Download And Install
Type Zawgyi-one font
Zawgyi-one font Aား Eot လုပ္ျခင္း
Upload EOT

Aပိုင္း ၂ (Blog လုပ္ျခင္း)
o ျမန္မာစာေပၚရန္ variable မ်ားေျပာင္းျခင္း
o Post တင္ျခင္း
Aပိုင္း ၃ (လိုAပ္တာမ်ား ျဖည့္စြက္ျခင္း)
o
o
o
o
o
o
o

User Online
Hit Counter
Cbox ထည့္မယ္
Cbox Background ေျပာင္းမယ္
Recent Post
Customizable recent comments widget (using JSON feed)
Peek-a-boo Post (Read More)

Appendix
o FAQ
o Useful Link

Aပိုင္း ၁
Blog လုပ္ရန္ လိုAပ္တာမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း
ျမန္မာ blog တစ္ခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ Aရင္ဆံုး… ကၽြန္ေတာ္တို႕ blogger ေတြ Aသံုးမ်ားတဲ့ zawgyi-one ကေတာ့ AဓိကလုိAပ္ပါတယ္..
ေဇာ္ဂ်ီ keyboard နဲ႕ font ကို ဒီမွာ download ခ်လိုက္ပါ…
Font Download And Install

http://www.mysteryzillion.com/mmglite/font/Zawgyi-One.ttf

မွာ download Aရင္ခ်လိုက္ပါ…
C:\WINDOWS\Fonts ေAာက္ထဲသို႕ download ခ်ထားေသာ zawgyi-one.ttf ကို past လုပ္လိုက္ပါ…
ျပီးရင္ font active ျဖစ္၇န္Aတြက္ zawgyi-one ကို double-click လုပ္ျပီးဖြင့္ၾကည့္ပါ.. ပြင့္လာျပီးလွ်င္ ျပန္ပိတ္လိုက္ပါ..
Keyboard Download And Install

http://www.mediafire.com/?6wodgmczyhg

မွာ download Aရင္ခ်လိုက္ပါ..
Zawgyi Keyboard Installer ပါ...
ပိုလြယ္ေAာင္လုပ္ထားပါတယ္....
install.bat ကိုႏိွပ္လိုက္ရင္ရျပီ....

ျပီးရင္ Logout လုပ္လိုက္...
ျပန္၀င္လိုက္ရင္ရျပီ...
taskbar မွာ Keyboard icon မတက္လာဘူးဆိုရင္
run-> intl.cpl -> Language -> Detail ကိုႏိွပ္လိုက္ပါ...
ေနာက္ထပ္ dialog box တက္လာပါမယ္...
Advance -> Turn off advanced text services က check ျဖစ္ေနပါမယ္...
uncheck လုပ္လိုက္ပါ...
keyboard icon ေလး taskbar မွာေပၚလာပါမယ္..

Type Zawgyi-one font

စာရိုက္ရန္Aတြက္ ျမန္မာစာ လက္ကြက္ကေတာ့ ေAာက္ပါAတိုင္းျဖစ္ပါတယ္..

ျမန္မာလိုရိုက္လိုပါက Ctrl+Shift တြဲႏိွပ္လိုက္ပါ… ဒါဆို ျမန္မာ လက္ကြက္ေျပာင္းသြားပါမယ္…
English လုိျပန္ေျပာင္းလိုပါက Ctrl+Shift တြဲႏိွပ္လိုက္ပါ.. English လက္ကြက္ ျပန္ေျပာင္းသြားပါမယ္…
ျမန္မာ လက္ကြက္တြင္ Ctrl+Alt ႏိွပ္ျပီး စာရိုက္ပါက keyboard လက္ကြက္ပံုတြင္ျပထားေသာ Aျပာေရာင္စာလံုး ေAာက္ဘက္ ျဖစ္ျပီး
Ctrl+Alt+Shfit ႏိွပ္ျပီး စာရို္က္ပါက keyboard လက္ကြက္ပံုတြင္ ျပထားေသာ Aျပာေရာင္စာလံုးAေပၚဘက္ျဖစ္ပါတယ္..
Zawgyi-one font Aား Eot လုပ္ျခင္း ( REF: ကိုေမာင္လွ http://mghla.blogspot.com/)

http://download.microsoft.com/download/8/a/1/8a1be03f-f7fc-4504-af9a-7b9230775284/WEFTIII2b1.exe

ကို download Aရင္ခ်ပါ… ျပီးရင္ install လုပ္လိုက္ပါ..
D: ေAာက္မွ eot ဆိုတဲ့ folder ေလးေဆာက္လိုက္ပါ…
ျပီးရင္ notepad ထဲမွာ..
<font face=”Zawgyi-one”><strong>1. Bold </strong>2. <em>Italic </em>3. <strong><em>Bold+Italic </em></strong>4.
Normal </font>

Aဲလိုေလးရိုက္ျပီး D:\eot ေAာက္မွာ eot.htm နဲ႕သိမ္းလိုက္ပါ..
WEFT program ကိုဖြင့္ပါ.. ျပီးရင္ box တက္လာလွ်င္ next ႏိွပ္ပါ… နာမည္နဲ႕ email ထည့္ခိုင္းရင္ ထည့္ျပီး next လုပ္ပါ..

ခုေပၚလာတဲ့ dialog box က Aေရးႀကီးတယ္ေနာ္... ေရွ႕က list boxထဲမွာ ခုက်ေတာ္က ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ ရွိတဲ့ ဖုိင္ကို သုံးမွာဆုိေတာ့ file://
ကိုေရြးတယ္...Internet ေပၚက ဖုိင္ကို ညႊန္းမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ http:// (or) https:// (or) ftp://တစ္ခုခုကို ေရြးေပးစရာ လုိပါတယ္...ခုေရြးခဲ့တဲ့ list
box ရဲ႕ ညာဘက္ ၁-ခုေက်ာ္မွာရွိတဲ့ ... button ေလးကို ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕ လုပ္ထားတဲ့ eot.htm ရွိတဲ့ဖုိင္ေလးကို ညႊန္ျပလုိက္ပါတယ္...

ၿပီးရင္ Next ကို ကလစ္လုပ္ပါ...

Next ထပ္လိုက္ပါ… Do you want to continuous? ဆိုတာ ေပၚလာလည္း next လုပ္ပါ..
Font to Embed box ကိုေရာက္ရင္...subsetting ကို 7. No subsettingထားလုိက္ပါတယ္... Zawgyi-one Aျပင္ တျခား font ေတြပါလာရင္
don’t embed လုပ္လိုက္ပါ..

Create Font Objects ဆုိတဲ့ box ေပၚလာရင္ Edit button ကိုႏွိပ္ၿပီး eot သုံးမယ့္ web site ေတြရဲ႕ address ကို ထည့္းေပးရပါတယ္...
ထည့္တဲ့Aခါသိထားရမွာက http://mghla.blogspot.comလုိ႔ပဲထည့္ထား ခဲ့မိရင္ http://www.mghla.blogspot.comလုိ႔ ၀င္ၾကည့္တဲ့လူေတြ
Aဆင္မေျပပါဘူး... Aဲဒါေၾကာင့္ လိပ္စာထည့္တဲ့Aခါ wwwပါတာတဲ့ လိပ္စာေေရာ ၊ မပါတဲ့ လိပ္စာပါ ထည့္ေပးစရာ လုိပါတယ္...

ၿပီးရင္ ပုံထဲမွာ ျပထားတဲ့Aတုိင္း Aေပၚက check box ၂-ခုကိုAမွန္ျခစ္ ျခစ္ေပးပါUီး... ၿပီးၿပီဆုိရင္ေတာ့ Next ကို
ႏွိပ္ေတာ့ဗ်ာ...ခဏေတာ့ေစာင့္ေနာ္...ေဟာ ေပၚလာပါၿပီ... CSS Style dialog box ဆုိၿပီး ေပၚလာပါၿပီ...Aဲဒီထဲက ေAာက္မွာျပထားတဲ့ code
ေတြကို က်ေတာ္ copy ကူးထားလုိက္တယ္...
@font-face {
font-family: Zawgyi-One;
font-style: normal;
font-weight: 700;
src: url(ZAWGYIO3.eot)
}
@font-face {
font-family: Zawgyi-One;
font-style: oblique;
font-weight: normal;
src: url(ZAWGYIO2.eot);
}
@font-face {
font-family: Zawgyi-One;
font-style: oblique;
font-weight: 700;
src: url(ZAWGYIO1.eot);
}
@font-face {
font-family: Zawgyi-One;
font-style: normal;
font-weight: normal;
src: url(ZAWGYIO0.eot);
}
ၿပီးရင္ေတာ့ Close ကိုႏွိပ္တယ္... Next ကိုႏွိပ္တယ္...
You all are done.... ဘာညာလာျပေတာ့ Finish ကို ႏွိပ္လုိက္တယ္... D:\eot\ folder ထဲသြား ၾကည့္ေတာ့ ZAWGYIO0.eot, ZAWGYIO1.eot,
ZAWGYIO2.eot, ZAWGYIO3.eot ဆုိၿပီး ဖိုင္ ၄-ဖုိင္ ထြက္လာတာ ေတြ႕ရတယ္... ဘာျဖစ္လုိ႔ ၄-ဖုိင္ ထြက္တာလဲဆုိေတာ့ eot.htm ဖုိင္ထဲမွာ့
Bold, Italic, Bold+Italic, Normal ဆုိၿပီး စာ ၄-မ်ဳိး ထည့္ထားမိလုိ႔ ခင္ဗ်...
Upload EOT

တင္ဖို႕Aတြက္… မိမိႏွစ္သက္ရာ web hosting မွာတင္လို႕ရပါတယ္.. တကယ္လို႕ ဘယ္မွာ တင္ရမွန္းမသိဘူး.. Aလုပ္လည္း ရႈပ္တယ္ထင္ရင္
google page ကလည္းသံုးလို႕ရပါတယ္..
http://pages.google.com/ ကိုသြားပါ.. google account ၇ိွရင္ ရပါတယ္..

Upload

တင္တာေလးကို ခဏေလာက္ေစာင့္လိုက္ပါ…

Upload

တင္ထားတဲ့ File ကို right click ေထာက္ျပီး copy shortcut ယူျပီးမွတ္ထားပါ..

ျပီးရင္ notepad ထဲမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ခဏမွတ္ထားပါ… ၄ ခုလံုးကို copy ကူးျပီးရင္ Aေပၚက ရထားတဲ့ eot CSS မွာ ေျပာင္းထည့္ရပါမယ္..
တင္ထားတဲ့ eot address ကို ေAာက္ကAတိုင္းေျပာင္းလိုက္ပါမယ္…
@font-face {
font-family: Zawgyi-One;
font-style: normal;
font-weight: 700;
src: url(http://saturngod.googlepages.com/ZAWGYIO3.eot)
}
@font-face {
font-family: Zawgyi-One;
font-style: oblique;
font-weight: normal;
src: url(http://saturngod.googlepages.com/ZAWGYIO2.eot);
}
@font-face {
font-family: Zawgyi-One;
font-style: oblique;

font-weight: 700;
src: url(http://saturngod.googlepages.com/ZAWGYIO1.eot);
}
@font-face {
font-family: Zawgyi-One;
font-style: normal;
font-weight: normal;
src: url(http://saturngod.googlepages.com/ZAWGYIO0.eot);
}

ကဲ

Blog

စလုပ္ရေAာင္

….

Aပိုင္း ၂
Blog လုပ္ျခင္း

www.blogger.com မွာ Aရင္ဆံုး register လုပ္လိုက္ပါ…
Create Your Blog Now ဆိုတာေလးကို ႏိွပ္လိုက္ပါ..
Google Account ရိွျပီးသူေတြကေတာ့ account ကို register လုပ္တဲ့ေနရာမွာ google account sign in လုပ္လိုက္ပါ..
Display name မွာ ကိုယ့္ blog နာမည္ေလးေပးခဲ့ပါ…
ကိုယ့္ blog address ေလးကိုၾကိဳက္ရာေပးေပါ့..
ျပီးရင္ ႏွစ္သက္ရာ theme ေလးေရြးလိုက္ပါ..
ကဲ… register ျပီးသြားရင္ေတာ့ စေရးလို႕ရျပီ…
Log in မ၀င္ရေသးရင္ ၀င္လိုက္ပါ…

ျပီးရင္ layout ကို ၀င္လိုက္ပါ..

Edit HTML ကို ၀င္လိုက္ပါ..

Edit HTML တြင္ body { ဆိုတာေလးကိုရွာလိုက္ပါ..
သူ႕Aေပၚတြင္ Aေပၚကရထားေသာ eot css ေလးကို past လုပ္လိုက္ပါ…
( Aေပၚက search bar ကိုျဖဳတ္လိုပါက )

ထုိ႕ေနာက္ ေAာက္ တြင္
#navbar-iframe {
height: 0px;
visibility: hidden;
display: none;
}

ဆိုတာထည့္လိုက္ပါ ထိုAခါ
..

@font-face {
font-family: Zawgyi-One;
font-style: normal;
font-weight: 700;
src: url(http://saturngod.googlepages.com/ZAWGYIO3.eot)
}
@font-face {
font-family: Zawgyi-One;
font-style: oblique;
font-weight: normal;
src: url(http://saturngod.googlepages.com/ZAWGYIO2.eot);
}
@font-face {
font-family: Zawgyi-One;
font-style: oblique;
font-weight: 700;
src: url(http://saturngod.googlepages.com/ZAWGYIO1.eot);
}
@font-face {
font-family: Zawgyi-One;
font-style: normal;
font-weight: normal;
src: url(http://saturngod.googlepages.com/ZAWGYIO0.eot);
}
#navbar-iframe {
height: 0px;
visibility: hidden;
display: none;
}
body {

ျဖစ္သြားပါမည္။

ျမန္မာစာေပၚရန္

variable

မ်ားေျပာင္းျခင္း

Edit Html တြင္
<Variable Name= ႏွင့္ စကာ type="font" ျဖစ္ေသာ စာမ်ားကိုရွာပါ.. % ေနာက္တြင္ Zawgyi-one, ထည့္လိုက္ပါ..
Example :
<Variable name="bodyFont" description="Text Font" type="font"
default="normal normal 100% Zawgyi-one,'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="pageTitleFont" description="Blog Title Font" type="font"
default="normal bold 200% Zawgyi-one,'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="descriptionFont" description="Description Font" type="font"
default="normal normal 100% Zawgyi-one,'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="headerFont" description="Sidebar Title Font" type="font"
default="normal bold 100% Zawgyi-one,'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="postTitleFont" description="Post Title Font" type="font"
default="normal bold 135% Zawgyi-one,'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
Aကုန္လံုးထည့္လို႕ျပီးပါက Save လုပ္လိုက္ပါ…
ကဲ ျမန္မာလိုေရးလို႕ရပါျပီ…
Post

တင္ျခင္း

Posting ေAာက္က Create New Post ကို သြားလိုက္ပါ…
Aဲဒီမွာ rich text box ေပၚလာပါမယ္… Edit HTML ကိုေျပာင္းရိုက္ပါ..
Aေကာင္းဆံုးကေတာ့ Aရင္ဆံုး notepad မွာ Aရင္ရိုက္… ျပီးမွ past လုပ္ျပီးတင္ေပါ့… ဒါမွ ျမန္မာလိုရိုက္ထားတာကို ျမင္ရမွာပါ…
Notepad မွာ ေဇာ္ဂ်ီ font ကိုေကာင္းေကာင္းရိုက္လို႕ေAာင္…

ကၽြန္ေတာ္တို႕ zawgyi-one ကုိ notepad မွာ စာရိုက္ရင္ စာေသေသခ်ာခ်ာမေပၚဘူးဗ်...
တျခားစက္ေတြမွာေတာ့ မသိဘူး..
ကၽြန္ေတာ္သံုးတဲ့ စက္မွာေတာ့ Aေပၚက --္ တို႕ --ါ တို႕ဆိုမေပၚဘူး...
Aေပၚပိုင္းက --ီ တို႕ --ိ တို႕ဆို မေပၚဘူး...
ေရးရတာ နည္းနည္း feel ပ်က္တာေပါ.့ ..
word နဲ႕ေရးျပန္ေတာ့လည္း ဖြင့္ရတာရႈပ္တယ္...
ဒါနဲ႕ နည္းလမ္းေလးရွာၾကည့္ေတာ့...
တနည္းေတာ့ေတြ႕တယ္...
Notepad ကိုဖြင့္ဖြင့္လိုက္တယ္...
enter တခ်က္ေခါက္လိုက္တယ္...
ျပးီ ေတာ့ space ေလးတခ်က္ေလာက္ ပုတ္ေလာက္ေပါ့...

ျပီးမွ Aေပၚဆံုးကေန စေရးၾကည့္
္ တို႕ ိ တို႕ေကာင္းေကာင္းေပၚတယ္
မွာေရးရတာ ပိုေကာင္းသြားတယ္
...

--

--

...

notepad

ျပီးရင္ ေတာ့

publish post

...

လုပ္လိုက္ရံုပဲေပါ့

Aပိုင္း ၃
လိုAပ္တာမ်ား ျဖည့္စြက္ျခင္း…
User Online

User online ကေတာ့ ကိုယ့္ blog ကို လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ Aခုၾကည့္ေနလဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပဖို႕ပါ…

ျပီးရင္ blogger ထဲကို၀င္
Template ေAာက္က Page Elements ကို၀င္... Side bar မွာ Add a Page Elements ကို ႏိွပ္…

HTML / Javascript ကို ႏိွပ္ပါ… Aဲဒီ Aထဲမွာ ဒါေလးထည့္လိုက္ပါ…
<script src="http://fastonlineusers.com/on2.php?d=yourblog.blogspot.com" type="text/javascript"></script> User Online

Aနီေရာင္စာေနရာမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ blog address ထည့္လိုက္ပါ…
Hit Counter

ကိုယ့္ site ကို လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္၀င္သလဲဆိုတာ သိဖို႕Aတြက္…
http://www.ultimate-counter.com/

ကိုသြားပါ…
Your Web Address (URL): တြင္ ကိုယ့္ blog လိပ္စာထည့္ပါ..
Start Counter at: ကေတာ့ စခ်င္တဲ့ counter ေပါ့..
Email: ကေတာ့ ကိုယ့္ email ထည့္ေပါ့…

ျပီးရင္ design ေရြးလိုက္…
Sign Up ဆိုတာေလးကို ႏိွပ္လိုက္ပါ..
ျပီးရင္ textbox ထဲမွာ HTML code ေတြေပၚလာပါမယ္…
ဒီAတိုင္း ကူးလိုက္ရင္ ရပါတယ္.. ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တျခား Aပိုေတြ ပါလာတာမၾကိဳက္တဲ့Aတြက္.. တကယ့္ Aေရးၾကီးလိုတဲ့ image ေလးပဲ
ကူးပါမယ္..

<img src="http://www.ultimate-counter.com/counter/?id=3055734&style=8" width="83" height="19" border="0" alt="Cabo
Yachts">

Aဲဒါေလးကိုသာ ကူးပါမယ္.. Aနီေရာင္နဲ႕ ျပထားတဲ့Aပိုင္းကေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ မတူပါဘူး..
ျပီးရင္ blogger ထဲကို၀င္
Template ေAာက္က Page Elements ကို၀င္... Side bar မွာ Add a Page Elements ကို ႏိွပ္…

HTML / Javascript ကို ႏိွပ္ပါ… Aဲဒီ Aထဲမွာ ခုနက ကူးထားတဲ့ code ေလးထည့္လိုက္ေပါ့…

ျပီးရင္ Save Changes လုပ္လိုက္ပါ… ဒါဆိုရင္ ရပါျပီ…
Cbox ထည့္မယ္.. (ကိုရန္ေAာင္ http://yanaung.blogspot.com )

ဒီတစ္ခါေတာ႔ ဆီဗုံးလုိ႔ Aမ်ားစုက ခ်စ္စႏုိးေျပာင္ေခၚေနၾကတဲ႔ Cbox နဲ႔ ပတ္သက္တာ ေလးေတြ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ ေရးေပးပါမယ္.

Cbox ဆုိတာကေတာ႔ ဘေလာ႔ဂ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႔ေနရတဲ႔ ဘေလာ႔ဂ္ေရးသူနဲ႔ လာလည္သူေတြၾကားက communication tool
ေလးတစ္ခု ပါပဲ. လာလည္သူေတြ ကလည္း သူတုိ႔ေျပာခ်င္တဲ႔ Message ေတြကုိ Cbox မွာ ထားခဲ႔တယ္။ ဘေလာ႔ဂ္ပုိင္ရွင္ကလည္း ျပန္ေျပာမယ္။
မွန္တာကုိ ေျပာစတမ္းဆုိရင္ ကုိယ္႔ရဲ႔ Cbox မွာ လာလည္သူေတြ မ်ားတာကို ဘေလာ႔ဂ္ပိုင္ရွင္တုိင္း ၀မ္းသာAားရ ျဖစ္မိၾကပါတယ္။

ခုေနာက္ပုိင္းဆုိရင္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ Aျပန္Aလွန္ေနာက္ေျပာင္တာ ေလးေတြကို ဆီဗုံးမွာ ေရးခဲ႔ၾကတယ္။ Aျပင္က ေမာေမာနဲ႔
ျပန္လာျပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ပထမဆုံး လုပ္တာကေတာ႔ Email စစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ္႔ရဲ႔ ဆီဗုံးမွာ ဘယ္သူေတြ ၀င္ေရးသြားလဲ၊ ဘယ္သူေတြ
၀င္ဖြသြားလဲ ဆုိတာကုိ Aရင္ၾကည္႔တာပါပဲ။
ကဲ. စလုိက္ၾကရေAာင္လားဗ်ာ.
ပထမဆုံး http://www.cbox.ws/ ကုိသြားပါ။ Account တစ္ခု Sign Up လုပ္ပါ။ See all styles မွာ ကုိယ္ၾကိဳက္တဲ႔ Color ေလးေတြ ေရြးယူလုိ႔
ရပါတယ္။

ျပီးရင္ ကုိယ္႔ Account ထဲကုိ ၀င္ပါ။ Admin Tab ကုိသြားပါ။ Aဲဒီ႔ေနရာကေန ကုိယ္႔ရဲ႔ Cbox ကုိ Aမ်ိဳးမ်ိဳး manage လုပ္လုိ႔ ရပါတယ္။
Width ေတြ Height ေတြလည္း ေျပာင္းလုိ႔ရပါတယ္။ Default ေပးထားတဲ႔ Width က ေတာ္ေတာ္က်U္းပါတယ္။ ၁၆၀ ပဲ ေပးထားပါတယ္။ ၂၀၀
(သုိ႔) ၂၂၀ ေလာက္ ေျပာင္း ၾကည္႔လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ ကုိယ္႔ရဲ႔ Cbox မွာ စာေတြ ေကာင္းေကာင္းျမင္ရတဲ႔ Aဆင္႔ထိ ေရာက္သြားပါလိမ႔္မယ္။
စိတ္ၾကိဳက္ေျပာင္းယူပါ။ ကုိယ္႔ရဲ႔ Template က ေပးထားတဲ႔ Column Width နဲ႔ ကုိက္ညီေAာင္ ေျပာင္းယူပါ။

Form Layout မွာေတာ႔ Cbox ရဲ႔ Design ကုိ ေျပာင္းယူလုိ႔ရပါတယ္။ Message ေရးတာကုိ Aေပၚမွာ ထားလုိ႔ရသလုိ ေAာက္မွာလည္း

ထားလုိ႔ရပါတယ္။ ကိုယ္႔ စိတ္ၾကိဳက္ ေျပာင္းၾကည္႔ပါခင္ဗ်ာ။

Messages တုိ႔၊ Message Length တုိ႔မွာလည္း ကုိယ္လုိသလုိ Setting ကုိထားႏိုင္ ပါတယ္။
Cbox ကုိ မိတ္ဆက္တဲ႔ Aပုိင္းကေတာ႔ ျပီးပါျပီ။ ခုေျပာမွာကေတာ႔ Aေရးၾကီးတဲ႔ Aပုိင္းပါ။ Cbox မွာ ျမန္မာလုိ စာေကာင္းေကာင္းေပၚေAာင္

ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ဆုိတဲ႔ ျပႆနာပါ။

Colors & Fonts ကုိ သြားပါ။ Fonts ဆုိတာကုိ သြားပါ။ သူ႔ရဲ႔ Default က Arial Font ကုိ ေပးထားပါတယ္။ Aဲဒီ႔ Box ေလးေနရာမွာ Zawgyi-One
လုိ႔ ေျပာင္းရုိက္ေပးလုိုက္ပါ။ ျပီးရင္ Apply Button ေလးကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ ကုိယ္႔ရဲ႔ Cbox မွာ ျမန္မာလုိ စာေကာင္းေကာင္း ေပၚပါျပီ။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ႔ Smilies Tab ပါ။ Aေပၚခပ္က်က်ေနရာေလးက Preset Smilies ဆုိတာေလးကုိ ႏွိပ္လုိက္ရင္ ခုလုိ ပုံမွာ ျမင္ရပါလိမ္႔မယ္။

Aဲဒီ႔ေနရာမွာ ကုိယ္႔ Cbox ထဲမွာ ေပၚေစခ်င္တဲ႔ Smilies Color ေလးေတြကုိ ေျပာင္းလုိ႔ရပါတယ္။ Default Blue, Default Orange, Default
Yellow လုိ႔ ေပးထားပါတယ္။ ၾကိဳက္ရာေျပာင္းယူႏုိင္ပါတယ္။
Customize Smilies ကုိ ျပန္သြားပါ။ ခုေျပာမွာကေတာ႔ ကုိယ္ၾကိဳက္တဲ႔ Smilies ပုံေလးေတြကုိ ဘယ္လုိထည္႔လုိ႔ ရႏိုင္မလဲ ဆုိတာပါပဲ။

New Row ကုိ ယူလုိက္ပါ။ URL Address ေနရာမွာ ကုိယ္ထည္႔ခ်င္တဲ႔ Smilies ပုံေလးရဲ႔ URL ကုိ ရုိက္ထည္႔ေပးလုိက္ပါ။ Code ေနရာမွာေတာ႔
ကုိယ္႔ရဲ႔ Smilies ေလးAတြက္ သီးသန္႔ သေကၤတေလးတစ္ခု ကုိယ္႔ဖာသာကိုယ္ လုပ္ေပးလုိက္ပါ။ Uပမာ ဟားတုိက္ရီေနတဲ႔ ပုံေလးထည္႔ထားမိရင္
:)) လုိ႔ ရုိက္ထည္႔ျပီး မွတ္ခုိင္းထားတဲ႔ ပုံစံမ်ိဳးေပါ႔။
My Users Tab ကေတာ႔ Diabled ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူကေတာ႔ ပုိက္ဆံသြင္းထားတဲ႔ Registered Users ေတြAတြက္ပဲ ရပါတယ္။ Blocked Users
ကေတာ႔ ကုိယ္႔ဘက္က Block လုပ္ထားတဲ႔ User ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ Information ေတြ ျပထားတာပါ။

Messages မွာကေတာ႔ ကုိယ္႔ Cbox မွာ ေရးထားတဲ႔ Messages ေတြကုိ Manage လုပ္လုိ႔ရပါတယ္။

ကုိယ္ဖ်က္ခ်င္တဲ႔ Message ကုိ Tick လုပ္ျပီး ဖ်က္ပစ္လုိ႔ရပါတယ္။ ကုိယ္ Ban လုပ္ခ်င္တဲ႔ User ကုိလည္း Tick လုပ္ျပီး Ban ဆုိတာကုိ
ႏွိပ္လုိက္လုိ႔ရပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ Aဲဒီ႔ user ကုိယ္႔ Cbox မွာ စာလာေရးလုိ႔ မရေတာ႔ပါဘူး။ IP Address ကုိလည္း Tracking လုိက္လုိ႔ ရပါတယ္။
ဘယ္ေနရာကေန စာလာရုိက္တယ္ဆုိတာကုိ သိႏုိင္တာေပါ႔။ ကၽြန္ေတာ္သုံးတဲ႔ IP Tracking Tool ကေတာ႔ IP Hacker ပါ။
Cbox Aေၾကာင္းကေတာ႔ ဒီမွာ ျပီးပါျပီ။

ကုိယ္႔ရဲ႔ဘေလာ႔ဂ္မွာ Cbox တင္ဖုိ႔Aတြက္ Quick Setup ကုိ ျပန္သြားပါ။ သူေပးထားတဲ႔ Codes ေတြကုိ ကူးယူပါ။

ျပီးရင္ Blogger ထဲကုိ Sign in ၀င္ျပီးေတာ႔ Template>Add Page Element မွာ HTML/JavaScript ကုိ ေရြးလုိုက္ပါ။ ျပီးရင္ ကူးယူလာတဲ႔ Code
ေလးေတြ ကုိ ထည္႔ေပးလုိက္ရုံပါပဲ။

Add a Page Element ကုိႏွိပ္လုိက္လွ်င္ ျမင္ရမည္႔ပုံ

Aားလုံး Aဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ၾကပါေစ ခင္ဗ်ာ။ မရွင္းတာရွိရင္လည္း Comments ထဲမွာ ၀င္ေရာက္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္။
၁. Cbox တြင္ Aေကာင္းAဆုိးေရာေနသည္။ Cbox ထည္႔ထားျခင္းေၾကာင္႔ မိတ္ေဆြမ်ားတုိးပြားလာႏုိင္သကဲ႔သုိ႔ Aမည္မေဖာ္ဘဲ
၀င္ေရာက္ေႏွာင္႔ယွက္ တတ္သူမ်ားေၾကာင္႔လည္း စိတ္Aေႏွာင္႔Aယွက္ ျဖစ္ရတတ္ပါသည္။
၂. Blogger Aသစ္မ်ားAေနျဖင္႔ Cbox ရွိထားျခင္းသည္ မိမိဘေလာ႔ဂ္Aတြက္ လာလည္သူမ်ားထံမွ AၾကံUာဏ္ေကာင္းမ်ား ပုိမုိ၍

ရလာေစႏုိင္ပါသည္။ မိတ္ေဆြ မ်ားလည္း ပုိမုိတုိးပြားလာေစႏိုင္ပါသည္။

၃. Cbox မရွိေသာ ဘေလာ႔ဂ္သို႔ ၀င္လွ်င္ မရင္းႏွီးေသးေသာ သူစိမ္းAိမ္သုိ႔ Aလည္သြား ရသည္ႏွင္႔ တူပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ မိမိAား ေAးစက္စက္ႏွင္႔

ဆက္ဆံေနသကဲ႔သုိ႔ ခံစားရပါသည္။

( ကိုရန္ေAာင္ Aာေဘာ္ျဖစ္သည္ ၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေထာက္ခံပါ၏ )
Cbox Background

ေျပာင္းမယ္

Cbox ရဲ႕ Main BG နဲ႕ Alt BG တို႕ကို ဘာမွ မထည့္ခဲ့ပါနဲ႕.. ရိွတာကို ဖ်က္လိုက္ပါ…
ျပီးရင္ Cbox ထည့္ထားေသာ Page Element ကို Edit လုပ္ပါ
id="cboxmain"

ကိုရွာၾကည့္ပါ… ပါရင္ ကိစၥမရိွပါဘူး…
မပါရင္ေတာ့ name="cboxmain" ကိုရွာပါ… သူ႕ေနာက္မွာ id="cboxmain" ကိုထည့္ပါ… ျပီးရင္ save လုပ္လိုက္ပါ…
Aသစ္ရတဲ့ Code ကို ျပန္ကူးထည့္ဖို႕လိုပါတယ္..
Template ေAာက္က Edit HTML သြားပါ

body {

ကိုရွာပါ

သူ႕Aေပၚတြင္
#cboxmain{
background:url(http://i117.photobucket.com/albums/o74/zwel/Avril-Lavigne-Photograph-C11800763c.jpg) center no-repeat;
font-family: 'ZawGyi-One', ZawgyiOne, Zawgyi1, Trebuchet MS, Trebuchet, arial, verdana, sans-serif;
}
#cboxdiv{
font-family: 'ZawGyi-One', ZawgyiOne, Zawgyi1, Trebuchet MS, Trebuchet, arial, verdana, sans-serif;
}

Aဲဒါေလးထည့္လိုက္ပါ… Aနီနဲ႕ ျပထားတာကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ပံုပတ္လမ္းေၾကာင္းပါ… ပံုကိုေတာ့ http://www.imageshack.us/
မွာတင္လို႕ရပါတယ္… ျပီးရင္ save လုပ္လို္က္ပါ…
Recent Post

Side Bar တြင္ Add a Page Element ကို Click လုပ္ပါ… HTML/Javascript ေရြးပါ…
<script style="text/javascript" src="http://home.planet.nl/~hansoosting/downloads/showrecentposts2.js"></script><script
style="text/javascript">var numposts = 10;var showpostdate = true;var showpostsummary = true;var numchars = 100;var
standardstyling = true;</script><script src="http://saturngod.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=published&alt=jsonin-script&callback=showrecentposts"></script>

Aဲဒါေလးကို ထည့္ျပီး save လုပ္လို္က္ပါ… numposts ကေတာ့ ေဖာ္ျပခ်င္တဲ့ post AေရAတြက္ပါ.. numchars ကေတာ့ character
AေရAတြက္ပါ…
Customizable recent comments widget (using JSON feed)

Blog မွာ.. ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြ recent comment ေလးေတြကို side bar မွာ ေဖာ္ျပဖို႕ Aတြက္ပါ…
Template ေAာက္က Edit HTML ကိုသြားပါ…
</head>

ကိုရွာပါ…
Aဲ့ဒီေAာက္တြင္
<script type='text/javascript'
src='http://saturngod.googlepages.com/peek.js' />

Aဲဒါေလး ျဖည့္လိုက္ပါ…

ဒါဆိုရင္
</head>
<script type='text/javascript'
src='http://saturngod.googlepages.com/peek.js' />

ဆိုျပီးျဖစ္သြားပါမယ္..
ျပီးရင္ save လုပ္လိုက္ပါ…
ျပီးရင္ Template ေAာက္က page elements ကိုသြားပါ…
Add a page element ကိုသြားပါ…
HTML / Java Script ကိုေရြးပါ..
<br/><script language="javascript">
var numcomments = 10;
var numchars = 100;
</script>
<script src="http://yourblog.blogspot.com/feeds/comments/default?
alt=json-in-script&callback=commentDisplay"></script>
10 ကေတာ့ blog မွာ ျပ ဖို႕AေရAတြက္နဲ႕ 100 ကေတာ့ comment မွာ Aမ်ားဆံုး ေဖာ္ျပခ်င္တဲ့ စာလုံးAေရAတြက္ပါ..

Peek-a-boo Post (Read More)

Blog မွာ.. ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြ Read More ေလးေတြကို post ေတြမွာ လုပ္ဖို႕Aတြက္ပါ..
(Template ေAာက္က Edit HTML ကိုသြားပါ…

</head>

ကိုရွာပါ…
Aဲ့ဒီေAာက္တြင္
<script type='text/javascript'
src='http://saturngod.googlepages.com/peek.js' />

Aဲဒါေလး ျဖည့္လိုက္ပါ…
ဒါဆိုရင္
</head>
<script type='text/javascript'
src='http://saturngod.googlepages.com/peek.js' /> )

Aထက္က Customizable recent comments widget (using JSON feed)
Aတို္င္းျပင္ထားျခင္း္ျဖစ္သည္ ။ ထည့္ထားျပီးက ထည့္ရန္မလိုပါ..
expand-widget ကို check လုပ္ထားပါ…
id='post' ကိုရွာပါ…

ျပီးလွ်င္ ေAာက္က Aတိုင္းျပင္လိုက္ပါ… Aနီေရာင္နဲ႕ စာမ်ားသည္ မူရင္း code ကိုထပ္ျဖည့္ထားျခင္းမ်ားျဖစ္သည္.. က်န္ code မ်ားသည္ မူရင္း

code ျဖစ္သည္…

<b:includable id='post' var='post'>
<div class='post uncustomized-post-template' expr:id='"post-" + data:post.id'>
<a expr:name='data:post.id'/>
<b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title'>
<b:if cond='data:post.url'>
<a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h3>
</b:if>
<div class='post-header-line-1'/>
<div class='post-body'>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<p><data:post.body/></p>

<b:else/>
<style>#fullpost {display:none;}</style>
<p><data:post.body/></p>
<span id='showlink'>
<p><a href='javascript:void(0);' expr:onclick='"javascript:showFull(\"post-" + data:post.id + "\");"'>Read
More...</a></p>
</span>
<span id='hidelink' style='display:none'>
<p><a href='javascript:void(0);' expr:onclick='"javascript:hideFull(\"post-" + data:post.id + "\");"'>Summary
only...</a></p>
</span>
<script type='text/javascript'>
checkFull("post-" + "<data:post.id/>");
</script>
</b:if>
<div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
</div>

ျပီးပါက save လုပ္လိုက္ပါ..
Setting ေAာက္က Formatting ကို သြားပါ… ေAာက္နားတြင္ Post Template ဆိုေသာ text box ေလးေတြ႕ရပါမယ္..
Type your summary here
<span id="fullpost">
Type rest of the post here
</span>

Aဲဒီစာေလးကို copy/paste လုပ္လိုက္ပါ… ျပီးရင္ save လုပ္လိုက္ပါ…
Post Aတြက္ compose လုပ္ေသာAခါမွာ… Aက်U္းကို Type your summary here တြင္ Aစားထိုးျပီး… က်န္ေသာ စာမ်ားကို Type rest of
the post here တြင္ ထည့္ပါ….
Example:

Aက်U္းAားျဖင့့္

<span id="fullpost">
ဒါကေတာ့ Aျပည့္Aစုံ post ေလးေပါ့…
</span>
Aရင္က တင္ထားေသာ post မ်ားကိုေတာ့ သြားျပီး effect ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး.. Aခုမွ စတင္ေသာ post မ်ားကိုသာ စတင္ effect ျဖစ္မွာပါ…

Appendix
FAQ

၁. Blog မွာ သီခ်င္းေတြ ထည့္ဖို႕ ဘယ္မွာ flash player ရႏိုင္သလဲ။
http://www.myflashfetish.com မွာ mp3 player လုိ႕ေျပာင္းလိုက္ျပီး… ႏွစ္သက္ရာ Design နဲ႕ ရယူႏိုင္ပါတယ္… သီခ်င္းေတြကိုေတာ့
webhosting တစ္ခုမွာ တင္ထားဖို႕လိုပါတယ္..

၂. WebHosting ေတြ ဘယ္လိုရႏိုင္သလဲ။
http://pages.google.com မွာ eot Aတြက္ Aျပင္ File ေတြကို direct Aေနနဲ႕ သံုးႏိုင္ပါတယ္… www.awardspace.com ,
www.freewebtown.com တို႕ကလည္း freewebhosting ေတြပါ…

၃. File Sharing ေပးခ်င္ရင္ webhosting နဲ႕ေပးသင့္လား။

ေပးလို႕ရပါတယ္… ဒါေပမယ့္ file sharing Aတြက္ဆိုရင္ www.mediafire.com တို႕လို file hosting ကေန ေပးရင္ပိုေကာင္းပါတယ္…
ဘာျဖစ္လို႕လည္းဆို register လုပ္စရာမလိုပဲ… file ကို တင္လို႕ရလို႕ပါတယ္…
၄. Zawgyi-one သြင္းလို႕မရဘူး… computer သံုးရတာ user lever Aဆင့္ပဲ၇ိွတယ္… ဘာမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွရင္ စာဘယ္လိုရိုက္မလဲ ။

မပူပါနဲ႕… စာ၇ိုက္ဖို႕Aတြက္ zawgyi-one web text editor ရိွပါတယ္… http://www.mysteryzillion.com/project/webtext/ ကို IE
နဲ႕ Aသံုးျပဳျပီး စာရိုက္ႏိုင္ပါတယ္…
၅. Blog မွာတိုက္ရုိက္စာရိုက္ရင္ စာမေပၚဘူး… notepad ကေနမွ ေပၚတယ္.. တိုက္ရိုက္သံုးခ်င္တယ္။
Browser တစ္ခုလံုးကို Zawgyi-one ေျပာင္းလိုက္ရင္ ရပါတယ္..
IE မွာဆိုရင္

Aရင္ဆံုး notepad ဖြင့္
body
{
font-family:Zawgyi-one;
}
input, select , textarea
{
font-family:Zawgyi-one;
}

ဆိုျပီးရိုက္လိုက္ပါ.... ျပီးရင္ notepad မွာရိုက္ျပီ... D:\ie.css နဲ႕သိမ္းလိုက္....
ျပီးေတာ့ IE ကိုဖြင့္...
Tool -> Folder option -> Accessibility ကို ႏိွပ္ပါ...

Ignore Font Style specified...pages ကို check လုပ္ပါ...
Format documents using my style sheet ကို check လုပ္ပါ..
Browse လုပ္လိုက္ပါ...
D:\ie.css ကိုေရြးလိုက္ပါ...
ျပီးရင္ OK လုပ္လိုက္ပါ... OK ထပ္လုပ္ပါ..
ကဲရပါျပီ... ျမန္မာလို... IE တစ္ခုလံုး ေဇာ္ဂ်ီ font ျဖစ္သြားပါျပီ...

Firefox မွာဆိုရင္
Firefox ကိုဖြင့္....
Tool-> Content ကို ၀င္လိုက္ပါ..
Font And Color တြင္ Advanced ကို၀င္ပါ...
Font ေတြကို Zawgyi-one လုိ႕ေျပာင္းလိုက္ပါ...
Font Size ကိုလည္း သင့္ေတာ္ရာျပင္လိုက္ပါ....
UTF-8 ကိုသံုးပါ...
ျပီးရင္ OK OK ေပါ့...
ကဲရပါျပီ... ျမန္မာလို... Firefox တစ္ခုလံုး ေဇာ္ဂ်ီ font ျဖစ္သြားပါျပီ...

Aဲဒါဆိုရင္ blogger မွာလည္း တုိက္ရိုက္ေရးလို႕ရပါျပီ..
၆.

နာရီထည့္ခ်င္ရင္ေကာ ဘယ္ကေန ယူရမလဲ။
http://www.clocklink.com/ မွာရႏိုင္ပါတယ္…

၇. တျခားဟာ ထူးထူးဆန္းဆန္းေလးေတြ sidebar မွာထည့္ခ်င္ရင္ ဘယ္ကယူရမလဲ။ ေနာက္ျပီး Gtalk ကိုလည္းထည့္ခ်င္တယ္။
Site ေတြကေတာ့ Aမ်ားၾကီးပါ… http://www.google.com/ig/directory?synd=open&cat=all မွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္စံုပါတယ္..
google က ေပးထားတာပါ.. Gtalk ကိုလည္း Aဲဒီမွာ code ယူျပီးထည့္လို႕ရပါတယ္..
http://www.thefreedictionary.com/ ကလည္း ရႏိုင္ပါတယ္..
၈. Blogger ကေပးထားတဲ့ design မဟုတ္ပဲ တျခား design နဲ႕ Three Column ထည့္ခ်င္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။
http://hoctro.blogspot.com/search/label/Free%20Templates မွာ Three column ေတြရႏိုင္ပါတယ္…
http://www.templatepanic.com/ မွာလည္း ရႏိုင္ပါတယ္…
http://myanmarbloggers.forum5.com/index.php မွာလည္း သြားေရာက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါေသးတယ္..

၉. Dropdown menu လုပ္ခ်င္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။
http://www.anniyalogam.com/widgets/dropdown.html မွာသြားလုပ္ႏိုင္ပါတယ္...

Useful Link

Blog Hack
http://beautifulbeta.blogspot.com/
http://hackosphere.blogspot.com/

Myanmar Blog Directory
http://mmblogdirectory.blogspot.com/

Myanmar Blogger Forum
http://www.myanmarbloggers.co.nr/

Myanmar Blogger

သိသေလာက္ ၾကားဘူးနား၀ ေပါ့.. Aကုန္ေတာ့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း သိဘူး.. ေတာ္ေတာ္ေလးကို မ်ားတယ္… ကိုမင္းေက်ာ္ blog မွာဆို
blog Aတြက္ လိုAပ္တာေတြကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္..
Oosoo http://www.tartarlay.blogspot.com/
Tesla http://teslanetblog.blogspot.com/
ကိုစစ္Aိမ္ http://sisain.blogspot.com/
ကိုစိုးေဇယ် http://www.soezeya.blogspot.com/
ကိုဆန္းUီး http://www.sannoo.blogspot.com/
ကိုညီလင္းဆက္ http://nyilynnseck.blogspot.com/
ကိုမင္းေက်ာ္ http://kminnkyaw.blogspot.com/
ကိုမိုးတိမ္ http://shwemoetain.blogspot.com/
ကိုမ်က္လံုး http://www.myatlone.blogspot.com/
ကိုပြတ္ http://myanmaroa6.blogspot.com/
ကိုရန္ေAာင္ http://www.yanaung.blogspot.com/
ကိုသန္႕ဇင္ http://mgthantzin.blogspot.com/
ကိုေမာင္လွ http://mghla.blogspot.com/
ကိုေ၀ၿဖိဳးေက်ာ္ http://edwardwitten.blogspot.com/
ကေဒါင္းညင္သာ http://kadaung.blogspot.com/
ညေလး http://www.ainmetdiary.blogspot.com/
မယ္လိုဒီေမာင္ http://melodymaungmm.blogspot.com/
Aစ္မသUၨာ http://thinzar00.blogspot.com/
Aိမြန္စိုး http://www.ems-dailydiary.blogspot.com/
ေမာင္Uေပကၡာ http://mgequanimity.blogspot.com/

ေက်းဇူးတင္လ်က္

Saturngod