Regio College Zaanstreek-Waterland in samenwerking met KPC Groep

Focus op de nieuwe docent en
Rieneke Verkade, Mark Assenberg en Marlies Rikhof

de nieuwe didactiek

Focus op de nieuwe docent en de nieuwe didactiek
• Waar gaat het over? Nieuwe rollen en nieuwe didactiek • Ballonnen in de lucht houden! Welke sturingsinterventies zijn succesvol in het veranderingsproces? Vanuit de rol van: manager, regisseur, adviseur • Speed dating: dilemma’s? • Wat neem je mee?

Vraag aan het publiek
• Wat zijn volgens u die nieuwe rollen voor docenten?

Nieuwe rollen voor docenten:
• Loopbaancoach • Themadocent voor AG brede thema’s (generalist binnen gezondheidszorg) • Vakspecifieke docent voor beroepstaken (inhoudsspecialist) • Ontwikkelaar van onderwijshandleidingen voor thema’s resp. beroepstaken, samenwerken in duo’s • Ontwikkelaar van beoordelingseenheden • Ontwikkelaar van curriculum • Regisseur op een bepaald domein • RVT - lid • Beoordelaar, assessor

+ invloeden
Gewenningstijd en aantal veranderingen: • SLB = studieloopbaanbegeleiding sinds 2004 • Resultaat verantwoordelijk team sinds 2005 • Voorbereiding CGO sinds 2005 beginnnend met de opzet van de beoordelingseenheden, contact met het werkveld • Invoering september 2007

Team AG heeft visie ontwikkeld:
• • • • Competentie Gericht Onderwijs Beoordelingssystematiek Begeleiding van deelnemers Didactiek: Actief leren (werkvormen: mix,mix,mix) • Leerplan met inhoud, leerlijnen, leermaterialen, leeropdrachten • Organisatie: BPV, dagdelen, thema’s en beroepstaken, werken in duo’s

Vraag aan het publiek
• Zijn deze visiecomponenten herkenbaar, graag aanvullingen of wijzigingen

Lewin: “unfreezing, change, freezing” (1947)
Unfreezing Change Freezing B=ƒ(P,E)

Bypassing defense mechanisms for existing comfort levels Overcoming inertia dismantling the existing "mind set".

Handling confusion

Crystallizing the new mindset

Managing transition

Establishing a new stability

Wat zijn de slaagfactoren in elke fase?
• Ontwerpen en ontwikkelen van de inhoud blijkt niet voldoende. • In elke fase is in samenhang sturing nodig op:
– inhoud/materie van herontwerp/kwalificatiedossier – organisatie context: afstemming instellingsbeleid en afdelingsbeleid (visie, beheer, communicatie) – gedrag van mensen: motivatie, consensus, scholing

• In beeld:

fase 1. Startfase
Verdiepen Verbijzonderen Verduidelijken

fase 2. Ontwikkel- en ontwerpfase
Verdiepen Verbijzonderen Verduidelijken

Team is in fase 3. Implementatiefase
Verdiepen Verbijzondering Verduidelijken

materie

gedrag

materie

gedrag

materie

gedrag

organisatie
Verduurzamen Versnellen

organisatie
Verduurzamen Versnellen

organisatie
Verduurzamen Versnellen

Verenigen

Verenigen

Verenigen

sturing

sturing

sturing

Rollen: manager,regisseur,adviseur
• Manager: koers, kaders, voorwaarden scheppen, personeelsontwikkeling, teamontwikkeling, keuzes maken vanuit integraliteit • Regisseur/procesbegeleider: curriculum, onderwijsinhoud, beoordeling • Adviseur: extra bewaker van het concept, feedback als onafhankelijke, stimuleert leren van elkaar. • Vraag: Hoe kunnen deze rollen elkaar het beste aanvullen?? • Hoe houden zij de ballonnen in de lucht

Implementatiefase: rol / materie / inhoud
rol materie
Verbijzonderen Verduidelijken

gedrag • • • • •

organisatie

Herontwerp van visie, beoordelingsmodel, begeleidingsmodel, onderwijshandleidingen,organisatiemodel door voortschrijdend inzicht Kwaliteitszorg wordt automatische cyclus Werken vanuit principes (visie), geen ad hoc oplossingen meer Regisseur let voortdurend op samenhang RVT: teamstructuur en rollen tegelijkertijd herontwerpen Herontwerp organisatiemodel / rooster in dagdelen / vergadermodel /denken in thema’s

sturing

Implementatiefase: organisatie van verandering
Manager stuurt op leerproces: individuele ontwikkel gesprekken / trajecten, reflectie met het team • Minder ervaren mensen leren van ervaren mensen materie gedrag • Problemen van de werkvloer communiceren naar de leiding en omgekeerd…… Manager organiseert versnellers: organisatie • doorlooptijd verkorten: communicatie over besluitvorming, teambuilding, extra gelden voor Verduurzamen Versnellen inkoop producten, inzet adviseurs, gebruik formats, standaarden • Maakt afspraken over inzet budgetten en systematiek • Prestatieverplichtingen in teamwerkplan en het sturing monitoren van resultaten • Stelt regisseurs aan • Stimuleert contacten werkveld

Implementatiefase: organisatie van verandering
materie gedrag Regisseur • definieert realistisch resultaatgericht tijdpad met momenten om mijlpalen te slaan • projectplan • problemen van de werkvloer communiceren naar de leiding en omgekeerd…………………….. • Overleg met regisseur P en O • • • • (externe) adviseurs Invoering van RVT Communicatie met werkveld Kaders projectplan en checklist reflectie

organisatie
Verduurzamen Versnellen

sturing

Implementatiefase: gedrag
Verbijzonderen: • -Het voortschrijdend inzicht moet voortdurend vertaald worden naar de werkvloer en vice gedrag materie versa • Wat betekent dit voor het gedrag van docenten? organisatie • Wat betekent dit voor de rollen van het team? Verduidelijken: Manager stuurt op • de teamontwikkeling en op individu (resultaat, POP, Focus) • reductie van weerstand en angst, door duidelijkheid te scheppen en besluiten te nemen en • verandering steeds plausibel te maken door good practice in experimenteeromgeving naar boven te halen.
Verbijzonderen Verduidelijken

sturing

Implementatiefase: gedrag
Verbijzonderen Verduidelijken

vervolg

• • • • • •

materie

gedrag

organisatie

Regisseur geeft leiding aan het leren van docenten: Aansluiten bij zone van naaste ontwikkeling, iets te kiezen hebben, uitdaging, dingen doen die je leuk vindt Inhoud en vorm van de studiedagen i.o.m. manager en regisseur teamzaken Bewaakt principes Projectplan, communicatie collega’s Adviseur geeft feedback op alle aspecten van de onderwijs handleidingen verbijzondert en verduidelijkt tijdens studiedagen en bij kennisdelen

sturing

- Invloeden
• Wisselen van managers • Invloed van de media, berichten over ouders en deelnemers andere ROC’s • Uitstelmogelijkheden MBO 2010 • Vertrouwen in verandering wisselt van persoon tot persoon

Slaagfactoren
• Alle info is digitaal voor iedereen beschikbaar • Projectplan en teamwerkplan met alle resultaatgebieden. Handboeken voor onderwijs • Manager hakt knoop door om per 01-08-2007 te starten, ondanks weerstand • AG beleid als onderdeel van het Regio College beleid. Er zijn handboeken en formats • Leren van gemaakte fouten elders in de organisatie • Kwaliteitszorg: Halfjaarlijks bijsturen, ook in OER,experimenteren

Vraag aan het publiek:
• Hoe leren docenten in uw team?

Model van Ned Hermann kent vier denkvoorkeuren
Rationeel analytisch verzamelt feiten doelgericht mathematisch Conceptueel creatief verbeeldend

innovatief holistisch
Relationeel intuïtief Empatisch Expressief Praten gevoelens

Structurerend planmatig Vaststellen procedures Op tijd organiseren

Mensen zijn geneigd vraagstukken primair vanuit een bepaalde voorkeur te benaderen en blijven stabiel in hun denkvoorkeur. Het is dus de kunst om optimaal de vruchten van deze denkvoorkeur te plukken

Focus = deskundigheidsbevordering
• Docenten leren heel verschillend • Elke docent heeft een eigen budget voor deskundigheidsbevordering en vervanging • RVT ondersteuning • Externe en interne adviseur • Kwaliteitscyclus, VUT

Dilemma´s: Wat vindt u gezien vanuit uw rol …
• van het grote aantal rollen van de docent in dit team? Wat zijn de voors en tegens? Wat is uw advies?

Dilemma´s: Wat vindt u gezien vanuit uw rol …
• kaders  speelruimte Hoeveel kaders vs hoeveel experimenteerruimte, ruimte voor creativiteit geef je in het veranderingsproces?

Reacties bij
• Rieneke Verkade, regisseur rverkade@regiocollege.nl • Mark Assenberg, manager a.i. massenberg@regiocollege.nl • Marlies Rikhof, adviseur KPC groep m.rikhof@kpcgroep.nl

Verder lezen:
Zie JOB www.job-site.nl

10 Gouden Regels voor Goed Competentiegericht Onderwijs • • • • • • • • • • 1. Sterke studenteninspraak 2. Voldoende begeleiding 3. Ook theorie 4. Docenten op één lijn 5. Goede en tijdige communicatie 6. Maatwerk 7. Handleiding hoe te leren 8. Heldere beoordeling en registratie 9. Leren gaat boven bewijzen 10. Mogelijkheid buiten de school leren

Verder lezen :
• • • • artikel van Lewin, onderwijsblad Beroep Docent, Projectplan Competentiegericht leren AG, ROC's veranderen (KPC groep),