You are on page 1of 1795

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

CHÖÔNG 1 THIEÂN NHAI TÖ QUAÂN BAÁT KHAÛ VONG

Xuaân du haïo ñaõng, thò nieân nieân haøn thöïc, leâ hoa thôøi tieát. Baïch caåm voâ vaên höông laïn maïn, ngoïc thuï quyønh bao ñoâi tuyeát. Baøi töø “Voâ Tuïc Nieäm” naøy voán laø cuûa moät vò voõï hoïc danh gia, cuõng laø moät ñaïo só ôû vaøo cuoái ñôøi Nam Toáng hoï Khöu teân Xöù Cô, ñaïo hieäu Tröôøng Xuaân Töû. OÂng laø moät trong Toaøn Chaân thaát töû,ø vaø laø nhaân vaät xuaát saéc cuûa phaùi Toaøn Chaân. Trong “Töø Phaåm” ñaõ bình veà baøi töø naøy nhö sau :

“Tröôøng Xuaân, ngöôøi ñôøi vaãn coi laø moät vò tieân, neân lôøi töø môùi hay vaø xuaát saéc ñeán theá” Baøi töø tuy noùi veà hoa leâ, nhöng thaät ra chính laø ñeå ca tuïng moät thieáu nöõ xinh ñeïp maëc aùo traéng, coi naøng “thöïc khoâng phaûi ngöôøi phaøm, thieân tö linh tuù, khí ñoä cao khieát”, laïi noùi naøng “haïo khí thanh anh, tieân taøi traùc laïc”, “baát dó quaàn phöông ñoàng lieät” (khoâng gioáøng nhö nhöõng ngöôøi khaùc). Ngöôøi con gaùi ñeïp moâ taû trong baøi töø naøy, chính laø truyeàn nhaân cuûa phaùi Coå Moä, Tieåu Long Nöõ. Naøng voán öa maëc ñoà traéng, chaúng khaùc gì gioù thoåi qua caây ngoïc, ñoùa quyønh nôû trong tuyeát, chæ hieàm tính khí laïnh luøng, neân môùi taû hình dung laø “laõnh maïn dung dung nguyeät”. Khöu Xöù Cô taëng naøng ba chöõ “Voâ Tuïc Nieäm” thaät möôøi phaàn xaùc ñaùng. Tröôøng Xuaân Töû Khöu Xöù Cô ôû ngay beân caïnh naøng taïi Chung Nam Sôn, moät laàn gaëp maët neân vieát ra baøi töø naøy. Luùc baáy giôø Khöu Xöù Cô taï theá ñaõ laâu, Tieåu Long Nöõ cuõng ñaõ laøm vôï Thaàn Ñieâu ñaïi hieäp Döông Quaù. Treân sôn ñaïo nuùi Thieáu Thaát, tænh Haø Nam, coù moät thieáu nöõ, ñang cuùi ñaàu laåm nhaåm baøi töø naøy. Coâ gaùi öôùc chöøng möôøi taùm, möôøi chín tuoåi, maëc aùo maøu vaøng nhaït, cöôõi moät con löøa ñen, ñi chaàm chaäm leân nuùi, vöøa ñi vöøa nghó thaàm:

-Chæ coù ngöôøi nhö Long tæ tæ môùi xöùng ñaùng laáy ñöôïc chaøng maø thoâi. Chöõ “chaøng” hieån nhieân laø noùi ñeán Thaàn Ñieâu ñaïi hieäp Döông Quaù. Coâ gaùi loûng daây cöông, cöù ñeå cho con löøa töï yù, thaúng ñöôøng leân nuùi. Moät luùc laâu sau, coâ laïi laåm baåm: “hoan laïc thuù, ly bieät khoå, töïu trung caùnh höõu si nhi nöõ. Quaàn öùng höõu ngöõ, dieåu vaïn lyù taèng vaân, thieân sôn moä tuyeát, chích aûnh höôùng thuøy khöù?”

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Coâ gaùi löng ñeo ñoaûn kieám, saéc maët coù nhuoám ñoâi chuùt phong traàn, hieån nhieân ñaõ vieãn du laâu ngaøy. Göông maët xinh töôi, ñang ôû vaøo tuoåi voâ tö löï, nhöng sao dung nhan nhö coù gì muoän phieàn, ñaàu maøy cuoái maét khoâng theå che daáu ñöôïc. Naøng hoï Quaùch, teân chæ coù moät chöõ Töông, chính laø con thöù cuûa ñaïi hieäp Quaùch Tónh vaø nöõ hieäp Hoaøng Dung, coøn coù ngoaïi hieäu laø Tieåu Ñoâng Taø. Naøng moät löøa, moät kieám, lang thang moät mình, nhöõng töôûng phieàn muoän trong loøng vôi ñi, ai ngôø saàu laïi theâm saàu, nôi danh sôn leû boùng laïi caøng hiu quaïnh. Nuùi Thieáu Thaát thuoäc tænh Haø Nam cuõng khaù cao, ñöôøng leân nuùi laø nhöõng baäc thang baèng ñaù roäng raõi, qui moâ lôùn lao, coâng trình boû ra khoâng phaûi nhoû, laø do vua Ñöôøng Thaùi Toâng ñeán thaêm chuøa Thieáu Laâm maø boû ra taïo döïng, daøi caû thaûy taùm daëm. Quaùch Töông cöôõi con löøa ñen ueå oaûi treøo leân, thaáy tröôùc maët töø ngoïn treân nuùi aøo aøo ñoå xuoáng naêm doøng thaùc tung toeù nhö ngoïc, laïi nhìn nhöõng ngoïn nuùi khaùc chæ nhoû nhö ñaøn kieán. Theo ñöôøng sôn ñaïo chuyeån vaøo moät khuùc quanh, thì thaáy moät toøa töï vieän töôøng vaøng ngoùi xanh. Naøng ñöùng ngaém daõy chuøa moät hoài, nghó thaàm:

-Thieáu Laâm töï voán laø nguoàn goác voõ hoïc cuûa thieân haï, nhöng sao hai kyø luaän kieám Hoa Sôn, trong soá nguõ tuyeät khoâng thaáy cao taêng naøo cuûa chuøa Thieáu Laâm caû? Khoâng leõ hoøa thöôïng trong chuøa khoâng taøi caùn gì, sôï maát uy danh, neân khoâng daùm phoù hoäi? Hay laø taêng löõ tu haønh tinh thaâm, khoâng coøn tham luyeán hö danh, voõ coâng tuy cao, nhöng khoâng muoán tranh cöôøng ñoå thaéng vôùi ngöôøi ngoaøi? Naøng xuoáng löøa, löõng thöõng ñeán tröôùc cöûa chuøa, chæ thaáy caây coái raäm raïp, boùng raâm che phuû moät khu röøng bia. Bia ñaù quaù nöûa ñaõ bò huûy phaù, neùt chöõ mô hoà, khoâng bieát vieát nhöõng gì. Naøng nghó thaàm:

-Chöõ khaéc saâu treân ñaù, theo naêm thaùng cuõng moøn, theá nhöng sao nhöõng gì khaéc trong tim ta, thôøi gian caøng laâu caøng saâu ñaäm? Chôït thaáy moät taám bia lôùn khaéc vieäc Ñöôøng Thaùi Toâng ban cho chuøa Thieáu Laâm ngöï traùt, khen taêng nhaân veà vieäc laäp coâng tröø loaïn. Trong bia noùi laø khi Ñöôøng Thaùi Toâng coøn laø Taàn Vöông, ñem binh ñaùnh Vöông Theá Sung, hoaø thöôïng chuøa Thieáu Laâm ñaàu quaân, xuaát saéc nhaát coù caû thaûy möôøi ba ngöôøi. Trong soá ñoù chæ coù Ñaøm Toâng nhaän phong laøm Ñaïi Töôùng Quaân, coøn möôøi hai ngöôøi coøn laïi khoâng muoán laøm quan, Ñöôøng Thaùi Toâng ban cho moãi ngöôøi moät aùo caø sa baèng luïa tía. Naøng töôûng töôïng ngay töø thôøi Tuøy Ñöôøng maø voõ coâng chuøa Thieáu Laâm ñaõ danh vang thieân haï, maáy traêm naêm nay laïi caøng theâm tinh xaûo, khoâng bieát trong chuøa coù bao nhieâu ngoïa hoå taøng long.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Quaùch Töông töø khi chia tay vôùi vôï choàng Döông Quaù, Tieåu Long Nöõ ôû treân ñænh Hoa Sôn tôùi giôø ñaõ ba naêm khoâng nghe chuùt tin töùc gì cuûa hai ngöôøi. Trong loøng mong nhôù, naøng thöa vôùi cha meï, noùi laø muoán ñi ngao du sôn thuûy, nhöng thöïc ra laø ñeå nghe ngoùng tin töùc cuûa Döông Quaù. Naøng thöïc taâm cuõng chaúng caàn phaûi gaëp maët caëp vôï choàng naøy, chæ caàn nghe tin hoï haønh hieäp ra sao cuõng ñaõ thoûa maõn. Theá nhöng töø khi töø bieät, hai ngöôøi khoâng loä dieän giang hoà, chaúng bieát aån cö nôi naøo. Thaønh thöû Quaùch Töông ñi töø baéc xuoáng nam, laïi töø ñoâng sang taây, töôûng chöøng ñaõ ñaët chaân quaù nöûa ñaát trung nguyeân, thuûy chung vaãn khoâng nghe thaáy ai noùi ñeán Thaàn Ñieâu ñaïi hieäp Döông Quaù caû. Moät hoâm naøng ñeán ñaát Haø Nam, chôït nhôù ra chuøa Thieáu Laâm coù moät nhaø sö teân Voâ Saéc laø baïn thaân cuûa Döông Quaù, hoài mình sinh nhaät möôøi saùu tuoåi, neå maët hoï Döông neân oâng ñaõ sai ngöôøi ñem taëng moät moùn quaø. Tuy chöa bao giôø gaëp maët nhaø sö naøy nhöng cuõng neân leân hoûi thöû moät caâu, bieát ñaâu oâng ta laïi roõ tung tích cuûa hai ngöôøi. Vì theá Quaùch Töông môùi leân chuøa Thieáu Laâm. Ñang luùc xuaát thaàn, boãng nghe thaáy töø choøm caây beân caïnh röøng bia truyeàn ra tieáng leng keng, loaûng xoaûng vaø tieáng ngöôøi nieäm kinh Phaät:

-Thò thôøi Döôïc xoa coäng vöông laäp yeáu, töùc ö voâ löôïng baùch thieân vaïn öùc ñaïi chuùng chi trung, thuyeát thaéng dieäu giaø tha vieát: do aùi coá sinh öu, do aùi coá sinh boá; nhöôïc li ö aùi giaû, voâ öu dieäc voâ boáø Quaùch Töông nghe boán chöõ keä ñoù, boãng thaáy ngô ngaån, trong loøng cuõng laëng leõ nieäm theo: “do aùi coá sinh öu, do aùi coá sinh boá; nhöôïc li ö aùi giaû, voâ öu dieäc voâ boáø” (vì yeâu maø sinh ra buoàn phieàn, vì yeâu maø sinh ra sôï haõi, neáu nhö döùt ñöôïc yeâu, chaúng buoàn cuõng chaúng sôï). Chæ nghe thaáy tieáng loaûng xoaûng cuøng tieáng tuïng kinh xa daàn. Quaùch Töông cuùi ñaàu :

-Ta ñònh hoûi y laøm caùch naøo coù theå thoaùt khoûi tình yeâu, laøm caùch naøo ñeå khoâng buoàn khoâng sôï? Thuaän tay naøng buoäc löøa vaøo moät goác caây, vaïch luøm caây ñuoåi theo. Chæ thaáy ñaèng sau taøn caây laø moät ñöôøng moøn leân nuùi, coù moät taêng nhaân gaùnh moät ñoâi thuøng lôùn, ñang ñi chaàm chaäm. Quaùch Töông raûo böôùc chaïy theo, ñeán caùch nhaø sö chöøng baûy, taùm tröôïng, boãng giaät mình. Chæ thaáy ngöôøi ñoù gaùnh moät ñoâi thuøng saét lôùn, so vôùi thuøng gaùnh nöôùc thöôøng phaûi hôn gaáp ñoâi, vaäy maø treân coå, caùnh tay, caúng chaân coøn quaán quít ñaày xích lôùn, moãi khi ñi ñöùng tieáng keâu loaûng xoaûng. Hai chieác thuøng

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

khoâng cuõng ñaõ ñeán hôn hai traêm caân, trong laïi ñaày nöôùc, phaûi naëng ñeán kinh ngöôøi. Quaùch Töông keâu leân:

-Ñaïi hoøa thöôïng, xin döøng chaân, tieåu nöõ coù ñieàu muoán thænh giaùo. Nhaø sö ñoù quay ñaàu laïi, hai ngöôøi nhìn nhau, ñeàu toû veû ngaïc nhieân. Hoùa ra vò hoøa thöôïng ñoù laø Giaùc Vieãn, ba naêm tröôùc, hai ngöôøi ñaõ gaëp nhau taïi ñænh Hoa Sôn. Quaùch Töông bieát oâng ta tuy tính hôi coå huû nhöng noäi coâng tinh thaâm, khoâng keùm baát cöù cao thuû naøo hieän thôøi, neân noùi:

-Töôûng ai hoùa ra laø Giaùc Vieãn ñaïi sö. Taïi sao oâng laïi ra noâng noãi naøy? Giaùc Vieãn kheõ gaät ñaàu, mæm cöôøi, chaép tay haønh leã, nhöng khoâng traû lôøi, quay mình böôùc ñi. Quaùch Töông voäi goïi:

-Giaùc Vieãn ñaïi sö, oâng khoâng nhaän ra toâi sao? Toâi laø Quaùch Töông ñaây maø! Giaùc Vieãn quay laïi mæm cöôøi, kheõ gaät ñaàu nhöng khoâng ngöøng böôùc. Quaùch Töông laïi hoûi:

-Ai laáy xích buoäc oâng vaäy? Sao laïi haønh haï oâng nhö theá? Giaùc Vieãn ñöa tay traùi ra sau ñaàu xua xua maáy caùi, nhö aùm chæ coâ ta ñöøng hoûi nhieàu. Quaùch Töông thaáy chuyeän kyø quaùi, leõ naøo khoâng tìm cho ra ñaàu ñuoâi? Laäp töùc caát böôùc ñuoåi theo, tính seõ chaën tröôùc maët nhaø sö. Naøo ngôø Giaùc Vieãn tuy toaøn thaân ñaày xích, laïi gaùnh ñoâi thuøng saét, vaäy maø daãu Quaùch Töông heát söùc chaïy, thuûy chung vaãn khoâng vöôït qua ñöôïc oâng ta. Tính treû con cuûa coâ gaùi noåi leân, thi trieån khinh coâng gia truyeàn, hai chaân nhuùn moät caùi, thaân bay voït leân, vöôn tay chuïp vaøo thuøng nöôùc. Maét troâng töôûng ra tay aét seõ truùng, naøo ngôø vaãn coøn caùch ñeán hai taác. Quaùch Töông keâu leân:

-Ñaïi hoøa thöôïng gioûi thaät, nhaát ñònh toâi phaûi ñuoåi kòp oâng môùi thoâi. Chæ thaáy Giaùc Vieãn raûo böôùc ñi, tieáng xích saét leng keng nhö tieáng nhaïc, moãi luùc moät xa veà phía sau nuùi. Quaùch Töông ñuoåi theo moät luùc hôi thôû ñaõ doàn daäp, theá nhöng vaãn caùch oâng ta ñeán hôn moät tröôïng, trong loøng khoâng khoûi boäi phuïc:

-Cha meï ta luùc ôû treân nuùi Hoa Sôn, ñaõ töøng noùi laø vò hoøa thöôïng naøy voõ coâng cöïc cao, luùc ñoù ta khoâng tin, ñeán nay thöû moät chuyeán, thaáy lôøi hai oâng baø quaû thaät khoâng sai. Chæ thaáy Giaùc Vieãn queïo vaøo ñaèng sau moät ngoâi nhaø nhoû, ñoå hai thuøng nöôùc vaøo trong moät mieäng gieáng. Quaùch Töông heát söùc kyø quaùi, keâu leân:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

-Ñaïi hoøa thöôïng, oâng khoâng ñieân ñaáy chöù? Ñoå nöôùc vaøo trong gieáng ñeå laøm gì theá? Giaùc Vieãn thaàn saéc bình hoøa, laéc ñaàu. Quaùch Töông chôït hieåu ra, cöôøi:

-AØ, hoùa ra oâng ñang luyeän moät moân noäi coâng raát cao thaâm. Giaùc Vieãn laïi laéc ñaàu laàn nöõa. Quaùch Töông hôi böïc mình, noùi:

-Roõ raøng toâi nghe oâng tuïng kinh, töùc khoâng bò caâm, sao baây giôø khoâng traû lôøi toâi? Giaùc Vieãn chaép tay chaøo, veû maët hôi söôïng suøng, khoâng ñaùp lôøi, quaûy ñoâi thuøng ñi xuoáng chaân nuùi. Quaùch Töông thoø ñaàu nhìn vaøo trong gieáng, chæ thaáy nöôùc trong vaét, khoâng thaáy ñieåm gì ñaëc bieät, ngaån ngô nhìn theo löng Giaùc Vieãn, loøng ñaày nghi hoaëc. Coâ ta ñuoåi theo moät hoài thaáy ñaõ hôi meät neân ngoài xuoáng thaønh gieáng, quan saùt phong caûnh boán beà. Nôi ñoù cao hôn nhöõng toøa nhaø trong chuøa Thieáu Laâm, nhöng thaáy nuùi Thieáu Thaát vöôn thaúng leân trôøi, traûi ra nhö moät böùc bình phong, beân döôùi khoùi toûa lung linh, tieáng chuoâng theo gioù vang laïi, khieán bao nhieâu noãi phieàn tuïc bay ñi caû. Quaùch Töông thaàm nghó:

-Ngöôøi ñeä töû cuûa oâng hoøa thöôïng naøy ñi ñaâu, neáu oâng ta khoâng noùi, ta ñi hoûi thieáu nieân naøy vaäy. Nghó vaäy caát böôùc haï sôn, ñònh ñi kieám ñeä töû cuûa Giaùc Vieãn laø Tröông Quaân Baûo hoûi cho ra leõ. Ñi ñöôïc moät quaõng, laïi nghe tieáng xích leng keng, Giaùc Vieãn laïi gaùnh nöôùc ñi tôùi. Quaùch Töông leûn ra sau moät goác caây, nghó thaàm:

-Ñeå ta rình xem oâng ta ñònh laøm troø quæ quaùi gì. Tieáng xích saét tôùi gaàn, chæ thaáy Giaùc Vieãn gaùnh ñoâi thuøng saét, tay caàm moät quyeån saùch, chuù taâm vaøo ñoïc. Quaùch Töông ñôïi oâng ta ñeán gaàn beân, heát söùc nhaûy voït ra, keâu leân:

-Ñaïi hoøa thöôïng, oâng ñoïc saùch gì theá? Giaùc Vieãn thaát thanh keâu leân:

-Oùi chaø, laøm toâi heát hoàn, hoùa ra laø coâ. Quaùch Töông cöôøi:

-Töôûng oâng giaû caâm, sao baây giôø laïi noùi ñöôïc? Giaùc Vieãn hôi coù veû sôï haõi, nhìn quanh moät löôït, xua tay. Quaùch Töông hoûi:

-Oâng sôï caùi gì? Giaùc Vieãn chöa kòp traû lôøi, ñoät nhieân töø trong röøng caây coù hai nhaø sö maëc aùo maøu xaùm tro böôùc ra, moät cao moät luøn. Nhaø sö cao gaày quaùt:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

-Giaùc Vieãn khoâng giöõ giôùi phaùp, daùm töï tieän môû moàm noùi chuyeän vôùi ngöôøi ngoaøi chuøa, nhaát laø laïi noùi chuyeän vôùi moät thieáu nöõ treû tuoåi? Mau ñi gaëp thuû toïa giôùi luaät ñöôøng. Giaùc Vieãn luûi thuûi, chæ gaät ñaàu, ñi theo hai taêng nhaân noï. Quaùch Töông vöøa töùc, vöøa giaän, lôùn tieáng hoûi:

-Treân ñôøi naøy sao laïi coù leà luaät ñaâu caám ngöôøi ta noùi chuyeän bao giôø? Toâi quen bieát vò ñaïi sö naøy, toâi noùi chuyeän vôùi oâng ta, vieäc gì ñeán caùc oâng? Nhaø sö cao gaày tröøng maét nhìn, noùi:

-Töø moät nghìn naêm nay, chuøa Thieáu Laâm khoâng cho pheùp nöõ löu böôùc chaân vaøo. Môøi coâ nöông xuoáng nuùi, ñöøng ñeå chuùng toâi phaûi laøm phieàn. Quaùch Töông noåi giaän:

-Nöõ löu thì ñaõ sao? Ñaøn baø con gaùi khoâng phaûi ngöôøi aø? Caùc ngöôi taïi sao laøm khoù deã vò Giaùc Vieãn ñaïi sö naøy? Ñaõ laáy xieàng xích troùi ngöôøi ta, laïi coøn khoâng cho ngöôøi ta noùi chuyeän? Nhaø sö ñoù cöôøi nhaït:

-Vieäc cuûa baûn töï, ñeán hoaøng ñeá cuõng chaúng can thieäp ñöôïc. Khoâng daùm ñeå coâ nöông phaûi nhoïc loøng hoûi ñeán. Quaùch Töông caøng giaän hôn:

-Vò ñaïi sö naøy laø ngöôøi thöïc thaø trung haäu, thaáy ngöôøi ta hieàn laønh, caùc ngöôi hieáp ñaùp. Höø höø, Thieân Minh thieàn sö ñaâu? Voâ Saéc, Voâ Töôùng hoøa thöôïng ñaâu? Caùc ngöôi ñi goïi hoï ra ñaây ñeå ta hoûi hoï xem theá laø theá naøo? Hai nhaø sö noï nghe thaáy theá ñeàu giaät mình. Thieân Minh thieàn sö laø phöông tröôïng cuûa chuøa, Voâ Saéc thieàn sö laø thuû toïa La Haùn ñöôøng, coøn Voâ Töôùng thieàn sö laø thuû toïa Ñaït Ma ñöôøng. Ba ngöôøi ñòa vò toân quí neân taêng löõ trong chuøa tröôùc nay chæ goïi laø laõo phöông tröôïng, thuû toïa La Haùn ñöôøng vaø thuû toïa Ñaït Ma ñöôøng, chöù khoâng daùm goïi baèng phaùp danh. Ngôø ñaâu moät coâ gaùi treû tuoåi laïi daùm leân nuùi hoâ hoaùn thaúng teân nhö theá. Hai taêng nhaân naøy ñeàu laø ñeä töû cuûa thuû toïa giôùi luaät ñöôøng, ñöôïc leänh toïa sö sai ñi giaùm thò Giaùc Vieãn. Nghe thaáy Quaùch Töông aên noùi khoâng kieâng neå gì ai, nhaø sö cao gaày quaùt:

-Nöõ thí chuû neáu coøn laøm roän choán Phaät moân thanh tònh thì ñöøng traùch tieåu taêng voâ leã. Quaùch Töông noùi:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

-Boä töôûng ta sôï sö saõi caùc ngöôi hay sao? Mau mau thaùo daây xích xieàng troùi Giaùc

Vieãn ñaïi sö ra thì ta ñeå yeân, neáu khoâng ta seõ loâi Thieân Minh laõo hoøa thöôïng ra hoûi ñaáy. Nhaø sö luøn nghe thaáy Quaùch Töông aên noùi leáu laùo, beân hoâng laïi ñeo ñoaûn kieám, neân gaèn gioïng:

-Coâ thaùo binh khí ñeå laïi, chuùng toâi khoâng caõi lyù vôùi coâ, mau xuoáng nuùi ñi. Quaùch Töông thaùo ñoaûn kieám ra, hai taây naâng leân cöôøi nhaït:

-Hay laém, xin tuaân leänh toân ñaøi. Gaõ sö luøn töø nhoû xuaát gia, tröôùc nay nghe sö baù, sö thuùc, sö huynh ñeàu noùi laø Thieáu Laâm töï laø nguoàn goác chung cuûa voõ hoïc, laïi nghe laø duø thanh voïng lôùn ñeán theá naøo chaêng nöõa, voõ laâm cao thuû taøi ba ñeán maáy chaêng nöõa, cuõng khoâng ai daùm ñeo binh khí tieán vaøo trong chuøa Thieáu Laâm. Coâ gaùi treû tuoåi naøy tuy chöa böôùc chaân vaøo coång chuøa, nhöng cuõng ñaõ thuoäc phaïm vi cuûa Thieáu Laâm, haún laø coâ ta cuõng sôï neân líu ríu giao ñoaûn kieám. Nghó theá neân y ñöa tay nhaän kieám. Tay gaõ vöøa chaïm vaøo bao kieám boãng thaáy caùnh tay chaán ñoäng nhö bò ñieän giaät. Moät luoàng söùc maïnh töø ñoaûn kieám truyeàn leân, haát veà phía sau, chaân ñöùng khoâng vöõng khieán gaõ ngaõ boå chöûng. Gaõ ñang ñöùng taïi trieàn nuùi doác, bò ngaõ lieàn loäc coäc laên xuoáng maáy tröôïng, may coá göôïng môùi döøng laïi ñöôïc. Nhaø sö cao gaày vöøa töùc vöøa sôï, quaùt:

-Ngöôi aên tim sö töû, uoáng maät baùo hay sao maø daùm tôùi Thieáu Laâm töï gaây roái haû?

Y xoay ngöôøi laïi, tieán leân moät böôùc, tay phaûi tung ra moät chöôûng, tay traùi cuõng ñi

theo ñeø leân tay phaûi, hai tay cuøng ñaùnh ra, chính laø theá thöù hai möôi taùm trong “Saán Thieáu Laâm” Phieân Thaân Phaùch Kích. Quaùch Töông tay caàm caùn kieám, duøng caû kieám laãn bao nhaèm vai gaõ ñieåm tôùi.

Nhaø sö haï vai xuoáng phaûn kích, vöôn tay choäp laáy bao kieám. Giaùc Vieãn ñöùng beân thaáy theá hoaûng hoát keâu leân:

-Xin ñöøng ñoäng thuû, ñöøng ñoäng thuû! Haõy töø töø noùi chuyeän phaûi quaáy. Luùc ñoù taêng nhaân ñaõ naém ñöôïc bao, ñang ñònh vaän kình ñoaït kieám, chæ thaáy loøng baøn tay bò chaán ñoäng, hai coå tay hôi teâ ñi, keâu leân moät tieáng: “Hoûng roài”, Quaùch Töông chaân traùi ñaõ queùt ngang, ñaù y vaêng xuoáng söôøn nuùi.

Y bò ñoøn so vôùi gaõ sö luøn naëng hôn nhieàu, laên xuoáng, treân ñaàu, treân maët bò va

vaøo ñaù maùu chaûy leânh laùng, maõi môùi ngöøng laïi ñöôïc. Quaùch Töông nghó thaàm:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

-Ta leân chuøa Thieáu Laâm voán chæ muoán doø hoûi tin töùc ñaïi ca, voâ côù cuøng boïn hoï ñoäng thuû, xem ra khoâng oån roài. Lieác maét thaáy Giaùc Vieãn maët maøy buoàn thiu ñöùng taïi beân caïnh, neân ruùt ñoaûn kieám ra, chaët nhöõng xích buoäc ôû tay oâng ta. Tuy ñoaûn kieám ñoù khoâng phaûi laø vaät hi höõu, quí baùu, nhöng cuõng laø moät loaïi binh khí raát saéc beùn, chæ nghe loaûng xoaûng maáy tieáng, daây xích ñaõ ñöùt thaønh ba khuùc. Giaùc Vieãn luoân moàm keâu:

-Khoâng ñöôïc ñaâu! Khoâng ñöôïc ñaâu! Quaùch Töông hoûi laïi:

-Caùi gì maø khoâng ñöôïc? Roài chæ tay veà phía hai taêng nhaân cao luøn ñang chaïy vaøo chuøa maø noùi:

-Hai teân aùc hoøa thöôïng ñoù haún laø vaøo chuøa phi baùo, mình phaûi chaïy ngay. Ñoà ñeä hoï Tröông cuûa oâng ñaâu? Daét caäu ta theo vôùi. Giaùc Vieãn chæ xua tay. Boãng phía sau coù tieáng ngöôøi noùi:

-Ña taï coâ nöông quan taâm, toâi ñang ôû ñaây. Quaùch Töông quay laïi, thaáy ñaèng sau löng moät thieáu nieân chöøng möôøi saùu, möôøi baûy tuoåi, maøy raäm maét to, thaân theå cao lôùn, nhöng maët vaãn coøn treû con, chính laø Tröông Quaân Baûo, ngöôøi ba naêm tröôùc ñaõ gaëp treân nuùi Hoa Sôn. So vôùi baây giôø, caäu ta ñaõ cao lôùn hôn nhieàu, nhöng dung maïo khoâng thay ñoåi maáy. Quaùch Töông möøng quaù, voäi noùi:

-Boïn aùc hoøa thöôïng ôû ñaây cheøn eùp sö phuï ngöôi, mình neân chaïy ngay ñi. Tröông Quaân Baûo laéc ñaàu:

-Khoâng ai cheøn eùp sö phuï toâi ñaâu. Quaùch Töông chæ Giaùc Vieãn:

-Hai gaõ aùc hoøa thöôïng ñoù laáy xích buoäc sö phuï ngöôi, laïi moät caâu cuõng khoâng cho noùi, chaúng cheøn eùp thì laø gì? Giaùc Vieãn nhaên nhoù laéc ñaàu, chæ xuoáng chaân nuùi, yù muoán Quaùch Töông mau mau thoaùt thaân, ñöøng ñeå bò raéc roái. Quaùch Töông bieát raèng trong chuøa Thieáu Laâm soá ngöôøi voõ coâng cao hôn coâ khoâng bieát bao nhieâu, nhöng thaáy vieäc baát bình tröôùc maét, khoâng theå xuoâi tay boû qua; laïi ngaïi cao thuû trong chuøa chaïy ra ngaên trôû, neân moät tay naém Giaùc Vieãn, moät tay naém Tröông Quaân Baûo, daäm chaân noùi:

-Chaïy mau, chaïy mau, coù chuyeän gì xuoáng nuùi ñaõ roài haõy noùi cuõng ñöôïc. Hai ngöôøi chæ ñöùng yeân khoâng traû lôøi.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Boãng thaáy cöûa chuøa ôû trieàn nuùi beân döôùi chaïy ra baûy taùm taêng nhaân, tay caàm teà mi ñaïi coân, keâu leân:

-Con nhoû maát daïy naøo daùm ñeán chuøa Thieáu Laâm maø phaù phaùch? Tröông Quaân Baûo ñöa tay laøm loa keâu lôùn:

-Caùc vò sö huynh khoâng ñöôïc voâ leã, ñaây laø Quaùch Töông hoaûng hoát:

-Ñöøng noùi teân toâi ra. Coâ nghó chuyeän ngaøy hoâm nay xem chöøng khoâng nhoû, theå naøo roài cuõng ñoàn ra ñeán tai cha meï, neân theâm moät caâu:

-Boïn mình neân theo ñöôøng nuùi chaïy ngay, tuyeät ñoái ñöøng ñeà caäp ñeán teân cha meï, baïn beø toâi. Chæ nghe thaáy söôøn nuùi phía sau cuõng coù tieáng ngöôøi la où, laïi theâm baûy taùm nhaø sö nöõa chaïy ra. Quaùch Töông thaáy tröôùc sau ñeàu coù sö bao vaây, nhíu maøy, traùch:

-Caùc ngöôi cöù oõng a oõng eïo, khoâng coù chuùt khí phaùch gì cuûa nam nhi, chaïy hay khoâng naøo? Tröông Quaân Baûo noùi:

-Sö phuï, coâ nöông ñaây coù loøng toát Ngay luùc ñoù, cöûa chuøa beân döôùi laïi ra theâm boán nhaø sö aùo vaøng, phaáp phôùi chaïy thaúng leân, tay khoâng caàm binh khí nhöng thaân phaùp nhanh nheïn, gioù thoåi vaøo aùo phaàn phaät, xem ra voõ coâng khoâng phaûi taàm thöôøng. Quaùch Töông thaáy tình theá nhö vaäy, xem chöøng chaïy thoaùt thaân moät mình cuõng khoâng xong, neân ngöng khí ñöùng yeân, chôø xem chuyeän gì xaûy ra. Nhaø sö chaïy ñaàu ñeán caùch coâ ta chöøng boán tröôïng, lôùn tieáng noùi:

-Thuû toïa La Haùn ñöôøng sö toân truyeàn raèng, ngöôøi ñeán chuøa mau boû binh khí, xuoáng leàu tranh döôùi nuùi noùi roõ söï tình, ñeå nghe phaùp duï. Quaùch Töông cöôøi nhaït:

-Gôùm, caùc ñaïi hoøa thöôïng chuøa Thieáu Laâm quan caùch quaù, nghe thaät loït tai. Xin hoûi caùc ñaïi hoøa thöôïng laø quan cuûa hoaøng ñeá Ñaïi Toáng, hay laø quan cuûa hoaøng ñeá Moâng Coå ñaáy? Khi ñoù ñaát ñai phía baéc soâng Hoaøi khoâng coøn thuoäc veà nhaø Ñaïi Toáng nöõa, khu vöïc chuøa Thieáu Laâm cuõng ñaõ thuoäc veà Moâng Coå töø laâu. Theá nhöng quaân Moâng nhieàu naêm qua coøn baän coâng thaønh Töông Döông chöa ñöôïc, phaûi lo ñieàu binh

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

khieån töôùng khoâng hôi söùc ñaâu maø lo chuyeän chuøa chieàn, neân chuøa Thieáu Laâm moïi söï vaãn y nhö ngaøy tröôùc. Gaõ taêng nhaân nghe Quaùch Töông mæa mai thaät laø chua cay, neân khoâng khoûi ñoû maët, caûm thaáy ñoái vôùi ngöôøi ngoaøi maø truyeàn duï nhö vaäy quaû khoâng oån, neân chaép tay noùi:

-Khoâng bieát nöõ thí chuû coù chuyeän gì maø quang laâm teä töï, xin ñeå binh nhaän, môøi xuoáng vi ñình döôùi chaân nuùi uoáng traø noùi chuyeän. Quaùch Töông thaáy y ñoåi gioïng hoøa nhaõ, neân cuõng muoán laøm hoøa, neân noùi:

-Caùc oâng khoâng cho toâi vaøo chuøa thì thoâi. Höø, hay laø trong chuøa coù baùu vaät, toâi troâng thaáy seõ ñöôïc thôm laây chaêng? Noùi roài lieác nhìn Tröông Quaân Baûo, noùi nhoû:

-Coù chaïy hay khoâng thì baûo? Tröông Quaân Baûo laéc ñaàu, nheách meùp veà phía Giaùc Vieãn, yù noùi muoán ôû laïi haàu haï sö phuï. Quaùch Töông lôùn tieáng noùi:

-Theá thì thoâi ta khoâng lo cho nöõa, ta ñi ñaây. Noùi roài raûo böôùc chaïy xuoáng nuùi. Nhaø sö aùo vaøng ñi ñaàu neù sang nhöôøng loái. Ngöôøi thöù hai vaø ngöôøi thöù ba giô tay ngaên laïi, cuøng noùi:

-Haõy khoan, ñeå binh khí laïi. Quaùch Töông nhöôùng maøy, tay ñeå leân caùn kieám. Nhaø sö thöù nhaát noùi:

-Chuùng toâi khoâng daùm giöõ binh nhaän cuûa nöõ thí chuû ñaâu. Khi xuoáng ñeán chaân nuùi, chuùng toâi laäp töùc ñem baûo kieám giao laïi. Ñaây laø qui cuû cuûa chuøa Thieáu Laâm haøng nghìn naêm nay, xin löôïng thöù cho. Quaùch Töông nghe y aên noùi leã ñoä, trong loøng thaàm tính:

-Neáu nhö mình khoâng ñeå kieám laïi, theá taát phaûi ñaùnh nhau, ta chæ coù moät mình, ñaâu phaûi laø ñòch thuû cuûa taêng chuùng chuøa Thieáu Laâm. Theá nhöng neáu ñeå kieám laïi, chaúng haù ñem theå dieän oâng ngoaïi, cha meï, ñaïi ca ca, Long tæ tæ boû ñi sao? Naøng coøn ñang truø tröø chöa quyeát, chæ thaáy tröôùc maét moät boùng vaøng thaáp thoaùng, moät ngöôøi theùt:

-Ñaõ ñeo kieám ñeán chuøa Thieáu Laâm, laïi ñaû thöông ngöôøi, treân ñôøi naøy ñaâu coù lyù naøo nhö theá. Kình phong xoâ tôùi, naêm ngoùn tay ñaõ choäp laáy bao kieám. Giaù nhö taêng nhaân ñoù ñeå yeân khoâng ra tay, Quaùch Töông thaáy tröôùc maét tình theá baát lôïi, aét seõ taïm nhòn caùi

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

khí nhaát thôøi, sau seõ cuøng vôùi oâng ngoaïi, cha meï baøn luaän roài quay laïi tính chuyeän. Theá nhöng ñoáøi phöông ñoät nhieân yû maïnh, chaúng leõ ñeå y khôi khôi ñoaït kieám sao? Caàm naõ thuû phaùp cuûa nhaø sö ñoù quaû thöïc xaûo dieäu, vöøa naém ñöôïc bao kieám, nghó laø theå naøo Quaùch Töông cuõng giöït laïi, moät hoøa thöôïng cuøng moät coâ gaùi co co keùo keùo, troâng raát baát nhaõ, neân y vaän kình ñaåy sang beân traùi, thuaän theá laïi keùo veà beân phaûi. Quaùch Töông bò y vöøa naém vöøa ñaåy nhö theá quaû nhieân khoâng cöôõng laïi ñöôïc phaûi loûng tay ra, voäi chuïp laáy caùn kieám, chæ soeït moät tieáng, haøn quang laáp laùnh. Taêng nhaân noï tay phaûi tuy caàm ñöôïc bao kieám nhöng hai ngoùn tay traùi ñaõ bò ñoaûn kieám thuaän theá caét ñöùt, ñau quaù phaûi neùm bao kieám, lui sang moät beân. Chuùng taêng nhaân thaáy ñoàng moân bò thöông, vöøa kinh vöøa giaän, muùa tröôïng giô coân cuøng xoâng laïi. Quaùch Töông nghó thaàm:

-Thoâi thì ñeán ñaâu thì ñeán, hoâm nay chuyeän xem khoâng xong roài. Nghó roài söû duïng taøi ngheä gia truyeàn “Laïc Anh kieám phaùp”, vöøa muùa vöøa xoâng xuoáng chaân nuùi. Caùc nhaø sö xeáp thaønh ba voøng, chia nhau ñôõ gaït. Laïc Anh kieám phaùp voán do Hoaøng Döôïc Sö theo Laïc Anh chöôûng phaùp maø cheá ra, tuy khoâng tinh dieäu baèng Ngoïc Tieâu kieám phaùp, nhöng cuõng laø moät tuyeät kyõ cuûa ñaûo Ñaøo Hoa. Chæ thaáy aùnh xanh laáp loaùng, kieám hoa töøng ñieåm, nhö phaát phôùi ñang rôi khaép boán beà. Trong choác laùt ñaõ coù hai taêng nhaân bò thöông. Theá nhöng phía sau laïi coù maáy nhaø sö xoâng leân, theá töø cao ñaùnh xuoáng. Neáu theo lyù thì Quaùch Töông khoâng theå naøo ñöông cöï noåi, nhöng taêng chuùng Thieáu Laâm laáy töø bi laøm goác, khoâng muoán haïi ñeán tính meänh coâ ta, chieâu soá ñaùnh ra khoâng duøng saùt thuû, chæ coát ñaùnh ngaõ, daïy doã moät phen, giöõ binh khí laïi, ñuoåi xuoáng chaân nuùi. Theá nhöng Quaùch Töông kieám quang muø mòt, khoâng deã gì tôùi ñöôïc gaàn. Luùc ñaàu taêng chuùng nghó raèng coâ gaùi tuoåi coøn treû, neân coi thöôøng. Ñeán luùc thaáy kieám phaùp tinh kyø, bieát laø khoâng thuoäc gioøng gioõi danh moân cuõng laø ñoà ñeä danh sö, khoâng neân ñaéc toäi, phaûi ra chieâu deø daët, moät maët caáp baùo cho thuû toïa La Haùn ñöôøng Voâ Saéc thieàn sö. Ñang luùc ñoù, moät vò sö giaø thaân theå cao gaày chaàm chaäm ñi tôùi, hai tay luoàn trong tay aùo, mæm cöôøi xem hai beân giao ñaáu. Hai taêng nhaân chaïy ñeán tröôùc maët oâng ta, noùi kheõ vaøi caâu. Quaùch Töông luùc naøy ñaõ thôû hoàng hoäc, kieám phaùp laêng loaïn, keâu lôùn:

-Vaäy maø daùm goïi laø nguoàn goác voõ coâng thieân haï, hoùa ra hôn moät chuïc hoøa thöôïng vaây ñaùnh moät ngöôøi, laáy ñoâng thaéng ít.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Vò laõo taêng ñoù chính laø thuû toïa La Haùn ñöôøng Voâ Saéc thieàn sö, nghe vaäy, lieàn noùi:

-Moïi ngöôøi döøng tay! Nhöõng nhaø sö nghe theá voäi ngöng laïi nhaûy ra ngoaøi. Voâ Saéc thieàn sö noùi:

-Coâ nöông teân hoï laø gì, leänh toân vaø leänh sö laø ai? Ñeán chuøa Thieáu Laâm chaúng hay coù chuyeän gì theá? Quaùch Töông nghó thaàm “Ta khoâng neân noùi teân hoï cha meï cho oâng ta bieát. Vieäc ta ñeán chuøa Thieáu Laâm ñeå thaêm hoûi tin töùc cuûa ñaïi ca cuõng khoâng theå noùi ra cho moïi ngöôøi nghe ñöôïc. Mình ñaõ gaây raéc roái theá naøy, cha meï vaø ñaïi ca bieát ñöôïc theå naøo cuõng raày raø, chi baèng mình cöù laëng thinh laø hôn. “ Vì theá naøng ñaùp:

-Teân hoï toâi khoâng theå cho oâng bieát ñöôïc, chaúng qua toâi thaáy treân nuùi phong caûnh ñeïp ñeõ, neân leân ngaém caûnh ñaáy thoâi. Naøo ngôø chuøa Thieáu Laâm so vôùi noäi vieän hoaøng cung coøn khoù khaên hôn, chaúng laøm gì cuõng ñoøi giöõ binh khí ngöôøi ta laïi. Xin hoûi ñaïi sö, toâi ñaõ böôùc chaân vaøo coång chuøa chöa? Ngaøy tröôùc Ñaït Ma toå sö truyeàn voõ ngheä, chaúng qua cuõng chæ ñeå cho taêng chuùng thaân theå khoûe maïnh, khieán vieäc tu haønh cho tinh tieán, naøo hay danh tieáng caøng to, voõ coâng caøng cao, thì caùi vieäc caäy ñoâng caäy maïnh laïi caøng lôùn. Hay laém, neáu caùc oâng muoán giöõ binh khí cuûa toâi, thì toâi ñeå laïi, tröø phi gieát toâi ñi, chöù vieäc hoâm nay ñöøng töôûng treân giang hoà khoâng ai bieát ñeán. Coâ ta baûn chaát nhanh moàm kheùo mieäng, vieäc naøy laïi khoâng phaûi hoaøn toaøn loãi ôû naøng, chæ moät caâu khieán Voâ Saéc thieàn sö cöùng hoïng khoâng traû lôøi ñöôïc. Quaùch Töông nhìn maët ñaët teân, nghó thaàm:

-Vieäc quaáy phaù naøy chính ta môùi laø ngöôøi sôï loä ra ngoaøi, nhöng xem ra Thieáu Laâm töï coøn ngaïi hôn. Hôn moät chuïc hoøa thöôïng vaây ñaùnh moät coâ gaùi treû tuoåi, nghe coù gì laø hay ho? Nghó theá beøn höù moät tieáng, neùm ñoaûn kieám xuoáng ñaát, quay mình böôùc ñi. Voâ Saéc thieàn sö laïng ngöôøi tieán leân, phaát tay aùo moät caùi ñaõ cuoän ñöôïc thanh kieám, hai tay caàm laáy löôõi kieám, noùi:

-Coâ nöông neáu khoâng neå tình thaày troø chuùng toâi, thanh baûo kieám naøy xin caàm laïi. Laõo naïp cung kính tieãn coâ xuoáng nuùi. Quaùch Töông nghe vaäy cöôøi ñaùp:

-Xem ra laõo hoøa thöôïng thoâng ñaït tình lyù, theá môùi goïi laø phong phaïm cuûa baäc danh gia.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Coâ ta thaáy mình ñöôïc theá neân thuaän moàm khen Voâ Saéc moät caâu, roài thoø tay nhaéc kieám, boãng thaáy giaät mình. Nguyeân lai loøng baøn tay ñoái phöông sinh ra moät haáp löïc, tuy coâ ta ñaõ caàm ñöôïc caùn kieám nhöng khoâng sao naâng leân ñöôïc. Naøng ra söùc vaän kình ba laàn nhöng vaãn khoâng sao laáy ñöôïc ñoaûn kieám, beøn noùi:

-Hay nhæ, oâng ñònh khoe coâng phu chaêng. Ñoät nhieân tay traùi vung ra, nheï nhaøng höôùng vaøo hai huyeät Thieân Ñænh, Cöï Coát ôû beân traùi coå oâng ta phaát tôùi. Voâ Saéc kinh haõi, neù ngöôøi traùnh, khí kình hôi loûng ra neân Quaùch Töông thuaän theá maø laáy ñöôïc ñoaûn kieám. Voâ Saéc noùi:

-Coâng phu Lan Hoa Phaát Huyeät Thuû hay thöïc. Chaúng hay coâ xöng hoâ Ñaøo Hoa ñaûo chuû nhö theá naøo? Quaùch Töông cöôøi ñaùp:

-Ñaøo Hoa ñaûo chuû ö? Toâi goïi oâng ta laø Laõo Ñoâng Taø. Ñaøo Hoa ñaûo chuû Ñoâng Taø Hoaøng Döôïc Sö chính laø oâng ngoaïi cuûa Quaùch Töông, tính tình khaùc ngöôøi, tröôùc nay voán khoâng caâu neä leã pheùp, thöôøng ñuøa coâ chaùu ngoaïi goïi laø Tieåu Ñoâng Taø, Quaùch Töông lieàn goïi laïi oâng ngoaïi laø Laõo Ñoâng Taø, Hoaøng Döôïc Sö khoâng nhöõng khoâng la raày, coøn toû ra hoan hæ. Voâ Saéc luùc thieáu thôøi voán laø luïc laâm, tuy ñaõ nöông thaân cöûa thieàn maáy chuïc naêm tu trì, Phaät hoïc uyeân thaâm, nhöng haøo khí xöa vaãn chöa döùt, neáu khoâng laøm sao keát baïn ñöôïc vôùi Döông Quaù? Thaáy coâ gaùi naøy khoâng chòu khai sö thöøa lai lòch, ñònh thöû moät chuyeán, neân lôùn tieáng noùi:

-Tieåu coâ nöông tieáp ta möôøi chieâu, ñeå xem nhaõn löïc laõo hoøa thöôïng theá naøo, coù noùi ra ñöôïc moân phaùi cuûa coâ chaêng? Quaùch Töông hoûi laïi:

-Neáu nhö möôøi chieâu maø khoâng nhìn ra, thì oâng tính sao? Voâ Saéc thieàn sö lôùn tieáng caû cöôøi:

-Neáu nhö coâ nöông tieáp ñöôïc laõo naïp möôøi chieâu, thì coâ muoán chuyeän gì ta cuõng nghe theo. Quaùch Töông chæ Giaùc Vieãn:

-Toâi cuøng vò ñaïi sö naøy tröôùc ñaây coù duyeän moät laàn gaëp gôõ, neân muoán thay oâng ta caàu chuùt tình. Neáu nhö möôøi chieâu maø oâng khoâng noùi ñöôïc sö phuï toâi laø ai, chæ xin oâng ñaùp lôøi, ñöøng laøm khoù deã vò ñaïi sö naøy nöõa.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Voâ Saéc heát söùc ngaïc nhieân, nghó thaàm Giaùc Vieãn tính tình ngô ngô ngaån ngaån, maáy chuïc naêm qua taïi Taøng Kinh Caùc giöõ saùch, tröôùc nay chöa töøng cuøng ngöôøi ngoaøi giao thieäp, taïi sao laïi quen ñöôïc vôùi coâ gaùi naøy? Beøn noùi:

-Chuùng toâi voán ñaâu coù laøm khoù deã gì y. Taêng chuùng trong chuøa phaïm giôùi luaät, duø ai cuõng vaäy, cuõng phaûi chòu phaït chöù ñaâu phaûi laø laøm khoù deã. Quaùch Töông bóu moâi, cöôøi:

-Höø, noùi qua noùi laïi, oâng cuõng ñeàu neù traùnh caû. Voâ Saéc voã tay moät caùi, noùi:

-Ñöôïc roài, theo lôøi coâ. Neáu nhö laõo naïp thua, seõ thay sö ñeä Giaùc Vieãn gaùnh ba nghìn moät traêm linh taùm gaùnh nöôùc. Coâ nöông löu yù, ta xuaát chieâu ñaây. Khi ñang noùi chuyeän, Quaùch Töông ñaõ thaàm tính trong loøng:

-Laõo hoøa thöôïng naøy khí ngöng thaàn tónh, voõ coâng cao cöôøng, neáøu nhö ñeå oâng ta xuaát chieâu, ta aét phaûi heát söùc choáng ñôõ, khoâng theå naøo khoâng loä voõ coâng cuûa cha meï mình ra. Chi baèng ta chieám tieân cô, ñaùnh ra möôøi chieâu lieàn. Nghe oâng ta vöøa noùi hai caâu “Coâ nöông löu yù, ta xuaát chieâu ñaây” neân khoâng ñôïi oâng ta ra quyeàn cöôùc, nghe veøo moät tieáng ñoaûn kieám ñaõ nhaém thaúng vaøo ngöïc ñaâm tôùi, söû duïng moät chieâu trong Laïc Anh kieám phaùp cuûa ñaûo Ñaøo Hoa, teân laø Vaïn Töû Thieân Hoàng, muõi kieám ñaâm ra lieân tieáp rung ñoäng, ñeå cho ñoái thuû khoâng bieát coâng vaøo choã naøo. Voâ Saéc bieát laø lôïi haïi, khoâng daùm traû mieáng, neân chæ nghieâng mình traùnh ra. Quaùch Töông laïi keâu: “Chieâu thöù hai naøy”, ñoaûn kieám quay laïi, töø döôùi ñaâm leân treân, chính laø moät chieâu trong kieám phaùp phaùi Toaøn Chaân teân laø Thieân Thaàn Ñaûo Huyeàn. Voâ Saéc noùi:

-Hay laém, ñoù laø Toaøn Chaân kieám phaùp. Quaùch Töông noùi:

-Chöa haún theá ñaâu! Ñoaûn kieám vöøa ñaâm vaøo khoaûng khoâng, thaáy Voâ Saéc phaûn thuû vi coâng, ñöa tay ra toan naém laáy coå tay mình, trong loøng hôi sôï:

-Laõo hoøa thöôïng quaû nhieân gioûi thöïc, trong khi kieám chieâu hung hieåm nhö theá, vaäy maø daùm ñöa tay khoâng ra coâng kích. Vöøa thaáy baøn tay oâng ta ñeán tröôùc maët, ñoaûn kieám voäi vaøng vung leân maáy voøng, söû duïng chieâu Aùc Caåu Lan Loä thuoäc chöõ Phong trong Ñaû Caåu Boång Phaùp. Coâ ta töø nhoû vaãn thöôøng giao haûo vôùi bang chuû tieàn nhieäm Caùi Bang laø Loã Höõu Cöôùc, cuøng nhau uoáng röôïu ñaùnh ñoá, coù khi coøn cuøng y tæ thí voõ ngheä. Tuy Caùi

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Bang coù qui cuû, Ñaû Caåu Boång Phaùp laø thaàn kyõ traán bang, khoâng phaûi bang chuû khoâng ñöôïc truyeàn thuï, nhöng khi Loã Höõu Cöôùc söû duïng, Quaùch Töông cuõng hoïc loùm ñöôïc moät chieâu nöûa thöùc. Huoáng gì meï naøng Hoaøng Dung laø bang chuû tieàn nhieäm, bang chuû hieän taïi Gia Luaät Teà laø anh reå naøng, moân Ñaû Caåu Boång Phaùp naøy naøng xem khoâng bieát bao nhieâu laàn. Tuy khoâng roõ quyeát khieáu beân trong nhöng cöù nhaùi theo caùch thöùc ñaùnh ra, cuõng laøm cho ngöôøi ta kinh haõi. Ngoùn tay Voâ Saéc vöøa saép chaïm ñeán coå tay naøng, boãng thaáy baïch quang laáp loaùng, theá kieám ñaâm tôùi heát söùc thaàn dieäu, naêm ngoùn tay suyùt bò chaët ñöùt, nhöng vì oâng ta voõ coâng traùc tuyeät, bieán chieâu thaät nhanh, trong luùc nguy caáp nhaûy luøi veà sau hai böôùc, nhöng nghe soeït soeït, oáng tay aùo beân traùi ñaõ bò ñoaûn kieám caét raùch moät ñöôøng daøi. Voâ Saéc thieàn sö nhìn choã aùo raùch maø maët maøy bieán saéc, löng toaùt moà hoâi laïnh. Quaùch Töông raát laáy laøm ñaéc yù, cöôøi hoûi:

-Caùi ñoù laø kieám phaùp gì theá? Thöïc ra trong thieân haï khoâng coù loaïi kieám phaùp ñoù, voán naøng chæ hoïc leùn ñöôïc moät theá Ñaû Caåu Boång Phaùp, duøng laãn vaøo trong, nhöng Ñaû Caåu Boång Phaùp quaù ö aùo dieäu, tuy naøng duøng chaúng ñi ñeán ñaâu, nhöng cuõng laøm cho moät vò cao taêng Thieáu Laâm danh tieáng laãy löøng heát söùc nghi hoaëc, khoâng bieát phaûi ñoái ñaùp theá naøo cho phaûi. Quaùch Töông nghó thaàm:

-Ta chæ caàn söû duïng vaøi chieâu Ñaû Caåu Boång Phaùp laø theå naøo cuõng ñaùnh baïi ñöôïc laõo hoøa thöôïng naøy, tieác raèng ngoaøi theá naøy ra, ta khoâng bieát theâm thöùc naøo nöõa. Khoâng ñôïi cho Voâ Saéc nghæ meät, ñoaûn kieám laïi vung leân nheï nhaøng ñaâm tôùi, tö thaùi phieâu phieâu nhö tieân, muõi kieám nhaém haï baøn ñoái phöông ñieåm lieân tieáp maáy nhaùt, chính laø moät theá hoïc trong Ngoïc Nöõ kieám phaùp cuûa Tieåu Long Nöõ teân laø Tieåu Vieân Ngheä Cuùc (troàng cuùc trong vöôøn nhoû). Ngoïc Nöõ kieám phaùp voán do nöõ hieäp Laâm Trieâu Anh saùng taùc, khoâng nhöõng kieám chieâu laêng leä maø tö theá laïi thoaùt tuïc, phong nhaõ, chuùng taêng chöa nhìn thaáy bao giôø, khieán vöøa kinh haõi laïi vöøa vui möøng. Ñaït Ma kieám phaùp, La Haùn kieám phaùp cuûa chuøa Thieáu Laâm ñeàu theo ñöôøng cöông maõnh, coøn Ngoïc Nöõ kieám phaùp ñaõ raát ít xuaát hieän treân giang hoà, baûn chaát so vôùi kieám phaùp cuûa Thieáu Laâm hoaøn toaøn töông phaûn. Thöïc ra neáu cöù kieám phaùp maø luaän, vò taát ñaõ thaéng ñöôïc caùc loä kieám thuaät Thieáu Laâm, chæ vì thoaït nhìn, troâng heát söùc ñeïp maét, chaúng khaùc gì trong kinh Phaät vieát laø: dung nghi uyeån mò, trang nghieâm hoøa nhaõ, ñoan chính khaû hæ, quan giaû voâ

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

yeám (hình dung eûo laû, trang nghieâm hoøa nhaõ, ñoan chính caøng nhìn caøng vui, xem khoâng bieát chaùn). Voâ Saéc thieàn sö thaáy kieám thuaät vöøa tinh dieäu, vöøa myõ leä cuõng muoán xem theâm thöùc khaùc, neân neù mình traùnh ra, chôø naøng ñaùnh theâm. Boãng Quaùch Töông ñoåi kieám chieâu, chaïy qua ñoâng laïi nhaûy sang taây, lieân tieáp ñaâm ra maáy nhaùt. Tröông Quaân Baûo ñöùng beân nhìn maø xuaát thaàn, boãng keâu “OÀ” moät tieáng. Nguyeân lai chieâu Quaùch Töông vöøa söû duïng laø chieâu Töù Thoâng Baùt Ñaït, ba naên tröôùc treân ñænh nuùi Hoa Sôn, Döông Quaù ñaõ daïy cho Tröông Quaân Baûo, Quaùch Töông ñöùng ôû beân caïnh xem, nay ñem ra söû duïng. Theá nhöng luùc ñoù Döông Quaù daïy Tröông Quaân Baûo laø chöôûng phaùp, baây giôø Quaùch Töông laïi bieán thaønh kieám phaùp, tuy uy löïc keùm ñi maáy phaàn, nhöng cuõng raát tinh kyø, khieán Voâ Saéc trong loøng phaûi thaàm kinh haõi. Tính ra, Quaùch Töông ñaõ söû duïng naêm chieâu nhöng Voâ Saéc chöa nhìn ra chuùt ñaàu moái naøo. Khi coøn treû, oâng ta tung hoaønh giang hoà, lòch duyeät nhieàu, möôøi maáy naêm qua giöõ chöùc thuû toïa La Haùn ñöôøng, laïi caøng gia taâm nghieân cöùu caùc nhaø, caùc phaùi, so saùnh voõ coâng cuûa chuøa vôùi beân ngoaøi, laáy tröôøng boå ñoaûn, söûa laïi nhöõng choã coøn khieám khuyeát. Thaønh ra oâng ta raát töï tin, nghó raèng duø cao nhaân phöông naøo, chæ caàn vaøi chieâu laø coù theå nhìn ra lai lòch. Oâng ta öôùc ñònh vôùi Quaùch Töông möôøi chieâu, laø ñaõ tính giaø laém roài. Naøo ngôø cha meï, thaày baïn cuûa Quaùch Töông ñeàu laø ñeä nhaát löu cao thuû ñöông thôøi, chæ caàn söû duïng voõ coâng moãi ngöôøi moät chieâu, choã naøy moät chuùt, choã kia moät chuùt ñaõ khieán cho Voâ Saéc hoa caû maét, roái caû trí, coøn noùi gì ñeán chuyeän noùi r a moân phaùi. Khi taùm thöùc, boán ñöôøng kieám cuûa chieâu Töù Thoâng Baùt Ñaït vöøa chaám döùt, Voâ Saéc nghó thaàm:

-Neáu nhö ta cöù ñeå cho coâ ta xuaát chieâu, chæ e raèng quaùi chieâu seõ lieân mieân baát tuyeät, noùi chi möôøi chieâu, ñeán moät traêm chieâu chaéc gì ñaõ tìm ra manh moái. Chæ coù caùch laø ta taán coâng maõnh lieät, coâ ta khoâng theå khoâng giôû voõ coâng baûn moân ra choáng ñôõ. Laäp töùc chuyeån thaân qua beân traùi, tung ra moät chieâu Song Quaùn Thuû, hoå khaåu hai naém tay chaàu vaøo nhau, veõ thaønh moät hình voøng, ñaùnh thaúng vaøo. Quaùch Töông thaáy kình löïc cuûa oâng ta raát maïnh, khoâng daùm choáng ñôõ, uoán mình moät caùi ñaõ theo khoaûng troáng giöõa hai caùnh tay ñoái phöông maø loït ra ngoaøi. Tröôùc ñaây coâ ñaõ töøng thaáy Anh Coâ ñaáu vôùi Döông Quaù taïi Haéc Long Ñaøm, theá yeáu khoâng choáng noåi maïnh neân ñaõ söû duïng Neâ Thu Coâng (coâng phu con traïch ôû trong buøn) ñeå

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

thoaùt thaân, nay cuõng theo nhö theá. Tuy thaân phaùp vaø coâng phu cuûa coâ khoâng baèng Anh Coâ, nhöng Voâ Saéc thieàn sö voán khoâng ñònh taâm duøng saùt thuû, neân ñeå cho Quaùch Töông nheï nhaøng thoaùt ra. Voâ Saéc caát tieáng khen:

-Thaân phaùp hay laém, tieáp thöû moät chieâu nöõa xem naøo! Taû chöôûng xoøe ra, cuøi choû thu vaøo ngöïc, hoå khaåu höôùng leân trôøi, chính laø theá Hoaøng Oanh Laïc Giaù trong Thieáu Laâm quyeàn. Oâng laø voõ hoïc ñaïi sö cuûa chuøa Thieáu Laâm, thaân phaän hai beân baát ñoàng, tuy sôû hoïc baùc taïp hôn Quaùch Töông nhieàu, nhöng moãi chieâu, moãi thöùc söû duïng ñeàu thuaàn chính voõ coâng baûn moân. Thieáu Laâm quyeàn raát roäng lôùn, thoaït xem bình thöôøng khoâng coù gì laï nhöng luyeän ñeán choã tinh thaâm, uy löïc thaät khoâng bieát ñeán chöøng naøo. Baøn tay traùi cuûa oâng vöøa xoøe ra, Quaùch Töông ñaõ thaáy thöôïng baùn thaân bò loït vaøo trong chöôûng löïc, voäi vaøng xoay kieám laïi, duøng caùn kieám thay ngoùn tay, söû duïng moät chieâu Nhaát Döông Chæ hoïc loûm ñöôïc cuûa Voõ Tu Vaên, duøng kình ñieåm ba huyeät Uyeån Coát, Döông Coác, Döôõng Laõo treân coå tay Voâ Saéc. Thöïc ra coâng phu ñieåm huyeät Nhaát Döông Chæ naøng chæ hoïc ñöôïc chuùt voû beân ngoaøi, raát laø thoâ thieån. Theá nhöng moät chæ ñieåm ba huyeät chính laø tinh yeáu cuûa coâng phu naøy. Tröôùc ñaây Nhaát Döông Chæ cuûa Nhaát Ñaêng ñaïi sö vang danh thieân haï, Voâ Saéc thieàn sö dó nhieân phaûi bieát. Khi Quaùch Töông vöøa xuaát chieâu, oâng kinh haõi, voäi vaøng ruït tay veà. Kyø thöïc, neáu nhö Voâ Saéc cöù ñeå yeân cho Quaùch Töông ñieåm ba huyeät ñaïo, seõ thaáy ngay laø Nhaát Döông Chæ cuûa naøng laø giaû, nhöng trong luùc hai beân toaøn löïc töông ñaáu, oâng ñaâu daùm ñem danh tieáng caû ñôøi mình ra thöû. Quaùch Töông ñaéc yù cöôøi:

-Ñaïi hoøa thöôïng cuõng bieát laø lôïi haïi nhæ? Voâ Saéc chæ höø moät tieáng, ñaùnh ra chieâu Ñôn Phuïng Trieàu Döông. Chieâu naøy hai tay môû roäng, giô töø cao ñaùnh xuoáng, kình löïc aøo aøo traøn tôùi. Thanh ñoaûn kieám trong tay Quaùch Töông caàm khoâng noåi tuoät khoûi tay rôi xuoáng ñaát. Naøng bieát laø ñoái phöông khoâng nôõ ra tay haï saùt thuû, neân khoâng kinh hoaûng, song chöôûng ñan cheùo vaøo nhau, döôøng nhö coù döôøng nhö khoâng, chính laø loä thöù naêm möôi boán coù teân Dieäu Thuû Khoâng Khoâng, trong baûy möôi hai ñöôøng Khoâng Minh Quyeàn, kieät taùc ñaéc yù cuûa Laõo Ngoan Ñoàng Chu Baù Thoâng. Ñöôøng quyeàn naøy do Chu Baù Thoâng töï saùng taùc, chöa löu truyeàn trong giang hoà, neân tuy Voâ Saéc kieán thöùc uyeân baùc nhöng cuõng khoâng bieát ñeán. Oâng lieàn veõ song chöôûng thaønh hình voøng cung, ñaùnh ra chieâu Thieân Hoa Thaát Tinh, nhanh nhö ñieän

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

ñaõ traøn tôùi bao phuû chöôûng löïc cuûa Quaùch Töông. Neáu Quaùch Töông khoâng duøng noäi löïc choáng ñôõ, tay seõ bò beû quaët veà sau, gaõy thaønh hai ñoaïn. Thieân Hoa Thaát Tinh laø moät chieâu cô baûn trong coâng phu Thieáu Laâm, troâng töôûng chaäm nhöng thaät laø nhanh, töôûng nheï nhöng thaät laø naëng. Chieâu naøy tuy laø tö thöùc trong Saám Thieáu Laâm nhöng yù kình noäi löïc laïi töø tinh yeáu trong Thaàn Hoa Thieáu Laâm maø ra. Quaùch Töông thuû chöôûng bò khoáng cheá, nghó thaàm:

-Khoâng leõ oâng daùm ñaùnh gaõy xöông tay ta ö? Thuaän theá giô tay leân, duøng chieâu Thieát Boà Phieán Thuû, laáy chöôûng ñoái chöôûng phaûn kích laïi. Chieâu naøy naøng hoïc cuûa vôï Voõ Tu Vaên laø Hoaøn Nhan Bình, voán do Thieát Chöôûng Thuûy Thöôïng Phieâu Cöøu Thieân Nhaän truyeàn laïi. Thieát Chöôûng Coâng laø voõ coâng cöông maõnh haïng nhaát trong moïi moân phaùi, Voâ Saéc thieàn sö chuyeân nghieân cöùu chöôûng phaùp, leõ naøo khoâng bieát. Vöøa thaáy coâ gaùi söû duïng chöôûng phaùp cuûa Thieát Chöôûng Bang, oâng giaät naûy mình, voäi vaøng thu chöôûng laïi, moät laø khoâng muoán coâ ta bò thöông, hai laø ñoái vôùi Thieát Chöôûng Coâng cuõng coù ba phaàn e ngaïi. Oâng ta laø ngöôøi trung haäu, thaáy Quaùch Töông moãi chieâu moãi thöùc ñeàu ñaâu ra ñaáy, khoâng nghó raèng moät coâ gaùi môùi hai möôi tuoåi ñaàu khoâng theå naøo hoïc ñöôïc nhieàu nhö theá, neân nhaûy luøi laïi nöûa tröôïng. Quaùch Töông thaûn nhieân mæm cöôøi:

-Ra chieâu thöù möôøi ñaây, oâng xem toâi ôû moân phaùi naøo? Tay traùi giô leân, thaân hình hôi choàm tôùi, tay phaûi luoàn vaøo toan choäp laày caèm cuûa Voâ Saéc. Voâ Saéc cuøng chuùng taêng khoâng nhòn ñöôïc phaûi ngaïc nhieân keâu oà moät tieáng. Chieâu ñoù coù teân laø Khoå Haûi Hoài Ñaàu, chính laø moät chieâu trong La Haùn Quyeàn cuûa phaùi Thieáu Laâm chính toâng, moân phaùi khaùc khoâng coù ñöôïc. Duïng yù cuûa chieâu naøy laø tay traùi aán ñaàu ñoái phöông, tay phaûi ñôõ laáy caèm, vaën moät caùi, naëng aét gaõy coå, nheï cuõng traät khôùp, laø moät chieâu saùt thuû raát lôïi haïi. Voâ Saéc thieàn sö thaáy coâ ta giôû moät chieâu trong La Haùn Quyeàn, thaät chaúng khaùc naøo muùa buùa tröôùc cöûa Loã Ban, ñem Hieáu Kinh ñoïc cho Khoång Töû nghe, nghó vöøa böïc mình,vöøa töùc cöôøi. Pho quyeàn phaùp naøy oâng ñaõ thaønh thuïc töø maáy chuïc naêm tröôùc, luyeän ñaõ ñeán möùc khoâng coøn phaûi suy nghó, ra chieâu laø ra, duø coù ñang naèm nguû cuõng coù theå giaûi ñöôïc chieâu naøy. Oâng nghieâng ngöôøi böôùc qua moät beân, tay traùi ñaët ngang maët Quaùch Töông, vöôn moät caùi ñaõ naém ñöôïc vai phaûi, tay traùi nhanh nhö chôùp luoàn ra sau coå. Chieâu naøy teân laø Hieäp Sôn Sieâu Haûi, laø chieâu ñeå giaûi theá Khoå Haûi Hoài Ñaàu coù moät khoâng hai, hai tay vöøa ra laø ñaõ naâng ngang ñòch nhaân leân khoûi maët ñaát. Ñuùng ra thì Quaùch

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Töông coù theå theo ñoù maø söû duïng theá Baøn Tröûu, naém ngöôïc laïi cuøi choû ñoái phöông ñeå thoaùt thaân, laïi coøn coù theå cheá ngöï ñòch ñöôïc nöõa, nhöng Voâ Saéc thieàn sö phaûn coâng quaù nhanh, chæ trong chôùp maét, ñaõ nhaác boång naøng leân. Quaùch Töông hai chaân rôøi khoûi maët ñaát, coøn thi trieån coâng phu naøo ñöôïc, dó nhieân thua roài. Voâ Saéc thieàn sö thuaän tay cheá ngöï Quaùch Töông nhöng boãng giaät mình:

-Chao oâi! Ta chæ mong thuû thaéng, nhöng khoâng nghó ñeán vieäc tìm ra sö thöøa moân phaùi cuûa coâ ta. Trong möôøi chieâu, coâ ta söû duïng möôøi moân quyeàn phaùp khaùc nhau, bieát goïi laø moân phaùi naøo? Khoâng theå noùi coâ ta thuoäc phaùi Thieáu Laâm. Quaùch Töông ra söùc giaõy duïa, la loái:

-Thaû toâi ra! Chæ nghe moät tieáng caïch, töø trong ngöôøi coâ moät vaät gì rôi ra. Quaùch Töông laïi keâu tieáp:

-Laõo hoøa thöôïng, coù buoâng toâi ra khoâng naøo? Voâ Saéc thieàn sö coi chuùng sinh bình ñaúng, khoâng noùi gì nam nöõ khoâng phaân bieät, maø caû ñeán ngöïa boø heo choù, oâng cuõng coi nhö nhau, cöôøi ñaùp:

-Tuoåi taùc laõo naïp ñaùng oâng noäi cuûa coâ roài coøn ngaïi gì nöõa? Noùi roài hai tay nheï nhaøng haát ra, neùm Quaùch Töông ra ngoaøi hai tröôïng. Phen naøy ñoäng thuû, tuy Quaùch Töông bò khoáng cheá nhöng trong möôøi chieâu Voâ Saéc cuõng khoâng nhaän ra ñöôïc coâ ta thuoäc moân phaùi naøo, ñang toan môû lôøi nhaän thua, vöøa cuùi ñaàu, boãng thaáy döôùi ñaát caùi gì ñen sì, nhìn kyõ hoùa ra hai pho töôïng la haùn baèng saét. Quaùch Töông vöøa ñaët chaân chaám ñaát, hoûi lieàn:

-Laõo hoøa thöôïng, oâng coù nhaän thua chöa? Voâ Saéc ngöûng ñaàu leân, maët maøy töôi tænh, cöôøi ñaùp:

-Taïi sao ta laïi thua? Ta bieát leänh toân laø ñaïi hieäp Quaùch Tónh, leänh ñöôøng laø nöõ hieäp Hoaøng Dung. Ñaøo Hoa ñaûo Hoaøng ñaûo chuû laø oâng ngoaïi cuûa coâ. Phöông danh Quaùch nhò tieåu thö, chæ coù moät chöõ Töông laáy töø hai chöõ Töông Döông. Leänh toân hoïc töø Giang Nam thaát quaùi, Ñaøo Hoa ñaûo chuû, Cöûu Chæ thaàn caùi, vaø phaùi Toaøn Chaân. Quaùch nhò tieåu thö gia hoïc uyeân nguyeân, thaân thuû quaû nhieân khoâng gioáng ngöôøi thöôøng. Oâng noùi moät hoài khieán Quaùch Töông ñöù ngöôøi, trôïn troøn ñoâi maét, moät hoài laâu khoâng noùi ñöôïc caâu naøo, nghó thaàm:

-Laõo hoøa thöôïng naøy quaû nhieân taø moân, ta ñaùnh möôøi chieâu lung tung nhö theá maø oâng ta vaãn nhaän ra ñöôïc.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Voâ Saéc thieàn sö thaáy coâ ta ngô ngaån, cöôøi hì hì nhaët ñoâi la haùn baèng saét leân, noùi:

-Quaùch nhò coâ nöông, laõo hoøa thöôïng khoâng löøa coâ beù con ñaâu. Ta nhaän ra coâ laø ôû ñoâi la haùn naøy. Döông ñaïi hieäp vaãn maïnh khoûe chöù, laâu nay coâ coù gaëp oâng ta khoâng? Quaùch Töông söïng ngöôøi, nhöng hieåu ra ngay, noùi lieàn:

-AØ, thì ra oâng chính laø Voâ Saéc thieàn sö, ñoâi la haùn saét naøy chính oâng göûi taëng cho toâi laøm quaø sinh nhaät, neân ñaõ nhaän ra. Oâng coù gaëp ñaïi ca cuûa toâi vaø Long tæ tæ khoâng? Toâi ñi leân ñaây chính laø mong gaëp ñöôïc oâng ñeå hoûi thaêm tin töùc hai ngöôøi. Oâi, oâng khoâng hieåu ra, toâi noùi ñaïi ca ca vaø Long tæ tæ laø noùi ñeán vôï choàng ñaïi hieäp Döông Quaù ñoù. Voâ Saéc noùi:

-Maáy naêm tröôùc, Döông ñaïi hieäp coù gheù teä töï chuyeän troø ít ngaøy, cuøng laõo hoøa thöôïng raát töông ñaéc. Veà sau nghe tin oâng ta khaùng ñòch taïi thaønh Töông Döông, laõo naïp vaâng leänh Döông ñaïi hieäp, laäp ñöôïc chuùt coâng lao nho nhoû. Khoâng hieåu luùc naøy oâng ta ôû ñaâu? Caû hai ngöôøi ñeàu hoûi tin töùc Döông Quaù, oâng hoûi moät caâu, toâi hoûi moät caâu, chaúng ai traû lôøi caâu hoûi cuûa ngöôøi kia. Quaùch Töông thaãn thôø moät hoài, roài noùi:

-Oâng cuõng chaúng bieát ñaïi ca toâi ôû ñaâu ö? Vaäy thì ai bieát ñöôïc baây giôø? Naøng ñònh thaàn laïi noùi tieáp:

-Oâng laø baïn thaân cuûa ñaïi ca toâi, thaûo naøo voõ coâng cao minh nhö vaäy. OÀ, toâi chöa caùm ôn oâng ñaõ göûi quaø sinh nhaät, hoâm nay xin caûm taï vaäy. Voâ Saéc cöôøi ñaùp:

- Boïn mình thaät ñuùng laø khoâng ñaùnh nhau thì khoâng bieát laø ngöôøi quen. Khi naøo coâ gaëp Döông ñaïi hieäp, ñöøng coù maùch laø laõo hoøa thöôïng caäy lôùn hieáp beù. Quaùch Töông laëng nhìn ngoïn nuùi ôû xa xa, laåm baåm moät mình:

-Khoâng bieát ñeán bao giôø môùi gaëp laïi ñöôïc anh ta! Hoài Quaùch Töông sinh nhaät möôøi saùu tuoåi, Döông Quaù naûy ra moät yù töôûng ngoä nghónh, môøi heát thaûy ñoàng ñaïo giang hoà tuï taäp taïi Töông Döông ñeå chuùc möøng. Khi ñoù voâ soá voõ laâm cao thuû trong caû haéc ñaïo laãn baïch ñaïo, neå maët Döông Quaù neân ñeán chuùc thoï. Ngöôøi naøo baän quaù khoâng ñi ñöôïc thì cuõng phaùi ngöôøi ñem quaø quí giaù ñeán bieáu. Voâ Saéc thieàn sö sai ngöôøi mang ñeán moät ñoâi la haùn ñuùc baèng saét raát tinh xaûo. Ñoâi la haùn naøy trong buïng coù maùy, leân daây coùt laø coù theå ñaáu vôùi nhau moät baøi Thieáu Laâm La Haùn quyeàn. Hôn moät traêm naêm tröôùc, moäït dò taêng trong chuøa ñaõ hao phí khoâng bieát bao nhieâu taâm huyeát môùi cheá taïo ñöôïc, thöïc kheùo leùo khoâng gì saùnh

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

baèng. Quaùch Töông thích laém, luùc naøo cuõng mang theo trong ngöôøi, khoâng ngôø hoâm nay töø trong boïc rôi ra, khieán cho Voâ Saéc thieàn sö nhaän ra thaân phaän. Chieâu quyeàn phaùp Thieáu Laâm sau cuøng naøng söû duïng chính laø hoïc töø ñoâi la haùn naøy. Voâ Saéc cöôøi noùi:

-Tuaân theo qui cuû cuûa teä töï töø tröôùc tôùi nay, khoâng daùm môøi Quaùch nhò coâ nöông vaøo chuøa vaõn caûnh, xin môû löôïng bao dung. Quaùch Töông ñieàm nhieân ñaùp:

-Khoâng sao caû, ñieàu toâi muoán hoûi oâng, thì cuõng ñaõ hoûi roài. Voâ Saéc laïi chæ Giaùc Vieãn:

-Coøn chuyeän Giaùc Vieãn sö ñeä ñaây, töø töø ta seõ giaûi thích cho coâ nöông nghe. Thoâi theá naøy, ñeå laõo hoøa thöôïng tieãn coâ xuoáng nuùi, mình tìm moät quaùn aên, ñeå laõo ñöùng môøi coâ uoáng moät böõa röôïu, coâ nghó theá naøo? Voâ Saéc thieàn sö taïi chuøa Thieáu Laâm ñòa vò heát söùc cao, vaäy maø ñoái vôùi moät coâ gaùi nhoû laïi heát söùc toân kính, ñaõ thaân tieãn naøng xuoáng nuùi, laïi coøn ñöùng môøi aên, neân chuùng taêng nghe vaäy ñeàu laáy laøm laï. Quaùch Töông noùi:

-Ñaïi sö khoâng vieäc gì phaûi khaùch saùo theá. Tieåu nöõ ra tay khoâng bieát naëng nheï, khieán ñaéc toäi cuøng maáy vò hoøa thöôïng, khoâng baét toäi laø may. Nay xin töø bieät, mong coù dòp seõ gaëp laïi. Noùi xong cuùi mình thi leã, roài quay xuoáng nuùi. Voâ Saéc cöôøi:

-Coâ khoâng muoán toâi ñöa tieãn, nhöng toâi laïi muoán. Sinh nhaät coâ nöông naêm tröôùc, laõo hoøa thöôïng vaâng leänh Döông ñaïi hieäp ñi ñoát löông thaûo cuûa quaân Moâng Coå taïi Nam Döông, sau khi löûa chaùy, veà chuøa ngay, khoâng ñeán Töông Döông chuùc möøng ñöôïc, trong loøng vaãn thaáy chöa an. Hoâm nay coù dòp quang laâm teä töï, neáu khoâng cung kính tieãn ñöa ba möôi daëm, thì coøn laø gì ñaïo tieáp ñaõi quí khaùch? Quaùch Töông thaáy oâng ta thaønh yù, laïi thaáy ngoân ngöõ haøo saûng, neân cuõng muoán cuøng oâng ta keát baïn vong nieân, neân chæ mæm cöôøi, noùi:

-Theá thì ñi vaäy! Hai ngöôøi song haønh cuøng xuoáng nuùi, ñi qua moät toøa nhaø tranh, boãng nghe ñaèng sau coù tieáng chaân ngöôøi voïng ñeán. Quay laïi, chæ thaáy Tröông Quaân Baûo ñi laúng laëng ôû ñaèng xa, khoâng daùm tôùi gaàn. Quaùch Töông cöôøi:

-Tröông huynh ñeä, caäu cuõng tieãn khaùch xuoáng nuùi ñaáy ö? Tröông Quaân Baûo ñoû maët, chæ ñaùp cuït luûn:

-Vaâng!

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Vöøa luùc aáy, töø cöûa tröôùc moät taêng nhaân raûo böôùc chaïy xuoáng. Y xem ra thi trieån toaøn löïc khinh coâng neân troâng raát gaáp ruùt. Voâ Saéc hôi nhíu maøy, noùi:

-Laøm gì maø hoát hoaûng quaù vaäy? Nhaø sö ñoù chaïy ñeán tröôùc maët Voâ Saéc, cuùi chaøo xong nghieâng ngöôøi noùi nhoû maáy caâu. Voâ Saéc bieán saéc, noùi lôùn:

-Coù chuyeän nhö vaäy sao? Taêng nhaân noùi:

-Phöông tröôïng môøi thuû toïa veà chuøa thöông nghò. Quaùch Töông thaáy veû maët Voâ Saéc xem chöøng khoù xöû, bieát laø trong chuøa aét coù chuyeän khaån caáp, neân noùi:

-Laõo thieàn sö, chuyeän giao thieäp baïn beø, coát laø ôû loøng, chöù nhöõng leà thoùi phaøm tuïc coù ñaùng gì! Oâng coù chuyeän xin cöù veà. Sau naøy coù dòp gaëp laïi, coù duyeân giaûi caáu, mình laïi uoáng röôïu, luaän voõ, coù gì maø khoâng ñöôïc? Voâ Saéc möøng noùi:

-Thaûo naøo Döông ñaïi hieäp coi troïng coâ nhö theá, coâ quaû laø baäc nhaân trung anh tuaán, nöõ trung tröôïng phu, laõo hoøa thöôïng muoán ñöôïc cuøng coâ keát laøm baïn. Quaùch Töông mæm cöôøi:

-Oâng laø baïn cuûa ñaïi ca toâi, thì cuõng laø baïn cuûa toâi roài. Theá roài hai ngöôøi thi leã töø bieät. Voâ Saéc quay trôû veà chuøa. Quaùch Töông ñi theo con ñöôøng nhoû ñi xuoáng nuùi, Tröông Quaân Baûo leõo ñeõo ñi sau, caùch chöøng naêm saùu böôùc, khoâng daùm ñi ngang haøng. Quaùch Töông hoûi:

-Tröông huynh ñeä, vì côù gì maø boïn hoï laïi hieáp ñaùp sö phuï cuûa caäu theá? Sö phuï caäu noäi coâng tinh thaâm, sao laïi sôï hoï? Tröông Quaân Baûo tieán leân hai böôùc ñaùp:

-Trong chuøa giôùi luaät tinh nghieâm, ai ai trong taêng chuùng neáu nhö phaïm toäi ñeàu bò phaït caû, chöù ñaâu phaûi coá yù hieáøp ñaùp sö phuï ñaâu. Quaùch Töông laáy laøm laï, hoûi laïi:

-Sö phuï caäu laø ngöôøi chính nhaân quaân töû, trong thieân haï ñaâu coù maáy ai toát nhö oâng aáy, maø laïi phaïm toäi gì? Chaéc laø oâng aáy chòu phaït giuøm ngöôøi khaùc, neáu khoâng, chaéc laø bò phaït laàm roài? Tröông Quaân Baûo thôû daøi:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

-Nguyeân uûy chuyeän naøy coâ nöông cuõng ñaõ bieát roài, chính laø vì boä Laêng Gia 1 ø kinh. Quaùch Töông noùi:

-AØ, coù phaûi laø cuoán kinh maø hai gaõ Tieâu Töông Töû vaø Doaõn Khaéc Taây aên troäm ñoù khoâng? Tröông Quaân Baûo noùi:

-Chính ñoù. Hoâm ñoù treân ñænh Hoa Sôn, tieåu nhaân ñöôïc ñaïi hieäp Döông Quaù chæ ñieåm, töï tay khaùm toaøn thaân hai gaõ ñoù, nhöng khi xuoáng nuùi roài, khoâng coøn thaáy tung tích gì cuûa hoï caû. Thaày troø chuùng toâi khoâng coøn bieát gì hôn, chæ coøn veà chuøa baåm baùo phöông tröôïng. Boä Laêng Giaø kinh laø do chính tay toå sö Ñaït Ma vieát ra, thuû toïa giôùi luaät ñöôøng traùch sö phuï toâi giöõ kinh khoâng caån thaän, ñaõ laøm maát baûo vaät voâ giaù ñoù, neân phaït thaät naëng, aâu cuõng laø chuyeän phaûi thoâi. Quaùch Töông thôû daøi moät tieáng:

-Vieäc xöû toäi saùm hoái nhö theá, sao laïi phaûi ñöôïc. Tuy naøng chæ lôùn hôn Tröông Quaân Baûo vaøi tuoåi nhöng ñaõ töï coi nhö ñaøn chò, neân hoûi theâm:

-Neáu chæ nhö theá, taïi sao laïi khoâng cho sö phuï caäu khoâng ñöôïc noùi naêng gì? Tröông Quaân Baûo noùi:

-Ñoù laø giôùi luaät truyeàn töø ñôøi naøy sang ñôøi khaùc cuûa chuøa, heã gaùnh nöôùc, khoâng ñöôïc noùi chuyeän. Toâi nghe caùc vò laõo thieàn sö trong chuøa noùi la ø, tuy laø bò phaït, nhöng thöïc ra ñoái vôùi ngöôøi coù toäi raát toát. Neáu nhö khoâng noùi chuyeän, vieäc tu taäp caøng mau tinh tieán, coøn treân vai gaùnh nöôùc, laøm cho theå phaùch cöôøng traùng. Quaùch Töông cöôøi:

-Neáu noùi nhö theá, sö phuï caäu khoâng phaûi chòu phaït, maø laïi laø ñang luyeän coâng, coøn toâi thì ñuùng laø nhieàu chuyeän. Tröông Quaân Baûo voäi noùi:

Loøng toát cuûa coâ nöông, thaày toâi vaø toâi möôøi phaàn caûm kích, vónh vieãn khoâng daùm queân. Quaùch Töông thôû nheï moät hôi, nghó thaàm:

-Vaäy maø ngöôøi ñôøi ñaõ queân haún ta roài. Boãng nghe thaáy trong röøng coù tieáng löøa keâu, chính laø con löøa ñen ñang aên coû. Quaùch Töông noùi:

1 Nguyeân tieáng Phaïn Lanka laø teân ñaûo Tích Lan (Sri Lanka), cuõng laø teân moät ngoïn nuùi ôû ñaây. Tích Lan laø nôi maø kinh ñieån nhaø Phaät ñöôïc vieát treân laù caây ñaàu tieân. Kinh Laêng Giaø töùc laø Lankavatara sutra.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

-Tröông huynh ñeä, caäu khoâng caàn phaûi tieãn toâi xa hôn nöõa.

Naøng chu mieäng huyùt moät tieáng, goïi con löøa laïi gaàn. Tröông Quaân Baûo vaãn coøn löu luyeán chöa muoán rôøi, nhöng cuõng khoâng bieát chuyeän gì ñeå noùi. Quaùch Töông laáøy ñoâi thieát la haùn trong boïc ra, noùi:

-Ta cho caäu caùi naøy, caàm laáy ñi. Tröông Quaân Baûo uù ôù:

-Toâi

Quaùch Töông ñaët ñoâi la haùn vaøo tay y, nhuùn ngöôøi moät caùi, ñaõ nhaûy leân löng löøa. Ñoät nhieân taïi baäc ñaù treân söôøn nuùi coù tieáng ngöôøi goïi:

-Quaùch nhò coâ nöông, xin döøng chaân.

Chính laø Voâ Saéc thieàn sö töø cöûa chuøa chaïy xuoáng. Quaùch Töông nghó thaàm:

toâi

-Laõo hoøa thöôïng naøy thaät caâu neä ña leã, vieäc gì maø phaûi nhaát ñònh ñöa tieãn ta? Voâ Saéc ñi raát nhanh, chæ nhaùy maét ñaõ ñeán tröôùc maët Quaùch Töông. Oâng ta noùi vôùi Tröông Quaân Baûo:

-Ngöôi veà chuøa ñi, ñöøng chaïy laêng quaêng trong nuùi. Voâ Saéc ñôïi y ñi khoûi, laáy trong tay aùo ra moät tôø giaáy, noùi:

-Quaùch nhò coâ nöông, coâ xem coù bieát ai vieát giaáy naøy khoâng? Quaùch Töông xuoáng löøa, tieáp laáy nhìn qua, hoùa ra laø moät tôø hoa tieân vaãn duøng ñeà thô, treân coù hai haøng chöõ laèng ngoaèng:

Voõ coâng phaùi Thieáu Laâm, xöng huøng trung nguyeân, taây vöïc ñaõ laâu. Möôøi ngaøy sau, Coân Loân Tam Thaùnh seõ ñeán lónh giaùo. Neùt buùt raát cöùng coûi. Quaùch Töông hoûi:

-Coân Loân Tam Thaùnh laø ai theá, ba ngöôøi naøy khaåu khí xem chöøng phaùch loái laém nhæ? Voâ Saéc noùi:

-Hoùa ra laø coâ nöông khoâng quen bieát nhöõng ngöôøi naøy. Quaùch Töông laéc ñaàu:

-Toâi khoâng bieát, maø caû caùi teân Coân Loân Tam Thaùnh cuõng chöa nghe cha meï toâi noùi ñeán bao giôø. Voâ Saéc noùi:

-Caùi ñoù môùi laø laï. Quaùch Töông hoûi:

-Laï laø theá naøo? Voâ Saéc ñaùp:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

-Coâ nöông vôùi ta nhaát kieán nhö coá, coù noùi thaät cho coâ bieát cuõng khoâng sao. Coâ nöông thöû ñoaùn xem tôø giaáy naøy töø ñaâu maø coù? Quaùch Töông noùi:

-Phaûi chaêng Coân Loân Tam Thaùnh sai ngöôøi mang ñeán? Voâ Saéc ñaùp:

-Neáu nhö sai ngöôøi mang ñeán thì khoâng coù gì kyø quaùi. Ngöôøi ñôøi thöôøng noùi laø caây caû gioù to, chuøa Thieáu Laâm maáy traêm naêm nay vaãn ñöôïc goïi laø voõ hoïc chi nguyeân, neân khoâng luùc naøo khoâng coù cao thuû ñeán thöû taøi. Moãi khi coù nhaân vaät voõ laâm ñeán, chuùng toâi ñeàu heát söùc töû teá, noùi ñeán chuyeän tæ voõ ñeàu töø choái. Ñaõ laø ngöôøi tu haønh phaûi traùnh saân noä, khoâng theå sính cöôøng tranh thaéng. Coøn neáu ngaøy naøo cuõng ñaùnh nhau vôùi ngöôøi ta, thì noùi laø ñeä töû cöûa Phaät sao ñöôïc? Quaùch Töông gaät ñaàu:

-Phaûi laém! Voâ Saéc noùi tieáp:

-Ngaët moät noãi voõ sö ñaõ leân ñeán treân chuøa, neáu nhö khoâng hieån ñöôïc chuùt thaân thuû thì chaúng cam loøng. La Haùn ñöôøng cuûa Thieáu Laâm chính laø ñeå tieáp nhöõng voõ sö beân ngoaøi ñeán vieáng caûnh chuøa. Quaùch Töông cöôøi:

-Hoùa ra ñaïi hoøa thöôïng giöõ chöùc vuï ñi ñaùnh nhau vôùi ngöôøi ngoaøi. Voâ Saéc söôïng suøng:

-Voõ sö ñeán ñaây duø cao cöôøng ñeán ñaâu, thì baûn ñöôøng ñeä töû cuõng coù theå ñaûm ñöông ñöôïc caû, khoâng caàn phaûi ñeán laõo hoøa thöôïng ra tay. Hoâm nay vì chöng coâ nöông thaân thuû baát phaøm, neân laõo môùi thöû moät chuùt. Quaùch Töông cöôøi ñaùp:

-Hoùa ra ñaïi sö coi troïng toâi quaù. Voâ Saéc noùi:

-Khoâng phaûi ñeán ñaây ñeå noùi chuyeän ñoù vôùi coâ ñaâu. Khoâng daùm daáu, tôø giaáy naøy chuùng toâi laáy töø baøn tay pho töôïng Haøng Long La Haùn ôû La Haùn Ñöôøng. Quaùch Töông laáy laøm laï, hoûi:

-Ai laïi ñeå treân tay töôïng Phaät nhö theá nhæ? Voâ Saéc laéc ñaàu:

-Cuõng khoâng bieát nöõa. Trong maáy traêm taêng chuùng chuøa Thieáu Laâm chuùng toâi, neáu nhö coù ai leûn vaøo, chaúng leõ khoâng thaáy? La Haùn Ñöôøng luùc naøo cuõng coù taùm ñeä töû ngaøy ñeâm luaân phieân canh gaùc. Khi coù ngöôøi troâng thaáy tôø giaáy naøy laäp töùc

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

phi baùo laõo phöông tröôïng, ai ai cuõng laáy laøm laï, neân môùi trieäu laõo veà chuøa thöông nghò. Quaùch Töông nghe ñeán ñaây, ñaõ hieåu yù, neân noùi:

-Phaûi chaêng oâng nghi toâi thoâng ñoàng vôùi Coân Loân Tam Thaùnh ôû beân ngoaøi gaây roái, ñeå cho ba gaõ kia leûn vaøo La Haùn Ñöôøng ñeå tôø giaáy naøy, phaûi theá khoâng? Voâ Saéc noùi:

-Toâi ñaõ gaëp coâ roài quyeát khoâng theå naøo nghi cho coâ ñöôïc. Theá nhöng vieäc cuõng truøng hôïp laï kyø, coâ nöông vöøa rôøi chuøa, thì tôø giaáy naøy laïi xuaát hieän taïi La Haùn Ñöôøng, thaønh thöû phöông tröôïng vaø Voâ Töôùng sö ñeä khoâng khoûi khoâng nghi. Quaùch Töông noùi:

-Toâi khoâng bieát ba gaõ naøy laø ai. Ñaïi hoøa thöôïng, oâng vieäc gì phaûi sôï? Möôøi ngaøy nöõa, neáu nhö hoï coù gan ñeán ñaây, thì cöù xem hai beân cao thaáp theá naøo. Voâ Saéc noùi:

-Sôï thì coù gì ñaâu maø sôï. Neáu nhö coâ nöông vôùi hoï khoâng coù lieân quan gì, toâi khoâng coù gì phaûi aùy naùy caû. Quaùch Töông thaáy oâng ta quaû coù loøng toát, chó ngaïi Coân Loân Tam Thaùnh laø choã quen bieát vôùi mình, khi ñoäng thuû aét coù nhieàu ñieàu caám kî, ngaïi raèng seõ ñaéc toäi vôùi baïn beø, neân noùi:

-Neáu nhö hoï thöïc loøng ñeán tìm hieåu voõ ngheä, thì khoâng noùi laøm gì. Coøn khoâng, cöù vieäc cho hoï moät phen khoán khoå. Cöù theo tôø giaáy naøy khaåu khí xem ra cuoàng voïng laém. Caùi gì maø “moät phen laõnh giaùo” laø sao? Naøng noùi tôùi ñaây, chôït nghó ra moät vieäc neân tieáp:

-Hay laø coù ai trong chuøa caáu keát, leùn boû vaøo tôø giaáy naøy chaêng? Neáu theá cuõng khoâng laáy gì laøm laï. Voâ Saéc noùi:

-Chuyeän ñoù chuùng toâi cuõng ñaõ nghó tôùi roài, nhöng nhaát ñònh khoâng theå coù. Tay cuûa Haøng Long La Haùn cao ñeán hôn ba tröôïng, ngaøy thöôøng muoán phuûi buïi treân pho töôïng naøy, cuõng phaûi baéc giaù cao. Neáu coù keû naøo nhaûy leân tôùi ñoù, khinh coâng gioûi nhö theá khoâng phaûi laø nhieàu. Neáu nhö trong chuøa coù phaûn ñoà thì taøi ngheä cuõng khoâng ñaït tôùi möùc ñoù. Loøng hieáu kyø cuûa Quaùch Töông noåi leân, raát muoán xem thöû ba gaõ Coân Loân Tam Thaùnh xem hoï laø haïng ngöôøi naøo, taêng chuùng chuøa Thieáu Laâm cuøng hoï tæ thí voõ ngheä, keát quaû ai thaéng ai baïi, ngaët laø chuøa Thieáu Laâm khoâng tieáp nöõ khaùch, xem ra caùi troø vui naøy khoâng caùch naøo coi taän maét ñöôïc.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Voâ Saéc thaáy coâ cuùi ñaàu suy nghó, laïi töôûng coâ ñang truø lieäu keá saùch hoä cho chuøa Thieáu Laâm, neân noùi:

-Chuøa Thieáu Laâm caû nghìn naêm qua ñaõ chòu khoâng bieát bao nhieâu soùng to gioù caû, coøn toàn taïi ñeán hoâm nay. Neáu boïn Coân Loân Tam Thaùnh kia nhaát ñònh cuøng chuùng toâi qua laïi moät phen, chuøa Thieáu Laâm theå naøo cuõng cuøng vôùi hoï chu toaøn. Quaùch coâ nöông, nöûa thaùng nöõa, coâ ôû treân choán giang hoà seõ nghe tin töùc, ñeå xem Coân Loân Tam Thaùnh coù laät ñoå ñöôïc chuøa Thieáu Laâm khoâng? Noùi tôùi ñaây, haøo khí cuûa oâng laïi noåi leân böøng böøng nhö thôøi trai treû. Quaùch Töông cöôøi ñaùp:

-Ñaïi hoøa thöôïng boãng döng noåi giaän, oâng noùi naêng nhö theá sao coøn goïi laø ñeä töû nhaø Phaät ñöôïc nöõa? Toát laém, toâi mong nöûa thaùng nöõa seõ nghe ñöôïc tin vui. Noùi xong naøng quay mình nhaûy leân löng löøa. Hai ngöôøi nhìn nhau cuøng cöôøi. Quaùch Töông giuïc con löøa ñen, ñi löõng thöõng xuoáng chaân nuùi, trong loøng ñaõ ñònh buïng khoâng theå naøo khoâng leân xem traän ñaáu. Coâ nghó thaàm: Laøm caùch naøo möôøi ngaøy sau mình leûn ñöôïc vaøo chuøa Thieáu Laâm ñeå xem caùi caûnh ñaùng xem naøy? Laïi nghó: Chæ e maáy gaõ Coân Loân Tam Thaùnh chaúng coù chaân taøi thöïc hoïc, bò maáy nhaø sö ñaùnh cho vaøi caùi ñaõ thua, thì coù gì laø thuù. Chæ mong boïn hoï chæ caàn ñöôïc baèng moät nöûa gia gia, oâng ngoaïi, hoaëc ñaïi ca, thì caùi maøn “Coân Loân Tam Thaùnh ñaïi naùo Thieáu Laâm töï” kia môùi ñaùng ñeán coi. Nghó ñeán Döông Quaù, trong loøng laïi thaáy u uaát, ba naêm qua ñi khaép nôi tìm kieám, vaãn khoâng thaáy boùng daùng taêm hôi. Chung Nam sôn coå moä tröôøng beá, Vaïn hoa huyeãn hoa laïc voâ thanh. Tuyeät Tình coác khoâng sôn tòch tòch, Phong laêng ñoä laõnh nguyeät minh minh. Theá nhöng, trong ñaàu naøng cuõng ñaõ nghó khoâng bieát bao nhieâu laàn: “Thöïc ra, daãu ta coù kieám ñöôïc y, thì cuõng ñeå laøm gì? Chaúng caøng theâm buoàn khoå, theâm saàu naõo? Y ñi xa xoâi bieät taêm bieät tích chaúng toát hôn ö? Ñaõ bieát raèng ñi tìm y coù khaùc gì ñi tìm hoa trong göông, traêng döôùi nöôùc, nhöng sao ta vaãn cöù nghó ñeán, vaãn muoán ñi tìm. Naøng cöù ñeå cho con löøa ñen töï thaû böôùc, ñi lang thang trong vuøng nuùi Thieáu Thaát, theo höôùng taây ñaõ vaøo ñòa giôùi cuûa Tung Sôn. Quay ñaàu nhìn laïi ngoïn ñoâng phong cuûa nuùi Thieáu Thaát chæ thaáy cao vuùt xanh xanh, nuùi noï lieàn nuùi kia baát taän. Cöù nhö theá naøng ñi maáy ngaøy lieàn, moät ngaøy kia ñaõ tôùi ñaøi Tam Höu, nghó thaàm:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

“Sao laïi tam höu, maø laø ba caùi höu (ñieàu toát laønh) naøo? Ñôøi ngöôøi coù thieân höu, vaïn höu ñaâu phaûi chæ tam höu? Laïi reõ qua höôùng baéc, ñi qua moät ñænh nuùi, thaáy ñeán maáy traêm goác coå baùch, caây naøo cuõng thaúng cao voøi voïi, aùnh maët trôøi chieáu xuoáng thaønh nhöõng ñoám hoa, thaät laø röïc rôõ. Quaùch Töông ñang ngaém caûnh, boãng nghe thaáy töø beân kia söôøn nuùi vaêng vaúng nghe ñaâu tieáng ñaøn voïng ñeán, laáy laøm laï luøng, nghó thaàm: “ÔÛ nôi hoang tòch naøy, sao laïi coù cao nhaân nhaõ só ñeán ñaây gaåy ñaøn”. Naøng töø beù ñöôïc meï daïy, caàm kyø thö hoïa, moân naøo cuõng bieát, tuy chöa saâu saéc, nhöng tính thoâng tueä, laïi trôøi sinh hay nhìn xa nghó roäng, moãi khi cuøng maãu thaân luaän caàm, ñaøm thö, thænh thoaûng cuõng coù nhöõng tö töôûng ñoäc ñaùo, tìm ra ñöôïc nhöõng ñieàu chöa ai nghó ñeán. Luùc naøy nghe thaáy tieáng ñaøn, noåi tính hieáu kyø, neân xuoáng löøa, theo tieáng ñaøn tìm ñeán. Ñi qua hôn möôi tröôïng, laïi nghe thaáy laãn trong tieáng ñaøn coù laãn voâ soá tieáng chim, luùc ñaàu chöa chuù yù, nhöng nghe kyõ, tieáng ñaøn döôøng nhö cuøng tieáng chim ñoái ñaùp, líu líu lo lo, daët dìu uyeån chuyeån. Quaùch Töông naùu mình sau goác caây, nhìn veà phía coù tieáng ñaøn phaùt ra, chæ thaáy moät ngöôøi ñaøn oâng maëc aùo traéng ngoài quay löng laïi giöõa ba goác tuøng giaø, trong loøng ñeå moät caây tieâu vó caàm, ñang gaûy ñaøn. Treân nhöõng caønh caây chung quanh ng öôøi ñoù ñaäu ñaày chim seû, hoaøng oanh, ñoã quyeân, baùt ca, vaø coøn voâ soá nhöõng con chim khaùc naøng khoâng bieát teân cuøng vôùi tieáng ñaøn, hoaëc keû hoûi ngöôøi ñaùp, hoaëc cuøng caát gioïng xöôùng theo. Quaùch Töông nghó thaàm: “Meï ta noùi raèng trong caùc ñieäu ñaøn coù moät khuùc teân laø “Khoâng Sôn Ñieåu Ngöõ”, thaát truyeàn ñaõ laâu, phaûi chaêng chính laø khuùc ñaøn naøy?” Nghe moät laùt, tieáng ñaøn moãi luùc moät vang theâm, nhöng moãi laàn tieáng ñaøn leân cao, thì ñaøn chim laïi ngöng tieáng, chæ nghe thaáy tieáng voã caùnh, ñoâng taây nam baéc boán phía bay laïi voâ soá laø chim, con thì ñaäu treân caønh, con thì bay löôïn leân xuoáng, loâng chim bay phaát phôùi, thaät laø laï maét. Tieáng ñaøn tuy bình hoøa trung chính nhöng beân trong coù aån moät phong vò vöông giaû. Quaùch Töông trong loøng caøng theâm kinh haõi: “Ngöôøi naøy coù theå duøng tieáng ñaøn ñeå taäp hôïp ñaøn chim, phaûi chaêng baûn ñaøn naøy laø “Baùch Ñieåu Trieàu Phöôïng”? Tieác thay khoâng coù oâng ngoaïi ôû ñaây, neáu khoâng seõ duøng caây ngoïc tieâu thieân haï khoâng ai saùnh kòp ñem ra hoøa nhòp, coù theå goïi laø song tuyeät ñôøi nay”. Ngöôøi ñoù ñaøn ñeán khuùc cuoái, tieáng ñaøn nhoû daàn, taát caû chim choùc treân caây cuøng bay ra muùa may moät löôït. Boãng döng nghe moät tieáng keng, tieáng ñaøn döùt haún, ñaøn chim bay theâm moät hoài roài töø töø bay ñi moãi con moät phía.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Ngöôøi ñoù tieän tay ñöa leân daây ñaøn gaûy theâm vaøi ñoaïn ngaén, ngaång ñaàu leân nhìn trôøi thôû daøi, noùi:

-Voã tröôøng kieám, döông mi leân, nöôùc trong ñaù traéng sao xa caùch? Theá gian naøy neáu khoâng coù keû tri aâm, duø soáng ñeán nghìn tuoåi, phoûng coù ích gì? Noùi ñeán ñaây, ñoät nhieân töø ñaùy chieác ñaøn ngöôøi ñoù ruùt ra moät thanh tröôøng kieám, aùnh xanh laáp laùnh, chieáu ra trong röøng. Quaùch Töông nghó thaàm: “Nguyeân lai ngöôøi naøy vaên voõ toaøn taøi, khoâng bieát kieám phaùp cuûa y ra sao”. Chæ thaáy y chaäm raõi ñi tôùi baõi ñaát troáng tröôùc moät caâu coå tuøng, muõi kieám chæ xuoáng ñaát, gaïch tôùi gaïch lui, heát vaïch naøy tôùi vaïch khaùc. Quaùch Töông laáy laøm laï:

“Treân theá gian coù loaïi kieám phaùp kyø quaùi ñeán theá sao? Chaúng leõ chæ troû kieám xuoáng ñaát vaïch moät hoài, coù theå khaéc ñòch cheá thaéng? Ngöôøi naøy quaû thaät quaùi dò khoâng theå naøo ño löôøng ñöôïc.” Y vaïch moät hoài, thaáy gaïch ngang möôøi chín neùt, roài ñoåi qua gaïch doïc, taát caû cuõng möôøi chín neùt. Kieám chieâu tröôùc sau khoâng thay ñoåi, duø doïc hay ngang cuõng chæ thaúng baêng nhö chöõ nhaát. Quaùch Töông theo doõi kieám theá cuûa y, cuõng ñöa tay vaïch leân ñaát möôøi chín neùt, boãng döng baät cöôøi, y ñaâu coù söû duïng quaùi dò kieám phaùp naøo ñaâu, maø chæ duøng kieám vaïch thaønh moät baøn côø doïc ngang moãi chieàu möôøi chín neùt. Ngöôøi ñoù veõ baøn côø xong, duøng muõi kieám veõ taïi goùc traùi beân treân vaø goùc phaûi beân döôùi moãi nôi moät voøng troøn, laïi taïi goùc phaûi beân treân vaø goùc traùi beân döôùi moãi nôi veõ moät vaïch cheùo. Quaùch Töông ñaõ thaáy y veõ ñaây laø moät baøn côø vaây, bieát y ñang boá trí traän theá taïi boán goùc, hình troøn laø beân traéng, hình cheùo laø beân ñen. Laïi thaáy y ñaët moät voøng troøn caùch ba oâ treân goùc traùi, laïi caùch döôùi hai oâ vaïch moät hình cheùo. Ñi ñeán nöôùc thöù möôøi chín, y choáng kieám ñöùng, cuùi ñaàu suy nghó, ñang phaân vaân khoâng bieát neân boû quaân giöõ theá hay coá söùc tranh goùc caïnh. Quaùch Töông nghó thaàm: “Ngöôøi naøy cuõng chaúng khaùc gì ta, thaät laø tòch mòch, ôû trong nuùi hoang gaûy ñaøn, laáy chim choùc laøm tri aâm; ñaùnh côø laïi cuõng khoâng coù ñoái thuû, chæ töï mình ñaùnh vôùi mình.” Ngöôøi ñoù suy nghó moät hoài, quaân traéng khoâng caùch gì lôi ra ñöôïc, treân goùc traùi ñaáu vôùi quaân ñen thaät kòch lieät, nhaát thôøi chöa tìm ra caùch naøo hay, tö ø baéc xuoáng nam khoâng theå naøo tranh ñöôïc phuùc ñòa ôû Trung Nguyeân. Quaùch Töông xem côø xuaát thaàn, töø töø nhích laïi gaàn, nhöng vì quaân traéng luùc boá cuïc bò thua moät nöôùc, tröôùc sau vaãn bò rôi vaøo haï phong, ñeán nöôùc thöù hai möôi ba thì gaëp phaûi lieân hoaøn kieáp, beân quaân traéng laâm vaøo theá nguy, nhöng y vaãn coá gaéng choáng ñôõ. Ngöôøi ñôøi thöôøng noùi “Côø ngoaøi baøi trong”, yù noùi ngöôøi ñöùng ngoaøi coi ñaùnh côø bao giôø cuõng

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

saùng nöôùc hôn. Quaùch Töông ñaùnh côø cuõng chæ bình bình, nhöng nhìn thaáy theá cuïc neáu beân traéng coøn ñaùnh giaèng dai khoâng khoûi toaøn quaân bò maát, neân buoät mieäng noùi:

-Sao khoâng boû Trung Nguyeân ñi ñeå laáy Taây Vöïc? Ngöôøi noï giaät mình, thaáy treân baøn côø phía taây coøn moät choã troáng lôùn, neân lôïi duïng beân kia ñang chaën baét, ñeå luoân hai quaân, chieám laáy choã yeáu, tuy boû nöûa chöøng nhöng bieán ñöôïc thaønh theá khoâng thaéng khoâng baïi. Ngöôøi ñoù ñöôïc Quaùch Töông moät lôøi nhaéc nhôû, ngöûng maët leân trôøi cöôøi moät hoài daøi, luoân moàm: “Hay laém, hay laém”. Noùi roài haï luoân maáy quaân. Y chôït nghó ra coù ngöôøi ñang ôû beân caïnh, neân neùm tröôøng kieám xuoáng ñaát, quay laïi noùi:

-Vò cao nhaân naøo ñoù ñaõ chæ daïy, taïi haï thaät laø caûm kích. Noùi roài höôùng veà phía Quaùch Töông ñang aån naùu vaùi chaøo moät caùi. Quaùch Töông thaáy ngöôøi naøy maët daøi maét saâu, thaân hình gaày guoäc, ñoä chöøng treân döôùi ba möôi tuoåi. Naøng voán dó khoaùng ñaït, cuõng khoâng tò hieàm nam nöõ, neân töø trong buïi hoa böoùc ra, mæm cöôøi:

-Môùi roài ñöôïc nghe tieân sinh nhaõ taáu, khoâng sôn ñieåu ngöõ, baùch caàm lai trieàu, thaät laáy laøm boäi phuïc. Laïi thaáy tieân sinh vaïch ñaát thaønh baøn côø, ñen traéng giao phong, khieán cho phaûi say meâ theo doõi maø queân caû hình haøi, neân nhòn khoâng ñöôïc neân goùp moät lôøi, xin roäng loøng tha thöù. Ngöôøi noï thaáy Quaùch Töông chæ laø moät coâ gaùi tuoåi treû, laáy laøm laï luøng, nhöng nghe coâ noùi veà tieáng ñaøn, quaû nhieân khoâng sai moät maûy neân caøng cao höùng, noùi:

-Coâ nöông thoâng thaïo caàm lyù, neáu nhö khoâng töø choái, xin cho ñöôïc nghe moät ñieäu. Quaùch Töông cöôøi ñaùp:

-Meï toâi tuy ñaõ daïy toâi ñaùnh ñaøn, nhöng so vôùi thaàn kyõ cuûa ngaøi, thì keùm xa laém. Theá nhöng ñaõ ñöôïc nghe tieáng ñaøn kyø dieäu cuûa ngaøi, khoâng ñaùp leã moät baûn, thì xem ra khoâng phaûi leõ. Ñöôïc roài, toâi xin ñaøn moät baûn, nhöng xin oâng ñöøng cöôøi nheù. Ngöôøi kia ñaùp:

-Ñaâu daùm. Hai tay böng caây dao caàm, ñöa tôùi tröôùc maët Quaùch Töông. Quaùch Töông thaáy chieác ñaøn ñoù ñaõ coù nhieàu veát loang loå, hieån nhieân ñaõ cuõ laém roài, neân leân daây xong baét ñaàu gaåy moät khuùc “Khaûo Baøn”. Thuû phaùp naøng khoâng coù gì thaàn kyø, nhöng ngöôøi ñoù nghe vöøa möøng vöøa sôï, nghe tieáng ñaøn maø töôûng ñeán lôøi töø: “Khaûo baøn taïi giaûn, thaïc nhaân chi khoan, ñoäc mò nguï ngoân, vónh thæ vaät

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

huyeân”. Baøi töø ñoù ôû Thi Kinh maø ra, laø baøi ca cuûa moät aån só noùi ñaïi tröôïng phu ñi du ngoaïn trong khe suoái, ñi ñaâu thì ñi, tuy tòch mòch khoâng ai baàu baïn, maët maøy tieàu tuïy, nhöng chí höôùng cao khieát, khoâng bao giôø thay ñoåi. Ngöôøi ñoù nghe tieáng ñaøn noùi ñuùng taâm söï mình, khoâng theå khoâng cöïc kyø caûm kích. Tieáng ñaøn ñaõ döùt roài maø y vaãn coøn ñöùng ngô ngô ngaån ngaån. Quaùch Töông nheï nhaøng ñeå chieác dao caàm xuoáng, quay mình ñi ra khoûi röøng tuøng, caát tieáng haùt: “Khaûo baøn taïi luïc, thaïc nhaân chi truïc, ñoäc mò ñoäc tuùc, vónh thæ voâ caùo”. Naøng vaãy con löøa laïi nhaûy leân ñi thaúng vaøo trong khu röøng saâu. Naøng ñi laïi trong giang hoà ñaõ ba naêm qua, töøng gaëp nhieàu chuyeän laï luøng, ngöôøi naøy duøng tieáng ñaøn ñeå goïi chim, laïi vaïch ñaát thaønh baøn töï mình ñaùnh côø, vôùi naøng cuõng chaúng qua nhö maây khoùi tröôùc maët, caùnh beøo laøn gioù khi tuï khi tan, qua ñi khoâng ñeå laïi daáu veát gì. Laïi hai ngaøy qua, baám ñoát ngoùn tay tính ra töø hoâm naøng tieán vaøo laøm huyeân naùo huøa Thieáu Laâm ñaõ ñöôïc möôøi ngaøy, cuõng laø ngaøy Coân Loân Tam Thaùnh öôùc ñònh ñeán chuøa giaûo nghieäm voõ coâng. Quaùch Töông chöa nghó ra caùch naøo ñeå coù theå leûn vaøo chuøa xem troø vui, nghó thaàm: “Meï ta chuyeän gì cuõng chæ lieác maét moät caùi, laø ñaõ nghó ra ngay möôøi baûy, möôøi taùm dieäu keá. Sao ta ngu ñeán vaäy, ñeán moät keá cuõng nghó khoâng ra. Ñöôïc roài, khoâng caàn bieát, cöù ñeán beân ngoaøi chuøa Thieáu Laâm xem xeùt roài haõy hay. Coù khi boïn hoï maéc ñoái phoù ngoaïi ñòch khaån caáp, neân queân baüng ngaên ta leân chuøa khoâng chöøng.” Naøng aên quaáy quaù maáy moùn löông khoâ, laïi cöôõi con löøa ñen nhaèm höôùng chuøa Thieáu Laâm tieán tôùi. Khi naøng coøn caùch chuøa ñoä chöøng möôi daëm, boãng nghe tieáng voù ngöïa doàn daäp, töø phía sôn ñaïo beân traùi coù ba ngöôøi noái ñuoâi nhau chaïy tôùi. Ba con ngöïa böôùc chaân nhanh nheïn, chæ trong chôùp maét ñaõ vöôït ngang beân Quaùch Töông, chaïy thaúng leân phía chuøa Thieáu Laâm. Treân löng ngöïa laø ba ngöôøi traïc ñoä treân döôùi naêm möôi, maëc aùo ngaén baèng vaûi xanh, treân yeân ngöïa ngöôøi naøo cuõng mang theo tuùi vaûi ñöïng binh khí. Quaùch Töông chôït ñoäng taâm, nghó thaàm: “Ba ngöôøi naøy ñeàu coù voõ coâng, hoâm nay laïi ñeo binh khí leân chuøa Thieáu Laâm, haún laø Coân Loân Tam Thaùnh roài! Neáu ta chaäm moät böôùc, thì chaéc khoâng ñöôïc coi caùi maøn vui naøy.” Naøng giô tay ñaùnh leân moâng con löøa moät caùi, con vaät ngöûng ñaàu hí moät hoài daøi, lao ñaàu chaïy leõo ñeõo theo ba con ngöïa. Nhöõng ngöôøi cöôõi ngöïa ra roi, ba con ngöïa chaïy thaúng leân nuùi, cöôùc löïc thaät nhanh, chæ nhaùy maét ñaõ boû con löøa cuûa Quaùch Töông moät quaõng thaät xa, khoâng

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

caùch gì ñuoåi kòp. Moät oâng giaø quay ñaàu laïi nhìn Quaùch Töông moät caùi, treân maët loä veû laï luøng. Quaùch Töông laïi ra söùc chaïy theo hai, ba daëm nöõa, nhöng tung tích ba con ngöïa kia khoâng coøn thaáy ñaâu. Con löøa chaïy moät hoài laâu, mieäng thôû phì phoø, xem chöøng khoâng coøn chòu noåi. Quaùch Töông maéng noù: “Thaät laø ñoà suùc sinh khoâng ra gioáng gì, bình thôøi thì noåi chöùng chaïy loaïn leân, luùc coâ nöông caàn ngöôi, thì ngöôi laïi chaïy khoâng baèng ai”. Naøng thaáy coù giuïc noù cuõng chaúng ñeán ñaâu, neân döøng laïi moät toøa thaïch ñình beân ñöôøng nghæ ngôi moät laùt, ñeå cho con löøa xuoáng suoái beân caïnh uoáng nöôùc. Moät luùc sau, boãng nghe tieáng voù ngöïa vang leân, ba con ngöïa hoài naõy laïi qua moät khuùc quanh, chaïy ngöôïc trôû laïi. Quaùch Töông laáy laøm laï: “Sao ba ngöôøi naøy vöøa môùi leân ñaõ quay trôû laïi, khoâng leõ hoï chòu khoâng noåi moät ñoøn hay sao?” Ba con ngöïa tung voù, döïng bôøm chaïy thaúng ñeán toøa thaïch ñình, ba ngöôøi treân ngöïa xoay mình nhaûy xuoáng. Quaùch Töông nhìn ba ngöôøi naøy, thaáy moät ngöôøi thaân hình thaáp luøn, maët ñoû nhö chu sa, muõi ñoû nhö keû nghieän röôïu, nhöng mieäng cöôøi heà heà xem chöøng oân hoøa, deã thaân caän; moät ngöôøi thì gaày cao nhö caây tre mieãu, maët maøy xanh xao, trong maøu traéng coù aån maøu xanh luïc, töôûng nhö caû ñôøi khoâng ra naéng bao giôø. Hai ngöôøi naøy thaân hình dung maïo, khoâng coù choã naøo gioáng nhau. Ngöôøi thöù ba töôùng maïo bình bình khoâng coù gì laï, chæ coù da maët vaøng voït, coù veû nhö ngöôøi ñang beänh hoaïn. Loøng hieáu kyø cuûa Quaùch Töông noåi leân, neân hoûi:

-Naøy ba vò laõo tieân sinh, quí vò ñaõ ñeán chuøa Thieáu Laâm chöa? Sao vöøa môùi leân ñaõ trôû xuoáng? Laõo giaø maët xanh löôøm naøng moät caùi, xem chöøng khoù chòu vì coâ ñaõ hoûi laêng nhaêng. Oâng giaø thaáp luøn muõi ñoû, maët hoàng haøo cöôøi hoûi:

-Sao coâ nöông bieát laø chuùng toâi leân chuøa Thieáu Laâm? Quaùch Töông noùi:

-Töø ñaây trôû leân, khoâng leân chuøa Thieáu Laâm thì coøn ñi ñaâu? OÂng giaø maïêt ñoû gaät ñaàu:

-Coâ noùi theá cuõng ñuùng. Coøn coâ nöông ñang ñònh ñi ñaâu? Quaùch Töông noùi:

-Caùc oâng leân chuøa Thieáu Laâm thì toâi cuõng leân chuøa Thieáu Laâm. Oâng giaø maët xanh noùi:

-Chuøa Thieáu Laâm xöa nay khoâng ñeå ñaøn baø con gaùi böôùc chaân vaøo sôn moân moät böôùc, laïi khoâng cho ngöôøi ngoaøi ñeo binh khí vaøo chuøa.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Gioïng noùi coù veû ngaïo maïn, thaân hình oâng ta laïi cao neân nhìn qua ñaàu naøng, chöù khoâng nhìn vaøo naøng laáy moät laàn. Quaùch Töông trong loøng böïc mình, noùi:

-Theá sao caùc oâng ñeo binh khí thì ñöôïc? Caùi bao vaûi ôû beân caïnh yeân ngöïa kia, chaúng phaûi ñeå binh nhaän thì gì? Laõo giaø maët xanh laïnh luøng noùi:

-Ngöôi sao laïi saùnh ñöôïc vôùi boïn ta? Quaùch Töông cöôøi khaåy moät tieáng:

-Ba ngöôøi caùc oâng thì laø caùi gì? ÔÛ ñaâu maø phaùch loái vaäy? Coân Loân Tam Thaùnh ñaõ ñaáu vôùi caùc hoøa thöôïng chuøa Thieáu Laâm chöa? Ai thaéng ai baïi? Ba oâng giaø ñoù veû maët laäp töùc hôi bieán saéc. Oâng giaø maët ñoû hoûi laïi:

-Tieåu coâ nöông, laøm sao coâ bieát ñöôïc chuyeän Coân Loân Tam Thaùnh? Quaùch Töông noùi:

-Töï nhieân toâi phaûi bieát chöù. OÂng giaø maët xanh baát thaàn tieán leân moät böôùc, gay gaét noùi:

-Ngöôi hoï gì? Moân haï cuûa ai? Ñeán Thieáu Laâm töï laøm gì? Quaùch Töông veânh maët leân, noùi:

-OÂng hoûi laøm gì? OÂng giaø maët xanh tính tình noùng naûy, giô tay leân, ñònh taùt cho coâ gaùi moät caùi, nhöng nghó ra yû lôùn aên hieáp nhoû, ñaøn oâng baét naït ñaøn baø khoâng veû vang gì, mình laø haïng ngöôøi nhö theá khoâng leõ hôn thua vôùi moät coâ beù con? Thaân hình hôi nhích moät tí, y giô tay choäp laáy thanh ñoaûn kieám Quaùch Töông ñeo ôû beân hoâng. Oâng ta ra tay nhanh ñeán noâó khoâng ai coù theå löôøng ñöôïc, Quaùch Töông chæ thaáy moät laøn gioù nheï veøo qua, moät boùng ngöôøi thaáp thoaùng, boäi kieám ñaõ bò oâng ta laáy maát. Naøng khoâng kòp ñeà phoøng, laïi khoâng ngôø oâng giaø laøm theá, töø tröôùc ñeán nay haønh taåu giang hoà chöa töøng gaëp phaûi bao giôø. Kyø thöïc vôùi voõ coâng duyeät lòch nhö naøng, neáu taïi giang hoà ñi laïi quaû thöïc heát söùc baát lôïi, nhöng trong voõ laâm, möôøi ngöôøi thì ñeán taùm chín bieát naøng laø con gaùi cuûa Quaùch Tónh, Hoaøng Dung. Ñeán sau khi Döông Quaù truyeàn tin chuùc möøng sinh nhaät, baøng moân taû ñaïo ai ai cuõng ñeàu bieát, neân neáu khoâng neå maët Quaùch Tónh, Hoaøng Dung thì cuõng phaûi neå maët Döông Quaù. Hôn nöõa ngoaøi dung nhan myõ leä, tính coâ laïi haøo saûng hieáu khaùch, nôi thò töù duø ngöôøi keùo xe, baùn töông cho ñeán ñoà teå, phu phen, neáu ñaõ gaëp cuõng ñeàu mua röôïu cuøng uoáng vôùi hoï moät cheùn. Thaønh thöû treân choán giang hoà tuy phong ba hieåm aùc, naøng cuõng ñeàu tai qua naïn khoûi, gaëp döõ hoùa laønh, tröôùc nay chöa bò laøm khoù deã bao giôø.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Baây giôø boãng nhieân bò oâng giaø maët xanh ñoaït maát kieám, nhaát thôøi coâ khoâng bieát phaûi laøm sao, neáu tieán leân ñoaït laïi, thì bieát voõ coâng khoâng sao bì kòp, coøn neáu boû qua, thì trong loøng sao chòu ñöôïc? OÂng giaø maët xanh duøng ngoùn tay giöõa vaø ngoùn tay troû tay traùi keïp laáy bao ñoaûn kieám, laïnh luøng noùi:

-Thanh kieám cuûa ngöôi, ta taïm giöõ. Ngöôi coù gan voâ leã vôùi ta nhö vaäy, chaéc laø taïi cha meï hay sö tröôûng thieáu daïy doã. Ngöôi baûo hoï ñeán gaëp ta ñeå laáy laïi thanh kieám, ñeå ta töû teá baûo cho hoï bieát, haàu daïy cho cha meï sö tröôûng cuûa ngöôi moät traän. Caâu noùi ñoù laøm cho Quaùch Töông töùc giaän ñeán noãi maët ñoû böøng. Nghe oâng ta noùi ñaõ coi naøng laø moät ñöùa treû con nhaø maát daïy, neân nghó thaàm:

-Gioûi nhæ! Ngöôi maéng chöûi ta, laïi coøn daùm chöûi caû oâng ngoaïi vaø cha meï ta, chaéc ngöôi coù taøi thoâng thieân, neân môùi phaùch loái ñeán möùc khoâng sôï trôøi khoâng sôï ñaát gì caû. Naøng ñònh thaàn, coá nhòn, hoûi:

-Teân oâng laø gì? OÂng giaø maët xanh höø moät tieáng, noùi:

-Caùi gì maø laïi “Teân oâng laø gì?” Ta daïy cho ngöôi bieát, ngöôi phaûi hoûi laø :”Xin thænh giaùo toân tính ñaïi danh cuûa laõo tieàn boái?” Quaùch Töông giaän noùi:

-Toâi chæ hoûi cho bieát teân oâng vaäy thoâi. Oâng khoâng noùi thì thoâi, ai phaûi caàu caïnh? Thanh kieám ñoù coù ñaùng gì ñaâu? Oâng giaø ñaàu khoâng bieát xaáu, aên caép, aên cöôùp cuûa ngöôøi khaùc, toâi khoâng theøm laáy laïi ñaâu. Noùi xong naøo quay löng, toan ñi ra khoûi thaïch ñình. Boãng thaáy tröôùc maët moät boùng thaáp thoaùng, oâng giaø luøn maët ñoû ñaõ chaën ngay tröôùc maët, cöôøi hì hì:

-Con gaùi tính tình khoâng neân noùng naûy nhö vaäy, sau naøy veà laøm daâu nhaø ngöôøi ta, ñaâu coù theå giöõ maõi caùi tính treû con nhö theá? Ñöôïc roài, ñeå ta noùi cho coâ nghe, chuùng toâi laø ba ngöôøi sö huynh ñeä, maáy ngaøy qua ñöôøng xaù xa xoâi töø Taây Vöïc ñeán Trung Nguyeân … Quaùch Töông daåu moâi ñaùp:

-OÂng khoâng caàn noùi toâi cuõng bieát. Ñaát Thaàn Chaâu Trung Nguyeân chuùng toâi, khoâng ai bieát ba ngöôøi caùc oâng bao giôø. Ba oâng giaø nhìn nhau, oâng giaø maët ñoû hoûi:

-Xin hoûi coâ nöông, toân sö laø ai theá?

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Quaùch Töông khi ôû chuøa Thieáu Laâm khoâng chòu noùi teân cha meï cuûa mình, luùc naøy trong buïng töùc laém, neân noùi:

-Cha toâi hoï Quaùch, ñôn danh moät chöõ Tónh. Meï toâi hoï Hoaøng, ñôn danh moät chöõ Dung. Toâi khoâng coù sö phuï, chæ nhôø cha meï daïy qua loa thoâi. Ba oâng giaø laïi nhìn nhau. Oâng giaø maët xanh laåm baåm: “Quaùch Tónh? Hoaøng Dung? Hoï thuoäc moân phaùi naøo theá nhæ? Laø ñeä töû cuûa ai?” Quaùch Töông luùc naøy trong loøng böïc khoâng sao chòu noåi, nghó thaàm teân tuoåi cha meï mình ai ai cuõng bieát, ñöøng noùi chi ngöôøi trong voõ laâm, maø ñeán daân thöôøng, ai khoâng bieát Quaùch ñaïi hieäp nghóa thuû Töông Döông? Theá nhöng nhìn thaàn saéc cuûa ba oâng giaø naøy, khoâng phaûi laø giaû vôø khoâng bieát. Naøng nghó moät hoài, chôït vôõ leõ:

“Ba gaõ Coân Loân Tam Thaùnh töø Taây vöïc xa xoâi, tröôùc nay chöa heà vaøo Trung thoå. Tuy hoï voõ coâng cao nhö theá nhöng cha meï ta cuõng chöa ñeà caäp ñeán teân tuoåi hoï bao giôø, cho neân khoâng bieát ñöôïc teân hai oâng baø thaät cuõng khoâng coù gì laï. Aét laø hoï ôû saâu trong nuùi Coân Loân, chaêm chæ taäp luyeän voõ coâng, xöa nay khoâng heà nghe ñeán chuyeän beân ngoaøi.” Nghó nhö vaäy, trong loøng môùi thaáy nheï nhoõm, noä khí tieâu tan. Naøng voán dó khoâng phaûi laø ngöôøi tính tình nhoû nhaët, chaáp nhaát, neân noùi:

-Toâi hoï Quaùch, teân Töông, laø chöõ Töông trong teân thaønh Töông Döông ñoù. Hay laém, toâi ñaõ cho caùc oâng bieát teân toâi roài. Xin hoûi ba vò laõo tieân sinh toân tính ñaïi ñanh laø gì? OÂng giaø maët ñoû cöôøi hì hì noùi:

-Phaûi ñoù, coâ beù con ngoan laém, daïy moät laàn laø nhôù ngay, theá môùi laø ñaïo lyù toân troïng baäc tröôûng boái. Noùi roài chæ oâng giaø maët vaøng:

-Vò naøy laø ñaïi sö ca cuûa anh em ta, hoï Phan, teân laø Thieân Canh. Ta laø nhò sö huynh, hoï Phöông, teân goïi Phöông Thieân Lao. Tay chæ oâng giaø maët xanh noùi:

-Coøn ñaây tam sö ñeä, hoï Veä, teân laø Thieân Voïng. Boïn ta coù ba anh em, trong teân ai cuõng coù chöõ Thieân caû. Quaùch Töông aø moät tieáng, nhaåm laïi moät löôït, roài hoûi:

-Caùc oâng chaúng hay ñaõ leân ñeán chuøa Thieáu Laâm chöa? Caùc oâng ñaõ tæ thí voõ ngheä vôùi caùc hoøa thöôïng treân chuøa chöa? Hai beân, beân naøo voõ coâng cao cöôøng hôn? OÂng giaø maët xanh Veä Thieân Voïng höø moät tieáng, gay gaét hoûi laïi:

-Sao caùi gì ngöôi cuõng bieát theá? Boïn ta muoán tæ thí voõ ngheä vôùi caùc hoøa thöôïng chuøa Thieáu Laâm, thieân haï ít ai bieát, laøm sao ngöôi laïi bieát? Noùi mau, noùi mau!

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Noùi roài oâng ta saán tôùi tröôùc maët Quaùch Töông, tay phaûi naém chaët, hung haêng tröøng maét nhìn coâ gaùi. Quaùch Töông nghó thaàm:

-Ñôøi naøo ta ñeå cho y uy hieáp? Coù noùi cho ngöôi hay cuõng khoâng coù gì quan troïng, nhöng ngöôi caøng döõ daèn, ta caøng khoâng theøm noùi. Coâ trôïn maét nhìn y moät caùi, thaûn nhieân noùi:

-Teân cuûa oâng nghe khoâng hay, sao khoâng ñoåi thaønh “Thieân Aùc” coù hôn khoâng? Veä Thieân Voïng giaän döõ:

-Caùi gì? Quaùch Töông ñaùp:

-Hung thaàn aùc saùt nhö oâng treân ñôøi ít coù, ñaõ giöït maát kieám cuûa toâi, laïi coøn haàm haàm, coù phaûi laø sao Thieân Aùc treân trôøi xuoáng ñaây hay khoâng? Veä Thieân Voïng gaàm göø trong hoïng maáy tieáng nhö con thuù, ngöïc boãng phoàng leân thaät lôùn, toùc vaø loâng maøy nhö muoán döïng caû leân. Oâng giaø maët ñoû Phöông Thieân Lao voäi keâu leân:

-Tam ñeä, khoâng ñöôïc noåi noùng. Laäp töùc naém vai Quaùch Töông loâi veà phía sau vaøi thöôùc, laáy thaân mình chaén giöõa hai ngöôøi. Quaùch Töông thaáy Veä Thieân Voïng nhö theá, neáu y quaû thöïc ra tay aét naøng khoâng sao choáng ñôõ ñöôïc, trong loøng khoâng khoûi hôi khie áp sôï. Veä Thieân Voïng tay phaûi ruùt kieám ra khoûi bao, tay traùi hai ngoùn tay keïp laáy muõi kieám, vaän söùc vaøo ñoát ngoùn tay, nghe caùch moät tieáng, ñaàu kieám ñaõ gaõy laøm hai, roài boû caû hai maûnh trôû laïi bao, noùi:

-Ai theøm laáy caùi thöù kieám voâ duïng cuûa ngöôi laøm gì! Quaùch Töông thaáy kình löïc ngoùn tay cuûa y lôïi haïi nhö theá khoâng khoûi haõi sôï. Veä Thieân Voïng thaáy naøng bieán saéc, ñaéc yù ngöûng ñaàu cöôøi ha haû. Tieáng cöôøi cuûa y uø caû tai, rung ñoäng ñeán noãi ngoùi treân maùi ñình cuõng keâu laùch caùch. Trong khi tieáng vang chöa döùt, boãng döng maùi ñình thuûng moät maûng lôùn, moät vaät gì ñoù rôi bòch xuoáng ñaát. Moïi ngöôøi ai naáy giaät mình, ñeán Veä Thieân Voïng cuõng khoâng töôûng noåi y noäi löïc sung tuùc ñeán möùc tieáng cöôøi coù theå laøm chaán ñoäng maùi ngoùi. Thöïc ra tieáng cöôøi cuûa y khoâng haøm yù vui veû maø chæ laø vaän kình keâu leân “ha ha” vaøi tieáng, vaäy maø laøm thuûng ñöôïc maùi ngoùi, khieán y vöøa möøng vöøa sôï, khoâng ngôø gaàn ñaây noäi löïc cuûa mình laïi tieán boä ñeán theá. Theá nhöng nhìn laïi caùi vaät vöøa rôi xuoáng laïi caøng sôï hôn, chæ thaáy ñoù laø moät haùn töû trung nieân maëc aùo traéng, hai tay oâm moät caây dao caàm, laên quay döôùi ñaát, maét vaãn nhaém nghieàn nguû say söa. Quaùch Töông vui möøng noùi:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

-OÀ, oâng cuõng ôû ñaây sao? Hoùa ra ngöôøi ñaøn oâng naøy chính laø ngöôøi ngoài ñaùnh ñaøn naøng gaëp maáy hoâm tröôùc treân nuùi. Ngöôøi ñoù nghe tieáng Quaùch Töông, voäi nhoûm daäy, noùi:

-Coâ nöông, toâi ñang ñi tìm coâ, khoâng ngôø laïi gaëp nhau ôû ñaây. Quaùch Töông hoûi:

-OÂng ñi kieám toâi coù chuyeän gì theá? Ngöôøi ñoù ñaùp:

-Toâi queân khoâng thænh giaùo toân tính ñaïi danh cuûa coâ nöông. Quaùch Töông noùi:

-Caùi gì maø toân tính ñaïi danh? Nhöõng lôøi maøu meø giaû doái ñoù toâi khoâng thích chuùt naøo. Ngöôøi noï khöïng laïi, cöôøi ñaùp:

-Ñuùng laém, ñuùng laém. Caøng ñeå yù ñeán hö vaên, loaïi ngöôøi ñoù caøng khoâng coù chaân taøi thöïc hoïc. Haïng ñoù ñi loøe maáy ngöôøi nhaø queâ, chöù laøm ñöôïc chuyeän gì. Y vöøa noùi vöøa lieác nhìn Veä Thieân Voïng, cöôøi khaåy maáy tieáng. Quaùch Töông möøng laém, khoâng ngôø ngöôøi naøy bieát heát moïi chuyeän, coá yù giuùp ñôõ mình. Veä Thieân Voïng thaáy ngöôøi noï lieác mình, maët y ñaõ xanh laïi caøng xanh theâm, laïnh luøng hoûi:

-Toân giaù laø ai? Ngöôøi noï khoâng theøm ñeå yù tôùi y, noùi vôùi Quaùch Töông:

-Coâ nöông, teân coâ laø gì nhæ? Quaùch Töông noùi:

-Toâi hoï Quaùch, ñôn danh Töông. Ngöôøi noï voã tay:

-A, thaät ñuùng laø coù maét maø khoâng thaáy nuùi Thaùi Sôn, hoùa ra ñaây laø Quaùch ñaïi coâ nöông, ngöôøi maø boán beå ai cuõng nghe danh. Leänh toân laø Quaùch Tónh Quaùch ñaïi hieäp, leänh ñöôøng Hoaøng Dung Hoaøng nöõ hieäp, tröø boïn voâ tri voâ thöùc, khoâng bieát trôøi traêng gì môùi khoâng bieát ñeán, chöù treân giang hoà coù ai khoâng hay, coù ai khoâng bieát? Hai vò ñoù vaên voõ song toaøn, ñao thöông kieám kích, quyeàn chöôûng khí coâng, caàm kyø thö hoïa, thi töø ca phuù, xöa nay khoâng moân gì khoâng hôn ngöôøi, ai maø bì kòp. Ha ha, chæ coù caùi boïn thong manh, môùi khoâng nghe ñeán tieáng vang voïng cuûa hai oâng baø. Quaùch Töông trong loøng thaät vui:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

-Nguyeân lai ngöôi aån naùu ôû treân noùc ñình, ñaõ nghe thaáy nhöõng gì ta noùi vôùi ba ngöôøi naøy roài. Xem ra chính ngöôi cuõng chaúng bieát gì veà cha meï ta. Ta thöù hai, vaäy maø goïi laø ñaïi coâ nöông, laïi baûo cha ta cuõng thoâng caàm kyø thö hoïa, thi töø ca phuù, thaät ñaùng nöïc cöôøi. Nghó nhö theá neân naøng cöôøi hoûi laïi:

-Theá coøn teân oâng laø gì? Ngöôøi kia ñaùp:

-Toâi hoï Haø, teân laø Tuùc Ñaïo. Quaùch Töông cöôøi:

-Haø Tuùc Ñaïo, Haø Tuùc Ñaïo ö? Caùi teân oâng sao khieâm toán quaù vaäy. 2 Haø Tuùc Ñaïo noùi:

-So vôùi caùi boïn thieân gì, ñòa gì khoaùc laùc khoâng bieát xaáu hoå, caùi thöù nhaõi nheùp cuoàng voïng töï toân, thuøng roãng keâu to chæ toå laøm ngöôøi ta buoàn möûa. Haø Tuùc Ñaïo lieân tieáp mæa mai chaâm choïc boïn ba anh em Veä Thieân Voïng. Ba ngöôøi thaáy y eùp saäp noùc ñình rôi xuoáng, haún khoâng taàm thöôøng, luùc ñaàu hoï coøn coá nhòn, ñeå xem baïch y quaùi khaùch naøy laø haïng ngöôøi naøo. Theá nhöng caøng nghe lôøi leõ y caøng chua cay, Veä Thieân Voïng thaáy khoâng coøn chòu noåi, vung tay nhaém ngay maù traùi cuûa y ñaùnh ra moät chöôûng. Haø Tuùc Ñaïo hôi cuùi ñaàu, luoàn döôùi caùnh tay y maø laùch qua. Veä Thieân Voïng chæ thaáy coå tay traùi hôi teâ, thanh kieám trong tay y ñaõ bò ñoaït maát. Luùc Veä Thieân Voïng ñoaït kieám cuûa Quaùch Töông, thaân phaùp thaät laø nhanh, khieán ngöôøi ta khoâng sao nhìn roõ, nhöng luùc naøy Haø Tuùc Ñaïo laùch qua nheï nhaøng thuaän tay laáy laïi thanh ñoaûn kieám, töø thaân phaùp ñeán cöû ñoäng, khoâng coù ñieåm naøo khaùc thöôøng. Veä Thieân Voïng kinh haõi, tieán leân moät böôùc, maáy ngoùn tay nhö caùi moùc, choäp luoân vaøo vai y. Haø Tuùc Ñaïo laïi nghieâng ngöôøi neù traùnh, traûo ñoù löôùt qua thaân y. Phan Thieân Canh vaø Phöông Thieân Lao ñoät nhieân nhaûy luøi laïi ra ngoaøi ñình. Veä Thieân Voïng taû quyeàn höõu chöôûng ñaùnh ra, tieáng gioù keâu vuø vuø, chæ giaây laùt ñaõ ñaùnh ra baûy taùm chieâu lieàn. Haø Tuùc Ñaïo neù traùi laùch phaûi, khieán ñeán vaït aùo cuõng khoâng chaïm ñeán. Tay y caàm thanh ñoaûn kieám, ñoái vôùi quyeàn chieâu gioù taùp möa sa cuûa ñoái phöông khoâng heà ñôõ gaït, chæ nheï nhaøng nghieâng ngöôøi ñaõ laøm cho Veä Thieân Voïng ñaùnh huït ra ngoaøi. Ñoái vôùi löùa tuoåi cuûa Quaùch Töông, tuy voõ thuaät naøng khoâng tinh thaâm nhöng trong nhöõng ngöôøi quen bieát khoâng hieám cao thuû vaøo haïng nhaát, kieán thöùc laïi hôn

2 Haø Tuùc Ñaïo theo nghóa ñen laø “noùi tôùi laøm gì”.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

ngöôøi, thaáy Haø Tuùc Ñaïo cöû ñoäng troâng nheï nhaøng nhöng thaân phaùp heát söùc xaûo dieäu, neù traùnh nhöõng chieâu thöùc cöïc kyø cöông maõnh cuûa ñòch, voõ coâng thaân phaùp thaønh rieâng moät nhaø, so vôùi caùc moân phaùi ôû Trung Thoå khoâng gioáng ai, caøng xem caøng thaáy kyø laï. Veä Thieân Voïng lieân tieáp ñaùnh ra hôn hai chuïc chieâu vaãn khoâng eùp ñöôïc ñoái phöông xuaát thuû, höï moät tieáng nhoû, quyeàn phaùp baát ngôø ñoåi haún, xuaát chieâu chaäm chaïp, nhöng quyeàn löïc naëng neà. Quaùch Töông ñöùng ôû beân trong ñình, caûm thaáy quyeàn phong caøng luùc caøng naëng ñaåy naøng töøng böôùc luøi ra beân ngoaøi. Luùc naøy Haø Tuùc Ñaïo khoâng coøn coù theå chæ neù traùnh maø khoâng traû ñoøn, y caøi ñoaûn kieám vaøo daây löng, hai chaân ñöùng vöõng laïi, quaùt leân:

-Ngöôi bieát ngaïnh coâng, töôûng ta khoâng bieát sao? Ñôïi Veä Thieân Voïng hai chöôûng ñaùnh tôùi, tay traùi phaûn kích laïi moät chöôûng, laáy ngaïnh coâng choáng vôùi ngaïnh coâng, nghe bình moät tieáng, Veä Thieân Voïng thaân hình hôi laûo ñaûo, luøi laïi hai böôùc. Haø Tuùc Ñaïo ñöùng nguyeân moät choã khoâng ñoäng ñaäy. Veä Thieân Voïng vaãn töï cho laø mình ngoaïi moân ngaïnh coâng treân ñôøi ít ai bì kòp, naøo ngôø ñoái phöông laáy cöùng choáng cöùng khoâng heà möôïn söùc hay troå taøi kheùo leùo, ñaåy mình luøi laïi. Y trong loøng khoâng phuïc, hít moät hôi, quaùt leân moät tieáng, hai chöôûng laïi ñaùnh ra. Haø Tuùc Ñaïo cuõng quaùt leân moät tieáng, ñaùnh laïi moät chöôûng. Chæ nghe tieáng aàm aàm lieân tieáp, khieán cho loã hoång treân maùi ñình ñaát ñaù rôi xuoáng raøo raøo. Veä Thieân Voïng luøi laïi boán böôùc, sau cuøng cuõng ñöùng laïi ñöôïc. Y ñôõ xong hai chöôûng naøy, ñaàu toùc roài buø, hai maét loài ra, hình daùng troâng thaät deã sôï. Hai tay y oâm vaøo ñan ñieàn, thôû huø huø vaän khí maáy laàn, ngöïc loõm vaøo, buïng laïi phình ra nhö caùi troáng, toaøn thaân caùc khôùp xöông keâu loáp coáp, töøng böôùc töøng böôùc chaäm chaäm böôùc veà phía Haø Tuùc Ñaïo. Haø Tuùc Ñaïo thaáy tình theá cuûa y nhö vaäy, khoâng daùm coi thöôøng, ñieàu vaän chaân khí, ñöùng chôø theá cuûa ñòch. Veä Thieân Voïng ñi ñeán coøn caùch ñoái phöông chöøng boán naêm thöôùc, ñaõ töôûng phaùt chieâu, naøo ngôø khoâng ngöøng böôùc maø vaãn tieáp tuïc tieán theâm hai böôùc nöõa, ñeán ñöùng ñoái dieän töôûng nhö hôi thôû cuûa nhau coù theå caûm thaáy ñöôïc, luùc aáy hai chöôûng môùi tung ra, moät chöôûng ñaùnh vaøo maët, moät chöôûng laïi ñaùnh vaøo buïng döôùi. Laàn naøy y phaân ra hai chöôûng, coát ñeå ñoái thuû phaûi phaân löïc ra laøm hai. Chieâu theá cuõng nhö chöôûng löïc ñeàu thaät laø huøng maïnh.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Haø Tuùc Ñaïo cuõng laäp töùc hai chöôûng ñöa ra, hai tay cheùo laïi, tay traùi y ñôõ laáy tay traùi ñòch thuû, tay phaûi y ñôõ laáøy tay phaûi cuûa ñòch, nhöng chöôûng löïc laïi phaân thaønh moät cöông, moät nhu. Veä Thieân Voïng chæ thaáy chöôûng cuûa y ñaùnh vaøo buïng döôùi ñòch nhö ñaùnh vaøo choã khoâng, coøn tay phaûi ñaùnh vaøo maët thì nhö ñuïng phaûi töôøng ñoàng vaùch saét, bieát laø khoâng oån, chæ thaáy mình bò moät löïc to lôùn ñaùnh vaøo, khieán caû thaân hình y bò ñaåy vaêng ra khoûi thaïch ñình. Kyø naøy hai ngöôøi laáy cöùng choïi cöùng, duøng löïc choáng löïc, ai yeáu hôn seõ bò thöông, khoâng theå naøo laáy gì ngoaét ngoeùo. Duø cho Veä Thieân Voïng coù göôïng ñöùng ñöôïc, hoaëc moät chieâu ñaõ ngaõ, thì chöôûng löïc cuûa chính y phaûn kích trôû laïi, laïi theâm chöôûng löïc cuûa Haø Tuùc Ñaïo, aét y theå naøo cuõng phaûi hoäc maùu töôi. Phan Thieân Canh vaø Phöông Thieân Lao cuøng keâu leân:

-Ra tay! Hai ngöôøi ñoàng thôøi nhaûy tôùi, cuøng chia nhau moãi ngöôøi naém moät caùnh tay cuûa Veä Thieân Voïng nhaéc leân, coù theá môùi tieâu tröø ñöôïc chöôûng löïc cöông maõnh cuûa Haø Tuùc Ñaïo. Veä Thieân Voïng tuy chöa bò thöông, nhöng ruoät gan ñaõ chaán ñoäng, xöông coát toaøn thaân töôûng nhö naùt nhöø, thôû khoâng ra hôi, khoâng ñöùng noåi. Oâng giaø luøn maët ñoû Phöông Thieân Lao thaáy sö ñeä bò moät traän ñau nhö theá, trong buïng vöøa giaän vöøa sôï, nhöng maët ngoaøi vaãn cöôøi hì hì, noùi:

-Caùc haï chöôûng löïc maïnh nhö theá, quaû thöïc treân ñôøi ít thaáy, boäi phuïc boäi phuïc. Quaùch Töông nghó thaàm: “Noùi ñeán chöôûng löïc cöông maõnh huøng haäu, ai baèng ñöôïc Haøng Long Thaäp Baùt Chöôûng cuûa cha ta? Boïn Coân Loân Tam Thaùnh caùc ngöôi troán laùnh ôû choán hoang sôn, eách ngoài ñaùy gieáng, töôûng laø mình gioûi, roài seõ coù ngaøy bieát ñeán voõ coâng Trung Thoå”. Naøng nghó ñeán ñaây, trong loøng hôi se laïi, vì luùc naøng muoán cho boïn Phöông Thieân Lao bieát ñeán voõ coâng Trung Thoå, khoâng phaûi laø bieát ñeán phuï thaân maø chính laø Döông Quaù. Chæ nghe Phöông Thieân Lao noùi tieáp:

-Tieåu laõo nhi baát taøi, xin ra laõnh giaùo kieám phaùp cuûa caùc haï. Haø Tuùc Ñaïo noùi:

-Phöông huynh ñoái xöû vôùi Quaùch coâ nöông thaät neå nang, taïi haï khoâng traùch gì caû, chuùng ta tæ thí laøm gì. Quaùch Töông ngaïc nhieân: “Ngöôi cho gaõ hoï Veä kia moät phen khoå sôû, nguyeân lai chæ vì y ñoái vôùi ta khoâng neå nang ö?” Phöông Thieân Lao ñeán beân con ngöïa y cöôõi, töø bao vaûi laáy ra moät thanh tröôøng kieám, nghe moät tieáng soeït, ñaõ ruùt ra khoûi voû, giô ngoùn tay buùng vaøo thaân kieám moät

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

caùi, tieáng u u noåi leân moät hoài laâu khoâng döùt. Khi kieám ñaõ trong tay, nuï cöôøi treân moâi laäp töùc bieán maát, tay traùi baét kieám quyeát ñöa ra tröôùc maët, ngoùn tay ñöa leân, tay phaûi caàm kieám chæ leân trôøi khoâng ñoäng ñaäy, chính laø chieâu “Tieân Nhaân Chæ Loä”. Haø Tuùc Ñaïo noùi:

-Neáu quaû Phöông huynh muoán ñoäng thuû, thì toâi xin duøng ñoaûn kieám cuûa Quaùch coâ nöông thöû moät vaøi chieâu. Y noùi roài ruùt ra nöûa thanh kieám gaõy. Thanh kieám ñoù voán ñaõ daøi khoâng quaù hai thöôùc, sau khi Veä Thieân Voïng duøng ngoùn tay beû gaõy roài, löôõi kieám chæ coøn baûy taùm taác. Ñaàu kieám laïi thaúng khoâng nhoïn, ñeán nhö con dao gaêm cuõng khoâng baèng. Tay traùi y caàm bao kieám, tay phaûi caàm thanh kieám gaõy nhaûy vaøo taán coâng. Laàn nay y ra tay cöïc kyø nhanh nheïn, tröôùc maét Phöông Thieân Lao chæ thaáy moät veät traéng thaáp thoaùng, Haø Tuùc Ñaïo ñaõ lieân tieáp coâng kích ba chieâu, tuy raèng thanh kieám gaõy quaù ngaén khoâng laøm y bò thöông, nhöng Phöông Thieân Lao trong buïng cuõng haõi sôï, nghó thaàm: “Ba chieâu naøy nhanh thaät, quaû khoâng deã gì neù traùnh, kieám phaùp naøy laø kieám phaùp gì ñaây? Neáu trong tay y maø laø tröôøng kieám thì coù leõ maùu mình ñaõ ñoå ra taïi choã roài.” Haø Tuùc Ñaïo taán coâng ba chieâu xong, lui ra moät beân, ñöùng yeân baát ñoäng. Phöông Thieân Lao khai trieån kieám phaùp, nöûa thuû nöûa coâng, hung haêng xoâng tôùi. Haø Tuùc Ñaïo neù qua moät beân, nhöng khoâng traû ñoøn, laïi baát ngôø taán coâng ba chieâu thaät nhanh, eùp Phöông Thieân Lao phaûi tay chaân luùng tuùng, roài laïi nhaûy ra ngoaøi ñöùng chôø. Thanh kieám trong tay Phöông Thieân Lao laïi tung ra taán coâng, chæ thaáy aùnh saùng traéng nhaáp nhaùy, cöïc kyø nhanh nheïn. Quaùch Töông nghó thaàm: “Laõo giaø naøy chieâu soá thaät laø cöông maõnh, ñoäc ñòa, so vôùi chöôûng phaùp cuûa laõo hoï Veä cuõng cuøng moät loái, coù ñieàu coù theâm ba phaàn linh ñoäng, laïi coù veû lôïi haïi hôn …” Vöøa nghó tôùi ñaây, chôït nghe Haø Tuùc Ñaïo quaùt leân:

“Caån thaän nheù”. Chöõ nheù vöøa ra khoûi mieäng, bao kieám beân tay traùi giô leân, nhanh nhö ñieän chôùp, nghe xeït moät tieáng nhoû, bao kieám trong tay ñaõ chuïp laáy muõi kieám cuûa Phöông Thieân Lao, kieám beân tay phaûi nhanh nheïn chóa ngay vaøo yeát haàu ñòch thuû. Tröôøng kieám cuûa Phöông Thieân Lao khoâng coøn töï do, khoâng caùch gì coù theå thu kieám veà ñeå gaït, maét thaáy kieám ñaâm vaøo coå hoïng mình, chæ coøn caùch boû thanh kieám, laên ngay xuoáng ñaát, môùi traùnh ñöôïc chieâu naøy. Y chöa kòp ñöùng daäy, moät boùng ngöôøi thaáp thoaùng, Phan Thieân Canh ñaõ voït mình nhaûy tôùi, choäp laáy chuoâi thanh

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

tröôøng kieám, xoay mình moät caùi, ruùt ra khoûi bao. Caû Haø Tuùc Ñaïo laãn Quaùch Töông ñeàu leân tieáng khen ngôïi:

-Haûo thaân phaùp! OÂng giaø maët troâng nhö ngöôøi beänh aáy tröôùc sau khoâng thoát ra moät lôøi, voõ coâng hoùa ra cao nhaát trong ba ngöôøi. Haø Tuùc Ñaïo noùi:

-Coâng phu cuûa caùc haï cao cöôøng, taïi haï thaät boäi phuïc. Noùi roài quay ñaàu laïi noùi vôùi Quaùch Töông:

-Quaùch coâ nöông, töø khi ñöôïc nghe nhaõ taáu cuûa coâ nöông hoâm tröôùc, toâi ñaõ saùng taùc moät baûn ñaøn, mong ñöôïc coâ nöông bình phaåm. Quaùch Töông noùi:

-Baûn ñaøn naøo theá? Haø Tuùc Ñaïo ngoài xuoáng xeáp baèng, laáy caây dao caàm ñaët leân loøng, leân daây thöû vaän, roài baét ñaàu gaåy ñaøn. Phan Thieân Canh noùi:

-Caùc haï lieân tieáp ñaùnh baïi hai ngöôøi sö ñeä cuûa toâi, hoï Phan naøy muoán ñöôïc thænh giaùo. Haø Tuùc Ñaïo xua tay:

-Chuyeän tæ thí voõ coâng ñaõ qua roài, khoâng coøn höùng thuù gì nöõa. Ñaây laø moät baûn ñaøn môùi, ta ñang muoán gaåy cho Quaùch coâ nöông nghe. Ba vò neáu nhö muoán nghe, xin môøi ngoài xuoáng, neáu nhö khoâng hieåu, xin cöù töï tieän. Tay traùi aán phím, tay phaûi baét ñaàu ñaùnh ñaøn. Quaùch Töông chæ môùi nghe vaøi noát, baát giaùc vöøa möøng vöøa sôï. Hoùa ra baûn ñaøn naøy moät phaàn laø töø “Khaûo Baøn” laø khuùc naøng ñaõ taáu qua, nhöng moät phaàn khaùc laïi töø trong thô “Kieâm Gia”, hai baûn khoâng cuøng moät ñieäu, nhöng y ñaõ hoøa laïi vôùi nhau, moät öùng moät ñaùp, nghe ra thaät laø kyø dieäu. Tuy nhieân khi nghe caàm vaän tôùi ñoaïn “khaûo baøn taïi giaûn, thaïc nhaân chi khoan. Kieâm gia thöông thöông, baïch loä vi söông, sôû vò y nhaân, taïi thieân nhaát phöông … thaïc nhaân chi khoan, thaïc nhaân chi khoan … toá hoài toøng chi, ñaïo trôû thaû tröôøng, toá du toøng chi, uyeån taïi thuûy trung öông … ñoäc taåm nguï ngoân, vónh thæ vaät huyeân, vónh thæ vaät huyeân …” Quaùch Töông trong loøng thaáy hôi chaïnh loøng: “Trong tieáng ñaøn cuûa y coù noùi ñeán y nhaân, chaúng leõ nhaéc ñeán ta ö? Sao ñieäu ñaøn coù veû yù töù trieàn mieân ñeán theá, nghe ñaày nhöõng nhôù thöông caûm meán?” Nghó ñeán ñaây, naøng khoâng khoûi öûng hoàng ñoâi maù. Coù ñieàu ñieäu ñaøn ñoù bieán chuyeån thöïc laø kheùo leùo, nguyeân vaän hai baøi “Khaûo Baøn” vaø “Kieâm Gia” khoâng laïc nhau chuùt naøo, hai beân

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

nhòp nhaøng ñoái ñaùp, song vaãn giöõ ñöôïc taát caû nhöõng hoa myõ cuûa caû hai. Trong ñôøi naøng chöa bao giôø ñöôïc nghe moät khuùc nhaïc nhö theá caû. Theá nhöng boïn Phan Thieân Canh ba ngöôøi chaúng ai hieåu gì. Hoï khoâng bieát raèng Haø Tuùc Ñaïo laø ngöôøi hôi ñieân khuøng, coù chuùt meâ maån cuûa moät cuoàng só, vöøa laøm ñöôïc moät baûn ñaøn, nhaát ñòn h phaûi kieám Quaùch Töông ñeå gaåy cho nghe baèng ñöôïc, huoáng chi khuùc ñaøn naøy cuõng vì naøng maø saùng taùc, neân luùc aáy moïi vieäc ñeàu gaùc sang moät beân. Theá nhöng ba oâng giaøthaáy y ngöng thaàn ñaùnh ñaøn, chaúng theøm ñeå yù chi ñeán mình, quaû thöïc heát söùc khinh ngöôøi, laøm sao hoï coù theå nhòn noåi? Phan Thieân Canh vung thanh tröôøng kieám, ñieåm ngay vaøo vai beân traùi Haø Tuùc Ñaïo, heùt lôùn:

-Mau ñöùng leân, ta vôùi ngöôi hai ngöôøi so taøi naøo! Haø Tuùc Ñaïo toaøn theå taâm trí ñang ñeå vaøo tieáng ñaøn, töôûng mình ñang laø moät thö sinh ngao du nôi khe nuùi, ngaém moät thieáu nöõ oân nhu ñöùng treân moät hoøn ñaûo nhoû xa xa, loøng khoâng ngaïi nuùi non caùch trôû, ñang coá tìm caùch qua gaëp naøng … Boãng döng thaáy vai traùi nhoùi moät caùi, y lieàn tænh moäng, quay ñaàu nhìn laïi, thaáy tröôøng kieám trong tay Phan Thieân Canh ñaõ chæ vaøo ñaàu vai mình, ñaâm nheï vaøo da, neáu khoâng ñôõ gaït, e raèng ñoái phöông seõ tieän ñaø ñaâm tôùi khieán cho bò thöông. Theá nhöng baûn ñaøn chöa taáu xong, tuïc nhaân laïi ôû beân caïnh quaáy nhieãu, thöïc laø phaù ñaùm. Y laäp töùc caàm thanh kieám gaõy, keng moät tieáng, gaït thanh tröôøng kieám cuûa Phan Thieân Canh ra, tay phaûi vaãn tieáp tuïc gaûy ñaøn. Luùc naøy Haø Tuùc Ñaïo môùi giôû tuyeät kyõ bình sinh, tay phaûi ñaøn caàm, tay traùi söû kieám. Y khoâng sao nhaán phím ñöôïc neân nhaém naêm daây ñaøn duøng söùc thoåi moät caùi, daây ñaøn laäp töùc loõm xuoáng, tay phaûi tieáp tuïc gaûy nhö thöôøng, tieáng ñaøn cao thaáp traàm boång, vaãn uyeån chuyeån nhö yù. Phan Thieân Canh caáp toác coâng kích maáy chieâu, Haø Tuùc Ñaïo thuaän tay gaït ra, hai maét vaãn chaêm chuù nhìn daây ñaøn, chæ e hôi thoåi ra khoâng truùng tieát, laøm loaïn tieáng ñaøn. Phan Thieân Canh caøng theâm giaän döõ, kieám chieâu caøng coâng caøng nhanh, nhöng baát luaän kieám cuûa y töø phöông naøo ñaâm tôùi, ñeàu bò Haø Tuùc Ñaïo nheï nhaøng gaït qua moät beân. Quaùch Töông nghe tieáng ñaøn, trong loøng noåi nhaïc höùng, khoâng ñeå yù gì ñeán nhöõng ñöôøng kieám ñaùnh tôùi cuûa Phan Thieân Canh, theá nhöng hai thanh kieám chaïm nhau laøm cho caàm thanh bò loaïn. Hai tay naøng ñaùnh nhòp theo tieáng ñaøn, nhíu maøy nhìn Phan Thieân Canh noùi:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

-OÂng ra chieâu luùc nhanh luùc chaäm khoâng hôïp vôùi tieáng ñaøn, boä oâng khoâng bieát gì veà aâm nhaïc ö? Höø, oâng phaûi nghe theo tieáng ñaøn maø xuaát kieám, coù theo nhòp thì nghe môùi ñöôïc. Phan Thieân Canh ñôøi naøo ñeå yù ñeán coâ, chæ thaáy tröôùc maët keû ñòch ngoài xeáp baèng treân ñaát, tay chæ caàm moät thanh kieám gaõy, maét chaêm chuù nhìn daây ñaøn, vaäy maø mình khoâng sao chaïm ñöôïc vaøo y, laïi caøng noùng ruoät. Ñoät nhieân y ñoåi kieám phaùp, coâng kích caøng nhanh hôn, hai moùn binh khí chaïm nhau leng keng nhö tieáng möa raøo. Aâm thanh caáp baùch ñoù so vôùi tieáng ñaøn oân nhaõ trieàn mieân quaû thöïc khoâng haøi hoøa chuùt naøo. Haø Tuùc Ñaïo nhöôùng ñoâi loâng maøy, truyeàn kình löïc vaøo thanh ñoaûn kieám, nghe caùch moät tieáng, thanh kieám trong tay Phan Thieân Canh laäp töùc gaõy ra laøm ñoâi. Theá nhöng cuõng luùc ñoù, daây thöù naêm trong baûy daây ñaøn cuõng ñöùt theo. Phan Thieân Canh maët xaùm nhö tro, khoâng noùi moät lôøi, chuyeån thaân chaïy ra khoûi ñình. Ba ngöôøi nhaûy leân löng ngöïa, chaïy voït leân höôùng trieàn nuùi. Quaùch Töông thaät laï luøng, noùi:

-Höø, ba ngöôøi naøy ñaùnh ñaõ thua roài, taïi sao coøn chaïy leân chuøa Thieáu Laâm? Boä hoï muoán cheát hay sao chöù? Naøng quay ñaàu laïi, thaáy Haø Tuùc Ñaïo maët buoàn thiu, tay vuoát ve daây ñaøn, töôûng nhö khoâng noùi leân ñöôïc noãi ñau khoå cuûa mình. Quaùch Töông nghó thaàm: “Moät sôïi daây ñaøn, coù ñaùng gì ñaâu?”.Laäp töùc tieáp laáy caây dao caàm côûi ñoaïn daây ñaøn bò ñöùt môû daây ñaøn ra caêng laïi sôïi daây môùi. Haø Tuùc Ñaïo laéc ñaàu thôû daøi, noùi:

-Uoång phí bao naêm tu taäp, cuoái cuøng roài loøng vaãn chöa tónh ñöôïc. Tuy tay traùi toâi ñöa kình löïc ra laøm gaõy ñöôïc kieám cuûa y, nhöng tay phaûi cuõng laïi laøm ñöùt daây ñaøn. Baáy giôø Quaùch Töông môùi roõ, nguyeân laø y thaát voïng vì voõ coâng cuûa mình luyeän chöa thuaàn thuïc, neân cöôøi ñaùp:

-Vieäc oâng coù theå tay traùi duõng maõnh coâng ñòch , tay phaûi laïi thö thaû chaäm raõi gaåy ñaøn, laø pheùp phaân taâm nhò duïng, treân coõi ñôøi naøy hieän nay chæ coù ba ngöôøi laøm ñöôïc thoâi. Oâng luyeän chöa ñeán möùc ñoù, cuõng khoâng coù gì phaûi böïc mình. Haø Tuùc Ñaïo hoûi laïi:

-Ba ngöôøi ñoù laø ai? Quaùch Töông ñaùp:

-Vò thöù nhaát laø Laõo Ngoan Ñoàng Chu Baù Thoâng, ngöôøi thöù hai laø cha toâi, coøn ngöôøi thöù ba laø Döông phu nhaân Tieåu Long Nöõ. Tröø ba ngöôøi aáy ra, duø cho laø oâng

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

ngoaïi toâi Ñaøo hoa ñaûo chuû, hay meï toâi, hoaëc Thaàn Ñieâu ñaïi hieäp Döông Quaù, laø nhöõng ngöôøi voõ coâng raát cao, nhöng cuõng khoâng laøm ñöôïc. Haø Tuùc Ñaïo noùi:

-Theá gian coù nhöõng kyø nhaân nhö theá, bao giôø coù dòp mong coâ ñöa toâi ñeán gaëp hoï. Quaùch Töông buoàn baõ noùi:

-Muoán gaëp cha toâi thì khoâng khoù, coøn hai vò kia, khoâng bieát ñi ñaâu ñeå kieám hoï ñöôïc. Naøng thaáy Haø Tuùc Ñaïo ngô ngaån xuaát thaàn, laïi nghó ñeán chuyeän ñöùt daây ñaøn, neân an uûi y:

-OÂng chæ giô tay ñaõ ñaùnh baïi ñöôïc Coân Loân Tam Thaùnh, cuõng ñuû haõnh dieän vôùi ñöông theá roài, haø taát vì chuyeän nhoû moïn laø ñöùt daây ñaøn maø raàu ró khoâng vui? Haø Tuùc Ñaïo giaät mình kinh haõi, hoûi laïi:

-Coân Loân Tam Thaùnh ö? Coâ noùi gì? Sao coâ laïi bieát? Quaùch Töông cöôøi ñaùp:

-Ba laõo giaø ñoù töø Taây Vöïc ñeán, aét laø Coân Loân Tam Thaùnh ñoù. Boïn hoï voõ coâng quaû nhieân coù choã ñoäc ñaùo, chæ coù ñieàu khieâu chieán vôùi chuøa Thieáu Laâm, e raèng khoâng töï löôïng söùc mình … Naøng thaáy söï kinh hoaøng cuûa Haø Tuùc Ñaïo moãi luùc moät nhieàu, neân khoâng daùm noùi tieáp nöõa, hoûi laïi:

-Coù gì kyø quaùi? Haø Tuùc Ñaïo laåm baåm:

-Coân Loân Tam Thaùnh, Coân Loân Tam Thaùnh Haø Tuùc Ñaïo chính laø toâi ñaây. Quaùch Töông giaät mình kinh haõi, noùi:

-OÂng laø Coân Loân Tam Thaùnh ö? Vaäy coøn hai ngöôøi kia ñaâu? Haø Tuùc Ñaïo noùi:

-Coân Loân Tam Thaùnh chæ coù moät ngöôøi, xöa nay khoâng phaûi ba ngöôøi bao giôø. Toâi ôû Taây Vöïc cuõng coù ñöôïc moät chuùt danh nho nhoû, baïn beø ôû ñoù noùi toâi coù ba tuyeät kyõ, caàm kyø kieám, coù theå noùi laø caàm thaùnh, kyø thaùnh, kieám thaùnh. Nhaân vì toâi sinh tröôûng trong nuùi Coân Loân, neân gaùn cho toâi moät caùi ngoaïi hieäu, goïi laø Coân Loân Tam Thaùnh. Theá nhöng toâi nghó caùi chöõ “thaùnh” ñoù, ñaâu phaûi deã daøng gì maø xöng nhö theá? Theá nhöng ngöôøi khaùc ñaõ daùt vaøng leân treân maët mình roài, khoâng theå töø choái ñöôïc. Thaønh thöû, toâi phaûi ñoåi teân, goïi mình laø “Tuùc Ñaïo”, noái lieàn vôùi nhau,

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

thaønh laø Coân Loân Tam Thaùnh Haø Tuùc Ñaïo 3 ñeå cho ngöôøi khaùc nghe ñöôïc khoâng cho laø toâi cuoàng voïng töï ñaïi. Quaùch Töông voã tay cöôøi:

-Hoùa ra laø nhö theá. Toâi vaãn töôûng laø Coân Loân Tam Thaùnh phaûi laø ba ngöôøi. Theá ba oâng giaø ñoù laø ai? Haø Tuùc Ñaïo noùi:

-Boïn hoï ö? Hoï thuoäc phaùi Thieáu Laâm. Quaùch Töông laáy laøm laï, noùi:

-Nguyeân lai ba ngöôøi naøy thuoäc phaùi Thieáu Laâm. ÖØ, voõ coâng cuûa hoï quaû ñuùng laø cöông maõnh. Khoâng sai, oâng giaø maët ñoû söû duïng chính laø Ñaït Ma kieám phaùp. Ñuùng roài, oâng giaø beänh hoaïn maët vaøng luùc sau coâng kích thaät gaáp, chaúng phaûi Vi Ñaø Phuïc Ma kieám hay sao? Chæ vì hoï theâm thaét bieán hoaù nhieàu, nhaát thôøi toâi khoâng nhaän ra ñöôïc. Nhöng sao hoï laïi töø Taây Vöïc ñeán ñaây? Haø Tuùc Ñaïo noùi:

-Chuyeän naøy noùi ra cuõng coù nguyeân nhaân. Muøa xuaân naêm ngoaùi, toâi ôû taïi ñænh Kinh Thaàn Phong gaåy ñaøn, boãng ñaâu nghe ngoaøi leàu tranh coù tieáng ñaám ñaù, voäi ra xem, thaáy hai ngöôøi ñang vaät nhau, caû hai ñeàu ñaõ troïng thöông, nhöng vaãn taän löïc chieán ñaáu. Toâi quaùt hoï baét ngöøng tay, nhöng khoâng ai chòu yeân, toâi phaûi ñeán can hai ngöôøi ra. Moät trong hai ngöôøi chæ trôïn ngöôïc maét leân roài cheát, ngöôøi kia coøn thoi thoùp. Toâi ñöa y vaøo trong leàu, cho y uoáng moät vieân Thieáu Döông ñôn, cöùu chöõa nöûa ngaøy, nhöng vì bò thöông quaù naëng, linh ñôn khoâng cöùu maïng noåi. Khi y saép cheát, noùi teân laø Doaõn Khaéc Taây … Quaùch Töông “A” leân moät tieáng, noùi:

-Phaûi chaêng ngöôøi ñaùnh nhau vôùi y laø Tieâu Töông Töû? Ngöôøi ñoù thaân hình cao gaày, maët troâng nhö xaùc cheát, phaûi khoâng? Haø Tuùc Ñaïo laï luøng:

-Ñuùng vaäy, sao coâ caùi gì cuõng bieát? Quaùch Töông ñaùp:

-Toâi ñaõ gaëp hoï roài, khoâng ngôø hai teân thaân thieát nhö theá, cuoái cuøng laïi ñaùnh nhau ñeán cheát. Haø Tuùc Ñaïo noùi:

-Doaõn Khaéc Taây noùi raèng y moät ñôøi laøm nhieàu ñieàu taøn aùc, ñeán khi saép cheát, hoái haän cuõng ñaõ muoän. Y noùi y vaø Tieâu Töông Töû hai ngöôøi vaøo chuøa Thieáu Laâm aên

3 Coù nghóa khoâng ñaùng goïi laø Coân Loân Tam Thaùnh.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

caép moät boä kinh thö, nhöng ngöôøi noï e deø ngöôøi kia, khoâng ai daùm ñeå ngöôøi kia coi tröôùc, sôï neáu ñoái phöông voõ coâng cao hôn, seõ ra tay tröø khöû mình, chieám laáy boä kinh. Hai ngöôøi aên cuøng maâm, nguû cuøng giöôøng, moät böôùc khoâng rôøi nhau. Theá nhöng aên thì sôï ngöôøi kia haï ñoäc, nguû thì sôï ngöôøi kia aùm toaùn, luùc naøo cuõng nôm nôùp khoâng an, laïi sôï hoøa thöôïng chuøa Thieáu Laâm ñuoåi theo, neân phaûi chaïy ñeán Taây Vöïc. Ñeán khi hoï ñeán ñöôïc Kinh Thaàn Phong, hai ngöôøi ñaõ gaân coát raõ rôøi, nhöng khoâng ai chòu ai, cuoái cuøng ra tay ñaùnh nhau. Doaõn Khaéc Taây noùi laø Tieâu Töông Töû voán voõ coâng cao hôn y, laïi ra tay ñaùnh y tröôùc moät chöôûng, nhöng keát quaû y vaãn chieám thöôïng phong. Sau y môùi nghó ra raèng, Tieâu Töông Töû khi ôû treân nuùi Hoa Sôn ñaõ bò troïng thöông, nguyeân khí vaãn chöa hoài phuïc. Noùi traéng ra, neáu hai ngöôøi khoâng e ngaïi laãn nhau, chaéc cuõng khoâng theå naøo leân tôùi nuùi Coân Loân ñöôïc. Quaùch Töông nghe caâu chuyeän, nghó ñeán hai ngöôøi ñöôøng ñi luùc naøo cuõng lo ngay ngaùy, ñeán cheát cuõng vaãn coøn chöa yeân buïng, khoâng khoûi thöông caûm, neân than:

-Chæ vì moät boä kinh thö, ñeán noãi sinh ra côù söï. Haø Tuùc Ñaïo noùi:

-Teân Doaõn Khaéc Taây noùi xong caâu chuyeän, hôi ñaõ ñöùt ñoaïn, sau cuøng caàu toâi ñeán chuøa Thieáu Laâm, noùi laïi vôùi moät vò teân hoøa thöôïng teân laø Giaùc Vieãn, raèng kinh thö ôû trong daàu chi ñoù. Toâi nghe thaáy kyø quaùi, caùi gì maø laïi kinh thö ôû trong daàu? Ñònh seõ hoûi laïi cho kyõ, nhöng naøo ngôø y khoâng coøn chòu noåi, ñaõ hoân meâ baát tænh roài. Toâi ñôïi y tænh laïi seõ hoûi cho ra leõ, naøo ngôø y thieáp ñi roài khoâng tænh nöõa. Toâi nghó hay laø boä kinh ñoù bao trong taám vaûi taåm daàu chaêng? Theá nhöng tra xeùt khaép ngöôøi hai teân naøy, khoâng thaáy gì caû. Nhaän lôøi uûy thaùc cuûa ngöôøi, phaûi laøm troøn vieäc. Toâi bình sinh chöa ñaët böôùc ñeán Trung Thoå, cuõng muoán nhaân dòp naøy du ngoaïn moät phen, vì theá ñeán chuøa Thieáu Laâm laø vaäy. Quaùch Töông hoûi laïi:

-Theá sao oâng laïi ñeán chuøa Thieáu Laâm haï chieán thö, muoán cuøng boïn hoï tæ thí voõ ngheä? Haø Tuùc Ñaïo mæm cöôøi:

-Chuyeän ñoù cuõng laø töø ba gaõ naøy maø ra. Ba ngöôøi naøy laø ñeä töû tuïc gia cuûa phaùi Thieáu Laâm Taây Vöïc. Cöù theo ngöôøi trong voõ laâm Taây Vöïc noùi, hoï ñeàu laø trong haøng chöõ “Thieân”, cuøng haøng vôùi phöông tröôïng chuøa Thieáu Laâm Thieân Minh thieàn sö. Hình nhö sö toå cuûa hoï tröôùc ñaây coù chuyeän baát ñoàng vôùi sö huynh ñeä, giaän döõ boû ñi, truyeàn ra moät phaùi Taây Vöïc Thieáu Laâm. Nguyeân voõ coâng cuûa phaùi

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Thieáu Laâm, toå sö Ñaït Ma truyeàn töø Thieân Truùc sang Trung Thoå, nay töø Trung Thoå laïi truyeàn sang Taây Vöïc, cuõng khoâng coù gì laø laï. Ba ngöôøi ñoù nghe danh hieäu toâi laø Coân Loân Tam Thaùnh neân muoán ñeán so taøi cao thaáp. Hoï töï haøo laø voõ Thieáu Laâm thieân haï voâ ñòch, toâi muoán xöng caàm thaùnh, kyø thaùnh thì cuõng khoâng sao. Coøn caùi danh hieäu kieám thaùnh thì nhaát ñònh khoâng chòu, khoâng boû ñi khoâng ñöôïc, chæ ñöôïc xöng laø nhò thaùnh chöù khoâng theå xöng laø tam thaùnh. Chính luùc ñoù toâi laïi ñang saép söûa ra ñi, thaønh ra moät coâng ñoâi chuyeän, neân sai ngöôøi ñeán öôùc heïn seõ gaëp nhau taïi chuøa Thieáu Laâm, roài töï mình leân ñöôøng ñeán Trung Nguyeân. Naøo hay ba vò nhaân huynh naøy cöôùc trình cuõng thaät mau leï, ñaõ boân ba ñeán nôi roài. Quaùch Töông cöôøi noùi:

-Hoùa ra söï vieäc laø nhö theá, laøm cho toâi chaúng hieåu ñaàu ñuoâi gì caû. Ba laõo giaø giôø naøy chaéc ñaõ ñeán chuøa Thieáu Laâm, khoâng bieát noùi naêng laøm sao ñaây? Haø Tuùc Ñaïo noùi:

-Toâi voán dó khoâng quen bieát gì vôùi caùc nhaø sö chuøa Thieáu Laâm, cuõng khoâng thuø khoâng oaùn, sôû dó ñính öôùc vôùi hoï möôøi ngaøy coát ñôïi ba laõo naøy tôùi, luùc ñoù môùi ñoäng thuû. Hieän taïi hai beân ñaõ thöû taøi nhau roài, thoâi caû hai ngöôøi mình cuøng leân, ñôïi toâi truyeàn laïi caâu noùi ñoù xong, roài mình xuoáng nuùi. Quaùch Töông nhíu maøy:

-Qui cuû cuûa maáy hoøa thöôïng naøy raát chaët cheõ, khoâng cho ñaøn baø con gaùi vaøo chuøa. Haø Tuùc Ñaïo noùi:

-Höø, caùi qui cuû gì thoái tha theá? Boïn mình cöù tieán vaøo, chaúng leõ hoï seõ gieát mình sao? Quaùch Töông tuy laø moät coâ gaùi hieáu söï, nhöng töø khi laøm quen vôùi Voâ Saéc thieàn sö, naøng khoâng coøn ñòch yù vôùi chuøa Thieáu Laâm, neân cöôøi laéc ñaàu:

-Toâi ñöùng ngoaøi sôn moân chôø, oâng töï mình ñi vaøo chuøa truyeàn ngoân, nhö theá khoûi theâm phieàn. Haø Tuùc Ñaïo gaät ñaàu:

-Theá cuõng ñöôïc, caùi baûn ñaøn toâi chöa taáu xong, khi trôû xuoáng toâi seõ ñaøn laïi cho coâ nghe moät löôït.

oOo

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

CHÖÔNG 2

VOÕ ÑÖÔNG SÔN ÑÍNH TUØNG BAÙCH TRÖÔØNG

Hai ngöôøi chaäm raõi leân nuùi, thaúng ñeán taän cöûa chuøa, vaãn khoâng thaáy moät boùng ngöôøi. Haø Tuùc Ñaïo noùi:

- Thoâi toâi cuõng khoâng vaøo laøm gì, chæ môøi hoøa thöôïng ñoù ra ñaây nhaéc laïi caâu noùi ñoù cuõng ñuû. Y cao gioïng:

- Haø Tuùc Ñaïo ôû nuùi Coân Loân ñeán thaêm chuøa Thieáu Laâm, coù moät lôøi phuïng caùo.

Caâu noùi ñoù vöøa döùt, chæ thaáy trong chuøa hôn moät chuïc chieác ñaïi hoàng chung cuøng reàn vang moät löôït, tieáng keâu boong boong, vang ñoäng khaép caû daõy nuùi. Ñoät nhieân cöûa chuøa môû roäng, hai beân hai haøng taêng nhaân maëc aùo maøu tro cuøng tieán ra, beân traùi naêm möôi boán ngöôøi, beân phaûi naêm möôi boán ngöôøi, caû thaûy moät traêm leû taùm ngöôøi, ñoù laø ñe ä töû cuûa La Haùn Ñöôøng, phuø hôïp vôùi soá moät traêm linh taùm la haùn.

Ñaèng sau laø möôøi taùm taêng nhaân, treân aùo baøo maøu tro coù phuû theâm caø sa maøu vaøng nhaït, tuoåi taùc so vôùi ñeä töû La Haùn Ñöôøng coù phaàn hôn, ñoù laø ñeä töû cuûa Ñaït Ma Ñöôøng, ôû treân La Haùn Ñöôøng moät baäc. Ñi sau moät quaõng laø baûy nhaø sö giaø maëc caùch töû taêng baøo 1 . Nhöõng nhaø sö ñoù maët muõi nhaên nheo, nieân kyû ít ra cuõng phaûi hôn baûy möôi, giaø coù theå ñeán ngoaøi chín möôi, ñoù laø Taâm Thieàn Ñöôøng thaát laõo. Keá tieáp nöõa laø Thieân Minh phöông tröôïng chaàm chaäm böôùc tôùi, beân traùi laø thuû toaï Ñaït Ma Ñöôøng Voâ Töôùng thieàn sö, beân phaûi laø thuû toaï La Haùn Ñöôøng Voâ Saéc thieàn sö. Phan Thieân Canh, Phöông Thieân Lao, Veä Thieân Voïng ba ngöôøi ñi ôû ñaèng sau. Cuoái cuøng laø khoaûng baûy, taùm möôi tuïc gia ñeä töû cuûa phaùi Thieáu Laâm. Hoâm Haø Tuùc Ñaïo leûn vaøo La Haùn Ñöôøng, ñeå laïi tôø thieáp treân tay pho töôïng Haøng Long La Haùn, voõ coâng nhö theá khieán ch o phöông tröôïng cuøng Voâ Saéc, Voâ Töôùng ñeàu thaät kinh sôï. Maáy hoâm sau, anh em Phan Thieân Canh töø Taây Vöïc ñeán, noùi chuyeän öôùc heïn tæ voõ, caùc cao taêng trong chuøa caøng theâm löu taâm. Chi phaùi Thieáu Laâm Taây Vöïc vì ñöôøng saù xa xoâi, maáy chuïc naêm qua ít tin töùc qua laïi vôùi phaùi Thieáu Laâm trung

chaâu, nhöng taêng chuùng trong chuøa ñeàu bieát raèng, vò sö thuùc toå Khoå Tueä thieàn sö

qua Taây Vöïc khai phaùi naêm ñoù voõ coâng kinh ngöôøi, truyeàn xuoáng ñoà töû ñoà toân danh

tieáng cuõng raát ö vang ñoäng. Thaáy boïn Phan Thieân Canh noùi veà Coân Loân Tam Thaùnh khoâng daùm khinh thöôøng chuùt naøo, ai naáy ñeàu nghó raèng neáu nhö toát laønh chaéc ñaõ

ñi

1 Aùo may baèng töøng maûnh vaûi vuoâng gheùp laïi vôùi nhau cuûa nhaø sö coù ñòa vò cao

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

khoâng ñeán, ñaõ ñeán chaéc cuõng khoâng phaûi hieàn laønh gì, neân trong chuøa caøng theâm gia taâm phoøng phaïm. Phöông tröôïng laïi truyeàn phaùp chæ xuoáng, taát caû ñeä töû taêng tuïc trong voøng naêm traêm daëm chung quanh, phaûi trôû veà chuøa nghe ñieàu ñoäng. Luùc ñaàu chuùng taêng cuõng töôûng Coân Loân Tam Thaùnh goàm coù ba ngöôøi, sau môùi bieát chæ coù moät ngöôøi, coøn nhö dung maïo, tuoåi taùc, boïn Phan Thieân Canh cuõng khoâng roõ, chæ bieát y töï phuï caàm, kyø, kieám tam tuyeät maø thoâi. Ñaùnh ñaøn vaø ñaáu côø khieán cho taâm hoàn tranh ñua, laïi nuoâi döôõng tính nhaøn nhaõ, voán laø ñieàu ñaïi kî cuûa Thieàn toâng, taêng chuùng trong chuøa Thieáu Laâm tröôùc nay khoâng ngoù tôùi, nhöng nhöõng cao thuû trong chuøa tinh thoâng kieám thuaät ñeàu gia coâng reøn luyeän, ñeå cuøng keû ñieân cuoàng xöng mình “kieám thaùnh” kia moät phen cao thaáp. Anh em boïn Phan Thieân Canh nghó raèng vì mình môùi xaûy ra côù söï, vì theá ngaøy ngaøy cöôõi tuaán maõ, ñi tuaàn ñaèng tröôùc ñaèng sau nuùi, ñònh buïng seõ ngaên chaën keû daùm xöng mình laø "caàm kyø kieám tam thaùnh” kia, ñaùnh cho y khoâng vaøo ñöôïc ñeán cöûa

chuøa, roài sau seõ trôû laïi cuøng caùc hoøa thöôïng trong chuøa so taøi, ñeå cho töø nay ai ai cuõng bieát Taây Vöïc Thieáu Laâm gioûi hôn Trung Nguyeân Thieáu Laâm. Naøo ngôø ôû taïi thaïch ñình, Haø Tuùc Ñaïo chæ môùi ñöa ra moät nöûa söùc löïc, ñaõ cho ba anh em thua xieång lieång. Thieân Minh thieàn sö vöøa nghe tin, bieát raèng chuøa Thieáu Laâm vinh nhuïc thònh suy cuõng chæ ôû moät luùc naøy, nhöng xeùt ra voõ coâng cuûa chính mình vaø Voâ Saéc, Voâ Töôùng ba ngöôøi vò taát ñaõ hôn ñöôïc anh em Phan Thieân Canh bao nhieâu, cho neân ñaønh phaûi môøi Taâm Thieàn Ñöôøng thaát laõo ra aùp traän. Coù ñieàu Taâm Thieàn thaát laõo voõ coâng cao thaáp möùc naøo khoâng ai bieát ñöôïc, nhöng trong luùc khaån caáp coù theå ra tay cheá ngöï ñöôïc Coân Loân Tam Thaùnh chaêng, ñieàu ñoù trong loøng phöông tröôïng vaø Voâ Saéc, Voâ Töôùng cuõng chæ caàu may thoâi. Laõo phöông tröôïng Thieân Minh thieàn sö vöøa thaáy Haø Tuùc Ñaïo vaø Quaùch Töông lieàn chaép tay chaøo vaø noùi:

- Vò naøy chaéc laø ngöôøi ñöôïc goïi laø Coân Loân Tam Thaùnh Haø cö só phaûi khoâng? Laõo taêng khoâng kòp ra xa ngheânh ñoùn, xin thöù toäi. Haø Tuùc Ñaïo cuùi mình haønh leã, noùi:

- Vaõn sinh Haø Tuùc Ñaïo, ba chöõ Tam Thaùnh cuoàng danh, naøo daùm noùi ñeán! Ñeán

ñaây laøm roän baûo saùt, thaät loøng khoâng an, nhoïc loøng chuùng vò cao taêng ra khoûi chuøa ngheânh ñoùn, quaû thöïc khoâng daùm. Thieân Minh nghó thaàm: “Gaõ cuoàng sinh naøy noùi naêng chaúng thaáy cuoàng chuùt naøo. Xem y chæ ñoä treân döôùi ba möôi, sao coù theå vöøa ra tay ñaõ ñaùnh baïi ba anh em Phan Thieân Canh ñöôïc?” lieàn noùi:

- Haø cö só khoâng phaûi khaùch khí, xin môøi vaøo chuøa duøng traø. Coøn vò nöõ cö só thì …

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Lôøi noùi coù chuùt ngaäp ngöøng toû ra khoù xöû. Haø Tuùc Ñaïo nghe gioïng oâng coù yù cöï tuyeät khoâng cho Quaùch Töông vaøo chuøa, tính ngoâng cuoàng boãng phaùt taùc, ngöûng maët leân cöôøi lôùn, noùi:

- Laõo phöông tröôïng, vaõn sinh ñeán baûo saùt naøy, voán laø do ngöôøi khaùc uûy thaùc, coát

ñeå nhaén laïi moät caâu thoâi. Caâu ñoù noùi xong roài, seõ phuûi tay ñi khoûi. Theá nhöng nhaø chuøa troïng nam khinh nöõ, sao thanh qui giôùi luaät ôû ñaâu maø laém theá, ñieåm ñoù vaõn sinh xem ra khoâng ñöôïc vöøa maét. Neân bieát Phaät phaùp voâ bieân, chuùng sinh nhö nhaát, neáu nhö voïng phaân nam nöõ chaúng phaûi taâm coøn coù choã vöôùng maéc hay sao? Thieân Minh phöông tröôïng laø baäc cao taêng höõu ñaïo, thieàn taâm trong saùng, coù loøng bao dung roäng raõi, nghe thaáy Haø Tuùc Ñaïo noùi nhö vaäy, mæm cöôøi:

- Ña ta cö só chæ ñieåm. Chuøa Thieáu Laâm chuùng toâi cöôõng phaân nam nöõ, quaû thöïc

coù ñieàu nhoû nhen. Nhö theá thì xin Quaùch coâ nöông cuøng vaøo uoáng traø luoân theå. Quaùch Töông nhìn Haø Tuùc Ñaïo mæm cöôøi, thaàm nghó: “Mieäng anh chaøng naøy kheùo thaät, chæ moät lôøi ñaõ thuyeát phuïc ñöôïc laõo hoøa thöôïng”. Thaáy Thieân Minh phöông

tröôïng ñöùng traùnh qua moät beân, ñöa tay môøi khaùch, naøng ñang toan caát böôùc tieán vaøo chuøa, boãng töø beân traùi cuûa Thieân Minh böôùc ra moät laõo taêng khoâ gaày, noùi:

- Chæ vì moät lôøi cuûa Haø cö só, khieán cho chuøa Thieáu Laâm chuùng ta phaûi boû ñi moät

leà luaät ñaõ coù haøng ngaøn naêm, tuy khoâng phaûi laø khoâng theå ñöôïc, nhöng cuõng phaûi xem ngöôøi noùi ra thöïc coù baûn söï, hay chæ ñöôïc caùi hö danh. Xin Haø cö só löu laïi moät ngoùn ngheà ñeå chuùng taêng chuøa naøy môû maét, taát caû taâm phuïc, bieát ñöôïc do ai maø phaûi boû ñi thieân nieân qui cuû. Ngöôøi ñoù chính laø thuû toïa Ñaït Ma Vieän Voâ Töôùng thieàn sö. Tieáng noùi cuûa oâng oang oang, chöùng toû trung khí sung tuùc, noäi löïc thaâm haäu. Boïn Phan Thieân Canh nghe caâu naøy, maët hôi bieán saéc. Lôøi noùi cuûa Voâ Töôùng hieån nhieâm haøm yù coi ba ngöôøi khoâng vaøo ñaâu, Haø Tuùc Ñaïo tuy ñaùnh baïi hoï, nhöng thöïc söï chöa chaéc ñaõ coù baûn laõnh. Quaùch Töông thaáy Voâ Saéc thieàn sö coù veû lo aâu, nghó thaàm

laõo hoøa thöôïng naøy ñoái vôùi ngöôøi thaät toát buïng, laïi laø baïn cuûa ñaïi ca ca, neáu Haø Tuùc Ñaïo vì mình maø tranh chaáp vôùi taêng chuùng Thieáu Laâm, duø beân naøo thua, loøng cuõng aùy naùy, neân cao gioïng noùi:

chuøa Thieáu Laâm khoâng phaûi laø khoâng vaøo khoâng xong. Oâng chuyeån

laïi caâu noùi ñoù ñi, roài chuùng ta ñi. Chæ vaøo Voâ Saéc, naøng tieáp:

- Vò Voâ Saéc thieàn sö naøy laø haûo baèng höõu cuûa toâi, caùc vò hai beân ñöøng ñeå laøm toån thöông hoøa khí. Haø Tuùc Ñaïo söõng ngöôøi, noùi:

- Haø ñaïi ca,

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

- A, hoùa ra laø theá.

Quay laïi noùi vôùi Thieân Minh:

- Laõo phöông tröôïng, chaúng hay quí töï coù moät ngöôøi teân laø Giaùc Vieãn thieàn sö chaêng? Coù ngöôøi uûy thaùc taïi haï, chuyeån moät caâu noùi ñeán cho vò ñoù. Thieân Minh nhoû gioïng hoûi laïi:

- Giaùc Vieãn thieàn sö?

Giaùc Vieãn ôû trong chuøa ñòa vò raát thaáp, maáy chuïc naêm aån thaân nôi Taøng Kinh Caùc,

khoâng ai nghe ñeán, tröôùc nay chöa ai keøm theâm vaøo phaùp danh cuûa oâng ta hai chöõ “thieàn sö “ bao giôø, cho neân nhaát thôøi Thieân Minh khoâng nghó ra. Oâng ngaãm nghó giaây laùt, môùi hoûi:

- A, coù phaûi laø ngöôøi laøm maát boä Laêng Giaø kinh neân maát chöùc giöõ Taøng Kinh Caùc. Haø cö só tìm y, phaûi chaêng vieäc coù quan heä ñeán boä kinh Laêng Giaø? Haø Tuùc Ñaïo laéc ñaàu:

- Toâi

Thieân Minh noùi vôùi moäït teân ñeä töû:

- Ngöôi truyeàn cho Giaùc Vieãn ñeán ñaây gaëp khaùch.

Ngöôøi ñeä töû ñoù laõnh meänh haáp taáp ñi ngay. Voâ Töôùng thieàn sö laïi noùi:

cuõng khoâng bieát nöõa.

- Haø cö só hieäu xöng caàm kieám kyø tam thaùnh, chöõ thaùnh ñoù ngöôøi thöôøng chaúng ai daùm maøng. Aét laø caû ba moùn Haø cö só ñeàu coù taøi ngheä quaùn tuyeät thieân haï. Hoâm tröôùc ñeå thö cho teä töï, noùi laø muoán phoâ baøy voõ coâng, hoâm nay quang giaùng, khoâng leõ khoâng töù giaùo cho toaøn theå chuùng toâi ñöôïc xem tuyeät kyõ. Haø Tuùc Ñaïo laéc ñaàu:

- Vò coâ nöông naøy ñaõ noùi roài, hai beân khoâng neân laøm toån thöông hoøa khí.

Voâ Töôùng böøng böøng noåi giaän, nghó thaàm: “Ngöôi ñeå thö gaây söï tröôùc, nay vieäc ñeán thì laïi töø choái, haøng nghìn naêm nay, coù ai daùm voâ leã vôùi chuøa Thieáu Laâm nhö theá bao giôø ñaâu? Huoáng chi boïn Phan Thieân Canh ñaõ bò baïi döôùi tay ngöôi, treân giang hoà

seõ truyeàn ra laø ñaïi ñeä töû cuûa phaùi Thieáu Laâm bò thua thì hai chöõ kieám thaùnh kia caøng theâm vang doäi? Xem ra trong ñaùm ñeä töû khoâng ai coù theå laø ñoái thuû cuûa ngöôi, ñaønh phaûi chính mình xuaát maõ thì môùi oån.” Nghó theá oâng böôùc leân hai böôùc, noùi:

- Tæ thí voõ ngheä, chöa haún ñaõ toån thöông hoøa khí, Haø cö só khoâng neân choái töø. Roài quay ñaàu laïi noùi vôùi ñaùm ñeä töû Ñaït Ma Ñöôøng:

- Mang kieám ra. Chuùng ta xin laõnh giaùo kieám thuaät cuûa “kieám thaùnh”, ñeå xem

chöõ “thaùnh” ñoù tôùi böïc naøo. Binh khí trong chuøa ñaõ chuaån bò saün coù ñieàu chö taêng daøn ra ngheânh ñoùn khaùch khoâng tieän mang theo ñeå khoûi mang veû nhoû nhen. Caùc ñeä töû nghe Voâ Töôùng daën doø,

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

quay mình trôû veà chuøa, mang ra baûy taùm thanh tröôøng kieám, hay tay böng ñeán tröôùc maët Haø Tuùc Ñaïo, noùi:

- Haø cö só duøng baûo kieám chính mình mang theo? Hay möôïn binh nhaän taàm

thöôøng cuûa teä töï ñeå söû duïng? Haø Tuùc Ñaïo khoâng traû lôøi, cuùi xuoáng nhaët moät vieân ñaù saéc caïnh, ñoät nhieân vaïch ngang, vaïch doïc treân neàn ñaù taïi tröôùc saân chuøa. Chæ trong khoaûnh khaéc, y ñaõ vaïch ngang doïc moãi chieàu möôøi chín ñöôøng thaønh moät baøn côø lôùn. Ñöôøng kinh ñöôøng vó ñeàu thaúng taép, töôûng nhö duøng thöôùc maø ño, moãi neùt ñeàu saâu ngaäp vaøo ñaù khoaûng nöûa taác. Phieán ñaù ñoù voán ñeõo baèng ñaù xanh cuûa nuùi Thieáu Thaát, cöùng nhö theùp, maáy traêm naêm qua bieát bao ngöôøi lai vaõng cuõng khoâng moøn ñi chuùt na øo. Y thuaän tay duøng moät

cuïc ñaù veõ leân maø vaøo saâu caû taác, noäi coâng nhö theá treân ñôøi ít thaáy. Chæ thaáy y cöôøi noùi:

- Tæ kieám e raèng baù ñaïo, ñaùnh ñaøn thì khoâng coù caùch gì maø so taøi. Neáu ñaïi hoøa thöôïng caûm thaáy cao höùng, chuùng ta ñaùnh vôùi nhau moät vaùn côø xem sao?

Vieäc y duøng ñaù vaïch thaønh baøn côø quaû laø moät tuyeät kyõ kinh ngöôøi, Thieân Minh, Voâ Saéc, Voâ Töôùng vaø caû ñeán Taâm Thieàn Ñöôøng thaát laõo ai cuõng maët maøy ngô ngaån, thaàm sôï trong loøng. Thieân Minh phöông tröôïng bieát raèng noäi löïc hoàn haäu nhö theá trong chuøa khoâng ai bì kòp, taâm ñòa oâng quang phong teã nguyeät, ñang ñònh môû mieäng chòu thua, boãng nghe tieáng xích saét loaûng xoaûng keùo leâ treân ñaát voïng tôùi. Chæ thaáy Giaùc Vieãn gaùnh ñoâi thuøng saét lôùn ñi tôùi tröôùc maët, theo sau laø moät thieáu nieân cao raùo. Giaùc Vieãn tay traùi vòn laáy meùp thuøng nöôùc, tay phaûi ñôn chöôûng chæ leân trôøi höôùng veà Thieân Minh haønh leã, noùi:

- Theo leänh laõo phöông tröôïng cho goïi ñeán. Thieân Minh noùi:

- Vò Haø cö só naøy coù lôøi muoán noùi vôùi ngöôi.

Giaùc Vieãn quay ngöôøi nhìn laïi, thaáy Haø Tuùc Ñaïo nhöng khoâng nhaän ra laø ai, noùi:

- Tieåu taêng laø Giaùc Vieãn, cö só coù ñieàu gì muoán sai baûo?

Haø Tuùc Ñaïo vaïch xong baøn côø, kyø höùng boät phaùt, noùi:

- Chuyeän ñoù ñeå noùi sau cuõng khoâng muoän. Baây giôø ñaïi hoøa thöôïng naøo cuøng ta

ñaùnh côø tröôùc? Thöïc ra y khoâng coá yù hieån thò coâng phu, coù ñieàu trong ñôøi ñoái vôùi ba moùn caàm kyø

kieám ham quaù hoùa meâ, moãi khi höùng tôùi thì duø coù trôøi saäp cuõng khoâng coi vaøo ñaâu, neân khi muoán ñaùnh côø chæ mong coù ngöôøi ñoái cuïc, coøn queân heát vieäc tæ thí voõ coâng. Thieân Minh thieàn sö noùi:

- Haø cö só vaïch ñaù thaønh baøn côø, thaàn coâng nhö theá, laõo naïp töø khi sinh ra chöa thaáy bao giôø, taêng chuùng trong teä töï cam chòu haï phong.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Giaùc Vieãn nghe Thieân Minh noùi nhö vaäy, nhìn xuoáng thaáy baøn côø lôùn treân neàn ñaù

xanh, bieát raèng ngöôøi naøy ñeán ñaây coát ñeå phoâ baøy voõ coâng, laäp töùc xoác laïi ñoâi thuøng saét, hít moät hôi, ñem heát coâng löïc moät ñôøi tu luyeän doàn xuoáng hai ñuøi, theo nhöõng ñöôøng vaïch cuûa baøn côø töøng böôùc ñi tôùi. Chæ thaáy daây xích treân chaân oâng ta ñi ñeán ñaâu thì treân phieán ñaù hieän ra moät veát loõm roäng chöøng naêm taác, nhöõng ñöôøng vaïch cuûa Haø Tuùc Ñaïo bò xoùa saïch. Chuùng taêng thaáy theá khoâng nhòn ñöôïc ñeàu lôùn tieáng hoan hoâ. Thieân Minh, Voâ Saéc, Voâ Töôùng vöøa laï luøng vöøa möøng rôõ, khoâng ngôø vò laõo taêng si si ngoác ngoác naøy laïi coù noäi coâng thaâm haäu ñeán theá, tuy cuøng soáng döôùi moät maùi chuøa maáy chuïc naêm, maø mình khoâng heà hay bieát gì. Boïn Thieân Minh bieát raèng neáu chæ troâng vaøo noäi löïc cuûa con ngöôøi thì duø maïnh caùch maáy cuõng khoâng theå naøo ñaïp leân ñaù xanh maø in daáu ñöôïc. Cuõng nhôø Giaùc Vieãn gaùnh theâm ñoâi thuøng saét ñaày nöôùc, toång coäng phaûi ñeán hôn boán traêm caân. Hôn boán traêm caân ñoù töø vai truyeàn xuoáng döôùi xích saét ôû ñoâi baøn chaân, ñi tôùi chaúng khaùc gì moät caùi ñuïc lôùn ñuïc leân ñaù, caøo saïch nhöõng ñöôøng vaïch doïc ngang cuûa Haø Tuùc Ñaïo. Neáu Giaùc Vieãn chæ ñi chaân khoâng, thì khoâng caùch naøo coù theå laøm ñöôïc. Tuy theá, maëc duø coù möôïn löïc thaät, nhöng cuõng laø thaàn coâng ít coù ôû treân ñôøi. Haø Tuùc Ñaïo khoâng ñôïi cho oâng ta xoùa heát ba möôi taùm ñöôøng doïc ngang cuûa baøn côø, keâu leân:

- Ñaïi hoøa thöôïng, noäi coâng thaâm haäu cuûa oâng, taïi haï khoâng sao bì kòp.

Ñeán luùc aáy tuy chaân khí trong ñan ñieàn Giaùc Vieãn moãi luùc moät thònh, nhöng hai chaân daãu sao cuõng chæ laø thòt da con ngöôøi, ñaõ caûm thaáy ñau nhöùc, nghe Haø Tuùc Ñaïo keâu laäp töùc ngöøng laïi, mæm cöôøi ngaâm nga:

Nhaát bình tuï thuû töông trí chi, Haø haï vi cöø phaân haéc baïch? (Moät nöôùc côø ñi xem cuõng ñuû, Ñaâu caàn quyeát lieät ñeán hôn thua)

Haø Tuùc Ñaïo noùi:

- Ñuùng theá. Cuoäc côø naøy khoâng caàn phaûi ñi quaân, toâi dó nhieân thua roài. Ñeå xin

laõnh giaùo oâng veà kieám phaùp. Noùi xong nghe xoeït moät tieáng, töø ñaùy chieác dao caàm y ñaõ ruùt ra moät thanh tröôøng kieám, muõi kieám höôùng thaúng veà ngöïc mình, caùn kieám nghieâng nghieâng ra beân ngoaøi. Chieâu khôûi thuû naøy ñaõ thaät quaùi dò, chaúng khaùc gì duøng kieám töï gieát mình, trong nhöõng kieám phaùp cuûa thieân haï, chöa töøng thaáy moät chieâu naøo kyø laï nhö theá. Giaùc Vieãn noùi:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

- Laõo taêng chæ bieát nieäm kinh ñaû toïa, queùt nhaø phôi saùch, voõ coâng moät chieâu cuõng

khoâng bieát. Theá nhöng Haø Tuùc Ñaïo ñôøi naøo laïi tin. Y cöôøi khaåy maáy tieáng, tung mình voït ñeán, tröôøng kieám phoùng baät ra, muõi kieám ñaâm thaúng vaøo ngöïc Giaùc Vieãn, xuaát chieâu nhanh nhö theá khoâng moät loaïi kieám phaùp naøo bì kòp. Hoùa ra chieâu kieám naøy khoâng ñaâm thaúng vaøo ñoái phöông maø tröôùc heát phaûi tuï noäi löïc sau ñoù gom kình baén ra. Theá nhöng noäi coâng Giaùc Vieãn ñaõ ñeán möùc toøng taâm sôû duïc, thu phaùt töï nhö, kieám cuûa Haø Tuùc Ñaïo tuy coù nhanh, nhöng taâm cuûa Giaùc Vieãn laïi ñoäng coøn nhanh hôn, yù ñeán ñaâu thì tay ñeán ñoù, thaân yù laø moät. Tay phaûi oâng thu vaøo, caùi thuøng saét laäp töùc taït qua che ngay tröôùc maët, chæ nghe keng moät tieáng, muõi kieám ñaõ ñaâm vaøo caùi thuøng saét. Thaân kieám uoán laïi, cong thaønh nhö chieác cung. Haø Tuùc Ñaïo thu tröôøng kieám veà, thuaän tay laïi vung ra, thuøng saét beân traùi cuûa Giaùc Vieãn taït qua, chaën laïi moät laàn nöõa. Haø Tuùc Ñaïo nghó thaàm:

- Voõ coâng oâng coù cao nhöng ñoâi thuøng naøy naëng neà chaäm chaïp laøm sao coù theå ñôõ

noåi ñöôøng khoaùi kieám cuûa ta? Giaù nhö oâng tay khoâng ñoái chieâu thì ta coøn e ngaïi ba phaàn. Y co tay buùng vaøo thaân kieám moät caùi, keâu leân u u nhö tieáng roàng ngaâm, keâu leân:

- Ñaïi hoøa thöôïng, xin caån thaän!

Tröôøng kieám rung leân, tröôùc sau traùi phaûi, chæ trong nhaùy maét taán coâng boán boán möôøi saùu chieâu lieàn. Chæ nghe keng keng keng lieân tieáp, möôøi saùu ñöôøng “Taán Loâi Kieám” cuûa Haø Tuùc Ñaïo ñeàu ñaâm vaøo hai chieác thuøng saét. Ngöôøi ñöùng ngoaøi thaáy Giaùc Vieãn tay chaân loaïng quaïng, laïng traùi neù phaûi, quaû thöïc heát söùc luùng tuùng, ñuùng laø khoâng bieát tí voõ coâng naøo. Theá nhöng möôøi saùu chieâu kieám cuûa Haø Tuùc Ñaïo duø thaàn dieäu ñeán ñaâu, ñeàu bò Giaùc Vieãn laáy caùi heát söùc vuïng veà, heát söùc nöïc cöôøi duøng thuøng saét ñôõ ñöôïc caû. Boïn Voâ Saéc, Voâ Töôùng ôû beân ngoaøi khoâng khoûi lo laéng, ñeàu keâu leân:

- Haø cö só kieám haï löu tình. Quaùch Töông cuõng noùi:

- Xin ñöøng duøng saùt thuû.

Moïi ngöôøi ñeàu thaáy Giaùc Vieãn khoâng bieát voõ, theá nhöng trong traän ñaáu naøy, duø Haø Tuùc Ñaïo thi trieån toaøn löïc vaãn khoâng laøm sao ñuïng ñeán ñoái phöông moät maûy. Khoâng ai bieát raèng vì Giaùc Vieãn chöa hoïc voõ bao giôø nhöng coù theå ñôõ ñöôïc kieám chieâu chæ bôûi vìø voâ tình luyeän thaønh thöôïng thöøa noäi coâng. Haø Tuùc Ñaïo taán kích khoâng thaønh coâng, baát thình lình heùt leân moät tieáng, moät aùnh laáp laùnh, ñaâm thaúng kieám vaøo buïng döôùi Giaùc Vieãn. Giaùc Vieãn keâu leân: “Oái chao” trong côn boái roái hai tay chaäp laïi, nghe

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

bình moät tieáng, hai chieác thuøng saét ñaõ keïp cöùng thanh tröôøng kieám. Haø Tuùc Ñaïo coá

gaéng giöït veà, nhöng thanh kieám naøo coù nhuùc nhích. Y öùng bieán thaät nhanh, laäp töùc boû kieám, song chöôûng cuøng ñaùnh ra, chöôûng löïc nhö baøi sôn ñaûo haûi ñaùnh thaúng vaøo maët Giaùc Vieãn. Luùc aáy Giaùc Vieãn ñaâu coøn tay naøo maø ñôõ, trong tình theá nguy caáp Tröông Quaân Baûo nghóa thaày troø saâu ñaäm, lieàn nhaûy tôùi duøng chieâu Töù Thoâng Baùt Ñaït tröôùc ñaây Döông Quaù ñaõ daïy cho y, ñaùnh cheùo vaøo vai Haø Tuùc Ñaïo. Cuõng luùc ñoù, noäi löïc cuûa Giaùc Vieãn truyeàn vaøo thuøng saét, hai coät nöôùc töø trong thuøng voït ra, phun thaúng vaøo maët Haø Tuùc Ñaïo. Chöôûng löïc vaø coät nöôùc ñuïng nhau, nöôùc vaêng tung toùe khieán hai ngöôøi ñeàu öôùt ñaãm, tuy nhieân söùc ñaùnh cuûa Haø Tuùc Ñaïo cuõng tieâu tan. Haø Tuùc Ñaïo ñang toaøn löïc cuøng Giaùc Vieãn chieán ñaáu neân khoâng ñôõ ñöôïc theá ñaùnh cuûa Tröông Quaân Baûo, chæ nghe bòch moät caùi, vai y ñaõ truùng chöôûng. Khoâng ngôø Tröông Quaân Baûo tuoåi coøn nhoû nhöng chöôûng phaùp thaät kyø dieäu, noäi löïc cuõng thaät thaâm haäu, Haø Tuùc Ñaïo ñöùng khoâng vöõng, phaûi lao ñao ñoå veà phía traùi ba böôùc. Giaùc Vieãn keâu leân:

- A Di Ñaø Phaät, A Di Ñaø Phaät, xin Haø cö só tha cho. Maáy ñöôøng kieám cuûa cö só laøm cho laõo taêng sôï heát caû hoàn vía.

Vöøa noùi oâng vöøa laáy vaït aùo lau nhöõng gioït nöôùc treân maët, lui veà traùnh qua moät beân. Haø Tuùc Ñaïo giaän döõ noùi:

- Thieáu Laâm töï laø nôi ngoïa hoå taøng long, quaû thöïc khoâng vöøa. Caû ñeán moät ñöùa beù

con thaân thuû cuõng ñaõ nhö theá. Naøy caäu beù kia, ra ñaây ñaáu vôùi ta, neáu ngöôi tieáp ñöôïc möôøi chieâu, Haø Tuùc Ñaïo naøy suoát ñôøi seõ khoâng ñaët chaân vaøo Trung Thoå nöõa. Voâ Saéc, Voâ Töôùng ñeàu bieát raèng Tröông Quaân Baûo chæ laø moät ñöùa beù taïp dòch trong Taøng Kinh Caùc, chöa töøng luyeän qua voõ coâng, khoâng bieát trôøi xui ñaát khieán theá naøo laïi ñaùnh truùng y moät chöôûng, neáu nhö thöïc söï ñoäng voõ, noùi gì möôøi chieâu, chæ sôï moät chieâu cuõng ñaõ taùng maïng döôùi tay Haø Tuùc Ñaïo roài. Voâ Töôùng ngang nhieân noùi:

- Lôøi noùi ñoù cuûa Haø cö só sai roài. Teân hieäu oâng laø Coân Loân Tam Thaùnh, voõ hoïc

chaán coå thöôùc kim, sao laïi ñoäng thuû vôùi moät thaèng beù pha traø queùt saân? Neáu nhö khoâng hieàm, ñeå laõo taêng ra tieáp cö só möôøi chieâu.

Haø Tuùc Ñaïo laéc ñaàu:

- Caùi nhuïc moät chöôûng vöøa roài, ñaâu coù nhö theá maø boû qua ñöôïc. Tieåu töû, coi

chieâu ñaây. Noùi xong nghe vuø moät tieáng, y nhaém ngöïc Tröông Quaân Baûo ñaùnh tôùi moät quyeàn. Quyeàn ñoù theá ñaùnh thaät nhanh, y vaø Tröông Quaân Baûo laïi ñöùng thaät gaàn, Voâ Saéc, Voâ Töôùng muoán cöùu vieän cuõng khoâng sao kòp. Moïi ngöôøi ñeàu keâu khoå thaàm, chæ thaáy

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Tröông Quaân Baûo hai goùt chaân khoâng ñoäng, ñaàu baøn chaân löôùt sang beân traùi, thaân

mình laïi thuaän theá nghieâng veà beân phaûi, thaønh höõu cung taû tieãn boä, nheï nhaøng kheùo leùo traùnh ñöôïc quaû ñaám, tieáp theo baøn tay beân traùi naém laïi thaønh quyeàn ñeå baûo veä beân hoâng, chöôûng beân phaûi ñaùnh ra, chính laø moät chieâu quyeàn phaùp cô baûn cuûa phaùi Thieáu Laâm teân goïi “Höõu Xuyeân Hoa Thuû”. Chieâu ñoù ñaùnh ra khí ngöng troïng nhö nuùi cao, theá huøng haäu nhö beå roäng soâng daøi, thöïc laø phong phaïm cuûa danh gia kyø tuùc, ai daùm baûo laø thaân thuû cuûa moät thieáu nieân. Haø Tuùc Ñaïo töø luùc bò y ñaùnh truùng moät chöôûng vaøo vai, bieát raèng thieáu nieân naøy noäi löïc coøn hôn xa boïn Phan Thieân Canh, nhöng tin raèng chæ möôøi chieâu seõ bò ñaùnh baïi. Y thaáy chieâu “Höõu Xuyeân Hoa Thuû” chæ laø coâng phu nhaäp moân cuûa phaùi Thieáu Laâm, nhöng caùch thöùc phaùt chöôûng chuyeån thaân, kình löïc huøng hoàn, thaân hình traàm oån, khoâng choã naøo sô hôû ñeå coù theå phaûn kích laïi, nhòn khoâng noåi phaûi keâu leân khen ngôïi:

- Haûo quyeàn phaùp.

Voâ Töôùng chôït ñoäng loøng, nhìn Voâ Saéc mæm cöôøi:

- Chuùc möøng sö huynh aùm trung thu ñöôïc moät ñeä töû ñaéc yù. Voâ Saéc laéc ñaàu:

- Khoâng phaûi …

Chæ thaáy Tröông Quaân Baûo lieân tieáp söû ba chieâu Aûo Boä Laïp Cung, Ñôn Phöôïng Trieàu Döông, vaø Nhò Lang Ñaûm Sam, phaùp ñoä nghieâm nhaët, kình löïc vöõng vaøng, khoâng keùm baát cöù cao thuû naøo trong phaùi Thieáu Laâm. Thieân Minh, Voâ Saéc, Voâ Töôùng vaø caû Taâm Thieàn thaát laõo thaáy Tröông Quaân Baûo ñaùnh maáy chieâu cuûa Thieáu Laâm xuaát saéc nhö theá, ai naáy ñeàu kinh ngaïc. Voâ Töôùng noùi:

- Quyeàn phaùp cuûa y nghieâm caån thì ñaõ ñaønh, nhöng noäi coâng cao nhö theá …

Vöøa noùi ñeán ñaây, Haø Tuùc Ñaïo ñaõ ñaùnh ñeán chieâu thöù saùu, buïng nghó thaàm:

- Ñeán moät thaèng beù chöa raùo maùu ñaàu mình chöa ñoái phoù noåi, vaäy maø daùm ñeán

chuøa Thieáu Laâm ñöa thö khieâu chieán, chaúng khieán anh huøng trong thieân haï cöôøi veïo caû raêng ö? Ñoät nhieân y chuyeån mình vuøn vuït, ñaùnh ra chieâu Thieân Sôn Tuyeát Tieâu, boán phöông taùm höôùng bay muùa, chæ nhaùy maét ñaõ bao phuû toaøn theå thaân hình Tröông Quaân Baûo trong chöôûng aûnh. Tröông Quaân Baûo tröø boán chieâu do Döông Quaù daïy cho treân ñænh nuùi Hoa Sôn, chöa ñöôïc moät voõ sö naøo giaûng giaûi voõ coâng, boãng döng thaáy haøng traêm hình boùng huyeãn aûo, chöôûng phaùp bieán hoùa voâ cuøng, chaúng bieát caùch naøo chieát giaûi. Trong côn nguy caáp, y chuyeån eo veà phía traùi thaønh haøn keâ theá, hay tay giô leân treân traùn, hoå khaåu tay traùi ñoái chieáu vôùi hoå khaåu tay phaûi, ñoù chính laø Song Khuyeân Thuû cuûa Thieáu Laâm quyeàn. Chieâu naøy naëng neà nhö nuùi, chieâu cuûa ñòch khoâng

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

caàn giaûi maø töï giaûi ñöôïc. Baát luaän Haø Tuùc Ñaïo töø höôùng naøo taán coâng tôùi, ñeàu vöôùng vaøo trong voøng Song Khuyeân Thuû cuûa Tröông Quaân Baûo. Chæ thaáy taát caû caùc ñeä töû cuûa Ñaït Ma Ñöôøng, La Haùn Ñöôøng cuøng reo hoø nhö saám ñoäng, boäi phuïc Tröông Quaân Baûo duøng moät chieâu heát söùc bình thöôøng khoâng coù gì kyø laï hoùa giaûi ñöôïc taát caû nhöõng chieâu thöùc cöïc kyø phöùc taïp, aûo dieäu cuûa ñoái phöông. Trong khi moïi ngöôøi coøn ñang reo hoø, Haø Tuùc Ñaïo boãng huù leân moät tieáng daøi, nghe vuø moät caùi, ñaõ nhaém ngöïc Tröông Quaân Baûo ñaùnh ra moät quyeàn. Quyeàn phaùp cuûa y ñang töø kheùo leùo chuyeån sang vuïng veà, nhöng kình löïc thaät laø phi phaøm. Tröông Quaân Baûo laäp töùc duøng chieâu Thieân Hoa Thaát Tinh, hai chöôûng cuøng ñaùnh ra. Quyeàn chöôûng gaëp nhau, chæ nghe bình moät tieáng, Haø Tuùc Ñaïo thaân hình hôi loaïng choaïng, coøn Tröông Quaân Baûo phaûi luøi veà sau ba böôùc. Haø Tuùc Ñaïo höø moät tieáng, quyeàn phaùp khoâng ñoåi, nhöng tieán leân hai böôùc, quyeàn ñaùnh ra ñeàu heát söùc cöông maõnh. Tröông Quaân Baûo laïi duøng chieâu Thieân Hoa Thaát Tinh hai chöôûng ñaùnh tôùi. Laïi nghe bình moäït tieáng thaät lôùn, laàn naøy Tröông Quaân Baûo phaûi luøi naêm böôùc. Haø Tuùc Ñaïo thaân mình boå veà phía tröôùc, maët bieán saéc, quaùt leân:

-

Chæ coøn moät chieâu nöõa, ngöôi haõy ñem toaøn löïc ra choáng ñôõ.

Y

tieán leân ba böôùc, xuoáng maõ boä thaät oån, moät quyeàn töø töø ñaùnh ra. Luùc aáy toaøn theå

maáy traêm ngöôøi trong chuøa Thieáu Laâm ñeàu yeân laëng khoâng nghe moät tieáng ñoäng, ai cuõng bi eát raèng quyeàn naøy laø toaøn theå anh danh moät ñôøi cuûa Haø Tuùc Ñaïo, khoâng theå khoâng kieät taän toaøn löïc. Tröông Quaân Baûo laïi ra chieâu Thieân Hoa Thaát Tinh laàn thöù ba, nhöng laàn naøy quyeàn chöôûng ñuïng nhau, voâ thanh voâ töùc, hai ngöôøi chæ hôi rung ñoäng moät chuùt, roài thuùc ñaåy noäi löïc ra khaùng cöï. Noùi ñeán voõ coâng gia soá, Haø Tuùc Ñaïo phaûi gioûi gaáp traêm laàn Tröông Quaân Baûo. Theá nhöng khi tæ ñaáu noäi löïc, Tröông Quaân Baûo ñaõ töøng hoïc ñöôïc taâm phaùp Cöûu Döông Chaân Kinh, noäi löïc lieân mieân noái keát, hoàn haäu traøn ra. Chæ trong choác laùt, Haø Tuùc Ñaïo lieäu theá khoâng theå thaéng ñöôïc y, neân tung mình nhaûy leân, ñeå chöôûng löïc Tröông Quaân Baûo rôi vaøo khoaûng khoâng, laáy tay ñeå vaøo löng y ñaåy nheï moät caùi. Tröông Quaân Baûo teù laên ra ñaát, nhaát thôøi khoâng ñöùng daäy ñöôïc. Haø Tuùc Ñaïo xua tay phaûi, cöôøi khaåy:

-

Haø Tuùc Ñaïo ôi laø Haø Tuùc Ñaïo, sao ngöôi cuoàng voïng ñeán theá.

Y

höôùng veà phía Thieân Minh thieàn sö vaùi moät caùi thaät saâu, noùi:

-

Voõ coâng chuøa Thieáu Laâm döông danh ñaõ haøng nghìn naêm, quaû nhieân khoâng

phaûi taàm thöôøng, hoâm nay cho keû cuoàng sinh naøy ñöôïc môû maét, thaät ñuùng laø ngöôøi coù thònh danh khoâng theå laø keû hö só. Phuïc thay, phuïc thay. Noùi xong quay mình, ñaàu ngoùn chaâm ñieåm moät caùi, ñaõ voït ra xa maáy tröôïng.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Y ngöøng laïi, quay ñaàu noùi vôùi Giaùc Vieãn:

- Giaùc Vieãn ñaïi sö, ngöôøi ñoù nhôø toâi chuyeån caùo moät caâu, noùi laø: “Kinh thö ôû

trong daàu”. Noùi vöøa döùt, ñaàu ngoùn chaân laïi ñieåm maáy caùi, trong chôùp maét ñaõ ñi thaät xa, thaân

phaùp nhanh nhö theá quaû treân ñôøi ít thaáy. Tröông Quaân Baûo töø töø ñöùng daäy, maët muõi, ñaàu toùc dính ñaày buøn ñaát. Tuy y bò Haø Tuùc Ñaïo ñaåy ngaõ, nhöng nhöõng cao thuû ñeàu thaáy raèng Haø Tuùc Ñaïo aên gian ñeå boû ñi.

Tuy nhieân, trong lôøi y noùi vaãn xaùc ñònh laø khoâng ñòch noåi thaàn coâng cuûa phaùi Thieáu Laâm. Moät nhaø sö giaø gaày goø trong Taâm Thieàn Ñöôøng thaát laõo boãng hoûi:

- Voõ coâng cuûa ñeä töû naøy ai daïy cho ñoù?

Thanh aâm cuûa oâng ta heát söùc saéc nhoïn, chaúng khaùc gì tieáng cuù keâu trong ñeâm khuya, ngöôøi naøo nghe thaáy cuõng khoâng khoûi ruøng mình. Boïn Thieân Minh, Voâ Saéc,

Voâ Töôùng ñeàu mang caùi nghi vaán ñoù trong loøng, neân cuøng höôùng veà phía Tröông

Quaân Baûo vaø Giaùc Vieãn. Thaày troø Giaùc Vieãn ñöùng trô trô, nhaát thôøi khoâng sao traû lôøi ñöôïc. Thieân Minh noùi:

- Giaùc Vieãn noäi coâng tuy tinh thoâng, nhöng chöa hoïc quyeàn phaùp. Coøn Thieáu

Laâm quyeàn cuûa thieáøu nieân naøy, do ai daïy cho vaäy? Caùc ñeä töû cuûa Ñaït Ma Ñöôøng vaø La Haùn Ñöôøng ñeàu khoâng ai töôûng noåi nguy nan cuûa baûn töï hoâm nay, laïi do thaèng beù ñoù ñöùng ra caûn ñöôïc cöôøng ñòch, laõo phöông

tröôïng theå naøo cuõng troïng thöôûng, vaø ngöôøi daïy y quyeàn phaùp noäi coâng, cuõng ñöôïc vinh suûng. Vò laõo taêng ñoù thaáy Tröông Quaân Baûo ñöùng yeân khoâng ñoäng, baát thaàn loâng maøy nhöôùng leân, maët ñaày saùt khí, gay gaét hoûi:

- Ta hoûi ngöôi, baøi La Haùn quyeàn ai daïy cho ngöôi ñoù?

Tröông Quaân Baûo töø trong boïc laáy ra ñoâi la haùn baèng saét Quaùch Töông taëng cho,

noùi:

- Ñeä töû coi theo tö thöùc ñoâi thieát la haùn naøy, töï mình hoïc laáy vaøi mieáng, chöù thöïc khoâng coù ai truyeàn thuï voõ coâng caû. Laõo taêng ñoù tieán leân moät böôùc, thanh aâm traàm xuoáng, noùi:

- Ngöôi moät laàn nöõa minh minh baïch baïch noùi laïi laø”Baøi La Haùn quyeàn naøy

khoâng phaûi moät vò sö phuï naøo trong chuøa daïy cho, maø chæ töï hoïc laáy”. OÂng ta tuy haï gioïng, nhöng trong lôøi noùi laïi caøng uy hieáp theâm. Tröông Quaân Baûo trong loøng thaûn nhieân, töï cho raèng mình khoâng laøm ñieàu gì xaáu xa, tuy laõo taêng ñoù thaàn thaùi doàn eùp, nhöng cuõng khoâng sôï, lôùn tieáng noùi:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

- Ñeä töû ôû trong Taøng Kinh Caùc queùt nhaø, chaâm traø, haàu haï Giaùc Vieãn sö phuï,

khoâng moät ai trong chuøa daïy ñeä töû voõ coâng. Baøi La Haùn quyeàn laø do ñeä töû töï hoïc, neáu söû khoâng ñöôïc ñuùng caùch, xin laõo sö phuï chæ ñieåm. Vò laõo taêng ñoù maét nhö toeù löûa, tröøng tröøng nhìn Tröông Quaân Baûo moät hoài thaät laâu, khoâng noùi moät lôøi. Giaùc Vieãn bieát raèng vò naøy trong Taâm Thieàn Ñöôøng thaát laõo vai veá thaät cao, laø sö thuùc cuûa phöông tröôïng Thieân Minh thieàn sö. Khi thaáy oâng ta ñoái vôùi Tröông Quaân Baûo coù veû thuø haän nhö theá, khoâng hieåu taïi sao, nhöng maét oâng ta chöùa ñaày oaùn ñoäc, trong ñaàu boãng döng naûy ra moät ñieàu, chaúng khaùc gì moät tia löûa xeït, nhôù laïi moät naêm xöa voâ tình ñoïc ñöôïc trong Taøng Kinh Caùc moät cuoán saùch nhoû. Cuoán saùch moûng ñoù cheùp laïi moät ñaïi söï trong chuøa:

Khoaûng hôn baûy möôi naêm tröôùc, phöông tröôïng chuøa Thieáu Laâm laø Khoå Thöøa, chính laø sö toå cuûa Thieân Minh thieàn sö. Trung thu naêm ñoù, trong chuøa coù phieân khaûo thí haøng naêm taïi Ñaït Ma Ñöôøng, do phöông tröôïng cuøng hai vò thuû toïa Ñaït Ma Ñöôøng, La Haùn Ñöôøng cuøng xeùt voõ coâng caùc ñeä töû, ñeå xem trong naêm qua ñaõ tieán boä ñeán möùc naøo. Sau khi caùc ñeä töû bieåu dieãn xong, thuû toïa Ñaït Ma Ñöôøng laø Khoå Trí thieàn sö thaêng toïa bình phaåm. Boãng nhieân töø trong ñaùm ñoâng, moät ñaàu ñaø ñeå toùc 2 vöôït moïi ngöôøi tieán ra, lôùn tieáng pheâ bình Khoå Trí thieàn sö noùi naêng chaúng ñaâu vaøo ñaâu, khoâng bieát caên baûn voõ coâng laø gì, vaäy maø laïi giöõ chöùc thuû tòch Ñaït Ma Ñöôøng, thaät ñaùng xaáu hoå. Chuùng taêng ai naáy ñeàu kinh ngaïc, nhìn kyõ laïi, hoùa ra y laø moät ngöôøi nhoùm löûa naáu aên trong nhaø beáp. Caùc ñeä töû Ñaït Ma Ñöôøng khoâng ñôïi sö phuï môû lôøi, ñeàu leân tieáng quaùt maéng. Hoûa coâng ñaàu ñaø cuõng quaùt laïi:

- Sö phuï thì noùi naêng baäy baï, ñeä töû chuùng bay cuõng chaúng ra quaùi gì!

Noùi xong nhaûy vaøo ñöùng giöõa saân. Caùc ñeä töû töøng ngöôøi böôùc ra cuøng y ñoäng thuû, ñeàu bò y cho moãi ngöôøi vaøi cuù ñaám, vaøi caùi ñaù laø thua caû. Thöïc ra taïi Ñaït Ma Ñöôøng khi ñaáu vôùi nhau, ñoàng moân so taøi, chæ tôùi möùc hôn thua laø ngöøng laïi, ai ai cuõng thuû haï

löu tình. Theá nhöng gaõ hoûa coâng ñaàu ñaø ra tay cöïc kyø taøn ñoäc, y lieân tieáp ñaùnh baïi chín ñaïi ñeä töû cuûa Ñaït Ma Ñöôøng, chín nhaø sö ñoù khoâng gaõy tay thì cuõng queø chaân, ngöôøi naøo cuõng bò troïng thöông. Khoå Trí thieàn sö vöøa kinh haõi, vöøa töùc giaän, thaáy sôû hoïc cuûa gaõ hoûa coâng ñaàu ñaø

toaøn laø voõ coâng baûn moân, chöù khoâng phaûi cao thuû moân phaùi khaùc leûn vaøo quaáy phaù, neân coá neùn giaän, hoûi y do ai truyeàn daïy. Gaõ hoûa coâng ñaàu ñaø ñaùp:

- Khoâng ai daïy toâi caû, toâi töï hoïc moät mình.

2 ngöôøi ñi tu nhöng khoâng caïo ñaàu

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Hoùa ra nhaø sö giaùm quaûn beáp Höông Tích tính tình cöïc kyø noùng naûy, ñoái vôùi ñaàu ñaø

nhoùm löûa, hôi sai moät tí laø giô quyeàn thoi ngay. Y thaân mang voõ ngheä neân moãi laàn ñaùnh raát naëng tay. Gaõ hoûa coâng ñaàu ñaø trong ba naêm lieàn bò ñaùnh hoäc maùu ba laàn, trong loøng tích oaùn, neân leùn luùt hoïc voõ. Ñeä töû chuøa Thieáu Laâm ai cuõng bieát voõ, neáu muoán hoïc leùn caùc chieâu thöùc, thaät raát nhieàu cô hoäi. Y quyeát taâm hoïc ñeå baùo thuø, laïi trí tueä hôn ngöôøi, neân sau hôn hai möôi naêm ñaõ luyeän thaønh voõ coâng thöôïng thöøa. Tuy nhieân y daáu kín khoâng ai hay bieát, vaãn laëng leõ aån thaân döôùi beáp chuïm löûa, gaõ taêng nhaân giaùm truø coù ñaùnh ñaäp, y cuõng khoâng ñaùnh traû, coù ñieàu noäi coâng ñaõ tinh neân khoâng coøn bò thöông nöõa. Teân hoûa coâng ñaàu ñaø ñoù tính tình aâm hieåm, ñôïi tôùi luùc tin raèng voõ coâng cao hôn heát moïi ngöôøi trong chuøa, nhaân kyø khaûo thí Trung Thu môùi xuaát ñaàu loä hieån thaân thuû. Uaát öùc tích trong maáy chuïc naêm nay, khieán y thuø haän taát caû moïi taêng nhaân, neân khi xuaát thuû khoâng moät chuùt dung tình. Khoå Trí thieàn sö hoûi kyõ ñaàu ñuoâi xong, cöôøi nhaït ba tieáng, noùi:

- Caùi khoå taâm cuûa ngöôi, quaû thaät ñaùng kính.

Laäp töùc rôøi gheá ñi xuoáng, ra tay cuøng y tæ thí. Khoå Trí thieàn sö laø cao thuû cuûa chuøa Thieáu Laâm, nhöng phaàn vì nieân kyû ñaõ cao, coøn gaõ hoûa coâng ñaàu ñaø ñang traùng nieân, hai nöõa Khoå Trí ra tay dung tình, ngöôïc laïi hoûa coâng ñaàu ñaø ra chieâu naøo cuõng ñeàu laø saùt thuû, thaønh ra ñaáu ñeán hôn naêm traêm hieäp, Khoå Trí môùi thaéng ñöôïc ñoái phöông. Khi hai ngöôøi chieát ñeán chieâu Ñaïi Trieàn Ti, boán caùnh tay xoaén vaøo nhau, nhöng hai tay cuûa Khoå Trí thieàn sö ñaõ aán vaøo töû huyeät treân ngöïc cuûa ñòch thuû, chæ caàn phaùt noäi löïc laø hoûa coâng ñaàu ñaø phaûi taùng meänh, khoâng coøn caùch gì giaûi nöõa. Khoå Trí thöông tình y tieàm taâm töï luyeän, neân tôùi ñoù laø coi nhö ñaõ xong, khoâng nôõ gieát y, hai tay vöøa rôøi nhau, heùt lôùn:

- Luøi ra ngay. Naøo ngôø hoûa coâng ñaàu ñaø hieåu laàm yù cuûa oâng, laïi töôûng laø ñoái phöông söû duïng moät chieâu trong Thaàn Chöôûng Baùt Ñaû. Thaàn Chöôûng Baùt Ñaû laø moät trong nhöõng tuyeät hoïc cuûa phaùi Thieáu Laâm. Y ñaõ töøng xem ñaïi ñeä töû cuûa Ñaït Ma Ñöôøng söû qua chieâu naøy, hai tay cheùm ra, ñaùnh gaõy moät caùi coät goã, kình löïc thaät laø kinh hoàn. Hoûa coâng ñaàu ñaø voõ coâng tuy cao, nhöng ñeàu laø hoïc leùn, chöa ñöôïc minh sö chæ ñieåm, tuy thôøi gian coù daøi, nhöng ñaâu coù theå hoïc ñöôïc heát phaùi Thieáu Laâm baùc ñaïi tinh thaâm. Thöïc ra chieâu ñoù cuûa Khoå Trí thieàn sö laø Phaân Giaûi Chöôûng, möôïn söùc ñeå cheá ngöï söùc, caû hai beân cuøng lui ra, coù yù ngöøng tay thoâi khoâng ñaáu nöõa. Naøo ngôø hoûa coâng ñaàu ñaø laïi töôûng laø chieâu thöù saùu trong Thaàn Chöôûng Baùt Ñaû laø Lieät Taâm Chöôûng, nghó thaàm: “Ngöôi ñònh gieát ta, ñaâu coù deã daøng nhö theá”. Laäp töùc tung mình nhaûy leân, hai chöôûng ñaùnh ra moät löôït.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Hai chöôûng ñoù nhö baøi sôn ñaûo haûi aøo tôùi, Khoå Trí thieàn sö hoát hoaûng thu chöôûng

veà ñôõ, nhöng khoâng coøn kòp nöõa. Chæ nghe laùch caùch maáy tieáng, xöông caùnh tay traùi cuøng boán reû xöông söôøn ñaõ bò ñaùnh gaõy naùt. Chö taêng ñöùng beân kinh hoaøng bieán saéc, laäp töùc xoâng leân cöùu vieän, nhöng Khoå Trí thieàn sö chæ coøn thoi thoùp, noäi taïng ñaõ bò troïng thöông, khoâng noùi ñöôïc moät lôøi naøo. Nhìn laïi teân hoûa coâng ñaàu ñaø thì nhaân luùc hoãn loaïn ñaõ troán maát khoâng bieát ñi ñaâu. Toái hoâm ñoù, Khoå Trí thieàn sö vì bò thöông quaù naëng neân qua ñôøi. Trong khi caû chuøa ñang saàu thaûm, gaõ hoûa coâng ñaàu ñaø laïi leûn trôû vaøo, duøng troïng thuû ñaùnh cheát nhaø sö giaùm quaûn Höông Tích truø vaø naêm taêng nhaân khaùc coù hieàm khích vôùi y. Caû chuøa naùo loaïn, phöông tröôïng phaùi vaøi chuïc cao thuû ñi boán phöông tìm kieám, nhöng khaép Giang Nam, Giang Baéc, khoâng thaáy tung tích y ñaâu. Vì vieäc naøy maø caùc nhaø sö vai veá cao trong chuøa tranh chaáp, ngöôøi noï ñoå loãi cho ngöôøi kia. Thuû toïa La Haùn Ñöôøng laø Khoå Tueä thieàn sö giaän döõ boû ñi, khai saùng phaùi Thieáu Laâm Taây Vöïc. Ba ngöôøi Phan Thieân Canh, Phöông Thieân Lao, Veä Thieân Voïng chính laø ñeä töû taùi truyeàn cuûa Khoå Tueä thieàn sö. Cuõng taïi theá maø voõ hoïc chuøa Thieáu Laâm bò suy ñoài suoát maáy chuïc naêm. Töø ñoù chuøa ra qui ñònh raèng, phaøm ngöôøi naøo khoâng ñöôïc thaày truyeàn thuï maø töï mình hoïc leùn voõ coâng, neáu phaùt hieän ra naëng thì bò xöû töû, nheï thì caét heát caân maïch toaøn thaân cho thaønh pheá nhaân. Töø ñoù tôùi nay trong chuøa phoøng phaïm nghieâm maät, khoâng ai daùm thaâu hoïc voõ coâng, neân ñieàu töï qui naøy daàn daàn moïi ngöôøi queân laõng. Vò laõo taêng trong Taâm Thieàn Ñöôøng naøy chính laø moät ñeä töû nhoû cuûa thuû toïa Ñaït Ma Ñöôøng Khoå Trí thieàn sö xöa kia, caùi caûnh thaûm töû cuûa aân sö maáy chuïc naêm tröôùc vaãn in ñaäm trong ñaàu. Baây giôø thaáy Tröông Quaân Baûo laïi laø keû khoâng ñöôïc thaày truyeàn maø hoïc leùn voõ coâng, neân vöøa buoàn raàu vöøa giaän döõ. Giaùc Vieãn giöõ saùch taïi Taøng Kinh Caùc, saùch naøo cuõng ñoïc qua, giaät mình nhôù laïi caâu chuyeän naøy, moà hoâi laïnh chaûy öôùt ñaãm löng, keâu leân:

- Laõo phöông tröôïng, caùi naøy … caùi naøy khoâng traùch Quaân Baûo ñöôïc….

Noùi chöa döùt caâu, chæ thaáy thuû toïa Ñaït Ma Ñöôøng Voâ Töôùng thieàn sö quaùt lôùn:

- Taát caû ñeä töû Ñaït Ma Ñöôøng cuøng xoâng leân, baét thaèng nhoû ñoù.

Laäp töùc möôøi taùm taêng nhaân ñeä töû cuûa Ñaït Ma Ñöôøng ñeàu tieán leân, vaây quanh Giaùc Vieãn vaø Tröông Quaân Baûo laøm thaønh moät voøng troøn raát lôùn, caû Quaùch Töông cuõng bò vaây ôû beân trong. Vò laõo taêng Taâm Thieàn Ñöôøng laïi cao gioïng gay gaét tieáp:

- La Haùn Ñöôøng ñeä töû, sao coøn chöa heát söùc xoâng leân?

Caû moät traêm linh taùm ñeä töû La Haùn Ñöôøng cuøng caát tieáng ñaùp, gioïng reàn vang nhö

saám:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

- Tuaân leänh!

Hoï laäp töùc vaây theâm ba voøng nöõa beân ngoaøi Ñaït Ma Ñöôøng. Tröông Quaân Baûo chaân tay luùng tuùng khoâng hieåu vì ñaâu, cho raèng taïi mình ra tay ñaùnh Haø Tuùc Ñaïo boû chaïy, phaïm phaûi töï qui, neân keâu leân:

- Sö phuï, con …

Giaùc Vieãn hôn möôøi naêm nay ñoái vôùi ñöùa hoïc troø chaúng khaùc gì chính baûn thaân mình, tình nhö cha con, bieát raèng moät khi Tröông Quaân Baûo bò baét, neáu khoâng bò gieát, thì cuõng thaønh pheá nhaân. Laïi nghe thaáy Voâ Töôùng thieàn sö quaùt tieáp:

- Sao chöa ñoäng thuû, chôø ñeán bao giôø?

Möôøi taùm ñeä töû Ñaït Ma Ñöôøng cuøng nieäm Phaät hieäu, tieán böôùc ñi leân. Giaùc Vieãn khoâng coøn suy nghó gì nöõa, voäi ñöùng taïi choã quay luoân moät voøng, hai chieác thuøng saét vung ra, moät luoàng kình phong ñaåy nhöõng nhaø sö khoâng ai daùm tieán leân nöõa. Giaùc Vieãn laïi xoay ngöôøi haét nöôùc trong thuøng ñoå aøo ra, roài tieän theá beân traùi muùc Quaùch Töông, beân phaûi muùc Tröông Quaân Baûo. Oâng lieân tieáp xoay baûy taùm voøng lieàn, hai chieác thuøng saét ñöôïc noäi löïc huøng haäu voâ tæ truyeàn vaøo chaúng khaùc naøo hai chieác löu tinh chuøy coù söùc nghìn caân, thieân haï naøo ai daùm ñôõ. Chuùng ñeä töû Ñaït Ma Ñöôøng töù taùn traùnh ra.

Giaùc Vieãn böôùc leï nhö bay, gaùnh Quaùch Töông vaø Tröông Quaân Baûo chaïy thaúng xuoáng nuùi. Caùc taêng nhaân mieäng hoø chaân ñuoåi, chæ nghe tieáng xích saét loaûng xoaûng moãi luùc moät xa, ñuoåi ñoä baûy taùm daëm, tieáng xích khoâng coøn nghe thaáy nöõa. Chuøa Thieáu Laâm qui luaät cöïc nghieâm, thuû toïa Ñaït Ma Ñöôøng ñaõ ra leänh baét Tröông Quaân Baûo, tuy caùc nhaø sö thaáy ñuoåi khoâng kòp nöõa roài, nhöng vaãn heát söùc röôït theo. Thôøi gian caøng laâu, cöôùc löïc caøng roõ keû nhanh ngöôøi chaäm, nhöõng ngöôøi khinh coâng keùm moät chuùt bò boû laïi sau. Ñuoåi ñeán luùc trôøi toái, daãn ñaàu chæ coøn naêm ngöôøi ñaïi ñeä töû, tröôùc maët laïi thaáy naêm ba ngaû ñöôøng, chaúng bieát Giaùc Vieãn chaïy theo ñöôøng naøo. Ñeán luùc naøy, giaù nhö coù ñuoåi kòp thì naêm taêng nhaân cuõng khoâng theå ñòch laïi Giaùc Vieãn vaø Tröông Quaân Baûo, neân chæ coøn caùch luûi thuûi quay veà chuøa baåm baùo. Giaùc Vieãn gaùnh theâm hai ngöôøi chaïy moät maïch maáy chuïc daëm môùi ngöøng böôùc. Chæ thaáy nôi oâng döøng chaân laø moät vuøng nuùi saâu, maây muø boán beà, nhöõng ñaøn quaï bay veà nöôøm nöôïp. Giaùc Vieãn noäi löïc tuy cao, nhöng qua moät traän chaïy baùn soáng baùn cheát nhö theá, gaân coát cuõng raõ rôøi ñeán noãi nhaát thôøi khoâng ñeå ñoâi thuøng saét xuoáng ñöôïc. Tröông Quaân Baûo vaø Quaùch Töông töø trong thuøng nhaûy ra, moãi ngöôøi ñôõ moät beân thuøng, töø treân vai oâng xuoáng. Tröông Quaân Baûo noùi:

- Sö phuï,

thaày nghæ moät laùt, con ñi kieám xem coù gì aên khoâng.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Theá nhöng chæ thaáy boán beân coû moïc ñeán ngang ñaàu goái, ôû nôi nuùi saâu hoang vaéng

theá naøy, coøn coù gì maø aên ñöôïc. Tröông Quaân Baûo ñi kieám caû nöûa ngaøy, chæ haùi ñöôïc moät voác daâu daïi, ñem veà ba ngöôøi chia nhau aên ngaáu nghieán roài döïa löng vaøo ñaù maø nghæ. Quaùch Töông noùi:

- Ñaïi hoøa thöôïng, toâi xem caùc nhaø sö chuøa Thieáu Laâm, tröø oâng vaø Voâ Saéc thieàn sö ra, ngöôøi naøo cuõng thaät laø hoà ñoà coå quaùi. Giaùc Vieãn chæ höø moät tieáng nhöng khoâng ñaùp lôøi. Quaùch Töông noùi tieáp:

- Gaõ Coân Loân Tam Thaùnh kia ñeán chuøa Thieáu Laâm, trong chuøa khoâng ai ñòch

noåi, chæ nhôø hai thaày troø oâng ñaùnh ñuoåi ñöôïc y, môùi baûo toaøn ñöôïc danh döï cuûa moân phaùi. Hoï ñaõ khoâng caùm ôn oâng thì thoâi, laïi hung haêng ñònh baét Tröông huynh ñeä, khoâng phaân bieät traéng ñen phaûi traùi, thaät chaúng coù lyù do naøo heát. Giaùc Vieãn thôû daøi moät tieáng, noùi:

- Vieäc ñoù khoâng traùch laõo phöông tröôïng vaø Voâ Töôùng sö huynh ñöôïc, chuøa

Thieáu Laâm voán coù moät ñieàu töï qui … Noùi ñeán ñaây, hôi bò ñöùt ñoaïn, oâng ho leân suø su.ï Quaùch Töông nheø nheï ñaám löng cho oâng, noùi:

- Oâng meät roài, naèm nguû moät giaác ñi, chuyeän ñoù ñeå töø töø keå sau cuõng khoâng muoän. Giaùc Vieãn thôû daøi:

- Ñuùng vaäy, toâi meät laém.

Tröông Quaân Baûo ñi gom moät môù cuûi, nhoùm moät ñoáng löûa, ñeå hô cho khoâ quaàn aùo cuûa mình vaø Quaùch Töông. Caû ba ngöôøi ngoài döôùi goác caây to maø nguû. Quaùch Töông nguû ñeán nöûa ñeâm, boãng nghe coù tieáng Giaùc Vieãn laåm baåm noùi moät mình, hình nhö ñang nieäm kinh, mô mô maøng maøng tænh daäy, chæ nghe oâng ta ñoïc:

- … bæ chi löïc phöông ngaïi ngaõ chi bì mao, ngaõ chi yù nhaäp bæ coát lyù. Löôõng thuû chi

traøng, nhaát khí quaùn xuyeân. Taû troïng taéc taû hö, nhi höõu dó khöù, höõu troïng taéc höõu hö, nhi taû dó khöù …(…söùc cuûa ngöôøi vöøa môùi phôùt qua beân ngoaøi da thòt ta, yù cuûa ta ñaõ vaøo ñeán xöông cuûa ngöôøi. Hai tay vöøa ñuïng nhau, moät khí ñaõ thoâng qua roài. Beân traùi naëng aét beân traùi cuõng nheï, beân phaûi ñaõ ñeán roài, beân phaûi naëng aét beân phaûi cuõng nheï, beân traùi ñaõ ñeán roài…) Quaùch Töông boãng thaáy ruøng mình: “Oâng ta khoâng ñoïc kinh Phaät kieåu khoâng töùc thò saéc, saéc töùc thò khoâng, maø laïi gì laø taû troïng taû hö, höõu troïng höõu hö, gioáng nhö voõ hoïc quyeàn kinh thì phaûi.” Thaáy oâng ta ngöng laïi moät laùt roài nieäm tieáp:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

- khí nhö xa luaân, chu thaân cuï yeáu töông tuøy, höõu baát töôùng tuøy khöù, thaân tieän taùn

loaïn, kyø beänh ö yeâu thoaùi lai chi … (khí töïa nhö baùnh xe, tuøy choã naøo treân cô theå caàn maø chaïy ñeán, neáu khoâng tôùi lui theo yù mình, thaân seõ taùn loaïn, aét seõ bò beänh ôû hoâng vaø ñuøi roài ) Quaùch Töông nghe ñeán caâu: “kyø beänh ö yeâu thoaùi lai chi”, trong buïng khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, bieát laø oâng ta ñang ñoïc nhöõng yeáu chæ trong voõ hoïc, nghó thaàm:

- Vò ñaïi hoøa thöôïng naøy chaúng bieát tí voõ naøo, chæ vì say meâ ñoïc saùch, trong saùch

coù gì, ñeàu coi nhö thieân kinh ñòa nghóa caû. Naêm tröôùc gaëp oâng ta laàn ñaàu treân ñænh nuùi Hoa Sôn, ñaõ töøng nghe oâng ta noùi raèng, treân meùp leà cuoán kinh Laêng Giaø do töï tay Ñaït Ma laõo toå cheùp ra, laïi coù cheùp boä Cöûu Döông Chaân Kinh, oâng ta cho raèng ñaây laø kinh thö daïy veà thuaät giuùp ngöôøi ta ñöôïc thaân theå khoûe maïnh, neân theo ñoù maø tu taäp. Hai thaày troø oâng ta khoâng ñöôïc ai daïy doã gì caû, nhöng voâ hình chung laïi ñaït tôùi möùc cao thuû trong thieân haï. Hoài ñoù Tieâu Töông Töû ñaùnh oâng ta moät chöôûng, oâng chæ ñöùng yeân

maø chòu, vaäy maø chính Tieâu Töông Töû laïi bò troïng thöông, thaàn coâng nhö theá, chöa chaéc cha ta hay ñaïi ca ca ñaõ ñaït tôùi ñöôïc. Hoâm nay thaày troø oâng ta laïi khieán cho Haø Tuùc Ñaïo phaûi cuùi ñaàu boû ñi, chaéc cuõng nhôø coâng löïc cuûa Cöûu Döông Chaân Kinh. Hieän giôø mieäng oâng ta laåm baåm tuïng ñoïc kia, phaûi chaêng chính laø boä kinh ñoù? Naøng nghó nhö theá, laïi e laøm dao ñoäng Giaùc Vieãn, chæ aâm thaàm ngoài daäy, laéng nghe kinh vaên, coá gaéng ghi nhôù, töï nhuû:

- Neáu quaû thöïc oâng aáy ñang ñoïc boä Cöûu Döông Chaân Kinh thì nhöõng choã aûo dieäu

tinh vi, khoâng phaûi chæ moät luùc maø hieåu ngay ñöôïc. Chi baèng mình cöù ghi nhôù, sau naøy nhôø oâng ta giaûng laïi cho cuõng chöa muoän. Laïi nghe nhaø sö giaø ñoïc tieáp:

- … tieân dó taâm söû thaân, toøng nhaân baát toøng kyû, haäu thaân naêng toøng taâm, do kyû

nhöng toøng nhaân. Do kyû taéc treä, toøng nhaân taéc hoaït. Naêng toøng nhaân, thuû thöôïng tieän höõu phaân thoán, xöùng bæ kình chi ñaïi tieåu, phaân lyù baát thaùc; quyeàn bæ lai chi tröôøng ñoaûn, haøo phaùt voâ sai. Tieàn tieán haäu thoaùi, xöù xöù khaùp hôïp, coâng di cöõu nhi kyõ di tinh … (tröôùc laø duøng taâm ñeå sai khieán thaân mình, theo ngöôøi maø khoâng theo mình, sau seõ ñeán löôït thaân ñi theo taâm, do mình nhöng tuøy theo ngöôøi. Theo mình thì seõ vöôùng maéc, do ngöôøi thì seõ linh hoaït. Bieát theo ngöôøi thì tay mình coù gang taác, caân ño ñöôïc söùc cuûa ngöôøi lôùn hay nhoû, moät ly moät phaân cuõng khoâng chaïy; caân löôïng cuûa ngöôøi daøi ngaén, moät sôïi loâng cuõng khoâng sai. Luùc tröôùc tieán nhöng sau laïi luøi, moïi choã ñeàu aên khôùp vôùi nhau, coâng phu caøng laâu thì kyõ thuaät caøng tinh vi )

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Quaùch Töông nghe ñeán ñoù, khoâng khoûi laéc ñaàu, trong buïng nghó thaàm: “Sai roài, sai

roài. Cha meï ta thöôøng noùi laø, khi laâm ñòch, phaûi ch eá ngöï ngöôøi chöù khoâng ñeå ngöôøi cheá ngöï mình. Ñaïi hoøa thöôïng naøy noùi khoâng ñuùng” Laïi nghe Giaùc Vieãn tuïng tieáp:

- Bæ baát ñoäng, kyû baát ñoäng, bæ vi ñoäng, kyû dó ñoäng. Kình töï khoan nhi phi tuùng,

töông trieån vò trieån, kình ñoaïn yù baát ñoaïn … (ngöôøi chaúng ñoäng thì ta cuõng chaúng ñoäng. Ngöôøi vöøa hôi ñoäng, ta ñaõ ñoäng roài. Kình töôûng nhö chaäm chaïp maø khoâng lôi loûng, saép buoâng ra nhöng laïi chöa bung, kình ñöùt roài nhöng yù chöa ñöùt …) Quaùch Töông caøng nghe caøng thaáy muø môø, töø nhoû tôùi giôø naøng hoïc voõ chæ nghe thaáy noùi tôùi vieäc ra tay tröôùc ñeå cheá ngöï ngöôøi, ra tay sau thì bò ngöôøi ta cheá ngöï mình (tieân phaùt cheá nhaân, haäu phaùt cheá ö nhaân) luùc naøo cuõng caàn nhanh nheïn, luùc naøo cuõng caàn ñi tröôùc. Baây giôø nghe Giaùc Vieãn ñoïc quyeàn kinh yeáu quyeát, caùi gì maø “theo mình thì seõ vöôùng maéc, do ngöôøi thì seõ linh hoaït”, khaùc haún vôùi nhöõng gì naøng ñaõ bieát, nghó thaàm: “Khi gaëp ñòch phaûi ra tay, hai beân tính meänh ñem ra ñaùnh ñoåi, neáu

nhö mình cöù boû mình, theo ngöôøi, ñòch baûo mình beân ñoâng thì mình ñi beân ñoâng, baûo mình qua beân taây thì mình qua beân taây, thì coù khaùc gì ñöùng yeân cho ngöôøi ta ñaùnh?” Naøng coøn ñang truø tröø suy nghó neân nhöõng gì Giaùc Vieãn ñoïc tieáp naøng khoâng nghe thaáy, nghe maø khoâng vaøo. Döôùi aùnh traêng suoâng, boãng thaáy Tröông Quaân Baûo cuõng

ñang xeáp baèng laéng tai nghe. Quaùch Töông nghó thaàm: “Khoâng caàn bieát nhöõng gì oâng ta ñoïc ñuùng hay khoâng ñuùng, ta cöù ghi nhôù laø ñöôïc. Laõo hoøa thöôïng naøy chaán thöông Tieâu Töông Töû, laïi doïa cho Haø Tuùc Ñaïo chaïy daøi, ñeàu chính maét mình troâng thaáy. Nhöõng gì oâng ta ñoïc laø phaùp moân voõ coâng, aét phaûi coù lyù do caû.” Nghó theá neân naøng duïng taâm coá nhôù. Giaùc Vieãn thuaän mieäng ñoïc, chaép chaép noái noái, coù luùc laïi xen vaøo vaøi ñoaïn kinh Laêng Giaø, noùi veà vieäc Phaät toå treân ñaûo Laêng Giaø thuyeát phaùp treân nuùi. Nguyeân lai baûn Cöûu Döông Chaân Kinh naøy vieát laãn beân caïnh hay giöõa nhöõng haøng chöõ cuûa cuoán kinh Laêng Giaø, Giaùc Vieãn ñoïc saùch voán coù ñieåm hôi laãn thaãn, cöù thuaän mieäng maø ñoïc, neân vì theá cuõng ñoïc luoân caû kinh Laêng Giaø. Baûn kinh Laêng Giaø naøy voán vieát baèng chöõ Thieân Truùc, Giaùc Vieãn ñoïc laø ñoïc baûn dòch, neân caøng theâm laãn loän. Quaùch Töông caøng nghe laïi caøng khoâng moø ra ñaàu moái, nhöng cuõng may laø naøng baûn tính thoâng minh, tuy Giaùc Vieãn ñoïc kinh laãn loän qua laïi, naøng cuõng vaãn nhôù ñöôïc hai ba thaønh. Maët traêng töø töø cheách veà höôùng taây, boùng ngöôøi cuõng daàn daàn daøi ra, tieáng tuïng kinh cuûa Giaùc Vieãn caøng luùc caøng nhoû, aâm thanh phaùt ra mô hoà khoâng roõ tieáng. Quaùch Töông khuyeân:

- Ñaïi hoøa thöôïng, oâng ñaõ moûi meät caû ngaøy roài, nguû theâm moät giaác nöõa ñi. Theá nhöng döôøng nhö Giaùc Vieãn khoâng nghe naøng noùi, vaãn tieáp tuïc ñoïc:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

- … löïc toøng nhaân taù, khí do tích phaùt. Haø naêng khí do tích phaùt? Khí höôùng haï

traàm, do löôõng kieân thu nhaäp tích coát, chuù ö yeâu gian, thöû khí chi do thöôïng nhi haï daõ, vò chi hôïp. Do yeâu trieån ö tích coát, boá ö löôõng baùc, thi ö thuû chæ, thöû khí chi do thöôïng nhi haï daõ, vò chi khai. Hôïp tieân thò thu, khai tieän thò phoùng. Naêng ñoång ñaéc khai hôïp, tieän tri aâm döông … (löïc theo ngöôøi maø möôïn, khí do xöông soáng maø ra. Taïi sao khí laïi do xöông soáng maø ra? Khí ñi xuoáng döôùi, töø hai vai thu vaøo trong xöông soáng, chaûy vaøo eo, khí ñoù töø treân chaïy xuoáng döôùi vaäy, neân goïi laø hôïp. Töø eo chaïy vaøo xöông soáng, roài ra hai caùnh tay, ñi ra tôùi taän ngoùn tay, khí ñoù töø döôùi maø chaïy leân treân vaäy, neân goïi laø khai. Hôïp neân thu vaøo, khai neân thaû ra. Bieát ñöôïc leõ khai hôïp, töùc laø bieát ñöôïc aâm döông …) Oâng ta caøng tuïng ñoïc, thanh aâm caøng nhoû daàn, sau cuøng khoâng coøn nghe thaáy gì nöõa, chaéc ñaõ nguû thieáp ñi roài. Quaùch Töông vaø Tröông Quaân Baûo khoâng daùm kinh ñoäng, chæ coá gaéng nhôù nhöõng kinh vaên vöøa môùi nghe. Thôøi gian troâi ñi, traêng ñaõ laën veà höôùng taây, töø ñaâu ñeán caùc ñaøn chim bay laïi, laøm ñen caû moät vuøng. Laïi theâm ñoä taøn moät böõa aên, phöông ñoâng trôøi saùng daàn, chæ thaáy Giaùc Vieãn maét nhaém nghieàn, vai xuoâi xuoáng, tónh toïa khoâng ñoäng ñaäy, neùt maët troâng nhö ñang mæm cöôøi. Tröông Quaân Baûo chôït quay ñaàu, thaáy sau goác caây coù boùng ngöôøi thaáp thoaùng, nhöng cuõng kòp nhìn thaáy moät goùc aùo caø sa maøu vaøng. Y giaät mình kinh haõi, quaùt lôùn:

- Ai ñoù?

Chæ thaáy moät laõo taêng gaày cao töø sau goác caây böôùc ra, chính laø thuû toïa La Haùn Ñöôøng Voâ Saéc thieàn sö. Quaùch Töông vöøa möøng vöøa lo, hoûi:

- Ñaïi hoøa thöôïng, sao oâng nhaát ñònh khoâng boû cuoäc, ñuoåi tôùi taän ñaây? Chaúng leõ

khoâng baét thaày troø y veà chuøa khoâng ñöôïc hay sao? Voâ Saéc noùi:

- Thieän tai, thieän tai! Laõo taêng bieát leõ phaûi traùi, ñaâu phaûi laø ngöôøi chaáp nhaët caùi

qui luaät cuõ töø ñôøi naûo ñôøi nao? Laõo taêng ñeán ñaây töø luùc nöûa ñeâm, neáu nhö muoán ñoäng thuû, ñaâu coù chôø ñeán baây giôø. Giaùc Vieãn sö ñeä, Voâ Töôùng sö ñeä chæ huy taêng chuùng trong Ñaït Ma Ñöôøng ñang tìm ôû höôùng ñoâng, caùc ngöôi mau nhaém thaúng höôùng taây maø chaïy. Chæ thaáy Giaùc Vieãn vaãn cuùi ñaàu nhaém maét, döôøng nhö chöa tænh. Tröông Quaân Baûo tieán leân thöa:

- Sö phuï tænh daäy ñi, thuû toïa La Haùn Ñöôøng ñang noùi chuyeän vôùi sö phuï ñoù.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Giaùc Vieãn vaãn khoâng ñoäng ñaäy. Tröông Quaân Baûo kinh hoaûng chaïy tôùi, giô tay sôø

vaøo traùn oâng ta, thaáy laïnh ngaét, hoùa ra ñaõ vieân tòch töø laâu roài. Tröông Quaân Baûo ñau ñôùn quaù, phuïc xuoáng keâu leân:

- Sö phuï, sö phuï!

Theá nhöng oâng ta laøm sao coù theå soáng laïi ñöôïc. Voâ Saéc thieàn sö chaép tay haønh leã, ñoïc moät baøi keä:

Chö phöông voâ vaân eá,

Töù

dieän giai thanh minh.

Vi

phong suy höông khí,

Chuùng sôn tónh voâ thanh. Kim nhaät ñaïi hoan hæ, Xaù khöôùc nguy thuùy thaân. Voâ saân dieäc voâ öu,

Ninh baát ñöông haân khaùnh? (Boán phöông khoâng maây phuû, Moïi maët ñeàu saùng trong, Gioù nheï ñöa höông tôùi, Tónh laëng nuí thinh khoâng. Hoâm nay thaät hoan hæ, Côûi ñöôïc thaân mong manh. Khoâng giaän cuõng khoâng lo,

Leõ ñaâu khoâng chuùc khaùnh?)

Tuïng xong oâng laëng leõ boû ñi. Tröông Quaân Baûo khoùc loùc moät hoài, Quaùch Töông cuõng suït suøi maõi. Taêng chuùng chuøa Thieáu Laâm khi vieân tòch ñeàu hoûa hoùa. Cho neân hai ngöôøi ñi kieám caønh khoâ thieâu phaùp thaân cuûa Giaùc Vieãn. Quaùch Töông noùi:

- Tröông huynh ñeä, taêng chuùng chuøa Thieáu Laâm chaéc chöa boû qua cho ngöôi ñaâu,

ngöôi neân heát söùc caån thaän. Chuùng ta töø bieät nhau nôi naøy, sau naøy coù luùc gaëp laïi. Tröông Quaân Baûo gaït leä ñaùp:

- Quaùch coâ nöông, coâ ñi ñaâu? Cho toâi ñi theo vôùi ñöôïc khoâng?

Quaùch Töông thaáy y hoûi mình ñi ñaâu, trong loøng chua chaùt, noùi:

- Ta chaân trôøi goùc bieån, haønh tung khoâng nhaát ñònh, chính mình cuõng chöa bieát ñi

ñaâu. Tröông huynh ñeä, ngöôi tuoåi coøn nhoû, laïi khoâng coù chuùt lòch duyeät giang hoà naøo, taêng chuùng chuøa Thieáu Laâm ñang ñi tìm baét ngöôi ôû höôùng ñoâng, chæ bieát theá. Naøng thaùo chieác voøng ñeo tay ñöa cho y, noùi:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

- Ngöôi ñem chieác voøng naøy ñeán thaønh Töông Döông kieám cha meï ta, hai oâng baø

aét seõ ñoái ñaõi vôùi ngöôi töû teá. Chæ caàn ngöôi ôû vôùi cha meï ta thì duø taêng chuùng chuøa Thieáu Laâm coù hung aùc ñeán ñaâu, cuõng khoâng daùm ñeán tìm ngöôi laøm khoù deã. Tröông Quaân Baûo nuoát leä nhaän chieác voøng. Quaùch Töông laïi noùi tieáp:

- Ngöôi noùi vôùi cha meï ta raèng, ta vaãn khoûe maïnh, oâng baø ñöøng mong ñôïi. Cha ta

raát yeâu keû thieáu nieân anh huøng, thaáy ng öôi laø moät nhaân taøi theá naøy, khoâng chöøng seõ thu ngöôi laøm ñoà ñeä. Em trai ta trung haäu thaät thaø, chaéc seõ thaân thieát vôùi ngöôi laém ñaáy. Chæ coù chò ta tính tình hôi noùng, moãi khi khoâng vöøa yù, aên noùi chaúng neå nang ai. Chæ caàn ngöôi ngoan ngoaõn vaâng lôøi, thì khoâng sao caû. Noùi xong naøng quay ñaàu ñi thaúng. Tröông Quaân Baûo thaáy trôøi ñaát meânh moâng nhöng sao khoâng coù choã naøo cho mình an thaân, ñöùng tröôùc ñoáng tro hoûa taùng sö phuï traàm ngaâm caû nöûa ngaøy, môùi ra ñi. Ñi ñöôïc moät quaõng, chôït quay ñaàu, gaùnh ñoâi thuøng saét sö phuï ñeå laïi, thaát theåu böôùc ñi.

Trong nuùi röøng hoang vu, moät thieáu nieân gaày goø laëng leõ theo höôùng taây maø ñi, loøng buoàn röôøi röôïi, noùi sao cho xieát caùi caûnh thaân coâ chieác boùng, leânh ñeânh khoâng nhaø. Ñi ñöôïc nöûa thaùng, ñaõ ñeán caûnh giôùi tænh Hoà Baéc, khoâng coøn caùch thaønh Töông Döông bao xa. Caùc nhaø sö chuøa Thieáu Laâm tröôùc sau vaãn khoâng ñuoåi kòp y chính vì

Voâ Saéc thieàn sö coù loøng che chôû, coá yù daãn taêng chuùng theo höôùng ñoâng maø tìm, thaønh ra hai beân caøng luùc caøng xa hôn. Xeá tröa hoâm ñoù y ñeán tröôùc moät ngoïn nuùi lôùn, thaáy caây coái raäm raïp um tuøm, sôn theá cöïc kyø huøng vó. Hoûi thaêm nhöõng ngöôøi daân quanh ñoù, môùi bieát nuùi naøy teân goïi laø Voõ Ñöông. Y ngoài döôùi chaân nuùi, töïa löng vaøo moät hoøn ñaù maø nghæ, boãng thaáy moäït ñoâi nam nöõ nhaø queâ töø con ñöôøng nhoû beân nuùi ñi tôùi. Hai ngöôøi saùnh vai maø ñi, troâng thaät thaân maät, roõ raøng laø moät ñoâi vôï choàng treû. Ngöôøi ñaøn baø vöøa ñi vöøa lieán thoaéng luoân moàm phieàn traùch anh choàng. Ngöôøi ñaøn oâng thì chæ cuùi ñaàu, laëng thinh khoâng ñaùp. Boãng nghe ngöôøi vôï noùi vôùi choàng:

- Anh laø moät nam töû haùn, ñaïi tröôïng phu, laïi khoâng chòu töï mình laøm aên rieâng, laïi

ñeán aên nhôø ôû ñaäu chò vaø anh reå, neáu khoâng ñaâu ñeán noãi bò nhuïc nhaõ nhö theá. Vôï choàng mình coøn maïnh chaân khoûe tay, tay laøm haøm nhai, duø rau döa caø muoái, côm chaùo qua ngaøy cuõng ñöôïc, coù phaûi thaûnh thôi khoâng? Chöù anh khoâng daùm töï laäp ôû rieâng, sinh ra treân ñôøi naøy cuõng uoång. Ngöôøi ñaøn oâng aäm öø maáy tieáng, ngöôøi ñaøn baø laïi tieáp:

- Ngöôøi ñôøi coù noùi raèng, ngoaøi caùi cheát ra chaúng coù caùi gì goïi laø lôùn heát, chaúng leõ khoâng nhôø vaû ngöôøi khaùc khoâng soáng ñöôïc hay sao?

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Ngöôøi choàng nghe vôï doàn cho moät traän khoâng daùm môû lôøi ñaùp laïi, caùi maët baønh baïnh baây giôø tím laïi.

- Nhöõng caâu noùi cuûa ngöôøi vôï töøng chöõ len vaøo tim Tröông Quaân Baûo: “Anh laø

moät nam töû haùn, ñaïi tröôïng phu, laïi khoâng chòu töï mình laøm aên rieâng … neáu khoâng ñaâu

ñeán noãi bò nhuïc nhaõ nhö theá … Ngöôøi ñôøi coù noùi raèng, ngoaøi caùi cheát ra chaúng coù caùi gì goïi laø lôùn heát, chaúng leõ khoâng nhôø vaû ngöôøi khaùc khoâng soáng ñöôïc hay sao?”

Y nhìn theo ñoâi vôï choàng nhaø queâ, ñöùng ngô ngaån moät hoài, trong loøng traên qua trôû

laïi, nghó ñeán nhöõng caâu cuûa ngöôøi ñaøn baø. Chæ thaáy ngöôøi ñaøn oâng ñöùng thaúng ngöôøi leân, khoâng bieát noùi maáy caâu gì vôùi vôï, maø nghe hai ngöôøi cöôøi roä leân, töïa hoà ngöôøi choàng ñaõ quyeát chí töï laäp, neân caû hai ñeàu sung söôùng. Tröông Quaân Baûo laïi nghó tieáp: “Quaùch coâ nöông coù noùi raèng, baø chò coâ ta tính tình noùng naûy, aên noùi khoâng neå maët ai neân muoán ta chieàu loøng baø aáy. Ta ñöôøng ñöôøng laø moät ngöôøi ñaøn oâng, ñaâu leõ phaûi haï mình quò luïy ngöôøi khaùc, cong löng uoán goái mong

ñöôïc yeân thaân. Ñeán nhö hai ngöôøi nhaø queâ kia coøn daùm hieân ngang ñöùng ra ôû rieâng, ta Tröông Quaân Baûo leõ naøo laïi phaûi neùp mình trong haøng raøo nhaø ngöôøi ta, chôø ngöôøi ta sai baûo.

Y nghó tôùi ñoù, trong loøng ñaõ quyeát neân gaùnh ñoâi thuøng saét, treøo leân nuùi Voõ Ñöông,

kieám moät caùi hang, kh aùt thì tìm suoái, ñoùi aên traùi hoang, chaêm chæ taäp luyeän Cöûu Döông Chaân Kinh maø Giaùc Vieãn ñaõ truyeàn cho. Vaøi naêm sau, boãng döng hieåu ra:”Ñaït Ma toå sö laø ngöôøi Thieân Truùc, daãu coù bieát vieát chöõ Trung Hoa, thì vaên lyù cuõng thoâ sô. Boä Cöûu Döông Chaân Kinh naøy vaên chöông kyø dieäu khuùc chieát, ngöôøi nöôùc khaùc nhaát ñònh khoâng sao vieát ra ñöôïc, haún laø nhaân só Trung Thoå ñôøi sau saùng taùc. Coù leõ laø taêng löõ cuûa chuøa Thieáu Laâm, giaû thaùc teân tuoåi Ñaït Ma toå sö , vieát trong nhöõng meùp leà cuoán kinh Laêng Giaø.” Caùi ñaïo lyù ñoù, ngöôøi voán dó tin töôûng hoaøn toaøn vaøo kinh ñieån, khoâng daùm thay ñoåi bieán hoùa nhö Giaùc Vieãn khoâng sao hieåu ñöôïc. Coù ñieàu lyù leõ khoâng coù gì ñeå chöùng minh, Tröông Quaân Baûo luùc ñoù tuoåi coøn nhoû, cuõng khoâng bieát chaéc laø suy ñònh cuûa mình coù ñuùng hay khoâng.

Y ñöôïc Giaùc Vieãn daïy doã ñaõ laâu, boä Cöûu Döông Chaân Kinh naøy möôøi phaàn cuõng

bieát ñöôïc naêm saùu, trong möôi naêm sau noäi löïc laïi caøng tieán boä. Veà sau y laïi ñoïc kyõ Ñaïo Taïng, taâm ñaéc ñöôïc pheùp luyeän khí cuûa ñaïo gia. Moät ngaøy kia, y taïi trong nuùi nhaøn du, ngöûng leân xem maây bay, nhìn xuoáng ngaém nöôùc chaûy, caûm thaáy sôû ngoä neân trôû veà ñoäng suy nghó lieân tieáp baûy ngaøy baûy ñeâm, boãng nhieân quaùn thoâng ñöôïc caùi leõ nhu khaéc cöông trong voõ hoïc, vui söôùng quaù, ngaång maët leân cöôøi moät hoài daøi.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Chính tieáng cöôøi ñoù ñaõ khai sinh ra moät vò ñaïi toâng sö tröôùc chöa coù ai maø sau cuõng khoâng ai theo kòp. Nhöõng gì y töï mình tìm ra, coäng theâm vôùi leõ xung hö vieân thoâng cuûa Ñaïo gia, vaø noäi coâng cuûa pho Cöûu Döông Chaân Kinh ñaõ khai saùng ra neàn taûng cho voõ coâng cuûa phaùi Voõ Ñöông maø nghìn naêm sau vaãn coøn choùi loïi. Veà sau y du ngoaïn phöông Baéc ñeán vuøng Baûo Minh, nhìn thaáy ba ngoïn nuùi tuù leä huøng vó, vöôn leân ñaâm vaøo maây, laïi nhaân ñaõ sôû ngoä veà voõ hoïc neân töï ñaët cho mình teân hieäu Tam Phong. Ñoù chính laø kyø nhaân Tröông Tam Phong trong lòch söû voõ hoïc cuûa Trung Quoác.

oOo

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

CHÖÔNG 3

BAÛO ÑAO BAÙCH LUYEÄN SINH HUYEÀN QUANG

Hoa nôû roài hoa taøn, hoa taøn hoa laïi nôû, ngöôøi thieáu nieân naêm naøo nay ñaõ giaø, coâ gaùi hoàng nhan kia toùc mai cuõng ñaõ baïc. Naêm ñoù laø naêm Chí Nguyeân thöù hai ñôøi Nguyeân Thuaän Ñeá, nhaø Toáng ñaõ bò dieät vong hôn naêm chuïc naêm roài. Luùc ñoù chính vaøo thaùng ba cuoái muøa xuaân, ôû bôø bieån Giang Nam coù moät traùng só öôùc chöøng ba möôi tuoåi chaân ñi giaøy coû maëc aùo maøu lam, ñang raûo böôùc treân ñöôøng caùi, thaáy trôøi ñaõ xeá chieàu, tuy hai beân ñöôøng ñaày ñaøo hoàng, lieãu xanh, xuaân saéc ñang ñoä toát töôi nhöng chaøng khoâng taâm trí ñaâu maø thöôûng ngoaïn, trong ñaàu chæ tính toaùn thaàm: “Hoâm nay ñaõ laø hai möôi boán thaùng ba, ñeán moàng chín thaùng tö chæ coøn möôøi boán ngaøy, ñöôøng ñi khoâng coù gì trôû ngaïi thì môùi kòp ngaøy giôø veà nuùi Voõ Ñöông chuùc möøngï ñaïi thoï chín möôi cuûa aân sö.” Traùng só ñoù hoï Du, teân Ñaïi Nham, laø ñeä töû thöù ba cuûa toå sö phaùi Voõ Ñöông Tröông Tam Phong. Ñaàu naêm ñoù, chaøng vaâng leänh thaày xuoáng Phuùc Kieán tieâu dieät moät boïn giaëc cöôùp khoâng vieäc aùc gì khoâng laøm, chuyeân taøn haïi löông daân. Teân ñaàu ñaûng nghe tin, laäp töùc troán maát, Du Ñaïi Nham phaûi maát hai thaùng trôøi môùi tìm ra ñöôïc saøo huyeät bí maät cuûa y, tieán ñeán khieâu chieán, söû duïng Huyeàn Hö ñao phaùp cuûa thaày truyeàn cho, ñeán chieâu thöù möôøi moät môùi gieát ñöôïc teân giaëc. Luùc ñaàu chæ ñònh möôøi ngaøy laø xong, nhöng laïi maát ñeán hôn hai thaùng, baám ñoát ngoùn tay, kyø haïn ñaïi thoï chín möôi cuûa sö phuï chaúng coøn bao xa, neân voäi vaøng töø Phuùc Kieán quay veà, hoâm nay ñaõ ñeán phía nam soâng Tieàn Ñöôøng ôû vuøng Trieát Ñoâng. Chaøng raûo böôùc moät hoài, con ñöôøng heïp laïi, nhìn thaáy moät beân laø bieån caû, coù nhöõng khoaûng ñaát baèng saùng loaùng nhö göông, moãi maûnh chöøng baûy taùm tröôïng vuoâng, neáu thöïc laø do nöôùc bieån baøo moøn maø thaønh sao laïi nhaün ñeán theá. Du Ñaïi Nham ñaõ ñi khaép moïi mieàn Giang Nam, Giang Baéc, kieán vaên cuõng roäng, nhöng chöa thaáy caûnh laï ñoù bao giôø, hoûi thoå daân, khoâng khoûi baät cöôøi, hoùa ra ñoù laø nhöõng ruoäng muoái. Nôi ñaây daân chuùng daãn nöôùc töø bieån vaøo ruoäng, phôi cho khoâ bôùt, nöôùc maën ñoù laïi daãn vaøo ruoäng khaùc, moãi luùc moät maïên theâm, sau cuøng môùi khoâ coøn laïi muoái hoät. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Ta aên muoái ba möôi naêm, nhöng chöa bieát ñeå laøm ñöôïc moät haït muoái, phaûi nhoïc nhaèn ñeán theá.” Chaøng ñang ñi boãng thaáy töø con ñöôøng nhoû phía taây moät boïn chöøng hôn hai chuïc ngöôøi ñang gaùnh ñoà ñi raûo böôùc. Du Ñaïi Nham lieác maét ñeå yù, thaáy caû boïn ñeàu maëc

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

quaàn aùo ngaén maøu xanh, ñaàu ñoäi noùn roäng vaønh, hai beân quang ñeàu laø muoái caû.

Chaøng bieát raèng hieän nay chính saùch haø khaéc, thueá ñaùnh vaøo muoái raát cao, neân tuy ôû ngay caïnh bôø bieån, daân chuùng cuõng khoâng ñöôïc aên muoái quan, maø phaûi ñi mua leùn cuûa daân buoân muoái laäu. Boïn ngöôøi naøy haønh ñoäng nhanh nheïn, taùo tôïn, thaân theå raén chaéc, xem chöøng laø moät boïn buoân laäu. Treân vai hoï cuõng khoâng phaûi laø ñoøn gaùnh baèng tre hay baèng goã vì khoâng thaáy nhuùn nhaåy chi caû, troâng ñen sì ñuùng laø ñoøn gaùnh baèng saét. Moãi ngöôøi phaûi gaùnh ít ra cuõng hai traêm caân nhöng ñi raát nhanh. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Boïn dieâm kieâu naøy ai cuõng coù voõ. Nghe noùi ôû Giang Nam, phaùi Haûi Sa ñoäc quyeàn muoái laäu, thanh theá raát lôùn, trong moân phaùi naøy khoâng ít nhöõng tay danh gia voõ hoïc. Theá nhöng coù ñeán hai möôi haûo thuû cuøng ôû moäït ñoaøn gaùnh muoái laäu ñi baùn thì thaät khoâng hôïp lyù chuùt naøo.” Giaù nhö bình thôøi, aét laø chaøng seõ ñi theo doï thaùm, nhöng luùc naøy ñang phaûi tính chuyeän chuùc thoï sö phuï chín möôi, khoâng hôi ñaâu maø mua chuyeän thieân haï. Nghó theá chaøng laïi raûo böôùc ñi. Chieàu hoâm ñoù, Du Ñaïi Nham ñaõ ñeán huyeän Dö Dieâu, traán Am Ñoâng. Töø ñaây chæ qua soâng Tieàn Ñöôøng laø ñeán Laâm An, reõ qua höôùng taây ñi veà phöông baéc, qua Giang Taây, Hoà Nam laø ñeán Hoà Baéc, ñòa phaän nuùi Voõ Ñöông. Trôøi ñaõ toái khoâng coù thuyeàn sang soâng, chaøng chæ coøn caùch ôû laïi Am Ñoâng, kieám moät tieåu ñieám troï qua ñeâm. Aên côm chieàu xong, Du Ñaïi Nham röûa chaân toan leân giöôøng naèm, boãng nghe trong quaùn coù tieáng lao xao, moät ñaùm ngöôøi vaøo thueâ phoøng. Nghe gioïng thaáy hoï laø ngöôøi Trieát Ñoâng, nhöng trung khí sung maõn, hieån nhieân ñeàu laø noäi gia, chaøng thoø ñaàu ra xem, hoùa ra chính laø boïn buoân muoái laäu gaëp treân ñöôøng caùi. Du Ñaïi Nham khoâng ñeå yù, ngoài xeáp baèng treân giöôøng, haønh coâng ñuû ba laàn, roài môùi naèm xuoáng nguû. Nguû ñeán giöõa ñeâm, boãng nghe phoøng beân caïnh coù tieáng laùch caùch nheø nheï, Du Ñaïi Nham laäp töùc tænh daäy. Chæ nghe thaáy moät ngöôøi haï gioïng noùi:

- Anh em mau mau ra ñi, ñöøng kinh ñoäng ñeán ngöôøi khaùch ôû phoøng beân caïnh,

theâm phieàn ra. Moïi ngöôøi taát caû nheø nheï môû cöûa phoøng, ñi ra ngoaøi. Du Ñaïi Nham nhìn qua khe cöûa, thaáy ñaùm dieâm kieâu ñaõ goàng gaùnh ñi ra cöûa, nhôù ñeán caâu keû kia noùi: “ñöøng kinh ñoäng ñeán ngöôøi khaùch ôû phoøng beân caïnh, theâm phieàn ra” nghó thaàm: “Boïn buoân muoái laäu naøy leùn leùn luùt luùt, haún laø ñang tính laøm ñieàu gì sai quaáy, neân môùi sôï mình troâng thaáy, khoâng theå boû qua. Neáu coù ngaên boïn hoï laøm ñieàu thöông thieân haïi lyù, cöùu ñöôïc moät hai maïng ngöôøi löông thieän, duø cho coù lôõ tieäc thoï ngaøn tuoåi cuûa aân sö, thì laõo nhaân gia chaéc cuõng vaãn vui loøng.” Chaøng ñeo tuùi ñöïng binh nhaän, aùm khí leân löng, vöôït cöûa soå, nhaûy qua töôøng ra ngoaøi.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Chæ nghe thaáy tieáng chaân ngöôøi ñi veà höôùng ñoâng baéc, chaøng thi trieån khinh thaân

coâng phu, laëng leõ ñuoåi theo. Ñeâm ñoù maây ñen ñaày trôøi, aùnh traêng khoâng coù, trong boùng ñeâm daøy ñaëc, thaáp thoaùng boùng hai chuïc teân buoân muoái laäu gaùnh haøng chaïy treân nhöõng bôø ruoäng, Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Boïn buoân laäu ban ñeâm gaùnh haøng chaïy thì cuõng laø chuyeän thöôøng tình. Theá nhöng nhöõng ngöôøi naøy thaân thuû baát phaøm, neáu muoán laøm chuyeän phi phaùp, chaúng noùi chi troäm cöôùp nhaø giaøu, coù ñeán vaøo coâng khoá aên cöôùp, quan binh cuõng chöa choáng noåi, vieäc gì phaûi leùn leùn luùt luùt ñi buoân muoái, kieám chuùt lôïi nhoû? Aét haún beân trong coù chuyeän gì khaùc.” Chæ chöa ñaày nöûa giôø, boïn buoân laäu ñaõ chaïy treân hai chuïc daëm, nhöng Du Ñaïi Nham khinh coâng raát cao, böôùc chaân khoâng moät tieáng ñoäng, boïn kia laïi chöøng nhö coù chuyeän gì gaáp, chæ ñeå yù ñeán loä trình tröôùc maët, khoâng quay ñaàu laïi, neân chaúng heà phaùt giaùc. Luùc ñoù hoï ñaõ ñeán ven bieån, tieáng soùng voã vaøo ñaù yø aøo khoâng döùt. Ñang treân ñöôøng ñi, boãng nghe tieáng teân ñaàu lónh huyùt moät tieáng coøi nhoû, caû boïn ñeàu ñöùng laïi. Teân chæ huy hoûi nhoû:

- Ai theá?

Trong boùng toái coù tieáng moät ngöôøi khaøn khaøn:

- Coù phaûi caùc baïn laø nhoùm “ba chaám thuûy” chaêng?

Ngöôøi ñaàu lónh ñaùp:

- Chính theá. Caùc haï laø ai?

Du Ñaïi Nham thaéc maéc: “Nhoùm “ba chaám thuûy” laø boïn naøo theá nhæ?” Nhöng chæ

moät thoaùng chaøng chôït nghó ra: “OÀ, quaû nhieân laø phaùi Haûi Sa. Ba chöõ phaùi Haûi Sa coù ba chaám thuûy ôû beân caïnh. Tieáng ngöôøi khaøn khaøn laïi noùi tieáp:

- Vuï ñao Ñoà Long, ta khuyeân caùc ngöôøi ñöøng nhuùng tay vaøo. Teân ñaàu lónh noùi:

- Toân giaù cuõng vì ñao Ñoà Long maø ñeán ñaáy ö?

AÂm thanh döôøng nhö coù veû vöøa töùc giaän, vöøa sôï haõi. Trong ñeâm toái chæ nghe maáy tieáng cöôøi khaåy “haéc haéc haéc” nhöng khoâng nghe ngöôøi kia traû lôøi. Du Ñaïi Nham naùu mình sau nhöõng taûng ñaù ôû ven bieån, tröôøn ñeán phía tröôùc, chæ thaáy moät ngöôøi ñaøn oâng thaân hình cao gaày ñöùng chaén treân ñöôøng. Vì trôøi toái neân

khoâng nhìn roõ maët y, chæ thaáy y maëc moät chieác aùo baøo traéng, ñi ñeâm maø maëc aùo traéng haún phaûi töï phuï voõ coâng cuûa mình coù choã hôn ngöôøi. Ngöôøi ñaàu lónh phaùi Haûi Sa noùi:

- Thanh ñao Ñoà Long ñoù ñaõ thuoäc veà baûn phaùi, nhöng bò ngöôøi ta laáy troäm maát, nay phaûi ñi ñoøi laïi.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Gaõ aùo traéng laïi cöôøi khaåy “haéc haéc haéc” ba tieáng nhöng vaãn ngheânh ngang ñöùng chaén ñöôøng. Töø phía sau teân ñaàu lónh moät ngöôøi gaèn gioïng quaùt leân:

- Mau traùnh ra, quaân choù döõ chaën ñöôøng kia, boä ngöôi muoán cheát hay sao …

Y chöa döùt lôøi, ñoät nhieân “A” leân moät tieáng thaûm khoác, ngaõ laät ngöôøi ra sau. Moïi ngöôøi kinh haõi, chæ thaáy trong boùng ñeâm, taø aùo traéng thaáp thoaùng, ngöôøi khaùch chaén ñöôøng khoâng coøn thaáy ñaâu nöõa. Boïn buoân muoái phaùi Haûi Sa nhìn laïi teân ñoàng boïn ngaõ döôùi ñaát, chæ thaáy y naèm coøng queo, hieån nhieân ñaõ cheát roài. Ai naáy ñeàu vöøa sôï vöøa töùc, coù maáy ngöôøi boû quang gaùnh xuoáng theo höôùng ngöôøi aùo traéng ñuoåi theo, nhöng y chaïy nhanh quaù, trôøi toái coøn laøm sao kieám ra ñöôïc nöõa. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Gaõ naøy ra tay nhanh thöïc, ngoùn traûo ñoù döôøng nhö laø Ñaïi Löïc Kim Cöông Traûo cuûa phaùi Thieáu Laâm. Tuy nhieân trôøi toái, ta khoâng nhìn roõ. Nghe gioïng noùi cuûa ngöôøi naøy thì coù veû töø quan ngoaïi maïn taây baéc ñeán. Khoâng ngôø

phaùi Haûi Sa keát haï oaùn cöøu xa ñeán nhö theá.”

Chaøng thu mình sau nhöõng taûng ñaù, khoâng daùm cöû ñoäng, sôï boïn ngöôøi phaùi Haûi Sa phaùt giaùc, seõ theâm raéc roái. Laïi nghe gaõ ñaàu lónh noùi:

- Haõy ñem thi theå laõo töù ñeå qua moät beân, khi veà haõy mang ñi, sau naøy theå naøo

mình cuõng tìm ra y laø ai. Caû boïn ñaùp lôøi, laïi mang gaùnh leân, chaïy veà phía tröôùc. Du Ñaïi Nham ñôïi boïn hoï ñi moät quaõng xa môùi ñeán xem thi theå, thaáy coå hoïng coù hai caùi loã nhoû, maùu töôi vaãn coøn chaûy ra khoâng ngöøng, hieån nhieân laø bò ngoùn tay ñaâm thuûng. Chaøng bieát vieäc naøy coù nhieàu ñieàu khaùc thöôøng, neân gia taêng cöôùc boä, coá ñuoåi theo cho kòp boïn dieâm kieâu. Ñoaøn ngöôøi laïi ñi theâm vaøi daëm nöõa, gaõ ñaàu lónh huyùt moät tieáng coøi, caû hai möôi ngöôøi ñeàu daøn ra, höôùng veà phía moät toaø nhaø lôùn ôû maïn ñoâng baéc chaàm chaäm tieán tôùi. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Boïn hoï noùi gì Ñoà Long ñao, chaúng leõ ôû trong caùi nhaø naøy sao?”. Chæ thaáy töø caùi oáng khoùi cuûa caên nhaø ñoù moät coät khoùi boác thaúng leân, tuï laïi moät hoài môùi tan. Boïn dieâm kieâu boû quang gaùnh xuoáng, moãi ngöôøi caàm moät caùi gaùo, muùc caùi gì ñoù trong thuùng, raûi ra khaép boán beà. Du Ñaïi Nham nhìn thaáy hoï raéc moät loaïi phaán traéng nhö tuyeát, roõ raøng laø muoái bieån, nghó thaàm: “Hoï raéc muoái treân ñöôøng laøm gì theá nhæ? Thaät laø kyø laï, mai naøy mình coù keå cho sö huynh ñeä nghe, chaéc hoï khoâng tin ñaâu.” Du Ñaïi Nham thaáy hoï raéc muoái raát chaäm chaïp, kyõ löôõng, hình nhö sôï muoái ñoù dính vaøo mình, chaøng lieàn vôõ leõ, bieát raèng muoái naøy coù chaát kòch ñoäc, ñaùm ngöôøi ñoù ñem raûi chung quanh, haún coù yù ñoà aùm haïi ngöôøi trong nhaø neân tính trong buïng: “Mình chaúng bieát hai beân beân naøo phaûi beân naøo traùi, nhöng boïn naøy haønh söï leùn luùt, khoâng

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

quang minh chuùt naøo. Mình phaûi baèng moïi giaù thoâng tri cho ngöôøi trong nhaø, ñeå hoï khoûi bò boïn tieåu nhaân naøy aùm haïi.” Chaøng thaáy phaùi Haûi Sa vaãn coøn ñang raéc phía tröôùc nhaø neân ñaùnh moät voøng thaät lôùn ñi ra phía sau, nheï nhaøng nhaûy qua töôøng vaøo beân trong. Caên nhaø ñoù lôùn tröôùc sau caû thaûy naêm khu, coù ñeán ba boán chuïc gian phoøng, trong nhaø laïi toái moø khoâng ñeøn ñuoác gì caû. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Khoùi ñen töø giöõa moät khu nhaø bay leân, nôi ñoù aét laø coù ngöôøi.” Ngaång leân nhaän ñònh roõ khu vöïc khoùi boác ra, raûo böôùc ñi tôùi, nghe thaáy trong phoøng coù tieáng löûa chaùy böøng böøng, cuûi keâu tí taùch. Chaøng ñi voøng qua moät böùc töôøng ngang, thì vaøo ñöôïc vaøo chính saûnh, boãng thaáy saùng loøa, moät laøn hôi noùng phaû vaøo maët. Giöõa phoøng laø moät caùi loø lôùn xaây baèng ñaù, löûa böøng böøng boác leân cao, chung quanh coù ba ngöôøi ñöùng, moãi ngöôøi keùo moät caùi beã, thoåi löûa vaøo loø. Trong loø laø moät thanh ñôn ñao ñen sì, daøi öôùc chöøng boán thöôùc. Ba ngöôøi ñoù ñeàu maëc aùo baøo xanh, khoaûng saùu chuïc tuoåi, ñaàu toùc ñaày tro, treân aùo

daøi cuõng loã choã ñaày veát thuûng do taøn löûa baén vaøo. Chæ thaáy ba ngöôøi cuøng ra söùc thoåi beã, löûa leân cao ñeán naêm thöôùc, bao phuû laáy thanh ñao, phaùt tieáng vuø vuø. Choã Du Ñaïi Nham ñöùng phaûi caùch caùi loø ñeán maáy tröôïng nhöng cuõng coøn thaáy noùng ñuû bieát löûa trong loø lôïi haïi ñeán böïc naøo. Ngoïn löûa töø ñoû bieán thaønh xa nh, töø xanh thaønh traéng, nhöng thanh ñao ñoù vaãn nguyeân moät maøu ñen, chöa thaáy ñoû moät tí naøo. Vöøa khi ñoù, treân maùi nhaø coù tieáng ngöôøi khaøn khaøn noùi:

- Laøm hö haïi thanh baûo ñao, thaät laø thöông thieân haïi lyù, mau ngöøng laïi!

Du Ñaïi Nham nghe tieáng, bieát ngay laø ngöôøi khaùch aùo traéng gaëp treân ñöôøng caùi ñaõ ñeán. Ba oâng giaø ñang quaït loø nung ñao kia döôøng nhö khoâng nghe, laïi caøng keùo beã nhanh hôn. Laïi nghe thaáy töø maùi nhaø ba tieáng cöôøi nhaït “haéc haéc haéc”, phía tröôùc nghe moät tieáng caïch, gaõ aùo traéng ñaõ nhaûy vaøo. Luùc ñoù löûa trong loø ñang phöøng phöøng neân Du Ñaïi Nham nhìn roõ. Ngöôøi aùo traéng öôùc chöøng treân döôùi boán möôi, maët taùi meùt, aån aån maøu xanh, hai tay khoâng, laïnh luøng

noùi:

-

Tröôøng Baïch Tam Caàm, töôûng caùc ngöôi chieám ñoaït baûo ñao ñaõø quaù laém roài,

laïi coøn daùm lôùn maät ñem löûa nung baûo vaät? Noùi xong y tieán leân phía tröôùc. OÂng giaø phía taây lao tôùi vöôn tay traùi ra, choäp vaøo maët ngöôøi aùo traéng. Ngöôøi khaùch laùch ñaàu sang moät beân, tieán leân moät böôùc nöõa. Oâng giaø phía ñoâng thaáy y tôùi gaàn mình, caàm ngay caùi buùa saét lôùn döïng beân caïnh loø, nghe vuø moät tieáng, nhaém ngay ñaàu gaõ aùo traéng neän xuoáng. Baïch baøo khaùch hôi nghieâng ngöôøi, buùa saét giaùng vaøo khoaûng khoâng, nghe bình moät tieáng, löûa baén toùe ra nhö sao sa, hoùa ra neàn nhaø khoâng phaûi laø

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

ñaù xanh maø laø ñaù hoa cöông cöùng dò thöôøng. Oâng giaø phía taây laïi taán coâng töø beân

hoâng, hai tay cong cong nhö chaân gaø, nhaûy leân huïp xuoáng, theá ñaùnh thaät laø lôïi haïi. Du Ñaïi Nham thaáy gaõ aùo traéng ra chieâu voõ coâng hieån nhieân thuoäc phaùi Thieáu Laâm, nhöng xuaát thuû raát aâm ñoäc taøn nhaãn, khaùc haún loái cöông maõnh nhöng chính ñaïi quang minh cuûa danh moân. Ñaáu ñöôïc vaøi hieäp, oâng giaø caàm buùa quaùt leân:

- Caùc haï laø ai? Muoán chieám baûo ñao naøy, haõy ñeå teân laïi.

Ngöôøi aùo traéng chæ cöôøi khaåy maáy tieáng, khoâng traû lôøi. Chæ thaáy y xoay mình moät caùi, hai tay choäp ra, nghe hai tieáng laùch caùch, hai coå tay oâng giaø phía taây ñaõ gaõy lìa, caùi buùa trong tay oâng giaø phía ñoâng cuõng tuoät ra, vaêng thaúng leân trôøi, phaù vôõ maùi nhaø, rôi xuoáng trôû laïi, nghe bình moät tieáng thaät lôùn. Laõo giaø ñoù laäp töùc cuùi mình nhaët moät chieác kìm, ñöa ngay vaøo loø keïp thanh ñôn ñao. Oâng giaø ñöùng ôû phía nam tay caàm aùm khí laêm laêm chôø cô hoäi ñaû thöông ñòch thuû, nhöng thaáy gaõ aùo traéng nhanh nheïn dò thöôøng, chöa kòp ra tay, boãng thaáy oâng giaø phía

ñoâng duøng kìm keïp thanh baûo ñao, laäp töùc thoø tay vaøo loø, caàm caùn ñao tröôùc, loâi luoân ra ngoaøi. Y vöøa caàm vaøo caùn ñao, moät luoàng khoùi traéng laäp töùc boác leân, moïi ngöôøi ngöûi thaáy muøi kheùt leït, baøn tay y ñaõ bò chaùy phoûng. Theá nhöng y khoâng chòu buoâng, caû ngöôøi laãn ñao nhaûy voït veà sau, nghe bòch moät tieáng, ngaõ laên ra ñaát. Tay traùi y vöôn ra, ñôõ vaøo soáng ñao, baáy giôø môùi ñöùng leân ñöôïc, xem chöøng thanh ñao ñoù quaù naëng, moät tay caàm khoâng noåi, nhöng cuõng vì theá baøn tay traùi y cuõng bò chaùy nghe xeøo xeøo. Moïi ngöôøi ai naáy kinh haõi, coøn ñang ngô ngaån, chæ thaáy oâng giaø ñoù hay tay muùa thanh ñôn ñao, chaïy thaúng ra ngoaøi. Ngöôøi aùo traéng cöôøi nhaït:

- Ñaâu coù deã daøng nhö theá? Caùnh tay y vung ra, ñaõ choäp vaøo giöõa löng oâng giaø. Oâng giaø ñoù xoay ngöôøi, thuaän tay cheùm laïi moät nhaùt. Löôõi ñao chöa tôùi, hôi noùng ñaõ phaø vaøo maët, toùc raâu, loâng maøy ngöôøi aùo traéng ñaõ quaên caû laïi. Y khoâng daùm ñôõ, kình löïc treân tay ñaåy ra, neùm oâng giaø caû ngöôøi laãn ñao vaøo trong loø löûa.

Du Ñaïi Nham thaáy boïn ngöôøi ñoù ai ai cuõng hung aùc, chuyeän khoâng lieân quan gì ñeán mình neân chaúng muoán ra tay. Theá nhöng luùc naøy maïng oâng giaø chæ trong ñöôøng tô keõ toùc, chæ caàn rôi vaøo loø, thì seõ thaønh tro ngay. Chaøng thaáy cöùu ngöôøi laø vieäc khaån caáp, laäp töùc tung mình nhaûy leân, vöøa xoay ngöôøi vöøa laéc mình moät caùi, giöõa khoâng trung thoø tay ra, chuïp laáy buùi toùc cuûa oâng giaø noï, nheï nhaøng kheùo leùo rôi sang moät beân. Ngöôøi aùo traéng vaø Tröôøng Baïch Tam Caàm voán ñaõ thaáy chaøng ñöùng ôû moät beân, töø tröôùc ñeán giôø khoâng laøm gì, ñoät nhieân thi trieån khinh coâng thöôïng thöøa, caû boïn ñeàu kinh haõi. Baïch baøo khaùch nhöôùng ñoâi loâng maøy, hoûi:

- Thaân thuû ñoù coù phaûi laø “Theâ Vaân Tuùng” maø thieân haï haèng nghe danh chaêng?

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Du Ñaïi Nham thaáy y noùi leân ñöôïc teân cuûa loä khinh coâng mình vöøa söû duïng, luùc ñaàu hôi kinh hoaûng, nhöng sau trong loøng khoâng khoûi ñaéc yù: “Coâng phu cuûa phaùi Voõ Ñöông chuùng ta quaû danh döông thieân haï, chaán ñoäng ñeán taän nôi xa xoâi.” Chaøng lieàn ñaùp:

- Khoâng daùm, xin thænh giaùo quí tính ñaïi danh cuûa toân giaù? Chuùt coâng phu nhoû

nhaët cuûa taïi haï coù gì ñaùng noùi ñaâu. Gaõ aùo traéng noùi:

- Hay laém, hay laém. Khinh coâng cuûa phaùi Voõ Ñöông quaû nhieân cuõng coù ñoâi phaàn

ñaùng keå. Khaåu khí cuûa y nghe thaät ngaïo maïn. Du Ñaïi Nham trong loøng töùc giaän, nhöng khoâng noåi noùng, noùi:

- Treân ñöôøng ñi, toân giaù vöøa giô tay laø ñaõ gieát ngay moät cao thuû cuûa phaùi Haûi Sa, coâng phu thaàn xuaát quæ moät nhö theá, khieán cho khoâng ai bieát ñaâu maø ño löôøng.

Ngöôøi ñoù hôi giaät mình, nghó thaàm:

- Vieäc ñoù quaû nhieân ngöôi ñaõ troâng thaáy, vaäy maø ta laïi khoâng thaáy ngöôi. Khoâng

bieát khi ñoù gaõ tieåu töû naøy aån naùu ôû choã naøo? Y lieàn laïnh luøng ñaùp:

- Khoâng sai. Moân voõ coâng ñoù cuûa ta, ngöôøi ngoaøi khoâng deã gì laõnh hoäi. Khoâng noùi caùc haï maø caû ñeán oâng giaø hoï Tröông chöôûng moân cuûa phaùi Voõ Ñöông, cuõng chöa chaéc ñaõ hieåu noåi. Du Ñaïi Nham nghe gaõ aùo traéng laøm nhuïc caû ñeán aân sö laøm sao nhòn noåi. Tuy nhieân, ñeä töû phaùi Voõ Ñöông tröôùc nay vaãn coi troïng vieäc tu taâm döôõng tính, chaøng nghó thaàm: “Y coá yù khieâu khích, khoâng bieát beân trong coøn coù yù ñònh gì? Ngöôøi naøy coâng

phu quaùi dò, khoâng neân vì moät vaøi caâu noùi maø baûn moân phaûi coù theâm moät cöôøng ñòch.” Beøn mæm cöôøi:

- Voõ coâng trong thieân haï voâ cuøng voâ taän, chính phaùi taø ñaïo, haøng nghìn haøng vaïn,

sôû hoïc cuûa phaùi Voõ Ñöông chæ laø moät haït nöôùc trong bieån caû. Coâng phu cuûa toân giaù, gioáng Thieáu Laâm maø khoâng phaûi Thieáu Laâm, e raèng baûn sö cuõng khoâng bieát ñöôïc. Caâu ñoù nghe coù veû khaùch khí, nhöng beân trong haøm nghóa laø phaùi Voõ Ñöông khoâng theøm bieát ñeán voõ coâng cuûa boïn baøng moân taû ñaïo. Ngöôøi ñoù nghe thaáy caâu “gioáng Thieáu Laâm maø khoâng phaûi Thieáu Laâm” laäp töùc bieán saéc. Trong khi hai ngöôøi ngoân ngöõ chaâm choïc ñoái laïi vôùi nhau thì thanh ñao noùng höøng höïc aáy ñaõ chaùy heát thòt da, aên vaøo tôùi xöông oâng giaø ôû phía nam roài. Hai oâng giaø ôû phía ñoâng vaø phía taây vaãn khom mình thuû theá, ñang tìm cô hoäi ñoaït laïi thanh ñao. Ñoät nhieân nghe moät tieáng vuø, oâng giaø phöông nam laïi huy ñoäng ñôn ñao chaïy ra ngoaøi laàn

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

nöõa. Y muùa ñao, tuy khoâng chuû yù cheùm ai nhöng Du Ñaïi Nham ñang ñöùng chaén loái, neân ñao ñoù cheùm chaøng tröôùc heát. Du Ñaïi Nham khoâng ngôø mình vöøa môùi cöùu oâng ta thoaùt cheát, nay y laïi ra tay ngay vôùi mình, voäi vaøng nhaûy leân traùnh khoûi ñöôøng ñao. Oâng giaø ñoù hai tay caàm thanh ñao nhö ñieân nhö cuoàng cheùm lung tung, vöôït ñöôïc ra ngoaøi. Gaõ aùo traéng vaø hai ngöôøi kia ñeàu sôï ñao theá hung hieåm khoâng ai daùm caûn, chæ luoân moàm keâu gaøo, ñuoåi theo sau. Oâng giaø caàm ñao loaïng choaïng chaïy ra khoûi cöûa, boãng thaáy chaân vaáp moät caùi ngaõ nhaøo veà tröôùc, chæ nghe moät tieáng keâu thaûm thieát, hình nhö ñoät nhieân bò troïng thöông. Gaõ aùo traéng vaø hai oâng giaø kia laäp töùc nhaûy tôùi, cuøng giô tay cöôùp thanh ñôn ñao, nhöng caû ba cuøng keâu leân moät löôït, töôûng nhö döôùi ñaát coù raén ñoäc, quaùi truøng gì caén phaûi. Gaõ aùo traéng chæ loaïng choaïng roài göôïng laïi ñöôïc, chaïy thaúng ra ngoaøi, coøn ba oâng giaø thì laên loän döôùi ñaát, khoâng sao ñöùng leân noåi. Du Ñaïi Nham nhìn thaáy thaûm traïng ñoù, toan nhaûy ra cöùu ngöôøi, boãng giaät mình,

nhôù ñeán vieäc phaùi Haûi Sa raéc muoái ñoäc beân ngoaøi toøa nhaø, bieát laø chung quanh ñeàu laø ñoäc dieâm, mình khoâng coøn caùch gì chaïy ra ñöôïc. Chaøng nhìn quanh boán beà, thaáy beân trong caùnh cöûa coù döïng maáy chieác gheá daøi, voäi thoø tay döïng hai chieác, nhaûy leân moãi chaân moät beân duøng nhö caø kheâu ñi ra cöûa. Thaáy ba oâng giaø keâu la thaûm thieát, khoâng ngöøng laên qua loän laïi, Du Ñaïi Nham duøng moät mieáng gieû loùt tay, choäp vaøo haäu taâm oâng giaø caàm ñao, leânh kheânh chaïy ra höôùng ñoâng. Vieäc xaûy ra ngoaøi yù cuûa boïn ngöôøi phaùi Haûi Sa, tuy troâng thaáy nhöng khoâng ngaên kòp, voäi töù taùn ñuoåi theo, keâu la om soøm, cöông tieâu tuï tieãn, cuøng khoaûng moät chuïc moùn binh khí khaùc ñeàu nhaém sau löng Du Ñaïi Nham neùm tôùi. Du Ñaïi Nham söû kình vaøo hai chaân, ñaåy maïnh vaøo hai chieác gheá, voït ra xa hôn moät tröôïng, aùm khí ñeàu rôi vaøo khoaûng khoâng. Hai chaân chaøng moùc vaøo hai chieác gheá thaønh thöû daøi theâm maáy thöôùc neân chæ chaïy boán naêm böôùc laø ñaõ boû boïn ngöôøi phaùi Haûi Sa moät quaõng xa. Nghe thaáy tieáng ngöôøi raàm raäp ñuoåi theo, Du Ñaïi Nham moät maët nhaéc oâng giaø kia nhaûy leân, ñoàng thôøi ñaù maïnh hai chieác gheá voït veà phía sau. Chæ nghe hai tieáng bình bình, laïi coù ba boán ngöôøi keâu la, hieån nhieân ñaõ bò gheá vaêng truùng. Vì trôû ngaïi naøy, Du Ñaïi Nham chaïy theâm ñöôïc möôi tröôïng nöõa, trong tay tuy caàm theâm moät ngöôøi, nhöng caøng luùc caøng xa, phaùi Haûi Sa khoâng sao ñuoåi kòp. Du Ñaïi Nham chaïy moät hoài nghe thaáy tieáng soùng yø aøo, ñaèng sau khoâng coøn ai ñuoåi theo, môùi hoûi:

- Oâng thaáy sao?

Oâng giaø ñoù chæ höø moät tieáng nhöng khoâng traû lôøi, roài laïi reân ræ. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Ngöôøi y dính ñaày muoái ñoäc, phaûi röûa saïch y tröôùc ñaõ.” Chaøng chaïy xuoáng baõi

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

bieån, ki eám moät choã nöôùc noâng nhuùng y xuoáng moät chaäp, ñang toan nhaéc leân, boãng

ñaâu moät laøn soùng lôùn xoâ tôùi ñaåy oâng giaø leân treân maët caùt. Du Ñaïi Nham noùi:

- Hieän giôø oâng ñaõ thoaùt hieåm, taïi haï coù vieäc caàn, khoâng theå giuùp oâng hôn ñöôïc nöõa, thoâi mình töø bieät nhau ôû ñaây. Oâng giaø ñoù nhoûm daäy, laép baép:

- Ngöôi … ngöôi … khoâng cöôùp thanh baûo ñao ö?

Du Ñaïi Nham cöôøi:

- Baûo ñao coù quí, nhöng khoâng phaûi cuûa toâi, toâi laáy laøm gì? Oâng giaø ñoù trong loøng thaáy kyø quaùi, khoâng tin, noùi:

- Ngöôi quaû thöïc trong buïng coù nguïy keá gì, ñònh löøa ta?

Du Ñaïi Nham noùi:

- Toâi vôùi oâng khoâng thuø khoâng oaùn, löøa oâng laøm gì? Ñeâm nay toâi voâ tình qua ñaây,

thaáy oâng truùng ñoäc bò thöông neân ra tay cöùu thoâi. Oâng giaø noï laéc ñaàu, haèn hoïc noùi:

- Tính meänh ta ôû trong tay ngöôi, muoán gieát thì cöù vieäc gieát. Coøn nhö muoán duøng ñoäc thuû ñeå gia haïi ta, duø ta coù cheát cuõng thaønh quæ söù khoâng tha ngöôi ñaâu.

Du Ñaïi Nham bieát raèng y bò thöông roài, thaàn trí khoâng coøn tænh taùo, neân khoâng theøm chaáp, chæ mæm cöôøi, ñang toan böôùc ñi, moät laøn soùng lôùn nöõa laïi töø bieån xoâ tôùi. Oâng giaø ñoù laïi reân ræ, chæ naèm moïp trong nöôùc bieån maø run raåy. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Cöùu ngöôøi thì cöùu cho tôùi cuøng, oâng giaø naøy truùng ñoäc khoâng phaûi laø nheï, neáu mình boû y ôû ñaây, y theå naøo cuõng cheát chìm döôùi nöôùc.” Chaøng ñöa tay nhaéc oâng giaø leân moät caùi goø nhoû, nhìn quanh boán beà, thaáy phía ñoâng baéc coù moät mo ûm ñaù, treân ñoù coù moät caên nhaø, hình daùng döôøng nhö moät caùi mieáu, neân xaùch oâng ta chaïy ñeán ñoù. Chaøng nhìn leân bieån ngaïch, thaáy thaáp thoaùng ba chöõ “Haûi Thaàn Mieáu”, neân ñaåy cöûa böôùc vaøo, thaáy caùi mieáu naøy thaät laø sô saøi, neàn ñaày buïi ñaát, beân trong chaúng coù gì caû. Chaøng ñeå oâng giaø leân treân taám goã ñaèng tröôùc thaàn töôïng, laàn trong boïc thaáy ñoà ñaùnh löûa ñaõ bò nöôùc bieån laøm öôùt, moø quanh baøn thôø, tìm thaáy buøi nhuøi vaø ñaù löûa vaø moät caây neán thaép dôû. Ñoát neán leân, chaøng nhìn laïi oâng giaø thaáy y maët maøy tím ngaét, hieån nhieân truùng ñoäc raát naëng, voäi laáy trong boïc ra moät vieân “Thieân Taâm Giaûi Ñoäc Ñôn” noùi:

- Oâng uoáng vieân thuoác giaûi ñoäc naøy ñi.

Oâng giaø ñoù hai maét ñang nhaém nghieàn, thaáy chaøng noùi theá, môû choaøng ra nhìn tröøng tröøng noùi:

- Ta khoâng uoáng thuoác ñoäc haïi ngöôøi cuûa ngöôi ñaâu.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Du Ñaïi Nham taâm tính thaät toát nhòn, nhöng cuõng khoâng chòu noåi, nhöôùng loâng maøy noùi:

- Ngöôi coi ta laø haïng ngöôøi gì? Moân haï phaùi Voõ Ñöông khoâng leõ ñi haïi ngöoøi

sao? Ñaây laø moät vieân thuoác giaûi ñoäc, chæ vì ngöôi truùng ñoäc raát naëng, vieân thuoác naøy

chöa chaéc ñaõ giaûi cöùu ñöôïc ñaâu, nhöng ít nhaát cuõng giuùp ngöôi soáng theâm ñöôïc ba ngaøy. Ngöôi mau mau ñem thanh ñao naøy giao laïi cho phaùi Haûi Sa, ñoåi laáy thuoác giaûi ñoäc cuûa hoï. Oâng giaø ñoù boãng ñöùng leân, gay gaét noùi:

- Caùi gì chöù laáy ñao Ñoà Long cuûa ta thì khoâng theå ñöôïc. Du Ñaïi Nham noùi:

- Tính meänh cuûa ngöôi chaúng coøn, coù baûo ñao cuõng ñeå laøm gì? Oâng giaø ñoù quyeát lieät noùi:

- Ta thaø cheát thì thoâi, chöù thanh ñao Ñoà Long naøy laø cuûa ta.

Noùi roài y oâm thanh ñao leân, aùp maù vaøo soáng ñao, troâng heát söùc yeâu quí, tay kia caàm vieân thuoác “Thieân Taâm Giaûi Ñoäc” nuoát vaøo buïng. Du Ñaïi Nham thaáy hieáu kyø,toan hoûi vaøi caâu xem thöû thanh ñao naøy coù caùi gì quí giaù, nhöng nhìn laïi hai maét laõo giaø thaáy ñaày neùt tham taøn hung aùc, troâng nhö con thuù muoán voà ngöôøi aên thòt, boãng thaáy chaùn gheùt cuøng cöïc, xoay mình toan ñi ra. Boãng nghe oâng giaø haäm höïc noùi:

- Ñöùng laïi, ngöôi ñònh ñi ñaâu theá? Du Ñaïi Nham cöôøi:

- Ta ñi ñaâu vieäc gì ñeán ngöôi?

Noùi roài chaøng caát böôùc ñi ra. Ñi ñöôïc vaøi böôùc nghe thaáy oâng giaø noï khoùc oøa leân, Du Ñaïi Nham quay ñaàu laïi, hoûi:

- Ngöôi khoùc gì theá?

Oâng giaø noùi:

- Ta traêm cay nghìn ñaéng môùi laáy ñöôïc thanh ñao Ñoà Long naøy, nhöng chæ trong

khoaûnh khaéc tính meänh cuõng khoâng coøn, coù baûo ñao ñeå laøm gì? Du Ñaïi Nham höø moät tieáng:

- Tröø vieäc ngöôi ñem ñao ñoåi laáy thuoác giaûi ñoäc cuûa phaùi Haûi Sa ra khoâng coøn caùch naøo khaùc nöõa. Oâng giaø vaãn khoùc oøa:

- Nhöng baûo ta boû noù thì khoâng ñöôïc, ta khoâng boû noù ñöôïc.

Thaàn thaùi cuûa y trong caùi sôï haõi coù theâm ba phaàn hoaït keâ. Du Ñaïi Nham muoán cöôøi nhöng khoâng cöôøi noåi, moät laùt sau môùi noùi:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

- Ngöôøi hoïc voõ toaøn do coâng phu baûn thaân ñeå khaéc ñòch cheá thaéng, tröôïng nghóa

haønh ñaïo, ñeå laïi tieáng thôm cho ñôøi sau. Baûo ñao baûo kieám chæ laø beân ngoaøi, ñöôïc cuõng chaúng ñaùng vui, maø maát cuõng chaúng ñaùng buoàn, laõo tröôïng vieäc gì phaûi lo laéng ñeán theá? Oâng giaø ñoù giaän döõ noùi:

- Voõ laâm chí toân, baûo ñao Ñoà Long, hieäu leänh thieân haï, maïc caûm baát toøng! 1 Caâu

noùi ñoù ngöôi ñaõ nghe tôùi bao giôø chöa? Du Ñaïi Nham khoâng nhòn ñöôïc cöôøi, hoûi laïi:

- Caâu ñoù leõ dó nhieân toâi ñaõ nghe noùi tôùi, sau ñoù coøn hai caâu nöõa, gì gì “YÛ Thieân

baát xuaát, thuøy döõ tranh phong? 2 ” phaûi khoâng? Ñoù laø noùi veà chuyeän moät ñaïi söï kinh thieân ñoäng ñòa trong voõ laâm maáy möôi naêm tröôùc, chöù ñaâu phaûi noùi veà baûo ñao naøo ñaâu. Oâng giaø ñoù laïi hoûi:

- Theá ñaïi söï kinh thieân ñoäng ñòa ñoù laø caùi gì? Du Ñaïi Nham noùi:

- Ñoù laø chuyeän naêm xöa Thaàn Ñieâu ñaïi hieäp Döông Quaù gieát ñöôïc hoaøng ñeá

Moâng Coå Moâng Kha, laøm haû côn giaän cho ngöôøi Haùn chuùng ta. Töø ñoù, Döông ñaïi hieäp

ra leänh gì, anh huøng trong thieân haï “khoâng theå khoâng theo”. “Long” ñaây chæ hoaøng ñeá Moâng Coå, “Ñoà Long” coù nghóa laø gieát hoaøng ñeá Moâng Coå, chöù treân ñôøi naøy laøm gì coù con roàng thaät ñaâu? Oâng giaø cöôøi khaåy:

- Ta hoûi ngöôi, naêm xöa Döông Quaù ñaïi hieäp duøng binh khí gì theá nhæ? Du Ñaïi Nham söõng ngöôøi, noùi:

- Toâi nghe sö phuï noùi raèng, Döông ñaïi hieäp cuït moät caùnh tay, bình thôøi khoâng duøng binh khí naøo caû. Oâng giaø hoûi laïi:

- Theá ö! Vaäy Döông ñaïi hieäp gieát hoaøng ñeá Moâng Coå baèng caùch naøo?

Du Ñaïi Nham noùi:

- Oâng aáy duøng ñaù neùm cheát Moâng Kha, thieân haï ai ai chaúng bieát chuyeän aáy.

Oâng giaø thaät laø ñaéc yù, noùi:

- Döông ñaïi hieäp bình thôøi khoâng duøng kinh khí, gieát hoaøng ñeá Moâng Coå thì duøng

ñaù neùm, vaäy boán chöõ “baûo ñao Ñoà Long” kia ôû ñaâu ra? Caâu hoûi ñoù khieán cho Du Ñaïi Nham khoâng sao traû lôøi ñöôïc, moät hoài sau môùi noùi:

1 Cao quí nhaát trong voõ laâm laø baûo ñao Ñoà Long, ra leänh cho moïi ngöôøi khoâng ai khoâng tuaân theo.

2 YÛ Thieân neáu khoâng xuaát hieän, thì khoâng caùi gì coù theå ganh ñua ñöôïc.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

- Caùi ñoù chaéc laø trong voõ laâm thuaän moàm maø noùi cho xuoâi, chöù chaúng leõ noùi

“thaïch ñaàu Ñoà Long” ö, nghe choái tai laøm sao? Oâng giaø laïi cöôøi nhaït:

- Cöôõng töø ñoaït lyù, noùi laáy ñöôïc thoâi. Ta hoûi ngöôi theâm, theá coøn “YÛ Thieân baát xuaát, thuøy döõ tranh phong” hai caâu ñoù giaûi nghóa theá naøo cho phaûi? Du Ñaïi Nham traàm ngaâm moät hoài, noùi:

- Toâi khoâng bieát. YÛ Thieân coù leõ laø moät ngöôøi naøo ñoù chaêng? Nghe noùi Döông ñaïi

hieäp hoïc voõ coâng töø baø vôï oâng aáy, chaéc YÛ Thieân laø teân cuûa phu nhaân, hay cuõng coù theå laø chæ Quaùch Tónh ñaïi hieäp töû thuû thaønh Töông Döông. Oâng giaø noùi:

- Theá aø. Ta xem chöøng ngöôi khoâng bieát gì caû, chæ noùi nhaêng noùi cuoäi thoâi. Ñeå ta

cho ngöôi hay, Ñoà Long laø teân thanh ñao, chính laø thanh ñao naøy. YÛ Thieân laø teân moät thanh kieám, goïi laø YÛ Thieân kieám. Saùu caâu ñoù yù nghóa nhö sau: “Trong voõ laâm vaät cao

quí hôn caû laø thanh ñao Ñoà Long, ai coù ñöôïc thanh ñao ñoù, khoâng keå ra baát cöù leänh laïc gì, anh huøng haûo haùn trong thieân haï ñeàu phaûi nghe theo maø haønh ñoäng caû. Neáu nhö thanh kieám YÛ Thieân khoâng xuaát hieän, Ñoà Long ñao laø khí giôùi saéc beùn hôn heát.” Du Ñaïi Nham nöûa tin nöûa ngôø, noùi:

- Oâng ñöa thanh ñao toâi xem, coù caùi gì thaàn kyø? Oâng giaø ñoù oâm chaët thanh ñôn ñao, cöôøi khaåy:

- Boä ngöôi töôûng ta laø ñöùa treû leân ba ö? Ñònh löøa ta ñeå laáy ñao haû?

Y sau khi truùng ñoäc voán dó thaàn suy löïc kieät, chæ nhôø uoáng vieân thuoác giaûi ñoäc Du

Ñaïi Nham ñöa cho, neân môùi phaán chaán ñöôïc moät chuùt, luùc naøy laïi coá göôïng söùc neân laïi reân ræ luoân moàm. Du Ñaïi Nham cöôøi:

- Khoâng cho toâi xem thì thoâi. Oâng coù baûo ñao Ñoà Long trong tay, nhöng coù ra

leänh cho ai ñöôïc ñaâu? Chaúng leõ toâi thaáy oâng oâm thanh ñao ñoù laø toâi phaûi nghe leänh oâng sao? Nghe thaät laø töùc cöôøi, oâng ñang maïnh khoûe bình thöôøng, nghe nhöõng lôøi noùi

vu vô ôû ñaâu, baây giôø saép cheát ñeán nôi, vaäy maø coøn meâ man khoâng tænh ngoä. Neáu oâng khoâng ra leänh cho toâi ñöôïc, ñuû bieát thanh ñao naøy chaúng coù choã naøo goïi laø kyø laï. Oâng giaø ñoù ngaån ngô moät hoài, khoâng noùi neân lôøi, moät luùc laâu sau môùi noùi:

- Naøy laõo ñeä, hai ngöôøi mình ñính öôùc vôùi nhau, ngöôi cöùu maïng ta, ta seõ ñem nhöõng gì lôïi loäc thu ñöôïc töø thanh ñao naøy chia cho ngöôi moät nöûa. Du Ñaïi Nham ngöûng ñaàu cöôøi lôùn, noùi:

- Laõo tröôïng, oâng xem thöôøng phaùi Voõ Ñöông chuùng toâi quaù. Cöùu khoån phoø

nguy, ñoù laø boån phaän cuûa chuùng toâi, chöù ñaâu phaûi mong chuyeän baùo ñaùp? Treân ngöôøi

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

oâng nhieãm ñaày muoái ñoäc, toâi cuõng khoâng bieát ñoäc döôïc ñoù laø loaïi gì, oâng neân ñi kieám phaùi Haûi Sa maø caàu cöùu. Oâng giaø noùi:

- Thanh ñao naøy chính laø chuùng toâi aên caép cuûa phaùi Haûi Sa, hoï haän tôùi xöông tuûy, ñaâu coù chòu cöùu toâi? Du Ñaïi Nham noùi:

- Thì oâng cöù giao hoaøn laïi thanh ñao, oaùn cöøu töï nhieân seõ côûi, boïn hoï coøn gieát oâng laøm gì? Oâng giaø noùi:

- Ta xem ngöôi voõ coâng cao sieâu laém, haõy ñeán phaùi Haûi Sa laáy troäm thuoác giaûi ra

ñaây cöùu ta. Du Ñaïi Nham noùi:

- Moät laø toâi ñang coù vieäc gaáp, khoâng theå trì hoaõn, hai laø chính oâng ñi aên troäm cuûa

ngöôøi ta, laøm ñieàu traùi tröôùc, leõ naøo toâi laïi ñieân ñaûo thò phi? Laõo tröôïng, oâng mau mau ñi kieám phaùi Haûi Sa ñi, ñöøng chaäm treã nöõa, ñoäc tính phaùt ra, khoâng cöùu kòp ñaâu. Oâng giaø ñoù thaáy chaøng laïi dôïm böôùc toan boû ñi, voäi noùi:

- Khoan ñaõ, ñeå ta hoûi ngöôi theâm moät caâu, khi ngöôi xaùch ta leân, thaáy coù caùi gì

khaùc thöôøng khoâng? Du Ñaïi Nham noùi:

- Toâi thaáy coù ñieàu kyø quaùi, thaân theå oâng gaày yeáu oám o, nhöng phaûi naëng ñeán hai

traêm caân, khoâng bieát vì duyeân côù gì, laïi cuõng khoâng thaáy oâng mang gì naëng treân ngöôøi caû.

Oâng giaø ñoù boû thanh ñao xuoáng ñaát, noùi:

- Baây giôø ngöôi thöû nhaéc ta leân xem naøo?

Du Ñaïi Nham naém vai oâng ta nhaéc leân, thaáy tay nheï boãng, chæ ñoä chöøng taùm möôi caân laø cuøng, chôït hieåu ra: “Hoùa ra caùi thanh ñôn ñao nhoû beù naøy, laïi naëng tôùi hôn moät

traêm caân, quaû thöïc laø coå quaùi, khoâng nhö nhöõng voõ khí thöôøng.” Chaøng ñaët oâng giaø xuoáng, noùi:

- Thanh ñao naøy quaû thöïc laø naëng.

Oâng giaø laïi oâm chaët thanh ñao vaøo ngöôøi, noùi:

- Khoâng phaûi chæ naëng maø thoâi ñaâu. Naøy laõo ñeä, ngöôi hoï Du hay hoï Tröông? Du Ñaïi Nham ñaùp:

- Toâi hoï Du, thaûo töï laø Ñaïi Nham, sao laõo tröôïng laïi bieát? Oâng giaø ñaùp:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

- Tröông chaân nhaân cuûa phaùi Voõ Ñöông thu baûy ngöôøi ñeä töû, trong Voõ Ñöông thaát

hieäp thì Toáng ñaïi hieäp phaûi khoaûng boán möôi, Aân, Maïc hai vò chöa ñeán hai möôi, coøn löôõng hieäp thöù hai, thöù ba hoï Du, löôõng hieäp thöù tö, thöù naêm hoï Tröông, trong voõ laâm ai ai cuõng bieát caû. Hoùa ra laø Du tam hieäp, thaûo naøo coâng phu cao sieâu ñeán theá. Voõ Ñöông thaát hieäp uy chaán thieân haï, hoâm nay ñöôïc gaëp, quaû thöïc danh baát hö truyeàn.

Du Ñaïi Nham tuy tuoåi taùc chöa lôùn, nhöng lòch duyeät giang hoà ñaõ nhieàu, thaáy y giôû troø nònh noït, bieát raèng chæ vì muoán caàu mình giuùp ñôõ, trong loøng caøng theâm chaùn gheùt, hoûi laïi:

- Laõo tröôïng toân tính ñaïi danh laø gì?

Oâng giaø ñaùp:

- Tieåu laõo nhi hoï Ñöùc, teân moät chöõ Thaønh. Baïn beø ôû Lieâu Ñoâng taëng cho toâi moät

caùi ngoaïi hieäu, goïi laø Haûi Ñoâng Thanh. Haûi ñoâng thanh laø teân cuûa moät gioáng chim öng lôùn ngoaøi Lieâu Ñoâng, hung aùc laém,

chuyeân baét caùc con thuù nhoû ñeå aên, laø moät maõnh caàm tröù danh ôû quan ngoaïi. Du Ñaïi Nham chaép tay:

- Ngöôõng moä ñaõ laâu, ngöôõng moä ñaõ laâu.

Noùi roài ngöûng ñaàu nhìn trôøi xem xeùt. Ñöùc Thaønh bieát chaøng muoán ñi, khoâng ñem ñaïi lôïi ra nhöû seõ khoâng nhôø cöùu meänh mình ñöôïc, neân noùi:

- Ngöôi khoâng bieát nghóa saâu xa cuûa caâu”hieäu leänh thieân haï, maïc caûm baát toøng”.

Taùm chöõ ñoù khoâng phaûi chæ laø ai caàm thanh Ñoà Long ñao naøy môû mieäng ra leänh thì

moïi ngöôøi phaûi nghe theo. Khoâng phaûi vaäy, khoâng phaûi vaäy, nghó theá laø hoaøn toaøn sai. Y vöøa noùi tôùi ñaây, Du Ñaïi Nham maët hôi bieán saéc, tay phaûi vaãy moät caùi, nghe moät tieáng phuïp nhoû, ngoïn neán treân baøn thaàn töôïng taét ngay, haï gioïng noùi nhoû:

- Coù ngöôøi ñeán ñaáy.

Ñöùc Thaønh noäi coâng so vôùi chaøng keùm nhieàu, neân khoâng nghe thaáy tieáng ñoäng naøo, coøn ñang truø tröø, boãng thaáy töø xa coù maáy tieáng coøi, laïi coù ngöôøi noùi lao xao, chaïy veà

phía mieáu. Ñöùc Thaønh hoaûng sôï noùi:

- Ñòch nhaân ñuoåi tôùi roài, mình mau mau theo loái sau chaïy ñi. Du Ñaïi Nham noùi:

- Ñaèng sau cuõng coù ngöôøi roài. Ñöùc Thaønh noùi:

- Chaúng bieát …

Du Ñaïi Nham noùi:

- Ñöùc laõo tröôïng, boïn ngöôøi ñeán ñaây laø phaùi Haûi Sa, oâng neân hoûi hoï thuoác giaûi ñoäc. Taïi haï khoâng muoán daây döa vaøo chuyeän naøy laøm gì.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Ñöùc Thaønh vöôn tay traùi ra chuïp laáy coå tay chaøng, run run noùi:

- Du tam hieäp, oâng ñöøng boû toâi, ñöøng …

Du Ñaïi Nham thaáy naêm ngoùn tay y laïnh nhö baêng, baáu chaët vaøo da thòt mình, neân xoay coå tay moät caùi, duøng nöûa chieâu “Cöûu Chuyeån Ñôn Thaønh”, voøng nöûa voøng, ñaõ

thoaùt ra khoûi tay y.

Baáy giôø nghe tieáng chaân ngöôøi raàm raäp, chaïy ñaõ ñeán beân ngoaøi mieáu. Nghe bình moät tieáng, coù ngöôøi ñaõ ñaù toang cöûa mieáu, keá ñoù nghe tieáng loaït soaït, trong ñeâm toái coù vaät gì nho nhoû neùm vaøo. Du Ñaïi Nham ruït ngöôøi, nhaûy vaøo sau töôïng haûi thaàn boà taùt. Chæ nghe Ñöùc Thaønh “A” leân moät tieáng nho nhoû, laïi nghe loaït soaït, aùm khí ñaõ truùng ngöôøi y, roài rôi xuoáng ñaát. Aùm khí ñoù heát löôït naøy ñeán löôït khaùc, lieân tieáp neùm vaøo khoâng ngôùt. Du Ñaïi Nham nghó thaàm:

- Ñaây laø muoái ñoäc cuûa phaùi Haûi Sa.

Laïi nghe thaáy tieáng laùch caùch treân noùc nhaø, ñaõ coù ngöôøi nhaûy leân gôõ ngoùi ra, laïi neùm ñoäc dieâm töø treân xuoáng. Du Ñaïi Nham ñaõ thaáy ngöôøi aùo traéng cuøng Tröôøng Baïch Tam Caàm bò truùng muoái ñoäc, ngöôøi aùo traéng tuy voõ coâng cao cöôøng nhö theá, nhöng vöøa truùng ñoäc ñaõ phaûi keâu

la thaûm thieát boû chaïy ngay, ñuû bieát loaïi naøy lôïi haïi nhö theá naøo. Trong caùi mieáu nhoû, ñoäc dieâm bay töù taùn, bieát raèng chæ trong giaây laùt, khoâng theå naøo khoâng truùng mình, trong tình hình nguy caáp, chaøng lieàn ñaám maáy caùi vôõ löng pho töôïng, co mình chui vaøo naèm beân trong buïng, laäp töùc thaønh moät caùi aùo daøy baèng ñaát, muoái ñoäc tuy nhieàu, nhöng khoâng sao truùng chaøng ñöôïc. Chæ nghe beân ngoaøi ngöôøi cuûa phaùi Haûi Sa baét ñaàu baøn baïc vôùi nhau:

- Teân ñoù khoâng nghe tieáng gì, chaéc meâ man roài.

- Teân treû tuoåi kia tay chaân ñaùng ngaïi laém, chi baèng chôø theâm moät choác, vieäc gì phaûi gaáp gaùp?

- Sôï raèng gaõ ñaõ ñi maát ñaâu roài khoâng coøn trong haûi thaàn mieáu nöõa. Chæ nghe moät ngöôøi keâu leân:

- Naøy, teân choù cheát kia, mau mau ra ñaàu haøng ñi.

Trong khi ñang hoãn loaïn, boãng nghe töø xa coù tieáng voù ngöïa, chöøng möôi con khoaùi

maõ ôû ñaâu chaïy tôùi. Trong tieáng chaân ngöïa, boãng nghe coù ngöôøi lôùn tieáng noùi:

- Nhaät nguyeät quang chieáu, öng vöông trieån sí. 3

3 Maët trôøi, maët traêng chieáu saùng, vua loaøi chim öng giöông ñoâi caùnh ra. Trong chöõ Haùn, chöõ nhaät vaø chöõ nguyeät gheùp laïi thaønh chöõ minh, yù noùi ñaây laø moät chi löu cuûa Minh giaùo.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Ngöôøi phaùi Haûi Sa ôû beân ngoaøi mieáu laäp töùc im laëng khoâng moät tieáng ñoäng, moät laùt sau, coù tieáng run run:

- Ñaây laø Thieân …. Thieân Öng giaùo, boïn mình chaïy mau …

Noùi chöa döùt lôøi, voù ngöïa ñaõ ngöøng ngay tröôùc mieáu. Phaùi Haûi Sa coù ngöôøi ruït reø:

- Chaïy khoâng kòp ñaâu.

Nghe thaáy iteáng chaân raàm raäp, maáy ngöôøi ñaõ chaïy vaøo trong mieáu. Du Ñaïi Nham aån beân trong buïng pho töôïng, thaáy hình nhö coù aùnh saùng, ñoaùn chöøng ngöôøi ñi vaøo mang theo ñeøn loàng. Moät laùt sau, coù ngöôøi hoûi:

- Caùc ngöôi coù bieát boïn ta laø ai khoâng?

Trong phaùi Haûi Sa coù maáy ngöôøi cuøng ñaùp:

- Bieát, bieát, caùc vò laø baèng höõu trong Thieân Öng giaùo.

Ngöôøi kia laïi noùi:

- Vò naøy laø Thieân Thò Ñöôøng Lyù ñöôøng chuû trong Thieân Öng giaùo. Laõo nhaân gia

laâu nay khoâng ra ngoaøi, hoâm nay caùc ngöôi vaän soá may maén laém, môùi gaëp ñöôïc. Lyù ñöôøng chuû hoûi caùc ngöôi, Ñoà Long ñao ôû ñaâu, mau mau ñöa ra, Lyù ñöôøng chuû môû loøng töø bi, boïn ngöôi seõ khoâng maát maïng. Nghe thaáy moät ngöôøi trong phaùi Haûi Sa ñaùp:

- Chính y … y aên troäm ñem ra ñaây, chuùng toâi ñuoåi vöøa tôùi, Lyù … ñöôøng chuû … Ngöôøi cuûa Thieân Öng giaùo laïi noùi:

- Höøm, thanh ñao Ñoà Long ñaâu?

Caâu hoûi ñoù hieån nhieân laø hoûi Ñöùc Thaønh. Ñöùc Thaønh khoâng traû lôøi, boãng nghe moät tieáng huîch, coù ngöoøi ngaõ xuoáng ñaát. Maáy ngöôøi khaùc keâu leân:

- Oùi chaø.

Ngöôøi Thieân Öng giaùo noùi:

- Y cheát roài, mau tra xeùt trong ngöôøi y xem.

Laïi nghe coù tieáng aùo quaàn loaït soaït, tieáng thaân ngöôøi laät qua laïi. Ngöôøi cuûa Thieân

Öng giaùo noùi:

- Baåm baùo ñöôøng chuû, trong thaân gaõ naøy khoâng coù gì laï.

Teân ñaàu lónh cuûa phaùi Haûi Sa run run noùi:

- Lyù ñöôøng … ñöôøng chuû, roõ raøng laø gaõ naøy aên troäm baûo ñao … chính y …, chuùng

toâi quyeáøt khoâng daùm daáu dieám … Nghe gioïng cuûa y, hieån nhieân y bò nhaõn quang cuûa Lyù ñöôøng chuû uy hieáp, sôï quaù neân khoâng coøn hoàn vía naøo. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Thanh ñao ñoù roõ raøng Ñöùc Thaønh oâm ôû trong tay, sao laïi khoâng thaáy nhæ?” Chæ thaáy gaõ trong Thieân Öng giaùo noùi tieáp:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

- Caùc ngöôi noùi laø y aên troäm thanh ñao ñem ra ñaây, sao khoâng thaáy ñaâu caû? Chaéc

laø chuùng bay ñaõ leùn daáu ñi roài. Neáu ñaõ theá, ngöôøi naøo noùi thaät ra, Lyù ñöôøng chuû seõ tha cho ngöôøi ñoù. Trong caû boïn caùc ngöôi, chæ moät ngöôøi ñöôïc soáng thoâi, ai noùi tröôùc, ngöôøi ñoù khoûi cheát. Trong mieáu laëng yeân, moät hoài sau, teân ñaàu lónh phaùi Haûi Sa môùi noùi:

- Lyù ñöôøng chuû, quaû thaät chuùng toâi khoâng bieát, neáu nhö Thieân Öng giaùo ñaõ ñoøi, chuùng toâi ñaâu daùm giöõ … Lyù ñöôøng chuû chæ “höø” moät tieáng, khoâng traû lôøi. Gaõ haï thuoäc laïi noùi:

- Ai traû lôøi tröôùc, ngöôøi ñoù ñöôïc soáng.

Laïi theâm moät laùt nöõa, trong phaùi Haûi Sa khoâng ai noùi gì. Boãng nhieân moät ngöôøi keâu leân:

- Chuùng toâi tôùi tröôùc ñeå ñoaït ñao, nhöng coøn ñöùng beân ngoaøi chöa vaøo, caùc oâng

ñaõ ñeán roài. Chính caùc oâng Thieân Öng giaùo vaøo trong mieáu tröôùc, laøm sao chuùng toâi coù

ñao ñöôïc? Neáu caùc oâng khoâng tin, ñaèng naøo cuõng cheát, hoâm nay quyeát thí maïng. Vaät ñoù coù phaûi cuûa Thieân Öng giaùo ñaâu, sao laïi eùp uoång baù ñaïo, xem ra … Noùi chöa döùt lôøi, nghe moät tieáng bòch, hình nhö y ñaõ cheát roài. Laïi nghe moät ngöôøi run raåy ñaùp:

- Coù moät teân chöøng ba möôi tuoåi, cöùu laõo giaø naøy ra, ngöôøi ñoù khinh coâng raát cao, baây giôø khoâng bieát ñi ñaâu, baûo ñao coù leõ y cöôùp ñi roài. Lyù ñöôøng chuû noùi:

- Xeùt treân ngöôøi boïn chuùng xem sao.

Maáy ngöôøi cuøng leân tieáng ñaùp, chæ nghe thaáy trong ñieän coù tieáng soät soaït, coù leõ laø tieáng ñoäng do boïn Thieân Öng giaùo ñang xeùt ngöôøi phaùi Haûi Sa. Lyù ñöôøng chuû noùi:

- Coù leõ gaõ ñoù laáy maát thaät roài. Thoâi mình ñi.

Laïi nghe thaáy tieáng böôùc chaân boïn ngöôøi Thieân Öng giaùo ra khoûi mieáu, roài nghe tieáng voù ngöïa ñi veà phía ñoâng baéc moãi luùc moät xa hôn. Du Ñaïi Nham khoâng muoán aån thaân trong buïng thaàn töôïng chaät heïp naøy laâu hôn nöõa, chæ chôø phaùi Haûi Sa ñi khoûi laø chui ra. Theá nhöng moät luùc laâu sau vaãn khoâng nghe ñoäng tónh gì, töôûng chöøng caû boïn phaùi Haûi Sa boãng döng bieán maát. Chaøng töø sau thaàn töôïng thoø ñaàu ra thaêm doø, thaáy hôn hai chuïc teân dieâm kieâu ñöùng söøng söõng khoâng ñoäng ñaäy, coù leõ ñaõ bò ngöôøi ta ñieåm truùng huyeät ñaïo. Chaøng töø trong buïng töôïng ñaát nhaûy ra, luùc aáy nhöõng ngoïn ñuoác döôùi ñaát cuõng coøn chaùy laäp loøe neân be ân trong mieáu vaãn coøn saùng, nhöng Du Ñaïi Nham thaáy nhöõng ngöôøi cuûa phaùi Haûi Sa maët maøy thaät deã sôï, nghó thaàm:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

- Thieân Öng giaùo naøy khoâng bieát laø giaùo phaùi naøo, sao mình chöa töøng nghe ñeán?

Boïn phaùi Haûi Sa voán dó cuõng ñaâu phaûi hieàn laønh gì, sao vöøa gaëp ngöôøi cuûa Thieân Öng giaùo ñaõ bò troùi chaân troùi tay, quaû thöïc ñuùng laø voû quít daøy gaëp moùng tay nhoïn. Chaøng thoø tay voã vaøo huyeät Hoa Caùi cuûa ngöôøi ñöùng keá beân ñeå giaûi huyeät cho y. Naøo ngôø chaøng duøng löïc khaù maïnh nhöng ngöôøi ñoù vaãn ñöùng trô trô, voäi ñöa tay thaêm muõi y thì khoâng coøn thôû nöõa, hoùa ra ñaõ bò ñieåm vaøo töû huyeät. Chaøng ñi soaùt quanh moät voøng, hôn hai chuïc ngöôøi cuûa phaùi Haûi Sa ñeàu cheát ñöùng, chæ coøn moät ngöôøi naèm coøng queo döôùi ñaát, thôû hoån heån, laø ngöôøi noùi sau cuøng, ñaõ ñöôïc tha cho khoûi cheát. Du Ñaïi Nham vöøa kinh hoaøng, vöøa nghi ngaïi: “Khi Thieân Öng giaùo haï ñoäc, khoâng thaáy tieáng ñoäng gì caû, thuû phaùp ñoù quaû thöïc quaùi dò aâm ñoäc.” Chaøng ñôõ gaõ dieâm kieâu chöa cheát kia leân, hoûi:

- Thieân Öng giaùo laø giaùo phaùi naøo theá? Giaùo chuû cuûa hoï laø ai?

Hoûi luoân maáy caâu, ngöôøi ñoù chæ trôïn traéng maét ra, thaàn saéc ñôø ñaãn. Du Ñaïi Nham voäi caàm tay y, chæ thaáy maïch chaïy taùn loaïn, bieát raèng tính meänh tuy khoâng cheát, nhöng ñaõ bò ngöôøi ta duøng troïng thuû ñaùnh ñöùt moät soá kinh maïch, thaønh ngöôøi ngôù ngaån. Luùc naøy chaøng khoâng coøn sôï maø trôû neân giaän döõ, nghó thaàm: “Boïn Thieân Öng giaùo naøy sao haï ñoäc quaù ö taøn nhaãn?” Nhöng nghó ñoái phöông voõ coâng cöïc cao, mình chæ coù moät thaân, khoâng theå naøo ñòch laïi, chi baèng tröôùc laø veà laïi nuùi Voõ Ñöông baåm laïi sö phuï xin yù kieán, xeùt cho roõ lai lòch cuûa boïn Thieân Öng giaùo roài seõ tính sau. Du Ñaïi Nham thaáy maët ñaát ñaày nhöõng muoái ñoäc traéng xoùa nhö tuyeát, nghó thaàm:

“Sôùm muoän gì cuõng coù daân chuùng vaøo ñaây, voâ tình khoâng bieát theå naøo cuõng bò tai öông. Doïn deïp muoái ñoäc vaø choân caát nhöõng xaùc cheát naøy quaû thöïc khoù khaên, chi baèng ñoát luoân caùi mieáu haûi thaàn naøy cho khoûi haäu hoïa.” Nghó theá chaøng keùo ngöôøi bò chaán ñoäng kinh maïch ra ngoaøi, roài quay trôû vaøo thaáy hôn hai möôi ngöôøi cheát ñöùng ñaày trong ñieän, hình daùng thaät laø kyø bí, laïi thaáy beân caïnh baøn thôø coù moät ngöôøi phuû phuïc, treân löng coù veát maùu chaûy. Du Ñaïi Nham hôi kyø quaùi, naém coå aùo ngöôøi ñoù ñònh keùo ra xem, thaáy khaùc thöôøng ñeán noãi ñaåy chaøng ngaõ veà phía tröôùc. Chaøng töï hoûi sao thaân hình y cuõng chæ bình bình, khoâng to beùo gì, sao laïi naëng neà nhö theá? Nhìn kyõ hôn, thaáy treân löng y coù moät veát thöông daøi, Du Ñaïi Nham ñöa tay vaøo veát thöông xem thöû, thaáy laïnh nhö baêng, loâi ra moät thanh ñao, naëng ít nhaát cuõng phaûi hôn moät traêm caân. Ñoù chính laø ñao Ñoà Long maø bao nhieâu ngöôøi tranh ñoaït ñeán maát maïng. Chaøng chæ suy nghó moät tí bieát ngay nguyeân do: Ñöùc Thaønh khi saép cheát ñaõ caû ñao laãn ngöôøi ngaõ xuoáng, cheùm ngay vaøo löng moät teân dieâm kieâu phaùi Haûi Sa. Thanh

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

ñao ñoù vöøa naëng vöøa saéc beùn, chæ rôi xuoáng ñaõ ñaâm luùt vaøo trong cô theå. Thieân Öng

giaùo khi tra xeùt ngöôøi boïn phaùi Haûi Sa ñaõ khoâng tìm thaáy. Du Ñaïi Nham choáng ñao ñöùng nhìn boán beà, caûm thaáy baâng khuaâng, nghó thaàm:

“Con ñao naøy coù thöïc söï laø voõ laâm chí baûo hay khoâng, khoù maø bieát ñöôïc, nhöng xem ra laø moät vaät chaúng laønh, Haûi Ñoâng Thanh Ñöùc Thaønh cuøng bao nhieâu ngöôøi cuûa phaùi Haûi Sa cuõng vì noù maø taùng maïng. Tröôùc maét chæ coøn caùch ñem veà trình cho sö phuï ñeå xem laõo nhaân gia ñònh ñoaït theá naøo.” Nghó theá chaøng nhaët moät moài löûa döôùi ñaát chaâm leân maùi nhaø, ñôïi ñeán luùc löûa ñaõ beùn leân môùi ra khoûi mieáu. Chaøng lau saïch thanh Ñoà Long ñao, beân aùnh löûa xem laïi cho kyõ. Thanh ñao ñoù ñen sì, chaúng phaûi saét cuõng khoâng phaûi vaøng, khoâng bieát baèng kim loaïi gì, tröôùc ñaõ bò Tröôøng Baïch Tam Caàm nung nhö theá nhöng khoâng heà suy suyeån, quaû laø dò vaät. Du Ñaïi Nham laïi nghó: “Thanh ñao naøy naëng neà nhö theá khi ñoái ñòch laøm sao coù theå thi trieån chieâu thöùc? Quan vöông gia 4 thaàn löïc hôn ngöôøi, nhöng Thanh Long yeån nguyeät ñao cuõng chæ naëng taùm möôi moát caân.” Chaøng goùi ñao vaøo boïc, höôùng veà phía thi theå Ñöùc Thaønh khaán thaàm:

- Ñöùc laõo tröôïng, toâi khoâng phaûi laø tham thanh ñao naøy, nhöng ñao naøy laø moät dò

vaät trong thieân haï, neáu rôi vaøo tay keû aùc, coù khaùc gì huøm theâm caùnh, aét laø di hoïa cho

ngöôøi ñôøi. Sö phuï toâi voán laø ngöôøi chí coâng, laõo nhaân gia aét seõ coù caùch xöû trí cho toát ñeïp. Chaøng buoäc bao leân löng, raûo böôùc veà höôùng baéc, chæ trong nöûa tieáng ñaõ ñeán bôø soâng. Döôùi aùnh traêng môø, maët nöôùc long lanh, laáp loaùng töôûng nhö sao ruïng ñaày soâng. Chaøng nhìn quanh moät voøng khoâng thaáy moät boùng thuyeàn naøo. Nöôùc soâng xuoâi veà höôùng nam, chaøng ñi theo doøng ñoä chöøng moät böõa côm, thaáy tröôùc maët coù aùnh ñeøn laáp laùnh, moät chieác thuyeàn chaøi ñaäu caùch bôø chöøng vaøi tröôïng ñang giaêng caâu. Du Ñaïi Nham keâu lôùn:

- Anh ñaùnh caù ôi, laøm ôn giuùp toâi qua soâng, toâi xin haäu taï.

Theá nhöng chieác thuyeàn ñoù caùch bôø quaù xa, ngöôøi treân thuyeàn döôøng nhö khoâng nghe thaáy, neân khoâng ñoäng tónh gì. Du Ñaïi Nham hít moät hôi, vaän söùc keâu leân, tieáng chaøng vang ra thaät xa.

Moät luùc sau, boãng thaáy töø treân thöôïng löu moät chieác thuyeàn nhoû xuoâi doøng, gheù vaøo bôø. Ngöôøi laùi ñoø keâu leân:

- Khaùch quan muoán qua soâng phaûi khoâng?

Du Ñaïi Nham möøng ñaùp:

- Chính theá, phieàn anh cheøo ñoø giuùp cho.

4 Töùc Quan Vuõ hay Quan Coâng, em keát nghóa cuûa Löu Bò ñôøi Tam Quoác.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Ngöôøi thuyeàn chaøi noùi:

- Xin môøi oâng xuoáng thuyeàn.

Du Ñaïi Nham tung mình nhaûy leân, ñaàu thuyeàn chìm haún xuoáng. Ngöôøi laùi ñoù kinh sôï, noùi:

- Oâng mang gì maø naëng theá?

Du Ñaïi Nham cöôøi:

- Coù gì ñaâu, taïi thaân theå toâi hôi ñaãy ñaø, khai thuyeàn ñi thoâi.

Chieác thuyeàn döïng buoàm leân, thuaän nöôùc, thuaän gioù, ñi cheùo thaät nhanh veà höôùng ñoâng baéc ñeå qua soâng. Ñöôïc ñoä hôn moät daëm, nghe xa xa coù tieáng saám aàm aàm vang ñeán, Du Ñaïi Nham noùi:

- Baùc laùi ñoø ôi, xem chöøng möa lôùn ñeán nôi chaêng?

Ngöôøi laùi ñoù cöôøi:

- Ñaáy laø thuûy trieàu ban ñeâm ôû soâng Tieàn Ñöôøng, cöù theo nöôùc trieàu maø ñi, chæ

chôùp maét thoâi laø ñeán beân kia bôø, nhanh laém. Du Ñaïi Nham nhìn veà höôùng ñoâng, thaáy ôû chaân trôøi moät laøn nöôùc traéng xoùa uøn uøn keùo tôùi. Tieáng thuûy trieàu moãi luùc moät theâm vang, chaúng khaùc gì tieáng quaân reo ngöïa hí. Soùng soâng ñoå aøo, töø xa moät böùc töôøng nöôùc xoâ tôùi. Chaøng nghó thaàm: “Trôøi ñaát sao

coù caûnh huøng traùng ñeán theá naøy, hoâm nay mình thaät laø môû maét, cuõng boõ cho nhöõng cay ñaéng phaûi traûi qua.” Chaøng coøn ñang say söa ngaém caûnh, boãng thaáy moät chieác thuyeàn döông buoàm chaïy ñeán, treân buoàm traéng ve õ moät con chim öng lôùn maøu ñen, hai caùnh giang ra, töôûng nhö ñang muoán choàm tôùi voà moài. Du Ñaïi Nham nghó ngay ñeán Thieân Öng giaùo neân voäi chuaån bò ñeà phoøng. Ñoät nhieân, gaõ laùi ñoø nhaûy phaét leân, rôi uøm xuoáng nöôùc, khoâng coøn thaáy tung tích y ñaâu nöõa. Chieác thuyeàn nhoû khoâng ai cheøo choáng, soùng vöøa ñaùnh tôùi ñaõ xoay voøng voøng. Du Ñaïi Nham voäi nhaûy ra phía sau beû laùi, thì ngay luùc ñoù, chieác thuyeàn buoàm coù theâu con haéc öng kia ñaõ lao vaøo nghe bình moät caùi. Ñaàu chieác thuyeàn ñoù coù bòt theùp neân vöøa ñuïng chieác thuyeàn con ñaõ vôõ ngay moät loã lôùn, nöôùc soâng theo ñoù ñoå vaøo nhö truùt. Du Ñaïi Nham vöøa sôï, vöøa töùc:

- Boïn Thieân Öng giaùo caùc ngöôi gian aùc thaät. Hoùa ra gaõ laùi ñoù laø ngöôøi cuûa caùc

ngöôi, ñaùnh löøa ta nhö theá naøy. Chaøng thaáy chieác thuyeàn nhoû khoâng coøn coù theå duøng ñöôïc nöõa neân tung mình nhaûy leân, nhaém muõi chieác thuyeàn buoàm kia haï xuoáng. Naøo ngôø ngay luùc ñoù coù moät laøn soùng lôùn vöøa keùo ñeán, laéc maïnh chieác thuyeàn buoàm khieán ñaàu thuyeàn bò ñaåy leân cao hôn moät tröôïng. Du Ñaïi Nham ñang ôû treân khoâng, chieác thuyeàn kia vöøa nhoâ leân neân chaøng rôi ngay ra ngoaøi khoang. Trong tình theá nguy caáp, chaøng hít moät hôi chaân khí, tay

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

traùi ñaùnh moät chöôûng vaøo maïn thuyeàn, möôïn söùc, hay caùnh tay ñaåy moät caùi, thi trieån

khinh coâng “Theâ Vaân Tuùng”, laïi voït leân hôn moät tröôïng, rôi xuoáng trôû laïi muõi thuyeàn buoàm. Chaøng thaáy cöûa vaøo khoang thuyeàn vaãn ñoùng chaët, khoâng moät boùng ngöôøi. Du Ñaïi Nham keâu lôùn:

- Coù phaûi baèng höõu cuûa Thieân Öng giaùo chaêng?

Chaøng goïi luoân maáy baän, trong thuyeàn khoâng thaáy ai ñaùp lôøi neân ñaåy vaøo cöûa

khoang thuyeàn, thaáy laïnh ngaét, hoùa ra caùnh cöûa ñoù ñuùc baèng saét, khoâng nhuùc nhích gì. Du Ñaïi Nham vaän söùc vaøo hai caùnh tay, quaùt leân moät tieáng, hai chöôûng ñaùnh ra, chæ nghe laùch caùch, caùnh cöûa khoâng môû nhöng baûn leà hai beân ñaõ bò ñaùnh gaõy. Cöûa saét ñaõ rung rinh neân chæ theâm moät chöôûng nöõa lieàn tung ra. Chaøng nghe thaáy trong khoang thuyeàn tieáng moät ngöôøi noùi:

- Khinh coâng Theâ Vaân Tuùng vaø chöôûng löïc Chaán Sôn Chöôûng cuûa phaùi Voõ

Ñöông, quaû nhieân khoâng phaûi laø hö danh. Du tam hieäp, xin oâng ñeå con ñao Ñoà Long treân löng laïi, chuùng toâi seõ tieãn oâng qua soâng. Lôøi noùi tuy coù veû khaùch khí nhöng ngöõ khí möôøi phaàn ngaïo maïn, töôûng nhö ra leänh khoâng baèng. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Taïi sao y bieát ñöôïc teân mình nhæ?” Ngöôøi kia laïi noùi tieáp:

- Du tam hieäp, trong buïng oâng thaáy laï, taïi sao toâi laïi bieát teân oâng, phaûi khoâng?

Thöïc ra khoâng coù gì laø khoù hieåu, Theâ Vaân Tuùng vaø Chaán Sôn Chöôûng, tröø nhöõng cao

thuû cuûa phaùi Voõ Ñöông, laøm sao coù ai söû ñöôïc xuaát thaàn nhaäp hoùa nhö theá? Du tam

hieäp ñeán Giang Nam, Thieân Öng giaùo chuùng toâi laø ñòa chuû, treân ñöôøng ñi khoâng tieáp ñaõi chaøo hoûi, xin thöù loãi cho. Du Ñaïi Nham khoâng bieát phaûi traû lôøi sao cho phaûi, chæ noùi:

- Cao tính ñaïi danh cuûa toân giaù laø gì, xin hieän thaân ñeå cho ñöôïc gaëp maët.

Ngöôøi kia ñaùp:

- Thieân Öng giaùo cuøng quí phaùi voâ thaân voâ coá, khoâng oaùn khoâng cöøu, khoâng gaëp

nhau thì toát hôn. Xin du tam hieäp ñeå thanh ñao Ñoà Long taïi ñaàu thuyeàn, chuùng toâi xin ñöa oâng qua soâng.

Du Ñaïi Nham böøng böøng noåi giaän, noùi:

- Thanh ñao Ñoà Long naøy laø cuûa quí giaùo chaêng?

Ngöôøi kia ñaùp:

- Caùi ñoù khoâng phaûi. Ñao naøy laø voõ laâm chí toân, keû hoïc voõ trong thieân haï, ai ai chaúng muoán coù noù trong tay. Du Ñaïi Nham noùi:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

- Chính theá, ñao naøy baây giôø rôi vaøo tay taïi haï, neân phaûi ñem veà nuùi Voõ Ñöông cho sö toân phaùt laïc, taïi haï khoâng ñöôïc quyeàn töï tieän. Ngöôøi kia noùi theâm maáy caâu nho nhoû, thanh aâm nhö muoãi vo ve, Du Ñaïi Nham nghe khoâng roõ, hoûi laïi:

- Ngöôi noùi gì theá?

Luùc aáy moät ngoïn soùng lôùn ñaùnh tôùi, naâng boång chieác thuyeàn buoàm leân, Du Ñaïi Nham thaáy treân ngöïc vaø ñuøi mình, boãng nhö bò muoãi caén. Luùc aáy ñang vaøng ñaàu muøa xuaân, laøm gì coù muoãi, nhöng chaøng khoâng ñeå yù, laïi lôùn tieáng noùi:

- Quí giaùo chæ vì moät thanh ñao maø gieát bao nhieâu nhaân maïng, trong mieáu haûi

thaàn coøn thi theå maáy chuïc ngöôøi, khoâng khoûi haï thuû quaù taøn nhaãn. Ngöôøi trong khoang thuyeàn ñaùp:

- Thieân Öng giaùo tröôùc nay haï thuû coù naëng coù nheï, vôùi keû aùc thì ra tay naëng, vôùi

ngöôøi toát thì ra tay nheï. Du tam hieäp danh chaán giang hoà, chuùng toâi khoâng muoán haïi ñeán tính meänh. Oâng haõy ñeå thanh ñao Ñoà Long laïi, taïi haï xin daâng leân giaûi döôïc cho Vaên Tu Chaâm 5 . Du Ñaïi Nham nghe thaáy ba chöõ Vaên Tu Chaâm, giaät naûy ngöôøi, voäi laáy tay aán vaøo nhöõng choã vöøa bò muoãi ñoát treân ngöïc, treân ñuøi, chæ thaáy hôi ngöùa, quaû thöïc laø caûm giaùc môùi bò coân truøng caén, nhöng nghó laïi lieàn tænh ngoä: “Y coá tình noùi mô hoà, nhoû gioïng ñeå duï ta tôùi gaàn, thöøa cô neùm aùm khí nhoû beù naøy.” Nghó ñeán boïn dieâm kieâu phaùi Haûi Sa sôï Thieân Öng giaùo nhö raén reát, aùm khí naøy aét laø taøn ñoäc voâ cuøng, tröôùc maét phaûi laøm sao baét ñöôïc y, eùp y phaûi ñöa cho mình giaûi döôïc cöùu trò, neân chaøng höø moät tieáng, tay traùi che maët, tay phaûi baûo veä ngöïc, tung mình nhaûy vaøo trong khoang thuyeàn. Chaân chöa chaïm ñaát, trong boùng toái boãng thaáy kình phong uøa vaøo maët, ngöôøi trong thuyeàn ñaõ muùa chöôûng ñaùnh ra. Du Ñaïi Nham tay phaûi ñaùnh ra, trong côn thònh noä, chöôûng naøy söû ñeán möôøi thaønh coâng löïc. Hai beân song chöôûng ñuïng nhau, nghe bình moät tieáng, ngöôøi trong thuyeàn bò ñaùnh baät veà phía sau, nghe tieáng loaûng xoaûng, laøm ñoå vôõ khoâng bieát bao nhieâu baøn gheá. Du Ñaïi Nham cuõng thaáy loøng baøn tay ñau nhoùi. Nguyeân lai khi hai ngöôøi giao chöôûng, trong baøn tay ngöôøi kia coù daáu vaät gì nhoïn saéc, neân khi ñuïng nhau, vaät ñoù lieàn xuyeân thuûng baøn tay Du Ñaïi Nham. Ñoái phöông tuy bò chaøng ñaùnh truùng bò thöông khoâng nheï, nhöng trong boùng toái khoâng bieát phía ñòch ñoâng ngöôøi, ít ngöôøi ra sao, chaøng khoâng daùm maïo hieåm xoâng leân baét ngöôøi, neân voäi lui ra ngoaøi ñaàu thuyeàn. Chæ nghe ngöôøi kia ho huùng haéng maáy tieáng, noùi:

5 Kim nhoû nhö raâu con muoãi.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

- Du tam hieäp chöôûng löïc kinh ngöôøi, quaû nhieân khoâng phaûi taàm thöôøng, boäi phuïc

a boäi phuïc. Theá nhöng Thaát Tinh Ñinh trong tay taïi haï cuõng coù choã duøng, thaønh ra

chuùng mình keû nöûa caân, ngöôøi taùm löôïng, löôõng baïi caâu thöông. 6 Du Ñaïi Nham voäi vaøng laáy maáy vieân Thieân Taâm Giaûi Ñoäc Ñôn ra uoáng ngay, côûi bao ra, laáy thanh ñao Ñoà Long, hai tay caàm caùn,nghe vuø moät tieáng, cheùm taït ngang.

Chæ nghe xoeït moät tieáng nhoû, thanh ñao naøy quaû nhieân saéc beùn laï thöôøng, ñaõ chaët caùi cöûa saét ra laøm hai. Chaøng cheùm lieân tieáp baûy taùm nhaùt, taám cöûa saét gaëp phaûi baûo ñao chaúng khaùc gì laøm baèng giaáy, baèng rôm, ngöôøi trong khoang thuyeàn phaûi nhaûy luøi laïi phía sau, keâu leân:

- Ngöôi lieân tieáp truùng hai loaïi ñoäc, coøn hung haêng nöõa ö?

Du Ñaïi Nham muùa ñao cheùm tôùi, phaït ngang löng ngöôøi kia. Ngöôøi kia thaáy theá ñeán hung maõnh, thuaän tay caàm moät caùi neo saét leân ñôõ, nghe soeït moät tieáng nhoû, caùi neo ñaõ ñöùt laøm ñoâi khieán y phaûi nhaûy voït qua moät beân, keâu leân:

- Ngöôi muoán tính meänh hay muoán baûo ñao? Du Ñaïi Nham noùi:

- Ñöôïc roài, ngöôi ñöa giaûi döôïc cho ta, ta ñöa baûo ñao cho ngöôi.

Khi aáy chaøng thaáy nhöõng choã treân ñuøi truùng phaûi Vaên Tu Chaâm caøng luùc caøng

ngöùa, bieát raèng Thieân Taâm Giaûi Ñoäc Ñôn khoâng giaûi noåi chaát ñoäc, thanh ñao Ñoà Long naøy chaøng cuõng voâ tình maø ñöôïc, neân cuõng khoâng coi troïng laém, neân tieän theå caàm ñao neùm xuoáng saøn thuyeàn. Ngöôøi kia möøng quaù, cuùi xuoáng nhaët ngay leân, khoâng ngöøng vuoát ve, xem chöøng thích laém. Ngöôøi kia quay löng veà phía aùnh traêng neân khoâng nhìn roõ maët, tuy nhieân y chæ nhìn ngaém thanh ñao maø khoâng laáy thuoác giaûi, Du Ñaïi Nham thaáy loøng baøn tay ñau baét ñaàu ñau nhoùi, noùi:

- Giaûi döôïc ñaâu?

Ngöôøi kia cöôøi ha haû, töïa nhö nghe moät chuyeän thaät nöïc cöôøi. Du Ñaïi Nham giaän

döõ:

- Ta hoûi ngöôi ñöa thuoác giaûi, coù gì ñaùng cöôøi ñaâu?

Ngöôøi kia laáy ngoùn tay troû ñeå leân maù, cöôøi:

- Hì hì, sao ngöôi laïi ngoác ñeán theá, khoâng ñôïi ta ñöa giaûi döôïc maø laïi ñöa ñao cho

ta tröôùc? Du Ñaïi Nham giaän noùi:

6 Moät caân Taøu coù möôøi saùu löôïng, yù noùi ngang ngöûa. Löôõng baïi caâu thöông laø hai beân cuøng bò thöông, ai cuõng thieät caû.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

- Nam nhi chæ noùi moät lôøi, ngöïa chæ ra roi moät laàn, ta baèng loøng ñem ñao ñeå ñoåi

laáy thuoác giaûi, khoâng leõ coøn laàn khaân khoâng ñöa. Ñöa tröôùc hay ñöa sau coù gì khaùc ñaâu? Ngöôøi kia cöôøi noùi:

- Neáu nhö ñao coøn trong tay ngöôi, ta coøn e ngaïi ba phaàn, vì nhö ngöôi ñaùnh

khoâng laïi ta, neùm ñao xuoáng soâng, chöa chaéc ta ñaõ tìm laïi ñöôïc. Baây giôø ñao ñaõ ôû trong tay ta roài, ngöôi coøn mong ta ñöa giaûi döôïc ö? Du Ñaïi Nham nghe vaäy, moät laøn hôi laïnh töø tim boác leân, vaãn töôûng Thieân Öng giaùo vaø phaùi Voõ Ñöông khoâng thuø khoâng oaùn, ngöôøi naøy voõ coâng khoâng phaûi taàm thöôøng, chaéc haún cuõng coù chuùt thaân phaän, nhö ñaõ ñöôïc ñao Ñoà Long roài, leõ naøo noùi khoâng giöõ lôøi? Chaøng tröôùc nay haønh söï oån troïng, khoâng phaûi laø keû khinh suaát, khoâng ngôø phen naøy laïi maát ñi theá maïnh, moät mình rôi vaøo trong thuyeàn ñòch, aét raèng ñoái phöông phaûi chuaån bò saün saøng, trong thuyeàn aét coù ngöôøi tieáp tay, laïi theâm thaân truùng hai loaïi ñoäc,

muoán coù giaûi döôïc gaáp, neân rôi vaøo gian möu cuûa ngöôøi, laäp töùc hít moät hôi, höø moät tieáng hoûi:

- Toân giaù cao tính ñaïi danh laø gì?

Ngöôøi kia cöôøi ñaùp:

- Taïi haï chæ laø moät keû voâ danh tieåu toát trong Thieân Öng giaùo, phaùi Voõ Ñöông coù ñi tìm Thieân Öng giaùo ñeå baùo thuø, thì ñaõ coù giaùo chuû baûn giaùo cuøng caùc ñöôøng chuû tieáp ñoùn. Theâm nöõa, Du tam hieäp hoâm nay cheát khoâng minh baïch, duø toå sö quí phaùi Tröông Tam Phong coù taøi thoâng thieân trieät ñòa chaêng nöõa, cuõng chaéc gì bieát Du tam hieäp cheát ôû tay ai. Y noùi maø coi nhö Du Ñaïi Nham ñaõ cheát roài. Du Ñaïi Nham thaáy loøng baøn tay nhö coù muoân vaïn con kieán ñang caén nhí nhoùi, vöøa ñau vöøa ngöùa khoâng sao chòu noåi, laäp töùc chuïp laáy moät nöûa caùi neo saét gaõy, nghó thaàm: “Neáu hoâm nay ta khoâng soáng ñöôïc, thì cuõng cuøng vôùi ngöôi ñoàng qui ö taän.” Nghe ngöôøi kia noùi naêng thao thao, ñang luùc cao höùng ñaéc yù, Du Ñaïi Nham quaùt leân moät tieáng, nhaûy voït tôùi, tay traùi muùa caùi neo gaõy, tay phaûi ñaùnh ra moät chöôûng, nhaém thaúng vaøo ngöïc, vaøo maët ngöôøi kia ñaùnh tôùi. Ngöôøi kia keâu “Oái chaø” moät tieáng, vung ñao Ñoà Long leân ñôõ, naøo ngôø ñaâu thanh ñao naëng neà laï thöôøng, y thuaän tay muùa leân, chæ nhaác ñöôïc moät nöûa thöôùc, coå tay lieàn truøng xuoáng. Cöù nhö voõ coâng cuûa y, khoâng phaûi khoâng theå söû duïng con ñao naøy, chæ vì luùc vaän löïc khoâng löôøng ñuû söùc naëng cuûa binh khí, löïc ñaïo baát tuùc, neân thanh ñao môùi rôi trôû laïi, cheùm ngay vaøo ñaàu goái y. Y kinh haõi voäi vaøng vaän söùc leân caùnh tay, vöøa coá göôïng laïi thì ñaõ thaáy kình phong uøa vaøo maët, nöûa caùi neo gaõy ñaùnh thaúng tôùi. Caùi neo ñoù uy maõnh laêng leä,

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

khoâng caùch gì ñôõ, y voäi vaøng söû kình ñaïp maïnh hai chaân, laät ngöûa moät caùi, loän meøo xuoáng soâng. Ngöôøi ñoù tuy traùnh thoaùt ñöôïc nöûa caùi neo saét ñaùnh vaøo maët nhöng tay phaûi cuûa Du Ñaïi Nham vaãn coøn ñaùnh tôùi, chöôûng ñoù truùng ngay buïng döôùi cuûa y, chæ thaáy luïc phuû nguõ taïng ñeàu ñaûo loän, keâu leân moät tieáng, baát tænh nhaân söï tröôùc khi rôi toõm vaøo trong soùng nöôùc. Du Ñaïi Nham thôû phaøo moät caùi, thaáy ngöôøi noï tuy truùng moät chöôûng maø vaãn naém chaët thanh Ñoà Long ñao khoâng buoâng, cöôøi nhaït nghó thaàm: “Ngöôi coù chieám ñöôïc baûo ñao roài cuõng taùng meänh nôi ñaùy nöôùc.” Boãng nhieân coù moät boùng traéng laáp loaùng, moät daûi luïa traéng lao vuït xuoáng soâng, cuoán laáy ngang löng ngöôøi noï, luoân caû thanh ñao, keùo leân thuyeàn. Du Ñaïi Nham giaät mình, theo daûi luaï nhìn theo, chæ thaáy taïi muõi thuyeàn coù moät boùng ngöôøi gaày nhoû, maëc aùo baøo xanh, ñang luoân tay cuoán luïa. Du Ñaïi Nham laïi muoán nhaûy tôùi ñaàu thuyeàn ñaùnh tieáp, nhöng ñoäc tính trong thaân ñaõ phaùt taùc, maét boãng toái saàm, ngaõ ra saøn thuyeàn, ngaát ñi khoâng coøn bieát gì nöõa.

Khoâng bieát qua bao nhieâu thôøi gian, khi môû maét ra, vaät ñaàu tieân Du Ñaïi Nham nhìn

thaáy laø moät laù tieâu kyø, treân laù côø coù theâu moät con lyù ngö maøu vaøng. Chaøng nhaém maét laïi, roài laïi môû ra laàn nöõa, vaãn chæ thaáy laù côø nhoû ñoù. Laù côø ñoù caém trong moät chieác bình söù maøu caùnh traû, coù hoa maøu xanh, aùnh moät maøu vaøng laáp laùnh, treân laù côø theâu moät con caù ñang vuøng vaãy trong laøn soùng. Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Ñaây laø laù côø cuûa Long Moân tieâu cuïc ôû phuû Laâm An. Mình ñang ôû ñaâu theá naøy?” Luùc aáy ñaàu chaøng mô mô maøng maøng, chæ thaáy hoãn loaïn, khoâng theå suy nghó nhieàu. Coá gaéng ñònh thaàn, môùi hay mình ñang naèm treân moät caùi caùng, tröôùc sau coù ngöôøi khieâng, coøn choã ñang ôû döôøng nhö laø moät toøa ñaïi saûnh. Chaøng ñònh quay ñaàu nhìn hai beân, naøo ngôø thaáy coå cöùng ngaéc, khoâng caùch gì cöû ñoäng. Chaøng kinh haõi quaù, muoán nhaûy ra khoûi caùi caùng nhöng chaân tay döôøng nhö khoâng coøn laø cuûa mình nöõa, khoâng nhöõng khoâng söû löïc ñöôïc, maø ngay caû ñoäng ñaäy cuõng khoâng noát, neân nghó ngay: “Ta bò truùng ñoäc cuûa Thaát Tinh Ñinh vaø Vaên Tu Chaâm treân soâng Tieàn Ñöôøng.” Chaøng nghe thaáy hai ngöôøi ñang noùi chuyeän. Moät ngöôøi tieáng oang oang, noùi:

- Caùc haï hoï gì?

Ngöôøi kia traû lôøi:

- Oâng khoâng caàn phaûi hoûi teân toâi, toâi chæ hoûi oâng, moùn haøng naøy oâng nhaän hay khoâng nhaän?

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Du Ñaïi Nham nghó thaàm: “Gioïng ngöôøi naøy nghe yeåu ñieäu, döôøng nhö ñaøn baø.”

Ngöôøi coù tieáng noùi to hôi saüng gioïng:

- Long Moân tieâu cuïc chuùng toâi laøm aên cuõng chaúng eá aåm gì, caùc haï nhö neáu khoâng cho bieát tính danh, xin môøi kieám tieâu cuïc khaùc vaäy. Tieáng ñaøn baø kia ñaùp:

- ÔÛ phuû Laâm An naøy chæ coù Long Moân tieâu cuïc laø hôn caû, caùc tieâu cuïc khaùc xem ra khoâng baèng. Neáu nhö oâng khoâng quyeát ñònh ñöôïc thì mau mau ñi môøi Toång tieâu ñaàu ra ñaây. Gioïng ngöôøi naøy coù veû hôi voâ leã khieán ngöôøi kia coù veû khoâng maáy vui, noùi:

- Chính toâi laø Toång tieâu ñaàu. Taïi haï luùc naøy ñang baän, khoâng tieän tieáp khaùch, xin môøi toân giaù ñeå dòp khaùc. Ngöôøi ñaøn baø kia noùi:

- A, hoùa ra oâng laø Ña Tí Huøng Ñoâ Ñaïi Caåm …

Ngöøng laïi moät laùt, y tieáp:

- Ñoâ toång tieâu ñaàu, ngöôõng moä ñaõ laâu, ñaõ laâu, toâi hoï Aân.

Hình nhö trong loøng Ñoâ Ñaïi Caåm thaáy hôi khoan khoaùi, môùi hoûi:

- Toân giaù coù vieäc gì caàn sai khieán?

Ngöôøi khaùch hoï Aân noùi:

- Toâi hoûi oâng tröôùc ñaõ, xem oâng coù nhaän ñöôïc khoâng. Moùn haøng naøy raát laø quan

troïng, khoâng theå sai soùt nöûa phaân. Ñoâ Ñaïi Caåm coá daèn côn giaän, noùi:

- Long Moân tieâu cuïc cuûa chuùng toâi môû ra ñaõ hai chuïc naêm nay, quan tieâu, dieâm tieâu, kim ngaân chaâu baùu, lôùn maáy chaêng nöõa cuõng ñaõ töøng tieáp qua, tröôùc nay chöa heà sai saåy bao giôø. Du Ñaïi Nham ñaõ töøng nghe danh Ñoâ Ñaïi Caåm, bieát raèng y laø tuïc gia ñeä töû cuûa phaùi Thieáu Laâm, quyeàn chöôûng ñôn ñao, ñeàu xuaát saéc, laïi theâm taøi neùm cöông tieâu, coù theå

moät hôi neùm lieàn baûy laàn baûy boán möôi chín muõi, vì theá treân giang hoà ñaët cho y moät ngoaïi hieäu laø Ña Tí Huøng. 7 Long Moân tieâu cuïc cuûa y ôû Giang Nam cuõng khaù noåi danh. Tuy nhieân ñeä töû hai phaùi Voõ Ñöông, Thieáu Laâm tröôùc nay ít lai vaõng, thaân caän neân tuy coù nghe tieáng, nhöng hai ngöôøi khoâng bieát nhau. Chaøng nghe ngöôøi khaùch hoï Aân kia cöôøi nho nhoû, noùi:

- Neáu toâi chaúng nghe tieáng Long Moân tieâu cuïc khoâng sai soùt, thì ñaâu coù tôùi ñaây

laøm gì? Ñoâ toång tieâu ñaàu, toâi coù moät moùn haøng giao cho oâng, nhöng coù ba ñieàu kieän. Ñoâ Ñaïi Caåm noùi:

7 Con gaáu nhieàu tay

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

- Nhöõng moùn haøng coàng keành loâi thoâi chuùng toâi khoâng nhaän, lai lòch khoâng minh

baïch chuùng toâi cuõng khoâng nhaän, haøng naøo döôùi naêm vaïn löôïng chuùng toâi cuõng khoâng nhaän. Y chöa nghe ba ñieàu cuûa khaùch ñaõ noùi tröôùc ba ñieàu cuûa mình. Ngöôøi hoï Aân noùi:

- Moùn haøng cuûa toâi ö, thaät khoâng coù gì hôïp vôùi nhöõng ñieàu ñoù. Ñaõ khoâng nhöõng

coàng keành, lai lòch cuõng khoâng roõ raøng, coøn noùi veà giaù trò thì cuõng khoù noùi. Theá nhöng ba ñieàu cuûa toâi khoâng deã gì ñaâu. Thöù nhaát, phaûi ñích thaân Ñoâ toång tieâu ñaàu aùp toáng. Thöù hai, töø phuû Laâm An ñöa ñeán phuû Töông Döông, Hoà Baéc, ngaøy ñeâm khoâng nghæ, trong möôøi ngaøy phaûi ñeán. Thöù ba, neáu coù nöûa phaân sai soùt chaäm treã, ha ha, khoâng noùi gì tính meänh Ñoâ toång tieâu ñaàu maø thoâi, ñeán toaøn theå Long Moân tieâu cuïc gaø choù cuõng khoâng coøn. Chæ nghe bình moät tieáng, haún laø Ñoâ Ñaïi Caåm ñaäp tay leân baøn, quaùt leân:

- Ngöôi muoán kieám ngöôøi ñuøa chôi cho vui, ñöøng coù ñeán Long Moân tieâu cuïc.

Khoâng phaûi vì ta thaáy ngöôi gaày goø, eûo laû, treân ngöôøi chöa ñöôïc ba laïng thòt, thì hoâm nay ñaõ cho ngöôi bieát tay. Ngöôøi hoï Aân laïi haéc haéc cöôøi khaåy maáy tieáng, nghe maáy tieáng lòch bòch, coù vaät gì naëng neùm leân baøn, noùi:

- Ñaây laø hai nghìn löôïng vaøng phí duïng baûo tieâu, ñöa oâng caàm tröôùc. Du Ñaïi Nham nghe theá, trong loøng kinh ngaïc:

- Hai nghìn löôïng hoaøng kim, ñaùng giaù ñeán maáy vaïn löôïng baïc. Neáu cöù nhö tieâu cuïc ñöa möôøi laáy veà moät, moùn haøng baûo tieâu cuõng phaûi maáy vaïn löôïng vaøng, neáu coù chuyeän gì khoâng bieát phaûi khoù nhoïc bao nhieâu naêm môùi coù theå ñeàn cho ñuû. Du Ñaïi Nham coå khoâng ñoäng ñaäy ñöôïc, môû maét tröøng tröøng chæ nhìn ñöôïc laù côø theâu con caù caém trong bình, luùc ñoù thaáy toøa ñaïi saûnh boãng döng laëng thinh, chæ nghe thaáy tieáng ruoài nhaëng vo ve, bay qua tröôùc maët. Chæ nghe thaáy tieáng thôû cuûa Ñoâ Ñaïi Caåm trôû neân naëng neà, doàn daäp, Du Ñaïi Nham tuy khoâng thaáy maët, nhöng cuõng hình

dung ra y ñang haù hoác moàm, troá maét nhìn hai nghìn löôïng vaøng saùng choùi treân maët baøn, trong loøng hoang mang, nghó ñeán vieäc y môû tieäm baûo tieâu, haøng ngaøy nhìn thaáy kim ngaân chaâu baùu, nhöng nhìn tôùi nhìn lui cuõng chæ laø taøi vaät cuûa ngöôøi khaùc, luùc naøy boãng thaáy hai nghìn löôïng vaøng ngay tröôùc maët, chæ caàn gaät ñaàu, soá vaøng ñoù seõ thuoäc veà mình, laøm gì khoâng khoûi ñoäng taâm? Moät laùt sau, nghe Ñoâ Ñaïi Caåm noùi:

- Aân ñaïi gia, ngaøi ñònh nhôø toâi baûo tieâu moùn haøng gì? Ngöôøi hoï Aân ñaùp:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

- Toâi hoûi oâng tröôùc ñaõ. Toâi ñöa ra ba ñieàu kieän treân, oâng coù theo ñöôïc hay

khoâng? Ñoâ Ñaïi Caåm tính toaùn moät hoài, giô tay voã ñuøi moät caùi, noùi:

- Aân ñaïi gia ñaõ ñöa ra moät giaù cao nhö theá, hoï Ñoâ naøy duø coù soáng cheát cuõng phaûi laøm. Baûo vaät cuûa Aân ñaïi gia bao giôø thì ñem ñeán? Ngöôøi hoï Aân ñaùp:

- Moùn haøng toâi nhôø oâng baûo veä, chính laø vò gia ñaøi naèm treân caùng kia kìa.

Lôøi ñoù noùi ra, Ñoâ Ñaïi Caåm dó nhieân kinh ngaïc “OÀ” leân moät tieáng, maø chính Du Ñaïi Nham cuõng heát söùc ngaïc nhieân, khoâng nhòn ñöôïc phaûi keâu leân : “Ta … ta …” Naøo ngôø

tuy chaøng haù moàm thaät to nhöng khoâng phaùt ra thaønh tieáng, gioáng nhö ngöôøi bò ma ñeø, duø coá gaéng caùch naøo, nhöng cuõng khoâng vuøng vaãy ñöôïc, hoùa ra luùc naøy toaøn thaân chaøng ñaõ bò pheá, chæ coøn hai maét chöa muø, tai chöa ñieác thoâi. Chæ nghe Ñoâ Ñaïi Caåm laép baép hoûi:

- Laø … laø vò gia ñaøi naøy ö? Ngöôøi hoï Aân ñaùp:

- Ñuùng theá. Oâng phaûi ñích thaân hoä toáng, ñoåi xe, ñoåi ngöïa nhöng khoâng ñoåi ngöôøi, ñi suoát ngaøy ñeâm khoâng nghæ, trong möôøi ngaøy phaûi ñöa leân nuùi Voõ Ñöông, phuû Töông Döông, tænh Hoà Baéc, giao cho chöôûng moân toå sö phaùi Voõ Ñöông laø Tröông Tam Phong chaân nhaân. Du Ñaïi Nham nghe thaáy caâu ñoù, thôû phaøo moät caùi, thaáy yeân buïng. Chaøng nghe Ñoâ Ñaïi Caåm hoûi:

- Phaùi Voõ Ñöông? Chuùng toâi laø ñeä töû phaùi Thieáu Laâm, tuy khoâng coù lieân heä gì vôùi phaùi Voõ Ñöông, nhöng coù ñieàu … coù ñieàu tröôùc nay chöa heà lai vaõng … thaønh thöû … Ngöôøi hoï Aân cöôøi nhaït noùi:

- Vò gia ñaøi naøy thaân bò troïng thöông, chæ chaäm giaây laùt thì duø nghìn vaïn laïng

vaøng cuõng khoâng mua ñöôïc. Moùn haøng naøy oâng nhaän thì noùi, maø khoâng nhaän cuõng

noùi. Ñaïi tröôïng phu moät lôøi ñaõ quyeát, chöù coù gì maø thaønh thöû hay vì chöng …? Ñoâ Ñaïi Caåm noùi:

- Ñöôïc roài, neå maët Aân ñaïi gia, Long Moân tieâu cuïc chuùng toâi nhaän moùn haøng naøy. Ngöôøi hoï Aân mæm cöôøi, noùi:

- Toát laém. Hoâm nay laø hai möôi chín thaùng ba, ñeán moàng chín thaùng tö, neáu nhö

ngöôi khoâng mang ñöôïc vò gia ñaøi naøy ñeán nuùi Voõ Ñöông bình an, thì taát caû Long

Moân tieâu cuïc duø con gaø con choù cuõng khoâng ñeå cho soáng soùt.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Nghe thaáy tieáng leng keng leng keng, hôn moät chuïc ngaân chaâm nhoû li ti baén ra,

caém vaøo chieác bình duøng ñeå caém ngoïn tieâu kyø, nghe choang moät tieáng, chieác bình söù vôõ thaønh hôn chuïc maûnh, vaêng ra boán phía. Coâng phu phaùt xaï aùm khí ñoù khieán ai naáy ñeàu kinh haõi. Ñoâ Ñaïi Caåm hoaûng sôï keâu leân “Oái chaø”. Du Ñaïi Nham trong loøng cuõng sôï. Chæ thaáy ngöôøi hoï Aân noï quaùt lôùn:

- Thoâi ñi!

Nhöõng ngöôøi khieâng Du Ñaïi Nham ñeå caùi caùng xuoáng ñaát, caû boïn luïc tuïc ñi ra.

Moät laùt sau, Ñoâ Ñaïi Caåm môùi ñònh thaàn, ñeán tröôùc Du Ñaïi Nham, noùi:

- Gia ñaøi cao tính ñaïi danh laø gì, coù phaûi laø ngöôøi phaùi Voõ Ñöông chaêng?

Du Ñaïi Nham chæ giöông maét leân nhìn y, khoâng sao traû lôøi ñöôïc. Chaøng thaáy vò Ñoâ

toång tieâu ñaàu naøy öôùc chöøng treân döôùi naêm möôi tuoåi, thaân theå cao to, baép thòt caùnh tay cuoàn cuoän, töôùng maïo uy voõ, roõ raøng laø moät haûo thuû cuûa ngoaïi gia. Ñoâ Ñaïi Caåm laïi noùi tieáp:

- Vò Aân ñaïi gia ñoù troâng tuaán tuù nho nhaõ theá, khoâng ngôø voõ coâng thaät kinh ngöôøi, khoâng hieåu thuoäc moân phaùi naøo? Y hoûi luoân maáy caâu, Du Ñaïi Nham chæ nhaém maét laïi khoâng lyù gì ñeán. Ñoâ Ñaïi Caåm tröôùc nay vaãn töï haøo laø haûo thuû veà phaùt xaï aùm khí, caùi ngoaïi hieäu Ña Tí Huøng raát vang doäi, nhöng gaõ thieáu nieân hoï Aân kia chæ vung tay aùo, maáy chuïc muõi kim chaâm nhoû nhö loâng boø ñaõ baén vôõ tan moät caùi bình söù, moân coâng phu ñoù, y töï nhuû khoâng sao bì kòp. Ñoâ Ñaïi Caåm troâng coi Long Moân tieâu cuïc hôn hai möôi naêm nay, nhöõng chuyeän laï treân choán giang hoà voán ñaõ thaáy qua ít nhieàu, nhöng vieäc ñem hai nghìn löôïng vaøng ñeå baûo veä moät ngöôøi soáng, chaúng nhöõng tay mình chöa heà nhaän qua, maø coù leõ treân thieân haï caùc tieâu haõng khaùc cuõng chöa nghe ñeán. Nghó theá roài thu nhaët hoaøng kim, sai ngöôøi khieâng Du Ñaïi Nham vaøo phoøng nghæ ngôi, cho goïi taát caû caùc tieâu ñaàu trong tieâu cuïc, ñoùng xe thaéng ngöïa, ngay hoâm ñoù leân ñöôøng.

Moïi ngöôøi aên uoáng xong, haøng hoùa chaát leân, teân chaïy hieäu tay caàm laù côø theâu con lyù ngö ñang vöôït soùng, chaïy ra cöûa chính tieâu cuïc tröông leân, lôùn tieáng rao:

- Long Moân lyù tam döôïc, Ngö nhi hoùa vi long. 8

Du Ñaïi Nham naèm trong xe, trong loøng thaät laø caûm khaùi: “Ta Du Ñaïi Nham tung hoaønh treân giang hoà, tröôùc nay khoâng coi boïn baûo tieâu ra caùi gì, khoâng ngôø hoâm nay gaëp phaûi ñaïi naïn, laïi phaûi nhôø ñeán boïn naøy hoä toáng leân nuùi Voõ Ñöông.” Laïi nghó theâm: “Vò baèng höõu cöùu ta hoï Aân kia laø ai khoâng bieát, nghe gioïng yeåu ñieäu, coù leõ laø

8 Sau ba laàn nhaûy ôû Long Moân con caù cheùp hoùa thaønh roàng.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

ñaøn baø, Ñoâ toång tieâu ñaàu laïi noùi hình dung tuaán nhaõ, nhöng voõ coâng traùc tuyeät, haønh

söï khaùc ngöôøi, chæ tieác ta khoâng ñöôïc gaëp maët y, ñeå coù moät lôøi taï ôn. Neáu Du Ñaïi Nham naøy khoâng cheát, ôn ñoù coù ngaøy seõ baùo ñaùp.” Moät haøng nhaân maõ ngöïa khoâng ngöøng voù theo höôùng taây maø ñi, hoä tieâu ngoaøi Ñoâ, Chuùc, Söû ba tieâu ñaàu coøn coù theâm boán tieâu sö treû tuoåi khoûe maïnh. Ngöïa choïn toaøn laø khoaùi maõ, y nhö gaõ hoï Aân ñoù noùi, treân ñöôøng coù ñoåi xe, ñoåi ngöïa nhöng khoâng ñoåi ngöôøi, ngaøy ñeâm khoâng luùc naøo ngöøng nghæ. Khi ra khoûi Laâm An, Ñoâ Ñaïi Caåm trong buïng ñaày nhöõng lo laéng, khoâng bieát treân ñöôøng seõ xaûy ra bao nhieâu traän aùc ñaáu, naøo ngôø khi ñi qua Chieát Giang, An Huy, ñeán tænh Ngaïc 9 , maáy ngaøy lieàn ñeàu thaùi bình voâ söï. Sau ñoù hoï qua Phaøn Thaønh, ngang Thaùi Bình ñieám, Tieân Nhaân ñoä, huyeän Quang Hoùa, sang soâng Haùn Thuûy ñeán Laõo Haø khaåu, chæ coøn caùch nuùi Voõ Ñöông moät ngaøy ñöôøng. Hoâm sau khi chöa ñeán giôø ngoï, hoï ñaõ ñeán Song Tænh Töû, chæ coøn caùch nuùi Voõ Ñöông chöøng vaøi möôi daëm. Ñöôøng ñi tuy coù khoù nhoïc, nhöng khoâng treã haïn kyø ngöôøi khaùch hoï Aân ñaõ ñöa ra, ñuùng ngaøy moàng chín thaùng tö laø ñeán nuùi Voõ Ñöông. Töø hoâm ra ñi ai naáy ñeàu canh caùnh trong loøng ñeán nay caû boïn ñeàu thaáy trong ngöôøi thô thôùi, nheï nhoõm. Khi aáy trôøi ñang vaøo cuoái xuaân, ñaàu haï, treân sôn ñaïo hoa nôû röïc rôõ ñoùn chaøo, troâng thaät ñeïp maét. Ñoâ Ñaïi Caåm caàm roi ngöïa chæ leân ngoïn Thieân Truï Phong aån trong maây, noùi:

- Chuùc tam ñeä, maáy naêm gaàn ñaây phaùi Voõ Ñöông thanh theá cöïc thònh, tuy chöa

baèng phaùi Thieáu Laâm chuùng ta, nhöng Voõ Ñöông thaát hieäp danh tieáng vang doäi, qua laïi giang hoà ñaït ñöôïc tieáng taêm raát hieån haùch. Xem ngoïn Thieân Truï Phong cao vöôït

töøng maây, ngöôøi thöôøng noùi nhaân kieät ñòa linh, phaùi Voõ Ñöông xem quaû coù khaùc thaät. Chuùc tieâu ñaàu noùi:

- Phaùi Voõ Ñöông tuy maáy naêm gaàn ñaây thanh uy coù lôùn thaät, nhöng noùi cho cuøng

thì goác reã cuõng chöa saâu, neáu so vôùi ñaïo haïnh cuûa phaùi Thieáu Laâm ñaõ coù hôn nghìn naêm nay, thì laøm sao baèng ñöôïc. Khoâng noùi chi xa cöù ngay hai möôi boán theá Haøng Ma Chöôûng vaø boán möôi chín muõi lieân hoaøn cöông tieâu cuûa toång tieâu ñaàu thoâi, ngöôøi cuûa phaùi Voõ Ñöông aét khoâng theå naøo tinh thuaàn ñeán theá ñöôïc. Söû tieâu ñaàu tieáp lôøi:

- Ñuùng vaäy, lôøi ñoàn treân giang hoà, quaù nöûa khoâng ñuùng söï thöïc. Voõ Ñöông thaát

hieäp thanh danh coù vang doäi thaät nhöng chaân thöïc voõ coâng ñeán böïc naøo, boïn mình

9 Töùc Hoà Baéc

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

cuõng ñaâu ñaõ nhìn thaáy. Chæ e toaøn laø do nhöõng ngöôøi queâ muøa treân choán giang hoà theâm daàu theâm môõ, phoùng ñaïi baûn lónh cuûa hoï leân ñeán taän trôøi xanh. Ñoâ Ñaïi Caåm mæm cöôøi, kieán thöùc cuûa y so vôùi hai ngöôøi Chuùc, Söû cao hôn nhieàùu, trong loøng bieát raèng thònh danh cuûa Voõ Ñöông thaát hieäp khoâng phaûi khi khoâng maø coù, aét taøi ngheä phaûi kinh ngöôøi. Theá nhöng y laøm ngheà baûo tieâu hôn hai möôi naêm qua, ít

khi gaëp ñòch thuû, ñoái vôùi coâng phu cuûa mình cuõng möôøi phaàn tin töôûng, nghe Chuùc, Söû hai ngöôøi moät tung moät höùng taùn döông taøi ngheä, daãu raèng nhöõng caâu ñoù nghe khoâng bieát bao nhieâu laàn roài, nhöng vaãn khoâng khoûi ñaéc yù thaàm. Ñi ñöôïc moät quaõng, sôn ñaïo heïp daàn, ba con ngöïa khoâng coøn soùng vai ñöôïc nöõa. Söû tieâu ñaàu goø cöông ñi sau vaøi böôùc, Chuùc tieâu ñaàu noùi:

- Toång tieâu ñaàu, khi gaëp laõo ñaïo phaùi Voõ Ñöông Tröông Tam Phong mình laøm leã nhö theá naøo? Ñoâ Ñaïi Caåm noùi:

- Hai beân khoâng cuøng moân phaùi, ñuùng ra thì coi nhö ngang haøng. Coù ñieàu laø Tröông laõo ñaïo nay ñaõ chín möôi tuoåi roài, trong voõ laâm hieän nay thì oâng ta cao tuoåi hôn caû, boïn mình toân troïng voõ laâm tieàn boái, coù daäp ñaàu maáy caùi cuõng khoâng sao. Chuùc tieâu ñaàu noùi:

- Cöù theo toâi, boïn mình khom löng noùi: “Tröông chaân nhaân, boïn vaõn boái xin khaáu ñaàu leã ngaøi.” Oâng aáy theå naøo cuõng ñöa tay ngaên laïi, noùi: “Töø xa ñeán laø khaùch, khoâng phaûi ña leã.” Theá laø mình khoûi phaûi laïy maáy caùi. Ñoâ Ñaïi Caåm mæm cöôøi töï hoûi ngöôøi naèm trong chieác xe boùng nhoaùng kia quaû thöïc laø ai. Ngöôøi ñoù möôøi hoâm nay khoâng noùi moät lôøi, cuõng khoâng cöû ñoäng, aên uoáng toaøn do nhöõng ngöôøi chaïy hieäu trong tieâu haõng lo cho. Ñoâ Ñaïi Caåm cuøng caùc tieâu sö ñaõ ñaøm luaän nhieàu laàn, nhöng cuõng khoâng tìm ra moái manh y laø ai, laø ñeä töû phaùi Voõ Ñöông chaêng? Hay laø baèng höõu cuûa hoï? Hay laø keû thuø cuûa phaùi Voõ Ñöông bò ngöôøi ta baét ñöôïc ñem leân nuùi? Ñoâ Ñaïi Caåm caøng gaàn nuùi Voõ Ñöông theâm moät böôùc, vieäc nghi hoaëc trong loøng laïi theâm moät taàng. Y bieát raèng khoâng laâu nöõa seõ gaëp Tröông Tam Phong, chæ nhìn maët cuõng seõ minh baïch ngay, theá nhöng laø hoïa hay phuùc, khoâng theå naøo khoâng aùy naùy. Trong khi y coøn ñang traàm ngaâm, boãng nghe thaáy tieáng voù caâu töø sôn ñaïo phía taây voïng ñeán. Chuùc tieâu ñaàu giuïc cöông chaïy leân xem. Chaúng maáy choác, thaáy coù saùu con ngöïa chaïy ra, ñeán tröôùc ñoaøn ngöôøi cuûa tieâu haõng chöøng möôi tröôïng thì döøng laïi, ba ngöôøi tröôùc, ba ngöôøi sau. Ñoâ Ñaïi Caåm trong loøng than thaàm: “Chaúng leõ khi ñaõ ñeán chaân nuùi Voõ Ñöông laïi coù chuyeän?” Y noùi nhoû vôùi Söû tieâu ñaàu:

- Caån thaän baûo veä caùi xe lôùn.

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung

Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính

Noùi roài giuïc ngöïa chaïy leân. Teân chaïy hieäu caàm döôïc lyù tieâu kyø cuoän laïi roài döông ra, ñoù laø caùch thöùc kính leã, rao to leân:

- Long Moân tieâu cuïc ôû phuû Laâm An ñi qua quí ñòa, leã vaät chöa chu toaøn, xin quí

vò haûo baèng höõu roäng loøng tha thöù cho. Ñoâ Ñaïi Caåm xem saùu ngöôøi chaën ñöôøng kia, chæ coù hai ngöôøi maëc aùo muõ maøu vaøng

theo kieåu ñaïo só, coøn boán ngöôøi kia maëc quaàn aùo thöôøng. Nhöõng ngöôøi naøy beân hoâng ñeàu ñeo ñao kieám, ngöôøi naøo cuõng ñaày veû anh khí, tinh thaàn sung tuùc. Ñoâ Ñaïi Caåm chôït ñoäng taâm : “Phaûi chaêng ñaây laø saùu ngöôøi trong Voõ Ñöông thaát hieäp?” neân voït ngöïa leân tröôùc, chaép tay noùi:

- Taïi haï laø Ñoâ Ñaïi Caåm cuûa Long Moân tieâu cuïc ôû phuû Laâm An, khoâmg daùm xin

hoûi cao tính ñaïi danh cuûa quí vò? Ngöôøi beân phaûi trong ba ngöôøi haøng ñaàu daùng gaày cao, treân maù beân traùi coù moät noát ruoài ñen, treân noát ruoài coù moïc ba sôïi loâng daøi, laïnh luøng noùi:

- Ñoâ huynh ñeán nuùi Voõ Ñöông coù chuyeän gì theá? Ñoâ Ñaïi Caåm noùi:

- Teä cuïc nhaän lôøi göûi gaám cuûa ngöôøi, ñöa moät ngöôøi bò thöông leân quí sôn, mong ñöôïc gaëp chöôûng moân quí phaùi laø Tröông chaân nhaân. Ngöôøi ñoù hoûi laïi:

- Ñöa moät ngöôøi bò thöông? Laø ai theá?

Ñoâ Ñaïi Caåm noùi:

- Chuùng toâi nhaän lôøi moät ngöôøi khaùch hoï Aân daën doø, mang vò gia ñaøi bò troïng

thöông ñöa leân nuùi Voõ Ñöông. Vò gia ñaøi ñoù laø ai, taïi sao bò thöông, beân trong coù chuyeän gì, chuùng toâi hoaøn toaøn khoâng bieát. Long Moân tieâu cuïc nhaän lôøi cuûa ngöôøi, laøm troøn vieäc ngöôøi ta giao, coøn vieäc rieâng cuûa khaùch, chuùng toâi tröôùc nay khoâng bao giôø hoûi ñeán. Y boân ba choán giang hoà ñaõ maáy chuïc naêm, laïi troâng coi moät haõng baûo tieâu, laøm

vieäc dó nhieân trôn tru, ñaày ñaën, caâu noùi ñoù noùi ngay khoâng can heä gì ñeán mình, Du Ñaïi Nham duø laø baèng höõu cuûa phaùi Voõ Ñöông cuõng ñöôïc, maø duø laø keû thuø cuõng khoâng sao, khoâng ai traùch gì y ñöôïc. Ngöôøi maët coù noát ruoài quay qua hai ngöôøi ñöùng beân ñöa maét moät caùi, roài hoûi:

- Ngöôøi khaùch hoï Aân ö? Ngöôøi ñoù hình daùng theá naøo?

Ñoâ Ñaïi Caåm ñaùp:

- Khaùch quan ñoù coøn treû tuoåi, ngöôøi tuaán nhaõ ñeïp ñeõ, coâng phu neùm aùm khí thaät

hay. Ngöôøi coù noát ruoài ñen hoûi theâm:

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung