Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

POTENSI DAKWAH KEPADA MASYARAKAT BUKAN ISLAM DI UNIVERSITI MALAYA Satu analisa dan strategi yang perlu diketengahkan Ab. Aziz b. Mohd Zin Mukaddimah: Dakwah Islam satu usaha yang mulia, keperluannya bagi manusia tidak boleh ditangguhkan–tangguhkan.Tetapi,usaha tersebut memerlukan satu tahap kesungguhan dan keikhlasan yang tinggi.Dengan itu, dakwah perlu di atur dengan teliti dan dengan strategi yang baik. Sasaran: Dalam konteks masyarakat kampus Universiti Malaya, kedua-dua golongan ini wujud. Di lihat dari sudut pelajar iaitu masyarakat kampus yang paling utama, perangkaan etnik mengikut lapuran 1990/ 91 bagi pelajar ijazah pertama adalah seperti berikut: 1. Melayu 5142 (57. 20 %) 2. Cina 2756 (30.66 %) 3. India 737 (8.20 %) 4. Bumi Sabah 167 (1.86 %) 5. Bumi Sarawak 103 (1.15 %) 6. Orang Asli 7 (0.08 %) 7. Lain-lain 56 (0.73 %)

Berdasarkan perkiraan biasa, pelajar-pelajar cina dan india termasuk ke dalam golongan masyarakat yang bukan islam. Dengan itu kedua-dua etnik tersebut mewakili lebih 30 % pelajar ijazah pertama yang bukan Islam di universiti ini. Di samping itu, pelajar bukan Islam menubuhkan persatuan agama masing- masing. Persatuan agama di kalangan pelajar bukan Islam yang di kenal pasti bergerak cergas di dalam kampus ini ialah: 1.Persatuan persaudaran Kristian(PPKV).
1

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

2.Persatuan Buddish (PBUM). 3.Persatuan agama Hindu (PAHUM). Pada dasarnya, telah berlaku kelunturan kepercayaan di kalangan generasi pelajar islam sekarang terhadap kepercayaan keagamaan orang tua mereka.Namun warisan pendidikan keagamaan yang di tanam semasa kecil masih ada dengan warisan itu. Mereka menghayati agama mereka dan bergerak mengembangkannya.

PELUANG DAKWAH Peluang dakwah terhadap masyarakat kampus yang bukan Islam, terutamanya masyarakat pelajar terbuka luas.Usaha dakwah kepada orang bukan islam tidak boleh di larang oleh sesiapa pun, sebab undang-undang tidak menegah untuk berbuat demikian. Di samping itu, kewajipan dakwah kepada orang bukan islam tertanggung di atas setiap orang islam. STRATEGI. 1. Interaksi berdasarkan hubungan dakwah bukan berdasarkan hubungan politik. Hubungan dakwah - kasih sayang menyelamatkan ummah. Hubungan politik - prejudis dan persatuan musuh. 2. Al-Ittisal hal-Fardi. 3. Mengenal pasti isi perbincangan. 4. Mengelakkan isu sensitif yang merugikan dakwah (al An’am 108 ). 5. Qudwah Hasanah. 6. Musaharah. 7. Kebajikan kepada semua.

LANGKAH-LANGKAH SEGERA Membina jambatan hubungan, dimulakan dengan qiyadah pertubuhan2

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

pertubuhan keagamaan. Masalah: 1. Kesedaran pelajar islam. 2. Anggapan negatif yang sedia tertanam di kalangan kedua-dua belah pihak. 3. Kehilangan contoh yang baik. KESIMPULAN. Satu usaha untuk mengubah kefahaman dan sikap pelajar Islam amat perlu. Peluang-peluang dakwah di kalangan masyarakat bukan Islam amat baik , tetapi ia harus di lakukan dengan cara yang sesuai.

3

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

POTENSI DAKWAH KEPADA MASYARAKAT BUKAN ISLAM DI UNIVERSITI MALAYA: METODOLOGI DAKWAH YANG PERLU DIKETENGAHKAN PENDAHULUAN Firman Allah SWT yang bermaksud: Serulah kepada Allah jalan tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang terlebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. 1. DEFINASI 1. Metodologi atau uslub Dakwah Perkataan metodologi berasal dari perkataan yunani yang terdiri dari dua perkataan; Methodos dan logos. Methodos bermakna cara dan logosilmu. Justeru itu metodologi ialah pengetahuan tentang cara: iaitulah ilmu berhubung cara melakukan pendekatan dan penyelidikan.Mengikut Dr Abu al Majid Assyid Nufal, uslub ialah membentangkan segala perkara yang hendak dibentangkan dari berbagai bentuk kefahaman,pemikiran,prinsif dan rangkuman di dalam ibarat dan susunan perkataan yang mempunyai syaratsyarat tertentu. Oleh yang demikian metodologi dan uslub ini saling berkaitan dan memerlukan di antara satu sama lain di dalam gerak kerja dakwah. Maka kebijaksanaan amat diperlukan di dalam mengolah dan membentangkan isi dakwah kepada sasaran di dalam menambat hati mereka untuk menerima dakwah.

2. yang

Masyarakat non-muslim di peringkat kampus. Mereka terdiri daripada kumpulan manusia yang belum Islam (3)

terdiri dari penganut agama Kristian, Buddha, Hindu, dan free Thinker yang berada di Universiti Malaya. Ini melingkungi status mereka sebagai pensyarah,kaki tangan universiti dan pekerja am.
4

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

2.

KEPENTINGAN BERDAKWAH KEPADA MASYARAKAT NON

-MUSLIM DI KAMPUS Sebagaimana yang kita ketahui golongan muslim di kampus terdiri daripada golongan intelektual dan cendikiawan yang berpengaruh di kalangan bangsa mereka. Terdapat di kalangan mereka yang menjadi ahli politik negara dan menjadi menteri dalam kerajaan. Di kalangan non-muslim terdapat tokoh korperat yang men-dominankan ekonomi negara . Dr Fong Chan Don misalnya, merupakan di antara tokoh-tokoh non-muslim yang berjaya di bidang akademik dan politik negara. Golongan yang di sebut adalah berpengaruh di kalangan bangsa dan agama mereka. Golongan seperti inilah yang memimpin parti politik yang berteraskan ras atnil perkauman dan kumpulan agama. Di kampus , golongan seperti ini terdiri daripada para pensyarah dan mahasiswa non-muslim.Oleh kerana itu amat wajar sekali penerangan yang jelas mengenai islam di beri kepada mereka. Golongan ini hendaklah dijadikan sasaran utama dakwah islam di kampus. Walaupun sukar bagi mereka untuk memeluk islam setelah di beri penerangan , tetapi setidak-tidaknya biarlah mereka mendapat gambaran yang jelas dan boleh menghormati prinsip pegangan orang islam. Mengimbau kembali sejarah Rasulullah saw baginda telah menyeru dan mengajak kepada islam secara terang-terangan di Mekah kepada pemimpin kabilah seperti Bani Kilab, Bani Syaiban, Bani Hanifah dan lain-lain. (4) Keberanian Rasulullah saw berdakwah secara jelas di Mekah kepad pemimpin kabilah ini sewajarnya menjadi pengiktibaran kepada kita di kampus ini. Walaupun tidak semua pemimpin kabilah ini menerima islam dengan baik , namun tindakan Rasulullah saw telah berjaya menyedarkan mereka tentang kepentingan beragama di dalam kehidupan terutamanya Addeenul islam. Sudah menjadi lumrah kehidupan, golongan non-muslim amat mudah untuk bersatu di kalangan mereka berbanding dengan golongan muslim yang ramai bilangannya.Keadaan ini jelas wujud di kampus. Faktor kuota kemasukan mahasiswa ke intitusi pengajiaan tinggi yang telah ditetapkan oleh kerajaan , 60: 40, iaitu 60 untuk kaum Bumiputra(Melayu) dan 40 untuk
5

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

kaum bukan bumiputra ( Cina, India dan sebagainya) ditambah pula dengan syarat kelayakan akademik yang terbaik menjadikan golongan non-muslim tidak mudah lupa daratan apabila berada di kampus. Beberapa keadaan yang berlaku di kampus membuktikan golongan nonmuslim khususnya di Universiti Malaya boleh mencorakkan suasana kampus. Walaupun di peringkat pentadbiran universiti mereka sukar untuk menjawat jawatan-jawatan yang penting tetapi dari aspek pencapaian akademik, persatuan-persatuan mahasiswa dan politik kampus, golongan non-muslim ini mampu menjadi golongan yang dominan. Sebagai satu contoh, keputusan pilihanraya MPPUM sesi 1990 melihatkan kepada kita, dari 12 orang calon mahasiswa non-muslim (Cina) yang bertanding, hanya seorang sahaja yang kalah di fakulti perubatan, 4 orang calon mahasiswa non-muslim yang bertanding di kampus telah menang kesemuanya dengan purata undi sebanyak 2,700. Manakala 2 orang calon ‘mereka’ telah menang tanpa bertanding di fakulti undang-undang dan pendidikan. (5) Realiti ini perlu kita lihat dengan serius agar martabat Islam dan kedudukan umatnya tidak akan mudah ditenggelamkan oleh kekuatan nonmuslim. Sewajarnya persoalan ini perlu dikembalikan kepada ketetapan Allah di dalam Al-Quran ; Bermaksud: Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci. (6) Walaupun begitu, atas dasar dakwah Islam yang cintakan kepada hubungan sesama manusia, di samping mengukuhkan kekuatan umat Islam, maka kita perlu menjalinkan hubungan dengan golongan non-muslim ini untuk kepentingan Islam. Keadaan ini telah diterangkan oleh Allah s.w.t di dalam AlQuran; Bermaksud:Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi mu kerana agama dan tidak pula mengusir mu dari negeri mu. Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berlaku adil. (7)

6

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Di peringkat persatuan mahasiswa pula, persatuan-persatuan yang didominasikan oleh mahasiswa non-muslim telah diakui oleh banyak pihak mempunyai program yang berjaya menarik minat ahli-ahlinya. Melalui persatuan-persatuan tersebut, kebajikan ahli-ahli sentiasa diutamakan. Kebanyakan persatuan yang dikuasai oleh golongan non-muslim di kampus mempunyai sumber kewangan yang kukuh untuk menjalankan program-program di sepanjang sesi. Ini ditambah pula apabila banyak derma dan sumbangan yang diperolehi dari syarikat-syarikat swasta untuk menjayakan projek-projek persatuan mereka. Kesemua keistimewaan ini telah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kaum dan agama mereka. Di antara persatuan yang menonjol didominasi oleh mahasiswa Cina di UM ialah : PBCUM, Persatuan Buddhis, PUSPITA, AIESEC, Kelab Amatur Filem dan Fotografi dan Kelab Kung Fu serta Persatuan Kristian Varsati (PKV). Manakala untuk mahasiswa India ialah Persatuan Mahasiswa Hindu UM dan PBTUM. Persatuan dan kelab-kelab yang disebutkan di atas mempunyai pengaruh perkauman dan keagamaan yang kuat di kalangan ahlinya. Sebagai pendakwah Islam di kampus kita sewajarnya mengkaji dan mempelajari pendekatan persatuan-persatuan yang dimaksudkan di atas agar kita mengenal pasti uslub yang terbaik kepada mereka. Di samping itu pula, kita hendaklah menyusun strategi dan perancangan dakwah yang rapi melalui persatuan-persatuan yang sudah kita kuasai seperti PMIUM, PMAIUM, ASMUM, SPUM, AKIUM dan PERMIS. Justeru itu, kata-kata Sayyidina Ali r.a ini perlu kita ambil pengiktibaran; “ Kebenaran yang tanpa ada perancangan akan dikalahkan oleh kebatilan yang ada perancangan”. c. MENILAI PENERIMAAN ISLAM DI PERINGKAT KAMPUS OLEH MASYARAKAT NON-MUSLIM Mengenai tajuk ini, penulis telah menggunakan beberapa metode seperti berwawancara mengenai Islam dengan mahasiswa non-muslim. Di samping itu, penulis telah menggunakan metode induktif, iaitu cara menarik kesimpulan daripada beberapa yang dianalisa yang sifatnya khusus untuk mencari satu kesimpulan yang bersifat umum. (8) Semoga tajuk ini dapat
7

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

menarik perhatian pembaca untuk difikirkan secara serius dan dibincangkan dengan penuh minat. Anggapan dari kalangan masyarakat non-muslim terutama sekali dari kalangan orang Cina, bahawa seseorang yang memeluk Islam adalah masuk Melayu yang sekaligus bererti kejatuhan taraf atau status mereka. (9) Terdapat mahasiswa non-muslim yang menganggap Islam itu Melayu kerana kecetekan pengetahuan mereka mengenai Islam. Kejelekan mereka kepada ‘Melayu’ini banyak disebabkan oleh sebahagian besar masyarakat Melayu yang terlalu memandang hina kepada masyarakat bukan Bumiputra, terutamanya oleh golongan Nasionalis Orthodok Melayu. Masalah seumpama ini sewajarnya kita atasi dengan perubahan sikap dan membuang pemikiran orthodok yang merugikan Islam. Selagi mana mengamalkan sikapyang negatif itu, maka selagi itulah non-muslim kan berpandangan bahawa Islam itu Melayu. Sedangkan al-Quraan telahpin menyediakan metode bagi orang Islam untuk digunakan bagi mengatasi masalah ini. Melalui firman Allah s.w.t ; Bermaksud : Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (10) Sikap sebahagian umat Islam yang negatif terhadap Islam itu sendiri menambahkan kekaburan masyarakat non-muslim terhadap Islam.(11) Sifat hipokrit sebahagian daripada umat Islam yang sentiasa memutar belitkan hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Fenomena ini telah diceritakan oleh Allah didalam Al-Quran; Bermaksud :Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan.(12) Sebagai satu contoh kes masalah tanggapan masyarakat non-muslim terhadap judi di kampus. Dari temubual yang dilakukan kepada mahasiswa non-muslim mereka masih ragu-ragu dengan pegangan mahasiswa Islam sendiri terhadap judi. Bagi mereka, apakah judi itu benar-benar dilarang oleh
8

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Islam? Keraguan mereka ini didasarkan kepada gerai judi di dalam pesta konvo di UM. PMUM sesi 89/90 yang dipimpin oleh mahasiswa Islam mwujudkan banyak gerai judi, sedangkan PMUM sesi 90/91 menghapuskan terus gerai judi. Dari keadaan yang wujud ini amat menyukarkan mahasiswa nonmuslim teutamanya untuk menerima Islam sebagai agama yang hakiki di dunia ini lantaran sikap penganutnya yang berdolak dalih terhadap agama mereka sendiri. Akibat kurang pendedahan dan pengetahuan di kalangan mereka yang mengganggap Islam itu sebagai agama (archaic), berkhatan, masalah makanan dan masalah sosial muallaf yang sukar diterima oleh keluarga dan bangsa mereka sendiri.(13) d. PENILAIAN TERHADAP KEBERKESANAN METODOLOGI

DAKWAH KEPADA MASYARAKAT NON-MUSLIM DI KAMPUS. Penilaian ini adalah berdasarkan kepada apa yang telah dan sedang dilakukan oleh beberapa pihak seperti persatuan-persatuan yang didominasikan oleh mahasiswa Islam di peringkat kampus. Dan sebelum kita membuat sebarang penilaian terhadap usaha-usaha tersebut, amat wajar untuk kita melihat dengan lebih dekat usaha-usaha yang telah dilakukan khusus untuk tujuan dakwah kepada non-muslim ini. Secara kesimpulan di atas pendekatan dan usaha-usaha dakwah kepada non-muslim oleh persatuan-persatuan tersebut, maka dapatlah dirumuskan kepada empat pendekatan: (14) Pertama: Pendekatan pengenalan untuk masyarakat non-muslim yang meliputi Pensyarah, Mahasiswa dan Kakitangan Am UM. Kedua: pendekatan dakwah di kalangan ‘ golongan terpenting’, seperti Mahasiswa sahaja. Ketiga : Pendekatan perbandingan agama di antara agama Islam dengan Kristian, Budhha dan Hindu Keempat : Pendekatan penyelidikan dakwah yang dilakukan secara sistematik.

9

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Kelima : Pendekatan perkhidmatan kebajikan kepada mahasiswa nonmuslim terutamanya. Program-program dan strategi dakwah terhadap non-muslim yang dilakukan di kampus. PENDEKATAN 1. Pendekatan Pengenalan 2. Pendekatan Dakwah di kalangan golongan terpenting 3. Perbandingan agama -Siri ceramah -Forum 4. Pendekatan dakwah yang bersistematik -Kursus/seminar - program pengumpulan data mengenai kepercayaan dan adat. 5. Pendekatan perkhidmatan kebajikan - program bersama lawatan kebajikan - menderma darah -Mahasiswa non-muslim -Persatuan rumah/gereja -Mahasiswa non-muslim di fakulti -hasil kajian di perpustakaan -rumah kebajikan orang tua pelbagai kaum -mangsa-mangsa kemalangan dan malapetaka. Daripada pernyataan di atas, ternyata persatuan-persatuan yang didominasi oleh mahasiswa Islam seperti PMIUM umpamanya, tidak ketinggalan mengadakan usaha-usaha dakwah kepada non-muslim. Begitu juga persatuan-persatuan mahasiswa Islam yang lain hatta di kolej-kolej kediaman mahasiswa melalui Jawatankuasa Perkembangan Kerohanian turut mengadakan program-program untuk menarik minat mahasiswa non-muslim. PROGRAM -Majlis Perjumpaan -Dialog Bersiri -Kursus / Seminar - Sama seperti di atas STRATEGI -Mahasiswa Non-Muslim -Pensyarah -Kakitangan -Pemimpin persatuan -Pensyarah

10

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Hasil daripada penelitian yang serius, kita akan mendapati bahawa pendekatan pengenalan masih terlalu kurang dilaksanakan oleh kebanyakan persatuan didominasi oleh mhasiswa Islam. Walaupun tidak kita nafikan, pendekatan yang pertama ini ada dilakukan oleh beberapa individu muslim secara tidak formal, tetapi kesan untuk jangka panjang demi kebaikan Islam masih lagi belum kelihatan. Justeru itu, program perjumpaan dengan mahasiswa non-muslim secara formal melalui persatuan ini perlu diusahakan dengan serius yang bermatlamatkan untuk memberi penjelasan dan kefahaman Islam kepada mereka. Kita sering menghadiri forum perbandingan agama di kampus. Sambutan yang diberikan amat menggalakkan oleh pelbagai penganut agama di kampus ini terutamanya. Walaubagaimanapun, sewajarnya program seumpama ini tidak dihentikan sekadar tiga jam berforum. Malah program-program susulan yang berbentuk diskusi ilmiah, kursus-kursus dan seminar yang berbentuk perbandingan agama perlu diperkenalkan di kampus ini agar semua penganut agama dapat menyertainya. Pendekatan penyelidikan dakwah mungkin terlalu asing bagi kita untuk memulakannya. Sebenarnya inilah di antara sumber maklumat utama sebelum kita melakukan kerja-kerja dakwah untuk non-muslim di kampus ini. Setakat ini masih kurang lagi penyelidikan yang komprehensif terhadap citarasa non-muslim kepada Islam. Namun begitu nampaknya PMIUM pada sesi ini akan memulakan penyelidikan dakwah non-muslim buat pertama kalinya. Walaupun masih di peringkat awal penubuhan jawatankuasa adalah diharapkan usaha-usaha ini akan berjaya. Penglibatan yang total dari semua pihak terutamanya pelajar dakwah adalah diharap-harapkan. Disebabkan semangat bangsa yang masih menebal dan kurang berminat untuk bergaul dengan masyarakat non-muslim terutamanya agak terlalu sukar bagi kita untuk melakukan pendekatan yang terakhir iaitu pendekatan perkhidmatan kebajikan. Perkara ini sebenarnya amat penting untuk kita mulakan di kampus ini sebagai pengalaman sebelum bertemu dengan masyarakat yang sebenarnya kelak Mungkin kita agak ketinggalan dengan usaha dakwah dari pihak kristian yang jauh telah mendahului usaha-

11

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

usaha kita setakat ini. Justeru itu kitalah yang sepatutnya memulakan pendekatan ini dengan kemampuan yang ada. e. BEBERAPA SARANAN DAN CADANGAN Sebelum kami memberi saranan dan cadangan untuk memantapkan metodologi dakwah kepada non-muslim di kampus ini. Ingin kami menarik perhatian semua pelajar dakwah agar merasa bertanggungjawab dengan tugas dakwah ini. Sekiranya kita melihat secara keseluruhan kertas kerja ini, maka telah terdapat beberapa cadangan dikemukakan berkenaan dengan tajuk yang dibincangkan ini. Untuk memastikan gerak kerja dakwah terhadap nonmuslim ini dapat dilaksanakan dengan baik di kampus ini, maka penglibatan yang bersepadu dari semua pihak amat diperlukan. Pengembelengan tenaga dari pensyarah Islam, mahasiswa Islam, pengetua kolej dan pegawai universiti untuk berdakwah kepada non-muslim akan memberi kekuatan yang besar terhadap kerja-kerja dakwah di kampus ini. Faktor sikap aktivis atau mahasiswa Islam yang tidak peka kepada gerak kerja kristian yang berjaya menambat hati ramai mahasiswa dengan perkhidmatan kebajikannya, perlu diberi perhatian. Walaupun sibuk dengan tugasan harian yang bersangkutan dengan akademik dan persatuan tetapi janganlah kita lupa untuk memerhati perkembangan yang boleh menjejaskan kewibawaan Islam di kampus. Persatuan-persatuan yang didominasikan oleh mahasiswa Islam mestilah mengambil kesempatan untuk menarik minat mahasiswa-mahasiswa baru dari pelbagai kaum bagi mengenali Islam. Program-program kebajikan untuk mahasiswa baru mestilah dirangka agar ianya dapat mengikat perhubungan yang baik di antara mereka. Mahasiswa Islam yang berada di kolej-kolej kediaman mahasiswa sewajarnya mengambil kesempatan ini untuk mendekati mahasiswa nonmuslim sambil menjalankan tugas-tugas dakwah Islamiah. Walaupun ramai akhi in Islam, mengeluh dengan kerja-kerja Islam sesama mahasiswa Islam, namun ruang masa tersebut perlu dimanfaatkan untuk melakukan tugas dakwah kepada mahasiswa non-muslim. 6. Penutup
12

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

Adalah diharapkan kertas kerja yang ringkas ini diterima sebagai satu amalan dari hamba kepada Al-Khalil, Allah tuhan Semesta Alam. Kami mengharapkan bimbingan yang berterusan terutamanya dari Al- Fadhil Ustaz Syed Abdul Rahman dan rakan-rakan sekursus sekalian. Segala kekurangan yang terpapar dari kertas kerja ini adalah kelemahan kami sebagai penuntut yang dahagakan teguran dan bimbingan. Wassalam Nota kaki : 1 . Al-Quran Surah An-Nahl:125 2 . Dr Abdul Halim Mat Diah,suatu contoh tentang huraian metodologi,fakulti Usuluddin UM,Kuala Lumpur 1987 hal 101. 3 . Zaini Hamzah,Dr,kertas kerja :Berdakwah kepada masyarakat belum Islam.Islamic outreach ABIM. 4 . Haji Abdul Hadi Awang,Tuan Guru Fiq Al-Harakah dari sirah nabawiyah,Dewan Pustaka Fajar :Kuala Lumpur 1988 hal 185. 5 . PMUM,majalah varsiti sesi 1990/91,UM:Kuala lumpur hal 30. 6 . Surah as-Saff:8 7 . Surah Al-Mumtahanah :8 8 . Abdul Halim Mat Diah,Dr,op.cit hal 37. 9 . Ismail Abdul Rahman & Mohd Nasir Omar,Cabaran dan isu semasa DBP:Kuala Lumpur,1995 hal 55. 10 . Surah Al-Hujurat:13. 11 . Abdul Hamid Ahmad,Dasar Pengalaman Dan Masalah dakwah,Indah :Pusat Islam,hal 4. 12 . Surah Al-Munafiqun :2 13 . Zaini Hamzah,Dr,op.cit. 14 . Abdul Hamid Ahmad,Op.cit,hal 6.
HAK CIPTA TERPELIHARA TIDAK DIBENARKAN MENERBITKAN SEMULA BAHAN INI DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN, MELAINKAN SETELAH MENDAPAT KEIZINAN MANHAL PMRAM. HARGAILAH PENGORBANAN ORANG LAIN YANG BERTUNGKUS LUMUS

13

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM MENYIAPKANNYA. MENCETAK SEMULA DAN MENERBITKANNYA DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN DIANGGAP SEBAGAI JENAYAH DAN DIKIRA BERCANGGAH DENGAN SYARIAH ISLAM. MANHAL PMRAM 2000©

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful