You are on page 1of 11

NGNH QUN TR KINH DOANH

NGNH
(kho)

HC
K

QTKD-2011

HK II

NHNG NLCB CA CN MC- LNIN, PHN 1

QTKD-2011

HK II

QTKD-2011

HK II

QTKD-2011

S
TIT N

GING VIN

NHNG NLCB CA CN MC- LNIN, PHN 2


KINH T V M

--16

SV t nghin cu
SV t nghin cu
L Thanh Sn

HK II

TON CAO CP

16

V Hoi Nhn Trung

QTKD-2011

HK II

NGUYN L K TON

QTKD-2/2010

HK IV

T TNG H CH MINH

16
--

Nguyn Th Hng Hnh


SV t nghin cu

QTKD-2/2010

HK IV

QUN TR TI CHNH 1

32

QTKD-2/2010

HK IV

THNG K NG DNG TRONG KINH DOANH

HK IV

QUN TR BN HNG

QTKD-2/2010

HK IV

HNH VI KHCH HNG

QTKD-1/2010

HK V

T TNG H CH MINH

QTKD-1/2010

HK V

PHT TRIN T CHC

QTKD-1/2010

HK V

QUN TR CHIN LC

QTKD-1/2010

HK V

QUN TR D N

QTKD-1/2010

HK V

NGHIN CU MARKETING

16
12
12
-12
12
16
12

Nguyn Ngc Danh

QTKD-2/2010

QTKD-1/2009

HKVII

QUN TR TI CHNH

20

QTKD-1/2009

HKVII

QUAN H CNG CHNG

15

Hong Minh Ngha


Nguyn Hong Sinh

QTKD-1/2009

HKVII

QUN TR VN HNH (Online)

15

Nguyn Kim Anh

QTKD-1/2009

HKVII

VN HA DOANH NGHIP

15

H Thin Thng Minh

QTKD-1/2009

HKVII

KINH DOANH QUC T

15

Nguyn Vit Tun

QTKD-2/2009

HK VI K TON QUN TR

15

Trn Duy Thc

QTKD-2/2009

HK VI

QUN TR D N

20

V Anh Dng

QTKD-2/2009

HK VI

NGHIP V NGOI THNG

20

Trng M Dim

QTKD-2/2009

HK VI

QUN TR VN HNH (Online)

15

Nguyn Kim Anh

QTKD-2/2009

HK VI

QUN TR CHT LNG (Online)

Hong An Quc

QTKD-2/2009

HK VI QUN TR CHIN LC

15
15

TN MN

SV t nghin cu
T Th Hng Hnh

TR KINH DOANH
S IN THOI

NGY N

9H30

02/06/2012

7H00

03/06/2012

hc

9H30

03/06/2012

LCH HC
THAY I

14-15/04/12 13H00

03/06/2012

hc

7H00

23/06/2012

24-25/03/2012

0908,872,883
0919.666.432
0903.781.087

0909.257.602

GHI CH

02/06/2012

-->05-06/05/12

0914,930,234

NGY THI
LN 1

7H00

25-26/02/12

0908363434

GI THI
LN 1

02-03/06/12
9H30
09-10/06/12
17-18/03/12 7H00
28-29/04/12 9H30
05-06/05/12 13H00

23/06/2012
24/06/2012

hc

24/06/2012
24/06/2012

7H00

16/06/2012

24-25/03/12 9H30
05-06/05/12 7H00
12-13/05/12 9H30
19-20/05/12 13H00
03-04/03/12 7H00
10-11/03/12 9H30
17-18/03/12 7H00
24-25/03/12 9H30
21-22/04/12 13H00

16/06/2012

hc

17/06/2012
17/06/2012
17/06/2012
09/06/2012

hc

09/06/2012

hc

10/06/2012

hc

10/06/2012

hc

10/06/2012

03-04/03/12

7H00

09/06/2012

hc

10-11/03/12

9H30

09/06/2012

hc

21-22/04/12 13H00
17-18/03/12 7H00
14-15/04/12 9H30
24-25/03/12 13H00

09/06/2012
10/06/2012

hc

10/06/2012

hc

10/06/2012

hc

K TON
NGNH
(kho)

HC K

TN MN

S
TIT
N

GING VIN

KTKT-2011

HK II

NHNG NL C BN CA CN MAC-LNIN P1

KTKT-2011

HK II

KINH T V M

16

KTKT-2011

HK II

X HI HC I CNG (NMXHH)

16

SV t nghin cu
L Thanh Sn
Nguyn Th Thu H

KTKT-2011

HK II

TON CAO CP

16

V Hoi Nhn Trung

KTKT-2011

HK II

L THUYT XC SUT & THNG K TON

16

KTKT-2/2010

HK IV

T TNG H CH MINH

Trn Tun Nam


SV t nghin cu

KTKT-2/2010

HK IV

QUN TR TI CHNH 1

32

KTKT-2/2010

HK IV

NGUYN L THNG K KINH T

16

V Thanh Hi

KTKT-2/2010

HK IV

K TON TI CHNH 1

48

Ng Th M Thy

KTKT-1/2010

HK V

T TNG H CH MINH

KTKT-1/2010

HK V

THU

16

SV t nghin cu
Phan Hin Minh

KTKT-1/2010

HK V

QUN TR TI CHNH 2

32

Nguyn Th Hng Lin

KTKT-1/2010

HK V

K TON TI CHNH 2

32

Phm Ngc Ton

KTKT-2/2009

HK VI

PHN TCH BO CO TI CHNH

20

KTKT-2/2009

HK VI

LUT KINH T

10

Dng Vn T
L Thanh Tho

KTKT-2/2009

HK VI

H THNG THNG TIN K TON 1

20

Dng S Giao

KTKT-2/2009

HK VI

K TON CHI PH

20

Phm c Tn

KTKT-2/2009

HK VI

KIM TON 1

20

ng Th Hoa

KTKT-2/2009

HK VI

K TON HNH CHNH S NGHIP

15

Phan Thy Ngc

KTKT-1/2009

HK VII

PHN TCH BO CO TI CHNH

20

KTKT-1/2009

HK VII

K TON QUN TR

15

KTKT-1/2009

HK VII

H THNG THNG TIN K TON 2

20

H S Duy Tc
Nguyn Bng Phi

KTKT-1/2009

HK VII

KIM TON 2

20

Hunh Thin Ngn

KTKT-1/2009

HK VII

LUT KINH T

10

Nguyn Vn Vi

KTKT-1/2009

HK VII

THC TP TT NGHIP

10

Trn Minh Ngc

N
S IN THOI

0909,727,198

0907994279

NGY N

GI THI
LN 1

7h00

02/06/2012

25-26/02/2012

9h30

02/06/2012

10-11/03/2012
24-25/03/2012
-->05-06/05/12
14-15/04/2012

7h00

03/06/2012

9h30
13h00
7h00

02-03/06/12
09-10/06/12
0903.951.565

0932050105

0903.639.454

0918,089,027

0122,869,4464
0913915318

0914.834.460

0918,210,436

NGY THI
LN 1

17-18/03/12
07-08/04/12
14-15/04/12
21/04/12

GHI CH

hc

hc
LCH HC
03/06/2012
THAY I
03/06/2012
hc
23/06/2012

9h30

23/06/2012

7h00

24/06/2012

9h30

24/06/2012

7h00

16/06/2012

9h30

16/06/2012

hc

7h00

17/06/2012

hc

hc

03-04/03/12
10-11/03/10
17-18/03/2012
24-25/03/12
07-08/04/12
03-04/03/12

9h30

17/06/2012

hc

13h00

27/05/2012

hc

10/03/2012

7h00

26/05/2012

hc

17-18/03/12

9h30

26/05/2012

hc

24-25/03/12
07-08/04/12
-->21-22/04/12
14-15/04/12

13h00

26/05/2012

9h30

hc
LCH HC
27/05/2012
THAY I
27/05/2012
hc

03-04/03/12

13h00

27/05/2012

hc

10-11/03/12

7h00

09/06/2012

hc

17-18/03/12

9h30

09/06/2012

hc

24-25/03/12

7h00

10/06/2012

hc

08/04/2012

9h30

10/06/2012

hc

05/05/2012

7h00

TI CHNH NGN HNG


NGNH
(kho)

HC
K

TN MN

S
TIT
N

GING VIN
SV t nghin cu

TCNH-2/2010

HK IV

T TNG H CH MINH

TCNH-2/2010

HK IV

QUN TR TI CHNH 1

32

TCNH-2/2010

HK IV

NGUYN L THNG K KINH T

16

V Thanh Hi

TCNH-2/2010

HK IV

TI CHNH QUC T

16

Phan Hin Minh

TCNH-2/2009

HK VI

PHN TCH BO CO TI CHNH

20

TCNH-2/2009

HK VI

LUT KINH T

10

TCNH-2/2009

HK VI

MARKETING NGN HNG

20

TCNH-2/2009

HK VI

KIM TON

20

Dng Vn T
L Thanh Tho
Nguyn Kim Phc
Ng Ngc Linh

TCNH-2/2009

HK VI

EXCEL TRONG TI CHNH U T

20

Trn Th Sao

TCNH-2/2009

HK VI

K TON NGN HNG

20

ng Th Hoa

N HNG
S IN THOI

0903.951.565

0918,089,027

NGY N

GI THI
LN 1

NGY THI
LN 1

GHI CH

7h00

23/06/2012

02-03/06/12
09-10/06/12

9h30

23/06/2012

17-18/03/12

7h00

24/06/2012

hc

24-25/03/12

9h30

24/06/2012

hc

03-04/03/12

13h00

27/05/2012

hc

10/03/2012

7h00

26/05/2012

hc

0918.181.008

17-18/03/12

13h00

26/05/2012

hc

0982.802.580

24-25/03/12

7h00

27/05/2012

hc

07-08/04/12

9h30

27/05/2012

hc

14-15/04/12

9h30

26/05/2012

0122,869,4464

KINH T - CN KINH T LUT


NGNH
(kho)

HC K

TN MN

S
TIT
N

KTLU-2/2009

HK VI

QUN TR NGUN NHN LC

20

KTLU-2/2009

HK VI

TI CHNH CNG

20

KTLU-2/2009

HK VI

LUT TI CHNH

20

KTLU-2/2009

HK VI

KINH T V QUN L TH

20

KTLU-2/2009

HK VI

TT GII QUYT TRANH CHP TRONG KD

20

KTLU-1/2009

HK VI

PHN TCH D N U T

20

KTLU-1/2009

HK VI CNG PHP QUC T (ONLINE)

20

KTLU-1/2009
KTLU-1/2009

HK VI

KINH T & QUN L TH

20

HK VI

LUT TI CHNH

20

KTLU-1/2009

HK VI

TH TC GII QUYT TRANH CHP TRONG KD

KTLU-1/2009

HK VII

K THUT M PHN & K KT H

20
20

KTLU-1/2009

HK VII

LUT LAO NG

20

KTLU-1/2009

HK VII

T PHP QUC T (Online)

20

KTLU-1/2009

HK VII

QUN TR DCH V CNG

20

KTLU-1/2009

HK VII

LUT HP NG

20

KTLU-1/2009

HKVII

LUT MI TRNG

20

KTLU-1/2009

HKVII

PHP LUT V CC CH TH KD

20

KTLU-2/2008

HK VIII

K THUT M PHN & K KT H

20

KTLU-2/2008

HK VIII
HK VIII

LUT MI TRNG
PHP LUT V CC CH TH KD

20

KTLU-2/2008

20

GING VIN

Trn Hi Hip
L Xun Quang
Phan Vn H
on Cng Thc
Trn Thu Vn
Nguyn Th Vn Huyn
Phan nh H
Nguyn Thanh Bnh
Bi Th Khuyn
Nguyn Vn Long
inh Th Chin
Nguyn L Hoi
Nguyn Vn Long
V Phc Long
Nguyn Trung Tn
Bi Ngc Tuyn
Nguyn Vn Long
Nguyn Trung Tn
Bi Ngc Tuyn

CN KINH T LUT
S IN THOI

NGY N

GI THI
LN 1

NGY THI
LN 1

GHI CH

25-26/02/2012

7h00

26/05/2012

hc

0903 933 556

10-11/03/2012

9h30

26/05/2012

hc

0913,938,666

17-18/03/25012

26/05/2012

hc

07-08/04/2012

13h00
7h00

27/05/2012

hc

21-22/04/2012

9h30

27/05/2012

0914,719,246

06-07/08/11

7h00

26/11/2011

hc

27-28/08/11

9h30

26/11/2011

hc

24-25/09/11 7h00
08-09/10/11 9h30
15-16/10/11 13h00

27/11/2011

hc

27/11/2011

hc

7h00

27/11/2011
09/06/2012

hc
hc

03-04/03/2012

9h30

09/06/2012

hc

17-18/03/12

9h30

09/06/2012

hc

24-25/03/12

7h00

10/06/2012

hc

07-08/04/12

9h30

10/06/2012

hc

7h00

10/06/2012

hc

7h00

10/06/2012
09/06/2012

hc

14-15/04/12

7h00

10/06/2012

hc

21-22/04/12

9h30

10/06/2012

10-11/03/12

0983223486
0903972992

14-15/04/12

21-22/04/12 15H30
03-04/03/2012

0983223486
0903972992

LUT KINH T
NGNH
(kho)

LUKT-1/2010

HC
K

TN MN

HK V

T TNG H CH MINH

S
TIT
N

GING VIN

S IN THOI

NGY N

SV t nghin cu
03-04/03/12
--> 05-06/05/2012
07-08/04/12

GI THI
LN 1

NGY THI
LN 1

7h00

16/06/2012

9h30

16/06/2012

LUKT-1/2010

HK V

LUT NGN HNG V CHNG KHON

16

LUKT-1/2010

HK V

CNG PHP QUC T (Online)

16

7h00

17/06/2012

LUKT-1/2010

HK V

LUT DN S 2 (Online)

12

19-20/05/12

9h30

17/06/2012

LUKT-1/2010

HK V

LUT HNH S 2 (Online)

12

26-27/05/12

13h00

17/06/2012

LUKT-2/2010

HK V

T TNG H CH MINH

7h00

16/06/2012

9h30

16/06/2012

7h00

17/06/2012

Nguyn Th Vn Huyn

SV t nghin cu
03-04/03/12
--> 05-06/05/2012
07-08/04/12

GHI CH

LCH HC
THAY I
hc

LCH HC
THAY I
hc

LUKT-2/2010

HK V

LUT NGN HNG V CHNG KHON

16

LUKT-2/2010

HK V

CNG PHP QUC T (Online)

16

LUKT-2/2010

HK V

LUT DN S 2 (Online)

12

19-20/05/12

9h30

17/06/2012

LUKT-2/2010

HK V

LUT HNH S 2 (Online)

12

26-27/05/12

13h00

17/06/2012

LUKT-2011

HK II

NHNG NL C BN CA CN MAC-LNIN P1

02/06/2012

LUKT-2011

KINH T V M

16

25-26/02/2012

9h30

02/06/2012

hc

LUKT-2011

HK II

X HI HC I CNG (NMXHH)

16

SV t nghin cu
L Thanh Sn
Nguyn Th Thu H

7h00

HK II

10-11/03/2012

7h00

03/06/2012

hc

LUKT-2011

HK II

LUT HIN PHP

16

Thanh Trung

24-25/03/2012

9h30

03/06/2012

hc

LUKT-2011

HK II

LCH S NH NC & PHP LUT

12

Dng Hng Th Phi Phi

14-15/04/2012

13h00

03/06/2012

Nguyn Th Vn Huyn

0909129114

XY DNG
NGNH
(kho)

HC
K

TN MN

S
TIT
N

GING VIN

HK II

NHNG NL C BN CA CN MAC-LNIN P1
NHNG NL C BN CA CN MAC-LNIN P2
C HC L THUYT
TRC A I CNG
THC TP TRC A I CNG
HO HC I CNG

24
16
8
8

SV t nghin cu
SV t nghin cu
Nguyn Xun Hng
L Tin Thun
L Tin Thun
Nguyn Hu Trnh

XDDD-2011

HK II

TON CAO CP (A2)

32

V Hoi Nhn Trung

XDDD-2/2010

HK IV

T TNG H CH MINH

XDDD-2/2010

HK IV

C CHT LNG

16

SV t nghin cu
Phan c Huynh

XDDD-2/2010

HK IV

TH NGHIM C CHT LNG

XDDD-2/2010

HK IV

C HC T

16

XDDD-2/2010

HK IV

TH NGHIM C HC T

XDDD-2/2010

HK IV

NGUYN L CU TO KIN TRC

XDDD-2/2010

HK IV

TT A CHT CNG TRNH

Thanh Hi
Lm Ngc Tr My
Vn Tn Hong
Nguyn Trng Ngha

XDDD-1/2010

HK V

VT LIU XY DNG

20

Trn Trung Dng

XDDD-1/2010

HK V

TH NGHIM VT LIU XY DNG

10

Trn Trung Dng

XDDD-1/2010

HK V

QUI HOCH TH & NNG THN

10

Hong Ngc Lan

XDDD-1/2010

HK V

CP THOT NC

20

Lm Ngc Tr My

XDDD-2011
XDDD-2011
XDDD-2011
XDDD-2011
XDDD-2011
XDDD-2011

HK II
HK II
HK II
HK II
HK II

S
IN THOI

0918,844,096
0908,504,084
0908,504,084

NGY N

03-04-10/03/2012
18 &24/03/2012
25/03/2012
07/04/2012
14-15/04/2012
21-22/04/2012

7h00
9h30
13h00
7h00
9h30

02/06/2012
02/06/2012
02/06/2012
03/06/2012
-03/06/2012

13h00

03/06/2012

7h00

23/06/2012
23/06/2012

0909,999,271

03-04/03/12

9h30

0933.876.006

17-18/03/12

7h00

24/06/2012

GHI CH

hc
hc
hc
hc

hc
hc

24/03/2012 THNG BO SAU


0903806938
0121.2288.337

14/04/2012

24/06/2012

7h00

16/06/2012

hc

hc

11/03/2012
--> 29/04/12

9h30

16/06/2012

LCH HC
THAY I

03-04/03/12

13h00

16/06/2012

hc

10/03/2012
-->18/03/2012
0903.942.198

XDDD-1/2010

HK V

K THUT TH

10

Trn Thc Ti

XDDD-1/2010

HK V

TIN HC CHUYN NGNH(SAP)

15

L Vn Bnh

07-08/04/12
-->01/04/2012

XDDD-1/2010

HK V

KT CU THP 1 + BTL KT CU THP 1

20

Nguyn ng Khoa

XDDD-1/2010
XDDD-1/2009

HK V
HK VI

THC TP A C NN MNG
NN MNG + BI TP LN

XDDD-1/2009

HK VI

THY VN CNG TRNH

10

L Trng Ngha
Lm Ngc Tr My

XDDD-1/2009

HK VI

B TNG 2

20

ng Tm V Thanh Sn

7h00

17/06/2012

LCH HC
THAY I

9h30

17/06/2012

hc

17/06/2012

LCH HC
THAY I

21-22/04/12
13h00
-->26-27/05/12
_
28/04/2012
03-04-10/03/12 7h00

0903,692,073

hc

9h30

21/04/2012
17-18/03/12
-->10 & 17/03/2012

24/03/2012
--> 05/05/2012

5
30+10

GI THI NGY THI


LN 1
LN 1

11/03/2012
17-18/03/12
-->12-13/05/12

_
09/06/2012

9h30

09/06/2012

13h00

09/06/2012

hc
hc
LCH HC
THAY I

9h30

10/06/2012

LCH HC
THAY I
hc

07-08/04/12

9h30

10/06/2012

hc

21-22/04/12
28-29/04/12
17-18/03/12
24-25/03/12
07-08/04/12
14-15/04/12
21-22/04/12
-->26-27/05/12
28-29/04/12
05/05/2012
-->19/05/2012
12/05/2012

13h00
15h30
7h00
9h30
13h00
15h30

10/06/2012
10/06/2012
09/06/2012
09/06/2012
09/06/2012
09/06/2012

7h00

10/06/2012

9h30

10/06/2012

13h00

10/06/2012

15h30

10/06/2012

XDDD-1/2009

HK VI

N NH DN DNG

10

ng Tm V Thanh Sn

0903,692,073

13/05/2012

XDDD-1/2009

HK VI

MI TRNG TRONG XY DNG

10

0908.150.560

25/03/2012

XDDD-1/2009

HK VI

XDDD-1/2009
XDDD-1/2009
XDDD-2/2008
XDDD-2/2008
XDDD-2/2008
XDDD-2/2008

HK VI

HK VIII

PHNG PHP TNH+ TH ( MATLAB&UD )


THU LC
NG LC HC CNG TRNH
ANH VN CHUYN NGNH XD
KINH T XY DNG
T CHC &QUN L TC(THI CNG2)
IU HA KHNG KH

Th Kim Chi
Trn Trung Dng
Lm Ngc Tr My

XDDD-2/2008

HK VIII

TI TRNG V TC NG

15

XDDD-2/2008

HK VIII

SA CHA GIA C CNG TRNH

15

XDDD-2/2008

HK VIII

TIN HC TRONG QUN L XD

10

XDDD-2/2008

HK VIII

QUN TR D N V CNG TRNH XD

10

XDDD-2/2008

HK VIII

TH NGHIM C CHT LNG

XDDD-2/2008

HK VIII

THC TP TT NGHIP

10

HKVI
HK VIII
HK VIII
HK VIII

15+15
20
20
20
15
15
15

0915434069

ng Tm V Thanh Sn
0169.6936.182
L Thanh Tuyn
Nguyn An Ninh
0908197416
Hong An Quc
Trn Trung Dng

0909.345.612

06/05/2012

hc
hc
hc
hc
LCH HC
THAY I
LCH HC
THAY I