Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan

Pembelajaran

Bidang Pembelajaran 1.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan (a) Jenis-jenis Penyata Kewangan (b) Tujuan Penyata Kewangan (c) Tajuk Penyata Kewangan (d) Komponen setiap jenis Penyata Kewangan (e) Pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan (f) Pengguna Penyata Kewangan (g) Kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan

Hasil Pembelajaran

1. Mengenal pasti jenis Penyata Kewangan iaitu Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. 2. Menyatakan tujuan penyediaan Penyata Kewangan. 3. Menyatakan tajuk Penyata Kewangan. 4. Menyatakan komponen –komponen dalam Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. 5. Menyatakan pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan. 6. Mengenal pasti dan menyenaraikan pengguna Penyata Kewangan. 7. Menyatakan kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan.

Penerangan Sumbangsaran Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK – Laman web Bahan maujud: (laporan kewangan tahunan perniagaan sebenar, surat khabar, buletin dan jurnal perniagaan)

1

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran 1.2 Sejarah Perakaunan (a) Permulaan menyimpan rekod secara sistematik (b) Permulaan catatan bergu (c) Perkembangan Sistem Perakaunan: (i) Falsafah Perakaunan Islam Dan Konvensional Konsep Pendedahan vs Konsep Penemuan (Disclosure vs Discovery) (ii) Falsafah Pelaporan Kos Sejarah dan Nilai Saksama (Historical dan Fair Value Reporting) (iii) Proses Perakaunan (Manual Dan Berkomputer) (d) Perakaunan Sebagai Profesion: (i) Maksud Profesional (ii) Akauntan Sebagai Pemimpin (iii) Keperluan Kod Etika Profesion Perakaunan

Hasil Pembelajaran

1. Menerangkan sejarah perakaunan bermula dengan penyimpanan rekod secara sistematik dari era Sumaria dan Mesir Purba. 2. Menerangkan sejarah permulaan penggunaan catatan bergu oleh ahli perniagaan Itali mulai tahun 1200 SM sehingga kepada zaman Luca Paciolli. 3. Menerangkan perkembangan sistem dan falsafah perakaunan berasaskan kebertanggungjawaban (accountability), amanah dan integriti. 4. Membezakan falsafah perakaunan Islam dan konvensional berasaskan konsep pendedahan dan konsep penemuan (disclosure vs discovery). 5. Menerangkan falsafah kos sejarah dan nilai saksama (historical dan fair value reporting) dalam sistem perakaunan. 6. Menerangkan perkembangan proses perakaunan secara manual dan berkomputer. 7. Menjelaskan maksud profesional. 8. Menjelaskan maksud perakaunan sebagai satu profesion. 9. Mengenal pasti ciri-ciri akauntan sebagai pemimpin. 10. Menyenaraikan tanggungjawab akauntan sebagai pemimpin. 11. Mengenalpasti kewujudan kod etika profesion perakaunan. 12. Mengenalpasti keperluan kod etika profesion perakaunan.

Penerangan Peta minda Aplikasi TMK – Laman Web Perisian Perakaunan Aktiviti kumpulan Sumbangsaran Lawatan industri.

2

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran 1.3 Bentuk Organisasi (a) Pengenalan kepada: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi (b) Perbezaan di antara: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi 1.4 Perakaunan dan Simpan Kira (a) Takrif perakaunan dan simpan kira (b) Simpan kira sebagai asas perakaunan (c) Fungsi perakaunan dan simpan kira (d) Sub Bidang Perakaunan (i) Perakaunan Kewangan (ii) Perakaunan Pengurusan (iii) Audit (iv) Percukaian Sistem Maklumat Perakaunan

Hasil Pembelajaran

1. Mengenal pasti bentuk-bentuk organisasi perniagaan. 2. Menyenaraikan ciri-ciri perniagaan milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad dan koperasi. 3. Membanding dan membezakan ciriciri setiap organisasi perniagaan dari segi milikan, sumber modal dan liabiliti.

Penerangan Bahan maujud: (Jurnal, keratan akhbar dll) Laman web badanbadan perakaunan berkaitan.

1. Menyatakan maksud perakaunan dan simpan kira. 2. Menjelaskan simpan kira sebagai asas perakaunan . 3. Menerangkan fungsi perakaunan dan simpan kira. 4. Membezakan antara perakaunan dengan simpan kira. 1. Membezakan perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan dengan tepat. 2. Membezakan perakaunan dengan pengauditan serta percukaian dengan tepat. 3. Menghubungkaitkan perakaunan dengan pengauditan serta percukaian dengan betul. 4. Menyenaraikan kepentingan sistem maklumat perakaunan dengan tepat dan betul.

Penerangan Buku skrap Peta minda Laman web Aktiviti kumpulan Kajian kes Lawatan Industri Ceramah Penerangan Penerokaan TMK

3

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran 1.5 Persekitaran Perakaunan Di Malaysia (a) Sejarah perakaunan di Malaysia (b) Badan-badan perakaunan di Malaysia: (i) Badan Kawal Selia – MIA (Regulatory Body) 1. (ii) Badan Penggubal Piawaian – MASB (Standard Setting Body) (iii) Badan Profesional – (Professional Body)

Hasil Pembelajaran

1. Menerangkan sejarah perakaunan di Malaysia. 2. Menerangkan latar belakang badanbadan perakaunan di Malaysia.

Penerangan Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Lawatan industri

Menyenaraikan fungsi badan-badan perakaunan di Malaysia.

4

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ Cadangan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Bidang Pembelajaran 1.6 Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan (a) Konsep, Prinsip Dan Andaian Perakaunan: (i) Usaha Berterusan (ii) Entiti Berasingan (iii) Ketekalan (iv) Materialiti (v) Wang Sebagai Ukuran (vi) Konservatisme (vii) Asas Perakaunan Akruan (viii) Tempoh Perakaunan (ix) Kos Sejarah (x) Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama (xi) Catatan Bergu (b) Ciri Kualitatif Penyata Kewangan: (i) Kebolehfahaman (ii) Relevan (iii) Kebolehpercayaan (iv) Kebolehbandingan (v) Tepat Masa (Timeliness) 1.7 Kitaran Perakaunan (a) Definisi kitaran perakaunan (b) Proses dalam kitaran perakaunan

Hasil Pembelajaran

1. Menerangkan konsep dan prinsip perakaunan. 2. Menjelaskan dengan contoh konsep dan prinsip perakaunan. 3. Menyenaraikan ciri-ciri kualitatif Penyata Kewangan.

Penerangan Kajian kes Aktiviti kumpulan Kad imbasan Teka silang kata Kuiz

1. Menjelaskan definisi kitaran perakaunan. 2. Melakarkan carta kitaran perakaunan. 3. Menerangkan proses dalam kitaran perakaunan.

Penerangan Aktiviti kumpulan Carta alir

5

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ TAJUK 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA DAN AKAUN KONTRA Cadangan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Penerangan Peta minda Lakaran carta Kad imbasan 1. Menjelaskan definisi liabiliti. 2. Mengkategorikan liabiliti. 3. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis liabiliti. 4. Menyenaraikan contoh-contoh liabiliti.

Bidang Pembelajaran 2.1 Aset (a) Definisi aset (b) Pengelasan aset: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa

Hasil Pembelajaran

1. Menjelaskan definisi aset. 2. Mengkategorikan aset. 3. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis aset. 4. Menyenaraikan contoh-contoh aset.

2.2 Liabiliti (a) Definisi liabiliti (b) Pengelasan liabiliti: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa

2.3 Ekuiti Pemilik (a) Definisi Ekuiti Pemilik (b) Komponen Ekuiti Pemilik

1. Menjelaskan definisi ekuiti pemilik. 2. Menunjukkan perubahan ke atas ekuiti pemilik kesan daripada ambilan, untung atau rugi.

2.4 Hasil (a) Definisi hasil (b) Pengelasan hasil (i) Hasil Kendalian (ii) Hasil Bukan Kendalian

1. Menjelaskan definisi hasil. 2. Mengkategorikan hasil. 3. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis hasil. 4. Menyenaraikan contoh-contoh setiap jenis hasil.

2.5 Belanja (a) Definisi belanja (b) Pengelasan belanja: (i) Kendalian (ii) Bukan Kendalian

1. Menjelaskan definisi belanja. 2. Mengkategorikan belanja. 3. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis belanja. 4. Menyenaraikan contoh-contoh belanja.

2.6 Akaun Kontra (a) Definisi Akaun Kontra (b) Akaun Kontra mengikut pengelasan akaun

1. Mendefinisikan Akaun Kontra. 2. Menyenaraikan akaun-akaun kontra. 3. Memadankan akaun kontra mengikut jenis akaun.

Penerangan Carta Lakaran Padanan

6

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ Cadangan Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Penerangan Perisian perakaunan Aplikasi TMK

Bidang Pembelajaran 2.7 Carta Akaun (a) Definisi Carta Akaun (b) Fungsi Carta Akaun (c) Penyediaan Carta Akaun

Hasil Pembelajaran

1. Mendefinisikan carta akaun. 2. Menjelaskan kegunaan carta akaun. 3. Menyediakan jadual carta akaun.

(d) Inventori : (i) Sistem Inventori Berkala (ii) Sistem Inventori Berterusan 2.8 Persamaan Perakaunan (a) Persamaan tanpa mengambil kira hasil dan belanja iaitu: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik (i) Kesan persamaan perakaunan akibat:  Perubahan kepada aset  Perubahan kepada liabiliti  Perubahan kepada ekuiti pemilik

1. Mendefinisikan inventori. 2. Membandingkan sistem inventori berkala dan berterusan.

Penerangan Kuiz

1. Memberi rumus persamaan perakaunan tanpa hasil dan belanja. 2. Menghitung samada aset, liabiliti atau ekuiti pemilik dengan menggunakan persamaan perakaunan. 3. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ke atas persamaan perakaunan

Penerangan Kad Imbasan Menulis Rumus Kuiz

(b) Persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja Iaitu: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik + ( Hasil – Belanja): (i) Kesan persamaan akibat:  Perubahan kepada hasil  Perubahan kepada belanja 2.9 Sistem Catatan Bergu  Peraturan simpan kira mengikut sistem catatan bergu

1. Memberi rumus persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja. 2. Menghitung samada aset, liabiliti atau ekuiti pemilik termasuk hasil dan belanja menggunakan persamaan perakaunan. 3. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ke atas persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja.

Penerangan Kad Imbasan Menulis Rumus Kuiz

1. Menunjukkan bahagian debit dan kredit akaun. 2. Mengenal pasti akaun-akaun yang telibat dalam setiap urusniaga. 3. Menerangkan peraturan merekod menggunakan sistem catatan bergu

Penerangan Tunjuk cara Kuiz Aplikasi TMK

7

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ TAJUK 3 : DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran 3.1 Fungsi Dan Jenis Dokumen Dalam Perniagaan (a) Fungsi dokumen perniagaan

Hasil Pembelajaran

1. Menyatakan fungsi dokumen sumber dalam perniagaan.

Penerangan Bahan maujud: (Contoh dokumen perniagaan sebenar) Penerangan

(b) Jenis dokumen perniagaan (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) (xviii) Pesanan Belian Bil Tunai Cek atau tunai Resit Keratan Cek Baucer Bayaran termasuk Penyata Gaji Slip Daftar Tunai Slip Bank Makluman Debit Makluman Kredit Memo Nota Serahan Invois Folio Pelanggan (Guest Folio) Nota Debit Nota Kredit Bil Bayaran Slip Pindahan Wang 1. Menyenaraikan dokumen-dokumen sumber dan ciri-ciri setiap dokumen perniagaan. 2. Mengenalpasti fungsi setiap dokumen perniagaan.

Peta minda Lakaran dokumen Aktiviti Kumpulan Aplikasi TMK Perisian Perakaunan Buku skrap

(c) Maklumat asas dalam dokumen perniagaan termasuk diskaun niaga dan diskaun tunai

1. Melabelkan beberapa butiran penting dalam dokumen peniagaan. 2. Menerangkan fungsi diskaun niaga. 3. Menghitung diskaun niaga dan diskaun tunai 4. Menyediakan dokumen perniagaan.

Penerangan Aplikasi TMK Perisian Perakaunan Aktiviti kumpulan

3.2 Aliran Dokumen Antara Pembeli Dan Penjual

1. Menyediakan carta aliran dokumen antara pembeli dengan penjual mengikut urutan yang betul. 2. Menghubungkaitkan dokumen perniagaan dengan setiap urusniaga.

Simulasi Aktiviti kumpulan

8

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran 4.1 Fungsi Dan Jenis Jurnal (a) Fungsi jurnal sebagai Buku Catatan Pertama (b) Jenis jurnal (i) Jurnal Khas:

Hasil Pembelajaran

1. Menjelaskan fungsi jurnal sebagai buku catatan pertama.

Penerangan

 Jurnal Belian  Jurnal Pulangan
Belian

1. Menyenaraikan jurnal khas. 2. Menjelaskan fungsi dan kegunaan setiap jenis jurnal khas.

Penerangan Peta minda

 Jurnal Jualan  Jurnal Pulangan
Jualan

 Jurnal Penerimaan
Tunai

 Jurnal Pembayaran
Tunai (ii) Jurnal Am 1. Menerangkan kegunaan jurnal am. Penerangan Kuiz Penerangan Lakaran jurnal

(c)

Format jurnal

1. Mengenalpasti format jurnal khas dan jurnal am. 2. Melakarkan format jurmal khas dan jurnal am yang lengkap.

(d) Perekodan urus niaga dalam jurnal daripada: (i) Dokumen perniagaan  Secara manual  Secara berkomputer (ii) Pernyataan urus niaga  Secara manual  Secara berkomputer

1. Merekod beberapa urus niaga berdasarkan maklumat dokumen sumber ke Jurnal Am dan Jurnal Khas. 2. Merekod beberapa urusniaga berdasarkan pernyataan urus niaga ke Jurnal Am dan Jurnal Khas.

Penerangan Tunjuk cara Aktiviti kumpulan Perisian Perakaunan Aplikasi TMK

9

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ TAJUK 5 : LEJAR Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran 5.1 Fungsi Dan Jenis Lejar (a) Fungsi lejar (b) Jenis lejar (i) Lejar Khas (Subsidiari) (ii) Lejar Am  Buku Tunai (c) Perekodan urus niaga dalam lejar (termasuk Buku Tunai) berdasarkan: (i) Dokumen perniagaan (ii) Pernyataan urus niaga  Secara manual  Secara berkomputer (d) Pemindahan catatan jurnal ke lejar (Posting) (e) Pengimbangan lejar (Balancing) 1. 2. 3. 4. 5.

Hasil Pembelajaran

6.

7. 8. 9.

Menjelaskan maksud lejar. Mengenalpasti jenis-jenis lejar. Menyenaraikan fungsi lejar. Mengenalpasti akaun-akaun dalam Lejar Am dan Lejar Khas . Mengenalpasti format Buku Tunai tiga lajur (termasuk merekod diskaun tunai) Merekod urus niaga ke dalam lejar (termasuk Buku Tunai) menggunakan maklumat dari: a) Dokumen sumber perniagaan b) Pernyataan urus niaga (secara manual dan berkomputer) Memindahkan catatan jurnal ke lejar. Mengimbangkan lejar. Menjelaskan maksud baki debit dan baki kredit. (mengikut pengkelasan akaun).

Penerangan Sumbangsaran Aplikasi TMK Perisian Perakaunan Tunjuk cara

(f) Buku Tunai Runcit (Petty Cash Book) (i) Sistem Panjar Runcit (Imprest System) (ii) Perekodan Buku Tunai Runcit menggunakan maklumat: a. Dokumen perniagaan b. Pernyataan urus niaga  Secara manual  Secara berkomputer

1. Menjelaskan sistem panjar runcit. 2. Merekod perbelanjaan runcit menggunakan sistem panjar berdasarkan maklumat dari : i. dokumen perniagaan ii. pernyataan urusniaga (Secara manual dan berkomputer)

Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK Perisian Perakaunan

10

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

5.2 Akaun Kawalan 1. Menyatakan fungsi akaun kawalan. (a) Penyediaan akaun kawalan secara manual dan berkomputer: (i) Bentuk T (ii) Bentuk Lajur 2. Mengenalpasti butiran dalam akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang. 3. Menyediakan akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang bentuk T dan bentuk lajur. (Secara manual dan berkomputer) Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK

11

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ TAJUK 6 : IMBANGAN DUGA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

6.1 Fungsi Imbangan Duga (a) Fungsi dan kekangan Imbangan Duga (b) Penyediaan Imbangan Duga bentuk T dan berlajur (i) Secara manual (ii) Secara berkomputer

1. Menyatakan fungsi dan kekangan Imbangan Duga. 2. Mengenal pasti format Imbangan Duga dalam bentuk ’ T’ dan bentuk lajur 3. Menyediakan Imbangan Duga dengan memindahkan baki debit dan baki kredit dari lejar. 4. Memastikan jumlah debit dan jumlah kredit di Imbangan Duga adalah sama.

Penerangan Tunjuk cara Perisian Perakaunan Aplikasi TMK

(c) Pembetulan Kesilapan (i) Kesilapan ketara (ii) Kesilapan tidak ketara (iii) Kaedah mengesan kesilapan (iv) Pembetulan kesilapan sebelum Akaun Penamat melalui jurnal dan lejar

1. Menyatakan jenis kesilapan dalam Imbangan Duga. 2. Mengesan kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. 3. Menganalisis kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. 4. Membetulkan kesilapan melalui jurnal dan lejar.

Penerangan Tunjuk cara Perisian Perakaunan Peta Minda Kertas Edaran Kuiz

6.2 Hubungan Antara Imbangan Duga Dan Penyata Kewangan (a) Penyata Pendapatan (i) Tujuan Penyata Pendapatan (ii) Format Penyata Pendapatan  Bentuk T  Bentuk penyata (iii) Kaedah penyediaan Penyata Pendapatan  Secara manual  Secara berkomputer 1. Menyatakan fungsi Imbangan Duga dalam penyediaan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. 2. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Pendapatan. 3. Mengenal pasti format Penyata Pendapatan. 4. Menyediakan Penyata Pendapatan. Penerangan Tunjuk cara Perisian Perakaunan Aplikasi TMK Bahan maujud: (Contoh Penyata Pendapatan & Kunci Kira-kira)

12

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

(iv) Kesan perekodan sistem inventori ke atas Penyata Pendapatan (b) Kunci Kira-kira (i) (ii) Tujuan Kunci Kira-kira Format Kunci Kira-kira  Bentuk T  Bentuk penyata Kaedah Penyediaan Kunci Kira-Kira  Secara manual  Secara berkomputer

5. Menyatakan kesan sistem inventori yang berlainan ke atas Penyata Pendapatan [sistem berkala dan sistem berterusan] . 6. Menjelaskan tujuan penyediaan Kunci Kira-kira. 7. Mengenal pasti format Kunci Kirakira.

(iii)

8. Menyediakan Kunci Kira-kira

13

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ TAJUK 7: PENYATA KEWANGAN - MILIKAN TUNGGAL Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran 7.1 Pelarasan Akaun (a) Perakaunan asas tunai dan akruan. 1.

Hasil Pembelajaran

Menerangkan pengertian perakaunan asas tunai dan akruan. Membezakan antara perakaunan asas tunai dan akruan. Menyatakan keperluan pelarasan dalam proses penutupan akaun.

Penerangan Carta Peta Minda Laman web berkaitan

2. 3.

(b) Pelarasan : (i) Hasil Terdahulu (ii) Hasil Terakru (iii) Belanja Terdahulu

1. 2.

Mengenal pasti jenis-jenis catatan pelarasan. Menerangkan konsep terdahulu dan terakru. Menjelaskan sebab-sebab wujudnya hutang lapuk. Menyatakan tujuan mewujudkan peruntukan hutang ragu. Menerangkan maksud hutang lapuk terpulih. Menerangkan sebab-sebab aset mengalami susut nilai. Menerangkan konsep susut nilai dan susut nilai terkumpul.

Penerangan Perbincangan Peta Minda Laman web berkaitan Aplikasi TMK

3. 4.

(iv) Belanja Terakru (v) Hutang Lapuk, Peruntukan Hutang Ragu dan Hutang Lapuk Terpulih (vi) Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul 5. 6. 7.

14

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

7.2

Penutupan Akaun :      Hasil Terdahulu Hasil Terakru Belanja Terdahulu Belanja Terakru Peruntukan Hutang Ragu, Hutang Lapuk dan Hutang Lapuk Terpulih Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul Stok Akhir 1. Menghitung nilai hasil / belanja terdahulu dan terakru. 2. Merekodkan hasil terdahulu dan hasil terakru, belanja terdahulu dan belanja terakru ke lejar. 3. Merekodkan hasil dan belanja dalam Akaun Untung Rugi. 4. Merekodkan hasil terdahulu dan hasil terakru, belanja terdahulu dan belanja terakru ke Kunci Kira-kira. 5. Menghitung nilai peruntukan hutang ragu. 6. Merekodkan hutang lapuk, peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke lejar. 7. Merekodkan hutang lapuk, peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. 8. Menghitung susut nilai aset bukan semasa berdasarkan kaedah garis lurus, baki berkurangan dan penilaian semula. 9. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke lejar. 10. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. 11. Merekodkan stok akhir ke dalam Akaun Perdagangan dan Kunci Kira-kira 3. Penerangan Perbincangan Peta Minda Tunjuk cara Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK 

15

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pelupusan Aset Bukan Semasa

1. Menerangkan pengertian pelupusan aset. 2. Menghitung dan merekod pelupusan aset bukan semasa ke lejar. 3. Merekod untung atau rugi atas pelupusan aset ke Akaun Untung Rugi. 4. Menunjukkan kesan pelupusan aset bukan semasa di Kunci Kira-kira.

Penerangan Tunjuk cara Laman web berkaitan Aplikasi TMK

7.3 Penyata Pendapatan (a) Penyediaan secara: (i) Manual  Bentuk T  Bentuk penyata (ii) Berkomputer

1. Menyediakan Penyata Pendapatan dengan pelarasan.

Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK

7.4 Kunci Kira-Kira: (a) Penyediaan secara: (i) Manual  Bentuk T  Bentuk penyata (ii) Berkomputer

1. Menyediakan Kunci Kira-kira dengan pelarasan

Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK

16

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ TAJUK 8: PERAKAUNAN UNTUK TUNAI Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Tunjuk Cara Sumbang saran Bahan maujud : Contoh Penyata Bank yang sebenar. Aplikasi TMK Perisian Perakaunan

Bidang Pembelajaran 8.1 Kawalan Tunai

Hasil Pembelajaran

1. Menjelaskan tujuan kawalan tunai. 8.2 Penyata Penyesuaian Bank 2. Menjelaskan fungsi Penyata Bank. (a) Penyata Bank (b) Tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank (c) Perbezaan baki Akaun Bank dalam Buku Tunai dengan Penyata Bank (d) Kaedah penyediaan Penyata Penyesuaian Bank 3. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank. 4. Mengenal pasti butiran yang menyebabkan perbezaan baki bank di Buku Tunai dan baki di Penyata Bank. 5. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank dengan mengemaskinikan Buku Tunai. 6. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank tanpa mengemaskinikan Buku Tunai. 8.3 Belanjawan Tunai Dan Varian (a) Fungsi Belanjawan Tunai (b) Kaedah penyediaan Belanjawan Tunai (c) Perbandingan di antara belanjawan dengan urus niaga sebenar 1. Menyatakan kepentingan belanjawan tunai. 2. Mengenal pasti butiran penerimaan dan pembayaran. 3. Menyediakan belanjawan tunai secara manual dan berkomputer. 4. Menghitung varian dengan membandingkan belanjawan dan prestasi sebenar.

Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK Aktiviti Kumpulan

17

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ TAJUK 9 : PERAKAUNAN UNTUK PENGGAJIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Sumbangsaran Kuiz Bahan maujud: (contoh slip gaji kaki tangan awam dan swasta)

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

9.1 Dokumen Penggajian (a) Slip Gaji (b) Kaedah Pembayaran: (i) Tunai (ii) Cek (iii) Bayaran Automatik (Automated Payment)

1. Menyatakan maksud penggajian. 2. Mengenalpasti kaedah pembayaran gaji

9.2 Kawalan Dalam Penggajian (a) Pemberian Kuasa (Authorisation) (b) Kawalan dan Keselamatan (Security and Control)

1. Mengenal pasti dokumen pemberian kuasa penggajian. 2. Menerangkan maksud Kawalan dalam penggajian. 3. Menjelaskan objektif dan kepentingan Kawalan dalaman penggajian.

Penerangan Sumbangsaran Kuiz Bahan maujud: (contoh dokumen pemberian kuasa)

18

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

9.3 Pengiraan Gaji (a) Pengiraan gaji kasar (i) Gaji pokok (ii) Elaun (iii) Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) – Caruman Majikan (iv) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) – Caruman Majikan (b) Jenis-jenis potongan dalam penggajian (i) Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) – Caruman Majikan dan Pekerja (ii) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) - Caruman Majikan dan Pekerja (iii) Cukai Berjadual (PCB) (iv) Pinjaman Perumahan (v) Pinjaman Kenderaan (vi) Lain-lain  Yuran Koperasi  Pinjaman Koperasi 9.4 Kesan Penggajian Ke Atas Pendapatan 3. Mengenalpasti butiran yang menyebabkan pengurangan gaji. 4. Menghitung gaji bersih. 5. Merekod pembayaran gaji dalam lejar Penerangan Sumbang saran Kuiz Laman Web berkaitan Bahan maujud: (contoh Penyata KWSP & PERKESO)

1. Mengenalpasti butiran yang menjadi sumber gaji. 2. Menerangkan maksud gaji pokok, elaun, KWSP dan PERKESO.

1. Menyatakan maksud gaji dan upah. 2. Menyatakan kesan perbandingan antara gaji dan upah terhadap pendapatan individu.

Penerangan Sumbangsaran

19

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ TAJUK 10 : PERKONGSIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Peta Minda 2. Mengenal pasti ciri-ciri perniagaan perkongsian. 3. Membandingkan ciri-ciri perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal. 4. Menyatakan kandungan Akta Perkongsian 1961. 5. Menjelaskan tujuan mewujudkan Perjanjian Perkongsian. 6. Menyatakan perubahan bentuk pemilikan perniagaan daripada milikan tunggal kepada perkongsian. 7. Menjelaskan kesan kemasukan rakan kongsi baharu. Sumbang saran Teka silang kata Kuiz Aplikasi TMK Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh gambar papan iklan namanama perniagaan)

Bidang Pembelajaran 10.1 Penubuhan Perkongsian (a) Definisi perkongsian (b) Ciri-ciri perkongsian (c) Pengenalan Akta Perkongsian 1961 (Seksyen berkaitan dengan Perjanjian Perkongsian) (d) Fungsi Perjanjian Perkongsian

Hasil Pembelajaran

1. Menyatakan definisi perniagaan perkongsian.

10.2 Ekuiti Pemilik Dalam Perkongsian (a) Komponen Ekuiti Pemilik (i) Akaun Modal (ii) Akaun Semasa (b) Pengiraan dan Perekodan : (i) (ii) (iii) (iv) (v) Faedah atas modal Faedah atas ambilan Faedah atas pinjaman Gaji rakan kongsi Kongsi untung / rugi

1. Menyatakan fungsi Akaun Modal dan Akaun Semasa. 2. Menerangkan kaedah modal tetap dan kaedah modal berubah. 3. Mengelaskan butir Akaun Semasa dan Akaun Modal. 4. Menghitung : (a) (b) (c) (d) (e) Faedah atas modal Faedah atas ambilan Faedah atas pinjaman Gaji rakan kongsi Kongsi untung / rugi

Penerangan Tunjuk cara Peta Minda Kuiz Aktiviti kumpulan

5. Merekod ke Akaun Modal dan Akaun Semasa.

20

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran 10.3 Akaun Penamat (a) Penyediaan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi (b) Penyediaan Akaun Pengasingan Untung Rugi 3. 1.

Hasil Pembelajaran

Membezakan di antara akaun penamat perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal. Mengenalpasti butiran akaun penamat perniagaan perkongsian. Menyediakan Akaun Penamat perniagaan perkongsian bentuk T dan penyata.

Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Peta Minda Aplikasi TMK Carta Alir

2.

10.4

Kunci Kira-kira (a) Persembahan Akaun Modal dan Akaun Semasa dalam Kunci Kira-kira. (b) Penyediaan Kunci Kira-kira 1. Mengenalpasti butiran Kunci Kirakira perniagaan perkongsian. Menyediakan Kunci Kira-kira. Sumbang saran Peta Minda Aplikasi TMK Carta Alir Penerangan Tunjuk cara 2.

10.5 Pembubaran Perkongsian. (a) Sebab-sebab pembubaran (b) Cara merekod pembubaran perkongsian melalui: (i) Catatan jurnal (ii) Akaun Realisasi dan akaun-akaun lain yang terlibat 1. Menerangkan sebab-sebab berlaku pembubaran. 2. Menyediakan catatan jurnal bagi proses pembubaran perkongsian. 3. Merekod ke akaun yang berkaitan dengan pembubaran perkongsian. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Aktiviti kumpulan

21

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ TAJUK 11 : SYARIKAT BERHAD (TIDAK TERSENARAI) Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aktiviti kumpulan Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh prospektus)

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

11.1 Penubuhan Syarikat Berhad (a) Pengertian Syarikat Berhad (b) Penubuhan Syarikat (Akta Syarikat 1965)

1. Mengenalpasti ciri-ciri syarikat berhad. 2. Menerangkan penubuhan sesebuah syarikat berhad. 3. Membandingkan ciri-ciri antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad.

11.2 Bentuk Modal 1. Menerangkan maksud modal. (a) Bentuk modal: (i) modal dibenarkan (ii) modal diterbitkan (iii) modal berbayar (iv) modal belum diterbitkan (b) Saham (i) Jenis saham:  Saham Biasa  Saham Keutamaan (ii) Merekod terbitan saham (iii) Pengertian dividen (iv) Menghitung dividen 7. Menghitung dividen saham keutamaan dan saham biasa bagi beberapa tahun kewangan. 2. Menghitung modal dibenarkan, modal diterbitkan, modal berbayar dan modal belum diterbitkan. 3. Mengenalpasti ciri-ciri saham biasa dan saham keutamaan. 4. Merekod terbitan saham dalam jurnal dan lejar. 5. Menerangkan maksud dividen. 6. Menghitung dividen interim dan dividen akhir. Penerangan Tunjuk cara Lawatan industri (Bursa Saham Malaysia) Bahan maujud : (contoh penyata milikan saham)

11.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat (a) Persembahan ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira 1. Merekodkan butir-butir ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira. 2. Membezakan format penyata kewangan syarikat berhad, perkongsian dan milikan tunggal. Penerangan Sumbang saran Aplikasi TMK Bahan maujud: (contoh laporan tahunan syarikat)

22

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ TAJUK 12 : KELAB DAN PERSATUAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

12.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan 1. (a) Pengertian kelab dan persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966 (b) Sumber hasil dan jenis belanja 3. (c) Belanja hasil dan modal, pendapatan hasil dan modal 4. 12.2 Perbandingan perakaunan kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan 12.3 Yuran (a) Jenis-jenis yuran (b) Penyediaan Akaun Yuran ahli 12.4 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran (a) Penyediaan Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan (a) Penyediaan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 6. 7. 8. 9. 5. Membezakan pendapatan hasil dengan pendapatan modal. Membezakan perbelanjaan hasil dengan perbelanjaan modal. Membandingkan akaun yang terlibat antara kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan. Mengenalpasti jenis-jenis yuran. Menghitung yuran ahli. Menyediakan Akaun Yuran. Menyediakan Penyata Penerimaan dan Pembayaran. Laman web berkaitan Lawatan industri 2. Mengenalpasti ciri-ciri kelab dan persatuan. Menyatakan sumber-sumber hasil dan jenis belanja. Penerangan Aktiviti kumpulan Kuiz

10. Menghitung untung atau rugi aktiviti berkala kelab dan persatuan. 11. Menyediakan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

12.6 Kunci Kira-kira (a) Pengertian dan pengiraan Dana Terkumpul. (b) Penyediaan Kunci Kira-kira 1. Menerangkan maksud dana terkumpul. 2. Menghitung dana terkumpul. Aplikasi TMK 3. Menyediakan Kunci Kira-kira. Penerangan Tunjuk cara

23

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ TAJUK 13 : REKOD TAK LENGKAP Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

13.1 Punca Rekod Tak Lengkap (a) Pengertian Rekod Tak Lengkap 13.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13.3 Penentuan Pendapatan (a) Kaedah perbandingan (b) Kaedah analisis (c) Penyediaan Penyata Pendapatan 13.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kira-kira. (a) Penyediaan Kunci Kira-kira selepas penentuan hasil bagi kedua-dua kaedah 1. Menerangkan maksud rekod tak lengkap. 2. Menyenaraikan contoh-contoh perniagaan yang menyimpan rekod tidak lengkap. 3. Mengenalpasti kesan rekod tak lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. 4. Menerangkan kaedah perbandingan dan kaedah analisis. 5. Menghitung modal. 6. Menghitung untung atau rugi perniagaan. 7. Menghitung jualan dan belian. 8. Menganalisis Buku Tunai. 9. Menganalisis belanja dan hasil. 10. Menyediakan Penyata Pendapatan. 11. Menyediakan Kunci Kira-kira. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Perbincangan Aktiviti kumpulan Peta minda

24

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ TAJUK 14 : PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN PENGURUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran 14.1 Konsep Kos (a) Definisi dan jenis kos (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah (b) Pengiraan Kos Tetap dan Kos Berubah

Hasil Pembelajaran

1. Menerangkan pengertian konsep kos. 2. Menyatakan jenis-jenis kos. 3. Menghitung kos tetap dan kos berubah. 4. Menghubung kaitkan kos tetap dan kos berubah dengan tingkat pengeluaran.

Penerangan Tunjuk cara

14.2 Kos Pengeluaran (a) Komponen Kos Pengeluaran (i) Bahan Langsung (ii) Buruh Langsung (iii) Overhed Kilang (iv) Kerja dalam proses 1. Menyenaraikan komponenkomponen kos pengeluaran. 2. Menghitung kos prima dan kos overhed. 3. Menghitung kos pengeluaran. Penerangan Tunjuk cara Tayangan filem dokumentari Aktiviti kumpulan Lawatan industri 14.3 Akaun Pengeluaran (a) Penyediaan Akaun Pengeluaran 1. Menyediakan Akaun Pengeluaran. 2. Merekodkan pengeluaran Pendapatan. pemindahan kos ke Penyata Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK

3. Menyediakan Penyata Kos Pengeluaran (tidak termasuk harga pasaran).

25

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

14.4

Analisis Kos Volum Untung (a) Definisi Analisis Kos Volum Untung (b) Analisis Titik Pulang Modal: (i) Kaedah Margin Caruman (ii) Kaedah Graf (iii) Kaedah Margin Keselamatan (c) Pengiraan Titik Pulang Modal (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah (iii) Margin Caruman

1. Menerangkan maksud kos volum untung. 2. Menerangkan pengertian titik pulang modal dan margin caruman. 3. Menghitung titik pulang modal menggunakan kaedah margin caruman. 4. Menunjukkan titik pulang modal melalui kaedah graf. 5. Merancang pengeluaran dengan menggunakan titik pulang modal.

Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK

26

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ TAJUK 15 : MAKLUMAT UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

15.1

Maklumat Pengurusan (a) Pengenalan kepada maklumat pengurusan (i) Jenis maklumat 1. Menerangkan maksud perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan. 2. Membezakan fungsi perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan. 3. Menerangkan maksud dan tujuan maklumat pengurusan. 4. Menerangkan cara penyampaian maklumat pengurusan. Penerangan Laman web berkaitan Aplikasi TMK

 Perakaunan Kewangan  Perakaunan Pengurusan
(ii) Tujuan maklumat pengurusan

 Perancangan  Kawalan
(b) Penyampaian maklumat pengurusan (i) Analisis maklumat (ii) Laporan (Surat, Memo dan Email) (iii) Komunikasi

27

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM _________________________________________________________________________________ Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Bidang Pembelajaran 15.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah (a) Fungsi dan pengiraan (i) Nisbah Keberuntungan:  Peratus Untung Kasar atas Kos Jualan (Tokokan / Mark-Up) Peratus Untung Kasar atas Jualan (Margin) Peratus Untung Bersih atas Jualan Pulangan atas Modal

Hasil Pembelajaran

1. Menerangkan maksud setiap nisbah. 2. Menyatakan rumus bagi setiap nisbah. 3. Menghitung setiap nisbah.

Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Kuiz

  

(ii) Nisbah Kecairan  Nisbah Semasa termasuk Nisbah Ujian Mampu.  Nisbah Ujian Asid (iii) Nisbah kecekapan  Kadar Pusing Ganti Stok  Tempoh kutipan dan pembayaran hutang

15.3

Mentafsir Nisbah (a) Membandingkan prestasi mengikut jangka masa. (b) Membezakan prestasi antara firma 1. Membandingkan penyata kewangan mengikut struktur pemilikan dan jenis aktiviti organisasi. 2. Membuat rumusan setiap nisbah antara firma. 3. Membuat keputusan memilih firma. 4. Menerangkan kepentingan mentafsir penyata kewangan. Penerangan Sumbang saran Aktiviti kumpulan Bahan maujud: (contoh laporan tahunan perniagaan)

28

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times