You are on page 1of 5

Opracował: Karol Gawelowicz

1. Aby wydzielić z komórek czysty DNA, należy najpierw usunąć połączone z nim białka, przede
wszystkim zasadowe zwane inaczej:
a. globulinami
b. deoksorybonukleazami
c. proteazami
d. histonami
2. Nagrodę Nobla za "rozwiązanie zagadki" budowy DNA otrzymali dwaj amerykańscy uczeni Watson i
Crick w roku:
a. 1953
b. 1962
c. 1954
d. 1956
3. Nukleotydy tworzące nić DNA są ze sobą połączone wiązaniem:
a. wodorowym
b. kowalencyjnym
c. jonowym
d. peptydowym
4. Obie nici DNA utrzymują się głównie dzięki:
a. wiązaniom wodorowym
b. wiązaniom fosfodiestrowym
c. wiązaniom jonowym
d. siłom Van der Walssa
5. Zasady DNA są względem siebie komplementarne, oznacza to, że pasują do siebie idealnie tylko w
parach:
a. A-T, G-C, A-A
b. A-T i G-C
c. A-G i C-T
d. A-T i A-C
6. Kolejność ułożenia w niciach DNA czterech zasad azotowych (A,T,G,C) to:
a. helisa lewoskrętna
b. sekwencja aminokwasów
c. struktura I rzędowa
d. odpowiedzi b i c są poprawne
7. Odrębne genomy "na terenie" komórki mogą mieć:
a. jądro
b. mitochondrium
c. chloroplasty
d. wszystkie wymienione
8. Właściwy proces podwajania się DNA to:
a. transkrypcja
b. translacja
c. replikacja
d. mitoza
9. Główny enzym procesu podwajania się DNA to:
a. integraza DNA
b. amylaza
c. polimeraza DNA
d. deoksyrybonukleinaza
10. Ponieważ zreplikowane cząsteczki DNA zawierają po jednej nici macierzystej i jednej nici potomnej
replikacja DNA określana jest jako:
a. semikonserwatywna
b. wybiórcza
c. redukcyjna
d. półkonserwatywna
11. Replikacja odbywa się w:
a. telofazie
b. profazie
c. metafazie
d. interfazie
12. Który z epitetów określa mRNA:
a. matrycowy RNA
b. informacyjny RNA
c. miozynowy
d. odpowiedzi a i b są poprawne
13. "Czysty" rybosom składa się z:
a. mikrosegmentu i makrosegmentu
b. kodonu i antykodonu
c. małej podjednostki i dużej podjednostki
d. tyminy i uracylu
14. Kod genetyczny składa się z (wybierz odpowiedź najbardziej precyzyjną):
a. 61 kodonów oznaczających aminokwasy i 3 kodonów STOP
b. 61 kodonów oznaczających aminokwasy i 4 kodonów STOP
c. 64 kodonów
d. 62 kodonów
15. Który z podanych niżej kodonów jest kodonem terminacyjnym:
a. AGA
b. UGA
c. CUU
d. AUG
16. Cząsteczki RNA pełniące funkcje enzymatyczne nazywamy:
a. rybozoidami
b. rybosomyzami
c. rybokoenzymami
d. rybozymami
17. RNA służy jako właściwa matryca do syntezy białka w procesie zwanym:
a. transkrypcją
b. splicingiem
c. translacją
d. replikacją
18. Miejsca w DNA od którego należy rozpocząć transkrypcję to części zwane miejscem:
a. inicjacji transkrypcji
b. mutacji
c. delecji
d. terminacji transkrypcji
19. Który szerego prawidłowo przedstawia kolejne fazy translacji:
a. aktywacja tRNA ---> terminacja ---> inicjacja ---> elongacja
b. aktywacja tRNA ---> inicjacja ---> elongacja ---> terminacja
c. inicjacja ---> aktywacja tRNA ---> elongacja ---> terminacja
d. terminacja ---> elongacja ---> inicjacja ---> aktywacja tRNA
20. W genie nieciągłym odcinki kodujące to:
a. kodony
b. antykodony
c. introny
d. eksony
21. To faza translacji, która rozpoczyna się od przyłączania następnego tRNA z aminokwasem. Rodzaj
przyłączonego tRNA zależy od kodonu sąsiadującego z kodonem startowym AUG. Etap translacji o którym mowa
to:
a. delecja
b. inicjacja
c. elongacja
d. terminacja
22. Kodon startowy AUG jest kodonem kodującym:
a. metioninę
b. argininę
c. leucenę
d. izolęcynę
23. Ilość kodonów ("trójek zasad") występujących w kodzie genetycznym jest ściśle związana z tym, że:
a. proces spermatogenezy daje 4 spermatydy, a każdy kodon składa się z 3 zasad (4 do potęgi 3 =
64)
b. w DNA wyróżniamy 4 rodzaje zasad, uszeregowanych różnymi kombinacjami w trójkowe
kodony (4 do potęgi 3 = 64)
c. liczbą chromosomów płci, które dodane do autosomów tworzą kod genetyczny
d. występowaniem licznych mało szkodliwych mutacji podczas procesu mitozy i mejozy
24. Transpontujący (transferowy) RNA, czyli tRNA, którego cząsteczki zawierają od 74 do 95 nukleotydów,
tworzy strukturę:
a. liścia koniczyny
b. beta-kartki
c. helisy lewoskrętnej
d. helisy prawoskrętnej
25. Struktura o której mowa w zad 24 to struktura:
a. nie określana wg rzędów
b. I-rzędowa
c. II-rzędowa
d. III-rzędowa
26. Rybosomy prokariotyczne o stałej sedymentacji 70S mają podjednostki 50 S i 30S. Natomiast rybosomy
eukariotyczne sedymentują z szybkością 80S i mają podjednostki 60S i 40S. Jednostka, będąca określeniem stałej
sedymentacji, czyli S pochodzi od nazwiska uczonego, który miedzy innymi skonstruował ultrawirówkę i
wyznaczył współczynniki dyfuzji w roztworach koloidalnych. Jego nazwisko to:
a. Svendsen
b. Sokołowski
c. Skivovic
d. Svedberg
27. Geny bakterii są zorganizowane w jednostki podlegające transkrypcyjnej regulacji zwane:
a. nukleonem
b. operonem
c. nuklidem
d. kapsydem
28. Operony można podzielić na następujące grupy:
a. indukowane i hamowane
b. dodatnie i ujemne
c. konserwatywne i niekonserwatywne
d. wybiorcze i niewybiórcze
29. Najlepiej poznano operony:
a. człowieka
b. psa
c. Esterichia coli
d. bydła domowego
30. Operon laktozowy zawiera geny kodujące enzymy niezbędne komórce do przyswajania disacharydu -
LAKTOZY. Genów tych jest:
a. dwa
b. pięć
c. trzy
d. siedem
31. U człowieka, podobnie jak u większości zwierząt, nie spotyka się kariotypów będących wynikiem
zwielokrotnienia całkowitej liczby chromosomów, czyli:
a. poliploidyzacji
b. dystrofii
c. alleogamii
d. anizogamii
32. Chromosomy można podzielić na podstawie położenia centromeru. Wybierz określenie, które odnosi się
do chromosomu, którego centromer położony jest w pobliżu środka i dzieli chromosom na ramię krótsze (p) i
dłuższe (q):
a. akrocentryczny
b. metacentryczny
c. centryczny
d. submetacentryczny
33. Kompletny zestaw chromosomów danego gatunku nazywamy:
a. idiogramem
b. kardiogramem
c. płytką metafazową
d. kariotypem
34. Połączenie chromosomów z mikrotubulami wrzeciona kinetycznego jest wynikiem połączenia białek z
centromerem w wielowarstwową strukturę zwaną:
a. histonem
b. kinetochorem
c. telomerazą
d. metafazą
35. Nie wszystkie obszary chromatyny biorą udział w procesie transkrypcji genów! Część chromatyny, która
jest nieaktywna to:
a. heterochromatyna
b. euchromatyna
c. heterochromatyna konstytutywna
d. chromosom homologiczny
36. Do mutacji punktowych nie można zaliczyć:
a. mutacji zmiany sensu
b. mutacji nonsensownej
c. delecji
d. mutacji powodującej przesunięcie ramki odczytu
37. Mutacja,która dotyczy zmiany pozycji segmentów sekwencji DNA wewnątrz lub poza genem nazywana
jest:
a. mutacją cichą
b. delecją
c. insercją
d. rearanżacją
38. Mutanty,którym brak produktów genów dotyczących syntezy kluczowych metabolitów to mutanty:
a. auksotroficzne
b. regulatorowe
c. odporne na antybiotyki
d. wrażliwe na temperaturę
39. Mutacje powstają na skutek rzadkich błędów w replikacji DNA lub działania czynników chemicznych
(np. analogii zasad) i fizycznych (np. promieniowanie jonizujące) zwanych:
a. mutantami
b. mutagenami
c. trisomią
d. diplosomią
40. Jednym z chemicznych mutagenów są czynniki interkalujące. Są to płaskie cząsteczki zaburzające
replikację DNA przez wślizgiwanie się pomiędzy pary zasad w helisie. Jedną z tych substancji jest:
a. 5-bromouracyl
b. bromek etydyny
c. HCl
d. Reaktywna forma tlenu (ROS)
41. Do RNA-wirusów nie możemy zaliczyć:
a. wirusa ospy, będącego poksowirusem
b. wirusa polio, będącego pikornawirusem
c. wirusa HIV, będącego retrowirusem
d. wirusa grypy, będącego myksowirusem
42. Białkowe czynniki infekcyjne to:
a. retrowirusy
b. poksowirusy
c. priony
d. togawirusy
43. Grzegorz Mendel żył w latach:
a. 1822-1884
b. 1753-1798
c. 1672-1724
d. 1915-1957
44. Miejsce zajmowane przez konkretny gen w chromosomie to:
a. allel
b. locus
c. genotyp
d. fenotyp
45. Organizm diploidalny mający (w odniesieniu do konkretnego genu) identyczne allele w obu
chromosomach chromosomach homologicznych, tj.w chromosomie od ojca i w odpowiadającym mu chromosomie
od matki to:
a. recesywność allelu
b. allel
c. heterozygota
d. homozygota
46. Która z wymienionych poniżej chorób nie jest sprzężona z płcią u człowieka:
a. hemofilia
b. daltonizm
c. dystrofia mięśniowa Duchenne'a
d. arterioskleroza
47. Osoby z kariotypem XXY i XXXY są mężczyznami (ze względu na obecność chromosomu Y), wykazują
jednak niepłodność. To zaburzenie znane jest pod nazwą:
a. zespołu Downa
b. zespołu Turnera
c. zespołu Klinefeltera
d. trisomii
48. Crossing-over to wymiana odcinków pomiędzy:
a. chromosomami homologicznymi
b. chromosomami X i Y
c. chromatydami tego samego chromosomu
d. autosomem i chromosomem X
49. Klasycznym przykładem dziedziczenia cechy wysokości u grochu zwyczajnego (Pisum sativum) jest
wykonana przez Mendla:
a. krzyżówka dwugenowa
b. kodominacja
c. krzyżówka jednogenowa
d. krzyżówka testowa
50. Po przeprowadzeniu krzyżówki jednogenowej. W drugim pokoleniu mieszańców (F2) (przy założeniu, że
rośliny rodzicielskie tworzyły czyste linie genetyczne w odniesieniu do dużej wysokości) otrzymamy nastepujący
stosunek osobników niskiego wzrostu do osobników wysokiego wzrostu:
a. 1/4
b. 3/4
c. 1/3
d. 2/3
Odpowiedzi:
○ 1.D
○ 2.B
○ 3.B
○ 4.B
○ 5.B
○ 6.D
○ 7.D
○ 8.C
○ 9.C
○ 10.A
○ 11.D
○ 12.D
○ 13.C
○ 14.A
○ 15.B
○ 16.D
○ 17.C
○ 18.A
○ 19.B
○ 20.D
○ 21.C
○ 22.A
○ 23.B
○ 24.A
○ 25.C
○ 26.D
○ 27.B
○ 28.A
○ 29.C
○ 30.C
○ 31.A
○ 32.D
○ 33.D
○ 34.B
○ 35.A
○ 36.C
○ 37.D
○ 38.A
○ 39.B
○ 40.B
○ 41.D
○ 42.C
○ 43.A
○ 44.B
○ 45.D
○ 46.D
○ 47.C
○ 48.A
○ 49.C
○ 50.A