You are on page 1of 3

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH
MENENGAH

PRINSIP PERAKAUNAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH
MENENGAH

PRINSIP PERAKAUNAN

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia
2009

Cetakan Pertama
© Kementerian Pelajaran Malaysia 2009
Hak Cipta Terpelihara.

Dicetak oleh: