You are on page 1of 2

Warheim

Punkty Kampanii:
brojne kompanie przemierzajce Stary wiat wraz z kad stoczon
potyczk i z kadym przeytym dniem nabieraj dowiadczenia oraz
staj si coraz bardziej znane i sawne. W czasie rozgrywania
kampanii odzwierciedlaj to Punkty Kampanii, na ktre skada si
suma punktw Determinacji, Gniewu oraz Odpornoci.
Punkty Determinacji, Gniewu i Odpornoci reprezentuj trzy wane aspekty
rozgrywki: osignicie celu oraz zniszczenie przeciwnika przy jednoczenie jak
najmniejszych stratach wasnych. Punkty Kampanii przedstawiaj reputacj, znajomoci
i wpywy jakie druyna okupia swoj krwi. Gracz, ktrego druyna zgromadzia
odpowiedni ilo punktw Determinacji, Gniewu lub Odpornoci i osigna kolejny
poziom dowiadczenia w ramach rozwoju otrzymuje prawo wybrania rozwinicia z
TABELI ROZWJU KOMPANII.
Druyny rekrutowane na pocztku kampanii rozpoczynaj gr nie posiadajc
Punktw Kampanii, wydobyte w pniejszym czasie punkty naley zaznaczy na
KARCIE DRUYNY.
Dla uatwienia kada kompania posiada na KARCIE DRUYNY rubryk
skadajc si z szeregu kwadratw. Pola te su do nanoszenia sumy punktw
zgromadzonych przez druyn, ponadto poziom punktw uprawniajcych do wyboru
rozwinicia zosta oznaczony pogrubionym kwadratem.

Rozwinicia:
Jeli kompania zgromadzia potrzebn do awansu ilo punktw Determinacji, Gniewu
lub Odpornoci gracz wedle uznania wybiera jedno rozwinicie z odpowiedniej tabeli
odpowiadajcej iloci zdobytych punktw.

Punkty Gniewu reprezentuj furi, agresj, nienawi i ch zniszczenia przeciwnika.


Kompania otrzymuje punkty Gniewu za zadanie przeciwnikowi jak najwikszych strat.
Im wicej modeli przeciwnika zostanie Wyczonych z akcji! tym wicej punktw
Gniewu otrzyma kompania.
+1 jeeli w trakcie rozgrywania potyczki kompania Wyczy z akcji! wicej ni
25% ale nie wicej ni 50% modeli nalecych do druyny przeciwnika
otrzymuje +1 Punkt Gniewu.
+2 jeeli w trakcie rozgrywania potyczki kompania Wyczy z akcji! wicej ni
50% ale nie wicej ni 75% modeli nalecych do druyny przeciwnika
otrzymuje +2 Punkty Gniewu.
+3 jeeli w trakcie rozgrywania potyczki kompania Wyczy z akcji! wicej ni
75% modeli nalecych do druyny przeciwnika otrzymuje +3 Punkty
Gniewu.

Awans:
Kompania ktra zgromadzi odpowiedni ilo punktw Gniewu, i osignie kolejny
poziom w ramach rozwoju otrzymuje prawo wykonania rzutu w TABELI RZUT NA
GNIEW.
Gracz ma prawo wykonania rzutu na rozwinicie w momencie gdy druyna
ktr dowodzi zgromadzi 3, 7, 11, 19, 29 i 40 punktw Gniewu. Jednoczenie naley
zauway, e liczba 40 wyznacza grn granic maksymalnej iloci punktw Gniewu
jakie moe zgromadzi druyna

Punkty Odpornoci:

Punkty Determinacji:
Punkty Determinacji odzwierciedlaj konsekwencj w realizacji celu i ch pokonania
przeciwnika. Druyna otrzymuje punkty Determinacji za szybk realizacj celu rozgrywki,
a take za rozbicie kompanii przeciwnika. Im szybciej wroga kompania zostanie rozbita
lub zadania przedstawione w scenariuszu zostan osignite przez druyn, tym wicej
punktw Determinacji otrzyma zwycizca.
+1 Druyna zawsze otrzymuje +1 punkt Determinacji za kady rozegrany
scenariusz.
Ponadto:
+1 jeeli potyczka zakoczy si rozbiciem przeciwnika lub realizacj celu
pomidzy 5 a 9 rund zwycizca otrzymuje +1 Punkt Determinacji.
+2 jeeli potyczka zakoczy si rozbiciem przeciwnika lub realizacj celu przed
upywem 4 rundy zwycizca otrzymuje +2 Punkty Determinacji.

Awans:
Druyna ktra zgromadzi odpowiedni ilo punktw Determinacji i osignie kolejny
poziom w ramach rozwoju otrzymuje prawo wykonania rzutu w TABELI RZUT NA
DETERMINACJ.
Gracz ma prawo wykonania rzutu na rozwinicie w momencie gdy druyna
ktr dowodzi zgromadzi 5, 10, 15, 20, 29 i 40 punktw Determinacji. Jednoczenie
naley zauway, e liczba 40 wyznacza grn granic maksymalnej iloci punktw
Determinacji jakie moe zgromadzi druyna.

504 | S t r o n a

Punkty Gniewu:

Punkty Odpornoci przedstawiaj wytrzymao i wol przetrwania druynnikw, a


take postaw dowdcy, ktry w obliczu cigego zagroenia nie zamierza szafowa
yciem swoich podwadnych. Im mniej modeli nalecych do druyny zostanie
Wyczonych z akcji! w trakcie rozgrywania potyczki, tym wicej punktw Odpornoci
otrzyma druyna.
+1 jeeli w trakcie rozgrywania potyczki od 50% do mniej ni 75% modeli
nalecych do druyny zostanie Wyczonych z akcji! kompania otrzymuje
+1 Punkt Odpornoci.
+2 jeeli w trakcie rozgrywania potyczki od 25% do mniej ni 50% modeli
nalecych do druyny zostanie Wyczonych z akcji! kompania otrzymuje
+2 Punkty Odpornoci.
+3 jeeli w trakcie rozgrywania potyczki mniej ni 25% modeli nalecych
do druyny zostanie Wyczonych z akcji! kompania otrzymuje +3 Punkty
Odpornoci.

Awans:
Druyna ktra zgromadzi odpowiedni ilo punktw Odpornoci, i osignie kolejny
poziom w ramach rozwoju otrzymuje prawo wykonania rzutu w TABELI RZUT NA
ODPORNO.
Gracz ma prawo wykonania rzutu na rozwinicie w momencie gdy druyna
ktr dowodzi zgromadzi 6, 13, 20, 29 i 40 punktw Odpornoci. Jednoczenie naley
zauway, e liczba 40 wyznacza grn granic maksymalnej iloci punktw Odpornoci
jakie moe zgromadzi druyna.

Miar sukcesu jest krew - twoja lub wroga!

Sukces bdzie upamitniony. Poraka ledwie pamitana.

- Ulfli Schwarzenbrau, sierant

- Hals von Tasseninck, Wielki Ksi Ostlandu

Fantasy Skirmish

TABELA DETERMINACJI

TABELA GNIEWU

WIARUSI
W trakcie sekwencji po potyczce, w czasie wykonywania rzutu
na dostpno dowiadczonych stronnikw, ktrego wynik ustali
sum Punktw Dowiadczenia posiadanych przez gotowe do
rekrutacji modele stronnikw kompania moe wykona
dwa rzuty 2K6 i wybra lepszy wynik.

7 PUNKTW GNIEWU

W trakcie sekwencji po potyczce kompania moe przerzuci


nieudane rzuty na DOSTPNO.

SPECJALISTA
Gracz losuje dla swojej kompanii 5 KART ZADA
SPECJALNYCH (zobacz ROZDZIA XXVII: KARTY
ZADA SPECJALNYCH) z ktrych wybiera 3. Jeli gracz
uzna, e nie pasuj mu adne wylosowane karty, moe
woy je ponownie do talii, przetasowa i ponownie
wylosowa 2 karty.

RZDCY
W trakcie sekwencji po potyczce, na potrzeby zasad sprzeday
upw! kompania traktowana jest tak jakby liczba modeli
w druynie bya o jeden poziom nisza, ni ma to
faktycznie miejsce (do minimalnego poziomu 1-3 modeli).
STRATEDZY
W czasie okrelania rodzaju rozgrywanego scenariusza
kompania moe wykona dwa rzuty kostkami i wybra
korzystniejszy wynik.

WIARUSI
W trakcie sekwencji po potyczce, w czasie wykonywania rzutu
na dostpno dowiadczonych stronnikw, ktrego wynik ustali
sum Punktw Dowiadczenia posiadanych przez gotowe do
rekrutacji modele stronnikw kompania moe wykona
dwa rzuty 3K6 i wybra lepszy wynik.

EKSPLORATORZY
Druyna otrzymuje kumulatywn premi +3 do rzutu
okrelajcego ilo KART LOKACJI losowanych z talii
podczas przygotowa do scenariusza (zobacz ROZDZIA
XI: ELEMENTY TERENU NA POLU BITWY).
KONTAKTY HANDLOWE
Kompania otrzymuje kumulatywn premi +3 do rzutu
na DOSTPNO, w trakcie sekwencji po potyczce.
ZACHANNO
Kompania otrzymuje kumulatywn premi +3 do rzutu
okrelajcego ilo znacznikw kosztownoci, wykonywanego
podczas przygotowa do scenariusza w ktrym wystpuj
znaczniki kosztownoci.

11 PUNKTW GNIEWU

Kompania otrzymuje kumulatywn premi +2 do rzutu


okrelajcego ilo znacznikw kosztownoci, wykonywanego
podczas przygotowa do scenariusza w ktrym wystpuj
znaczniki kosztownoci.

19 PUNKTW GNIEWU

ZACHANNO

WADCY POGODY
Kompania otrzymuje kumulatywny modyfikator 1 do
wykonywanego podczas przygotowa do rozgrywki rzutu
okrelajcego panujce w czasie rozgrywania potyczki
warunki atmosferyczne.

ALCHEMICY
Druyna otrzymuje kumulatywn premi +2 do rzutu
na DOSTPNO MIKSTUR & NARKOTYKW ponadto
cena specyfikw zostaje obniona o 2K6 ZK (do
minimalnie 1 ZK).
MANIPULATORZY
Druyna otrzymuje kumulatywn premi +1 do sumy
Punktw Pieszczoty Chaosu zdobytych w trakcie
rozgrywanej biecej tury (zobacz ROZDZIA XIII:
ZASADY OPCJONALNE).
TRUCICIELE
Druyna otrzymuje kumulatywn premi +2 do rzutu
na DOSTPNO TRUCIZN ponadto cena specyfikw
zostaje obniona o 2K6 ZK (do minimalnie 1 ZK).
TAKTYCY
Podczas przygotowa do rozgrywki, w czasie
okrelania stref rozstawienia w ktrych wystawione
zostan modele, druyna moe wybra krawd stou na
ktrej rozpocznie potyczk.
UPORCZYWO
Sucy w kompanii bohaterowie mog wykona bieg lub
LOT, nawet jeli wrg znajduje si w odlegoci do 8.
DZA KRWI
W czasie okrelania kolejnoci rozgrywania tur, druyna
moe wykona rzut trzema kostkami i wybra lepszy
wynik.
ALCHEMICY
Druyna otrzymuje kumulatywn premi +3 do rzutu
na DOSTPNO MIKSTUR & NARKOTYKW ponadto
cena specyfikw zostaje obniona o 3K6 ZK (do
minimalnie 1 ZK).
W trakcie pldrowania lokacji (zobacz ROZDZIA XI:
ELEMENTY TERENU NA POLU BITWY) druyna moe
wykona rzut dwoma kostkami i wybra lepszy wynik..

TRUCICIELE

GORCZKA ZOTA
Sucy w kompanii bohaterowie mog wykona bieg lub
LOT, nawet jeli dwigaj znacznik kosztownoci.

ZBROJNI PO ZBY
Sucy w kompanii bohaterowie i stronnicy mog zosta
uzbrojeni w sztylet i trzy sztuki broni sucej do walki
wrcz oraz trzy sztuki broni dystansowej.
WADCY LOSU
W czasie okrelania rodzaju zdarzenia losowego (zobacz
ROZDZIA XIII: ZASADY OPCJONALNE) druyna moe
wykona rzut dwoma kostkami i wybra korzystniejszy
wynik.

NIEMIERTELNI
Gdy kompania straci w wyniku rzutu na TABEL
POWANYCH OBRAE model stronnika (ktry nie
podlega zasadzie specjalnej DEMON, ISTOTA
ETERYCZNA, LENY DUCH, NIEUMARY oraz DUY CEL)
automatycznie rekrutuje jednego stronnika tego samego
typu. Ponadto, naley zauway, e rekrutowany
stronnik rozpoczynaj gr nie posiadajc Punktw
Dowiadczenia.
PAZERNO
Sucy w kompanii bohaterowie w fazie eksploracji
generuj Kostk Eksploracji nawet wtedy, gdy nie brali
udziau w rozgrywce lub w biecej sekwencji po potyczce
wykonywali rzut na TABEL POWANYCH OBRAE!.
CHCIWO
Druyna otrzymuje kumulatywn premi +1 do rzutu
okrelajcego ilo znalezionych upw w trakcie sekwencji po
potyczce.
POSZUKIWACZE
W czasie okrelania rodzaju niezbadanego elementu terenu
(zobacz ROZDZIA XI: ELEMENTY TERENU NA POLU
BITWY) druyna moe wykona rzut dwoma kostkami i
wybra lepszy wynik.
SAMOWYSTARCZALNI
W trakcie sekwencji po potyczce, na potrzeby zasad
sprzeday upw! kompania traktowana jest tak jakby
liczba modeli w druynie bya o jeden poziom nisza, ni
ma to faktycznie miejsce (do minimalnego poziomu 1-3
modeli).
HORDA
Limit modeli sucych w druynie zostaje zwikszony o
+2 (naley jednoczenie zauway, e liczba modeli w
kompanii nie moe przekroczy 20 postaci).
KONSYLIARZE
W trakcie sekwencji po potyczce kompania otrzymuje
premi +1 do rzutu na TABEL POWANYCH
OBRAE dla wszystkich Wyczonych z akcji! modeli
stronnikw.
NIEMIERTELNI
Gdy kompania straci w wyniku rzutu na TABEL
POWANYCH OBRAE model stronnika automatycznie
rekrutuje jednego stronnika tego samego typu. Ponadto,
naley zauway, e rekrutowany stronnik rozpoczynaj
gr nie posiadajc Punktw Dowiadczenia.
CHCIWO
Druyna otrzymuje kumulatywn premi +2 do rzutu
okrelajcego ilo znalezionych upw w trakcie sekwencji po
potyczce.
POSZUKIWACZE
W czasie okrelania rodzaju niezbadanego elementu terenu
(zobacz ROZDZIA XI: ELEMENTY TERENU NA POLU
BITWY) druyna moe wykona rzut trzema kostkami i
wybra lepszy wynik.
SAMOWYSTARCZALNI
W trakcie sekwencji po potyczce, na potrzeby zasad
sprzeday upw! kompania traktowana jest tak jakby
liczba modeli w druynie bya o jeden poziom nisza, ni
ma to faktycznie miejsce (do minimalnego poziomu 1-3
modeli).
HORDA
Limit modeli sucych w druynie zostaje zwikszony o
+3 (naley jednoczenie zauway, e liczba modeli w
kompanii nie moe przekroczy 20 postaci).

NISZCZYCIELE

Druyna otrzymuje kumulatywn premi +3 do rzutu


na DOSTPNO TRUCIZN ponadto cena specyfikw
zostaje obniona o 3K6 ZK (do minimalnie 1 ZK).

APCZYWO
Sucy w kompanii bohaterowie mog przerzuci nieudany
test CP, ktrego wynik okrela czy Uciekajcy! model
porzuci znacznik kosztownoci.
STRATEDZY
W czasie okrelania rodzaju rozgrywanego scenariusza
kompania moe wykona trzy rzuty kostkami i wybra
korzystniejszy wynik.

ZBROJNI PO ZBY
Sucy w kompanii bohaterowie mog zosta uzbrojeni
w sztylet i trzy sztuki broni sucej do walki wrcz
oraz trzy sztuki broni dystansowej.
W czasie okrelania kolejnoci rozgrywania tur, druyna
moe wykona rzut dwoma kostkami i wybra lepszy
wynik.

29 PUNKTW GNIEWU

Druyna otrzymuje kumulatywn premi +2 do rzutu na


DOSTPNO, w trakcie sekwencji po potyczce.

W trakcie sekwencji po potyczce kompania moe przyj,


bez adnych opat, na usugi jedno z Najemnych Ostrzy,
pod warunkiem, e najmita moe suy w druynie. Po
zakoczeniu nastpnej potyczki, Najemne Ostrze odejdzie
w swoj stron, chyba e dowdca postanowi zawrze
kontrakt i bdzie paci ustalony w opisie najmity od.
Jeeli druyna nie zawrze kontraktu z Najemnym Ostrzem
naley wykona rzut K3, ktrego wynik okreli przez ile
potyczek Najemne Ostrze nie bdzie mogo by
zatrudnione przez krnbrnego dowdc.

DZA KRWI

EKSPLORATORZY
Druyna otrzymuje kumulatywn premi +2 do rzutu
okrelajcego ilo KART LOKACJI losowanych z talii
podczas przygotowa do scenariusza (zobacz ROZDZIA
XI: ELEMENTY TERENU NA POLU BITWY).
KONTAKTY HANDLOWE

6 PUNKTW ODPORNOCI

KOMPANIA NAJEMNIKW

40 PUNKTW GNIEWU

40 PUNKTW DETERMINACJI

29 PUNKTW DETERMINACJI

20 PUNKTW DETERMINACJI

15 PUNKTW DETERMINACJI

10 PUNKTW DETERMINACJI

OBROTNO

TRUCICIELE
Druyna otrzymuje kumulatywn premi +1 do rzutu na
DOSTPNO TRUCIZN ponadto cena specyfikw
zostaje obniona o K6 ZK (do minimalnie 1 ZK).

13 PUNKTW ODPORNOCI

ZACHANNO
Kompania otrzymuje kumulatywn premi +1 do rzutu
okrelajcego ilo znacznikw kosztownoci, wykonywanego
podczas przygotowa do scenariusza w ktrym wystpuj
znaczniki kosztownoci.

W trakcie pldrowania lokacji (zobacz ROZDZIA XI:


ELEMENTY TERENU NA POLU BITWY) druyna moe
wykona rzut dwoma kostkami i wybra lepszy wynik..

20 PUNKTW ODPORNOCI

Druyna otrzymuje kumulatywn premi +1 do rzutu na


DOSTPNO, w trakcie sekwencji po potyczce.

NISZCZYCIELE

HORDA
Limit modeli sucych w druynie zostaje zwikszony o
+1 (naley jednoczenie zauway, e liczba modeli w
kompanii nie moe przekroczy 20 postaci).

29 PUNKTW ODPORNOCI

KONTAKTY HANDLOWE

Druyna otrzymuje kumulatywn premi +1 do rzutu na


DOSTPNO MIKSTUR & NARKOTYKW ponadto cena
specyfikw zostaje obniona o K6 ZK (do minimalnie 1
ZK).

40 PUNKTW ODPORNOCI

Druyna otrzymuje kumulatywn premi +1 do rzutu


okrelajcego ilo KART LOKACJI losowanych z talii
podczas przygotowa do scenariusza (zobacz ROZDZIA
XI: ELEMENTY TERENU NA POLU BITWY).

TABELA ODPORNOCI
ALCHEMICY

3 PUNKTY GNIEWU

5 PUNKTW DETERMINACJI

EKSPLORATORZY

ODKRYWCY
Kompania moe przerzuci dowoln ilo Kostek
Eksploracji w fazie eksploracji rozgrywanej w czasie
sekwencji po potyczce.
NIEMIERTELNI
Gdy kompania straci w wyniku rzutu na TABEL
POWANYCH OBRAE model bohatera lub stronnika
automatycznie rekrutuje jednego bohatera lub jednego
stronnika tego samego typu. Naley zauway, e
rekrutowany bohater posiada jedynie pocztkow liczb
Punktw Dowiadczenia a model stronnika rozpoczyna gr
nie posiadajc Punktw Dowiadczenia, ponadto oprcz
sztyletu i ewentualnej broni wymienionej w opisie
modelu, moe zosta wyposaony jedynie w
przedmioty Powszechnie dostpne. Naley zauway, e
nowo rekrutowany model bohatera moe zosta
wyposaony w przedmioty Rzadkie dopiero w czasie
rozgrywania nastpnej sekwencji po potyczce, chyba e
druyna posiada takie przedmioty w swoim skarbcu.

505 | S t r o n a