You are on page 1of 40

XlV. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2006.

MÁRCIUS
Tartalom
TANULMÁNY "Örök pódiumon"
Fehér Ildikó: A beszédművelés története 3 4. Vers- és Prózamondó Verseny
Pintér Tibor emlékére 24
EMLÉKEZÉS 8. Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál 25
Torma Mária: Búcsú Jancsó Adrienne-töl 6 Kosztolányi Dezső: Tavaszelő 26
Jékely Zoltán: Elalvás előtt, I 7 Vas István: Pesti elégia 27
Jékely Zoltán: Tavasz van, gyerekek 7
Domokos Mátyás: Egy könyv Illyés Gyuláról TÁBOROK
s egy másik róla magáról 8 IX. Intenzív, bentlakásos,
Csokonai-díjas a Győri Előadóművész Stúdió 9 nyári versmondó szaktábor 28
Kormos István: Sírdogálás II Bajai Versművészeti Szeminárium 28
Csokonai Vitéz Mihály: A poétákban lakó Színész- és előadóművész-felkészítő műhely 29
istenség 12 Weöres Sándor: Rózsa, rózsa rengeteg 30

VERSENYRÖL. .. EGYESÜLETI ÉLET


Radnóti Miklós Regionális és Nemzetközi Április 8.
Vers- és Prózamondó Verseny 12 Fergeteges délután a Magyar Versmondók
Radnóti Miklós: Három hunyorítás 13 Egyesületével 31
XII. Bartalis János SzavalólÉnekmondó A költészetet népszerűsítő
Verseny 14 Radnóti-díj Kuratóriumának felhívása 32
Fiatal tehetségek a Gyurkovics Tibor Magiszter Versmondó 32
VersmondóVerseny döntőjében 14 Vers- és prózamondó-,
III. Frumószai Szavalóverseny 15 vers- és prózamondó előadóművész-képzés
Lakatos Demeter: Messze ott, és vizsga 33
hul nap szentül le 15 Verskultúra Lovagja (kitüntető cím) 33
Versmondó verseny Szlovéniában 16 Versmondórendezvények 35
XVI. Gellért Sándor
Vers- és Prózamondó Verseny 17
Megöltek egy legényt
(magyar népballada) 17
Hajlék, hajlék, te szegény
(román népköltészet) 17
III. Mensáros László Nemzetközi
Vers- és Prózamondó Verseny 18
Szabó Lőrinc: Különbéke 18
H. Zsámbéki Kistérségi Szavalóverseny 20
"...képeidről tanuljuk minden dolgoknak
új nevét,"
(Szécsi Margit Kondor Bélának) 21
Szécsi Margit: Hova néznek a falovak 22

...VERSENYRE
Nagy László Vers- és Prózamondó-találkozó 23
Nagy László: Télen sírtál 23
Versenyfelhívás
V. Országos Egyetemi-főiskolai Versmondó
Konferenciára és Versenyre 23
Felhívás országos szavalóversenyre
Buda Ferenc Kossuth-díjas költő
70. születésnapja alkalmából 24

versmondó
2 versmondó
A beszéd művelés története
"Két rendbeli természetű emberek vannak: némely- Érdekes megállapítás olvasható Szamosközy Istvántól:
lyek bő szavúak, könnyen, sőt ugyan mint eggy ön a székely beszéd tanulmányozásakor írja le, hogy a szé-
kéjén folynak a szók töllök, mások ellenben szűk kely ember a mondat utolsó szótagján felemeli a hangot.
nyelvűek. nehezen jő különb-féle szó és szóllás Ezzel a témával foglalkozik a XIX. században Budenz
nyelvekre ... " József is. Ez a mondathanglejtés manapság erőre kapott,
(Medgyesi Pál: azt gondoltam az angol nyelv terjedésének, a tail-question
Doce nos Orare quin et praedicare. Bártfa, 1650.) hatására.
Informatorum skoly Materske (1628) című munkájában
Comenius már a tiszta hanglejtéssel és a beszédhibák
magyar iskolarendszerben évszázadokon át a latin javításának módozataival is foglalkozik. Az egyik fejezet

A nyelv használata nemcsak a tanítási időben, ha-


nem azon túl is kötelező volt a gyermekek
számára. Még a protestáns kollégiumokban is külön diák
arról szól, hogyan kell a gyerekeket a helyes és értelmes
beszédben gyakoroltatni, és külön említi a szülők
felelősségét e tárgyban, helyteleníti ha a szülő .szeretet-
vigyázott arra, hogy magyarul egymás között se beszél- ből" elnézi, hogy a gyereke az ,,r"-et ne pontosan és tisztán
jenek a tanulók, akit .Jiungarizáláson" kaptak, megszé- ejtse, hanem helyette "r'-et mondjon... Comenius
gyenítették és megbélyegezték. Kölcsey Ferenc jegyzi .Vestibuluma" és "Janua" című műve közvetlen előz­
meg keserűen visszaemlékezésében, hogy gyermekként ményei Apáczai Csere János "Magyar Enciklopédiájának"
jobban tudott latinul, mint magyarul. Hogy milyen volt ez (1654). Mindketten az alsófokú anyanyelvi iskolák fel-
a latintudás, arról Czuczor Gergely számol be ,,A magyar állítását követelték. Apáczai azt vette tervbe, hogy a ma-
nyelv állapotja" című munkájában: .Közőnségesen bevett gyar nyelvű oktatást a latin iskola kezdő osztályaiban is
szokás, hogy a kisded grammatikusok latin nyelven tar- bevezeti. E gondolatot nyilván az sugallta, hogy a tudo-
toznak egymással beszélgetni, minden más anyai nyelv mányt csak nemzeti nyelven lehet közkinccsé tenni.
beszélése eltiltva lévén tőlök; milly kínnal, milly fülsértő Javaslata szerint előbb az Enciklopédiát tanulják meg a
hangokkal, mennyi barbarizmussal megy ez véghez sok gyerekek magyar nyelven, és ezután sajátítsák el az idegen
felnőtt embereink szájából is konyha, vagy úgynevezett nyelveket. A tudományok felosztásában a descartes-i ter-
huszár deákságot hallunk hangzani." mészettudományos szemlélet tükröződik. Emellett ter-
Ebben az idegen nyelvi közegben természetesen nem a vezte a nyelv művelését is: a szavak etimológiájától az
magyar nyelv artikulációs bázisa erősödött meg a ki- egyszerű beszéden át a díszes beszédig, a retorikáig. " ... az
művelt főkben, talán ebben kereshetjük a gyökerét a máig kétségkívül igaz, hogy az oly szerencsétlen nép, melyre a
tartó helytelen hangzóejtésnek, a magyartalan hanglejtés- tudományok csak idegen nyelv által szivárkodnak, nagy
nek és a XXI. században még mindig ható katekizáló és a későn avagy inkább sohasem emelkedik a tudományoknak
latin retorikai hagyományokat követő óvodás hangsúlyo- tökéletességére, úgy ellenben bizonyos az is, hogy sokkal
zásnak. könnyebb azoknak tudósokká lenni, akik a tudományoknak
A lorettói litánia ritmus- és hangzásvilága mélyen hatott megtanulása végett idegen nyelvek tanulgatására nem
a népiskolai kántortanítók tanítási stílusára is. Az osztatlan szorulnak" (Apáczai Csere János: Az Enciklopédia elő­
falusi iskolákban minden értelmezés nélkül, hangosan, szavából). Apáczai is érezte, hogy az anyag kiválogatá-
egyszerre mondatott szorzótábla és memoriter - bár ma- sában, rendszerezésében, magyarra fordításában és didak-
gyar nyelven szólalt meg - nem segítette elő a helyes tikai tömörítésében fontos munkát végzett. Érdekes-
hanglejtést és hangsúlyozást. A reformáció elterjedése hoz ségként jegyzem meg, hogy Kempelen Farkas az emberi
lényeges és jelentős változást hazánkban. Az oktatás beszéd mechanizmusáról, fiziológiájáról írott munkájában
nyelve továbbra is a latin, de a magyar nyelvű könyv- (Mechanismus der menschlichen Sprache, 1791) a beszéd-
nyomtatás és abibliafordítások lehetővé teszik, hogy hibák leírására és javítására a magyar nyelvből veszi
anyanyelvi irodalom álljon az olvasó emberek rendel- példáit. A magyar logopédiai irodalom és a siketnéma-
kezésére. Sylvester János nyelvtanában (Grammatica oktatással foglalkozó tudomány Kempelent tekinti a
Hungaro-Latina: 1539) még csak általánosságokat gyakorlati jellegű szakirodalom megteremtőjének.
említ a kiejtés, az olvasás és írás szabályairól. Dévai Bíró Verseghy Ferenc 1805-ben megjelentetett ,,A tiszta
Mátyás már a hangok helyes ejtéséről is említést tesz. Magyarság, avvagy a csínos magyar beszédre és helyes-
írásra vezérlő értekezések" című írása mérföldkő a magyar
Szenczi Molnár Albert 161O-ben megjelentetett Novae nyelvművelés történetében. Ö fogalmazza meg elsőként és
Grammaticae Ungaricae című nyelvtan ában már fonetikai különíti el egymástól a hangot és a betűt: "Egy betű sohase
megfigyelésének eredményét is közreadja, például az "ö" jelentsen többféle hangot és egy hang soha se fejeztessen
hang helyes kiejtéséről, a hangok időtartambeli különb- ki többféle betűvel."
ségének fontosságáról, valamint a hangrendi illeszke- 1818-ban kiadott Magyar Grammatikájában fogalmaz-
désről is ír. za meg azt, ami a mi számunkra már magától értetődő,

versmondó 3
hogy "a nyelv tulajdonképpen nem arra való, hogy írjuk, • az előkelő származasu, de tehetségtelen növen-
hanem hogy beszéljjük." dékeket a kórusban vagy egy könnyű jelenetben kell
180 l-ből, l 806-ból már ismerünk olvasással foglalkozó szerepeltetni;
műveket. Igen tanulságos, ma is helytálló az l806-ban • a szereplők nagy betűkkel írt, jólolvashatóan másolt
megjelent "Az Olvasás Gyakorlására Rendeltetett szövegében meg kell jelölni a kétes hosszúságú szó-
Könyv"-ből vett idézet: ,,A beszédben való homályossá- tagokat, és jelekkel kell ellátni azokat a részeket,
got, a kiáltozást és más e féléket el kell távoztatnunk. Nem amelyeknél gesztikulálni, mozogni kell;
kell a szókat igen szaporán, de kelleténél halkabban és • nemcsak a jó hangképzést, a helyes beszédet kell
tsendesebben sem kell egymás után kimondanunk. Nem megtanítani a diákoknak, hanem a hanggal való
kell énekelnünk, hanem beszéllenünk. A hangot ugyan helyes bánásmódot (hangszin, tempó) és az élethű
változtatni kell a dolgoknak mineműségéhez képest, de a arcjátékot;
felől ki kell minden szótagot mondanunk." • ha előadás közben valaki elrontja a szövegét, nem
Ebből a korszakból már ismerünk egy helyes beszéd- szidni, hanem vigasztalni kell, nehogy újra hibáz-
neveléssel foglalkozó művet Falusi Mihály tollából, mely zon;
l805-ben jelent meg a következő címmel: "Okos Gyer- • a főpróbát egy héttel az előadás előtt kell megtartani;
mek Nevelés Példája, a Köznép hasznára", és arra hívja fel • a színészekkel előre közölni kell, hogy józanok
a szűlők figyelmét, hogy ne selypítve beszéljenek a gye- legyenek, bort ne hozzanak.
rekhez, hiszen az utánzás miatt ezt tanulja meg, és csak
nehezen vagy egyáltalán nem szokik le róla. Hány és hány Az iskoladrámák - bár nem magyarul adták elő - mégis
szülő követi el ma is ezt a hibát, és lesz az édes kicsi jó alkalmat teremtettek a fiatal emberek számára, hogy
selypítő gyerekből már egyáltalán nem édes selypítő fel- gyakorolják magukat a nyilvánosság előtti megszólalás-
nőtt. Témám szempontjából fontos összefoglaló mű Gáti ban. A tudatos beszélés megerősítette önbecsülésüket,
István ,,Elmélkedés a magyar dialectusról" című, l8l7-ben magabiztosságot adott, és nem utolsósorban sikerélményt a
megjelent munkája, amelyben az élő beszéd zeneiségét és társak, és miután az előadásokat a városnak játszották, a
tónusait vizsgálja. Fájlalja, hogy a beszédet meghatározó közönség előtt. A szegényebb növendékekre talán a pénz-
lelkiállapotok, indulatok érzékeltetésére csak a kérdő- és jutalom is ösztönzően hatott. Minden felekezet felismerte a
felkiáltójelet tudjuk használni. Az öröm és a bánat jelö- drámák morális hatása és célja mellett a színészet másik
lésére a kinyílt virág és a hervadó virág jelét ajánlja. Má- fontos elemét, a tudatosságra nevelés lehetőségét.
sik műve a "Fontos Beszéd Tudománya vagy Oratoria"
(1828) a magyar nyelvű szónoklattan alapműve, melyben A szereposztással vezéregyéniségeket neveltek, főként az
a beszédállapotról, a különböző beszédmódokról ír: a iskolát patronáló arisztokrata családok gyermekeiből, és
monotóniáról, a lassúságról, az éneklő módról, a "háko- láttuk Hellmayrnál, hogy a csekélyebb képességű gyere-
gásról", a kiabálásról és a pontot letenni képtelen stílusról: keket is szerepeltették, de a drámák tudatosan sok szerep-
"némelyek megállapodásokat sem tesznek a beszédben, lőt igénylő művek voltak, így jutott feladat a tehetséges,
kérésben, hanem mint a folyóvíz menése szakadatlanul ám alacsonyabb rangú vagy kevesebb jövedelmű szülők
foly beszédek". Bitnitz Lajos megjelenésével kezdődik a fiainak is. Ezekből a kollégiumokból kerültek ki - más
retorika tanításának új korszaka, mert munkáját a jövendő oktatási forma nem lévén - az első hivatásos vándor-
tanítók, bírók, ügyvédek számára írta, hogy anyanyel- színész-generáció tagjai is.
vükön (és ne csak latinul) tudjanak hibátlanul nem csak
írni, hanem beszélni is. Ő fogalmazza meg a művészi A protestantizmus megjelenése az anyanyelv használatá-
magyar beszéd alapkövetelményeit: "az elmondás teszi a val jelentős változást hozott iskolarendszerünkben. A
beszédet teljesen tökéletessé, s beszédhibás ember nem tanítás nyelve ugyan még mindig a latin, de meg-meg-
alkalmas az ékesszólásra: nevetséges, ha a hebegő ünnepé- jelennek magyar nyelvű iskoladrámák is. 1534 és 1797
lyes beszédet akarna tartani". Bitnitz már a beszédpeda- között az evangélikusok iskoláiban közel 500 előadást
gógia szükségességét is felveti, munkássága egy korszakot rendeztek az eperjesi, késmárki, soproni kollégiumokban,
zár le, és nyit meg egy újat. jól felszerelt színpadokon.
Briedl Fidél, Nagy Márton, Mátray Gábor, Szász
Károly szavalattani munkái megteremtik a magyar A kolozsvári unitárius kollégium 34 előadásából 7 magyar
beszédkultúra elméleti és főként gyakorlati kézikönyveit, nyelvű drámaszöveg maradt ránk, és egy odaadó, lelkes
és ezzel a hivatásos beszélők új csoportja jelenik meg: az iskolamesternek, Bökényi Jánosnak köszönhetően egy kis
előadó, a színész. falusi iskolában, Ekelen, 7 alkalommal játszottak egymás
Az iskolai szónoklattani képzéssel apolitikuspályára után magyar nyelvű darabot.
lépők gyakorolhatták magukat. A kollégiumokból kikerül ő Miért volt ilyen sikeres az iskolai színjátszás
ifjak kipróbálhatták nemcsak a beszédek megszerkesz- Magyarországon? A történelmi események zaklatott-
tését, hanem előadását is, a papi szemináriumokban is ságában kereshetjük az okokat. Az ország három részre
külön gondot fordítottak a közszereplésre való felkészü- szakadása, a Thököly- majd a Rákóczi-szabadságharc
lésre. miatt a nyugat-európai vándortársulatok csaknem teljesen
Antonius Hellmayr (1700-1744) a nagyszombati elkerülték hazánkat a XVIII. század közepéig. Utána is
egyetem filozófia tanára az iskoladrámák rendező­ csak egy-egy kastélyszínház tudta fogadni a színészeket,
tanárainak a következő tanácsokat adja: akik főként olasz- és németajkúak voltak. Ez a körülmény

4 versmondó
és a magyar hivatásos színház hiánya még inkább töredék Rozsnyóból való, l 669-ből, egy úrnapi játék.
felértékel i az iskolai színjátszás jelentőségét, és magyaráz- 1726 és 1742 között az úrnapi körmenet során négy nyel-
za azt a sikert, amellyel betöltötte hivatását. ven: latinul, magyarul, szlovákul és németül mutattak be
jeleneteket, bár az iskolai előadásokon továbbra is a latin
Pállya István piarista drámaíró foglalta össze Ravaszy és volt a kötelező. 1753 után már tömegesek a magyar nyelvű
Szerenesés című vígjátékához írt jegyzeteiben a színház előadások, a didaktikus célok is héttérbe szorulnak, és az
célját, és nála jelentkezik először a tudatosan magyar nyel- anyanyelv szerepe és kulturális funkciója felértékelődik.
ven való megszólalás igénye. (Érdekességként jegyzem meg, hogy a pozsonyi és nagy-
"Akik az emberi társaságban és böcsületes úri barátsá- szombati leánynevelő konviktusokban, melyeket a Notre
gokban forgodnak, azok leginkább tapasztalják, mely Dame-apácák tartottak fenn, francia nyelvű iskolai szín-
hasznos. mely szűkséges, és me/y kellemetes lényen az játszás folyt.)
közönséges jót illető dolgokban nemcsak bölcsen és Még azokban az iskolákban is magyar lett az előadás
okosan szolani, hanem a szólásban is bizonyos módot nyelve, amelyekben korábban sohasem volt ilyen előadás.
tartani, és amit szónak mondunk, azt kezünk, szemünk és Ezt részint az iskolarendszer megreformálása és a latin
másféle tagjainknak tisztességes és módos indulásaival nyelv háttérbe szorítása tette lehetővé.
nyilvánvalóbban és hathatósabban megmagyarázni. " A rendek feloszlatása (II. József rendelete) után törés
Ezt olvasva természetesen Hamlet szavai jutnak eszem- következik az iskolai színjátszásban, és többé már nem is
be. Stílusosan Kazinczy Ferenc fordítása illik ide, de nem állt vissza a rendelet előtti állapot. A rendek újraéledése
tudom megállni, hogy Arany János szavai is ide ne kerül- után az önképzőkörök veszik át a színjátszás, az önmű­
jenek. velés, az önkifejezés irányítását. Nagy és fontos szerepe
"Hamlet. Mondd úgy, kérlek. amint én van az anyanyelvi kultúra terjesztésében a magyar nyelvű
mondottam, minden erőltetés nélkül, azzal sajtó megjelenésének. A pozsonyi Magyar Hírmondó vagy
a hanggal és akcentussal. amellyel közönségesen a Magyar Kurír rendszeresen közölt az előadásokról kri-
beszélünk. Mert ha a szádat úgy szeded teli, mint tikákat, és folytonos buzdításaikkal támogatták a magyar
némely aktor szokta, annyinak tartom. mintha színjátszás és ezzel együtt természetesen a nyelv műve­
verseimet az éjjeliőr kiáltaná. A kezeddel se lésének ügyét. Azok közül, akik diákszínészként részt vet-
hadazz úgy, mintha a levegőeget akarnád tek az iskolai produkciókban, néhányan drámaszerzők
fűrészelni; mozgasd azt lassan, mert lettek, és még később, amikor végre megindul a magyar
indúlataidnak leghevesebb fellobbanásában hivatásos színészélet, és létrejönnek az első vándortársula-
s szélvészében is mindég úgy kell alkalmaztatnod tok, a csapatok vezéregyéniségei a kollégiumokból kike-
mozdúlásaidat, hogy azok az illendőséget meg ne rült, néha kicsapott diákok, akik korábban az iskolai szín-
sértsék, s valóságos érzést mutassanak. " padokon sajátították el a legfontosabb tudnivalókat, ame-
(Kazinczy Ferenc) lyek a korabeli hatásos színjátszáshoz elengedhetetlenül
kellettek.
"Szavaid a beszédet. kérlek, amint én ejtém előtted: És végre elkezdődött a magyar színjátszás hőskora,
lebegve a nyelven; mert ha oly teli szájjal mondod, mint melynek vadhajtásait a következő anekdota jól jellemzi:
sok színész, akár a város dobosa kiáltná ki verseimet. Ne A falusi színkör, azaz a pajta előtt kérdezi az egyik
is fiirészeld nagyon a levegőt, így; hanem jártasd egészen gazda a másikat:
finomul: mert a szenvedély valódi zuhataga, szélvésze, s Mégkezdödött-é mán az előadás?
mondhatnám, forgószele közepett is bizonyos mértékletre Mán biztos, mer a színészek nem a saját hangjukon
kell törekedned és szert tenned. mi annak simaságot beszének!
adjon. " Fehér Ildikó
(Shakespeare: Hamlet, dán királyfi. a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára
Fordította: Arany János)

De nézzűk, hogyan folytatja Pállya: "És ugyan ezen


munkának tovább való folytatására az is ösztönt adott,
hogy az ilyetén iskolabéli magyar játékok által az ifjúság
a magyar nyelvben is gyakoroltassék. "

A Magyar Hírmondó azt írja az egyik pozsonyi sze-


mináriumi előadásról: "A teátromi gyakorlásból az a
különös haszon is háramlott a Nevendék Papságra, hogy
ez által magát a prédikálláshoz megkívántató tulajdonsá-
gokban is tokélletesitette. A játszó személlyek között
ol/yan ifjJú Papok is vóltak, kik tsak ide lett jövetelektől
fogva tanúlták meg. különös szorgalmatosság által anyai
nyelvünket ... "
160 l-ben Vágsellyén már tartottak magyar nyelvű
előadást a templomban. Az első magyar nyelvű dráma-

versmondó 5
Búcsú Jancsó Adrienne-től
Álmomban mondá volt. Áldozatkész munkájának köszönhetően erre az öt
évre otthonra talált a fővárosban az előadó-művészet.
Jancsó Adrienne művésznő vallomása 1991-ben a szomorú versek után hetvenedik születés-
"Ha por vagyok, hát por: de robbanó! napjára humorral átszőtt új műsorral készült. Jóka és a
Nem tűnök el a földről, mint a hó. laczikonyha címmel Arany János pórregéiből adott aján-
Elvisznek autóval, elvisznek vonattal, dékot magának és közönségének, igazi előadó-művészi
el engem aranynak, el engem ezüstnek, csemegét és remeklést.
égbeható lángnak, földönfutó fűstnek, l 994-ben, 73 évesen dél-amerikai felkérésre nyolc
visznek a férfiaknak és a nőknek, műsort állított össze és kérte, hogy válasszanak ezekből.
termékenyítsem, gazdagítsam őket. " Mind a nyolcat kérték a kint élő magyarok. A Sao Pauló-
Jékely Zoltán, 1941 ban, Buenos Airesben, illetve Rióban élő magyarok meg-
rendülten hallgatták.
llyés Kinga halála után újabb veszteség érte az

I
Élete utolsó éveiben visszavonultan élt az Ódry
egyetemes magyar előadó-művészetet: életének Színészotthonban. A centenáriumi lllyés szavalóverseny
nyolcvanötödik évében, 2006. január 23-án elhunyt zsűrijében jó volt őt látni. A színpadtól az Evangélium
Jancsó Adrienne Kossuth-díjas előadóművész. Színházban búcsúzott. Madách: Mózes című művében
Erdélyben, Marosújváron született, 1921-ben. Már gim- Mózes anyját játszotta nagy sikerrel.
nazistakorában előadó-művészi pályára készült. A harmin-
cas évek végén a Kemény Zsigmond Társaság - még egé- Több tucatnyi előadóestjéből a legismertebbek: Nép-
szen fiatalon - tagjai közé választotta, s ezután rendszere- balladaest (1955), Testvérkezet, testvérkezet! (1958),
sen fellépett a társaság összejövetelein, Móricz Zsigmond Három hosszú út (Füst Milán, Kassák Lajos, Áprily Lajos
és a legnevesebb erdélyi írókjelenlétében. Első önálló est- verseiből, 1968), Földédesanyám (1970), Légy már legen-
jét 1942-ben tartotta. Színészi pályája Kolozsvárott indult, da! (Kuncz Aladár és Dsida Jenő műveiből, 1977),
majd Budapesten folytatódott, de hamarosan visszaka- Botozgató - variációk az öregségre (1982), Weöres
nyarodott eredeti céljához, a szigorúbb törvényű, nagyobb Sándor költészete (1986), Kincses Kolozsvár (1988),
áldozatokkal járó pódiumművészethez. Elmenőben (Jékely Zoltán és Rákos Sándor versei, 1993).

1955-ben Török Erzsi népdalénekessel népballadaestet


adtak elő a Kossuth Klubban. A siker akkora volt, hogy Munkásságát az alábbi kitüntetésekkel ismerték el: Kiváló
alig győzte a felkéréseket teljesíteni. 1956-ban nyitotta népművelő (1962), Jászai Mari-díj (1965), Érdemes
meg kapuját A vers és dal színháza (később Irodalmi Művész (1971), Kossuth-díj (1995), Magyar Örökség díj
Színpad), 1957-ben indult az Egyetemi Színpad, mindket- (1996). ,
tőt az ő balladaestje nyitotta meg. Vele készült az első Gazdag életútját könyv alakban örökítette meg. Ujra és
verslemez, 1958-ban. Versműsoraival rengeteget utazott újra címmel a művésznő 75. születésnapjára jelent meg.
az országban. Önmaga választotta, nagyszerű missziót Nyolcvanadik születésnapja alkalmából jelent meg az
teljesített. Évente 200-250 előadást tartott, műsoraival Egyszemélyes színpad első kötete, mely két műsorát tartal-
népművelő, ismeretterjesztő feladatokat látott el, több száz mazza. Akik hallották őt, bizonyára a nyomtatott sorok
verset mutatott be városon és falun, az országnak olvasásakor is maguk elé tudják idézni alakját, előadói
úgyszólván minden zugában. Ritkán járt autón. Vonaton, egyéniségét, és megérzik, újra érzik azt a tiszta emberi
buszon, teherautón, szekéren közelítette meg az előadás hitet, ami művészetéből sugárzott.
helyét. Ez még a televízió előtti világ volt. Nagyon várták Emlékét megőrizzük. Torma Mária
őt mindenütt, művelődési házakban, könyvtárakban,
tanyaközpontokban, munkásszállásokon. Csodát reméltek Részletek a magyar sajtóból
tőle, és ő bőven mért a költészet csodáiból. Egészen ere- ...Szerette az életet, a könyveket, a természetet, a vizeket,
deti előadói stílust alakított ki, amelyet a nagy drámai erő, a köveket, a kavicsokat. Örűlt az unokáknak, tanította
a mondanivaló veretes-tökéletes kimunkálása, a versekben őket. Az élete teljes volt, a maradandóság érzésével nyug-
rejlő zeneiség tudatos kibontása jellemzett. Önmag~val tázott minden pillanatot, amikor átadhatta a benne
igényes és szigorú volt. ,,A megállás visszafejlődés! Ugy munkáló életerőt. Hivatása nemes szolgálat volt.
kell gyakorolni, mint egy muzsikusnak a hangszerén, vagy "Nem a költő személyét állítom dobogóra, hanem a
amint egy sportoló állandó tréningben tartja az izmait" művét. Az én egyéniségemen átszűrve adom át a közön-
- vallotta. A nyarakat műsorai felfrissítésére fordította. ségnek és kapom tőle vissza a szemek ragyogását, meg a
Napi öt-hat órát dolgozott ilyenkor magnóval. A megtanult visszafojtott lélegzetnyi csendet" - így fogalmazott.
1500 versből nyolcszázat mindig repertoárján tartott. Számára a legbecsesebb ajándék a pillanat varázsa volt,
1985-90 között a Vers és dal a Várban címmel verses pódiumon igazi királynői jelenség...
műsorok és dalestek sorozatának szerkesztője, szervezője - Magyar Rádió -

6 versmondó
Meghalt a királynő Jékely Zoltán
Nincs utódja. A magyar pódiumokon ma nincs hozzá Elalvás előtt, I
hasonló. Fenséges személye, nagyszerű adottságai, kitel- Most indulok a kék sziget felé,
jesedett művészete, hatalmas szakmai tudása, tiszteletet ó, bár csókolhatnál még búcsuzásul!
parancsoló magatartása egy nagy előadó-művészi korszak
Finom fények közt úszom, mint a Hold,
meghatározó személyiségévé emelte. Halálával a magyar mikor éjfél körül a föld alá hull.
vers- és prózamondó előadó-művészet talán soha meg nem
ismétlődő, páratlanul dús és gazdag időszaka is lezárult.
A Hivatásos Előadóművészek Kőre elnökét búcsúztatja
benne. Szabadkozott. Nyolcvanöt éves, tizenöt éve nem lép föl.
Azután mégis ráálIt.
Meghalt a művész Csoda történt. Három verset mondott el. Könyv még
biztonsági kabalaként sem volt a kezében, a szavakat a
A magyar költők versei soha ilyen hatalmas orgonaregisz-
fantasztikus fejében lévő irdatlan könyvtárból vette elő.
terű hangon, értelmi és érzelmi skálán nem szólaltak meg.
A harmadik vers - Füstös, láncos, táncos, nyalka... - a
Hangja önmagában is gyönyörűség volt. Mélység és mag-
Medvetánc volt. Olyan hátborzongatóan és mégis játé-
asság, hatalmas erő és finom halkság, méltóságteljes höm-
kosan adta elő a tánc lomha ritmusát, a lemélyített dör-
pölygés és futkározó gyorsaság hihetetlen váltásaira volt
mögésében rejlő keserűséget, hogy legalább tíz percen át
képes. Ám ezek a hangzásbeli váltások mind-mind a költői
zúgott és zúgott a taps. Akik ott tomboltak a váratlan
mondanivaló pazar kibontakozását segítették értve és
ajándék hatására, mind érezték, hogy valami megismétel-
értetve, átérzéssel, stílusismerettel, pontos technikai tudás-
hetetlennek lettek a tanúi, talán utoljára.
sal gyönyörködtetve.
A mai, papírba meredő, bakizó, belesülő, a versfor-
MASZK, Tatay Éva
mában tébláboló versmondók után megszólalt valaki,
akinek nem kellett azonosulnia a verssel, mert azonos volt
vele. "Számára csak egyetlen dolog létezik: a vers értelme.
Ez az értelem a vers ritmusán és melódiáján keresztül jut
érvényre, mind a ritmus, mind a melódia élő-eleven húsa
és vére a versnek... Jancsó Adrienne a népművészet
világából meríti művészi erejét, abból a világból, amely-
ben még együtt él vers és dallam, és ez az egység a kife-
jezés szolgálatában áll" - írta 1963-ban Pernye András.
...Vajon eszébe jut-e valakinek a Magyar Televízióban
vagy a közrádióban - ha már szinte szótlanul mentek el
halála mellett -, hogy átkutassa saját archívumát meg a
hagyatékot, s egy méltó műsorral idézze föl és örökitse
meg unikális képességeit és varázslatos lényét?
Élet és Irodalom. 2006. II. 3.,
Fenesík Flóra

Jékely Zoltán
Tavasz van, gyerekek
Tavasz van, gyerekek! A hegyi szélben
érzitek-é ezeréves szagát?
- Őrült leány, virággal az ölében,
vén koldusoknak is vad csókot ád.

Légy boldog, régi holt. dédunokád


egy könnyes csókból most fogamzik éppen!
Légy boldog, csontmagány. szép hóvirág
nyílik ki koponyád szeműregében.
Brurnrna, brurnrna, brurnrnadza
S, boldogfiúk, hófoltos erdőszélekre
Jancsó Adrienne, 1921-2006
rohanjatok ki, mint az ördögök,
Tavaly tavasszal történt, a Könyvfesztivál egyik, József pirult oreátok nyomjátok a szélbe!
Attilával összefüggő könyvpremierjén. Váratlanul fölkér-
ték a vendégként - a Hazám-díj korábbi kitüntetettjeként - Mind édesebbek e tavasz-körök,
meghívott Jancsó Andrienne-t, mondana valamit József melyek reánkgyűrűznekévrol-évre,
Attilától. az ős nyárbál, mely valahol örök!

versmondó 7
Domokos Mátyás
Egy könyv Illyés Gyulától s egy másik róla magáról'
két könyv, melyeket néhány szóval jellemeznem jesen nyugat-európai, éppenséggel nemzetfölöttien huma-

A kell, a 20. század, a történelmi idő függvényében


összetartozik és egymást feltételezi. Az egyik,
amelynek Az író hűsége a címe, és a Kortárs Kiadó Magyar
nista-szocialista szemmel tudtam nézni már ott, Francia-
országban a franciaországi problémákat éppúgy, mint az
európai problémákat. Ideértve a magyar problémákat is."
néző sorozatában kapott helyet, Illyés Gyula magyarság- Mert a szülőföld, a puszta hajszálgyökereivel a költői
képének a foglalata; a másik könyv, amely a Nap Kiadó mélytudatban elért aztán Párizsig is, amikor egy ihletett
In memoriam sorozatának immár tizenkilencedik kötete- pillanatban, Szent Lajos szigetének egyik padján üldögélő
ként látott napvilágot, és a költő egyik jelkép erejű verse fiatal költőnek, aki tulajdonképpen francia költő szeretett
- Nem menekülhetsz - a címe, majd másfélszáz írás: esszé, volna lenni, hiszen franciául írt akkoriban verseket és
kritika, vallomás, levél és visszaemlékezés tükrében vil- cikkeket, a húszas évek közepén, Illyésből is belső meg-
lantja fel, milyennek látta a magyar szellemi élet Illyés rendülést kiváltva, diktálni kezdte a térdére fektetett füzet-
Gyula életútját és életművét, s azt a magyarságképet, lapra, a Szomorú béres sorait, aminek köszönhetően, haza-
amely a költő munkásságának a vízjele. Úgy is mondhat- térése után a magyar irodalmi világ is fölfedezte az ő rend-
nám, hogy irodalmunkban a művekkel párhuzamosan kívüli tehetségét. Nem menekülhetett tehát ő sem a
folyamatosan íródó virtuális írói irodalomtörténet egyik közösségéhez való tartozás és felelősség predesztinációja
hatalmas fejezete ez a könyv; Babits Mihálytól, Móricztól, elől, hanem elfogadta ezt a mélyről érkező megbízást;
Fülep Lajostól, Máraitól, Kodolányitól, Németh Lászlótól elfogadta és szolgálta évtizedeken át sokszor egyedüliként
és Sárközy György től kezdve Szabó Lőrincen, Vas is hangot adva "a néma kinnak", Ady szavával "a hamu-
Istvánon, Radnótin, Bálint Györgyön, Hunyady Sándoron pipőke magyar kinnak", és az általános emberi kínnak,
vagy Lukács Györgyön és Nagy Lajoson át Borisz amely a 20. századot sújtotta: a zsarnokságnak odadobott
Pasztemakig, Halász Gáborig, Örkény Istvánig, Sarkadi emberi szorongásnak. S ahogy ő maga mondta: "változat-
Imréig, Jékely Zoltánig és Weöres Sándorig, Fodor lanul a legmagasabb rendű gondolatokat próbáltam érvé-
Andrásig ível e gyűjtemény szerzőinek a sora, hogy csak nyesíteni" a két háború közti Magyarországon csakúgy,
néhány nevet említsek jelzésszerűen a teljes névsorból, mint a létezett szocializmus világában, amelynek folyton
azokét, akik már nincsenek közöttünk, s e névsor hallatán változó felszíne mögött az idegen megszállókra támasz-
szinte beleszédül a mai olvasó, hogy kik is értelmezték, kodó és annak sugallatait vakon teljesítő diktatúra jelen-
emberi fogyasztásra alkalmas írói nyelven, egyetértőleg tette a változatlanságot.
vagy vitatkozva az illyési művet, amelynek a magyarság Illyés Gyula roskasztóan gazdag, minden műfajban
múltjáról, helyéről, történelmi megpróbáltatásairól és termő életművében, ahogy ezt a Nem menekülhetsz kötet
megmaradásának, megújulásának a történelmi lehetősé­ vallomástevői is tanúsítják, egy magyar "világszem" nyí-
geiről vallott és vállalt és rendkívüli művészettel kifejezett lott a Létre és az emberi történelemre. Magától értetődően
meggyőződés volt változó körűlmények között változatlan merül föl tehát a kérdés: miben látta Illyés Gyula Párizs-
hűségű belső iránytűje. ban pallérozódott elméje, a világ világosságával a magyar-
A két könyvet ez a meggyőződés kapcsolja össze; az író ság problémáját? Történelmi sorskérdéseink verseiben és
hűsége a "Magyarország népe, történelem mostohája" prózájában és drámáiban állandóan jelen lévő izgalma és
életéhez és sorsához, ahogyan a Babits Mihály által is tel- helyzetünk folyamatos elemzése arról győzte meg Illyés
jes elragadtatással méltatott Három öreg befejező soraiban Gyulát, ezt a "legmesszebb látó, számadó magyart", hogy
vallotta: ,,Azért kellett talán / dalolni száz holt parasztnak magyar az, aki vállalja, de a mélyebb kérdés nem ez.
/ és tűnődni szántás közben, / hogy én majd szóra fakad- Tudja-e vajon mindenki, hogy mit vállal akkor, ha ma-
jak." - Mégpedig "a legnehezebb, legveszélyesebb módon gyarnak vallja magát? Nem tudhatja meg, ha megfeled-
- folytatom a verset egy másik idézettel, Az író hűsége kezik a költő figyelmeztetéséről, hogy "magyar az, aki
címadó írásából - hibátlan művekkel[ ] eszközeinket bátran szembenéz a nép bajaival: a nemzet fejlődésének
nem a taktika adja, hanem a szellem[ ] Csak híveknek akadályaival". Mindig s minden körülmények között, te-
kell lennünk." gyük hozzá, az ő szellemében. Továbbá, létünk folytonos
Illyés Gyula személyes sorsa, irodalomtörténeti köz- történelmi veszélyeztetettsége miatt tudnunk kell azt is,
helyez ma már, úgy alakult, ahogy a magyar "tenger- hogy "lélekben magyarrá itt lettünk, a Kárpát-medencé-
fenék": a dunántúli puszták világából, amely gyerekkorát ben, szellemi gyarapodásunk által", hiszen ezt a Keletről
körűlvette, fiatalon "a fény városába", Párizsba került, és jött, "ázsiai ősanyától" származó népet "európai nevelő­
a klasszikus avantgarde azóta világhíressé vált képvise- anyja tette magyarrá". Ady "eltévedt Iovasa" itt talált
lőivel szoros közelségben töltötte ifjúsága éveit. "Elmém, menedékre üldözői elől, és Szent István bölcs döntése
gondolkodás om, de még nyelvhasználatom is a Sorbonne következtében több mint ezer éve a magyarság helyze-
környéki Párizsban alakult ki - mondotta egy rádiónyilat- tének objektív történelmi realitása az Európához való tar-
kozatában, visszaemlékezve ezekre az időkre. - Azaz tel- tozás, aminek ma sincs alternatívája, ha megmaradni, élni,

• Elhangzott: az Illyés Gyula-centenáriumi év nyitó eseményén, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 2002. március 21-én.

8 versmondó
gyarapodni akar, amitől történelmi sebeinek gyógyulását jóvoltából 1956. október 30-án, a magyar rádió mikrofon-
remélheti. Illyés Gyula évtizedekkel ezelőtt megérezte és ja előtt: "Magyarország minden lakosa, s ami több, egész
versben ki is mondta, a hidegháború legsötétebb éveiben, jövendőnk kultúrélete adósa neki[ ... ] szerepe túlnő az
hogy az "Eszme-hatalomnak" hitt közös Európa lesz a mi irodalom határain, és politikai, nemzeti jelentőséget
korunkban "a legfőbb, táplálóbb szervezet", s odatartozá- nyert[... ] Azt hiszem, mindenki, aki ezt a nyelvet beszéli,
sunk politikai realizálása lesz a harmadik évezred leg- jogosan vágyódhatnék - s jól járna vele! - egy olyan ma-
nagyobb nemzeti sorskérdése a magyarságnak. gyar humanitásban élni, amelynek valahogyan lllyés az
Ezért érzem változatlanul érvényes igazságnak, amit elnöke." - Azt remélem, hogy a Kortárs és a Nap Kiadó
egy másik költőóriás, Szabó Lőrinc mondott Illyés ezekkel a könyvekkel is törlesztett valamit a feledékeny-
Gyuláról, a legnagyobb rendező, a sorsszerű véletlen ségre hajlamos magyar világ örökös adósságából.

Csokonai-díj as a Győri Előadóművész Stúdió


Dr. Bozóki András. a nemzeti kulturális örökség minisztere Gabi előadóművész, valamint Dinnyés József és Kátai
a Magyar Kultúra Napja alkalmából, 2006. január 21-én Zoltán is közös műsorral.
az impozáns Iparművészeti Múzeumban, Csokonai Vitéz Amikor már a politikai helyzet megengedte, elkezdtünk
Mihály közösségi díjjal tűntette ki az ebben az évben meg- Szlovákiába járni. A somorjai születésű Z. Szabó László
alakulásának 30. évfordulóját ünneplő Győri Előadó­ szívügyének tekintette ezt. Dunaszerdahelyen az akkori
művész Stúdiót. Első alkalommal kapta meg a legrango- Lőrincz Gyula Galéria aulája remek hely volt, nagyszerű
sabb amatőr művészeti kitüntetést a Magyar Versmondók akusztikával, hálás közönséggel, lelkes szervezőkkel.
Egyesületének nagy közösségéhez tartozó művészeti cso- Közel öt éven át havonta egy műsorra I mutatkoztunk itt
port, amely évtizedek óta meghatározó szerepet játszik a be, s persze ezeket gyakorta a Csallóköz falvaiba is elvit-
régió versmondoeseményeinek a szervezésében, a határon tük. A tanár úr vezetésével - az 1992-ben bekövetkezett
túli kapcsolatok ápolásában, a pedagógusok fe/készíté- halála előtt utoljára - a pozsonyi Magyar Gimnáziumban
sében. szerepeltünk.
A következő évadban Wenczel Imrét kértük fel a veze-
Ebből az alkalomból beszélgettem a Stúdió tagjaival, tésre, aki egy év után lemondott, őt követően magam vál-
megidézve a múltat, az egykori meghatározó személyi- laltam ezt a nehéz feladatot. Mondja Popper Ferenc, aki
ségeket c, történéseket. azóta is a Stúdió vezetője.

- Mikor alakult a Stúdio, és kik voltak az alapítói? Z. Szabó László munkássága, embersége és szakmai
Popper Ferenc, a Stúdió vezetője: a Győri Előadóművész tudása hogyan befolyásolta a közösség munkáját,
Stúdió indulását 1986-ra datáljuk. Az addig is gyakran életét?
együtt dolgozó, többnyire Radnóti-díjas versmondók, Horváth Ildikó tanárnő: A tanár úrra mindnyájan felnéz-
Z. Szabó László vezetésével, akkor nevet választottak. tünk - mondja. Részint hatalmas tárgyi tudása, másrészt
Megjegyzem, mindnyájan az 1958-ban alakult Győri Ifjú- versmondói kvalitásai miatt is. Ö maga soha nem vállalta
sági Irodalmi Színpad tagjai, akik a rendszeres színjátszást a fellépést, csak összekötőszövegeket mondott, nem is jó
már nem tudták vállalni. Ebben az induló csapatban talál- kifejezés ez, hiszen gyakran csak nosztalgiázott a duna-
juk Enzsölné Mondovics Erikát, Horváth Ildikót, Hegedűs szerdahelyi gimnáziumi évekre emlékezve, de amikor
Pétert, Bodó Veronikát, Orbán Júliát, Popper Ferencet, próbáltuk az általa szerkesztett műsorokat, kiderűlt, hiszen
Ress Anitát és Szilvágyi Anikót is, aki sajnos már nem gyakran mondta el a nekünk szánt verseket. Minden elem-
lehet közöttünk. zésnél többet értek a felolvasásai. Nagy dicséretnek számí-
Fenntartó a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ, tott, ha valakinek azt mondta: ez remek volt, vagy csak
igazgatója akkoriban Darabos Ferenc, mindenben támo- egyszerűe n megköszönte a közreműködést. Az igazi
gatta a munkánkat. Az ott dolgozó Németh András szer- kitüntetés pedig az volt, amikor valakit könyvével aján-
vezte az előadásokat afféle titkári szerepet töltött be, s per- dékozott meg, mert írt is. Gyakran és sokat. Minden évben
sze az együttes megalakulásában is tevékenyen részt vett, kiadott a Kazinczy Gimnáziumban egy könyvet, mely a
ezáltal elévülhetetlen érdemeket szerzett. Kazinczy-versenyekre készült. Több verses antológiát
Beindítottuk, jobb híján a büfé előtti térben, a Pódium szerkesztett - Csak csend ne legyen; Elmúlástól tetten-
Kávéházat, mely havi, kéthavi redszerességgel irodalmi érten; Az örvénylő szemű vándor -, s miután elvégezte a
műsorokat mutatott be. Többnyire a kortárs irodalom jele- Színművészeti Főiskola dramaturgiai szakát, a Kisfaludy
seivel találkozhatott itt az érdeklődő. Vendég volt többek Színház dramaturgjaként tevékenykedett.
között Fodor András, Czigány György, Nagy Gáspár, vala- Az utolsó közös fellépésünk alkalmából, mintha tudta
mint a közvetlen közelünkben élő alkotók, így Kerék volna, hogy az az utolsó, mindnyájunkat megajándéko-
Imre, Villányi László ma már József Attila-díj asok mind- zott egy-egy művével. Szívműtétre készült, többé nem
ketten. Aztán a Műhely folyóirat alkotói: Borbély János, láttuk, de embersége, tanításai mély nyomokat hagytak
Pátkai Tivadar, Pusztai Zoltán. Később fiatal soproni köl- bennünk. Azt hiszem, az ő megkezdett útján megyünk
tők, Bősze Balázs vezetésével. Fellépett estjével P. Nagy tovább azóta is.

versmondó 9
- Milyen személyiség volt? minden bizonnyal velem együtt vallják: a versmondás
Enzsölné Mondovics Erika: Nagyon érdekes személyiség rengeteget segített a színjátszásnak. Mindenekelőtt azért,
volt. Zárkózott, nehezen megnyíló, de ha jókedve volt, mert önállóságra szoktatott, s fegyelemre. A versmondó
énekelt is velünk. Sajnos gyomorbántalmai miatt ez nem egyedül áll, szemben a nézővel, egyénisége erejével hat
gyakran fordult elő. Most, hogy próbálok visszaemlékezni az adott szöveg segítségével. Mondhatni: a versmondás
rá, döbbenek meg, milyen fiatalon ment el. Mindössze hat- remek önfegyelmező eszköz, nagyszerű koncentrációs
vanöt éves volt. gyakorlat, mely segít a szuggesztivitás kialakításában,
fejlesztésében, s ez jól jön a színjátszónak is. Fordítva is
- Kik voltak még a meghatározó személyiségek? igaz, mert a színjátszógyakorlat egyfajta lazaságot ad,
Németh András: A már korábban említett alapító tagok ezáltal oldja a versmondó görcsösségét is.
mindenképpen, s ide kell sorolnom Fábián Györgyöt is,
aki később csatlakozott hozzánk. - Kik a Stúdió jelenlegi tagjai és kik voltak az elődök?
Németh András: A Stúdió munkájában ma szinte minden
- Popper Ferenc, a Stúdió jelenlegi vezetője, maga is korosztály képviselteti magát. Az általános iskolai kortól a
kiváló versmondó. Hogyan kezdődött? Kinek voltál a nyugdíjasig bezárólag. Persze többségben vannak a fiata-
tanítványa? lok. Középiskolások, főiskolások, egyetemisták. Ők azok,
Úgy kezdődött, hogy táncoltam egy népi együttesben. akiknek a segítségével tudjuk a rendhagyó irodalom-
Miután a csoport megszűnt, mert többen, így a vezetőnk is óráinkat tartani határon innen és túl.
nyugatra távoztak. 1956-ot írtunk akkor. Fenntartónk, a
- Mi a civil foglalkozásuk?
KPVDSZ Kultúrotthon, színjátszó csoportot szervezett.
A felnőtt generáció foglalkozás szerint pedagógus, tele-
Az akkoriban Győrbe került színművész, Perédi László
víziós és rádiós szerkesztő, újságíró, közalkalmazott, igaz-
lett a rendezőnk. Máig szívesen emlékezem azokra az
gató, szakértő, bolti eladó, nyugdíjas.
évekre. Több régi, mondhatni öreg színjátszót ismerhet-
tem meg. Nagyszerü színészeket. Sajnos a katonaság - Melyek a csoport legjelentősebb eredményei?
közbeszólt, így aztán néhány év kimaradt. Hm! Érdekes kérdés. Ilyenekről nem tudok beszámolni.
Ezekben az években alakult meg a Győri Ifjúsági Többek között azért nem, mert nem indultunk fesztivá-
Irodalmi Színpad Perédi László és az akkor még Tatán lokon, nem minősíttettük magunkat. Csak tettük a dol-
tanító Z. Szabó László vezetésével. Magam a leszerelés gunkat. Többen rendkívül elfoglaltak voltak vezető be-
után kezdetben csak a családdal foglalkoztam, majd a osztásokban vagy egyéb okból.
Hazafias Népfront által támogatott színjátszó együttesben
kezdtem el dolgozni id. Oláh Imre vezetése mellett. Több - És mik voltak a jelentősebb bemutatói a Stúdiónak?
nagyszerü előadásnak lehettem akkoriban részese. Imre A régebbiek közül néhány:
bácsi, aki mellesleg órásmester, remek versmondó is volt, Balladák számysuhogása.
így aztán tőle sokat tanulhattam. - A költő felel - portré lllyés Gyuláról.
Az együttes megszűnése után kerültem több társammal Gyönyörűm te segíts engem - Nagy László költői
együtt az Irodalmi Színpad csapatába. Az akkor divatos világa.
oratorikus műsorok mellett színjátszottunk is. Rendező Egész világ zenéd - Bartók Béláról.
Perédi László - színész-rendező -, dramaturg Z. Szabó Ady emlékezete - születésének 115. évfordulójára.
László voltak. A tanár úr ötlete volt az Irodalmi Folyóirat Emlékezzünk régiekről- barangolás a régi magyar iro-
című sorozat, mely egy éven át havonta jelentkezett, s dalomban.
pontosan olyan felépítése volt, mint egy lapnak. A vers- Adventi koszorú - karácsonyt váró versek.
rovatban versek, a prózában novellák, színművek voltak, Áldalak búval, vigalomrnal- szerelmi vallomás versben.
melyeket bemutattunk. Természetesen voltak interjúk is
valóságos írókkal, költőkkel. Bemutattuk többek között az A közelmúltból:
akkor fiatalnak számító Csoóri Sándort, vagy az éppen Hölgyek, urak - szatirikus irodalmi műsor.
induló Baranyi Ferenc és Simon Lajos költőket. Játszottuk Látjátok feleim ... - Márai-emlékműsor,
például - Magyarországon először - Dürrenmatt: Fiziku- - Jövendölés - emlékezés Petőfi Sándorra.
sok és Sartre: Altona foglyai című műveket. Persze, hatal- Legmerészebb álmaink is megvalósíthatók - Örkény-
mas érdeklődés mellett. egypercesek.
Végül, hogya kérdésre válaszoljak, mesteremnek Oláh Ritmus a könyvről - az I. Győri Könyvszalon alkal-
Imrét, Perédi Lászlót és mindenekelőtt Z. Szabó Lászlót mával.
tartom. Vele dolgoztam a leghosszabb ideig, s rengeteget Menni kellene - Dsida Jenő költészete.
tanultam tőle. Csak bejjebb, bejjebb Jancsikám - parasztdekameron.
Világokat igazgatok - József Attila-műsor zenével.
- Színjátszás-versmondás egy tőről fakad! Hogyan lát- Őrizem a szemed - Idősek Napjára.
játok ezt? Segítette a színjátszógyakorlat a versmondást
és fordítva? Milyen a kapcsolatotok az élő irodalommal, fontos
Megjegyzem, nem minden versmondó színjátszó is egy- szerepet vállaltok az Irodalmi Héten!
ben. Főleg napjainkban, amikor a színjátszás háttérbe Popper Ferenc: Volt idő, amikor pezsgőbb volt az irodal-
szorult. Ám azok a szerencsések, akik művelhették, mi élet. Ezekre az évekre nosztalgiával emlékezünk.

10 versmondó
Gyakori vendégek voltak Győrben a magyar költészet Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny elődöntőire:
jelesei. Nagy László, Kormos István, Orbán Ottó, Bella járási, körzeti és kerületi döntők. Sőt, rendszerint a
István, Parancs János, Ágh István, Garai Gábor, Fodor révkomáromi kerületi döntőre is. Több alkalommal ren-
András, Nagy Gáspár nevét említhetem. Ma már csak a deztünk továbbképzést versmondóknak és pedagógusok-
Megyei Irodalmi Hét eseményei kapcsán vagy a Radnóti nak. A nyári versmondótáborainkat rendszeresen látogat-
Biennále alkalmával találkozunk a kortárs alkotókkal. ják az ottani gyerekek. Az elmúlt évben például tizennyol-
Többnyire rendhagyó irodalomóráik keretében közre- can jöttek. Rendszeresek a rendhagyó irodalmi óráink is
működőként veszünk részt. ezeken a területeken.

- És Kormos István?
Utolsó éveiben gyakran járt Győrben. Egyengette az útju-
kat az akkor induló, csoportosan jelentkező fiatal költők­
nek, akik a Kassák Kollégium nevű csoportosulás tagjai
voltak. Előfordult, hogy éppen egy ifjúsági klubban tartott
műsorunkra toppant be, vagy a Győri Theátrum nevű szín-
játszó együttes (az Ifjúsági Irodalmi Színpad utóda - a
szerk.) évzáró, úgynevezett előszilveszterén énekelte
velünk a népdalokat. Mert nagyon szeretett énekelni, és
gyönyörü hangja volt.

Kormos István
Sírdogálás
Gyászol három hangyaboly,
Cincognak a tücskök
Ködnek nézik az eget
És ködnek a fiistöt.
Szaladnak a fiivekhez.
lVincsenekfiivecskék
Leharaptákfejüket
S fölfalták a kecskék

Szaladnak a fákhoz is.


Eltűntek a fák is.
Bebújnának egy zsákba.
Kiszakadt a zsák is.
Megadják hát magukat,
Egy göröngyre ülnek
Sírnak, rínak,
S kis öklükkel
Könnyeket törüln ek.

- A Műhely köre mit jelent számotokra?


Kapcsolatunk még a Műhely előtti időkre nyúlik vissza.
Az akkor induló fiatal, elsőkötetes költők, Villányi László,
Borbély János, Pátkai Tivadar, az Ifjúsági Házban kaptak
munkalehetőséget mint szervezők. Természetes, hogy ek-
kor sorozatban voltak költői estek. Villányi László lett egy
idő után a Műhely főszerkesztője, s természetes, hogy tár-
sai a mai napig a lap belső köréhez tartoznak. A mi kap-
csolatunk is a régi, szívesen működünk közre bemutat-
kozásaikon. Népszerüsítjük a lapot, ahol csak alkalom
adódik erre.

- Milyen a kapcsolatotok a Felvidékkel? - Az ún. rendhagyó irodalmi órákkal milyen feladatokat


Németh András: Közvetlen és szoros a kapcsolatunk a vállaltok?
szomszédságban működő eSEMADOK-szervezetekkel, Az irodalomórákon, tudjuk, kevés idő jut egy-egy alkotó
így a dunaszerdahelyi és a galántai területi választmá- kimerítő bemutatására, magyarán, kevés művel ismertetik
nyokkal. Minden évben zsűrit biztosítunk az Országos meg a tanulókat. Másrészt a hangzó vers többet ad, mint

versmondó II
az olvasott, s merjük hinni, olykor kedvet is csinálunk - Mi a hitvallása a Stúdiónak?
ahhoz, hogy kézbe vegyék a költők könyveit is, és nem Popper Ferenc: Ha meg kellene fogalmazni, talán az,
csak a tankönyvben találhatókkal ismerkednek meg. hogy vigyük tovább a lángot, amit Z. Szabó László tanár
úr nyomott a kezünkbe, s szerettessük meg az irodalmat,
- Mi a tapasztalatotok, a fiatalok nyitottak a versre, a a verseket, a versmondást minél több fiatallal. Segítsünk,
lírára? hogy a pislákoló tehetségből nagy hatású előadó fejlőd­
Popper Ferenc: Igen. Legalábbis nem rosszabb a helyzet, jön, hogy legyenek, akik utánunk is továbbviszik a
mint volt régebben. Hiszen úgy látjuk, tömegesen jelent- lángot. Kiss László
keznek a különböző versenyekre, s nemcsak a pedagógu-
sok unszolására. Főleg az általános és középiskolás kor-
osztály.Aztán, úgy tűnik, színesedik a paletta is. Korábban Csokonai Vitéz Mihály
szinte kivétel nélkül a tananyagból választottak. Ma már A poétákban lakó istenség
más könyvekből is válogatnak. A versenyek alkalmával
magunk is javaslunk költőket, akik kevésbé ismertek, Verselők!felőletek
illetve a tananyagban nem találhatóak meg, de jó verseik Hírdetik, hogy bennetek
vannak, s ma élők. Felkapott költők mindig vannak. S úgy Lakna istenség,
tűnik, ma is akad ilyen. Gondoljunk csak Varró Dánielre. Akinek lehellete
Jól mondható versei minden versenyen megjelennek. Bennetek lángot vete
S lelketekbe ég.
- Mi volt a szerepe a Magyar Versmondók Egyesületének, Verselők! én rólatok
és mikor alakult meg a Gyűr-Moson-Sopron megyei Íly erőt nem mondhatok,
szervezet, mi a kapcsolata a Stúdiónak és a megyei Bennetek van az.
egyesületnek? Ámde kezd egy isteni
Németh András: A Magyar Versmondók Egyesülete Lelket lelkem érzen i,
akkori elnöke, Kiss László inspirálására alakultunk meg, Már az szentigaz.
1997-ben, s azóta folyamatosan működünk, ma már több Verselők! ez gyújtja meg
mint 250 taggal. Az alapító tagok egy-két kivételtől elte- Lángomat, s csak úgy leszek
kintve a Stúdió tagjai. Ők azok, legalábbis egy részük, Én is verselő.
akik képezik a versmondókat a heti rendszerességgel mű­ Kérditek talán nevét,
ködő versmondóstúdióban, akik vezetik a csoportokat a Aki lelkemnek hevét
nyári táborokban. Szerzi? Lilla ő.

Radnóti Miklós Regionális és Nemzetközi


Vers- és Prózamondó Verseny
Győr, 2005. november 11-12.
A kétévente - páratlan években - megrendezésre kerülő A versenyre 74 nevezés érkezett. A zsűri előtt 66 ver-
Radnóti Miklós Regionális és Nemzetközi Vers- és Próza- senyző mutatkozott be, mérette meg magát.
mondó Versenyt a Magyar Versmondók Egyesülete Győr­
Moson-Sopron Megyei Szervezete, a Radnóti Emlék- A zsűri tagjai:
bizottság és Irodalmi Társaság, valamint a Bartók Béla Elnök: Kiss László, Radnóti-díjas rendező,
Megyei Művelődési Kht. közösen hirdette és rendezte az MVE alelnöke, a NKÖM vezető szakfőtanácsosa.
meg, a Megyei Irodalmi Hét zárásaként. Tagjai: Francsicsné dr. Hegyi Mariann főiskolai docens,
Kazinczy-díjas tanár és Popper Ferenc,
A versenyre a nyugat-dunántúli régión - Vas, Zala, Győr­ az MVE Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet elnöke.
Moson-Sopron megyék - kívül Somogy, Fejér, Veszprém
és Komárom-Esztergom megyékből is jelentkeztek vers- A kétnapos rendezvény során minden résztvevő két művet
mondók. Sőt az Alfóldről - Szolnok, Kecskemét - is volt adott elő. Kötelező volt egy Radnóti Miklós-vers vagy
érdeklődés. Természetesen az ő jelentkezésüket is elfo- próza vagy műfordítás előadása. A szabadon választott mű
gadtuk. a teljes magyar irodalomból választott alkotás lehetett.
A zsűri a találkozót rendkivül magas színvonalúnak és jól
A határon túli területekről szép számmal jelentkeztek. szervezettnek ítélte, ezért a jövő évben megrendezésre ke-
Elsősorban a megyénkkel szomszédos felvidéki terüle- rülő "versenyek versenyére", a Radnóti Miklós Országos
tekről (Dunaszerdahely, Nagymegyer, Galánta és Rév- Amatőr Felnőtt Vers- és Prózamondó-találkozóra a díja-
komárom környékéről). Érkezett versenyző Erdélyből is. zottakat meghívta.

12 versmondó
Radnóti Miklás
Három hunyorítás
J
Odakinn már setteng a reggel.
és a parton túli hegyekkel
aranyszárnyu szellők játszanak.

Így fekszem, ringó félhomály van,


a körtében alszik az áram.
de fölébred és felkél a nap;

végigkutatja fekhelyem és
az ablak most csupa rezzenés.
zengő négyszög. tüzes csobogó,
futó fényben lengő lobogó.

2
Figyelj csak. hármat jobbra lépeget
az asztalon. hármat meg balra lép
a lassan ébredő virágcserép.

s a megriadt pohár gyors fényeket


irkál a falra s fűrge gondokat
űz az álomtól kerge gondolat.

3
Tegnapi ujság fekszik a földön,
alvó címeit most ujraköltöm
s tiszta szobámon átalúszik a
förtelmes Politika.

Már figyelem a távol híreket,


már egy-egy szó ritmusra lépeget,
hogy tagjaim az álmot levessék,

s ujjamig szalad az idegesség.

Díjazottak
Készpénzdíjak:
I. díj: MVE 20 ezer Ft-os készpénzdíja
Németh Edina. Fertőd (Győr),
II. díj: Radnóti Társaság 15 ezer Ft-os készpénzdíja
Antal Szabina, Abda,
III. díj: Gy.-M.-S. Megyei Önkormányzat IQ ezer Ft-os díja
Bors Anikó. Fertőd.
Meghívottak még:
Különdíjak (könyvcsomagok, Radnóti Társaság, MVE 1. Rajzák Réka, Dunaszerdahely
országos és megyei szervezete, BBMMK díjai); 2. Szentkirályi Vajk, Kecskemét
3. Kiss Helga, Dunaszerdahely
L Kiss Bálint. Nagymegyer-Izsap (Szlovákia) 4. Giliczéné Komjáthy Andrea, Budapest
2. Lőrincz Tamás. Léva (Szlovákia) 5. Dancza Krisztina, Szolnok
3. Lázár Virág. Győr 6. Papp-Ionescu Dóra, Dunakeszi
4. Krulik Marcell Benjámin, Budapest (Győr)
5. Nagyhegyesi Zoltán, Kecskemét A verseny résztvevői a második napon közös koszorúzáson
6. Révész Erzsébet, Szentkozmadombja vettek részt. A hagyományoknak megfelelően megkoszo-
7. Bereczky Szilárd, Hévíz rúzták az abdai emlékhelyet, a Melocco-szobrot és a teme-
8. I!lésné Rejtő Hajnalka, Dunaújváros tőben a mozgalmat elindító tanár, Z. Szabó László sírját.
9. Rigó Balázs, Tata
10. Bogdán Attila, Győr Győr, 2005. november 12.
I L Mártha István Attila, Veszprém Németh András
12. Németh Enikő, Fertőd (Győr) szervező, titkár

versmondó 13
A Vers Éve ,
XII. Bartalis János Szavaló/Enekmondó Verseny
Brassó, 2005. november 17-20.
Díjazottak Hűségdij: Bernád Etelka néni, 80 éves nyugdíjas, Erősd,
Kovászna megye; az 1961-ben végzett véndiákok által
Versmondók:
felajánlott különdíj (25 euró).
I. díj (200 RON): Túrós Eszter, Csíkszereda, mester-
képző, BBTE, Kolozsvár, Komplex Kultúrakutatás
Zsűri:
szak.
Banner Zoltán előadóművész, művészettörténész, Békés-
II. díj (180 RON) + Apáczai Csere János Tanítóképző csaba, elnök.
Főiskola ajándéka: Bertóti Johanna diák, Németh
Kozsik József színművész, Marosvásárhely.
László Gimnázium, Nagybánya.
Kozsik Ildikó színművész, Marosvásárhely.
lll. díj (150 RON) + Apáczai Csere János Tanítóképző
Főiskola ajándéka: Józsa Erika diák, Apáczai Csere Debreczeni Kálmán színművész, Sepsiszentgyörgy.
János Elméleti Líceum, Kolozsvár. Bálint Ferenc tanár, a brassói Tv magyar adásának szer-
kesztője.
Énekmondók:
Házy Bakó Eszter versmondó, ACSJKE elnöke, Brassó.
I. díj (200 RON): Jártó-Kocsis Emőke diák, Művészeti
Líceum, Sepsiszentgyörgy és Tikusán János brassói Márk Attila énekmondó, Brassó.
Transilvania Egyetem zeneszakos hallgató, duó.
;!~i~(~l f~~~t~~iek a Gyurkovics Tibor
Különdíjak smoódó VersenY,döntőjében
4. Keszegpál Anna diák, Kölcsey Ferenc Nemzeti Gim-
názium, Szatmár: az apácai PRO Apáczai-Bartalis t;> .;> .~~~(~WÖ9d~~};gyesülét~a. KráterlvHíh~!y
Egyesület által felajánlott különdij. ;fgyy~~l~~el;~öiös ~~~rvezé~ében;december.·l.1 ..én.··
. ~end~zt~meg a Gyur~~vifsTiRorVer~~ondóVer~Yllyt ..
5. Lehocz Zsuzsa diák, Bartók Béla Elméleti Líceum, a;Magyar Kultúra Há~ába:Il'.1\i~~HászlóasZer'~~q~
Temesvár; Markó Gábor megyei tanácsos által fel- nevében örömét fejeztel<i,~8gy>arendezvén~egy.;
ajánlott (Ábrahám Jakab-grafika) különdíj. kortárs költő életművétnépszerű~íti.H8zzátette, rítka-'
alkalom, amikor maga;;aK9s~uth~dijlJ,sRqJtőistagja il
6. Kőmíves Csongor diák, Bethlen Gábor Kollégium zsűrinek. . Gyurkovics. TiQ2~bevez~~ojéb~n~~§ltő~lét
Nagyenyed; Ferencz Ágnes képzőművész által fel- csapdáíról, őnterápiás jellegéről?és~élt;.9~~~~énYé~ .
ajánlott különdíj. fejezte ki, hogy a JózsefAt~ilá1(~~'aCsokonaiYitéz
Mihályok sora nem szakad még a magyar költésZet-
7. Salat Imola diák, Orbán Balázs Elméleti Líceum, ben. Kiemelte azt is: az alkalom, hogy versei találköz-
Székelykeresztúr; Csutak Levente képzőművész által nak a mai ma!:''Yar fiatalsággar;;Óriá~i öröm sz~lTIára.
felajánlott különdíj. .. Aversmondó verseny zsűrije ne,,:ébengsászáiArigéla,
JászaiMari-díjasrszínmüvész foglaltaösszea döntő
8. Vranyec Rita diák, Arany János Líceum, Szalonta;
Mikó András Alapítvány Emlékdíj. tanulsá~ait:tö~bf~!~:~~tsInondpstílus·vetélkedett egy-
mással; de Ifiind nagy tisztelettel adózott Gyurkovics
9. Kós Tímea Evelin diák, Bartók Béla Elméleti Líceum, Tiborszemélyisé . ,~W:~~.~$~ékéelőtt.
Temesvár; Brassai Társaság által felajánlott különdíj.
10. Kalith Katalin diák, Bod Péter Tanítóképző, Kézdi-
A s~a1qn~i. .zsu ......• i1;~l;~~:~~~K:.(. . gszekfÖglaltak
hely>et~. .·rni~tSstszá~;Ó~~ela.szín~~,,:ész, Lutter Imre
vásárhely; a győri ACSJ Tanítóképző különdíja. dPl:ld9InűGés~?\P~~~!<iAn9~ás.rendező, .a~· .:•. ~YE
sZ~r'e~ésiigazgat2~l:l":1\is~~ászló,· .: a Ver~n19~dó
Főiskola által felajánlott különdíj {l>~ps~erResztő' e ésTun:s*~YPéter Kölcsey~4ijl:l~írót
ll. Túrós Eszter, Csíkszereda, mesterképző, BBTE
Komplex Kultúrakutatás szak, dr. Magdó János által
felajánlott különdíj "egy optimista kicsengésű vers
előadásáért",

12. Szigeti Edvárd, Apáczai Csere János Tanítóképző


Főiskola, Győr; Brassói Lapok különdíj + RMDSZ.

Brassó megyei szervezet küJöndíja A továb.Jél):'JclrÖridíjasok is lelkes,


kOlIl.2.!Y'fullnkát: ... e rakiReta Krátt::r· Műhely
Énekmondó: Apáczai Csere János Tanítóképző Köz- ·.E!:''Yes~let9sszesen 60 OOO Ft értékű könyvajándékkal
művelődési Egyesület különdíj: Bertóti Johanna diák,
jlltaltnl:l~Qtt.
Németh László Gimnázium, Nagybánya.

14 versmondó
III. Frumószai Szavalóverseny
"Messze ott, hul nap szentül le" - ezzel a verssel zárult Lakatos Demeter
2005. december 3-án a már hagyományossá vált moldvai
Frumószai Szavalóverseny. A házigazdák Lakatos Deme- Messze ott, hul nap szentűl le
ter verseivel búcsúztak vendégeiktől, attól a 25 diáktár-
Megfog vala apóm szokcor
suktól, akik a környező, de a távolabbi csángó falvakból Kezemtül,
eljöttek erre a megmérettetésre. De köreinkben köszönt- Micissza-vala, hul a nop
hettünk néhány kedves keresztszülőt is, kik értékes Leszentül.
csomagokkal lepték meg a versenyzőket és a vendéglátó Mangya vala: dzsermek, látud,
frumószai gyerekeket. Ott, ni... ni,
Minden faluból két-két diák szállt versenybe, egy ki- Messze, ott, hul a nop lebújik
sebb és egy nagyobb, V-VIII. osztályos tanuló. A vers- Moszt, ni... ni,
választásban és tanulásban természetesen magyartanáraik Ott vagyand ed nod szip urszág,
segítettek. Tudd meg tiisz,
A vetélkedő t Nagy Sergiu, Csíkszeredában tovább- Megjárd ott az világodand,
ha leik rísz.
tanuló diák nyitotta, majd sorban követték egymást a
Ién elmenek maszt, víny vagyak,
versenyzők. Hallhattunk Weöres Sándor-, József Attila-,
Nem uro,
Csukás István-műveket, A török és a tehenek történetén Ne felejsd-el: én tanítlok
mindnyájan jót derültünk. Sakjúro.
A zsűri nem kis feladatot vállalt magára, hisz minden Dét meghult, okkor-isz mondto
faluból a legügyesebb diákokat hallhatta szavalni, a jók Halálnál:
közül kellett a legjobbakat kiválasztani. Mit mondtom íletembe, ne
A gyerekek is türelmetlenül várták már az eredmény- Felejsd-el!
hirdetést, sóvárogva lesték az értékes ajándékokat. Az első Riútt, dét mondto basu nekem
díjas egy bobszánkót vihetett haza. Erekkí,
Myha maszt isz látnám, mindfolynak
Kűnuji...
Íme tehát a végeredmény
Mondto nekem, én nem tudtom
I-IV. osztályosok: Mosztonig,
1. díjas: Istók Cintia - Klézse. Eiig maszt az ű tüze hogy
2. dijasok: Catea Olimpia - Magyarfalu. Belim íg.
Salamon Annamária - Lujzikalagor. Nem felejtem el szoho zen
3. díjas: Demse Regina - Külsőrekecsin. Apómot,
Dicséretet kapott: László Szilveszter - Pusztina. Kisike dét voltam, nekem
Mit mondott:
V-VIII. osztályosok: Ott vagyand a mük országunk,
1. díjas: Turbuk Laci - Magyarfalu. Tudd meg júl,
2. díjas: Sztán Karina - Pusztina. Ott, hul a nop minden öszte
Leszentül...
3. dijasok: Zsitár Péter - Lészped.
Porondi Petronella - Külsőrekecsin.
Dicséretet kapott Gercuj Nikoletta - Kóstelek. Szójegyzék:

Meglepetés volt mindnyájunknak a budapesti Magyar apóm = nagyapám


Művelődési Intézet ajándéka, a díjazottak közül öten egy basu = bacsó, bácsi (öreg ember)
hétig Magyarországon nyaralhatnak majd a nyáron. dét = amikor
Tatabányára utazhat majd Turbuk Laci, Sztán Karina. dzsermek = gyermek
Gercuj Nikoletta, Zsitár Péter és Dávid Mária. erekkí = őrökké
júro = jóra
A szervezők nevében tisztelettel köszönjük Lázár künuji = könnyei
Mihálynénak, hogy jelenlétével megtisztelte rendezvé- leszentül = lenyugszik, leáldozik (a Nap)
nyünket, és elhozta a mezőkövesdiek karácsonyi mangya = mondja
ajándékait. Ugyanakkor köszönettel tartozunk Halász maszt = most
Péternek az ajándékba hozott Lakatos Demeter-kötetekért, micissza-vala = mutatja vala, mutatta
illetve Tóth Erzsébetnek, aki a MMI tábor ajándékát hozta mük=mi
el Frumószába. A házigazdák ebben az esztendőben is nem uro = nem tudok, képtelen vagyok
lelkesen fogadtak mindenkit, a vendéggyerekek megis- nod = nagy
merhették a frumószaiak családjait. Az üstben főzött riútt = rítt, sírt
pityókatokányt és a nagy hócsatát sem felejtjük el egy- szoho zen = sohasem
hamar. szokcor = sokszor
Tóth Zsóka víny = vén

versmondó 15
Versmondó verseny Szlovéniában
Szlovéniában évről évre megrendezik a Muravidéken és a Jó házigazdaként üdvözölte a megjelenteket, bemutatta
szórványban élő, a magyar nyelvet beszélő, azt ma is fon- a vendégeket, ismertette a verseny lebonyolítását, mely-
tosnak tartó családok gyermekei számára az anyanyelv nek egyébként fő szervezője évek óta Patyi Zoltán, az inté-
ápolását és megtartását szolgáló vers- és prózamondó ver- zet munkatársa.
senyt. Péntek délután a legkisebbek, az l-5. osztályosok ver-
A Vers Évére tekintettel s József Attila 100. születés- senye zajlik. Népes mezőny az övék. Később kiderül,
napja tiszteletére 2005-ben csak versmondó versenyt hir- hogy ez a korosztály a legaktívabb.
dettek. A kötelező vers nekik érthető módon egy szabadon
Ezúttal a magyar határtól néhány kilométerre fekvő választható Weöres Sándor-mű, Mondják is lelkesen, jól
Dobronak község kultúrháza fogadta be a Ljubljanától értelmezve a közismert verseket. Elhangzik természetesen
Lendváig sok helyről érkezett kis versmondókat. Jöttek a Kutyatár; a Bóbita táncol és a Száncsengő is. Aztán a
Göntérházáról, Lendváról, Pártosfalváról s természetesen szabadon választott versek következnek. A legtöbben
Dobronakról. Gazdag Erzsi verseit mondják.
Természetesen a nézőtéren ott ül az egész család.
Nemcsak a szülők, de sok esetben a nagyszülők is, hiszen
ünnep ez nékik: a magyar vers, a magyar szó ünnepe, mely
alkalmat teremt arra is, hogy találkozzanak másutt élő
ma$Yarokkal.
Es temészetesen ott ülnek s drukkolnak a kis tanítvá-
nyaikat felkészítő pedagógusok, akik nélkül nem lehetne
megrendezni egy ilyen találkozót. Ők azok, akik kiválaszt-
ják a verseket, s betanítják a gyerekeknek. Idegen nyelvi
környezetben ez nem is olyan könnyű feladat.
Este lesz, mire sor kerül az eredrnényhirdetésre, s
kiosztásra kerülnek a jól megérdemelt jutalomkönyvek,
köztük azok, melyeket a Magyar Versmondók Egyesülete
adományozott. Jut ezekből természetesen az iskolai
könyvtáraknak is, ahol a legjobb helyen vannak, hiszen ott
mindenki hozzáférhet.
Másnap, szombaton délelőtt ketült sor a felső tagozat,
vagyis a 6-9. osztályos, illetve a középiskolai tanulók
versengésére. Ez utóbbiak mindössze ketten voltak.
E korosztályoknak a kötelező vers, tekintettel az év-
fordulóra, József Attila egy műve. A választás színes, ám
nem minden esetben szerencsés.
Még az Altatót el tudtam fogadni, bár elég furcsán
hangzik egy hatodikos lány szájából, hogy "Látod, elal-
szik anyuka ... ", ám a Balga költő, vagy Petőfi: Egy estém
otthon, illetve a Szeptember végén c. verse már sem-
miképp nem hangzott jól a hetedik, illetve a kilencedik
osztályos tanulók szájából.
Persze tudom, itt az anyaországban, ahol versmondó
verseny bőven terem, a pedagógusok is könnyebb hely-
zetben vannak. Rendszeresen kapnak tanácsokat a vers-
választásokkal kapcsolatban. Túl a határokon azonban, s
főleg Szlovéniában, nagyon magukra vannak utalva. Ezért
a kritizáló is óvatosan adja a tanácsokat, tudván, a fő cél,
a magyar nyelv ápolása, megőrzése teljesült. Kívánjuk,
hogy őrizzék minél tovább azt a semmihez sem hasonlító
muravidéki magyar nyelvet, melyhez fogható az
anyaorszában már sajnos nem fedezhető fel. Élmény volt
hallgatni a gyerekek egyike-másika ízes tájszólását.
Tudjuk, hogy Smidt István Nagykanizsáról már több
Egy Ljubljanából érkezett család büszkén mondta, bár éve jár át tanácsokat adni, ám ő sem juthat el mindenhová,
nem sokan élnek a fővárosban magyarok, de van klubjuk, legfeljebb Lévára. Egyébként az ő tanítványait az avatott
rendszeresen összejárnak, s igyekeznek minden magyar fülű hallgató könnyedén felfedezhette, mert pontos, jól
rendezvényen részt venni, így aztán évente itt vannak ezen értelmezett, jól tagolt versmondás jellemezte őket.
a szerintük is fontos találkozón. Ők egyébkén tagjai az V égső soron jól szervezett, remek két nap végén adhat-
egyesületünknek, s izgatottan várják mindig a Versmondó tuk át a jutalmakat a legjobbaknak, illetve a felkészítő
lap megjelenését, melyet rendszeresen megkapnak. pedagógusoknak, bízva abban, jövőre még többen, még
Az ünnepélyes megnyitó szónoka Göncz László, maga jobb előadással rukkolnak elő, a maguk, szüleik, pedagó-
is költő és a lendvai központú Magyar Nemzetiségi gusaik örömére.
Művelődési Intézet igazgatója. Popper Ferenc

16 versmondó
XVI. Gellért Sándor Vers- és Prózamondó Verseny
2005. december 2-3.
A Szatmárnémeti Szent-Györgyi Albert Társaság, a A közönségszavazatok megszámlálása után kiderült,
Magyar Ifjúsági Kezdeményezés, a Harag György Társu- hogy a legjobbnak egy szatmárnémeti szavalót, Márkus
lat, a szatmárnémeti Szentlélek plébánia a Szatmárnémeti Éva Laurát találta a nagyérdemű. Szintén ő vihette haza a
MADISZ, az Ady Endre Társaság 2005. november 27-én, Szavalók díját is.
vasárnap, a Szentlélek templom Merk Mihály termében, A Szatmár.ro díját Muntán Emese kapta. A közönség-
rendezte meg a Gellért Sándor Vers- és Prózamondó dijas Márkus Éva.
Verseny megyei döntőjét.
A verseny célja az anyaország határain kívüli magyar
irodalom, a népköltészet és az egyetemes magyar iro- Megöltek egy legényt
dalom népszerűsítése a pódiumművészet ismert és kikísér-
letezendő eszközeivel, anyanyelvünk ápolása, a tiszta, Magyar népballada
szép magyar beszéd iránti igény felébresztése, illetve
ébren tartása. Megöltek egy legényt
Hatvan forintjáért,
A verseny irodalmi anyaga Bévetették a Tiszába
1. Egy szabadon választott vers vagy próza a Magyar- Piros pej lováért.
ország határain kívüli magyar irodalomból.
2. Egy szabadon választott vers vagy próza az egyetemes Tisza bé nem vette,
magyar irodalomból, amelybe beletartozik úgy a hatá- Partjára kitette.
ron túli magyar irodalom, mint a népköltészet minden Arra ment egy halászlegény.
műfaja. Hajójába tette.
Aszavalóversenyre 22 versenyző jelentkezett. A rendez-
vény 10 órától Gellért Sándor sírjának megkoszorúzásával Odament az anyja,
kezdődött. Közreműködtek: Kereskényi Hajnal dramaturg Költi, de nem hallja.
és Rüsz Károly szavaló. Kelj fel, kelj fel, édes fiam,
Aszavalóverseny 16 órakor kezdődött az Északi Szín- Gyere vélem haza!
házban. Vasárnap reggel 9 órakor került sor a Dsida Jenő­
emléktábla megkoszorúzására, majd 10 órakor a szavaló- Odament az apja,
verseny döntőjére. Költi, de nem hallja.
A XVI. alkalommal megrendezetett vers- és próza- Kelj föl, kelj föl, édes fiam,
mondó verseny résztvevőin kívül a megye civil szerve- Gyere vélem haza!
zetei, egyházai és kulturális intézményei is képviseltették
magukat. Az esemény Kereskényi Hajnal dramaturg Odament babája,
köszöntőjével és megemlékezésével vette kezdetét, majd Költi, meg is hallja.
Rüsz Károly, a szavalóverseny állandó résztvevője Gellért Kelj föl, kelj föl, édes rózsám,
Sándor versével tisztelgett. Borulj a vál/amra!
Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, mikor a XVI.
Gellért Sándor Vers- és Prózamondó Verseny résztvevőit Csináltatsz-e nékem
kellett pontozza, hiszen, amint azt elmondták, nagyon Diófakoporsót,
kiegyenlített volt a mezőny, gyenge teljesítményektől Csináltatok, csináltatok
mentes. A 23 versenyző mindegyike egyéniségként lépett Márványkőkoporsót.
színpadra, egyedi produkciót nyújtva.
A zsűri szavazatai alapján az első helyet Zalán Barbara, Megsiratsz-e engem,
nagykanizsai szavaló vihette haza, a második helyet Kocsis Apád, anyád előtt?
Edit (szintén nagykanizsai szavaló) nyerte el, míg a har- Megsiratlak, megsiratlak
madik helyet a tavalyi győztes, Jónás Csaba érte el. Egész vi/ág előtt.

Hajlék, hajlék, te szegény...


Román népköltészet
Hajlék, hajlék, te szegény, Hajlék, hajlék, rossz födél, adná meg a nagy Úristen,
hej, mitévő legyek én: mezítláb talál a tél; hogy az időm eljöhessen
ha bemegyek, ha kilépek, egész nyáron csak dolgoztam, nekem is szavam lehessen,
gondok űznek, gondok tépnek. mégsincsen egy árva vasam. amért annyit nyomorgattak,
Üres a szuszék s a láda, A szegénység kezem-lábam legyen végül az uraknak.
erőm is már végét járja; megkötözte nehéz lánccal, Hajlék, hajlék, vályog fészkem,
se tüzelőm, se mitfözzek, fekete bú pányvájával. mióta vi/ágra jöttem
havas téli napok jőnek, Hajlék, hajlék, düledő, semmi jóban sem volt részem.
gondjaim is velük nőnek. nehéz minden esztendő; Fordította: Kányádi Sándor

versmondó l 7
III. Mensáros László
Nemzetközi Vers- és Prózamondó Verseny köszöntése
2006. január 22.
Hölgyeim és Uraim! Szabó Lőrinc
Kedves Versmondá-gyűlekezetl
Különbéke
Erős kísértést éreztem, hogy Önök elé állva mondókámat
egy úgynevezett .vendégszöveggel" kezdjem. Esterházy Ha tudtam volna régen, amit
Péter emlékezetes művének, a Termelési regénynek az első ma már tudok,
mondatával, amely a következőképpen hangzik: - nem ha tudtam volna, hogy az élet
találok szavakat. De hát nekem most illő szavakat kell milyen mocsok,
találnom, s ez nem is esik nehezemre, hiszen olyan rokon
nem fűtyorésznék most az uccán
lelkek körében vagyok, akiket az igazi szó, a költészet
ilyen vigan:
mágnese vonzott ide, hogy részt vegyenek egy felejt-
valószínűleg felkötöttem
hetetlen előadóművész, Mensáros László emléke előtt
volna magam.
tisztelgő versmondó versenyen.
Nincsenek illúzióim persze, mert jól tudom, egy Régen, mint az államok tékozló
kisebbség képviselői vagyunk ebben a szép szenvedély- másjiai,
ben. De erős - minőségi - kisebbség vagyunk. azt hittem, lehet a világon
segíteni,
Író-kritikusként és magyar könyvkiadásban tevékenykedő
szerkesztőként hallgatva az Önök műsorát, különös
azt hittem, szép szó vagy erőszak
örömömre szolgált a versválasztásaikban megnyilvánuló
ér valamit
változatosság. Úgy éreztem, hogy nem törődve a napi s az élet, ha sokan akarjuk,
divatokkal (mert divatok e téren is mindig vannak), bátran megváltozik.
választották azokat a verseket, amelyeket a legközelebb
éreznek önmagukhoz. S amikor ennek a szuverén belső Minden szornyűbb, mint hittem akkor,
szabadságnak sugallatára hallgattak, tagadhatatlanul fiatalon,
Mensáros László példáját és bátorítását követték, aki de, hálistennek. egyre csökken
emlékezetes előadóestjei anyagának az összeállítása során az undorom,
fütyült minden konvencióra, és kizárólag olyan verseket
illetve prózai darabokat vett fel műsoraiba, amelyeket a egyre jobban birom az évek
legszorosabban a magáénak érzett, mert kifejezik az ő jörtelmeit,
világszemléletét és érzelemvilágát is - a lelke igazát. és az idő és a közöny már
fertőtlenít.
Mert hát hogyan is tudja elmondani, mások által meg-
vallani önmagát az ember? Akinek van érzéke, füle a vers Mert fátylát sorra dobta minden,
más szavakkal elmondhatatlan üzenetének a meghall- egymásután,
gatásához, annak a számára nem szükséges bizonygatnom, s harminchárom életem ma átlát
hogy minden igazi vers egyszerre több időben létezik, minden szitán:
személyhez, költőjéhez és születésének a korához, de
ugyanakkor időfölötti érvényű, s ebben a különös kettős­ látom, sokkal több a mocsok, mint
ségben rejlik mindenkori időszerűségének rejtelmes titka az ifjukor
sejteni bírta volna bennem
és magyarázata.
valamikor,
Mensáros László-díjasok 2006-ban
I. Domány Zoltán (Zenta) és Erdélyi Tímea (Kerepes), látom milyen rútúl becsapják
II. Dudás Dorottya (Győr) és Bárnai Péter (Kecskemét), abaleket,
Ill. Giliczéné Komjáthy Andrea (Budapest) és Kalocsai s hogya balek azért balek, mert
Kristóf (Baja). mást nem tehet,

A támogatók és szponzorok felajánlásának köszönhetően a s hogy az ész az érdek rimája,


verseny díjkiosztó ünnepségén a verseny döntőjébe jutott és hogy magát
20 versmondó közel l 800 OOO Ft értékű díjazásban sugaras hőssé a bitang is
részesült. hogy költi át,

Mensáros László-díjas versmondók s ha van is, kézen-közön elvész


2002. Udud István, Fándly Csaba az ideál,
2004. Nagy Tímea, Liszi Melinda és hogy nem hozhat egyetértést,
2006. Domány Zoltán, Erdélyi Tímea csak a halál, -

18 versmondó
s mert mindez mégcsak nem is aljas, amelyre a vers később hivatkozik, éppen azt akarja a
nem szomorú, költőktől, hogy az ilyen és hasonló, időfölötti érvényű
a minden dolog apja valóban igazságoknak a médiuma legyen a versével.
a háború: Vendégszöveggel kezdtem volna, hadd fejezzem be
azzal: .Minek a lélek fényűzése?" - kérdezte versben, egy
úgy nézzem elszánt nyugalommal, csüggedt órán Tóth Árpád. Mire való, ha nem változik
az életet, meg tőle a világ? Hát éppen erre: villámfényű megvilá-
mint reménytelen lepratábort gosodás átélésére, legalább homlokunktól fölfelé.
vagy harcteret.
Domokos Mátyás
Ha egyszerre tudok meg mindent,
hogy itt mi van,
egész biztosan jelkötöttem
volna magam.

De valamit a sors, úgy látszik,


akart velem:
megmutatott mindent, de lassan,
türelmesen :

különbékét ezért kötöttem


a semmivel,
ezért van, hogy csinálom, amit
csinálni kell,

ezért becsülök úgy egy-egy jó


pillanatot,
ezért van, hogy a háborúban
verset irok

s a leprások közt fűtyorészek


és nevetek
s egyre jobban kezdem szeretni
agyerekeket.

Példa kell? Szinte bármelyik versre hivatkozhatnék a teg-


napi verseny során elhangzottak közül, de most csak ket-
tőt említenék. Baka István Átutazoban című versét, amely
egy pályaudvari váróteremben nyüzsgő emberek víziójá-
nak a megidézésére épül, majd a vége felé a versnek szinte
észrevétlenül elhangzik egy kérdés: "Milyen vonatra vár-
nak? / miért vajudnak és agonizálnak", s ezt a csendes
kérdést éppen az teszi katartikus erejűvé, hogy mindany-
nyiunkból, amikor halljuk ezt a verset, kikerülhetetlenül
előhívja a választ: az Idő vonatára várnak, amely elvisz
minden elevent a születéstől a halálig. A lét - minden
Lét - két örök stációjáról van szó, amire kimondatlanul
emlékeztet a költő verse. A költemény ilyen fajta, szívig
érő sugallatát nevezte annak idején Dante a vers meta-
fizikai jelentésének.

A másik példa, amire hivatkozhatom: ketten is elmondták


tegnap Szabó Lőrinc nagy versét, a múlt század harmincas
éveiben keletkezett Különbékét: "azt hittem szép szó vagy
erőszak / ér valamit / s az élet, ha sokan akarják, / megvál-
tozik." Nincsen olyan nemzedéke a társadalomnak, amely
életében ne melengetné magában azt a reményt, hogy az
életet, ha sokan akarjuk, szebbé, jobbá lehetne tenni. S
nemzedékről nemzedékre mindig megtapasztaljuk, hogy
nem lehet, az élet menete nem változik meg, nem követi
szívünk reményit. Ez a szomorú felismerés a költészet
időkön és korokon átívelő szociális igazsága, s a sors,

versmondó 19
II. Zsámbéki Kistérségi Szavalóverseny
- A Magyar Kultúra Napja tiszteletére-
Ebben az évben második alkalommal került megrende- 4. Sárkány Orsolya, Biatorbágy, Általános Iskola,
zésre a Zsámbéki Kistérségi Szavalóverseny, 2006. január 6. osztály.
25-én (szerdán) 14 órai kezdettel. Előadott mű: Kányádi Sándor: Nyerges tető.
Felkészítette: Willinger Ágnes.
Részt vevő iskolák: 5. Ország Rebeka, Biatorbágy, Általános Iskola, 6. osztály.
Biatorbágyi Általános Iskola Előadott mű: Szabó Lőrinc: A bagoly.
Herceghalmi Általános Iskola Felkészítette: Willinger Ágnes.
Telki, Általános Iskola 6. Tóth Monika, Biatorbágy, Általános Iskola, 8. osztály.
Gyermelyi Általános Iskola Előadott mű: Szabó Lőrinc: Anyám dalolt.
Bocskai István Általános Iskola, Páty Felkészítette: Willinger Ágnes.
Zsámbék, Apor Vilmos Katolikus Gyakorló Általános
Iskola Kűlondijat kaptak:
Zsámbék, Zichy Miklós Általános Iskola Kovács Kata, Bocskai István Általános Iskola, (Páty),
8. osztály.
A versenyre összesen 35 versmondó érkezett, legfiatalabb Előadott mű: Kányádi Sándor: Az Isten háta mögött.
versenyző első osztályos, a legidősebb pedig kilencedikes Felkészítette: Szabó Tibor.
diák volt. Boros Bernadett, Biatorbágy, Általános Iskola,
A zsűri négy tagból állt: Kiss László, a Magyar Vers- 8. osztály
mondók Egyesületének alelnöke, Mátyás Irén Zsámbéki Előadott mű: Illyés Gyula: Bartók.
Művelődési Ház igazgatója, dr. Motrocza Gyula Zsámbék Felkészítette: Will inger Ágnes.
Nagyközség jegyzője és Debreceni Márton, a Budakeszi Rascher Réka, Biatorbágy, Általános Iskola, 7. osztály.
KOMPÁN lA Színtársulat tagja. Előadott mű: Lévai József: Mikes.
A programot Mátyás Irén igazgató nyitotta meg. Felkészítette: Willinger Ágnes.
Két kategóriában versenyeztek, l-5., illetve 6-9. osztá- Alföldi Anikó, Apor Vilmos Gyak. Ált. Isk. (Zsámbék),
lyos tanulók. 8. osztály.
Az első kategóriában II versenyző vett részt, és ebből Előadott mű: Horváth István: Tornyot raktam.
négyen értek el helyezést. Ezenkívül egy különdíj került Felkészítette: Tóthné Baksa Ildikó.
átadásra. Csuri Klaudia, Apor Vilmos Gyak. Ált. Isk. (Zsámbék),
8. osztály.
Díjazottak Előadott mű: Petőfi Sándor: A XIX század költői.
1. Schett Yvette, Telki, Általános Iskola, 2. osztály. Felkészítette: Tóthné Baksa Ildikó.
Előadott mű: Zelk Zoltán: Mese a legokosabb nyúlról.
Felkészítette: Karizs Krisztina. A versenyt eredményhirdetés és díjkiosztás zárta, a díjakat
2. Kovács Adám, Telki, Általános Iskola, 4. osztály. a zsűri elnöke, Kiss László adta át. A helyezett diákok
Előadott mű: Kányádi Sándor: Hallgat az erdő. oklevelet és könyvet kaptak a szavalóversenyen elért
Felkészítette: Konecsni- Herényi Márta. kiváló telj esítményükért.
3. Golyán Gábor, Zsámbék, Zichy Miklós Általános
Iskola, 3. a osztály. Az idei évben két felkészítő pedagógus is díjat kapott a
Előadott mű: Kiss Bálint: Somlyo György. kiváló munkájáért:
Felkészítette: Dopita Judit (szülő). Willinger Agnes, Biatorbágy, Általános Iskola.
4. Farkas Gyula, Gyermely, Általános Iskola, 4. osztály. Karizs Krisztina, Telki, Általános Iskola.
Előadott mű: Csukás István: Sűn Balázs.
Felkészítette: Végh Ilona. A díjakatfelajánlották:
Alex Fémbútorgyár Kft. Zsámbéki Mezőgazdasági
Kűlondijat kapott a verseny legfiatalabb résztvevője: Szövetkezet. Zsámbéki Nyugdíjas Egyesület. Medi-
Bekes Nándor, Zsámbék, Zichy Miklós Általános contur Kft. Tomecz Kata Nyomtatványbolt.
iskola, l. a osztály.
Előadott mű: Osváth Erzsébet: A hét ügyes tapsifüles. A verseny szünetében megvendégelték a résztvevőket
Felkészítette: Kollárné Emmer Judit. egy kis süteménnyel és meleg teával.
A második kategóriában 24 fő vett részt, és ebből hatan A megvendégelést támogatta:
értek el helyezést és 5 különdíj került kiosztásra, Gastrocampus Étterem, Zsámbéki Szerelvénybolt.
l. Kecseti Tímea, Biatorbágy, Általános Iskola, 8. osztály.
Előadott mű: Karinthy Frigyes: Előszó.
Valamennyi résztvevő Emléklapot kapott a Kistérségi
Felkészítette: Willinger Ágnes. Szavalóversenyről, ami a Magyar Kultúra Napja alkal-
l. Tálas Richárd. Biatorbágy, Általános Iskola, 7. osztály. mából került idén is megrendezésre.
Előadott mű: Faludy György: Október 6.
Felkészitette: Willinger Ágnes. A szavalóversenyt Kiss László, a Magyar Versmondók
3. Pásztor Anita, Bocskai István Általános Iskola (Páty), Egyesületének alelnöke zárta be.
8. osztály.
Előadott mű: Márai Sándor: Mennybál az angyal. Vígh I1díkó
Felkészítette: Szabó Tibor. művelődésszervező

20 versmondó
" ...képeidről tanuljuk
minden dolgoknak új nevét, "
Szécsi Margit Kondor Bélának
Nem példa nélküli a magyar irodalomban a hármas költői
barátság - a Babits Mihály, Török Sophie, Szabó Lőrinc
alkotta hármasra gondolok -, de ami Kondor Bélát, Szécsi
Margitot és Nagy Lászlót összekötötte, több volt, mint
barátság. Kondor és Szécsi, .földik" lévén, szinte testvéri
szeretettel viseltettek egymás iránt. A költő házaspár oda-
figyelő segítségével születtek Kondor versei, de a képző­
művészetben is megtalálták a közös érdeklődést a közös
világlátás alapján.

Kondor Béla születésének 75. évfordulója alkalmából a


róla elnevezett Közösségi Ház, Budapesten, a XVIII. kerü-
letben, méltó megemlékezést rendezett. Az országos vers-
és prózamondó versenyre néhányan a határokon túlról is
érkeztek, megerősítve azt a hitemet, hogy egyek vagyunk
a szellemi örökségben.

A szépszámú jelentkező lehetővé tette, hogy két for-


dulóban hallgathassuk meg a versmondókat.

A zsűri a versválasztást, a művészi megvalósítást és a


beszédkészséget pontozta, e három összetevő adta meg a
végső sorrendet. Természetesen a szubjektivizmust nem
lehet teljesen kizárni, de a fő szempontok megadásával a
lehető legobjektívebb vélemény alakulhat ki. A hallgató-
ság tapsának ereje egy-egy produkció után és a zsűri
véleménye szinte mindig megegyezett.

A legtöbben Szécsi Margit költészetéből válogattak, és a


legkevesebben Kondor Béla versei közül szemelgettek.
Kondor költészete még mindig nem olyan ismert, mint
amilyet megérdemelne, de az ilyen rendezvények is segí-
tenek abban, hogyaversszeretők leemeljék a polcról a
köteteit.

Néhány, még jelen lévő általános hibáról szólnom kell.


A sikeres megmutatkozás alapja a jó versválasztás. Nem
elég az, ha csak tetszik a vers, tudnom kell azt is, hogy
a képességeim mit tesznek lehetővé. A dinamikai és
hangszínváltás, a fokozás, a hangerő, a hangsúly, a hang-
lejtés és a központozás megelevenítése: mind-mind segítő
eszközeink, hogy úgy tudjuk megszólaltatni a művet,
ahogyan az a lelkünkben zeng, és a hallgatónak is a legtel-
jesebb élményt adja.

Nagy László egyik nagy opuszának részletét megszó-


laltató versenyzőben volt elég tűz és szenvedély, szép pil-
lanatokat mutatott fel, de az egészet még nem tudja össze-
fogni, nem szólal meg a nagyzenekari mű. A legtöbb vers-
mondónál a felfokozott érzelmi állapot miatt rossz helyre
kerültek a hangsúlyok. Itt jegyzem meg, hogy még mindig
gyakori hiba a szerzők keresztnevének hangsúlyozása, és
van még néhány félreértés a hangsúlyozással kapcsolat-
ban. Muszáj újra és újra leszögezni, hogy mindig a mon-
dat értelme és a szövegkörnyezet határozza meg a hang-
súlyozást. Ez alól csak akkor van kivétel, ha rendkívüli
előadói (művészi) hatást akarok elérni, de nem öncélúan.

versmondó 21
Általános hibaként említhetem, hogy kevesen tudtak vagy
mertek élni a szatirikus hang megmutatásával, és még ke- Szécsi Margit
vesebben a játékossággal, pedig Kondomál, de még in-
kább Szécsi Margitnál gyakran előfordul, hogy bonyolult, Hova néznek a falovak
szerteágazó gondolatot egy fricskával tesz még élettelib-
bé. Szécsi Margit Imák című vers ére gondolok, amellyel A lovak, a lovak, a falovak
Kondor emlékének adózott: hova néznek a falovak
"a spinkulák, Samu, a spinkulák, a holdasak meg a csillagosak
akik a kegyed képein a bíborfeketék meg az aranyosak
söpörödött szárnnyal, de nagy seggel röpülni a jázminfehérek meg a tulipirosak
óhajtanának... " a vigyoriak meg a haragosak
a precizek meg adarabosak
Tudom én, ahhoz, hogy valaki bátran használja a vers- a lakkozott sárkány-mosolyúak
mondás lehetséges eszközeit, sok gyakorlásra van szük- a vasszürke vérmes-szomorúak
ség. Ezt a felnőttebb és a szépkorú versenyzők már tudják, a baltafejűek a kosorruak
és közülük néhányan sikerrel is alkalmazták ezeket a tech- Forog az ég és forog a nap
nikákat. forog a látó és forog a vak
Külön szeretnék szólni a legidősebb versenyzőkről: jól forog a csillagos világ
választották ki az előadandó verseket, nem akartak többek forog a kerékfogd be a szád
lenni, mint amit éppen éreztek, de a szöveghűségre jobban s a lovak, a lovak, a falovak
kell figyelni. Csodálatos dolog, hogy van erejük, ener- hova néznek a falovak
giájuk a költészettel foglalkozni, és még az utazás fáradal- a csikófogúak meg az agyarasak
mait is vállalják. afelálló sörény-tarajosak
a lecsurgó sörénytől ragacsosak
A zsűri döntésében is megmutatkozott az életkori a hólyagzó festéktől ripacsosak
megosztás, körülbelül 2/3-1/3 arányban voltak a fiatalabb a jancsiszöges nyereggel takarosak
és az érettebb versmondók. a texasiak meg a magyarosak
l. helyezett: Dudás Dorottya (Budapest), a fagombás tomporú varasodók
Wahl László (Budapest), a zöldelő hasaljú mohosodók
ll. helyezett: Nagyhegyesi Zoltán (Kecskemét), az üzekedők a korosodók
Ill. helyezett: Szűcsné Baráth Zsófia (Budapest),
a soha meg nem hasasodók-
Antal Szabina (Abda). Forog az ég és forog a nap
forog a látó és forog a vak
Különdíjban részesültek: forog a csillagos világ
forog a kerék fogd be a szád
Grassl Ferdinánd (Komarno),
s a lovak, a lovak, afalovak
Jlka Adrian (Gabiokovo), hova néznek a falovak
Simonyi Lili (Bácsfeketehegy). a csillagok útján ügetők
a körpályán sehova-sietők
Nemes gesztus volt Nagy Andrástól, a zsűri elnökétől,
az előre-hátra libegők
hogy minden versmondót megajándékozott Szécsi Margit
a szerelmi ritmusba vihetők
egyik szép kivitelű kötetével, A csillagos Golgotával.
a július poklában lihegők
Köszönöm a szervezőknek odaadó munkájukat. Még arra a zúzmarás sátrakban pihegők
is kiterjedt a figyelmük, hogy az évforduló alkalmából a fehérek mint az emberiség
két költő szobrát, akik a kerület szülöttei, közösen meg- feketék mint az emberiség
koszorúzzuk. A megemlékezést Kiss László, a NKÖM pirosak mint az emberiség
vezető főtanácsosa tartotta. festettek mint az emberiség
az új lovaggal szaladók
Lassan harminc éve élnek bennem Szécsi Margit sorai, az örök váltást fogadák
sokszor adtak erőt, amikor összekuszálódtak a dolgok az üres kéjjel haladók
körülöttem. a teremtmények, a tahók
Margittal együtt: "Hiszem, hogy az emberiségnek nem
a hűlő naprendszer fiai
mindegy poézissel él, vagy pénzcsinálta muzsikával. S ha
vágtató bolygó-lovai -
nem is hihetném s ha nem is kötelezne rá senki, akkor se
Forog az ég és forog a nap
tudnék mást tenni. Álmodni teljes erővel és munkálni
forog a látó és forog a vak
álmaimat."
Bolond, bukó, süket világ!
Fehér Ildikó
Faangyal fújja trombitád.
a Szinház- és Filmművészeti Egyetem
tanára

22 versmondó
Nagy László
Vers- és Prözamondó-találkozó
Az ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont
és a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány
2006-ban is megrendezi az országos Nagy László
NAGY LASZLO VERS-
ÉS PRÓZAMONDÓ-TALÁLKOZÓT. Télen sírtál
Időpont: április
29-30., de. 10 órai kezdettel.
Szombaton lesznek az elődöntők, vasárnap a döntők. Télen sírtál fekete liliom,
Helyszin: torkodig felért a hó.
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont Aranyfoltos pázsiton. liliom.
8400 Ajka, Szabadság tér 13. hajladozni ugye jól
Nevezni két Nagy László-vers, -próza vagy -műfordítás
és két szabadon választott magyar mű megjelölésével lehet. Tünemények előtted játszanak:
fény s levelek sűrűi,
Korcsoportok: sárgarigó szárny ha föllebeg:
5-6. osztályos tanulók / L • 7-8. osztályos tanulók / II. delelő nap átsüti.
középiskolások / III. • felnőttek / IV.
Jelentkezési határidő: 2006. április 12. Alkonyatkor öldöklő angyalok
A találkozóról a (06-88) 211-745-ös telefonon táncolnak a tűzfalon.
ad részletes tájékoztatást Alkonyatkor bujj hozzám, liliom.
az ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont vállam árnya: nyugalom.
ajkavkszk@ajkanet.hu
A döntő helyezettjei értékes díjazásban részesűlnek.

Versenyfelhívás
V Országos Egyetemi-főiskolai Versmondó Konferenciára
és Versenyre
A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kara és a Magyar Versmondók
Egyesülete versmondó versenyt és konferenciát hirdet a felsőoktatásban tanuló fiatalok részére.

A versenyzőknek két művel kell készűlniük, az alábbi témákból:


1. Napjaink magyar költészete (1945-2005).
2. A magyar líra.
A választott művek időtartama nem haladhatja meg az 5 percet.

A konferencia és verseny időpontja: 2006. április 28-29.

Helye:
NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.

Jelentkezési határidő: 2006. március 31.

Intézményi karonként két hallgató jelentkezését várjuk a mellékelt jelentkezési lapon vagy levélben,
név, egyetem/főiskola (kar), levelezési cím, telefonszám feltűntetésével.
Jelentkezés: Németh András, MVE Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete títkáránál,
címe: 9027 Győr, Ipar u. 20.• Telefon: (96) 3 ll-325.• E-maiI: gartainemeth@axelero.hu

További információ a jelentkezési lapon, bővebb felvilágosítás a fenti címen kérhető.


Információk: www.atif.hu; www.vers.hu

versmondó 23
" Gömbre írt szivárvány -
egykor az valék:
Isten szalmaszálán
szalmabuborék"
Buda Ferenc
Felhívás
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Forrás Kiadója,
Katona József Megyei Könyvtára és Közművelődési Intézete
a Magyar Versmondók Egyesülete szakmai támogatásával országos szavalóversenyt hirdet

Buda Ferenc Kossuth-díjas költő 70. születésnapja


alkalmából.
l. A versenyre amatőrversmondók jelentkezését várjuk, akik betöltötték 14. életévüket,
és befejezték általános iskolai tanulmányaikat.
2. A jelentkezők három szabadon választott Buda Ferenc-verssel nevezhetnek.
Ezek közül a zsűri a verseny folyamán az egyik általa kijelölt verset hallgatja meg.
A verseny döntőjét két területi válogató előzi meg.
A nyugat-magyarországi régió elődöntőjének helyszíne: Veszprém, Megyei Könyvtár.
Időpontja: 2006. szeptember 17. (vasárnap).

A kelet-magyarországi elődöntő helyszíne: Kecskemét, Katona József Megyei Könyvtár.


Időpontja: 2006. szeptember 22. (péntek).
Az országos döntő helyszíne: Kecskemét, Katona JózsefMegyei Könyvtár.
Időpontja: 2006. november 3.

A döntő első három helyezettjének jutalma: közös hétvége a Duna menti Veránka szigetén teljes ellátással,
neves irodalmárok társaságában. Ezenkívül értékes könyvajándékok és művészeti alkotások várnak a szavalókra.
További információ és jelentkezési lap kérhető:
BKMÖ Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete,
Petőfi Sándor László, Kecskemét, Katona József tér 8.,
tel.: 76/481-321 • e-maii: hirlevel@bacskultura.koznet.hu.
http://www.bacskultura.koznet.hu/rendezv/budaferenc.html.
Nevezési határidő: 2006. május IS. - a fenti címre • Kecskemét, 2006. április II.

"ÖRÖK PÓDIUMON"
4. VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
Pintér Tibor emlékére
2006. október 14-én, Veszprémben

Rendezők: a Veszprém Városi Művelődési Központ és a Magyar Versmondók Egyesülete.


A verseny célja: Pintér Tibor, az országszerte ismert előadóművész, rendező, népművelő életének 72. évében,
1999. október l5-én hunyt el. Egész munkásságát a vers, az irodalom népszerűsítésének szentelte.
Az elismert szakember művészeti vezetőként, zsűrizései során, valamint módszertani írásaival is sokat tett azért,
hogy a különböző korosztályokból minél többen vállalkozzanak az írók-költők üzenetének megszólaltatására.
Emlékét, szellemi örökségét megőrizni hívjuk immár negyedik alkalommal a versenyzőket Veszprémbe,
ahol Pintér Tibor élt és dolgozott.
A nevezés Jeltételei: A versenyzőknek a teljes magyar irodalomból szabadon választva három
verssel vagy prózával (közülük egy ma élő szerző) kell készülniük.
A verseny résztvevői:
I. kategória: 5-8. osztályos diákok. II. kategória: 9-12. osztályos középiskolások e
III. kategória: felnőttek. lY. kategória: szépkorúak (60 év felettiek).
A zsűri döntése alapján a korcsoportok legjobbjai díjazásban részesülnek.
Jelentkezés: a név, életkor, foglalkozás, lakcím, telefonszám és a választott művek közlésével
2006. szeptember 20-ig a verseny helyszínén: Városi Művelődési Központ - Ferencz Zsuzsanna,
8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 2.• Telefon: (88) 404-549 • Fax: (88) 429-693 • e-maiI: fer.zsuzsa@freemail.hu.
Nevezési dij: 1000 Ft (csak a Magyarországon élőknek!)

24 versmondó
8. Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál
Budapest-Berlin 2006
A Magyar Versmondók Egyesülete
az Északkelet-magyarországi Regionális
Versmondó Egyesület
és a Budapesti és Közép-magyarországi
Versmondó Egyesület szervezésében
meghirdeti
a 8. Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál
színpadi versenykategóriáit.

Pódiumművészeti szemle és minősítő fesztivál külföldl


vendégszerepléssel!
A Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál Közép-Európa
legnagyobb költészeti és pódiumművészeti seregszemléje,
ahol a vers valamennyi írott és színpadi formája bemu-
tatkozik. Az egyhetes versenysorozaton hivatásos és nem
hivatásos versmondók, színészek és előadóművészek a
tévéképernyőn, külön kategóriában mérhetik össze tudá-
sukat, tehetségüket.
A versenyek felmenő rendszerűek, az első öt napon
versenyzők közül a legjobbak továbbjutnak a döntőre.
A versenyprogramok közönség előtt zajlanak, bizonyos
előadások a fesztiválprogramban is helyet kapnak. A
Kaleidoszkóp minősítő fesztivál: a Magyar Szín-Játékos
Szövetség a produkciókat és az előadókat kérésükre
minősíti. A zsűri pódiumművészeti szemlét tart a fesz-
tiválon: a Magyar Versmondók Egyesülete főlvállalja a
legjobb előadások népszerűsítését, kiajánlását. A 4 millió
forint összdíjazású versenyek legjobbjait a rangos
Kaleidoszkóp-díjak mellett külföldi vendégszereplés válja.

A fesztivál időpontja: 2006. október 7-14.


A versenyek helyszíne: Merlin Színház, Budapest

SZÍNPADI VERSENYKATEGÓRIÁK
Klasszikus és Kortárs Versmondó Szalon
Nevezhet minden, 12. életévét betöltött, nem hivatásos
versmondó, két verssel, melyek közül az egyik a felsorolt
évfordulós klasszikusok valamelyikének egy költeménye,
a másik egy szabadon választott kortárs költő verse (aján-
lott kortársak listája a VersFesztivál honlapján, segéd-
anyagok címen).

Választható évfordulós klasszikus költők:


Kosztolányi Dezső, Kondor Béla, Pilinszky János, Zelk
Zoltán, Ratkó József, Vas István, Nemes Nagy Ágnes.

VersZenei Fesztivál
Énekelt és megzenésített versek versenye
Bármely (szabadon választott) énekelt vagy megzenésített
vers, zenekari kísérettel vagy anélkül. A dalok száma az
elődöntőkön nincs korlátozva. Hivatásos és nem hivatásos
előadók, zenekarok, együttesek is versenyezhetnek.
Megfelelő létszámú jelentkező esetében önálló kategó-
riában indulnak a Tinódi Lantos Sebestyén műveit feldol-
gozó vagy a műfajnak megfelelő egyéb repertoárral induló
előadók, valamint az utcazenei együttesek és előadók.

versmondó 25
Kosztolányi Dezső Emlékestek
versösszeállítások, drámajátékok Bartók Béla 125. szüle-
Tavaszelő tési évfordulója, vagy az 1956-os forradalom és szabad-
Maradj, maradj, bús téli alkony, ságharc évfordulója kapcsán (maximum 30 percben).
ne vond még vissza sugarad!
Ha lábadozva elsötétülsz, Utcaszínházi előadások
szerelmes szívem megszakad. kocsmadarabok, nepi vagy népies játékok, pajzán előadá­

A lég oly enyhe, olyfuvalmas, sok (maximum 30 percben).


a nap vígan bukik elő,
tavaszruhában andalog már Monológok, színdarabrészletek, egypercesek, egyéb
az álmodó járó-kelő. prozódiák színpadra adaptálva
A pódiumi estek fesztiválján egyetlen előadás sem halad-
A síma, langyos fuvalomra
kinyílanak az ablakok. hatja meg a 40 perces időtartamot, egyéni prózai produk-
a halk, búcsúzó sárga fényben ciókban, a monológok kategóriájában formától függet-
sok régi utca s ház ragyog. lenül az öt percet.
Száz édes emlék ébred újra:
Kalliopé Színpada
a drága múlt, az ifjuság,
gyermekszerelmünk, szűzi álmunk, Nem hivatásos előadók és társulatok esetében az elmúlt év
a lázas és dicső tusák. legjobb produkcióit a Magyar Versmondók Egyesülete és
a Magyar Szín-Játékos Szövetség meghívja versenyezni.
Mind búsan elmerengve járunk, Kategóriájuk neve: Kalliopé Színpada
szivünk sok emléktől nehéz;
ami szemünkbe forr s cikázik,
Hivatásos művészek nevezhetnek az alábbi kategó-
a sejtelem ködébe vész.
riákban:
A jég ropog, s alóla zúgva Előadóest
ezüst kacajjal jő a víz,
l-2 szereplős, melynek repertoárjában többnyire magyar
tavasz lesz, úgy mint régen egykor,
s e szó a múlt honába visz. versek vagy prózák szerepelnek.

Szemünk meredt, a múltba réved, Monodráma


ragyog a kék-sugáros ég, egy- vagy többszereplős, többnyire versekre és prózákra
a sárga hóvizen lebegve
épülő, rendhagyó előadás.
szétpattan egy-egy búborék.
A szél fú s érzi méla lelkünk, Performance
a kikelet fuvalma az... egy- vagy többszereplős, többnyire versekre és prózákra
És nézzük összetett kezekkel, épülő, rendhagyó előadás.
hogy érkezik meg a tavasz.
Hivatásos előadónak tekintjük azokat a művészeket, akik:
Pódiumi Estek Fesztiválja
A Fesztiváligazgatóság külön kategóriákat hirdet hi- • a Színház- és Filmművészeti Egyetem prózai vagy
vatásos és nem hivatásos versmon dók, szinjátszák és musicalszínész szakán végeztek,
művészek számára. • akik közép- vagy felsőfokú vers- és prózamondó,
illetve előadóművész képesítéssel rendelkeznek,
Nem hivatásos művészek nevezhetnek az alábbi
kategóriákban: • valamint azokat, akik ugyan a fenti feltételeken kívül
esnek, de legalább egy évtizede bizonyíthatóan
Előadóest
hivatásszerűen foglalkoznak vers- és prózamondás-
l-2 szereplős, melynek repertoárjában többnyire magyar
sal (színházakban, televízióban, rádióban, önálló
versek vagy prózák szerepelnek (maximum 40 percben).
esteken vagy egyéb fellépéseken).
Monodráma
maximum 30 percben. A VersFesztiválról televíziós és rádiós felvétel készül, a
Performance döntőbe jutottak előadását a Magyar Rádió rögzíti. A ran-

egy- vagy többszereplős, többnyire versekre és prózákra gos Kaleidoszkóp-díjak mellett a legjobbakat külfóldi
épülő, rendhagyó előadás (maximum 30 percben). vendégszerepléssel, irodalmi utazásokkal, képzőművé­
szeti alkotásokkal, folyóirat-előfizetés ekkel, könyvjutal-
Mozgásszínházi előadás makkal és szakmai továbbképzésekkel jutalmazzuk.
versekre vagy prózákra épülő koreográfia (maximum 30
percben). A Kaleidoszkóp VersFesztivál saját honlapja interaktív
Műhelyprodukciók módon, közvetítéssel, segédanyagokkal, fórummal, élő
nyári táborokban, szemináriumokban, műhelyekben beszélgetésekkel segíti a versenyzőket a felkészülésben,
készült vers- vagy prózaprodukciók, előadások (maximum és minden információt, programot naprakészen tartalmaz.
30 percben). Az irodalmi terasz címe: www.versfesztival.hu.

26 versmondó
Vas István Jelentkezési cím:
Káelné Kovács Rita
Pesti elégia Miskolci Egyetem Uni-Hotel
3515 Miskolc-Egyetemváros, E/O. ép.
Micsoda város! Mocsokkal vastagon loccsan a sár. vagy elektronikusan.
A gyász bíborát latyakkal igyekszik befedni február.
Az ólmos esővel szüntelen szaporodva szemét szitál.
Nem hivatásos versenyzők
Koromtól feketéllnek erjedve a hókupacok. a jelentkezo@versfesztival.hu címen
Fölsebzett, csonkított teste a lucsokba belevacog (a jelentkezési lap letölthető vagy automatikusan bekűld­
A Városnak. amellyel a sárban is egy vagyok. hető a VersFesztívál honlapján).

A Körút sebeit mint rossz hadivatta borítja a köd. Hivatásos művészek versenyére
A Royal, az Emke még fekete, üszkös - már nem jUstölög. a versenyzo@versfesztival.hu címen
A New York új villanya vibrál a tátogó romok között. (a jelentkezési lap letölthető vagy automatikusan beküld-
hető a VersFesztivál honlapján).
A Városnak. melya városölő éghajlatot kiállta,
Tápászkodik, kigyúllad meggyötört léhasága,
További információ: 06 (30) 211-9687
Nem fit/lad bele most sem a malteros, terjedő sárba.
"Térjen, térj be egy versre!"
Tíz óra. Az élet villanya vibrál még - nem sokáig.
A csüggedés gyámoltalanul berúgva a sárba okádik.
Gyér gépkocsizaj rebbenti Pest gubbasztó éjszakáit.

De micsoda hangok szálltak a Város utcáin át!


Sosevolt remény hallatta itt fiatal fűttyszavát,
S szikráztatta föl érveit a végső tisztaság.

Emlékszikfényeire még egymásra villanó szemünk-


Ugye, szegény barátaim, mi mindenre emlékezünk?
A Város kihagyó kőszive együtt dobog velünk.

Kihagy a Város kőszíve, de meg nem áll soha,


S ha minden kövét lerontaná a Végzet valaha,
Az Időben épül újra föl, mert van hozzá joga.

Mert nem a kövei teszik, traverzei, falai,


Ha százszor leromboltatik, megmarad annak, ami:
Meg tudta örök életét a Haláltól váltani.

A Váras megváltotta magát és meg tudott váltani engem:


Ott úsznak minden bűneim a februári szennyben.
Meglett a nagy Feloldozás, aföldön, a jelenben.

S kihull szívemből a kárhozat, a magányos bélyegű bánat:


A Város megváltotta magát és megváltott magának.
Sebeiből felém ragyog a nem remélt bocsánat.

Kihúnyt már minden villany és dereng a ködben a hit:


Tudom, valahogy, valahol majd beszámittatik,
Hogy itt éltem és egyszer sem akartam élni máshol, csak itt.

A fesztivál fővédnöke:
Bella István Kossuth-díjas költő

Társadalmi fővédnök:
Demszky Gábor, Budapest főpolgánnestere

Fesztiváligazgató:
Lutter Imre előadóművész, a Magyar Versmondók
Egyesűletének kreatív alelnöke

Jelentkezési határidő: 2006. szeptember 10.


Jelentkezési díj: 2500 Ft/fő/kategória.
Ajelentkezési díj tartalmazza a szállást.

versmondó 27
A Magyar Versmondók Egyesülete Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete
2006. évben is megrendezi

IX. Intenzív, bentlakásos, nyári versmondó szaktáborát


általános és középiskolás tanulók részére.
A táborba olyan, általános és kőzépiskolás fiatalokat Étkezés: a részvételi díj fejében: reggeli, ebéd, vacsora.
várunk (alsó korhatár 9 év), akik elkötelezettséget éreznek
az irodalom, ezen belül is a versmondás iránt. Jelentkezni lehet: név, pontos lakcím (irányítószám isl),
életkor, telefonszám, iskola neve, címe - 14 éven alattiak
A táborban Ichetőség nyílik szakmai fogások, a vers- esetében szülői hozzájárulás -, a küldő intézmény (iskola),
mondás elméleti és gyakorlati tudnivalóinak elsajátítására, a jelentkező aláírása.
gyakorlására; hangképzésre, beszédtechnikai alapok el-
sajátítására, gyakorlására. A szakmai munka mellctt kikap- Jelentkezési határidő: 2006. június 5.
csolódásra, pihenésre is adódik minimális lehetőség.
Jelentkezni az Egyesület címén - Magyar Vcrsmondók
A tábor időpontja: 2006. június 19-24-ig. Egyesülete Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete -,
9022 Győr, Czuczor G. u. 17. lehet. Információ kérhető
Helyszín: Csoma, Alapfokú Néptánciskola. Németh András titkártól: 9027 Győr, Ipar u. 20. Il. 9.
Telefon: 96/311-325.
Részvételi díj: 18OOO Ft/fő. (A részvételi díjat a küldő
szerv - iskola, intézmény, társadalmi szervezet - is vállal- A jelentkezési határidő lejártát követően visszaigazolást
hatja. Egyesületünk erről számlát ad.) küldünk, amiben részletes programot és a befizetésre szol-
gáló esekket is mellékelünk.
Elhelyezés: Csoma, Szilágyi Erzsébet Leánykollégium,
4 ágyas szobákban. Minden versmondó barátunk jelentkezését várjuk!

BAJAI VERSMŰVÉSZETI SZEMINÁRIUM


Igazi közösség. Kik ők?
Kipróbált csapat. Galkó Balázs, Ráckevei Anna, Bács Ferenc, Kinizsi
Elísmert szakemberek. Ottó, Bella István, Buda Ferenc, O. Szabó István, Papp
Komplex pódiumművészetiképzés. János, Gabnai Katalin, Béky István, a sort még hosszan
Darabbemutató. folytathatnánk.
Hatalmas bulík...
Idén biztosan velünk lesz:
"Két test, egy lélek ... " Bartók László előadóművész, az MVE elnöke,
Örkény idézi a közhely t, nálunk is aktuális. Baja, a Versek Kárász Eszter színművész, drámapedagógus,
Szigete, két test: egy igazi közösségi tábor, nevezzük Kiss László rendező, a Versmondó főszerkesztője,
nevén, Bajai Versművészeti Szeminárium, és egy meg- Pataki András rendező, a Forrás Színház igazgatója,
állás nélküli szakmai kurzus, a Szín- és Előadóművész­ Gabnai Katalin, a Színház- és Filmművészeti Egyetem
felkészítő Műhely. Egy lélek: a Magyar Versmondók drámapedagógia-tanára,
Egyesülete, ami a szakmai és anyagi hátteret biztosítja. Nagy András László rendező, a Magyar Szín-Játékos
Szövetség elnöke,
Bajai Versművészeti Szeminárium Turczi István költő, a Parnasszus főszerkesztője, a Pen
2006-ban együttműködésben a Magyar Szín-Játékos Klub alelnöke,
Szövetséggel! Zámbori Soma színművész, a Budapesti Kamaraszínház
tagja,
Idén már európai színvonalú közösségi térben, biztonsá- és Lutter Imre, a szeminárium vezetője, előadóművész,
gos, őrzött szállással, a festői szépségű Sugovica partján, a az MVE kreatív alelnöke.
Bajai Ifjúsági Táborban.
Lesz minden, amire egy színészpalánta vágyik. Rend-
(Baja, Petőfi Sziget 5.)
hagyó pódiumi est, közös darab, halászléparti. .. Akik
Népszerű költők, írók, színészek, előadóművészek, ismert szeretnének megismerkedni a színészvilággal, tanulni
televíziós személyiségek társaságában! akarnak a mai sztároktól, a versek között, egy igazi

28 versmondó
közösségben keresik az utat, azok kezdhetnek pakolni. Mindkét bajai táborba jelentkezőknek (Versművészeti
Mert nekik van ez a tábor. Szeminárium, Szín ész- és Előadóművész-felkészítő
Műhely) 8000 Ft kedvezmény!
Lehetőség van egyéni foglalkozásokra is, valamennyi
szakemberrel. A költségeket az iskolák átvállalhatják!
A tíznapos Versművészeti Szeminárium
2006. július 20-tól 29-ig tart. Jelentkezni lehet:
Pintér Julianna, Kecskeméti Kisfaludy Könyvtár,
Nálunk elsajátíthatod a szakmai fogásokat: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
lehetőséged van hangképzést, beszédtechnikát, színpadi Információ: 06 (76) 505-491.
mozgást tanulni,
szituációs feladatokban, bizalomjátékokban vehetsz részt, Jelentkezési határidő: 2006. július 5.
helyzetgyakorlatokban próbálhatod ki magad,
a színészmesterség alapvető szabályait ismerheted meg. Kérjük, a két bajai tábor és az egységes jelentkezési lap
miatt pontosan jelöljék meg a tábor nevét és időpontját
Az elismert szakemberek által vezetett versszeminá- a jelentkezésnél!
rium hasznos felkészítést nyújt a különféle versmondó
versenyeken és találkozókon történő szereplésekhez. Jelentkezési feltételek
A Szeminárium végén az alkalmi társulatok darab- A jelentkezéseket 15 OOO Ft előleg befizetése után fogad-
bemutatót tartanak! juk el, amelyet legkésőbb a jelentkezési határidőig be kell
A diákokból alkalmi társulatok szerveződnek, amelyek a fizetni.
kurzusok végén önálló előadássallepik meg a közönséget, A táborozóknak a tábor kezdetéig a teljes összeget be kell
nyáresti szabadtéri előadás-sorozat keretében. A legjob- fizetniük, amelyet a helyszínre érkezéskor igazolni kell.
ban produkáló táborozók ingyenes részvételt nyernek az A részvételi díj egy összegben is befizethető a jelentkezési
határidőig.
ország legnagyobb verstalálkozójára, az október végi
Kaleidoszkóp VersFesztiváira (www.versfesztival.hu).
Számlaszámunk:
Mindemellett a VersRádió az előadásokat közvetíti, a vers-
Magyar Versmondók Egyesülete
mondókkal interjút készít!
OTP Bank Rt. 11708001-20366591.
Részvételi díj: 38 OOO Ft/fő, amely tartalmazza a teljes (Lemondás esetén az előleget nincs lehetőségünk vissza-
étkezést, a szállást és a foglalkozások díjait! téríteni.)

Kedvezmények: A Magyar Versmondók Egyesülete tag- További információ és jelentkezési lap:


jainak 2000 Ft kedvezmény (akik igazoltan befizetik az a Vers Oldalán - www.vers.hu (Műhelyek, táborok link).
egyesületi tagdíjat a jelentkezési határidőig).
Ízelítő az elmúlt évi Versművészeti Szemináriumból:
Tavalyi résztvevőknek 5000 Ft kedvezmény! a Versmondó folyóiratban (www.versmondo.hu).

SZÍNÉSZ- ÉS ELŐADÓMŰVÉSZ-FELKÉSZÍTŐ MŰHELY


A Magyar Versmondók Egyesülete másfél hetes intenzív Miért éri meg?
kurzust hirdet azon 16 év fölötti fiataloknak, akik a szín- Mert a Magyar Versmondók Egyesülete az előadó­
házat vagy a pódiumművészetet leendő hivatásuknak művész-vizsga letéteményese ...
tekintik, színésznek vagy előadóművésznek készülnek. Mert a Magyar Szín-Játékos Szövetség minősítőrend­
szerében szinész-vizsgaelőadásokat szervez ...
Idén először a Magyar Szín-Játékos Szövetséggel közösen!
Mert közeledik a Kaleidoszkóp VersFesztivál, amely a
Színész képzés 2006. évben is minősítő fesztiválként működik
A színházművészet, a színpadi beszéd és mozgás, a ren- (www.versfesztival.hu)!
dezés és a dramaturgia mentén a Színház- és Film- Mert mindehhez saját pódiumi ested is elkészül a
művészeti Egyetem színész szakának felvételi vizsgájára
műhelyben!
készít fól.
Mert a legjobb szakemberek egyénileg foglalkoznak a
Előadóművész-képzés résztvevőkkel!
A pódiumművészet, a versrendezés, az előadóestek Mert a VersRádió a legsikeresebb előadásokat köz-
készítésének, érzelmi és technikai hátterének megismerése vetíti!
és elsajátítása révén a közeljövőben rendezendő előadó­
művészi vizsga gyakorlati oldalára készít föl. 2006. július 30-tól augusztus 7-ig.

versmondó 29
Mindkét bajai táborba jelentkezőknek (Versművészeti
Weöres Sándor Szeminárium, Színész- és Előadóművész-jelkészítő Mű­
hely) 8000 Ft kedvezmény!
Rózsa, rózsa rengeteg
Részlet a Rongyszőnyeg c. ciklusból A költségeket az iskolák átvállalhatják!
Rózsa, rózsa, rengeteg,
lányok, lepkék, fellegek, Jelentkezni lehet:
lányok, lepkék, fellegek, Pintér Julianna, Kecskeméti Kisfaludy Könyvtár,
illanó könny, permeteg. 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Információ: 06 (76) 505-491.
Lángoló menny, alkonyat,
csupa vér az ajakad,
Jelentkezési határidő: 2006. július W.
csupa vér az ajakad.
ha csokollak, védd magad.
Kérjük, a két bajai tábor és az egységes jelentkezési lap
Minden árad, fut, remeg, miatt pontosan jelöljék meg a tábor nevét és időpontját a
rádnéz, aztán ellebeg, jelentkezésnél!
rádnéz, aztán ellebeg,
csak az Isten érti meg. Jelentkezési feltételek
Messze libben a hajad, A jelentkezéseket 15 OOO Ft előleg befizetése után fogad-
nevetésed ittmarad, juk el, amelyet legkésőbb a jelentkezési határidőig be kell
nevetésed ittmarad, fizetni.
mint kendőd a szék alatt. A táborozó knak a tábor kezdetéig a teljes összeget be
kell fizetniük, amelyet a helyszínre érkezéskor igazolni
Rózsa, rózsa, rengeteg,
kell.
lányok, lepkék, fellegek,
A részvételi díj egy összegben is befizethető a jelentke-
lányok, lepkék, fellegek,
illanó könny, permeteg. zési határidőig.
Számlaszámunk:
Magyar Versmondók Egyesülete
Szaktanárok: OTP Bank Rt. 11708001-20366591.
Solténszky Tibor rendező, dramaturg, a Rádió Színház (Lemondás esetén az előleget nincs lehetőségünk vissza-
igazgatója, téríteni.)
Bartók László előadóművész, az MVE elnöke,
Kinizsi Ottó színész, a Barátok közt sztárja, További információ és jelentkezési lap:
Kiss László versrendező, a Versmondó főszerkesztője, a Vers Oldalán - www.vers.hu (Műhelyek, táborok link).
Pataki András rendező, a Forrás Színház igazgatója
és Lutter Imre, a műhely vezetője, előadóművész, az Ízelítő az elmúlt évi Felkészítő Műhelyböl:
MVE kreatív alelnöke. a Versmondó folyóiratban (www.versmondo.hu).

A műhelyben valamennyi hallgató saját, színpadképes


előadó estet,jelenetet vagy kísérleti darabot készít, ame-
lyet a záró előadáson közönség előtt mutathat be!

Hidd el, hogy meg tudod csinálni!


Az elmúlt években 4 növendékünket vették fel a Szinház- és
Filmművészeti Egyetemre, nyolcan színházak vagy szín-
házi stúdiók tagjai! Innen indult Kinizsi Ottó, Zámbori
Soma, Hujber Ferenc, Horváth Kálmán, Kárász Eszter és
Lutter Imre is!

Helyszín: európai színvonalú közösségi térben, biztonsá-


gos, őrzött szállással, a festői szépségű Sugovica partján, a
Bajai Ifjúsági Táborban (Baja, Petőfi Sziget 5.).

Részvételi díj: 49 OOO Ft/fő, amely tartalmazza a teljes


étkezést, a szállást és a szakmai felkészítést (az iskolák a
költséget átvállalhatják!).

Kedvezmények: A Magyar Versmondók Egyesülete tag-


jainak 2000 Ft kedvezmény (akik igazoltan bejizetik az
egyesületi tagdíjat a jelentkezési határidőig).

30 versmondó
ÁPRILIS 8.

FERGETEGES DÉLUTÁN
A MAGYAR VERSMONDÓK EGYESÜLETÉVEL
Jamboree a bajai táborosoknak, ünnepi küldöttközgyűlés, VersGála, versrádió
- tartalmas programmal vár mindenkit a Magyar Versmondók Egyesülete április 8-án, szombaton
az Apáczai Kiadóban, Budapesten (VIII. kerület, József krt. 63.).

Találkozni akarsz a régi ismerősökkel?


Nem várnál még hónapokat a bajai táborig?
Szeretnéd velünk közösen elindítani a versrádió adását?
Kiváncsi vagy, kik kapják először a Magiszter Versmondó címet, ki lesz a Verskultúra Lovagja?
Fontos számodra, hogyan működik az egyesület?
Ünnepelnél a művészekkel közösen?

A Vers Éve után még magasabb fokozatra kapcsolt az egyesület! 2üü6-ban még több lehetőséget teremtünk
az együtt gondolkodásra: a versmondókat egy közös, a bajai táborok hangulatát megidéző találkozóra hívjuk.
A csoportvezetőkkel együtt játékos beszélgetésre várunk mindenkit,
aki az elmúlt 5 évben megfordult a Bajai Versművészeti Szemináriumban
vagy a Színész- és Előadóművész-felkészítő Műhelyben,
de azokat is, akik még nem voltak Baján, de szívesen jönnének.

A bajai táborok vidéken élő, tavalyi résztvevőinek a Magyar Versmondók Egyesülete kérésre
ingyen biztosítja a szállást éjszakára!

A versdélután programja:

13 óra: Bajai táboros jamboree


15 óra: Az MVE küldöttközgyűlése
17 óra: VersGála

A küldöttközgyűlés napirendje:
l. A küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.• 2. Az elnök szakmai beszámolója az elmúlt egy évről.
3. Az elnök pénzügyi beszámolója az elmúlt egy évről (közhasznúsági jelentéssel).
4. A felügyelőbizottság beszámolója az elmúlt egy évről. • 5. Vita abeszámolókról. • 6. Szavazás.
7. Tájékoztató a következő egy év terveiről. • 8. Szavazás .• 9. Egyebek.

A küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek 50%-a+ l fő jelen van.


Határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlést 15.30 órakor megismételjük.
(A küldöttközgyűlésen szavazati joggal csak az egyesületi tagdíjat befizetett tagok rendelkeznek.)

A VersGálán fellépnek a Vers Éve legeredményesebb versmondói,


a Magyar Versmondók Egyesületének művészei, a kabinet átadja az idei Ki viszi át a szerelmet
és a VersGondnok díjakat, és első ízben a Magiszter Versmondo, valamint a Verskultúra Lovagja cimet,

Exkluzív: a VersGála végén az egyesület elindítja régóta várt tematikus intemetes rádióját, a versrádió.hu-t!

A belépés dijtalan!
Tarts velünk, és koccints a versekre!

Az Est partnerei:
Kondor Béla Közösségi Ház
Ram-Bit '97 Kft.
Econo Consult
Versmondó folyóirat (www.versmondo.hu)
a Vers Oldala (www.vers.hu)

versmondó 31
A költészetet népszerűsítő Radnóti-díj Kuratóriumának felhívása
A Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaság a költé-
szeti biennále és a versmondó versenyek győztesei
számára meghirdetett Radnóti Miklós Országos Vers- és
Prózamondó Verseny alkalmából Radnóti-díjat adomá-
nyoz kiemelkedő személyiségeinek, költőknek, amatőr
előadóművészeknek és olyan pedagógusoknak, akik a
költészet népszerüsítésében meghatározó személyiségek.
(A pedagógus fogalmat tágan értelmezzük. Nem csak fog-
lalkozást és végzettséget jelent.)
A Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaság a
kuratórium feladatkörét az alábbiak szerint határozza meg.
A kuratórium véleményt formál minden, az amatőr
versmondáshoz tartozó s a Radnóti-díj odaítélésével kap-
csolatos elvi, szakmai, szervezési kérdésről, s elképzelését
javaslatok formájában fogalmazza meg.
A kuratórium dönt az úgynevezett pedagógus Radnóti-
díj odaítéléséről.
A kuratórium várja a versmondó körök, műhelyek,
iskolák jelöléseit a 2006. évi Radnóti-díjra. Egyúttal a
kuratórium feladata, hogy áttekintse a terület egészét, s
kijelölje a díjazottakat.

Ennek érdekében:
köteles figyelemmel kísérni a vers- és prózamondó
versenyeket, áll-e a sikeres versmondók mögött
olyan szakember, aki folyamatosan képezi műhely­
ben, szakkörben vagy másként a versmondókat;
ahhoz, hogy díjra esélyes lehessen a pedagógus,
legalább ötéves eredményes munkát kell figyelembe
venm;
köteles feltérképezni, hogy kik azok, akik műhely­
teremtő versrendezőként vagy színházi vezetőként
- noha már nem dolgoznak e területen - sokat tettek
a szavalóművészetért, az irodalom népszerüsítéséért;
köteles tájékozódni, kik azok a jeles fesztiválszer-
vezők és egyéb szakemberek, akik folyamatosan,
legalább ötéves szervezői munkájukkal öregbítették
a magyar amatőr előadó-művészet hírnevét.
A kuratóriumnak szükség szerint konzultáini kell a szak-
mai szervezetek képviselőivel.

Magiszter Versmondó
A Magyar Versmondók Egyesülete megalapította a
Magiszter Versmondó szakmai fokozatot. A fokozat célja:
a magyar vers- és prózamondásban kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó nem hivatásos versmondók elismerése, ki-
emelése, megismertetése. Ezt a szakmai címet kizárólag a
Magyar Versmondók Egyesületének tagja nyerheti el, az
Egyesület mindenkori vezetése ítéli oda, a Szakmai
Elismerések Kuratóriumajavaslata alapján. A címet minden
esztendőben két alkalommal adjuk át, elsőként idén, a
Magyar Költészet Napja tiszteletére szervezett versdél-
utánon, április 8-án (Budapest, VIII. kerület, Apáczai
Kiadó, József krt, 63.). A kiválasztás javaslatok és pályáza-
tok alapján történik (szakmai életrajz, oklevelek és elis-
merések másolata, legalább két vers- és prózamondásban
hiteles szakember írásbeli ajánlása). A kuratórium pozitív
döntése esetén a címet díszes diploma-oklevél tanúsítja.
Első körben a fokozatot 12 versmondónak ítélte oda a
Magyar VersmondókEgyesülete, amelyet az egyesület hon-
lapján közzéteszünk.

32 versmondó
A Magyar Művelődési Intézet a Magyar Versmondók Egyesületével együttműködésben
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ-, VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ ELŐADÓMŰVÉSZ-KÉPZÉST
ÉS VIZSGÁT SZERVEZ
Az iskolarendszeren kívüli szakképzés célja, hogy az A képzés díja vers- és prózamondóképzésben részt
arra rátermett hallgatók számára olyan szakmai vevőknek: 70 OOO Ft + 20 OOO Ft vizsgadíj; vers- és
felkészítést nyújtsanak, amely ismeretanyag birtokában prózamondó előadóművész-képzésben részt vevőknek:
felkészülhetnek a 9/2002. NKÖM rendelet 35. sorszáma 100 OOO Ft + 25 OOO Ft vizsgadíj, amelyet előre kell
alatt kiadott vers- és prózamondó szakképzés szakmai befizetni.
(vizsga-) követelményeire, és jelentkezhetnek a közép-
és felsőfokú szakképzést nyújtó vizsgára. A jelentkezés feltételei:
A középiskolai végzettséggel rendelkező sikeres vizs- l. Érettségi vizsga.
gázók vers- és prózamondó (OKJ 52183204), illetve 2. Az eddigi szakmai tevékenység rövid ismertetője
vers- és prózamondó előadóművész (OKJ 54183204) (versenyek, tanfolyamok, táborok, színpadi, műsorok,
szakképzést kapnak. Mindkét szakképesítéssel az egyéb esetleg színjátszógyakorlat). Az előadóművész-tan­
kulturális foglalkozások kategóriájában műsorvezető, folyamra jelentkezőknek hároméves szakmai gyakor-
játékvezető konferanszié, továbbá segédszínész munka- latot, versenyeken való sikeres részvételt, fellépéseket
kör tölthető be. kell igazolniuk.
Tanároknak elismert és rangos, a pódiumművészetben 3. Eredményes felvételi vizsga. (A felvételizőknek meg
járatos szakembereket kérünk, illetve kértünk fel, így töb- kell felelni a pályaalkalmassági követelményeknek
bek között Bartók László, dr. Böhm Edit, Gabnai Katalin, - tiszta artikuláció, megfelelő beszédkészség, előadói
Patakí András, Tatay Éva, Tóth Zsóka, Wiegmann Alfréd képességek stb. Ehhez minimális repertoárt kell
tartanak elméleti órákat és gyakorlati foglalkozásokat. magukkal hozniuk.)
Sikeres felvételi esetén a felvett hallgatókkal képzési
A tanfolyamok vezetői: Kiss László és Tóth Zsuzsanna. szerződést kötünk.

A képzés időtartama: 120 óra (négy hétvége). Bővebb felvilágosítás: Tóth Zsuzsanna, 30/748-0671,
e-maii: tothzs@mmi.hu; Kiss László, 30/922-3573,
A szorgalmi idő: várhatóan 2006. június-szeptember, e-maiI: vers@c3.hu.
Vizsgák: várhatóan 2006. október.
A jelentkezőket írásban értesítjük a felvételi helyéről és
idejéről.
A képzés tematikai és tanmenetsegédlettel jelentős
egyéni felkészülést igényel. Jelentkezni az alábbi címen lehet: Magyar Művelődési
Az előadásokat és foglalkozásokat, külön órarend Intézet Művészeti Programok Főosztálya,
alapján, a hétvégeken tartjuk, egész napos elfoglalt- 1011 Budapest, Corvin tér 8.
sággal. Jelentkezési határidő: 2006. április 15.

A magyar és egyetemes verskultúra


- a költészet, a versmondás, a pádiumművészet mint önálló művészeti ág és mint hungarikum -
megőrzésének, továbbfejlesztésének és népszerűsítésének biztosítására
a Magyar Versmondók Egyesülete megalapítja a
Verskultúra Lovagja
kitüntető címet
A Magyar Versmondók Egyesülete a Verskultúra Lovagja tevékenykedik a hazai és határon túli magyar költészet és
cím megalapításával a közhasznú szervezet s ezáltal a tel- versmondás népszerűsítéséért. Regionális és külföldi tag-,
jes magyar versmondómozgalom, a hazai és határon túli illetve társegyesületeivel, intézményekkel közhasznú
magyar pódiumművészet támogatóit kívánja kitüntetni, emyőszervezetként tartja életben és koordinálja a magyar
minden évben egyszer, a Költészet Napján. nyelvü versmondómozgalmat. A kífejezetten a versmon-
dással foglalkozó hazai civil szervezet csaknem vala-
A vers, amely napjainkban ismét reneszánszát éli, 1992- mennyi rangos versmondó verseny, műhely, tovább-
ben intézményesített formában is hangot kapott. Előbb képzés, tábor és találkozó szakmai segítője, a költészet és
megszólaltak azok, akik elkötelezték magukat, hogy - a versmondás elismert letéteményese. Célja a vers ember-
Kosztolányi szavaival élve - főltámasztják a verset a közelbe helyezése, a költészet, mint a magyar nyelv éltető­
könyvek soraiból. je, társadalmi rangjának visszaállítása.

A Magyar Versmondók Egyesülete a rendszerváltás után A Magyar Versmondók Egyesülete vállalt célkitűzéseinek
elsők között létrejött társadalmi szervezetek egyikeként megfelelően teljesíti feladatait, amely a hazai és sok tekin-

versmondó 33
tetben a határainkon kívüli magyar versmondókultúra désével, nagyobb rendezvényeinek propagandakiad-
színvonalának emelkedését eredményezte. ványain - egy éven keresztül hirdeti, központi elektroni-
kus oldalán a Lovagoknak önálló helyet biztosít.
A versmondás az elmúlt évtizedben új lendületet kapott, s
a mozgalom szervezői és aktív résztvevői, gyakorlói újult Mindezzel köszönetét és lelkesedését fejezi ki, hogy a
erővel végzik munkájukat, vállalt feladataikat. Színvonala 21. században is léteznek azok a mecénások, akik/amelyek
és "tömegessége" meghaladja a korábbi évtizedeket, így az anyanyelvi kultúrát, a versművészetet magukénak
napjainkra igazi mozgalommá vált. érzik, és az utódoknak hagyják ajándékul.

E feladat megszervezéséhez és azok konkrét megvalósí- A Verskultúra Lovagja cimet az a természetes személy,
tásához óriási segítséget nyújt az a támogatás, amelyet jogi személy, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező
programjai megvalósításához kap, amely nélkül eredmé- gazdasági társaság, állami szerv vagy szervezet, társadal-
nyes munka nehezen lett volna szervezhető. mi szervezet vagy alapítvány kaphatja meg, aki vagy
amely az adott évben jelentős vagy folyamatos anyagi
E tevékenység fontosságát tekintve ezek közül is külön támogatást nyújtott a Magyar Versmondók Egyesületének
kell szólni a mecénásokról, társaságokról, intézményekről, céljai, feladatai megvalósításához.
szervezetekről, akik/amelyek az anyanyelvi kultúra ápo-
lása és az amatőr és hivatásos vers- és prózamondó A cimet az egyesület mindenkori kabinetje ítéli oda, és a
előadó-művészet továbbélése érdekében a Magyar Vers- Szakmai Elismerések Kuratóriuma hagyja jóvá. Javaslatot
rnondók Egyesülete munkáját anyagilag és erkölcsileg az egyesület elnöksége tehet.
támogatják.
A Verskultúra Lovagja cimet az adományozott egy évig
A Lovagokat az egyesület díszoklevéllel ajándékozza korlátlanul viselheti, visszavonására csak rendkívüli
meg, és valamennyi lehetséges fórumán - internetes hon- anyagi, erkölcsi vagy jogi hátrányt okozó esetben kerül-
lapjain, folyóiratában, hírlevelében, a sajtó közreműkö- het sor.

34 versmondó
Versmondórendezvények

2006. április 1. "Költészet tavasza" Vers- és Prózamondó Verseny


Helyszín: Zilah
Inf.: Szőke Anna, tel.: 40744 117281

2006. április 8. "Versgála 2006" A Költészet Napja tiszteletére


Helyszín: Budapest, Apáczai Kiadó, József krt,
Szervező: Magyar Versmondók Egyesülete
Inf.: dr. Lutter Imre e-mail: kreativ@vers.hu

2006. április 14-16. VII. Kárpát-medencei "Csengey Dénes" Vers- és Prózamondó Verseny - döntő
Helyszín: Nagykanizsa, Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Inf.: Farkas Tibor, tel.: 93/319-202, e-maii: e.moricz@chello.hu

2006. április 22. "Regösök húrján... " az 5-8. osztályosok versmondó versenye - budapesti döntő
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház, Budapest
Szervező: Kondor Béla Közösségi Ház, Magyar Versmondók Egyesülete,
Jelentkezési határidő: április 10.
Inf.: Czinkyné Móni, tel.: 291-6564, e-maii: kondorkh@kondorkh.hu

2006. április 27-30. Tompa Mihály szlovákiai magyar nyelvű Vers- és Prózamondó Verseny
Helyszín: Rimaszombat
Inf.: Huszár László e-maii: intezet@csemadok.sk

2006. április 27-30. Helikoni Ünnepségek - dunántúli középiskolások művészeti találkozója


Helyszín: Keszthely
Szervező: Újkori Helikoni Ünnepségek Alapítvány
Inf.: Cséby Géza titkár, mobil: 30/956 4499

2006. április 28-29. V. Országos Egyetemi és Főiskolai Vers- és Prózamondó Verseny


Szervező: Magyar Versmondók Egyesülete Győr-Moson-Sopron megyei szervezete
Inf.: Németh András, tel.: 96/311-325, e-maii: gartainemeth@axelero.hu

versmondó 35
2006. április 29-30. Nagy László Vers- és Prózamondó-találkozó
Helyszin: Ajka
Inf.: ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont (06-88211-745)
ajkavkszk@ajkanet.hu
2006. április 29. "Regösök húrján..." az 5-8. osztályosok versmondó versenye
- regionális döntő
(Dunától keletre)
Helyszín: Kisfaludy Könyvtár, Kecskemét
Szervező: Kisfaludy Könyvtár Alapítvány, Magyar Versmondók Egyesülete
Jelentkezési határidő: április 15.
Inf.: Pintér Julianna, tel.: 76/505-490, e-mail: pinterj@citromail.hu

2006. április "Költészetnapi randevú" regionális középiskolás versmondó-találkozó és verseny


Helyszín: Balatonföldvár
Szervező: Somogy Megyei Művelődési Központ
Információ: Halmos Klára, tel./fax: 82/310-828,
e-mail: smkl@freemail.hu, hklara@freemail.hu

2006. május 5. "Illyés Gyula" III. Országos Vers- és Prózamondó Verseny


- megyei forduló
Cantata profana - Vers és Prózamondó Verseny Bartók Béla emlékére
- megyei forduló
Helyszín: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ, Győr
Szervező: BBMMK, MVE Győr-Moson-Sopron megyei szervezete
Inf.: Farkas Mária, tel.: 96/326-522, e-mail: fmaria@bbmmk.hu
2006. május 5-7. "Anyám fekete rózsa" XVI. Magyar Nyelvű
Nemzetközi Vers- és Prózamondó-találkozó - döntő
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház, Veresegyház
Szervező: Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány, a veresegyházi Váci Mihály
Művelődési Ház és Veresegyház Város Önkormányzata
Inf.: Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány
Telefon: 06-20 357-7548, tel. és fax: 06-28 476-708
2006. május 17. "Illyés Gyula" Ill. Országos Vers- és Prózamondó Verseny - megyei forduló
Helyszín: Nyíregyháza
Szervező: SzSzB Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet
Inf.: Gozman József, 42/508-738, e-mail: kozmuvelodes@mpkki.hu
2006. május 20. "Regösök húrján..." az 5-8. osztályosok versmondó versenye
- dunántúli döntő
Helyszín: Városi Művelődési Központ, Veszprém
Szervező: Városi Művelődési Központ
Jelentkezési határidő: április 30.
Inf.: Ferencz Zsuzsanna, tel.: 88/429-111; e-maii: zsuzsanna.f@freemail.hu
2006. május 20. "Illyés Gyula" III. Országos Vers- és Prózamondó Verseny, megyei válogató
Cantata profana - vers és prózamondó verseny Bartók Béla emlékére
- megyei válogató
"Vigyél hírt a csodáról!" vers- és prózamondó verseny az 1956-os forradalom
tiszteletére - megyei válogató
Szervező: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet
Inf.: Bukor Irén, tel.: 56/513-736, fax: 56/513-734, e-mail: iren@externet.hu
2006. május 21. "Illyés Gyula" III. Országos Vers- és Prózamondó Verseny - budapesti forduló
Cantata profana - vers- és prózamondó verseny Bartók Béla emlékére
- budapesti válogató
"Vigyél hírt a csodáról!" vers- és prózamondó verseny az 1956-os forradalom
tiszteletére - budapesti válogató
Helyszín: Budapesti Művelődési Központ
Szervező: BMK
Inf.: Zsédenyi Mária, tel.: 371-2781, e-mail: muveszetek@bmknet.hu

36 versmondó
2006. június 3-4. XII. Országos "Latinovics Zoltán" Vers- és Prózamondó Verseny
Helyszín: Balatonszemes
Inf.: Csonka Márta, tel.: 84/360-282, e-mail: csmartal@bszemesph.t-online.hu

2006. június 22-28. "Kormos István" Versmondótábor - gyerekeknek


Helyszín: Csoma
Szervező: Magyar Versmondók Egyesülete Győr-Moson-Sopron megyei szervezete
Információ: Németh András, tel.: 96/311-325, e-maii: gartainemeth@axelero.hu

2006. június 25.- július 1. A Magyar Versmondók Egyesületének Gyermekversmondó-tábora


Balatonszemes
Szervező: Magyar Versmondók Egyesülete
Inf.: Czinczikyné Fejes Mónika T.: 1 291 6564

2006. július 20-29. Bajai Versművészeti Szeminárium


Helyszín: Baja, Petőfi-sziget
Szervező: Magyar Versmondók Egyesülete - Kisfaludy Könyvtár
Inf.: dr. Lutter Imre, e-mail: kreativ@vers.hu; mobil: 20/512-8095
Pintér Julianna, Kecskeméti Kisfaludy Könyvtár, tel.: 06 (76) 505-491

2006. július 30.-aug. 7. Színész- és Előadóművész-felkészítő Műhely


Helyszín: Baja, Petőfi-szigét
Szervező: Magyar Versmondók Egyesülete - Kecskeméti Kisfaludy Könyvtár
Inf.: dr. Lutter Imre, e-mail: kreativ@vers.hu; mobil: 20/512-8095
Pintér Julianna, tel.: 06 (76) 505-491

2006. szept. 15. "Illyés Gyula" III. Országos Vers- és Prózamondó Verseny
- Fejér megyei forduló
Helyszín: Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár
Szervező: MMK, Székesfehérvár
Inf.: Bóka Mária, tel.: 22/213-175, e-mail: bokamari@freemail.hu

2006. szeptember 17. Buda Ferenc Kossuth-díjas költő 70. születésnapjára országos szavalóverseny
A Magyar Versmondók Egyesületének szakmai támogatásával
A nyugat-magyarországi régió elődöntője
Helyszín: Veszprém, Megyei Könyvtár

2006. szeptember 22. Buda Ferenc Kossuth-díjas költő 70. születésnapjára országos szavalóverseny
A Magyar Versmondók Egyesületének szakmai támogatásával
A kelet-magyarországi elődöntő
Helyszín: Kecskemét, Katona József Megyei Könyvtár

2006. szeptember "Ratkó József" Országos Vers-, Énekeltvers- és Prózamondó Verseny, döntő
Helyszín: Nagykálló
Szervező: Korányi Frigyes Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc Művelődési Központ
és mások
Nevezési határidő: 2006. március 15.
Inf.: Gelsiné Úri Valéria, tel.: 06/42263-141 és Szabóné Cseh Ágnes,
e-mail: cs.agi@freemail.hu

2006. október "Illyés Gyula" III. Országos Vers- és Prózamondó Verseny - regionális
Helyszín: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ, Győr
Szervező: BBMMK, MVE Győr-Moson-Sopron megyei szervezete
1nf.: Farkas Mária, tel.: 96/326-522, e-mail: fmaria@bbmmk.hu

2006. október 8. Cantata profana - vers és prózamondó verseny Bartók Béla emlékére
- budapesti regionális döntő
"Vigyél hírt a csodáró)!" vers- és prózamondó verseny az 1956-os forradalom
tiszteletére - budapesti regionális döntő
Helyszín: Budapesti Művelődési Központ
Szervező: BMK
Inf.: Zsédenyi Mária, tel.: 371-2781, e-mail: muveszetek@bmknet.hu

versmondó 37
2006. október 14. "Örök pódiumon..." Pintér Tibor Vers- és Prózamondó Emlékverseny
Helyszín: Városi Művelődési Központ, Veszprém
Szervező: Városi Művelődési Központ
Inf.: Ferencz Zsuzsanna, tel.: 88/429-111; e-mail: zsuzsanna.f@freemail.hu

2006. október 14. "lIlyés Gyula" III. Országos Vers- és Prózamondó Verseny
- regionális döntő
Cantata profana - vers- és prózamondó verseny Bartók Béla emlékére
- regionális döntő
Helyszín: Szeged
Szervező: Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ
Inf.: Ocskó Margit, tel.: 62/566-091, e-maii: ocsko@csongradmmk.hu

2006. október 7-14. 8. Nemzetközi Kaleidoszkóp Vers Fesztivál


Helyszín: Budapest - Merlin Színház (október 7-14.), Berlin: (október 7-8.)
Szervező: Magyar Versmondók Egyesülete
Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egyesület
Fesztiváligazgató: Lutter Imre
Teleinfo: +36 (20) 258-3229, +36 (20) 399-7175 vagy +36 (20) 512-7661
www.versfesztival.hu

2006. október 21-22. "Vigyél hírt a csodáról!" Vers- és Prózamondó Verseny


az 1956-os forradalom tiszteletére - döntő
Szervező: Magyar Versmondók Egyesülete, Magyar Művelődési Intézet
Inf.: Kiss László, tel.: 30/922-3573, e-maii: vers@c3.hu
Tóth Erzsébet, tel.: 214-6019, 30/606-8366, e-maii: tothe@mmi.hu
Tóth Zsuzsanna, tel.: 201-5692,30/748-0671, e-maii: tothzs@mmi.hu

2006. november 3. Buda Ferenc Kossuth-díjas költő 70. születésnapjára országos szavalóverseny
A Magyar Versmondók Egyesületének szakmai támogatásával
Országos döntő
Helyszín: Kecskemét, Katona József Megyei Könyvtár

2006. november 4-5. "Illyés Gyula" III. Országos Vers- és Prózamondó Verseny
- döntő
Szervező: Magyar Művelődési Intézet, Magyar Versmondók Egyesülete
Inf.: Tóth Erzsébet, tel.: 214-6019, 30/606-8366, e-maii: tothe@mmi.hu
Tóth Zsuzsanna, tel.: 201-5692, 30/748-0671, e-maii: tothzs@mmi.hu

2006. november 4. Kormos István IX. Regionális és Nemzeti Vers- és Prózamondó Verseny
- megyei döntő
Helyszín: Mecsér, Művelődési Ház
Szervező: MVE Győr-Moson-Sopron megyei szervezete
Információ: Németh András, tel.: 96/311-325, e-mail: gartainemeth@axelero.hu

2006. november 10-11. Radnóti Miklós Nemzeti Vers- és Prózamondó Verseny


Helyszín: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ, Győr
Szervező 1.: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ, Győr; Magyar Versmondók
Egyesülete Győr-Moson-Sopron megyei szervezete; Radnóti Miklós Emlékbizottság és
Irodalmi Társaság
Információ: Farkas Mária, tel.: 96/326-522, e-mail: fmaria@bbmrnk.hu
Németh András, tel.: 96/311-325, e-mail: gartainemeth@axelero.hu

2006. december 2-3. Cantata profana - vers és prózamondó verseny Bartók Béla emlékére - döntő
Helyszín: Bartók Ház (XIII., Csalán u.)
Szervezők: Magyar Versmondók Egyesülete, Magyar Művelődési Intézet
Inf.: Bartók László, tel.: +36 (20) 981-9621, e-mail: vers@c3.hu
Tóth Erzsébet, tel.: +36 (1) 214-6019, +36 (30) 606-8366, e-maii: tothe@mmi.hu
Tóth Zsuzsanna, tel.: +36 (1) 201-5692, +36 (30) 748-0671, e-mail: tothzs@mmi.hu

38 versmondó
Végtelen szobrok
A családi legenda szerint Csemniczky Zoltán először
háromévesen nyilvánította ki a szobrászat iránti elkötele-
versmondó
Kiadja a Magyar Versmondók Egyesülete
zettségét, amikor formázás céljából baltával esett neki
egy kőtömbnek. A művészet a középiskolás-évek fővá­
rosi szülői otthonában akaratlanul is természetes közeg-
nek számított. A Tavaszmező utcai társbérletben a család
együtt lakott Magyary Kossa Anikó festőművésznővel,
de egyemelettel feljebb lakott Edvi Illés Aladár festő­
művész is; a házban mindennapos volt neves művészek, 1992
Magyar Versmondók
tudósok látogatása. Csemniczky ekkor kezd el jámi a
Egyesülete
Dési Huber István Képzőművészeti Körbe. 1972-ben
felveszik a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Támogatónk:
rajz-biológia szakára. Első szobrászművészi sikerei még
elsőéves főiskolásként érték. Az 1972-es Dózsa kiállítás- '{f
ra egy bronzérmét készített, mely különdíjat érdemelt.
Majd ezt követték újabb sikerei a Pedagógusjelöltek
Országos Kiállításain és a főiskolai tárlatokon. Diploma-
tilfrrr
~k~
munkája egy kétméteres gipszszebor volt, amely egy
Nemzeti Kulturális
tojást kezében tartó, és azt felmutató filozófusalakot Örökség Minisztériuma
ábrázolt. Vajon a látható tojáshéj a fontos, vagy az, ami
benne van, noha nem látható? Egyáltalán az-e a világ,
aminek látszik? Ezzel párhuzamosan Szobor és tér cím-
mel írta meg szakdolgozatát, mely a Moholy-Nagy
László-féle plasztikafej lődés alapproblémáit próbálta
feszegetni: a kozmosz és a mikrokozmosz, a látható és
láthatatlan világ szimultán sejtetésének, ábrázolásának Nemzeti Kulturális Alap
problémáját. Mindkét munka latens módon előrevetítette
A szerkesztöség címe:
tíz évvel későbbi kisérleteit, melyek során eljutott egyedi
1011 Budapest 1., Corvin tér 8.
drótszebor-koncepciójáig.
Elektronikus cím: vers@c3.hu
1976-ban kerűl Balassagyarmatra, azóta itt él, és szob- Honlap: www.vers.hu • www.versmondo.hu
rászként itt alkot. Civilben immár negyedszázada a város www.versradio.hu; www.versfesztival.hu
kiállítóhelyeinek szervezője, kiállításainak rendezője és a
helyi Képzőművészeti Szabadiskola vezetője is. Szerkeszti:
az MVE kabinetje
Szobrászként első önálló bemutatkozása 1984-ben,
Főszerkesztő: Kiss László
Salgótarjánban volt. 1986-ban sikeres pályázat után tagja Telefon: 06 (30) 922-3573
lett a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának, amelynek éves
kiállításain való megjelenései egyre ismertebbé tették a ISSN 1217-3282
hazai kortárs művészetben.
A Versmondó a Mikszáth Kiadó
1988-ban új, figuratív drótszobraival rátalált saját gondozásábanjelenik meg.
egyéni hangjára: a legalkalmasabb anyag mellett meg-
találta szobrászati elveihez és problémáihoz a legmeg-
felelőbb koncepciót is. Mindezt a szakma is elismerte:
felvették a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjába.
Ugyanebben az évben elnyerte a három évre szóló
Dupla szám: ára 400 Ft
Derkovits-ösztöndíját is, s magyarként ötödmagával meg- A Versmondó megrendelhető a szerkesztőség eimén.
hívták a törökországi Ankarában megrendezett Európa- Előfizetési díj egy évre: 1200 Ft

Ázsia Nemzetközi Képzőművészeti Biennáléra is. 1989-es Megjelenik évente hat alkalommal.

budapesti Stúdió Galéria-beli kiállítása megkapta a Az egyes számok megvásárolhatók az Írók Könyvesboltjában
Budapest VI., Andrássy út 45.
Művészeti Alap nívódíját. A kilencvenes években szám-
talan elismerésben részesült, megszaporodtak önálló
A lapban megjelenő illusztrációk
kiállításai és köztéri megrendelései. Állandó meghívottja CsemniczkyZoltán szobrászművész munkái.
lett a szakma országos kiállításainak, méltányolják mű­
vészi, és művészetszervezői kvalitásait is.

versmondó 39
e semniczky szobrászata az alkotófolyamatban meglévő gépszerű konstruktivitás ellenére
mélyen humanista. Nemcsak emberábrázoló figurativitása miatt, hanem a klasszikus hellén
filozófia alapelveihez való hűségét illetően is. Csemniczky - jó göröghöz méltón - egyen-
súlyt teremt a szavakkal jól körülírható és az érzékekkel jól felfogható dolgok, a gondolat (logosz)
és a forma (eidosz) között. Még legkaotikusabbnak tűnő - valójában pusztán nem euklideszi -
szobraiban is ott van a tiszta geometriai szervező mag: egy kocka, egy szerv - vagy egy szerelmes-
pár. És mindegyik történeteket mesél, melyekhez általában jó iránytűkként elvezethetnek a költői
címadások és a különböző nézőpontokban fel-feltűnő szereplők is. Régi, zárt felületű munkái az idő
múlása miatt láthatatlan ősi mítoszokba vezetnek: istenek, mágusok, szent asszonyok és írástudók
közé. Drótszobrai pedig olyanok, mintha a teremtő isten raktárában pihenő életvázak lennének, az
utolsó gyártási aktusra várakozó élőlények prototípusai, az isteni lehelet által lélekkel telítődő és
testté váló türelmes térrajzok. Nagyjából azonos méretben - mert ez a teremtő mégis csak egy ember,
aki lakásban lakik -, hogy aztán az első napon ki bacilusként, ki óriásként élve próbálgassa majd
dróttagjait az igazi mester leheletének köszönhetően. Vagy mintha láthatatlan szellemekre egy
lélekhalász terítene hálót, leleplezve a rejtőző ősöket, a titkon testből testbe suhanó gonoszokat és
jókat, mert nem árt rájuk ismerni, ha hirtelen befordulva egy sarkon beléjük botlunk.

Csach Gábor