You are on page 1of 3
1

1

BAØI THÖÙ 215

‘NHÖ THY ÑAÕ YEÂU THÖÔNG CAÙC CON’

+ Chuùa Gieâsu: Con vöøa thaáy ñoù, yeâu tha nhaân nhö chính mình laø moät haønh vi sieâu nhieân. Lyù trí con ngöôøi khoù maø hieåu ñöôïc ñieàu ñoù, vaø söï aân caàn cuûa con ngöôøi cuõng khoâng ñaït tôùi ñöôïc. Hoâm nay ñaây Cha laïi ñeán ñeå ñeà nghò vôùi con moät baäc cao caû hôn nöõa: ‘Haõy yeâu thöông nhau nhö Thày ñaõ yeâu thöông caùc con.’

+ Linh hoàn: Laïy Thaày Chí Thaùnh, ñieàu ñoù coù theå thöïc hieän ñöôïc chaêng?

Vaø laøm sao con laïi coù theå vöôn tôùi moät tình yeâu cao caû nhö theá ñöôïc! Yeâu thöông nhö Chuùa ñaõ yeâu thöông, oâi laïy Chuùa, Ñaáng hoaøn haûo nhaát trong loaøi ngöôøi. OÂi laïy vò Thieân-Chuùa-laøm-ngöôøi! Nghó ñeán ñoù con boái roái quaù! Moãi maàu nhieäm cuûa Chuùa ñeàu bieåu loä nhöõng ñieàu hoaøn haûo: queân mình hoaøn toaøn, taän taâm tuyeät ñoái, nhaãn naïi baát taän, aâu yeám dòu daøng. Boû Trôøi cao, haï mình xuoáng ñòa vò chuùng con, mang laáy moïi loãi laàm cuûa chuùng con, chòu moïi thieáu thoán suoát 30 naêm tröôøng, ñoå moà hoâi vaø tieâu hao söùc löïc ñeå rao giaûng Tin Möøng: ñoù laø lôøi chöùng cao caû cuûa quaù khöù. Vaø töông lai coøn cho con chieâm ngaém tröôùc taát caû nhöõng gì Chuùa saép chòu ñau khoå vaø nhöõng gì Chuùa saép ban cho: Thaùnh Theå, cuoäc töû naïn, cöûa Trôøi roäng môû. Thaät laø coõi voâ bieân, coõi voâ bieân cuûa tình yeâu, tình yeâu con khoâng ñaùng ñöôïc, tình yeâu bò laõng queân caùch ñaùng thöông, tình yeâu coù leõ bò boäi phaûn, nhöng tình yeâu ñoù laïi khoâng bao giôø töø boû con.

+ Chuùa Gieâsu: Phaûi, hôõi con, Cha ñaõ chòu bao hy sinh chöùng toû Cha yeâu con ñeán möùc naøo. Nhöng hoâm nay ñaây, Cha muoán con chuù yù tôùi moät maãu göông khaùc, maãu göông thaät ñôn giaûn vaø gaàn guõi con, giuùp traùi tim con hieåu ñöôïc roõ hôn, vaø cuoäc soáng con coù theå baét chöôùc deã daøng hôn, ñoù chính laø göông maãu tình yeâu cuûa Cha ñoái vôùi caùc moân ñeä Cha. Moãi buoåi saùng, khi hoï coøn ôû xa xa, Cha ñaõ mæm cöôøi tieáp ñoùn hoï. Hoï ñeán gaàn Cha vôùi traùi tim möøng vui, vaø Cha aâu yeám nhìn hoï. Trong cuoäc haønh trình, Cha ñeå yù tôùi moïi nhu caàu cuûa hoï. Ñoâi khi, queân ñi ñòa vò laø Thaày, Cha chia seû caâu chuyeän hoï ñang noùi, caâu chuyeän veà ngheà nghieäp cuõ, veà nhöõng tieáp ñoùn maø daân chuùng caùc laøng maïc daønh cho hoï, hay nhöõng bieán coá nho nhoû trong ngaøy. Ñoâi khi Cha phaûi nhaéc baûo hoï veà caùch öùng xöû vuïng veà, caùch aên noùi thoâ baïo vaø nhöõng tranh luaän to tieáng. Hoï thaáy Cha yeâu hoï vaø hoï yeâu thích caû nhöõng lôøi khieån traùch ñoù nöõa.

+ Linh hoàn: Con tin thaät ñieàu ñoù, vaø neáu con ñöôïc ôû ñòa vò cuûa caùc ngaøi,

chaéc gì con ñaõ thaønh thaät chaáp nhaän nhöõng lôøi söûa daïy ñoù nhö caùc ngaøi!

2

Thaùn phuïc – Caùm ôn – Ao öôùc – Caàu nguyeän.

+ Chuùa Gieâsu: Con ñaõ thaáy theá naøo laø loøng toát laønh, nhöng söï toát laønh naøy thöïc söï xaâu xa, vì loøng toát laønh cuûa Cha laø nhö theá. Con haõy suy tö qua hình aûnh sau ñaây: Moät hoaøng töû coù ñòa vò raát cao troïng, hôn ngöôøi veà trí khoân, thoâng minh vaø söï hieåu bieát roäng raõi. Moïi moái lieân heä quanh oâng töø chuyeän nhoû nhaët nhaát ñeàu ñaày veû quyù phaùi. Ngoân ngöõ oâng cao thöôïng chöù khoâng coù chuùt gì laø bình daân caû. Vaäy maø thình lình oâng ñi laãn vaøo ñaùm daân chaøi ngheøo heøn, doát naùt vaø voâ hoïc. Töø saùng ñeán toái, oâng phaûi chòu ñöïng nhöõng caùch cö xöû thoâ baïo, nhöõng caâu chuyeän khoâng ñaâu vaø haèng ngaøn laàm loãi naëng nheï cuûa ñaùm daân ñoù.

OÂng hoaøng ñoù chính laø Cha, vaø Cha ñaõ phaûi chòu bao cô cöïc! Nhöng thöïc söï Cha ñaõ khoâng cöïc khoå vì caùc moân ñeä Cha. Taïi sao vaäy? Do ñaëc aân naøo maø Cha coù theå khoâng buoàn phieàn nhö theá? Vì Cha yeâu hoï, Cha khoâng ñoøi ôû hoï ñieàu hoï khoâng theå cho Cha: ñoù laø leõ coâng baèng. Nhöng con neân bieát raèng söï coâng baèng cuõng caàn phaûi coù tình yeâu ñeå chu toaøn, vaø ngay caû vieäc hieåu ñöôïc moïi boån phaän cuûa mình thì cuõng caàn coù tình yeâu nöõa.

+ Linh hoàn: Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaùng thôø laïy bieát bao! Chuùa thaät toát laønh khi toû cho con thaáy tình yeâu tha nhaân. Duø khoâng theå theo Chuùa trong cuoäc haønh trình töø Trôøi xuoáng ñaát, töø maùng coû tôùi nuùi Soï, nhöng con coù theå baét chöôùc trong moái lieân laïc cuûa Chuùa ñoái vôùi caùc moân ñeä: con coù theå vaø con muoán nhö theá; con khoâng chæ baèng loøng vôùi vieäc cam chòu maø thoâi, nhöng con seõ coøn yeâu meán nöõa. Neáu khoâng yeâu ñuû thì con laïi thieáu ñöùc coâng baèng maø Chuùa vöøa daïy con roài. Con toû ra ñoøi hoûi vaø khoù tính quaù! Con ñau khoå vaø con laøm cho keû khaùc ñau khoå. Ñau ñôùn, chua cay caûn ngaên an bình töø Trôøi xuoáng, söï an bình eâm dòu chæ coù ñöôïc vaø chæ ngöï trò ôû nhöõng nôi ngöôøi ta bieát yeâu thöông nhau.

Hoái tieác nhieàu. Ao öôùc maõnh lieät ñöôïc moät tình yeâu nhö theá. Caàu nguyeän khoâng ngöøng ñeå coù theå chieám ñoaït tình yeâu ñoù. Doác quyeát ñaëc bieät.

----------o0o----------

3