Maktab Sultan Abu Bakar

Jln. Sg. Chat, 80100,
Johor Bahru, Johor.

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
Nama Pelajar

:

No Pendaftaran Sekolah

:

No Kad Pegenalan

:

No Kad OKU

:

Mata Pelajaran

:

Guru bertanggungjawab

:

Tarikh Penyediaan RPI

:

Tarikh Semakan

:

Tarikh Baru

:

Catatan:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______

---

PERSETUJUAN MENJALANKAN RPI
Adalah saya ______________________________ ibu/ bapa/ penjaga/ wakil rasmi bersetuju agar
anak jagaan saya _________________________________ mendapatkan perkhidmatan RPI bagi
tujuan pembelajaran beliau seperti mana yang telah diputuskan di dalam Mesyuarat Perlaksanaan
RPI. Saya juga faham tentang Akta Pendidikan 1996 dan Peratuaran-Peraturan Di Bawah Akta
Pendidikan 1996 bagi tujuan anak jagaan saya mendapatkan Hak Pendidikan.
Yang benar
____________________________
(
)
PENGESAHAN SEKOLAH
1. Penyediaan RPI ini adalah berdasarkan
a. Ujian Diagnostik
b. Keputusan peperiksaan semasa
c. Pemerhatian dan penilaian guru mata pelajaran
2. Pihak sekolah komited dalam melaksanakan RPI ini dan pencapaian perkembangan
pelajar
akan
dibentang,
dibincangkan
dan
disemak
semula
bersama
ibu/bapa/penjaga/wakil rasmi dari masa ke semasa.
3. Pelajar yang menunjukkan perkembangan yang baik dan boleh bersaing akan
dipertimbangkan untuk pembelajaran secara inklusif.
4. Tempoh penempatan susulan akan digunapakai seperti mana yang termaktub di dalam
surat rasmi Penempatan Pelajar Pendidikan Khas.
Tandatangan Guru

________________________
(
)

Tarikh

:

Pengesahan Pengetua

________________________
(
)

Tarikh

:

Rancangan Pendidikan Individu (RPI)
Hasil Pembelajaran:
Pelajar diharapkan dapat:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____
Sumber Sokongan:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
Penilaian:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
Impak:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
Cadangan Susulan
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful