-:=v· ¸|·,·

+$/± +$/<$1*0(0%$7$/.$1
.(,6/$0$1
2/(+
6+(.+$%'8/$=,=%,1
$%'8//$+%,1%$=
3(1(5-(0$+
$%8$=.$)$5,'<
+$/+$/<$%*0(0%$7$/.$1,6/$0

(',725
08+$00$'81$%'+$0,'
08+08·,18',/,//$+
.,-,|· ¸r,|· =· ..·
+$/ +$/<$1*0(0%$7$/.$1
.(,6/$0$1
Segala puji lagi Allal 8 , Slalaval dan salan senoga dilinpalkan
kepada nali vang leialii Mulannad U, paia keluaiga dan paia Salalal
leliau, seila kepada oiang- oiang vang selia nengikuli pelunjuk leliau.
Selanjulnva : kelaluilal, valai saudaiaku kaun nuslinin, lalva
Allal 8 lelal nevajilkan kepada seluiul lanla - lanlaNva unluk nasuk
ke dalan agana Islan dan leipegang legul denganva seila leilali -lali
unluk lidak nenvinpang daiinva.
Allal juga lelal nengulus NaliNva Mulannad U unluk leidakval
ke dalan lal ini, dan nenleiilalukan lalva laiang siapa leisedia
nengikulinva akan nendapalkan pelunjuk dan laiang siapa vang
nenolaknva akan sesal.
Allal juga nengingalkan dalan lanvak aval- aval Al-Oui´an unluk
nenglindaii selal- selal kenuiladan, segala nacan kenusviikan dan
kekafiian.
Iaia ulana ialinalunullal lelal nenvelulkan dalan lal lukun
kenuiladan, lalva seoiang nuslin lisa di anggap nuilad ( keluai daii
agana Islan) dengan leilagai nacan lal vang nenlalalkan keislanan,
vang nenvelalkan lalal daial dan lailanva dan di anggap keluai daii
agana Islan.
Yang paling leilalanva dan vang paling lanvak leijadi ada sepulul
lal, vang di selulkan olel Svekl Mulannad lin Aldul Wallal dan paia
ulana lainnva, dan kani selulkan secaia iingkas, dengan sedikil lanlalan
penjelasan unluk anda, agai anda dan oiang - oiang selain anda leilali lali
daii lal ini, dengan laiapan dapal selanal dan leilelas daiinva.
3HUWDPD
Dianlaia sepulul lal vang nenlalalkan keislanan leiselul adalal
nenpeisekulukan Allal <( sviiik ) dalan leiiladal.
Allal <leifiinan
@@ ··=· ¸' .|. .,. ·- ,«-·, -· =,=· .| ,«-· v =· .· >> -·v· .··.·|· ·,= · \\\
+$/+$/<$%*0(0%$7$/.$1,6/$0

Ar|inua . ´ Scsunggunnua A||an < |ida| mcngampuni dcsa
suiri|(mcnuc|u|u|an ) |cpadaNua. |c|api mcngampuni dcsa sc|ain i|u. |cpada crang
- crang uang di|cncnda|inua ´.( Annisa´ aua| . 116)
Allal <leifiinan:
@@ ·=·| ¸- ;'·=·| ·-, ··|· ··,|-, -·-· -,·- =· -,- =«· =·· =,=· ¸- -·· >> ·=··'· ·,= · v· .
Ar|inua. ´ scsunggunnua crang uang mcmpcrsc|u|u|an A||an. niscaua A||an
a|an mcngnaram|an surga |aginua. dan |cmpa| |ingga|nua (|c|a|) ada|an ncra|a.
dan |iada sccrang pcnc|cng pun |agi crang - crang zna|im¨ .( A|- Maidan . 72).
Dan di anlaia peilualan kenusviikan leiselul adalal : neninla do´a
dan peilolongan kepada oiang- oiang vang lelal nali, leinadzai dan
nenvenlelil koilan unluk neieka.
.HGXD
Menjadikan sesualu selagai peianlaia anlaia diiinva dengan Allal <,
neninla do´a dan svafaal seila leilavakkal ( leiseial diii ) kepada
peianlaia leiselul.
Oiang vang nelakukan lal ilu, nenuiul ijna´ ulana ( kesepakalan)
paia ulana, adalal kafii.
.HWLJD
Tidak nenganggap kafii oiang- oiang nusviik, alau iagu alas
kekafiian neieka, alau nenlenaikan konsep neieka. Oiang vang denikian
ini adalal kafii.
.HHPSDW:
ßeikevakinan lalva lunlunan selain lunlunan Nali Mulannad U
lelil senpuina, alau leikevakinan lalva lukun selain daii leliau lelil
laik, sepeili : neieka vang nengulanakan aluian - aluian llaglul (aluian -
aluian nanusia vang nelanpaui lalas seila nenvinpang daii lukun Allal
), dan nengesanpingkan lukun Rasulullal U , naka oiang vang
leikevakinan denikian adalal kafii.
.HOLPD
Menlenci sesualu vang lelal dilelapkan olel Rasulullal U , neskipun
ia sendiii nenganalkannva. Oiang vang sedenikian ini adalal kafii. Kaiena
Allal <lelal leifiinan :
+$/+$/<$%*0(0%$7$/.$1,6/$0

@@ . .»·«-| =,-|· =· .,·| ·- ·,·,· .·|· .| >> =«= ·,= , -·v· · º .
Ar|inua .Dcmi|ian i|u ada|an di|arcna|an mcrc|a |cnci |crnadap apa uang di
|urun|an c|cn A||an <. ma|a A||an < mcngnapus|an (pana|a ) scga|a ama|
pcr|ua|an mcrc|a¨. ( Munammad . 9).
.HHQDP
Menpeiolok-olok sesualu daii ajaian Rasulullal U, alau nenpeiolok -
olok palala naupun siksaan vang lelal nenjadi kelelapan agana Allal <,
naka oiang vang denikian nenjadi kafii, kaiena Allal <lelal leifiinan :
@@ v .,·,.·.· .··· -|,=, -···¹, =··| ¸| .´··s· =-· .,«· =| ·,=·-· >> -·v· .-·,·|· ·,= ·
\= - \\ .
Ar|inua . ´ |a|a|an|an ( uanai Munammad ) |crnadap A||an |an dan aua| -
aua| Nua scr|a Rasu|Nua |a|ian mcmpcrc|c| - c|c| ? |iada ar|i |a|ian mcmin|a maaf.
|arcna |amu|c|an |afir sc|c|an |criman ´ . (A|- Tau|an . 65- 66).
.HWXMXK
Silii di anlaianva adalal ilnu guna-guna vang neiolal kecinlaan
seoiang suani leiladap isliinva nenjadi kelencian, alau vang nenjadikan
seseoiang nencinlai oiang lain, alau sesualu vang di lencinva dengan caia
svailani.dan oiang vang nelakukan lal ilu adalal kafii, kaiena Allal <lelal
leifiinan :
@@ ¸- =-| ¸- .·«·-· ·-, ,«´· :· -··· ¸- ·s· v,«· >> -·v· .·,«,|· ·,= · \-· .
Ar|inua .¨ Scdang |cdua ma|ai|a| i|u |ida| mcngajar|an (sua|u sinir) |cpada
sccrangpun. sc|c|um mcnga|a|an. scsunggunnua |ami nanua cc|aan |agimu. sc|a|
i|u jangan|an |amu |afir ´.( A|-8auaran . 102.
.HGHODSDQ:
Menlanlu dan nenolong oiang - oiang nusviik unluk nenusuli
kaun nuslinin. Allal <leifiinan:
@@ ;'·=|· -,«|· ;=.· v =· .· ..·- -··· .´·- ..|,·· ¸-, >> -·v· .-··'· ·,= · =\ .
Ar|inua . ´ Dan |arang siapa dian|ara |amu mcngam|i| mcrc|a (Yanudi dan
Nasrani ) mcnjadi pcmimpin. ma|a scsunggunnua crang |crsc|u| |crmasu| gc|cngan
+$/+$/<$%*0(0%$7$/.$1,6/$0

mcrc|a. scsunggunnua A||an |ida| mcm|cri pc|unju| |cpada crang - crang uang
zna|im¨ .( A|- Maidan. 51).
.HVHPELODQ
ßeikevakinan lalva selagian nanusia dipeilolelkan lidak nengikuli
svaii´al Nali Mulannad U , naka vang leikevakinan sepeili ini adalal
kafii. Allal <leifiinan :
@@ ¸·,=·-· ¸- ·,-v· J ,·, -·- ¸,«· ¸·· ···. -:=v· ~- -·,· ¸-, >> .·,«- .¹ ·,= · t= .
Ar|inua.¨ 8arang siapa mcngncnda|i sua|u agama sc|ain |s|am. ma|a |ida|
a|an di|crima agama i|u dari padanua. dan ia di a|nira| |crgc|cng crang- crang uang
mcrugi¨.( A|i- |mran. 85).
Kesepulul :
ßeipaling daii ö öAgana Allal <: dengan lanpa nenpelajaii dan lanpa
nelaksanakan ajaiannva. Allal <leifiinan :
, .,««··- ;-,=· ¸- · ·· ·.·- ¸,-| . -· =··\· ,·. ¸: .·|| ¸-, >> ·=¬.|· ·,= · ·· .
Ar|inua . ´ Tiada uang |c|in zna|im dari pada crang uang |c|an mcndapa||an
pcringa|an mc|a|ui aua| - aua| Tunannua. |cmudian ia |crpa|ing dari padanua.
Scsunggunnua |ami minimpa|an pcm|a|asan |cpada crang uang |crdcsa ´. ( As-
Sajadan . 22).
Dalan lal- lal vang nenlalalkan keislanan ini , lak ada peiledaan
lukun anlaia vang nain-nain, vang sunggul- sunngul ( vang sengaja
nelanggai ) alaupun vang lakul, kecuali oiang vang di paksa. Senua ilu
neiupakan lal- lal vang paling leilalava dan paling seiing leijadi. Maka
seliap nuslin lendaknva nenglindaii dan lakul daiinva. Kila leilindung
kepada Allal < daii lal- lal vang nendalangkan kenuikaan Nva dan
kepedilan siksaanNva. Senoga slalaval dan salan dilinpalkan kepada
naklluk Nva vang leilaik, paia keluaiga dan paia salalal leliau. Dengan
ini naka lalis dan selesai kala-kalanva. Ralinalullal.
Teinasuk dalan nonei enpal :
Oiang vang leikevakinan lalva aluian- aluian dan peiundang -
undangan vang diciplakan nanusia lelil ulana daii pada svaiial Islan, alau
lalva svaiial Islan lidak lepal unluk dileiapkan pada alad ke dua pulul
ini, alau leikevakinan lalva Islan adalal selal kenunduian kaun
+$/+$/<$%*0(0%$7$/.$1,6/$0

nuslinin, alau leikevakinan lalva Islan ilu leilalas dalan nengalui
lulungan anlaia nanusia dengan Tulannva saja, dan lidak nengalui
uiusan kelidupan vang lain.
Iuga oiang vang leipendapal lalva nelaksanakan lukun Allal <
dan nenolong langan pencuii, alau neiajan pelaku zina ( nulsan) vang
lelal kavin lidak sesuai lagi di nasa kini.
Iuga oiang vang leikevakinan dipeilolelkannva pengeliapan lukun
selain lukun Allal < dalan segi nu´analal svai´ivval, sepeili
peidagangan, seva nenveva, pinjan neninjan, dan lain selagainva, alau
dalan nenenlukan lukun pidana, alau lain-lainnva, sekalipun lidak diseilai
dangan kevakinan lalva lukun- lukun leiselul lelil ulana daii pada
svaiial Islan.
Keiena dengan denikian ia lelal nenglalalkan apa vang lelal
dilaiankan olel Allal < , nenuiul kesepakalan paia ulana´.sedangkan
seliap oiang vang lelal nenglalalkan apa vang sudal jelas dan legas
dilaiankan olel Allal < dalan agana, sepeili zina, ninun aiak, iila dan
penggunaan peiundang- undangan selain Svaiial Allal <, naka ia adalal
kafii, neiuiul kesepakalan paia unal Islan.
Kani nolon kepada Allal < agai nenleii laufiq kepada kila
senua unluk seliap lal vang di iidlai Nva, dan nenleii pelunjuk kepada
kila dan kepada seluiul unal Islan jalannva vang luius. Sesunggulnva
Allal < adalal Mala Mendengai dan nala Dekal. Slalaval dan salan
senoga dilinpalkan kepada Nali kila Mulannad U, kepada paia keluaiga
dan paia slalalal leliau.